Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy»"

Transkript

1 Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy» Prosjektansvarlig: ZERO- Zero Emission Resource Organisation Organisasjonsnummer: Administrativt ansvarlig: Martin Dalin, Prosjektleder: Ingvild Kilen Rørholt, Prosjekt- og arkivnummer: Prosjektnummer: Arkivnummer: Prosjektvarighet: Vedlegg: 1. Liste over kommuner Zero har vært i personlig kontakt med gjennom prosjektet 2. Trafikktall for klimabiler.no for november 2010 til Link til utvalgte presseklipp 4. Presseklipp fra Drammens Tidende 5. Oppsummering av elbilturne Innledning ZERO har fra til jobbet med prosjektet «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy». Gjennom det litt over halvannet året prosjektet har pågått, har vi prøvd ulike metoder for å se hvordan vi best kan nå de ulike målgruppene for prosjektet. I denne sluttrapporten lister vi opp målene for prosjektet før vi går gjennom hvilke aktiviteter som er blitt gjennomført. Deretter oppsummerer vi leveransene i prosjektet og til slutt vil vi si noe om hvilke erfaringer vi har gjort oss om hvilke metoder som fungerer og hvilke som ikke har fungert så bra, samt hvilke resultater prosjektet har gitt. Mål Hovedmålene for prosjektet har vært: Flere kommuner, fylkeskommuner, selskaper og privatpersoner tar i bruk klimavennlige drivstoff og klimavennlige kjøretøy. Økt kunnskap om klimavennlige biler og drivstoff blant kommuner, fylkeskommuner, selskaper, media og privatpersoner Prosjektsøknaden ble innvilget med ca en fjerdedel av det som var søkt om i 2010 og ca 15 prosent av det som ble søkt om i 2011, samt for en kortere tidsperiode (1,5 år framfor 3 år). I samarbeid med Transnova ble følgende aktiviteter prioritert: Opprette Få store brukere til å velge klimavennlige biler og drivstoff Informasjonsmateriell Skrive og trykke veiledning til kommuner I prosjektsøknaden hadde vi flere delmål, som ikke ble nedjustert basert på reduserte ressurser inn i prosjektet. Sett i ettertid burde vi revidert delmålene, slik at vi hadde operative delmål i prosjektet. I tidligere framdriftsrapport er det rapportert inn at sett i forhold til ressursbruken var delmålene for prosjektet satt for høyt.

2 Gjennomført aktivitet 1. Miljøbil-nettside ZERO samlet informasjon om alle tilgjengelige klimabiler på det norske markedet i dag, og nærmeste fremtid. Sammen med en oversikt over fyllemuligheter for fornybart drivstoff, der ladestasjonsoversikten hentes fra Nobil, har dette utgjort grunnlaget for etableringen av nettstedet Siden ble ferdigstilt til og lansert på ZERO10. Brukervennligheten på den første publiseringsløsningen var ikke god nok, og blant annet basert på innspill fra Transnova, valgte man å revidere siden og relansere dem i februar Sidene er nå mer brukervennlige, og får bedre respons. Nettsidene oppdateres kontinuerlig med ny informasjon om tilgjengelige kjøretøy. Vi har fått god respons på sidene fra kommuner og bedrifter vi har besøkt, samt fra enkeltpersoner. Vi har også i et eget prosjekt bygd siden ut til også å inneholde nyttekjøretøy på el og bio. Siste halvår av 2011 var trafikken oppe i snitt 4200 unike treff i måneden. ZERO inngikk i 2010 et samarbeid med Oslo, Bærum og Akershus om å promotere klimabiler.no internt i kommunene, for egen drift, ansatte og innbyggerne i disse kommunene og fylket. Etter relanseringen i februar 2011 ble dette informasjonsprosjektet gjennomført. Prosjektet ble støttet av Miljøverndepartementet gjennom Framtidens byer. Nettstedet ble promotert internt i kommunene og fylkeskommunen, og informasjon ble lagt ut på deres nettsider. Det ble også informert om nettsidene til innbyggerne i regionen blant annet gjennom Aftenposten og Budstikka og det ble arrangert en konkurranse der vinneren vant et halvt års medlemskap i Move About og en elbil for en helg. Oslo, Akershus og Bærum ble tilbudt kurs for sine ansatte og regionens kjøreskoler ble informert om nettsidene. Dessverre var det ingen av kommunene som ønsket å gjennomføre et slikt kurs. Vi var også tilstede på Oslo miljøfestival 4. juni for å vise frem klimabiler.no. Hver gang vi er i kontakt med media om klimabiler informerer vi også om siden, og har fått link lagt ut på flere nettaviser i forbindelse med artikler, blant annet på vg.no. Det er blitt produsert et visittkort for nettsidene som vi bruker i promoteringen av nettsidene i organisasjonens øvrige arbeid. Disse har vi fått gode tilbakemeldingen på, og det gjør det lettere å synliggjøre nettsidene utenfor internett. 2. Få store brukere til å velge klimavennlige biler og drivstoff En rekke tiltak ble utført i regi av prosjektet for å nå målet om å få storbrukere og kommuner til å velge klimavennlige kjøretøyløsninger. Opp mot kommunene har vi hovedsaklig fokusert på elbiler, biogass samt oppbygging av infrastruktur. Opp mot brukerne av tunge kjøretøy har vi hatt et fokus på biodrivstoff. Interesserte kommuner og selskaper som det er blitt etablert kontakt med gjennom seminarer, Zerokonferansen og annet er blitt fulgt opp kontinuerlig gjennom hele prosjektet fra kontakten ble tatt Konferanser og seminarer Kommuner og fylkeskommuner ble kontaktet og invitert til Zerokonferansen 2010 (ZERO 10) hvor det var lagt opp til en hel parallellsesjon, fire bolker, om klimabiler og klimadrivstoff på dag to. Dette gjorde vi for å øke deres kompetanse på klimabiler, orientere dem om hva de burde tenke på som fremtidige brukere og hvilke muligheter som er og kommer på markedet av klimavennlige kjøretøy. De fikk her også mulighet til å prøvekjøre ulike elbiler. Rundt 50 personer fra 20 forskjellige kommuner og fylkeskommuner deltok på ZERO 10. Deltagerne har også blitt fulgt opp i etterkant av konferansen. God respons fra kommunedeltagere på ZERO 10, gjorde at vi tidlig begynte å jobbe med program for kommunene på ZERO 11. Det var derfor mye godt opplegg for kommunene

3 også på ZERO 11, og spesielt rettet inn mot transport og hva som kan gjøres der. ZERO 11 hadde rundt 60 deltager fra 28 ulike kommuner og fylkeskommuner. Her samarbeidet vi og med KS for å få frem relevansen i programmet. ZERO 11 hadde bilutstilling av ladbare biler og hydrogenbiler, samt prøvekjøring av klimabiler for alle som ønsket det. På denne måten nådde vi ut til alle deltagerne på ZERO 11 med budskap om og mulighet til å prøve en klimabil. På Zerokonferansen 2010 lanserte vi i samarbeid med KS en konkurranse med hensikt å vise fram de gode klimatiltakene som skjer rundt om i kommunene. Juryen består av Åslaug Haga, Einar Steensnæs, Einar Håndlykken og Sigrun Vågseng. Vi sendte ut en brosjyre til alle Norges kommuner med invitasjon til å delta, og eksempler på klimatiltak. Et viktig klimatiltak vi peker på er klimavennlig drivstoff for egen bilpark, samt tilrettelegging av infrastruktur. To av i alt 13 søknader fra kommuner handlet om elektrifisering av deler av bilparken. Dessverre ble ikke disse valgt ut av juryen, men uansett er dette et viktig virkemiddel for å sette fokus på klimatiltak i transportsektoren i kommunene arrangerte vi et dagsseminar om elbil og hurtigladning på Steinkjer for nærliggende kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag, samt fylkeskommunene. Vi samlet flere representanter fra 6 ulike kommuner og selskaper. Et seminar for kommuner og klima var planlagt avholdt 22. mars 2011, men måtte avlyses pga for få påmeldte. Alle våre tidligere kontakter, jf. forrige innrapportering, samt nye kontakter ble invitert. Påmeldte var fra Hordaland, Bergen, Møre og Romsdal, Oslo, Lørenskog, Kongsberg, Hedmark, Oppland, og Sørum, samt store brukere. Påmeldte deltakere ble fulgt opp i etterkant. I første halvdel av 2011 ble det jobbet mye med å synliggjøre klimabiler og Zero Rally i kommunene og fylkene der rallyet ble arrangert. Et innkjøpsseminar om klimabiler og offentlige innkjøp ble arrangert på Hunderfossen familiepark i forbindelse med billøpet. Hedmark og Oppland fylkeskommune samt alle kommunene i Hedmark og Oppland ble kontaktet per telefon og epost og invitert til seminaret. Imidlertid ble ikke deltagelse så høy som vi hadde håpet. Seminaret hadde deltakere fra Hedmark og Oppland fylkeskommune, Ringebu og Ringsaker kommune, samt innkjøpsansvarlig for Lillehammer, Øyer og Gausdal. Vi etablerte i 2011 brukerforum for biodrivstoff, som er en fortsettelse av arbeidet i biodrivstoffalliansen. Her samles biodrivstoffprodusenter, biodrivstoffleverandører, kjøretøyleverandører og brukere av biodrivstoff for å spre informasjon og diskutere muligheter og utfordringer. Det uttalte målet med forumet er at det skal bidra til økt bruk av biodrivstoff. Første forum var 1. mars og nummer to ble avholdt 1. september. Det har vært ca 30 deltagere på forumene, og tilbakemeldingene har vært positive. Forumene har også resultert i tettere samarbeid med noen av aktørene for å se på deres potensial og muligheter for bruk av biodrivstoff Foredrag og direkte kontakt Den direkte kontakten som ble tatt med kommuner og fylkeskommuner i forkant av ZERO 10 ble også brukt til å kartlegge kommunenes muligheter til å ta i bruk klimabiler, samt samle en oversikt over når de ulike bilene skal byttes ut. Her har vi spesielt fokusert på vindkraftkommuner for å vise muligheten for transport på fornybar energi, og større kommuner da disse ofte har mange biler i egen park, og burde gjøre noe med utslipp fra egen drift. ZERO har gjennomført en rekke foredrag om nullutslippsbiler på seminarer og konferanser i Oslo, Arendal, Hedmark (Hamar), Oppland (Øyer) og Risør, for Vestregionen (13 kommuner vest for Oslo), for fylkesrådet i Møre og Romsdal, fylkesmannen i Møre og Romsdal, for Asker og Akershus, for Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø i Bergen kommune, miljøansvarlig i Stavanger kommune og Buskerud fylkeskommune.

4 Ved prosjektets start ble det i samarbeid med klimapartnerne i Aust-Agder gjort en gjennomgang av flere av deltagerne der, hvor man så på deres mulighetene for klimavennlig drivstoff og kjøretøy. I løpet av 2011 har vi hatt flere møter med Posten, i tillegg til at de har deltatt på Brukerforum og vi har etablert et samarbeidsprosjekt med dem. Posten er Norges største bileier og største innkjøper av transporttjenester. Samarbeidet består i å bidra til at Posten og muligens etter hvert også deres underleverandører tar i bruk el-varebiler og biodrivstoff, og informere om teknologisk og politisk utvikling. Vi har også i løpet av prosjektet vært i flere møter med Leaseplan, da de administrerer bilflåten til mange store flåte-eiere, og på denne måten setter flere av prismissene. Vi har vært i dialog med dem om elbil og bio-biler, samt arbeid ut mot kommunene. Vi har gitt innspill til Difis nye veileder om miljø og transport. Den nye nettbaserte veilederen lenker blant annet til klimabiler.no. Vi har også holdt foredrag for Difi Turne og utstilling For å spre informasjon om klimabiler arrangerte ZERO bilutstillingen Klimabil 2010 på rådhusplassen i Oslo. Dette var en del av oppstarten av Zero Rally Ca 20 biler var stilt ut. Det var også debatt på scenen med politikere om klimabiler. I oktober/november 2011 gjennomførte vi en elbilturne til kommuner i Akershus, Vestfold og Østfold. Vi dro rundt og besøkte kommunen med elbiler, og de fremmøtte fikk teste bilene. Dette ble en stor suksess med mange positive tilbakemeldinger. Flere steder møtte vi både ordfører, rådmann, innkjøpsansvarlig og ulike driftsledere og bilbrukere. 11 kommuner fikk besøk. Dette var Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, Røyken, Moss, Askim, Lørenskog, Fet, Frogner, Aurskog Høland og Ski. Vi fikk tilbakemelding på at flere og ville ha besøk, og at dette var til stor hjelp for å sette elbil på dagsorden i kommunene Intern kompetanseheving Det har også blitt sett på hvordan man har organisert store oppkjøp av elbil gjennom «elbilsupphandlingene» som har vært organisert i Sverige av Vattenfall og Stockholm stand. Dette gjorde vi for å øke egen kompetanse på tiltak satt i gang i Sverige og for å ta med oss erfaringene i vårt prosjekt. I januar 2011 hadde vi et internseminar for å lære mer om kommunal innkjøps regulering og innkjøpspolitikk, samt om mulighetene som ligger innen taxinæringen. Dette gjorde vi for å stå bedre skodd i møte med de store flåteeierne som offentlig som privat. 3. Informasjon og informasjonsmateriell ZERO har arbeidet aktivt med å spre informasjon om nullutslippskjøretøy til aktuelle aktører innen offentlige og privat gjennom media, møter, seminarer og konferanser, samt egne nettsider. Leserbrev er også skrevet og spredt det til aktuelle lokalaviser. I tillegg til dette har vi utarbeidet materiell for ulike brukergrupper. I sammenheng med gjennomgangen av bilparken til deltagere i Klimapartnerne i Aust-Agder har ZERO ble det laget et kunnskapsnotat om klimavennlig transport. Notatet har en gjennomgang av klimavennlige drivstoff og kjøretøy og en analyse av hvordan noen utvalgte selskaper og kommuner kan redusere utslippene fra sin bilpark. Et informasjonshefte om klimavennlig kjøretøy og drivstoff er blitt utarbeidet. Med lettfattelig og informativ informasjon om biodrivstoff, elbil og hydrogen, samt hvorfor det er viktig å bytte

5 fra fossilt til fornybart i transportsektoren. Hefte ble lansert på ZERO10. Gjennom vårt arbeid mot kommunene fant vi at de trenger noe informasjon som er spesielt rettet mot dem. Med vårt hefte om klimavennlig kjøretøy og drivstoff som grunnlag, gikk vi i samarbeid med BTV innkjøp (innkjøpskontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark) om å utforme en veileder om kommunale klimakjøretøy. Heftet tar for seg ladbare biler, biodrivstoff, hydrogenbiler samt infrastruktur tilknyttet dette. For at heftet skal være aktuelt for kommuner er det også lagt til en del om innkjøp av klimabiler og hvordan man bør gå frem, samt hvorfor det er viktig at kommuner gjør dette. Heftet ble lansert i forbindelse med Zero Rally 2011, og er blitt sendt ut til flere kommuner, samt delt ut i vårt arbeid opp mot kommuner. Under utarbeidelsen av heftet ble også vestregionen konsultert. Kommunene sitter på nøkkelen til å løse flere sider av klimagassutslippene. Derfor laget ZERO høsten 2011 en kort og konsis brosjyre om hvilke tiltak de kan gjøre for å kutte klimagassutslipp med kommunepolitikere som målgruppe. En viktig del av denne brosjyren var tiltak innen kommunenes egen bilflåte samt tilrettelegging av infrastruktur for nullutslippsbiler. KOBE gav støtte til denne brosjyren. Det har vært stor interesse for denne brosjyren fra kommunenes side Resultater, erfaringer og vurdering av måloppnåelse Leveranser: 1. Klimabiler.no: vi har fått opp en informativ og innholdsrik nettside, som har oversikt over alle klimabiler som er og kommer på det norske marked. 2. Informasjonshefte om klimavennlige drivstoff og nullutslippsbiler 3. Veiledning/hefte til kommunene om klimabiler 4. Direkte kontakt med kommuner og selskaper om klimabiler 5. Seminar om klimavennlige kjøretøy for kommuner juni Kommunerettet program på Zerokonferansen 2010 og Foredrag om klimabiler, se mer detaljer kapittel Medieoppslag om klimabiler, se et lite utvalg i vedlegg 3 og 4 9. To forum for brukere av biodrivstoff i mars og september Elbilturne til 11 kommuner der ordførere, rådmenn, tekniske sjefer, bilbrukere prøvde elbiler. Se oppsummering av turneen vedlegg 5. Nøkkeltall: 1. Antall kommuner vi i prosjektet har vært i personlig kontakt med: 55 (se vedlegg 1 for liste), hvorav 23 har skaffet seg klimabiler eller vurderer seriøst å skaffe seg det. 2. Antall kommunepolitikere og -ansatte som har prøvekjørt elbil som følge av prosjektet: ca Unike treff pr. måned på klimabiler.no: ca 4200 i siste halvår av Deltagere fra kommuner på Zerokonferansen 2010: 52 fra 20 ulike kommuner og fylkeskommuner 5. Deltagere fra kommuner på Zerokonferansen 2011: 64 fra 28 ulike kommuner og fylkeskommuner 6. Antall selskaper vi har vært i kontakt med om deres kjøretøypark: 13 Erfaringer: 1. Prøvekjøring av elbilene er avgjørende Gjennom de ulike aktivitetene i prosjektet har vi også fått god innsikt i hva som er mest hensiktsmessig og effektivt. Kombinasjonen mellom å sette fokus på klimabiler, la politikere og administrasjon prøvekjøre, og så følge opp i ettertid er det som har gitt best resultat. Det å

6 sitte i en elbil og prøve den bryter ned mange fordommer. Å teste bilene i 20 minutter og kunne spørre om det man lurer på, har mye større effekt enn en hel dag med foredrag om elbiler. Prøvekjøring i kombinasjon med en litt uformell setting hvor man kan få svar på sine spørsmål rundt vinterføre, batteri og reelle miljøgevinster har vi sett har vært en god metodikk. Dette fikk vi spesielt erfare på vår elbilturne til kommuner. 2. Klimabiler.no fyller et informasjonsbehov Vi har fått mye god tilbakemelding på nettstedet av folk som er inne og som bruker det aktivt for å orientere seg om hvilke muligheter som finnes i markedet. Denne tilbakemeldingen har vi fått både fra kommuneansatte, politikere, bedrifter og privatpersoner. Dette tyder på at siden dekker et stort behov. 3. Seminarer uten spesielle trekkplaster er ikke attraktive, vi bør heller reise ut til kommunene Vår erfaring er at seminarer for kommuneansatte og -tillitsvalgte uten spesielle trekkplaster, er vanskelig å få kommuneansatte til å prioritere. Zerokonferansen er mer attraktiv for kommuner enn enkeltseminarer som det arrangeres mye av. Å reise ut til kommunene, fremfor å be dem å komme til Oslo på seminar, fungerer desidert best, spesielt for å treffe ordførere, rådmenn og andre nøkkelpersoner. 4. Elbilutvalget er bedre og dermed er det mer aktuelt med elbiler for kommuner Det er lettere å få gjennomslag for tanken om elbil hos kommuner og bedrifter nå som utvalget på markedet er blitt større. Forarbeidet som har blitt gjort, gjør at elbil er i folks bevissthet, så når elbilene blir tilgjengelige, er det det de skaffer seg. 4. Kort og konsist informasjonshefte om flere klimasaker fungerer bedre for kommunepolitikere enn lengre hefter om kun klimabiler Det å distribuere brosjyrer med mye informasjon spesifikt om klimabiler rettet mot kommuner, har vist ikke å være så nyttig som tenkt, men heller for spesielt interesserte. Brosjyren om kommunale klimabiler har vært litt for spesifikk for kommunepolitikere. Derfor valgte vi å legge vekt på å ta med en del om transport som et av flere tiltak når vi i høst laget en brosjyre for klimatiltak for kommunene. Denne brosjyren, med lettfattelig kort informasjon og gode tips har vist seg å være både lest og etterspurt. 5. Folk har et stort informasjonsbehov Utdeling av heftet om klimavennlige drivstoff og nullutslippskjøretøy, trafikk på klimabiler.no, henvendelser fra media, politikere, bedrifter og privatpersoner om klimabiler, spørsmålene på elbilturneen vitner om stort informasjonsbehov knyttet til klimabiler. Forum for brukere av biodrivstoff har vist at det er behov for de forskjellige aktørene har behov for å møtes og prate sammen. 6. Usikkerhet om rammebetingelser bidrar til redusert satsing Høsten 2009 innførte regjeringen avgift på biodiesel. Dette har satt sitt preg på forum for brukere av biodrivstoff. Vi har ønsket å ha fokus på hva bedrifter og det offentlige kan få til, men vi merker at spesielt innenfor biodrivstoff er aktører skeptiske og bekymret for at det skal komme en avgift etter at man har gjennomført en satsing. Vurdering av måloppnåelse (se for øvrig punktet om nøkkeltall) Fra prosjektets begynnelse til nå merker vi helt klart en dreining hos kommunene og bedrifter i synet på klimabiler og mulighetene for klimabil i egen tjeneste. Vi ser helt klart at det er en bevegelse i kommunesektoren, og at prosjektet har vært viktig for å være med å løfte fram klimabil. Vi ser at det nå er flere kommuner av ulike størrelse som går foran og viser vei, og bred informasjonsspreding gjennom ulike kanaler og direkte kontakt med mange kommuner og bedrifter fører til at stadig flere tar en reell vurdering av sin bilpark, og mange bestemmer seg for å anskaffe seg klimabil.

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV 1 RAPPORT: Aktivitetshjel- Prosjekt aktivitetshjelpemidler Samarbeidsprosjekt mellom: SSM c Stiftelsen Sophies Minde Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV Støttet av Stiftelsen

Detaljer

Årsrapporten for 2010 viser at mange resultater oppnådd og utviklingen går rett vei. Les og bli inspirert! Trondheim 16. mars 2011

Årsrapporten for 2010 viser at mange resultater oppnådd og utviklingen går rett vei. Les og bli inspirert! Trondheim 16. mars 2011 1 Grønn Bil er et av Transnovas viktigste prosjekter for å fremme bruken av ladbare biler i Norge. Prosjektet jobber bredt ved å motivere potensielle brukere til å prøve ladbare biler i sin virksomhet

Detaljer

Samarbeidet Klimarådets rolle og arbeid Klimakontaktenes rolle og arbeid De ulike faggruppenes rolle og arbeid

Samarbeidet Klimarådets rolle og arbeid Klimakontaktenes rolle og arbeid De ulike faggruppenes rolle og arbeid Årsrapport 2012 Klima Østfold Samarbeidet Klima Østfold er et verktøy for gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslipp eller energiforbruk. Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er i samsvar

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 2011 1

PROSJEKTRAPPORT 2011 1 1 I mai 2009 ble samferdselsminister Navarsete overrakt "Handlingsplan for elektrifisering av veitransporten". Et av de konkrete tiltakene som ble foreslått i rapporten var å opprette et nasjonalt nettverk,

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer