Doka kassettforskaling Frami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doka kassettforskaling Frami"

Transkript

1 06/2009 rukerinformasjon N Monterings- og bruksveiledning Doka kassettforskaling Frami

2 Innledning rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Innledning by Doka Industrie GmbH, mstetten 2

3 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Innledning Innhold Side Innledning... 2 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser... 4 Eurokoder hos Doka... 6 Produktbeskrivelse... 8 Veggforskaling... 9 Veggforskaling med Frami... 9 Frami kassett i detalj...10 Det logiske systemrasteret...12 Tilpasningsevne...13 Forskalingsflak...14 Formstagsystem...16 Lengdejustering med passbiter...18 Rettvinklede hjørner...20 Spisse og stumpe hjørner...22 Endestengsløsing Elementkobling for økt strekkbelastning...25 Veggoverganger...26 Påbygging av form...27 Sjaktforskaling...28 Formstøtter...32 Støpestillas med enkeltkonsoller...34 Flytting med kran...38 Transportere, stable og lagre...40 Fundamentforskaling...45 Oppbygning av fundamentforskalingen...46 Ensidig forskaling...48 Støpehøyder på inntil 1,20 m...49 Rundforskaling...50 Oppbygging av rundforskalingen...51 eregning av maks. kassettbredde...54 Fastsetting av kassettfordelingen...55 Oppstilling og innretting / støpestillas / flytting...56 Søyleforskaling...57 Søyleforskaling med Frami...57 Oppbygging av søyleforskaling...58 Generelt...60 Rengjøring og vedlikehold Doka servicetilbud...61 Forskalingsplanlegging med Tipos...62 Produktoversikt

4 Innledning Grunnleggende sikkerhetsinstrukser Innledning rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami rukergrupper Denne brukerinformasjonen (monterings- og bruksanvisning) er beregnet på dem som skal arbeide med Doka-produktet/-systemet som er beskrevet her, og inneholder informasjon om standardutførelse av montering og riktig bruk av systemet. lle personer som arbeider med det aktuelle produktet må være fortrolig med innholdet i dette dokumentet og sikkerhetsinstruksene som finnes her. Personer som ikke eller bare med vansker kan lese og forstå dette dokumentet, må gis opplæring og innføring av kunden. Kunden er ansvarlig for at brukerne er gjort kjent med informasjonen fra Doka (for eksempel brukerinformasjon, monterings- og bruksveiledning, bruksanvisning, planer osv.) og at de har gjort seg kjent med den og at den er tilgjengelig for brukerne der systemet skal brukes. I den konkrete tekniske dokumentasjonen og i de tilhørende forskalingsberedskapsplanene beskriver Doka arbeidssikkerhetstiltak som gir sikker bruk av Doka-produktene innen bruksområdene som blir beskrevet. I alle tilfeller er brukeren forpliktet til å sørge for at nasjonale HMS-regler blir overholdt i hele prosjektet, og om nødvendig iverksette flere eller andre egnede arbeidssikkerhetstiltak. Risikovurdering Det er kundens ansvar å lage, dokumentere, realisere og revidere en risikovurdering på hvert anleggsområde. Dette underlagsmaterialet er basis for den spesifikke risikovurderingen på anleggsområdet og anvisningene for hvordan brukeren skal klargjøre og bruke systemet. Det erstatter den imidlertid ikke. nmerkninger til dette dokumentet rukerinformasjonen kan også brukes som en generell monterings- og bruksanvisning eller inngå i en monterings- og bruksanvisning som gjelder den aktuelle byggeplassen. Tegninger/beskrivelser som er vist i denne dokumentasjonen viser til dels tilstander under montering og er derfor sikkerhetsteknisk sett ikke alltid fullstendige. Flere sikkerhetsanvisninger, særlig advarsler, er oppført i de enkelte kapitlene. Planlegging Sørg for sikre arbeidsplasser ved bruk av forskaling (for eksempel ved montering/demontering, ombygging og flytting osv.). rbeidsplassene må være tilgjengelige via sikre adkomstveier! vvik fra anvisningene i dette dokumentet eller endringer som ikke overholder anvisningene, krever en egen statisk dokumentasjon og en utfyllende monteringsanvisning. For alle bruksfasene gjelder Kunden må sørge for at montering og demontering, flytting og forskriftsmessig bruk av produktet ledes og overvåkes av autoriserte personer med korrekt faglig kompetanse. Disse skal ikke være påvirket av alkohol, medikamenter eller stoffer. Doka-produkter er tekniske arbeidsmaterialer som bare skal brukes til næringsformål i henhold til gjeldende brukerinformasjon eller annen teknisk dokumentasjon fra Doka. I alle faser av byggingen må det kontrolleres at alle bygningskomponenter og enheter er tilstrekkelig stabile! De funksjonstekniske anvisningene, sikkerhetsanvisningene og belastningstallene må leses og overholdes. Hvis ikke kan det oppstå ulykker, alvorlige personskader (livsfare) og store materielle skader. Ildkilder er ikke tillatt i forskalingsområdet. Varmeapparater er bare tillatt ved kyndig bruk i tilstrekkelig avstand fra forskalingen. rbeidene skal tilpasses væreforholdene (f.eks. sklifare). Ved ekstreme værforhold skal det tas forutseende forholdsregler for å sikre materiellet og områdene i nærheten samt for å beskytte arbeidstager. Kontroller regelmessig at alle forbindelser sitter godt og virker som de skal. Det er spesielt viktig å kontrollere og eventuelt stramme skru- og kileforbindelser der dette er naturlig i byggeprosessen, og særlig etter ekstraordinære hendelser (for eksempel etter storm). 4

5 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Innledning Montering Før bruk må kunden kontrolleres at materialet/systemet ikke er skadet. Skadde, deformerte deler eller deler som er svekket av slitasje, korrosjon eller råte må ikke tas i bruk. Sammenblanding av våre forskalingssystemer med systemer fra andre produsenter innebærer farer som kan føre til personskader og materielle skader, og må først undersøkes spesielt. Monteringen skal utføres av kundens kvalifiserte medarbeidere. Det er ikke tillatt å utføre endringer på Doka-produkter. Endringer innebærer en sikkerhetsrisko. Forskaling Doka-produkter og systemer må oppføres slik at all belastningsinnvirkning kan tas opp på en sikker måte! Støping Ta hensyn til tillatt ferskbetongtrykk. For høy støpehastighet fører til overbelastning av forskalinger, kraftigere nedbøyning og skaper fare for brudd. vforskaling Forskalingen skal først rives når betongen har nådd tilstrekkelig fasthet og ansvarlig person har gitt tilatelse til riving! Riv ikke løs forskalingen med kranen under avforskalingen. ruk egnet verktøy som for eksempel trekiler, innrettingsverktøy eller systemelementer som for eksempel Framax krympehjørner. Ved riving av forskaling skal stabiliteten til bygnings-, stillas- og forskalingskomponenter ikke komme i fare! Transportere, stable og lagre Følg alle gjeldende forskrifter for transport av forskalinger og stillaser. I tillegg til dette skal Doka-festemidler alltid brukes. Fjern løse deler eller sikre dem slik at de ikke sklir eller faller ned. lle bygningskomponenter skal oppbevares sikkert, og Dokas spesielle instrukser i de tilhørende kapitler i denne brukerinformasjonen skal følges! Forskrift / rbeidsmiljøforskrift Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk og forbruk av våre produkter, skal de til enhver tid gjeldende forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet i de aktuelle landene følges. Merknad iht. EN 13374: Hvis en person eller en gjenstand har falt mot eller inn i sidebeskyttelsessystemet og tilbehørsdelene, kan sidebeskyttelseskomponenten kun tas i videre bruk hvis den er blitt kontrollert av en sakkyndig person. Vedlikehold ruk bare originaldeler fra Doka som reservedeler. Symboler I denne dokumentasjonen benyttes følgende symboler: Viktig Manglende overholdelse kan føre til funksjonsfeil eller materielle skader. FORSIKTIG / DVRSEL / FRE Manglende overholdelse kan føre til materielle skader og inntil svært alvorlige helseskader (livsfare). Instruksjon Dette tegnet angir at handlingene må foretas av brukeren. Visuell kontroll Viser at de utførte handlingene må kontrolleres i form av en visuell kontroll. Tips Viser til nyttige brukstips. Henvisning Henviser til andre dokumenter. nnet Med forbehold om endringer som følge av teknisk utvikling. 5

6 Innledning Eurokoder hos Doka Ved utgangen av 2007 ble det i Europa innført en enhetlig normfamilie for bygg og anlegg, de såkalte eurokodene (E). Disse brukes over hele Europa som gjeldende grunnlag for produktspesifikasjoner, anbudsinnbydelser og kalkulasjonsbasert dokumentasjon. Eurokodene utgjør verdens best utviklede normer for byggesektoren. Eurokodene blir brukt som standard i Doka-gruppen fra utgangen av DIN-normene avløses dermed som Doka-standard for produktmål. rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Det utbredte "σ tillatt -konsept" (sammenligning av faktiske og tillatte spenninger) erstattes i og med eurokodene av et nytt sikkerhetskonsept. I eurokodene sammenholdes virkninger (belastninger) med motstand (bæreevne). Den tidligere sikkerhetsfaktoren i de tillatte spenningene deles inn i flere delsikkerhetskoeffisienter. Sikkerhetsnivået forblir det samme! E d R d E d F d F k γ F Måleverdi av effekten ved en kraft (E... effect; d... design) Gjennomsnittskrefter fra kraft F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Måleverdi for en kraft R d Måleverdi for motstand (R... resistance; d... design) æreevne på tverrsnitt (V Rd, N Rd, M Rd ) Stål: R d = R k Tre: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force) Karakteristisk verdi for en kraft R k Karakteristisk verdi for motstand "faktisk belastning", brukslast for eksempel motstand i momentet mot strekkgrensen (k... characteristic) for eksempel egenvekt, nyttelast, betongtrykk, vind Delsikkerhetskoeffisient for krefter (på belastningssiden; F... force) for eksempel for egenvekt, nyttelast, betongtrykk, vind Verdier fra EN γ M k mod Delsikkerhetskoeffisient for en byggedelegenskap (på materialsiden; M...material) for eksempel for stål eller tre Verdier fra EN Modifikasjonsfaktor (for trevirke, korrigert for fuktighet og belastningsvarighet), for eksempel for Doka bjelke H20 verdier iht. EN og EN Sammenstilling av sikkerhetskonseptene (Eksempel) σ tillatt-konsept E/DIN-konsept [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F flyt ~ 1.65 F tillatt F faktisk R [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 E 90 [kn] d F = 1.5 De "tillatte verdiene" som er omtalt i Dokas dokumentasjon (for eksempel Q tillatt = 70 kn) svarer ikke til måleverdiene (for eksempel V Rd = 105 kn)! Forvekslinger må unngås!! I vår dokumentasjon blir de tillatte verdiene fremdeles angitt.. Følgende delsikkerhetskoeffisienter er fulgt: γ F = 1,5 γ M, Tre = 1,3 γ M, Stål = 1,1 k mod = 0,9 Dermed vil alle måleverdier fra de tillatte verdiene for E-beregninger fremkomme F faktisk F tillatt Utnyttelsesgrad E d R d 6

7 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Notater Innledning 7

8 Innledning rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Produktbeskrivelse Framiden hendige småbrettforskalingen for fundamenter og små flater Doka kassettforskaling Frami er et gjennomtenkt forskalingssystem for småbrett spesielt utviklet for økonomisk forskaling av fundamenter og små flater. Frami kassettene er lette og hendige og kan dermed raskt settes opp for hånd. Med Frami forskaler du svært raskt og økonomisk, også uten kran. På byggeplasser med kran kan også flere kassetter flyttes samlet. Det gjennomtenkte kassettrasteret med fem kassettbredder og to kassetthøyder, muliggjør optimal tilpassing til alle situasjoner på byggeplassen. Frami er perfekt tilpasset for bruk ved boligbygging og grunnkonstruksjoner: Vegger Fundamenter Ensidige forskalinger Rundforskalinger Søyler Også kjellere, kanalsjakter, lave støttevegger, brystninger og balustrader løses optimalt i systemet. Et effektivt sikkerhets- og arbeidstilbehør letter arbeidet på byggeplassen og gjør kostbare improvisasjoner overflødige ruksområder

9 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Veggforskaling med Frami Med Doka kassettforskaling Frami forskaler du perfekt, også uten kran. Den gode bæreevnen og lange levetiden gjør Doka kassettforskaling Frami økonomisk for bruk på fundamenter og små flater. Tillatt ferskbetongtrykk: 40kN/m 2 Frami er usedvanlig allsidig og fleksibel, slik at du raskt kan forskale et hvert grunnplan. Forbinding av kassettene med Frami hurtigklemme skjer raskt og sikkert på ethvert sted på kassetten. Tilpasningsåpninger mellom Frami kassettene er lette å lukke. Systemet gir deg valget mellom flere muligheter for best mulig lengdetilpasning i hvert enkelt tilfelle. Frami stopper ikke opp for hjørner, endeforskalinger og veggoverganger. Også her finner du perfekte og økonomiske løsninger. Egnet sikkerhets- og arbeidstilbehør gjør at arbeidet med Frami går både lettere og raskere. J F D I H E G Frami kassett (side 10) Kassettforbinding (side 14) Forankringssystem (side 16) D Lengdetilpasning (side 18) E Rettvinklede hjørner (side 20) F Spisse og stumpe hjørner (side 22) G Endeforskalinger (side 24) H Reising av formflak (side 27) I Veggstøtter (side 32) J Støpestillas (side 34) 9

10 Veggforskaling rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Frami kassett i detalj Stor kapasitet Formstabile stålrammer av hulprofiler a mm Kassettprofil Renne for kassettforbinding Forskalingsfinér D Silikonfuge 40 kn/m 2 ferskbetongtrykk over hele flaten iht. DIN ved overholdelse av jevnhetstoleransene iht. DIN 18202, tabell 3, linje 6. Formstabil kassettprofil lang levetid på grunn av varmgalvanisering kraftig tverrprofil kassett-endeside som er lett å rengjøre derfor er kassettene alltid tette renne hele veien rundt til plassering av koblingsdeler på ethvert ønsket punkt kantbeskyttelse for forskalingsplater i form av rammeprofil tverrboringer for hjørnedannelser og endeforskalinger DVRSEL Det er ikke tillatt å klatre i tverrprofilene. Tverrprofilene er ingen erstatning for stige. Enkelt feste av tilbehørsdelene i tverrprofilen Frami kassett Frami spennklemme Frami universalbjelke 10

11 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Forankringsboring a... ø 20 mm Forskalingshud til forankringsbeskyttelse Forskalingshud Forankringsboring med forskalingshud til forankringsbeskyttelse Rene betongflater Den høyverdige 15 mm kraftige forskalingsfinéren belagt med film har høy slitestyrke Håndtak Integrert håndgrep DVRSEL Ikke bruk håndgrepene som festepunkt for krantransport! Fare for at forskalingen faller ned. ruk egnede lastopptaksverktøy og festepunkter. Se kapittelet "Flytting med kran" og "Transportere, stable og lagre". 11

12 Veggforskaling rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Det logiske systemrasteret Kassetter Logisk kassettraster i 15 cm trinn. Høyde og bredde på Frami kassettene gir et logisk, fordelaktig raster, noe som gjør forskalingen særlig fleksibel og økonomisk. are 5 kassettbredder og 2 kassetthøyder Dermed kan du forskale alle typer grunnplan. Tilpassingen skjer i trinn på 15 cm, både i høyden og i bredden. Kassettbredder [cm] Universalkassetter redden 75 cm finnes også som universalkassett i høydene 120 og 150 cm. Det spesielle hullrasteret gjør at disse kassettene er spesielt egnet for økonomisk utforming av: Hjørner Veggoverganger Endestengsløsninger Søyleforskalinger Kassettbredde Kassetthøyder [cm] Kassetthøyder [cm] Mål i cm Mål i cm

13 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Tilpasningsevne Kombinasjonsmuligheter I dette perfekte kassettrasteret har du således utallige kombinasjonsmuligheter, såvel i bredden som i høyden. Du kan montere kassettene stående og liggende. Ved hjelp av 15 cm rasteret kan du alltid tilpasse forskalingen optimalt til byggets dimensjoner. Videreforskaling med tre Kassettforskaling Frami byr likeledes på enkle forbindinger når veggarealer må videreforskales med tre. Universalbjelke og finérvinkel gjør det mulig å forbinde videre med kantlist og forskalingshud. G D E F Skjematisk fremstilling Trinnløs høydeforskyvning Rennen som løper hele veien rundt Frami kassettene, gjør det mulig å montere forbindingsdelene ved hvert ønsket punkt. Kassettene kan dermed monteres trinnløst, uten forhåndsbestemt raster, ved siden av hverandre, forskjøvet i høyden. Tilpassing ved trinn, skrå flater eller ujevnheter i bakken kan dermed skje uten ekstra arbeid. Frami universalbjelke Frami spennklemme Frami finérvinkel D Frami låsehendel E Kantlist F Forskalingsfinér G Frami kassett Skjematisk fremstilling 13

14 Veggforskaling Forskalingsflak rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Enkel kassettkobling med Frami hurtigklemme Frami hurtigklemme: Tillatt trekkraft: 10,0 kn Tillatt tverrkraft: 5,0 kn Tillatt moment: 0,2 knm Hurtigklemmen og den justerbare klemmen fra Frami gir hurtige, innrettede og trekkfaste forbindelser har ingen smådeler som kan mistes utsettes ikke for tilskitning festes kun med hammer (maks. 800 g) På grunn av rennen som løper hele veien rundt rammeprofilen er det mulig å foreta kassettkoblingen i ethvert ønsket punkt. Kassettene kan således monteres trinnløst forskutt i høyden Stående kassetter: Kassetthøyde ntall klemmer 1,20 m 2 1,50 m 2 Liggende kassetter: Kassettbredde ntall klemmer 0,30 m 1 0,45 m 1 0,60 m 2 0,75 m 2 0,90 m 2 Ekstra kassettkoblinger i området for utvendige hjørner (økt trekkbelastning), se kapittelet "Elementkobling for økt strekkbelastning". For posisjonen til de nødvendige forbindingsdelene ved påbygging, se kapittelet "Reising av formflak". Viktig: Kileforbindelser skal ikke smøres

15 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Innrettende kassettkobling med justeringsmulighet med Frami justerbar klemme vstivet kassettforbinding med Frami opprettingsklemme Frami justerbar klemme: Tillatt trekkraft: 7,5 kn Justeringer foretas enkelt og effektivt med dekkbroer med Frami passbiter. Med den justerbare klemmen fra Frami forbindes kassettene tett og i flukt. Den justerbare klemmen settes rett over tverrprofilen. a Frami opprettingsklemme: Tillatt trekkraft: 10,0 kn Tillatt moment: 0,45 knm a... maks. 15 cm Ved å bruke Frami opprettingsklemme oppnår man en ekstra avstiving i kassettforbindingen. Opprettingsklemmen settes rett over tverrprofilen

16 Veggforskaling Formstagsystem rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Forankring i Frami kassettene Forankringssituasjon ved påbygging Forankringssituasjon i kassett Prinsipielt gjelder følgende: I hvert forankringspunkt som ikke er dekket av stagmutteren, skal det bygges inn et formstag. Fest alltid i den større kassetten. Unntak, se kapittelet "Lengdejustering med justeringsstykker" eller "Reising av formflak". Forankringsboringer ruk bare godkjente stag. Stagene må ikke sveises eller varmes opp. som ikke benyttes, lukkes med Frami staghullsplugg. 16

17 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Doka formstagsystem 15,0 D Stagmutter 15,0 Stag 15,0mm Plastrør 22mm D Universalkonus 22mm De 22 mm plastrørene som blir igjen i betongen lukkes med 22 mm plugger. lternativt til plastrør med universalkonus finnes det også avstandsrør i komplett-utførelse Stagmutter 15,0 Stag 15,0 mm vstandsrør (bruksferdig for bestemte veggtykkelser) Pluggene for lukking av avstandsrørene er inkludert i leveransen. N: Doka tilbyr også økonomiske løsninger for fremstilling av vanntette forankringspunkter. For ytterligere informasjon, se brukerinformasjonen "Doka formstag for spesielle krav". Stag 15,0mm: Tillatt belastning ved 1,6 gangers forhøyet sikkerhet mot bruddlast: 120 kn Tillatt belastning iht. DIN 18216: 90 kn Stagnøkkel 15,0/20,0 Til å vri og holde fast i stagene. 17

18 Veggforskaling rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Lengdejustering med passbiter Justeringer: 0-15 cm med passbit og justerbar klemme Ved kombinasjon av passbitbreddene 2, 3, 5 og 10 cm er justeringer i 1 cm raster mulig. Frami universalbjelke: Tillatt moment: 1,3 knm Justering inntil 2 cm Forankring i kassett uten universalbjelke Justering inntil 5 cm Forankring i passbit uten universalbjelke Justering inntil 7,5 cm Forankring i kassett med universalbjelke Justering inntil 15 cm Forankring i passbit med universalbjelke D Frami justerbar klemme Frami passbit Frami universalbjelke (til montering av formstag) D Forankring 18

19 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Justeringer: 4,5-15 cm med krymplinjal Justeringer: 0-50 cm med finérvinkel og forskalingsfinér E D Frami krymplinjal Frami universalbjelke Frami spennklemme D Forankring E Frami justerbar klemme nkerboringer i krymplinjalen som ikke benyttes, lukkes med Frami staghullsplugg. Frami finérvinkel Frami låsehendel Forskalingsfinér D Kantlist E F Frami universalbjelke 1,25 m Frami spennklemme G Forankring Ved trekkbelastning (for hjørner og endeforskalinger) er det nødvendig med en trekkforankring på byggeplassen. Muligheter for feste av universalbjelker: For klemdeler med byggehøyde 5 cm (Frami universalbjelke () ): Frami spennklemme () For klemdeler med byggehøyde 5 til 12 cm (f.eks. Framax universalbjelke (E) ): Frami universalbolt () + stagmutter (D) 19

20 Veggforskaling Rettvinklede hjørner asis for hjørneløsning er det sterke, vridningsstive Frami-innerhjørnet rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami med Frami universalkassett Ved bruk av denne kassetten kan det brukes et veggtykkelsesraster på 5 cm a a a a cm Stål-forskalingshud For rettvinklet utforming av ytterhjørnet har du 2 muligheter: med Frami universalkassett med Frami ytterhjørne Ekstra kassettkoblinger i området for utvendige hjørner (økt trekkbelastning), se kapittelet "Elementkobling for økt strekkbelastning". Frami universalkassett Frami universalbolt + stagmutter 15,0 D Frami hurtigklemme E D E a cm b cm Frami innerhjørne Frami kassett 0,45 m b Mulige veggtykkelser i 5 cm raster: Nødvendig antall Frami universalbolter + stagmutre 15,0 15,0: Universalkassett 0,75x1,20m 2 stk. Universalkassett 0,75x1,50m 3 stk. 20

21 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Med Frami ytterhjørne Med Frami ytterhjørne er det mulig med en enkel utforming av hjørnet, i et trangt utgravingsområde eller ved store veggtykkelser. Eksempel T-forbinding a a a cm b cm Frami innerhjørne Frami ytterhjørne Frami hurtigklemme D Frami justerbar klemme E F Frami universalbjelke Passbit innvendig (maks. 15,0 cm) G Passbit utvendig (maks. 7,5 cm) H Frami kassett 0,75m I D E G Frami kassett 0,45m (maks. 0,75m) I H F b a cm Frami innerhjørne Frami hurtigklemme Frami kassett 0,75m Ytterhjørner Med Framax trekantlist Nødvendig antall Frami hurtigklemme: Veggtykkelse opp Veggtykkelse opp til 40 cm til 60 cm Ytterhjørne 1,20m 4 6 Ytterhjørne 1,50m 4 6 Frami ytterhjørne Frami hurtigklemme Frami kassett D Framax trekantlist E Trådstift 22x40 Framax trekantlist brukes også til hjørnedannelser sammen med universalkassetten. 21

22 Veggforskaling Spisse og stumpe hjørner rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Vinkel , med justerbart inner-/ ytterhjørne E F D Med justerbarte ytter-og innerhjørner løser Frami også problemet med spisse og stumpe vinkler G Justerbart innv. innerhjørne I Justerbart utv. ytterhjørne a... 0,7 cm b... 24,3 cm a... 1,2 cm b... 0,5 cm Ved utførelse av hjørnene må man passe på følgende: Fra og med en vinkel på 120 må du sette inn universalbjelker i innerhjørnet (i hvert monteringsnivå på det justerbarte hjørnet). I ytterhjørnet må du generelt sette inn universalbjelker (i hvert monteringsnivå på det justerbarte hjørnet). Ved justering av ekstra universalbjelker må anvisningene i kapittelet "Lengetilpasning med justeringsstykker" følges. Ekstra kassettkoblinger i området for utvendige hjørner (økt trekkbelastning), se kapittelet "Elementkobling for økt strekkbelastning". Nødvendig antall Frami hurtigklemme i det justerbarte ytterhjørnet: Kassettbredde ved siden av justerbarte Kassetthøyde ytterhjørnet opptil 60 cm opptil 90 cm 1,20 m 4 6 1,50 m 4 6 Frami justerbart ytterhjørne Frami justerbart innerhjørne Frami kassett D Frami hurtigklemme E Frami universalbjelke 1,25m F Frami spennklemme G Forankring E F D Frami justerbart ytterhjørne Frami justerbart innerhjørne Frami kassett D Frami hurtigklemme E Frami universalbjelke F Frami spennklemme G Forankring 135 H G

23 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Vinkel med justerbart innerhjørne I D E G F Frami justerbart innerhjørne Frami kassett Frami hurtigklemme D Frami universalbjelke E Frami spennklemme F Forankring D F E Frami justerbart innerhjørne Frami hurtigklemme Frami universalbjelke D Frami spennklemme E Forankring F Frami kassett 23

24 Veggforskaling Endestengsløsing rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami med universalkassett D For utforming av endeforskalingen har du 2 muligheter: med universalkassett med universalbjelke Frami universalbolt / Frami hjørneforbinder: Tillatt trekkbelastning: 13,0 kn (ved bruk i kassett) 15,6 kn (ved bruk i universalkassett) Med universalbjelke Universalkassett Universalbolt 5 12 cm eller hjørneforbinder Stagmutter 15,0 D Kassett Det gjennomgående 5 cm hullrasteret på universalkassettene muliggjør endeforskalinger med inntil 55 cm veggtykkelse. Monteringen på kassetten gjøres med universalbolt 5-12 cm eller hjørneforbinder og stagmutter 15,0. Nødvendig antall forbindingselementer: Kassetthøyde Universalbolt / hjørneforbinder + stagmutre 15,0 1,50m 6 1,20m 4 D E Universalbjelker Universalbolt 5 12 cm eller hjørneforbinder Stagmutter 15,0 D Kassett E Forankring Frami universalbjelke: Tillatt moment: 1,3 knm Universalbjelken sørger for trinnløse endeforskalinger over hver veggtykkelse. Universalbjelkene monteres med universalbolt 5-12 cm eller hjørneforbinder og stagmutter 15,0. Nødvendig antall universalbjelker: Kassetthøyde Universalbjelker 1,50m 2 1,20m 2 24

25 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Elementkobling for økt strekkbelastning Prinsipielt trengs det bare 2 klemmer på 1,50 m forskalingshøyde som trekkforbinding mellom kassettene. For opptak av større trekkbelastninger, spesielt innenfor området for ytterhjørner, er ekstra kassettforbindinger nødvendig. I området ved utvendig hjørne ved rettvinklede hjørner Veggtykkelser fra 40 til 60 cm: Per kassettskjøt inntil 1,80 m fra ytterhjørne: 1 ekstra klemme b X1 ved spisse og stumpe hjørner Kassettbredder fra 60 cm til 90 cm: Per kassettskjøt inntil 1,80 m fra justerbart ytterhjørne: 1 ekstra klemme b X1 c c b X1 a b X1 a c... > 60 cm til 90 cm b... opptil 1,80 m X1... ved 1,50 m forksalingshøyde: 2 klemmer + 1 ekstra klemme a cm til 60 cm b... opptil 1,80 m X1... ved 1,50 m forksalingshøyde: 2 klemmer + 1 ekstra klemme 25

26 Veggforskaling rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggoverganger Tverrtilkobling med kassett og kantlist: med universalkassett: D Kassett Kantlist Justerbar klemme D Forankring Universalkassett Forankring vstivning med kassett og kantlist: Hjørnetilkobling Med justering D D E F F H E G Kassett Kantlist (maks. 10 cm) Universalbjelke (inntil 5 cm kantlistbredde er ikke nødvendig) D Frami spennklemme E Forankring F vstivning Kassett Kantlist (maks. 10 cm) Kassett 0,30m D Universalbjelker (inntil 5 cm kantlistbredde er ikke nødvendig) E Frami spennklemme F Frami hurtigklemme G Forankring H vstivning Lengdetilkobling uten justering med universalkassett: X F E D X... maks. 15 cm Universalkassett Forankring Kassett Kantlist (maks. 5 cm) Kantlist D Justerbar klemme E Forankring F vstivning 26

27 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Påbygging av form Veggforskaling med kassett 1,20 og 1,50m Forskalingshøyde: 240, 270 og 300 cm Forskalingshøyde: 360, 390, 420 cm Posisjon for nødvendige forbindings-, formstagsog tilbehørsdeler for: løfting og tilsidelegging flytting med kran plattformlaster støping vindbelastning Frami hurtigklemme: Tillatt trekkraft: 10,0 kn Tillatt tverrkraft: 5,0 kn Tillatt moment: 0,2 knm Variant med opprettingsklemme Forskalingshøyde: 360, 390 og 420 cm Frami opprettingsklemme: Tillatt trekkraft: 10,0 kn Tillatt moment: 0,45 knm Frami universalbjelke: Tillatt moment: 1,3 knm D E Variant med Frami hurtigklemme og universalbjelke Stag 15,0mm + stagmutter 15,0 Frami hurtigklemme Frami opprettingsklemme D Frami universalbjelke 0,70m E Frami spennklemme Viktig: Kileforbindelser skal ikke smøres. 27

28 Veggforskaling rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Sjaktforskaling Med krymphjørne I løsnes hele sjaktforskalingen fra veggen og flyttes deretter med kran. Produktkjennetegn: Ikke negativt betongavtrykk. Forskalings-/avforskalingsfunksjon integrert i det innvendige hjørnet (uten kran, med krympspindler). Hele sjaktforskalingen kan flyttes under ett (med kranbøyler og fireparts kjetting). Til forskaling og avforskaling kan det brukes to ulike krympspindler: Framax krympspindel I med skralle Framax krympspindel I vforskalingsklaring: a a a a... 30,0 cm b Framax krymphjørne I Framax krympspindel I eller Framax krympspindel I med skralle Stål-forskalingshud Justeringsposisjon (passbit) i sjakt for innvendig forskaling: mest mulig på midten av forskalingen ikke i umiddelbar nærhet av krympehjørnene a... 3,0 cm b... 6,0 cm

29 rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Veggforskaling Forskalingsflak Forbindingen av Framax innvendig krymphjørne med Frami kassetter skjer med hjelp av Framax hurtigklemmer RU. Profildifferansen justeres med Frami profiladapter. Oppbygging av innvendig Framax krymphjørne I 1) Trekk ut koblingsboltene. 2) Sett inn innvendig krymphjørne i flukt. 3) Skyv inn koblingsboltene. 4) Skru fast de innvendige krymphjørnene med 2 stk. sekskantskruer. D Frami adapter for krymphjørne I E Framax hurtigklemme RU E D Tr Nødvendig antall Framax hurtigklemmer RU:: Høyde på innvendig krymphjørne Kassetthøyder ntall klemmer 1,35 m 1,20 m 4 2,70 m 1,20 m + 1,50 m 8 3,30 m 1,50 m + 1,50 m 8 For å oppnå full forskalingsklaring må Framax hurtigklemme RU monteres med høydeforskyvning. Forankring Ved forankring av sjaktforskalingen brukes forankringsposisjonen for Frami kassetten. Profildifferansen justeres med Frami forankringsadapter. Koblingsbolter Innvendig krymphjørne Sekskantskrue M16x45 Montering av Framax krympspindel I Montasjeanvisningen gjelder for krympspindel I og krympspindel I med skralle. 1) Trekk ut bøylen fra krympspindelen. 2) Sett krympspindelen på sentreringen på krymphjørnet. 3) Vri krympspindelen så langt det går mot høyre. 4) Plasser skralle eller spindelmutter mellom hullene i skyvestaget. 5) Sikre krympspindelen med bøylen. 1 F 2 5 Tr F Frami stagadapter for krymphjørne I E 3 D Tr Tr Tr Framax krympspindel I eller Framax krympspindel I med skralle øyle Sentrering på krymphjørnet D Skralle eller spindelmutter E Skyvestag 29

Doka kassettforskaling Framax Xlife

Doka kassettforskaling Framax Xlife 07/2008 Ü rukerinformasjon 999764018 N Monterings- og bruksveiledning oka kassettforskaling Framax Xlife 9764-277-01 Forskalingseksperten Innledning rukerinformasjon oka kassettforskaling Framax Xlife

Detaljer

Forskalingseksperten

Forskalingseksperten 11/2008 rukerinformasjon 999732018 N Doka veggforskaling Top 50 Forskalingseksperten Innledning rukerinformasjon Doka veggforskaling Top 50 Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Forskalingseksperten

Detaljer

Brukerinformasjon 01/2009 Ü. Monterings- og bruksveiledning. Dokaset 98004-200-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 01/2009 Ü. Monterings- og bruksveiledning. Dokaset 98004-200-01. Forskalingseksperten 01/2009 Ü rukerinformasjon 999800418 N Monterings- og bruksveiledning Dokaset 98004-200-01 Forskalingseksperten Innledning rukerinformasjon Dokaset Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Forskalingseksperten

Detaljer

Doka klatreforskaling MF 240

Doka klatreforskaling MF 240 02/2010 Brukerinformasjon 999710018 no Monterings- og bruksveiledning Doka klatreforskaling MF 240 9710-313-01 Innledning Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 ning Innled- by Doka Industrie GmbH,

Detaljer

Brukerinformasjon 03/2011. Monterings- og bruksveiledning. no,no. Foldeplattform K 9725-201-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 03/2011. Monterings- og bruksveiledning. no,no. Foldeplattform K 9725-201-01. Forskalingseksperten 03/2011 Brukerinformasjon 999802818 no,no Monterings- og bruksveiledning Foldeplattform K 9725-201-01 Innledning Brukerinformasjon Foldeplattform K ning Innled- by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2

Detaljer

999715018-04/2014 no. Forskalingseksperten. Klatreforskaling K. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning 9715-244-01

999715018-04/2014 no. Forskalingseksperten. Klatreforskaling K. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning 9715-244-01 999715018-04/2014 no Forskalingseksperten. Klatreforskaling K Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning 9715-244-01 Innledning Brukerinformasjon Klatreforskaling K Innledning by Doka Industrie GmbH,

Detaljer

Frami ankerkassett 0,60x1,20m 32,1 588403000 Frami ankerkassett 0,60x1,50m 37,8 588408000 Frami anchoring panel

Frami ankerkassett 0,60x1,20m 32,1 588403000 Frami ankerkassett 0,60x1,50m 37,8 588408000 Frami anchoring panel Doka Kassettforskaling veggsystemer Frami Xlife Frami Xlife kassett 0,90x1,20m 39,0 588401500 Frami Xlife kassett 0,75x1,20m 33,5 588447500 Frami Xlife kassett 0,60x1,20m 29,5 588463500 Frami Xlife kassett

Detaljer

Sikringsutstyr Combisafe

Sikringsutstyr Combisafe - Multifot Arvtageren til Boltefot art.nr 461212 230165 Multifot 1,2 kg 1 stk - Avstengerfeste Festes vertikalt og brukes både som fallbeskyttelsesfeste og som avstengerstøtte.tåler høyere belastning en

Detaljer

Tårnreis Staxo 100. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning med dimensjonering iht. eurokodene. Forskalingseksperten. 999804318-08/2014 no

Tårnreis Staxo 100. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning med dimensjonering iht. eurokodene. Forskalingseksperten. 999804318-08/2014 no 999804318-08/2014 no Forskalingseksperten. Tårnreis Staxo 100 rukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning med dimensjonering iht. eurokodene 98003-287-01 Innledning rukerinformasjon Tårnreis Staxo 100

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

Monteringsveiledning 08/2011. Fjellanker 15,0. Art.nr. 581120000. Forskalingseksperten

Monteringsveiledning 08/2011. Fjellanker 15,0. Art.nr. 581120000. Forskalingseksperten 08/2011 Monteringsveiledning 999415018 no Fjellanker 15,0 rt.nr. 581120000 Produktbeskrivelse Fjellankerne 15,0 brukes til forskalingsforankring i betong på én side. et er ikke tillatt å bruke fjellankeret

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger.

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger. Forskaling Brakker Modulhus Hus på hjul Byggvarme Avfukting Containere Toalettkabiner 1 Værbeskyttelse Presenninger Plasthaller Arrangement Byggegjerder Hengestillas Fasadeheiser Stillas Lifter SALG -

Detaljer

Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo 40 98024-310-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo 40 98024-310-01. Forskalingseksperten 11/2011 Brukerinformasjon 999805018 no Monterings- og bruksveiledning Tårnreis Staxo 40 98024-310-01 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Brukerinformasjon

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

Manto Systemforskaling

Manto Systemforskaling Manto Systemforskaling Monteringsanvisning Thyssen Hünnebeck Norge AS www.thyssenhunnebeck.no ThyssenKrupp Innholdsfortegnelse Vi tar forbehold om produktendringer og skrive/trykkfeil Side Produktbeskrivelse

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Forskaling. Fundamentforskaling. Kantforskaling. Veggforskaling. Dekkeforskaling. Prefabrikkerte trekonstruksjoner.

Forskaling. Fundamentforskaling. Kantforskaling. Veggforskaling. Dekkeforskaling. Prefabrikkerte trekonstruksjoner. 69 Forskaling Fundamentforskaling Kantforskaling Veggforskaling Dekkeforskaling Prefabrikkerte trekonstruksjoner Søyleforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no Bygghjelpemidler2013 www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no 2 Innhold 1. Trapper og bukker...5

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Brukerinformasjon 03/2009 Ü. Monterings- og bruksveiledning. Dokaflex 1-2-4 9720-337-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 03/2009 Ü. Monterings- og bruksveiledning. Dokaflex 1-2-4 9720-337-01. Forskalingseksperten 03/2009 Ü Brukerinformasjon 999776018 N Monterings- og bruksveiledning Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Innledning Brukerinformasjon Dokaflex 1-2-4 Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776018-03/2009

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet nr 474/04. Monterings- og bruksanvisning Rekkverk for flate tak Rekkverk for flate tak Beskrivelse Det er i henhold til Forskrift om

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI RAM HAKI AS 2004 HAKIs monteringsinstruksjon og produktansvar gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av HAKI. Stillas som er bygget opp

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

Sikringsutstyr. Arbeidsstige. Byggtrapp / Trappetrinn. Combisafe. Rekkverkstender. Sperrebånd / Sikringsgjerde. Vernehylse stål

Sikringsutstyr. Arbeidsstige. Byggtrapp / Trappetrinn. Combisafe. Rekkverkstender. Sperrebånd / Sikringsgjerde. Vernehylse stål 121 Arbeidsstige Byggtrapp / Trappetrinn Rekkverkstender Sperrebånd / Sikringsgjerde Vernehylse stål Arbeidsbukk Arbeidsbukk. Insta 650 godkjent. Art.nr Type Lengde Ant.trinn 19720 Stige Wibe arbeidsbukk

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Monteringsinstruksjon

Monteringsinstruksjon Monteringsinstruksjon TREBEX bygningsstillas Lasteklasse 2-3-4-5 Komponenter og belastnings forutsetninger Generelt TREBEX er en lett, sikker og hurtigmontert spirstillas laget av firkant rør med meget

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Monteringsveiledning rev.3 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SC1809-12 SIKKERHET I HVERT TRINN www.wibeladders.no Innhold SIKKERHETSMERKNADER... 2

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

recostal Fundamentforskaling

recostal Fundamentforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi mottar formtegningene fra kunden enten i form av E-mail eller post. Tegningene blir siden returnert til kunden med alle løsninger

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING ALUHAK Hengende Stillas MONTERINGSANVISNING Rev. 12.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Normative referanser, Nyttig informasjon... 4

Detaljer

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Layher Trappeløsninger Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Innvendig adgang i stillas Utvendig trapp Frittstående trappetårn Trappeløsninger på offentlige steder Andre spesialløsninger for

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Monteringsveiledning for JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG www.jatak.no Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takstolene skal forankres

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GRDEROBEINNREDNINGER 14655-2 - 4000 NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no

Detaljer

Lyd- og vibrasjonsdemping

Lyd- og vibrasjonsdemping Produkter 9.0 Lydabsorberende element SDE 2 (oversikt) 9.1 Lydisoleret innfesting med SDE 2 9.2 Vinklede innfestinger og bukkekonstruksjoner 9.3 Lydabsorberende element SDE 1 9.4 Lydabsorbering for skinner

Detaljer

Metall Waterstop type ACE

Metall Waterstop type ACE Metall Waterstop type ACE Tekniske detaljer Contaflexactiv utvendig hjørneløsning contaflex Bentoseal innvendig tettingsmasse hjørneløsning contaflexactiv utvendig hjørneprofil for overgang dekke/vegg

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING FOR SEILBÅTKRYBBE LITEN ART NO 10256 SEILBÅTKRYBBE STOR ART NO

MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING FOR SEILBÅTKRYBBE LITEN ART NO 10256 SEILBÅTKRYBBE STOR ART NO ilas marine MONTERINGS- OG BRUKERVEIEDNING FOR SEIBÅTKRYBBE ITEN ART NO 10256 SEIBÅTKRYBBE STOR ART NO 10257 1.0 HURTIGREFERANSE 2900-4000 ilas marine Strammebånd (lastestropp) 2900 (liten) 4000 (stor)

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERS UMINIUM HAKI AS 2005 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjon gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og bruksanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq. ROTAX Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 21 Bunnspir Dimensjon (m) Art. nr. Vekt i kg. Pris

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Kg Art. nr. Utbygging i høyden 1m for 1010-074178 12,0 2020-074178100. 1m for 1011-074178. 2m for 1011-074178. 1m for 1010-074250. 2m for 1010-074250

Kg Art. nr. Utbygging i høyden 1m for 1010-074178 12,0 2020-074178100. 1m for 1011-074178. 2m for 1011-074178. 1m for 1010-074250. 2m for 1010-074250 www.deltasystem.no Side 1 av 13 FOLDESTILLAS B x L (m) Arb.høyde (m) 0,74x1,78 3,25 30,0 1011-074178 0,74x1,78 3,80 32,6 1010-074178 0,74x2,50 3,80 46,5 1010-074250 1,30x1,78 3,80 63,0 1010-130178 1,30x2,50

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer Disse retningslinjene for montering gjelder for planlegging og konstruksjon av bygningsforbindelser for å sørge for at det installerte vinduet kan brukes i

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI MODULSTILLAS MURERSTILLAS KOMPONENTER OG BELASTNINGS FORUTSETNINGER FORUTSETNINGER OG MODULMÅL Generelt HAKI Murerstillas bygges med stillasbredde 1,6m og innplankning 1,95

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer