Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy»"

Transkript

1 Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy» Prosjektansvarlig: ZERO- Zero Emission Resource Organisation Organisasjonsnummer: Administrativt ansvarlig: Martin Dalin, Prosjektleder: Ingvild Kilen Rørholt, Prosjekt- og arkivnummer: Prosjektnummer: Arkivnummer: Prosjektvarighet: Vedlegg: 1. Liste over kommuner Zero har vært i personlig kontakt med gjennom prosjektet 2. Trafikktall for klimabiler.no for november 2010 til Link til utvalgte presseklipp 4. Presseklipp fra Drammens Tidende 5. Oppsummering av elbilturne Innledning ZERO har fra til jobbet med prosjektet «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy». Gjennom det litt over halvannet året prosjektet har pågått, har vi prøvd ulike metoder for å se hvordan vi best kan nå de ulike målgruppene for prosjektet. I denne sluttrapporten lister vi opp målene for prosjektet før vi går gjennom hvilke aktiviteter som er blitt gjennomført. Deretter oppsummerer vi leveransene i prosjektet og til slutt vil vi si noe om hvilke erfaringer vi har gjort oss om hvilke metoder som fungerer og hvilke som ikke har fungert så bra, samt hvilke resultater prosjektet har gitt. Mål Hovedmålene for prosjektet har vært: Flere kommuner, fylkeskommuner, selskaper og privatpersoner tar i bruk klimavennlige drivstoff og klimavennlige kjøretøy. Økt kunnskap om klimavennlige biler og drivstoff blant kommuner, fylkeskommuner, selskaper, media og privatpersoner Prosjektsøknaden ble innvilget med ca en fjerdedel av det som var søkt om i 2010 og ca 15 prosent av det som ble søkt om i 2011, samt for en kortere tidsperiode (1,5 år framfor 3 år). I samarbeid med Transnova ble følgende aktiviteter prioritert: Opprette Få store brukere til å velge klimavennlige biler og drivstoff Informasjonsmateriell Skrive og trykke veiledning til kommuner I prosjektsøknaden hadde vi flere delmål, som ikke ble nedjustert basert på reduserte ressurser inn i prosjektet. Sett i ettertid burde vi revidert delmålene, slik at vi hadde operative delmål i prosjektet. I tidligere framdriftsrapport er det rapportert inn at sett i forhold til ressursbruken var delmålene for prosjektet satt for høyt.

2 Gjennomført aktivitet 1. Miljøbil-nettside ZERO samlet informasjon om alle tilgjengelige klimabiler på det norske markedet i dag, og nærmeste fremtid. Sammen med en oversikt over fyllemuligheter for fornybart drivstoff, der ladestasjonsoversikten hentes fra Nobil, har dette utgjort grunnlaget for etableringen av nettstedet Siden ble ferdigstilt til og lansert på ZERO10. Brukervennligheten på den første publiseringsløsningen var ikke god nok, og blant annet basert på innspill fra Transnova, valgte man å revidere siden og relansere dem i februar Sidene er nå mer brukervennlige, og får bedre respons. Nettsidene oppdateres kontinuerlig med ny informasjon om tilgjengelige kjøretøy. Vi har fått god respons på sidene fra kommuner og bedrifter vi har besøkt, samt fra enkeltpersoner. Vi har også i et eget prosjekt bygd siden ut til også å inneholde nyttekjøretøy på el og bio. Siste halvår av 2011 var trafikken oppe i snitt 4200 unike treff i måneden. ZERO inngikk i 2010 et samarbeid med Oslo, Bærum og Akershus om å promotere klimabiler.no internt i kommunene, for egen drift, ansatte og innbyggerne i disse kommunene og fylket. Etter relanseringen i februar 2011 ble dette informasjonsprosjektet gjennomført. Prosjektet ble støttet av Miljøverndepartementet gjennom Framtidens byer. Nettstedet ble promotert internt i kommunene og fylkeskommunen, og informasjon ble lagt ut på deres nettsider. Det ble også informert om nettsidene til innbyggerne i regionen blant annet gjennom Aftenposten og Budstikka og det ble arrangert en konkurranse der vinneren vant et halvt års medlemskap i Move About og en elbil for en helg. Oslo, Akershus og Bærum ble tilbudt kurs for sine ansatte og regionens kjøreskoler ble informert om nettsidene. Dessverre var det ingen av kommunene som ønsket å gjennomføre et slikt kurs. Vi var også tilstede på Oslo miljøfestival 4. juni for å vise frem klimabiler.no. Hver gang vi er i kontakt med media om klimabiler informerer vi også om siden, og har fått link lagt ut på flere nettaviser i forbindelse med artikler, blant annet på vg.no. Det er blitt produsert et visittkort for nettsidene som vi bruker i promoteringen av nettsidene i organisasjonens øvrige arbeid. Disse har vi fått gode tilbakemeldingen på, og det gjør det lettere å synliggjøre nettsidene utenfor internett. 2. Få store brukere til å velge klimavennlige biler og drivstoff En rekke tiltak ble utført i regi av prosjektet for å nå målet om å få storbrukere og kommuner til å velge klimavennlige kjøretøyløsninger. Opp mot kommunene har vi hovedsaklig fokusert på elbiler, biogass samt oppbygging av infrastruktur. Opp mot brukerne av tunge kjøretøy har vi hatt et fokus på biodrivstoff. Interesserte kommuner og selskaper som det er blitt etablert kontakt med gjennom seminarer, Zerokonferansen og annet er blitt fulgt opp kontinuerlig gjennom hele prosjektet fra kontakten ble tatt Konferanser og seminarer Kommuner og fylkeskommuner ble kontaktet og invitert til Zerokonferansen 2010 (ZERO 10) hvor det var lagt opp til en hel parallellsesjon, fire bolker, om klimabiler og klimadrivstoff på dag to. Dette gjorde vi for å øke deres kompetanse på klimabiler, orientere dem om hva de burde tenke på som fremtidige brukere og hvilke muligheter som er og kommer på markedet av klimavennlige kjøretøy. De fikk her også mulighet til å prøvekjøre ulike elbiler. Rundt 50 personer fra 20 forskjellige kommuner og fylkeskommuner deltok på ZERO 10. Deltagerne har også blitt fulgt opp i etterkant av konferansen. God respons fra kommunedeltagere på ZERO 10, gjorde at vi tidlig begynte å jobbe med program for kommunene på ZERO 11. Det var derfor mye godt opplegg for kommunene

3 også på ZERO 11, og spesielt rettet inn mot transport og hva som kan gjøres der. ZERO 11 hadde rundt 60 deltager fra 28 ulike kommuner og fylkeskommuner. Her samarbeidet vi og med KS for å få frem relevansen i programmet. ZERO 11 hadde bilutstilling av ladbare biler og hydrogenbiler, samt prøvekjøring av klimabiler for alle som ønsket det. På denne måten nådde vi ut til alle deltagerne på ZERO 11 med budskap om og mulighet til å prøve en klimabil. På Zerokonferansen 2010 lanserte vi i samarbeid med KS en konkurranse med hensikt å vise fram de gode klimatiltakene som skjer rundt om i kommunene. Juryen består av Åslaug Haga, Einar Steensnæs, Einar Håndlykken og Sigrun Vågseng. Vi sendte ut en brosjyre til alle Norges kommuner med invitasjon til å delta, og eksempler på klimatiltak. Et viktig klimatiltak vi peker på er klimavennlig drivstoff for egen bilpark, samt tilrettelegging av infrastruktur. To av i alt 13 søknader fra kommuner handlet om elektrifisering av deler av bilparken. Dessverre ble ikke disse valgt ut av juryen, men uansett er dette et viktig virkemiddel for å sette fokus på klimatiltak i transportsektoren i kommunene arrangerte vi et dagsseminar om elbil og hurtigladning på Steinkjer for nærliggende kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag, samt fylkeskommunene. Vi samlet flere representanter fra 6 ulike kommuner og selskaper. Et seminar for kommuner og klima var planlagt avholdt 22. mars 2011, men måtte avlyses pga for få påmeldte. Alle våre tidligere kontakter, jf. forrige innrapportering, samt nye kontakter ble invitert. Påmeldte var fra Hordaland, Bergen, Møre og Romsdal, Oslo, Lørenskog, Kongsberg, Hedmark, Oppland, og Sørum, samt store brukere. Påmeldte deltakere ble fulgt opp i etterkant. I første halvdel av 2011 ble det jobbet mye med å synliggjøre klimabiler og Zero Rally i kommunene og fylkene der rallyet ble arrangert. Et innkjøpsseminar om klimabiler og offentlige innkjøp ble arrangert på Hunderfossen familiepark i forbindelse med billøpet. Hedmark og Oppland fylkeskommune samt alle kommunene i Hedmark og Oppland ble kontaktet per telefon og epost og invitert til seminaret. Imidlertid ble ikke deltagelse så høy som vi hadde håpet. Seminaret hadde deltakere fra Hedmark og Oppland fylkeskommune, Ringebu og Ringsaker kommune, samt innkjøpsansvarlig for Lillehammer, Øyer og Gausdal. Vi etablerte i 2011 brukerforum for biodrivstoff, som er en fortsettelse av arbeidet i biodrivstoffalliansen. Her samles biodrivstoffprodusenter, biodrivstoffleverandører, kjøretøyleverandører og brukere av biodrivstoff for å spre informasjon og diskutere muligheter og utfordringer. Det uttalte målet med forumet er at det skal bidra til økt bruk av biodrivstoff. Første forum var 1. mars og nummer to ble avholdt 1. september. Det har vært ca 30 deltagere på forumene, og tilbakemeldingene har vært positive. Forumene har også resultert i tettere samarbeid med noen av aktørene for å se på deres potensial og muligheter for bruk av biodrivstoff Foredrag og direkte kontakt Den direkte kontakten som ble tatt med kommuner og fylkeskommuner i forkant av ZERO 10 ble også brukt til å kartlegge kommunenes muligheter til å ta i bruk klimabiler, samt samle en oversikt over når de ulike bilene skal byttes ut. Her har vi spesielt fokusert på vindkraftkommuner for å vise muligheten for transport på fornybar energi, og større kommuner da disse ofte har mange biler i egen park, og burde gjøre noe med utslipp fra egen drift. ZERO har gjennomført en rekke foredrag om nullutslippsbiler på seminarer og konferanser i Oslo, Arendal, Hedmark (Hamar), Oppland (Øyer) og Risør, for Vestregionen (13 kommuner vest for Oslo), for fylkesrådet i Møre og Romsdal, fylkesmannen i Møre og Romsdal, for Asker og Akershus, for Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø i Bergen kommune, miljøansvarlig i Stavanger kommune og Buskerud fylkeskommune.

4 Ved prosjektets start ble det i samarbeid med klimapartnerne i Aust-Agder gjort en gjennomgang av flere av deltagerne der, hvor man så på deres mulighetene for klimavennlig drivstoff og kjøretøy. I løpet av 2011 har vi hatt flere møter med Posten, i tillegg til at de har deltatt på Brukerforum og vi har etablert et samarbeidsprosjekt med dem. Posten er Norges største bileier og største innkjøper av transporttjenester. Samarbeidet består i å bidra til at Posten og muligens etter hvert også deres underleverandører tar i bruk el-varebiler og biodrivstoff, og informere om teknologisk og politisk utvikling. Vi har også i løpet av prosjektet vært i flere møter med Leaseplan, da de administrerer bilflåten til mange store flåte-eiere, og på denne måten setter flere av prismissene. Vi har vært i dialog med dem om elbil og bio-biler, samt arbeid ut mot kommunene. Vi har gitt innspill til Difis nye veileder om miljø og transport. Den nye nettbaserte veilederen lenker blant annet til klimabiler.no. Vi har også holdt foredrag for Difi Turne og utstilling For å spre informasjon om klimabiler arrangerte ZERO bilutstillingen Klimabil 2010 på rådhusplassen i Oslo. Dette var en del av oppstarten av Zero Rally Ca 20 biler var stilt ut. Det var også debatt på scenen med politikere om klimabiler. I oktober/november 2011 gjennomførte vi en elbilturne til kommuner i Akershus, Vestfold og Østfold. Vi dro rundt og besøkte kommunen med elbiler, og de fremmøtte fikk teste bilene. Dette ble en stor suksess med mange positive tilbakemeldinger. Flere steder møtte vi både ordfører, rådmann, innkjøpsansvarlig og ulike driftsledere og bilbrukere. 11 kommuner fikk besøk. Dette var Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, Røyken, Moss, Askim, Lørenskog, Fet, Frogner, Aurskog Høland og Ski. Vi fikk tilbakemelding på at flere og ville ha besøk, og at dette var til stor hjelp for å sette elbil på dagsorden i kommunene Intern kompetanseheving Det har også blitt sett på hvordan man har organisert store oppkjøp av elbil gjennom «elbilsupphandlingene» som har vært organisert i Sverige av Vattenfall og Stockholm stand. Dette gjorde vi for å øke egen kompetanse på tiltak satt i gang i Sverige og for å ta med oss erfaringene i vårt prosjekt. I januar 2011 hadde vi et internseminar for å lære mer om kommunal innkjøps regulering og innkjøpspolitikk, samt om mulighetene som ligger innen taxinæringen. Dette gjorde vi for å stå bedre skodd i møte med de store flåteeierne som offentlig som privat. 3. Informasjon og informasjonsmateriell ZERO har arbeidet aktivt med å spre informasjon om nullutslippskjøretøy til aktuelle aktører innen offentlige og privat gjennom media, møter, seminarer og konferanser, samt egne nettsider. Leserbrev er også skrevet og spredt det til aktuelle lokalaviser. I tillegg til dette har vi utarbeidet materiell for ulike brukergrupper. I sammenheng med gjennomgangen av bilparken til deltagere i Klimapartnerne i Aust-Agder har ZERO ble det laget et kunnskapsnotat om klimavennlig transport. Notatet har en gjennomgang av klimavennlige drivstoff og kjøretøy og en analyse av hvordan noen utvalgte selskaper og kommuner kan redusere utslippene fra sin bilpark. Et informasjonshefte om klimavennlig kjøretøy og drivstoff er blitt utarbeidet. Med lettfattelig og informativ informasjon om biodrivstoff, elbil og hydrogen, samt hvorfor det er viktig å bytte

5 fra fossilt til fornybart i transportsektoren. Hefte ble lansert på ZERO10. Gjennom vårt arbeid mot kommunene fant vi at de trenger noe informasjon som er spesielt rettet mot dem. Med vårt hefte om klimavennlig kjøretøy og drivstoff som grunnlag, gikk vi i samarbeid med BTV innkjøp (innkjøpskontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark) om å utforme en veileder om kommunale klimakjøretøy. Heftet tar for seg ladbare biler, biodrivstoff, hydrogenbiler samt infrastruktur tilknyttet dette. For at heftet skal være aktuelt for kommuner er det også lagt til en del om innkjøp av klimabiler og hvordan man bør gå frem, samt hvorfor det er viktig at kommuner gjør dette. Heftet ble lansert i forbindelse med Zero Rally 2011, og er blitt sendt ut til flere kommuner, samt delt ut i vårt arbeid opp mot kommuner. Under utarbeidelsen av heftet ble også vestregionen konsultert. Kommunene sitter på nøkkelen til å løse flere sider av klimagassutslippene. Derfor laget ZERO høsten 2011 en kort og konsis brosjyre om hvilke tiltak de kan gjøre for å kutte klimagassutslipp med kommunepolitikere som målgruppe. En viktig del av denne brosjyren var tiltak innen kommunenes egen bilflåte samt tilrettelegging av infrastruktur for nullutslippsbiler. KOBE gav støtte til denne brosjyren. Det har vært stor interesse for denne brosjyren fra kommunenes side Resultater, erfaringer og vurdering av måloppnåelse Leveranser: 1. Klimabiler.no: vi har fått opp en informativ og innholdsrik nettside, som har oversikt over alle klimabiler som er og kommer på det norske marked. 2. Informasjonshefte om klimavennlige drivstoff og nullutslippsbiler 3. Veiledning/hefte til kommunene om klimabiler 4. Direkte kontakt med kommuner og selskaper om klimabiler 5. Seminar om klimavennlige kjøretøy for kommuner juni Kommunerettet program på Zerokonferansen 2010 og Foredrag om klimabiler, se mer detaljer kapittel Medieoppslag om klimabiler, se et lite utvalg i vedlegg 3 og 4 9. To forum for brukere av biodrivstoff i mars og september Elbilturne til 11 kommuner der ordførere, rådmenn, tekniske sjefer, bilbrukere prøvde elbiler. Se oppsummering av turneen vedlegg 5. Nøkkeltall: 1. Antall kommuner vi i prosjektet har vært i personlig kontakt med: 55 (se vedlegg 1 for liste), hvorav 23 har skaffet seg klimabiler eller vurderer seriøst å skaffe seg det. 2. Antall kommunepolitikere og -ansatte som har prøvekjørt elbil som følge av prosjektet: ca Unike treff pr. måned på klimabiler.no: ca 4200 i siste halvår av Deltagere fra kommuner på Zerokonferansen 2010: 52 fra 20 ulike kommuner og fylkeskommuner 5. Deltagere fra kommuner på Zerokonferansen 2011: 64 fra 28 ulike kommuner og fylkeskommuner 6. Antall selskaper vi har vært i kontakt med om deres kjøretøypark: 13 Erfaringer: 1. Prøvekjøring av elbilene er avgjørende Gjennom de ulike aktivitetene i prosjektet har vi også fått god innsikt i hva som er mest hensiktsmessig og effektivt. Kombinasjonen mellom å sette fokus på klimabiler, la politikere og administrasjon prøvekjøre, og så følge opp i ettertid er det som har gitt best resultat. Det å

6 sitte i en elbil og prøve den bryter ned mange fordommer. Å teste bilene i 20 minutter og kunne spørre om det man lurer på, har mye større effekt enn en hel dag med foredrag om elbiler. Prøvekjøring i kombinasjon med en litt uformell setting hvor man kan få svar på sine spørsmål rundt vinterføre, batteri og reelle miljøgevinster har vi sett har vært en god metodikk. Dette fikk vi spesielt erfare på vår elbilturne til kommuner. 2. Klimabiler.no fyller et informasjonsbehov Vi har fått mye god tilbakemelding på nettstedet av folk som er inne og som bruker det aktivt for å orientere seg om hvilke muligheter som finnes i markedet. Denne tilbakemeldingen har vi fått både fra kommuneansatte, politikere, bedrifter og privatpersoner. Dette tyder på at siden dekker et stort behov. 3. Seminarer uten spesielle trekkplaster er ikke attraktive, vi bør heller reise ut til kommunene Vår erfaring er at seminarer for kommuneansatte og -tillitsvalgte uten spesielle trekkplaster, er vanskelig å få kommuneansatte til å prioritere. Zerokonferansen er mer attraktiv for kommuner enn enkeltseminarer som det arrangeres mye av. Å reise ut til kommunene, fremfor å be dem å komme til Oslo på seminar, fungerer desidert best, spesielt for å treffe ordførere, rådmenn og andre nøkkelpersoner. 4. Elbilutvalget er bedre og dermed er det mer aktuelt med elbiler for kommuner Det er lettere å få gjennomslag for tanken om elbil hos kommuner og bedrifter nå som utvalget på markedet er blitt større. Forarbeidet som har blitt gjort, gjør at elbil er i folks bevissthet, så når elbilene blir tilgjengelige, er det det de skaffer seg. 4. Kort og konsist informasjonshefte om flere klimasaker fungerer bedre for kommunepolitikere enn lengre hefter om kun klimabiler Det å distribuere brosjyrer med mye informasjon spesifikt om klimabiler rettet mot kommuner, har vist ikke å være så nyttig som tenkt, men heller for spesielt interesserte. Brosjyren om kommunale klimabiler har vært litt for spesifikk for kommunepolitikere. Derfor valgte vi å legge vekt på å ta med en del om transport som et av flere tiltak når vi i høst laget en brosjyre for klimatiltak for kommunene. Denne brosjyren, med lettfattelig kort informasjon og gode tips har vist seg å være både lest og etterspurt. 5. Folk har et stort informasjonsbehov Utdeling av heftet om klimavennlige drivstoff og nullutslippskjøretøy, trafikk på klimabiler.no, henvendelser fra media, politikere, bedrifter og privatpersoner om klimabiler, spørsmålene på elbilturneen vitner om stort informasjonsbehov knyttet til klimabiler. Forum for brukere av biodrivstoff har vist at det er behov for de forskjellige aktørene har behov for å møtes og prate sammen. 6. Usikkerhet om rammebetingelser bidrar til redusert satsing Høsten 2009 innførte regjeringen avgift på biodiesel. Dette har satt sitt preg på forum for brukere av biodrivstoff. Vi har ønsket å ha fokus på hva bedrifter og det offentlige kan få til, men vi merker at spesielt innenfor biodrivstoff er aktører skeptiske og bekymret for at det skal komme en avgift etter at man har gjennomført en satsing. Vurdering av måloppnåelse (se for øvrig punktet om nøkkeltall) Fra prosjektets begynnelse til nå merker vi helt klart en dreining hos kommunene og bedrifter i synet på klimabiler og mulighetene for klimabil i egen tjeneste. Vi ser helt klart at det er en bevegelse i kommunesektoren, og at prosjektet har vært viktig for å være med å løfte fram klimabil. Vi ser at det nå er flere kommuner av ulike størrelse som går foran og viser vei, og bred informasjonsspreding gjennom ulike kanaler og direkte kontakt med mange kommuner og bedrifter fører til at stadig flere tar en reell vurdering av sin bilpark, og mange bestemmer seg for å anskaffe seg klimabil.

DITT VALG GJØR EN FORSKJELL

DITT VALG GJØR EN FORSKJELL DITT VALG GJØR EN FORSKJELL Hva? Interreg-prosjektet Green Drive Region jobber for at du som bilist enkelt skal kunne bytte til en bil som går på elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff så som biogass

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Klimaløsninger for Grenlandsindustrien. Trond Risberg Teknologisk rådgiver CCS, ZERO 22. april 2013

Klimaløsninger for Grenlandsindustrien. Trond Risberg Teknologisk rådgiver CCS, ZERO 22. april 2013 Klimaløsninger for Grenlandsindustrien Trond Risberg Teknologisk rådgiver CCS, ZERO 22. april 2013 Vår visjon: En moderne verden uten utslipp som skader natur og miljø ZERO EMISSION RESOURCE ORGANISATION:

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Dagens agenda 08.45-09.00 Registrering og kaffe 09.00-09.30 Velkommen og status: Hva er InfraGreen 09.30-10.00 Plan og hensikt med anskaffelsen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Notat Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/04983-002 DRAMMEN 22.09.2004 KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Bakgrunn Dette notatet er en oppfølging av Bystyrets

Detaljer

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Kjersti Gjervan, Enova SF Energibransjen Norges svar på klima utfordringen 4. september 2008 Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet

Detaljer

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Helene Egeland Grønn bil konferanse, Gardermoen 22. mai 2012 1 Struktur for presentasjonen Om prosjektet E-car og om delstudien om den kommunale

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Transnova - Informasjon om nye prosjekter

Transnova - Informasjon om nye prosjekter Transnova - Informasjon om nye prosjekter Fremtidens byer - nettverkssamling Eva Solvi Prosjektkoordinator Transnova Kristiansand 10.12.2010 Innhold Kort om Transnova Status så langt Pågående prosjekter

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016.

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Årsmelding 2014 2015 Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Innledning Stiftelsesmøtet 5. november 2014 vedtok en omfattende

Detaljer

Erfaringer fra Østfold med tilrettelegging for lav- og nullutslippskjøretøy

Erfaringer fra Østfold med tilrettelegging for lav- og nullutslippskjøretøy Erfaringer fra Østfold med tilrettelegging for lav- og nullutslippskjøretøy Innhold Fossilfri 2030-erklæringen Biogass-satsingen Ladeinfrastruktur Egen kjøretøypark Fossilfri 2030 veien videre Klimasats-prosjekt:

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord Årsmelding FUB 2011 Del I Innledning Forord Foreldreutvalget for barnehager har nå lagt bak seg sitt første hele arbeidsår. Utvalget består av følgende personer: - leder Lena Jensen - nestleder Egil Dahl

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015 From: Tollersrud, Ole Christian Sent: 22. desember 2014 09:16 To: 'Nordland '; 'Telemark '; 'Oppland '; 'Vestfold '; 'Hordaland '; 'Sogn og Fjordane fylkeskom mune'; 'Vest

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra transport - fra fossilbasert til fossilfri bilpark -

Utslipp av klimagasser fra transport - fra fossilbasert til fossilfri bilpark - Utslipp av klimagasser fra transport - fra fossilbasert til fossilfri bilpark - Nasjonale målsetninger Norge har påtatt seg store forpliktelser om å bidra til å bremse den globale oppvarmingen Gjennom

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785) Tildelt beløp: 600 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Sluttrapport Buskerudene som møteplass (Ref #46097785) Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014

Sammendrag. PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen. Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Sammendrag PR- og kommunikasjonsstrategi for Osloregionen Samarbeidsalliansen Osloregionen & Oslo Business Region Høst 2014 Innhold Prosess Sensemaking: Prosjektmål Innsikt [ikke inkludert i denne versjonen]

Detaljer

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger

Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger Hvilke muligheter finnes for støtte til biogass som drivstoff? Avfall Norge Stavanger 21.september 2009 Camilla Nørbech Transnovas bakgrunn og mål Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Saksnr.: 2012/3936 Løpenr. 27303/2012 Klassering: Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 06.06.2012 Fylkeskommunale

Detaljer

Prøvekjøre el sykkel for ungdom

Prøvekjøre el sykkel for ungdom KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016 Organisasjonsnummer: 964338531 Foretaksnavn: Bergen kommune Navn: Elisabeth Sørheim Kontonummer: 52100539187 Adresse: Postnr.: 5020 Bergen Telefon: 55566495

Detaljer

Verdiskaping Vestfold. Akrim Vestfold

Verdiskaping Vestfold. Akrim Vestfold Verdiskaping Vestfold Akrim Vestfold 8.2.2017 Et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og byggebransjen Deltagere fra offentlig sektor: Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen,

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682

Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682 Sluttrapport til Husbanken 16. juni 2008 Markedskampanje for svanemerkede hus, prosjektnr 14630682 Innledning: Prosjektet "Markedskampanje for svanemerkede hus" fikk kompetansetilskudd på kr 200.000 fra

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Innspill høring inntektssystemet Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Flå Hemsedal Krødsherad Hol Hole Kongsberg Drammen Nes Ringerike Stavanger Oslo Modum Hurum Gol Øvre Eiker Lier Trondheim

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Lansering av støtte til utslippsfrie kjøretøy

Lansering av støtte til utslippsfrie kjøretøy Lansering av støtte til utslippsfrie kjøretøy Zero Åpent informasjonsmøte utslippfrie nyttekjøretøy, torsdag 2. mars 2017 Petter Hersleth, Markedssjef Transport, Enova Bring fikk Norges første store el-varebiler

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Miljøvennlig godstransport.

Miljøvennlig godstransport. Miljøvennlig godstransport. Erfaringer og utfordringer. Workshop OREEC 21.8.2014 Marius Råstad Logistikksjef ASKO NORGE AS Om NorgesGruppen Norges største handelshus 67.4 milliarder kroner i driftsinntekter

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Lokalisering av nytt sykehus i Drammen. Strategi for høsten 2013

Lokalisering av nytt sykehus i Drammen. Strategi for høsten 2013 Lokalisering av nytt sykehus i Drammen Strategi for høsten 2013 Bakgrunn Vestre Viken HF skal til høsten beslutte hvor det nye sykehuset i helseregionen skal ligge First House skal bistå Drammen kommune

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Samarbeidsformer og verktøyutvikling

Samarbeidsformer og verktøyutvikling Samarbeidsformer og verktøyutvikling Partnerforum 13. juni 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no TIs visjon: En verden hvor myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi

El-biler og infrastruktur. EBL 10. september 2009 Eva Solvi El-biler og infrastruktur EBL 10. september 2009 Eva Solvi Vegtransporten er ansvarlig for en stor andel av klimautslippene Fra 1990 til 2005 økte CO2-utslippene fra vegtransporten med over 25 prosent

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN E-LÆRINGSKURS Læringsplattformen.difi.no LA JAKTEN BEGYNNE! Jakten på den gode anskaffelsen er et e-læringskurs i fem korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og om planlegging, gjennomføring

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

Hvordan kan Enova bidra til nullutslipp i maritim sektor

Hvordan kan Enova bidra til nullutslipp i maritim sektor Hvordan kan Enova bidra til nullutslipp i maritim sektor Zero-seminar, Nullutslipp maritim sektor, 4. mai 2017 Petter Hersleth, Markedssjef, Enova SF 1 103 millioner kroner Oppdraget vårt frem til 2020

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

EB modellen. Runar Johnsen, EB Elbil. 9. September 2010

EB modellen. Runar Johnsen, EB Elbil. 9. September 2010 Etablering av ld ladepunkter EB modellen Runar Johnsen, EB Elbil 9. September 2010 t om EB roduksjon Infrastruktur Entreprenør Tjenester Vannkraft Vindkraft Kraftnett Fibernett Fjernvarme Entreprenørtjenester

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport

Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016 Organisasjonsnummer: 991025189 Foretaksnavn: Regionrådet for Fjellregionen Navn: Rune Jørgensen Kontonummer: 18223589525 Adresse: Aumliveien 4c Postnr.:

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer