Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo Forskalingseksperten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo 40 98024-310-01. Forskalingseksperten"

Transkript

1 11/2011 Brukerinformasjon no Monterings- og bruksveiledning Tårnreis Staxo

2 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning by Doka Industrie GmbH, mstetten 2

3 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Innledning 4 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser 6 Eurokoder hos Doka 8 Doka-tjenester 10 Systembeskrivelse 12 Systemoversikt 14 Staxo 40 i detalj 18 Brukseksempler 21 Praksiseksempler 23 Tilpasning til plan, høyde og belastning 26 Bruksutvidelse med konsoller 32 Sammenkobling av tårn / stillasplattformer mellom tårn 34 Monteringsoversikt 36 Liggende montasje 41 Stående montasje 41 Stående montasje: med rammer 1,20m nederst 45 Stående montasje: med rekkverk på midten 49 Flytting 50 Flytting med Staxo 40-transporthjul 51 Løfting med kran 54 Generelt 54 Forankring på bygget 56 Svertestål/støtte for tårnreisene 62 Hellingstilpasning 64 Tverrbjelkesikring 65 Kombinasjon med standarddeler fra andre Doka-forskalingssystemer 66 Kombinasjon med Dokamatic-dekkebord 68 Transportere, stable og lagre 74 Mål 76 Produktoversikt 3

4 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser Innledning Brukergrupper Denne brukerinformasjonen (monterings- og bruksanvisning) er beregnet på dem som skal arbeide med Doka-produktet/-systemet som er beskrevet her, og inneholder informasjon om standardutførelse av montering og riktig bruk av systemet. lle personer som arbeider med det aktuelle produktet må være fortrolig med innholdet i dette dokumentet og sikkerhetsinstruksene som finnes her. Personer som ikke eller bare med vansker kan lese og forstå dette dokumentet, må gis opplæring og innføring av kunden. Kunden er ansvarlig for at brukerne er gjort kjent med informasjonen fra Doka (for eksempel brukerinformasjon, monterings- og bruksveiledning, bruksanvisning, planer osv.) og at de har gjort seg kjent med den og at den er tilgjengelig for brukerne der systemet skal brukes. I den konkrete tekniske dokumentasjonen og i de tilhørende forskalingsberedskapsplanene beskriver Doka arbeidssikkerhetstiltak som gir sikker bruk av Doka-produktene innen bruksområdene som blir beskrevet. I alle tilfeller er brukeren forpliktet til å sørge for at nasjonale HMS-regler blir overholdt i hele prosjektet, og om nødvendig iverksette flere eller andre egnede arbeidssikkerhetstiltak. Risikovurdering Det er kundens ansvar å lage, dokumentere, realisere og revidere en risikovurdering på hvert anleggsområde. Dette underlagsmaterialet er basis for den spesifikke risikovurderingen på anleggsområdet og anvisningene for hvordan brukeren skal klargjøre og bruke systemet. Det erstatter den imidlertid ikke. nmerkninger til dette dokumentet Brukerinformasjonen kan også brukes som en generell monterings- og bruksanvisning eller inngå i en monterings- og bruksanvisning som gjelder den aktuelle byggeplassen. Tegninger/beskrivelser som er vist i denne dokumentasjonen viser til dels tilstander under montering og er derfor sikkerhetsteknisk sett ikke alltid fullstendige. Sikkerhetsutstyr som eventuelt ikke vises i denne fremstillingen, skal likevel brukes av kunden i henhold til gjeldende regler. Flere sikkerhetsanvisninger, særlig advarsler, er oppført i de enkelte kapitlene. Planlegging Sørg for sikre arbeidsplasser ved bruk av forskaling (for eksempel ved montering/demontering, ombygging og flytting osv.). rbeidsplassene må være tilgjengelige via sikre adkomstveier! vvik fra anvisningene i dette dokumentet eller endringer som ikke overholder anvisningene, krever en egen statisk dokumentasjon og en utfyllende monteringsanvisning. For alle bruksfasene gjelder Kunden må sørge for at montering og demontering, flytting og forskriftsmessig bruk av produktet ledes og overvåkes av autoriserte personer med korrekt faglig kompetanse. Disse skal ikke være påvirket av alkohol, medikamenter eller stoffer. Doka-produkter er tekniske arbeidsmaterialer som bare skal brukes til næringsformål i henhold til gjeldende brukerinformasjon eller annen teknisk dokumentasjon fra Doka. I alle faser av byggingen må det kontrolleres at alle bygningskomponenter og enheter er tilstrekkelig stabile! De funksjonstekniske anvisningene, sikkerhetsanvisningene og belastningstallene må leses og overholdes. Hvis ikke kan det oppstå ulykker, alvorlige personskader (livsfare) og store materielle skader. Ildkilder er ikke tillatt i forskalingsområdet. Varmeapparater er bare tillatt ved kyndig bruk i tilstrekkelig avstand fra forskalingen. rbeidene skal tilpasses væreforholdene (f.eks. sklifare). Ved ekstreme værforhold skal det tas forutseende forholdsregler for å sikre materiellet og områdene i nærheten samt for å beskytte arbeidstager. Kontroller regelmessig at alle forbindelser sitter godt og virker som de skal. Det er spesielt viktig å kontrollere og eventuelt stramme skru- og kileforbindelser der dette er naturlig i byggeprosessen, og særlig etter ekstraordinære hendelser (for eksempel etter storm). 4

5 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning Montering Før bruk må kunden kontrolleres at materialet/systemet ikke er skadet. Skadde, deformerte deler eller deler som er svekket av slitasje, korrosjon eller råte må ikke tas i bruk. Sammenblanding av våre forskalingssystemer med systemer fra andre produsenter innebærer farer som kan føre til personskader og materielle skader, og må først undersøkes spesielt. Monteringen skal utføres av kundens kvalifiserte medarbeidere. Det er ikke tillatt å utføre endringer på Doka-produkter. Endringer innebærer en sikkerhetsrisiko. Forskaling Doka-produkter og systemer må oppføres slik at all belastningsinnvirkning kan tas opp på en sikker måte! Støping Ta hensyn til tillatt ferskbetongtrykk. For høy støpehastighet fører til overbelastning av forskalingen, kraftigere nedbøyning og skaper fare for brudd. vforskaling Forskalingen skal først rives når betongen har nådd tilstrekkelig fasthet og ansvarlig person har gitt tilatelse til riving! Riv ikke løs forskalingen med kranen under avforskalingen. Bruk egnet verktøy som for eksempel trekiler, innrettingsverktøy eller systemelementer som for eksempel Framax krympehjørner. Ved riving av forskaling skal stabiliteten til bygnings-, stillas- og forskalingskomponenter ikke komme i fare! Transportere, stable og lagre Følg alle gjeldende forskrifter for transport av forskalingen og stillaser. I tillegg til dette skal Doka-festemidler alltid brukes. Fjern løse deler eller sikre dem slik at de ikke sklir eller faller ned. lle bygningskomponenter skal oppbevares sikkert, og Dokas spesielle instrukser i de tilhørende kapitler i denne brukerinformasjonen skal følges! Forskrift / rbeidsmiljøforskrift Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk og forbruk av våre produkter, skal de til enhver tid gjeldende forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet i de aktuelle landene følges. Hvis en person eller en gjenstand har falt mot eller inn i sidebeskyttelsen eller tilbehørsdelene, skal disse kontrolleres av en sakkyndig person før videre bruk. Vedlikehold Bruk bare originaldeler fra Doka som reservedeler. Reparasjoner må kun utføres av produsenten eller av autoriserte institusjoner. Symboler I denne dokumentasjonen benyttes følgende symboler: Viktig Manglende overholdelse kan føre til funksjonsfeil eller materielle skader. FORSIKTIG / DVRSEL / FRE Manglende overholdelse kan føre til materielle skader og inntil svært alvorlige helseskader (livsfare). Instruksjon Dette tegnet angir at handlingene må foretas av brukeren. Visuell kontroll Viser at de utførte handlingene må kontrolleres i form av en visuell kontroll. Tips Viser til nyttige brukstips. Henvisning Henviser til andre dokumenter. nnet Med forbehold om endringer som følge av teknisk utvikling. 5

6 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Eurokoder hos Doka Ved utgangen av 2007 ble det i Europa innført en enhetlig normfamilie for bygg og anlegg, de såkalte eurokodene (EC). Disse brukes over hele Europa som gjeldende grunnlag for produktspesifikasjoner, anbudsinnbydelser og kalkulasjonsbasert dokumentasjon. Eurokodene utgjør verdens best utviklede normer for byggesektoren. Eurokodene blir brukt som standard i Doka-gruppen fra utgangen av DIN-normene avløses dermed som Doka-standard for produktmål. Det utbredte "σ tillatt -konsept" (sammenligning av faktiske og tillatte spenninger) erstattes i og med eurokodene av et nytt sikkerhetskonsept. I eurokodene sammenholdes virkninger (belastninger) med motstand (bæreevne). Den tidligere sikkerhetsfaktoren i de tillatte spenningene deles inn i flere delsikkerhetskoeffisienter. Sikkerhetsnivået forblir det samme! E d R d E d F d F k γ F Måleverdi av effekten ved en kraft (E... effect; d... design) Gjennomsnittskrefter fra kraft F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Måleverdi for en kraft R d Måleverdi for motstand (R... resistance; d... design) Bæreevne på tverrsnitt (V Rd, N Rd, M Rd ) Stål: R d = R k Tre: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force) Karakteristisk verdi for en kraft R k Karakteristisk verdi for motstand "faktisk belastning", brukslast for eksempel motstand i momentet mot strekkgrensen (k... characteristic) for eksempel egenvekt, nyttelast, betongtrykk, vind Delsikkerhetskoeffisient for krefter (på belastningssiden; F... force) for eksempel for egenvekt, nyttelast, betongtrykk, vind Verdier fra EN γ M k mod Delsikkerhetskoeffisient for en byggedelegenskap (på materialsiden; M...material) for eksempel for stål eller tre Verdier fra EN Modifikasjonsfaktor (for trevirke, korrigert for fuktighet og belastningsvarighet), for eksempel for Doka bjelke H20 verdier iht. EN og EN Sammenstilling av sikkerhetskonseptene (Eksempel) σ tillatt-konsept EC/DIN-konsept [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F flyt ~ 1.65 F tillatt F faktisk R [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 E 90 [kn] d F = 1.5 De "tillatte verdiene" som er omtalt i Dokas dokumentasjon (for eksempel Q tillatt = 70 kn) svarer ikke til måleverdiene (for eksempel V Rd = 105 kn)! Forvekslinger må unngås!! I vår dokumentasjon blir de tillatte verdiene fremdeles angitt.. Følgende delsikkerhetskoeffisienter er fulgt: γ F = 1,5 γ M, Tre = 1,3 γ M, Stål = 1,1 k mod = 0,9 Dermed vil alle måleverdier fra de tillatte verdiene for EC-beregninger fremkomme F faktisk F tillatt Utnyttelsesgrad E d R d 6

7 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning 7

8 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Doka-tjenester Hjelp i alle prosjektfaser Doka tilbyr et stort utvalg tjenester med ett eneste mål: Å bidra til å gjøre ditt byggeprosjekt vellykket. Hvert prosjekt er unikt. Det alle byggeprosjekter likevel har til felles, er en grunnstruktur med fem faser. Doka kjenner kundenes krav, og gjennom våre veiledningsog planleggingstjenester og andre tjenester hjelper vi deg med en effektiv gjennomføring av forskalingsoppgavene ved bruk av våre forskalingsprodukter - i alle fasene Prosjektutviklingsfase nbudsfase Planleggingsfase Ta veloverveide avgjørelser takket være profesjonell veiledning Optimer forhåndsytelsene med Doka som erfaren partner Kontroller forskalingsbruk mer effektivt ved hjelp av seriøst kalkulerte forskalingskonsepter Finn de riktige forskalingsløsningene takket være hjelp med anbudsinnbydelsene grundig analyse av utgangssituasjonen objektiv vurdering av planleggings-, gjennomførings- og tidsrisiko Utarbeidelse av nøye gjennomtenkte tilbud gjennom seriøst kalkulerte veiledende priser riktig forskalingsvalg optimalt grunnlag for tidsberegning Lønnsom planlegging fra begynnelsen av takket være detaljerte anbud fastsetting av utstyrsmengde avklaring av forløpstider og overgivelsesfrister 8

9 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning Byggefase 4 5 vslutningsfase Fordeler for deg takket være profesjonell veiledning Reduserte kostnader og innspart tid Rådgivning og støtte fra begynnelsen av fører til riktig valg og planmessig bruk av forskalingsystemer. Du oppnår optimal utnyttelse av forskalingsmaterialet og effektivt forskalingsarbeid takket være riktige arbeidsforløp. Maksimal utnyttelse av ressursene ved hjelp av forskalingseksperter hos Doka. Optimalisering av byggeforløpet ved hjelp av nøye arbeidsplanlegging prosjektteknikere med internasjonal erfaring tilpasset transportlogistikk hjelp på stedet En positiv avslutning takket være profesjonell hjelp Dokas tjenester står for åpenhet og effektivitet ved hjelp av samlet forskalingsretur demontering utført av spesialister effektiv rengjøring og renovering med spesialutstyr Maksimering av arbeidssikkerheten Rådgivning og støtte for riktig og planmessig bruk gir økt arbeidssikkerhet. Åpenhet Takket være åpne tjenester og kostnader unngår du improvisasjoner under byggingen og overraskelser etterpå. Reduserte følgekostnader Sakkyndig rådgivning om valg, kvalitet og riktig bruk gjør at du unngår materialfeil og reduserer slitasjen til et minimum. 9

10 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Tårnreis Staxo 40 Det ergonomiske understøttelsessystemet for høybygg Enkel håndtering for hurtig arbeid Høy ergonomigrad på grunn av lav vekt pr. komponent ergonomisk optimalisert rammegeometri få systemkomponenter logisk monteringssekvens Høy lønnsomhetsgrad ved alle understøttelser i høybygg Økonomisk uten konkurranse på grunn av hurtig arbeidsforløp krantidsbesparende reising optimalisert materialutnyttelse takket være fleksible rammeavstander gjennomgangsmulighet for raskt arbeid i stillaset og under forskalingen Revolusjonerende H-rammer for enkel håndtering og hurtig montering / demontering Maksimal sikkerhet også ved store understøttelseshøyder Sikker reising og riving ved hjelp av definerte festepunkter for personlig verneutstyr med fallsikring stillasplattformer med integrert låseanordning for feste til ramme heldekkende stillasplattinger konsoller for optimal sikring ved dekkekant Bruksområder i høybygg (f.eks. hotell-lobbyer) for dekker med lave laster Bæreevnen til Staxo 40 på inntil 45 kn per stender er dermed økonomisk optimalisert for forskaling med doble hovedbjelker H20 ideell til bruk ved dekkehøyder over 4 m for sikker understøttelse ved dekkekant ved lav belastning i grunnkonstruksjoner (f.eks. brokrageplater) Konsoller for sikkert arbeid ved dekkekant 10

11 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Den patenterte gjennomgangsmuligheten og hel stillasplattformer sørger for raskt og sikkert arbeid i stillaset og under forskalingen 11

12 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systemoversikt Oppbygning Systemdeler på Staxo 40 b a Toppgafler () Staxo 40-justerbar Staxo 40-juster- toppgaffel bar toppgaffel 30 cm 70 cm Staxo 40-toppskrue 30 cm Staxo 40-toppskrue 70 cm F B E C Øvre høydejusterspindel for tårnreis. Brukes til å feste og høydetilpasse forskalingen. Det går an å bruke både en og to Doka-bjelker H20. Brukes til å feste stålprofiler (f.eks. stålbjelker eller bjelker til Dokamatic-dekkebordene) C D Hovedbjelkene sikres mot tipping. Staxo 40-ramme (B) Staxo 40-ramme 1,80 Staxo 40-ramme 1,20 m m Staxo 40-ramme 0,90 m a... Rammeavstander = 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm b... Rammebredde = 150 cm (kan ikke brukes sammen med tårnreis d2, Staxo og Staxo 100) Toppgafler B Staxo 40-ramme C Diagonalkryss D Bunnstykke E F Stillasplattform Stillasplattform med plattformluke Varmforsinkede stålrammer. 12

13 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Diagonalkryss (C) G H Kryssavstiving av stålrør mellom rammene. Kan skilles fra hverandre på grunn av: Preging (G) f.eks = rammehøyde 1,80 m = rammeavstand 250 cm Fargeklips med spor (H) (se tabell) Bunnskruer (D) Staxo 40-bunnskrue 30cm Staxo 40-bunnskrue 70 cm Betegnelse Fargeklips Spor Diagonalkryss grønn Diagonalkryss rød Diagonalkryss lys grønn Diagonalkryss blå Diagonalkryss gul Diagonalkryss oransje Diagonalkryss grønn 1 Diagonalkryss rød 1 Diagonalkryss lys grønn 1 Diagonalkryss blå 1 Diagonalkryss gul 1 Diagonalkryss oransje 1 Diagonalkryss grønn 3 Diagonalkryss rød 3 Diagonalkryss lys grønn 3 Diagonalkryss blå 3 Diagonalkryss gul 3 Diagonalkryss oransje 3 Hovedregel: For å sikre geometrien må horisontale diagonalkryss 12.xxx eller skyvestive plattformer monteres: i første og siste etasje hver tiende meter og mellom ved behov, f.eks. ved - horisontal holder for tårnet (også midlertidig) - Innføring av lokal belastning (f.eks. fra konsoll eller fra festing av tårnet til kranen ved liggende reising) Stillasplattformer (E) Stillasplattform 60/...cm Stillasplattform 60/...cm med plattformluke Stillasplattformer i aluminium/treverk med eller uten selvlåsende lem for sikre arbeidsplattinger. Med integrert låseanordning for feste til rammer Bredde: 60 cm Lengde: 60 / 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm Stillasplattform 30/...cm Stålstillasplattformer som gir sikre arbeidsplattformer. Med integrert låseanordning for feste til rammer Bredde: 30 cm Lengde: 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm Tillatt bærelast: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Belastningsklasse 2 iht. EN :2003 C

14 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Staxo 40 i detalj Egenskaper ved Staxo 40-rammene Rammestillas med gjennomgangsmulighet ved å snu rammene Ved å snu rammene blir det tilstrekkelig gjennomgangshøyde for sikkert arbeid på stillaset og under forskalingen. Staxo 40-ramme 1,80m Bare 24,5 kg, 18,0 kg eller 15,0 kg, avhengig av rammetype. Ergonomi Ergonomisk form derfor lett å bære i rammens tyngdepunkt Staxo 40-ramme 1,20 m og 0,90 m Ramme 1,80 m Ramme 1,80 m øvre ramme snudd Ramme 1,20 m øvre ramme snudd 1.70m 2.00m 2.00m

15 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Tyngdekraftlås velutprøvd forbindelsessystem (delene kan ikke falle av) sikrer diagonalkryssene to tydelige stillinger (lukket åpen) Festepunkter for personlig verneutstyr med fallsikring lukket åpen på den integrerte universalbøylen hvor som helst på rammens diagonalrør fungerer i begge retninger, også med snudde rammer sikrer diagonalkryssene også ved liggende reising og på de underliggende tyngdekraftlåsene til rammene

16 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Fleksible tilkoblingsmuligheter for koblinger På vertikalrøret - Staxo 40-ramme 1,80m På topp- og bunnstykkene På de 70 cm lange topp- og bunnstykkene kan det på det gjengeløse rørstykket monteres dreiekoblinger 48 mm eller normalkoblinger 48 mm. a Staxo 40-justerbar toppgaffel 70 cm Staxo 40-toppskrue 70 cm Staxo 40-bunnskrue 70 cm C C C a Dreiekobling 48 mm eller normalkobling 48 mm B Stillasrør 48,3 mm Videre kan det for alle 70 cm lange topp- og bunnskruer monteres en halvkobling 48 mm 95 i hullene på rørstykket. a... maks. 25 cm (da overholdes maks. avstand på 16 cm fra krysningspunktet for systemlinjene iht. EN 12812) Dreiekobling 48 mm eller normalkobling 48 mm Staxo 40-ramme 1,20 m og 0,90 m a Mål for avsvertede skruer, se typeblad. a a... maks. 25 cm (da overholdes maks. avstand på 16 cm fra krysningspunktet for systemlinjene iht. EN 12812) Dreiekobling 48 mm eller normalkobling 48 mm På horisontalprofilen - ved alle rammetyper a b B a cm b cm B Halvkobling 48 mm 95 16

17 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Sammenkobling av rammene Staxo 40-skjøtestykke Rammene settes oppå hverandre ved hjelp av Staxo 40-skjøtestykke med integrert stoppskive. Takket være den lange overlappingen på 15 cm trengs det ikke ekstra sikring ved stående reising og riving. Sikring av spindlene mot uttrekking Staxo 40-spindellås (E) Det kreves en strekkfast sammenkobling med Staxo 40-spindellås ved liggende reising ved flytting med kran når det virker krefter på tårnet som fører til trekkbelastning E E En strekkfast sammenkobling ved hjelp av Staxo 40- låseklips D48,3 mm er nødvendig ved liggende reising ved flytting med kran når det virker krefter på tårnet som fører til trekkbelastning Tillatt strekkraft 5 kn Reising av kvadratiske tårn For kvadratiske tårn 150/150 cm må ikke rammene-og stenderflaten stå over hverandre! Tillatt strekkraft 11,7 kn

18 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Brukseksempler I høybygg, f.eks. inngangsområder Dekkebordenheter I flere bruksområder kan tårnreisen monteres til ferdige dekkebord Randbord med rekkverk Tårnreis og bjelketvinge kan kombineres optimalt med Dokaflex når det gjelder rekkverk. D C E B F Tårnreis B Dokaflex C Bjelketvinge 20 D Rekkverksstolpe T 1,80 m (ekstrautstyr med sparkebordholder T 1,80m), rekkverkstvinge S eller rekkverk 1,50 m E Surrebånd 5,00 m F Doka ekspressanker 16 x 125 mm og Doka låsefjær 16 mm DVRSEL Ved lange utkraginger på hovedbjelkene må disse sikres mot å løsne. 18

19 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Bjelkeunderstøttelse Opptak av laster, f.eks. ved utkraging av dekker Med Staxo 40-konsollen for overføring av laster, støttet med en justerstøtte. Vippesikring for tårnet, f.eks. med justerstøtten for prefab-element Sikre passasjer i etasjeskillekanten Med Staxo 40-konsoll 90 cm og sikring mot vipping av tårnet, f.eks. med justerstøtte for prefab-elementer

20 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Fleksibel tilpasning til byggverket. Kombinasjon med dekkestøtter Ekstra rammeskiver Uavhengig av systemets cc-avstand for rammene kan det monteres en ekstra rammeskive med stillasrør. x x... trinnløst fra 20 cm til 150 cm vsvertning med stillasrør 48,3 mm

21 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Praksiseksempler Systembeskrivelse 21

22 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 22

23 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Tilpasning til plan, høyde og belastning Systembeskrivelse Ved hjelp av variable rammeavstander blir de enkelte rammene montert med liten eller stor cc-avstand avhengig av belastningen. Det brukes bare akkurat så mye materiale som det faktisk trengs. f. eks.: stor belastning liten rammeavstand f. eks.: liten belastning stor rammeavstand Plan Plan

24 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Høydejustering Grovjustering i 30 cm trinn ved hjelp av de tre rammehøydene 0,90 m, 1,20 m og 1,80 m Millimeternøyaktig fininnstilling med de ulike toppog bunnstykkene. Viktig: vhengig av statisk konstruksjon av tårnreisen må det planlegges med mindre uttrekkslengder. Detaljer, se kapittelet "Mål". Systemmål Ved flere etasjer Tabell B: Toppområdet Staxo 40-justerbar toppgaffel 30 cm Staxo 40-justerbar toppgaffel 70 cm Staxo 40-toppskrue 30 cm Staxo 40-toppskrue 70 cm LK LK LK LK Ramme i øverste etasje Ramme i øverste etasje 1,80 / 1,20 / 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m 1,80 / 1,20 / 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m L K maks. 35,8 75,8 75,8 75,8 35,8 75,8 75,8 75,8 L K min. 5,5 15,5 15,5 26,4 5,5 15,5 15,5 26,4 Verdier i cm Min.-verdier uten forskalingsklaring Tabell C: Bunnområde Staxo 40-bunnskrue 30 cm Staxo 40-bunnskrue 70 cm LF LF Ramme i nederste etasje 1,80 m 1,20 m 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m L F maks. 35,6 35,6 35,6 75,6 75,6 75,6 L F min. 6,0 6,0 6,0 15,4 15,4 26,3 Verdier i cm Min.-verdier uten forskalingsklaring 24

25 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Ved lave etasjehøyder NB: Min.-verdier L K og L F for monterte topp- eller bunnskruer i forhold til spesifikasjonene i de forrige tabellenekan ofte ikke oppnås for lave etasjehøyder. Begrunnelse: Lengdene for de monterte bunn- eller toppstykkene i rammen gir til sammen et større mål enn rammehøyden. a b a b Staxo 40-bunnskrue 30 cm 50,7 -- Staxo 40-bunnskrue 70 cm 100,5 -- Staxo 40-toppskrue 30 cm -- 50,8 Staxo 40-toppskrue 70 cm ,7 Staxo 40-justerbar toppgaffel 30 cm -- 50,8 Staxo 40-justerbar toppgaffel 70 cm ,7 25

26 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Bruksutvidelse med konsoller Staxo 40-konsoll 90 cm Montering 1) Sikre tårn mot velting (f.eks. med justerstøtte). 2) Monter Staxo 40-rammebjelke 1,40 når trekk- eller trykkpunktet for konsollen ikke er støttet. 3) Plasser Staxo 40-konsollen 90 cm oppå diagonalrøret for rammen og sikre. Monter og sikre nedre bolt mot utilsiktet løsning Q Utvidelse med rekkverksstøtte XP 1,20 m Utvidelse med Staxo 40-toppskruer / justerbare toppgafler R E D Staxo 40-konsoll 90 cm D Staxo 40-ramme E Staxo 40-rammebjelke 1,40 m (ved behov) H Bolt D16/122 I Øyesplint 6x Monter diagonalkryss 9.xxx mellom konsollene og sikre med sperreklinker Forutsetninger for bruk: DVRSEL Fare for velting! Før montering og bruk av konsollen må tårnet sikres mot velting med justerstøtter eller svertestål. Viktig: vstivning med Staxo 40-rammebjelke 1,40 m er alltid nødvendig når trekk- eller trykkpunktet for konsollen ikke er støttet. Den integrerte dreieenheten i Staxo 40-rammebjelke tillater også ettermontering i allerede reiste tårnenheter

27 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Montering på Staxo 40-ramme 1,20 m Hvis alle rammer har horisontalprofil øverst slik at trekk- og trykkpunkt for konsollen er støttet = ikke nødvendig med Staxo 40-rammebjelke 1,40 m. B I Detalj feste av justerstøtte for prefab-elementer Som veltesikring må det på hver ramme med konsoll monteres en justerstøtte for pre-fabelementer. Denne må festes til gulvet med Doka-ekspressanker 16 x 125 mm. H F I a F Montering på Staxo 40-ramme 1,20 m Hvis ikke alle rammer har horisontalprofil øverst og dermed trekk- og trykkpunkt for konsollen ikke er støttet = nødvendig med Staxo 40-rammebjelke 1,40 m. H B E I F a... maks. 16 cm iht. EN F Justerstøtte for prefab-elementer I Halvkobling 48 mm Montering på Staxo 40-ramme 1,80 m Øvre ramme med horisontalprofil opp, under dette rammer med horisontalprofil ned, dette innebærer at trykkpunktet for konsollen ikke er støttet = nødvendig med Staxo 40-rammebjelke 1,40 m. I B F H E Staxo 40-konsoll 90 cm B Rekkverkstøtte XP 1,20 m eller Staxo 40-justerbare toppgaffel / toppskrue E Staxo 40-rammebjelke 1,40 m F Justerstøtte for prefab. elementer G Diagonalkryss 9.xxx H Halvkobling 48 mm 95 27

28 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Detalj med rekkverksstøtte XP 1,20 m Utførelse med stillasrør B D C a c Stillasrørholder D48 mm B Stillasrør 48,3 mm C Sparkebordholder XP 1,20m D Rekkverkstøtte XP 1,20 m Vær oppmerksom på brukerinformasjonen "Sidebeskyttelsesystem XP"! a cm c cm Sparkebordholder XP 1,20m Staxo 40-konsoll 90 cm: Tillatt bærelast: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) ved en påvirkning på maks c/c 3m. Belastningsklasse 2 iht. EN :2003 Innplanking og rekkverksbord Plankedimensjon for c/c avstand opp til 2,50 m: Plank min. 20/5 cm Rekkverksbord min. 20/3 cm eller detaljert mål iht. EN NB: Trekomponenter i forbindelse med plattformen må minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338. I Tyskland må innplankning av tre være merket med Ü- merke. Innplanking og rekkverksbord: Per løpende meter stillas trengs det 0,6 m 2 dekkbrett og 0,6 m 2 rekkverksbord (ved entreprenør). Feste av planken: med 4 stk. skruer M 10 x 120 per. konsoll (ikke del av leveransen). Feste av rekkverksbord: Med spiker 28

29 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Detalj med Staxo 40-toppskruer / justerbare toppgafler Viktig: Finérplatene i kantområdet må spikres til strøbjelkene! Staxo 40-ramme 1,20 m eller 0,90 m (horisontalprofil oppe) B c a D a... 98,0 cm c... maks. uttrekkslengde Staxo 40-konsoll 90 cm B Staxo 40-toppskrue eller justerbar toppgaffel D Staxo 40-ramme 1,20 m eller 0,90 m (horisontalprofil oppe) Staxo 40-ramme 1,80 m Staxo 40-ramme 1,20 m eller 0,90 m (horisontalprofil nede) B c b E a D a... 98,0 cm b... 5,5 cm c... maks. uttrekkslengde minus mål b Staxo 40-konsoll 90 cm B Staxo 40-toppskrue eller justerbar toppgaffel D Staxo 40-ramme 1,80 m eller 1,20 og 0,90 m med horisontalprofil nede E Staxo 40-rammebjelke 1,40 m 29

30 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Bruk av konsollen uten betonglast Vippesikring med justerstøtte Hver ramme med konsoll må støttes med en justerstøtte for prefab-elementer. Hele tårnenheten må sammenkobles strekkfast med Staxo 40-spindellås og Staxo 40- låseklips. Se kapittelet "Flytting med kran" Forankring av justerstøtten Doka ekspressanker kan brukes flere ganger- som verktøy er en hammer tilstrekkelig. Betongens karakteristiske terningfasthet (f ck,cube): min. 25 N/mm 2 eller 250 kg/cm 2 (betong C20/25) Ta hensyn til monteringsveiledningen! Nødvendig bæreevne for alternative plugger: R d 20,3 kn (F tillatt 13,5 kn) Følg produsentens gjeldende monteringsforskrifter. I H B F V a F J a... Uttrekkslengde for justerstøttene til prefab-elementer 340: fra cm 540: fra cm b... ca. 60 H... Horisontalkraft V... resulterende vertikalkraft fra H... vsvertnings-/støttekraft Detalj feste av justerstøtten på gulv/dekke F Q R M J Staxo 40-konsoll 90 cm B Staxo 40-toppskrue eller justerbar toppgaffel F Justerstøtte 340 eller 540 for prefabrikkerte elementer I Halvkobling 48 mm 95 J Doka ekspressanker 16 x 125 mm og Doka låsefjær 16 mm Støttekraft for den ytterste spindelen på konsollen: Tillatt F under monteringstilstand < 3,0 kn Tillatt F under støping: 0 kn 30

31 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Bruk av konsollen med støpebelastning Ekstra avstivning av konsollen Last fra utkraget dekke føres via Staxo-konsollen 90cm ned på underliggende dekke med justerbare støtter på hver konsoll for å sikre at tårnet ikke belastes med trykkrefter. Hver ramme med konsoll må støttes med en justerstøtte for prefab-elementer. Hele tårnenheten må sammenkobles strekkfast med Staxo 40-spindellås og Staxo 40- låseklips. Se kapittelet "Flytting med kran" Detalj feste av justerstøtten på konsollen P O L N K Detalj feste av justerstøtten på gulv/dekke K R J M Q L E I Staxo 40-konsoll 90 cm B F K M J F B Staxo 40-toppskrue eller justerbar toppgaffel E F J Staxo 40-rammebjelke 1,40 m Justerstøtte 340 eller 540 for prefabrikkerte elementer Doka ekspressanker 16 x 125 mm og Doka låsefjær 16 mm K Justerstøtte 340 eller 540 L Staxo 40-justerstøtteadapter M Formstøttesko N Bolt B25/90,5 O Bolt D16/122 P Øyesplint 6x42 Q Bolt d25/58 R Fjærbolt Støttekraft for den ytre spindelen på konsollen: tillatt Fmaks: 10,5 kn Reduksjon av tillatt vertikalbelastning F V /stender med 7,7 kn Forankring av justerstøtten Doka ekspressanker kan brukes flere ganger- som verktøy er en hammer tilstrekkelig. Betongens karakteristiske terningfasthet (f ck,cube ): min. 25 N/mm 2 eller 250 kg/cm 2 (betong C20/25) Ta hensyn til monteringsveiledningen! Nødvendig bæreevne for alternative plugger: R d 20,3 kn (F tillatt 13,5 kn) Følg produsentens gjeldende monteringsforskrifter. 31

Tårnreis Staxo 100. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning med dimensjonering iht. eurokodene. Forskalingseksperten. 999804318-08/2014 no

Tårnreis Staxo 100. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning med dimensjonering iht. eurokodene. Forskalingseksperten. 999804318-08/2014 no 999804318-08/2014 no Forskalingseksperten. Tårnreis Staxo 100 rukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning med dimensjonering iht. eurokodene 98003-287-01 Innledning rukerinformasjon Tårnreis Staxo 100

Detaljer

Doka klatreforskaling MF 240

Doka klatreforskaling MF 240 02/2010 Brukerinformasjon 999710018 no Monterings- og bruksveiledning Doka klatreforskaling MF 240 9710-313-01 Innledning Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 ning Innled- by Doka Industrie GmbH,

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

Brukerinformasjon 03/2011. Monterings- og bruksveiledning. no,no. Foldeplattform K 9725-201-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 03/2011. Monterings- og bruksveiledning. no,no. Foldeplattform K 9725-201-01. Forskalingseksperten 03/2011 Brukerinformasjon 999802818 no,no Monterings- og bruksveiledning Foldeplattform K 9725-201-01 Innledning Brukerinformasjon Foldeplattform K ning Innled- by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2

Detaljer

Forskalingseksperten

Forskalingseksperten 11/2008 rukerinformasjon 999732018 N Doka veggforskaling Top 50 Forskalingseksperten Innledning rukerinformasjon Doka veggforskaling Top 50 Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Forskalingseksperten

Detaljer

999715018-04/2014 no. Forskalingseksperten. Klatreforskaling K. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning 9715-244-01

999715018-04/2014 no. Forskalingseksperten. Klatreforskaling K. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning 9715-244-01 999715018-04/2014 no Forskalingseksperten. Klatreforskaling K Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning 9715-244-01 Innledning Brukerinformasjon Klatreforskaling K Innledning by Doka Industrie GmbH,

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS PERI UP Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm PERI Norge AS PERI leverer i dag komplette løsninger innen reis og stillas. Vi tegner og prosjekterer alle spesifikke behov for de som

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Monteringsveiledning rev.3 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

Doka kassettforskaling Framax Xlife

Doka kassettforskaling Framax Xlife 07/2008 Ü rukerinformasjon 999764018 N Monterings- og bruksveiledning oka kassettforskaling Framax Xlife 9764-277-01 Forskalingseksperten Innledning rukerinformasjon oka kassettforskaling Framax Xlife

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Rekkverk for flate tak

Rekkverk for flate tak Monteringsveiledning rekkverk for flate tak Layher Taksikring Typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet Nr 474/08. Utgave sept. 2011 Rekkverk for flate tak Monteringveiledning Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet nr 474/04. Monterings- og bruksanvisning Rekkverk for flate tak Rekkverk for flate tak Beskrivelse Det er i henhold til Forskrift om

Detaljer

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for 2014 MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for belastningsklasse inntil klasse 5 Delta STÅLEX er

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

INNHOLD. Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 FORORD KOMPONENT BESKRIVELSE. 3. Forord. 4. Komponentbeskrivelse. 5. Materialbeskrivelse og merking

INNHOLD. Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 FORORD KOMPONENT BESKRIVELSE. 3. Forord. 4. Komponentbeskrivelse. 5. Materialbeskrivelse og merking Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 INNHOLD 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering 8. Tillatt spirbelastning 9. Tillatt belastning

Detaljer

Sikringsutstyr Combisafe

Sikringsutstyr Combisafe - Multifot Arvtageren til Boltefot art.nr 461212 230165 Multifot 1,2 kg 1 stk - Avstengerfeste Festes vertikalt og brukes både som fallbeskyttelsesfeste og som avstengerstøtte.tåler høyere belastning en

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER FORUTSETNINGER OG MODULMÅL Generelt HAKI Murerstillas bygges med stillasbredde 1,6m og innplankning 1,95

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

Doka kassettforskaling Frami

Doka kassettforskaling Frami 06/2009 rukerinformasjon 999714018 N Monterings- og bruksveiledning Doka kassettforskaling Frami 9714-329-01 Innledning rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Innledning by Doka Industrie GmbH,

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB Art no NO

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB  Art no NO MANUAL HALLSYSTEM Art no 921114 NO COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB INFO@SAFETYRESPECT.NO INNHOLD 2 SIKKERHET 2 KONTROLLERE MATERIALE 2 ALMEN INFORMASJON 3 PROSJEKTERING OG PLANLEGGING 4 INNGÅENDE DETALJER

Detaljer

www.byggesystemer.no VI LEIER UT!

www.byggesystemer.no VI LEIER UT! BMONTERINGS- OG BRUKSANVISNING BFOR RÅBYGGTRAPP BMyrveien 6 B1430 Ås Tlf. +47 41 67 02 21 Fax. +47 64 94 42 53 DELELISTE - KOMPLETT RÅBYGGTRAPP Topp-/bunnramme Stabiliseringsrekkverk 2 stk 2 stk Løst trinn

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

Monteringsinstruksjon

Monteringsinstruksjon Monteringsinstruksjon TREBEX bygningsstillas Lasteklasse 2-3-4-5 Komponenter og belastnings forutsetninger Generelt TREBEX er en lett, sikker og hurtigmontert spirstillas laget av firkant rør med meget

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

Monteringsveiledning 08/2011. Fjellanker 15,0. Art.nr. 581120000. Forskalingseksperten

Monteringsveiledning 08/2011. Fjellanker 15,0. Art.nr. 581120000. Forskalingseksperten 08/2011 Monteringsveiledning 999415018 no Fjellanker 15,0 rt.nr. 581120000 Produktbeskrivelse Fjellankerne 15,0 brukes til forskalingsforankring i betong på én side. et er ikke tillatt å bruke fjellankeret

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SC1809-12 SIKKERHET I HVERT TRINN www.wibeladders.no Innhold SIKKERHETSMERKNADER... 2

Detaljer

Layher Rullestillas - Zifa

Layher Rullestillas - Zifa Layher Rullestillas - Zifa Montering og Brukerveiledning Godkjent av Dir. for Arb.tilsynet og TÜV sertifisert iflg DIN EN 00:2005-03 Stillasklasse 3 Belastning 2.0 kn/m2 Mål: 0.5 x.8 m maks arbeidshøyde.3

Detaljer

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no Bygghjelpemidler2013 www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no 2 Innhold 1. Trapper og bukker...5

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Monteringsveiledning rev.2 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERS UMINIUM HAKI AS 2005 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjon gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI TRAPPETÅRN 1605 X 3000 KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUTSETNINGER FORUTSETNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Trappetårn består av prefabrikerte HAKI komponenter.trappetårnet bygges

Detaljer

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING ALUHAK Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING Rev. 12.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Normative referanser, Nyttig informasjon... 4

Detaljer

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Layher Trappeløsninger Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Innvendig adgang i stillas Utvendig trapp Frittstående trappetårn Trappeløsninger på offentlige steder Andre spesialløsninger for

Detaljer

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Monteringsveiledning for JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG www.jatak.no Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takstolene skal forankres

Detaljer

Montasje og brukerveiledning

Montasje og brukerveiledning Montasje og brukerveiledning SPAN 400N (ENKEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/8 SPAN 400W (DOBBEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/12 MOBILE RULLESTILLAS/ARBEIDSPLATTFORMER I SAMSVAR MED HD 1004: 1992 (BS 1139 PART 3: 1994).

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM HAKI AS 2004 HAKIs monteringsinstruksjon og produktansvar gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Stillas som er bygget opp

Detaljer

Monteringsveiledning for OP-DECK

Monteringsveiledning for OP-DECK Monteringsveiledning for OP-DECK Forberedelse før montering av OP-DECK sandwich elementer Generelt skal alle nødvendige sikkerhetsmessige forberedelser gjøres før monteringen starter. (kantbeskyttelse,

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Kg Art. nr. Utbygging i høyden 1m for 1010-074178 12,0 2020-074178100. 1m for 1011-074178. 2m for 1011-074178. 1m for 1010-074250. 2m for 1010-074250

Kg Art. nr. Utbygging i høyden 1m for 1010-074178 12,0 2020-074178100. 1m for 1011-074178. 2m for 1011-074178. 1m for 1010-074250. 2m for 1010-074250 www.deltasystem.no Side 1 av 13 FOLDESTILLAS B x L (m) Arb.høyde (m) 0,74x1,78 3,25 30,0 1011-074178 0,74x1,78 3,80 32,6 1010-074178 0,74x2,50 3,80 46,5 1010-074250 1,30x1,78 3,80 63,0 1010-130178 1,30x2,50

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010 MONTERINGSINSTRUKSJON 750 HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010 Viktig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

Brukerinformasjon 03/2009 Ü. Monterings- og bruksveiledning. Dokaflex 1-2-4 9720-337-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 03/2009 Ü. Monterings- og bruksveiledning. Dokaflex 1-2-4 9720-337-01. Forskalingseksperten 03/2009 Ü Brukerinformasjon 999776018 N Monterings- og bruksveiledning Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Innledning Brukerinformasjon Dokaflex 1-2-4 Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776018-03/2009

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Montasje og brukerveiledning

Montasje og brukerveiledning Montasje og brukerveiledning SPAN 300N (ENKEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/8 SPAN 300W (DOBBEL BREDDE) :HD 1004-3 - 8/12 MOBILE RULLESTILLAS/ARBEIDSPLATTFORMER I SAMSVAR MED HD 1004: 1992 (BS 1139 PART 3: 1994).

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk FLATANKERSYSTEM INTRODUKSJON Løftesystemet for flatanker er sikkert og letthåndterlig. Ved riktig bruk vil løftesystemet være en garanti for sikker og enkel håndtering av prefabrikerte betongdeler. Noen

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

BRUKERMANUAL SIKRINGSSKJERM

BRUKERMANUAL SIKRINGSSKJERM BRUKERMANUAL SIKRINGSSKJERM Inneholsfortegnelse Allment... 3 Sikkerhetsforskrifter... 4 Risiko ved montasje og bruk... 4 Tiltak... 4 Innspeksjon etter ulykke... 4 Vind, is, snø... 4 Forutsettninger ved

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

EN FORPLIKTELSE OVERFOR MILJØET

EN FORPLIKTELSE OVERFOR MILJØET FINNJOIST I-BJELKE EN FORPLIKTELSE OVERFOR MILJØET Metsä Woods Finnframe-system er uten sidestykke når det gjelder miljøet. Finnframe tilfredsstiller de strengeste kravene til bærekraftighet. Vår forpliktelse

Detaljer

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste Monteringsanvisning for Peseq veggfeste 1 Forberedelser til montering Peseq redningsline skal kun benyttes i nødsituasjoner. I en nødsituasjon finnes det ikke tid til å forberede seg. Faren for at man

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg 1 Mål og spesifikasjoner Vegger Tak Gulv (separat) Underlagsbjelker (separat) Jernbeslag 19 mm planker,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING DB750 "Tak over Tak"

MONTERINGSANVISNING DB750 Tak over Tak MONTERINGSANVISNING DB750 "Tak over Tak" Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta Tildekking DB750 "Tak over Tak" Delta Tildekking DB750 "Tak over Tak" er utviklet

Detaljer

% 23'2 : 261$*21,,4788

% 23'2 : 261$*21,,4788 % 23'2 : 261$*21,,4788 ;,),1 / ;E.!;F!,/! 1,1) B) F! J2@DJ4J Vaierskrev MX Innledning Sikkerhetshenvisninger Generelt 1. Avvik fra bruk etter hensikten kan innebære en potensiell sikkerhetsrisiko! 2.

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

HALFEN HSC KONSOLLARMERING HSC 07 N BETONG

HALFEN HSC KONSOLLARMERING HSC 07 N BETONG HAFEN HSC KONSOARMERING HSC 07 N BETONG HAFEN HSC KONSOARMERING System og bruksområder System HAFEN HSC konsollarmering er en spesialarmering som er konstruert for å gi kraftig og økonomisk forbindelse

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

MULTIPROP System. Monterings- og brukerveiledning for standardutførelse

MULTIPROP System. Monterings- og brukerveiledning for standardutførelse MULTIPROP System Utgave 02/2010 MULTIPROP System Innhold Oversikt Oversikt 1 Innledning Standardutførelse 3 Bruk etter hensikten 3 Sikkerhetshenvisninger 4 Andre PERI produktinformasjoner 4 A Montering

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: Epost:

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: Epost: MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 48 00 Epost: norgips@norgips.com www.norgips.no 2 NORGIPS FLEX HIMILINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

MIDLERTIDIGE TAKSYSTEMER

MIDLERTIDIGE TAKSYSTEMER MIDLERTIDIGE TAKSYSTEMER Fleksibel og robust allværsbeskyttelse COMBISAFE miderltidige taksystemer omfatter en rekke produkter og løsninger for å beskytte prosjekter av alle typer og arbeiderne under bygging

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

Montasjeanvisning. Pallreol Alfa

Montasjeanvisning. Pallreol Alfa Montasjeanvisning Pallreol Alfa STIGEMONTERING Boltdimensjonen er M0x5, spennmoment 5 Nm Hilti M0x90 FZB HST eller lignende Hilti Mx00 FZB HST eller lignende Hilti M6x0 FZB HST eller lignende A B. Plasser

Detaljer