Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo Forskalingseksperten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo 40 98024-310-01. Forskalingseksperten"

Transkript

1 11/2011 Brukerinformasjon no Monterings- og bruksveiledning Tårnreis Staxo

2 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning by Doka Industrie GmbH, mstetten 2

3 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Innledning 4 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser 6 Eurokoder hos Doka 8 Doka-tjenester 10 Systembeskrivelse 12 Systemoversikt 14 Staxo 40 i detalj 18 Brukseksempler 21 Praksiseksempler 23 Tilpasning til plan, høyde og belastning 26 Bruksutvidelse med konsoller 32 Sammenkobling av tårn / stillasplattformer mellom tårn 34 Monteringsoversikt 36 Liggende montasje 41 Stående montasje 41 Stående montasje: med rammer 1,20m nederst 45 Stående montasje: med rekkverk på midten 49 Flytting 50 Flytting med Staxo 40-transporthjul 51 Løfting med kran 54 Generelt 54 Forankring på bygget 56 Svertestål/støtte for tårnreisene 62 Hellingstilpasning 64 Tverrbjelkesikring 65 Kombinasjon med standarddeler fra andre Doka-forskalingssystemer 66 Kombinasjon med Dokamatic-dekkebord 68 Transportere, stable og lagre 74 Mål 76 Produktoversikt 3

4 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser Innledning Brukergrupper Denne brukerinformasjonen (monterings- og bruksanvisning) er beregnet på dem som skal arbeide med Doka-produktet/-systemet som er beskrevet her, og inneholder informasjon om standardutførelse av montering og riktig bruk av systemet. lle personer som arbeider med det aktuelle produktet må være fortrolig med innholdet i dette dokumentet og sikkerhetsinstruksene som finnes her. Personer som ikke eller bare med vansker kan lese og forstå dette dokumentet, må gis opplæring og innføring av kunden. Kunden er ansvarlig for at brukerne er gjort kjent med informasjonen fra Doka (for eksempel brukerinformasjon, monterings- og bruksveiledning, bruksanvisning, planer osv.) og at de har gjort seg kjent med den og at den er tilgjengelig for brukerne der systemet skal brukes. I den konkrete tekniske dokumentasjonen og i de tilhørende forskalingsberedskapsplanene beskriver Doka arbeidssikkerhetstiltak som gir sikker bruk av Doka-produktene innen bruksområdene som blir beskrevet. I alle tilfeller er brukeren forpliktet til å sørge for at nasjonale HMS-regler blir overholdt i hele prosjektet, og om nødvendig iverksette flere eller andre egnede arbeidssikkerhetstiltak. Risikovurdering Det er kundens ansvar å lage, dokumentere, realisere og revidere en risikovurdering på hvert anleggsområde. Dette underlagsmaterialet er basis for den spesifikke risikovurderingen på anleggsområdet og anvisningene for hvordan brukeren skal klargjøre og bruke systemet. Det erstatter den imidlertid ikke. nmerkninger til dette dokumentet Brukerinformasjonen kan også brukes som en generell monterings- og bruksanvisning eller inngå i en monterings- og bruksanvisning som gjelder den aktuelle byggeplassen. Tegninger/beskrivelser som er vist i denne dokumentasjonen viser til dels tilstander under montering og er derfor sikkerhetsteknisk sett ikke alltid fullstendige. Sikkerhetsutstyr som eventuelt ikke vises i denne fremstillingen, skal likevel brukes av kunden i henhold til gjeldende regler. Flere sikkerhetsanvisninger, særlig advarsler, er oppført i de enkelte kapitlene. Planlegging Sørg for sikre arbeidsplasser ved bruk av forskaling (for eksempel ved montering/demontering, ombygging og flytting osv.). rbeidsplassene må være tilgjengelige via sikre adkomstveier! vvik fra anvisningene i dette dokumentet eller endringer som ikke overholder anvisningene, krever en egen statisk dokumentasjon og en utfyllende monteringsanvisning. For alle bruksfasene gjelder Kunden må sørge for at montering og demontering, flytting og forskriftsmessig bruk av produktet ledes og overvåkes av autoriserte personer med korrekt faglig kompetanse. Disse skal ikke være påvirket av alkohol, medikamenter eller stoffer. Doka-produkter er tekniske arbeidsmaterialer som bare skal brukes til næringsformål i henhold til gjeldende brukerinformasjon eller annen teknisk dokumentasjon fra Doka. I alle faser av byggingen må det kontrolleres at alle bygningskomponenter og enheter er tilstrekkelig stabile! De funksjonstekniske anvisningene, sikkerhetsanvisningene og belastningstallene må leses og overholdes. Hvis ikke kan det oppstå ulykker, alvorlige personskader (livsfare) og store materielle skader. Ildkilder er ikke tillatt i forskalingsområdet. Varmeapparater er bare tillatt ved kyndig bruk i tilstrekkelig avstand fra forskalingen. rbeidene skal tilpasses væreforholdene (f.eks. sklifare). Ved ekstreme værforhold skal det tas forutseende forholdsregler for å sikre materiellet og områdene i nærheten samt for å beskytte arbeidstager. Kontroller regelmessig at alle forbindelser sitter godt og virker som de skal. Det er spesielt viktig å kontrollere og eventuelt stramme skru- og kileforbindelser der dette er naturlig i byggeprosessen, og særlig etter ekstraordinære hendelser (for eksempel etter storm). 4

5 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning Montering Før bruk må kunden kontrolleres at materialet/systemet ikke er skadet. Skadde, deformerte deler eller deler som er svekket av slitasje, korrosjon eller råte må ikke tas i bruk. Sammenblanding av våre forskalingssystemer med systemer fra andre produsenter innebærer farer som kan føre til personskader og materielle skader, og må først undersøkes spesielt. Monteringen skal utføres av kundens kvalifiserte medarbeidere. Det er ikke tillatt å utføre endringer på Doka-produkter. Endringer innebærer en sikkerhetsrisiko. Forskaling Doka-produkter og systemer må oppføres slik at all belastningsinnvirkning kan tas opp på en sikker måte! Støping Ta hensyn til tillatt ferskbetongtrykk. For høy støpehastighet fører til overbelastning av forskalingen, kraftigere nedbøyning og skaper fare for brudd. vforskaling Forskalingen skal først rives når betongen har nådd tilstrekkelig fasthet og ansvarlig person har gitt tilatelse til riving! Riv ikke løs forskalingen med kranen under avforskalingen. Bruk egnet verktøy som for eksempel trekiler, innrettingsverktøy eller systemelementer som for eksempel Framax krympehjørner. Ved riving av forskaling skal stabiliteten til bygnings-, stillas- og forskalingskomponenter ikke komme i fare! Transportere, stable og lagre Følg alle gjeldende forskrifter for transport av forskalingen og stillaser. I tillegg til dette skal Doka-festemidler alltid brukes. Fjern løse deler eller sikre dem slik at de ikke sklir eller faller ned. lle bygningskomponenter skal oppbevares sikkert, og Dokas spesielle instrukser i de tilhørende kapitler i denne brukerinformasjonen skal følges! Forskrift / rbeidsmiljøforskrift Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk og forbruk av våre produkter, skal de til enhver tid gjeldende forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet i de aktuelle landene følges. Hvis en person eller en gjenstand har falt mot eller inn i sidebeskyttelsen eller tilbehørsdelene, skal disse kontrolleres av en sakkyndig person før videre bruk. Vedlikehold Bruk bare originaldeler fra Doka som reservedeler. Reparasjoner må kun utføres av produsenten eller av autoriserte institusjoner. Symboler I denne dokumentasjonen benyttes følgende symboler: Viktig Manglende overholdelse kan føre til funksjonsfeil eller materielle skader. FORSIKTIG / DVRSEL / FRE Manglende overholdelse kan føre til materielle skader og inntil svært alvorlige helseskader (livsfare). Instruksjon Dette tegnet angir at handlingene må foretas av brukeren. Visuell kontroll Viser at de utførte handlingene må kontrolleres i form av en visuell kontroll. Tips Viser til nyttige brukstips. Henvisning Henviser til andre dokumenter. nnet Med forbehold om endringer som følge av teknisk utvikling. 5

6 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Eurokoder hos Doka Ved utgangen av 2007 ble det i Europa innført en enhetlig normfamilie for bygg og anlegg, de såkalte eurokodene (EC). Disse brukes over hele Europa som gjeldende grunnlag for produktspesifikasjoner, anbudsinnbydelser og kalkulasjonsbasert dokumentasjon. Eurokodene utgjør verdens best utviklede normer for byggesektoren. Eurokodene blir brukt som standard i Doka-gruppen fra utgangen av DIN-normene avløses dermed som Doka-standard for produktmål. Det utbredte "σ tillatt -konsept" (sammenligning av faktiske og tillatte spenninger) erstattes i og med eurokodene av et nytt sikkerhetskonsept. I eurokodene sammenholdes virkninger (belastninger) med motstand (bæreevne). Den tidligere sikkerhetsfaktoren i de tillatte spenningene deles inn i flere delsikkerhetskoeffisienter. Sikkerhetsnivået forblir det samme! E d R d E d F d F k γ F Måleverdi av effekten ved en kraft (E... effect; d... design) Gjennomsnittskrefter fra kraft F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Måleverdi for en kraft R d Måleverdi for motstand (R... resistance; d... design) Bæreevne på tverrsnitt (V Rd, N Rd, M Rd ) Stål: R d = R k Tre: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force) Karakteristisk verdi for en kraft R k Karakteristisk verdi for motstand "faktisk belastning", brukslast for eksempel motstand i momentet mot strekkgrensen (k... characteristic) for eksempel egenvekt, nyttelast, betongtrykk, vind Delsikkerhetskoeffisient for krefter (på belastningssiden; F... force) for eksempel for egenvekt, nyttelast, betongtrykk, vind Verdier fra EN γ M k mod Delsikkerhetskoeffisient for en byggedelegenskap (på materialsiden; M...material) for eksempel for stål eller tre Verdier fra EN Modifikasjonsfaktor (for trevirke, korrigert for fuktighet og belastningsvarighet), for eksempel for Doka bjelke H20 verdier iht. EN og EN Sammenstilling av sikkerhetskonseptene (Eksempel) σ tillatt-konsept EC/DIN-konsept [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F flyt ~ 1.65 F tillatt F faktisk R [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 E 90 [kn] d F = 1.5 De "tillatte verdiene" som er omtalt i Dokas dokumentasjon (for eksempel Q tillatt = 70 kn) svarer ikke til måleverdiene (for eksempel V Rd = 105 kn)! Forvekslinger må unngås!! I vår dokumentasjon blir de tillatte verdiene fremdeles angitt.. Følgende delsikkerhetskoeffisienter er fulgt: γ F = 1,5 γ M, Tre = 1,3 γ M, Stål = 1,1 k mod = 0,9 Dermed vil alle måleverdier fra de tillatte verdiene for EC-beregninger fremkomme F faktisk F tillatt Utnyttelsesgrad E d R d 6

7 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning 7

8 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Doka-tjenester Hjelp i alle prosjektfaser Doka tilbyr et stort utvalg tjenester med ett eneste mål: Å bidra til å gjøre ditt byggeprosjekt vellykket. Hvert prosjekt er unikt. Det alle byggeprosjekter likevel har til felles, er en grunnstruktur med fem faser. Doka kjenner kundenes krav, og gjennom våre veiledningsog planleggingstjenester og andre tjenester hjelper vi deg med en effektiv gjennomføring av forskalingsoppgavene ved bruk av våre forskalingsprodukter - i alle fasene Prosjektutviklingsfase nbudsfase Planleggingsfase Ta veloverveide avgjørelser takket være profesjonell veiledning Optimer forhåndsytelsene med Doka som erfaren partner Kontroller forskalingsbruk mer effektivt ved hjelp av seriøst kalkulerte forskalingskonsepter Finn de riktige forskalingsløsningene takket være hjelp med anbudsinnbydelsene grundig analyse av utgangssituasjonen objektiv vurdering av planleggings-, gjennomførings- og tidsrisiko Utarbeidelse av nøye gjennomtenkte tilbud gjennom seriøst kalkulerte veiledende priser riktig forskalingsvalg optimalt grunnlag for tidsberegning Lønnsom planlegging fra begynnelsen av takket være detaljerte anbud fastsetting av utstyrsmengde avklaring av forløpstider og overgivelsesfrister 8

9 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning Byggefase 4 5 vslutningsfase Fordeler for deg takket være profesjonell veiledning Reduserte kostnader og innspart tid Rådgivning og støtte fra begynnelsen av fører til riktig valg og planmessig bruk av forskalingsystemer. Du oppnår optimal utnyttelse av forskalingsmaterialet og effektivt forskalingsarbeid takket være riktige arbeidsforløp. Maksimal utnyttelse av ressursene ved hjelp av forskalingseksperter hos Doka. Optimalisering av byggeforløpet ved hjelp av nøye arbeidsplanlegging prosjektteknikere med internasjonal erfaring tilpasset transportlogistikk hjelp på stedet En positiv avslutning takket være profesjonell hjelp Dokas tjenester står for åpenhet og effektivitet ved hjelp av samlet forskalingsretur demontering utført av spesialister effektiv rengjøring og renovering med spesialutstyr Maksimering av arbeidssikkerheten Rådgivning og støtte for riktig og planmessig bruk gir økt arbeidssikkerhet. Åpenhet Takket være åpne tjenester og kostnader unngår du improvisasjoner under byggingen og overraskelser etterpå. Reduserte følgekostnader Sakkyndig rådgivning om valg, kvalitet og riktig bruk gjør at du unngår materialfeil og reduserer slitasjen til et minimum. 9

10 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Tårnreis Staxo 40 Det ergonomiske understøttelsessystemet for høybygg Enkel håndtering for hurtig arbeid Høy ergonomigrad på grunn av lav vekt pr. komponent ergonomisk optimalisert rammegeometri få systemkomponenter logisk monteringssekvens Høy lønnsomhetsgrad ved alle understøttelser i høybygg Økonomisk uten konkurranse på grunn av hurtig arbeidsforløp krantidsbesparende reising optimalisert materialutnyttelse takket være fleksible rammeavstander gjennomgangsmulighet for raskt arbeid i stillaset og under forskalingen Revolusjonerende H-rammer for enkel håndtering og hurtig montering / demontering Maksimal sikkerhet også ved store understøttelseshøyder Sikker reising og riving ved hjelp av definerte festepunkter for personlig verneutstyr med fallsikring stillasplattformer med integrert låseanordning for feste til ramme heldekkende stillasplattinger konsoller for optimal sikring ved dekkekant Bruksområder i høybygg (f.eks. hotell-lobbyer) for dekker med lave laster Bæreevnen til Staxo 40 på inntil 45 kn per stender er dermed økonomisk optimalisert for forskaling med doble hovedbjelker H20 ideell til bruk ved dekkehøyder over 4 m for sikker understøttelse ved dekkekant ved lav belastning i grunnkonstruksjoner (f.eks. brokrageplater) Konsoller for sikkert arbeid ved dekkekant 10

11 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Den patenterte gjennomgangsmuligheten og hel stillasplattformer sørger for raskt og sikkert arbeid i stillaset og under forskalingen 11

12 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systemoversikt Oppbygning Systemdeler på Staxo 40 b a Toppgafler () Staxo 40-justerbar Staxo 40-juster- toppgaffel bar toppgaffel 30 cm 70 cm Staxo 40-toppskrue 30 cm Staxo 40-toppskrue 70 cm F B E C Øvre høydejusterspindel for tårnreis. Brukes til å feste og høydetilpasse forskalingen. Det går an å bruke både en og to Doka-bjelker H20. Brukes til å feste stålprofiler (f.eks. stålbjelker eller bjelker til Dokamatic-dekkebordene) C D Hovedbjelkene sikres mot tipping. Staxo 40-ramme (B) Staxo 40-ramme 1,80 Staxo 40-ramme 1,20 m m Staxo 40-ramme 0,90 m a... Rammeavstander = 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm b... Rammebredde = 150 cm (kan ikke brukes sammen med tårnreis d2, Staxo og Staxo 100) Toppgafler B Staxo 40-ramme C Diagonalkryss D Bunnstykke E F Stillasplattform Stillasplattform med plattformluke Varmforsinkede stålrammer. 12

13 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Diagonalkryss (C) G H Kryssavstiving av stålrør mellom rammene. Kan skilles fra hverandre på grunn av: Preging (G) f.eks = rammehøyde 1,80 m = rammeavstand 250 cm Fargeklips med spor (H) (se tabell) Bunnskruer (D) Staxo 40-bunnskrue 30cm Staxo 40-bunnskrue 70 cm Betegnelse Fargeklips Spor Diagonalkryss grønn Diagonalkryss rød Diagonalkryss lys grønn Diagonalkryss blå Diagonalkryss gul Diagonalkryss oransje Diagonalkryss grønn 1 Diagonalkryss rød 1 Diagonalkryss lys grønn 1 Diagonalkryss blå 1 Diagonalkryss gul 1 Diagonalkryss oransje 1 Diagonalkryss grønn 3 Diagonalkryss rød 3 Diagonalkryss lys grønn 3 Diagonalkryss blå 3 Diagonalkryss gul 3 Diagonalkryss oransje 3 Hovedregel: For å sikre geometrien må horisontale diagonalkryss 12.xxx eller skyvestive plattformer monteres: i første og siste etasje hver tiende meter og mellom ved behov, f.eks. ved - horisontal holder for tårnet (også midlertidig) - Innføring av lokal belastning (f.eks. fra konsoll eller fra festing av tårnet til kranen ved liggende reising) Stillasplattformer (E) Stillasplattform 60/...cm Stillasplattform 60/...cm med plattformluke Stillasplattformer i aluminium/treverk med eller uten selvlåsende lem for sikre arbeidsplattinger. Med integrert låseanordning for feste til rammer Bredde: 60 cm Lengde: 60 / 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm Stillasplattform 30/...cm Stålstillasplattformer som gir sikre arbeidsplattformer. Med integrert låseanordning for feste til rammer Bredde: 30 cm Lengde: 100 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300 cm Tillatt bærelast: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Belastningsklasse 2 iht. EN :2003 C

14 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Staxo 40 i detalj Egenskaper ved Staxo 40-rammene Rammestillas med gjennomgangsmulighet ved å snu rammene Ved å snu rammene blir det tilstrekkelig gjennomgangshøyde for sikkert arbeid på stillaset og under forskalingen. Staxo 40-ramme 1,80m Bare 24,5 kg, 18,0 kg eller 15,0 kg, avhengig av rammetype. Ergonomi Ergonomisk form derfor lett å bære i rammens tyngdepunkt Staxo 40-ramme 1,20 m og 0,90 m Ramme 1,80 m Ramme 1,80 m øvre ramme snudd Ramme 1,20 m øvre ramme snudd 1.70m 2.00m 2.00m

15 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Tyngdekraftlås velutprøvd forbindelsessystem (delene kan ikke falle av) sikrer diagonalkryssene to tydelige stillinger (lukket åpen) Festepunkter for personlig verneutstyr med fallsikring lukket åpen på den integrerte universalbøylen hvor som helst på rammens diagonalrør fungerer i begge retninger, også med snudde rammer sikrer diagonalkryssene også ved liggende reising og på de underliggende tyngdekraftlåsene til rammene

16 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Fleksible tilkoblingsmuligheter for koblinger På vertikalrøret - Staxo 40-ramme 1,80m På topp- og bunnstykkene På de 70 cm lange topp- og bunnstykkene kan det på det gjengeløse rørstykket monteres dreiekoblinger 48 mm eller normalkoblinger 48 mm. a Staxo 40-justerbar toppgaffel 70 cm Staxo 40-toppskrue 70 cm Staxo 40-bunnskrue 70 cm C C C a Dreiekobling 48 mm eller normalkobling 48 mm B Stillasrør 48,3 mm Videre kan det for alle 70 cm lange topp- og bunnskruer monteres en halvkobling 48 mm 95 i hullene på rørstykket. a... maks. 25 cm (da overholdes maks. avstand på 16 cm fra krysningspunktet for systemlinjene iht. EN 12812) Dreiekobling 48 mm eller normalkobling 48 mm Staxo 40-ramme 1,20 m og 0,90 m a Mål for avsvertede skruer, se typeblad. a a... maks. 25 cm (da overholdes maks. avstand på 16 cm fra krysningspunktet for systemlinjene iht. EN 12812) Dreiekobling 48 mm eller normalkobling 48 mm På horisontalprofilen - ved alle rammetyper a b B a cm b cm B Halvkobling 48 mm 95 16

17 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Sammenkobling av rammene Staxo 40-skjøtestykke Rammene settes oppå hverandre ved hjelp av Staxo 40-skjøtestykke med integrert stoppskive. Takket være den lange overlappingen på 15 cm trengs det ikke ekstra sikring ved stående reising og riving. Sikring av spindlene mot uttrekking Staxo 40-spindellås (E) Det kreves en strekkfast sammenkobling med Staxo 40-spindellås ved liggende reising ved flytting med kran når det virker krefter på tårnet som fører til trekkbelastning E E En strekkfast sammenkobling ved hjelp av Staxo 40- låseklips D48,3 mm er nødvendig ved liggende reising ved flytting med kran når det virker krefter på tårnet som fører til trekkbelastning Tillatt strekkraft 5 kn Reising av kvadratiske tårn For kvadratiske tårn 150/150 cm må ikke rammene-og stenderflaten stå over hverandre! Tillatt strekkraft 11,7 kn

18 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Brukseksempler I høybygg, f.eks. inngangsområder Dekkebordenheter I flere bruksområder kan tårnreisen monteres til ferdige dekkebord Randbord med rekkverk Tårnreis og bjelketvinge kan kombineres optimalt med Dokaflex når det gjelder rekkverk. D C E B F Tårnreis B Dokaflex C Bjelketvinge 20 D Rekkverksstolpe T 1,80 m (ekstrautstyr med sparkebordholder T 1,80m), rekkverkstvinge S eller rekkverk 1,50 m E Surrebånd 5,00 m F Doka ekspressanker 16 x 125 mm og Doka låsefjær 16 mm DVRSEL Ved lange utkraginger på hovedbjelkene må disse sikres mot å løsne. 18

19 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Bjelkeunderstøttelse Opptak av laster, f.eks. ved utkraging av dekker Med Staxo 40-konsollen for overføring av laster, støttet med en justerstøtte. Vippesikring for tårnet, f.eks. med justerstøtten for prefab-element Sikre passasjer i etasjeskillekanten Med Staxo 40-konsoll 90 cm og sikring mot vipping av tårnet, f.eks. med justerstøtte for prefab-elementer

20 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Fleksibel tilpasning til byggverket. Kombinasjon med dekkestøtter Ekstra rammeskiver Uavhengig av systemets cc-avstand for rammene kan det monteres en ekstra rammeskive med stillasrør. x x... trinnløst fra 20 cm til 150 cm vsvertning med stillasrør 48,3 mm

21 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Praksiseksempler Systembeskrivelse 21

22 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 22

23 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Tilpasning til plan, høyde og belastning Systembeskrivelse Ved hjelp av variable rammeavstander blir de enkelte rammene montert med liten eller stor cc-avstand avhengig av belastningen. Det brukes bare akkurat så mye materiale som det faktisk trengs. f. eks.: stor belastning liten rammeavstand f. eks.: liten belastning stor rammeavstand Plan Plan

24 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Høydejustering Grovjustering i 30 cm trinn ved hjelp av de tre rammehøydene 0,90 m, 1,20 m og 1,80 m Millimeternøyaktig fininnstilling med de ulike toppog bunnstykkene. Viktig: vhengig av statisk konstruksjon av tårnreisen må det planlegges med mindre uttrekkslengder. Detaljer, se kapittelet "Mål". Systemmål Ved flere etasjer Tabell B: Toppområdet Staxo 40-justerbar toppgaffel 30 cm Staxo 40-justerbar toppgaffel 70 cm Staxo 40-toppskrue 30 cm Staxo 40-toppskrue 70 cm LK LK LK LK Ramme i øverste etasje Ramme i øverste etasje 1,80 / 1,20 / 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m 1,80 / 1,20 / 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m L K maks. 35,8 75,8 75,8 75,8 35,8 75,8 75,8 75,8 L K min. 5,5 15,5 15,5 26,4 5,5 15,5 15,5 26,4 Verdier i cm Min.-verdier uten forskalingsklaring Tabell C: Bunnområde Staxo 40-bunnskrue 30 cm Staxo 40-bunnskrue 70 cm LF LF Ramme i nederste etasje 1,80 m 1,20 m 0,90 m 1,80 m 1,20 m 0,90 m L F maks. 35,6 35,6 35,6 75,6 75,6 75,6 L F min. 6,0 6,0 6,0 15,4 15,4 26,3 Verdier i cm Min.-verdier uten forskalingsklaring 24

25 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Ved lave etasjehøyder NB: Min.-verdier L K og L F for monterte topp- eller bunnskruer i forhold til spesifikasjonene i de forrige tabellenekan ofte ikke oppnås for lave etasjehøyder. Begrunnelse: Lengdene for de monterte bunn- eller toppstykkene i rammen gir til sammen et større mål enn rammehøyden. a b a b Staxo 40-bunnskrue 30 cm 50,7 -- Staxo 40-bunnskrue 70 cm 100,5 -- Staxo 40-toppskrue 30 cm -- 50,8 Staxo 40-toppskrue 70 cm ,7 Staxo 40-justerbar toppgaffel 30 cm -- 50,8 Staxo 40-justerbar toppgaffel 70 cm ,7 25

26 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Bruksutvidelse med konsoller Staxo 40-konsoll 90 cm Montering 1) Sikre tårn mot velting (f.eks. med justerstøtte). 2) Monter Staxo 40-rammebjelke 1,40 når trekk- eller trykkpunktet for konsollen ikke er støttet. 3) Plasser Staxo 40-konsollen 90 cm oppå diagonalrøret for rammen og sikre. Monter og sikre nedre bolt mot utilsiktet løsning Q Utvidelse med rekkverksstøtte XP 1,20 m Utvidelse med Staxo 40-toppskruer / justerbare toppgafler R E D Staxo 40-konsoll 90 cm D Staxo 40-ramme E Staxo 40-rammebjelke 1,40 m (ved behov) H Bolt D16/122 I Øyesplint 6x Monter diagonalkryss 9.xxx mellom konsollene og sikre med sperreklinker Forutsetninger for bruk: DVRSEL Fare for velting! Før montering og bruk av konsollen må tårnet sikres mot velting med justerstøtter eller svertestål. Viktig: vstivning med Staxo 40-rammebjelke 1,40 m er alltid nødvendig når trekk- eller trykkpunktet for konsollen ikke er støttet. Den integrerte dreieenheten i Staxo 40-rammebjelke tillater også ettermontering i allerede reiste tårnenheter

27 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Montering på Staxo 40-ramme 1,20 m Hvis alle rammer har horisontalprofil øverst slik at trekk- og trykkpunkt for konsollen er støttet = ikke nødvendig med Staxo 40-rammebjelke 1,40 m. B I Detalj feste av justerstøtte for prefab-elementer Som veltesikring må det på hver ramme med konsoll monteres en justerstøtte for pre-fabelementer. Denne må festes til gulvet med Doka-ekspressanker 16 x 125 mm. H F I a F Montering på Staxo 40-ramme 1,20 m Hvis ikke alle rammer har horisontalprofil øverst og dermed trekk- og trykkpunkt for konsollen ikke er støttet = nødvendig med Staxo 40-rammebjelke 1,40 m. H B E I F a... maks. 16 cm iht. EN F Justerstøtte for prefab-elementer I Halvkobling 48 mm Montering på Staxo 40-ramme 1,80 m Øvre ramme med horisontalprofil opp, under dette rammer med horisontalprofil ned, dette innebærer at trykkpunktet for konsollen ikke er støttet = nødvendig med Staxo 40-rammebjelke 1,40 m. I B F H E Staxo 40-konsoll 90 cm B Rekkverkstøtte XP 1,20 m eller Staxo 40-justerbare toppgaffel / toppskrue E Staxo 40-rammebjelke 1,40 m F Justerstøtte for prefab. elementer G Diagonalkryss 9.xxx H Halvkobling 48 mm 95 27

28 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Detalj med rekkverksstøtte XP 1,20 m Utførelse med stillasrør B D C a c Stillasrørholder D48 mm B Stillasrør 48,3 mm C Sparkebordholder XP 1,20m D Rekkverkstøtte XP 1,20 m Vær oppmerksom på brukerinformasjonen "Sidebeskyttelsesystem XP"! a cm c cm Sparkebordholder XP 1,20m Staxo 40-konsoll 90 cm: Tillatt bærelast: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) ved en påvirkning på maks c/c 3m. Belastningsklasse 2 iht. EN :2003 Innplanking og rekkverksbord Plankedimensjon for c/c avstand opp til 2,50 m: Plank min. 20/5 cm Rekkverksbord min. 20/3 cm eller detaljert mål iht. EN NB: Trekomponenter i forbindelse med plattformen må minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338. I Tyskland må innplankning av tre være merket med Ü- merke. Innplanking og rekkverksbord: Per løpende meter stillas trengs det 0,6 m 2 dekkbrett og 0,6 m 2 rekkverksbord (ved entreprenør). Feste av planken: med 4 stk. skruer M 10 x 120 per. konsoll (ikke del av leveransen). Feste av rekkverksbord: Med spiker 28

29 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Detalj med Staxo 40-toppskruer / justerbare toppgafler Viktig: Finérplatene i kantområdet må spikres til strøbjelkene! Staxo 40-ramme 1,20 m eller 0,90 m (horisontalprofil oppe) B c a D a... 98,0 cm c... maks. uttrekkslengde Staxo 40-konsoll 90 cm B Staxo 40-toppskrue eller justerbar toppgaffel D Staxo 40-ramme 1,20 m eller 0,90 m (horisontalprofil oppe) Staxo 40-ramme 1,80 m Staxo 40-ramme 1,20 m eller 0,90 m (horisontalprofil nede) B c b E a D a... 98,0 cm b... 5,5 cm c... maks. uttrekkslengde minus mål b Staxo 40-konsoll 90 cm B Staxo 40-toppskrue eller justerbar toppgaffel D Staxo 40-ramme 1,80 m eller 1,20 og 0,90 m med horisontalprofil nede E Staxo 40-rammebjelke 1,40 m 29

30 Systembeskrivelse Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Bruk av konsollen uten betonglast Vippesikring med justerstøtte Hver ramme med konsoll må støttes med en justerstøtte for prefab-elementer. Hele tårnenheten må sammenkobles strekkfast med Staxo 40-spindellås og Staxo 40- låseklips. Se kapittelet "Flytting med kran" Forankring av justerstøtten Doka ekspressanker kan brukes flere ganger- som verktøy er en hammer tilstrekkelig. Betongens karakteristiske terningfasthet (f ck,cube): min. 25 N/mm 2 eller 250 kg/cm 2 (betong C20/25) Ta hensyn til monteringsveiledningen! Nødvendig bæreevne for alternative plugger: R d 20,3 kn (F tillatt 13,5 kn) Følg produsentens gjeldende monteringsforskrifter. I H B F V a F J a... Uttrekkslengde for justerstøttene til prefab-elementer 340: fra cm 540: fra cm b... ca. 60 H... Horisontalkraft V... resulterende vertikalkraft fra H... vsvertnings-/støttekraft Detalj feste av justerstøtten på gulv/dekke F Q R M J Staxo 40-konsoll 90 cm B Staxo 40-toppskrue eller justerbar toppgaffel F Justerstøtte 340 eller 540 for prefabrikkerte elementer I Halvkobling 48 mm 95 J Doka ekspressanker 16 x 125 mm og Doka låsefjær 16 mm Støttekraft for den ytterste spindelen på konsollen: Tillatt F under monteringstilstand < 3,0 kn Tillatt F under støping: 0 kn 30

31 Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Systembeskrivelse Bruk av konsollen med støpebelastning Ekstra avstivning av konsollen Last fra utkraget dekke føres via Staxo-konsollen 90cm ned på underliggende dekke med justerbare støtter på hver konsoll for å sikre at tårnet ikke belastes med trykkrefter. Hver ramme med konsoll må støttes med en justerstøtte for prefab-elementer. Hele tårnenheten må sammenkobles strekkfast med Staxo 40-spindellås og Staxo 40- låseklips. Se kapittelet "Flytting med kran" Detalj feste av justerstøtten på konsollen P O L N K Detalj feste av justerstøtten på gulv/dekke K R J M Q L E I Staxo 40-konsoll 90 cm B F K M J F B Staxo 40-toppskrue eller justerbar toppgaffel E F J Staxo 40-rammebjelke 1,40 m Justerstøtte 340 eller 540 for prefabrikkerte elementer Doka ekspressanker 16 x 125 mm og Doka låsefjær 16 mm K Justerstøtte 340 eller 540 L Staxo 40-justerstøtteadapter M Formstøttesko N Bolt B25/90,5 O Bolt D16/122 P Øyesplint 6x42 Q Bolt d25/58 R Fjærbolt Støttekraft for den ytre spindelen på konsollen: tillatt Fmaks: 10,5 kn Reduksjon av tillatt vertikalbelastning F V /stender med 7,7 kn Forankring av justerstøtten Doka ekspressanker kan brukes flere ganger- som verktøy er en hammer tilstrekkelig. Betongens karakteristiske terningfasthet (f ck,cube ): min. 25 N/mm 2 eller 250 kg/cm 2 (betong C20/25) Ta hensyn til monteringsveiledningen! Nødvendig bæreevne for alternative plugger: R d 20,3 kn (F tillatt 13,5 kn) Følg produsentens gjeldende monteringsforskrifter. 31

Brukerinformasjon 06/2007. Monterings- og bruksveiledning. Doka Formvogn T 9730-235-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 06/2007. Monterings- og bruksveiledning. Doka Formvogn T 9730-235-01. Forskalingseksperten 06/2007 rukerinformasjon 999771018 N Monterings- og bruksveiledning Doka Formvogn T 9730-235-01 Forskalingseksperten Innledning rukerinformasjon Doka Formvogn T by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as

SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET. svas svalland as SYKEHJEMSSENGER FOR DET 21. ÅRHUNDRET svas svalland as svas svalland as tlf 222 80 896 fax 222 89 196 firmapost@svas.no www.svas.no 1 Bilde på forsiden viser Völker sykehjemsseng 3082 Vis-a-Vis med MA-design

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Riktig og sikker hogst

Riktig og sikker hogst Riktig og sikker hogst Riktig og sikker hogst Skogbrukets HMS-utvalg Sikkerhet og ansvar i skogen Hogst er risikofylt arbeid, med fare for alvorlige skader. Skogbruksnæringe har i lang tid drevet et systematisk

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer