reint triveleg 91. driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår"

Transkript

1 reint triveleg 91. driftsår Årsmelding 2011

2 Innhald 2 Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap... 6 Økonomi... 6 Kraftmarknaden... 8 Kraftproduksjon... 8 Det lokale Eltilsyn... 8 Distribusjonsnettet... 9 Kile... 9 Veglys... 9 Enøk... 9 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumoppstilling Notar til rekneskapen... 14

3 Historikk : Stryns Elektrisitetsverk vart skipa av Nedstryn sokn : Selskapet sin første kraftstasjon, Dalane i Markane vart sett i drift : Alda Kraftlag vart slege saman med Stryn kommunale Elektrisitetsverk : Stryn Elektrisitetsverk overtok forsyningsansvaret for abonnentane til Utvik Elektrisitetsverk : Stryn kommunale energiverk gjekk over til aksjeselskapsforma med namnet Stryn Energi AS. Skipingsmøte Stryn kommune eig 100% av aksjane i Stryn Energi AS : Selskapet Innvik Kraftverk AS skipa. Innvik kraftverk vart sett i drift 18. mai : Stryn Fjernvarme AS vart skipa. Anlegget, som skal levere fjernvarme til næringskundar, stod ferdig hausten Stryn Fjernvarme AS leverer varme til kundar i Stryn sentrum. Konsernet Stryn Energi har to dotterselskap: Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Alle selskapa er heimehøyrande i Stryn kommune. Hovudtal for konsernet Stryn Energi 3 Stryn Energi AS Konsern Fast tilsette pr Tal årsverk 19,2 19,2 19,2 19,2 Kraftomsetning inkl. tap (GWh) 118, ,4 128 Eigenproduksjon (MWh) Nettkundar pr Linjenett, km Transformatorar Driftsinntekter (heile kr) Driftskostnader ( ) Driftsresultat ( ) Resultat før skatt (1 000 kr) Årsresultat (heile kr) Totalkapital (heile kr) Eigenkapital ( ) Eigenkapitaldel % 38,80 % 38,76 % 29,80 % 29,17 %

4 Energistyret 2011 Medlemer: Kolbjørn Roset, styreleiar Arve Glomnes, nestleiar Rune Myklebust Johanna Myklebust David Alden (tilsette repr.) Varamedlemer: Aud Hool Egge Sven Flo Even Inge Nesje (tilsette repr.) Valnemnd Den kommunale valnemnda er valnemnd for Stryn Energi AS. Organisasjon og personale Stryn Energi AS hadde 20 fast tilsette pr Dette representerer 19,2 årsverk. Stryn Energi AS hadde i tillegg to lærlingar. Det er ikkje tilsette i dotterselskapa. Stryn Energi AS praktiserer likestilling mellom kjønn ved tilsetting. I konsernet Stryn Energi er det 4 kvinnelege styrerepresentantar. Av 20 fast tilsette personar er ei kvinne. 4 Stryn Energi AS er medlem i KS-Bedrift. Tilsette er organiserte i El & IT, NITO, TEKNA og Econa. Stryn kommune er 100 % eigar av Stryn Energi AS. Helse, miljø og sikkerheit Alle tilsette ved Stryn Energi AS er medlemmer i Nordfjord Bedriftshelseteneste (NBHT). Det blei utført helse og arbeidsmiljøkartlegging med i regi av NBHT i Kartlegginga viser at majoriteten av tilsette trivst på jobben, og at det sosiale miljøet er prega av tryggleik og tillit. Bedrifta har samarbeidsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtale) med NAV Arbeidslivssenter. Bedrifta har utarbeidd handlingsplan som skal sørgje for eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Stryn Energi AS har eit lågt sjukefråvær samanlikna med eit generelt sjukefråvær i arbeidslivet. Sjukefråværet i 2011 var på 3,5 % mot 1,37 % i ca. 0,9% var eigenmeldt sjukefråvær og ca. 2,6% var legemeldt sjukefråvær. Det er ikkje registrert sjukefråvær som har årsak i arbeidstilhøve, og det er ikkje registrert arbeidsskade i 2011 (0 i 2010). Stryn Energi AS refunderar deler av treningsutgifter for alle tilsette. Etter det vi kjenner til, så forureinar ikkje verksemda miljøet. CO2 utsleppet frå oljefyrte anlegg i Stryn sentrum er redusert med 1300 tonn årleg ved etablering av Stryn Fjernvarme.

5 Melding frå styret Styresaker Det er halde 8 styremøte og handsama 28 saker i 2011 (11 møter og 49 saker i 2010). Ordinær generalforsamling vart halden 28. juni vart eit spesielt år med store skadar på linjenettet etter orkanen 25. desember Ved kysten vart det registrert vindhastigheit på 2,5 x orkan (82,5 m/s = 300 km/t). Store og omfattande skadar på nettet førte til at Stryn kommune var utan straum frå regionalnettet i nær to døgn frå kl til kl I tillegg tok eit jord- og steinskred 530 m av høgspentlinja til Flo, den Hjelledalen fekk tilbake straumen , Glomnes , Flo og Moldereim og Oldedalen Siste kundane i Bødal fekk straum frå nettet , etter å ha vore forsynt frå aggregat i nær 4 veker. I tillegg til at eigne tilsette var i arbeid døgnet rundt i ei veke, vart det leigt inn 6 montørar frå Nettpartner og 4 frå BKK. For Stryn Energi vart dette den mest krevjande hendinga i selskapet si 91 år lange historie. I tillegg gjorde ein 500 års flaum i Steindøla på Blaksæter stor skade på både nett og Steindøla kraftverk. Dei økonomiske konsekvensane av orkanen vart om lag 1/4 av samla nettramme. Stryn Energi har søkt NVE om fritak for KILE kostnadane etter orkanen Dagmar. Styret og Generalforsamling vedtok revidert Mål- og Strategiplan i Styret har gjennom Mål- og Strategiplanen fokus på kundar og eigar gjennom leveringskvalitet, oppetid i nettet, tryggleik, kostnader, effektivitet, langsiktig og berekraft. Styret har fokus på komande nettutfordringar med omsyn til leveringstryggleik og beredskap. Det er halde eigarmøte mellom styret og eigaren, representert ved formannskapet. Eit viktig mål er å drive selskapet effektivt nok til å kunne gje ei tilfredsstillande avkasting på same tid som leveringskvaliteten i nettet og utvikling av selskapet vert ivareteken på ein optimal måte. Inntektsramma vert fastsett av NVE. 60 % av inntektsramma vert bestemt utifrå andre samanliknbare selskap sin berekna effektivitet. Effektivitetsprosenten for Stryn Energi, som er lagt til grunn for inntektsramma, er på 99 % for Nettleiga NVE fastset årleg ramme for kor mykje nettleige selskapet kan krevje inn frå kundane. For 2011 var gjennomsnittleg nettleige for hushald 58,24 øre / kwh for ein standard kunde med kwh forbruk. 22,82 øre / kwh (39,2 %) går til Stryn Energi Nett. Statlege avgifter utgjer 23,86 øre/ kwh (41 %). Forbruksavgift til staten var 11,21 øre/kwh. ENOVA avgifta er 1 øre / kwh, og meirverdiavgift 11,65 øre/kwh. Nettleige til sentral- og regionalnettet utgjer 11,56 øre/kwh eller 19,8 %. Måling og avrekning Ny forskrift for måling- og avrekning vart sett i verk i desember Forskrifta listar opp ei rad funksjonar som nye målarar skal tilfredsstille frå Ein del av desse funksjonane er ikkje tilgjengelege i dagens målarpark. Stryn Energi har difor vald å avskrive AMS investeringane fram til 2017, med mål om å skifte ut den delen av målarparken som ikkje tilfredsstiller krava. Stryn Næringshage Stryn Energi AS leiger ut kontorlokale til Stryn Næringshage. Stryn Næringshage har utvikla seg positivt sidan etableringa.

6 Kommunikasjonsinfrastruktur I samsvar med vedteken mål- og strategiplan har Stryn Energi i 2011 vidareført ei utbygging av kommunikasjonsinfrastruktur i samarbeid med andre aktørar. Dei fleste verksemder og private i kommunen har i 2011 tilbod om breiband frå fleire aktørar. I 2011 starta arbeidet med FTH utbygging på Bergsida, Faleide og Oppstryn. Stryn kommune står for utbygginga i samarbeid med Stryn Energi. Til saman 190 nye abonnentar får fiber heim i løpet av våren Stryn Energi AS leiger ut fiber til innhaldsleverandørar. Fiberutbygging i distrikta er ikkje kommersielt lønsamt utan støtte. Vidare fiberutbygging er difor avhengig av at statlege støtteordningar vert vidareført. På grunn av relativt store investeringar i kommunikasjonsinfrastruktur taper Stryn Energi pengar på kort sikt på utleige av denne infrastrukturen. Dotterselskap Innvik kraftverk AS Innvik Kraftverk AS vart stifta 27. april Kraftverket produserer om lag 45 GWh/år i gjennomsnitt, som utgjer forbruket til husstandar. Innvik Kraftverk sparer miljøet årleg for tonn CO2 utslepp, som er utslepp frå tilsvarande produksjon i gasskraftverk utan CO2 handtering. Stryn Energi AS er hovudaksjonær med 59,82% av aksjekapitalen, Sogn og Fjordane Energi A/S er medeigar med 30% aksjekapital og grunneigarar og bygdefolk i Innvik eig til saman 10,18%. Kraftverket er bygt i fjell og utnyttar fallet mellom Skådistøylen, kote 541, og Styrkhallen, ca kote 30. Installert effekt er på 15,5 MW. I 2011 vart det produsert 56,1 GWh (34,9 GWh i 2010). Sum driftsinntekter for 2011 vart kr 16,442 mill. kr. Ordinært resultat før skatt vart kr (kr ,- i 2010). Skattekostanden blei på kr (kr i 2010). Årsresultatet for 2011 vart kr ,-. (2010: kr ). 6 Stryn Fjernvarme AS Stryn Fjernvarme AS vart offisielt registrert 14. desember Stryn Energi AS eig 89% av aksjane og Tenden Container og Gjenvinning 11%. Maksimal effekt på biokjelen er 1,5 MW. I tillegg er det montert 1 stk gassdriven topplastkjel på 3,0 MW. Totale investeringar var om lag kr 21,8 mill.. Det er inngått avtale med Fjordane Bioenergi AS som leverandør av biobrensel. Anlegget leverer varme til 17 offentlege og private kundar. Total årleg varmeproduksjon ved anlegget vart 5 GWh. (2010: 6,3 GWh). 4,3 GWh kjem frå biobrensel. (2010: 5,3 GWh), noko som gjev ein årleg reduksjon i CO2 utslepp på ca tonn. Gasskjelen leverte 0,7 GWh (0,93 GWh i 2010) ut på nettet. Årsresultatet for 2011: - kr 0,9 mill. (2010: + kr ). Det svake resultatet skuldast ein kombinasjon av lågt varmesal og auka drift- og vedlikehaldskostnader. Økonomi Årsresultat Driftsinntektene i konsernet utgjer kr 100,1 mill. i 2011, mot kr 117,8 mill. i 2010, ein reduksjon på kr 17,7 mill. Sum driftskostnadar utgjer kr. 85,8 mill. i 2011 mot kr. 98,8 mill. i 2010, ein reduksjon på kr 13 mill. Konsernet sitt driftsresultat for 2011 er kr 14,2 mill. mot kr 19 mill. i Konsernet sitt ordinære resultat før skatt er på kr 5,5 mill., og kr 1 mill. etter skatt, mot kr 9,8 mill. før skatt og kr 6,1 mill. etter skatt i Majoritetens del er på kr 310 tusen (kr 6,1 mill. i 2010) etter skatt. Årsresultat etter skatt i morselskapet er på kr , mot kr i Styret gjer framlegg om at årsresultat for Stryn Energi AS vert disponert slik: Til utbytte: kr ,- Overført frå annan eigenkapital kr ,-

7 Balanse og kapitalstruktur Etter disponering av årsresultatet utgjer morselskapet sin eigenkapital 38,8 % i 2011 (38,8 % i 2010) og konsernet 29,8 % (29,2 % i 2010). Sum eigenkapital vil då utgjere kr 86,4 mill. i konsernet og kr 62,9 mill. i morselskapet. (kr. 86,8 mill. i konsernet og 64,3 mill. i morselskapet i 2010). Annan eigenkapital i konsernet er ved utgangen av 2011 kr 19,2 mill. (2010: kr 19,9 mill.) og kr 17,9 mill. i morselskapet (kr 19,3 mill. i 2010). Konsernets renteberande gjeld er på kr 171,2 mill. (kr. 177,5 mill. i 2010), mens morselskapet har kr 74,1 mill. (kr. 76,5 mill. i 2010) av denne typen gjeld. Kr. 44 mill. av lånegjelda til morselskapet er ansvarlege lån til eigaren Stryn kommune, lån som er avdragsfrie. Forfallsstrukturen på gjelda varierer i konsernet. I morselskapet blir lån frå kredittinstitusjonar vanlegvis betalt ned over 15 år. Låna i dotterselskapa Innvik kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS blir betalt ned over høvesvis 30 og 25 år. Kontantstraumoppstillinga til konsernet syner at kontanttilførselen frå drift er på kr 18,7 mill. (kr. 5,8 mill. i 2010). I tillegg til årets driftsresultat kjem avskrivingar og endring i andre tidsavgrensings-postar som dei vesentlegast postane. Konsernet har ein tilførsel av likviditet frå netto kontantstraumar frå finansieringsaktivitetar på kr 10,6 mill. (kr 646 tusen i 2010). Desse postane vekta mot utbetalingar i samband med investeringar på kr 7,4 mill. (kr. 3,1 mill. i 2010). Som det går fram av kontantstraumoppstillinga resulterer dette i at beholdninga av kontantar og kontantekvivalentar ved perioden slutt er auka med kr 640 tusen. (kr 3,3 mill. i 2010). For morselskapet ser vi at beholdninga er redusert med kr. 1,82 mill. i Nøkkeltal for likviditetsgrad 1 (omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern 1,16 i 2011 mot 1,28 i 2010, for morselskapet 1,38 i 2011 mot 1,49 i For likviditetsgrad II (mest likvide omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern 1,0 i 2011 mot 1,14 i 2010, for morselskapet 1,19 i 2011 mot 1,31 i Investeringar i 2011 Balanserekneskapen for konsernet syner sum varige driftsmidlar på kr. 250,4 mill. I 2011 er det gjort utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar på kr. 7,4 mill. (6,7 mill. i 2010). I morselskapet Stryn Energi AS kr 6,6 mill. (kr 6,2 mill. i 2010), kr 0,6 mill. i Innvik Kraftverk og kr. 0,2 mill. i Stryn Fjernvarme. 7 Styring av finansiell risiko Konsernet har marknadsrisiko knytt til utvikling i kraftprisar, valutakursar og rentenivå. Selskapet omset og kjøper kraft over kraftbørsen Nordpool via meklar, der prisen er notert i Euro. Det er ikkje gjort særleg tiltak for å dempe risiko knytt til svingingar i kraftpris og valutakurs. Unntaket er 5 MW av sommarproduksjonen i Innvik Kraftverk som er prissikra. Rentenivået har, i tillegg til verknad på finanspostane, også verknad for inntektsramme, grunnrenteskatt og pensjonskostnadar. Risikoen mot finanspostane er dempa gjennom bruk av fastrenteavtaler (renteswap) for innlån i dotterselskapa og for deler av lånegjelda i morselskapet. I tillegg har vi fastrente på dei ansvarlege låna i morselskapet. Endringar i rentenivå vil også påverke inntektsramme i form av avkastning på nettkapitalen. Effektane vil motverke kvarandre slik at renteauke vil føre til auka nettramme. Rekneskapen er gjort opp under føresetnad om framleis drift.

8 Kraftmarknaden Samla kraftforbruk i vårt forsyningsområde gjekk ned med 9,1 GWh, frå 120,7 GWh i 2010 til 111,6 GWh i 2011, eks. nettap. Tal nettkundar auka med 143 frå til ved utgangen av 2011, hovudsakleg hyttekundar. Kraftsalet til Stryn Energi AS minka med 13,2 GWh, frå 94,5 GWh i 2010 til 81,4 GWh i Marknadsdelen til Stryn energi er 75,2 %. Kraftproduksjon 2011 var eit vått og mildt år med høg produksjon og lågt forbruk i motsetnad til I 2011 var produksjonen i Dalane kraftstasjon 4,06 GWh, mot 2,79 GWh i Stasjonen har hatt ei driftstid på 95,6% (91,5 % i 2010). Stasjonen har vore i drift i timar og utkopla i 387 timar. Innvik Kraftverk AS produserte 56,1 GWh i 2011, mot 34,9 GWh i Annan lokal produksjon: Utvik Elektrisitetsverk AS, Vasstaket Kraftverk AS, Glomnes Kraft AS, Hjelledalen Kraftlag AS, Lauki og Melei kraftlag BA, Utigardselva Kraft DA, Valaker Kraft AS, Briksdal Minikraft AS, Hågjøla Mikrokraftverk DA, Åning Microkraftverk og Steindøla kraft AS leverte i 2011 til saman 33,72 GWh inn på Stryn Energi AS sitt linjenett. (24,55 GWh i 2010). I sum vart det levert inn på vårt nett 37,78 GWh i 2011 frå småkraftverk i Stryn kommune (27,34 GWh i 2010) eks. Innvik kraftverk. Total produksjon frå kraftverk i Stryn kommune vart 93,88 GWh i 2011 (62,2 GWh i 2010). Det lokale eltilsyn DLE har oppfylt målsettingane for 2011 og utført tilsyn etter den oppsett tilsynsplan. Det er kontrollert 225 (252) av totalt 4247 anlegg. Tilsynsarbeidet omfattar periodisk kontroll, nyanlegg, internkontroll, marknadskontroll m.m. Om lag 0,8 av 2 årsverk, vert nytta til tilsyns arbeid. DLE har vore på besøk i ungdomsskulane og undervist 9. klasse i enøk, energibruk og elsikkerheit. I tillegg er det undervist 6. klasse i samarbeid med brannvesenet. Undervisninga vert godt motteke av skulane. I 2011 har alle automatisk målaravlesing, til saman 4433 anlegg. Det er på avdelinga utført om lag 0,8 årsverk i samband med målararbeid.

9 Distribusjonsnettet Distribusjonsnettet til Stryn Energi AS pr (tal i km.): Høgspent linje 201, , , ,523 Høgspent kabel 54,377 51,928 47,885 45,858 Lågspent linje 207, , , ,974 Lågspent kabel 138, , , ,720 Tapet i linjenettet i 2011 vart på 5,75 % (6,8 GWh), mot 5,72 % (7,3 GWh) i Tapet aukar med aukande effekt i nettet. Det vart registrert 106 (79) driftsavbrot på høgspentnettet, derav 34 (26) i andre nett. 20 (33) av avbrota var kortvarige. Største feilane har oppstått på grunn av trefelling nær linjenettet. Oppetida på nettet var 99,89 % (99,99 % i 2010). (ILE / omsett energi). Kile KILE (kvalitetsjustert inntektsramme ved ikkje levert energi) er eit element som inngår i kostnadsgrunnlaget til alle nettselskap. Dette skal sørgje for at nettselskapa tek omsyn til oppetid i kraftnettet. Avbrota i 2011 førte til kwh ILE og kr i KILE (kr i 2010). Spesifikke KILE kostnader for 2011 vart 2,96 øre / kwh (2010: 0,42 øre/ kwh) omsett energi inkludert tap i nett. Målsettinga er at KILE skal ligge under 0,7 øre / kwh. Stryn Energi AS har søkt NVE om fritak frå KILE kostnader etter orkanen Dagmar. 9 Veglys Stryn Energi AS monterte og sette i drift 45 nye kommunale veglyspunkt i 2011 (38 i 2010). Vegvesenet har overteke 239 veglys langs riksveg. Etter dette har Stryn kommune i drift 1392 veglyspunkt. Energiforbruket til offentlege gatelys er redusert med 30 % etter at alle PCB - holdige lampar er skifta. Samla energiforbruk til kommunale gatelys var kwh i Enøk ENOVA administrerer regjeringa si satsing innan energiøkonomisering og gjev tilskot til ulike ENØK - tiltak. Ved eit påslag på nettleiga vert det kravd inn 1 øre/kwh til dette arbeidet. Stryn energi har ansvaret for å utarbeide Energiutgreiing for Stryn kommune. Styret takkar tilsette for innsatsen i året. Stryn Styret for Stryn Energi AS Kolbjørn Roset Arve Glomnes Rune Myklebust leiar nestleiar Johanna Myklebust Jan Træen David Alden energisjef

10 Resultatrekneskapen Morselskap Konsern Note Salgsinntekt 5, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Inntekt fra investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Minoritetens andel Majoritetens andel Disponering (dekning) av årsresultatet Foreslått utbytte Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overført 0 0

11 Balanse pr Morselskap Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning, utvikling, konsesjoner, goodwill o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer 15, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 Balanse pr Morselskap Konsern Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (15 aksjer á kr ) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 4, 15, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stryn Kolbjørn Roset Arve Glomnes Johanna Myklebust Styreleiar Nestleiar Styremedlem Rune Myklebust David Alden Jan Træen Styremedlem Styremedlem Dagleg leiar

13 Kontantstraumoppstilling Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsord Effekt av valutakursendringer Poster klassifisert som investerings- eller finansaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling på lånefordring konsern Innbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger på andre lånefordringer Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Innbetalinger av egenkapital Tilbakebetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av aksjonærbidrag Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periode start Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periode slutt

14 Notar til rekneskapen for 2011 Rekneskapsprinsipp Rekneskapen for 2011 er sett opp i samsvar med Rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Rekneskapen er sett opp med føresetnad om vidare drift. Konsolideringsprinsipp Konsernrekneskapen omfattar morselskapet Stryn Energi AS og dotterselskapa Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Konsernrekneskapen blir utarbeidd som om konsernet var ei økonomisk eining. Transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet blir eliminert. Konsernrekneskapen blir utarbeidd etter einsarta prinsipp, ved at dotterselskap føl dei same rekneskapsprinsippa som morselskapet. Salsinntekter Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester blir inntektsført i takt med utføringa. Klassifisering og vurdering av balansepostar Eigedelar, bestemt til varig eige eller bruk, er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar, som er knytt til varebruk, er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel dersom dei skal betalast tilbake innan eit år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er tilsvarande prinsipp lagde til grunn. Omløpsmiddel vert vurdert til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 14 Anleggsmiddel blir vurdert til anskaffelseskost. Varige anleggsmiddel som minkar i verdi vert avskrive lineært over forventa økonomisk levetid. Anleggsmiddel blir nedskrive til verkeleg verdi ved fall i verdien som ikkje er førebels. Langsiktig gjeld er ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel og fallrett er oppført i balansen. Utgifter til andre immaterielle eigedelar blir balanseført når kriteria for balanseføring er til stades. Varige driftsmidlar Varige driftsmiddel vert balanseført og avskrive lineært over forventa levetid dersom levetida er over 3 år og driftsmiddelet har ein kostpris over kr Vedlikehald av driftsmiddel vert utgiftsført etter kvart som driftskostnader. Påkostingar er forbetringar på driftsmiddel som vert tillagt kostpris og avskrive i takt med driftsmiddelet. Vi skil mellom påkosting og vedlikehald ut frå driftsmiddelet sin stand i det vi kjøper det. Dotterselskap og tilknytta selskap Dotterselskap er vurderte etter kostmetoden i selskapsrekneskapen. Investeringar blir vurderte til anskaffelseskost for aksjane med mindre nedskriving har vore nødvendig. Utbytte er inntektsført same år som det er avsett i dotterselskapet. Varelager Varelageret er verdsett til lågaste pris av innkjøpspris og verkeleg verdi. Varene vert nedskrivne ved ukurans. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er førde opp i balansen til pålydande verdi, etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Avsetnad til tap vert gjort på grunnlag av vurderingar av dei enkelte fordringane. Garantiansvar Venta utgifter til framtidige garantiarbeid knytt til sal/avslutta prosjekt skal kostnadsførast, og førast som avsetjing under kortsiktig gjeld i balansen. Avsetjinga skal baserast på historiske erfaringstal for garantiar.

15 ValuTA Pengepostar i utanlandsk valuta blir vurdert etter kursen ved slutten av rekneskapsåret. Pensjonar Selskapet har pensjonsforsikring gjennom KLP. Pensjonskostnader og pensjonsplikter blir berekna etter linjær opptening, basert på føresetnaden om diskonteringsrente, framtidig regulering av løn, pensjonar og ytingar frå folketrygda, framtidig avkastning på pensjonsmidlar samt aktuarmessige føresetnadar om dødlegheit, frivillig avgang mv. Pensjonsmidlar i kollektive ordningar som KLP, blir vurdert til verkeleg verdi og trekkast frå i netto pensjonsplikter i balansen. Arbeidsgjevaravgift blir kostnadsført på bakgrunn av innbetalt pensjonspremie. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med gjeldande skattesats på grunnlag av dei førebelse forskjellane som eksisterer mellom rekneskapsmessige verdiar og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgongen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande midlertidige forskjellar som reverserast eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande forskjellar som ikkje er utlikna, og underskot til framføring, er grunna i forventa framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan førast i balansen, er oppført netto i balansen. Selskapet betalar fire ulike skatteartar. Dette er alminneleg skatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og eigedomsskatt. Alminneleg skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både den betalbare skatten i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er utrekna med 28% på grunnlag av dei mellombelse skilnadene som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som vert reversert eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande skilnader som ikkje er utlikna og underskot til framføring, er grunngjeve med venta framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordelsom kan balanseførast er oppført netto i balansen. 15 Grunnrenteskatt Grunnrenteskatten er ein kraftverkspesifikk skatt. Negativ grunnrenteskattegrunnlag som har oppstått fom 2007 for eit kraftverk, kan overførast til eit anna kraftverk eller kan utbetalast. Grunnrenteskatten har som formål å skattlegge den avkastninga ein vasskraftprodusent har utover normalavkastning som følgje av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Denne skattearten er delvis overskotsuavhengig. Skattekostnaden knytt til grunnrente består av betalbar grunnrenteskatt og endring i framførbart underskot knytt til grunnrente. Ved berekning av utsett skattefordel/forplikting, er det brukt nominell skattesats på 30%. Naturressursskatt Naturressursskatten er overskotsuavhengig og vert berekna basert på det enkelte kraftverk sin gjennomsnittlege produksjon dei siste 7 åra. Naturressursskatten kan utliknast krone for krone mot overskotsskatten, og ikkje utlikna naturressursskatt kan framførast med renter. Eigedomsskatt Eigedomsskatten er ein overskotsuavhengig skatt. For kraftverk vert grunnlaget for eigedomsskatten fastsett i samband med skattelikninga. I rekneskapen er eigedomsskatten teken med som ein driftskostnad. Kontantstraumoppstilling Kontantstraumoppstillinga blir utarbeidd etter den indirekte metoden. Kontantar og kontantekvivalentar omfatta kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar som umiddelbart og med uvesentleg kursrisiko kan konverterast til kjende kontantbeløp og med forfallsdato kortare enn tre månadar frå anskaffelsesdato.

16 Note 1 Eigenkapital Morselskap: Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkursfond Annan EK Eigenkapital Årets resultat Årets utbytte Eigenkapital Sum Konsern: Annan EK Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkursfond Minoritetsinteresser Eigenkapital Årets resultat Årets utbytte Eigenkapital Sum 16 Note 2 Immaterielle eigedelar Fallrettar Sum Anskaffelseskost Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Anskaffelseskost Immaterielle verdiar synt i noten er balanseført og vert ikkje avskriven. Noten er lik for morselskap og konsern.

17 Note 3 Anleggsmidlar Morselskapet: Inngangsverdiane på anleggsmiddel er utarbeidde i samsvar med god rekneskapsskikk. Verdiane er oppførde til historisk anskaffelseskost og avskrivne lineært frå anskaffelsestidspunktet. Det er ved fastsetjing av anskaffelseskost teke omsyn til mottekne anleggstilskot. Dette gjev følgjande anleggsoversikt: Hist. kost pr Tilgang 2011 Avgang hist.kost 2011 Hist. kost Avskriving 2011 Akk. avskr Bokført verdi Adm.bygning år Kraftstasjonen år Høgspentnettet år Lågspentnettet år Trafoar/-kioskar år Breiband år Fjernstyring/teles år Måleutstyr år Tovegskomm år Transportmidler år Inventar år Verktøy mv år Kontormaskiner år EDB-anlegg år Anlegg i arbeid Sum Forv. øk. levetid 17 Konsern: Historisk kost pr Tilgang 2011 Avgang Hist. kost 2011 Historisk Kost Avskriving 2011 Akk. avskr Bokført verdi Forventa øk. levetid Anlegg under bygging Bygning og tomt år Anlegg år Transportmidlar år Driftsløsøre år Sum varige driftsmidler Note 4 Ansvarleg lån Det er etablert 3 ansvarlege lån mellom Stryn Kommune og Stryn Energi AS. Den første låneavtalen er datert , då det vart etablert eit ansvarleg lån på kr 16 mill. Lånet vart reforhandla i Lånet sine vilkår om at det skal vere avdragsfritt er forlenga fram til Lånet har ikkje prioritet framfor anna gjeld. Det er kostnadsført rentekostnader med kr i vart det etablert eit nytt ansvarleg lån vedk. skipinga av Innvik Kraftverk, dette på 27,5 mill. Det er kostnadsført kr i renter i 2011 på dette lånet. Det tredje lånet på kr. 0,5 mill. vart etablert og er rente- og avdragsfritt i 5 år. Dette lånet er lånt vidare ut frå morselskapet til Stryn Fjernvarme AS på tilsvarande vilkår som mellom Stryn kommune og morselskapet.

18 Note 5 Nettverksemd, avrekning nettinntekt Nettverksemda til energiverket er regulert gjennom fastsette reglar for kostnadsberekning/-fordeling og inntektsramme. Regelverket er administrert av NVE. Meir-/mindreinntekt oppstår når Stryn Energi krev inn meir/mindre i nettleige enn tillete inntektsgrunnlag. Mindreinntekt kan krevjast inn, medan meirinntekt må betalast tilbake til kundane i seinare år gjennom nivået på nettleiga. Det er såleis tildelt ramme som er avgjerande for kor mykje som årleg kan inntektsførast som nettinntekt. Årets meirinntekt/mindreinntekt Inntektsramme etter enkeltvedtak i NVE Kostnad overliggande nett Eigedomsskatt nett Faktisk KILE - kostnad Sum avvik avskr og avkastning avvik avkastn.grunnlag Sum tilleten nettinntekt Faktisk årleg nettinntekter Årets meirinntekt (-) / mindreinntekt (+) Akkumulert meirinntekt/mindreinntekt Akkumulert per 01.01, meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Renter per Saldo per Årets meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Årets renter Saldo per 31.12, meirinntekt (-) og mindreinntekt (+) Note 6 Varelager Morselskap Konsern Lager av varer Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i morselskapet er på kroner og består av 15 aksjar a kr Alle aksjane har like rettar og alle aksjane er eigd av Stryn kommune.

19 Note 8 Pensjonskostnader Pensjonsordningane i selskapet blir rekneskapsmessig handsama i samsvar med norsk standard for pensjonskostnader. Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av tal på oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Forpliktingane er dekka gjennom KLP. Ordninga trer i kraft ved fylte 67 år og sikrar dei tilsette ytingar utover folketrygda. Nye tenestepensjonsreglar er innarbeida i aktuarberegninga med verknad frå og med I tillegg kan selskapet sine tilsette velje å gå av med avtalefesta pensjon ved fylte 62 år. Denne ordninga sikrar dei tilsette ytingar fram til fylte 67 år. Dette er klassifisert som ein bidragsbasert ordning og blir handsama etter rekneskapsstandard for pensjonskostnader. AFP-ordninga blir administrert gjennom KLP. Ca. 50% av denne ordninga er sikra gjennom KLP og ca. 50% tar selskapet over drifta. KLP klarer ikkje å skilje ut den sikra frå den usikra forpliktinga på AFP-delen. Difor klarer vi ikkje å skilje mellom sikra og usikra bidragsbaserte ordningar og dei blir difor presentert saman. Stryn Energi AS er med på ei frivillig finansieringsløysing for AFP år med 100% utjamning. Det er 19 tilsette i Stryn Energi AS som er medlemmar i pensjonsordninga (lærlingar og pensjonistar er ikkje med). Stryn Fjernvarme AS og Innvik Kraftverk har ikkje eigne tilsette og har såleis ingen løns- og pensjonsplikter. Pensjonskostnadane blir dekka med at medlemmane blir trekt 2% av pensjonsgjevande løn, og arbeidsgjevar betalar resten vanlegvis ca % av pensjonsgjevande løn Årets opptjening Rentekostnad av pensjonsplikta Forventa avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatført planendring Resultatført pensjonskostnad Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl.aga Herav balanseført aga Balanseført nto forpl./(midler) etter aga FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Lønnsvekst 3,50 % 4,00 % G-regulering 3,25 % 3,75 % Pensjonsregulering 2,48 % 2,97 % Forventet avkastning 4,10 % 5,40 %

20 Note 9 Skatt Berekning av utsatt skatt/skattefordel Morselskapet Konsernet Utrekning av utsett skatt/skattefordel grunnrente Positive mellombelse skilnader anleggsmiddel Grunnlag for utsett skatt grunnrente % utsett skatt Utsett skatt grunnrente i balansen Mellombelse skilnader Anleggsmiddel Omløpsmiddel Pensjonsforpliktingar Netto mellombelse skilnader Underskot til framføring Grunnlag for utsett skatt/skattefordel % utsett skatt/utsatt skattefordel Ikkje balanseført skattefordel dotterselskap Utsett skatt/skattefordel grunnrente Netto utsett skatte/skattefordel Grunnlag for skattekostnad, endring i utsett skatt og betalbar skatt Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente skilnader Grunnlag for året sin skattekostnad Endring i mellombelse resultatskilnader Skattemessig framførbart underskot Konsernelimineringar Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Mottatt/avgitt konsernbidrag 0 0 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

21 Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) Endring utsett skatt/utsatt skattefordel Skattekostnad alminneleg inntekt Betalbar skatt på grunnrenteinntekt Endring i utsett skatt grunnrente Total skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt alminneleg inntekt Betalbar naturressursskatt Fradrag i bet. skatt pga. samordning med naturressursskatt Betalbar grunnrenteskatt Betalbar skatt i balansen Note 10 Driftsinntekter fordelt på verksemdsområde Driftsinntekter (tal i 1000) 2011 Distrib.nett Kraftoms. Kraftprod. Øvrig Breiband Felles Intern trans. Morselskap: Brutto kraftsal Overføringsinntekter Avgifter til Staten Tilbakeføring av meirinntekter Meirinntekt Andre driftsinntekter Internt sal Sum driftsinntekter Konsern: Brutto kraftsal/produksjon Overføringsinntekter Andre driftsinntekter Internt sal Sum driftsinntekter

22 Note 11 Lønskostnader, antal tilsette, godtgjersle, lån til tilsette m.v. Morselskap Konsern Lønskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønskostnader SUM Kostnadsførte lønskostander Aktiverte lønskostander SUM Ved utgangen av 2011 var det 20 fast tilsette og 2 lærlingar i morselskapet. Dotterselskapa har ikkje eigne tilsette. I noten er det sett opp brutto tal for lønskostnadane, dvs lønskostnadane som er aktiverte er inkluderte. 22 Ytingar til leiande personar: Dagleg leiar Styret Løn Pensjonsutgifter 0 0 Anna godtgjering 0 0 Sum Det er ikkje gitt lån/sikkerheit til dagleg leiar, styreformann eller andre nærståande partar. Det er ingen enkelt lån/sikkerheit som utgjer meir enn 5% av selskapet sin eigenkapital. Revisor: Kostnadsført honorar til revisor fordelar seg på føljande områder: Morselskap Konsern Låvpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsrekneskap) Andre attestasjonstenester Skatterådgjeving Anna bistand (anna rådgjeving) Sum Note 12 Bundne bankinnskot og trekkrettar Morselskap Konsern Bundne bankinnskot Skattetrekksmidler Bevilga trekkrettar Kassekreditt

23 Note 13 Aksjar i andre selskap Selskap Antall Ansk.kost Eigardel Enivest AS ,30% Kvivsvegen AS ,02% Glomnes kraft AS ,00% Fagre Stryn Aktivitetsselskap AS ,61% Stryn Næringshage AS ,30% Fjordane Utvandrarsenter SUS Steindøla Kraft AS ,50% Sum Note 14 Investeringar i dotterselskap Dotterselskap Forr.- kontor Eigardel/ stemmedel Eigenkapital siste år (100%) Resultat siste år (100%) Balanseført verdi Innvik Kraftverk AS Stryn 59,82% Stryn Fjernvarme AS Stryn 89,00% Balanseverdi Note 15 Fordringar og gjeld 23 Morselskap Konsern Fordringar med forfall seinare enn 1 år Andre kortsiktige fordringar Andre langsiktige fordringar Sum Langsiktig gjeld med forfall seinare enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjonar Anna langsiktig gjeld Sum Gjeld sikra ved pant Gjeld til kredittinstitusjonar Kassakreditt Sum Balanseført verdi av pantsette eigedelar Varige driftsmidlar Kundefordringar Sum Eigedelane er i tillegg stilt som sikkerheit for Unytta kassekreditt Sum

24 Note 16 Mellomverande med selskap i same konsern m.v. Morselskap: Kundefordringar Andre fordringar Innvik Kraftverk AS Stryn Fjernvarme AS SUM Leverandørgjeld Øvrig langsiktig gjeld Innvik Kraftverk AS Stryn Fjernvarme AS SUM

25 Frå Dagmar sin herjingar : Frå uvêret : Håheim. 25 Sunde. Sunde. Flaum i Steindøla.

26 26 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 2011

27 27

28 reint triveleg Tinggata 3, 6783 Stryn Telefon Telefaks Vakttelefon Epost: Grafisk produksjon: Atema - Alle foto: Stryn Energi

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsmelding 2014. 94. driftsår

Årsmelding 2014. 94. driftsår Årsmelding 24 94. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 24 Innhald Innleiing Kommentar frå enegisjefen Historikk... 3 Stryns Elektrisitetsverk vart skipa av Nedstryn sokn den 7.2.94. Selskapet vart omdanna

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer