Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi."

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Dostinex 0,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kabergolin 0,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Tabletter. Kapselformete, 4 x 8 mm, hvite tabletter med delestrek. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte For å minske de gastrointestinale bivirkningene bør tablettene tas i forbindelse med måltid. Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort: 1 mg (2 tabletter à 0,5 mg) innen 24 timer etter partum, dog først etter stabilisering av puls, respirasjon og andre vitale tegn. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi: Anbefalt startdose er 0,5 mg per uke, gitt som éngangsdose eller fordelt på to doser (en halv tablett 2 ganger i uken). Den ukentlige dosen økes gradvis, forslagsvis med 0,5 mg per uke med månedlige intervaller, til optimal terapeutisk effekt oppnås. Den terapeutiske dosen ligger vanligvis på 1 mg per uke, men varierer fra 0,25 mg til 2 mg per uke. Doser opp til 4,5 mg per uke har vært brukt av hyperprolaktinemiske pasienter. Den ukentlige dosen kan administreres som en enkeltdose eller fordeles på to eller flere doser per uke, avhengig av pasientens toleranse. Ved ukentlige doser på mer enn 1 mg anbefales multiple doseringer, siden enkeltdosering på mer enn 1 mg er undersøkt kun hos et lite antall pasienter. Pasientene bør evalueres under doseeskalering for å finne den laveste dosen som gir ønsket terapeutisk effekt. Monitorering av serum prolaktin-nivåene anbefales hver måned, siden serum prolaktin-nivåene vanligvis normaliseres 2-4 uker etter at effektiv terapeutisk dose er nådd. Etter at kabergolin er seponert, er det vanlig at pasienter får tilbakefall av de hyperprolaktinemiske tilstandene. Vedvarende suppresjon av prolaktin-nivåene er derimot vist for noen pasienter. De fleste kvinnene opplever at normal menstruasjonssyklus vedvarer i minst 6 måneder etter seponering. Maksimaldosen begrenses til 3 mg pr. dag.

2 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor kabergolin, andre ergotalkaloider eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Da ergotaminpreparater potensierer psykoser, bør kabergolin pga. sin lange halveringstid ikke anvendes til pasienter med psykose i anamnesen, eller der risiko for post partum psykose anses å foreligge. Graviditetstoksikose. Alvorlig leverinsuffisiens. Tidligere pulmonal, perikardial og retroperitoneal fibrotisk lidelse (se pkt 4.4). For langtidsbehandling: Kardial valvulopati stadfestet ved ekkokardiografi før behandlingsstart. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Generelt: Kabergolin bør gis med forsiktighet til pasienter med alvorlige kardiovaskulære sykdommer, Raynaud's syndrom, magesår, gastrointestinale blødninger og en forhistorie med alvorlige psykiske lidelser. Særlig forsiktighet må utvises når pasienten samtidig tar psykoaktive medisiner. Funksjonssvikt i nyrene har ikke vist seg å påvirke kabergolins kinetikk. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Effekten på toleransen av kabergolin ved samtidig inntak av alkohol er ikke. Nedsatt leverfunksjon: Lavere doser av kabergolin bør vurderes til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Sammenlignet med friske frivillige og pasienter med en lavere alvorlighetsgrad av nedsatt leverfunksjon har det blitt sett en økning i AUC hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh Class C) som fikk en enkeltdose på 1 mg. Postural hypotensjon: Postural hypotensjon kan oppstå etter administrering av kabergolin; særlig forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering av andre preparater med blodtrykkssenkende effekt. Fibrose og kardial valvulopati og mulige relaterte kliniske funn: Fibrotiske serøse inflammatoriske lidelser som plevritt, plevraeffusjon, plevral fibrose, pulmonal fibrose, perikarditt, perikardialeffusjon, kardial valvulopati med affeksjon av en eller flere klaffer (aortaklaff, mitralklaff og tricuspidalklaff) eller retroperitonealfibrose har oppstått etter langvarig bruk av ergotderivater med agonistisk effekt på serotonin 5HT 2B -reseptoren, som for eksempel kabergolin. I

3 noen tilfeller har seponering av kabergolin resultert i bedring av tegn og symptomer på kardial valvulopati. Det er sett at erytrocyttsedimenteringshastigheten (SR) har vært unormalt forhøyet ved plevral effusjon/fibrose. Pasienten bør undersøkes med røntgen thorax dersom SR øker til unormalt høye verdier som ikke kan forklares. Det er en sammenheng mellom valvulopati og kumulative doser. Pasienten skal derfor behandles med laveste effektive dose. Ved hver kontroll av pasienten skal nytte/risiko-profilen ved kabergolinbehanding revurderes for å avgjøre om fortsatt behandling er forsvarlig. Før man starter langtidsbehandling: Det skal gjennomføres en kardiovaskulær undersøkelse av alle pasienter. Denne undersøkelsen skal inkludere ekkokardiogram for å vurdere mulighet for at det kan foreligge asymptomatisk valvulær sykdom. Det er også nyttig å utføre undersøkelser av SR eller andre inflammatoriske markører, lungefunksjon/røntgen thorax og nyrefunksjon før behandling starter. Det er ikke hvorvidt kabergolinbehandling kan forverre den underliggende sykdommen hos pasienter med valvulær regurgitasjon. Pasienten skal ikke behandles med kabergolin dersom fibrotisk klaffesykdom påvises (se pkt. 4.3). Under langtidsbehandling: Fibrotisk sykdom kan utvikles gradvis, og pasienter bør undersøkes jevnlig for mulige manifestasjoner av progressiv fibrose. Under behandling bør man være oppmerksom på tegn og symptomer på: Plevropulmonal sykdom, som dyspné, kortpustethet, vedvarende hoste eller brystsmerter. Nedsatt nyrefunksjon eller uretral/abdominal vaskulærobstruksjon som kan oppstå med smerter i lende/flanke, og ødemer i nedre ekstremiteter, så vel som mulige abdominale masser eller ømhet som kan tyde på retroperitoneal fibrose. Hjertesvikt, ettersom tilfeller av valvulær- og perikardial fibrose ofte manifesteres som hjertesvikt. Valvulær fibrose (og konstriktiv perikarditt) bør utelukkes dersom slike symptomer foreligger. Det er viktig at det utføres egnet klinisk monitorering med tanke på å diagnostisere eventuell utvikling av fibrotisk sykdom. Etter at man initierer behandling skal det første ekkokardiogrammet gjennomføres i løpet av 3 6 måneder. Deretter bør hyppighet av monitorering med ekkokardiogram bestemmes ut fra individuell klinisk vurdering, spesielt med vekt på ovennevnte tegn og symptomer, men ekkokardiogram skal utføres minimum hver 6. til 12. måned. Kabergolin skal seponeres dersom ekkokardiogram viser ny eller forverret regurgitasjon, klafferestriksjon eller fortykkelse av klaffen (se pkt. 4.3). Behov for annen klinisk undersøkelse (for eksempel fysisk undersøkelse, kardial auskultasjon, røntgen, CT-skanning) må avgjøres individuelt. Egnede tilleggsundersøkelser som SR og serumkreatinin-målinger kan også brukes, hvis nødvendig, for å understøtte diagnosen ved fibrotiske lidelser.

4 Søvnighet/plutselig innsettende søvn: Kabergolin kan forårsake søvnighet. Hos pasienter med Parkinsons sykdom har dopaminagonister blitt assosiert med episoder med plutselig innsettende søvn. Pasienter som har opplevd søvnighet og/eller episoder med plutselig inntredende av søvn må avstå fra å kjøre bil eller håndtere maskiner (se pkt. 4.7). En dosereduksjon eller seponering av behandlingen bør vurderes i slike tilfeller. Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort: Som for andre ergotderivater, bør ikke kabergolin brukes til kvinner med svangerskapsindusert hypertensjon, f.eks. preeklampsi eller post-partum hypertensjon, dersom ikke nytten overveier risikoen. For å unngå mulig postural hypotensjon bør ikke enkeltdoser på 0,25 mg kabergolin overskrides til ammende kvinner som behandles for laktasjonshemming av etablert laktasjon (se pkt. 4.2). I post-partum studier var blodtrykkssenkingen hovedsakelig asymptomatisk og ble ofte sett som engangstilfeller 2 til 4 dager etter behandling. Siden blodtrykksfall ofte sees i barselsperioden, uavhengig av medikamentell behandling, er det sannsynlig at mange av de observerte tilfellene av blodtrykksfall etter kabergolin-behandling ikke var medikament-indusert. Periodisk monitorering av blodtrykk, særlig i de første dagene etter kabergolin-behandling, anbefales allikevel. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi: Da hyperprolaktinemi med amenoré/galaktoré og infertilitet kan være assosiert med hypofysetumor, bør det gjennomføres en fullstendig undersøkelse av hypofysen før man starter behandling med kabergolin. Kabergolin gjeninnsetter ovulasjonen og fertiliteten hos kvinner med hyperprolaktemisk hypogonadisme. Graviditet bør utelukkes før administrasjon av kabergolin. Da graviditet kan oppstå før tilbakevendt menstruasjon, anbefales det å ta en graviditetstest minst hver 4. uke i løpet av den amenoréiske periode. Når menstruasjonen er tilbake, anbefales en graviditetstest hver gang en menstruasjonsperiode er forsinket med mer enn 3 dager. Fordi den kliniske erfaringen fremdeles er begrenset og medisinen har lang halveringstid, så anbefales det som en forsiktighetsregel at den kvinnelige pasienten har gått igjennom en vanlig ovulasjonssyklus 1 måned etter seponering av kabergolin før tilsiktet befruktning. -hormonell prevensjon bør derfor benyttes i denne perioden. Dersom det er ønskelig å unngå graviditet utover denne perioden, bør kvinner fortsatt benytte ikke-hormonell prevensjon inntil menstruasjon og eggløsning igjen uteblir. De fleste kvinner opplever at normal menstruasjons-syklus vedvarer i minst 6 måneder etter seponering. Dersom graviditet inntrer i løpet av behandlingsperioden, bør kabergolin seponeres. Som en forsiktighetsregel, bør kvinner som blir gravide monitoreres for å avdekke tegn på hypofyseforstørrelse da allerede eksisterende hypofysetumorer kan utvides i løpet av svangerskapet. Impulskontrollforstyrrelser: Pasienter bør regelmessig kontrolleres for utvikling av impulskontrollforstyrrelser. Pasienter og omsorgspersoner bør gjøres oppmerksom på at adferdssymptomer på impulskontrollforstyrrelser som patologisk spillavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, tvangsmessig forbruk av penger eller innkjøp,

5 overspising og tvangsmessig spising kan opptre hos pasienter som blir behandlet med dopaminagonister slik som kabergolin. Dosereduksjon/gradvis seponering bør vurderes dersom pasienten utvikler slike symptomer. Symptomene har som regel vært reversible ved dosereduksjon eller seponering av behandling. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Det er ikke om kabergolin interagerer med andre ergotalkaloider. Samtidig administrering av disse substansene anbefales derfor ikke ved langtidsbehandling med kabergolin. Siden kabergolin virker ved direkte stimulering av dopaminreseptorer, bør samtidig administrasjon av substanser med dopamin-antagonistisk effekt (f.eks. fenotiaziner, butyrofenoner, thioxantener, metoklopramid) ikke gis siden disse kan senke den terapautiske effekten av kabergolin. Som for andre ergotderivater bør ikke kabergolin brukes i kombinasjon med makrolidantibiotika (f.eks. erytromycin) pga økt systemisk biotilgjengelighet av kabergolin. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Det foreligger ingen relevante og velkontrollerte studier på bruk av kabergolin hos gravide kvinner. Informasjon fra en 12 år lang observasjonsstudie på utfall av 256 graviditeter etter behandling med kabergolin foreligger. 17 av disse 256 graviditetene (6,6 %) resulterte i store medfødte misdannelser eller abort. Informasjon er tilgjengelig om 23/258 nyfødte som totalt hadde 27 neonatale unormaliteter, både store og små. Misdannelser i muskel-skjelettsystemet var mest vanlig (10), fulgt av kardiopulmonære unormaliteter (5). Det finnes ingen informasjon om perinatale sykdommer eller langtids utvikling av nyfødte som ble eksponert for kabergolin intrauterint. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter, men redusert fertilitet og embryotoksisitet ble observert i forbindelse med farmakodynamisk aktivitet (se pkt. 5.3). Kabergolin skal bare brukes under graviditet ved klar indikasjon og etter en grundig nytte/risikovurdering (se pkt. 4.4). På grunn av legemidlets lange halveringstid og begrensede data på eksponering in utero, bør kvinner som planlegger å bli gravide, seponere kabergolin én måned før tilsiktet befruktning. Dersom befruktning skjer under behandling, skal behandlingen avsluttes umiddelbart etter at graviditeten er bekreftet for å begrense fosterets eksponering for legemidlet (se pkt. 4.4). Amming Hos rotter utskilles kabergolin og dets metabolitter i melk. Siden ingen informasjon om utskillelse i morsmelk hos menneske foreligger, anbefales det ikke å amme barna der laktasjonshemming har slått feil. Siden det hindrer laktasjon, bør ikke kabergolin gis til mødre med hyperprolaktinemi som ønsker å amme sine barn. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

6 Pasienter som behandles med kabergolin må informeres om at de, dersom de opplever søvnighet, må avstå fra bilkjøring eller aktiviteter der nedsatt oppmerksomhet kan utsette dem selv eller andre for risiko for alvorlige skader eller død (for eksempel håndtering av maskiner) inntil somnolens har opphørt (se også pkt. 4.4). På grunn av risiko for blodtrykksfall de første dagene av kabergolin-behandlingen, anbefales pasientene å være forsiktige med å gjenoppta aktiviteter som krever raske og presise responser, som å kjøre bil eller håndtere maskiner. 4.8 Bivirkninger Bivirkningene er generelt doserelaterte. Følgende bivirkninger er sett og rapporter ved behandling med kabergolin med følgende frekvenser: Svært ( 1/10), ( 1/100, <1/10), mindre ( 1/1000, <1/100), sjeldne ( 1/10 000, <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000), ikke (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) MedDRA Organklassesystem Hjertesykdommer Frekvens Bivirkninger Svært Valvulopati (inkludert regurgitasjon) og relaterte lidelser (perikarditt og perikardial effusjon) Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Forstyrrelser i immunsystemet Nevrologiske sykdommer Øyesykdommer Svært sjeldne Svært Vanlige Palpitasjoner Angina pectoris Dyspné, plevraeffusjon, fibrose, (inkludert pulmonal fibrose), epistakse Plevral fibrose Sykdom i respirasjonsorganer, respirasjonssvikt, pleuritt, brystsmerte Overfølsomhetsreaksjon Hodepine*, svimmelhet/vertigo* Somnolens Forbigående hemianopsi, synkope, parestesi Plutselig innsettende søvn, tremor Synssvekkelse Psykiatriske lidelser Vanlige Depresjon Økt libido Aggresjon, vrangforestillinger, hyperseksualitet, patologisk spilleavhengighet, psykotisk lidelse, hallusinasjoner Karsykdommer Vanlige Kabergolin har som regel en hypotensiv effekt hos pasienter på langvarig behandling; postural hypotensjon, hetetokter** Gastrointestinale sykdommer Svært Vanlige Sjeldne Vasospasme i fingre og tær, besvimelse Kvalme*, dyspepsi, gastritt, magesmerte* Forstoppelse, oppkast** Epigastrisk smerte

7 Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Sykdommer i lever og galleveier Hud- og underhudssykdommer Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer Undersøkelser Svært Vanlige Vanlige Asteni***, tretthet Ødem, perifert ødem Unormal leverfunksjon Utslett, alopesi Leggkramper Smerte i bryster Asymptomatisk reduksjon av blodtrykk ( 20 mmhg systolisk og 10 mmhg diastolisk) kan oppstå, vanligvis i løpet av de første 3-4 dagene post-partum. En senkning i hemoglobinverdier er sett hos kvinner med amenorré de første månedene etter menstruasjon Økt kreatininkinase i blodet, unormale leverfunksjonsprøver *Svært vanlig hos pasienter som behandles for hyperprolaktinemisykdommer; vanlig hos pasienter som behandles for hemming/suppresjon av laktasjon **Vanlig hos pasienter som behandles for hyperprolaktinemisykdommer; mindre vanlig hos pasienter som behandles for hemming/suppresjon av laktasjon ***Svært vanlig hos pasienter som behandles for hyperprolaktinemisykdommer; mindre vanlig hos pasienter som behandles for hemming/suppresjon av laktasjon Impulskontrollforstyrrelser: Patologisk spillavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, tvangsmessig forbruk av penger eller innkjøp, overspising og tvangsmessig spising kan opptre hos pasienter som blir behandlet med dopaminagonister slik som kabergolin (se avsnitt 4.4). Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort: Ca. 14 % av kvinnene som behandles med en enkeltdose på 1 mg kabergolin for å hemme fysiologisk laktasjon opplever minst én bivirkning. Alle bivirkningene er milde til moderate og forbigående. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi: Data fra kontrollerte, 6 måneders kliniske studier med doser fra 1-2 mg per uke fordelt på 2 doseringer per uke, indikerer at 68 % av pasientene vil oppleve en eller annen form for bivirkning med kabergolin. Bivirkningene er generelt milde til moderate, i hovedsak oppstår de i løpet av de to første ukene av behandlingen og forsvinner deretter til tross for fortsatt behandling. Ca. 14 % av pasientene i de kliniske studiene opplevde alvorlige bivirkninger minst én gang i løpet av behandlingstiden. Seponering var påkrevet hos kun 3 % av pasientene. Seponering medførte at bivirkningene forsvant, vanligvis innen noen få dager. Kabergolin er assosiert med somnolens og har i sjeldne tilfeller blitt assosiert med overdreven somnolens på dagtid og plutselig innsettende søvnepisoder. Kabergolin kan gi vasokonstriksjon. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via

8 4.9 Overdosering De akutte toksisitetsstudiene utført på dyr indikerte en svært lav toksisitet, med en stor sikkerhetsmargin ved farmakologisk aktive doser. Det er ingen erfaringer med overdosering av kabergolin hos menneske for den foreslåtte indikasjonen. Eventuelle overdoseringer antas å gi symptomer på overstimulering av dopaminreseptorene. Disse kan føre til kvalme, oppkast, mageforstyrrelser, hypotensjon, forvirringstilstanser/psykoser eller hallusinasjoner. Generell monitorering rettes mot å fjerne uabsorbert preparat og å opprettholde blodtrykket dersom dette er nødvendig. I tillegg er det anbefalt å gi dopaminantagonister. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Prolaktinhemmende middel. ATC-kode: G02C B03. Kabergolin er et syntetisk ergotderivat med langtidsvirkende dopaminagonistiske og prolaktinhemmende egenskaper. Virkningsmekanisme: Kabergolin virker ved å stimulere forbindelsen på D2 reseptorene i hypofysens laktotrofe celler direkte, og senker PRL-sekresjon. I tillegg har kabergolin sentral dopaminerg effekt via D2 reseptorstimulering ved perorale doser høyere enn de som senker serum PRL-nivåene. De farmakodynamiske effektene av kabergolin er undersøkt hos friske frivillige, hos barselkvinner og hos pasienter med hyperprolaktinemi. Kontrollerte kliniske studier har vist at kabergolin gitt som en enkelt 1 mg dose i løpet av den første dagen post-partum, effektivt hemmer melkesekresjon, brystspreng og smerter hos % av kvinnene. Færre enn 5 % av kvinnene opplever tilbakefallende brystsymptomatologi i løpet av de første 3 ukene post-partum (vanligvis i milde former). Den langvarige PRL-senkende effekten av kabergolin skyldes trolig at den aktive substansen forblir i målorganet, noe man kan se ut fra langsom eliminasjon av radiomerket preparat fra hypofysen hos rotte etter en enkeltdose (t 1/2 ca. 60 timer). Etter en peroral enkeltdose på 0,3-1,5 mg, finner man en signifikant reduksjon i serum PRL-nivåene. Effekten inntrer raskt (innen 3 timer etter administrasjon) og vedvarer i 7-28 dager hos friske frivillige og hyperprolaktinemiske pasienter og i dager hos barselskvinner. Den PRL-senkende effekten og varigheten av denne er doseavhengig. Bortsett fra den tilsiktede terapeutiske effekten, er den farmakodynamiske effekten av kabergolin kun blodtrykkssenkende. Maksimal hypotensiv effekt av kabergolin gitt som en enkeltdose opptrer vanligvis innen de første 6 timene etter inntak, og er doseavhengig med hensyn til både maksimal blodtrykksreduksjon og hyppighet. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper De farmakokinetiske og metabolske egenskaper ved kabergolin er undersøkt ved bruk av radioaktivt

9 merket virkestoff hos friske frivillige pasienter av begge kjønn og hos kvinner med hyperprolaktinemi. Absorpsjon:Rask absorbsjon. Maksimal plasmanivå av radiomerket substans etter 0,5-4 timer etter inntak. Samtidig inntak av mat påvirker ikke absorpsjonen eller fordelingen av kabergolin. Distribusjon:In vitro forsøk viser at medikamentet er ca. 40 % bundet til plasmaproteiner ved doser på 0,1-10 ng/ml. Biotransformasjon: En rask og utstrakt biotransformasjon er vist hos friske, frivillige menn behandlet med 14 C-kabergolin. Eliminasjon:Etter ti dager er ca 18/20 % av den radioaktive dosen ( 3 H-cabergoline/ 14 C-cabergoline) gjenfunnet i urin, og 55/72 % i fæces. Uforandret substans i urinen utgjør 2 3 % av dosen. I urinen er hovedmetabolitten 6-allyl-8-beta-karboksy-ergolin, som utgjør 4 6 % av dosen. I tillegg er tre andre metabolitter identifisert i urinen. Disse utgjør totalt mindre enn 3 % av dosen. Metabolittene er mindre potente prolaktinhemmere enn kabergolin in vitro. Den lave renale ekskresjonen av uendret substans er bekreftet ved studier med ikke-merket substans. Ved hjelp av data fra målinger på urin er den biologiske halveringstid av kabergolin målt til timer hos friske frivillige, og timer hos hyperprolaktinemiske pasienter. Basert på halveringstiden bør steady state nås etter 4 uker. Pasientfaktorer: Funksjonssvikt i nyrene har ikke vist seg å påvirke kabergolins kinetikk. Alvorlig leverfunksjonssvikt (Child-Pugh klasse C) er forbundet med økt AUC. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Majoriteten av de effektene som observeres i de prekliniske studiene skyldes den sentrale dopaminerge effekten, med en derav følgende langvarig hemming av prolaktinsekresjonen, som oppstår hos gnagere fordi de har hormonell fysiologi som avviker fra den hos mennesker. Dette gjelder også økt frekvens av tumorer i livmorhalsen, livmor og testikler hos mus og rotte, som ansees å savne klinisk relevans. Prekliniske studier med kabergolin viser en tilstrekkelig sikkerhetsmargin for preparatet hos gnagere og aper, og også fravær av teratogene, gentoksiske og karsinogene effekter. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Laktose, vannfri Leucin 6.2 Uforlikeligheter relevant. 6.3 Holdbarhet

10 2 år. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 o C. 6.5 Emballasje (type og innhold) Tablettene finnes i brune glass type I flasker med barnesikre skrutopper av aluminium, forsynt med en fuktighetsabsorberende gel (silika gel) i hettene. Denne gelen må ikke fjernes. Pakningsstørrelse: 2 stk, 8 stk. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ingen spesielle forholdsregler. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Pfizer AS, Postboks Lysaker, Norge 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: Dato for siste fonyelse: OPPDATERINGSDATO

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Levodopa 100 mg, benserazidhydroklorid tilsv. 25 mg benserazid For fullstendig liste over

Detaljer

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med "100" på den ene siden.

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med 100 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN MODIODAL 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 100 mg modafinil. Hjelpestoffer: Hver tablett inneholder 68 mg vannfri laktose. For fullstendig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én 2,5 mg filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin.

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Olanzapin Sandoz 5 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 10 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 15 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 20 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hvit, rund tablett med vinklet delestrek på begge sider preget med S på begge halvdeler. Tabletten kan deles i like doser.

PREPARATOMTALE. Hvit, rund tablett med vinklet delestrek på begge sider preget med S på begge halvdeler. Tabletten kan deles i like doser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Medikinet 5 mg tabletter Medikinet 10 mg tabletter Medikinet 20 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medikinet 5 mg tabletter Hver tablett inneholder

Detaljer

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden.

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Palexia 50 mg tablett, filmdrasjert Palexia 75 mg tablett, filmdrasjert Palexia 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid.

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. 1. LEGEMIDLETS NAVN CoAprovel 300 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. Hjelpestoff:

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*.

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cerazette 75 mikrogram tablett, filmdrasjert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff: laktose< 65 mg For fullstendig

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

PREPARATOMTALE. Tilnærmet hvit, flat tablett med kant på ca. 8 mm diameter med merket "G00" trykt på den ene siden.

PREPARATOMTALE. Tilnærmet hvit, flat tablett med kant på ca. 8 mm diameter med merket G00 trykt på den ene siden. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Postinor 1,5 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 1500 mikrogram levonorgestrel. Hjelpestoffer med kjent effekt: 142,5 mg laktosemonohydrat.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg. Hjelpestoffer med kjent effekt: Laktosemonohydrat, sakkarose.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Sertindol bør ikke brukes i situasjoner hvor hurtig lindring av symptomer hos akutt forstyrrede pasienter er nødvendig.

PREPARATOMTALE. Sertindol bør ikke brukes i situasjoner hvor hurtig lindring av symptomer hos akutt forstyrrede pasienter er nødvendig. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Serdolect 4 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 12 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 16 mg filmdrasjerte tabletter Serdolect 20 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV

Detaljer

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre.

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azalia 75 mikrogram tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff med kjent effekt: 52,34

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte.

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zoladex 3,6 mg implantat. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Goserelinacetat tilsvarende goserelin 3,6 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Tabletter Ramipril Actavis 1,25 mg tabletter er hvite til offwhite, kapselformede, udrasjerte flate tabletter, 8,0 x 4,0 mm.

Tabletter Ramipril Actavis 1,25 mg tabletter er hvite til offwhite, kapselformede, udrasjerte flate tabletter, 8,0 x 4,0 mm. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Ramipril Actavis 1,25 mg tablett Ramipril Actavis 2,5 mg tablett Ramipril Actavis 5 mg tablett Ramipril Actavis 10 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivastigmin Actavis 1,5 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 1,5 mg rivastigmin.

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

PREPARATOMTALE. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

PREPARATOMTALE. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Risperidon Sandoz 1 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 2 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 3 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 4 mg tablett,

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett Side 1 av 11 1. LEGEMIDLETS NAVN Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder

Detaljer

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zyrona 2 mg/35 mikrogram tabletter, drasjerte Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til

Detaljer