Nr 05 NØKKELTALL FOR REGIONAL- OG DISTRIBUSJONSNETTET OSTI. CCT 0 8 Wtf. Et verktøy for å stille spørsmål! 9-04 NO Steinar Vikingstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 05 NØKKELTALL FOR REGIONAL- OG DISTRIBUSJONSNETTET OSTI. CCT 0 8 Wtf. Et verktøy for å stille spørsmål! 9-04 NO9705326. Steinar Vikingstad"

Transkript

1 NO5326 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Steinar Vikingstad NØKKELTALL FOR REGIONAL- OG DISTRIBUSJONSNETTET CCT 8 Wtf OSTI Et verktøy for å stille spørsmål! ENØK- OG MARKEDSAVDELINGEN -4 Nr 5 6

2 DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from the best available original document.

3 hi\l NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK TITTEL Nøkkeltall for regional- og distribusjonsnettet PUBLIKASJON 5 / 6 DATO FORFATTER Steinar Vikingstad ISBN ISSN SAMMENDRAG Effektivisering av nettdriften er en uttalt målsetting med energiloven, og ulike studier har identifisert potensielle effektiviseringsgevinster. Formålet med denne rapporten er å øke fokuseringen på kostnader og forbedringspotensialer. Gjennom offentliggjøring av nøkkeltall vil NVE stimulere eiere, styrer og administrasjon til effektivisering av nettvirksomheten. Publikasjonen viser nøkkeltall for regional- og distribusjonsnettet og bygger på regnskapstall for regnskapsåret 4. Nøkkeltallene er inndelt i:. Kostnadstruktur: Nøkkeltallene sier hvor stor andel ulike kostnadskomponenter utgjør av de totale inntektene på nettet. 2. Kostnader og fysiske størrelser: Nøkkeltallene viser hva det koster å levere overføringstjenestene. 3. Fysiske størrelser: Nøkkeltallene beskriver everkets arbeidsforhold. Publikasjonen identifiserer tildels stor spredning i bransjens kostnadsstruktur og kostnader forbundet med det å levere nettjenester. Nøkkeltallene publiseres slik de er rapportert til NVE, og kan slik de foreligger i denne publikasjonen ikke alene tas til inntekt for høy eller lav effektivitet i nettvirksomheten. Det er i publikasjonen forutsatt at alle everk beregner seg % avkastning. Dette gjør at begrepet inntekt i publikasjonen er en normert størrelse. Nøkkeltall, regionalnett Normert Inntekt øre pr Driftskostnader øre pr Kapitalkostnader øre pr Driftskostnader kr pr meter Un e Kapitalkostnader kr pr meter linje Høyest.85 øre pr 2.5 øre pr 2.8 are pr 88 kr pr meter lin e 44 kr pr meter linje Median 5 øre pr øre pr 2 øre pr 4 kr pr meter lln e 2 IT pr meter lin e Lavest.42 øre pr O.liO øre pr, øre pr 5 kroner pr meter lln e 3 kr pr meter linje Nøkkeltall, distribusjonsnett Normert Inntekt øre pr Driftskostnader øre pr Kapitalkostnader øre pr Driftskostnader kr pr meter linje Kapitalkostnader kr pr meter linje Høyest 33,6 øre pr 22.8 øre pr 4.82 øre pr 52 kr pr meter Un e 34 kr pr meter linje Median øre pr 8 øre pr 5 øre pr 5 kr pr meter linje kr pr meter linje Lavest 6.4 øre pr 2, øre pr. øre pr 5 kr pr meter linje kr pr meter linje EMNEORD /SUBJECT TERMS Nettsels kaper Regional- og distribusjonsnett Nøkkeltall Regulering Regnskapsrapportering MASTER ANSVAR^lO^JNDERSKRIFT / Jon/Sagen ^J fung. avdelingsdirektør Bl Kontoradresse: Middelthunsgate 2 Postadresse: Postboks 5. Maj. 3 Oslo Telefon: Telefax: 22 5 Postgiro OF THK DOCUMBiT It WLM!»

4 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen INNHOLDSFORTEGNELSE. BAKGRUNN. Formålet med publikasjonen 2. PUBLIKASJONENS INNHOLD 3. KORT OM METODIKKEN 4. OPPBYGGING AV ANALYSEN 5. BEGREPSAVKLARING 5. Kostnader 5.2 Fysiske størrelser 6. NØKKELTALLENE 6. Kostnadsstruktur 6.2 Kostnader og fysiske størrelser 6.3 Fysiske størrelser VEDLEGG: NØKKELTALLENE PRESENTERT GRAFISK NØKKELTALL FOR ALLE EVERK I ALFABETISK ORDEN Norges vassdrags- og energiverk

5 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen. Bakgrunn Norges vassdrags- og energiverk (NVE) regulerer netteiernes tariffer for overføring av kraft med hjemmel i forskrift til energiloven. I henhold til forskrift til energiloven skal energiverkene fastsette overføringstariffer slik at de over tid dekker kostnadene ved drift, vedlikehold og avskrivning av overføringsnettet, samt gir en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. Effektivisering av nettdriften er en grunnleggende målsetting for energiloven og ulike studier har identifisert potensielle effektiviseringsgevinster. I henhold til Ot.prp. nr. 43 bør NVE som et ledd i å utøve et effektivt tilsyn foreta løpende sammenstillinger og analyser av fordelingsverkenes økonomiske effektivitet. Foreliggende publikasjon bygger på regnskapstall for regnskapsåret 4, slik disse er innrapportert til NVE for regional- og distribusjonsnettet. Publikasjonen gir en sammenligning av ulike nøkkeltall for bransjen.. Formålet med publikasjonen Formålet med denne publikasjonen er å øke fokuseringen på kostnader og forbedringspotensialer for å stimulere eiere og ledelse til effektivisering av nettvirksomheten. Formålet er tredelt: Belyse kostnadene på everkenes nettvirksomhet Fokus på kostnadsnivå og kostnadsdrivere Intern fokus på forbedringsmu ligne ter og kostnadseffektivisering Publikasjonen gir everket og interessenter innsikt i everkets kostnader gjennom sammenligning med resten av bransjen. Offentliggjøring av hovedtall for monopolvirksomheten er et virkemiddel for å rette fokus mot kostnadsnivået i bransjen og hos det enkelt verk, samt initiere en intern fokus på forbedringsmuligheter og kostnadseffektivisering Nøkkeltallene har to bruksområder Intern oppfølging over tid Foreliggende publikasjon er den første offentliggjøring av regnskapstall basert på everkenes regnskapsrapportering til NVE. Publikasjonen vil bli en årlig utgivelse basert på det enkelte regnskapsår. NVE vil jobbe med å etablere tidsserier for det enkelte everk. Tidsseriene vil bli presentert som en del av publikasjonen. Over tid vil dette synliggjøre everkets kostnadsutvikling. Sammenligning av everk med hverandre Fokus på forbedringsmuligheter og kostnadseffektivisering settes gjennom sammenligning av everkene i bransjen. I denne sammenheng er beste praksis et begrep. Beste praksis vil være den måten det beste everket opererer på. Denne publikasjonen gir ikke svar på spørsmålet om beste praksis fordi datamaterialet ikke er detaljert nok. Publikasjonen viser imidlertid hvordan everkets kostnadsstruktur er i forhold til bransjen totalt. Den indikerer på denne måten hvor forbedringspotensialer kan finnes. Ulike rammebetingelser og ulik rapporteringsicvalitet er faktorer som ikke er tatt hensyn til i denne sammenstilling. I Norges vassdrags- og energiverk

6 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen For å få til en troverdig og hensiktsmessig sammenligning er vi avhengige av sammenlignbare størrelser. For dette formål må det etableres sammenlignbare grupper. Vedlagt denne publikasjonen, finnes det en oversikt over grunnlagsdataene og nøkkeltallene for alle everk som har rapportert nettanlegg på henholdsvis regionalnett og distribusjonsnett. Etter en gruppering av sammenlignbare everk, vil en grundigere studie av kostnadsgrunnlaget være interessant. En fullverdig analyse vil kreve gjennomgang av kostnadsdrivere og arbeidsprosesser for å identifisere beste praksis i gruppen. 2. Publikasjonens innhold Vi vil i punkt 3 nedenfor først beskrive metodikken som ligger til grunn for publikasjonen i korte trekk. Deretter vil vi i punkt 4 beskrive oppbyggingen av analysen. Under punkt 5 gjør vi så en begrepsavklaring for nøkkeltallene, før nøkkeltallene presenteres i punkt 6. Til slutt presenteres nøkkeltallene grafisk. I tillegg er alle grunnlagsdata for alle everk og tallverdier for nøkkeltallene vist i alfabetisk orden. 3. Kort om metodikken Analysen bygger på et sett med nøkkeltall som er sammenstilt for bransjen. Dette er basert på en metodikk kalt" benchmarking ". Benchmarking er beskrevet som en metodikk for å oppnå innsikt og erkjennelse om mulighetene til forbedringer av virksomheten. Dette gjøres ved å sammenligne prestasjoner for en virksomhet med andres prestasjoner. Hovedideen med en benchmarking er å etablere et sammenligningsgrunnlag, eller en målestokk. Dette er et effektivt virkemiddel for å sammenligne sine egne resultater med det de beste oppnår. Poenget med målestokkene som etableres i denne publikasjonen er ikke å gi en rangering av beste og dårligste everk. Poenget er å sammenligne ulike forholdstall som tilsammen kan si noe om everkets posisjon i bransjen. Hensikten er en bevisstgjøring av kostnadsstruktur og forbedringspotensialer gjennom sammenligning med andre everk. NVE har gjennom regnskapsrapporteringen innhentet nødvendige data for å presentere et sett med aggregerte nøkkeltall. Detaljeringsgraden på datamaterialet gir ikke grunnlag for inngående analyser. En bedre analyse vil kreve kartlegging av roller og prosesser i dagens nettdrift og kvalitative vurderinger rundt dette. 4. Oppbygging av analysen Analysen bygger på fire tilnærminger til everkenes kostnader. Først ser vi på regionalnettets og distribusjonsnettets totale kostnadsstruktur. Deretter konsentrerer vi oss om driftskostnadenes oppbygging. Dette er kostnader som everket i hovedsak kan påvirke på kort sikt. Videre ser vi på driftskostnader og kapitalkostnader i forhold til fysiske enheter for til slutt å se de fysiske størrelsene i forhold til hverandre. Nøkkeltallene presenteres grafisk og som tallverdier for regionalnettet og distribusjonsnettet. Grafisk presenteres nøkkeltallene i to formater. Sammenstilling av kostnadskomponenter i prosent av totale kostnader (graf side ) vises for det aktuelle everk, samt gjennomsnittet for sammenligningsgruppen. For de andre nøkkeltallene har vi delt everkene i sammenligningsgruppen inn i fire undergrupper, slik at V* av den totale gruppen befinner seg innenfor hvert intervall eller kvartil. Et eksempelverk vises som " selskap ". Totalt har 5 everk registrert regionalnettsanlegg i regnkapsrapporteringen til NVE, mens ialt 23 everk har registrert distribusjonsnettsanlegg. I den grafiske presentasjonene, og i alle Norges vassdrags- og energiverk

7 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen tabeller med gjennomsnittsbetraktninger, samt observerte høyeste / laveste verdier, er everk med ekstreme verdier plukket ut. Det vises til egen oversikt på siste side. Totalt er det 5 everk med i den grafiske presentasjone for regionalnettet og 4 everk med i den grafiske presentasjone for distribusjonsnettet For distribusjonsnettet utgjør hvert kvartil ca 4 everk. I regionalnettanalysen utgjør hvert kvartil ca 5 everk. Toppen av 4. kvartil viser maksimalverdien registrert for nøkkeltallet, mens bunnen av. kvartil viser minimumsverdien. Medianen for populasjonen er gitt som grensesnittet mellom 2 og 3. kvartil, slik at det ligger like mange everk over og under medianverdien. 5. Begrepsavklaring Nedenfor beskrives de størrelser som er benyttet for å beregne nøkkeltallene. 5. Kostnader Avkastningsregulering innebærer at nettvirksomheten får dekket kostnadene ved drift og vedlikehold, samt en rimelig avkastning på investert kapital. Den totale inntekten til nettet består altså av nettets samlede kostnader (inklusive avkastning). Kostnadene kan grovt deles inn i 4 hovedkategorier; kapitalkostnader (avkastning pluss avskrivninger), kjøp av overføringstjenester, nettap og driftskostnader. Tilsammen danner de 4 hovedkategoriene det totale kostnadsgrunnlaget for overføringstariffen, eller den totale inntekt på nettet. Avkastning er i publikasjonen satt lik % for alle everk. Dette er gjort for å få et felles sammenligningsgrunnlag. I realiteten varierer avkastningen fra everk til everk, og inntektsbegrepet i publikasjonen er derfor en normert størrelse for everk som beregner en annen avkastning enn %. Fordi vi har normert avkastningen, benevnes den totale inntekt; (%). 5.. Kapitalkostnader Kapitalkostnader er definert som driftsresultat pluss avskrivninger: Driftsresultat Driftsresultatet er i denne sammenheng lik avkastning. For sammenligningens skyld normeres avkastningen til % av kapitalgrunnlaget. På denne måten påvirker ikke lokale beslutninger omkring avkastningen analysen. Vi unngår videre utslag som følge av over- eller underdekning for et gitt år. Avskrivninger Avskrivninger består av avskrivninger på både nettanlegg og fellesanlegg når disse er fordelt på resultatenhetene som avskrivninger. Dersom avskrivninger ved fellesanlegg er ført under felles virksomhet, vil disse kostnadene komme inn under kategorien driftskostnader, og da nærmere bestemt internprisede tjenester / felleskostnader Kjøp av overføringstjenester Kjøp av overføringstjenester er kostnader forbundet med kostnader ved overliggende nett. For distribusjonsnettet vil dette være kostnader overveltet fra regionalnettet, mens regionalnettets kjøp av overføringstjenester i hovedsak vil bestå av sentralnettsavgiften Nettap Nettapet inngår slik det er rapportert i egen linje for nettap i resultatregnskapet. Norges vassdrags- og energiverk

8 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen 5..4 Driftskostnader Driftskostnader er igjen sammensatt av 3 hovedkategorier. Disse er: Lønnskostnader; består av direkte henførte lønnskostnader til resultatenheten. Med lønnskostnader forstås her lønnskostnader medgått til drift og vedlikehold. de tilfeller hvor lønn er ført brutto i resultatregnskapet, er inntektsført lønn for aktivering av egne investeringsarbeider kommet til fradrag. Andre driftskostnader; er en samlebetegnelse for følgende poster i regnskapsrapporteringen: Annet varekjøp Andre driftskostnader Eiendomsskatter Tap på fordringer Beholdningsendring / reduksjon Nedskrivning på anleggsmidler Dersom aktiverte varekostnader er bruttoført, er inntektsføringen av varekostnader kommet til fradrag. På denne måten fremkommer varekostnader som er gått til drift og vedlikehold. Felleskostnader / internprisede tjenester; er i hovedsak kostnader forbundet med fellestjenester. Noen everk praktiserer et utpreget internprisingssystem og har benyttet posten for internprisede tjenester til å rapportere dette. Denne posten vil for disse everkene derfor være betydelig og andelen felleskostnader / internprisede tjenester driftskostnader vil være høy. 5.2 Fysiske størrelser Følgende fysiske størrelser er benyttet Levert energi Med levert energi forstås prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul. For regionalnettet inkluderes uttak til eget distribusjonsnett. Innmating av kraftproduksjon er ikke inkludert i begrepet levert energi Linjelengde Linjelengde er antall meter linje pr Analysen er basert på følgende: et; inkluderer alt nett mellom,2 og 22 kv nominell spenning; Luftlinje Jordkabel Sjøkabel Med andel kabel forstås summen av jordkabel og sjøkabel samlet distribusjonsnett. Med andel lavspent distribusjonsnett forstås andel nett mellom,2 og, kv nominell spenning samlet distribusjonsnett. Norges vassdrags- og energiverk

9 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Regionalnettet; inkluderer alt nett mellom 33 og 32 kv nominell spenning; Luftlinje Jordkabel Sjøkabel Med andel kabel forstås summen av jordkabel og sjøkabel samlet regionalnett Abonnementer Med abonnementer forstås antall abonnementer, både husholdninger og næring, på prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul. 6. Nøkkeltallene Nedenfor beskrives nøkkeltallene og hvordan de skal forstås. Generelt er spredningen stor for det enkelte nøkkeltall, med tyngdepunktet av observasjonene samlet rundt medianverdien. 6. Kostnadsstruktur Kostnadsstrukturen beskrives i tre hovedsekvenser. Først ser vi på de 4 hovedkategoriene kapitalkostnader (avkastning pluss avskrivninger), kjøp av overføringstjenester, nettap og driftskostnader, og deres relative betydning for det totale tariffgrunnlaget. Dette gjør vi ved å se på den enkelte kategori det totale kostnadsgrunnlaget, eller den normerte inntekt. Deretter ser vi på årlig tilgang. Dette bør stå i et rimelig forhold til avskrivninger, dersom ikke everket har betydelige nyinvesteringer. Til slutt ser vi på oppbyggingen av begrepet driftskostnader og de ulike driftkostnadskomponentene totale driftskostnader. Nøkkeltallene gir innsikt i de ulike kostnadskomponentenes relative betydning for tariffen. 6.. Kostnadskomponenter Grafen viser de fire kostnadskategoriene. Dette gir den totale kostnadssammensetning for tariffen. Oppstillingen illustrerer everkets kostnadsstruktur mot sammenligningsgrunnlaget som er gjennomsnittet (uveid) for bransjen. Grafen består av en stolpe for det aktuelle everk, og en stolpe som representerer gjennomsnittet for gruppen. Normert inntekt utgjør % på y - aksen. Av kostnadskategoriene er det kun driftskostnadene som er påvirkbare for everket på kort sikt. For regionalnettet utgjør driftskostnader i gjennomsnitt 2% av de totale inntekter, mens driftskostnadene på distribusjonsnettet utgjør 44% i gjennomsnitt. For distribusjonsnettet vil altså en 5% reduksjon i driftskostnadene bety en 2% reduksjon i det totale tariffgrunnlaget. Regionalnett Avkastning Avskrivninger Overliggende nett Nettap Driftskostnader Sum RJ-snitt,56 2,2 4,4,8 2,4, Avkastning Avskrivninger Overliggende nett Nettap Driftskostnader Sum gj.snitt 5,53,42 22,3 6,8 43,, Norges vassdrags- og energiverk

10 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen 6..2 Årlig tilgang Forvaltning av linjenettet innebærer en avveining mellom drifts- og vedlikeholdsoppgaver på den ene siden, og fornyelses- og nybyggingsoppgaver på den andre siden. Nøkkeltallet årlig tilgang viser den aktiverte tilgangen over året Driftskostnader Driftskostnader består av kostnader som i hovedsak er påvirkbare for everket på kort sikt. Driftskostnader er det samme forhold som kan leses ut av grafen kostnadskomponenter. Nå ser vi imidlertid andelen driftskostnader i forhold til spredningen i driftskostnader for bransjen. De andre everkene i analysen er her representert ved de fire kvartilene. Andelen driftskostnader inntekten vil nødvendigvis variere i forhold til de andre kostnadskomponentenes betydning for den totale kostnaden på nettet. Gammelt nett og lave avskrivninger vil for eksempel øke driftskostnadenes betydning for den totale kostnadsbelastningen. Forholdstallet viser hvor stor del av den totale tariffinntekten som er påvirkbar på kort sikt for everket, og hvordan dette ser ut for resten av gruppen. Faktorer som er vesentlige for ulikheter i dette nøkkeltallet er; belastningen fra overliggende nett alder på nettet fortolkning av god regnskapsskikk med hensyn til aktivering og kostnadsføring Et everk som har høy andel driftskostnader vil ha et større potensiale for effektivisering på kort sikt. Alternativt kan en høy andel driftskostnader indikere en konservativ kostnadsføring og liten grad av aktivering. Regionalnett Suldal Elverk Lærdal Energiverk A/S Haugesund Energi A/S Salten Kraftsamband A/S Midt-Gudbrandsdal Energiverk A/S Median verdi Luostejok Kraftlag A/L Oppland Energiverk DA Sotra Kraftlag Asker Elverk Stange Komm. Elektr.Verk 56,4 42,6 33,5 35,52 35, 2,,6 5,86 5, 4,45 3,4 Luster Energiverk A/S Uvdal Kraftforsyning A/L Skjerstad Kraftlag A/L Nordkyn Krafdag A/L Rødøy-Lurøy Kraftverk A/S Median verdi Sandnes Energi AS Hemsedal Energi Midtre Ryfylke Ellag Oslo Energi AS Tønsberg Energiverk AS 8, 8,8 6,3 68,64 66,3 42,5 26,2 23, 22,23 2,3 2,6 Etter først å ha fått et overblikk over kostnadsstrukturen ser vi på kombinasjonen av de ulike påvirkbare kostnadene. Dette gjør vi ved å se på lønn, andre driftskostnader og internprisede tjenester / felleskostnader sum driftskostnader. Dette viser driftskostnadenes sammensetning. Lønnskostnader driftskostnader Forholdstallet viser hvor stor andel lønn som er direkte henført til resultatenheten. Norges vassdrags- og energiverk

11 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Andre kostnader driftskostnader Forholdstallet viser hvor stor andel av andre driftskostnader som er direkte henført til resultatenheten. Internprisede tjenester og felleskostnader driftskostnader Forholdstallet viser hvor stor andel av driftskostnadene som tilhører støtteaktiviteter og hjelpefunksjoner, eller hvor stor andel av kostnader som er internpriset. Forholdstallet vil variere i henhold til intern organisering og graden av direkte kostnadshenføring i økonomistyringen. 6.2 Kostnader og fysiske størrelser Nøkkeltall basert på kostnader relatert til fysiske størrelser etablerer en målestokk. Vi har i denne omgang definert nøkkeltall basert på levert energi, linjemeter og abonnementer Kostnader i øre pr Normert inntekt i øre pr Nøkkeltallet viser hva hver koster totalt for å gi everket kostnadsdekning. Avkastningen er som nevnt normert til % av kapitalgrunnlaget. Tabellen nedenfor viser everkene med de 5 høyeste og de 5 laveste observerte verdiene for nøkkeltallet. Kegionalnett Nordmøre Energiverk A.S Nord-Troms Kraftlag A/S Sunnhordaland Kraftlag A/S Firdakraft L/L Dalane Elverk Median verdi Hadsel Energiverk A/S Lærdal Energiverk A/S Ustekveikja Kraftverk Suldal Elverk Arendal Energiverk AS øre pr,85,8,,2 6, 5, 2,55 2,2,,55,42 øre pr Sigdal Elverk 33,6 Tysnes Kraftlag P/L 32,6 Nissedal Komm. Elverk 3, Flesberg Elektrisitetsverk A/L 3,64 Hjartdal komrn. Elverk 3,3 Median verdi, Lillehammer og Gausdal Energiverk 2,26 Tinn Komm. Elverk,5 Sola Energi A/S,8 Stavanger Elverk,6 Kristiansand Energiverk 6,4 Nedenfor ser vi på de to hovedkategoriene som everket kan påvirke på henholdsvis kort sikt og lang sikt. Driftskostnader i øre pr k Wh Nøkkeltallet viser hva hver koster i ressurser som er påvirkbare på kort sikt. Tabellen nedenfor viser everkene med de 5 høyeste og de 5 laveste observerte verdiene for nøkkeltallet. Regionalnett Haugesund Energi A/S Salten Kraftsamband A/S Firdakraft L/L Nord-Salten Kraftlag A/L Sør-Troms Elforsyning A/S Median verdi Sotra Kraftlag Asker Elverk Ustekveikja Kraftverk t>re pr 2,5 2,2,5,8,4,,26,22,2 Uvdal Kraftforsyning A/L Skjerstad Kraftlag A/L Hjartdal komm. Elverk Rødøy-Lurøy Kraftverk A/S Fitjar Kraftlag P/L Median verdien Tinn Komm. Elverk Tønsberg Energiverk AS Stavanger Elverk øre pr 22,8 8,85 8, 8, 6,8 8, 3,5 2, 2,8 wrmmmmmmm

12 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Arendal Energiverk AS Stange Koinm. Elektr.Verk,2 Oslo Energi AS,2 Kristiansand Energiverk 2, 2, Kapitalkostnader i øre pr k Wh Nøkkeltallet viser hva hver koster i ressurser som er påvirkbare på lang sikt. Tabellen nedenfor viser everkene med de 5 høyeste og de 5 laveste observerte verdiene for nøkkeltallet. Regionalnett Nordmøre Energiverk A.S Nord-Salten Kraftlag A/L Ofoten Kraftlag a/s Sogn og Fjordane Energiverk Oslo Energi A/S Medianverdi Ustekveikja Kraftverk Hadsel Energiverk AS Maudal Kraftlag Arendal Energiverk AS Sigdal Elverk øre pr 2,8 2,6 2,54 2,45 2,44 2,,5,4,4,24, Sigdal Elverk Nissedal Koinm. Elverk Hemsed;il Energi Hemne kraftlag A/L Suldal Elverk Median verdi Andøy Energi AS Midt-Gudbrandsdal Energiverk A/S Eidefoss A/S Troms Kraftforsyning Skjerstad Kraftlag A/L øre pr 4,82 3,88 2,84 2,8,8 5,,5,6,4,4, Kostnader i kroner pr meter linje Nøkkeltallene nedenfor er et supplement til nøkkeltallet kostnader i øre pr. Nøkkeltallene vil imidlertid være mer stabile over tid, siden levert energi vil flukturere med forbruket fra år til år. Nøkkeltallen er derfor bedre for oppfølging fra et år til annet. Driftskostnader meter linje Nøkkeltallet viser hva det koster å drive og vedlikeholde en kilometer nett. Tabellen nedenfor viser everkene med de 5 høyeste og de 5 laveste observerte verdiene for nøkkeltallet. Regionalnett Bærum Energi AS Oslo Energi AS Stavanger Elverk Sogn og Fjordane Energiverk Tyssefaldene Aktieselskabet Median verdi Hadsel Energiverk AS Andøy Energi AS Nord-Troms Kraftlag A/S Luostejok Kraftlag A/L Repvåg Kraftlag A/L kr /km Drammen Energinett KB Aust-Agder Kraftverk Narvik Energiverk Haugesund Energi A/S Slange Kornm. Elverk Median verdi Tinn Komm. Elverk Sigdal Elverk Bindal Kraftlag Drangedal Elverk Midtre Ryfylke El lag kr/ km Norges vassdrags- og energiverk

13 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Kapitalkostnader i krpr meter linje Nøkkeltallet viser hva hver kilometer linje koster i form av avskrivninger og avkastning. Tabellen nedenfor viser everkene med de 5 høyeste og de 5 laveste observerte verdiene for nøkkeltallet. Regionalnett Stange Komm. Elektr.Verk Oslo Energi AS Stavanger Elverk Vest-Telemark Kraftlag Sogn og Fjordane Energiverk Median verdi Luostejok Kraftlag A/L Nord-Troms Kraftlag A/S Lofoten Energi IS Repvåg Kraftlag A/L Sigdal Elverk kr /km Drammen Energinett KB Oslo Energi AS Rauma Energi AS Holmestrand Elverk Sola Energi A/S Median verdi Midt-Gudbrandsdal Energiverk A/S Hornindal kraftlag L/L Rødøy-Lurøy Kraftverk A/S Eidefoss A/S Skjerstad Kraftlag A/L kr/km Kostnader i kroner pr abonnement Nøkkeltallet nedenfor viser hva det koster å drive nettvirksomheten pr abonnement i everkets område. Driftskostnader i krpr abonnement Nøkkeltallet viser hva hvert abonnement må betale av ressurser som er påvirkbare på kort sikt. Kapitalkostnader i krpr abonnement Nøkkeltallet viser hva hvert abonnement må betale av ressurser som er påvirkbare på kort sikt. Måling og avregning i krpr abonnement Nøkkeltallet viser hva hvert abonnement må betale for målings- og avregningstjenesten. Dette er en tjeneste hvor kostnadene er direkte sammenlignbare. For 4 er innrapporterte data på dette svært mangelfulle, og dette gir seg utslag i at mange everk ligger på kr. NVE jobber for tiden med oppdatering av dette. 6.3 Fysiske størrelser Fysiske størrelser består av nøkkeltall som sier noe om de fysiske forhold everket opererer under. Nøkkeltallene kan si noe om sammensetningen av kundemassen, nettstruktur og energiintensiteten. Meter linje pr abonnement Levert energi pr abonnement Andel kabel samlet nett Andel kabel vil kunne være en forklaringsvariabel på både driftskostnader og kapitalkostnader. Andel lavspent samlet distribusjonsnett Nøkkeltallet sier hvor stor andel av det totale distribusjonsnett (,2 kv til 22 kv nominell spenning) som utgjøres av lavspentnett (,2 kv til, kv nominell spenning). Norges vassdrags- og energiverk

14 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Everk som ikke er med i den grafiske analysen og oversikt over høyeste / laveste verdier Følgende everk har rapportert nettanlegg på de respektive resultatenheter, men er ikke tatt med i sammenligningsgruppen av ulike grunner, mellom annet feilrapportering: Regionalnett Alta Kraftlag A/L Arendals Fossekompani A/S Drammen Energinett KB Driva Kraftverk Etne ElektrisiteLslag Evenes Kraftforsyning A/S Finnmark Energiverk A/S Gjøvik Energi A/S Hallingdal Kraftnett A/S Hydro Aliminium A/S I/S Finndøla Kraftverk Istad Kraftselskap Karmsund Kraftlag Kraftverkene i Orkla Kvam Kraftverk Lillehammer og Gausdal Energiverk Midtre Ryfylke Ellag Møre og Romsdal Energiverk Nordkyn Kraftlag A/L Notodden Energi AS Opplandskraft K/L Pasvik Kraft DA Selbu Koram. Elverk Sola Energi Stranda Energiverk Sunnmøre Energi AS Svorka Energiverk A/S Telekraft A/S Time Energi Troms Kraftforsyning Tønsberg Energinett A/S Vinstra Kraftselskap Volda Komm. Elverk Ytre Fjordane Kraftlag Ørteren Kraftverk Øvre Otra I/S Arendals Fossekompani A/S Bjølvefossen A/S Eidsvoll Energiverk AS Hafslund Nycomed AS Lyse Kraft Modum Elverk Norsk Hydro A/S Sjøfossen Energi Tafjord Kraftselskap Vang Energiverk Norges vassdrags- og energiverk

15 Eksempelverk Kostnadskomponenter Kommentar Kostnadsstruktur Relativ betydning for tariffen 8 Selskap Gj. snitt 3 Driftsresultat D Avskrivninger Normert inntekt 6 - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % 5 4 E3 Kjøp av overføringstjenester 3 DNettap 2 m - niiiii M Driftskostnader i Regnskapsår 4

16 Eksempelverk Årlig tilgang Årlig tilgang: - aktiverte kostnader 4 T 2 Normert inntekt: - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % 8 4. Kvartil ± Selskap Kvartil Kvartil --. Kvartil Regnskapsår 4

17 mam Eksempelverk Driftskostnader T Driftskostnader består av: Lønn - Andre driftskostnader - 4. Kvartil - Internprisede tjenester/ felleskostnader Normert inntekt: 3. Kvartil - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % 4-3 Selskap --- &*# '****' * "^ *-; ' i ~ 2. Kvartil ---. Kvartil 2 * -L ^ Regnskapsår 4

18 mmmåk Eksempelverk Lønnskostnader driftskostnader Direkte henførte lønnskostnader Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader 8 T - 6 ' Selskap Kvartil Kvartil - ± - Regnskapsår 4

19 Eksempelverk Andre driftskostnader driftskostnader Direkte henførte andre driftskostnader 6 T Andre driftskostnader består av: - annet varekjøp 5-4. Kvartil - andre driftkostnader - eiendomsskatter 4 - Selskap 3. Kvartil - tap på fordringer - beholdningsendring / reduksjon 3-2. Kvartil - nedskrivning på anleggsmidler Driftskostnader består av: Lønn - Andre driftskostnader. Kvartil - Internprisede tjenester/ felleskostnader o x Regnskapsår 4

20 Eksempelverk Internprisede tjenester/felleskostnader driftskostnader T Kostnader knyttet til: - fellestjenester - internprising av eks. montører Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester / felleskostnader Kvartil 3. Kvartil 2-2. Kvartil Selskap. Kvartil Regnskapsår 4

21 Eksempelverk Normert inntekt i øre pr 35 T Normert inntekt - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % - prioritert uttak Kvartil - uttak med utkoblingsklausul Selskap 5 -. Kvartil 5 Regnskapsår 4

22 Eksempelverk Driftskostnader i øre pr Driftskostnader består av: 25 T - Lønn - Andre driftskostnader Internprisede tjenester/ felleskostnader 4. Kvartil 5 - prioritert uttak - uttak med utkoblingsklausul - 3. Kvartil 2. Kvartil 5 Selskap - i. Kvartil o- - Regnskapsår 4

23 Eksempelverk Kapitalkostnader i øre pr 6 T Kapitalkostnader - avkastning - avskrivninger - prioritert uttak - uttak med utkoblingsklausul Kvartil 6-3. Kvartil 4 - Selskap ~ Kvartil 2 -. Kvartil o - - Regnskapsår 4

24 Eksempelverk Driftskostnader meter linje Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader Linjemeter - luftlinje - jordkabel - sjøkabel 6 T " Selskap - 4. Kvartil 3. Kvartil 2. Kvartil. Kvartil o - - Regnskapsår 4

25 Kapitalkostnader meter linje 35 T Kapitalkostnader - avkastning - avskrivninger Linjemeter - luftlinje -jordkabel - sjøkabel Selskap - 4. Kvartil 3. Kvartil Kvartil 5-. Kvartil - Regnskapsår 4

26 Eksempelverk Driftskostnader abonnement Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader 4 T Kvartil - 3. Kvartil Kvartil Selskap 5 -. Kvartil o- - Regnskapsår 4

27 læret Eksempelverk Kapitalkostnader abonnement 35 T Kapitalkostnader - avkastning - avskrivninger Kvartil Kvartil Selskap ~ - 2. Kvartil 5- <jf4. Kvartil ± Regnskapsår 4 2

28 Eksempelverk Måling og avregning abonnement Måling og avregning består av: - lønn - andre driftskostnader - avskrivninger - felleskostnader 4 T Kvartil 5-5 Selskap - 3. Kvartil - - Regnskapsår 4 3

29 Eksempelverk Levert pr abonnement 6 T - prioritert uttak uttak med utkoblingsklausul 4 4. Kvartil Selskap Kvartil Kvartil 2 -. Kvartil - o A - Regnskapsår 4 4

30 Eksempelverk Meter linje pr abonnement 35 T Linjemeter - luftlinje - jordkabel - sjøkabel Kvartil Kvartil 2. Kvartil Selskap. Kvartil 5 - x Regnskapsår 4 5

31 Eksempelverk Andel kabel samlet nett T Samlet nett - luftlinje - jordkabel - sjøkabel Kvartil Kabel jordkabel - sjøkabel 4 3 Selskap Kvartil Kvartil - i. Kvartil - Regnskapsår 4

32 Eksempelverk Andel lavspent samlet distribusjonsnett T - mellom,2 og 22 kv Lavspent - mellom,2 og, kv nominell spenning Selskap 4. Kvartil 3. Kvartil 2. Kvartil 5 4 3,.... Kvartil 2 ± Regnskapsår 4

33 Eksempelverk Regionalnett Kostnadskomponenter Kommentar Kostnadsstruktur Relativ betydning for tariffen Normert inntekt - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % Selskap Gj. snitt M Driftsresultat Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap 2 I Driftskostnader Regnskapsår 4

34 Eksempelverk Regionalnett Årlig tilgang Årlig tilgang: - aktiverte kostnader 4 T 2 - Normert inntekt: - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % Kvartil x Selskap - 3. Kvartil Regnskapsår 4

35 Eksem pel verk Regionalnett Driftskostnader 6 T Driftskostnader består av: - Lønn Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader 4-4. Kvart il Normert inntekt: 3 - sum kostnader 3. Kvartil - kapitalgrunnlag * % 2 - Selskap 2. Kvartil ~. Kvartil o - L Regnskapsår 4

36 Eksem pel verk Regionalnett Lønnskostnader driftskostnader Direkte henførte lønnskostnader 8 T Driftskostnader består av: - - Lønn - Andre driftskostnader 6 - Selskap - 4. Kvartil - Internprisedetjenester/ felleskostnader Kvartil 3 - iilliiiillliiilil illiilllwiil i ass sess ^^^^^KgSs^B S : 8 2. Kvartil 2. Kvartil ± Regnskapsår 4

37 Eksempelverk Regionalnett Andre driftskostnader driftskostnader Direkte henførte andre driftskostnader T Andre driftskostnader består av: annet varekjøp - - andre driftkostnader - eiendomsskatter Kvartil - tap på fordringer beholdningsendring / reduksjon 4 - Selskap Kvartil - nedskrivning på anleggsmidler Driftskostnader består av: 3-2. Kvartil - Lønn 2 -. Kvartil - Andre driftskostnader - - Intemprisede tjenester/ felleskostnader o- - Regnskapsår 4

38 Eksempelverk Regionalnett Internprisede tjenester/felleskostnader driftskostnader T Kostnader knyttet til: - fellestjenester - internprising av eks. montører Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader Kvartil Kvartil 2 2. Kvartil -L Selskap -*««*' ^. Kvartil Regnskapsår 4

39 Eksempelverk Regionalnett Normert inntekt i øre pr 8 T Normert inntekt - sum kostnader - 4. Kvartil - kapitalgrunnlag * % 6 - Selskap er - prioritert uttak - uttak med utkoblingsklausul 5-3. Kvartil - 2- Kvartil 3 ''"V ^Å^--. Kvartil 2 -- o J - Regnskapsår 4

40 Eksempelverk Regionalnett Driftskostnader i øre pr Driftskostnader består av: 2,5 r - Lønn - Andre driftskostnader Internprisede tjenester/ felleskostnader 4. Kvartil - prioritert uttak - uttak med utkoblingsklausul,5 Selskap ~ 3. Kvartil 2. Kvartil,5 -...i...<..?.^.i:<...?...? \ /-^v. Kvartil x Regnskapsår 4

41 wmmå, Eksempelverk Regionalnett Kapitalkostnader i øre pr 3 T Kapitalkostnader - avkastning - avskrivninger 2, Kvartil 2 - prioritert uttak - uttak med utkoblingsklausul,5" Selskap - iillllslll 3. Kvartil -" fth ' - k s-$ iiiiuiai^uuaiiii AffL 2. Kvartil,5 - r' - * + fi s.... Kvartil s % s \ s f \... " ^ - - Regnskapsår 4

42 Eksempelverk Regionalnett Driftskostnader meter linje Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader Linjemeter - luftlinje -jordkabel - sjøkabel 2 T Selskap 4. Kvartil 3. Kvartil 4 2 x Regnskapsår 4

43 Eksempelverk Regionalnett Kapitalkostnader meter linje 45 T Kapitalkostnader - avkastning - avskrivninger Linjemeter - luftlinje - jordkabel - sjøkabel 4. Kvartil Selskap 3. Kvartil Kvartil x i. Kvartil Regnskapsår 4

44 Eksempelverk Regionalnett Andel kabel samlet nett 8 T Samlet nett - luftlinje - jordkabel - sjøkabel »' Kabel - jordkabel - sjøkabel Kvartil 2 o L Selskap 3. Kvartil =?: Ifvirt I Regnskapsår 4

45 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Akershus Energiverk Alta Kraftlag A/L Andebu Elverk Andøy Energi AS Arendal Energiverk AS Arendals Fossekompani A/S Asker Elverk Askøy Elektrisitetsforsyning Aust-Agder Kraftverk Austevoll Kraftlag P/L Ballangen komm Elverk Bergen Lysverker Bindal Kraftlag Bjolvefossen A/S Bor" Energi as Borre Energiverk Bærum Energi AS Bo og Sauherad Energi AS Dalane Elverk Dragefossen Kraftanlegg A/S Drammen Energinett KB Drangedal Elverk Eid Energiverk Eidefoss A/S Eidsvoll Energiverk AS Elverum Elektrisitetsverk Etne Elektrisitetslag Evenes Kraftforsyning A/S Fauske Lysverk A/S Fin nås Kraftlag Fitjar Kraftlag P/L Fjelberg Kraftlag P/L Flekkefjord Elektrisitetsverk 2,62 6,52 4, 5, 6, 4,4 5,5 6,66 6,6,5,4,4, 3, 2,53,5,28 2,8 2,4, 5,8 2,6 8,3 5,5,3 5,3 2,,6 6,68 6,4 8,4 6,54,46,84 5, 2,48 6,8 2,2 5,5,4 3,84,3, 3,2 2,5 3,62 4,5 8,56 4,2,3 4,8,5 6, 8,5 8,6 6.36,2 3,64 2,6 5,8,6,6,3 5,24,33 5,84 36,34, 23,5 34,2 8, 2,3 4,46 4,42 6,38 24,26,43 34,23 22,35 5,54 2,3 33, 44, 2, 23,43 24,4 2,23 2, 4,4 33,8 33,5 2,4 5,38 8,82 3,4 32,68 23, 26,8 2,68.84,53 4,35,5 2,4 2,6,2,6,8 5,3, 6,62 8,63 6, 8,4 6, ,3 3,6 8,,55 5,6 6,8,3 6,8 6,6 6,8 5,5,3 6,24 4, 4,6,4 33,36 58,84 45, ,64 5, ,4 4,5 4,3 28,2 36,28 5,4 4,84 26,4 3,6 3,5 4,3 54, 36,84 32,6 38, ,42 3,3 5,53 53,8 48,3 35,2 58,6 4,66 52, 3,53 2,68 4,2 8,8 8,8, 8,38 26,2 6, ,8 2, 5,35,,85 2,, 2, ,42 5,6 6,6 4,25 5,23 2, 2,5 2,2,2 5,28 3,2 2,2 3,4 3,85 Norges vassdrags- og energiverk Sidei av Kostnadskomponenter normert Inntekt I

46 >g markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Kjøp av overførings- tjenester Avskrivninger Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Flesberg Elektrisitetsverk A/L Follo Energiverk AS Forsand Elverk Fosen Komm. Kraftlag Fredrikstad Energiverk B/A Fusa Kraftlag Gauldal Elverk Giske Elverk Gjermå Energiverk AS Gjesdal Everk Gjøvik Energi AS Gloppen Elektrisitetsverk Gulakratt Hadelands Energiverk Hadsel Energiverk AS Hafslund Nycomed AS Hallingdal Kraftnett AS Hamar-Regionen Energiverk Hammerfest Elektrisitetsverk Haram Elverk Hareid komm Elverk Haugesund Energi A/S Hedmark Energi A/S Helgeland kraftlag A/L Hemne kraftlag A/L Hemsedal Energi Hjartdal komm Elverk Hof Elverk Holmestrand Elverk Hornindal kraftlag L/L Hurum Energiverk Høland og Setskog Elverk Høyanger Energiverk 6,45 3,4 5,35 2, 8,,6 3,8,82,2 5,6,8 5,38,52,5 6,,33,83 5,43 4,6 6, 2,3,25 8,3 2, ,5,2 5,5 8,2,4 5, 6,85 4,8 3,4.52,83,2,46 8,2,8 5,6,5,3, 3,2 2, 8,,88 6,4 5,,6,,86 4,4 8, ,82 2,8 5,68 4,25,4,3 2,84 4,34 36,52 4,38 23,3 2,6 26,8 2,62 2,4 2,58 22,62 35,45 2,2 8,2,3 5,25 6,8,2 34,8 2,38 2,,35 36,48 23,2 2,,8 8,4 5,3 23,35 26, 33, ,5 4,48 5,3,6 4,6.5 3, 3,4.8 5,86,2,3 2, 4,8 8,34 8, 8,4 5, 8,5 6,3,3.4,3.3. 8, ,8 5, ,3 6, ,32 33,3 55,38 4, 38,6 5,2 46,8 4,6 35,6 4,26 35, ,3 52,32 48,42 6, ,3 36,44 36,63 3, , 5, ,2 4,8 3,4 33,4 53, ,3 2,63, ,3 8,6 5,6 8,6,38,33 2, ,4 3,64,56 38,8 5,46 26,4 8,6 3,6 5,4 5, ,58 3, ,.6 6,63 2,42 2,3 4,65 Norges vassdrags- og energiverk Side 2 av Kostnadskomponenter I

47 >g markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Indre Hardanger Kraftlag Istad Kraftselskap A/S Jondal komm Elverk Jæren Everk Karmsund Kraftlag Klepp Energi Kongsberg Energi AS Kragerø Elverk Kristiansand Energiverk Krødsherad Everk Kvam Kraftverk Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L Kvinnherad Energi AS Larvik og Lardal Elverk Lier Everk KB Lillehammer og Gausdal Energiverk Lofoten Energi IS Luostejok Kraftlag A/L Luster Energiverk A/S Lyse Kraft Lærdal Energiverk A/S Malvik Everk Masfjorden Komm Kraftlag Melhus Elverk Meløy Komm. Elektrisitetsverk Midt-Gudbrandsdal Energiverk A/S Midtre Ryfylke Ellag Modum Elverk Narvik Energiverk Nedre Eiker Energi Nes Komm. Elektrisitetsverk Nesodden Energiverk a/s Nesset Komm. Kraftverk ,8 2, 2,,4 6,86 4,3 8, 5,53 22, 23,6 6,8 5,28,65,4 28,5 5.8,32 5,85 2,5 4,6,26,24 8,38,5 6,24,24 22,3 5, 3,46 3,22,56 8,3 6,,4 5,5 2.3,3,48,4 2,8 6,3 5,,55 2.,,8,26,43 3,.65,4 2,85 2, ,2 3,5 6,5 5,4 2, 6,2.54,35,2 8,66.88, ,4 2,3 24,45 26,43 2,44 5,52 33,62 6,3 8,3,83 3,53 34,5 36,5, 8.2 2,86, 4,4 6,5 22,55 8,42 24, 25,58 2,24 43,,,4 2,4 28,4 32,55, , 5,6 6,55 6,4 5,38 5,,52 3,66 4, 8.8,3 4,43 6,8 8,8 6,3,6,4 4,,8 2,8 6,42 4,88 6,5 4,23.4 5,42 4,5,22 8,,23 6, 4,4 5,2 48,53 53,3 4. 4,83 3,85 43,6 45,8 3, 4,24 4, , 32,84 45,46 42,46 44,68 8, 5,4 54,26 52, ,35 53, 58,28 22,23 3, 5,23 3,3 4, 42,6 4,6 22, 6,2 32,6 52,,83,84, ,4 33, ,65 2,, , ,34.,86 6,4 65, , 2,2 6,4 28,4.44 6,5,8 3,4 22,3 Norges vassdrags- og energiverk Side 3 av Kostnadskomponenter prosent av

48 ig markedsavdelingen * T' Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Nissedal Komm Elverk Nittedal Energiverk Nome Elverk Nord-Salten Kraftlag A/L Nord-Troms Kraftlag A/S Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nord-Østerdal Kraftlag A/L Norddal Elverk Nordhordland Kraftlag Nordkyn Kraftlag A/L Nordmøre Energiverk AS Nore Komm. Elverk Norsk Hydro A/S Notodden Energi AS Nøtterøy-Tjøme Energi AS Odda Komm. Elverk Ofoten Kraftlag a/s Oppdal Everk a/s Orkdal Elverk Oskraft AS Oslo Energi AS Osterøy Energi AS Rakkestad Energiverk A/S Ramnes Elverk Rauland Kraftforsyningslag Rauma Energi AS Repvåg Kraftlag A/L Ringerike Interkom. Kraftverk Rissa og Stadsbygd Kraftlag A/L Rollag Elektrisitetsverk L/LI Romerike Energi AS Rygge Elverk A/S Rødoy-Lurøy Kraftverk A/S 2,84 4,3 2,8 3,6,88 6,5,65 8,5 23,48 6,5,3 2,8, 4,4 6,83 4,4 8,2 4,6 2, 2, 6,34 23,4,82,25,58 26,5 5,35,8 6,8 3,3 2,8 8,62,45 5,85 8,8 4,86,36 8,64,8,62 5,3 6,6,5 3,5 3,66,5,55 2,64,2 8,34,82. 4,5 2,3,86,5,3,48 3,4 5,3 5,2 3,2,,5,42 4,,4 34,22 25,8 22, 33,5 23,2 25, 2,,64,2 36,3,8 58,3 3,3 24,43 23,58 6,4 22, 2,8 2,62 43,86,3 26,8 2,26 2,26,33 35, 25,54 24, 2, 32,5 3,3 3,2.5 5,66 3, 6,88,2 8,2,8,8 6,44,54 6,28 3,53,,4 6,2 2,5 3,84 4,5,4 6,3 6,4 6, 4,36 5,52 2,2,5,54,4,28 3,6 5,4 8,5, , 35,2 4, 4.5 4,58 42,86 4,6 4,85 68,64 33,55 52, ,52 3,8 5, ,53 38, ,3 44, , ,55 44,3 4,5 38,2 5,8 38,6 38,26 66,3 5,38 6,35,86 4,34 5,42,63,3 28,8,5 3,6 6,4 22.5, 5,8 4,84 5, 5, 5,36 6,6, 8, 5,4 6,8 5,25,,5 6,33,8 6,6 2,8 5,42 6,53,25 Side 4 av Norges vassdrags- og energiverk Kostnadskomponenter I

49 g markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Røros Elektrisitetsverk A/S Røyken Energiverk AS,4,3 2,38,2 22,8 2,4. 6,5 48,43 44,84 4,55 2,6 Råde Komm. Elektrisitetsverk,, 25,84,8 45,38.4 Sande Energiverk,44 3,4 25,5,55 3, Sandefjord Energiverk Sandnes Energi AS Sanday Elverk Sauda Energiverk AS Selbu Komm Elverk Sigdal Elverk Sjøfossen Energi A/S Skedsmo & Sørum El. Fors. A/L Skiensfjordens Komm. Kraftselskap Skjerstad Kraftlag A/L Skjåk Kraftverk Skånevik Ølen Kraftlag Sognekraft A/S Sola Energi A/S Sotra Kraftlag Stange Komm. Elektr.Verk Stavanger Elverk Stokke Elverk Stord Komm Elektr verk Stranda Energiverk Stryn Komm. Energiverk Suldal Elverk Sunndal Kraftforsyning Sunnfjord Energiverk Sunnmøre Energi AS Svelvik Elverk Svorka Energiverk A/S Sykkylven Komm Everk Søndre Follo Energi A/S 8, ,4 22,35 26,46 25,6,58,26 23, 2,55 6,5 6,2,4 24,82 6,48,2 3, , 5,44 8,44 28,2, 2.2,3 2,6,5 4, ,2 6,8,5 3,4,25,2 2,62, 3, 2,22 5,2 4,36, 2,2,,5,.5.3 2,25 5,66, ,,84 5,58,5 3,3 32,22 28,4,,,4 2,66 6,54 35,86,5,68,26 26,4 24,2, 2,8 3,6 3, 2,3 3, ,88 6, 35,3 8,4 2.54,4 2,2 3,52 5, ,6,4 6,48 3,62,82 4, 5,5 6,,6 6,,3,2,2 5,4 8,68,23 3,38 5,2 5,4,22 6, 5,5,,44 3, 26,2 52,58 42,5 3,68 35,36 46,85 4,23 4,64 6,3 52,86 3,34 48,52 46,24 43, ,88 35,3 42, ,3 44, ,65 45,48 32,56 48,25 45,6 33,54 2,82 3,62 6,3 2,6 5,2 3.5,4 4,85 2,5 3,28 3,6 2,4 3,6,64 2,4,3 5,82 5,53,5 6,, 22,3 28,4 33,4 24,24 2,4 48,8 8,83 24,8 Norges vassdrags- og energiverk Side 5 av Kostnadskomponenter

50 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Sør-Aurdal Energi Sor-Troms Elforsyning A/S Sø- Trøndelag Kraftselskap Sørfold Kraftlag A/L Tafjord Kraftselskap Time Energi Tinn Komm. Elverk Toten Komm Elverk Troms Kraftforsyning Trondheim Energiverk Trøgstad Elverk Tydal Komm. Kraftverk Tysnes Kraftlag P/L Tyssefaldene Aktieselskabet Tønsberg Energiverk AS Ulstein Energi AS Uvdal Kraftforsyning A/L Valdres Energiverk AS Vang Energiverk Varanger Kraft AS Vest-Agder Energiverk Vest-Oppland Komm. Kraftselskap Vest-Telemark Kraftlag Vestby Everk Vesterålskraft AS Vestnes Komm. Elverk Volda Komm. Elverk Voss og Omland Energiverk AS Våle Komm Elverk Ytre Fjordane Kraftlag Ytre Sandsvær Elverk BA Ytre Sogn og Sunnfjord Energiverk Ørskog Interkommunale Kraftlag 4,35 4,8 2,3 3,3 2,86,5 23,2 2,4 3,46 2,3 3,2,5, 8,8,3,56,3 2, 2,68,23 2,3 3, , ,4 2,5 2,82 2,6 4,8,56, 2.4 8,3,4 2,.34,24,26 6,66,53,6,3 2,68 6,46 3,44 4,3 6,8,4 6,36 6,3 5,4,5 2,,85,8 3,8 8,44 4,3 5,,5 8,8 6,2 2,2,8 28,3 8,68,26,8 38,43 6,6 6,3 5,4 32, 26,, 2,5 2,43 38,62 6,8, 6,5. 2,,28 4,26,2 2,65,86, 25,55 4,85 28,62 25,86 23,33,62 25,58 5, 6,33,22 8,45 8,33 4,8,,45 8,6,4 8,55, 5,65 4,8 8,2 6,2 4,4 6,66 6,8,46 6,28 8,2 5,43 5,2,4 5,3 8,8,22 5,84 6,8 6, 4,2,5 5,4 3,65 53,43 5,58 4,2 3, 3,4 34,5 65, ,2 5, 4,8 4, 2,6 44,8 8,8 52,33 4,2 4,85 38,38 52, 45, , ,26 46, , 5, , ,4 2,38 6,34 2,4 34,,,8,84 2,65 23,82, 23,83,6 6,6, ,46 26,2,6 2,2.66 2,58 4, ,68 4,6,3, 42, 24,53 Norges vassdrags- og energiverk Side 6 av Kostnadskomponenter

51 ig markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Ørsta Energiverk Østfold Energiverk AS Øvre Eiker Elverk Ålesund og Sula Everk Årdal Kommunale Energiverk 2,4 5,62 8,3, 2,6,5 2, 3,6 4,4 8,3,22 3,6 28,34 22,84,2,4 6,2 6,3,56 5,45 5,5 34,5 32,8 34, 65,55 5,62,6, ,8 Norges vassdrags- og energiverk Side av Kostnadskomponenter

52 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Lønnskost. i prst av driftskost. Andre driftskost. i prst.av driftskost. Internprisede tjenester/ felleskost. i prst. av driftskost. Normert inntekt i øre pr Driftskost i øre pr Kapitalkost. i øre pr Driftskost. linjemeter Kapitalkost linjemeter Driftskost abonnent Kapitalkost abonnent Måling og avregning abonnent Linjemeter abonnent Levert pr abonnent Andel kabel i prst. av samlet nett Andel lavspent i prst. av distr.nett Akershus Energiverk Alta Kraftlag A/L Andebu Elverk Andoy Energi AS Arendal Energiverk AS Arendals Fossekompani A/S Asker Elverk Askøy Elektrisitetsforsyning Aust-Agder Kraftverk Austevoll Kraftlag P/L Ballangen komm. Elverk Bergen Lysverker Bindal Kraftlag Bjølvefossen A/S Bodø Energi as Borre Energiverk Bærum Energi AS Bø og Sauherad Energi AS Dalane Elverk Dragefossen Kraftanlegg A/S Drammen Energinett KB Drangedal Elverk Eid Energiverk 58,86 4,8 63, 4, ,54 46,5 36, 46,2 4, 4., 4,5 36,84 34, ,55 48,3 34, 3,3 3,6 22,2 48,6 4,4 42, 36,8 5,56 45,, 4,3 38,86 2,56 33,4 4, 3,5 2,64 4,3 3,6 2, 4,8 28, 26,3 5, 2,4 2,83 43,6,,42,,,6 38,46 3,28 25,4 32,,36 8, 85,38 38,86 5, 35,42 2, 3,48 23,5 3,,8 3,8 64,88 8,, 3. 2,8 6,4 3,2 3,83 4,55, 6,3 2,5 24,2 5,43 2,58 2,55 6,5 6,2 3,26 8,88 2, 2,33,5 2,3 2,84 5,,6,5,2 6,5 2,8 3, ,43,54 2, 4,46,83,4 6,6 4,3 4,,8 8,5,8 6,48, 8,45 3,84 4,3 5,83.5 3,8,38 3, ,3,83,42 4,6,6,6 3,4 5,53 2,6 6,4 6,56 2,68 4,2,6 3, ,8 5,63 26,34 2,22 5,8, 56,25 3, 8,26,6 5,5 63,44 6,38, 46,4 63,65 2,6 24,5 24, ,,5 22,45 2,3 42,8 6, 6,3 6,4, 4, 5, 6,38,8 52,2 3,6 53,8, 5,4 3,5,6 6, 6,3 54, 2,42 58,63 66,5 Eidefoss A/S Eidsvoil Energiverk AS Elverum Elektrisitetsverk Etne Elektnsitetslag Evenes Kraftforsyning A/S Fauske Lysverk A/S Finnås Kraftlag Fitjar Kraftlag P/L 52,8 22,3 6,3 3,6 38, 4,2 42, ,5,23 3,3 5,43 33,84 48,8 35, 33,42,6 6,38 5,88,8 2,, 22,2 5,6 3,63 8,35 4, 22,8 23,65 8,32 2,22 2,5 5,6 5,22 5,53,52 2,4 8,85,4 6,8,4 5,6 4,23 6,2 5, ,48 3, , 8,2 3,38 22,56 38,2 33,33 4,26 4,86 5,88,8 66,45 6,2 65,4 66,6 6,2 3,36 Norges vassdrags- og energiverk Side av Nokkeltall

53 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Lønnskost. i prst. av driftskost. Andre driftskost i prst.av driftskost. Internprisede tjenester/ felleskost. i prst. av driftskost. Normert inntekt i ørepr Driftskost i øre pr Kapitalkost. i øre pr Driftskost. linjemeter Kapitalkost linjemeter Driftskost. abonnent Kapitalkost. abonnent Måling og avregning abonnent Linjemeter pr abonnent Levert pr abonnent Andel kabel i prst. av samlet nett Andel lavspent i prst av distr.nett Fjelberg Kraftlag P/L Flekkefjord Elektrisitetsverk Flesberg Elektrisitetsverk A/L Follo Energiverk AS Forsand Elverk Fosen Komm. Kraftlag Fredrikstad Energiverk B/A Fusa Kraftlag Gauldal Elverk Giske Elverk Gjermå Energiverk AS Gjesdal Everk Gjøvik Energi AS Gloppen Elektrisitetsverk Gulakraft Hadelands Energiverk Hadsel Energiverk AS Hafslund Nycomed AS Hallingdal Krattnett AS Hamar-Regionen Energiverk Hammerfest Elektrisitetsverk Haram Elverk Hareid komm. Elverk Haugesund Energi A/S Hedmark Energi A/S Helgeland kraftlag A/L Hemne kraftlag A/L Hemsedal Energi Hjartdal komm. Elverk Hof Elverk Holmestrand Elverk 34,5 4,5 65, 54,56 65,2 4, 35,2 46,88 4,52 6, 2,34 52,6 44,25 3,83 45,82 48,3 33,3,3 54, 62,2 4,2 38,24 68,4 42,4 33,4 43,46 56,38 55,52 62,6 52,44 63,3 25,3 2,33 34,,8 34, 34,3 4,23 3,3 43, 3, 24,5 2, 34,3 2,3 54,8 36, 44,,6 25,2 3,8 4,83 24,5 3,6 2,35 2,8 48,43 43,62 42,4 3,84 3,4 36, 4,2 2,, 25,62,,8 5,5 5,2,3, 48,,35 2,2 4,8, 4,62 2,3,,8, 8,88 3,6, 3,5 44, 8,,,8,,42, 2,44,24 3,64,4 22,5,8 6,83 26, 24,88,35 2,23 6,3 2,2 2,6 2,3 6,3 8,6 8,34 2, 4,3,48,6 2,6,3 2,65 8,58 28, 2,3 3,3 23, 8,82 8,2,3 5,42 5,84 2,46,33 6,52 3,86,64,88,56 6,65 4,46,6 5,85 8,44,8 5,84 4, 4,8 8, 6,88,6 6,34 8,5,3,32 4,82 8,, 6,5 5,8 2,64,8 4, 5,8 4,5 4,65 5, 5.2 6,38 5,84 4,32 2,23 6,2 8,68 3, 5,8,5 4,55 3,8 4,65 5,5,34 3,3 6, 4,4 2,8 2,84,88 6,53 6, ,3 6,, 38,5,28 3,4 56,,34 4,66 5,2 3, 5, 2,33,2 4,42 5,2 6,38 62,26 25,26 35, 25, , 5,6 3,2 6,6 2,2 36,3 5, 24,8 4,6 66,88 6,8 64,3 68,2 63,8 63,55 5,4 62,3 6,85 6,52 6,85 65,34 86,6 62,2 45,2,22 54,8 53,85 68,82,2 4,8 6, 66,3 5, ,2 58,63 6,2 63,4 6,8 68, Norges vassdrags- og energiverk Side 2 av Nokkeltall

Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling pr. 31. desember 2005. Kari Margrethe Fløtre Christian Johan Giswold 9 2006

Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling pr. 31. desember 2005. Kari Margrethe Fløtre Christian Johan Giswold 9 2006 Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling pr. 31. desember 2005 Kari Margrethe Fløtre Christian Johan Giswold 9 2006 R A P P O R T Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.01.2015 Vår ref.: 201403051-3 Arkiv: 634

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Senter for økonomisk analyse

Senter for økonomisk analyse DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS NO9605307 Senter for økonomisk analyse VOL 2 3 III 6 4 MASTER DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from

Detaljer

BKK Nett AS firmapost@bkk.no www.bkk.no

BKK Nett AS firmapost@bkk.no www.bkk.no Firma E-post Hjemmeside Agder Energi Nett AS nett@ae.no www.aenett.no Alta Kraftlag AL firmapost@altakraftlag.fm.no www.altakraftlag.no/ Andøy Energi AS firmapost@andoy-energi.no Arna Kraftselskap AS favgruppen@fav.no

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Torgeir Ericson, Bente Halvorsen og Petter Vegard Hansen Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris?

Torgeir Ericson, Bente Halvorsen og Petter Vegard Hansen Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris? Rapporter 08/54 Torgeir Ericson, Bente Halvorsen og Petter Vegard Hansen Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Datagrunnlag for pasientdata og analyser av "sørge-for"-ansvaret Tabell 4.1 Datagrunnlaget for analyser av bruk av somatiske spesialisthelsetjenester

Detaljer

Agder Energi som faktor i norsk kra2bransje

Agder Energi som faktor i norsk kra2bransje Agder Energi som faktor i norsk kra2bransje Lars Ove Skorpen, Director Power & Renewable Energy, Pareto SecuriDes 25. september 2014 Lars Ove Skorpen Tlf: +47 22 87 87 16 E- mail: lars.ove.skorpen@paretosec.com

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

Personskader i kommuner og fylker

Personskader i kommuner og fylker Tall fra Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og estimater basert på Skaderegisteret TABELL- OG FIGUROVERSIKT... 3 KOMMUNE- OG FYLKESTABELLER............ 3 ANDRE FIGURER OG TABELLER............

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975 IO 75/25 23. juli 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅS BEFOLKNINGSPROGNOSEMODELL: PRIMÆRE PROGNOSEREGIONER OG SAMARBEID OM FRAMSKRIVINGENE Av Arne Rideng INNHOLD Side Sammendrag 1 I. Framskrivinger og andre prognoser

Detaljer