Tildeling av Lokalradioblokka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildeling av Lokalradioblokka"

Transkript

1 Tildeling av Lokalradioblokka Oppsummeringsdokument s og Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg 12. februar 2016

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Fortrinnsrett for konsesjonærer i prøveperioden Høringsinstansens syn Myndighetenes vurdering Frekvensgebyr Høringsinstansenes syn Myndighetenes vurdering Frekvenstak Høringsinstansenes syn Myndighetenes vurdering Presisering av frekvenstaket Taksbegrensning på antallet lokalregioner en aktør kan tilegne seg Krav til deltakere i auksjonen Høringsinstansenes syn Myndighetenes vurdering Forholdet til statsstøtteregelverket Høringsinstansenes syn Myndighetenes vurdering

3 1 Innledning og (Nkom) viser til at Kulturdepartementet (KUD) og Samferdselsdepartementet (SD) har bedt og Nkom tildele henholdsvis anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i Lokalradioblokka med varighet fra 1. januar 2017 til 31. desember Stortinget har besluttet at tildelingen skal skje ved auksjon dersom det er flere som søker om frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i en lokalregion. og Nkom gjennomførte en offentlig høring av reglene mv. for auksjonen fra 2. november til 23. november Høringsinnspillene vil ikke bli offentliggjort før etter at auksjonen er gjennomført. Bakgrunnen for dette er at inngivelse av høringsinnspill i forbindelse med auksjonsreglene anses som et utrykk for interesse i auksjonen, og deltakerne i auksjonen skal ikke få informasjon om identiteten til øvrige budgivere. I dette dokumentet vil og Nkom oppsummere høringsinnspillene som er kommet inn, og gi vår vurdering av dem. Flere av innspillene gjaldt imidlertid anleggskonsesjonen som var på høring fra 9. desember 2015 til 20. januar Disse høringsinnspillene vil bli behandlet i et eget oppsummeringsdokument fra. og Nkom er for enkelthets skyld omtalt som "myndighetene" i dette dokumentet, selv om og Nkom har vurdert de høringsinnspillene som hører inn under våre respektive myndighetsområder. Myndigheten har sett grunn til å gjøre noe mindre presiseringer og tilføyelser i auksjonsreglene. Disse endringene er markert i dokumentet "Auksjonsregler med endringsmarkeringer". 2 Fortrinnsrett for konsesjonærer i prøveperioden 2.1 Høringsinstansens syn Myndighetene har mottatt ett innspill vedrørende utkast til auksjonsregler punkt 6.1 der det heter: "Innehavere av spektrumtillatelser i Lokalradioblokka i prøveperioden som utløper 31. desember 2016 vil ikke få noen fortrinnsrett i auksjonen.". Det anføres at de som har fått tildelt konsesjoner i prøveperioden burde få forlenget sin frekvenstillatelse og anleggskonsesjon til 31. desember I Brev fra Kulturdepartementet til 11. september 2015 og brev fra Samferdselsdepartementet til Nkom 15. september

4 2.2 Myndighetenes vurdering Til dette vil myndighetene bemerke at det allerede ved utlysningen av frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i prøveperioden var klart at slik fortrinnsrett ikke ville bli gitt. Dette fremkommer uttrykkelig av vilkår nummer 10 til anleggskonsesjonene der det er presisert at: "Anleggskonsesjonæren bærer selv risikoen for at den ikke tildeles ordinær anleggskonsesjon for digitale lokalradiosendinger etter utløpet av prøveperioden.". Videre heter det at: "Konsesjonæren kan ikke søke myndighetene om erstatning for investeringsutgifter i prøveperioden.". Dette vilkåret ble publisert i god tid før gjennomføringen av auksjonen, og aktørene må forventes å ha vært klar over dette. Regelen er videre satt som individuelt konsesjonsvilkår i anleggskonsesjonene som ble tildelt i prøveperioden. 3 Frekvensgebyr 3.1 Høringsinstansenes syn I utkastet til auksjonsregler punkt 4.3 er det vist til at innehavere av frekvenstillatelser i Lokalradioblokka er pålagt å betale årlig gebyr til Nkom. I dette punktet er det også tatt inn en tabell som viser estimerte årsgebyr for de ulike lokalregionene basert på tall for Det har kommet høringsinnspill som støtter ileggelsen av gebyr slik dette er beskrevet i utkast til auksjonsregler, innspill hvor det hevdes at utregningen av gebyr bør gjøres på en annen måte og innspill på at det ikke bør ilegges årsgebyr i det hele tatt. Det at det ikke bør pålegges årsgebyr for frekvenstillatelsene begrunnes med at "det er feil å påføre gebyrer på en økonomisk presset lokalradiobransje". I høringsinnspillet vises det imidlertid til at høringsinstansen er "klar over at dette er en videreføring av et regime" og at dette derfor ikke blir belyst noe videre. I et av høringsinnspillene stilles det spørsmål ved om gebyrene for de ulike lokalregionene "står i forhold til hverandre". Det er vist til at gebyret i eksempelvis Lokalregion 5 (Østerdalen) er estimert til kroner mens gebyret i Lokalregion 10 (Vestfold) er estimert til kroner. Høringsinstansen hevder at gebyrene "bør stå i samsvar med befolkning, og kanskje også geografi". Det vises også til at det "vil være behov for langt flere DAB-sendere i Østerdalen enn for eksempel Vestfold". 4

5 3.2 Myndighetenes vurdering Myndighetene viser til at årsgebyret for frekvenstillatelser kreves inn med hjemmel i ekomloven Bakgrunnen for gebyrordningen er at Stortinget har vedtatt at Nkoms virksomhet skal være finansiert gjennom innkreving av årlige gebyr. Gebyrene tas inn for å dekke kostnader til Nkoms planleggings-, tilsyns- og forvaltningsvirksomhet, jf. forskrift om gebyr til PT 3 3. Dette innebærer at Nkom må kreve inn årsgebyr for de forvaltningsoppgaver som utføres, herunder tildeling av frekvenstillatelser. Nkom har ikke mindre arbeid med frekvenstillatelser til lokalradio enn andre frekvenstillatelser, og således er det ingen grunn til at Nkom ikke skal kreve inn årsgebyr for disse tillatelsene. Utregningen av årsgebyrene for frekvenstillatelsene i Lokalradioblokka er fastsatt i forskrift om gebyr til PT 12. Bakgrunnen for at gebyrene regnes ut etter denne bestemmelsen er at frekvenstillatelsene i Lokalradioblokka er såkalte spektrumstillatelser der innehaveren selv bestemmer hvor senderne plasseres. Utgangspunktet for utregningen av årsgebyret etter forskrift om gebyr til PT 12 er det totale beløpet som Stortinget for hvert år fastsetter at Nkom skal kreve inn. Når det gjelder spørsmålet om gebyrene for de ulike lokalregionene "står i forhold til hverandre", viser myndighetene til at gebyret etter 12 består av to gebyrkomponenter, et fastledd, som er likt for alle innehavere av spektrumstillatelser, og en variabel del. Fastleddet utgjør den største delen av gebyret. Den variable gebyrkomponenten for regionale frekvenstillatelser (som frekvenstillatelser i de ulike lokalregionene i Lokalradioblokka) er knyttet til hvor stor del av befolkningen i Norge som er bosatt i den aktuelle regionen. 4 Frekvenstak 4.1 Høringsinstansenes syn Flere av høringsinstansene har kommet med innspill til frekvenstaket som er foreslått i utkast til auksjonsregler. Innspillene er utelukkende støttende til at det settes frekvenstak. Det vises blant annet til at det er positivt at ikke én aktør kan få monopol på digital lydkringkasting og at frekvenstak er et effektivt middel for å ivareta konkurransen i markedet og opprettholde konkurransedyktige digitale radionett. Flere av innspillene etterlyser imidlertid en presisering av hva som vil gjelde for lokalregion 2 (Oslo, Asker, Bærum) i Lokalradioblokka, siden lokalregion 3 (Akershus) også dekker lokalregion 2. 2 Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 3 Forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet 5

6 I enkelte av innspillene gis det også uttrykk for at det bør settes en taksbegrensing på hvor mange lokalregioner én aktør kan sikre seg i auksjonen. Konkret foreslår en av høringsinstansene at én aktør ikke kan delta i auksjon av mer enn tre lokalregioner i Lokalradioblokka. I de øvrige innspillene er det ikke angitt hvor mange lokalregioner taket bør settes til og det er heller ikke gitt noen videre begrunnelse for hvorfor det bør innføres en slik begrensning. En av høringsinstansene hevder at dersom én aktør kan sikre seg "større kommersielle områder" i Lokalradioblokka, vil aktøren også kunne "styre tilgangen til de mest attraktive områdene i Norge". Dermed kan aktøren "etablere en struktur som får en dominerende posisjon etter EØS avtalens artikkel 54". Høringsinstansen viser også til at EØS-avtalen artikkel 53 som innebærer et forbud mot konkurranseskadelig samordnet opptreden, og hevder at slik samordnet opptreden kan inntreffe ved auksjonen ved at "en aktør samlet kan skaffe seg kontroll over lokalradiokonsesjonene". Det vises videre til at "det er myndighetenes ansvar å påse at man ikke legger til rette for brudd på EØS avtalen". 4.2 Myndighetenes vurdering Presisering av frekvenstaket Frekvensbegrensningen er formulert slik i utkast til auksjonsregler punkt 2.5: "Ved denne tildelingen er det satt et generelt frekvenstak som omfatter de tre kommersielle frekvensblokkene for digital radio; Riksblokk I, Riksblokk II og Lokalradioblokka. Frekvenstaket innebærer at ingen aktør kan inneha mer enn to av de tre kommersielle blokkene for digital radio. Frekvenstaket skal sikre at minst to aktører får tilgang til frekvensressurser i samme geografiske område." Lokalradioblokka er i denne forbindelse regnet som en "frekvensblokk", selv om lokalregion 3 også dekker lokalregion 2, slik at det er to frekvensblokker i Oslo-området. Frekvenstaket som er foreslått i utkastet til auksjonsregler medfører dermed at én aktør kan få tildelt både lokalregion 2 og 3 i Lokalradioblokka, men én aktør som er innehaver av både Riksblokk I og II kan ikke få tildelt noen frekvenstillatelser i Lokalradioblokka Taksbegrensning på antallet lokalregioner en aktør kan tilegne seg Et av høringsinnspillene går som tidligere omtalt ut på at det bør settes et tak for hvor mange lokalregioner én aktør kan tilegne seg, og begrunner dette i EØS-avtalen artikkel 53 om samordnet opptreden og artikkel 54 om dominerende stilling. For at de aktuelle bestemmelsene i EØS-avtalen skal komme til anvendelse er det en forutsetning at det iverksettes konkurransebegrensende tiltak som kan påvirke konkurransen 6

7 over landegrensene, innenfor EØS-området. I høringsinnspillet er det ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor høringsinstansen mener at dette vil kunne være tilfelle. Siden det som skal tildeles er frekvenser på norsk landterritorium, kan ikke myndighetene se at dette vil være tilfelle her. Forbudet mot samordnet opptreden og utnyttelse av dominerende stilling som kan være konkurransebegrensende i det norske markedet er imidlertid også forbudt etter konkurranseloven 4 (krrl.) 10 og 11, og myndighetene vil knytte noen kommentarer til dette høringsinnspillet. Artikkel 53 (og krrl. 10) innebærer et forbud mot blant annet samordnet opptreden som kan påvirke handelen mellom avtaleparter, og som har til formål eller har den virkning at det hindrer, innskrenker eller vrir konkurransen. Samordnet opptreden forutsetter en form for koordinering mellom flere aktører. Myndighetene kan ikke se at det vil være samordnet opptreden at "en aktør samlet kan skaffe seg kontroll over lokalradiokonsesjonene" slik høringsinstansen skriver. I artikkel 54 (og krrl. 11) oppstilles det et forbud mot utilbørlig utnyttelse av en aktørs dominerende stilling. Til dette viser myndigheten til at begrunnelsen for å sette frekvenstak, som omtalt over, er å legge til rette for bærekraftig konkurranse for sikre effektiv utnyttelse av frekvensressursene. Etter myndighetenes vurdering ivaretas hensynet til effektiv utnyttelse av ressursene ved at frekvensressursene som er satt av til kommersiell digital lydkringkasting, fordeles på minst to aktører. På denne måten legges det til rette for at man vil få flere enn én innehaver av frekvensressurser til kommersiell digital lydkringkasting i et geografisk område, og det legges dermed til rette for konkurranse. Innholdsleverandører i et område vil i tillegg til å kunne kjøpe tilgang til distribusjon av anleggskonsesjonæren i Lokalradioblokka i dette området, kunne kjøpe tilgang i Riksblokk II. Myndighetene viser også til at selv om én aktør skaffer seg tilgang til det som høringsinstansen omtaler som de "mest attraktive" lokalregionene i Lokalradioblokka, er det tatt inn som vilkår i anleggskonsesjonen at anleggskonsesjonæren plikter å drive og koordinere det felles sendernettet i lokalregionen på en slik måte at det stimulerer til digital lokalradiovirksomhet og gir best mulig kapasitetsutnyttelse av nettene. Etter anleggskonsesjonen har anleggskonsesjonæren også plikt til å tilby transmisjonsavtale til kringkastere på åpne, objektive og ikke-diskriminerende vilkår så lenge det finnes kapasitet i sendernettet. I utkast til anleggskonsesjon er det også foreslått som vilkår at anleggskonsesjonæren skal ta i bruk senderanlegget innen 24 måneder etter ikrafttredelse av konsesjonen. Dette innebærer en begrensing på hvor lenge en aktør som har fått tildelt anleggskonsesjon i ett eller flere 4 Lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 7

8 lokalområder kan få beholde disse uten å ta i bruk senderanlegg til regulære kringkastingssendinger. I tillegg begrenser ekomloven 6-5a en tillatelsesinnehavers mulighet til å utnytte frekvensressursene på en måte som er til skade for konkurransen. Frekvensmyndigheten vil kunne gripe inn etter ekomloven 6-5a dersom en tillatelsesinnehaver over lengre tid for eksempel unnlater å ta i bruk frekvensene for å sikre at andre interesserte ikke får tilgang til ressursene. Videre viser myndighetene til at en eventuell begrensing av antallet lokalregioner en aktør kan tilegne seg har vært diskutert tidligere. I Meld. St. 8 ( ) punkt skriver Kulturdepartementet at: "Departementet kan ikkje sjå at det er naudsynt å krevje at konsesjonæren har lokal tilknyting eller å avgrense kor mange regionale konsesjonar/frekvensløyve ein einskild aktør kan ha." På bakgrunn av ovennevnte ser ikke myndighetene grunn til å innføre noen begrensning på hvor mange regioner i Lokalradioblokka en aktør kan tilegne seg. 5 Krav til deltakere i auksjonen 5.1 Høringsinstansenes syn En av høringsinstansene ønsker at "nasjonale aktører som leier plass i riksblokk 1 og riksblokk 2" ikke skal få delta i auksjonen av Lokalradioblokka, men at disse ressursene skal være forbeholdt og drives av "de lokale lokalradiokanalene". 5.2 Myndighetenes vurdering Myndighetene viser her til at Kulturdepartementet, i Meld. St. 24 ( ) (Meld. St. 24), har lagt føringer om at nasjonale aktører ikke skal ekskluderes fra å få tildelt anleggskonsesjon og frekvenstillatelse i Lokalradioblokka. Det vises her til punkt 3.1 i stortingsmeldingen hvor Kulturdepartementet skriver følgende: "Nokre høyringsinstansar foreslår at det blir fastsett reglar om at verken Digitalradio Norge eller riksradioaktørar kan ha anleggskonsesjon eller innhaldkonsesjon i Lokalradioblokka, og at Riksblokka ikkje kan nyttast til lokalradio. Departementet viser til at blant andre Digitalradio Norge har vore ein pådrivar for å byggje ut Lokalradioblokka i mange delar av landet. Dersom Digitalradio Norge eller andre riksaktørar skulle diskvalifiserast frå deltaking i utbygginga av DAB-nettet, er det derfor reell fare for framdrifta i utbygginga. Vidare kan slike omsyn eventuelt 8

9 regulerast i samband med utlysing av anleggskonsesjonane i Lokalradioblokka, jf. kapittel 3.3. Departementet meiner det derfor ikkje bør innførast slike reglar." Myndighetene er av den oppfatning at disse hensynene til en viss grad er ivaretatt gjennom vilkårene som er stilt i anleggskonsesjonen om anleggskonsesjonærens plikt til å gi tilgang til senderanlegget dersom det er kapasitet. Slik tilgang skal gis på ikke-diskriminerende vilkår, noe som blant annet innebærer at anleggskonsesjonæren ikke kan vektlegge utenforliggende hensyn i prioriteringen av hvilke aktører det inngås transmisjonsavtale med. Et eksempel på et slikt utenforliggende hensyn vil være kringkasters tilknytning til anleggskonsesjonæren, slik som at man er i samme konsern, har samme eiere, samarbeidsavtaler etc. Myndighetene viser også til at det i utkastet til anleggskonsesjon er tatt inn vilkår om at det kan innføres ytterligere tilgangskriteringer dersom det oppstår tilgangsproblemer, jf. anleggskonsesjonens punkt 4. I tillegg følger det av utkastet til frekvenstillatelse punkt 9 at det kan innføres ytterligere regulering dersom det viser seg nødvendig for å sikre effektiv bruk av frekvensene, jf. ekomloven 6-5a som gir hjemmel for å innføre tiltak for å hindre konkurranseskadelig virkning. Det er ikke stilt innholdskrav til aktørene i Lokalradioblokka, og innholdskonsesjonærene står fritt til å sende det innholdet de selv ønsker, jf. Meld. St. 24 punkt 4.2. Etter myndighetenes oppfatning vil en begrensing for hvilke aktører som kan få tilgang til Lokalradioblokka ut fra hvilket innhold aktørene ønsker å sende, ikke være forenelig med det systemet som myndighetene har lagt opp til i stortingsmeldingen. Myndighetene har ikke sett grunn til å innføre begrensninger for deltakelse i auksjonen utover det som er omtalt i dette punktet, og frekvenstaket som er satt for tildelingen, jf. punkt 4 ovenfor. 6 Forholdet til statsstøtteregelverket 6.1 Høringsinstansenes syn En av høringsinstansene har kommet med innspill om NRKs eierskap i Digitalradio Norge AS (Digitalradio Norge) og hvordan dette står seg i forhold til EØS-avtalen artikkel 61. Det påpekes at NRK driver kommersiell virksomhet gjennom sitt deleierskap i Digitalradio Norge ved at disse er kommersiell forhandlingspart på det nasjonale kommersielle DAB-nettet og for det lokale DAB-nettet i prøveperioden. 9

10 Det pekes videre på at lokale aktører taper i konkurransen ved en pengeauksjon der statsstøttemidler blir brukt for å konkurrere ut private aktører. Det vises til at Nkom kan bli erstatningspliktig dersom man ved aksjonen av Lokalradioblokka legger til rette for at statsstøttemidler blir brukt urettmessig for å påvirke konkurransen og samhandelen. Det vises til at regjeringen ikke har foretatt vurderinger opp mot EØS-avtalen artikkel 61 og retningslinjer for offentlig kringkasting, i stortingsmeldingen, og at offentlig finansiert virksomhet som utgangspunkt ikke kan ha anledning til å delta i auksjonen, jf. EØS-avtalen artikkel 61. Høringsinstansen ber om at Nkom avklarer dette spørsmålet før auksjonen gjennomføres, og at avklaringen blir offentlig tilgjengelig. 6.2 Myndighetenes vurdering Av EØS-avtalen artikkel 61 fremgår at støtte i form av statsmidler som vrir eller truer med å vri konkurransen vil være uforenlig med EØS-avtalen i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene. Etter det myndighetene kjenner til, har ikke NRK adgang til å benytte offentlige støttemidler til å drive kommersiell virksomhet gjennom deleierskapet i Digitalradio Norge. Myndigheten viser til brev fra Kulturdepartementet til 11. februar 2016 der departementet opplyser at det i NRKs vedtekter 16 bokstav d er stilt krav til et klart regnskapsmessig og driftsmessig skille mellom NRKs kommersielle aktiviteter og allmennkringkastingsvirksomheten. I brevet skriver Kulturdepartementet at "Departementet legger derfor til grunn at det er etablert et slikt skille dersom Digitalradio Norge skal delta i auksjoner om anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka i konkurranse med kommersielle aktører.". Myndighetene kan derfor ikke se at EØS-avtalen artikkel 61 kommer til anvendelse i denne saken. Myndigheten viser også til brev av 4. desember 2015 fra Kulturdepartementet til ALT Advokatfirma der forholdet til EØS-avtalens statsstøtteregler berøres. Her uttaler departementet følgende: "Departementet viser til at gjeldende NRK-plakat slår fast at NRK skal være allment tilgjengelig og søke bredest mulig distribusjon. Digitaliseringen og NRK sendinger gjennom DAB-nettet bidrar til dette." Spørsmålet om hvorvidt Digitalradio Norge eller riksradioaktører skal kunne delta i konkurransen om anleggskonsesjon i Lokalradioblokka er også berørt av Kulturdepartementet i Meld. St. 24 punkt 3.1, som også er sitert i punkt 5 ovenfor. Her uttaler departementet følgende: 10

11 "Nokre høyringsinstansar foreslår at det blir fastsett reglar om at verken Digitalradio Norge eller riksradioaktørar kan ha anleggskonsesjon eller innhaldkonsesjon i Lokalradioblokka, og at Riksblokka ikkje kan nyttast til lokalradio. Departementet viser til at blant andre Digitalradio Norge har vore ein pådrivar for å byggje ut Lokalradioblokka i mange delar av landet. Dersom Digitalradio Norge eller andre riksaktørar skulle diskvalifiserast frå deltaking i utbygginga av DAB nettet, er det derfor reell fare for framdrifta i utbygginga. Vidare kan slike omsyn eventuelt regulerast i samband med utlysing av anleggskonsesjonane i Lokalradioblokka, jf. kapittel 3.3. Departementet meiner det derfor ikkje bør innførast slike reglar." Kulturdepartementet peker i stortingsmeldingen på betydningen av Digitalradio Norges rolle som pådriver for utbygging av Lokalradioblokka. Videre vises det til at dersom disse skulle vært diskvalifisert fra å delta i denne utbyggingen, ville dette innebære en reell fare for fremdriften i utbyggingen. Myndighetene legger denne uttalelsen til grunn ved utarbeidelsen av auksjonsreglene. Det vises til at Digitalradio Norges rolle er drøftet og vurdert av Kulturdepartementet og Stortinget gjennom behandlingen av Meld.St. 24. Dersom denne aktøren skulle vært diskvalifisert fra auksjonen måtte dette, slik myndighetene ser det, fremgått tydelig av stortingsmeldingen. 11

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka OPPSUMMERINGSDOKUMENT MEDIETILSYNETS VURDERINGER AV INNSPILL TIL HØRING AV VILKÅR I ANLEGGSKONSESJON 12. FEBRUAR 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vilkår om tilgang

Detaljer

Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka

Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka Bakgrunn Medietilsynet sender med dette på høring utkast til vilkår for anleggskonsesjon for digital lydkringkasting i Lokalradioblokka. Vilkår

Detaljer

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Juli 2012 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Nærmere om Lokalradioblokka... 2 3. Om anleggskonsesjonen... 2 4. Forskjellen mellom analoge og digitale nett...

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Auksjonsreglement for Riksblokk II

Auksjonsreglement for Riksblokk II Auksjonsreglement for Riksblokk II 1. Introduksjon... 2 1.1. Plikter ved budgivning... 2 1.2. Deltakelse i auksjonen... 2 1.3 Tidspunkt for auksjonen... 2 2. Hva som auksjoneres ut... 2 2.1. Frekvenstillatelse

Detaljer

Fremtidige rammebetingelser for lokalradio på FM og DAB

Fremtidige rammebetingelser for lokalradio på FM og DAB Fremtidige rammebetingelser for lokalradio på FM og DAB Landsmøtet for Lokalradioforbundet, Bodø 8. - 10. april 2016 Seniorrådgiver Linda M. Andersen linda.andersen@medietilsynet.no Mob. 913 82 283 Kontor:

Detaljer

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til:

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til: Post- og Teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt via e-post: firmapost@npt.no Oslo, 10. Oktober 2014 HØRINGSINNSPILL FREKVENSSTRATEGI 2015-2016 Norsk Lokalradioforbund viser til at PT ønsker innspill

Detaljer

Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting

Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting Kulturdepartementet viser til (Navn på søker) søknad datert (dato) om anleggskonsesjon for

Detaljer

PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester

PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester PTs oppfølging av dekningskravene for DAB (for å kunne slukke FM) Bjarte Sørhus seksjonssjef kringkasting og faste tjenester 1. PTs oppdrag om å gjøre en dekningsvurdering 2. Oversikt over frekvensblokker

Detaljer

Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet

Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om fastsettelsen av de overordnede rammene... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Overordnede målsettinger... 4 2 Spektrum

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Samarbeidsavtale mellom Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 10. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om samarbeidsavtalen... 3 Parter i avtalen... 3 Formål... 3 2. Retningslinjer for

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka Utkast til auksjonsregler 2. november 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Hva skal tildeles i auksjonen?... 4 2.1 Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner... 4 2.2

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio.

Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio. Kulturdepartementet Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 25. august 2014 Felles bransjeinnspill for å stimulere og sikre en god digitalovergang for radio. Digitalradio Norge ønsker med dette

Detaljer

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III ---7-s-*****: \ nors\ Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand KODE S.beh. Oslo 21. mai 2012 HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III Norsk viser til høring angående

Detaljer

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik:

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik: Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon 1. Bakgrunn Samfunnsoppdraget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fremgår av ekomloven 1 1-1 som sier at Nkom skal arbeide for å sikre brukerne i hele landet gode,

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1.1 Innledning Medietilsynet har ved brev av 11.

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G)

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) Med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6-2 er ved vedtak

Detaljer

Radio Hurum Postboks Tofte Tofte, 13. januar 2015

Radio Hurum Postboks Tofte Tofte, 13. januar 2015 Radio Hurum Postboks 177 3481 Tofte Tofte, 13. januar 2015 Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0103 Oslo HØRING ANGÅENDE RAMMEVILKÅR FOR LOKALRADIO Radio Hurum mottok invitasjonen fra Kulturdepartementet

Detaljer

Digitalisering av radiomediet i Norge

Digitalisering av radiomediet i Norge Digitalisering av radiomediet i Norge Ettermarkedsforum BIL 7. juni 2013 Line Langnes - line.langnes@medietilsynet.no Innhold Kort om Medietilsynet tilsynets rolle Hva er DAB? Hvorfor Norge? Slukkevilkår

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen. 3. april 2014

Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen. 3. april 2014 Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen 3. april 2014 1 Innledning Samferdselsdepartementet (SD) har besluttet at frekvensene 1710-1725 MHz / 1805-1820 (2 x 15 MHz) skal tildeles gjennom en åpen konkurranse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S. Advokat Morten Gran

Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S. Advokat Morten Gran Prosjektsamarbeid? Mulighet og gevinst for kunden eller en juridisk felle? Advokat Morten Gran Anbuds- og prosjektsamarbeid i forhold til konkurranseloven Prosjektsamarbeid: to eller flere markedsaktører

Detaljer

Innst. 370 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 24 (2014 2015)

Innst. 370 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 24 (2014 2015) Innst. 370 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Meld. St. 24 (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa

Detaljer

postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet.

postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. Kulturdepartementet Pb. 8030 Dep NO 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Oslo, 11.1.15 Høring rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet. IKT-Norge viser til høringsbrev av 28.10.14

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Reflex AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at selskapet kan oppgi veiledende videresalgspriser for medlemmene

Detaljer

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen. 20. april 2015

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen. 20. april 2015 1800 MHz-auksjon Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen 20. april 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Frekvenstak... 3 3 Auksjonsformat... 4

Detaljer

Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid

Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid 5.2 Nye rammevilkår for lokalradio 5.2.1 Status for lokalradio For inneværende konsesjonsperiode ble det tildelt

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 2 PROSJEKTSAMARBEID KONKURRANSELOVENS 10 ISBN 978 82 93131 08 3 September 2015 Utarbeidet av RIFs Nærings og etikkråd RIF Essendropsgate

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS PCB Sanering Postboks 28 3476 SÆTRE Deres ref. Vår ref. Dato 13/224-18. april 2013 Klage på avgjørelse A2012-9 tas ikke til følge - Klage på Konkurransetilsynets avslag om å gripe inn mot Ruteretur AS

Detaljer

Tildelte spektrumstillatelser

Tildelte spektrumstillatelser Tildelte spektrumstillatelser Dette er en oversikt som viser tillatelser til å bruke radiofrekvenser som har blitt tildelt som spektrumstillatelser. De fleste spektrumstillatelsene gir brukerne rett til

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33.

Sammendrag: Konkurransetilsynet har fastsatt ny frist for gjennomføring av deler av tilsynets vedtak V99-33. V1999-88 20.12.99 Omgjøring etter forvaltningsloven 35 av Konkurransetilsynets vedtak V99-33 om inngrep mot TONOs virksomhet - ny tidsfrist for gjennomføring av deler av vedtaket Sammendrag: Konkurransetilsynet

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Pb. 4 3661 Rjukan Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Undertegnede har jobbet i norske medier

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole Postboks 7700 5020 Bergen Vår ref.: 2010/8283 Deres ref.: Arkivnr.: 630 Vår dato: 17.11.2010 Tilsyn med Bergen

Detaljer

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1405475-1 - Vår dato: 7.11.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Randi Wiese Heirung Unntatt offentlighet iht Offl 15 første ledd Tildeling

Detaljer

Tildeling av frekvenser i 26 GHz-båndet. Utkast til auksjonsregler. 26. august 2016

Tildeling av frekvenser i 26 GHz-båndet. Utkast til auksjonsregler. 26. august 2016 Tildeling av frekvenser i 26 GHz-båndet Utkast til auksjonsregler 26. august 2016 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 HVA TILDELES VED AUKSJON... 3 2.1 Oversikt over frekvensområdet og blokk som er

Detaljer

Høring - ny lov om akvakultur

Høring - ny lov om akvakultur Moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep. Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/1370 MA3-M6 INBR 411.4 Saksbeh.: Dato: 13.01.2005 Høring - ny lov om akvakultur Konkurransetilsynet viser til Moderniseringsdepartementets

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling Offentlig versjon Schjødt adv.firma Gro Bergeius Andersen Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: #302112-010_24672/ 1 Vår ref.: 2003/780 MA1-M3 ODDS 430 Saksbeh.: Dato: 19.04.2004 Norengros konkurranseloven

Detaljer

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer:

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer: Post-og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand POST- OG TELETILSYNET SAKSNR: 30 t0 30 SEPT 2013 KODE: S.beh.: Oslo, 25.09.2013 Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene Vi viser til

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg. 15. juli 2015

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg. 15. juli 2015 1800 MHz-auksjon Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg 15. juli 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sammenhengende spektrum... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a Barnehage- og utdanningsavdelingen Byrådet i Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler".

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler. HJORT S amferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 11. desember2014 Ansvarlig advokat: Kristin Veierød Referanse: M 1095141.1 Sendt pr. e-post til iorn.rinelund@,sd.dep.no og silje-owren.aarum@sd.dep.no

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 Sammendrag: Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens

Detaljer

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2018 2021 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks 93 4791 LILLESAND Tel: 22 82 46 00 Fax: 22 82 46

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Konsesjonsvilkår for xx i perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016 (eventuelt 31. desember 2018)

Konsesjonsvilkår for xx i perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016 (eventuelt 31. desember 2018) Konsesjonsvilkår for xx i perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016 (eventuelt 31. desember 2018) Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Konsesjonens formål er å fastsette plikter og rettigheter

Detaljer

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader Oslo kommune Plan og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Avdeling for byggeprosjekter Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/52 MAB-M6 MAGA 530.0 Saksbeh.: Magnus Gabrielsen Dato:

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Telenor Norge AS, Telia Norge AS og ICE Communication Norge AS Vår ref.:1600197-3 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Spørsmål til fremtidig tildeling

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 Med hjemmel i 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Direktoratet for nødkommunikasjon og Forsvaret Vår ref.: 1600197-6 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Ugradert Spørsmål til fremtidig tildeling av 700

Detaljer

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017

Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge AS i perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017 Med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting 2-1 første og andre ledd, har Kulturdepartementet

Detaljer

Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet

Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet 1. Innledning Frekvensbåndet 1920-1980 / 2110-2170 MHz (2 GHz-båndet) er kjernebåndet for produksjon av tredjegenerasjons mobilt bredbånd (3G, UMTS, HSPA). ¾ av

Detaljer

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Norges Bilbransjeforbunds kalkulasjonsprogram for beregning av verksteders

Detaljer

Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene MHz og MHz. 30. mars 2017

Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene MHz og MHz. 30. mars 2017 Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene 2030-2070 MHz og 2200-2260 MHz 30. mars 2017 Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndet [XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett

Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett POLITIET Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Deres neferanse Vår referanse Dato 201000851-201002042-3 17.03.2010 Høring - gjennomføring av returdirektivet i norsk rett Oslo politidistrikt oppfatter

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet BRHR Samferdselsdepartementet PostboksB010 Dep. 0030 Oslo Sendestil: Post- og teletilsynet Postboks93 4791 Lillesand Oslo, 15. august 2014 Deres ref.: 1402794-4 Saksansvarligadvokat: Erik Langseth Klage

Detaljer

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge.

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge. W Maritime Communications Partner AS Steinar Strømsvåg Nygaten 4 4838 ARENDAL Vår ref.:1503188-3 - 542 Vår dato: 13.11.2015 Deres ref.: Deres dato: 27.5.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Tillatelse

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b (kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no 10. September 2014 NTVs frekvensblokk NTVs konsesjon omfatter både en frekvenstillatelse på 320 MHz

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017

FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017 FRA FM-KRINGKASTING TIL DAB-KRINGKASTING INNEN 2017 ITS-FORUM 03.12.2015 Petter Hox NRK Radio kringkasting Kringkasting: En til alle Innenfor et bestemt område kan en frekvens kun bære en radiokanal FM

Detaljer

Høring om fremtidig bruk av en landsdekkende frekvensblokk i VHF-båndet, 174-230 MHz.

Høring om fremtidig bruk av en landsdekkende frekvensblokk i VHF-båndet, 174-230 MHz. Høring om fremtidig bruk av en landsdekkende frekvensblokk i VHF-båndet, 174-230 MHz. Innledning I Meld. St. 8 (2010-2011) pkt. 6.4.7 står det at PT skal kartlegge interessen for en landsdekkende frekvensblokk

Detaljer

Tildeling 900 MHz-båndet

Tildeling 900 MHz-båndet Tildeling 900 MHz-båndet Vurderinger ved fastsettelse av endelige auksjonsregler 17. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og kort oversikt over tildelingsprosessen... 3 1.1 Om frekvensressursene

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/1094 STAB-JD MAAA 601.2 Dato: 23.02.2009 Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Høringssvar fra SBS Radio

Høringssvar fra SBS Radio Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.01.2015 postmottak@kud.dep.no Høringssvar fra SBS Radio - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet Vi viser

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Storløkken Drammensveien 97 0273 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/1038 MA1-M2 ALMO 476.2 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting. V2000-124 26.10.2000 Princess Gruppen AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Princess Gruppen AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven, slik at selskapet kan fastsette felles priser

Detaljer

Høringsnotat. Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting Vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon

Høringsnotat. Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting Vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon Høringsnotat Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting Vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjon 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem

Detaljer

Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i

Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i reklamebestemmelsene Oslo 7.10.14 ANFO er positive til at forbudet mot alkoholreklame skal ligge fast og at endringer ikke skal innebære noen særlig

Detaljer

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene?

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Finn Mørch Andersen Oslo 8. desember 2011 St. meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning Hva sa regjeringen? Regjeringen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Tlf.: 22337010. Klagenemnda for offentlige anskaffelset. Klagenemndas avgiørelse 27. februar 2003 i sak 2003i11

Tlf.: 22337010. Klagenemnda for offentlige anskaffelset. Klagenemndas avgiørelse 27. februar 2003 i sak 2003i11 Klagenemnda for offentlige anskaffelset Klagenemndas avgiørelse 27. februar 2003 i sak 2003i11 Klaqer deltok i en åpen ønbudskonkurranse om levering av rengjøringstjenester/ leie av vedlikeholdspersonell.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Høringsnotat Overordnede rammer for 900 MHzauksjonen. 9. juni 2015

Høringsnotat Overordnede rammer for 900 MHzauksjonen. 9. juni 2015 Høringsnotat Overordnede rammer for 900 MHzauksjonen 9. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om høringsnotatet... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Tidligere tildelinger i båndet... 4 1.4 Overordnede

Detaljer

Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret.

Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 11/701 16.09.2013 Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013 for tillatelser til oppdrett med laks, ørret og regnbueørret. 1. INNLEDNING Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Dato: 16. juni 2008 HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN Det vises til departementets høringsbrev av 14. mars 2008,

Detaljer

Vedtak V2015-26 - Coop Norge Handel AS - Ica Norge AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24

Vedtak V2015-26 - Coop Norge Handel AS - Ica Norge AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24 Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Deres ref.: Vår ref.: 2014/0373-426 Saksbehandler: Saksansvarlig: Klikk her for å skrive inn tekst. Magnus Gabrielsen

Detaljer

Vår ref: 09/4568 /TLB

Vår ref: 09/4568 /TLB // Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS OG tnkluder1nusuepammentet MOTTATT 0'4JUN2009 Deres ret 200901113/MCH Vår ref: 09/4568 /TLB Vår dato: 29.05.2009 Høringskommentarer

Detaljer