reint triveleg 91. driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår"

Transkript

1 reint triveleg 91. driftsår Årsmelding 2011

2 Innhald 2 Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap... 6 Økonomi... 6 Kraftmarknaden... 8 Kraftproduksjon... 8 Det lokale Eltilsyn... 8 Distribusjonsnettet... 9 Kile... 9 Veglys... 9 Enøk... 9 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumoppstilling Notar til rekneskapen... 14

3 Historikk : Stryns Elektrisitetsverk vart skipa av Nedstryn sokn : Selskapet sin første kraftstasjon, Dalane i Markane vart sett i drift : Alda Kraftlag vart slege saman med Stryn kommunale Elektrisitetsverk : Stryn Elektrisitetsverk overtok forsyningsansvaret for abonnentane til Utvik Elektrisitetsverk : Stryn kommunale energiverk gjekk over til aksjeselskapsforma med namnet Stryn Energi AS. Skipingsmøte Stryn kommune eig 100% av aksjane i Stryn Energi AS : Selskapet Innvik Kraftverk AS skipa. Innvik kraftverk vart sett i drift 18. mai : Stryn Fjernvarme AS vart skipa. Anlegget, som skal levere fjernvarme til næringskundar, stod ferdig hausten Stryn Fjernvarme AS leverer varme til kundar i Stryn sentrum. Konsernet Stryn Energi har to dotterselskap: Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Alle selskapa er heimehøyrande i Stryn kommune. Hovudtal for konsernet Stryn Energi 3 Stryn Energi AS Konsern Fast tilsette pr Tal årsverk 19,2 19,2 19,2 19,2 Kraftomsetning inkl. tap (GWh) 118, ,4 128 Eigenproduksjon (MWh) Nettkundar pr Linjenett, km Transformatorar Driftsinntekter (heile kr) Driftskostnader ( ) Driftsresultat ( ) Resultat før skatt (1 000 kr) Årsresultat (heile kr) Totalkapital (heile kr) Eigenkapital ( ) Eigenkapitaldel % 38,80 % 38,76 % 29,80 % 29,17 %

4 Energistyret 2011 Medlemer: Kolbjørn Roset, styreleiar Arve Glomnes, nestleiar Rune Myklebust Johanna Myklebust David Alden (tilsette repr.) Varamedlemer: Aud Hool Egge Sven Flo Even Inge Nesje (tilsette repr.) Valnemnd Den kommunale valnemnda er valnemnd for Stryn Energi AS. Organisasjon og personale Stryn Energi AS hadde 20 fast tilsette pr Dette representerer 19,2 årsverk. Stryn Energi AS hadde i tillegg to lærlingar. Det er ikkje tilsette i dotterselskapa. Stryn Energi AS praktiserer likestilling mellom kjønn ved tilsetting. I konsernet Stryn Energi er det 4 kvinnelege styrerepresentantar. Av 20 fast tilsette personar er ei kvinne. 4 Stryn Energi AS er medlem i KS-Bedrift. Tilsette er organiserte i El & IT, NITO, TEKNA og Econa. Stryn kommune er 100 % eigar av Stryn Energi AS. Helse, miljø og sikkerheit Alle tilsette ved Stryn Energi AS er medlemmer i Nordfjord Bedriftshelseteneste (NBHT). Det blei utført helse og arbeidsmiljøkartlegging med i regi av NBHT i Kartlegginga viser at majoriteten av tilsette trivst på jobben, og at det sosiale miljøet er prega av tryggleik og tillit. Bedrifta har samarbeidsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtale) med NAV Arbeidslivssenter. Bedrifta har utarbeidd handlingsplan som skal sørgje for eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Stryn Energi AS har eit lågt sjukefråvær samanlikna med eit generelt sjukefråvær i arbeidslivet. Sjukefråværet i 2011 var på 3,5 % mot 1,37 % i ca. 0,9% var eigenmeldt sjukefråvær og ca. 2,6% var legemeldt sjukefråvær. Det er ikkje registrert sjukefråvær som har årsak i arbeidstilhøve, og det er ikkje registrert arbeidsskade i 2011 (0 i 2010). Stryn Energi AS refunderar deler av treningsutgifter for alle tilsette. Etter det vi kjenner til, så forureinar ikkje verksemda miljøet. CO2 utsleppet frå oljefyrte anlegg i Stryn sentrum er redusert med 1300 tonn årleg ved etablering av Stryn Fjernvarme.

5 Melding frå styret Styresaker Det er halde 8 styremøte og handsama 28 saker i 2011 (11 møter og 49 saker i 2010). Ordinær generalforsamling vart halden 28. juni vart eit spesielt år med store skadar på linjenettet etter orkanen 25. desember Ved kysten vart det registrert vindhastigheit på 2,5 x orkan (82,5 m/s = 300 km/t). Store og omfattande skadar på nettet førte til at Stryn kommune var utan straum frå regionalnettet i nær to døgn frå kl til kl I tillegg tok eit jord- og steinskred 530 m av høgspentlinja til Flo, den Hjelledalen fekk tilbake straumen , Glomnes , Flo og Moldereim og Oldedalen Siste kundane i Bødal fekk straum frå nettet , etter å ha vore forsynt frå aggregat i nær 4 veker. I tillegg til at eigne tilsette var i arbeid døgnet rundt i ei veke, vart det leigt inn 6 montørar frå Nettpartner og 4 frå BKK. For Stryn Energi vart dette den mest krevjande hendinga i selskapet si 91 år lange historie. I tillegg gjorde ein 500 års flaum i Steindøla på Blaksæter stor skade på både nett og Steindøla kraftverk. Dei økonomiske konsekvensane av orkanen vart om lag 1/4 av samla nettramme. Stryn Energi har søkt NVE om fritak for KILE kostnadane etter orkanen Dagmar. Styret og Generalforsamling vedtok revidert Mål- og Strategiplan i Styret har gjennom Mål- og Strategiplanen fokus på kundar og eigar gjennom leveringskvalitet, oppetid i nettet, tryggleik, kostnader, effektivitet, langsiktig og berekraft. Styret har fokus på komande nettutfordringar med omsyn til leveringstryggleik og beredskap. Det er halde eigarmøte mellom styret og eigaren, representert ved formannskapet. Eit viktig mål er å drive selskapet effektivt nok til å kunne gje ei tilfredsstillande avkasting på same tid som leveringskvaliteten i nettet og utvikling av selskapet vert ivareteken på ein optimal måte. Inntektsramma vert fastsett av NVE. 60 % av inntektsramma vert bestemt utifrå andre samanliknbare selskap sin berekna effektivitet. Effektivitetsprosenten for Stryn Energi, som er lagt til grunn for inntektsramma, er på 99 % for Nettleiga NVE fastset årleg ramme for kor mykje nettleige selskapet kan krevje inn frå kundane. For 2011 var gjennomsnittleg nettleige for hushald 58,24 øre / kwh for ein standard kunde med kwh forbruk. 22,82 øre / kwh (39,2 %) går til Stryn Energi Nett. Statlege avgifter utgjer 23,86 øre/ kwh (41 %). Forbruksavgift til staten var 11,21 øre/kwh. ENOVA avgifta er 1 øre / kwh, og meirverdiavgift 11,65 øre/kwh. Nettleige til sentral- og regionalnettet utgjer 11,56 øre/kwh eller 19,8 %. Måling og avrekning Ny forskrift for måling- og avrekning vart sett i verk i desember Forskrifta listar opp ei rad funksjonar som nye målarar skal tilfredsstille frå Ein del av desse funksjonane er ikkje tilgjengelege i dagens målarpark. Stryn Energi har difor vald å avskrive AMS investeringane fram til 2017, med mål om å skifte ut den delen av målarparken som ikkje tilfredsstiller krava. Stryn Næringshage Stryn Energi AS leiger ut kontorlokale til Stryn Næringshage. Stryn Næringshage har utvikla seg positivt sidan etableringa.

6 Kommunikasjonsinfrastruktur I samsvar med vedteken mål- og strategiplan har Stryn Energi i 2011 vidareført ei utbygging av kommunikasjonsinfrastruktur i samarbeid med andre aktørar. Dei fleste verksemder og private i kommunen har i 2011 tilbod om breiband frå fleire aktørar. I 2011 starta arbeidet med FTH utbygging på Bergsida, Faleide og Oppstryn. Stryn kommune står for utbygginga i samarbeid med Stryn Energi. Til saman 190 nye abonnentar får fiber heim i løpet av våren Stryn Energi AS leiger ut fiber til innhaldsleverandørar. Fiberutbygging i distrikta er ikkje kommersielt lønsamt utan støtte. Vidare fiberutbygging er difor avhengig av at statlege støtteordningar vert vidareført. På grunn av relativt store investeringar i kommunikasjonsinfrastruktur taper Stryn Energi pengar på kort sikt på utleige av denne infrastrukturen. Dotterselskap Innvik kraftverk AS Innvik Kraftverk AS vart stifta 27. april Kraftverket produserer om lag 45 GWh/år i gjennomsnitt, som utgjer forbruket til husstandar. Innvik Kraftverk sparer miljøet årleg for tonn CO2 utslepp, som er utslepp frå tilsvarande produksjon i gasskraftverk utan CO2 handtering. Stryn Energi AS er hovudaksjonær med 59,82% av aksjekapitalen, Sogn og Fjordane Energi A/S er medeigar med 30% aksjekapital og grunneigarar og bygdefolk i Innvik eig til saman 10,18%. Kraftverket er bygt i fjell og utnyttar fallet mellom Skådistøylen, kote 541, og Styrkhallen, ca kote 30. Installert effekt er på 15,5 MW. I 2011 vart det produsert 56,1 GWh (34,9 GWh i 2010). Sum driftsinntekter for 2011 vart kr 16,442 mill. kr. Ordinært resultat før skatt vart kr (kr ,- i 2010). Skattekostanden blei på kr (kr i 2010). Årsresultatet for 2011 vart kr ,-. (2010: kr ). 6 Stryn Fjernvarme AS Stryn Fjernvarme AS vart offisielt registrert 14. desember Stryn Energi AS eig 89% av aksjane og Tenden Container og Gjenvinning 11%. Maksimal effekt på biokjelen er 1,5 MW. I tillegg er det montert 1 stk gassdriven topplastkjel på 3,0 MW. Totale investeringar var om lag kr 21,8 mill.. Det er inngått avtale med Fjordane Bioenergi AS som leverandør av biobrensel. Anlegget leverer varme til 17 offentlege og private kundar. Total årleg varmeproduksjon ved anlegget vart 5 GWh. (2010: 6,3 GWh). 4,3 GWh kjem frå biobrensel. (2010: 5,3 GWh), noko som gjev ein årleg reduksjon i CO2 utslepp på ca tonn. Gasskjelen leverte 0,7 GWh (0,93 GWh i 2010) ut på nettet. Årsresultatet for 2011: - kr 0,9 mill. (2010: + kr ). Det svake resultatet skuldast ein kombinasjon av lågt varmesal og auka drift- og vedlikehaldskostnader. Økonomi Årsresultat Driftsinntektene i konsernet utgjer kr 100,1 mill. i 2011, mot kr 117,8 mill. i 2010, ein reduksjon på kr 17,7 mill. Sum driftskostnadar utgjer kr. 85,8 mill. i 2011 mot kr. 98,8 mill. i 2010, ein reduksjon på kr 13 mill. Konsernet sitt driftsresultat for 2011 er kr 14,2 mill. mot kr 19 mill. i Konsernet sitt ordinære resultat før skatt er på kr 5,5 mill., og kr 1 mill. etter skatt, mot kr 9,8 mill. før skatt og kr 6,1 mill. etter skatt i Majoritetens del er på kr 310 tusen (kr 6,1 mill. i 2010) etter skatt. Årsresultat etter skatt i morselskapet er på kr , mot kr i Styret gjer framlegg om at årsresultat for Stryn Energi AS vert disponert slik: Til utbytte: kr ,- Overført frå annan eigenkapital kr ,-

7 Balanse og kapitalstruktur Etter disponering av årsresultatet utgjer morselskapet sin eigenkapital 38,8 % i 2011 (38,8 % i 2010) og konsernet 29,8 % (29,2 % i 2010). Sum eigenkapital vil då utgjere kr 86,4 mill. i konsernet og kr 62,9 mill. i morselskapet. (kr. 86,8 mill. i konsernet og 64,3 mill. i morselskapet i 2010). Annan eigenkapital i konsernet er ved utgangen av 2011 kr 19,2 mill. (2010: kr 19,9 mill.) og kr 17,9 mill. i morselskapet (kr 19,3 mill. i 2010). Konsernets renteberande gjeld er på kr 171,2 mill. (kr. 177,5 mill. i 2010), mens morselskapet har kr 74,1 mill. (kr. 76,5 mill. i 2010) av denne typen gjeld. Kr. 44 mill. av lånegjelda til morselskapet er ansvarlege lån til eigaren Stryn kommune, lån som er avdragsfrie. Forfallsstrukturen på gjelda varierer i konsernet. I morselskapet blir lån frå kredittinstitusjonar vanlegvis betalt ned over 15 år. Låna i dotterselskapa Innvik kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS blir betalt ned over høvesvis 30 og 25 år. Kontantstraumoppstillinga til konsernet syner at kontanttilførselen frå drift er på kr 18,7 mill. (kr. 5,8 mill. i 2010). I tillegg til årets driftsresultat kjem avskrivingar og endring i andre tidsavgrensings-postar som dei vesentlegast postane. Konsernet har ein tilførsel av likviditet frå netto kontantstraumar frå finansieringsaktivitetar på kr 10,6 mill. (kr 646 tusen i 2010). Desse postane vekta mot utbetalingar i samband med investeringar på kr 7,4 mill. (kr. 3,1 mill. i 2010). Som det går fram av kontantstraumoppstillinga resulterer dette i at beholdninga av kontantar og kontantekvivalentar ved perioden slutt er auka med kr 640 tusen. (kr 3,3 mill. i 2010). For morselskapet ser vi at beholdninga er redusert med kr. 1,82 mill. i Nøkkeltal for likviditetsgrad 1 (omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern 1,16 i 2011 mot 1,28 i 2010, for morselskapet 1,38 i 2011 mot 1,49 i For likviditetsgrad II (mest likvide omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern 1,0 i 2011 mot 1,14 i 2010, for morselskapet 1,19 i 2011 mot 1,31 i Investeringar i 2011 Balanserekneskapen for konsernet syner sum varige driftsmidlar på kr. 250,4 mill. I 2011 er det gjort utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar på kr. 7,4 mill. (6,7 mill. i 2010). I morselskapet Stryn Energi AS kr 6,6 mill. (kr 6,2 mill. i 2010), kr 0,6 mill. i Innvik Kraftverk og kr. 0,2 mill. i Stryn Fjernvarme. 7 Styring av finansiell risiko Konsernet har marknadsrisiko knytt til utvikling i kraftprisar, valutakursar og rentenivå. Selskapet omset og kjøper kraft over kraftbørsen Nordpool via meklar, der prisen er notert i Euro. Det er ikkje gjort særleg tiltak for å dempe risiko knytt til svingingar i kraftpris og valutakurs. Unntaket er 5 MW av sommarproduksjonen i Innvik Kraftverk som er prissikra. Rentenivået har, i tillegg til verknad på finanspostane, også verknad for inntektsramme, grunnrenteskatt og pensjonskostnadar. Risikoen mot finanspostane er dempa gjennom bruk av fastrenteavtaler (renteswap) for innlån i dotterselskapa og for deler av lånegjelda i morselskapet. I tillegg har vi fastrente på dei ansvarlege låna i morselskapet. Endringar i rentenivå vil også påverke inntektsramme i form av avkastning på nettkapitalen. Effektane vil motverke kvarandre slik at renteauke vil føre til auka nettramme. Rekneskapen er gjort opp under føresetnad om framleis drift.

8 Kraftmarknaden Samla kraftforbruk i vårt forsyningsområde gjekk ned med 9,1 GWh, frå 120,7 GWh i 2010 til 111,6 GWh i 2011, eks. nettap. Tal nettkundar auka med 143 frå til ved utgangen av 2011, hovudsakleg hyttekundar. Kraftsalet til Stryn Energi AS minka med 13,2 GWh, frå 94,5 GWh i 2010 til 81,4 GWh i Marknadsdelen til Stryn energi er 75,2 %. Kraftproduksjon 2011 var eit vått og mildt år med høg produksjon og lågt forbruk i motsetnad til I 2011 var produksjonen i Dalane kraftstasjon 4,06 GWh, mot 2,79 GWh i Stasjonen har hatt ei driftstid på 95,6% (91,5 % i 2010). Stasjonen har vore i drift i timar og utkopla i 387 timar. Innvik Kraftverk AS produserte 56,1 GWh i 2011, mot 34,9 GWh i Annan lokal produksjon: Utvik Elektrisitetsverk AS, Vasstaket Kraftverk AS, Glomnes Kraft AS, Hjelledalen Kraftlag AS, Lauki og Melei kraftlag BA, Utigardselva Kraft DA, Valaker Kraft AS, Briksdal Minikraft AS, Hågjøla Mikrokraftverk DA, Åning Microkraftverk og Steindøla kraft AS leverte i 2011 til saman 33,72 GWh inn på Stryn Energi AS sitt linjenett. (24,55 GWh i 2010). I sum vart det levert inn på vårt nett 37,78 GWh i 2011 frå småkraftverk i Stryn kommune (27,34 GWh i 2010) eks. Innvik kraftverk. Total produksjon frå kraftverk i Stryn kommune vart 93,88 GWh i 2011 (62,2 GWh i 2010). Det lokale eltilsyn DLE har oppfylt målsettingane for 2011 og utført tilsyn etter den oppsett tilsynsplan. Det er kontrollert 225 (252) av totalt 4247 anlegg. Tilsynsarbeidet omfattar periodisk kontroll, nyanlegg, internkontroll, marknadskontroll m.m. Om lag 0,8 av 2 årsverk, vert nytta til tilsyns arbeid. DLE har vore på besøk i ungdomsskulane og undervist 9. klasse i enøk, energibruk og elsikkerheit. I tillegg er det undervist 6. klasse i samarbeid med brannvesenet. Undervisninga vert godt motteke av skulane. I 2011 har alle automatisk målaravlesing, til saman 4433 anlegg. Det er på avdelinga utført om lag 0,8 årsverk i samband med målararbeid.

9 Distribusjonsnettet Distribusjonsnettet til Stryn Energi AS pr (tal i km.): Høgspent linje 201, , , ,523 Høgspent kabel 54,377 51,928 47,885 45,858 Lågspent linje 207, , , ,974 Lågspent kabel 138, , , ,720 Tapet i linjenettet i 2011 vart på 5,75 % (6,8 GWh), mot 5,72 % (7,3 GWh) i Tapet aukar med aukande effekt i nettet. Det vart registrert 106 (79) driftsavbrot på høgspentnettet, derav 34 (26) i andre nett. 20 (33) av avbrota var kortvarige. Største feilane har oppstått på grunn av trefelling nær linjenettet. Oppetida på nettet var 99,89 % (99,99 % i 2010). (ILE / omsett energi). Kile KILE (kvalitetsjustert inntektsramme ved ikkje levert energi) er eit element som inngår i kostnadsgrunnlaget til alle nettselskap. Dette skal sørgje for at nettselskapa tek omsyn til oppetid i kraftnettet. Avbrota i 2011 førte til kwh ILE og kr i KILE (kr i 2010). Spesifikke KILE kostnader for 2011 vart 2,96 øre / kwh (2010: 0,42 øre/ kwh) omsett energi inkludert tap i nett. Målsettinga er at KILE skal ligge under 0,7 øre / kwh. Stryn Energi AS har søkt NVE om fritak frå KILE kostnader etter orkanen Dagmar. 9 Veglys Stryn Energi AS monterte og sette i drift 45 nye kommunale veglyspunkt i 2011 (38 i 2010). Vegvesenet har overteke 239 veglys langs riksveg. Etter dette har Stryn kommune i drift 1392 veglyspunkt. Energiforbruket til offentlege gatelys er redusert med 30 % etter at alle PCB - holdige lampar er skifta. Samla energiforbruk til kommunale gatelys var kwh i Enøk ENOVA administrerer regjeringa si satsing innan energiøkonomisering og gjev tilskot til ulike ENØK - tiltak. Ved eit påslag på nettleiga vert det kravd inn 1 øre/kwh til dette arbeidet. Stryn energi har ansvaret for å utarbeide Energiutgreiing for Stryn kommune. Styret takkar tilsette for innsatsen i året. Stryn Styret for Stryn Energi AS Kolbjørn Roset Arve Glomnes Rune Myklebust leiar nestleiar Johanna Myklebust Jan Træen David Alden energisjef

10 Resultatrekneskapen Morselskap Konsern Note Salgsinntekt 5, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Inntekt fra investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Minoritetens andel Majoritetens andel Disponering (dekning) av årsresultatet Foreslått utbytte Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overført 0 0

11 Balanse pr Morselskap Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning, utvikling, konsesjoner, goodwill o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer 15, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 Balanse pr Morselskap Konsern Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (15 aksjer á kr ) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 4, 15, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stryn Kolbjørn Roset Arve Glomnes Johanna Myklebust Styreleiar Nestleiar Styremedlem Rune Myklebust David Alden Jan Træen Styremedlem Styremedlem Dagleg leiar

13 Kontantstraumoppstilling Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsord Effekt av valutakursendringer Poster klassifisert som investerings- eller finansaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling på lånefordring konsern Innbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger på andre lånefordringer Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Innbetalinger av egenkapital Tilbakebetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av aksjonærbidrag Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periode start Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periode slutt

14 Notar til rekneskapen for 2011 Rekneskapsprinsipp Rekneskapen for 2011 er sett opp i samsvar med Rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Rekneskapen er sett opp med føresetnad om vidare drift. Konsolideringsprinsipp Konsernrekneskapen omfattar morselskapet Stryn Energi AS og dotterselskapa Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Konsernrekneskapen blir utarbeidd som om konsernet var ei økonomisk eining. Transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet blir eliminert. Konsernrekneskapen blir utarbeidd etter einsarta prinsipp, ved at dotterselskap føl dei same rekneskapsprinsippa som morselskapet. Salsinntekter Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester blir inntektsført i takt med utføringa. Klassifisering og vurdering av balansepostar Eigedelar, bestemt til varig eige eller bruk, er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar, som er knytt til varebruk, er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel dersom dei skal betalast tilbake innan eit år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er tilsvarande prinsipp lagde til grunn. Omløpsmiddel vert vurdert til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 14 Anleggsmiddel blir vurdert til anskaffelseskost. Varige anleggsmiddel som minkar i verdi vert avskrive lineært over forventa økonomisk levetid. Anleggsmiddel blir nedskrive til verkeleg verdi ved fall i verdien som ikkje er førebels. Langsiktig gjeld er ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel og fallrett er oppført i balansen. Utgifter til andre immaterielle eigedelar blir balanseført når kriteria for balanseføring er til stades. Varige driftsmidlar Varige driftsmiddel vert balanseført og avskrive lineært over forventa levetid dersom levetida er over 3 år og driftsmiddelet har ein kostpris over kr Vedlikehald av driftsmiddel vert utgiftsført etter kvart som driftskostnader. Påkostingar er forbetringar på driftsmiddel som vert tillagt kostpris og avskrive i takt med driftsmiddelet. Vi skil mellom påkosting og vedlikehald ut frå driftsmiddelet sin stand i det vi kjøper det. Dotterselskap og tilknytta selskap Dotterselskap er vurderte etter kostmetoden i selskapsrekneskapen. Investeringar blir vurderte til anskaffelseskost for aksjane med mindre nedskriving har vore nødvendig. Utbytte er inntektsført same år som det er avsett i dotterselskapet. Varelager Varelageret er verdsett til lågaste pris av innkjøpspris og verkeleg verdi. Varene vert nedskrivne ved ukurans. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er førde opp i balansen til pålydande verdi, etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Avsetnad til tap vert gjort på grunnlag av vurderingar av dei enkelte fordringane. Garantiansvar Venta utgifter til framtidige garantiarbeid knytt til sal/avslutta prosjekt skal kostnadsførast, og førast som avsetjing under kortsiktig gjeld i balansen. Avsetjinga skal baserast på historiske erfaringstal for garantiar.

15 ValuTA Pengepostar i utanlandsk valuta blir vurdert etter kursen ved slutten av rekneskapsåret. Pensjonar Selskapet har pensjonsforsikring gjennom KLP. Pensjonskostnader og pensjonsplikter blir berekna etter linjær opptening, basert på føresetnaden om diskonteringsrente, framtidig regulering av løn, pensjonar og ytingar frå folketrygda, framtidig avkastning på pensjonsmidlar samt aktuarmessige føresetnadar om dødlegheit, frivillig avgang mv. Pensjonsmidlar i kollektive ordningar som KLP, blir vurdert til verkeleg verdi og trekkast frå i netto pensjonsplikter i balansen. Arbeidsgjevaravgift blir kostnadsført på bakgrunn av innbetalt pensjonspremie. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med gjeldande skattesats på grunnlag av dei førebelse forskjellane som eksisterer mellom rekneskapsmessige verdiar og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgongen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande midlertidige forskjellar som reverserast eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande forskjellar som ikkje er utlikna, og underskot til framføring, er grunna i forventa framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan førast i balansen, er oppført netto i balansen. Selskapet betalar fire ulike skatteartar. Dette er alminneleg skatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og eigedomsskatt. Alminneleg skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både den betalbare skatten i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er utrekna med 28% på grunnlag av dei mellombelse skilnadene som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som vert reversert eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande skilnader som ikkje er utlikna og underskot til framføring, er grunngjeve med venta framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordelsom kan balanseførast er oppført netto i balansen. 15 Grunnrenteskatt Grunnrenteskatten er ein kraftverkspesifikk skatt. Negativ grunnrenteskattegrunnlag som har oppstått fom 2007 for eit kraftverk, kan overførast til eit anna kraftverk eller kan utbetalast. Grunnrenteskatten har som formål å skattlegge den avkastninga ein vasskraftprodusent har utover normalavkastning som følgje av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Denne skattearten er delvis overskotsuavhengig. Skattekostnaden knytt til grunnrente består av betalbar grunnrenteskatt og endring i framførbart underskot knytt til grunnrente. Ved berekning av utsett skattefordel/forplikting, er det brukt nominell skattesats på 30%. Naturressursskatt Naturressursskatten er overskotsuavhengig og vert berekna basert på det enkelte kraftverk sin gjennomsnittlege produksjon dei siste 7 åra. Naturressursskatten kan utliknast krone for krone mot overskotsskatten, og ikkje utlikna naturressursskatt kan framførast med renter. Eigedomsskatt Eigedomsskatten er ein overskotsuavhengig skatt. For kraftverk vert grunnlaget for eigedomsskatten fastsett i samband med skattelikninga. I rekneskapen er eigedomsskatten teken med som ein driftskostnad. Kontantstraumoppstilling Kontantstraumoppstillinga blir utarbeidd etter den indirekte metoden. Kontantar og kontantekvivalentar omfatta kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar som umiddelbart og med uvesentleg kursrisiko kan konverterast til kjende kontantbeløp og med forfallsdato kortare enn tre månadar frå anskaffelsesdato.

16 Note 1 Eigenkapital Morselskap: Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkursfond Annan EK Eigenkapital Årets resultat Årets utbytte Eigenkapital Sum Konsern: Annan EK Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkursfond Minoritetsinteresser Eigenkapital Årets resultat Årets utbytte Eigenkapital Sum 16 Note 2 Immaterielle eigedelar Fallrettar Sum Anskaffelseskost Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Anskaffelseskost Immaterielle verdiar synt i noten er balanseført og vert ikkje avskriven. Noten er lik for morselskap og konsern.

17 Note 3 Anleggsmidlar Morselskapet: Inngangsverdiane på anleggsmiddel er utarbeidde i samsvar med god rekneskapsskikk. Verdiane er oppførde til historisk anskaffelseskost og avskrivne lineært frå anskaffelsestidspunktet. Det er ved fastsetjing av anskaffelseskost teke omsyn til mottekne anleggstilskot. Dette gjev følgjande anleggsoversikt: Hist. kost pr Tilgang 2011 Avgang hist.kost 2011 Hist. kost Avskriving 2011 Akk. avskr Bokført verdi Adm.bygning år Kraftstasjonen år Høgspentnettet år Lågspentnettet år Trafoar/-kioskar år Breiband år Fjernstyring/teles år Måleutstyr år Tovegskomm år Transportmidler år Inventar år Verktøy mv år Kontormaskiner år EDB-anlegg år Anlegg i arbeid Sum Forv. øk. levetid 17 Konsern: Historisk kost pr Tilgang 2011 Avgang Hist. kost 2011 Historisk Kost Avskriving 2011 Akk. avskr Bokført verdi Forventa øk. levetid Anlegg under bygging Bygning og tomt år Anlegg år Transportmidlar år Driftsløsøre år Sum varige driftsmidler Note 4 Ansvarleg lån Det er etablert 3 ansvarlege lån mellom Stryn Kommune og Stryn Energi AS. Den første låneavtalen er datert , då det vart etablert eit ansvarleg lån på kr 16 mill. Lånet vart reforhandla i Lånet sine vilkår om at det skal vere avdragsfritt er forlenga fram til Lånet har ikkje prioritet framfor anna gjeld. Det er kostnadsført rentekostnader med kr i vart det etablert eit nytt ansvarleg lån vedk. skipinga av Innvik Kraftverk, dette på 27,5 mill. Det er kostnadsført kr i renter i 2011 på dette lånet. Det tredje lånet på kr. 0,5 mill. vart etablert og er rente- og avdragsfritt i 5 år. Dette lånet er lånt vidare ut frå morselskapet til Stryn Fjernvarme AS på tilsvarande vilkår som mellom Stryn kommune og morselskapet.

18 Note 5 Nettverksemd, avrekning nettinntekt Nettverksemda til energiverket er regulert gjennom fastsette reglar for kostnadsberekning/-fordeling og inntektsramme. Regelverket er administrert av NVE. Meir-/mindreinntekt oppstår når Stryn Energi krev inn meir/mindre i nettleige enn tillete inntektsgrunnlag. Mindreinntekt kan krevjast inn, medan meirinntekt må betalast tilbake til kundane i seinare år gjennom nivået på nettleiga. Det er såleis tildelt ramme som er avgjerande for kor mykje som årleg kan inntektsførast som nettinntekt. Årets meirinntekt/mindreinntekt Inntektsramme etter enkeltvedtak i NVE Kostnad overliggande nett Eigedomsskatt nett Faktisk KILE - kostnad Sum avvik avskr og avkastning avvik avkastn.grunnlag Sum tilleten nettinntekt Faktisk årleg nettinntekter Årets meirinntekt (-) / mindreinntekt (+) Akkumulert meirinntekt/mindreinntekt Akkumulert per 01.01, meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Renter per Saldo per Årets meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Årets renter Saldo per 31.12, meirinntekt (-) og mindreinntekt (+) Note 6 Varelager Morselskap Konsern Lager av varer Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i morselskapet er på kroner og består av 15 aksjar a kr Alle aksjane har like rettar og alle aksjane er eigd av Stryn kommune.

19 Note 8 Pensjonskostnader Pensjonsordningane i selskapet blir rekneskapsmessig handsama i samsvar med norsk standard for pensjonskostnader. Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av tal på oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Forpliktingane er dekka gjennom KLP. Ordninga trer i kraft ved fylte 67 år og sikrar dei tilsette ytingar utover folketrygda. Nye tenestepensjonsreglar er innarbeida i aktuarberegninga med verknad frå og med I tillegg kan selskapet sine tilsette velje å gå av med avtalefesta pensjon ved fylte 62 år. Denne ordninga sikrar dei tilsette ytingar fram til fylte 67 år. Dette er klassifisert som ein bidragsbasert ordning og blir handsama etter rekneskapsstandard for pensjonskostnader. AFP-ordninga blir administrert gjennom KLP. Ca. 50% av denne ordninga er sikra gjennom KLP og ca. 50% tar selskapet over drifta. KLP klarer ikkje å skilje ut den sikra frå den usikra forpliktinga på AFP-delen. Difor klarer vi ikkje å skilje mellom sikra og usikra bidragsbaserte ordningar og dei blir difor presentert saman. Stryn Energi AS er med på ei frivillig finansieringsløysing for AFP år med 100% utjamning. Det er 19 tilsette i Stryn Energi AS som er medlemmar i pensjonsordninga (lærlingar og pensjonistar er ikkje med). Stryn Fjernvarme AS og Innvik Kraftverk har ikkje eigne tilsette og har såleis ingen løns- og pensjonsplikter. Pensjonskostnadane blir dekka med at medlemmane blir trekt 2% av pensjonsgjevande løn, og arbeidsgjevar betalar resten vanlegvis ca % av pensjonsgjevande løn Årets opptjening Rentekostnad av pensjonsplikta Forventa avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatført planendring Resultatført pensjonskostnad Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl.aga Herav balanseført aga Balanseført nto forpl./(midler) etter aga FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Lønnsvekst 3,50 % 4,00 % G-regulering 3,25 % 3,75 % Pensjonsregulering 2,48 % 2,97 % Forventet avkastning 4,10 % 5,40 %

20 Note 9 Skatt Berekning av utsatt skatt/skattefordel Morselskapet Konsernet Utrekning av utsett skatt/skattefordel grunnrente Positive mellombelse skilnader anleggsmiddel Grunnlag for utsett skatt grunnrente % utsett skatt Utsett skatt grunnrente i balansen Mellombelse skilnader Anleggsmiddel Omløpsmiddel Pensjonsforpliktingar Netto mellombelse skilnader Underskot til framføring Grunnlag for utsett skatt/skattefordel % utsett skatt/utsatt skattefordel Ikkje balanseført skattefordel dotterselskap Utsett skatt/skattefordel grunnrente Netto utsett skatte/skattefordel Grunnlag for skattekostnad, endring i utsett skatt og betalbar skatt Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente skilnader Grunnlag for året sin skattekostnad Endring i mellombelse resultatskilnader Skattemessig framførbart underskot Konsernelimineringar Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Mottatt/avgitt konsernbidrag 0 0 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

21 Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) Endring utsett skatt/utsatt skattefordel Skattekostnad alminneleg inntekt Betalbar skatt på grunnrenteinntekt Endring i utsett skatt grunnrente Total skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt alminneleg inntekt Betalbar naturressursskatt Fradrag i bet. skatt pga. samordning med naturressursskatt Betalbar grunnrenteskatt Betalbar skatt i balansen Note 10 Driftsinntekter fordelt på verksemdsområde Driftsinntekter (tal i 1000) 2011 Distrib.nett Kraftoms. Kraftprod. Øvrig Breiband Felles Intern trans. Morselskap: Brutto kraftsal Overføringsinntekter Avgifter til Staten Tilbakeføring av meirinntekter Meirinntekt Andre driftsinntekter Internt sal Sum driftsinntekter Konsern: Brutto kraftsal/produksjon Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Internt sal Sum driftsinntekter

22 Note 11 Lønskostnader, antal tilsette, godtgjersle, lån til tilsette m.v. Morselskap Konsern Lønskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønskostnader SUM Kostnadsførte lønskostander Aktiverte lønskostander SUM Ved utgangen av 2011 var det 20 fast tilsette og 2 lærlingar i morselskapet. Dotterselskapa har ikkje eigne tilsette. I noten er det sett opp brutto tal for lønskostnadane, dvs lønskostnadane som er aktiverte er inkluderte. 22 Ytingar til leiande personar: Dagleg leiar Styret Løn Pensjonsutgifter 0 0 Anna godtgjering 0 0 Sum Det er ikkje gitt lån/sikkerheit til dagleg leiar, styreformann eller andre nærståande partar. Det er ingen enkelt lån/sikkerheit som utgjer meir enn 5% av selskapet sin eigenkapital. Revisor: Kostnadsført honorar til revisor fordelar seg på føljande områder: Morselskap Konsern Låvpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsrekneskap) Andre attestasjonstenester Skatterådgjeving Anna bistand (anna rådgjeving) Sum Note 12 Bundne bankinnskot og trekkrettar Morselskap Konsern Bundne bankinnskot Skattetrekksmidler Bevilga trekkrettar Kassekreditt

23 Note 13 Aksjar i andre selskap Selskap Antall Ansk.kost Eigardel Enivest AS ,30% Kvivsvegen AS ,02% Glomnes kraft AS ,00% Fagre Stryn Aktivitetsselskap AS ,61% Stryn Næringshage AS ,30% Fjordane Utvandrarsenter SUS Steindøla Kraft AS ,50% Sum Note 14 Investeringar i dotterselskap Dotterselskap Forr.- kontor Eigardel/ stemmedel Eigenkapital siste år (100%) Resultat siste år (100%) Balanseført verdi Innvik Kraftverk AS Stryn 59,82% Stryn Fjernvarme AS Stryn 89,00% Balanseverdi Note 15 Fordringar og gjeld 23 Morselskap Konsern Fordringar med forfall seinare enn 1 år Andre kortsiktige fordringar Andre langsiktige fordringar Sum Langsiktig gjeld med forfall seinare enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjonar Anna langsiktig gjeld Sum Gjeld sikra ved pant Gjeld til kredittinstitusjonar Kassakreditt Sum Balanseført verdi av pantsette eigedelar Varige driftsmidlar Kundefordringar Sum Eigedelane er i tillegg stilt som sikkerheit for Unytta kassekreditt Sum

24 Note 16 Mellomverande med selskap i same konsern m.v. Morselskap: Kundefordringar Andre fordringar Innvik Kraftverk AS Stryn Fjernvarme AS SUM Leverandørgjeld Øvrig langsiktig gjeld Innvik Kraftverk AS Stryn Fjernvarme AS SUM

25 Frå Dagmar sin herjingar : Frå uvêret : Håheim. 25 Sunde. Sunde. Flaum i Steindøla.

26 26 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 2011

27 27

28 reint triveleg Tinggata 3, 6783 Stryn Telefon Telefaks Vakttelefon Epost: Grafisk produksjon: Atema - Alle foto: Stryn Energi

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 80 driftsår Nytilsett Rekneskapsmedarbeidar Elin Jenny Blomseth Utbrent 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon Nytt 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årsmelding - HMS i 2004

Årsmelding - HMS i 2004 Årsmelding - HMS i 2004 HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den dagege drifta. Dette

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2009 69. driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2010 32. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul

Detaljer

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no ÅRSMELDING 2003 www.fjord1.no Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal. Konsernstaben Konsernsjef Olav Smørdal adm. dir. i MRF sidan 1989, tidlegare

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Årsmelding 201 0 Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks 134 4231 Sand Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Telefon : 52 79 26 00 Telefaks : 52 79 26 01 Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer