ÅRSRAPPORT. Lister Brukerutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. Lister Brukerutvalg"

Transkript

1 Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT 2011 Lister Brukerutvalg Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på 1

2 Beskrivelse av prosjektet Helsenettverk Lister søkte høsten 2009 Helsedialog om til prosjektet Forankring fryder. Formålet med var å etablere arenaer for dialog hvor aktørene, både brukere og fagpersoner som berøres av tiltakene som følger av St. meld. nr. 47, deltar. Helsenettverk Lister vedtok å etablere Lister brukerutvalg etter mal fra brukerutvalget i SSHF. Brukerutvalget ble konstituert 1. juni Prosjektperioden har vært mulig å forlenge ut 2011 ved hjelp av prosjektmidlene, samt og midler til brukermedvirkning søkt om gjennom andre prosjekter, hvor Lister brukerutvalg deltar i prosjektgrupper og fagforum. Prosjektkoordinator for Samhandlingsprosjektet har ivaretatt sekretærfunksjonen for brukerutvalget gjennom sin stilling. Brukerutvalget har i 2011 hatt følgende sammensetning: 2 fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner), Kreftforeningen Eldrerådet Mental helse Representant med brukererfaring Rus Representant fra brukerutvalget i SSHF Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien. Helsenettverk Lister vedtok i møte 18.5 at antall medlemmer i Lister brukerutvalg skal reduseres til 7+ 1 representant fra brukerutvalget i SSHF. Ved revisjon av retningslinjene for Lister brukerutvalg ble det enighet om følgende sammensetning fra : Kreftforeningen FFO SAFO Brukerutvalg SSHF 1 medlem 4 medlemmer 2 medlemmer 1 medlem Organisasjonene oppnevner medlem med personlig varamedlem. I utgangspunktet skal henvendelse om nominering av medlemmer sendes til fylkeslagene i Kreftforeningen, FFO og SAFO, dersom de ikke kan nominere skal det sendes henvendelse til lokallag. Medlemmene skal være bosatt i Listerregionen og oppnevnes for 2 år. Helsenettverk Lister oppnevner medlemmer på bakgrunn av bruker organisasjonenes nominasjoner. Det bør, i den grad dette la seg gjøre, etterstrebes å få en sammensetning som ta hensyn til kjønn, alder og bostedskommune Lister brukerutvalg har følgende mandat: Være et rådgivende organ for Helsenettverk Lister i saker som behandles i helsenettverket Arbeide for gode og likeverdige interkommunale tjenester, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming. Representanter i brukerutvalg helse og omsorg skal representere alle brukere i Lister. Være opptatt av å skape en konstruktiv dialog og god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå. Ta initiativ til tiltak/prosjektet som kan bidra til å øke samhandlingen på tvers av fag, kommuner og nivå. Ta initiativ til tiltak/prosjekter for å styrke samarbeidet mellom frivillige lag og foreninger og kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. De røde boksene er prosjekter/fagforum som er under planlegging og således ikke iverksatt/etablert. 2

3 Figur 1 Arbeidsmodell Mandat/målsetninger For 2011 ble Lister brukerutvalg enige om følgende strategiske satsningsområder Målsetning Tiltak Grad av måloppnåelse Videreutvikle Lister brukerutvalg Avklare rolle og mandat Inviterer pårørende organisasjoner til å delta/oppnevne representanter Bli et interkommunalt pasient- og brukerutvalg Videreutvikle gode rutiner for samhandling og informasjonsdeling Fortsette å oppnevne representanter til aktuell fagforum/prosjektgrupper I samarbeid med Helsenettverk Lister, definere rolle og mandat til Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien er forespurt om å delta og har takket ja Medlemmene i brukerutvalget representerer 5 av 6 kommuner i Lister. Brukerutvalget har invitert alle seks lederne innen helse i de seks kommunene og fått orientering om tilbud, utfordringer og planer for hvordan man vil møte samhandlingsreformen dette gir alle medlemmene kjennskap til alle seks kommunene. Orientering fra medlemmene i de ulike fagforum og gjennomgang av referat fra møte i helsenettverk Lister er faste saker på dagsorden. Det er utfordrende for medlemmene å sikre informasjonsspredning i egne organisasjoner, særlig på tvers av kommunene, da de store paraplyorganisasjonene har hovedkontor i Kristiansand og det varierer hvorvidt «særorganisasjonene» har lokallag i alle seks kommunene i Lister. Mange av lokallagene har utfordringer knyttet til rekruttering. Lister brukerutvalg har også i 2011 klart å stille med dyktige representanter med relevant erfaring til alle prosjektgruppene og fagforumene som helsenettverk Lister har etablert. Sak 6.11 Implementering av Lister brukerutvalg ble behandlet i Lister brukerutvalg 9.5 og i helsenettverket 3

4 Bidra til bedre behandlingslinjer og gode interkommunale tjenester til innbyggerne i Lister Lister brukerutvalg videreføres og blir en naturlig del av det interkommunale samarbeidet innen helse og omsorg Lister brukerutvalg Helsenettverk Lister konkluderte med følgende: Helsenettverk Lister deler brukerutvalgets syn på at Lister brukerutvalg bør videreføres med tanke på implementering av Samhandlings-reformen og økt fokus på brukermedvirkning i kommunene. Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget Saksfremlegget og referatet fra møtet i helsenettverk Lister med konklusjon kan lastes ned fra under prosjekter/helsenettverk Lister/saksliste og referat Gjennomgå retningslinjene en gang årlig gi innspill/forslag til endringer/justeringer Ta initiativ til/ foreslå områder hvor interkommunalt samarbeid og samhandling på tvers av nivå vil resultere i bedre tjenester for brukerne. Gi konstruktive innspill til forslag fra helsenettverket og fagforumene Tilføre erfaringskompetanse i beslutningsprosesser Arbeide for at Lister brukerutvalg blir implementert i kommunale planer Arbeide for at det enkelte kommunestyre setter av kroner til videre drift av Lister brukerutvalg i 2012 Lister brukerutvalg reviderte retningslinjene for brukerutvalget i møtet 23.september. De nye retningslinjene rendyrker organisasjonene sin rolle og sikrer gode rutiner for oppnevning og rullering av medlemmene. Oppgavene er også justert i tråd med innspill fra Helsenettverk Lister. Reviderte retningslinjer kan lastes ned fra Brukerutvalget har ved flere anledninger påpekt behov for samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen og interkommunalt samarbeid om enkelte funksjoner knyttet til tildeling og vedlikehold av hjelpemidler i Lister. Lister brukerutvalg har uttrykt behov for en avdeling av NAV hjelpemiddelsentral i vestfylket dette er en prioritert sak som brukerutvalget vil jobbe videre med. Brukerutvalget har drøftet muligheten for samarbeid for å styrke likemannsarbeid og sendt henvendelse til organisasjonene i Vest-Agder. Brukerutvalget har ved flere anledninger påpekt at alle 8 kommuner som sokner til SSF bør delta i samarbeidet med helsereformer. Medlemmene i Lister brukerutvalg har bidratt med konstruktive innspill i alle fagforum og i helsenettverkets møter. Brukerutvalget har bidratt med innspill til Listerregionens høringsuttalelse og egne høringsuttalelser til områdeplan for rehabilitering for SSHF Brukerutvalget har også gitt direkte innspill til prosjektledere som har orientert om prosjekter, herunder -Lister LMS v/elizabeth Andersen -FART v/laila Jonassen -Geriatrisk daghospital v/ Ragnhild Senum - Lister ergoterapeut v/torunn Damman Nordby. Dette er sikret gjennom deltakelse og innspill til saker i helsenettverk Lister og fagforum som behandles politisk i kommunene. Lister brukerutvalg er del av saksfremlegg 9.11 hvor videreføring av brukerutvalget er tema. Jfr. saksfremlegg 9.11 og videre behandling av saken i de kommunale budsjett prosesser for

5 Økt samhandling på tvers av sektor, kommuner og nivå Arbeide for økt samarbeid og samhandling mellom kommunehelsetjeneste. og spesialisthelsetjenesten og mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og frivillige organisasjoner lag og foreninger Ta initiativ til at gode tiltak, som vil øke samhandling mellom frivillig sektor/brukerorganisasjoner og helsetjenestene, videreutvikles og implementeres Lister brukerutvalg er et interkommunalt brukerutvalg med deltakelse fra brukerutvalget i SSHF. Medlemmene representerer FFO, herunder Blindeforbundet, LHL, Revmatikerforbundet, Mental Helse, LPP, diabetesforbundet, SAFO gjennom NHF og Kreftforeningen. Mange av medlemmene er også medlemmer av Eldreråd og råd for funksjonshemmede. Medlemmene representerer 5 av 6 kommuner i Lister, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal. Brukerutvalget sikrer samarbeid på tvers av organisasjoner, kommuner og nivå. Enkelte medlemmer av Lister brukerutvalg har deltatt på orientering om tiltaket Lyst på Livet og videreformidlet til brukerutvalget. Lister brukerutvalg har sendt en felles henvendelse til organisasjonene med tanke på å kartlegge likemannsarbeidet og en eventuell etablering av et felles likemannskontor i Listerregionen. Øvrige aktiviteter 2011 I 2011 har Lister brukerutvalg hatt 9 møter, hvorav ett fellesmøte med Helsenettverk Lister Brukerutvalget har normalt møter mandager før møter i Helsenettverk Lister. Dagsorden følger i stor grad dagsorden for møtene i helsenettverket, slik at innspill fra brukerutvalget kan tas med i drøfting av saker i helsenettverket. Leder av brukerutvalget møter fast i helsenettveket. Møteinnkallinger med dagsorden Referat fra møtene i Lister brukerutvalg er lagt ut på Lister brukerutvalg har i løpet av møtene som har blitt holdt i 2011 gitt følgende innspill saker på dagsorden i helsenettverket: - Sak 2/11 Lenger i eget liv: Lister Brukerutvalg støtter forslag til prosjektorganisering, revidert budsjett og milepælsplan Lister Brukerutvalg oppnevner Svein Grønsund som brukerutvalgets representant til fagforum Omsorgsteknologi og IKT - Sak 3/11 Videreføring av Fagforum Psykisk helse: Brukerutvalget støtter forslag om at fagforum Psykisk helse sender ny søknad med innhold og budsjett som skissert nedenfor. LPP oppnevnes til vara representant i fagforum Psykisk helse. - Sak 4/11 Prosjektsøknad ListeREhabilitering Lister brukerutvalg støtter forslag til prosjektsøknad Listerehabilitering og vil anmode Helsenettverk Lister å søke Helsedirektoratet om tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering - Sak 6/11 Lister brukerutvalg er av den oppfatning at brukerutvalget bør videreføres med tanke på implementering av Samhandlingsreformen og økt fokus på brukermedvirkning i kommunene. Alle kommunestyrene må behandle forslag til implementering av Lister brukerutvalg som sak innen august 2011 for å få en avklaring på videreføring av utvalget innen Lister brukerutvalg har behandlet en rekke saker før disse har blitt behandlet i helsenettverket. Brukerutvalget har bidratt til høringsuttalelse for områdeplan for rehabilitering sendt fra rådmannsutvalget til Sørlandet sykehus HF. Lister brukerutvalg har sørget for at brukerrepresentasjon er sikret i alle de interkommunale og tverrsektorielle prosjektene, hvor helsenettverket er initiativtaker og styringsgruppe. Lister brukerutvalg har sendt en henvendelse til Sørlandet sykehus helseforetak med forespørsel om bruk av opptrappingsmidler psykisk helse. 5

6 Brukerutvalget vedtok i møte 4.april å legge frem følgende innspill til Helsenettverk Lister: Lister brukerutvalg foreslår at Helsenettverk Lister, eller den det bemyndiger, innkaller de nyvalgte kommunestyrene til fellesmøte for orientering om Samhandlingsreformen og det arbeidet som er på gang innen de ulike fora i Listerregionens regi tilknytning til denne reformen. Tid og sted bestemmes av Helsenettverk. Skal samhandling og samarbeide få gjennomslag og betydning, er lokalpolitisk forankring en forutsetning. Men dette krever informasjon og kunnskap hos beslutningstakerne. Lister brukerutvalg har kartlagt status på følgende saker/områder i kommunene i Lister: - etablering av lokalmedisinske senter - styrking av folkehelsearbeidet og forebyggende helsetjenester - interkommunalt samarbeid innen helse- og omsorg - samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste - planlagte kompetansehevingstiltak. En oppsummert oversikt kan lastes ned fra Lister brukerutvalg har blitt lagt positivt merke til i flere sammenhenger. Brukerutvalget ble blant annet invitert til å presentere seg selv og helsenettverkssamarbeidet på en konferanse i regi av helse Sør-Øst på Hamar våren Odd Salen representerte Lister brukerutvalg og holdt en orientering om "Erfaringer fra interkommunalt brukerutvalg i Lister-regionen" og om de tiltak som allerede er satt i verk for å gjennomføre samhandlingsreformen. Tilbakemeldingene i plenum og ellers var meget positive. Ingen av kommunene i Østlandsområdet var på det tidspunkt kommet så langt i dette arbeidet som Listerregionen, og noen hadde også plukket opp ideer fra det som skjer i Lister Prosjektleders vurdering av måloppnåelse. Lister brukerutvalg består av en rekke engasjerte og veldig flinke mennesker som har stor kunnskap om helse og omsorgssektoren og de utfordringer som skisseres for fremtiden. De bidrar positivt og konstruktivt til dialogen og erfaringsutvekslingen i helsenettverk og i de ulike fagforum. Brukerutvalget har i aller høyeste grad ivaretatt sitt mandat om å være et rådgivende organ, både for helsenettverket og gjennom innsatsen i fagforumene. Medlemmene har også bidratt til å sette nye og spennende saker på dagsorden. Medlemmene i brukerutvalget er alle ildsjeler som har stor kapasitet og engasjement, og som er ressurspersoner i henhold til å øke og styrke samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor, jfr. Hagenutvalgets definisjon av «den andre samhandlingsreformen» Helsenettverk Lister kan med fordel ha en tettere dialog med brukerutvalget for å definere og samarbeide om felles utordringer og tiltak innenfor ulike områder. Et økt samarbeid med frivillige lag og foreninger vil styrke kommunenes evne til å møte samhandlingsreformen. Prosjektleder opplever at alle medlemmene er seg bevist på sin rolle som representant for alle brukere i regionen, og at det er naturlig at man bruker egen erfaringskompetanse når man ønsker å eksemplifisere og understreke det man mener. At brukerutvalget har ett medlem fra brukerutvalget ved SSHF er en ordning det er knyttet veldig gode erfaringer til. Denne organiseringen sikrer erfaringsoverføring og kontinuitet mellom de to brukerutvalgene. Medlemmer i Lister Brukerutvalg 2011 Navn Organisasjon Verv Vidar Kleppe Leder Lister brukerutvalg Fylkeseldrerådet Medlem i Helsenettverk Lister Anders Rønningen Kreftforeningen Nestleder Lister brukerutvalg Astrid van der Blom Ruth Kelly LHL/FFO t.o.m. september 2010 LHL/FFO f.o.m. desember 2010 Anders Rannestad Blindeforbundet/FFO (ferie nov-mars) Medlem Fagforum Lindring Bjørn-Harald Mydland FFO 6

7 Elisabeth Grytten/ Kurt Bakken Odd Salen Roy Ertzeid Alf Eilertsen Stein Jarle Ofte Judith Ingebretsen NHF/ SAFO Brukererfaring Rus Brukerrepresentant SSHF Mental helse fom tom Mental helse fom tom Mental helse fom LPP fom Medlem Fagforum Rehabilitering Medlem Fagforum Rus Medlem Fagforum Eldre med sammensatte lidelser Medlem Fagforum Psykisk helse Medlem Fagforum Psykisk helse Medlem Fagforum Psykisk helse Medlem Fagforum Psykisk helse Varamedlemmer Navn Organisasjon Verv Agathe Jakobsen Fylkeseldrerådet Vara medlem Lister brukerutvalg Medlem Fagforum Lindring Paul Michelsen NHF/ SAFO Vara medlem Lister brukerutvalg Geir Wehus Kreftforeningen Vara medlem Lister brukerutvalg Emil Haughom Rus Vara medlem Lister brukerutvalg Vara medlem fagforum Rus Svein Grønsund LHL /FFO Vara medlem Lister brukerutvalg Dagfinn Eikeland LPP Vara medlem Lister brukerutvalg Vara medlem fagforum Psykisk helse Rannveig Myklebust Mental Helse fom Vara medlem Lister brukerutvalg Kommentarer Noen av medlemmene har av ulike årsaker hatt problemer med å møte på alle møtene. Men det er etablert en god vara ordning. Det er en utfordring at det varierer i hvilken grad de ulike lokallagene fungerer i de seks kommunene, og i hvilken grad kommunikasjonen med fylkeslagene sikrer at henvendelser til lokallag via fylkes organisasjonene når lokallagene. Sekretær har tidvis opplevd at det er vanskelig å komme i kontakt med riktig person for oppnevning av nye medlemmer. Men ved siste endring av medlem grunnet utmelding fra lokallag var det organisasjonen selv som tok kontakt meg sekretær for å oppnevne nye medlemmer. Dette kan tyde på at brukerutvalget har blitt kjent også utenfor regionen og at utvalget oppleves som en viktig og god arena å være representert i. 7

8 Regnskap 2011 Regnskap FORANDRING FRYDER 2011 Konto(T) Beløp DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter inkl. brukerutvalg kr ,06 Annet forb.mater./tjenest kr 1 853,00 Utgifter og godtgjøring for reiser, diett, bil kr ,40 Transportutgifter kr 4 362,40 SUM UTGIFTER kr ,86 DRIFTSINNTEKTER Refusjoner fra staten (tatt fra fond) kr (66 384,98) Fra prosjekt Lister LMS, Fagforum psykisk helse kr (25 000,00) SUM INNTEKTER kr (91 384,98) Underskudd kr (912,12) Flekkefjord Roar Hansson Kommentarer til siste års regnskap. Per var det avsatt kr på fond. Disse midlene har sammen med prosjektmidler til å dekke utgifter til brukermedvirkning i prosjektet Lister LMS, Fagforum Psykisk helse og Fagforum Rehabilitering dekt honorar og reiseutgifter iht. statens reiseregulativ til medlemmene, både for møter i brukerutvalget, fagforumene og for leders deltakelse i helsenettverket. Prosjektleder for Samhandlingsprosjektet hadde 20 % lønn i 10 måneder, herunder de tre første månedene i 2011, deretter har prosjektleder ivaretatt sekretærfunksjonen som del av stillingen som prosjektkoordinator. I Arbeidsoppgavene til sekretær for Lister brukerutvalg inngår følgende oppgaver; kalle inn til møter, forberede sakslister, skrive saksfremlegg og dokumentere innspill fra Lister brukerutvalg i form av referater, årsmeldinger og rapporter. Brukerrepresentantene i Lister brukerutvalg fikk i 2011 kroner 350 i honorar per møte, og det ble ikke kompensert ikke for tapt arbeidsfortjeneste. Ved videreføring av brukerutvalget er det budsjettert med 500 kroner i honorar per møte, samt midler til å dekke tapt arbeidsfortjeneste. Dette på bakgrunn av en sammenlikning og et gjennomsnitt av honorar som medlemmer i kommunale råd og utvalg gis i de seks kommunene i Lister. Overforbruket på kroner 912,12 vil bli dekket gjennom avsatte midler til drift i

9 Kost - nytte vurdering av deltakelse Prosjektleder bad medlemmene i Lister brukerutvalg gi en evaluering av prosjektet gjennom å svare på spørsmålene som fremgår av tabellen nedenfor. Til sammen fikk prosjektleder inn 5 svar, Spørsmål I hvilken grad opplever du at deltakelse i Lister brukerutvalg svarer på utfordringene på ditt fagområde? I hvilken grad opplever du at kostnadene ved deltakelse er høyere enn nytteverdien av prosjektet? I hvilken grad opplever du samarbeidet på tvers av kommuner og nivå som nyttig? I hvilken grad mener du brukermedvirkning gjennom Lister brukerutvalg vil bidra til bedre tjenester i Lister? I hvilken grad opplever du møtene som nyttige arenaer? I stor Grad % % 4 80 % % Noe 1 20 % Verken eller Litt I liten Grad % Ikke grunnlag til å svare I hvilken grad opplever du at din organisasjon engasjerer seg i arbeidet? I hvilken grad føler du at mandatet til brukerutvalget er tydelig? 1 20 % 3 60 % 4 80 % 2 40 % I hvilken grad føler du at din/rolle funksjon i brukerutvalget er tydelig? 3 60 % 2 40 % Kommentarer fra medlemmene: Har kun vært på 2 møter i høst, så det er vanskelig å svare for meg. For meg personlig er fagforum viktigst, men de strategiske satsningsområdene bør være de samme i 2012 som i Informasjon om hva som fins av tilbud i dag må tas til etterretning Flere av brukerne som blir rammet av sykdom kan i dag møte store utfordringer med det offentlige. Her har vi en jobb å gjøre Ny pasientjournal overføring må vurderes og gjennomgås. Her må brukernes personvern ivaretas på best mulig måte. Nytteverdien av hva et brukerutvalg kan tilføre kommunene og brukerne må markedsføres. 9

10 Strategiske målsetninger/satsningsområder for perioden Målsetning Bidra til utviklingsarbeid i forbindelse med Samhandlingsreformen og derigjennom bidra til å sikre gode og helhetlige behandlingslinjer for innbyggerne i Lister Bidra til å løfte frem en felles satsning på frivillighet i Listerregionen: Styrke samarbeidet mellom frivillig sektor kommune- helseforetak hvordan sikre den 2. samhandlingsreformen i Listerregionen Arbeide for kompetanseheving blant likemenn og brukere/pårørende Tiltak Sikre erfaringskompetanse i samhandling og konkrete prosjekter gjennom deltakelse i fagforum/prosjektgrupper og i helsenettverk Lister Ta initiativ til/ foreslå områder hvor interkommunalt samarbeid og samhandling på tvers av nivå vil resultere i bedre tjenester Gi konstruktive innspill til forslag fra helsenettverket og fagforumene Ta initiativ til felles dialogmøte i løpet av våren Deltakere: politisk ledelse, ledere i helse- og omsorgssektoren og frivillige lag og foreninger Ta initiativ til at gode tiltak som vil øke samhandling mellom frivillig sektor/brukerorganisasjoner og helsetjenestene Bidra til økt samarbeid om lavterskeltiltak mellom frivillig- og kommunalsektor Medlemmene videreformidler informasjon fra møter i Lister brukerutvalg til øvrige medlemmer i sin forening/lag. Medlemmer i brukerutvalget jobber aktivt gjennom egen organisasjon og gjennom brukerutvalget for etablering av et brukerkontor i Listerregionen 10

Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland

Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Lister brukerutvalg 04.04.2011 Inger Marethe Egeland Helsenettverk Lister Lister brukerutvalg Helsenettverk Lister vedtok 24.02.10 å etablere Lister brukerutvalg Brukerutvalget i SSHF som modell Fomål:

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Lister Brukerutvalg

ÅRSRAPPORT. Lister Brukerutvalg Helsenettverk Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT 200 Brukerutvalg Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på Beskrivelse av prosjektet Helsenettverk søkte høsten 2009 Helsedialog om

Detaljer

Referat fra møte i Lister Brukerutvalg 04. april 2011

Referat fra møte i Lister Brukerutvalg 04. april 2011 Helsenettverk Lister Rådhuset Flekkefjord Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: 04.04.2011 Til stede Forfall Bjørn-Harald Mydland FFO/NRF Revmatikerforbundet Vidar Kleppe Fylkeseldrerådet Vest-Agder Dagfinn

Detaljer

Prosjektleder henvendte seg i brevs form til fylkeslagene i de nevnte organisasjonene, som oppnevnte medlemmer og varamedlemmer.

Prosjektleder henvendte seg i brevs form til fylkeslagene i de nevnte organisasjonene, som oppnevnte medlemmer og varamedlemmer. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.5.2011 Saksfremlegg Lister brukerutvalg 9.5.2011 Implementering Lister brukerutvalg 1.0 Bakgrunn Helsenettverk Lister søkte høsten 2009 Helsedialog om 160 000 til prosjektet

Detaljer

Prosjektleder henvendte seg i brevs form til fylkeslagene i de nevnte organisasjonene, som oppnevnte medlemmer og varamedlemmer.

Prosjektleder henvendte seg i brevs form til fylkeslagene i de nevnte organisasjonene, som oppnevnte medlemmer og varamedlemmer. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.5.2011 Saksfremlegg Lister brukerutvalg 9.5.2011 Implementering Lister brukerutvalg Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt i møte 9.5.2011 Lister brukerutvalg er av den

Detaljer

Referat fra møte i Lister Brukerutvalg 24. august 2011

Referat fra møte i Lister Brukerutvalg 24. august 2011 Helsenettverk Lister Rådhuset Flekkefjord Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: 24.08.2011 Til stede Forfall Bjørn-Harald Mydland FFO/NRF Revmatikerforbundet Vidar Kleppe Fylkeseldrerådet Vest-Agder Odd

Detaljer

Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT. Lister Brukerutvalg. Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på

Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT. Lister Brukerutvalg. Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT 2012 Lister Brukerutvalg Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på Beskrivelse av prosjektet Helsenettverk Lister søkte høsten

Detaljer

Helsenettverk Lister. Rådhuset Farsund Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: Til stede

Helsenettverk Lister. Rådhuset Farsund Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: Til stede Helsenettverk Lister Rådhuset Farsund Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: 07.12.2010 Til stede Forfall Bjørn-Harald Mydland FFO/Revmatikerforbundet Elisabeth Grytten SAFO Anders Rønningen Kreftforeningen

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen. Helsenettverk Lister

Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen. Helsenettverk Lister Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen Helsenettverk Lister Årsrapport 2011 Om Helsenettverk Lister Helsenettverk Lister, som ble nedsatt av Listerrådet høsten 2008, er et fagnettverk

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator Mandat Listerrådet 2008: «Helsenettverk Lister skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom

Detaljer

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 764 60 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET SAK 110/11 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2012-2013 Saksbehandler Linn Hanssen Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/19 Dato for styremøte 01.12.2011

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan

Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan Regionalt samarbeidsutvalg og strategisk plan Inger Marethe Egeland 30.1.2012 Disposisjon Om Regionalt samarbeidsutvalg Strategisk plan Erfaringer Samhandlingsreformen Listerregionen Farsund 9 410 Flekkefjord

Detaljer

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat Møtedato 09.03.2015 Møtested Formannskapssalen Flekkefjord Møte tidspunkt 09.00 12.00 Til stede Svein Grønsund / FFO Bjørn-Harald Mydland / FFO Stein Jarle Ofte

Detaljer

Styresak Reviderte vedtekter for Brukerutvalget

Styresak Reviderte vedtekter for Brukerutvalget Direktøren Styresak 28-2014 Reviderte vedtekter for Brukerutvalget Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Saksnr.: 2013/716 Dato: 12.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Forslag til vedtekter for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering

ÅRSRAPPORT FOR. Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg ÅRSRAPPORT FOR 2011 Fagforum Rehabilitering/Listerrehabili tering 2 3 Beskrivelse av prosjektet Fagforum rehabilitering ble etablert i august 2010.

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Fagforum Rehabilitering

ÅRSRAPPORT. Fagforum Rehabilitering ÅRSRAPPORT 2010 Fagforum Rehabilitering Beskrivelse av prosjektet Formålet med prosjektet etablering av fagforum Rehabilitering er å danne en arena for dialog mellom fagpersoner og brukere i Lister, hvor

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 108/09 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 108/09 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 108/09 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2010-2011 Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/30 Forslag til vedtak: Styret for Helse RHF oppnevner

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi Handlingsplan Strategisk plan for samarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi 2013-2015 1 Bakgrunn Regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk har blitt utfordret av rådet og rådmannsutvalget

Detaljer

Mandat for brukerutvalget NAV i Nord-Trøndelag

Mandat for brukerutvalget NAV i Nord-Trøndelag Mandat for brukerutvalget NAV i Nord-Trøndelag Bestemmelser om brukermedvirkning er nedfelt i 6 i Lov om Arbeids- og velferdsforvaltningen: Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Styresak 29/2012: Brukerutvalg Helgelandssykehuset HF

Styresak 29/2012: Brukerutvalg Helgelandssykehuset HF Styresak 29/2012: Brukerutvalg 2012 2014 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 16.04.12 Møtested: Telefon Innledning Brukeutvalget for helseforetaket skal etter tidligere vedtak følge samme valgterminer som

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/13 Oppnevning av medlemmer til Regionalt brukerutvalg 2014-2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Kjell Åge Nilsen Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/564 Dato for styremøte

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 03.06.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 03.06.2010. kl. 09.00 14.30 Tilstede

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. SAK 72/05 Oppnevning av medlemmer i regionalt brukerutvalg

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. SAK 72/05 Oppnevning av medlemmer i regionalt brukerutvalg HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET SAK 72/05 Oppnevning av medlemmer i regionalt brukerutvalg Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 30.11.05 72/05 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Helsenettverk Lister Sak 7.11 Notat

Helsenettverk Lister Sak 7.11 Notat Helsenettverk Sak 7.11 Notat Prosjektstatus - bakgrunnsnotat for drøfting og prioriteringer Forslag til vedtak På bakgrunn av hensyn til tverrfaglig samhandling og hensiktsmessig ressursbruk i forbindelse

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget 14.februar Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen/Lena Arntzen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget 14.februar Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen/Lena Arntzen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen/Lena Arntzen Referat fra møte i Brukerutvalget 14.februar 2017 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 12:30 16:15 Møterom/sted: Vår

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 733 79 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING. Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal.

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING. Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal. FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal. Saksliste 1. Godkjenning referat og innkalling 2. KOLS og søvnprosjektet SSH v/camilla Gabrielsen 3. Praksiskonsulent

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra fellesmøte på SSHF/Flekkefjord 08.06.2011. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Onsdag 8.6. 2011 kl. 11.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014 Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2014 2 Forord Brukerutvalg er et viktig organ for å sikre brukermedvirkning i helsetjenesten,

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen En som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om helsehjelp. Kvalitet Sikkerhet Trygghet

Detaljer

Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid. Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede

Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid. Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede Helsenettverk Lister Møtedato: 26.05.2011 Innkalling Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede Meldt frafald Helsenettverk Lister Samhandling

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen.

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen. MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.12.2016 Sted : Nordlandssykehuset Bodø Tid: 12:30-16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727 /SPP

Detaljer

Referat fra møte i Lister Bruker- og pårørendeutvalg 16. april 2012

Referat fra møte i Lister Bruker- og pårørendeutvalg 16. april 2012 Helsenettverk Lister Flekkefjord rådhus Lister bruker- og pårørendeutvalg Referat Møtedato: 16.04.2012 Til stede Forfall Bjørn-Harald Mydland FFO/NRF Revmatikerforbundet Svein Grønsund LHL/FFO Stein Jarle

Detaljer

Brukerutvalget 28.januar Nytt mandat for Brukerutvalget i NAV Østfold

Brukerutvalget 28.januar Nytt mandat for Brukerutvalget i NAV Østfold Brukerutvalget 28.januar 2016 Nytt mandat for Brukerutvalget i NAV Østfold Viktigste pkt. i mandatet Brukerutvalgenes rolle Brukerutvalgenes formål Brukerutvalgenes oppgaver Sammensetning og funksjonstid

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Førstekonsulent Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 21/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen

Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i Listerregionen Nettverkssamhandling innen helse og omsorg i regionen Søknad om midler til utviklingstiltak i 2011 Nettverkssamhandling innen helse- og omsorg i regionen Fase 3: Konsolidering og implementering 1 1.0 Bakgrunn

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/15 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2016-2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Kjell Åge Nilsen Ingerid Gunnerød Saksmappe 2014/501 Dato for styremøte

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 22. mai 2012 Møtedato: 30. mai 2012 Saksbehandler: Kvalitetsleder Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 32/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 87/17 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 87/17 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 87/17 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2018-2019 Saksbehandler: Kjell Åge Nilsen/Toril Grøtte Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe: 2017/9 Forslag

Detaljer

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv RS Helsenettverk Lister 4.9.2013 Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Bestilling fra Listerrådet «Listerrådet ber Helsenettverket gjennomgå sykehusets utfordringsbilde

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Forslag til vedtak: 1. Følgende personer oppnevnes

Detaljer

LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient»

LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient» LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient» Lister pårørende og brukerutvalg 25.11.13 Torunn Damman Nordby MÅL 1) Utvikle et e- læringsprogram i rehabilitering av den geriatriske

Detaljer

Fagforum eldre med sammensatte lidelser ring - LMS

Fagforum eldre med sammensatte lidelser ring - LMS Fagforum eldre med sammensatte lidelser Ernæring ring - LMS Helsenettverk Lister Brukerutvalg Vest Agder Mandag 14. februar 2011 Elizabeth Andersen 1 Dagsorden 1. Presentasjon av prosjektkoordinator 2.

Detaljer

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012 FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012 Saksliste felles møte 1. Godkjenning av referat 2. Godkjenning av innkalling 3. Elin Loga: prosjektet med behandlingslinjer for geriatrisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012 MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 12/6525-1 Møtested: 1902-bygget, 2. etg. Møterom 02M23 Møtedato: 25.09.2012, kl 10.30-15.30 Godkjenning av møteinnkallingen Godkjenning

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 74/17 Oppnevning av nytt brukerutvalg 2018 og 2019

SAKSFREMLEGG. Sak 74/17 Oppnevning av nytt brukerutvalg 2018 og 2019 Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 74/17 Oppnevning av nytt brukerutvalg 2018 og 2019 Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: 30.11.2017 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler: Marit

Detaljer

FROSTATINGSPROSJEKT I REHABILITERING

FROSTATINGSPROSJEKT I REHABILITERING FROSTATINGSPROSJEKT I REHABILITERING Her er status fra Stjørdal kommune: Ved prosjektets slutt ble det bestemt at eksisterende arbeidsgrupper som pågikk skulle fortsette. Stjørdal har deltatt i gruppen

Detaljer

Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering

Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering Eiken bu - og rehabiliteringssenter Hægebostad kommune Referat Møtedato: 29.09.2010 Til stede Jerry Brastad, kommunalsjef/ Hægebostad - leder Cathrine Welde

Detaljer

Samhandling og brukermedvirkning

Samhandling og brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Samhandling og brukermedvirkning SAFOs

Detaljer

Årlig melding fra brukerutvalget Helgelandssykehuset

Årlig melding fra brukerutvalget Helgelandssykehuset 2018 Årlig melding fra brukerutvalget Helgelandssykehuset Innhold 1. Brukerutvalgets sammensetning i 2018 2. Møter i brukerutvalget i 2018 3. Revisjon av brukerutvalgets mandat 4. Valg av nytt brukerutvalg

Detaljer

Temadag for Brukerutvalgene i NAV i Østfold. Nye mandat for Brukerutvalgene i NAV

Temadag for Brukerutvalgene i NAV i Østfold. Nye mandat for Brukerutvalgene i NAV Temadag for Brukerutvalgene i NAV i Østfold Nye mandat for Brukerutvalgene i NAV TILRÅDNINGER FRA EKSPERTGRUPPEN 15.SEPTEMBER 2014 ET MED MULIGHETER Bedre brukermøter, større handlingsrom Og tettere på

Detaljer

Brukerutvalg Brukermedvirkning og brukerutvalg

Brukerutvalg Brukermedvirkning og brukerutvalg Brukerutvalg 15.12.14. Brukermedvirkning og brukerutvalg Brukermedvirkning i NAV I Stortingsproposisjon nr 46 (2004-2005) om ny Arbeids og velferdsforvaltning (NAVproposisjonen) står det at NAV skal ha

Detaljer

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein

Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Hvorfor brukermedvirkning på systemnivå hvilke erfaringer har vi gjort? Arne Lein Disposisjon Hvorfor brukermedvirkning? Hvordan praktiseres brukermedvirkning i Helse Øst? Hvilke erfaringer har brukerrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 26/10 Brukerutvalgets behandling av saker til styremøtet

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 26/10 Brukerutvalgets behandling av saker til styremøtet MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Møtested: 1902-bygget, Brukerkontoret 1. etg. Møtedato: 23.11.2010, kl 10.30-15.30 Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning av forslag til

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Viktige strategiske innsatsområder og tiltak fram mot 2020.

Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Viktige strategiske innsatsområder og tiltak fram mot 2020. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Viktige strategiske innsatsområder og tiltak fram mot 2020. 1 Brukerutvalget Brukerutvalget skal iht mandatet arbeide for gode, likeverdige helsetjenester uavhengig av

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Rapport fra arbeidsgruppe November 2012 1 1. Sammendrag 2. Bakgrunn og gjennomføring av arbeidet 2.1 Generelt I oppdragsdokument for 2012

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 6. 12.2011. Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 64. 11 Sak 65.11 Tirsdag.6.12.2011 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

Bakgrunn. Om SMIL i Lister

Bakgrunn. Om SMIL i Lister Helsenettverk Lister Møtedato: 02.11.2011 Saksfremlegg Bakgrunn SMIL i Lister Mellom 200 000 og 300 000 barn og unge i Norge har foreldre som har rusproblemer eller psykisk uhelse. Sykdom hos foreldre

Detaljer

Innledning. Sammensetning

Innledning. Sammensetning Innledning Fylkeskommunale eldreråd har vært lovpålagt fra 1. januar 1992 iht. Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd vedtatt av Stortinget i november 1991. Hedmark fylkeskommune oppnevnte imidlertid

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE HF BRUKERUTVALGETS ÅRSRAPPORT

SYKEHUSAPOTEKENE HF BRUKERUTVALGETS ÅRSRAPPORT SYKEHUSAPOTEKENE HF BRUKERUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015 Oslo, 24. februar 2016 1 Brukerutvalgets uttalelse til Årlig melding til Sykehusapotekene HF i Helse Sør-Øst RHF. Brukerutvalget for Sykehusapotekene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR 013-2011 BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar fremlagte mandat

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Helsenettverk Lister Lister ernæring ring & Lister mestring

Helsenettverk Lister Lister ernæring ring & Lister mestring Helsenettverk Lister Lister ernæring ring & Lister mestring Regional Rehabiliteringskonferanse Lillestrøm, 26. oktober 2011 Prosjektleder Elizabeth Andersen 1 Presentasjon Lister og Listersamarbeid Helsenettverk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forslag til vedtak: Beskrivelse av saken. Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd BEHOV FOR "BRUKERUTVALG, - DRØFTING

SAKSFRAMLEGG. Forslag til vedtak: Beskrivelse av saken. Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd BEHOV FOR BRUKERUTVALG, - DRØFTING SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/863-1 Arkiv: F02 BEHOV FOR "BRUKERUTVALG, - DRØFTING Forslag til vedtak: 1. Det anbefales ikke at det etableres et eget

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Årsrapport 2009 - Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg OSS

Årsrapport 2009 - Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg OSS Årsrapport 2009 - Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg OSS Kristiansand 02.03.2010 Janne B. Brunborg/Harald Reiso/ Liv Karen Snerthammer /Stein Grytten/ Liv Gyda Axelsen/Wenche Tangene Årsrapport 2009

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. november 2015

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. november 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-81/012 Bodø, 13.11.2015 Styresak 132-2015/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. november 2015 Se vedlagt kopi. side 148

Detaljer

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007 Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest Årsmelding for 2007 2 1. Sammensetning av utvalget Det regionale brukerutvalget ble vedtatt opprettet av styret for Helse Vest RHF 27. mai 2002. Sammensetningen

Detaljer

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold.

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Årsrapport for 2009. Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Innledning. Brukerutvalget for Sykehuset i Vestfold ( SiV ) er et rådgivende organ for styret og administrasjonen. Det er et samarbeidsutvalg

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Susanne Foss, tillitsvalgt Lyngdal (Fagforbundet) Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta)

Susanne Foss, tillitsvalgt Lyngdal (Fagforbundet) Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta) RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 14.01.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 9.00 14.30 Til stede Forfall Anne Sanden Kvinen,

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD 2014 Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på rusfeltet Kap. 0763, post 61 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Halden Postadresse: Postboks 150 Organisasjonsnummer: 959159092 Postnr/sted:

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer