IFRS-nyheter Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS-nyheter Februar 2015"

Transkript

1 IFRS-nyheter Februar 2015 I denne utgaven: 1 Volatilitet en konstant størrelse? Regnskapsvirkninger 3 Ressursgruppen (TRG) for implementering av inntektsføringsstd. Januarmøtet 5 IFRS i EU Fortsatt en god idé? 6 Smånytt fra IASB Noteopplysningsinitiativet Ansatteytelser Questions and answers W for Written options (kun i engelsk versjon) 7 The bit at the back... Volatilitet en konstant størrelse? Den kraftige volatiliteten i markedene forsatte i januar. Vi ser litt nærmere på hva dette betyr for avleggelsen av årsregnskapet. De senere månedene har igjen blitt preget av økt volatilitet i markedene, fallende oljepriser, politisk anspenthet og en vekst i eurosonen som er lavere enn forventet. Volatilitet gir seg uttrykk på mange måter valutakurser, råvarepriser og renter og disse gjør at resultatene kan svinge. Dagens økonomiske situasjon foranlediger en rekke spørsmål i forbindelse med årsavslutningen. Vi tar opp enkelte av disse spørsmålene her. Valutakursene Valutakursene har skapt overskrifter i finanspressen. Sveitserfrancen ble nylig frikoblet fra Euroen, og over natten ble plutselig alpeferie mye dyrere for mange, men viktigere enn dette, aksjene i sveitsiske aksjer falt dramatisk i pris. Den russiske rubelen er på motsatt kurs, med fallende oljepriser som en underliggende driver. Dette har i sin tur medført høyere renter og et fall i aksjemarkedet i Russland. Tilt ross for alt dette krever IAS 21 bruk av dagskursen for valutomregning pr Sveitsiske selskaper vil for eksempel måtte opplyse om valutakurssjokket som en ikkejusterende hendelse i notene, og tilpasse informasjonen knyttet til dette. Noen vil ønske å bruke sikringsbokføring for å minimere virkningene i regnskapene. Dette er mulig, men bare prospektivt. Sikringsbokføring er velkjent for sine dokumentasjonskrav. Det er derfor ikke mulig å glatte eller utsette virkningen av volatilitet dersom sikringsdokumentasjonen ikke var til stede formelt i Det er også risiko for at eksisterende sikringsrelasjoner ikke lenger er effektive, og derfor ikke kan brukes til sikringsbokføring fremover. Negative renter Negative realrenter er igjen blitt aktuelt hos enkelte sentralbanker og forretningsbanker. Selv om dette ikke er dramatisk nytt, har vi ikke sett et slikt omfang tidligere. Den tydeligste forekomsten er den Europeiske Sentralbankens (ECB) beslutning om rentekutt på innskudd til minus 0,2 % i september De krever dermed betaling for å motta innskudd over natten. Men hva er så «negativ» rente er det virkelig en rente? Fortolkningskomiteen (IC) diskuterte denne saken i januar. De bekreftet i sine drøftelser at renter som er negative ikke oppfyller definisjonen av renteinntekt i IAS 18 fordi det ikke er en brutto inngående strøm. Risikostyring Tumultene i markedene påvirker imidlertid mer enn bare valutakursene. Det er andreordenseffekter, for eksempel lavere inntekter i petroleumsbransjen og lavere energikostnader for andre produsenter. Negative renter må derfor presenters på en passende kostnadslinje. Foretak oppfordres til å gi opplysninger om hvor de presenterer negativ rente og beløp. Den endelige agendaavgjørelsen ventes i februar så da er det bare å følge med på ordlyden. IFRS-nyheter Februar

2 Diskonteringsrenter Diskonteringsrentene skal reflektere situasjonen ved årsslutt. Endringer etter årsslutt er en ny hendelse som ikke medfører justering av regnskapet på samme måte som endringer i valutakurser, og det kritiske er derfor å opplyse om sensitivitet i notene. Men hva betyr negativ rente for diskonteringsrenten? Gir det mening at en langsiktig avsetning som man forventer å gjøre opp om 30 år til et nominelt beløp på 90 måles til 100 i balansen i dag? Vi synes ikke det. Negativ rente i en lang tidshorisont vil normalt sammenfalle med deflasjon, noe som medfører at realrenten ikke nødvendigvis er negativ. Det er også viktig å minne om at diskonteringsrenten både skal reflektere risikoen knyttet til forpliktelsen og tidsverdien. Nedskrivning Alle eksemplene over av negativ karakter er potensielle indikatorer for nedskrivning. Det forventes derfor å bli flere verdifallstester for ikke-finansielle eiendeler i år. Oppbremsingen på bred front betyr at eiendeler og virksomheter i flere bransjer vil få lavere kontantstrømmer enn forventet, noe som øker sannsynligheten for at en nedskrivning er nødvendig. Det er viktig å huske at når diskonteringsrenten implisitt ikke gir rom for en inflasjonsforventning på mer enn ca 1-1,5 prosentpoeng kan ikke fremskrivning i terminalleddet bruke den vanlige 2,5 prosent-økningen som har vært vanlig, idet man da bryter forbudet mot realøkning i terminalleddet. Dersom verdifallstesten resulterer i en nesten -nedskrivning bør man ta en ekstra runde og gå gjennom metodikken man har brukt. Det viktigste er at kontantstrømmene må risikojusteres. Et punktestimat er ikke risikojustert. Dersom man bare bruker ett sett med kontantstrømmer må risikoen bygges inn som påslag i diskonteringsrenten. Det er også viktig å huske på at balanseført beløp av kontantgenererende enhet må være konsistent med hvordan gjenvinnbart beløp er fastsatt. Det er bare eiendeler som genererer fremtidig kontantstrøm som inngår i bruksverdiberegningen som skal inkluderes. Forpliktelser skal ikke være med med mindre gjenvinnbart beløp ikke kan fastsettes uten at de må hensyntas. Dersom det etter en fornyet vurdering fremdeles er lite spillerom i forhold til nedskrivning, må det gis ytterligere noteinformasjon der sensitiviteten for de sentrale forutsetningene opplyses om. Nedskrivning er alltid et fokusområde for tilsynsmyndighetene og av den grunn må noteopplysningene gi innsyn i vurderingen. For mer informasjon, se vår Topp 5 tips for verdifallstest for ikke-finansielle eiendeler. IFRS-nyheter Februar

3 TRG Inntektsføring iler langsomt fram med implementeringsutfordringene Ressursgruppen for implementering av inntektsføringsstandarden (TRG) møttes for tredje gang denne måneden for å diskutere problemer i forbindelse med implementeringen. Det er ingen lysning i sikte for TRG, siden listen over problemer ved implementeringen av IASB/FASB felles inntektsstandard fortsetter å øke. Noen utfordringer var ventet, gitt nivået av endring, men den stadig lengre listen skaper usikkerhet for regnskapsavleggerne om den potensielle virkningen av standarden når den trer i kraft. Staben kom med en oppdatering på flere saker som har vært behandlet i tidligere møter. Det ventes ytterligere drøftelser på felles styremøte i februar, inkl. resultatene av den pågående høringen om lisenser og identifisering av distinkte ytelsesplikter. Høringen blant interessegruppene til FASB om den potensielle utsettelsen av ikrafttredelsesdato pågår fremdeles. En kunngjøring er ventet i begynnelsen av andre kvartal IASB følger diskusjonen, men har ikke gitt noen indikasjon på om en utsettelse for IFRSrapporterende er en mulighet. De viktigste sakene på januar-møtet TRG behandlet elleve nye saker på januarmøtet. Noen av sakene vil mest sannsynlig resultere i videre diskusjon, enten i TRG eller i styrene. De følgende fire områder ble spesielt pekt ut som saker som kan komme til å kreve ytterligere arbeid. Identifisering av ytelsesplikt for varer eller tjenester Det har vært stilt spørsmål om flere ytelsesplikter blir identifisert i den nye standarden sammenlignet med nåværende praksis. Grunnlaget for konklusjon angir spesielt at foretak ikke er unntatt fra å regnskapsføre «lite viktige 1» forpliktelser. Dette har fått regnskapsprodusentene under US GAAP til å reagere. I dag tillater US GAAP regnskapsføring av all inntekt dersom resterende forpliktelser er uviktige. Medlemmene av TRG uttalte at de ikke trodde de nye retningslinjene var ment å skulle kreve identifikasjon av betydelig flere ytelsespliktelser enn etter dagens praksis, med unntak av visse ytelsesplikter som tidligere ble regnskapsført som markedsføring i US GAAP. Medlemmer av TRG påpekte viktigheten av at potensielle utilsiktede konsekvenser måtte vurderes grundig, dersom styret bestemmer seg for å inkludere retningslinjer i standarden som unntar et foretak fra å regnskapsføre uviktige ytelsesplikter. Vederlag som ikke er penger Den nye standarden krever at foretak skal måle vederlaget til virkelig verdi også når det ikke er penger (f.eks. egenkapitalinstrumenter eller annonsering) og inkludere det i transaksjonsprisen. Noen stiller spørsmål ved om standarden er klar på spørsmålet om når slikt vederlag skal måles og hvordan begrensningen for variabelt vederlag skal anvendes. Medlemmene i TRG hadde mange synspunkter, og noen foreslo at det ville være til hjelp om standarden ble klargjort på dette området. 1 Engelsk: «perfunctory or inconsequential» IFRS-nyheter Februar

4 Kontraktsendringer ved overgang Den nye standarden krever at et foretak må vurdere alle endringer i kundekontraktene der levering ikke er avsluttet på implementeringsdatoen, helt fra de ble inngått. Noen har hevdet at dette kravet ikke kan forsvares under en kost-nytte betraktning, og har bedt styret om å komme frem med en praktisk lempingsregel i overgangen. Mange av TRG-medlemmene støttet forslaget om en praktisk metode, selv om diskusjonen om hvilken lemping som kunne være aktuell var begrenset. Usikre kundefordringer Flere medlemmer av TRG påpekte at retningslinjene for kontrakter hvor betaling ikke er sannsynlig (<50 %), i noen tilfeller ikke gjenspeiler økonomisk substans. Tenk deg for eksempel en fem-års servicekontrakt med en kunde med dårlig kredittverdighet, hvor tjenestene utføres og betaling mottas månedlig. Noen av TRG-medlemmene hevdet at standarden kunne tolkes til å forby inntektsføring til kontrakten er terminert, evt. det ikke er gjenværende ytelsesplikter (ved utløpet av fem år), eller når betaling av den totale transaksjonsprisen blir sannsynlig. Styrene vil muligens vurdere videre drøftelse eller høring her. Andre saker som ble tatt opp En rekke andre saker ble berørt, men ingen av disse forventes å bli ytterligere drøftet: latente ( stand-ready ) forpliktelser utgifter for å inngå en kontrakt variable betalinger til kunder, og på hvilket nivå den variable vederlagsbegrensningen skal benyttes, og finanstransaksjoner under Sharia. Saker for senere møter TRG innledet drøftelser om tre andre saker. Staben har ikke fullført sine analyser her, og har kun bedt om foreløpige synspunkter på følgende temaer: vesentlige rettigheter, inkludert regnskapsføring ved utøvelse bruk av retningslinjene ved betaling av vederlag til en kunde, og identifisering og regnskapsføring av en vesentlig finanskomponent. Hva skjer videre? Hva som skjer videre, kan bli mer klart på felles styremøte i februar, da styrene vil diskutere potensielle tiltak for å løse noen av sakene som er tatt opp av TRG så langt. Det kan se ut som vi må vente til andre kvartal for å få vite mer om innføringen vil bli utsatt, i det minste for de amerikanske avleggerne. For mer informasjon, se fullstendig oppsummering av TRG-møtet i januar i In Transition. IFRS-nyheter Februar

5 Står EU last og brast ved IFRS? Tror fremdeles EU at innføringen av IFRS var en god idé? Christopher Nobes, Professor of Accounting ved Universitetene i London og Sydney, en kikk på dette. Artikkelen ble i sin helhet utgitt i magasinet World Watch. For å lese hele artikkelen kan du klikke her. Forordningen fra 2002 medførte at alle noterte foretak i EU skulle anvende IFRS i konsernregnskapene fra Forordningen var i realiteten en erkjennelse av at forsøket på å harmonisere de nasjonale regnskapslovene ikke hadde ført fram. De nye reglene satte EU-versjonen av IFRS over det meste av nasjonale lover. Tanken var å forbedre sammenlignbarheten og slik styrke kapitalmarkedene. Forordningen tillot også medlemsstatene å utvide kravet for å anvende IFRS til selskapsregnskapene. Dette er gjort i Norge, UK og Nederland, mens f.eks. Frankrike og Spania ikke har åpnet for dette. Av politiske og juridiske årsaker må alle endringer i IFRS gjennom hele EUmaskineriet for oversettelse og godkjennelse. Noen ganger kan dette ta et års tid eller mer, og selv da kan godkjennelsen være litt upresis (jf. mindre avvik i IAS 39). Det er krefter som har kritisert hele eller deler av IFRS. Delvis av den grunn, men også fordi det i dag er god praksis å gjennomføre evalueringer etter noe tids bruk, sendte EU ut et såkalt konsultasjonsdokument der fristen for innspill var i november Konsultasjonen tok sikte på å få svar på spørsmål som: Har IFRS forbedret kvaliteten på finansiell rapportering, og fungerer godkjenningsordningen godt nok? Det har allerede vært forsket mye på det første spørsmålet, og ICAEW utga en oversikt over dette nylig i en publikasjon. Oppsummert viser forskningen at IFRS har forbedret internasjonal sammenlignbarhet og redusert kapitalkostnaden. Men konkluderer EU med det samme etter sin konsultasjon? Hovedinntrykket fra tilbakemeldingene Majoriteten av svarene gikk i favør av IFRS. Av respondentene som ga et klart svar, hadde 93 % en positiv holdning til IFRS. Dette er en bemerkelsesverdig støtte. En meget stor andel av alle typer respondenter mente at IFRS har forbedret sammenlignbarheten også innen deres eget land. Praktisk talt alle respondentene anså at begrunnelsen for forordningen fortsatt er til stede, og at den har fremmet harmonisering. Det var også stor støtte til å utvide omfanget av forordningen på forskjellige måter. Det var også utbredt støtte for den eksisterende godkjenningsordningen. Noen respondenter klaget imidlertid over den sene godkjenningen av noen standarder og et fåtall anbefalte å fjerne kriteriet europeisk felles gode på grunn av vaghet. Flere advarte mot å innføre flere godkjenningskriterier fordi det kunne føre til mangel på godkjenning. Konklusjon Trolig var det liten stemning i kommisjonen eller i de fleste medlemslandene for vesentlige endringer i IAS forordningen. Hva ville alternativene vært? US GAAP ville vært for detaljert, og politisk umulig, mens en egen Europeisk standard ville blitt et leketøy for nasjonale myndigheter. Konklusjonen blir at resultatene av konsultasjonen gir kommisjonen grunn til å gratulere seg selv med vedtakelsen av forordningen og til å slå fast at det ikke er noe vesentlig behov for endring. Så derfor, stø kurs fremover. IFRS-nyheter Februar

6 Smånytt fra IASB Noteopplysningsinitiativet Det er nå fullført to etapper av prosjektet: en mindre endring i IAS 1 som gjelder fra 1 januar 2016, og et høringsutkast på mindre endringer i IAS 7 ble offentliggjort i desember. I møtet IASB hadde i januar gikk man gjennom de andre delprosjektene i en opplæringssesjon. Vesentlighet IASB planlegger å sende på høring et såkalt practice statement i Q Det skal også gis ut et diskusjonsnotat om grunnprinsipper for noteopplysninger der det blir et eget avsnitt om vesentlighet. Grunnprinsipper for noteopplysninger Diskusjonsnotatet om grunnprinsipper for noteopplysninger forventes utgitt i midten av 2015 og forventes å dekke temaene samhørighet (cohesiveness), noteformat, kryssreferanser, formålet til hovedoppstillingene og notene og prinsipper for kommunikasjon. Noen emner slik som oppsett og struktur av hovedoppstillingene planlegges dekket av prosjektet om avkastningsrapportering. Gjennomgang av eksisterende notekrav IAS 1, IAS 7 og IAS 8 blir for tiden gjennomgått med bistand fra andre standardsettere. IASB planlegger fortsatt å gjennomgå notekravene i eksisterende standarder for å identifisere og vurdere mulige konflikter, overlapping eller dupliseringer. Ingen tidsplan har til nå blitt publisert. Digital rapportering IASB har for første gang inkludert foreslåtte endringer i IFRS Taxonomy (taggingskategorisering) i høringsutkastet til IAS 7 som ble utgitt i desember. IASB har etterspurt kommentarer om slike kommentarer bør tas med i høringsforslag fremover, og eventuelt i hvilken form. Endring i holdning og atferd Den grunnleggende forutsetningen og håpet til IASB er at initiativet skal lede til endring i praksis med mer relevant informasjon, mindre irrelevant informasjon og bedre kommunikasjon. Endringen i måten å tenke på forventes å gi en generell bedring i måten notene oppfyller målsettingen. Denne delen av prosjektet er kanskje den vanskeligste å oppnå, siden det ikke er til å unngå at målsettingsstyrte notekrav vil bli fortolket ulikt av produsentene. IASB drøfter ansatteytelser IFRIC 14 om eiendelstaket IASB besluttet foreløpig å justere IFRIC 14 for å klargjøre at en enhet ikke kan innregne en pensjonseiendel i balansen når en annen part (for eksempel en forvalter) har en ensidig makt til å bruke den for andre formål. En ensidig makt til å kjøpe annuiteter eller foreta andre investeringsbeslutninger uten å endre pensjonsløftet er en makt til å gjøre investeringsbeslutninger, og således annerledes enn makt til å avslutte ordningen eller makt til å bruke overskuddet for å forsterke ytelsene. Når en ordning er gjenstand for en minimum funding requirement kan dette lede til at flere arbedsgivere må innregne en ytterligere forpliktelse for fremtidige bidrag som kreves og som er knyttet til tidligere utført tjeneste. IAS 19 og oppgjør av ordningen IASB har foreløpig besluttet å endre IAS 19 for å klargjøre at en gevinst eller tap ved avvikling/oppgjør eller en kostnad for tidligere opptjening skal beregnes og resultatføres der utgiften skal dekkes av overskudd som ikke er balanseført. Forslaget vil også klargjøre at periodens pensjonsopptjening og netto rente for gjenværende periode skal fastsettes ved å bruke forutsetninger anvendt i den nye målingen og netto rente skal beregnes basert på den nye netto pensjonsforpliktelsen etter planendringen. Det forventes et høringsutkast i andre kvartal i IFRS news February

7 The bit at the back... For ytterligere hjelp med IFRS-faglige spørsmål kontakt: Virksomhetssammenslåing, konsern og skatt Tlf: Tlf: Finansielle instrumenter og finansielle tjenester Tlf: Tlf: Gjeld, inntektsføring og andre områder Tlf: Tlf: Redaktør for IFRS-nyheter Tlf: This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. IFRS-nyheter Februar PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

IFRS-nyheter Oktober 2015

IFRS-nyheter Oktober 2015 IFRS-nyheter Oktober 2015 I denne utgaven: 1 Finansielle Instrumenter Nytt fra TRG om tapsavsetninger/nedskr. 3 Salg av eiendeler fra investor til TS/FKV Utsettelsesforslag på endringen i IFRS 10/IAS 28

Detaljer

IFRS nyheter. Desember 2014/januar 2015. Felleskontrollerte ordninger

IFRS nyheter. Desember 2014/januar 2015. Felleskontrollerte ordninger IFRS nyheter Desember 2014/januar 2015 IFRS-nyhetene for årets mørketid inkluderer følgende: 1 Felleskontrollerte ordninger Noen nyttige avklaringer fra IFRIC 2 Årsavslutning 2014 Ti nyttige påminnelser

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

IFRS-nyheter Mai 2015

IFRS-nyheter Mai 2015 IFRS-nyheter Mai 2015 I denne utgaven: 1 Inntektsføring Utsatt implementering foreslått 2 Pensjoner Hva skjer? 4 Smånytt fra IASB Noteopplysningsinitiativet Årlige forbedringer Virkelig verdi av noterte

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006 Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006 2009/EØS/65/14 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010 Nr. 58/565 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010 2015/EØS/58/66 av 23. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1374.sd OJ L 346/13, p. 38-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 1374/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

IFRS-nyheter Juni 2015

IFRS-nyheter Juni 2015 IFRS-nyheter Juni 2015 Nytt rammeverk på høring I denne utgaven: 1 Konseptuelt rammeverk Nytt høringsutkast 4 Segmentopplysninger Foreslåtte endringer som følger av IFRS 8- gjennomgang 6 IFRS 9 og EFRAG

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/169 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010 2015/EØS/37/20 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

IFRS-nyheter. IFRS 16 Leiekontrakter utgitt! TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer

IFRS-nyheter. IFRS 16 Leiekontrakter utgitt! TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer IFRS-nyheter I denne utgave: 1 Inntekt TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer 3 Nytt fra implementeringsgruppen for IFRS 9 om tapsføring på utlån 4 Definisjonen på en virksomhet FASB Høringsutkast

Detaljer

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009 Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 2014/EØS/56/50 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Extractive Activities IASB Discussion paper April 2010 Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Norsk oljeregnskapsforening 15.06.2010 Agenda - Exctractive activities Discussion paper Bakgrunn Omfang Spørsmål som

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

NOR/310R T OJ L 157/10, p. 3-6

NOR/310R T OJ L 157/10, p. 3-6 NOR/310R0550.00T OJ L 157/10, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 550/2010 of 23 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009 2014/EØS/56/51 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Norsk forening for oljeregnskap og -skatt Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Didrik Thrane-Nielsen

Detaljer

Departement of Professional Practice. Kurs Regnskap 2015

Departement of Professional Practice. Kurs Regnskap 2015 Departement of Professional Practice Kurs Regnskap 2015 Velkommen til kurs! Det er store endringer på gang i regnskapsreglene. Vi får forslag til ny eller betydelig endret regnskapslov i løpet av året,

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1164.00T OJ L 314/09, p. 15-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1164/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008 Nr. 56/1745 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008 2014/EØS/56/45 av 10. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009 2015/EØS/36/30 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

NOR/310R T OJ L 186/10, p

NOR/310R T OJ L 186/10, p NOR/310R0633.00T OJ L 186/10, p. 10-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 633/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

IFRS-nyheter September 2015

IFRS-nyheter September 2015 IFRS-nyheter September 2015 I denne utgaven: 1 Nedskrivning En gjennomgang av nylige avgjørelser fra ESMA 3 IFRS-forskning Hva er faktum og hva er myter? 5 Negativ rente Ikke bare bankene som treffes!

Detaljer

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen Sertifisering og erfaringer med implementering Anette Killingrød Kristiansen KPMG globalt Omsetning globalt (FY16) Tax 189.000 ansatte $5,56 mrd 22 % Advisory $9,74 mrd i 155 land 41 % $25,42 milliarder

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1375.sd OJ L 346/13, p. 42-46 COMMISSION REGULATION (EU) No 1375/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1171.00T OJ L 314/09, p. 43-46 COMMISSION REGULATION (EC) No 1171/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NGAAP unoterte banker

NGAAP unoterte banker www.pwc.no NGAAP unoterte banker Status regelverksutvikling og konsekvenser for regnskapet 20. september 2016 Agenda Status regelverksutvikling for IFRS-tilpasning Endringer i vurderingsreglene ved IFRS-tilpasning,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1256.em OJ L 360/12, p. 145-152 COMMISSION REGULATION (EU) No 1256/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Årsrapport Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse

Årsrapport Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse Årsrapport 2016 Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse (April 2017) Innledning... 2 Høringssvar... 2 Høringssvar avgitt til IASB, IFRS Foundation og IFRS IC... 2 Usikkerhet om inntektsskattemessig behandling

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

VEILEDNING TIL KRT 1003

VEILEDNING TIL KRT 1003 VEILEDNING TIL KRT 1003 OM SKJEMA Skjemaet skal besvares av foretak ved Oslo Børs som utsteder aksjer, obligasjoner og/eller grunnfondsbevis og som har Norge som hjemstat. Alle utstederforetak notert 31.

Detaljer

Energy & Utility - Deals. Agder Energi. Ansvarlig utbyttepolitikk. 25. november 2011

Energy & Utility - Deals. Agder Energi. Ansvarlig utbyttepolitikk. 25. november 2011 Energy & Utility - Deals Agder Energi Ansvarlig utbyttepolitikk 25. november 2011 Ansvarlig politikk overfor hvem? Kommunene Selskapet Konkretisering av ansvarlig Forutsigbar - betydelig kostnad for både

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003

Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003 Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003 Utvikling i regnskapsprinsipper for olje- og gassindustrien Fra NGAAP til IFRS fra 2005 Periodisering av friinntekt i skattekostnaden Aase Aa. Lundgaard

Detaljer

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger -hvordan forholde seg til den informasjonen som ikke er tilgjengelig 12 september 2017 Innhold Hva menes med informasjonsdilemmaet? Noen eksempler Hvordan

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Agder Energi - eierseminar

Agder Energi - eierseminar Energy & Utility - Deals Agder Energi - eierseminar Utbyttemodell grunnlag og forutsetninger 19. januar 2012 Innhold Selskapets kapitalstruktur oppdatering og repetisjon Anbefaling av rammeverk og modeller

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Fra Finanstilsynets strategi delmål 6 Tilstrekkelig og pålitelig finansiell rapportering

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Overordnet gjennomgang av prosess og utfordringer i Lyse Hans Wilhelm Vedøy Fagansvarlig for regnskap og skatt i Lyse Energi AS Generelt om IFRS i Lyse Lyse

Detaljer

IFRS Update 20. JUNI 2017

IFRS Update 20. JUNI 2017 2017 IFRS Update 20. JUNI 2017 IFRS Update 2017 Det er store endringer i regnskapsreglene. Den nye standarden om inntektsføring vil påvirke alle. Den nye standarden om finansielle instrumenter vil påvirke

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer