Årsmelding driftsår. Foto: Droneservice AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS"

Transkript

1 Årsmelding driftsår Foto: Droneservice AS

2 Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap... 6 Økonomi... 6 Kraftmarknaden... 7 Kraftproduksjon... 8 Det lokale Eltilsyn... 8 Distribusjonsnettet... 8 Kile... 9 Veglys... 9 Enøk... 9 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumanalyse Notar til rekneskapen

3 Historikk Stryns Elektrisitetsverk vart skipa av Nedstryn sokn Selskapet sin første kraftstasjon, Dalane i Markane vart sett i drift Alda Kraftlag vart slege saman med Stryn kommunale Elektrisitetsverk Stryn Elektrisitetsverk overtok forsyningsansvaret for abonnentane til Utvik Elektrisitetsverk Stryn kommunale energiverk gjekk over til aksjeselskapsforma med namnet Stryn Energi AS. Skipingsmøte Stryn kommune eig 100% av aksjane i Stryn Energi AS Selskapet Innvik Kraftverk AS skipa. Innvik Kraftverk vart sett i drift Stryn Fjernvarme AS vart skipa. Anlegget stod ferdig hausten 2007 og leverer fjernvarme til næringskundar i Stryn sentrum. Konsernet Stryn Energi har to dotterselskap: Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Alle selskapa er heimehøyrande i Stryn Kommune. Hovudtal for konsernet Stryn Energi Stryn Energi AS Konsern Fast tilsette pr Tal årsverk (fast tilsette) 19,1 18,6 19,1 18,6 Kraftomsetning inkl. tap (GWh) 129,9 128,9 129,9 128,9 Eigenproduksjon (MWh) Nettkundar pr Linjenett, km Transformatorar Driftsinntekter (heile kr) Driftskostnader ( ) Driftsresultat ( ) Resultat før skatt (1 000 kr) Årsresultat (heile kr) Totalkapital (heile kr) Eigenkapital ( ) Eigenkapitaldel % 37 % 38 % 30 % 30 % 3

4 Energistyret 2013 Medlemer: Rune Myklebust, styreleiar Sissel Loen, nestleiar Johanna Myklebust, styremedlem Ola Raknes, styremedlem Aud Hool Egge, styremedlem David Alden (tilsett repr.) Varamedlemer: Kathrina Flo Arve Glomnes Even Inge Nesje (tilsett repr.) Valnemnd Den kommunale valnemnda er valnemnd for Stryn Energi AS. Organisasjon og personale Stryn Energi AS hadde 23 fast tilsette pr Dette representerte 19,1 årsverk. Stryn Energi AS hadde i tillegg 3 lærlingar. Det er ikkje tilsette i dotterselskapa. Stryn Energi AS praktiserer likestilling mellom kjønn ved tilsetting. I konsernet Stryn Energi er det 5 kvinnelege styrerepresentantar. Av 23 fast tilsette personar er ei kvinne. Stryn Energi AS er medlem i KS-Bedrift og DEFO. Tilsette er organiserte i El & IT, NITO, TEKNA og Econa. Stryn kommune er 100 % eigar av Stryn Energi AS. Helse, miljø og sikkerheit Alle tilsette ved Stryn Energi AS er medlemmer i Bedriftshelse 1. Bedriftshelse 1 har gjennomført HMS- fellesmøte med tema nye forskrifter samt førstehjelpskurs. Det vart gjennomført ei arbeidsplassvurdering. Bedrifta har samarbeidsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtale) med NAV Arbeidslivssenter. Bedrifta har utarbeidd handlingsplan som skal sørgje for eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Stryn Energi AS har eit lågt sjukefråvær samanlikna med generelt sjukefråvær i arbeidslivet. Sjukefråværet i 2013 var på 1,79 % (2,67 % i 2012). 0,77 % var eigenmeldt korttids sjukefråvær, 0,34 % var legemeldt korttids fråvær og 0,68 % var legemeldt langtids sjukefråvær. Det er ikkje registrert sjukefråvær som har årsak i arbeidstilhøve, og det er ikkje registrert arbeidsskade i 2013 (0 i 2012). Stryn Energi AS refunderer deler av treningsutgifter for tilsette. Etter det vi kjenner til, så forureinar ikkje verksemda miljøet. CO2 utsleppet frå oljefyrte anlegg i Stryn sentrum er redusert med 1300 tonn årleg ved etablering av Stryn Fjernvarme. 4

5 Melding frå styret Styresaker Det er halde 9 styremøte og handsama 43 saker i 2013 (9 møter og 28 saker i 2012). Ordinær generalforsamling vart halden 27. juni Ekstraordinær generalforsamling vart halde Styret vart då vald med 6 styremedlemar, inkl styreleiar og nestleiar. Styret har i 2013 hatt fokus på organisasjonsutvikling, styringsmål, strategi, nettutvikling, kapitalbehov og utbytepolitikk. Det har vore halde to møter med representantar for eigarane. Styret har gjennom mål- og strategiplanen fokus på leveringskvalitet, oppetid i nettet, tryggleik, effektivitet, avkastning, utbyte og berekraft. I eigarmøte er mål- og strategiplanen gjennomgått med fokus på avkastningskrav og utbyte i høve til behovet for framtidige nettinvesteringar og nettkvalitet. Styret vedtok revidert nettutviklingsplan, som skal danne grunnlaget for framtidige prioriteringar av nettinvesteringar. Regulator (NVE), har endra rammevilkåra for nettselskapa i retning av større incitament til investering i nett. Endra rammevilkår er gjort gjeldande frå Konsekvensane er auka fokus på naudsynt investering i nettet. Eit viktig mål er å drive selskapet effektivt nok til å kunne gje avkasting, på same tid som leveringskvaliteten i nettet og utvikling av selskapet vert ivareteken på ein optimal måte. Nettleiga Grunnlaget for nettleiga er tilleten inntektsramme (fastsett av NVE), nettleige til regionalt og sentralt nett og statlege avgifter. 60 % av inntektsramma vert bestemt utifrå andre samanliknbare selskap sine kostnader og 40 % utifrå eigne kostnader 2 år tidlegare. Nivået på nettariffane var uendra i 2013 samanlikna med For 2013 var gjennomsnittleg nettleige for hushald 60,4 øre/kwh, inkludert alle avgifter for ein standard kunde med kwh forbruk. 24,4 øre/kwh (40,4 %) går til Stryn Energi Nett. 24,64 øre/kwh (40,8 %) går til statlege avgifter. 11,36 øre/kwh (18,8 %) går til nettleige i sentral- og regional nettet. Måling og avrekning Ny forskrift for måling- og avrekning vart sett i verk i desember Forskrifta listar opp ei rad funksjonar som nye målarar skal tilfredsstille frå Ein del av desse funksjonane er ikkje tilgjengelege i dagens målarpark. Stryn Energi har difor vald å avskrive AMS investeringane fram til 2018, med mål om å skifte ut den delen av målarparken som ikkje tilfredsstiller krava. Stryn Energi AS har inngått samarbeidsavtale med Vestlandsalliansen / SFE om utarbeiding av kravspesifikasjonar og tilbod på nye målarar. I 2013 vart det stifta eit eige driftsselskap, Validèr AS, som skal ta seg av drift av ny målarpark. Stryn Næringshage Stryn Energi AS leiger ut kontorlokale til 8 bedrifter i Stryn Næringshage. Stryn Næringshage gjev eit positivt bidrag til miljø og økonomi. Kommunikasjonsinfrastruktur I samsvar med vedteken mål- og strategiplan har Stryn Energi i 2013 vidareført ei utbygging av kommunikasjonsinfrastruktur i samarbeid med andre aktørar. Dei fleste verksemder og private i kommunen har i 2013 tilbod om breiband frå fleire aktørar. Stryn Energi AS leiger ut fiber til innhaldsleverandørar. Fiberutbygging i distrikta er ikkje kommersielt lønsamt og er avhengig av statleg støtte. Vidare fiberutbygging er difor avhengig av at statlege støtteordningar vert vidareført via kommunen som søkjar. 5

6 Dotterselskap Innvik kraftverk AS Innvik Kraftverk AS vart stifta 27. april Kraftverket produserer om lag 45 GWh/år i gjennomsnitt, som utgjer forbruket til husstandar. Innvik Kraftverk sparer miljøet årleg for tonn CO 2 utslepp, som er utslepp frå tilsvarande produksjon i gasskraftverk utan CO 2 handtering. Stryn Energi AS er hovudaksjonær med 59,82 % av aksjekapitalen. Installert effekt er på 15,5 MW. I 2013 vart det produsert 40,34 GWh (47,49 GWh i 2012). Sum driftsinntekter for 2013 vart 11 mill. kr. (9 mill. kr. i 2012). Ordinært resultat før skatt vart kr ( kr. i 2012). Årsresultatet etter skatt for 2013 vart (kr i 2012). Stryn Fjernvarme AS Stryn Fjernvarme AS vart offisielt registrert 14. desember Stryn Energi AS eig 89 % av aksjekapitalen. Maksimal effekt på biokjelen er 1,5 MW. I tillegg er det montert 1 stk. gassdriven topplastkjel på 3,0 MW. Anlegget leverer varme til 18 offentlege og private kundar i Stryn sentrum. Total årleg varmeproduksjon ved anlegget vart 6 GWh (5,8 GWh i 2012). 5,32 GWh (89,1 %) kjem frå biobrensel (5,24 GWh i 2012). Dette gjev ein årleg reduksjon i CO2 utslepp på ca tonn. Gasskjelen leverte 0,65 GWh (0,54 GWh i 2012) ut på nettet. Årsresultatet for 2013: kr (kr i 2012). Økonomi Årsresultat Driftsinntektene i konsernet var kr. 102,1 mill. i 2013, mot kr. 81,8 mill. i 2012, ein auke på kr. 20,3 mill. Sum driftskostnadar var kr. 88,4 mill. i 2013 mot kr. 74,5 mill. i 2012, ein auke på kr. 13,9 mill. Konsernet sitt driftsresultat for 2013 er kr. 13,7 mill. mot kr. 7,4 mill. i Konsernet sitt ordinære resultat før skatt er i 2013 på kr. 5,9 mill., og kr. 3,3 mill. etter skatt, mot kr. -0,9 mill. før skatt og kr. -0,6 mill. etter skatt i Majoritetens del er på kr. 3,3 mill. (kr -0,4 mill. i 2012) etter skatt. Årsresultat etter skatt i morselskapet er på kr , mot kr i Styret gjer framlegg om at årsresultat for Stryn Energi AS vert disponert slik: Til utbytte: kr ,- Overført til annan eigenkapital kr ,- Balanse og kapitalstruktur: Etter disponering av årsresultatet utgjer morselskapet sin eigenkapital 37 % i 2013 (38 % i 2012) og konsernet 30 % (30 % i 2012). Sum eigenkapital vil då utgjere kr. 86,3 mill. i konsernet og kr. 61,5 mill. i morselskapet. (kr. 84,5 mill. i konsernet og 59,8 mill. i morselskapet i 2012). Annan eigenkapital i konsernet er ved utgangen av 2013 kr. 19,1 mill. (kr. 17,3 mill. i 2012) og kr. 16,5 mill. i morselskapet (kr. 14,8 mill. i 2012). Konsernets renteberande gjeld er på kr. 167,6 mill. (kr. 172,2 mill. i 2012), mens morselskapet har kr. 73,7 mill. (kr. 75,3 mill. i 2012) av denne typen gjeld. Kr. 44 mill. av lånegjelda til morselskapet er ansvarlege lån til eigaren Stryn Kommune. Forfallsstrukturen på gjelda varierer i konsernet. I morselskapet blir lån frå kredittinstitusjonar vanlegvis betalt ned over 15 år. Låna i dotterselskapa Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS blir betalt ned over høvesvis 30 og 25 år. 6

7 Nøkkeltal for likviditetsgrad 1 (omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern 0,76 i 2013 mot 0,86 i 2012, for morselskapet 0,85 i 2013 mot 1,01 i For likviditetsgrad II (mest likvide omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern 0,63 i 2013 mot 0,73 i 2012, for morselskapet 0,70 i 2013 mot 0,85 i Investeringar i 2013 Varige driftsmidlar pr er på kr. 252,3 mill. I 2013 er det gjort utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar på kr. 11,3 mill. (10,6 mill. i 2012). Desse investeringane er gjort i morselskapet Stryn Energi AS. Styring av finansiell risiko Konsernet har marknadsrisiko knytt til utvikling i kraftprisar, valutakursar og rentenivå. Selskapet omset og kjøper kraft over kraftbørsen Nordpool via meklar, der prisen er notert i Euro. Det er ikkje gjort særleg tiltak for å dempe risiko knytt til svingingar i kraftpris og valutakurs. Unntaket er 5 MW av sommarproduksjonen i Innvik Kraftverk som er prissikra. Rentenivået har, i tillegg til verknad på finanspostane, også verknad for inntektsramme, grunnrenteskatt og pensjonskostnadar. Risikoen mot finanspostane er dempa gjennom bruk av fastrenteavtaler (renteswap) for innlån i dotterselskapa og for deler av lånegjelda i morselskapet. I tillegg har vi fastrente på dei ansvarlege låna i morselskapet. Endringar i rentenivå vil også påverke inntektsramme i form av avkastning på nettkapitalen. Effektane vil motverke kvarandre slik at renteauke vil føre til auka nettramme. Rekneskapen er gjort opp under føresetnad om framleis drift. Kraftmarknaden Samla kraftforbruk i vårt forsyningsområde gjekk opp med 0,9 GWh, frå 119,8 GWh i 2012 til 120,7 GWh i 2013, utanom tap i nett. Tal nettkundar auka med 28 til ved utgangen av Kraftsalet til Stryn Energi AS auka med 1,55 GWh, frå 85,5 GWh i 2012 til 87,1 GWh i Marknadsdelen til Stryn Energi er 82,75 % av tal kundar. 7

8 Kraftproduksjon Kraftproduksjonen i 2013 var under eit normalår i Stryn Energi sitt nettområde. Dalane kraftstasjon produserte 3,5 GWh (4,5 GWh i 2012). Stasjonen har hatt ei driftstid på 97,42 % (98,45 % i 2012). Stasjonen har vore i drift i timar (8 648 timar i 2012) og utkopla i 246 timar. 30 % av uttida skuldast sveising av hol i 93 år gamle jernrør. Annan lokal produksjon: Utvik Elektrisitetsverk AS, Vasstaket Kraftverk AS, Glomnes Kraft AS, Hjelledalen Kraftlag AS, Lauki og Melei kraftlag BA, Utigardselva Kraft DA, Valaker Kraft AS, Briksdal Minikraft AS, Hågjøla Mikrokraftverk DA, Åning Microkraftverk, Steindøla kraft AS og Vikaelva kraft leverte i 2013 til saman 31,9 GWh inn på Stryn Energi AS sitt linjenett (32,7 GWh i 2012). I sum vart det levert inn på vårt nett 35,4 GWh i 2013 frå småkraftverk i Stryn kommune (37,2 GWh i 2012) utan Innvik Kraftverk AS. Total produksjon frå kraftverk i Stryn kommune vart 75,7 GWh i 2013 (84,7 GWh i 2012). Det lokale eltilsyn DLE har oppfylt målsettingane for 2013 og utført tilsyn etter den oppsett tilsynsplan. Det er kontrollert 260 (234 i 2012) av totalt 4514 (4355 i 2012) tilsynsobjekt. Tilsynsarbeidet omfattar periodisk kontroll, nyanlegg, internkontroll, marknadskontroll m.m. Ved årsskiftet vart det inngått avtale med E Trygg AS om tilsyn for Frå årsskiftet er det tilsett ny tilsynsingeniør. DLE har vore på besøk i ungdomsskulane og undervist 9. klasse i enøk, energibruk og elsikkerheit. I 2013 er undervisninga utført av E-Trygg. Undervisninga vert godt motteke av skulane. Distribusjonsnettet Distribusjonsnettet til Stryn Energi AS pr (tal i km.): Høgspent linje 203,9 199,8 201,5 202,5 202,6 202,5 Høgspent kabel 60,9 59,9 54,4 51,9 47,9 45,9 Lågspent linje 206,0 208,3 207,4 207,4 206,9 205,0 Lågspent kabel 156,3 145,0 138,9 134,4 123,0 113,8 Sum nett 627,2 613,0 602,2 596,2 580,2 567,1 Tapet i linjenettet i 2013 vart på 7,02 % (9,17 GWh), mot 7,04 % i 2012 (9,078 GWh i 2012). Tapet aukar med aukande effektlast i nettet. Lange kuldeperiodar med høgt forbruk gjev høgt tap. Det vart registrert 27 (24) driftsavbrot på høgspentnettet, derav 6 (3) i andre nett. Største feilane oppstår på grunn av skog nær linjenettet. 15 avbrot i eige nett skuldast tre på linja. Oppetida på nettet var 99,97 % (99,98 % i 2012). (ILE / omsett energi). 8

9 KILE KILE (kvalitetsjustert inntektsramme ved ikkje levert energi) er eit element som inngår i kostnadsgrunnlaget til alle nettselskap. Avbrota i 2013 førte til kwh ILE som svarar til kr. 1,5 mill. i KILE (kr. 1 mill. i 2012). KILE fører til tilsvarande redusert inntektsramme. Spesifikke KILE kostnader for 2013 vart 1,11 øre/kwh (0,76 øre/kwh i 2012) omsett energi, inkludert tap i nett. Veglys Stryn Kommune har veglyspunkt i drift. Alle veglys vert styrt av fotoceller, som koplar ut lyset i dagslys. I tillegg er mange styrt av ur, som koplar ut om natta. Energiforbruket til gatelys er redusert med 30 % etter at alle PCB - holdige lampar er skifta ut. Samla energiforbruk til kommunale gatelys var kwh i ENØK ENOVA administrerer regjeringa si satsing innan energiøkonomisering og gjev tilskot til ulike ENØK - tiltak. Gjennom eit påslag på nettleiga vert det kravd inn ei avgift til dette arbeidet. Stryn Energi har ansvaret for å utarbeide energiutgreiing for Stryn kommune. Styret takkar tilsette for innsatsen i året. Stryn Styret for Stryn Energi AS Rune Myklebust - leiar - Sissel Loen Aud Hool Egge Ola Raknes - nestleiar - Johanna Myklebust Jan Træen David Alden - energisjef - - tilsetterepresentant - 9

10 Resultatrekneskapen Morselskap Konsern Note Salgsinntekt 5, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Minoritetens andel Majoritetens andel Opplysninger om: Foreslått utbytte Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overført

11 Balanse pr Morselskap Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning, utvikling, konsesjoner, goodwill o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer 15, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 Balanse pr Morselskap Konsern Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 4, 15, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stryn, Styret i Stryn Energi AS Rune Myklebust Sissel Loen David Alden Styreleiar Nestleiar Styremedlem Johanna Myklebust Ola Raknes Aud Hool Egge Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jan Træen Dagleg leiar 12

13 Kontantstraumoppstilling Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mel. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsord Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periode start Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periode slutt Ubenyttet driftskreditt utgjør i tillegg

14 Notar til rekneskapen for 2013 Rekneskapsprinsipp Rekneskapen er sett opp i samsvar med Rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Konsolideringsprinsipp Konsernrekneskapen omfattar morselskapet Stryn Energi AS og dotterselskapa Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Konsernrekneskapen blir utarbeidd som om konsernet var ei økonomisk eining. Transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet blir eliminert. Konsernrekneskapen blir utarbeidd etter einsarta prinsipp, ved at dotterselskap føl dei same rekneskapsprinsippa som morselskapet. SalSINNTEKTER Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester blir inntektsført i takt med utføringa Klassifisering og vurdering av balansepostar Eigedelar, bestemt til varig eige eller bruk, er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar, som er knytt til varebruk, er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel dersom dei skal betalast tilbake innan eit år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er tilsvarande prinsipp lagde til grunn. Omløpsmiddel vert vurdert til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmiddel blir vurdert til anskaffelseskost. Varige anleggsmiddel som minkar i verdi vert avskrive lineært over forventa økonomisk levetid. Anleggsmiddel blir nedskrive til verkeleg verdi ved fall i verdien som ikkje er førebels. Langsiktig gjeld er ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel og fallrett er oppført i balansen. Utgifter til andre immaterielle eigedelar blir balanseført når kriteria for balanseføring er til stades. Varige driftsmidlar Varige driftsmiddel vert balanseført og avskrive lineært over forventa levetid dersom levetida er over 3 år og driftsmiddelet har ein kostpris over kr Vedlikehald av driftsmiddel vert utgiftsført etter kvart som driftskostnader. Påkostingar er forbetringar på driftsmiddel som vert tillagt kostpris og avskrive i takt med driftsmiddelet. Vi skil mellom påkosting og vedlikehald ut frå driftsmiddelet sin stand i det vi kjøper det. Dotterselskap og tilknytta selskap Dotterselskap er vurderte etter kostmetoden i selskapsrekneskapen. Investeringar blir vurderte til anskaffelseskost for aksjane med mindre nedskriving har vore nødvendig. Utbytte er inntektsført same år som det er avsett i dotterselskapet. VarelAGER Varelageret er verdsett til lågaste pris av innkjøpspris og verkeleg verdi. Varene vert nedskrivne ved ukurans. FordRINGAR Kundefordringar og andre fordringar er førde opp i balansen til pålydande verdi, etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Avsetnad til tap vert gjort på grunnlag av vurderingar av dei enkelte fordringane. GARANTIANSVAR Venta utgifter til framtidige garantiarbeid knytt til sal/avslutta prosjekt skal kostnadsførast, og førast som avsetjing under kortsiktig gjeld i balansen. Avsetjinga skal baserast på historiske erfaringstal for garantiar. 14

15 ValuTA Pengepostar i utanlandsk valuta blir vurdert etter kursen ved slutten av rekneskapsåret. PensjoNAR Selskapet har pensjonsforsikring gjennom KLP. Pensjonskostnader og pensjonsplikter blir berekna etter linjær opptening, basert på føresetnaden om diskonteringsrente, framtidig regulering av løn, pensjonar og ytingar frå folketrygda, framtidig avkastning på pensjonsmidlar samt aktuarmessige føresetnadar om dødlegheit, frivillig avgang mv. Pensjonsmidlar i kollektive ordningar som KLP, blir vurdert til verkeleg verdi og trekkast frå i netto pensjonsplikter i balansen. Arbeidsgjevaravgift blir kostnadsført på bakgrunn av innbetalt pensjonspremie. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med gjeldande skattesats på grunnlag av dei førebelse forskjellane som eksisterer mellom rekneskapsmessige verdiar og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgongen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande midlertidige forskjellar som reverserast eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande forskjellar som ikkje er utlikna, og underskot til framføring, er grunna i forventa framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan førast i balansen, er oppført netto i balansen. Selskapet betalar fire ulike skatteartar. Dette er alminneleg skatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og eigedomsskatt. Alminneleg skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både den betalbare skatten i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er utrekna med 27% på grunnlag av dei mellombelse skilnadene som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som vert reversert eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande skilnader som ikkje er utlikna og underskot til framføring, er grunngjeve med venta framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan balanseførast er oppført netto i balansen. Grunnrenteskatt Grunnrenteskatten er ein kraftverkspesifikk skatt. Negativ grunnrenteskattegrunnlag som har oppstått fom 2007 for eit kraftverk, kan overførast til eit anna kraftverk eller kan utbetalast. Grunnrenteskatten har som formål å skattlegge den avkastninga ein vasskraftprodusent har utover normalavkastning som følgje av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Denne skattearten er delvis overskotsuavhengig. Skattekostnaden knytt til grunnrente består av betalbar grunnrenteskatt og endring i framførbart underskot knytt til grunnrente. Ved berekning av utsett skattefordel/forplikting, er det brukt nominell skattesats på 31%. Naturressursskatt Naturressursskatten er overskotsuavhengig og vert berekna basert på det enkelte kraftverk sin gjennomsnittlege produksjon dei siste 7 åra. Naturressursskatten kan utliknast krone for krone mot overskotsskatten, og ikkje utlikna naturressursskatt kan framførast med renter. Eigedomsskatt Eigedomsskatten er ein overskotsuavhengig skatt. For kraftverk vert grunnlaget for eigedomsskatten fastsett i samband med skattelikninga. I rekneskapen er eigedomsskatten teken med som ein driftskostnad. KontantstraumoppstillING Kontantstraumoppstillinga blir utarbeidd etter den indirekte metoden. Kontantar og kontantekvivalentar omfatta kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar som umiddelbart og med uvesentleg kursrisiko kan konverterast til kjende kontantbeløp og med forfallsdato kortare enn tre månadar frå anskaffelsesdato. 15

16 Note 1 Eigenkapital Morselskap: Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkurs Annan EK Sum Eigenkapital Årets resultat Årets utbytte Eigenkapital Konsern: Annan EK Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkursfond Minoritetsinteresser Eigenkapital Årets resultat Årets utbytte Minoritetens del av kapitaltilførsel 0 0 Eigenkapital Sum Note 2 Immaterielle eigedelar Fallrettar Sum Anskaffelseskost Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Anskaffelseskost Immaterielle verdiar synt i noten er balanseført og vert ikkje avskriven. Noten er lik for morselskap og konsern. 16

17 Note 3 Anleggsmidlar Morselskapet: Inngangsverdiane på anleggsmiddel er utarbeidde i samsvar med god rekneskapsskikk. Verdiane er oppførde til historisk anskaffelseskost og avskrivne lineært frå anskaffelsestidspunktet. Det er ved fastsetjing av anskaffelseskost teke omsyn til mottekne anleggstilskot. Dette gjev følgjande anleggsoversikt: Hist. kost pr Tilgang 2013 Avgang hist.kost 2013 Hist. kost Avskriving 2013 Akk. avskr Bokført verdi Adm.bygning år Kraftstasjonen år Høgspentnettet år Lågspentnettet år Trafoar/-kioskar år Breiband år Fjernstyring/teles år Måleutstyr år Tovegskomm år Transportmidler år Inventar år Verktøy mv år Kontormaskiner år EDB-anlegg år Anlegg i arbeid Sum Forv. øk. levetid Konsern: Historisk kost pr Tilgang 2013 Avgang Hist. kost 2013 Historisk Kost Avskriving 2013 Akk. avskr Bokført verdi Forventa øk. levetid Anlegg under bygging Bygning og tomt år Anlegg år Transportmidlar år Driftsløsøre år Sum varige driftsmidler Note 4 Ansvarleg lån Det er etablert 3 ansvarlege lån mellom Stryn Kommune og Stryn Energi AS. Den første låneavtalen er datert , då det vart etablert eit ansvarleg lån på kr. 16 mill. Lånet vart reforhandla i Lånet har ikkje prioritet framfor anna gjeld. Det er kostnadsført rentekostnader med kr i vart det etablert eit nytt ansvarleg lån vedk. skipinga av Innvik Kraftverk, dette på 27,5 mill. Det er kostnadsført kr i renter i 2013 på dette lånet. Det tredje lånet på kr. 0,5 mill. vart etablert Dette lånet er lånt vidare ut frå morselskapet til Stryn Fjernvarme AS på tilsvarande vilkår som mellom Stryn kommune og morselskapet. 17

18 Note 5 Nettverksemd, avrekning nettinntekt Nettverksemda til energiverket er regulert gjennom fastsette reglar for kostnadsberekning/-fordeling og inntektsramme. Regelverket er administrert av NVE. Meir-/mindreinntekt oppstår når Stryn Energi krev inn meir/mindre i nettleige enn tillete inntektsgrunnlag. Mindreinntekt kan krevjast inn, medan meirinntekt må betalast tilbake til kundane i seinare år gjennom nivået på nettleiga. Det er såleis tildelt ramme som er avgjerande for kor mykje som årleg kan inntektsførast som nettinntekt. Årets meirinntekt/mindreinntekt Inntektsramme etter enkeltvedtak i NVE Kostnad overliggande nett Eigedomsskatt nett Faktisk KILE - kostnad Sum avvik avskr og avkastning avvik avkastn.grunnlag Sum tilleten nettinntekt Faktisk årleg nettinntekter Årets meirinntekt (-) / mindreinntekt (+) Korreksjonspostar: meir (-) mindreinntekt (+) Korreksjonspostar: renter meir (-) mindreinntekt (+) Akkumulert meirinntekt/mindreinntekt Akkumulert per 01.01, meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Renter per Saldo per Årets meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Årets renter Akkumulert per 31.12, meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Renter akkumulert per (meirinntekt (-)/mindreinntekt (+)) Segmentinformasjon : Distribusjonsnett: Driftsresultat Balanse - avkastningsgrunnlag (jfr selskapsdata i e-rapp) Sum driftsmidlar 1/ Sum driftsmidlar 31/ Gjennomsnitt driftsmidlar IB/UB påslag for nettkapital 1 % 736 Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat i % av avkastningsgrunnlag) 6,49 % Note 6 Varelager Morselskap Konsern Lager av varer

19 Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i morselskapet er på kroner og består av 15 aksjar a kr Alle aksjane har like rettar og alle aksjane er eigd av Stryn Kommune. Note 8 Pensjonskostnader Pensjonsordningane i selskapet blir rekneskapsmessig handsama i samsvar med norsk standard for pensjonskostnader. Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av tal på oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Forpliktingane er dekka gjennom KLP. Ordninga trer i kraft ved fylte 67 år og sikrar dei tilsette ytingar utover folketrygda. Nye tenestepensjonsreglar er innarbeida i aktuarberegninga med verknad frå og med I tillegg kan selskapet sine tilsette velje å gå av med avtalefesta pensjon ved fylte 62 år. Denne ordninga sikrar dei tilsette ytingar fram til fylte 67 år. Dette er klassifisert som ein bidragsbasert ordning og blir handsama etter rekneskapsstandard for pensjonskostnader. AFP-ordninga blir administrert gjennom KLP. Det er 21 tilsette i Stryn Energi AS som er medlemmar i pensjonsordninga (lærlingar og pensjonistar er ikkje med). Stryn Fjernvarme AS og Innvik Kraftverk har ikkje eigne tilsette og har såleis ingen løns- og pensjonsplikter. Pensjonskostnadane blir dekka med at medlemmane blir trekt 2% av pensjonsgjevande løn, og arbeidsgjevar betalar resten vanlegvis ca % av pensjonsgjevande løn Årets opptjening Rentekostnad av pensjonsplikta Forventa avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatført planendring 0 0 Resultatført pensjonskostnad Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl. aga Herav balanseført arbeidsgjevaravgift Balanseført nto forpl./(midler) etter arbeidsgjevaravgift FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Lønnsvekst 3,75 % 3,50 % G-regulering 3,50 % 3,25 % Pensjonsregulering 2,72 % 2,48 % Forventet avkastning 4,40 % 4,00 % 19

20 Note 9 Skatt Berekning av utsatt skatt / utsatt skattefordel Morselskapet Konsernet Utrekning av utsett skatt/skattefordel grunnrente Positive mellombelse skilnader anleggsmiddel Grunnlag for utsett skatt grunnrente % utsett skatt Utsett skatt grunnrente i balansen Mellombelse skilnader Anleggsmiddel Omløpsmiddel Pensjonsforpliktingar Netto mellombelse skilnader Underskot til framføring Grunnlag for utsett skatt/skattefordel % utsett skatt/utsatt skattefordel Ikkje balanseført skattefordel dotterselskap Balanseført forskotsbetalt skatt Utsett skatt/skattefordel grunnrente Netto utsett skatte/skattefordel Grunnlag for skattekostnad, endring i utsett skatt og betalbar skatt Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente skilnader Grunnlag for året sin skattekostnad Endring i mellombelse resultatskilnader Skattemessig framførbart underskot Konsernelimineringar Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Mottatt/avgitt konsernbidrag 0 0 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår

reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår reint triveleg www.stryn-energi.no 91. driftsår Årsmelding 2011 Innhald 2 Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret...

Detaljer

Årsmelding 2014. 94. driftsår

Årsmelding 2014. 94. driftsår Årsmelding 24 94. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 24 Innhald Innleiing Kommentar frå enegisjefen Historikk... 3 Stryns Elektrisitetsverk vart skipa av Nedstryn sokn den 7.2.94. Selskapet vart omdanna

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer