Doka kassettforskaling Frami

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doka kassettforskaling Frami"

Transkript

1 06/2009 rukerinformasjon N Monterings- og bruksveiledning Doka kassettforskaling Frami

2 Innledning rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Innledning by Doka Industrie GmbH, mstetten 2

3 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Innledning Innhold Side Innledning... 2 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser... 4 Eurokoder hos Doka... 6 Produktbeskrivelse... 8 Veggforskaling... 9 Veggforskaling med Frami... 9 Frami kassett i detalj...10 Det logiske systemrasteret...12 Tilpasningsevne...13 Forskalingsflak...14 Formstagsystem...16 Lengdejustering med passbiter...18 Rettvinklede hjørner...20 Spisse og stumpe hjørner...22 Endestengsløsing Elementkobling for økt strekkbelastning...25 Veggoverganger...26 Påbygging av form...27 Sjaktforskaling...28 Formstøtter...32 Støpestillas med enkeltkonsoller...34 Flytting med kran...38 Transportere, stable og lagre...40 Fundamentforskaling...45 Oppbygning av fundamentforskalingen...46 Ensidig forskaling...48 Støpehøyder på inntil 1,20 m...49 Rundforskaling...50 Oppbygging av rundforskalingen...51 eregning av maks. kassettbredde...54 Fastsetting av kassettfordelingen...55 Oppstilling og innretting / støpestillas / flytting...56 Søyleforskaling...57 Søyleforskaling med Frami...57 Oppbygging av søyleforskaling...58 Generelt...60 Rengjøring og vedlikehold Doka servicetilbud...61 Forskalingsplanlegging med Tipos...62 Produktoversikt

4 Innledning Grunnleggende sikkerhetsinstrukser Innledning rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami rukergrupper Denne brukerinformasjonen (monterings- og bruksanvisning) er beregnet på dem som skal arbeide med Doka-produktet/-systemet som er beskrevet her, og inneholder informasjon om standardutførelse av montering og riktig bruk av systemet. lle personer som arbeider med det aktuelle produktet må være fortrolig med innholdet i dette dokumentet og sikkerhetsinstruksene som finnes her. Personer som ikke eller bare med vansker kan lese og forstå dette dokumentet, må gis opplæring og innføring av kunden. Kunden er ansvarlig for at brukerne er gjort kjent med informasjonen fra Doka (for eksempel brukerinformasjon, monterings- og bruksveiledning, bruksanvisning, planer osv.) og at de har gjort seg kjent med den og at den er tilgjengelig for brukerne der systemet skal brukes. I den konkrete tekniske dokumentasjonen og i de tilhørende forskalingsberedskapsplanene beskriver Doka arbeidssikkerhetstiltak som gir sikker bruk av Doka-produktene innen bruksområdene som blir beskrevet. I alle tilfeller er brukeren forpliktet til å sørge for at nasjonale HMS-regler blir overholdt i hele prosjektet, og om nødvendig iverksette flere eller andre egnede arbeidssikkerhetstiltak. Risikovurdering Det er kundens ansvar å lage, dokumentere, realisere og revidere en risikovurdering på hvert anleggsområde. Dette underlagsmaterialet er basis for den spesifikke risikovurderingen på anleggsområdet og anvisningene for hvordan brukeren skal klargjøre og bruke systemet. Det erstatter den imidlertid ikke. nmerkninger til dette dokumentet rukerinformasjonen kan også brukes som en generell monterings- og bruksanvisning eller inngå i en monterings- og bruksanvisning som gjelder den aktuelle byggeplassen. Tegninger/beskrivelser som er vist i denne dokumentasjonen viser til dels tilstander under montering og er derfor sikkerhetsteknisk sett ikke alltid fullstendige. Flere sikkerhetsanvisninger, særlig advarsler, er oppført i de enkelte kapitlene. Planlegging Sørg for sikre arbeidsplasser ved bruk av forskaling (for eksempel ved montering/demontering, ombygging og flytting osv.). rbeidsplassene må være tilgjengelige via sikre adkomstveier! vvik fra anvisningene i dette dokumentet eller endringer som ikke overholder anvisningene, krever en egen statisk dokumentasjon og en utfyllende monteringsanvisning. For alle bruksfasene gjelder Kunden må sørge for at montering og demontering, flytting og forskriftsmessig bruk av produktet ledes og overvåkes av autoriserte personer med korrekt faglig kompetanse. Disse skal ikke være påvirket av alkohol, medikamenter eller stoffer. Doka-produkter er tekniske arbeidsmaterialer som bare skal brukes til næringsformål i henhold til gjeldende brukerinformasjon eller annen teknisk dokumentasjon fra Doka. I alle faser av byggingen må det kontrolleres at alle bygningskomponenter og enheter er tilstrekkelig stabile! De funksjonstekniske anvisningene, sikkerhetsanvisningene og belastningstallene må leses og overholdes. Hvis ikke kan det oppstå ulykker, alvorlige personskader (livsfare) og store materielle skader. Ildkilder er ikke tillatt i forskalingsområdet. Varmeapparater er bare tillatt ved kyndig bruk i tilstrekkelig avstand fra forskalingen. rbeidene skal tilpasses væreforholdene (f.eks. sklifare). Ved ekstreme værforhold skal det tas forutseende forholdsregler for å sikre materiellet og områdene i nærheten samt for å beskytte arbeidstager. Kontroller regelmessig at alle forbindelser sitter godt og virker som de skal. Det er spesielt viktig å kontrollere og eventuelt stramme skru- og kileforbindelser der dette er naturlig i byggeprosessen, og særlig etter ekstraordinære hendelser (for eksempel etter storm). 4

5 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Innledning Montering Før bruk må kunden kontrolleres at materialet/systemet ikke er skadet. Skadde, deformerte deler eller deler som er svekket av slitasje, korrosjon eller råte må ikke tas i bruk. Sammenblanding av våre forskalingssystemer med systemer fra andre produsenter innebærer farer som kan føre til personskader og materielle skader, og må først undersøkes spesielt. Monteringen skal utføres av kundens kvalifiserte medarbeidere. Det er ikke tillatt å utføre endringer på Doka-produkter. Endringer innebærer en sikkerhetsrisko. Forskaling Doka-produkter og systemer må oppføres slik at all belastningsinnvirkning kan tas opp på en sikker måte! Støping Ta hensyn til tillatt ferskbetongtrykk. For høy støpehastighet fører til overbelastning av forskalinger, kraftigere nedbøyning og skaper fare for brudd. vforskaling Forskalingen skal først rives når betongen har nådd tilstrekkelig fasthet og ansvarlig person har gitt tilatelse til riving! Riv ikke løs forskalingen med kranen under avforskalingen. ruk egnet verktøy som for eksempel trekiler, innrettingsverktøy eller systemelementer som for eksempel Framax krympehjørner. Ved riving av forskaling skal stabiliteten til bygnings-, stillas- og forskalingskomponenter ikke komme i fare! Transportere, stable og lagre Følg alle gjeldende forskrifter for transport av forskalinger og stillaser. I tillegg til dette skal Doka-festemidler alltid brukes. Fjern løse deler eller sikre dem slik at de ikke sklir eller faller ned. lle bygningskomponenter skal oppbevares sikkert, og Dokas spesielle instrukser i de tilhørende kapitler i denne brukerinformasjonen skal følges! Forskrift / rbeidsmiljøforskrift Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk og forbruk av våre produkter, skal de til enhver tid gjeldende forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet i de aktuelle landene følges. Merknad iht. EN 13374: Hvis en person eller en gjenstand har falt mot eller inn i sidebeskyttelsessystemet og tilbehørsdelene, kan sidebeskyttelseskomponenten kun tas i videre bruk hvis den er blitt kontrollert av en sakkyndig person. Vedlikehold ruk bare originaldeler fra Doka som reservedeler. Symboler I denne dokumentasjonen benyttes følgende symboler: Viktig Manglende overholdelse kan føre til funksjonsfeil eller materielle skader. FORSIKTIG / DVRSEL / FRE Manglende overholdelse kan føre til materielle skader og inntil svært alvorlige helseskader (livsfare). Instruksjon Dette tegnet angir at handlingene må foretas av brukeren. Visuell kontroll Viser at de utførte handlingene må kontrolleres i form av en visuell kontroll. Tips Viser til nyttige brukstips. Henvisning Henviser til andre dokumenter. nnet Med forbehold om endringer som følge av teknisk utvikling. 5

6 Innledning Eurokoder hos Doka Ved utgangen av 2007 ble det i Europa innført en enhetlig normfamilie for bygg og anlegg, de såkalte eurokodene (E). Disse brukes over hele Europa som gjeldende grunnlag for produktspesifikasjoner, anbudsinnbydelser og kalkulasjonsbasert dokumentasjon. Eurokodene utgjør verdens best utviklede normer for byggesektoren. Eurokodene blir brukt som standard i Doka-gruppen fra utgangen av DIN-normene avløses dermed som Doka-standard for produktmål. rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Det utbredte "σ tillatt -konsept" (sammenligning av faktiske og tillatte spenninger) erstattes i og med eurokodene av et nytt sikkerhetskonsept. I eurokodene sammenholdes virkninger (belastninger) med motstand (bæreevne). Den tidligere sikkerhetsfaktoren i de tillatte spenningene deles inn i flere delsikkerhetskoeffisienter. Sikkerhetsnivået forblir det samme! E d R d E d F d F k γ F Måleverdi av effekten ved en kraft (E... effect; d... design) Gjennomsnittskrefter fra kraft F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Måleverdi for en kraft R d Måleverdi for motstand (R... resistance; d... design) æreevne på tverrsnitt (V Rd, N Rd, M Rd ) Stål: R d = R k Tre: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force) Karakteristisk verdi for en kraft R k Karakteristisk verdi for motstand "faktisk belastning", brukslast for eksempel motstand i momentet mot strekkgrensen (k... characteristic) for eksempel egenvekt, nyttelast, betongtrykk, vind Delsikkerhetskoeffisient for krefter (på belastningssiden; F... force) for eksempel for egenvekt, nyttelast, betongtrykk, vind Verdier fra EN γ M k mod Delsikkerhetskoeffisient for en byggedelegenskap (på materialsiden; M...material) for eksempel for stål eller tre Verdier fra EN Modifikasjonsfaktor (for trevirke, korrigert for fuktighet og belastningsvarighet), for eksempel for Doka bjelke H20 verdier iht. EN og EN Sammenstilling av sikkerhetskonseptene (Eksempel) σ tillatt-konsept E/DIN-konsept [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F flyt ~ 1.65 F tillatt F faktisk R [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 E 90 [kn] d F = 1.5 De "tillatte verdiene" som er omtalt i Dokas dokumentasjon (for eksempel Q tillatt = 70 kn) svarer ikke til måleverdiene (for eksempel V Rd = 105 kn)! Forvekslinger må unngås!! I vår dokumentasjon blir de tillatte verdiene fremdeles angitt.. Følgende delsikkerhetskoeffisienter er fulgt: γ F = 1,5 γ M, Tre = 1,3 γ M, Stål = 1,1 k mod = 0,9 Dermed vil alle måleverdier fra de tillatte verdiene for E-beregninger fremkomme F faktisk F tillatt Utnyttelsesgrad E d R d 6

7 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Notater Innledning 7

8 Innledning rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Produktbeskrivelse Framiden hendige småbrettforskalingen for fundamenter og små flater Doka kassettforskaling Frami er et gjennomtenkt forskalingssystem for småbrett spesielt utviklet for økonomisk forskaling av fundamenter og små flater. Frami kassettene er lette og hendige og kan dermed raskt settes opp for hånd. Med Frami forskaler du svært raskt og økonomisk, også uten kran. På byggeplasser med kran kan også flere kassetter flyttes samlet. Det gjennomtenkte kassettrasteret med fem kassettbredder og to kassetthøyder, muliggjør optimal tilpassing til alle situasjoner på byggeplassen. Frami er perfekt tilpasset for bruk ved boligbygging og grunnkonstruksjoner: Vegger Fundamenter Ensidige forskalinger Rundforskalinger Søyler Også kjellere, kanalsjakter, lave støttevegger, brystninger og balustrader løses optimalt i systemet. Et effektivt sikkerhets- og arbeidstilbehør letter arbeidet på byggeplassen og gjør kostbare improvisasjoner overflødige ruksområder

9 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Veggforskaling med Frami Med Doka kassettforskaling Frami forskaler du perfekt, også uten kran. Den gode bæreevnen og lange levetiden gjør Doka kassettforskaling Frami økonomisk for bruk på fundamenter og små flater. Tillatt ferskbetongtrykk: 40kN/m 2 Frami er usedvanlig allsidig og fleksibel, slik at du raskt kan forskale et hvert grunnplan. Forbinding av kassettene med Frami hurtigklemme skjer raskt og sikkert på ethvert sted på kassetten. Tilpasningsåpninger mellom Frami kassettene er lette å lukke. Systemet gir deg valget mellom flere muligheter for best mulig lengdetilpasning i hvert enkelt tilfelle. Frami stopper ikke opp for hjørner, endeforskalinger og veggoverganger. Også her finner du perfekte og økonomiske løsninger. Egnet sikkerhets- og arbeidstilbehør gjør at arbeidet med Frami går både lettere og raskere. J F D I H E G Frami kassett (side 10) Kassettforbinding (side 14) Forankringssystem (side 16) D Lengdetilpasning (side 18) E Rettvinklede hjørner (side 20) F Spisse og stumpe hjørner (side 22) G Endeforskalinger (side 24) H Reising av formflak (side 27) I Veggstøtter (side 32) J Støpestillas (side 34) 9

10 Veggforskaling rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Frami kassett i detalj Stor kapasitet Formstabile stålrammer av hulprofiler a mm Kassettprofil Renne for kassettforbinding Forskalingsfinér D Silikonfuge 40 kn/m 2 ferskbetongtrykk over hele flaten iht. DIN ved overholdelse av jevnhetstoleransene iht. DIN 18202, tabell 3, linje 6. Formstabil kassettprofil lang levetid på grunn av varmgalvanisering kraftig tverrprofil kassett-endeside som er lett å rengjøre derfor er kassettene alltid tette renne hele veien rundt til plassering av koblingsdeler på ethvert ønsket punkt kantbeskyttelse for forskalingsplater i form av rammeprofil tverrboringer for hjørnedannelser og endeforskalinger DVRSEL Det er ikke tillatt å klatre i tverrprofilene. Tverrprofilene er ingen erstatning for stige. Enkelt feste av tilbehørsdelene i tverrprofilen Frami kassett Frami spennklemme Frami universalbjelke 10

11 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Forankringsboring a... ø 20 mm Forskalingshud til forankringsbeskyttelse Forskalingshud Forankringsboring med forskalingshud til forankringsbeskyttelse Rene betongflater Den høyverdige 15 mm kraftige forskalingsfinéren belagt med film har høy slitestyrke Håndtak Integrert håndgrep DVRSEL Ikke bruk håndgrepene som festepunkt for krantransport! Fare for at forskalingen faller ned. ruk egnede lastopptaksverktøy og festepunkter. Se kapittelet "Flytting med kran" og "Transportere, stable og lagre". 11

12 Veggforskaling rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Det logiske systemrasteret Kassetter Logisk kassettraster i 15 cm trinn. Høyde og bredde på Frami kassettene gir et logisk, fordelaktig raster, noe som gjør forskalingen særlig fleksibel og økonomisk. are 5 kassettbredder og 2 kassetthøyder Dermed kan du forskale alle typer grunnplan. Tilpassingen skjer i trinn på 15 cm, både i høyden og i bredden. Kassettbredder [cm] Universalkassetter redden 75 cm finnes også som universalkassett i høydene 120 og 150 cm. Det spesielle hullrasteret gjør at disse kassettene er spesielt egnet for økonomisk utforming av: Hjørner Veggoverganger Endestengsløsninger Søyleforskalinger Kassettbredde Kassetthøyder [cm] Kassetthøyder [cm] Mål i cm Mål i cm

13 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Tilpasningsevne Kombinasjonsmuligheter I dette perfekte kassettrasteret har du således utallige kombinasjonsmuligheter, såvel i bredden som i høyden. Du kan montere kassettene stående og liggende. Ved hjelp av 15 cm rasteret kan du alltid tilpasse forskalingen optimalt til byggets dimensjoner. Videreforskaling med tre Kassettforskaling Frami byr likeledes på enkle forbindinger når veggarealer må videreforskales med tre. Universalbjelke og finérvinkel gjør det mulig å forbinde videre med kantlist og forskalingshud. G D E F Skjematisk fremstilling Trinnløs høydeforskyvning Rennen som løper hele veien rundt Frami kassettene, gjør det mulig å montere forbindingsdelene ved hvert ønsket punkt. Kassettene kan dermed monteres trinnløst, uten forhåndsbestemt raster, ved siden av hverandre, forskjøvet i høyden. Tilpassing ved trinn, skrå flater eller ujevnheter i bakken kan dermed skje uten ekstra arbeid. Frami universalbjelke Frami spennklemme Frami finérvinkel D Frami låsehendel E Kantlist F Forskalingsfinér G Frami kassett Skjematisk fremstilling 13

14 Veggforskaling Forskalingsflak rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Enkel kassettkobling med Frami hurtigklemme Frami hurtigklemme: Tillatt trekkraft: 10,0 kn Tillatt tverrkraft: 5,0 kn Tillatt moment: 0,2 knm Hurtigklemmen og den justerbare klemmen fra Frami gir hurtige, innrettede og trekkfaste forbindelser har ingen smådeler som kan mistes utsettes ikke for tilskitning festes kun med hammer (maks. 800 g) På grunn av rennen som løper hele veien rundt rammeprofilen er det mulig å foreta kassettkoblingen i ethvert ønsket punkt. Kassettene kan således monteres trinnløst forskutt i høyden Stående kassetter: Kassetthøyde ntall klemmer 1,20 m 2 1,50 m 2 Liggende kassetter: Kassettbredde ntall klemmer 0,30 m 1 0,45 m 1 0,60 m 2 0,75 m 2 0,90 m 2 Ekstra kassettkoblinger i området for utvendige hjørner (økt trekkbelastning), se kapittelet "Elementkobling for økt strekkbelastning". For posisjonen til de nødvendige forbindingsdelene ved påbygging, se kapittelet "Reising av formflak". Viktig: Kileforbindelser skal ikke smøres

15 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Innrettende kassettkobling med justeringsmulighet med Frami justerbar klemme vstivet kassettforbinding med Frami opprettingsklemme Frami justerbar klemme: Tillatt trekkraft: 7,5 kn Justeringer foretas enkelt og effektivt med dekkbroer med Frami passbiter. Med den justerbare klemmen fra Frami forbindes kassettene tett og i flukt. Den justerbare klemmen settes rett over tverrprofilen. a Frami opprettingsklemme: Tillatt trekkraft: 10,0 kn Tillatt moment: 0,45 knm a... maks. 15 cm Ved å bruke Frami opprettingsklemme oppnår man en ekstra avstiving i kassettforbindingen. Opprettingsklemmen settes rett over tverrprofilen

16 Veggforskaling Formstagsystem rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Forankring i Frami kassettene Forankringssituasjon ved påbygging Forankringssituasjon i kassett Prinsipielt gjelder følgende: I hvert forankringspunkt som ikke er dekket av stagmutteren, skal det bygges inn et formstag. Fest alltid i den større kassetten. Unntak, se kapittelet "Lengdejustering med justeringsstykker" eller "Reising av formflak". Forankringsboringer ruk bare godkjente stag. Stagene må ikke sveises eller varmes opp. som ikke benyttes, lukkes med Frami staghullsplugg. 16

17 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Doka formstagsystem 15,0 D Stagmutter 15,0 Stag 15,0mm Plastrør 22mm D Universalkonus 22mm De 22 mm plastrørene som blir igjen i betongen lukkes med 22 mm plugger. lternativt til plastrør med universalkonus finnes det også avstandsrør i komplett-utførelse Stagmutter 15,0 Stag 15,0 mm vstandsrør (bruksferdig for bestemte veggtykkelser) Pluggene for lukking av avstandsrørene er inkludert i leveransen. N: Doka tilbyr også økonomiske løsninger for fremstilling av vanntette forankringspunkter. For ytterligere informasjon, se brukerinformasjonen "Doka formstag for spesielle krav". Stag 15,0mm: Tillatt belastning ved 1,6 gangers forhøyet sikkerhet mot bruddlast: 120 kn Tillatt belastning iht. DIN 18216: 90 kn Stagnøkkel 15,0/20,0 Til å vri og holde fast i stagene. 17

18 Veggforskaling rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Lengdejustering med passbiter Justeringer: 0-15 cm med passbit og justerbar klemme Ved kombinasjon av passbitbreddene 2, 3, 5 og 10 cm er justeringer i 1 cm raster mulig. Frami universalbjelke: Tillatt moment: 1,3 knm Justering inntil 2 cm Forankring i kassett uten universalbjelke Justering inntil 5 cm Forankring i passbit uten universalbjelke Justering inntil 7,5 cm Forankring i kassett med universalbjelke Justering inntil 15 cm Forankring i passbit med universalbjelke D Frami justerbar klemme Frami passbit Frami universalbjelke (til montering av formstag) D Forankring 18

19 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Justeringer: 4,5-15 cm med krymplinjal Justeringer: 0-50 cm med finérvinkel og forskalingsfinér E D Frami krymplinjal Frami universalbjelke Frami spennklemme D Forankring E Frami justerbar klemme nkerboringer i krymplinjalen som ikke benyttes, lukkes med Frami staghullsplugg. Frami finérvinkel Frami låsehendel Forskalingsfinér D Kantlist E F Frami universalbjelke 1,25 m Frami spennklemme G Forankring Ved trekkbelastning (for hjørner og endeforskalinger) er det nødvendig med en trekkforankring på byggeplassen. Muligheter for feste av universalbjelker: For klemdeler med byggehøyde 5 cm (Frami universalbjelke () ): Frami spennklemme () For klemdeler med byggehøyde 5 til 12 cm (f.eks. Framax universalbjelke (E) ): Frami universalbolt () + stagmutter (D) 19

20 Veggforskaling Rettvinklede hjørner asis for hjørneløsning er det sterke, vridningsstive Frami-innerhjørnet rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami med Frami universalkassett Ved bruk av denne kassetten kan det brukes et veggtykkelsesraster på 5 cm a a a a cm Stål-forskalingshud For rettvinklet utforming av ytterhjørnet har du 2 muligheter: med Frami universalkassett med Frami ytterhjørne Ekstra kassettkoblinger i området for utvendige hjørner (økt trekkbelastning), se kapittelet "Elementkobling for økt strekkbelastning". Frami universalkassett Frami universalbolt + stagmutter 15,0 D Frami hurtigklemme E D E a cm b cm Frami innerhjørne Frami kassett 0,45 m b Mulige veggtykkelser i 5 cm raster: Nødvendig antall Frami universalbolter + stagmutre 15,0 15,0: Universalkassett 0,75x1,20m 2 stk. Universalkassett 0,75x1,50m 3 stk. 20

21 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Med Frami ytterhjørne Med Frami ytterhjørne er det mulig med en enkel utforming av hjørnet, i et trangt utgravingsområde eller ved store veggtykkelser. Eksempel T-forbinding a a a cm b cm Frami innerhjørne Frami ytterhjørne Frami hurtigklemme D Frami justerbar klemme E F Frami universalbjelke Passbit innvendig (maks. 15,0 cm) G Passbit utvendig (maks. 7,5 cm) H Frami kassett 0,75m I D E G Frami kassett 0,45m (maks. 0,75m) I H F b a cm Frami innerhjørne Frami hurtigklemme Frami kassett 0,75m Ytterhjørner Med Framax trekantlist Nødvendig antall Frami hurtigklemme: Veggtykkelse opp Veggtykkelse opp til 40 cm til 60 cm Ytterhjørne 1,20m 4 6 Ytterhjørne 1,50m 4 6 Frami ytterhjørne Frami hurtigklemme Frami kassett D Framax trekantlist E Trådstift 22x40 Framax trekantlist brukes også til hjørnedannelser sammen med universalkassetten. 21

22 Veggforskaling Spisse og stumpe hjørner rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Vinkel , med justerbart inner-/ ytterhjørne E F D Med justerbarte ytter-og innerhjørner løser Frami også problemet med spisse og stumpe vinkler G Justerbart innv. innerhjørne I Justerbart utv. ytterhjørne a... 0,7 cm b... 24,3 cm a... 1,2 cm b... 0,5 cm Ved utførelse av hjørnene må man passe på følgende: Fra og med en vinkel på 120 må du sette inn universalbjelker i innerhjørnet (i hvert monteringsnivå på det justerbarte hjørnet). I ytterhjørnet må du generelt sette inn universalbjelker (i hvert monteringsnivå på det justerbarte hjørnet). Ved justering av ekstra universalbjelker må anvisningene i kapittelet "Lengetilpasning med justeringsstykker" følges. Ekstra kassettkoblinger i området for utvendige hjørner (økt trekkbelastning), se kapittelet "Elementkobling for økt strekkbelastning". Nødvendig antall Frami hurtigklemme i det justerbarte ytterhjørnet: Kassettbredde ved siden av justerbarte Kassetthøyde ytterhjørnet opptil 60 cm opptil 90 cm 1,20 m 4 6 1,50 m 4 6 Frami justerbart ytterhjørne Frami justerbart innerhjørne Frami kassett D Frami hurtigklemme E Frami universalbjelke 1,25m F Frami spennklemme G Forankring E F D Frami justerbart ytterhjørne Frami justerbart innerhjørne Frami kassett D Frami hurtigklemme E Frami universalbjelke F Frami spennklemme G Forankring 135 H G

23 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Vinkel med justerbart innerhjørne I D E G F Frami justerbart innerhjørne Frami kassett Frami hurtigklemme D Frami universalbjelke E Frami spennklemme F Forankring D F E Frami justerbart innerhjørne Frami hurtigklemme Frami universalbjelke D Frami spennklemme E Forankring F Frami kassett 23

24 Veggforskaling Endestengsløsing rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami med universalkassett D For utforming av endeforskalingen har du 2 muligheter: med universalkassett med universalbjelke Frami universalbolt / Frami hjørneforbinder: Tillatt trekkbelastning: 13,0 kn (ved bruk i kassett) 15,6 kn (ved bruk i universalkassett) Med universalbjelke Universalkassett Universalbolt 5 12 cm eller hjørneforbinder Stagmutter 15,0 D Kassett Det gjennomgående 5 cm hullrasteret på universalkassettene muliggjør endeforskalinger med inntil 55 cm veggtykkelse. Monteringen på kassetten gjøres med universalbolt 5-12 cm eller hjørneforbinder og stagmutter 15,0. Nødvendig antall forbindingselementer: Kassetthøyde Universalbolt / hjørneforbinder + stagmutre 15,0 1,50m 6 1,20m 4 D E Universalbjelker Universalbolt 5 12 cm eller hjørneforbinder Stagmutter 15,0 D Kassett E Forankring Frami universalbjelke: Tillatt moment: 1,3 knm Universalbjelken sørger for trinnløse endeforskalinger over hver veggtykkelse. Universalbjelkene monteres med universalbolt 5-12 cm eller hjørneforbinder og stagmutter 15,0. Nødvendig antall universalbjelker: Kassetthøyde Universalbjelker 1,50m 2 1,20m 2 24

25 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Elementkobling for økt strekkbelastning Prinsipielt trengs det bare 2 klemmer på 1,50 m forskalingshøyde som trekkforbinding mellom kassettene. For opptak av større trekkbelastninger, spesielt innenfor området for ytterhjørner, er ekstra kassettforbindinger nødvendig. I området ved utvendig hjørne ved rettvinklede hjørner Veggtykkelser fra 40 til 60 cm: Per kassettskjøt inntil 1,80 m fra ytterhjørne: 1 ekstra klemme b X1 ved spisse og stumpe hjørner Kassettbredder fra 60 cm til 90 cm: Per kassettskjøt inntil 1,80 m fra justerbart ytterhjørne: 1 ekstra klemme b X1 c c b X1 a b X1 a c... > 60 cm til 90 cm b... opptil 1,80 m X1... ved 1,50 m forksalingshøyde: 2 klemmer + 1 ekstra klemme a cm til 60 cm b... opptil 1,80 m X1... ved 1,50 m forksalingshøyde: 2 klemmer + 1 ekstra klemme 25

26 Veggforskaling rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggoverganger Tverrtilkobling med kassett og kantlist: med universalkassett: D Kassett Kantlist Justerbar klemme D Forankring Universalkassett Forankring vstivning med kassett og kantlist: Hjørnetilkobling Med justering D D E F F H E G Kassett Kantlist (maks. 10 cm) Universalbjelke (inntil 5 cm kantlistbredde er ikke nødvendig) D Frami spennklemme E Forankring F vstivning Kassett Kantlist (maks. 10 cm) Kassett 0,30m D Universalbjelker (inntil 5 cm kantlistbredde er ikke nødvendig) E Frami spennklemme F Frami hurtigklemme G Forankring H vstivning Lengdetilkobling uten justering med universalkassett: X F E D X... maks. 15 cm Universalkassett Forankring Kassett Kantlist (maks. 5 cm) Kantlist D Justerbar klemme E Forankring F vstivning 26

27 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Påbygging av form Veggforskaling med kassett 1,20 og 1,50m Forskalingshøyde: 240, 270 og 300 cm Forskalingshøyde: 360, 390, 420 cm Posisjon for nødvendige forbindings-, formstagsog tilbehørsdeler for: løfting og tilsidelegging flytting med kran plattformlaster støping vindbelastning Frami hurtigklemme: Tillatt trekkraft: 10,0 kn Tillatt tverrkraft: 5,0 kn Tillatt moment: 0,2 knm Variant med opprettingsklemme Forskalingshøyde: 360, 390 og 420 cm Frami opprettingsklemme: Tillatt trekkraft: 10,0 kn Tillatt moment: 0,45 knm Frami universalbjelke: Tillatt moment: 1,3 knm D E Variant med Frami hurtigklemme og universalbjelke Stag 15,0mm + stagmutter 15,0 Frami hurtigklemme Frami opprettingsklemme D Frami universalbjelke 0,70m E Frami spennklemme Viktig: Kileforbindelser skal ikke smøres. 27

28 Veggforskaling rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Sjaktforskaling Med krymphjørne I løsnes hele sjaktforskalingen fra veggen og flyttes deretter med kran. Produktkjennetegn: Ikke negativt betongavtrykk. Forskalings-/avforskalingsfunksjon integrert i det innvendige hjørnet (uten kran, med krympspindler). Hele sjaktforskalingen kan flyttes under ett (med kranbøyler og fireparts kjetting). Til forskaling og avforskaling kan det brukes to ulike krympspindler: Framax krympspindel I med skralle Framax krympspindel I vforskalingsklaring: a a a a... 30,0 cm b Framax krymphjørne I Framax krympspindel I eller Framax krympspindel I med skralle Stål-forskalingshud Justeringsposisjon (passbit) i sjakt for innvendig forskaling: mest mulig på midten av forskalingen ikke i umiddelbar nærhet av krympehjørnene a... 3,0 cm b... 6,0 cm

29 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Forskalingsflak Forbindingen av Framax innvendig krymphjørne med Frami kassetter skjer med hjelp av Framax hurtigklemmer RU. Profildifferansen justeres med Frami profiladapter. Oppbygging av innvendig Framax krymphjørne I 1) Trekk ut koblingsboltene. 2) Sett inn innvendig krymphjørne i flukt. 3) Skyv inn koblingsboltene. 4) Skru fast de innvendige krymphjørnene med 2 stk. sekskantskruer. D Frami adapter for krymphjørne I E Framax hurtigklemme RU E D Tr Nødvendig antall Framax hurtigklemmer RU:: Høyde på innvendig krymphjørne Kassetthøyder ntall klemmer 1,35 m 1,20 m 4 2,70 m 1,20 m + 1,50 m 8 3,30 m 1,50 m + 1,50 m 8 For å oppnå full forskalingsklaring må Framax hurtigklemme RU monteres med høydeforskyvning. Forankring Ved forankring av sjaktforskalingen brukes forankringsposisjonen for Frami kassetten. Profildifferansen justeres med Frami forankringsadapter. Koblingsbolter Innvendig krymphjørne Sekskantskrue M16x45 Montering av Framax krympspindel I Montasjeanvisningen gjelder for krympspindel I og krympspindel I med skralle. 1) Trekk ut bøylen fra krympspindelen. 2) Sett krympspindelen på sentreringen på krymphjørnet. 3) Vri krympspindelen så langt det går mot høyre. 4) Plasser skralle eller spindelmutter mellom hullene i skyvestaget. 5) Sikre krympspindelen med bøylen. 1 F 2 5 Tr F Frami stagadapter for krymphjørne I E 3 D Tr Tr Tr Framax krympspindel I eller Framax krympspindel I med skralle øyle Sentrering på krymphjørnet D Skralle eller spindelmutter E Skyvestag 29

Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo 40 98024-310-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo 40 98024-310-01. Forskalingseksperten 11/2011 Brukerinformasjon 999805018 no Monterings- og bruksveiledning Tårnreis Staxo 40 98024-310-01 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Brukerinformasjon

Detaljer

Brukerinformasjon 06/2007. Monterings- og bruksveiledning. Doka Formvogn T 9730-235-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 06/2007. Monterings- og bruksveiledning. Doka Formvogn T 9730-235-01. Forskalingseksperten 06/2007 rukerinformasjon 999771018 N Monterings- og bruksveiledning Doka Formvogn T 9730-235-01 Forskalingseksperten Innledning rukerinformasjon Doka Formvogn T by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Oversettelse av original brukerveiledning

Oversettelse av original brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning Bordfresemaskin T12 Bordfresemaskin T27 Modell: T12 T27 Fix T27 FleX Maskinnr.:.... Årsmodell:.... OTTO MARTIN MASCHINENBAU GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer