Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester"

Transkript

1 Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1.1 Innledning Medietilsynet har ved brev av 11. september 2015 fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å legge frem forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester 1 (kringkastingsforskriften). Endringene gjelder forskriften kapittel 7 Særskilte bestemmelser for lokalkringkasting, samt forskriften 1-4. Bakgrunnen for endringsforslagene er tilrådingen fra Kulturdepartementet i Meld.St.24 ( ) Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet (heretter omtalt som Meld.St.24). Det vises også til Innstilling fra familie- og kulturkomiteen, jf. Innst. 370 S ( ) (heretter omtalt som Innst. 370 S). Endringsforslagene i dette høringsnotatet gjennomfører de beslutninger som er fattet av Stortinget og regjeringen. I punkt 1.2 gis en kortfattet oversikt over gjeldende rett og bakgrunnen for endringsforslagene. Under punkt 2 er Medietilsynets forslag til endringer i bestemmelsene om analog lokalkringkasting i kringkastingsforskriften kapittel 7. I punkt 3 hører Medietilsynet forslag til vilkår som skal settes til forlengelsesvedtakene, jf. kringkastingsloven 2-2 annet ledd. Utkast til forlengelsesvedtak er vedlagt høringsnotatet. Under punkt 4 redegjøres for de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. 1.2 Bakgrunn Kort om gjeldende rett Det følger av kringkastingsloven 2 2-1, jf. kringkastingsforskriften 7-1 at det er konsesjonsplikt for den som ønsker å drive lokalkringkasting. Kapittel 7 i kringkastingsforskriften har særlige bestemmelser om hvordan konsesjon tildeles for lokalradio og lokalfjernsyn. I tillegg inneholder kapittelet bestemmelser om hvilke typer konsesjoner som kan tildeles, inntektsbegrensninger for nisjeradioer, fordeling av sendernett og sendetid, samt lokalkringkasters plikter. Sistnevnte gjelder bestemmelser om programprofil, videresending, ansvarlig redaktør, ansvar for sendingene, anleggskonsesjonærens plikter, samt plikten til å sende inn årsmelding. 1 Forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester 2 Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester 1

2 Nærmere om bakgrunnen for forslaget I Meld. St. 8 ( ) Digitalisering av radiomediet vises det til plan for en overgang til digital radio fra enten 2017 eller 2019, samt til kriteriene for å slukke det riksdekkende analoge radionettet. Regjeringen besluttet den 17. april 2015 at kriteriene for å slukke det riksdekkende analoge radionettet fra 2017 var oppfylt. I Meld. St. 24 fremmet regjeringen forslag til rammevilkår for lokalradio som følge av digitaliseringen av radiomediet. Denne meldingen ble behandlet og vedtatt av Stortinget 16. juni 2015, etter innstilling fra familie- og kulturkomiteen (Innst. 370 S.). Av Meld. St. 24 fremkommer at kommersielle lokalradiokonsesjoner i elleve konsesjonsområder 3 ikke skal lyses ut på nytt eller forlenges når inneværende konsesjonsperiode går ut. Dette betyr at 23 konsesjoner ikke blir lyst ut på nytt eller forlenget, mens de resterende lokalradiokonsesjonene kan videreføres. Disse vil kun bli forlenget i tråd med den regionvise slukkeplanen for riksdekkende radio.. Nåværende nisjeradioer i disse områdene får imidlertid mulighet til fortsatt å sende analogt, men blir underlagt inntektsbegrensninger og utbytteforbud. I tillegg innføres et forbud mot sam- og videresendinger. Konsesjonene til de lokalradioene som kan holde frem på FM etter digitaliseringen, blir forlenget med fem år frem til og med 31. desember I Meld. St. 24 skisseres de rammevilkår som skal gjelde for lokalradio på digital- og analog plattform. Departementet påpeker at hensynet til en plattformnøytral regulering tilsier at de som blir på analog plattform ikke bør underlegges strengere rammevilkår enn radiokanaler som sender på digital plattform. Dette betyr at det er behov for omfattende liberalisering av rammevilkårene i FM-nettet i forlengelsesfasen. For å følge opp Stortingets beslutninger ble Medietilsynet bedt av Kulturdepartementet i brev av 11. september 2015 om å fremme forslag til endringer i kringkastingsforskriften. Medietilsynet sender med dette ut på høring forslag til endringer i kringkastingsforskriften 1-4, og kapittel 7 samt forlag til vilkår som skal sette i forlengelsesvedtakene 2. MEDIETILSYNETS FORSLAG TIL ENDRINGER I KRINGKASTINGSFORSKRIFTENS BESTEMMELSER OM ANALOG LOKALKRINGKASTING 2.1. Bruk av konsesjonen Medietilsynet foreslår å oppheve kringkastingsforskriften 1-4 som gjelder egen bruk av konsesjonen, melding om oppstart, samt midlertidig opphør av sendinger. Bakgrunnen for bestemmelsen var å sikre et mangfoldig lokalradiotilbud gjennom et bredt sammensatt aktørtilfang. Kapasitetsøkningen som digitaliseringen av lokalradio innebærer, gir muligheter for langt større aktørsammensetning lokalt enn tidligere. For digital lokalradio er det videre ikke lagt opp til en forskriftsfestet regulering om bruk av konsesjonen, melding om oppstart, og midlertidig opphør av sendinger. For å oppnå regulatorisk likebehandling av analoge og digitale lokalradioaktører, foreslås bestemmelsen opphevet Asker og Bærum, Nesodden, Ski og Oppegård, Oslo, Stor-Oslo, Hurum og Røyken, Stavanger, Sola og Randaberg, Sandnes og Forsand, Bergen, Askøy og Trondheim, Melhus, Skaun, Klæbu, Leksvik i Nord-Trøndelag. 2

3 Forhold som gjelder oppstart og opphør av sendinger mv. for analoge lokalradioer, kan inngå som vilkår i enkeltvedtak Tildeling av konsesjon til drift av analog lokalradio Departementet legger i Meld. St. 24 til grunn at lokalradiokonsesjonene som fortsetter på FM etter digitaliseringen av det riksdekkende radionettet, forlenges med fem år fra og med 1. januar 2017 til og med 31. desember Dette innebærer at henvisningen til at konsesjoner gis for en konsesjonsperiode på sju år ikke lenger er aktuell. På denne bakgrunn foreslår Medietilsynet at kringkastingsforskriften 7-2 første ledd oppheves. Forskriften 7-2 sjette og sjuende ledd om henholdsvis inntekts- og utbyttebegrensninger foreslås også opphevet. Bakgrunnen for dette er at det i Meld. St. 24 er besluttet at lokalradioer utenfor slukkeområdene ikke lenger skal være underlagt slike begrensinger. Det vil imidlertid gjelde inntekts- og utbyttebegrensninger for nisjeradioer i slukkeområder. Disse er foreslått fastsatt som vilkår i konsesjonsvedtak, se pkt Søknad om konsesjon og behandling av konsesjonssøknader Forskriften 7-4 inneholder nærmere retningslinjer om adgangen til å søke konsesjon. Etter utløpet av inneværende konsesjonsperiode er det forutsatt at søknader om analog lokalradiokonsesjon kan fremmes og behandles løpende såfremt det er ledig sendetid tilgjengelig i konsesjonsområdet. Medietilsynet foreslår derfor en endring av forskriften slik at forslag til ny 7-4 første ledd gjenspeiler dette, og samtidig reflekterer forutsetningen om likebehandling av analog og digital lokalradio når det gjelder adgangen til å søke konsesjon. Gjeldende forskrift 7-5 angir hvilke kriterier som skal benyttes ved behandling av søknader til analog lokalradio. Tildelingskriteriene skulle opprinnelig sikre at konsesjonen ble tildelt aktører som hadde forutsetninger for å drifte konsesjonen, slik at knappe frekvensressurser ble utnyttet til et best mulig lokalradiotilbud. Kapasitetsøkningen som digitaliseringen av lokalradio medfører, samt hensynet til likebehandling av analog og digital lokalradio, tilsier at det ikke lenger er grunnlag for å operere med slike spesifikke tildelingskriterier. Forskriften 7-5 foreslås derfor erstattet med ny 7-4 andre ledd. Her foreslås direktetildeling ved kun én søker. Ved overskuddsetterspørsel avgjør Medietilsynet tildelingsmåte, normalt gjøres dette ved loddtrekning. Ny behandlingsbestemmelse innebærer etter Medietilsynets vurdering en forenkling og liberalisering av rammebetingelsene for analog lokalradio som er i tråd med de forutsetninger som er lagt i Meld. St Lokalradio programprofil, videresending, mv. Det er i Meld. St. 24 besluttet at konsesjonsspesifikke innholdskrav i samsvar med de tre tildelingskriteriene 5 for tildeling av 24/7- og allmennradiokonsesjon for inneværende konsesjonsperiode, bortfaller ved forlengelsen av slike konsesjoner 6. Det samme gjelder kringkastingsforskriftens krav til sending av nyhets- og aktualitetsstoff. Medietilsynet foreslår 4 Medietilsynet og Nkom vil i tråd med Meld. St. 24 ( ) forlenge innholdskonsesjoner, anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser for analog lokalradio i god tid før inneværende konsesjonsperiode løper ut 31. desember Lokalt innhold, lokal tilstedeværelse, eiermessig mangfold. 6 Bortfallet av konsesjonsspesifikke vilkår vil stadfestes i forlengelsesvedtakene. 3

4 derfor å oppheve forskriften 7-7 om minstekrav til innhold. (Tilsynet legger for øvrig til grunn at det samme også vil gjelde for tildeling av nye konsesjoner.) 2.5. Sendetidsfordeling i lokalradio Nåværende forskrift 7-9 inneholder detaljerte regler om sendetidsfordeling. Bestemmelsen er i stor grad knyttet til behovet for å regulere konsesjonærenes sendetid ved inngangen til ny konsesjonsperiode. Medietilsynet foreslår derfor, med unntak av første ledd, å oppheve forskriften 7-9, og at det forskriftsfestes en ny og enklere bestemmelse som sikrer at innrapportert sendetid for de forlengede konsesjonene skal ligge fast dersom det ikke er enighet blant alle konsesjonærene på sendernettet om å endre sendetiden. I forslag til ny 7-6 åpnes det kun opp for fordeling av ledig sendetid som oppstår som følge av at en konsesjonær på sendernettet bortfaller, eller at konsesjonærene blir enige om endring av eksisterende sendetidsfordeling. Videre skal fordelt sendetid innrapporteres til Medietilsynet uten ugrunnet opphold. Forslaget innebærer blant annet at Medietilsynet ikke lenger er tvisteinstans som ved uenighet mellom konsesjonærer på sendernettet skal fatte vedtak om sendetidsfordelingen. Medietilsynet har gjennomgående i forskriften foreslått å ta inn en henvisning til at bestemmelsene kun gjelder for analog lokalkringkasting der dette ikke allerede fremgår. 3. HØRING AV VILKÅR SOM SKAL SETTES I FORLENGELSESVEDTAK AV ENKELTE KONSESJONER PÅ FM 3.1. Sam- og videresendingsforbud I Meld.St. 24 er det besluttet at dagens analoge nisjeradiokonsesjonærer skal få forlenget sine konsesjoner. Dette omfatter også de elleve konsesjonsområdene hvor det er besluttet at kommersielle lokalradioer (24/7-radioer og allmennradioer) må avvikle sine FM-sendinger i samsvar med riksaktørenes regionvise slukkeplan. For å hindre omgåelse ved at sendetiden til nisjeradioene blir kjøpt opp og brukt av kommersielle lokalradioer i disse elleve områdene, er det i stortingsmeldingen besluttet at det skal settes et forbud mot å videresende innhold fra andre lokalradioer, samt et forbud mot å samsende innhold med andre lokalradioer. Det presiseres at forbudet gjelder videresending og samsending med lokalradioer både innenfor og utenfor de konsesjonsområdene som er omfattet av forbudet. Det geografiske virkeområdet for selve forbudet er imidlertid kun de elleve slukkeområdene. For at ikke forbudet skal få utilsiktede konsekvenser, foreslår Medietilsynet at bestemmelsen først skal inntre når de kommersielle lokalradioene på FM er opphørt i området. Familie- og kulturkomiteen har i Innst. 370 S bedt om at det vurderes å åpne for at Medietilsynet kan gi unntak fra forbudet mot sam- og videresending i særskilte tilfeller. Medietilsynet ber særlig om høringsinstansenes syn på i hvilke tilfeller det kan være behov for å gi dispensasjon. 4

5 Medietilsynet kan med hjemmel i kringkastingsloven 2-1 og 2-2 sette vilkår til konsesjonene. Medietilsynet foreslår at følgende vilkår settes ved forlengelsen av konsesjonene til nisjeradioene i de konsesjonsområder som omfattes av slukkingen: Det er ikke tillatt med samsendinger eller videresendinger. Medietilsynet kan gi dispensasjon fra forbudet i særskilte tilfeller. Samsendingsforbudet og videresendingsforbudet inntrer først når de kommersielle lokalradiokonsesjonene (24/7- og allmennradioene) på FM er opphørt i området Inntektsbegrensninger for lokalradio i enkelte områder I Meld.St. 24 er det besluttet å oppheve de nåværende inntektsbegrensningene i kringkastingsforskriften 7-2 sjette ledd for nisjeradioer. Hovedgrunnen til dette er å sikre like rammevilkår for aktører som sender på henholdsvis DAB og FM, samt at mindre lokalradioer bør ha mulighet til å bedre økonomien for å kunne gjennomføre et teknologiskifte. Videre er det i meldingen pekt på at det ville være urimelig å åpne for store lettelser for de kommersielle lokalradioene samtidig som regelverket for nisjeradioer blir stående uendret. I de elleve konsesjonsområdene hvor det er besluttet at kommersielle lokalradioer må avvikle sine FM-sendinger i samsvar med riksaktørenes regionvise slukkeplan, er situasjonen en annen. Her vil dagens nisjeradiokonsesjonærer bli alene om å sende på FM i kommersielt svært attraktive områder. I Meld.St. 24 understrekes det at det derfor er viktig å sikre at driften for radioer som får fortsette å sende på FM i disse områdene forblir ikke-kommersiell. Ifølge Meld. St. 24 skal derfor nisjeradiokonsesjoner som blir forlenget i disse områdene fortsatt være underlagt inntekts- og utbyttebegrensninger. Medietilsynet foreslår at bestemmelsen først skal inntre når de kommersielle lokalradioene på FM er opphørt i området. Dette er fordi forbudet ikke skal få utilsiktede konsekvenser ved at alle analoge lokalradioer blir underlagt inntekstbegrensninger i en overgangsperiode. Med hjemmel i kringkastingsloven 2-1 og 2-2 foreslår Medietilsynet at det settes følgende vilkår i forlengelsesvedtaket av de aktuelle konsesjonene: Konsesjonæren kan ha inntil kroner per driftsår i reklame- og sponseinntekter, eller maksimalt 40 prosent av virksomhetens samlede inntekter i driftsåret. Det kan ikke utbetales utbytte til eierne. Inntekts- og utbyttebegrensningene inntrer først når de kommersielle lokalradiokonsesjonene (24/7- og allmennradioene) på FM er opphørt i området. 4. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER Forslagene til endringer i kringkastingsforskriften som gjelder forlengelse av konsesjoner til analog lokalradio innebærer en liberalisering av rammebetingelsene for lokalradio på FM. 5

6 Blant annet skal innholdskrav slettes. Dette innebærer at det ikke lenger skal føres tilsyn med innholdsforpliktelser. Det er også lagt opp til å fjerne flere bestemmelser som tidligere har medført noe ressursbruk både for lokalradioene og for myndighetene. Dette gjelder særlig reglene om sendetidsfordeling og Medietilsynets behandling av tvister på dette området. Samtidig er det tilrettelagt for at dagens nisjeradioer skal kunne fortsette på FM i slukkeområdene mot at inntekts- og utbyttebegrensninger videreføres, samt at det innføres forbud mot sam- og videresending for disse radioene. Stortinget har lagt til grunn at Medietilsynets tilsyn med denne gruppen radioer skal styrkes i perioden etter teknologiskiftet. Medietilsynet antar at dette vil innebære noe økt ressursbruk i forhold til det tilsynet som i dag føres med nisjeradio. Medietilsynet antar at myndighetenes tilsynsoppgaver med analog lokalradio samlet sett vil medføre noe mindre ressursbruk sammenliknet med dagens situasjon. Det vil imidlertid måtte påregnes en del ressursbruk for Medietilsynet i å håndtere overgangsspørsmål mellom analog og digital radiovirksomhet. 6

7 Forslag til forskrift om endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester 1-4 oppheves. Kapittel 7 - Særskilte bestemmelser for lokalkringkasting Overskriften til 7-2 skal lyde: Tildeling av konsesjon til drift av analog lokalradio 7-2 første ledd oppheves. Nåværende andre ledd blir nytt første ledd og skal lyde: Det kan tildeles tre typer konsesjoner for analog lokalradio: 1. Alminnelig lokalradio 2. Døgnkontinuerlig lokalradio 3. Nisjeradio Nåværende tredje til femte ledd blir til nytt andre til fjerde ledd. Nåværende sjette og syvende ledd oppheves. Nåværende åttende ledd blir til nytt femte ledd. Ny 7-4 skal lyde: 7-4.Søknad om konsesjon til drift av analog lokalkringkasting Medietilsynet behandler nye søknader om konsesjon til analog lokalkringkasting i områder der det ikke er tildelt konsesjon fra før og på sendernett der det er ledig sendetid. Søknader skjer på fastsatt skjema. Der det kun foreligger èn søknad vil konsesjonen normalt direktetildeles til søkeren. Ved overskuddsetterspørsel avgjøres tildelingen ved loddtrekning. 7-5 oppheves. 7

8 7-7 oppheves. 7-8 første ledd skal lyde: 7-8.Ansvarlig redaktør, ansvar for sendingene Sending kan bare skje når navnet på en redaktør som nevnt i straffelovens 269 er meldt til Medietilsynet. 7-9 skal lyde: 7-9.Sendetidsfordeling i analog lokalradio Lokalradio med konsesjon etter 7-2 nr. 1 skal ha rett til å disponere 12 timer sammenhengende sendetid på hverdager. Lokalradio med konsesjon etter 7-2 nr. 2 skal disponere all sendetid på ett sendernett. I konsesjonsområder hvor lokalradio med konsesjon etter 7-2 nr. 1 og/eller nr. 3 deler sendernett, avgjør konsesjonærene på sendernettet fordeling av sendetid. Fordelt sendetid skal innrapporteres til Medietilsynet uten ugrunnet opphold. For at innrapportert sendetid skal kunne endres, må samtlige konsesjonærer på sendernettet være enige i endringen. Dersom det oppstår ledig sendetid, kan denne fordeles mellom innholdskonsesjonærene på sendernettet. En slik fordeling forutsetter enighet mellom konsesjonærene. Sendetiden kan ikke tas i bruk før den er fordelt etter annet eller tredje ledd skal lyde: 7-10.Anlegg for analog lokalkringkasting Ved tildeling av konsesjon etter lovens 2-2 til opprettelse eller drift av anlegg for analog lokalkringkasting eller videresending av lokalkringkasting skal Medietilsynet sette som vilkår at anleggskonsesjonæren så snart som mulig stiller anlegget til disposisjon for alle med konsesjon til lokalkringkasting på det aktuelle senderanlegget. Så snart som mulig forstås i denne sammenheng som senest innen oppstartsfrist for den enkelte konsesjon til lokalkringkasting. Medietilsynet skal også stille som vilkår at partene innen samme frist inngår skriftlig avtale om bruken av anlegget og om eventuelt vederlag for bruken av anlegget. 8

9 7-11 skal lyde: Årsmelding Konsesjonærene til analog lokalradio skal innen 1. april hvert år på fastsatt skjema gi Medietilsynet melding om virksomheten det foregående år. 9

Fremtidige rammebetingelser for lokalradio på FM og DAB

Fremtidige rammebetingelser for lokalradio på FM og DAB Fremtidige rammebetingelser for lokalradio på FM og DAB Landsmøtet for Lokalradioforbundet, Bodø 8. - 10. april 2016 Seniorrådgiver Linda M. Andersen linda.andersen@medietilsynet.no Mob. 913 82 283 Kontor:

Detaljer

Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka

Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka Bakgrunn Medietilsynet sender med dette på høring utkast til vilkår for anleggskonsesjon for digital lydkringkasting i Lokalradioblokka. Vilkår

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka OPPSUMMERINGSDOKUMENT MEDIETILSYNETS VURDERINGER AV INNSPILL TIL HØRING AV VILKÅR I ANLEGGSKONSESJON 12. FEBRUAR 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vilkår om tilgang

Detaljer

Høringsinnspill Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Høringsinnspill Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 14/4108 Vår ref.: Dato: 14.01.2015 Høringsinnspill Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid

Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid 5.2 Nye rammevilkår for lokalradio 5.2.1 Status for lokalradio For inneværende konsesjonsperiode ble det tildelt

Detaljer

Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting

Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting Kulturdepartementet viser til (Navn på søker) søknad datert (dato) om anleggskonsesjon for

Detaljer

Innst. 370 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 24 (2014 2015)

Innst. 370 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 24 (2014 2015) Innst. 370 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Meld. St. 24 (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa

Detaljer

Høringsnotat. Om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting

Høringsnotat. Om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting Høringsnotat Om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i kringkastingsforskriften

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting 2-1 første og andre ledd, har Kulturdepartementet

Detaljer

Høringssvar fra SBS Radio

Høringssvar fra SBS Radio Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.01.2015 postmottak@kud.dep.no Høringssvar fra SBS Radio - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Vi viser

Detaljer

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Juli 2012 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Nærmere om Lokalradioblokka... 2 3. Om anleggskonsesjonen... 2 4. Forskjellen mellom analoge og digitale nett...

Detaljer

Konsesjonsvilkår for xx i perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016 (eventuelt 31. desember 2018)

Konsesjonsvilkår for xx i perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016 (eventuelt 31. desember 2018) Konsesjonsvilkår for xx i perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016 (eventuelt 31. desember 2018) Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Konsesjonens formål er å fastsette plikter og rettigheter

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 10. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om samarbeidsavtalen... 3 Parter i avtalen... 3 Formål... 3 2. Retningslinjer for

Detaljer

Høringsnotat. Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting Vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon

Høringsnotat. Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting Vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon Høringsnotat Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting Vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem

Detaljer

Radio Hurum Postboks Tofte Tofte, 13. januar 2015

Radio Hurum Postboks Tofte Tofte, 13. januar 2015 Radio Hurum Postboks 177 3481 Tofte Tofte, 13. januar 2015 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0103 Oslo HØRING ANGÅENDE RAMMEVILKÅR FOR LOKALRADIO Radio Hurum mottok invitasjonen fra Kulturdepartementet

Detaljer

Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet.

Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Høringsuttalelse fra Radio 102 Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Innledning: Denne høringsuttalelsen er forfattet av Thor Magnar Thorsen, redaktør i Radio 102.

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka Oppsummeringsdokument s og Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg 12. februar 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fortrinnsrett for

Detaljer

Meld. St. 24. (2014 2015) Melding til Stortinget. Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet

Meld. St. 24. (2014 2015) Melding til Stortinget. Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet Meld. St. 24 (2014 2015) Melding til Stortinget Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet Tilråding frå Kulturdepartementet 17. april 2015, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

RAPPORT TIL KULTURDEPARTEMENTET September 2014

RAPPORT TIL KULTURDEPARTEMENTET September 2014 RAPPORT TIL KULTURDEPARTEMENTET September 2014 Del I: Kartlegging av konkurranseforholdene i lokalradiomarkedet og forslag til hvilke radiokanaler som må avvikle FM-sendingene etter teknologiskiftet Del

Detaljer

06/105-2/LL 3. april 2006

06/105-2/LL 3. april 2006 MEDIETILSYNET 03. APR. 2006 Kultur- og kirkedepartementet Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO fir- a3 Vår ref.: Deres ref.: Dato: 06/105-2/LL 3. april 2006 Høring - rapport om digitalradio i Norge

Detaljer

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere W Radio Metro AS Akersgata 45 0158 OSLO Vår ref.:0802712-23 - 513.3 Vår dato: 11.12.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Kent Inge Buli Gutvik Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk

Detaljer

Høringsuttalelse - Opphevelse av konsesjonsordning for fremvisning av film (kinokonsesjon)

Høringsuttalelse - Opphevelse av konsesjonsordning for fremvisning av film (kinokonsesjon) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 17/706-2/LL Deres ref.: Dato: 25.08.2017 Høringsuttalelse - Opphevelse av konsesjonsordning for fremvisning av film (kinokonsesjon) Medietilsynet

Detaljer

Fra FM til DAB. Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar

Fra FM til DAB. Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Fra FM til DAB Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Norkring gir deg lyd og bilde Historien Kompetanse fra Televerket og NRK 1996: Eiet av NRK og Telenor 1999: Telenor alene på eiersiden

Detaljer

Høringsuttalelse fra Medietilsynet - forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Høringsuttalelse fra Medietilsynet - forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 15/898-2/LEK Deres ref.: Dato: 14.03.2016 Høringsuttalelse fra Medietilsynet - forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Ot.prp. nr. 19 ( )

Ot.prp. nr. 19 ( ) Ot.prp. nr. 19 (2001-2002) Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Vederlag for konsesjon) Tilråding fra Kulturdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til:

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til: Post- og Teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt via e-post: firmapost@npt.no Oslo, 10. Oktober 2014 HØRINGSINNSPILL FREKVENSSTRATEGI 2015-2016 Norsk Lokalradioforbund viser til at PT ønsker innspill

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.)

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslagene... 3 2.1 Hjemmel for å fastsette forskrift

Detaljer

Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio.

Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio. Kulturdepartementet Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 25. august 2014 Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio. Digitalradio Norge ønsker med dette

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Byrådssak 152/16 ESARK

Byrådssak 152/16 ESARK Byrådssak 152/16 Høringsuttalelse til endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

Kjære lokalradioeier Oslo, 25. april 2013

Kjære lokalradioeier Oslo, 25. april 2013 Kjære lokalradioeier Oslo, 25. april 2013 Radioen digitaliseres Norsk radio står foran sin største fornyelse siden FM ble introdusert og i dette brevet vil du finne mer informasjon om hva det innebærer

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Rapport om nye rammevilkår for lokalradio høringsuttalelse

Rapport om nye rammevilkår for lokalradio høringsuttalelse 15.08.2005 Kultur- og kirkedepartementet postmottak@kkd.dep.no Rapport om nye rammevilkår for lokalradio høringsuttalelse P4 merker seg at det overordnede målet for arbeidsgruppens forslag er at et mangfold

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Ot.prp. nr. 57 ( )

Ot.prp. nr. 57 ( ) Ot.prp. nr. 57 (2003 2004) Om lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2004) Tilråding fra Sosialdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) 22. august 2016 2 1 Innledning Dette høringsnotatet gjelder forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder

Detaljer

Digitalisering av radiomediet i Norge

Digitalisering av radiomediet i Norge Digitalisering av radiomediet i Norge Ettermarkedsforum BIL 7. juni 2013 Line Langnes - line.langnes@medietilsynet.no Innhold Kort om Medietilsynet tilsynets rolle Hva er DAB? Hvorfor Norge? Slukkevilkår

Detaljer

postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet.

postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Kulturdepartementet Pb. 8030 Dep NO 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. IKT-Norge viser til høringsbrev av 28.10.14

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

ØKONOMIEN I NORSKE MEDIEVERKSEMDER DELRAPPORT 2: ØKONOMIEN TIL LOKALKRINGKASTARANE

ØKONOMIEN I NORSKE MEDIEVERKSEMDER DELRAPPORT 2: ØKONOMIEN TIL LOKALKRINGKASTARANE ØKONOMIEN I NORSKE MEDIEVERKSEMDER 2012 2016 DELRAPPORT 2: ØKONOMIEN TIL LOKALKRINGKASTARANE 1 Økonomien til lokalkringkastarane 2012 til 2016 Lokalkringkastinga gjennomgår store endringar. Dei nasjonale

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404837 Dato: 15. desember 2004 Vedtak om tidsavgrenset tillatelse etter konkurranseloven 13 til å forlenge

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten)

Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten) Barne- og likestillingsdepartementet Ot.prp. nr. 70 (2005 2006) Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten) Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet av 28. april 2006, godkjent

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1405475-1 - Vår dato: 7.11.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Randi Wiese Heirung Unntatt offentlighet iht Offl 15 første ledd Tildeling

Detaljer

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Høringsliste Deres ref Vår ref Dato 200801322- /AKF Høring forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 1. Innledning Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

CD Z. Kultur- Kultur- og kirkedepartementet MERKNADER TIL RAPPORT OM NYE RAMMEVILKÅR FOR LOKALRADIO

CD Z. Kultur- Kultur- og kirkedepartementet MERKNADER TIL RAPPORT OM NYE RAMMEVILKÅR FOR LOKALRADIO Kultur- 01 Kultur- og kirkedepartementet CD Z Postboks 8030 Dep 0030 OSLO MERKNADER TIL RAPPORT OM NYE RAMMEVILKÅR FOR LOKALRADIO Vi synes at arbeidsgruppa har levert en fyldig og dekkende beskrivelse

Detaljer

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning Høringsnotat Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning 1 Innledning Det vises til Meld. St. 28 (2010-11) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten og

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformål. Høringsfrist 8. januar 2016

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformål. Høringsfrist 8. januar 2016 Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformål Høringsfrist 8. januar 2016 1. Innledning I dette notatet presenteres forslag til endringer i forskrift 7.september

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høring om endring i barnehageloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Aud Grande aud.grande@verdal.kommune.no 74048274 Arkivref: 2007/10242 - /A10 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte.

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte. Høringssvar skal sendes digitalt under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2479748 Stortingets administrasjon Vår dato: 21. juni 2016 Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: HØRINGSSVAR FORSLAG TIL

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

Utdrag fra Statsbudsjettet Prop 1. S. Kulturdepartementet. En framtidsrettet mediepolitikk

Utdrag fra Statsbudsjettet Prop 1. S. Kulturdepartementet. En framtidsrettet mediepolitikk Utdrag fra Statsbudsjettet 2018 12.10.2017 Prop 1. S Kulturdepartementet En framtidsrettet mediepolitikk En fri, uavhengig, redaktørstyrt og kritisk presse er en av de viktigste bærebjelkene i demokratiet

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Barne- og likestillingsdepartementet, 17. mars 2017 Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Høringsfrist:

Detaljer

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman Arbeids-og administrasjonsdepartementet KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON Statsråd: Victor D. Norman Ref nr.: Saksnr.: 200304710 Dato: 19.12 2003 Fastsettelse av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( )

Ot.prp. nr. 23 ( ) Ot.prp. nr. 23 (1999-2000) Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 m.m. Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 17. desember 1999, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 23 2 1

Detaljer

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Departementets forslag Prop. 149 L (2015-2016) Stortingets behandling Innst. 181 L (2016-2017) 31. mars 2017 Forum for plan- og bygningsrett Vårkonferanse

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-1 19.12.2016 22073691 Høringsbrev

Detaljer

Kulturdepartementet. HØRINGSUTTALELSE. Rammevilkår lokalradio ved digitalisering

Kulturdepartementet. HØRINGSUTTALELSE. Rammevilkår lokalradio ved digitalisering Nea Radio postboks 60 7580 Selbu Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no HØRINGSUTTALELSE Rammevilkår lokalradio ved digitalisering Nea Radio er som høringsinstans bedt om å avgi uttalelse til Kulturdepartementets

Detaljer

Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen?

Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plandelen av plan- og bygningsloven Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? Fagdirektør Magnar Danielsen Planavdelingens nettverkskonferanse,

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3 CLH:elt dAKH

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3 CLH:elt dAKH DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Kultur- Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 1 3. rir. 2' 9 200? 27 f--.95,-t Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2014 Snr. 14/879 EP FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER 1 INNLEDNING I notatet her sendes på høring forslag

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/1122-2 Dato: 25.03.2015 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

KONSESJONSVILKÅR FOR TV 2 AS I PERIODEN 1. JANUAR 2003 TIL 31. DESEMBER 2009

KONSESJONSVILKÅR FOR TV 2 AS I PERIODEN 1. JANUAR 2003 TIL 31. DESEMBER 2009 KONSESJONSVILKÅR FOR TV 2 AS I PERIODEN 1. JANUAR 2003 TIL 31. DESEMBER 2009 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kulturdepartementet 15. oktober 2001 fastsatt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Veileder. Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester :mars 2014

Veileder. Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester :mars 2014 Veileder Produktplassering i kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester :mars 2014 Kringkastingsloven åpner for at produktplassering kan tillates i visse programkategorier. I denne veilederen vil

Detaljer

Byrådssak 1141/09. Dato: 6. mai Byrådet. Endringer i forskrift om kinokonsesjon SARK

Byrådssak 1141/09. Dato: 6. mai Byrådet. Endringer i forskrift om kinokonsesjon SARK Dato: 6. mai 2009 Byrådssak 1141/09 Byrådet Endringer i forskrift om kinokonsesjon ADME SARK-332-200800758-253 Hva saken gjelder: Den gjeldende forskriften for kinokonsesjon ble vedtatt av Bergen bystyre

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Revidert utredningsinstruks Ref nr.: Saksnr.: 2015005739 Dato: 19. februar 2016 1. Innledning Formålet med utredningsinstruksen

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Sak 2013-69: Høringssaker NR-styret gjorde i sitt møte 3. november 2013 følgende vedtak: «Sekretariatet får fullmakt til å avgi høringsuttalelse om rapportering

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Høringsnotat om utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak

Høringsnotat om utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak Høringsnotat om utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 1. Innledning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater. Årlige elsertifikatkvoter og søknadsfrist for godkjenning av anlegg 30.6.

Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater. Årlige elsertifikatkvoter og søknadsfrist for godkjenning av anlegg 30.6. 30.6.2017 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om elsertifikater Årlige elsertifikatkvoter og søknadsfrist for godkjenning av anlegg Innhold 1 Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/5599-1 17/00213 06.12.2017 Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Høringsnotat av 13.11.2015 Forslag til endring i Forskrift av 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner (kvalitetsforskriften) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G)

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) Med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6-2 er ved vedtak

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer