IFRS-nyheter Mai 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS-nyheter Mai 2015"

Transkript

1 IFRS-nyheter Mai 2015 I denne utgaven: 1 Inntektsføring Utsatt implementering foreslått 2 Pensjoner Hva skjer? 4 Smånytt fra IASB Noteopplysningsinitiativet Årlige forbedringer Virkelig verdi av noterte investeringer (TS/FKV) 5 IFRS ABC-en Z for Zoo og IAS 41 7 The bit at the back... For å abonnere på nyheter fra PwC gå inn på: registrering.jhtml Inntektsføringsstandarden ett års utsettelse og ytterligere klargjøring IASB har foreslått at ikrafttredelse for IFRS 15 blir utsatt ett år til 1. januar Et høringsforslag om dette forventes i mai 2015, men blir etterfulgt av et høringsforslag knyttet til andre klargjøringer allerede i Q IASB fastholder likevel at det skal være mulig å førtidsimplementere standarden til tross for utsettelsen. Få var overrasket over beslutningen, særlig i lys av at FASB hadde besluttet 1. april å gå for et utsettelsesforslag på ett år. Begge forslagene skal formelt besluttes av styrene i IASB og FASB, noe som innebærer høring. IASB forventes å sende forslaget på høring senere i mai, med en kort høringsfrist slik at endelig beslutning kan tas på møtet i juli. Begrunnelsen IASB besluttet at forslaget om utsettelse var nødvendig for å gi tilstrekkelig tid til å implementere standarden på en effektiv måte. IASBs stab noterte flere grunner for å gå inn for utsettelsen, blant annet: Fortsatt ha samme tidspunkt for innføring som US GAAP Gi de regnskapspliktige tilstrekkelig tid til å implementere eventuelle endringer som trolig blir foreslått Erkjenne at standarden i sin endelige form kom senere enn tenkt (i mai 2014 og ikke i 2013) Gi avleggere og revisorene tilstrekkelig tid til å løse implementeringsproblemstillinger. Innføringen av den nye standarden vil være et stort prosjekt for mange foretak. Utsettelsesforslaget innebærer ikke at man kan ta en pause. Tidlig identifisering av problemstillinger øker sannsynligheten for at de blir løst på en tilfredsstillende måte. Andre implementeringssaker IASB og FASB fortsetter å debattere implementeringssaker knyttet til den nye inntektsføringsstandarden. De to styrene var enige om behovet for å få mer tilbakemelding fra regnskapsbrukerne på områdene lisenser, ytelsesplikter og vise praktiske overgangsregler, men bel ikke enige om hvordan man skulle gripe dette an. Det forventes at IASB vil foreslå begrensede endringer og klargjøringer, mens FASB sine endringer blir mer omfattende. FASB har også besluttet å foreslå endringer på andre områder for eksempel veiledning om innfordringsmuligheten og vederlag som ikke er penger, og flere forenklingsregler for transportsektoren og spedisjon og for presentasjonen av skatt knyttet til salgsbeløpet som kreves inn fra IFRS-nyheter Mai

2 kundene. De felles diskusjonene i TRG forventes å fortsette i månedene som kommer. En av de virkelig store problemstillingene er knyttet til principal vs. agentspørsmålet. Både IASB og FASB er fremdeles i tenkeboksen hva gjelder ytterligere klargjøring her. IASB har som plan å sende på høring en pakke med ulike klargjøringer og mindre endringer senere i Klargjøringene som er foreslått av FASB vil derimot trolig komme i flere mindre porsjoner, den første allerede i andre kvartal Mer informasjon om dette finner du i vår publikasjon InTransition som ligger på vårt fagbibliotek Inform (som du kan abonnere på). Pensjoner igjen i rampelyset Richard Davis fra Accounting Consulting Services i London ajourfører oss med det siste IASB har kastet øynene på når det gjelder pensjonsordninger. Etter mye venting har IASB til slutt igangsatt diskusjoner på sitt utredningsprosjekt om pensjoner. Ytelser til ansatte fortsetter å være en kilde til spørsmål som jevnlig sendes til fortolkningskomiteen (IFRS IC) selv om IAS 19 ble oppdatert og endre senest i Mange av problemstillingene som får oppmerksomhet for tiden handler om måling, f.eks. når det gjelder løfter knyttet til innskuddsordninger. Dette er ingen overraskelse siden oppdateringen av IAS 19 i 2011 var begrenset i sitt omfang. Man utelot med hensikt måling fra arbeidet da. Mange høringssvar og flere medlemmer av IASBs styre ga uttrykk for at måling var det neste området som man måtte se nærmere på. Hvor står vi i dag? Ytelsesplan eller tilskuddsplan I dag har vi to hovedmodeller for måling: Tilskuddsplaner og alle andre planer (vanligvis kalt «Ytelsesplaner»). Ytelsesplaner og tilskuddsplaner. Disse modellene for måling står på hver sin side av et spekter. Ordninger er i dag under endring, og vi ser ofte at de omfatter elementer som naturlig hører hjemme i hele dette spekteret. Løfter om tilskudd Spenningen knyttet til hva slag ordning man star overfor og hvordan dette skal måles kan best vises ved å se på diskusjonen knyttet til ordninger der det gis løfter om bestemte innskudd. Dette ble først stilt som et spørsmål til fortolkningskomiteen og deretter tatt inn i diskusjonsnotatet til IASB i 2009 og nylig har det dukket opp igjen (litt til og fra) på agendaen til fortolkningskomiteen. Både IASB og IC har konkludert med at dette problemet er for vanskelig og har strukket hendene i været. Dette sier jeg uten å være ufin. De fleste er enige i at «for vanskelig» er en dekkende beskrivelse og det kan vises til at FASB og EITF synes å gjort det samme. Hvorfor er dette for vanskelig? Problemene oppstår fordi det er så stor avstand mellom målemetodene. Det er derfor av stor betydning hvilken merkelapp en ordning får. Ved å være begrenset til den ene eller den andre typen, ender man ofte opp med et resultat som ikke gjenspeiler den underliggende substansen og økonomien i ordningen. Den klare linjen mellom ytelsesplan og tilskuddsplan skaper arbitrasje en komplisert modell vs. en enkel modell. Ved å legge til en tredje målekategori dobles imidlertid arbitrasjemulighetene IFRS-nyheter Mai

3 og med tre definisjoner øker problemet med at definisjonene noen ganger overlapper hverandre. Det er dessverre ingen som har løst denne nøtten ennå, og det vil bli mer og mer utfordrende ettersom nye typer av ordninger dukker opp. Problemet synes å være den store måleforskjellen som oppstår som følge av at ordninger som er svært like ender opp i hver sin kategori. Betyr dette at svaret er at én felles målemetode kan anvendes på hele spekteret av ordninger? Er det i det hele tatt mulig å oppnå, eller er det pensjonsbokføringens hellig gral? IFRIC 14 IFRIC 14 fortsetter også å skape debatt. Det underliggende prinsippet er enkelt å forstå, men der er et utall av forståelser som i praksis er anvendt. Uten tvil skaper IFRIC 14 en tredje målekategori cash! Dette er konsekvensen fordi fortolkningen setter et tak på pensjonseiendelen som de to andre målemetodene anviser til det beløp av kontanter som kan bli gjenvunnet fra ordningen. Når vi legger selve målingen til side reiser IFRIC 14 også et mer fundamentalt spørsmål, noe vi også har sett i noe av det som IASB har debattert nylig. Er pensjonsordningen en egen enhet der arbeidsgiveren har en forpliktelse eller er det bare en kanal for arbeidsgiverens forpliktelse til sine ansatte? IAS 19 synes å være rammet av forvirring på dette området. Når vi står overfor en tilskuddsordning regnskapsfører arbeidsgiver en forpliktelse til å betale tilskuddet, men i en ytelsesplan er det knyttet til hva arbeidsgiver skal yte i fremtiden. Likevel er det i visse tilfeller slik at IFRIC 14 krever at arbeidsgiveren tar opp en forpliktelse til å betale tilskudd i en tilskuddsordning. Når dette slår inn definerer i hovedsak IFRIC 14 et minimumstilskudd som en bebyrdende avtale. En «forpliktelse» blir innregnet for tilskuddet som arbeidsgiver skal betale som knytter seg til utført arbeid som skaper eller øker en overdekning som ikke kan gjenvinnes senere. Dette synes å være i strid med målemodellen for ytelsesplaner. Dette skaper også ytterligere arbitrasje. Justeringen mellom den «vanlige» IAS 19-forpliktelsen og IFRIC 14 føres over OCI og ikke resultatet. Høres ikke det ut som en mulighet for tilpasning? Neste steg? Sett fra lang avstand har IAS 19 gitt opphav til få spørsmål, og for mange av dem har svaret ikke vært åpenbart og vil trolig variere avhengig av hvor i verden man befinner seg. Av dette slutter jeg følgende: Utredningsprosjektet vil mest sannsynlig ta lang tid og det vil helt sikkert bevise ordtaket om at «du kan ikke gjøre alle til lags» i hvert fall ikke hele tiden! Finnes det muligheter for å øke tempoet i denne utredningen? Med mindre noen har en altomfattende målemetode klar er vel det lite sannsynlig. Jeg har hørt noen trekke en parallell til forsikringsprosjektet, særlig fordi det er investert så mye i den nye modellen, og en arbeidsgivers forpliktelse til å betale en pensjon er vel ikke SÅ forskjellig fra et forsikringsselskaps forpliktelse til å betale ut annuiteter? Utsiktene til å kunne basere arbeidet på et avsluttet forsikringsprosjekt fyller imidlertid ikke akkurat sjelen med håp og trygghet. Har du lest de siste innleggene på PwC IFRS-bloggen? Ruth Preedy ser nærmere på hvor goodwill kom fra og om dagens modell har spilt falitt. Dave Walters skriver om å leve ut IFRS-drømmen Aprilsnarr eller faktum? Mary Dolson sleper EK-metoden ut bak låven og dreper den med øks IFRS-nyheter Mai

4 Smånytt fra IASB Noteopplysningsinitiativet IASB møttes igjen for å diskutere de grunnleggende prinsippene for noteopplysning og vesentlighet som del av det såkalte «Noteopplysningsinitiativet». Vesentlighet IASB var enige om å gå videre med et høringsutkast knyttet til et Practice Statement om vesentlighet kalt «Application of materiality to financial statements». IASB vedtok tentativt å gi respons til forslag som kommer inn gjennom høringen i den nye definisjonen av vesentlighet i en generell standard om noteopplysninger (enten i IAS 1 eller i en tilsvarende ny stanard). Prinsipper for Noteopplysninger Sammenslåing og delsummer IASB besluttet tentativt å foreslå veiledning om: a. Hvilke elementer som skal presenteres særskilt i oppstillingene eller i notene, og b. Hvor mye detaljer som skal gis i notene. Innhold i notene IASB besluttet tentativt at en generell standard om noteopplysninger bør inkludere en beskrivelse av hvilken rolle notene skal tjene og noen sentrale mål for hva som skal opplyses. Formulering av notekravene IASB besluttet tentativt å prøve ut i praksis de nye prinsippene gjennom å konkretisere notekravene for IAS 16 og IFRS 3 som vedlegg til den nye diskusjonsnotatet om prinsipper for noteopplysninger. Denne smakeprøven skal utarbeides i samarbeid med avleggere, revisorer, tilsynsmyndigheter og brukere i ulike jurisdiksjoner. Neste steg I maimøtet 2015 vil IASB fortsette sine drøfinger. Årlig forbedring IASB bekreftet at de vil foreslå følgende to forbedringer i sykelen: IFRS 1: Forslag om å fjerne noen av de kortsiktige unntakene i Appendix E i IFRS 1 for nye brukere av IFRS. verdi over resultatet kan gjøres for hver enkelt investering, og ikke som et permanent valg for en hel kategori av investeringer (TS og/eller FKV). Et høringsforslag forventes i tredje kvartal. IAS 28: Endring som klargjør at valgadgangen for måling til virkelig Virkelig verdi av investeringer med noterte aksjer IASB har startet sin gjennomgang av høringskommentarene på forslaget i Measuring Quoted Investments in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates at Fair Value». Flertallet av høringsinstansene støttet det syn at vurderingsenheten bør være investeringen som helhet og ikke det enkelte instrumentet som til sammen utgjør investeringen. Disse mener derfor at notert pris ganget med antall aksjer (såkalt P x Q) ikke er en riktig målemetode. I april besluttet IASB at de ikke vil ta inn et eksempel i IFRS 13 om porteføljeunntaket. IASB fortsetter diskusjonen om resterende deler av prosjektet i fremtidge møter. IFRS-nyheter Mai

5 IFRS ABC -en: Z for Zoos ikke omfattet av IAS 41, men hva er med? Ruth Preedy fra PwCs Accounting Consulting Services ser nærmere på virkeområdet til IAS 41, en standard som selv de mest erfarne regnskapsekspertene ikke vet så mye om. Jeg vet at vi ikke avslutter vår alfabetserie med en stor finale. Jeg medgir at Z for Zoo er å tøye begrepet noe langt. Vi vil imidlertid unngå å skrive to hele sider om «zero coupon» obligasjoner. Og om det ikke er noen annen grunn til å skrive om IAS 41, så er det et faktum at standarden er den som gir opphav til flest vitser og fyndord i bransjen. Beklageligvis er dette ingen artikkel om dyr i dyreparken fordi disse faller utenfor virkeområdet til IAS 41 som jeg kommer nærmere tilbake til. IAS 41 er en kort standard med et bredt virkeområde og betydelig innvirkning for de som kommer innenfor virkeområdet. Det gjelder for de fleste enheter som har levende planter og dyr i sin besittelse i den hensikt å tjene penger på dem. For å komplisere ting har IASB nylig endret virkeområdet til IAS 41 i juni Virkeområdet er viktig. Eiendeler som faller innenfor virkeomårdet måles til virkelig verdi med fradrag for salgskostnader. Verdiendringer resultatføres. Dette kan skape volatilitet og praktiske utfordringer. Å anslå hva som er virkelig verdi kan være komplekst og, særlig for eiendeler med langt liv, nokså vanskelig. Det grunnleggende Hva er virkeområdet til IAS 41? Virkeområdet er ofte noe av det vanskeligste når regnskapsstandardene skal anvendes. Det høres tilforlatelig ut å finne virkeområdet når en standard har tittelen Jordbruk vi har noen dyr så da er vi vel innenfor? I praksis er det ikke så enkelt. IAS 41 gjelder for all jordbruksaktivitet som knytter seg til biologiske eiendeler, jordbruksprodukter og offentlige tilskudd til dette. Definisjonen er: Agricultural activity is the management by an entity of the biological transformation and harvest of biological assets for sale or for conversion into agricultural produce, or into additional biological assets. I henhold til denne definisjonen må man for å komme innenfor IAS 41 ha følgende elementer på plass: For å være innenfor virkeområdet: Hva betyr dette? 1) Management of biological transformation Det må foregå et oppsyn med vekst, modning, formering og høsting. Dersom det ikke er noe oppsyn med eiendeler er den ikke innenfor virkeområdet til IAS 41. 2) Transformation of a biological asset Det må være en plante eller et dyr som lever. 3) The asset is sold or converted to produce Jordbruksprodukter er sluttproduktet fra den levende planten eller dyret når det «høstes». Dette kan være melk fra en ku eller druer fra en vinstokk. IFRS-nyheter Mai

6 I dag deler IAS 41 biologiske eiendeler i fire kategorier. De kan være en levende plante eller dyr, og de kan være konsumerbare eller bærere. Konsumerbare eiendeler er de som kan høstes som jordbruksprodukter eller som kan selges som biologiske eiendeler. Når de er høstet er de «vekk». (f.eks. hvete og kjøttfe). Bærere: Eiendeler som er bærere brukes til å bære fram avling eller produkter over flere sesonger. (f.eks. epletrær eller melkekuer) Hvorfor ikke dyrehager (Zoo)? Så hvorfor er ikke dyrehager inkludert i virkeområdet? Dyrene lever (får vi jo håpe) men det er ikke noe oppsyn med hensikt å omvandle eiendelene for salg. Naturlig formering som finner sted er ikke en aktivitet under oppsyn i standardens forstand, og er mer tilfeldig i forhold til hovedaktiviteten som er å være et opplevelsestilbud. Fisking i åpent hav er heller ikke innenfor virkeområdet. Det skjer ikke noe oppsyn med veksten av fisk i havet. Derimot er havbruk et typisk eksempel på aktivitet som faller innenfor standarden. Hva ellers faller utenfor virkeområdet? Jordbruksprodukter blir til varelager med en gang de er høstet, og da faller de innenfor virkeområdet til IAS 2. Jordveien knyttet til jordbruksaktiviteten falls også utenfor IAS 41. Dersom jordveien eies av foretaket vil det falle innenfor IAS 16 om varige driftsmidler. Dersom jordveien leies av tredjepart vil dette bli en leieavtale som faller inn under IAS 17. Hva blir endret? I 2014 endret IASB virkeområdet til IAS 41. Endringen flytter bærerplanter over i IAS 16. som må være lenger enn en regnskapsperiode. Et eksempel kan være trærne i en palmeoljeplantasje. Frukten som vokser på disse trærne vil likevel være en konsumerbar plante som faller innenfor virkeområdet til IAS 41. Det betyr at et epletre regnskapsføres etter reglene i IAS 16, mens eplene som vokser på treet skal måles og innregnes i tråd med IAS 41. Denne endringen trer i kraft 1. januar 2016 med mulighet for tidligere anvendelse. Ønsker du mer informasjon om endringen kan du lese denne publikasjonen: Amendments to classification of bearer plants. Hvorfor er dette viktig? Eiendeler som er innenfor IAS 41 skal måles ved første gangs innregning og senere til virkelig verdi minus salgskostnader. For eiendeler med kort levetid og lett tilgjengelige markedspriser er regnskapsføringen i hovedsak nokså rett frem. For eiendeler med lenger levetid, må ofte en nåverdimodell benyttes og estimater og antagelser gjøres for fremtidige hendelser og priser. Endringen i virkelig verdi fra ett år til det neste resultatføres. Derfor kan selskaper innenfor IAS 41 få relativt volatile regnskapsresultater. Bærerplanter som nå faller innenfor IAS 16 skal måles på samme måte som eiendeler som er konstruert av foretaket selv. Bærerplanter innregnes til anskaffelseskost. Når eiendelen er i den tilstand og plassering som gjør at den kan benyttes for formålet starter man å avskrive, og man må evt. teste for verdifall etter IAS 36. Tidspunktet da avskrivning skal begynne er ikke objektivt og krever normalt konkret vurdering avhengig av plantetype. De vurderingene som her gjøres bør opplyses om på en tydelig og klar måte. Etter å ha lest hit bør du nå vite mer enn du noen gang har gjort om virkeområdet til IAS 41. Gratulerer! Bærerplanter er levende planter som brukes til å dyrke avling i løpet av sitt produktive liv IFRS-nyheter Mai

7 The bit at the back... For ytterligere hjelp med IFRS-faglige spørsmål kontakt: Virksomhetssammenslåing, konsern og skatt Tlf: Tlf: Finansielle instrumenter og finansielle tjenester Tlf: Tlf: Gjeld, inntektsføring og andre områder Tlf: Tlf: Redaktør for IFRS-nyheter Tlf: This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. IFRS-nyheter Mai

IFRS-nyheter Oktober 2015

IFRS-nyheter Oktober 2015 IFRS-nyheter Oktober 2015 I denne utgaven: 1 Finansielle Instrumenter Nytt fra TRG om tapsavsetninger/nedskr. 3 Salg av eiendeler fra investor til TS/FKV Utsettelsesforslag på endringen i IFRS 10/IAS 28

Detaljer

IFRS nyheter. Desember 2014/januar 2015. Felleskontrollerte ordninger

IFRS nyheter. Desember 2014/januar 2015. Felleskontrollerte ordninger IFRS nyheter Desember 2014/januar 2015 IFRS-nyhetene for årets mørketid inkluderer følgende: 1 Felleskontrollerte ordninger Noen nyttige avklaringer fra IFRIC 2 Årsavslutning 2014 Ti nyttige påminnelser

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

IFRS-nyheter Februar 2015

IFRS-nyheter Februar 2015 IFRS-nyheter Februar 2015 I denne utgaven: 1 Volatilitet en konstant størrelse? Regnskapsvirkninger 3 Ressursgruppen (TRG) for implementering av inntektsføringsstd. Januarmøtet 5 IFRS i EU Fortsatt en

Detaljer

IFRS-nyheter Juni 2015

IFRS-nyheter Juni 2015 IFRS-nyheter Juni 2015 Nytt rammeverk på høring I denne utgaven: 1 Konseptuelt rammeverk Nytt høringsutkast 4 Segmentopplysninger Foreslåtte endringer som følger av IFRS 8- gjennomgang 6 IFRS 9 og EFRAG

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1164.00T OJ L 314/09, p. 15-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1164/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Norsk forening for oljeregnskap og -skatt Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Didrik Thrane-Nielsen

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

IFRS-nyheter. IFRS 16 Leiekontrakter utgitt! TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer

IFRS-nyheter. IFRS 16 Leiekontrakter utgitt! TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer IFRS-nyheter I denne utgave: 1 Inntekt TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer 3 Nytt fra implementeringsgruppen for IFRS 9 om tapsføring på utlån 4 Definisjonen på en virksomhet FASB Høringsutkast

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

Departement of Professional Practice. Kurs Regnskap 2015

Departement of Professional Practice. Kurs Regnskap 2015 Departement of Professional Practice Kurs Regnskap 2015 Velkommen til kurs! Det er store endringer på gang i regnskapsreglene. Vi får forslag til ny eller betydelig endret regnskapslov i løpet av året,

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per 31.12.2016 RSS har tentativt besluttet enkelte særnorske løsninger i ny

Detaljer

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006 Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006 2009/EØS/65/14 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Energy & Utility - Deals. Agder Energi. Ansvarlig utbyttepolitikk. 25. november 2011

Energy & Utility - Deals. Agder Energi. Ansvarlig utbyttepolitikk. 25. november 2011 Energy & Utility - Deals Agder Energi Ansvarlig utbyttepolitikk 25. november 2011 Ansvarlig politikk overfor hvem? Kommunene Selskapet Konkretisering av ansvarlig Forutsigbar - betydelig kostnad for både

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

IFRS-nyheter September 2015

IFRS-nyheter September 2015 IFRS-nyheter September 2015 I denne utgaven: 1 Nedskrivning En gjennomgang av nylige avgjørelser fra ESMA 3 IFRS-forskning Hva er faktum og hva er myter? 5 Negativ rente Ikke bare bankene som treffes!

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/169 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010 2015/EØS/37/20 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010 Nr. 58/565 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010 2015/EØS/58/66 av 23. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Årsrapport Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse

Årsrapport Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse Årsrapport 2016 Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse (April 2017) Innledning... 2 Høringssvar... 2 Høringssvar avgitt til IASB, IFRS Foundation og IFRS IC... 2 Usikkerhet om inntektsskattemessig behandling

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2113 of 23 November 2015 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov Lov om regnskapsplikt Ny regnskapslov Målsettinger med lovendring Gjennomføre EUs regnskapsdirektiv Tilpasning til internasjonale regnskapsregler (IFRS) Noen forenklinger for de minste selskapene, men

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen Sertifisering og erfaringer med implementering Anette Killingrød Kristiansen KPMG globalt Omsetning globalt (FY16) Tax 189.000 ansatte $5,56 mrd 22 % Advisory $9,74 mrd i 155 land 41 % $25,42 milliarder

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 SSB Energivekst AS Tøffe tider Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 Thousands Økende arbeidsledighet Oljebremsen har kostet nærmere 37 000 jobber i Norge 200 180-20% Direct

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Årsrapport Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse

Årsrapport Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse Årsrapport 2015 Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse (Mai 2016) Innledning... 2 Høringssvar... 2 Høringssvar avgitt til IASB, IFRS Foundation og IFRS IC... 2 Rapportering av de regnskapsmessige effektene

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

NGAAP unoterte banker

NGAAP unoterte banker www.pwc.no NGAAP unoterte banker Status regelverksutvikling og konsekvenser for regnskapet 20. september 2016 Agenda Status regelverksutvikling for IFRS-tilpasning Endringer i vurderingsreglene ved IFRS-tilpasning,

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR Basisvalg når man forvalter finansiell kapital 1. Hvor høy risiko? 2. Relasjon eier / forvalter 3. Hvor stort omfang

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

NOR/310R T OJ L 157/10, p. 3-6

NOR/310R T OJ L 157/10, p. 3-6 NOR/310R0550.00T OJ L 157/10, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 550/2010 of 23 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Lederundersøkelsen 2017

Lederundersøkelsen 2017 Lederundersøkelsen 2017 Lederundersøkelsen overordnede funn: Optimismen er tilbake: 2 av 3 ledere ser positivt på selskapets økonomiske utsikter Selskapene frykter økt konkurranse, tilgang til kompetanse

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger

Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger Informasjonsdilemmaet ved vanskelig beslutninger -hvordan forholde seg til den informasjonen som ikke er tilgjengelig 12 september 2017 Innhold Hva menes med informasjonsdilemmaet? Noen eksempler Hvordan

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen? Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Juni 2009 (5. mai 2009-12. juni 2009) IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Som i tidligere IFRS nyhetsbrev gis det en kort presentasjon av viktige nyheter siden forrige nyhetsbrev. Den tekniske løsningen i dette

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1374.sd OJ L 346/13, p. 38-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 1374/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Agenda 1. Revisors rolle i henhold til lovgivningen 2. Undersøkelse fra USA om ledende praksis og utviklingstrender

Detaljer

Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger. Nina Servold Oppi spesialrådgiver

Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger. Nina Servold Oppi spesialrådgiver Regnskapsføring ved omlegging av pensjonsordninger Nina Servold Oppi spesialrådgiver Regnskapsregulering i Norge Regnskapsloven - mange spor IFRS som vedtatt av EU Ett unntak fra «full» IFRS Forenklet

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Extractive Activities IASB Discussion paper April 2010 Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Norsk oljeregnskapsforening 15.06.2010 Agenda - Exctractive activities Discussion paper Bakgrunn Omfang Spørsmål som

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Dropp de lange strategiene

Dropp de lange strategiene DIGITALT LEDERSKAP, 21. SEPTEMBER 2017 Dropp de lange strategiene André Nordal Sylte Deloitte Digital asylte@deloitte.no +47 466 65 373 Bildekilde: imgur.com/jcrmxwf Vi jobber for tiden med vår femårsstrategi

Detaljer

Agder Energi - eierseminar

Agder Energi - eierseminar Energy & Utility - Deals Agder Energi - eierseminar Utbyttemodell grunnlag og forutsetninger 19. januar 2012 Innhold Selskapets kapitalstruktur oppdatering og repetisjon Anbefaling av rammeverk og modeller

Detaljer

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS 30. oktober 2015 Vi er her for å initiere leverandørdialog med formål om å innhente ideer til hvordan Nye Veier AS kan utnytte fagsystemer

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1171.00T OJ L 314/09, p. 43-46 COMMISSION REGULATION (EC) No 1171/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

IFRS-nyheter. Flight IFRS 16 fra IASB har landet! I denne utgaven: IFRS nyheter februar 2016 1. www.pwc.com/ifrs

IFRS-nyheter. Flight IFRS 16 fra IASB har landet! I denne utgaven: IFRS nyheter februar 2016 1. www.pwc.com/ifrs IFRS-nyheter I denne utgaven: 1 IFRS 16 Leiekontrakter Et blikk på den nye standarden 3 Mindre endringer i IAS 12 - skattestandarden Regnskapsføring av utsatt skattefordel på urealisert tap 4 Aktuelle

Detaljer

Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003

Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003 Norsk Oljeregnskapsforening Kristiansand 20 mai 2003 Utvikling i regnskapsprinsipper for olje- og gassindustrien Fra NGAAP til IFRS fra 2005 Periodisering av friinntekt i skattekostnaden Aase Aa. Lundgaard

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder IFRS Nyhetsbrev 19. desember 2008-10. mars 2009 IFRS Nyhetsbrev Internasjonale oppdateringer IFRS nyhetsbrev gir en kort presentasjon av viktige nyheter, samt linker til temabaserte nyhetsbrev som gir

Detaljer

NOR/310R T OJ L 186/10, p

NOR/310R T OJ L 186/10, p NOR/310R0633.00T OJ L 186/10, p. 10-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 633/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Diskusjonsnotat om presentasjon av finansregnskap

Diskusjonsnotat om presentasjon av finansregnskap Regnskap Hvor går veien videre? Diskusjonsnotat om presentasjon av finansregnskap IASB og FASB legger opp til at en ny standard om presentasjon av finansregnskap skal vedtas i 2011 og implementeres i 2013.

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010 Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 200 Hvem er bedriftens kapitalleverandører? LEVERANDØRER BANKER BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON ANDRE FIN.INST. INVESTORER

Detaljer