IFRS nyheter. Desember 2014/januar Felleskontrollerte ordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS nyheter. Desember 2014/januar 2015. Felleskontrollerte ordninger"

Transkript

1 IFRS nyheter Desember 2014/januar 2015 IFRS-nyhetene for årets mørketid inkluderer følgende: 1 Felleskontrollerte ordninger Noen nyttige avklaringer fra IFRIC 2 Årsavslutning 2014 Ti nyttige påminnelser 3 Smånytt fra IASB Kun i den engelske utgaven: Inntektsføring et nisseeventyr Spørsmål og svar V for Vesting conditions Felleskontrollerte ordninger Derek Carmichael fra PwCs sentrale team innen Accounting Consulting Services ser nærmere på den senere tids utvikling om fellesordninger og hva regnskapspliktige må tenke over i årsavslutningen IFRIC publiserte i november 2014 en rekke foreløpige agendaavgjørelser om fellesordninger. Dette er et resultat av tolv måneders diskusjon og drøftelser på flere mottatte implementeringsspørsmål som den nye IFRS 11 har reist. En gjennomgående formulering i de foreløpige beslutningene er: IFRIS [besluttet] å ikke ta denne problemstillingen inn på sin agenda. Videre ble det som oftest hevdet at det allerede er tilstrekkelig veiledning i standarden til å løse spørsmålene som ble reist. Den konkrete begrunnelsen for konklusjonene gir likevel ytterligere klarhet i hvordan enkelte av de mer utfordrende delene av IFRS 11 skal forstås og anvendes, blant annet i forhold til: vurderingen av om andre fakta og omstendigheter påvirker klassifiseringen av ordningen, og regnskapsføring av felleskontrollert drift som er egne juridiske enheter. Komiteen anfører at to fellesordninger med tilsvarende karakteristikker kan ende opp med ulik klassifisering når én av dem er organisert i egen juridisk enhet og den andre ikke. Dette skyldes at den juridiske formen påvirker rettighetene og forpliktelsene til partene. Sentrale observasjoner Klassifisering andre fakta og omstendigheter Vurderingen av andre fakta og omstendigheter bør fokusere på hvorvidt de skaper rettigheter som kan håndheves over eiendeler og plikt til å dekke forpliktelser. En ordning er en felleskontrollert drift når andre fakta og omstendigheter tilsier at partene har rettigheter og plikter relater til eiendelene I ordningen og har en juridisk eller avtalefestet plikt til å stille opp med kontanter for å dekke forpliktelser løpende. Salg av produktene til partene til markedspris er ikke i seg selv en avgjørende faktor ved klassifiseringen av ordningen. Det må likevel gjøres en vurdering av om salgsprisen er i stand til å dekke ordningens forpliktelser løpende. Finansiering fra tredjepart forhindrer ikke klassifisering som

2 en felleskontrollert drift dersom tilbakebetaling av finansieringen skaffes til veie gjennom salg til partene i ordningen. Sluttproduktenes art, om de er ombyttbare eller kundetilpasset, er ikke et avgjørende kriterium i klassifiseringen. Vurderingen av om partene til ordningen tar hovedsakelig hele produksjonen skal skje basert på den økonomiske verdien og ikke volum. Regnskapsføring som deltaker i felles drift der ordningen er i en egen juridisk enhet Deltaker i felleskontrollert drift skal ikke innregne salgsinntekt knyttet til produksjon som er kjøpt av deltakere før denne igjen er solgt videre til tredjepart når en egen juridisk enhet likevel er klassifisert som en felles drift fordi partene tar all produksjon. Det vil ikke bli gitt mer veiledning for situasjoner der andelen av produksjon som den enkelte deltaker kjøper avviker fra eierandelen. Komiteen bemerket at det var viktig å forstå hvorfor det er et slikt avvik, og anvende skjønn for å bestemme hva som er mest passende regnskapsføring. Regnskapsføring hos en deltaker i felles drift skal være lik i selskapsregnskap og konsernregnskap. I begge tilfeller regnskapsføres andelen av eiendeler og forpliktelser og ikke eierandel i form av aksjer eller lignende. Regnskapsføring i den juridiske enheten som utgjør fellesordningen IFRS 11 får ikke anvendelse for regnskapsføringen i selve fellesordningen. Regnskapet til en fellesordning skal derfor avlegges i tråd med relevante regnskapsstandarder og inkludere eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader til fellesordningen. Det er likevel viktig å forstå hvordan deltakernes rettigheter til eiendelene og forpliktelsene eventuelt påvirker eiendelene og forpliktelsene til fellesordningen. Hva blir neste steg? Agendaavgjørelsene i komiteens møte i november 2014 foreligger i IFRIC Update og det er mulig å gi høringskommentarer frem til møtet i mars Selv om slike foreløpige avgjørelser ikke innebærer forslag til endring i regnskapsstandardene, må regnskapsavleggere tenke gjennom om egne konklusjoner knyttet til fellesordninger harmonerer med de synspunkter som er gitt av komiteen. Regnskapsavleggere som er uenige bør vurdere om de vil gi sine kommentarer i høringsrunden. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

3 10 viktige påminnelser for årsavslutningen Et travelt årsoppgjør står foran mange, og her gir vi 10 nyttige påminnelser som vi tror er viktige i avslutningen av året Vi gir lenker til relevant litteratur, og våre veiledninger. Se for øvrig vår siste IFRS quarterly update, som inneholder en kortversjon av nye standarder for Tilsynsmyndig -hetenes interesse i nedskrivningsvurderingene Konsolidering og IFRS 10 IFRS 12 noteinformasjon Konjunkturene har vært utfordrende de seneste årene, og har endret seg vesentlig mot slutten av For oljerelatert virksomhet betydelig til det verre, mens for eksportrettet virksomhet for øvrig får norske virksomheter hjelp av svekket norsk krone. Tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet) fokuserer fortsatt på nedskrivningsvurderingene. Det er viktig å huske på å vurdere hvilke indikatorer som kan gi grunnlag for nedskrivning (både interne og eksterne) og vær sikker på at hovedforutsetninger stemmer med eksterne markedsdata. Ikke glem noteopplysningene. Tilsynet har notert seg at mange kun identifiserer diskonteringsrente og vekstrate som kritiske forutsetninger, hvilket de anser som feil. Vel så viktig er det å inkludere noteinformasjon om de sentrale forutsetninger som kontantstrømmene hviler på. De fleste vil implementere IFRS 10 i Overgangsreglene er kompliserte og krever grundige vurderinger. For de tilfeller at det blir en endring i sammenligningstallene vil det være krav om en tredje balanse iht. IAS 1. Ett område som tilsynsmyndighetene ser nøye på er de facto kontroll. Dette gjelder situasjoner der stemmerettene avgjør kontrollvurderingen, og den regnskapspliktige eier mindre enn halvparten av disse, men der spredt eierskap for øvrig gjør at man i praksis har mulighet for å styre avgjørelsen knyttet til relevante aktiviteter. IFRS 10 gir klarere veiledning på dette området enn IAS 27, men det er fortsatt et svært skjønnsmessig område. IFRS 12 har som mål at brukerne skal forstå investeringene som de ikke-kontrollerende eierne har i et konserns aktiviteter. En enhet må gi opplysninger når de ikke-kontrollerende interessene i et datterselskap er vesentlige. Det må utøves skjønn i forhold til om det er tilstrekkelig med aggregerte informasjon om et underkonsern som har vesentlige ikkekontrollerende interesser, eller om det må gis mer finkornet informasjon ned på det enkelte datterselskap med ikke-kontrollerte interesser. Dette har vært gjenstand for diskusjon av fortolkningskomiteen og gjenspeiler konklusjonen der. For flere detaljer, se IFRSs 10 and 12 Questions and answers. Måling av felles drift Regnskapsføring av administrasjonskostnader for pensjonsordninger Måling av felles drift er i hovedsak ikke regulert i IFRS 11. Det har derfor oppstått en del ulik praksis på området. Dette er IASB oppmerksom på, og en endring av IFRS 11 ble vedtatt i Endringen krever at IFRS 3 skal anvendes når man kjøper seg inn i en felles drift som i seg selv utgjør en virksomhet. Veiledningen er gjeldende fra januar Se In depth Measurement of joint operations: Reading between the lines om du ønsker mer informasjon. For pensjonsordninger som falle inn under IAS 19R, skal utgifter knyttet til administrasjon av pensjonsmidlene trekkes fra avkastningen av dem. Andre administrative utgifter knyttet til pensjonsordningen skal innregnes i driftsresultatet når de er pådratt og tjeneste mottatt. Se Practical Guide som også omfatter enkelte andre nyttige tips for regnskapsføring av pensjon ved årets slutt. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

4 Skatter knyttet til særskilte bransjer og IFRIC 21 Leverandøravtaler som gir finansiering Refinansiering og restrukturering av gjeld Felles cashpool Kapitalkrav som pålegges av eksterne Skatter og avgifter knyttet til særskilte bransjer er vanlig når statens inntekter skal økes. Beløp som innkreves på denne måten, og som ikke er basert på et netto skattemessig resultat regnskapsføres etter IAS 37, og ikke IAS 12. Fortolkningskomiteen ga ut IFRIC 21, som er en fortolkning av IAS 37 og som derfor gir klar veiledning for når slike betalinger skal innregnes.ifric 21 kan for enkelte endre tidspunktet for når forpliktelsen blir innregnet, særlig når slike skatter ilegges som følge av gitte forhold på en bestemt dato. Se In depth, IFRIC 21 Levies for flere detaljer. Det har vært et oppsving i spørsmål knyttet til leverandørbaserte finansieringsordninger. Slike ordninger reiser spørsmålet om det er leverandørgjelden som er grunnlaget for finansieringen, noe som kan medføre at den skal fraregnes med innregning av en bankgjeld. Regnskapsføringen av slike ordninger avhenger av en konkret bedømming av de faktiske forhold og omstendigheter. Vi får stadig spørsmål om restrukturering av gjeldsinstrumenter, for eksempel lånefasiliteter og obligasjonslån. Noe av det man må tenke på er: IAS 39 krever at man sammenligner vilkårene mellom gammel og ny gjeld for å se om de er vesentlig forskjellige når reforhandlingen skjer med same motpart. Dersom vilkårene er vesentlig forskjellige regnskapsføres dette som oppgjør av gammelt lån og opptak av nytt lån. En enhet som ikke er en bank kan benytte en bank som en mellommann. For eksempel kan obligasjoner bli kjøpt tilbake av en slik bank og senere solgt til nye investorer i modifisert form. Hovedvurderingen i slike tilfeller er om banken opptrer som agent for enheten eller som prinsipal. Denne vurderingen vil kunne være svært skjønnsmessig. Mange konserner har ordninger med felles cash pool (konsernkontoordninger). IAS 32s regler om nettopresentasjon gjelder for slike ordninger. Med virkning fra er det nå tydeliggjort at den regnskapspliktige må ha en ubetinget eksisterende juridisk rett til å motregne, sammen med en intensjon om å motregne, for at en rett og en plikt til å nettopresentere eiendeler og forpliktesler skal foreligge. Konsernkontoordninger opptrer i ulike varianter, hvorav såkalte notional sweeping ordninger er én av dem. I slike tilfeller inngår ikke kontantene i en felles pool, men renter beregnes basert på situasjonen som om det hadde skjedd. I slike tilfeller er ikke nettopresentasjon i henhold til IFRS fordi det ikke er noen egentlig sweep og heller ingen intensjon om å motregne kontantposisjonene. Det er sentralt å forstå det driftsmessige og avtalemessige opplegget når presentasjonen av en konsernkontoordning skal vurderes. IAS 1 krever at foretaket opplyser om det har overholdt kapitalkrav som det er pålagt av eksterne, og, dersom de ikke hard et, hva som er konsekvensene av manglende samsvar. Dette inkluderer kapitalkrav/-grenser som er gitt i kontrakter med tredjepart, for eksempel banker. Noen tilsynsmyndigheter har påpekt at dette er et særlig viktig område for brukerne å få informasjon om, særlig når de skal vurdere fortsatt drift. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

5 Smånytt fra IASB Investeringsselskaper: IFRS 10 og IAS 28 er endret IASB endret nylig IFRS 10 og IAS 28. Endringene klargjør hvordan konsernregnskapsunntaket for investeringsselskaper og deres datterselskaper skal forstås. Endringene gjelder fra 1. januar 2016, men tidligere anvendelse er mulig. Underkonsernunntaket er utvidet Endringen i IFRS 10 klargjør at unntaket for konsernregnskapsplikten kan anvendes også for underkonsernspisser som er døtre av investeringsselskaper. Unntaket kan anvendes også når morselskapet som er et investeringsselskap måler sine døtre til virkelig verdi. Som ellers må det mellomliggende morselskapet også oppfylle de andre kriteriene i IFRS 10 for å kunne slippe å utarbeide konsernregnskap. Døtre som opptrer som en forlengelse av et investeringsselskap Endringen I IFRS 10 klargjør at et investeringsselskap må konsolidere et datterselskap som ikke er et investeringsselskap, og som yter tjenester som støtter opp om investeringsaktivitetene slik at det opptrer som en forlengelse av investeringsselskapet. Endringen er imidlertid skrevet slik at dersom datterselskapet også i seg selv er et investeringsselskap, skal morselskapet måle sin investering i datterselskapet til virkelig verdi over resultatet. Dette gjelder i utgangspunktet også når datterselskapet yter investeringstjenester til morselskapet eller tredjepart. (Revisjonsselskapene arbeider med en praktisk forståelse av dette.) Egenkapitalmetoden for investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Endringen i IAS 28 tillater at en enhet som ikke selv er et investeringsselskap, men i stedet har investeringer i tilknyttede selskaper eller felleskontrollerte virksomhet som er et investeringsselskap får et prinsippvalg når de skal anvende egenkapitalmetoden. Valget består i om de vil videreføre målingen til virkelig verdi som er foretatt av TS-et eller FKV-et, eller omarbeide tallene og gjennomføre sin egen konsolidering på TS/FKV-nivået før EKmetoden anvendes. Mindre endring i IAS 1 IASB gjorde mindre endringer i IAS 1 som del av det såkalte Disclosure Initiative. Disse er også gjeldende fra 1. januar Vesentlighet En regnskapspliktig bør ikke redusere forståeligheten av regnskapsinformasjonen ved å slå sammen eller splitte opp informasjon på en måte som tildekker nyttig informasjon. Eksempler på dette er å slå sammen tallstørrelser som har ulik karakteristikk, eller splitte opp informasjon slik at det blir for mye uvesentlige detaljer. Når ledelsen konkluderer med at en post er vesentlig, krever IAS 1 at det må vurderes hvilke konkrete opplysninger (som krevd i ulike standarder) som skal presenters, og om det er behov for ytterligere informasjon for å møte brukernes behov eller for å oppfylle målsettingene den enkelte standard, hva gjelder noteopplysninger. Oppsplitting og delsummer Endringen tar opp spørsmålet om frivillige delsummer i resultat og balanse. IAS 1 spesifiserer hvilke delsummer som kan tilføyes og hvordan de skal presenteres. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

6 Frivillige delsummer bør: bestå av elementer som innregnes og måles i henhold til IFRS, presenteres og tekstes på en måte som gjør innholdet i delsummen klart og forståelig, være konsistent fra periode til periode, og ikke gis en mer fremtredende posisjon enn andre delsummer og totalsummer som kreves av IAS 1. Frivillige delsummer må kunne avstemmes mot delsummer og totalsummer som kreves av IAS 1. Noter Ledelsen må vurdere hva som fremmer forståelighet og sammenlignbarhet når det fastsetter rekkefølgen på notene. Et foretak står for øvrig fritt til å bestemme rekkefølgen. Et alternativ er derfor å presentere de viktigste notene først, eller samle noter som henviser til hverandre. En slik fleksibilitet er allerede forstått å være en del av IAS 1, men presiseres nå, og gir ledelsen mulighet for å gi mer innsyn i foretaket. Regnskapsprinsippnoten Endringene klargjør hva som er særlig viktige regnskapsprinsipper ved å ta vekk noen eksempler som ikke understreket dette poenget i dagens IAS 1. OCI som stammer fra investeringer regnskapsført etter EK-metoden IAS 1 krever at andelen av utvidet resultat (OCI) som stammer fra investeringer som er ført etter EK-metoden grupperes slik at poster som kan bli reklassifisert senere vises for seg. Hver gruppe kan deretter presenteres på én linje i OCI. Forslag om mindre endring i IFRS 2 Et høringsnotat, Classification and measurement of share-based payment transactions' ble utgitt av IASB i november, og tar opp tre forslag til forbedringer av IFRS 2. Disse tre forholdene er tidligere diskutert i fortolkningskomiteen. Høringsfristen er 25. mars Forslaget gir veiledning om: regnskapsføring av virkningen av innvinningsbetingelser på kontantoppgjorte ordninger klassifisering av aksjebaserte betalinger med mulighet for netto oppgjør (for eksempel der en arbeidsgiver gjør opp en aksjebasert betaling ved å utstede et netto antall aksjer til den ansatte og betaler kontanter til skattemyndig-hetene regnskapsføring av en endring i vilkårene av en aksjebasert betaling som endrer klassifikasjon fra kontantoppgjort til aksjeoppgjort. IASB har foreslått endringer i IAS 7 IASB har foreslått endringer i IAS 7 som gir de regnskapspliktige et nytt opplysningkrav. Det foreslås en oversikt over gjeldsutviklingen i selskapet, og opplysninger om det er begrensninger i bruken av kontanter og kontantekvivalenter. Høringsnotatet er åpent for kommentarer til 17. april Det foreslås et nytt krav i IAS 7 om å avstemme kontantstrømmer fra finansielle aktiviteter (slik dette vises i kontantstrømoppstillingen med fradrag for tilført egenkapital) med de tilhørende forpliktelser i balansen ved begynnelsen og slutten av regnskapsperioden (såkalt netdebt reconciliation ). Forslagene ble fremmet etter ønske fra investorene. Forslaget knytter avstemmingen til kontantstrømoppstillingen, ettersom dagens IASB-standarder ikke definerer netto gjeld. Noe av informasjonen som IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

7 kreves er allerede tilgjengelig andre steder i regnskapet, men virkningen av valutakursendringer, hendelser uten kontantvirkning og oppkjøp vises ikke alltid separat. Endringen innebærer krav om begrensninger som påvirker beslutninger som foretaket kan fatte knyttet til brøken av kontanter og kontantekvivalenter, herunder skatteforpliktelser som påløper dersom kontanter i utenlandske døtre tas hjem til mor. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar

8 The bit at the back... For ytterligere hjelp med IFRS-faglige spørsmål kontakt: Virksomhetssammenslåing, konsern og skatt Finansielle instrumenter og finansielle tjenester Gjeld, inntektsføring og andre områder IFRS-konverteringer, prospekt og kompleks finansiell historikk Redaktør for IFRS-nyheter This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining independent professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. IFRS nyheter Desember 2014 / Januar PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

IFRS-nyheter Oktober 2015

IFRS-nyheter Oktober 2015 IFRS-nyheter Oktober 2015 I denne utgaven: 1 Finansielle Instrumenter Nytt fra TRG om tapsavsetninger/nedskr. 3 Salg av eiendeler fra investor til TS/FKV Utsettelsesforslag på endringen i IFRS 10/IAS 28

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

IFRS-nyheter Mai 2015

IFRS-nyheter Mai 2015 IFRS-nyheter Mai 2015 I denne utgaven: 1 Inntektsføring Utsatt implementering foreslått 2 Pensjoner Hva skjer? 4 Smånytt fra IASB Noteopplysningsinitiativet Årlige forbedringer Virkelig verdi av noterte

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

IFRS-nyheter Juni 2015

IFRS-nyheter Juni 2015 IFRS-nyheter Juni 2015 Nytt rammeverk på høring I denne utgaven: 1 Konseptuelt rammeverk Nytt høringsutkast 4 Segmentopplysninger Foreslåtte endringer som følger av IFRS 8- gjennomgang 6 IFRS 9 og EFRAG

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

IFRS-nyheter. IFRS 16 Leiekontrakter utgitt! TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer

IFRS-nyheter. IFRS 16 Leiekontrakter utgitt! TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer IFRS-nyheter I denne utgave: 1 Inntekt TRG behandler kjøpsopsjoner, lisenser og andre temaer 3 Nytt fra implementeringsgruppen for IFRS 9 om tapsføring på utlån 4 Definisjonen på en virksomhet FASB Høringsutkast

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

IFRS-nyheter Februar 2015

IFRS-nyheter Februar 2015 IFRS-nyheter Februar 2015 I denne utgaven: 1 Volatilitet en konstant størrelse? Regnskapsvirkninger 3 Ressursgruppen (TRG) for implementering av inntektsføringsstd. Januarmøtet 5 IFRS i EU Fortsatt en

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 COMMISSION REGULATION (EC) No 494/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder IFRS Nyhetsbrev 19. desember 2008-10. mars 2009 IFRS Nyhetsbrev Internasjonale oppdateringer IFRS nyhetsbrev gir en kort presentasjon av viktige nyheter, samt linker til temabaserte nyhetsbrev som gir

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

IFRS-nyheter September 2015

IFRS-nyheter September 2015 IFRS-nyheter September 2015 I denne utgaven: 1 Nedskrivning En gjennomgang av nylige avgjørelser fra ESMA 3 IFRS-forskning Hva er faktum og hva er myter? 5 Negativ rente Ikke bare bankene som treffes!

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Et lite knippe endringsforslag

Et lite knippe endringsforslag INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 9-2013 Et lite knippe endringsforslag For de av oss som abonnerer på nyhetstjenestene fra EBA, EIOPA, ESMA, BIS, Finanstilsynet, med flere så fylles mailboksen

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1256.em OJ L 360/12, p. 145-152 COMMISSION REGULATION (EU) No 1256/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Energy & Utility - Deals. Agder Energi. Ansvarlig utbyttepolitikk. 25. november 2011

Energy & Utility - Deals. Agder Energi. Ansvarlig utbyttepolitikk. 25. november 2011 Energy & Utility - Deals Agder Energi Ansvarlig utbyttepolitikk 25. november 2011 Ansvarlig politikk overfor hvem? Kommunene Selskapet Konkretisering av ansvarlig Forutsigbar - betydelig kostnad for både

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010 Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 200 Hvem er bedriftens kapitalleverandører? LEVERANDØRER BANKER BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON ANDRE FIN.INST. INVESTORER

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen? Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009 2014/EØS/56/51 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 31.08.2013

NSB-konsernet Resultat per 31.08.2013 NSB-konsernet Resultat per 31.08.2013 Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter Forretningsområder i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB Gjøvikbanen Svenska

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Overordnet gjennomgang av prosess og utfordringer i Lyse Hans Wilhelm Vedøy Fagansvarlig for regnskap og skatt i Lyse Energi AS Generelt om IFRS i Lyse Lyse

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Agder Energi - eierseminar

Agder Energi - eierseminar Energy & Utility - Deals Agder Energi - eierseminar Utbyttemodell grunnlag og forutsetninger 19. januar 2012 Innhold Selskapets kapitalstruktur oppdatering og repetisjon Anbefaling av rammeverk og modeller

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

#BNmøte 2015 Deloitte AS 1 2015 Deloitte AS

#BNmøte 2015 Deloitte AS 1 2015 Deloitte AS #BNmøte 1 Deloitte Norge 2 Deloitte Norge Kontorstruktur 20 kontorer 1300 medarbeidere 135 medarbeidere ved kontoret i Bergen. Til stede med bred kompetanse i store deler av Norge. 3 Deloitte Verdens største

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Juni 2009 (5. mai 2009-12. juni 2009) IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Som i tidligere IFRS nyhetsbrev gis det en kort presentasjon av viktige nyheter siden forrige nyhetsbrev. Den tekniske løsningen i dette

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2238/2004. av 29. desember 2004

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2238/2004. av 29. desember 2004 Nr. 22/731 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2238/2004 2008/EØS/22/71 av 29. desember 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

VEILEDNING TIL KRT 1003

VEILEDNING TIL KRT 1003 VEILEDNING TIL KRT 1003 OM SKJEMA Skjemaet skal besvares av foretak ved Oslo Børs / Oslo Axess som utsteder aksjer, obligasjoner og/eller egenkapitalbevis og som har Norge som hjemstat. Alle utstederforetak

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden.

Fremtidens regnskap. god regnskapsskikk i Norsk Regnskapsstiftelse og som står bak utgivelsen av forslaget til den nye norske regnskapsstandarden. Fremtidens regnskap Fremtidens regnskap Vi har store endringer i vente i norsk regnskaps regulering. Våren 2014 ble høringsforslag til ny norsk regnskapsstandard sendt ut og et regnskapslovutvalg startet

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Forskrift om adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Forskrift om adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder Finansdepartementet Postboks 8008 Dep N-0030 OSLO Oslo, 3. juli 2007 Forskrift om adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder Vedlagt oversendes høringsnotat med forslag til forskrift

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1174.sd OJ L 312/13, p. 1-17 COMMISSION REGULATION (EU) No 1174/2013 of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon

Norsk RegnskapsStandard 9. Fusjon Norsk RegnskapsStandard 9 (November 1999 - Endelig NRS november 2001, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, desember 2006, oktober 2009 og november 2013) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5)

Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Børssirkulære nr. 8/98 (A4, O5) Oslo, 17. mars 1998 Vår ref: TJF/15208 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner Regnskapsføring og periodisering av arbeidsgiveravgift på opsjoner og frittstående

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer