IFRS nyheter. Desember 2014/januar Felleskontrollerte ordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS nyheter. Desember 2014/januar 2015. Felleskontrollerte ordninger"

Transkript

1 IFRS nyheter Desember 2014/januar 2015 IFRS-nyhetene for årets mørketid inkluderer følgende: 1 Felleskontrollerte ordninger Noen nyttige avklaringer fra IFRIC 2 Årsavslutning 2014 Ti nyttige påminnelser 3 Smånytt fra IASB Kun i den engelske utgaven: Inntektsføring et nisseeventyr Spørsmål og svar V for Vesting conditions Felleskontrollerte ordninger Derek Carmichael fra PwCs sentrale team innen Accounting Consulting Services ser nærmere på den senere tids utvikling om fellesordninger og hva regnskapspliktige må tenke over i årsavslutningen IFRIC publiserte i november 2014 en rekke foreløpige agendaavgjørelser om fellesordninger. Dette er et resultat av tolv måneders diskusjon og drøftelser på flere mottatte implementeringsspørsmål som den nye IFRS 11 har reist. En gjennomgående formulering i de foreløpige beslutningene er: IFRIS [besluttet] å ikke ta denne problemstillingen inn på sin agenda. Videre ble det som oftest hevdet at det allerede er tilstrekkelig veiledning i standarden til å løse spørsmålene som ble reist. Den konkrete begrunnelsen for konklusjonene gir likevel ytterligere klarhet i hvordan enkelte av de mer utfordrende delene av IFRS 11 skal forstås og anvendes, blant annet i forhold til: vurderingen av om andre fakta og omstendigheter påvirker klassifiseringen av ordningen, og regnskapsføring av felleskontrollert drift som er egne juridiske enheter. Komiteen anfører at to fellesordninger med tilsvarende karakteristikker kan ende opp med ulik klassifisering når én av dem er organisert i egen juridisk enhet og den andre ikke. Dette skyldes at den juridiske formen påvirker rettighetene og forpliktelsene til partene. Sentrale observasjoner Klassifisering andre fakta og omstendigheter Vurderingen av andre fakta og omstendigheter bør fokusere på hvorvidt de skaper rettigheter som kan håndheves over eiendeler og plikt til å dekke forpliktelser. En ordning er en felleskontrollert drift når andre fakta og omstendigheter tilsier at partene har rettigheter og plikter relater til eiendelene I ordningen og har en juridisk eller avtalefestet plikt til å stille opp med kontanter for å dekke forpliktelser løpende. Salg av produktene til partene til markedspris er ikke i seg selv en avgjørende faktor ved klassifiseringen av ordningen. Det må likevel gjøres en vurdering av om salgsprisen er i stand til å dekke ordningens forpliktelser løpende. Finansiering fra tredjepart forhindrer ikke klassifisering som

2 en felleskontrollert drift dersom tilbakebetaling av finansieringen skaffes til veie gjennom salg til partene i ordningen. Sluttproduktenes art, om de er ombyttbare eller kundetilpasset, er ikke et avgjørende kriterium i klassifiseringen. Vurderingen av om partene til ordningen tar hovedsakelig hele produksjonen skal skje basert på den økonomiske verdien og ikke volum. Regnskapsføring som deltaker i felles drift der ordningen er i en egen juridisk enhet Deltaker i felleskontrollert drift skal ikke innregne salgsinntekt knyttet til produksjon som er kjøpt av deltakere før denne igjen er solgt videre til tredjepart når en egen juridisk enhet likevel er klassifisert som en felles drift fordi partene tar all produksjon. Det vil ikke bli gitt mer veiledning for situasjoner der andelen av produksjon som den enkelte deltaker kjøper avviker fra eierandelen. Komiteen bemerket at det var viktig å forstå hvorfor det er et slikt avvik, og anvende skjønn for å bestemme hva som er mest passende regnskapsføring. Regnskapsføring hos en deltaker i felles drift skal være lik i selskapsregnskap og konsernregnskap. I begge tilfeller regnskapsføres andelen av eiendeler og forpliktelser og ikke eierandel i form av aksjer eller lignende. Regnskapsføring i den juridiske enheten som utgjør fellesordningen IFRS 11 får ikke anvendelse for regnskapsføringen i selve fellesordningen. Regnskapet til en fellesordning skal derfor avlegges i tråd med relevante regnskapsstandarder og inkludere eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader til fellesordningen. Det er likevel viktig å forstå hvordan deltakernes rettigheter til eiendelene og forpliktelsene eventuelt påvirker eiendelene og forpliktelsene til fellesordningen. Hva blir neste steg? Agendaavgjørelsene i komiteens møte i november 2014 foreligger i IFRIC Update og det er mulig å gi høringskommentarer frem til møtet i mars Selv om slike foreløpige avgjørelser ikke innebærer forslag til endring i regnskapsstandardene, må regnskapsavleggere tenke gjennom om egne konklusjoner knyttet til fellesordninger harmonerer med de synspunkter som er gitt av komiteen. Regnskapsavleggere som er uenige bør vurdere om de vil gi sine kommentarer i høringsrunden. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

3 10 viktige påminnelser for årsavslutningen Et travelt årsoppgjør står foran mange, og her gir vi 10 nyttige påminnelser som vi tror er viktige i avslutningen av året Vi gir lenker til relevant litteratur, og våre veiledninger. Se for øvrig vår siste IFRS quarterly update, som inneholder en kortversjon av nye standarder for Tilsynsmyndig -hetenes interesse i nedskrivningsvurderingene Konsolidering og IFRS 10 IFRS 12 noteinformasjon Konjunkturene har vært utfordrende de seneste årene, og har endret seg vesentlig mot slutten av For oljerelatert virksomhet betydelig til det verre, mens for eksportrettet virksomhet for øvrig får norske virksomheter hjelp av svekket norsk krone. Tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet) fokuserer fortsatt på nedskrivningsvurderingene. Det er viktig å huske på å vurdere hvilke indikatorer som kan gi grunnlag for nedskrivning (både interne og eksterne) og vær sikker på at hovedforutsetninger stemmer med eksterne markedsdata. Ikke glem noteopplysningene. Tilsynet har notert seg at mange kun identifiserer diskonteringsrente og vekstrate som kritiske forutsetninger, hvilket de anser som feil. Vel så viktig er det å inkludere noteinformasjon om de sentrale forutsetninger som kontantstrømmene hviler på. De fleste vil implementere IFRS 10 i Overgangsreglene er kompliserte og krever grundige vurderinger. For de tilfeller at det blir en endring i sammenligningstallene vil det være krav om en tredje balanse iht. IAS 1. Ett område som tilsynsmyndighetene ser nøye på er de facto kontroll. Dette gjelder situasjoner der stemmerettene avgjør kontrollvurderingen, og den regnskapspliktige eier mindre enn halvparten av disse, men der spredt eierskap for øvrig gjør at man i praksis har mulighet for å styre avgjørelsen knyttet til relevante aktiviteter. IFRS 10 gir klarere veiledning på dette området enn IAS 27, men det er fortsatt et svært skjønnsmessig område. IFRS 12 har som mål at brukerne skal forstå investeringene som de ikke-kontrollerende eierne har i et konserns aktiviteter. En enhet må gi opplysninger når de ikke-kontrollerende interessene i et datterselskap er vesentlige. Det må utøves skjønn i forhold til om det er tilstrekkelig med aggregerte informasjon om et underkonsern som har vesentlige ikkekontrollerende interesser, eller om det må gis mer finkornet informasjon ned på det enkelte datterselskap med ikke-kontrollerte interesser. Dette har vært gjenstand for diskusjon av fortolkningskomiteen og gjenspeiler konklusjonen der. For flere detaljer, se IFRSs 10 and 12 Questions and answers. Måling av felles drift Regnskapsføring av administrasjonskostnader for pensjonsordninger Måling av felles drift er i hovedsak ikke regulert i IFRS 11. Det har derfor oppstått en del ulik praksis på området. Dette er IASB oppmerksom på, og en endring av IFRS 11 ble vedtatt i Endringen krever at IFRS 3 skal anvendes når man kjøper seg inn i en felles drift som i seg selv utgjør en virksomhet. Veiledningen er gjeldende fra januar Se In depth Measurement of joint operations: Reading between the lines om du ønsker mer informasjon. For pensjonsordninger som falle inn under IAS 19R, skal utgifter knyttet til administrasjon av pensjonsmidlene trekkes fra avkastningen av dem. Andre administrative utgifter knyttet til pensjonsordningen skal innregnes i driftsresultatet når de er pådratt og tjeneste mottatt. Se Practical Guide som også omfatter enkelte andre nyttige tips for regnskapsføring av pensjon ved årets slutt. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

4 Skatter knyttet til særskilte bransjer og IFRIC 21 Leverandøravtaler som gir finansiering Refinansiering og restrukturering av gjeld Felles cashpool Kapitalkrav som pålegges av eksterne Skatter og avgifter knyttet til særskilte bransjer er vanlig når statens inntekter skal økes. Beløp som innkreves på denne måten, og som ikke er basert på et netto skattemessig resultat regnskapsføres etter IAS 37, og ikke IAS 12. Fortolkningskomiteen ga ut IFRIC 21, som er en fortolkning av IAS 37 og som derfor gir klar veiledning for når slike betalinger skal innregnes.ifric 21 kan for enkelte endre tidspunktet for når forpliktelsen blir innregnet, særlig når slike skatter ilegges som følge av gitte forhold på en bestemt dato. Se In depth, IFRIC 21 Levies for flere detaljer. Det har vært et oppsving i spørsmål knyttet til leverandørbaserte finansieringsordninger. Slike ordninger reiser spørsmålet om det er leverandørgjelden som er grunnlaget for finansieringen, noe som kan medføre at den skal fraregnes med innregning av en bankgjeld. Regnskapsføringen av slike ordninger avhenger av en konkret bedømming av de faktiske forhold og omstendigheter. Vi får stadig spørsmål om restrukturering av gjeldsinstrumenter, for eksempel lånefasiliteter og obligasjonslån. Noe av det man må tenke på er: IAS 39 krever at man sammenligner vilkårene mellom gammel og ny gjeld for å se om de er vesentlig forskjellige når reforhandlingen skjer med same motpart. Dersom vilkårene er vesentlig forskjellige regnskapsføres dette som oppgjør av gammelt lån og opptak av nytt lån. En enhet som ikke er en bank kan benytte en bank som en mellommann. For eksempel kan obligasjoner bli kjøpt tilbake av en slik bank og senere solgt til nye investorer i modifisert form. Hovedvurderingen i slike tilfeller er om banken opptrer som agent for enheten eller som prinsipal. Denne vurderingen vil kunne være svært skjønnsmessig. Mange konserner har ordninger med felles cash pool (konsernkontoordninger). IAS 32s regler om nettopresentasjon gjelder for slike ordninger. Med virkning fra er det nå tydeliggjort at den regnskapspliktige må ha en ubetinget eksisterende juridisk rett til å motregne, sammen med en intensjon om å motregne, for at en rett og en plikt til å nettopresentere eiendeler og forpliktesler skal foreligge. Konsernkontoordninger opptrer i ulike varianter, hvorav såkalte notional sweeping ordninger er én av dem. I slike tilfeller inngår ikke kontantene i en felles pool, men renter beregnes basert på situasjonen som om det hadde skjedd. I slike tilfeller er ikke nettopresentasjon i henhold til IFRS fordi det ikke er noen egentlig sweep og heller ingen intensjon om å motregne kontantposisjonene. Det er sentralt å forstå det driftsmessige og avtalemessige opplegget når presentasjonen av en konsernkontoordning skal vurderes. IAS 1 krever at foretaket opplyser om det har overholdt kapitalkrav som det er pålagt av eksterne, og, dersom de ikke hard et, hva som er konsekvensene av manglende samsvar. Dette inkluderer kapitalkrav/-grenser som er gitt i kontrakter med tredjepart, for eksempel banker. Noen tilsynsmyndigheter har påpekt at dette er et særlig viktig område for brukerne å få informasjon om, særlig når de skal vurdere fortsatt drift. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

5 Smånytt fra IASB Investeringsselskaper: IFRS 10 og IAS 28 er endret IASB endret nylig IFRS 10 og IAS 28. Endringene klargjør hvordan konsernregnskapsunntaket for investeringsselskaper og deres datterselskaper skal forstås. Endringene gjelder fra 1. januar 2016, men tidligere anvendelse er mulig. Underkonsernunntaket er utvidet Endringen i IFRS 10 klargjør at unntaket for konsernregnskapsplikten kan anvendes også for underkonsernspisser som er døtre av investeringsselskaper. Unntaket kan anvendes også når morselskapet som er et investeringsselskap måler sine døtre til virkelig verdi. Som ellers må det mellomliggende morselskapet også oppfylle de andre kriteriene i IFRS 10 for å kunne slippe å utarbeide konsernregnskap. Døtre som opptrer som en forlengelse av et investeringsselskap Endringen I IFRS 10 klargjør at et investeringsselskap må konsolidere et datterselskap som ikke er et investeringsselskap, og som yter tjenester som støtter opp om investeringsaktivitetene slik at det opptrer som en forlengelse av investeringsselskapet. Endringen er imidlertid skrevet slik at dersom datterselskapet også i seg selv er et investeringsselskap, skal morselskapet måle sin investering i datterselskapet til virkelig verdi over resultatet. Dette gjelder i utgangspunktet også når datterselskapet yter investeringstjenester til morselskapet eller tredjepart. (Revisjonsselskapene arbeider med en praktisk forståelse av dette.) Egenkapitalmetoden for investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Endringen i IAS 28 tillater at en enhet som ikke selv er et investeringsselskap, men i stedet har investeringer i tilknyttede selskaper eller felleskontrollerte virksomhet som er et investeringsselskap får et prinsippvalg når de skal anvende egenkapitalmetoden. Valget består i om de vil videreføre målingen til virkelig verdi som er foretatt av TS-et eller FKV-et, eller omarbeide tallene og gjennomføre sin egen konsolidering på TS/FKV-nivået før EKmetoden anvendes. Mindre endring i IAS 1 IASB gjorde mindre endringer i IAS 1 som del av det såkalte Disclosure Initiative. Disse er også gjeldende fra 1. januar Vesentlighet En regnskapspliktig bør ikke redusere forståeligheten av regnskapsinformasjonen ved å slå sammen eller splitte opp informasjon på en måte som tildekker nyttig informasjon. Eksempler på dette er å slå sammen tallstørrelser som har ulik karakteristikk, eller splitte opp informasjon slik at det blir for mye uvesentlige detaljer. Når ledelsen konkluderer med at en post er vesentlig, krever IAS 1 at det må vurderes hvilke konkrete opplysninger (som krevd i ulike standarder) som skal presenters, og om det er behov for ytterligere informasjon for å møte brukernes behov eller for å oppfylle målsettingene den enkelte standard, hva gjelder noteopplysninger. Oppsplitting og delsummer Endringen tar opp spørsmålet om frivillige delsummer i resultat og balanse. IAS 1 spesifiserer hvilke delsummer som kan tilføyes og hvordan de skal presenteres. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

6 Frivillige delsummer bør: bestå av elementer som innregnes og måles i henhold til IFRS, presenteres og tekstes på en måte som gjør innholdet i delsummen klart og forståelig, være konsistent fra periode til periode, og ikke gis en mer fremtredende posisjon enn andre delsummer og totalsummer som kreves av IAS 1. Frivillige delsummer må kunne avstemmes mot delsummer og totalsummer som kreves av IAS 1. Noter Ledelsen må vurdere hva som fremmer forståelighet og sammenlignbarhet når det fastsetter rekkefølgen på notene. Et foretak står for øvrig fritt til å bestemme rekkefølgen. Et alternativ er derfor å presentere de viktigste notene først, eller samle noter som henviser til hverandre. En slik fleksibilitet er allerede forstått å være en del av IAS 1, men presiseres nå, og gir ledelsen mulighet for å gi mer innsyn i foretaket. Regnskapsprinsippnoten Endringene klargjør hva som er særlig viktige regnskapsprinsipper ved å ta vekk noen eksempler som ikke understreket dette poenget i dagens IAS 1. OCI som stammer fra investeringer regnskapsført etter EK-metoden IAS 1 krever at andelen av utvidet resultat (OCI) som stammer fra investeringer som er ført etter EK-metoden grupperes slik at poster som kan bli reklassifisert senere vises for seg. Hver gruppe kan deretter presenteres på én linje i OCI. Forslag om mindre endring i IFRS 2 Et høringsnotat, Classification and measurement of share-based payment transactions' ble utgitt av IASB i november, og tar opp tre forslag til forbedringer av IFRS 2. Disse tre forholdene er tidligere diskutert i fortolkningskomiteen. Høringsfristen er 25. mars Forslaget gir veiledning om: regnskapsføring av virkningen av innvinningsbetingelser på kontantoppgjorte ordninger klassifisering av aksjebaserte betalinger med mulighet for netto oppgjør (for eksempel der en arbeidsgiver gjør opp en aksjebasert betaling ved å utstede et netto antall aksjer til den ansatte og betaler kontanter til skattemyndig-hetene regnskapsføring av en endring i vilkårene av en aksjebasert betaling som endrer klassifikasjon fra kontantoppgjort til aksjeoppgjort. IASB har foreslått endringer i IAS 7 IASB har foreslått endringer i IAS 7 som gir de regnskapspliktige et nytt opplysningkrav. Det foreslås en oversikt over gjeldsutviklingen i selskapet, og opplysninger om det er begrensninger i bruken av kontanter og kontantekvivalenter. Høringsnotatet er åpent for kommentarer til 17. april Det foreslås et nytt krav i IAS 7 om å avstemme kontantstrømmer fra finansielle aktiviteter (slik dette vises i kontantstrømoppstillingen med fradrag for tilført egenkapital) med de tilhørende forpliktelser i balansen ved begynnelsen og slutten av regnskapsperioden (såkalt netdebt reconciliation ). Forslagene ble fremmet etter ønske fra investorene. Forslaget knytter avstemmingen til kontantstrømoppstillingen, ettersom dagens IASB-standarder ikke definerer netto gjeld. Noe av informasjonen som IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

7 kreves er allerede tilgjengelig andre steder i regnskapet, men virkningen av valutakursendringer, hendelser uten kontantvirkning og oppkjøp vises ikke alltid separat. Endringen innebærer krav om begrensninger som påvirker beslutninger som foretaket kan fatte knyttet til brøken av kontanter og kontantekvivalenter, herunder skatteforpliktelser som påløper dersom kontanter i utenlandske døtre tas hjem til mor. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

8 The bit at the back... For ytterligere hjelp med IFRS-faglige spørsmål kontakt: Virksomhetssammenslåing, konsern og skatt Finansielle instrumenter og finansielle tjenester Gjeld, inntektsføring og andre områder IFRS-konverteringer, prospekt og kompleks finansiell historikk Redaktør for IFRS-nyheter This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

IFRS-nyheter Oktober 2015

IFRS-nyheter Oktober 2015 IFRS-nyheter Oktober 2015 I denne utgaven: 1 Finansielle Instrumenter Nytt fra TRG om tapsavsetninger/nedskr. 3 Salg av eiendeler fra investor til TS/FKV Utsettelsesforslag på endringen i IFRS 10/IAS 28

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per 31.12.2016 RSS har tentativt besluttet enkelte særnorske løsninger i ny

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

IFRS-nyheter Mai 2015

IFRS-nyheter Mai 2015 IFRS-nyheter Mai 2015 I denne utgaven: 1 Inntektsføring Utsatt implementering foreslått 2 Pensjoner Hva skjer? 4 Smånytt fra IASB Noteopplysningsinitiativet Årlige forbedringer Virkelig verdi av noterte

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

IFRS-nyheter Juni 2015

IFRS-nyheter Juni 2015 IFRS-nyheter Juni 2015 Nytt rammeverk på høring I denne utgaven: 1 Konseptuelt rammeverk Nytt høringsutkast 4 Segmentopplysninger Foreslåtte endringer som følger av IFRS 8- gjennomgang 6 IFRS 9 og EFRAG

Detaljer

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006 Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006 2009/EØS/65/14 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

2014 supplement for bruk ved avleggelse av 2015-regnskapet

2014 supplement for bruk ved avleggelse av 2015-regnskapet 2014 supplement for bruk ved avleggelse av 2015-regnskapet Innledning PwC utarbeider et omfattende eksempelregnskap som illustrerer hvordan kravene til presentasjon og noteopplysninger kan oppfylles for

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/169 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010 2015/EØS/37/20 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

IFRS-nyheter. IFRS 16 Leiekontrakter utgitt! TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer

IFRS-nyheter. IFRS 16 Leiekontrakter utgitt! TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer IFRS-nyheter I denne utgave: 1 Inntekt TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer 3 Nytt fra implementeringsgruppen for IFRS 9 om tapsføring på utlån 4 Definisjonen på en virksomhet FASB Høringsutkast

Detaljer

Departement of Professional Practice. Kurs Regnskap 2015

Departement of Professional Practice. Kurs Regnskap 2015 Departement of Professional Practice Kurs Regnskap 2015 Velkommen til kurs! Det er store endringer på gang i regnskapsreglene. Vi får forslag til ny eller betydelig endret regnskapslov i løpet av året,

Detaljer

OBOS Forretningsbygg Konsern

OBOS Forretningsbygg Konsern 1. halvår 2017 OBOS Forretningsbygg Konsern Hovedpunkter i 1. halvår 2017 Driftsinntektene for 1. halvår endte på 391,4 mill. kroner. Dette er en økning på 37,5 mill. kroner i forhold til samme periode

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 COMMISSION REGULATION (EC) No 494/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

NGAAP unoterte banker

NGAAP unoterte banker www.pwc.no NGAAP unoterte banker Status regelverksutvikling og konsekvenser for regnskapet 20. september 2016 Agenda Status regelverksutvikling for IFRS-tilpasning Endringer i vurderingsreglene ved IFRS-tilpasning,

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Kontroll av finansiell rapportering

Kontroll av finansiell rapportering Kontroll av finansiell rapportering Cermaq ASA Postboks 144 Sentrum 0102 OSLO Saksbehandler: Dag Steiner-Hansen Dir. tlf.: 22 93 98 32 Vår referanse: 14/8980 Dato: 16.12.2014 1. Innledning Finanstilsynet

Detaljer

IFRS-nyheter Februar 2015

IFRS-nyheter Februar 2015 IFRS-nyheter Februar 2015 I denne utgaven: 1 Volatilitet en konstant størrelse? Regnskapsvirkninger 3 Ressursgruppen (TRG) for implementering av inntektsføringsstd. Januarmøtet 5 IFRS i EU Fortsatt en

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010 Nr. 58/565 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010 2015/EØS/58/66 av 23. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Alternative resultatmål

Alternative resultatmål Alternative resultatmål - Tegner du et riktig bilde? November, 2016 Alternative resultatmål nye krav Innledning Regnskapsreglene, eksempelvis IFRS, dekker ikke alle rapporteringsønsker foretakene har.

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder IFRS Nyhetsbrev 19. desember 2008-10. mars 2009 IFRS Nyhetsbrev Internasjonale oppdateringer IFRS nyhetsbrev gir en kort presentasjon av viktige nyheter, samt linker til temabaserte nyhetsbrev som gir

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1256.em OJ L 360/12, p. 145-152 COMMISSION REGULATION (EU) No 1256/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Extractive Activities IASB Discussion paper April 2010 Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Norsk oljeregnskapsforening 15.06.2010 Agenda - Exctractive activities Discussion paper Bakgrunn Omfang Spørsmål som

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010 Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 200 Hvem er bedriftens kapitalleverandører? LEVERANDØRER BANKER BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON ANDRE FIN.INST. INVESTORER

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Energy & Utility - Deals. Agder Energi. Ansvarlig utbyttepolitikk. 25. november 2011

Energy & Utility - Deals. Agder Energi. Ansvarlig utbyttepolitikk. 25. november 2011 Energy & Utility - Deals Agder Energi Ansvarlig utbyttepolitikk 25. november 2011 Ansvarlig politikk overfor hvem? Kommunene Selskapet Konkretisering av ansvarlig Forutsigbar - betydelig kostnad for både

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Ot.prp. nr. 19 ( )

Ot.prp. nr. 19 ( ) Ot.prp. nr. 19 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 17. desember 1999, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Norsk forening for oljeregnskap og -skatt Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Didrik Thrane-Nielsen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2005. av 7. juli 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2005. av 7. juli 2005 Nr. 38/463 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2005 2008/EØS/38/57 av 7. juli 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009 2014/EØS/56/51 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1171.00T OJ L 314/09, p. 43-46 COMMISSION REGULATION (EC) No 1171/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Diskusjonsnotat om presentasjon av finansregnskap

Diskusjonsnotat om presentasjon av finansregnskap Regnskap Hvor går veien videre? Diskusjonsnotat om presentasjon av finansregnskap IASB og FASB legger opp til at en ny standard om presentasjon av finansregnskap skal vedtas i 2011 og implementeres i 2013.

Detaljer