IFRS nyheter. Desember 2014/januar Felleskontrollerte ordninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS nyheter. Desember 2014/januar 2015. Felleskontrollerte ordninger"

Transkript

1 IFRS nyheter Desember 2014/januar 2015 IFRS-nyhetene for årets mørketid inkluderer følgende: 1 Felleskontrollerte ordninger Noen nyttige avklaringer fra IFRIC 2 Årsavslutning 2014 Ti nyttige påminnelser 3 Smånytt fra IASB Kun i den engelske utgaven: Inntektsføring et nisseeventyr Spørsmål og svar V for Vesting conditions Felleskontrollerte ordninger Derek Carmichael fra PwCs sentrale team innen Accounting Consulting Services ser nærmere på den senere tids utvikling om fellesordninger og hva regnskapspliktige må tenke over i årsavslutningen IFRIC publiserte i november 2014 en rekke foreløpige agendaavgjørelser om fellesordninger. Dette er et resultat av tolv måneders diskusjon og drøftelser på flere mottatte implementeringsspørsmål som den nye IFRS 11 har reist. En gjennomgående formulering i de foreløpige beslutningene er: IFRIS [besluttet] å ikke ta denne problemstillingen inn på sin agenda. Videre ble det som oftest hevdet at det allerede er tilstrekkelig veiledning i standarden til å løse spørsmålene som ble reist. Den konkrete begrunnelsen for konklusjonene gir likevel ytterligere klarhet i hvordan enkelte av de mer utfordrende delene av IFRS 11 skal forstås og anvendes, blant annet i forhold til: vurderingen av om andre fakta og omstendigheter påvirker klassifiseringen av ordningen, og regnskapsføring av felleskontrollert drift som er egne juridiske enheter. Komiteen anfører at to fellesordninger med tilsvarende karakteristikker kan ende opp med ulik klassifisering når én av dem er organisert i egen juridisk enhet og den andre ikke. Dette skyldes at den juridiske formen påvirker rettighetene og forpliktelsene til partene. Sentrale observasjoner Klassifisering andre fakta og omstendigheter Vurderingen av andre fakta og omstendigheter bør fokusere på hvorvidt de skaper rettigheter som kan håndheves over eiendeler og plikt til å dekke forpliktelser. En ordning er en felleskontrollert drift når andre fakta og omstendigheter tilsier at partene har rettigheter og plikter relater til eiendelene I ordningen og har en juridisk eller avtalefestet plikt til å stille opp med kontanter for å dekke forpliktelser løpende. Salg av produktene til partene til markedspris er ikke i seg selv en avgjørende faktor ved klassifiseringen av ordningen. Det må likevel gjøres en vurdering av om salgsprisen er i stand til å dekke ordningens forpliktelser løpende. Finansiering fra tredjepart forhindrer ikke klassifisering som

2 en felleskontrollert drift dersom tilbakebetaling av finansieringen skaffes til veie gjennom salg til partene i ordningen. Sluttproduktenes art, om de er ombyttbare eller kundetilpasset, er ikke et avgjørende kriterium i klassifiseringen. Vurderingen av om partene til ordningen tar hovedsakelig hele produksjonen skal skje basert på den økonomiske verdien og ikke volum. Regnskapsføring som deltaker i felles drift der ordningen er i en egen juridisk enhet Deltaker i felleskontrollert drift skal ikke innregne salgsinntekt knyttet til produksjon som er kjøpt av deltakere før denne igjen er solgt videre til tredjepart når en egen juridisk enhet likevel er klassifisert som en felles drift fordi partene tar all produksjon. Det vil ikke bli gitt mer veiledning for situasjoner der andelen av produksjon som den enkelte deltaker kjøper avviker fra eierandelen. Komiteen bemerket at det var viktig å forstå hvorfor det er et slikt avvik, og anvende skjønn for å bestemme hva som er mest passende regnskapsføring. Regnskapsføring hos en deltaker i felles drift skal være lik i selskapsregnskap og konsernregnskap. I begge tilfeller regnskapsføres andelen av eiendeler og forpliktelser og ikke eierandel i form av aksjer eller lignende. Regnskapsføring i den juridiske enheten som utgjør fellesordningen IFRS 11 får ikke anvendelse for regnskapsføringen i selve fellesordningen. Regnskapet til en fellesordning skal derfor avlegges i tråd med relevante regnskapsstandarder og inkludere eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader til fellesordningen. Det er likevel viktig å forstå hvordan deltakernes rettigheter til eiendelene og forpliktelsene eventuelt påvirker eiendelene og forpliktelsene til fellesordningen. Hva blir neste steg? Agendaavgjørelsene i komiteens møte i november 2014 foreligger i IFRIC Update og det er mulig å gi høringskommentarer frem til møtet i mars Selv om slike foreløpige avgjørelser ikke innebærer forslag til endring i regnskapsstandardene, må regnskapsavleggere tenke gjennom om egne konklusjoner knyttet til fellesordninger harmonerer med de synspunkter som er gitt av komiteen. Regnskapsavleggere som er uenige bør vurdere om de vil gi sine kommentarer i høringsrunden. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

3 10 viktige påminnelser for årsavslutningen Et travelt årsoppgjør står foran mange, og her gir vi 10 nyttige påminnelser som vi tror er viktige i avslutningen av året Vi gir lenker til relevant litteratur, og våre veiledninger. Se for øvrig vår siste IFRS quarterly update, som inneholder en kortversjon av nye standarder for Tilsynsmyndig -hetenes interesse i nedskrivningsvurderingene Konsolidering og IFRS 10 IFRS 12 noteinformasjon Konjunkturene har vært utfordrende de seneste årene, og har endret seg vesentlig mot slutten av For oljerelatert virksomhet betydelig til det verre, mens for eksportrettet virksomhet for øvrig får norske virksomheter hjelp av svekket norsk krone. Tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet) fokuserer fortsatt på nedskrivningsvurderingene. Det er viktig å huske på å vurdere hvilke indikatorer som kan gi grunnlag for nedskrivning (både interne og eksterne) og vær sikker på at hovedforutsetninger stemmer med eksterne markedsdata. Ikke glem noteopplysningene. Tilsynet har notert seg at mange kun identifiserer diskonteringsrente og vekstrate som kritiske forutsetninger, hvilket de anser som feil. Vel så viktig er det å inkludere noteinformasjon om de sentrale forutsetninger som kontantstrømmene hviler på. De fleste vil implementere IFRS 10 i Overgangsreglene er kompliserte og krever grundige vurderinger. For de tilfeller at det blir en endring i sammenligningstallene vil det være krav om en tredje balanse iht. IAS 1. Ett område som tilsynsmyndighetene ser nøye på er de facto kontroll. Dette gjelder situasjoner der stemmerettene avgjør kontrollvurderingen, og den regnskapspliktige eier mindre enn halvparten av disse, men der spredt eierskap for øvrig gjør at man i praksis har mulighet for å styre avgjørelsen knyttet til relevante aktiviteter. IFRS 10 gir klarere veiledning på dette området enn IAS 27, men det er fortsatt et svært skjønnsmessig område. IFRS 12 har som mål at brukerne skal forstå investeringene som de ikke-kontrollerende eierne har i et konserns aktiviteter. En enhet må gi opplysninger når de ikke-kontrollerende interessene i et datterselskap er vesentlige. Det må utøves skjønn i forhold til om det er tilstrekkelig med aggregerte informasjon om et underkonsern som har vesentlige ikkekontrollerende interesser, eller om det må gis mer finkornet informasjon ned på det enkelte datterselskap med ikke-kontrollerte interesser. Dette har vært gjenstand for diskusjon av fortolkningskomiteen og gjenspeiler konklusjonen der. For flere detaljer, se IFRSs 10 and 12 Questions and answers. Måling av felles drift Regnskapsføring av administrasjonskostnader for pensjonsordninger Måling av felles drift er i hovedsak ikke regulert i IFRS 11. Det har derfor oppstått en del ulik praksis på området. Dette er IASB oppmerksom på, og en endring av IFRS 11 ble vedtatt i Endringen krever at IFRS 3 skal anvendes når man kjøper seg inn i en felles drift som i seg selv utgjør en virksomhet. Veiledningen er gjeldende fra januar Se In depth Measurement of joint operations: Reading between the lines om du ønsker mer informasjon. For pensjonsordninger som falle inn under IAS 19R, skal utgifter knyttet til administrasjon av pensjonsmidlene trekkes fra avkastningen av dem. Andre administrative utgifter knyttet til pensjonsordningen skal innregnes i driftsresultatet når de er pådratt og tjeneste mottatt. Se Practical Guide som også omfatter enkelte andre nyttige tips for regnskapsføring av pensjon ved årets slutt. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

4 Skatter knyttet til særskilte bransjer og IFRIC 21 Leverandøravtaler som gir finansiering Refinansiering og restrukturering av gjeld Felles cashpool Kapitalkrav som pålegges av eksterne Skatter og avgifter knyttet til særskilte bransjer er vanlig når statens inntekter skal økes. Beløp som innkreves på denne måten, og som ikke er basert på et netto skattemessig resultat regnskapsføres etter IAS 37, og ikke IAS 12. Fortolkningskomiteen ga ut IFRIC 21, som er en fortolkning av IAS 37 og som derfor gir klar veiledning for når slike betalinger skal innregnes.ifric 21 kan for enkelte endre tidspunktet for når forpliktelsen blir innregnet, særlig når slike skatter ilegges som følge av gitte forhold på en bestemt dato. Se In depth, IFRIC 21 Levies for flere detaljer. Det har vært et oppsving i spørsmål knyttet til leverandørbaserte finansieringsordninger. Slike ordninger reiser spørsmålet om det er leverandørgjelden som er grunnlaget for finansieringen, noe som kan medføre at den skal fraregnes med innregning av en bankgjeld. Regnskapsføringen av slike ordninger avhenger av en konkret bedømming av de faktiske forhold og omstendigheter. Vi får stadig spørsmål om restrukturering av gjeldsinstrumenter, for eksempel lånefasiliteter og obligasjonslån. Noe av det man må tenke på er: IAS 39 krever at man sammenligner vilkårene mellom gammel og ny gjeld for å se om de er vesentlig forskjellige når reforhandlingen skjer med same motpart. Dersom vilkårene er vesentlig forskjellige regnskapsføres dette som oppgjør av gammelt lån og opptak av nytt lån. En enhet som ikke er en bank kan benytte en bank som en mellommann. For eksempel kan obligasjoner bli kjøpt tilbake av en slik bank og senere solgt til nye investorer i modifisert form. Hovedvurderingen i slike tilfeller er om banken opptrer som agent for enheten eller som prinsipal. Denne vurderingen vil kunne være svært skjønnsmessig. Mange konserner har ordninger med felles cash pool (konsernkontoordninger). IAS 32s regler om nettopresentasjon gjelder for slike ordninger. Med virkning fra er det nå tydeliggjort at den regnskapspliktige må ha en ubetinget eksisterende juridisk rett til å motregne, sammen med en intensjon om å motregne, for at en rett og en plikt til å nettopresentere eiendeler og forpliktesler skal foreligge. Konsernkontoordninger opptrer i ulike varianter, hvorav såkalte notional sweeping ordninger er én av dem. I slike tilfeller inngår ikke kontantene i en felles pool, men renter beregnes basert på situasjonen som om det hadde skjedd. I slike tilfeller er ikke nettopresentasjon i henhold til IFRS fordi det ikke er noen egentlig sweep og heller ingen intensjon om å motregne kontantposisjonene. Det er sentralt å forstå det driftsmessige og avtalemessige opplegget når presentasjonen av en konsernkontoordning skal vurderes. IAS 1 krever at foretaket opplyser om det har overholdt kapitalkrav som det er pålagt av eksterne, og, dersom de ikke hard et, hva som er konsekvensene av manglende samsvar. Dette inkluderer kapitalkrav/-grenser som er gitt i kontrakter med tredjepart, for eksempel banker. Noen tilsynsmyndigheter har påpekt at dette er et særlig viktig område for brukerne å få informasjon om, særlig når de skal vurdere fortsatt drift. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

5 Smånytt fra IASB Investeringsselskaper: IFRS 10 og IAS 28 er endret IASB endret nylig IFRS 10 og IAS 28. Endringene klargjør hvordan konsernregnskapsunntaket for investeringsselskaper og deres datterselskaper skal forstås. Endringene gjelder fra 1. januar 2016, men tidligere anvendelse er mulig. Underkonsernunntaket er utvidet Endringen i IFRS 10 klargjør at unntaket for konsernregnskapsplikten kan anvendes også for underkonsernspisser som er døtre av investeringsselskaper. Unntaket kan anvendes også når morselskapet som er et investeringsselskap måler sine døtre til virkelig verdi. Som ellers må det mellomliggende morselskapet også oppfylle de andre kriteriene i IFRS 10 for å kunne slippe å utarbeide konsernregnskap. Døtre som opptrer som en forlengelse av et investeringsselskap Endringen I IFRS 10 klargjør at et investeringsselskap må konsolidere et datterselskap som ikke er et investeringsselskap, og som yter tjenester som støtter opp om investeringsaktivitetene slik at det opptrer som en forlengelse av investeringsselskapet. Endringen er imidlertid skrevet slik at dersom datterselskapet også i seg selv er et investeringsselskap, skal morselskapet måle sin investering i datterselskapet til virkelig verdi over resultatet. Dette gjelder i utgangspunktet også når datterselskapet yter investeringstjenester til morselskapet eller tredjepart. (Revisjonsselskapene arbeider med en praktisk forståelse av dette.) Egenkapitalmetoden for investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Endringen i IAS 28 tillater at en enhet som ikke selv er et investeringsselskap, men i stedet har investeringer i tilknyttede selskaper eller felleskontrollerte virksomhet som er et investeringsselskap får et prinsippvalg når de skal anvende egenkapitalmetoden. Valget består i om de vil videreføre målingen til virkelig verdi som er foretatt av TS-et eller FKV-et, eller omarbeide tallene og gjennomføre sin egen konsolidering på TS/FKV-nivået før EKmetoden anvendes. Mindre endring i IAS 1 IASB gjorde mindre endringer i IAS 1 som del av det såkalte Disclosure Initiative. Disse er også gjeldende fra 1. januar Vesentlighet En regnskapspliktig bør ikke redusere forståeligheten av regnskapsinformasjonen ved å slå sammen eller splitte opp informasjon på en måte som tildekker nyttig informasjon. Eksempler på dette er å slå sammen tallstørrelser som har ulik karakteristikk, eller splitte opp informasjon slik at det blir for mye uvesentlige detaljer. Når ledelsen konkluderer med at en post er vesentlig, krever IAS 1 at det må vurderes hvilke konkrete opplysninger (som krevd i ulike standarder) som skal presenters, og om det er behov for ytterligere informasjon for å møte brukernes behov eller for å oppfylle målsettingene den enkelte standard, hva gjelder noteopplysninger. Oppsplitting og delsummer Endringen tar opp spørsmålet om frivillige delsummer i resultat og balanse. IAS 1 spesifiserer hvilke delsummer som kan tilføyes og hvordan de skal presenteres. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

6 Frivillige delsummer bør: bestå av elementer som innregnes og måles i henhold til IFRS, presenteres og tekstes på en måte som gjør innholdet i delsummen klart og forståelig, være konsistent fra periode til periode, og ikke gis en mer fremtredende posisjon enn andre delsummer og totalsummer som kreves av IAS 1. Frivillige delsummer må kunne avstemmes mot delsummer og totalsummer som kreves av IAS 1. Noter Ledelsen må vurdere hva som fremmer forståelighet og sammenlignbarhet når det fastsetter rekkefølgen på notene. Et foretak står for øvrig fritt til å bestemme rekkefølgen. Et alternativ er derfor å presentere de viktigste notene først, eller samle noter som henviser til hverandre. En slik fleksibilitet er allerede forstått å være en del av IAS 1, men presiseres nå, og gir ledelsen mulighet for å gi mer innsyn i foretaket. Regnskapsprinsippnoten Endringene klargjør hva som er særlig viktige regnskapsprinsipper ved å ta vekk noen eksempler som ikke understreket dette poenget i dagens IAS 1. OCI som stammer fra investeringer regnskapsført etter EK-metoden IAS 1 krever at andelen av utvidet resultat (OCI) som stammer fra investeringer som er ført etter EK-metoden grupperes slik at poster som kan bli reklassifisert senere vises for seg. Hver gruppe kan deretter presenteres på én linje i OCI. Forslag om mindre endring i IFRS 2 Et høringsnotat, Classification and measurement of share-based payment transactions' ble utgitt av IASB i november, og tar opp tre forslag til forbedringer av IFRS 2. Disse tre forholdene er tidligere diskutert i fortolkningskomiteen. Høringsfristen er 25. mars Forslaget gir veiledning om: regnskapsføring av virkningen av innvinningsbetingelser på kontantoppgjorte ordninger klassifisering av aksjebaserte betalinger med mulighet for netto oppgjør (for eksempel der en arbeidsgiver gjør opp en aksjebasert betaling ved å utstede et netto antall aksjer til den ansatte og betaler kontanter til skattemyndig-hetene regnskapsføring av en endring i vilkårene av en aksjebasert betaling som endrer klassifikasjon fra kontantoppgjort til aksjeoppgjort. IASB har foreslått endringer i IAS 7 IASB har foreslått endringer i IAS 7 som gir de regnskapspliktige et nytt opplysningkrav. Det foreslås en oversikt over gjeldsutviklingen i selskapet, og opplysninger om det er begrensninger i bruken av kontanter og kontantekvivalenter. Høringsnotatet er åpent for kommentarer til 17. april Det foreslås et nytt krav i IAS 7 om å avstemme kontantstrømmer fra finansielle aktiviteter (slik dette vises i kontantstrømoppstillingen med fradrag for tilført egenkapital) med de tilhørende forpliktelser i balansen ved begynnelsen og slutten av regnskapsperioden (såkalt netdebt reconciliation ). Forslagene ble fremmet etter ønske fra investorene. Forslaget knytter avstemmingen til kontantstrømoppstillingen, ettersom dagens IASB-standarder ikke definerer netto gjeld. Noe av informasjonen som IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

7 kreves er allerede tilgjengelig andre steder i regnskapet, men virkningen av valutakursendringer, hendelser uten kontantvirkning og oppkjøp vises ikke alltid separat. Endringen innebærer krav om begrensninger som påvirker beslutninger som foretaket kan fatte knyttet til brøken av kontanter og kontantekvivalenter, herunder skatteforpliktelser som påløper dersom kontanter i utenlandske døtre tas hjem til mor. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

8 The bit at the back... For ytterligere hjelp med IFRS-faglige spørsmål kontakt: Virksomhetssammenslåing, konsern og skatt Finansielle instrumenter og finansielle tjenester Gjeld, inntektsføring og andre områder IFRS-konverteringer, prospekt og kompleks finansiell historikk Redaktør for IFRS-nyheter This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

IFRS-nyheter Mai 2015

IFRS-nyheter Mai 2015 IFRS-nyheter Mai 2015 I denne utgaven: 1 Inntektsføring Utsatt implementering foreslått 2 Pensjoner Hva skjer? 4 Smånytt fra IASB Noteopplysningsinitiativet Årlige forbedringer Virkelig verdi av noterte

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

PwC Pit Stop. Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop. Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer som gjelder for større virksomheter. Mars 2011 2 Pit Stop en nyhet fra

Detaljer

Hold deg oppdatert www.pwcinform.com. IFRS Eksempelregnskap 2014

Hold deg oppdatert www.pwcinform.com. IFRS Eksempelregnskap 2014 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com IFRS Eksempelregnskap 2014 IFRS Eksempelregnskap 2014 Introduksjon Hvordan bruke publikasjonen Hjelpemidler som kan sikre et kvalitativt godt konsernregnskap Tilpasninger

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2012

IFRS Eksempelregnskap 2012 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools

Detaljer

GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE

GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE ENDRINGER FOR 2010 OBLIGATORISK FOR 2010, TILLATT FOR 2009 Det ble i 2009 vedtatt en rekke endringer i regnskapsreglene for foretak som avlegger regnskap etter regnskapsloven

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket info.pwc.com Forord PwC har siden IFRS ble innført hvert år utarbeidet en komplett norsk versjon av PwCs internasjonale

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Desember 2013 Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 RUNDSKRIV: 5/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Juni 2013 1.april 2013-30. juni 2013 IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Innhold EU-godkjente standarder og tolkningsuttalelser Standarder og tolkningsuttalelser endelig vedtatt av IASB/IFRS-IC Høringsutkast til

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2011

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2011 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2011 RUNDSKRIV: 31/2011 DATO: 21.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder IFRS Nyhetsbrev 19. desember 2008-10. mars 2009 IFRS Nyhetsbrev Internasjonale oppdateringer IFRS nyhetsbrev gir en kort presentasjon av viktige nyheter, samt linker til temabaserte nyhetsbrev som gir

Detaljer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer

PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer www.pwc.no PwC Pit Stop Kvartalsbrev om viktige endringer PwC Pit Stop gir deg en kort og enkel oversikt over viktige regelendringer. Juni Pit Stop Kvartalsvis oppsummering av viktig informasjon Å drive

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Juni 2009 (5. mai 2009-12. juni 2009) IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Som i tidligere IFRS nyhetsbrev gis det en kort presentasjon av viktige nyheter siden forrige nyhetsbrev. Den tekniske løsningen i dette

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Skulle det være spørsmål til forhold i vårt høringsbrev, ta kontakt. Vi bidrar gjerne med oppklarende eller utdypende kommentarer.

Skulle det være spørsmål til forhold i vårt høringsbrev, ta kontakt. Vi bidrar gjerne med oppklarende eller utdypende kommentarer. KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Deres ref Vår ref Majorstuen 28. oktober 2014 Høringssvar

Detaljer

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 Commission Regulation (EC) No 1910/2005 of 8 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

IFRS for SMEs. Notat fra arbeidsgruppen. IFRS for SMEs, Notat fra arbeidsgruppens del I

IFRS for SMEs. Notat fra arbeidsgruppen. IFRS for SMEs, Notat fra arbeidsgruppens del I IFRS for SMEs Notat fra arbeidsgruppen Innhold 1. Operasjonalisering av mandatet... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Hensiktsmessig forutsetninger og vurderinger... 3 1.3 Begrensninger som følge av rammene for arbeidet...

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer