Foto: Droneservice AS. Årsmelding driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår"

Transkript

1 Foto: Droneservice AS Årsmelding driftsår

2 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap... 6 Økonomi... 6 Kraftmarknaden... 8 Kraftproduksjon... 8 Det lokale Eltilsyn... 8 Distribusjonsnettet... 9 Kile... 9 Veglys... 9 Enøk... 9 Resultatrekneskap... 1 Balanse Kontantstraumanalyse Notar til rekneskapen

3 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Historikk : Stryns Elektrisitetsverk vart skipa av Nedstryn sokn : Selskapet sin første kraftstasjon, Dalane i Markane vart sett i drift : Alda Kraftlag vart slege saman med Stryn kommunale Elektrisitetsverk : Stryn Elektrisitetsverk overtok forsyningsansvaret for abonnentane til Utvik Elektrisitetsverk : Stryn kommunale energiverk gjekk over til aksjeselskapsforma med namnet Stryn Energi AS. Skipingsmøte Stryn kommune eig 1% av aksjane i Stryn Energi AS : Selskapet Innvik Kraftverk AS skipa. Innvik kraftverk vart sett i drift 18. mai : Stryn Fjernvarme AS vart skipa. Anlegget, som skal levere fjernvarme til næringskundar, stod ferdig hausten 27. Stryn Fjernvarme AS leverer varme til kundar i Stryn sentrum. Konsernet Stryn Energi har to dotterselskap: Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Alle selskapa er heimehøyrande i Stryn kommune. Hovudtal for konsernet Stryn Energi Fast tilsette pr Tal årsverk Kraftomsetning inkl. tap (GWh) Eigenproduksjon (MWh) Nettkundar pr Linjenett, km Transformatorar Driftsinntekter (heile 1 kr) Driftskostnader ( ) Driftsresultat ( ) Resultat før skatt (1 kr) Årsresultat (heile 1 kr) Totalkapital (heile 1 kr) Eigenkapital ( ) Eigenkapitaldel % Stryn Energi AS Konsern ,6 19,2 18,6 19,2 128,9 118,4 128,9 118, ,6 % 38,8 % 29,9 % 29,8 % 3

4 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Energistyret 212 Medlemer: Varamedlemer: Rune Myklebust, styreleiar Aud Hool Egge Arve Glomnes, nestleiar Sven Flo Sissel Loen, styremedlem Johanna Myklebust, styremedlem David Alden (tilsette repr.) Even Inge Nesje (tilsette repr.) Valnemnd Den kommunale valnemnda er valnemnd for Stryn Energi AS. Organisasjon og personale Stryn Energi AS hadde 2 fast tilsette pr Dette representerer 18,6 årsverk. Stryn Energi AS hadde i tillegg ein lærling og to vikarar. Det er ikkje tilsette i dotterselskapa. Stryn Energi AS praktiserer likestilling mellom kjønn ved tilsetting. I konsernet Stryn Energi er det 4 kvinnelege styrerepresentantar. Av 2 fast tilsette personar er ei kvinne. Stryn Energi AS er medlem i KS-Bedrift og DEFO. Tilsette er organiserte i El & IT, NITO, TEKNA og Econa. Stryn kommune er 1 % eigar av Stryn Energi AS. Helse, miljø og sikkerheit Alle tilsette ved Stryn Energi AS er medlemmer i Bedriftshelse 1. Rapport etter helse og arbeidsmiljøkartlegginga i 211 vart gjennomgått i møter med leiargruppa og på allmannamøte i februar 212. Det vart gjennomført 6 oppfølgingar etter HAK. Kartlegginga viser at majoriteten av tilsette trivst på jobben, og at det sosiale miljøet er prega av tryggleik og tillit. Bedriftshelse 1 har gjennomført førstehjelpskurs og vernerunde. Vara verneombod deltok på 4 timers kurs for verneombod. Bedrifta har samarbeidsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtale) med NAV Arbeidslivssenter. Bedrifta har utarbeidd handlingsplan som skal sørgje for eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Handlingsplanen vert gjennomgått årleg. Stryn Energi AS har eit lågt sjukefråvær samanlikna med eit generelt sjukefråvær i arbeidslivet. Sjukefråværet i 212 var på 2,67 % mot 3,5 % i 211.,98% var eigenmeldt korttids sjukefråvær og 1,69% var legemeldt langtids sjukefråvær. Det er ikkje registrert sjukefråvær som har årsak i arbeidstilhøve, og det er ikkje registrert arbeidsskade i 212 ( i 211). Det er registrert ei trafikkulukke med påkøyring bakfrå. Stryn Energi AS refunderer deler av treningsutgifter for tilsette. Etter det vi kjenner til, så forureinar ikkje verksemda miljøet. CO2 utsleppet frå oljefyrte anlegg i Stryn sentrum er redusert med 13 tonn årleg ved etablering av Stryn Fjernvarme. 4

5 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Melding frå styret Styresaker Det er halde 9 styremøte og handsama 28 saker i 212 (8 møter og 28 saker i 211). Ordinær generalforsamling vart halden 27. juni 212. Generalforsamlinga vedtok å utvide styret med ein person frå 213. Styret har gjennom Mål- og Strategiplanen fokus på kundar og eigar gjennom leveringskvalitet, oppetid i nettet, tryggleik, kostnader, effektivitet, langsiktig, avkastning og berekraft. Store delar av året 212 vart prega av oppretting av skadane etter orkanen Dagmar Styret har hatt fokus på forsterking av distribusjonsnettet i etterkant av orkanen. Det vart sett i gang arbeid med å utarbeide ein nettutviklingsplan, som skal danne grunnlaget for framtidige prioriteringar av nettinvesteringar. Regulator (NVE), har i 212 endra rammevilkåra for nettselskapa i retning av større incitament til investering i nettforsterking. Endra rammevilkår er gjort gjeldande frå 213. Konsekvensane er auka fokus på investering i nettet. Mål- og strategiplanen er gjennomgått på eigarmøte. Dei økonomiske målsettingane for 212 er ikkje oppnådde vedkomande avkastningskravet. Andre målsettingar er delvis oppnådde. Nivået på nettleiga er i samsvar med målsettinga. Vår kraftpris er konkurransedyktig. Marknadsandelen for kraftsal er på 83,7 % målt i tal kundar. Kvalitetsjustert inntektsramme for ikkje levert energi (KILE) vart på,76 øre/ kwh omsett energi, litt over målsettinga, som er under,7 øre/kwh. Oppetid i straumnettet var på 99,98 % som er litt over målsettinga på 99,9 %. Kundetilfredsheitsmålinga i 212 vart 79 av 1 (75 i 211). Målet var 73. Styret har fokus på komande nettutfordringar med omsyn til leveringstryggleik og beredskap. Eit viktig mål er å drive selskapet effektivt nok til å kunne gje ei tilfredsstillande avkasting, på same tid som leveringskvaliteten i nettet og utvikling av selskapet vert ivareteken på ein optimal måte. Inntektsramma vert fastsett av NVE. 6 % av inntektsramma vert bestemt utifrå andre samanliknbare selskap sine kostnader og 4 % utifrå eigne kostnader 2 år tidlegare. Nettleiga NVE fastset årleg ramme for kor mykje nettleige selskapet kan krevje inn frå kundane. For 212 var gjennomsnittleg nettleige for hushald 61,4 øre / kwh inkl. mva for ein standard kunde med 2 kwh forbruk. 27,28 øre / kwh (44,4 %) går til Stryn Energi Nett. Statlege avgifter utgjer 24,67 øre/kwh (4,2 %). Forbruksavgift til staten var 11,39 øre/kwh. ENOVA avgifta er 1 øre / kwh, og meirverdiavgift 12,28 øre/kwh. Nettleige til sentral- og regionalnettet utgjer 9,45 øre/kwh eller 15,4 %. Måling og avrekning Ny forskrift for måling- og avrekning vart sett i verk i desember 211. Forskrifta listar opp ei rad funksjonar som nye målarar skal tilfredsstille frå 219. Ein del av desse funksjonane er ikkje tilgjengelege i dagens målarpark. Stryn Energi har difor vald å avskrive AMS investeringane fram til 218, med mål om å skifte ut den delen av målarparken som ikkje tilfredsstiller krava. Stryn Energi AS har inngått samarbeidsavtale med Vestlandsalliansen / SFE om utarbeiding av kravspesifikasjonar og tilbod på nye målarar. Stryn Næringshage Stryn Energi AS leiger ut kontorlokale til 1 bedrifter i Stryn Næringshage. Stryn Næringshage har utvikla seg positivt sidan etableringa og gjev eit positivt bidrag til miljøet. 5

6 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Kommunikasjonsinfrastruktur I samsvar med vedteken mål- og strategiplan har Stryn Energi i 212 vidareført ei utbygging av kommunikasjonsinfrastruktur i samarbeid med andre aktørar. Dei fleste verksemder og private i kommunen har i 212 tilbod om breiband frå fleire aktørar. Stryn Energi AS leiger ut fiber til innhaldsleverandørar. Fiberutbygging i distrikta er ikkje kommersielt lønsamt og er avhengig av statleg støtte. Vidare fiberutbygging er difor avhengig av at statlege støtteordningar vert vidareført. Dette er eit viktig verkemiddel for at det skal bu folk i distrikta i framtida, då fleire tenester vert avhengig av breiband. Dotterselskap Innvik kraftverk AS Innvik Kraftverk AS vart stifta 27. april 25. Kraftverket produserer om lag 45 GWh/år i gjennomsnitt, som utgjer forbruket til 2 25 husstandar. Innvik Kraftverk sparer miljøet årleg for 15 3 tonn CO2 utslepp, som er utslepp frå tilsvarande produksjon i gasskraftverk utan CO2 handtering. Stryn Energi AS er hovudaksjonær med 59,82% av aksjekapitalen, Sogn og Fjordane Energi A/S er medeigar med 3% aksjekapital og grunneigarar og bygdefolk i Innvik eig til saman 1,18%. Kraftverket er bygt i fjell og utnyttar fallet mellom Skådistøylen, kote 541, og Styrkhallen, ca kote 3. Installert effekt er på 15,5 MW. I 212 vart det produsert 47,49 GWh (56,1 GWh i 211). Sum driftsinntekter for 212 vart NOK 8,976 mill. (211 NOK 16,442 mill.). Ordinært resultat før skatt vart NOK (kr ,- i 211). Årsresultatet etter skatt for 212 vart NOK (211: NOK ). Stryn Fjernvarme AS Stryn Fjernvarme AS vart offisielt registrert 14. desember 26. Stryn Energi AS eig 89% av aksjane og Tenden Container og Gjenvinning 11%. Maksimal effekt på biokjelen er 1,5 MW. I tillegg er det montert 1 stk gassdriven topplastkjel på 3, MW. Totale investeringar var om lag kr 21,8 mill.. Det er inngått avtale med Fjordane Biobrensel AS som leverandør av biobrensel, hovudsakleg flis frå skogsvirke. Anlegget leverer varme til 17 offentlege og private kundar i Stryn sentrum. Total årleg varmeproduksjon ved anlegget vart 5,8 GWh. (211: 5 GWh). 5,3 GWh (9,6 %) kjem frå biobrensel. (211: 4,3 GWh), noko som gjev ein årleg reduksjon i CO2 utslepp på ca. 1 3 tonn. Gasskjelen leverte,54 GWh (,7 GWh i 211) ut på nettet. Årsresultatet for 212: - kr,578 mill. (211: - kr.,9 mill.). Det svake resultatet for 212 skuldast ein kombinasjon av lågt varmesal og auka drift- og vedlikehaldskostnader. Aksjekapitalen var ved årsskiftet tapt og styret valde å skrive ned heile aksjekapitalen. Eigarane tilførte selskapet NOK 1,3 mill. i 212. Økonomi Årsresultat Driftsinntektene i konsernet utgjer kr 81,8 mill. i 212, mot kr 1,1 mill. i 211, ein reduksjon på kr 18,3 mill. Sum driftskostnadar utgjer kr. 74,5 mill. i 212 mot kr. 85,8 mill. i 211, ein reduksjon på kr 11,3 mill. Konsernet sitt driftsresultat for 212 er kr 7,4 mill. mot kr 14,2 mill. i 211. Konsernet sitt ordinære resultat før skatt er i 212 på kr -,9 mill., og kr -,6 mill. etter skatt, mot kr 5,5 mill. før skatt og kr 1 mill. etter skatt i 211. Majoritetens del er på kr -,4 mill (kr,3 mill. i 211) etter skatt. Årsresultat etter skatt i morselskapet er på kr , mot kr i 211. Styret gjer framlegg om at årsresultat for Stryn Energi AS vert disponert slik: Til utbytte: Overført frå annan eigenkapital 6 kr 1 5,kr ,-

7 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Balanse og kapitalstruktur Etter disponering av årsresultatet utgjer morselskapet sin eigenkapital 37,6 % i 212 (38,8 % i 211) og konsernet 29,9 % (29,8 % i 211). Sum eigenkapital vil då utgjere kr 84,5 mill. i konsernet og kr 59,8 mill. i morselskapet. (kr. 86,4 mill. i konsernet og 62,9 mill. i morselskapet i 211). Annan eigenkapital i konsernet er ved utgangen av 212 kr 17,2 mill. (211: kr 19,2 mill.) og kr 14,8 mill. i morselskapet (kr 17,9 mill. i 211). Konsernets renteberande gjeld er på kr 172,2 mill. (kr. 177,4 mill. i 211), mens morselskapet har kr 75,3 mill. (kr. 8,3 mill. i 211) av denne typen gjeld. Kr. 44 mill. av lånegjelda til morselskapet er ansvarlege lån til eigaren Stryn kommune, lån som er avdragsfrie. Forfallsstrukturen på gjelda varierer i konsernet. I morselskapet blir lån frå kredittinstitusjonar vanlegvis betalt ned over 15 år. Låna i dotterselskapa Innvik kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS blir betalt ned over høvesvis 3 og 25 år. Kontantstraumoppstillinga til konsernet syner at kontanttilførselen frå drift er på kr 11,6 mill. (kr. 18,7 mill. i 211), her er avskrivingar og endring i andre tidsavgrensings-postar dei vesentlegast postane. Konsernet har ein tilførsel av likviditet frå netto kontantstraumar frå finansieringsaktivitetar på kr 6,5 mill. (kr -1,6 mill i 211). Desse postane vekta mot utbetalingar i samband med investeringar på kr 1,6 mill. (kr. 7,4 mill. i 211). Som det går fram av kontantstraumoppstillinga resulterer dette i at beholdninga av kontantar og kontantekvivalentar ved perioden slutt er minka med kr 5,4 mill. (auke på kr,6 mill. i 211). For morselskapet ser vi at beholdninga er redusert med kr. 2,8 mill. i 212. Nøkkeltal for likviditetsgrad 1 (omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern,86 i 212 mot 1,16 i 211, for morselskapet 1,1 i 212 mot 1,38 i 211. For likviditetsgrad II (mest likvide omløpsmidlar/kortsiktig gjeld); konsern,73 i 212 mot 1, i 211, for morselskapet,85 i 212 mot 1,19 i 211. Investeringar i 212 Balanserekneskapen for konsernet syner sum varige driftsmidlar på kr. 251,1 mill. I 212 er det gjort utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar på kr. 1,6 mill. (7,4 mill. i 211). I morselskapet Stryn Energi AS kr 11 mill. (kr 6,6 mill. i 211), kr,2 mill. i Innvik Kraftverk og kr.,4 mill. i Stryn Fjernvarme. Styring av finansiell risiko Konsernet har marknadsrisiko knytt til utvikling i kraftprisar, valutakursar og rentenivå. Selskapet omset og kjøper kraft over kraftbørsen Nordpool via meklar, der prisen er notert i Euro. Det er ikkje gjort særleg tiltak for å dempe risiko knytt til svingingar i kraftpris og valutakurs. Unntaket er 5 MW av sommarproduksjonen i Innvik Kraftverk som er prissikra. Rentenivået har, i tillegg til verknad på finanspostane, også verknad for inntektsramme, grunnrenteskatt og pensjonskostnadar. Risikoen mot finanspostane er dempa gjennom bruk av fastrenteavtaler (renteswap) for innlån i dotterselskapa og for deler av lånegjelda i morselskapet. I tillegg har vi fastrente på dei ansvarlege låna i morselskapet. Endringar i rentenivå vil også påverke inntektsramme i form av avkastning på nettkapitalen. Effektane vil motverke kvarandre slik at renteauke vil føre til auka nettramme. Rekneskapen er gjort opp under føresetnad om framleis drift. 7

8 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Kraftmarknaden Samla kraftforbruk i vårt forsyningsområde gjekk opp med 8,2 GWh, frå 111,6 GWh i 211til 119,8 GWh i 212, utanom tap i nett. Tal nettkundar er stabilt med 4 43 ved utgangen av 212. Kraftsalet til Stryn Energi AS auka med 4,1 GWh, frå 81,4 GWh i 211 til 85,5 GWh i 212. Marknadsdelen til Stryn energi er 83,7 % av tal kundar eller 71,4 % av kraftmengde. Kraftproduksjon Sum kraftproduksjon i 212 var litt over eit normalår for lokal produksjon i Stryn Energi sitt nettområde. Dalane kraftstasjon produserte 4,5 GWh, mot 4,6 GWh i 211. Stasjonen har hatt ei driftstid på 98,45 % (95,6 % i 211). Stasjonen har vore i drift i timar (8 372) timar og utkopla i 136 timar. Annan lokal produksjon: Utvik Elektrisitetsverk AS, Vasstaket Kraftverk AS, Glomnes Kraft AS, Hjelledalen Kraftlag AS, Lauki og Melei kraftlag BA, Utigardselva Kraft DA, Valaker Kraft AS, Briksdal Minikraft AS, Hågjøla Mikrokraftverk DA, Åning Microkraftverk og Steindøla kraft AS leverte i 212 til saman 32,7 GWh inn på Stryn Energi AS sitt linjenett. (33,7 GWh i 211). I sum vart det levert inn på vårt nett 37,2 GWh i 212 frå småkraftverk i Stryn kommune (37,8 GWh i 211) utan Innvik kraftverk. Total produksjon frå kraftverk i Stryn kommune vart 84,7 GWh i 212 (93,9 GWh i 211). Det lokale eltilsyn DLE har oppfylt målsettingane for 212 og utført tilsyn etter den oppsett tilsynsplan. Det er kontrollert 234 (225) av totalt 4355 (4247) anlegg. Tilsynsarbeidet omfattar periodisk kontroll, nyanlegg, internkontroll, marknadskontroll m.m. Om lag,8 av 2 årsverk, vert nytta til tilsyns arbeid. Tilsynsingeniør slutta etter 1 år. Ved årsskiftet vart det inngått avtale med E Trygg AS om tilsyn. DLE har vore på besøk i ungdomsskulane og undervist 9. klasse i enøk, energibruk og elsikkerheit. I tillegg er det undervist 6. klasse i samarbeid med brannvesenet. Undervisninga vert godt motteke av skulane. I 212 har alle automatisk målaravlesing, til saman 4432 anlegg. Det er på avdelinga utført om lag,9 årsverk i samband med målararbeid. 8

9 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Distribusjonsnettet Distribusjonsnettet til Stryn Energi AS pr (tal i km.): Høgspent linje 199,89 21,523 22,5 22,552 22,523 Høgspent kabel 59,93 54,377 51,928 47,885 45,858 Lågspent linje 28,325 27,387 27,387 26,852 24,974 Lågspent kabel 145,37 138, ,48 122, ,72 Sum nett 613,47 62, ,223 58, ,75 Tapet i linjenettet i 212 vart på 7,4 % (9,78 GWh), mot 5,75 % (6,8 GWh) i 211. Tapet aukar med aukande effektlast i nettet. Lange kuldeperiodar med høgt forbruk gjev høgt tap. Det vart registrert 24 (16) driftsavbrot på høgspentnettet, derav 3 (34) i andre nett. 1 (2) av avbrota var kortvarige. Største feilane oppstår på grunn av trefelling nær linjenettet. Oppetida på nettet var 99,975 % (99,89 % i 211). (ILE / omsett energi). KILE KILE (kvalitetsjustert inntektsramme ved ikkje levert energi) er eit element som inngår i kostnadsgrunnlaget til alle nettselskap. Avbrota i 212 førte til kwh ILE som svarar til kr. 969 i KILE (kr i KILE i 211 på grunn av «Dagmar»). Spesifikke KILE kostnader for 212 vart,76 øre / kwh (211: 2,91 øre/ kwh) omsett energi inkludert tap i nett. Målsettinga er at KILE skal ligge under,7 øre / kwh. Veglys Stryn kommune har 1392 veglyspunkt i drift. Alle veglys vert styrt av fotoceller, som koplar ut lyset i dagslys. I tillegg er mange styrt av ur, som koplar ut om natta. Energiforbruket til gatelys er redusert med 3 % etter at alle PCB - holdige lampar er skifta ut. Samla energiforbruk til kommunale gatelys var kwh i 212. ENØK ENOVA administrerer regjeringa si satsing innan energiøkonomisering og gjev tilskot til ulike ENØK - tiltak. Ved eit påslag på nettleiga vert det kravd inn 1 øre/kwh til dette arbeidet. Stryn energi har ansvaret for å utarbeide Energiutgreiing for Stryn kommune. Styret takkar tilsette for innsatsen i året. Stryn Styret for Stryn Energi AS Rune Myklebust Arve Glomnes leiar Johanna Myklebust Sissel Loen nestleiar Jan Træen David Alden energisjef 9

10 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Resultatrekneskapen Morselskap Note Salgsinntekt 5, 1 Annen driftsinntekt 1 Sum driftsinntekt Varekostnader Lønnskostnader m.m. 11 Avskrivning 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Inntekt fra investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Konsern Årsresultat 1 Minoritetens andel Majoritetens andel Skattekostnad på ordinært resultat Disponering (dekning) av årsresultatet Foreslått utbytte Overført fra annen egenkapital Sum overført

11 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Balanse pr Morselskap Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning, utvikling, konsesjoner, goodwill o.l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler 3, 15 3, Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer 15, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

12 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Balanse pr Morselskap Konsern Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (15 aksjer á kr 2 3 ) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital 1 Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 15 Øvrig langsiktig gjeld 4, 15, 16 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stryn Rune Myklebust Arve Glomnes leiar Johanna Myklebust Jan Træen energisjef 12 Sissel Loen nestleiar David Alden

13 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Kontantstraumoppstilling Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Poster klassifisert som investerings- eller finansaktiviteter Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsord Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling på lånefordring konsern Innbetalinger på andre lånefordringer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på andre lånefordringer Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved salg av andre investeringer Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Innbetalinger av egenkapital Tilbakebetalinger av egenkapital Innbetalinger av aksjonærbidrag Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periode start Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periode slutt Ikkje nytta driftskreditt utgjer i tillegg

14 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Notar til rekneskapen for 212 Rekneskapsprinsipp Rekneskapen for 212 er sett opp i samsvar med Rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Rekneskapen er sett opp med føresetnad om vidare drift. Konsolideringsprinsipp Konsernrekneskapen omfattar morselskapet Stryn Energi AS og dotterselskapa Innvik Kraftverk AS og Stryn Fjernvarme AS. Konsernrekneskapen blir utarbeidd som om konsernet var ei økonomisk eining. Transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet blir eliminert. Konsernrekneskapen blir utarbeidd etter einsarta prinsipp, ved at dotterselskap føl dei same rekneskapsprinsippa som morselskapet. Salsinntekter Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester blir inntektsført i takt med utføringa Klassifisering og vurdering av balansepostar Eigedelar, bestemt til varig eige eller bruk, er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar, som er knytt til varebruk, er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel dersom dei skal betalast tilbake innan eit år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er tilsvarande prinsipp lagde til grunn. Omløpsmiddel vert vurdert til lågaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmiddel blir vurdert til anskaffelseskost. Varige anleggsmiddel som minkar i verdi vert avskrive lineært over forventa økonomisk levetid. Anleggsmiddel blir nedskrive til verkeleg verdi ved fall i verdien som ikkje er førebels. Langsiktig gjeld er ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eigedelar Utsett skattefordel og fallrett er oppført i balansen. Utgifter til andre immaterielle eigedelar blir balanseført når kriteria for balanseføring er til stades. Varige driftsmidlar Varige driftsmiddel vert balanseført og avskrive lineært over forventa levetid dersom levetida er over 3 år og driftsmiddelet har ein kostpris over kr.15.. Vedlikehald av driftsmiddel vert utgiftsført etter kvart som driftskostnader. Påkostingar er forbetringar på driftsmiddel som vert tillagt kostpris og avskrive i takt med driftsmiddelet. Vi skil mellom påkosting og vedlikehald ut frå driftsmiddelet sin stand i det vi kjøper det. Dotterselskap og tilknytta selskap Dotterselskap er vurderte etter kostmetoden i selskapsrekneskapen. Investeringar blir vurderte til anskaffelseskost for aksjane med mindre nedskriving har vore nødvendig. Utbytte er inntektsført same år som det er avsett i dotterselskapet. Varelager Varelageret er verdsett til lågaste pris av innkjøpspris og verkeleg verdi. Varene vert nedskrivne ved ukurans. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er førde opp i balansen til pålydande verdi, etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Avsetnad til tap vert gjort på grunnlag av vurderingar av dei enkelte fordringane. Garantiansvar Venta utgifter til framtidige garantiarbeid knytt til sal/avslutta prosjekt skal kostnadsførast, og førast som avsetjing under kortsiktig gjeld i balansen. Avsetjinga skal baserast på historiske erfaringstal for garantiar. 14

15 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Valuta Pengepostar i utanlandsk valuta blir vurdert etter kursen ved slutten av rekneskapsåret. Pensjonar Selskapet har pensjonsforsikring gjennom KLP. Pensjonskostnader og pensjonsplikter blir berekna etter linjær opptening, basert på føresetnaden om diskonteringsrente, framtidig regulering av løn, pensjonar og ytingar frå folketrygda, framtidig avkastning på pensjonsmidlar samt aktuarmessige føresetnadar om dødlegheit, frivillig avgang mv. Pensjonsmidlar i kollektive ordningar som KLP, blir vurdert til verkeleg verdi og trekkast frå i netto pensjonsplikter i balansen. Arbeidsgjevaravgift blir kostnadsført på bakgrunn av innbetalt pensjonspremie. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med gjeldande skattesats på grunnlag av dei førebelse forskjellane som eksisterer mellom rekneskapsmessige verdiar og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgongen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande midlertidige forskjellar som reverserast eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande forskjellar som ikkje er utlikna, og underskot til framføring, er grunna i forventa framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan førast i balansen, er oppført netto i balansen. Selskapet betalar fire ulike skatteartar. Dette er alminneleg skatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og eigedomsskatt. Alminneleg skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både den betalbare skatten i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er utrekna med 28% på grunnlag av dei mellombelse skilnadene som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som vert reversert eller kan reverserast i same periode er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande skilnader som ikkje er utlikna og underskot til framføring, er grunngjeve med venta framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan balanseførast er oppført netto i balansen. Grunnrenteskatt Grunnrenteskatten er ein kraftverkspesifikk skatt. Negativ grunnrenteskattegrunnlag som har oppstått f.o.m. 27 for eit kraftverk, kan overførast til eit anna kraftverk eller kan utbetalast. Grunnrenteskatten har som formål å skattlegge den avkastninga ein vasskraftprodusent har utover normalavkastning som følgje av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Denne skattearten er delvis overskotsuavhengig. Skattekostnaden knytt til grunnrente består av betalbar grunnrenteskatt og endring i framførbart underskot knytt til grunnrente. Ved berekning av utsett skattefordel/forplikting, er det brukt nominell skattesats på 3%. Naturressursskatt Naturressursskatten er overskotsuavhengig og vert berekna basert på det enkelte kraftverk sin gjennomsnittlege produksjon dei siste 7 åra. Naturressursskatten kan utliknast krone for krone mot overskotsskatten, og ikkje utlikna naturressursskatt kan framførast med renter. Eigedomsskatt Eigedomsskatten er ein overskotsuavhengig skatt. For kraftverk vert grunnlaget for eigedomsskatten fastsett i samband med skattelikninga. I rekneskapen er eigedomsskatten teken med som ein driftskostnad. Kontantstraumoppstilling Kontantstraumoppstillinga blir utarbeidd etter den indirekte metoden. Kontantar og kontantekvivalentar omfatta kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar som umiddelbart og med uvesentleg kursrisiko kan konverterast til kjende kontantbeløp og med forfallsdato kortare enn tre månadar frå anskaffelsesdato. 15

16 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Note 1 Eigenkapital Morselskap: Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkursfond Annan EK Sum Eigenkapital Årets resultat Årets utbytte Eigenkapital Endring i eigenkapitalen i året: Aksjekapital Overkursfond Annan EK Minoritetsinteresser Sum Eigenkapital Årets resultat Årets utbytte Konsern: Minoritetens del av kapitaltilførsel Eigenkapital Note 2 Immaterielle eigedelar Anskaffelseskost 1.1. Fallrettar Sum Tilgang Avgang Anskaffelseskost Immaterielle verdiar synt i noten er balanseført og vert ikkje avskriven. Noten er lik for morselskap og konsern. 16

17 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Note 3 Anleggsmidlar Morselskapet: Inngangsverdiane på anleggsmiddel er utarbeidde i samsvar med god rekneskapsskikk. Verdiane er oppførde til historisk anskaffelseskost og avskrivne lineært frå anskaffelsestidspunktet. Det er ved fastsetjing av anskaffelseskost teke omsyn til mottekne anleggstilskot. Dette gjev følgjande anleggsoversikt: Hist. kost pr Adm.bygning Kraftstasjonen Tilgang 212 Avgang hist.kost 212 Hist. kost Avskriving 212 Akk. avskr Bokført verdi Forv. øk. levetid år år Høgspentnettet år Lågspentnettet år Trafoar/-kioskar år Breiband år år år Fjernstyring/teles Måleutstyr Tovegskomm Transportmidler Inventar Verktøy mv Kontormaskiner EDB-anlegg Anlegg i arbeid Sum år år år år år år Konsern: Anlegg under bygging Bygning og tomt Historisk kost pr Tilgang 212 Avgang Hist. kost 212 Historisk Kost Avskriving 212 Akk. avskr Bokført verdi år år år 3 25 år Sum varige driftsmidler Anlegg Transportmidlar Driftsløsøre Forventa øk. levetid Note 4 Ansvarleg lån Det er etablert 3 ansvarlege lån mellom Stryn Kommune og Stryn Energi AS. Den første låneavtalen er datert , då det vart etablert eit ansvarleg lån på kr 16 mill. Lånet vart reforhandla i 22. Lånet sine vilkår om at det skal vere avdragsfritt er forlenga fram til Lånet har ikkje prioritet framfor anna gjeld. Det er kostnadsført rentekostnader med kr 1.4. i vart det etablert eit nytt ansvarleg lån vedk. skipinga av Innvik Kraftverk, dette på 27,5 mill. Det er kostnadsført kr i renter i 212 på dette lånet. Det tredje lånet på kr.,5 mill. vart etablert og er rente- og avdragsfritt i 5 år. Dette lånet er lånt vidare ut frå morselskapet til Stryn Fjernvarme AS på tilsvarande vilkår som mellom Stryn kommune og morselskapet. 17

18 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Note 5 Nettverksemd, avrekning nettinntekt Nettverksemda til energiverket er regulert gjennom fastsette reglar for kostnadsberekning/-fordeling og inntektsramme. Regelverket er administrert av NVE. Meir-/mindreinntekt oppstår når Stryn Energi krev inn meir/mindre i nettleige enn tillete inntektsgrunnlag. Mindreinntekt kan krevjast inn, medan meirinntekt må betalast tilbake til kundane i seinare år gjennom nivået på nettleiga. Det er såleis tildelt ramme som er avgjerande for kor mykje som årleg kan inntektsførast som nettinntekt. Årets meirinntekt/mindreinntekt Inntektsramme etter enkeltvedtak i NVE Kostnad overliggande nett Eigedomsskatt nett Faktisk KILE - kostnad Sum tilleten nettinntekt Sum avvik avskr og avkastning avvik avkastn.grunnlag Faktisk årleg nettinntekter Årets meirinntekt (-) / mindreinntekt (+) Korreksjonspostar: meir (-) mindreinntekt (+) 7 Korreksjonspostar: renter meir (-) mindreinntekt (+) Akkumulert meirinntekt/mindreinntekt Akkumulert per 1.1, meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Renter per 1.1 Saldo per 1.1 Årets meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Årets renter Akkumulert per 31.12, meirinntekt (-)/mindreinntekt (+) Renter akkumulert per (meirinntekt (-)/mindreinntekt (+)) Note 6 Varelager Morselskap Lager av varer Konsern Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i morselskapet er på kroner 34 5 og består av 15 aksjar a kr Alle aksjane har like rettar og alle aksjane er eigd av Stryn Kommune. 18

19 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Note 8 Pensjonskostnader Pensjonsordningane i selskapet blir rekneskapsmessig handsama i samsvar med norsk standard for pensjonskostnader. Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av tal på oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Forpliktingane er dekka gjennom KLP. Ordninga trer i kraft ved fylte 67 år og sikrar dei tilsette ytingar utover folketrygda. Nye tenestepensjonsreglar er innarbeida i aktuarberegninga med verknad frå og med 21. I tillegg kan selskapet sine tilsette velje å gå av med avtalefesta pensjon ved fylte 62 år. Denne ordninga sikrar dei tilsette ytingar fram til fylte 67 år. Dette er klassifisert som ein bidragsbasert ordning og blir handsama etter rekneskapsstandard for pensjonskostnader. AFP-ordninga blir administrert gjennom KLP. Ca. 5% av denne ordninga er sikra gjennom KLP og ca. 5% tar selskapet over drifta. KLP klarer ikkje å skilje ut den sikra frå den usikra forpliktinga på AFP-delen. Difor klarer vi ikkje å skilje mellom sikra og usikra bidragsbaserte ordningar og dei blir difor presentert saman. Det er 19 tilsette i Stryn Energi AS som er medlemmar i pensjonsordninga (lærlingar og pensjonistar er ikkje med). Stryn Fjernvarme AS og Innvik Kraftverk har ikkje eigne tilsette og har såleis ingen løns- og pensjonsplikter. Pensjonskostnadane blir dekka med at medlemmane blir trekt 2% av pensjonsgjevande løn, og arbeidsgjevar betalar resten vanlegvis ca % av pensjonsgjevande løn Årets opptjening Rentekostnad av pensjonsplikta Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl. aga Forventa avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Resultatført planendring Resultatført pensjonskostnad Herav balanseført arbeidsgjevaravgift Balanseført nto forpl./(midler) etter arbeidsgjevaravgift FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,2 % 3,8 % Lønnsvekst 3,5 % 3,5 % G-regulering 3,25 % 3,25 % Pensjonsregulering 2,48 % 2,48 % Forventet avkastning 4, % 19

20 STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Note 9 Skatt Berekning av utsatt skatt / utsatt skattefordel Morselskapet 212 Konsernet Positive mellombelse skilnader anleggsmiddel Grunnlag for utsett skatt grunnrente % utsett skatt Utsett skatt grunnrente i balansen Utrekning av utsett skatt/skattefordel grunnrente Mellombelse skilnader Anleggsmiddel Omløpsmiddel Pensjonsforpliktingar Netto mellombelse skilnader Underskot til framføring Grunnlag for utsett skatt/skattefordel % utsett skatt/utsatt skattefordel Grunnlag for året sin skattekostnad Endring i mellombelse resultatskilnader Ikkje balanseført skattefordel dotterselskap Utsett skatt/skattefordel grunnrente Netto utsett skatte/skattefordel Grunnlag for skattekostnad, endring i utsett skatt og betalbar skatt Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente skilnader Skattemessig framførbart underskot Konsernelimineringar Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet +/ Mottatt/avgitt konsernbidrag Skattepliktig inntekt 2 (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer