Årsmelding driftsår. Foto: Droneservice AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS"

Transkript

1 Årsmelding driftsår Foto: Droneservice AS

2 Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap... 6 Økonomi... 6 Kraftmarknaden... 7 Kraftproduksjon... 8 Det lokale Eltilsyn... 8 Distribusjonsnettet... 8 Kile... 9 Veglys... 9 Enøk... 9 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraumanalyse Notar til rekneskapen

3 Historikk Stryns Elektrisitetsverk vart skipa av Nedstryn sokn Selskapet sin første kraftstasjon, Dalane i Markane vart sett i drift Alda Kraftlag vart slege saman med Stryn kommunale Elektrisitetsverk Stryn Elektrisitetsverk overtok forsyningsansvaret for abonnentane til Utvik Elektrisitetsverk Stryn kommunale energiverk gjekk over til aksjeselskapsforma med namnet Stryn Energi AS. Skipingsmøte Stryn kommune eig 100% av aksjane i Stryn Energi AS Selskapet Innvik Kraftverk AS skipa. Innvik Kraftverk vart sett i drift Stryn Fjernvarme AS vart skipa. Anlegget stod ferdig hausten 2007 og leverer fjernvarme til næringskundar i Stryn sentrum. Konsernet Stryn Energi har to dotterselskap: Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Alle selskapa er heimehøyrande i Stryn Kommune. Hovudtal for konsernet Stryn Energi Stryn Energi AS Konsern Fast tilsette pr Tal årsverk (fast tilsette) 19,1 18,6 19,1 18,6 Kraftomsetning inkl. tap (GWh) 129,9 128,9 129,9 128,9 Eigenproduksjon (MWh) Nettkundar pr Linjenett, km Transformatorar Driftsinntekter (heile kr) Driftskostnader ( ) Driftsresultat ( ) Resultat før skatt (1 000 kr) Årsresultat (heile kr) Totalkapital (heile kr) Eigenkapital ( ) Eigenkapitaldel % 37 % 38 % 30 % 30 % 3

4 Energistyret 2013 Medlemer: Rune Myklebust, styreleiar Sissel Loen, nestleiar Johanna Myklebust, styremedlem Ola Raknes, styremedlem Aud Hool Egge, styremedlem David Alden (tilsett repr.) Varamedlemer: Kathrina Flo Arve Glomnes Even Inge Nesje (tilsett repr.) Valnemnd Den kommunale valnemnda er valnemnd for Stryn Energi AS. Organisasjon og personale Stryn Energi AS hadde 23 fast tilsette pr Dette representerte 19,1 årsverk. Stryn Energi AS hadde i tillegg 3 lærlingar. Det er ikkje tilsette i dotterselskapa. Stryn Energi AS praktiserer likestilling mellom kjønn ved tilsetting. I konsernet Stryn Energi er det 5 kvinnelege styrerepresentantar. Av 23 fast tilsette personar er ei kvinne. Stryn Energi AS er medlem i KS-Bedrift og DEFO. Tilsette er organiserte i El & IT, NITO, TEKNA og Econa. Stryn kommune er 100 % eigar av Stryn Energi AS. Helse, miljø og sikkerheit Alle tilsette ved Stryn Energi AS er medlemmer i Bedriftshelse 1. Bedriftshelse 1 har gjennomført HMS- fellesmøte med tema nye forskrifter samt førstehjelpskurs. Det vart gjennomført ei arbeidsplassvurdering. Bedrifta har samarbeidsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtale) med NAV Arbeidslivssenter. Bedrifta har utarbeidd handlingsplan som skal sørgje for eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Stryn Energi AS har eit lågt sjukefråvær samanlikna med generelt sjukefråvær i arbeidslivet. Sjukefråværet i 2013 var på 1,79 % (2,67 % i 2012). 0,77 % var eigenmeldt korttids sjukefråvær, 0,34 % var legemeldt korttids fråvær og 0,68 % var legemeldt langtids sjukefråvær. Det er ikkje registrert sjukefråvær som har årsak i arbeidstilhøve, og det er ikkje registrert arbeidsskade i 2013 (0 i 2012). Stryn Energi AS refunderer deler av treningsutgifter for tilsette. Etter det vi kjenner til, så forureinar ikkje verksemda miljøet. CO2 utsleppet frå oljefyrte anlegg i Stryn sentrum er redusert med 1300 tonn årleg ved etablering av Stryn Fjernvarme. 4

5 Melding frå styret Styresaker Det er halde 9 styremøte og handsama 43 saker i 2013 (9 møter og 28 saker i 2012). Ordinær generalforsamling vart halden 27. juni Ekstraordinær generalforsamling vart halde Styret vart då vald med 6 styremedlemar, inkl styreleiar og nestleiar. Styret har i 2013 hatt fokus på organisasjonsutvikling, styringsmål, strategi, nettutvikling, kapitalbehov og utbytepolitikk. Det har vore halde to møter med representantar for eigarane. Styret har gjennom mål- og strategiplanen fokus på leveringskvalitet, oppetid i nettet, tryggleik, effektivitet, avkastning, utbyte og berekraft. I eigarmøte er mål- og strategiplanen gjennomgått med fokus på avkastningskrav og utbyte i høve til behovet for framtidige nettinvesteringar og nettkvalitet. Styret vedtok revidert nettutviklingsplan, som skal danne grunnlaget for framtidige prioriteringar av nettinvesteringar. Regulator (NVE), har endra rammevilkåra for nettselskapa i retning av større incitament til investering i nett. Endra rammevilkår er gjort gjeldande frå Konsekvensane er auka fokus på naudsynt investering i nettet. Eit viktig mål er å drive selskapet effektivt nok til å kunne gje avkasting, på same tid som leveringskvaliteten i nettet og utvikling av selskapet vert ivareteken på ein optimal måte. Nettleiga Grunnlaget for nettleiga er tilleten inntektsramme (fastsett av NVE), nettleige til regionalt og sentralt nett og statlege avgifter. 60 % av inntektsramma vert bestemt utifrå andre samanliknbare selskap sine kostnader og 40 % utifrå eigne kostnader 2 år tidlegare. Nivået på nettariffane var uendra i 2013 samanlikna med For 2013 var gjennomsnittleg nettleige for hushald 60,4 øre/kwh, inkludert alle avgifter for ein standard kunde med kwh forbruk. 24,4 øre/kwh (40,4 %) går til Stryn Energi Nett. 24,64 øre/kwh (40,8 %) går til statlege avgifter. 11,36 øre/kwh (18,8 %) går til nettleige i sentral- og regional nettet. Måling og avrekning Ny forskrift for måling- og avrekning vart sett i verk i desember Forskrifta listar opp ei rad funksjonar som nye målarar skal tilfredsstille frå Ein del av desse funksjonane er ikkje tilgjengelege i dagens målarpark. Stryn Energi har difor vald å avskrive AMS investeringane fram til 2018, med mål om å skifte ut den delen av målarparken som ikkje tilfredsstiller krava. Stryn Energi AS har inngått samarbeidsavtale med Vestlandsalliansen / SFE om utarbeiding av kravspesifikasjonar og tilbod på nye målarar. I 2013 vart det stifta eit eige driftsselskap, Validèr AS, som skal ta seg av drift av ny målarpark. Stryn Næringshage Stryn Energi AS leiger ut kontorlokale til 8 bedrifter i Stryn Næringshage. Stryn Næringshage gjev eit positivt bidrag til miljø og økonomi. Kommunikasjonsinfrastruktur I samsvar med vedteken mål- og strategiplan har Stryn Energi i 2013 vidareført ei utbygging av kommunikasjonsinfrastruktur i samarbeid med andre aktørar. Dei fleste verksemder og private i kommunen har i 2013 tilbod om breiband frå fleire aktørar. Stryn Energi AS leiger ut fiber til innhaldsleverandørar. Fiberutbygging i distrikta er ikkje kommersielt lønsamt og er avhengig av statleg støtte. Vidare fiberutbygging er difor avhengig av at statlege støtteordningar vert vidareført via kommunen som søkjar. 5

6 Dotterselskap Innvik kraftverk AS Innvik Kraftverk AS vart stifta 27. april Kraftverket produserer om lag 45 GWh/år i gjennomsnitt, som utgjer forbruket til husstandar. Innvik Kraftverk sparer miljøet årleg for tonn CO 2 utslepp, som er utslepp frå tilsvarande produksjon i gasskraftverk utan CO 2 handtering. Stryn Energi AS er hovudaksjonær med 59,82 % av aksjekapitalen. Installert effekt er på 15,5 MW. I 2013 vart det produsert 40,34 GWh (47,49 GWh i 2012). Sum driftsinntekter for 2013 vart 11 mill. kr. (9 mill. kr. i 2012). Ordinært resultat før skatt vart kr ( kr. i 2012). Årsresultatet etter skatt for 2013 vart (kr i 2012). Stryn Fjernvarme AS Stryn Fjernvarme AS vart offisielt registrert 14. desember Stryn Energi AS eig 89 % av aksjekapitalen. Maksimal effekt på biokjelen er 1,5 MW. I tillegg er det montert 1 stk. gassdriven topplastkjel på 3,0 MW. Anlegget leverer varme til 18 offentlege og private kundar i Stryn sentrum. Total årleg varmeproduksjon ved anlegget vart 6 GWh (5,8 GWh i 2012). 5,32 GWh (89,1 %) kjem frå biobrensel (5,24 GWh i 2012). Dette gjev ein årleg reduksjon i CO2 utslepp på ca tonn. Gasskjelen leverte 0,65 GWh (0,54 GWh i 2012) ut på nettet. Årsresultatet for 2013: kr (kr i 2012). Økonomi Årsresultat Driftsinntektene i konsernet var kr. 102,1 mill. i 2013, mot kr. 81,8 mill. i 2012, ein auke på kr. 20,3 mill. Sum driftskostnadar var kr. 88,4 mill. i 2013 mot kr. 74,5 mill. i 2012, ein auke på kr. 13,9 mill. Konsernet sitt driftsresultat for 2013 er kr. 13,7 mill. mot kr. 7,4 mill. i Konsernet sitt ordinære resultat før skatt er i 2013 på kr. 5,9 mill., og kr. 3,3 mill. etter skatt, mot kr. -0,9 mill. før skatt og kr. -0,6 mill. etter skatt i Majoritetens del er på kr. 3,3 mill. (kr -0,4 mill. i 2012) etter skatt. Årsresultat etter skatt i morselskapet er på kr , mot kr i Styret gjer framlegg om at årsresultat for Stryn Energi AS vert disponert slik: Til utbytte: kr ,- Overført til annan eigenkapital kr ,- Balanse og kapitalstruktur: Etter disponering av årsresultatet utgjer morselskapet sin eigenkapital 37 % i 2013 (38 % i 2012) og konsernet 30 % (30 % i 2012). Sum eigenkapital vil då utgjere kr. 86,3 mill. i konsernet og kr. 61,5 mill. i morselskapet. (kr. 84,5 mill. i konsernet og 59,8 mill. i morselskapet i 2012). Annan eigenkapital i konsernet er ved utgangen av 2013 kr. 19,1 mill. (kr. 17,3 mill. i 2012) og kr. 16,5 mill. i morselskapet (kr. 14,8 mill. i 2012). Konsernets renteberande gjeld er på kr. 167,6 mill. (kr. 172,2 mill. i 2012), mens morselskapet har kr. 73,7 mill. (kr. 75,3 mill. i 2012) av denne typen gjeld. Kr. 44 mill. av lånegjelda til morselskapet er ansvarlege lån til eigaren Stryn Kommune. Forfallsstrukturen på gjelda varierer i konsernet. I morselskapet blir lån frå kredittinstitusjonar vanlegvis betalt ned over 15 år. Låna i dotterselskapa Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS blir betalt ned over høvesvis 30 og 25 år. 6

7 Nøkkeltal for likviditetsgrad 1 (omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern 0,76 i 2013 mot 0,86 i 2012, for morselskapet 0,85 i 2013 mot 1,01 i For likviditetsgrad II (mest likvide omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern 0,63 i 2013 mot 0,73 i 2012, for morselskapet 0,70 i 2013 mot 0,85 i Investeringar i 2013 Varige driftsmidlar pr er på kr. 252,3 mill. I 2013 er det gjort utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar på kr. 11,3 mill. (10,6 mill. i 2012). Desse investeringane er gjort i morselskapet Stryn Energi AS. Styring av finansiell risiko Konsernet har marknadsrisiko knytt til utvikling i kraftprisar, valutakursar og rentenivå. Selskapet omset og kjøper kraft over kraftbørsen Nordpool via meklar, der prisen er notert i Euro. Det er ikkje gjort særleg tiltak for å dempe risiko knytt til svingingar i kraftpris og valutakurs. Unntaket er 5 MW av sommarproduksjonen i Innvik Kraftverk som er prissikra. Rentenivået har, i tillegg til verknad på finanspostane, også verknad for inntektsramme, grunnrenteskatt og pensjonskostnadar. Risikoen mot finanspostane er dempa gjennom bruk av fastrenteavtaler (renteswap) for innlån i dotterselskapa og for deler av lånegjelda i morselskapet. I tillegg har vi fastrente på dei ansvarlege låna i morselskapet. Endringar i rentenivå vil også påverke inntektsramme i form av avkastning på nettkapitalen. Effektane vil motverke kvarandre slik at renteauke vil føre til auka nettramme. Rekneskapen er gjort opp under føresetnad om framleis drift. Kraftmarknaden Samla kraftforbruk i vårt forsyningsområde gjekk opp med 0,9 GWh, frå 119,8 GWh i 2012 til 120,7 GWh i 2013, utanom tap i nett. Tal nettkundar auka med 28 til ved utgangen av Kraftsalet til Stryn Energi AS auka med 1,55 GWh, frå 85,5 GWh i 2012 til 87,1 GWh i Marknadsdelen til Stryn Energi er 82,75 % av tal kundar. 7

8 Kraftproduksjon Kraftproduksjonen i 2013 var under eit normalår i Stryn Energi sitt nettområde. Dalane kraftstasjon produserte 3,5 GWh (4,5 GWh i 2012). Stasjonen har hatt ei driftstid på 97,42 % (98,45 % i 2012). Stasjonen har vore i drift i timar (8 648 timar i 2012) og utkopla i 246 timar. 30 % av uttida skuldast sveising av hol i 93 år gamle jernrør. Annan lokal produksjon: Utvik Elektrisitetsverk AS, Vasstaket Kraftverk AS, Glomnes Kraft AS, Hjelledalen Kraftlag AS, Lauki og Melei kraftlag BA, Utigardselva Kraft DA, Valaker Kraft AS, Briksdal Minikraft AS, Hågjøla Mikrokraftverk DA, Åning Microkraftverk, Steindøla kraft AS og Vikaelva kraft leverte i 2013 til saman 31,9 GWh inn på Stryn Energi AS sitt linjenett (32,7 GWh i 2012). I sum vart det levert inn på vårt nett 35,4 GWh i 2013 frå småkraftverk i Stryn kommune (37,2 GWh i 2012) utan Innvik Kraftverk AS. Total produksjon frå kraftverk i Stryn kommune vart 75,7 GWh i 2013 (84,7 GWh i 2012). Det lokale eltilsyn DLE har oppfylt målsettingane for 2013 og utført tilsyn etter den oppsett tilsynsplan. Det er kontrollert 260 (234 i 2012) av totalt 4514 (4355 i 2012) tilsynsobjekt. Tilsynsarbeidet omfattar periodisk kontroll, nyanlegg, internkontroll, marknadskontroll m.m. Ved årsskiftet vart det inngått avtale med E Trygg AS om tilsyn for Frå årsskiftet er det tilsett ny tilsynsingeniør. DLE har vore på besøk i ungdomsskulane og undervist 9. klasse i enøk, energibruk og elsikkerheit. I 2013 er undervisninga utført av E-Trygg. Undervisninga vert godt motteke av skulane. Distribusjonsnettet Distribusjonsnettet til Stryn Energi AS pr (tal i km.): Høgspent linje 203,9 199,8 201,5 202,5 202,6 202,5 Høgspent kabel 60,9 59,9 54,4 51,9 47,9 45,9 Lågspent linje 206,0 208,3 207,4 207,4 206,9 205,0 Lågspent kabel 156,3 145,0 138,9 134,4 123,0 113,8 Sum nett 627,2 613,0 602,2 596,2 580,2 567,1 Tapet i linjenettet i 2013 vart på 7,02 % (9,17 GWh), mot 7,04 % i 2012 (9,078 GWh i 2012). Tapet aukar med aukande effektlast i nettet. Lange kuldeperiodar med høgt forbruk gjev høgt tap. Det vart registrert 27 (24) driftsavbrot på høgspentnettet, derav 6 (3) i andre nett. Største feilane oppstår på grunn av skog nær linjenettet. 15 avbrot i eige nett skuldast tre på linja. Oppetida på nettet var 99,97 % (99,98 % i 2012). (ILE / omsett energi). 8

9 KILE KILE (kvalitetsjustert inntektsramme ved ikkje levert energi) er eit element som inngår i kostnadsgrunnlaget til alle nettselskap. Avbrota i 2013 førte til kwh ILE som svarar til kr. 1,5 mill. i KILE (kr. 1 mill. i 2012). KILE fører til tilsvarande redusert inntektsramme. Spesifikke KILE kostnader for 2013 vart 1,11 øre/kwh (0,76 øre/kwh i 2012) omsett energi, inkludert tap i nett. Veglys Stryn Kommune har veglyspunkt i drift. Alle veglys vert styrt av fotoceller, som koplar ut lyset i dagslys. I tillegg er mange styrt av ur, som koplar ut om natta. Energiforbruket til gatelys er redusert med 30 % etter at alle PCB - holdige lampar er skifta ut. Samla energiforbruk til kommunale gatelys var kwh i ENØK ENOVA administrerer regjeringa si satsing innan energiøkonomisering og gjev tilskot til ulike ENØK - tiltak. Gjennom eit påslag på nettleiga vert det kravd inn ei avgift til dette arbeidet. Stryn Energi har ansvaret for å utarbeide energiutgreiing for Stryn kommune. Styret takkar tilsette for innsatsen i året. Stryn Styret for Stryn Energi AS Rune Myklebust - leiar - Sissel Loen Aud Hool Egge Ola Raknes - nestleiar - Johanna Myklebust Jan Træen David Alden - energisjef - - tilsetterepresentant - 9

10 Resultatrekneskapen Morselskap Konsern Note Salgsinntekt 5, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Minoritetens andel Majoritetens andel Opplysninger om: Foreslått utbytte Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overført

11 Balanse pr Morselskap Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning, utvikling, konsesjoner, goodwill o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer 15, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 Balanse pr Morselskap Konsern Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld 4, 15, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stryn, Styret i Stryn Energi AS Rune Myklebust Sissel Loen David Alden Styreleiar Nestleiar Styremedlem Johanna Myklebust Ola Raknes Aud Hool Egge Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jan Træen Dagleg leiar 12

13 Kontantstraumoppstilling Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mel. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsord Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger på andre lånefordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periode start Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periode slutt Ubenyttet driftskreditt utgjør i tillegg

14 Notar til rekneskapen for 2013 Rekneskapsprinsipp Rekneskapen er sett opp i samsvar med Rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Konsolideringsprinsipp Konsernrekneskapen omfattar morselskapet Stryn Energi AS og dotterselskapa Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Konsernrekneskapen blir utarbeidd som om konsernet var ei økonomisk eining. Transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet blir eliminert. Konsernrekneskapen blir utarbeidd etter einsarta prinsipp, ved at dotterselskap føl dei same rekneskapsprinsippa som morselskapet. SalSINNTEKTER Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester blir inntektsført i takt med utføringa Klassifisering og vurdering av balansepostar Eigedelar, bestemt til varig eige eller bruk, er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar, som er knytt til varebruk, er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel dersom dei skal betalast tilbake innan eit år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er tilsvarande prinsipp lagde til grunn. Omløpsmiddel vert vurdert til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmiddel blir vurdert til anskaffelseskost. Varige anleggsmiddel som minkar i verdi vert avskrive lineært over forventa økonomisk levetid. Anleggsmiddel blir nedskrive til verkeleg verdi ved fall i verdien som ikkje er førebels. Langsiktig gjeld er ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel og fallrett er oppført i balansen. Utgifter til andre immaterielle eigedelar blir balanseført når kriteria for balanseføring er til stades. Varige driftsmidlar Varige driftsmiddel vert balanseført og avskrive lineært over forventa levetid dersom levetida er over 3 år og driftsmiddelet har ein kostpris over kr Vedlikehald av driftsmiddel vert utgiftsført etter kvart som driftskostnader. Påkostingar er forbetringar på driftsmiddel som vert tillagt kostpris og avskrive i takt med driftsmiddelet. Vi skil mellom påkosting og vedlikehald ut frå driftsmiddelet sin stand i det vi kjøper det. Dotterselskap og tilknytta selskap Dotterselskap er vurderte etter kostmetoden i selskapsrekneskapen. Investeringar blir vurderte til anskaffelseskost for aksjane med mindre nedskriving har vore nødvendig. Utbytte er inntektsført same år som det er avsett i dotterselskapet. VarelAGER Varelageret er verdsett til lågaste pris av innkjøpspris og verkeleg verdi. Varene vert nedskrivne ved ukurans. FordRINGAR Kundefordringar og andre fordringar er førde opp i balansen til pålydande verdi, etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Avsetnad til tap vert gjort på grunnlag av vurderingar av dei enkelte fordringane. GARANTIANSVAR Venta utgifter til framtidige garantiarbeid knytt til sal/avslutta prosjekt skal kostnadsførast, og førast som avsetjing under kortsiktig gjeld i balansen. Avsetjinga skal baserast på historiske erfaringstal for garantiar. 14

15 ValuTA Pengepostar i utanlandsk valuta blir vurdert etter kursen ved slutten av rekneskapsåret. PensjoNAR Selskapet har pensjonsforsikring gjennom KLP. Pensjonskostnader og pensjonsplikter blir berekna etter linjær opptening, basert på føresetnaden om diskonteringsrente, framtidig regulering av løn, pensjonar og ytingar frå folketrygda, framtidig avkastning på pensjonsmidlar samt aktuarmessige føresetnadar om dødlegheit, frivillig avgang mv. Pensjonsmidlar i kollektive ordningar som KLP, blir vurdert til verkeleg verdi og trekkast frå i netto pensjonsplikter i balansen. Arbeidsgjevaravgift blir kostnadsført på bakgrunn av innbetalt pensjonspremie. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med gjeldande skattesats på grunnlag av dei førebelse forskjellane som eksisterer mellom rekneskapsmessige verdiar og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgongen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande midlertidige forskjellar som reverserast eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande forskjellar som ikkje er utlikna, og underskot til framføring, er grunna i forventa framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan førast i balansen, er oppført netto i balansen. Selskapet betalar fire ulike skatteartar. Dette er alminneleg skatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og eigedomsskatt. Alminneleg skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både den betalbare skatten i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er utrekna med 27% på grunnlag av dei mellombelse skilnadene som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som vert reversert eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande skilnader som ikkje er utlikna og underskot til framføring, er grunngjeve med venta framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan balanseførast er oppført netto i balansen. Grunnrenteskatt Grunnrenteskatten er ein kraftverkspesifikk skatt. Negativ grunnrenteskattegrunnlag som har oppstått fom 2007 for eit kraftverk, kan overførast til eit anna kraftverk eller kan utbetalast. Grunnrenteskatten har som formål å skattlegge den avkastninga ein vasskraftprodusent har utover normalavkastning som følgje av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Denne skattearten er delvis overskotsuavhengig. Skattekostnaden knytt til grunnrente består av betalbar grunnrenteskatt og endring i framførbart underskot knytt til grunnrente. Ved berekning av utsett skattefordel/forplikting, er det brukt nominell skattesats på 31%. Naturressursskatt Naturressursskatten er overskotsuavhengig og vert berekna basert på det enkelte kraftverk sin gjennomsnittlege produksjon dei siste 7 åra. Naturressursskatten kan utliknast krone for krone mot overskotsskatten, og ikkje utlikna naturressursskatt kan framførast med renter. Eigedomsskatt Eigedomsskatten er ein overskotsuavhengig skatt. For kraftverk vert grunnlaget for eigedomsskatten fastsett i samband med skattelikninga. I rekneskapen er eigedomsskatten teken med som ein driftskostnad. KontantstraumoppstillING Kontantstraumoppstillinga blir utarbeidd etter den indirekte metoden. Kontantar og kontantekvivalentar omfatta kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar som umiddelbart og med uvesentleg kursrisiko kan konverterast til kjende kontantbeløp og med forfallsdato kortare enn tre månadar frå anskaffelsesdato. 15

16 Note 1 Eigenkapital Morselskap: Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkurs Annan EK Sum Eigenkapital Årets resultat Årets utbytte Eigenkapital Konsern: Annan EK Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkursfond Minoritetsinteresser Eigenkapital Årets resultat Årets utbytte Minoritetens del av kapitaltilførsel 0 0 Eigenkapital Sum Note 2 Immaterielle eigedelar Fallrettar Sum Anskaffelseskost Tilgang 0 0 Avgang 0 0 Anskaffelseskost Immaterielle verdiar synt i noten er balanseført og vert ikkje avskriven. Noten er lik for morselskap og konsern. 16

17 Note 3 Anleggsmidlar Morselskapet: Inngangsverdiane på anleggsmiddel er utarbeidde i samsvar med god rekneskapsskikk. Verdiane er oppførde til historisk anskaffelseskost og avskrivne lineært frå anskaffelsestidspunktet. Det er ved fastsetjing av anskaffelseskost teke omsyn til mottekne anleggstilskot. Dette gjev følgjande anleggsoversikt: Hist. kost pr Tilgang 2013 Avgang hist.kost 2013 Hist. kost Avskriving 2013 Akk. avskr Bokført verdi Adm.bygning år Kraftstasjonen år Høgspentnettet år Lågspentnettet år Trafoar/-kioskar år Breiband år Fjernstyring/teles år Måleutstyr år Tovegskomm år Transportmidler år Inventar år Verktøy mv år Kontormaskiner år EDB-anlegg år Anlegg i arbeid Sum Forv. øk. levetid Konsern: Historisk kost pr Tilgang 2013 Avgang Hist. kost 2013 Historisk Kost Avskriving 2013 Akk. avskr Bokført verdi Forventa øk. levetid Anlegg under bygging Bygning og tomt år Anlegg år Transportmidlar år Driftsløsøre år Sum varige driftsmidler Note 4 Ansvarleg lån Det er etablert 3 ansvarlege lån mellom Stryn Kommune og Stryn Energi AS. Den første låneavtalen er datert , då det vart etablert eit ansvarleg lån på kr. 16 mill. Lånet vart reforhandla i Lånet har ikkje prioritet framfor anna gjeld. Det er kostnadsført rentekostnader med kr i vart det etablert eit nytt ansvarleg lån vedk. skipinga av Innvik Kraftverk, dette på 27,5 mill. Det er kostnadsført kr i renter i 2013 på dette lånet. Det tredje lånet på kr. 0,5 mill. vart etablert Dette lånet er lånt vidare ut frå morselskapet til Stryn Fjernvarme AS på tilsvarande vilkår som mellom Stryn kommune og morselskapet. 17

18 Note 5 Nettverksemd, avrekning nettinntekt Nettverksemda til energiverket er regulert gjennom fastsette reglar for kostnadsberekning/-fordeling og inntektsramme. Regelverket er administrert av NVE. Meir-/mindreinntekt oppstår når Stryn Energi krev inn meir/mindre i nettleige enn tillete inntektsgrunnlag. Mindreinntekt kan krevjast inn, medan meirinntekt må betalast tilbake til kundane i seinare år gjennom nivået på nettleiga. Det er såleis tildelt ramme som er avgjerande for kor mykje som årleg kan inntektsførast som nettinntekt. Årets meirinntekt/mindreinntekt Inntektsramme etter enkeltvedtak i NVE Kostnad overliggande nett Eigedomsskatt nett Faktisk KILE - kostnad Sum avvik avskr og avkastning avvik avkastn.grunnlag Sum tilleten nettinntekt Faktisk årleg nettinntekter Årets meirinntekt (-) / mindreinntekt (+) Korreksjonspostar: meir (-) mindreinntekt (+) Korreksjonspostar: renter meir (-) mindreinntekt (+) Akkumulert meirinntekt/mindreinntekt Akkumulert per 01.01, meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Renter per Saldo per Årets meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Årets renter Akkumulert per 31.12, meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Renter akkumulert per (meirinntekt (-)/mindreinntekt (+)) Segmentinformasjon : Distribusjonsnett: Driftsresultat Balanse - avkastningsgrunnlag (jfr selskapsdata i e-rapp) Sum driftsmidlar 1/ Sum driftsmidlar 31/ Gjennomsnitt driftsmidlar IB/UB påslag for nettkapital 1 % 736 Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat i % av avkastningsgrunnlag) 6,49 % Note 6 Varelager Morselskap Konsern Lager av varer

19 Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i morselskapet er på kroner og består av 15 aksjar a kr Alle aksjane har like rettar og alle aksjane er eigd av Stryn Kommune. Note 8 Pensjonskostnader Pensjonsordningane i selskapet blir rekneskapsmessig handsama i samsvar med norsk standard for pensjonskostnader. Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av tal på oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Forpliktingane er dekka gjennom KLP. Ordninga trer i kraft ved fylte 67 år og sikrar dei tilsette ytingar utover folketrygda. Nye tenestepensjonsreglar er innarbeida i aktuarberegninga med verknad frå og med I tillegg kan selskapet sine tilsette velje å gå av med avtalefesta pensjon ved fylte 62 år. Denne ordninga sikrar dei tilsette ytingar fram til fylte 67 år. Dette er klassifisert som ein bidragsbasert ordning og blir handsama etter rekneskapsstandard for pensjonskostnader. AFP-ordninga blir administrert gjennom KLP. Det er 21 tilsette i Stryn Energi AS som er medlemmar i pensjonsordninga (lærlingar og pensjonistar er ikkje med). Stryn Fjernvarme AS og Innvik Kraftverk har ikkje eigne tilsette og har såleis ingen løns- og pensjonsplikter. Pensjonskostnadane blir dekka med at medlemmane blir trekt 2% av pensjonsgjevande løn, og arbeidsgjevar betalar resten vanlegvis ca % av pensjonsgjevande løn Årets opptjening Rentekostnad av pensjonsplikta Forventa avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatført planendring 0 0 Resultatført pensjonskostnad Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl. aga Herav balanseført arbeidsgjevaravgift Balanseført nto forpl./(midler) etter arbeidsgjevaravgift FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Lønnsvekst 3,75 % 3,50 % G-regulering 3,50 % 3,25 % Pensjonsregulering 2,72 % 2,48 % Forventet avkastning 4,40 % 4,00 % 19

20 Note 9 Skatt Berekning av utsatt skatt / utsatt skattefordel Morselskapet Konsernet Utrekning av utsett skatt/skattefordel grunnrente Positive mellombelse skilnader anleggsmiddel Grunnlag for utsett skatt grunnrente % utsett skatt Utsett skatt grunnrente i balansen Mellombelse skilnader Anleggsmiddel Omløpsmiddel Pensjonsforpliktingar Netto mellombelse skilnader Underskot til framføring Grunnlag for utsett skatt/skattefordel % utsett skatt/utsatt skattefordel Ikkje balanseført skattefordel dotterselskap Balanseført forskotsbetalt skatt Utsett skatt/skattefordel grunnrente Netto utsett skatte/skattefordel Grunnlag for skattekostnad, endring i utsett skatt og betalbar skatt Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente skilnader Grunnlag for året sin skattekostnad Endring i mellombelse resultatskilnader Skattemessig framførbart underskot Konsernelimineringar Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Mottatt/avgitt konsernbidrag 0 0 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer