Nr 05 NØKKELTALL FOR REGIONAL- OG DISTRIBUSJONSNETTET OSTI. CCT 0 8 Wtf. Et verktøy for å stille spørsmål! 9-04 NO Steinar Vikingstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 05 NØKKELTALL FOR REGIONAL- OG DISTRIBUSJONSNETTET OSTI. CCT 0 8 Wtf. Et verktøy for å stille spørsmål! 9-04 NO9705326. Steinar Vikingstad"

Transkript

1 NO5326 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Steinar Vikingstad NØKKELTALL FOR REGIONAL- OG DISTRIBUSJONSNETTET CCT 8 Wtf OSTI Et verktøy for å stille spørsmål! ENØK- OG MARKEDSAVDELINGEN -4 Nr 5 6

2 DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from the best available original document.

3 hi\l NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK TITTEL Nøkkeltall for regional- og distribusjonsnettet PUBLIKASJON 5 / 6 DATO FORFATTER Steinar Vikingstad ISBN ISSN SAMMENDRAG Effektivisering av nettdriften er en uttalt målsetting med energiloven, og ulike studier har identifisert potensielle effektiviseringsgevinster. Formålet med denne rapporten er å øke fokuseringen på kostnader og forbedringspotensialer. Gjennom offentliggjøring av nøkkeltall vil NVE stimulere eiere, styrer og administrasjon til effektivisering av nettvirksomheten. Publikasjonen viser nøkkeltall for regional- og distribusjonsnettet og bygger på regnskapstall for regnskapsåret 4. Nøkkeltallene er inndelt i:. Kostnadstruktur: Nøkkeltallene sier hvor stor andel ulike kostnadskomponenter utgjør av de totale inntektene på nettet. 2. Kostnader og fysiske størrelser: Nøkkeltallene viser hva det koster å levere overføringstjenestene. 3. Fysiske størrelser: Nøkkeltallene beskriver everkets arbeidsforhold. Publikasjonen identifiserer tildels stor spredning i bransjens kostnadsstruktur og kostnader forbundet med det å levere nettjenester. Nøkkeltallene publiseres slik de er rapportert til NVE, og kan slik de foreligger i denne publikasjonen ikke alene tas til inntekt for høy eller lav effektivitet i nettvirksomheten. Det er i publikasjonen forutsatt at alle everk beregner seg % avkastning. Dette gjør at begrepet inntekt i publikasjonen er en normert størrelse. Nøkkeltall, regionalnett Normert Inntekt øre pr Driftskostnader øre pr Kapitalkostnader øre pr Driftskostnader kr pr meter Un e Kapitalkostnader kr pr meter linje Høyest.85 øre pr 2.5 øre pr 2.8 are pr 88 kr pr meter lin e 44 kr pr meter linje Median 5 øre pr øre pr 2 øre pr 4 kr pr meter lln e 2 IT pr meter lin e Lavest.42 øre pr O.liO øre pr, øre pr 5 kroner pr meter lln e 3 kr pr meter linje Nøkkeltall, distribusjonsnett Normert Inntekt øre pr Driftskostnader øre pr Kapitalkostnader øre pr Driftskostnader kr pr meter linje Kapitalkostnader kr pr meter linje Høyest 33,6 øre pr 22.8 øre pr 4.82 øre pr 52 kr pr meter Un e 34 kr pr meter linje Median øre pr 8 øre pr 5 øre pr 5 kr pr meter linje kr pr meter linje Lavest 6.4 øre pr 2, øre pr. øre pr 5 kr pr meter linje kr pr meter linje EMNEORD /SUBJECT TERMS Nettsels kaper Regional- og distribusjonsnett Nøkkeltall Regulering Regnskapsrapportering MASTER ANSVAR^lO^JNDERSKRIFT / Jon/Sagen ^J fung. avdelingsdirektør Bl Kontoradresse: Middelthunsgate 2 Postadresse: Postboks 5. Maj. 3 Oslo Telefon: Telefax: 22 5 Postgiro OF THK DOCUMBiT It WLM!»

4 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen INNHOLDSFORTEGNELSE. BAKGRUNN. Formålet med publikasjonen 2. PUBLIKASJONENS INNHOLD 3. KORT OM METODIKKEN 4. OPPBYGGING AV ANALYSEN 5. BEGREPSAVKLARING 5. Kostnader 5.2 Fysiske størrelser 6. NØKKELTALLENE 6. Kostnadsstruktur 6.2 Kostnader og fysiske størrelser 6.3 Fysiske størrelser VEDLEGG: NØKKELTALLENE PRESENTERT GRAFISK NØKKELTALL FOR ALLE EVERK I ALFABETISK ORDEN Norges vassdrags- og energiverk

5 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen. Bakgrunn Norges vassdrags- og energiverk (NVE) regulerer netteiernes tariffer for overføring av kraft med hjemmel i forskrift til energiloven. I henhold til forskrift til energiloven skal energiverkene fastsette overføringstariffer slik at de over tid dekker kostnadene ved drift, vedlikehold og avskrivning av overføringsnettet, samt gir en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. Effektivisering av nettdriften er en grunnleggende målsetting for energiloven og ulike studier har identifisert potensielle effektiviseringsgevinster. I henhold til Ot.prp. nr. 43 bør NVE som et ledd i å utøve et effektivt tilsyn foreta løpende sammenstillinger og analyser av fordelingsverkenes økonomiske effektivitet. Foreliggende publikasjon bygger på regnskapstall for regnskapsåret 4, slik disse er innrapportert til NVE for regional- og distribusjonsnettet. Publikasjonen gir en sammenligning av ulike nøkkeltall for bransjen.. Formålet med publikasjonen Formålet med denne publikasjonen er å øke fokuseringen på kostnader og forbedringspotensialer for å stimulere eiere og ledelse til effektivisering av nettvirksomheten. Formålet er tredelt: Belyse kostnadene på everkenes nettvirksomhet Fokus på kostnadsnivå og kostnadsdrivere Intern fokus på forbedringsmu ligne ter og kostnadseffektivisering Publikasjonen gir everket og interessenter innsikt i everkets kostnader gjennom sammenligning med resten av bransjen. Offentliggjøring av hovedtall for monopolvirksomheten er et virkemiddel for å rette fokus mot kostnadsnivået i bransjen og hos det enkelt verk, samt initiere en intern fokus på forbedringsmuligheter og kostnadseffektivisering Nøkkeltallene har to bruksområder Intern oppfølging over tid Foreliggende publikasjon er den første offentliggjøring av regnskapstall basert på everkenes regnskapsrapportering til NVE. Publikasjonen vil bli en årlig utgivelse basert på det enkelte regnskapsår. NVE vil jobbe med å etablere tidsserier for det enkelte everk. Tidsseriene vil bli presentert som en del av publikasjonen. Over tid vil dette synliggjøre everkets kostnadsutvikling. Sammenligning av everk med hverandre Fokus på forbedringsmuligheter og kostnadseffektivisering settes gjennom sammenligning av everkene i bransjen. I denne sammenheng er beste praksis et begrep. Beste praksis vil være den måten det beste everket opererer på. Denne publikasjonen gir ikke svar på spørsmålet om beste praksis fordi datamaterialet ikke er detaljert nok. Publikasjonen viser imidlertid hvordan everkets kostnadsstruktur er i forhold til bransjen totalt. Den indikerer på denne måten hvor forbedringspotensialer kan finnes. Ulike rammebetingelser og ulik rapporteringsicvalitet er faktorer som ikke er tatt hensyn til i denne sammenstilling. I Norges vassdrags- og energiverk

6 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen For å få til en troverdig og hensiktsmessig sammenligning er vi avhengige av sammenlignbare størrelser. For dette formål må det etableres sammenlignbare grupper. Vedlagt denne publikasjonen, finnes det en oversikt over grunnlagsdataene og nøkkeltallene for alle everk som har rapportert nettanlegg på henholdsvis regionalnett og distribusjonsnett. Etter en gruppering av sammenlignbare everk, vil en grundigere studie av kostnadsgrunnlaget være interessant. En fullverdig analyse vil kreve gjennomgang av kostnadsdrivere og arbeidsprosesser for å identifisere beste praksis i gruppen. 2. Publikasjonens innhold Vi vil i punkt 3 nedenfor først beskrive metodikken som ligger til grunn for publikasjonen i korte trekk. Deretter vil vi i punkt 4 beskrive oppbyggingen av analysen. Under punkt 5 gjør vi så en begrepsavklaring for nøkkeltallene, før nøkkeltallene presenteres i punkt 6. Til slutt presenteres nøkkeltallene grafisk. I tillegg er alle grunnlagsdata for alle everk og tallverdier for nøkkeltallene vist i alfabetisk orden. 3. Kort om metodikken Analysen bygger på et sett med nøkkeltall som er sammenstilt for bransjen. Dette er basert på en metodikk kalt" benchmarking ". Benchmarking er beskrevet som en metodikk for å oppnå innsikt og erkjennelse om mulighetene til forbedringer av virksomheten. Dette gjøres ved å sammenligne prestasjoner for en virksomhet med andres prestasjoner. Hovedideen med en benchmarking er å etablere et sammenligningsgrunnlag, eller en målestokk. Dette er et effektivt virkemiddel for å sammenligne sine egne resultater med det de beste oppnår. Poenget med målestokkene som etableres i denne publikasjonen er ikke å gi en rangering av beste og dårligste everk. Poenget er å sammenligne ulike forholdstall som tilsammen kan si noe om everkets posisjon i bransjen. Hensikten er en bevisstgjøring av kostnadsstruktur og forbedringspotensialer gjennom sammenligning med andre everk. NVE har gjennom regnskapsrapporteringen innhentet nødvendige data for å presentere et sett med aggregerte nøkkeltall. Detaljeringsgraden på datamaterialet gir ikke grunnlag for inngående analyser. En bedre analyse vil kreve kartlegging av roller og prosesser i dagens nettdrift og kvalitative vurderinger rundt dette. 4. Oppbygging av analysen Analysen bygger på fire tilnærminger til everkenes kostnader. Først ser vi på regionalnettets og distribusjonsnettets totale kostnadsstruktur. Deretter konsentrerer vi oss om driftskostnadenes oppbygging. Dette er kostnader som everket i hovedsak kan påvirke på kort sikt. Videre ser vi på driftskostnader og kapitalkostnader i forhold til fysiske enheter for til slutt å se de fysiske størrelsene i forhold til hverandre. Nøkkeltallene presenteres grafisk og som tallverdier for regionalnettet og distribusjonsnettet. Grafisk presenteres nøkkeltallene i to formater. Sammenstilling av kostnadskomponenter i prosent av totale kostnader (graf side ) vises for det aktuelle everk, samt gjennomsnittet for sammenligningsgruppen. For de andre nøkkeltallene har vi delt everkene i sammenligningsgruppen inn i fire undergrupper, slik at V* av den totale gruppen befinner seg innenfor hvert intervall eller kvartil. Et eksempelverk vises som " selskap ". Totalt har 5 everk registrert regionalnettsanlegg i regnkapsrapporteringen til NVE, mens ialt 23 everk har registrert distribusjonsnettsanlegg. I den grafiske presentasjonene, og i alle Norges vassdrags- og energiverk

7 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen tabeller med gjennomsnittsbetraktninger, samt observerte høyeste / laveste verdier, er everk med ekstreme verdier plukket ut. Det vises til egen oversikt på siste side. Totalt er det 5 everk med i den grafiske presentasjone for regionalnettet og 4 everk med i den grafiske presentasjone for distribusjonsnettet For distribusjonsnettet utgjør hvert kvartil ca 4 everk. I regionalnettanalysen utgjør hvert kvartil ca 5 everk. Toppen av 4. kvartil viser maksimalverdien registrert for nøkkeltallet, mens bunnen av. kvartil viser minimumsverdien. Medianen for populasjonen er gitt som grensesnittet mellom 2 og 3. kvartil, slik at det ligger like mange everk over og under medianverdien. 5. Begrepsavklaring Nedenfor beskrives de størrelser som er benyttet for å beregne nøkkeltallene. 5. Kostnader Avkastningsregulering innebærer at nettvirksomheten får dekket kostnadene ved drift og vedlikehold, samt en rimelig avkastning på investert kapital. Den totale inntekten til nettet består altså av nettets samlede kostnader (inklusive avkastning). Kostnadene kan grovt deles inn i 4 hovedkategorier; kapitalkostnader (avkastning pluss avskrivninger), kjøp av overføringstjenester, nettap og driftskostnader. Tilsammen danner de 4 hovedkategoriene det totale kostnadsgrunnlaget for overføringstariffen, eller den totale inntekt på nettet. Avkastning er i publikasjonen satt lik % for alle everk. Dette er gjort for å få et felles sammenligningsgrunnlag. I realiteten varierer avkastningen fra everk til everk, og inntektsbegrepet i publikasjonen er derfor en normert størrelse for everk som beregner en annen avkastning enn %. Fordi vi har normert avkastningen, benevnes den totale inntekt; (%). 5.. Kapitalkostnader Kapitalkostnader er definert som driftsresultat pluss avskrivninger: Driftsresultat Driftsresultatet er i denne sammenheng lik avkastning. For sammenligningens skyld normeres avkastningen til % av kapitalgrunnlaget. På denne måten påvirker ikke lokale beslutninger omkring avkastningen analysen. Vi unngår videre utslag som følge av over- eller underdekning for et gitt år. Avskrivninger Avskrivninger består av avskrivninger på både nettanlegg og fellesanlegg når disse er fordelt på resultatenhetene som avskrivninger. Dersom avskrivninger ved fellesanlegg er ført under felles virksomhet, vil disse kostnadene komme inn under kategorien driftskostnader, og da nærmere bestemt internprisede tjenester / felleskostnader Kjøp av overføringstjenester Kjøp av overføringstjenester er kostnader forbundet med kostnader ved overliggende nett. For distribusjonsnettet vil dette være kostnader overveltet fra regionalnettet, mens regionalnettets kjøp av overføringstjenester i hovedsak vil bestå av sentralnettsavgiften Nettap Nettapet inngår slik det er rapportert i egen linje for nettap i resultatregnskapet. Norges vassdrags- og energiverk

8 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen 5..4 Driftskostnader Driftskostnader er igjen sammensatt av 3 hovedkategorier. Disse er: Lønnskostnader; består av direkte henførte lønnskostnader til resultatenheten. Med lønnskostnader forstås her lønnskostnader medgått til drift og vedlikehold. de tilfeller hvor lønn er ført brutto i resultatregnskapet, er inntektsført lønn for aktivering av egne investeringsarbeider kommet til fradrag. Andre driftskostnader; er en samlebetegnelse for følgende poster i regnskapsrapporteringen: Annet varekjøp Andre driftskostnader Eiendomsskatter Tap på fordringer Beholdningsendring / reduksjon Nedskrivning på anleggsmidler Dersom aktiverte varekostnader er bruttoført, er inntektsføringen av varekostnader kommet til fradrag. På denne måten fremkommer varekostnader som er gått til drift og vedlikehold. Felleskostnader / internprisede tjenester; er i hovedsak kostnader forbundet med fellestjenester. Noen everk praktiserer et utpreget internprisingssystem og har benyttet posten for internprisede tjenester til å rapportere dette. Denne posten vil for disse everkene derfor være betydelig og andelen felleskostnader / internprisede tjenester driftskostnader vil være høy. 5.2 Fysiske størrelser Følgende fysiske størrelser er benyttet Levert energi Med levert energi forstås prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul. For regionalnettet inkluderes uttak til eget distribusjonsnett. Innmating av kraftproduksjon er ikke inkludert i begrepet levert energi Linjelengde Linjelengde er antall meter linje pr Analysen er basert på følgende: et; inkluderer alt nett mellom,2 og 22 kv nominell spenning; Luftlinje Jordkabel Sjøkabel Med andel kabel forstås summen av jordkabel og sjøkabel samlet distribusjonsnett. Med andel lavspent distribusjonsnett forstås andel nett mellom,2 og, kv nominell spenning samlet distribusjonsnett. Norges vassdrags- og energiverk

9 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Regionalnettet; inkluderer alt nett mellom 33 og 32 kv nominell spenning; Luftlinje Jordkabel Sjøkabel Med andel kabel forstås summen av jordkabel og sjøkabel samlet regionalnett Abonnementer Med abonnementer forstås antall abonnementer, både husholdninger og næring, på prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul. 6. Nøkkeltallene Nedenfor beskrives nøkkeltallene og hvordan de skal forstås. Generelt er spredningen stor for det enkelte nøkkeltall, med tyngdepunktet av observasjonene samlet rundt medianverdien. 6. Kostnadsstruktur Kostnadsstrukturen beskrives i tre hovedsekvenser. Først ser vi på de 4 hovedkategoriene kapitalkostnader (avkastning pluss avskrivninger), kjøp av overføringstjenester, nettap og driftskostnader, og deres relative betydning for det totale tariffgrunnlaget. Dette gjør vi ved å se på den enkelte kategori det totale kostnadsgrunnlaget, eller den normerte inntekt. Deretter ser vi på årlig tilgang. Dette bør stå i et rimelig forhold til avskrivninger, dersom ikke everket har betydelige nyinvesteringer. Til slutt ser vi på oppbyggingen av begrepet driftskostnader og de ulike driftkostnadskomponentene totale driftskostnader. Nøkkeltallene gir innsikt i de ulike kostnadskomponentenes relative betydning for tariffen. 6.. Kostnadskomponenter Grafen viser de fire kostnadskategoriene. Dette gir den totale kostnadssammensetning for tariffen. Oppstillingen illustrerer everkets kostnadsstruktur mot sammenligningsgrunnlaget som er gjennomsnittet (uveid) for bransjen. Grafen består av en stolpe for det aktuelle everk, og en stolpe som representerer gjennomsnittet for gruppen. Normert inntekt utgjør % på y - aksen. Av kostnadskategoriene er det kun driftskostnadene som er påvirkbare for everket på kort sikt. For regionalnettet utgjør driftskostnader i gjennomsnitt 2% av de totale inntekter, mens driftskostnadene på distribusjonsnettet utgjør 44% i gjennomsnitt. For distribusjonsnettet vil altså en 5% reduksjon i driftskostnadene bety en 2% reduksjon i det totale tariffgrunnlaget. Regionalnett Avkastning Avskrivninger Overliggende nett Nettap Driftskostnader Sum RJ-snitt,56 2,2 4,4,8 2,4, Avkastning Avskrivninger Overliggende nett Nettap Driftskostnader Sum gj.snitt 5,53,42 22,3 6,8 43,, Norges vassdrags- og energiverk

10 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen 6..2 Årlig tilgang Forvaltning av linjenettet innebærer en avveining mellom drifts- og vedlikeholdsoppgaver på den ene siden, og fornyelses- og nybyggingsoppgaver på den andre siden. Nøkkeltallet årlig tilgang viser den aktiverte tilgangen over året Driftskostnader Driftskostnader består av kostnader som i hovedsak er påvirkbare for everket på kort sikt. Driftskostnader er det samme forhold som kan leses ut av grafen kostnadskomponenter. Nå ser vi imidlertid andelen driftskostnader i forhold til spredningen i driftskostnader for bransjen. De andre everkene i analysen er her representert ved de fire kvartilene. Andelen driftskostnader inntekten vil nødvendigvis variere i forhold til de andre kostnadskomponentenes betydning for den totale kostnaden på nettet. Gammelt nett og lave avskrivninger vil for eksempel øke driftskostnadenes betydning for den totale kostnadsbelastningen. Forholdstallet viser hvor stor del av den totale tariffinntekten som er påvirkbar på kort sikt for everket, og hvordan dette ser ut for resten av gruppen. Faktorer som er vesentlige for ulikheter i dette nøkkeltallet er; belastningen fra overliggende nett alder på nettet fortolkning av god regnskapsskikk med hensyn til aktivering og kostnadsføring Et everk som har høy andel driftskostnader vil ha et større potensiale for effektivisering på kort sikt. Alternativt kan en høy andel driftskostnader indikere en konservativ kostnadsføring og liten grad av aktivering. Regionalnett Suldal Elverk Lærdal Energiverk A/S Haugesund Energi A/S Salten Kraftsamband A/S Midt-Gudbrandsdal Energiverk A/S Median verdi Luostejok Kraftlag A/L Oppland Energiverk DA Sotra Kraftlag Asker Elverk Stange Komm. Elektr.Verk 56,4 42,6 33,5 35,52 35, 2,,6 5,86 5, 4,45 3,4 Luster Energiverk A/S Uvdal Kraftforsyning A/L Skjerstad Kraftlag A/L Nordkyn Krafdag A/L Rødøy-Lurøy Kraftverk A/S Median verdi Sandnes Energi AS Hemsedal Energi Midtre Ryfylke Ellag Oslo Energi AS Tønsberg Energiverk AS 8, 8,8 6,3 68,64 66,3 42,5 26,2 23, 22,23 2,3 2,6 Etter først å ha fått et overblikk over kostnadsstrukturen ser vi på kombinasjonen av de ulike påvirkbare kostnadene. Dette gjør vi ved å se på lønn, andre driftskostnader og internprisede tjenester / felleskostnader sum driftskostnader. Dette viser driftskostnadenes sammensetning. Lønnskostnader driftskostnader Forholdstallet viser hvor stor andel lønn som er direkte henført til resultatenheten. Norges vassdrags- og energiverk

11 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Andre kostnader driftskostnader Forholdstallet viser hvor stor andel av andre driftskostnader som er direkte henført til resultatenheten. Internprisede tjenester og felleskostnader driftskostnader Forholdstallet viser hvor stor andel av driftskostnadene som tilhører støtteaktiviteter og hjelpefunksjoner, eller hvor stor andel av kostnader som er internpriset. Forholdstallet vil variere i henhold til intern organisering og graden av direkte kostnadshenføring i økonomistyringen. 6.2 Kostnader og fysiske størrelser Nøkkeltall basert på kostnader relatert til fysiske størrelser etablerer en målestokk. Vi har i denne omgang definert nøkkeltall basert på levert energi, linjemeter og abonnementer Kostnader i øre pr Normert inntekt i øre pr Nøkkeltallet viser hva hver koster totalt for å gi everket kostnadsdekning. Avkastningen er som nevnt normert til % av kapitalgrunnlaget. Tabellen nedenfor viser everkene med de 5 høyeste og de 5 laveste observerte verdiene for nøkkeltallet. Kegionalnett Nordmøre Energiverk A.S Nord-Troms Kraftlag A/S Sunnhordaland Kraftlag A/S Firdakraft L/L Dalane Elverk Median verdi Hadsel Energiverk A/S Lærdal Energiverk A/S Ustekveikja Kraftverk Suldal Elverk Arendal Energiverk AS øre pr,85,8,,2 6, 5, 2,55 2,2,,55,42 øre pr Sigdal Elverk 33,6 Tysnes Kraftlag P/L 32,6 Nissedal Komm. Elverk 3, Flesberg Elektrisitetsverk A/L 3,64 Hjartdal komrn. Elverk 3,3 Median verdi, Lillehammer og Gausdal Energiverk 2,26 Tinn Komm. Elverk,5 Sola Energi A/S,8 Stavanger Elverk,6 Kristiansand Energiverk 6,4 Nedenfor ser vi på de to hovedkategoriene som everket kan påvirke på henholdsvis kort sikt og lang sikt. Driftskostnader i øre pr k Wh Nøkkeltallet viser hva hver koster i ressurser som er påvirkbare på kort sikt. Tabellen nedenfor viser everkene med de 5 høyeste og de 5 laveste observerte verdiene for nøkkeltallet. Regionalnett Haugesund Energi A/S Salten Kraftsamband A/S Firdakraft L/L Nord-Salten Kraftlag A/L Sør-Troms Elforsyning A/S Median verdi Sotra Kraftlag Asker Elverk Ustekveikja Kraftverk t>re pr 2,5 2,2,5,8,4,,26,22,2 Uvdal Kraftforsyning A/L Skjerstad Kraftlag A/L Hjartdal komm. Elverk Rødøy-Lurøy Kraftverk A/S Fitjar Kraftlag P/L Median verdien Tinn Komm. Elverk Tønsberg Energiverk AS Stavanger Elverk øre pr 22,8 8,85 8, 8, 6,8 8, 3,5 2, 2,8 wrmmmmmmm

12 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Arendal Energiverk AS Stange Koinm. Elektr.Verk,2 Oslo Energi AS,2 Kristiansand Energiverk 2, 2, Kapitalkostnader i øre pr k Wh Nøkkeltallet viser hva hver koster i ressurser som er påvirkbare på lang sikt. Tabellen nedenfor viser everkene med de 5 høyeste og de 5 laveste observerte verdiene for nøkkeltallet. Regionalnett Nordmøre Energiverk A.S Nord-Salten Kraftlag A/L Ofoten Kraftlag a/s Sogn og Fjordane Energiverk Oslo Energi A/S Medianverdi Ustekveikja Kraftverk Hadsel Energiverk AS Maudal Kraftlag Arendal Energiverk AS Sigdal Elverk øre pr 2,8 2,6 2,54 2,45 2,44 2,,5,4,4,24, Sigdal Elverk Nissedal Koinm. Elverk Hemsed;il Energi Hemne kraftlag A/L Suldal Elverk Median verdi Andøy Energi AS Midt-Gudbrandsdal Energiverk A/S Eidefoss A/S Troms Kraftforsyning Skjerstad Kraftlag A/L øre pr 4,82 3,88 2,84 2,8,8 5,,5,6,4,4, Kostnader i kroner pr meter linje Nøkkeltallene nedenfor er et supplement til nøkkeltallet kostnader i øre pr. Nøkkeltallene vil imidlertid være mer stabile over tid, siden levert energi vil flukturere med forbruket fra år til år. Nøkkeltallen er derfor bedre for oppfølging fra et år til annet. Driftskostnader meter linje Nøkkeltallet viser hva det koster å drive og vedlikeholde en kilometer nett. Tabellen nedenfor viser everkene med de 5 høyeste og de 5 laveste observerte verdiene for nøkkeltallet. Regionalnett Bærum Energi AS Oslo Energi AS Stavanger Elverk Sogn og Fjordane Energiverk Tyssefaldene Aktieselskabet Median verdi Hadsel Energiverk AS Andøy Energi AS Nord-Troms Kraftlag A/S Luostejok Kraftlag A/L Repvåg Kraftlag A/L kr /km Drammen Energinett KB Aust-Agder Kraftverk Narvik Energiverk Haugesund Energi A/S Slange Kornm. Elverk Median verdi Tinn Komm. Elverk Sigdal Elverk Bindal Kraftlag Drangedal Elverk Midtre Ryfylke El lag kr/ km Norges vassdrags- og energiverk

13 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Kapitalkostnader i krpr meter linje Nøkkeltallet viser hva hver kilometer linje koster i form av avskrivninger og avkastning. Tabellen nedenfor viser everkene med de 5 høyeste og de 5 laveste observerte verdiene for nøkkeltallet. Regionalnett Stange Komm. Elektr.Verk Oslo Energi AS Stavanger Elverk Vest-Telemark Kraftlag Sogn og Fjordane Energiverk Median verdi Luostejok Kraftlag A/L Nord-Troms Kraftlag A/S Lofoten Energi IS Repvåg Kraftlag A/L Sigdal Elverk kr /km Drammen Energinett KB Oslo Energi AS Rauma Energi AS Holmestrand Elverk Sola Energi A/S Median verdi Midt-Gudbrandsdal Energiverk A/S Hornindal kraftlag L/L Rødøy-Lurøy Kraftverk A/S Eidefoss A/S Skjerstad Kraftlag A/L kr/km Kostnader i kroner pr abonnement Nøkkeltallet nedenfor viser hva det koster å drive nettvirksomheten pr abonnement i everkets område. Driftskostnader i krpr abonnement Nøkkeltallet viser hva hvert abonnement må betale av ressurser som er påvirkbare på kort sikt. Kapitalkostnader i krpr abonnement Nøkkeltallet viser hva hvert abonnement må betale av ressurser som er påvirkbare på kort sikt. Måling og avregning i krpr abonnement Nøkkeltallet viser hva hvert abonnement må betale for målings- og avregningstjenesten. Dette er en tjeneste hvor kostnadene er direkte sammenlignbare. For 4 er innrapporterte data på dette svært mangelfulle, og dette gir seg utslag i at mange everk ligger på kr. NVE jobber for tiden med oppdatering av dette. 6.3 Fysiske størrelser Fysiske størrelser består av nøkkeltall som sier noe om de fysiske forhold everket opererer under. Nøkkeltallene kan si noe om sammensetningen av kundemassen, nettstruktur og energiintensiteten. Meter linje pr abonnement Levert energi pr abonnement Andel kabel samlet nett Andel kabel vil kunne være en forklaringsvariabel på både driftskostnader og kapitalkostnader. Andel lavspent samlet distribusjonsnett Nøkkeltallet sier hvor stor andel av det totale distribusjonsnett (,2 kv til 22 kv nominell spenning) som utgjøres av lavspentnett (,2 kv til, kv nominell spenning). Norges vassdrags- og energiverk

14 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Everk som ikke er med i den grafiske analysen og oversikt over høyeste / laveste verdier Følgende everk har rapportert nettanlegg på de respektive resultatenheter, men er ikke tatt med i sammenligningsgruppen av ulike grunner, mellom annet feilrapportering: Regionalnett Alta Kraftlag A/L Arendals Fossekompani A/S Drammen Energinett KB Driva Kraftverk Etne ElektrisiteLslag Evenes Kraftforsyning A/S Finnmark Energiverk A/S Gjøvik Energi A/S Hallingdal Kraftnett A/S Hydro Aliminium A/S I/S Finndøla Kraftverk Istad Kraftselskap Karmsund Kraftlag Kraftverkene i Orkla Kvam Kraftverk Lillehammer og Gausdal Energiverk Midtre Ryfylke Ellag Møre og Romsdal Energiverk Nordkyn Kraftlag A/L Notodden Energi AS Opplandskraft K/L Pasvik Kraft DA Selbu Koram. Elverk Sola Energi Stranda Energiverk Sunnmøre Energi AS Svorka Energiverk A/S Telekraft A/S Time Energi Troms Kraftforsyning Tønsberg Energinett A/S Vinstra Kraftselskap Volda Komm. Elverk Ytre Fjordane Kraftlag Ørteren Kraftverk Øvre Otra I/S Arendals Fossekompani A/S Bjølvefossen A/S Eidsvoll Energiverk AS Hafslund Nycomed AS Lyse Kraft Modum Elverk Norsk Hydro A/S Sjøfossen Energi Tafjord Kraftselskap Vang Energiverk Norges vassdrags- og energiverk

15 Eksempelverk Kostnadskomponenter Kommentar Kostnadsstruktur Relativ betydning for tariffen 8 Selskap Gj. snitt 3 Driftsresultat D Avskrivninger Normert inntekt 6 - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % 5 4 E3 Kjøp av overføringstjenester 3 DNettap 2 m - niiiii M Driftskostnader i Regnskapsår 4

16 Eksempelverk Årlig tilgang Årlig tilgang: - aktiverte kostnader 4 T 2 Normert inntekt: - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % 8 4. Kvartil ± Selskap Kvartil Kvartil --. Kvartil Regnskapsår 4

17 mam Eksempelverk Driftskostnader T Driftskostnader består av: Lønn - Andre driftskostnader - 4. Kvartil - Internprisede tjenester/ felleskostnader Normert inntekt: 3. Kvartil - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % 4-3 Selskap --- &*# '****' * "^ *-; ' i ~ 2. Kvartil ---. Kvartil 2 * -L ^ Regnskapsår 4

18 mmmåk Eksempelverk Lønnskostnader driftskostnader Direkte henførte lønnskostnader Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader 8 T - 6 ' Selskap Kvartil Kvartil - ± - Regnskapsår 4

19 Eksempelverk Andre driftskostnader driftskostnader Direkte henførte andre driftskostnader 6 T Andre driftskostnader består av: - annet varekjøp 5-4. Kvartil - andre driftkostnader - eiendomsskatter 4 - Selskap 3. Kvartil - tap på fordringer - beholdningsendring / reduksjon 3-2. Kvartil - nedskrivning på anleggsmidler Driftskostnader består av: Lønn - Andre driftskostnader. Kvartil - Internprisede tjenester/ felleskostnader o x Regnskapsår 4

20 Eksempelverk Internprisede tjenester/felleskostnader driftskostnader T Kostnader knyttet til: - fellestjenester - internprising av eks. montører Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester / felleskostnader Kvartil 3. Kvartil 2-2. Kvartil Selskap. Kvartil Regnskapsår 4

21 Eksempelverk Normert inntekt i øre pr 35 T Normert inntekt - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % - prioritert uttak Kvartil - uttak med utkoblingsklausul Selskap 5 -. Kvartil 5 Regnskapsår 4

22 Eksempelverk Driftskostnader i øre pr Driftskostnader består av: 25 T - Lønn - Andre driftskostnader Internprisede tjenester/ felleskostnader 4. Kvartil 5 - prioritert uttak - uttak med utkoblingsklausul - 3. Kvartil 2. Kvartil 5 Selskap - i. Kvartil o- - Regnskapsår 4

23 Eksempelverk Kapitalkostnader i øre pr 6 T Kapitalkostnader - avkastning - avskrivninger - prioritert uttak - uttak med utkoblingsklausul Kvartil 6-3. Kvartil 4 - Selskap ~ Kvartil 2 -. Kvartil o - - Regnskapsår 4

24 Eksempelverk Driftskostnader meter linje Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader Linjemeter - luftlinje - jordkabel - sjøkabel 6 T " Selskap - 4. Kvartil 3. Kvartil 2. Kvartil. Kvartil o - - Regnskapsår 4

25 Kapitalkostnader meter linje 35 T Kapitalkostnader - avkastning - avskrivninger Linjemeter - luftlinje -jordkabel - sjøkabel Selskap - 4. Kvartil 3. Kvartil Kvartil 5-. Kvartil - Regnskapsår 4

26 Eksempelverk Driftskostnader abonnement Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader 4 T Kvartil - 3. Kvartil Kvartil Selskap 5 -. Kvartil o- - Regnskapsår 4

27 læret Eksempelverk Kapitalkostnader abonnement 35 T Kapitalkostnader - avkastning - avskrivninger Kvartil Kvartil Selskap ~ - 2. Kvartil 5- <jf4. Kvartil ± Regnskapsår 4 2

28 Eksempelverk Måling og avregning abonnement Måling og avregning består av: - lønn - andre driftskostnader - avskrivninger - felleskostnader 4 T Kvartil 5-5 Selskap - 3. Kvartil - - Regnskapsår 4 3

29 Eksempelverk Levert pr abonnement 6 T - prioritert uttak uttak med utkoblingsklausul 4 4. Kvartil Selskap Kvartil Kvartil 2 -. Kvartil - o A - Regnskapsår 4 4

30 Eksempelverk Meter linje pr abonnement 35 T Linjemeter - luftlinje - jordkabel - sjøkabel Kvartil Kvartil 2. Kvartil Selskap. Kvartil 5 - x Regnskapsår 4 5

31 Eksempelverk Andel kabel samlet nett T Samlet nett - luftlinje - jordkabel - sjøkabel Kvartil Kabel jordkabel - sjøkabel 4 3 Selskap Kvartil Kvartil - i. Kvartil - Regnskapsår 4

32 Eksempelverk Andel lavspent samlet distribusjonsnett T - mellom,2 og 22 kv Lavspent - mellom,2 og, kv nominell spenning Selskap 4. Kvartil 3. Kvartil 2. Kvartil 5 4 3,.... Kvartil 2 ± Regnskapsår 4

33 Eksempelverk Regionalnett Kostnadskomponenter Kommentar Kostnadsstruktur Relativ betydning for tariffen Normert inntekt - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % Selskap Gj. snitt M Driftsresultat Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap 2 I Driftskostnader Regnskapsår 4

34 Eksempelverk Regionalnett Årlig tilgang Årlig tilgang: - aktiverte kostnader 4 T 2 - Normert inntekt: - sum kostnader - kapitalgrunnlag * % Kvartil x Selskap - 3. Kvartil Regnskapsår 4

35 Eksem pel verk Regionalnett Driftskostnader 6 T Driftskostnader består av: - Lønn Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader 4-4. Kvart il Normert inntekt: 3 - sum kostnader 3. Kvartil - kapitalgrunnlag * % 2 - Selskap 2. Kvartil ~. Kvartil o - L Regnskapsår 4

36 Eksem pel verk Regionalnett Lønnskostnader driftskostnader Direkte henførte lønnskostnader 8 T Driftskostnader består av: - - Lønn - Andre driftskostnader 6 - Selskap - 4. Kvartil - Internprisedetjenester/ felleskostnader Kvartil 3 - iilliiiillliiilil illiilllwiil i ass sess ^^^^^KgSs^B S : 8 2. Kvartil 2. Kvartil ± Regnskapsår 4

37 Eksempelverk Regionalnett Andre driftskostnader driftskostnader Direkte henførte andre driftskostnader T Andre driftskostnader består av: annet varekjøp - - andre driftkostnader - eiendomsskatter Kvartil - tap på fordringer beholdningsendring / reduksjon 4 - Selskap Kvartil - nedskrivning på anleggsmidler Driftskostnader består av: 3-2. Kvartil - Lønn 2 -. Kvartil - Andre driftskostnader - - Intemprisede tjenester/ felleskostnader o- - Regnskapsår 4

38 Eksempelverk Regionalnett Internprisede tjenester/felleskostnader driftskostnader T Kostnader knyttet til: - fellestjenester - internprising av eks. montører Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader Kvartil Kvartil 2 2. Kvartil -L Selskap -*««*' ^. Kvartil Regnskapsår 4

39 Eksempelverk Regionalnett Normert inntekt i øre pr 8 T Normert inntekt - sum kostnader - 4. Kvartil - kapitalgrunnlag * % 6 - Selskap er - prioritert uttak - uttak med utkoblingsklausul 5-3. Kvartil - 2- Kvartil 3 ''"V ^Å^--. Kvartil 2 -- o J - Regnskapsår 4

40 Eksempelverk Regionalnett Driftskostnader i øre pr Driftskostnader består av: 2,5 r - Lønn - Andre driftskostnader Internprisede tjenester/ felleskostnader 4. Kvartil - prioritert uttak - uttak med utkoblingsklausul,5 Selskap ~ 3. Kvartil 2. Kvartil,5 -...i...<..?.^.i:<...?...? \ /-^v. Kvartil x Regnskapsår 4

41 wmmå, Eksempelverk Regionalnett Kapitalkostnader i øre pr 3 T Kapitalkostnader - avkastning - avskrivninger 2, Kvartil 2 - prioritert uttak - uttak med utkoblingsklausul,5" Selskap - iillllslll 3. Kvartil -" fth ' - k s-$ iiiiuiai^uuaiiii AffL 2. Kvartil,5 - r' - * + fi s.... Kvartil s % s \ s f \... " ^ - - Regnskapsår 4

42 Eksempelverk Regionalnett Driftskostnader meter linje Driftskostnader består av: - Lønn - Andre driftskostnader - Internprisede tjenester/ felleskostnader Linjemeter - luftlinje -jordkabel - sjøkabel 2 T Selskap 4. Kvartil 3. Kvartil 4 2 x Regnskapsår 4

43 Eksempelverk Regionalnett Kapitalkostnader meter linje 45 T Kapitalkostnader - avkastning - avskrivninger Linjemeter - luftlinje - jordkabel - sjøkabel 4. Kvartil Selskap 3. Kvartil Kvartil x i. Kvartil Regnskapsår 4

44 Eksempelverk Regionalnett Andel kabel samlet nett 8 T Samlet nett - luftlinje - jordkabel - sjøkabel »' Kabel - jordkabel - sjøkabel Kvartil 2 o L Selskap 3. Kvartil =?: Ifvirt I Regnskapsår 4

45 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Akershus Energiverk Alta Kraftlag A/L Andebu Elverk Andøy Energi AS Arendal Energiverk AS Arendals Fossekompani A/S Asker Elverk Askøy Elektrisitetsforsyning Aust-Agder Kraftverk Austevoll Kraftlag P/L Ballangen komm Elverk Bergen Lysverker Bindal Kraftlag Bjolvefossen A/S Bor" Energi as Borre Energiverk Bærum Energi AS Bo og Sauherad Energi AS Dalane Elverk Dragefossen Kraftanlegg A/S Drammen Energinett KB Drangedal Elverk Eid Energiverk Eidefoss A/S Eidsvoll Energiverk AS Elverum Elektrisitetsverk Etne Elektrisitetslag Evenes Kraftforsyning A/S Fauske Lysverk A/S Fin nås Kraftlag Fitjar Kraftlag P/L Fjelberg Kraftlag P/L Flekkefjord Elektrisitetsverk 2,62 6,52 4, 5, 6, 4,4 5,5 6,66 6,6,5,4,4, 3, 2,53,5,28 2,8 2,4, 5,8 2,6 8,3 5,5,3 5,3 2,,6 6,68 6,4 8,4 6,54,46,84 5, 2,48 6,8 2,2 5,5,4 3,84,3, 3,2 2,5 3,62 4,5 8,56 4,2,3 4,8,5 6, 8,5 8,6 6.36,2 3,64 2,6 5,8,6,6,3 5,24,33 5,84 36,34, 23,5 34,2 8, 2,3 4,46 4,42 6,38 24,26,43 34,23 22,35 5,54 2,3 33, 44, 2, 23,43 24,4 2,23 2, 4,4 33,8 33,5 2,4 5,38 8,82 3,4 32,68 23, 26,8 2,68.84,53 4,35,5 2,4 2,6,2,6,8 5,3, 6,62 8,63 6, 8,4 6, ,3 3,6 8,,55 5,6 6,8,3 6,8 6,6 6,8 5,5,3 6,24 4, 4,6,4 33,36 58,84 45, ,64 5, ,4 4,5 4,3 28,2 36,28 5,4 4,84 26,4 3,6 3,5 4,3 54, 36,84 32,6 38, ,42 3,3 5,53 53,8 48,3 35,2 58,6 4,66 52, 3,53 2,68 4,2 8,8 8,8, 8,38 26,2 6, ,8 2, 5,35,,85 2,, 2, ,42 5,6 6,6 4,25 5,23 2, 2,5 2,2,2 5,28 3,2 2,2 3,4 3,85 Norges vassdrags- og energiverk Sidei av Kostnadskomponenter normert Inntekt I

46 >g markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Kjøp av overførings- tjenester Avskrivninger Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Flesberg Elektrisitetsverk A/L Follo Energiverk AS Forsand Elverk Fosen Komm. Kraftlag Fredrikstad Energiverk B/A Fusa Kraftlag Gauldal Elverk Giske Elverk Gjermå Energiverk AS Gjesdal Everk Gjøvik Energi AS Gloppen Elektrisitetsverk Gulakratt Hadelands Energiverk Hadsel Energiverk AS Hafslund Nycomed AS Hallingdal Kraftnett AS Hamar-Regionen Energiverk Hammerfest Elektrisitetsverk Haram Elverk Hareid komm Elverk Haugesund Energi A/S Hedmark Energi A/S Helgeland kraftlag A/L Hemne kraftlag A/L Hemsedal Energi Hjartdal komm Elverk Hof Elverk Holmestrand Elverk Hornindal kraftlag L/L Hurum Energiverk Høland og Setskog Elverk Høyanger Energiverk 6,45 3,4 5,35 2, 8,,6 3,8,82,2 5,6,8 5,38,52,5 6,,33,83 5,43 4,6 6, 2,3,25 8,3 2, ,5,2 5,5 8,2,4 5, 6,85 4,8 3,4.52,83,2,46 8,2,8 5,6,5,3, 3,2 2, 8,,88 6,4 5,,6,,86 4,4 8, ,82 2,8 5,68 4,25,4,3 2,84 4,34 36,52 4,38 23,3 2,6 26,8 2,62 2,4 2,58 22,62 35,45 2,2 8,2,3 5,25 6,8,2 34,8 2,38 2,,35 36,48 23,2 2,,8 8,4 5,3 23,35 26, 33, ,5 4,48 5,3,6 4,6.5 3, 3,4.8 5,86,2,3 2, 4,8 8,34 8, 8,4 5, 8,5 6,3,3.4,3.3. 8, ,8 5, ,3 6, ,32 33,3 55,38 4, 38,6 5,2 46,8 4,6 35,6 4,26 35, ,3 52,32 48,42 6, ,3 36,44 36,63 3, , 5, ,2 4,8 3,4 33,4 53, ,3 2,63, ,3 8,6 5,6 8,6,38,33 2, ,4 3,64,56 38,8 5,46 26,4 8,6 3,6 5,4 5, ,58 3, ,.6 6,63 2,42 2,3 4,65 Norges vassdrags- og energiverk Side 2 av Kostnadskomponenter I

47 >g markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Indre Hardanger Kraftlag Istad Kraftselskap A/S Jondal komm Elverk Jæren Everk Karmsund Kraftlag Klepp Energi Kongsberg Energi AS Kragerø Elverk Kristiansand Energiverk Krødsherad Everk Kvam Kraftverk Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L Kvinnherad Energi AS Larvik og Lardal Elverk Lier Everk KB Lillehammer og Gausdal Energiverk Lofoten Energi IS Luostejok Kraftlag A/L Luster Energiverk A/S Lyse Kraft Lærdal Energiverk A/S Malvik Everk Masfjorden Komm Kraftlag Melhus Elverk Meløy Komm. Elektrisitetsverk Midt-Gudbrandsdal Energiverk A/S Midtre Ryfylke Ellag Modum Elverk Narvik Energiverk Nedre Eiker Energi Nes Komm. Elektrisitetsverk Nesodden Energiverk a/s Nesset Komm. Kraftverk ,8 2, 2,,4 6,86 4,3 8, 5,53 22, 23,6 6,8 5,28,65,4 28,5 5.8,32 5,85 2,5 4,6,26,24 8,38,5 6,24,24 22,3 5, 3,46 3,22,56 8,3 6,,4 5,5 2.3,3,48,4 2,8 6,3 5,,55 2.,,8,26,43 3,.65,4 2,85 2, ,2 3,5 6,5 5,4 2, 6,2.54,35,2 8,66.88, ,4 2,3 24,45 26,43 2,44 5,52 33,62 6,3 8,3,83 3,53 34,5 36,5, 8.2 2,86, 4,4 6,5 22,55 8,42 24, 25,58 2,24 43,,,4 2,4 28,4 32,55, , 5,6 6,55 6,4 5,38 5,,52 3,66 4, 8.8,3 4,43 6,8 8,8 6,3,6,4 4,,8 2,8 6,42 4,88 6,5 4,23.4 5,42 4,5,22 8,,23 6, 4,4 5,2 48,53 53,3 4. 4,83 3,85 43,6 45,8 3, 4,24 4, , 32,84 45,46 42,46 44,68 8, 5,4 54,26 52, ,35 53, 58,28 22,23 3, 5,23 3,3 4, 42,6 4,6 22, 6,2 32,6 52,,83,84, ,4 33, ,65 2,, , ,34.,86 6,4 65, , 2,2 6,4 28,4.44 6,5,8 3,4 22,3 Norges vassdrags- og energiverk Side 3 av Kostnadskomponenter prosent av

48 ig markedsavdelingen * T' Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Nissedal Komm Elverk Nittedal Energiverk Nome Elverk Nord-Salten Kraftlag A/L Nord-Troms Kraftlag A/S Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nord-Østerdal Kraftlag A/L Norddal Elverk Nordhordland Kraftlag Nordkyn Kraftlag A/L Nordmøre Energiverk AS Nore Komm. Elverk Norsk Hydro A/S Notodden Energi AS Nøtterøy-Tjøme Energi AS Odda Komm. Elverk Ofoten Kraftlag a/s Oppdal Everk a/s Orkdal Elverk Oskraft AS Oslo Energi AS Osterøy Energi AS Rakkestad Energiverk A/S Ramnes Elverk Rauland Kraftforsyningslag Rauma Energi AS Repvåg Kraftlag A/L Ringerike Interkom. Kraftverk Rissa og Stadsbygd Kraftlag A/L Rollag Elektrisitetsverk L/LI Romerike Energi AS Rygge Elverk A/S Rødoy-Lurøy Kraftverk A/S 2,84 4,3 2,8 3,6,88 6,5,65 8,5 23,48 6,5,3 2,8, 4,4 6,83 4,4 8,2 4,6 2, 2, 6,34 23,4,82,25,58 26,5 5,35,8 6,8 3,3 2,8 8,62,45 5,85 8,8 4,86,36 8,64,8,62 5,3 6,6,5 3,5 3,66,5,55 2,64,2 8,34,82. 4,5 2,3,86,5,3,48 3,4 5,3 5,2 3,2,,5,42 4,,4 34,22 25,8 22, 33,5 23,2 25, 2,,64,2 36,3,8 58,3 3,3 24,43 23,58 6,4 22, 2,8 2,62 43,86,3 26,8 2,26 2,26,33 35, 25,54 24, 2, 32,5 3,3 3,2.5 5,66 3, 6,88,2 8,2,8,8 6,44,54 6,28 3,53,,4 6,2 2,5 3,84 4,5,4 6,3 6,4 6, 4,36 5,52 2,2,5,54,4,28 3,6 5,4 8,5, , 35,2 4, 4.5 4,58 42,86 4,6 4,85 68,64 33,55 52, ,52 3,8 5, ,53 38, ,3 44, , ,55 44,3 4,5 38,2 5,8 38,6 38,26 66,3 5,38 6,35,86 4,34 5,42,63,3 28,8,5 3,6 6,4 22.5, 5,8 4,84 5, 5, 5,36 6,6, 8, 5,4 6,8 5,25,,5 6,33,8 6,6 2,8 5,42 6,53,25 Side 4 av Norges vassdrags- og energiverk Kostnadskomponenter I

49 g markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Røros Elektrisitetsverk A/S Røyken Energiverk AS,4,3 2,38,2 22,8 2,4. 6,5 48,43 44,84 4,55 2,6 Råde Komm. Elektrisitetsverk,, 25,84,8 45,38.4 Sande Energiverk,44 3,4 25,5,55 3, Sandefjord Energiverk Sandnes Energi AS Sanday Elverk Sauda Energiverk AS Selbu Komm Elverk Sigdal Elverk Sjøfossen Energi A/S Skedsmo & Sørum El. Fors. A/L Skiensfjordens Komm. Kraftselskap Skjerstad Kraftlag A/L Skjåk Kraftverk Skånevik Ølen Kraftlag Sognekraft A/S Sola Energi A/S Sotra Kraftlag Stange Komm. Elektr.Verk Stavanger Elverk Stokke Elverk Stord Komm Elektr verk Stranda Energiverk Stryn Komm. Energiverk Suldal Elverk Sunndal Kraftforsyning Sunnfjord Energiverk Sunnmøre Energi AS Svelvik Elverk Svorka Energiverk A/S Sykkylven Komm Everk Søndre Follo Energi A/S 8, ,4 22,35 26,46 25,6,58,26 23, 2,55 6,5 6,2,4 24,82 6,48,2 3, , 5,44 8,44 28,2, 2.2,3 2,6,5 4, ,2 6,8,5 3,4,25,2 2,62, 3, 2,22 5,2 4,36, 2,2,,5,.5.3 2,25 5,66, ,,84 5,58,5 3,3 32,22 28,4,,,4 2,66 6,54 35,86,5,68,26 26,4 24,2, 2,8 3,6 3, 2,3 3, ,88 6, 35,3 8,4 2.54,4 2,2 3,52 5, ,6,4 6,48 3,62,82 4, 5,5 6,,6 6,,3,2,2 5,4 8,68,23 3,38 5,2 5,4,22 6, 5,5,,44 3, 26,2 52,58 42,5 3,68 35,36 46,85 4,23 4,64 6,3 52,86 3,34 48,52 46,24 43, ,88 35,3 42, ,3 44, ,65 45,48 32,56 48,25 45,6 33,54 2,82 3,62 6,3 2,6 5,2 3.5,4 4,85 2,5 3,28 3,6 2,4 3,6,64 2,4,3 5,82 5,53,5 6,, 22,3 28,4 33,4 24,24 2,4 48,8 8,83 24,8 Norges vassdrags- og energiverk Side 5 av Kostnadskomponenter

50 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Sør-Aurdal Energi Sor-Troms Elforsyning A/S Sø- Trøndelag Kraftselskap Sørfold Kraftlag A/L Tafjord Kraftselskap Time Energi Tinn Komm. Elverk Toten Komm Elverk Troms Kraftforsyning Trondheim Energiverk Trøgstad Elverk Tydal Komm. Kraftverk Tysnes Kraftlag P/L Tyssefaldene Aktieselskabet Tønsberg Energiverk AS Ulstein Energi AS Uvdal Kraftforsyning A/L Valdres Energiverk AS Vang Energiverk Varanger Kraft AS Vest-Agder Energiverk Vest-Oppland Komm. Kraftselskap Vest-Telemark Kraftlag Vestby Everk Vesterålskraft AS Vestnes Komm. Elverk Volda Komm. Elverk Voss og Omland Energiverk AS Våle Komm Elverk Ytre Fjordane Kraftlag Ytre Sandsvær Elverk BA Ytre Sogn og Sunnfjord Energiverk Ørskog Interkommunale Kraftlag 4,35 4,8 2,3 3,3 2,86,5 23,2 2,4 3,46 2,3 3,2,5, 8,8,3,56,3 2, 2,68,23 2,3 3, , ,4 2,5 2,82 2,6 4,8,56, 2.4 8,3,4 2,.34,24,26 6,66,53,6,3 2,68 6,46 3,44 4,3 6,8,4 6,36 6,3 5,4,5 2,,85,8 3,8 8,44 4,3 5,,5 8,8 6,2 2,2,8 28,3 8,68,26,8 38,43 6,6 6,3 5,4 32, 26,, 2,5 2,43 38,62 6,8, 6,5. 2,,28 4,26,2 2,65,86, 25,55 4,85 28,62 25,86 23,33,62 25,58 5, 6,33,22 8,45 8,33 4,8,,45 8,6,4 8,55, 5,65 4,8 8,2 6,2 4,4 6,66 6,8,46 6,28 8,2 5,43 5,2,4 5,3 8,8,22 5,84 6,8 6, 4,2,5 5,4 3,65 53,43 5,58 4,2 3, 3,4 34,5 65, ,2 5, 4,8 4, 2,6 44,8 8,8 52,33 4,2 4,85 38,38 52, 45, , ,26 46, , 5, , ,4 2,38 6,34 2,4 34,,,8,84 2,65 23,82, 23,83,6 6,6, ,46 26,2,6 2,2.66 2,58 4, ,68 4,6,3, 42, 24,53 Norges vassdrags- og energiverk Side 6 av Kostnadskomponenter

51 ig markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Driftsresultat/avkastning Avskrivninger Kjøp av overføringstjenester Nettap Driftskostnader Årlig tilgang Ørsta Energiverk Østfold Energiverk AS Øvre Eiker Elverk Ålesund og Sula Everk Årdal Kommunale Energiverk 2,4 5,62 8,3, 2,6,5 2, 3,6 4,4 8,3,22 3,6 28,34 22,84,2,4 6,2 6,3,56 5,45 5,5 34,5 32,8 34, 65,55 5,62,6, ,8 Norges vassdrags- og energiverk Side av Kostnadskomponenter

52 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Lønnskost. i prst av driftskost. Andre driftskost. i prst.av driftskost. Internprisede tjenester/ felleskost. i prst. av driftskost. Normert inntekt i øre pr Driftskost i øre pr Kapitalkost. i øre pr Driftskost. linjemeter Kapitalkost linjemeter Driftskost abonnent Kapitalkost abonnent Måling og avregning abonnent Linjemeter abonnent Levert pr abonnent Andel kabel i prst. av samlet nett Andel lavspent i prst. av distr.nett Akershus Energiverk Alta Kraftlag A/L Andebu Elverk Andoy Energi AS Arendal Energiverk AS Arendals Fossekompani A/S Asker Elverk Askøy Elektrisitetsforsyning Aust-Agder Kraftverk Austevoll Kraftlag P/L Ballangen komm. Elverk Bergen Lysverker Bindal Kraftlag Bjølvefossen A/S Bodø Energi as Borre Energiverk Bærum Energi AS Bø og Sauherad Energi AS Dalane Elverk Dragefossen Kraftanlegg A/S Drammen Energinett KB Drangedal Elverk Eid Energiverk 58,86 4,8 63, 4, ,54 46,5 36, 46,2 4, 4., 4,5 36,84 34, ,55 48,3 34, 3,3 3,6 22,2 48,6 4,4 42, 36,8 5,56 45,, 4,3 38,86 2,56 33,4 4, 3,5 2,64 4,3 3,6 2, 4,8 28, 26,3 5, 2,4 2,83 43,6,,42,,,6 38,46 3,28 25,4 32,,36 8, 85,38 38,86 5, 35,42 2, 3,48 23,5 3,,8 3,8 64,88 8,, 3. 2,8 6,4 3,2 3,83 4,55, 6,3 2,5 24,2 5,43 2,58 2,55 6,5 6,2 3,26 8,88 2, 2,33,5 2,3 2,84 5,,6,5,2 6,5 2,8 3, ,43,54 2, 4,46,83,4 6,6 4,3 4,,8 8,5,8 6,48, 8,45 3,84 4,3 5,83.5 3,8,38 3, ,3,83,42 4,6,6,6 3,4 5,53 2,6 6,4 6,56 2,68 4,2,6 3, ,8 5,63 26,34 2,22 5,8, 56,25 3, 8,26,6 5,5 63,44 6,38, 46,4 63,65 2,6 24,5 24, ,,5 22,45 2,3 42,8 6, 6,3 6,4, 4, 5, 6,38,8 52,2 3,6 53,8, 5,4 3,5,6 6, 6,3 54, 2,42 58,63 66,5 Eidefoss A/S Eidsvoil Energiverk AS Elverum Elektrisitetsverk Etne Elektnsitetslag Evenes Kraftforsyning A/S Fauske Lysverk A/S Finnås Kraftlag Fitjar Kraftlag P/L 52,8 22,3 6,3 3,6 38, 4,2 42, ,5,23 3,3 5,43 33,84 48,8 35, 33,42,6 6,38 5,88,8 2,, 22,2 5,6 3,63 8,35 4, 22,8 23,65 8,32 2,22 2,5 5,6 5,22 5,53,52 2,4 8,85,4 6,8,4 5,6 4,23 6,2 5, ,48 3, , 8,2 3,38 22,56 38,2 33,33 4,26 4,86 5,88,8 66,45 6,2 65,4 66,6 6,2 3,36 Norges vassdrags- og energiverk Side av Nokkeltall

53 utarbeidet av Enok- og markedsavdelingen Regnskapsåret 4 Everk Lønnskost. i prst. av driftskost. Andre driftskost i prst.av driftskost. Internprisede tjenester/ felleskost. i prst. av driftskost. Normert inntekt i ørepr Driftskost i øre pr Kapitalkost. i øre pr Driftskost. linjemeter Kapitalkost linjemeter Driftskost. abonnent Kapitalkost. abonnent Måling og avregning abonnent Linjemeter pr abonnent Levert pr abonnent Andel kabel i prst. av samlet nett Andel lavspent i prst av distr.nett Fjelberg Kraftlag P/L Flekkefjord Elektrisitetsverk Flesberg Elektrisitetsverk A/L Follo Energiverk AS Forsand Elverk Fosen Komm. Kraftlag Fredrikstad Energiverk B/A Fusa Kraftlag Gauldal Elverk Giske Elverk Gjermå Energiverk AS Gjesdal Everk Gjøvik Energi AS Gloppen Elektrisitetsverk Gulakraft Hadelands Energiverk Hadsel Energiverk AS Hafslund Nycomed AS Hallingdal Krattnett AS Hamar-Regionen Energiverk Hammerfest Elektrisitetsverk Haram Elverk Hareid komm. Elverk Haugesund Energi A/S Hedmark Energi A/S Helgeland kraftlag A/L Hemne kraftlag A/L Hemsedal Energi Hjartdal komm. Elverk Hof Elverk Holmestrand Elverk 34,5 4,5 65, 54,56 65,2 4, 35,2 46,88 4,52 6, 2,34 52,6 44,25 3,83 45,82 48,3 33,3,3 54, 62,2 4,2 38,24 68,4 42,4 33,4 43,46 56,38 55,52 62,6 52,44 63,3 25,3 2,33 34,,8 34, 34,3 4,23 3,3 43, 3, 24,5 2, 34,3 2,3 54,8 36, 44,,6 25,2 3,8 4,83 24,5 3,6 2,35 2,8 48,43 43,62 42,4 3,84 3,4 36, 4,2 2,, 25,62,,8 5,5 5,2,3, 48,,35 2,2 4,8, 4,62 2,3,,8, 8,88 3,6, 3,5 44, 8,,,8,,42, 2,44,24 3,64,4 22,5,8 6,83 26, 24,88,35 2,23 6,3 2,2 2,6 2,3 6,3 8,6 8,34 2, 4,3,48,6 2,6,3 2,65 8,58 28, 2,3 3,3 23, 8,82 8,2,3 5,42 5,84 2,46,33 6,52 3,86,64,88,56 6,65 4,46,6 5,85 8,44,8 5,84 4, 4,8 8, 6,88,6 6,34 8,5,3,32 4,82 8,, 6,5 5,8 2,64,8 4, 5,8 4,5 4,65 5, 5.2 6,38 5,84 4,32 2,23 6,2 8,68 3, 5,8,5 4,55 3,8 4,65 5,5,34 3,3 6, 4,4 2,8 2,84,88 6,53 6, ,3 6,, 38,5,28 3,4 56,,34 4,66 5,2 3, 5, 2,33,2 4,42 5,2 6,38 62,26 25,26 35, 25, , 5,6 3,2 6,6 2,2 36,3 5, 24,8 4,6 66,88 6,8 64,3 68,2 63,8 63,55 5,4 62,3 6,85 6,52 6,85 65,34 86,6 62,2 45,2,22 54,8 53,85 68,82,2 4,8 6, 66,3 5, ,2 58,63 6,2 63,4 6,8 68, Norges vassdrags- og energiverk Side 2 av Nokkeltall

NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet. NTE har et km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter

NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet. NTE har et km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet NTE har et 13 000km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter 99,99 % oppetid i nettet Resultat etter skatt 88 mill kr. Investering i 2010

Detaljer

BKK Nett AS firmapost@bkk.no www.bkk.no

BKK Nett AS firmapost@bkk.no www.bkk.no Firma E-post Hjemmeside Agder Energi Nett AS nett@ae.no www.aenett.no Alta Kraftlag AL firmapost@altakraftlag.fm.no www.altakraftlag.no/ Andøy Energi AS firmapost@andoy-energi.no Arna Kraftselskap AS favgruppen@fav.no

Detaljer

NTEs nett. I 90 år har NTE bygd ut kritisk infrastruktur for modernisering av samfunnet

NTEs nett. I 90 år har NTE bygd ut kritisk infrastruktur for modernisering av samfunnet Nettleie 2012 NTEs nett I 90 år har NTE bygd ut kritisk infrastruktur for modernisering av samfunnet 13 500 km linjenett Oppetid: 99.98 prosent Halvparten av kundene husker ikke sist strømmen var borte

Detaljer

Nr 08 ØSTI STATISTIKK OVER OVERFØRINGS- TARIFFER I DISTRIBUSJONSNETTET 1996 OCT 0 S. ssesf^.pivf 1 NO9705327. Inger Sætrang (red.)

Nr 08 ØSTI STATISTIKK OVER OVERFØRINGS- TARIFFER I DISTRIBUSJONSNETTET 1996 OCT 0 S. ssesf^.pivf 1 NO9705327. Inger Sætrang (red.) NVE - & - NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Inger Sætrang (red.) NO975327 ssesf^.pivf 1 OCT S ØSTI STATISTIKK OVER OVERFØRINGS- TARIFFER I DISTRIBUSJONSNETTET 1996 ENØK- OG MARKEDSAVDELINGEN 29-4 Nr 8 1996

Detaljer

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.01.2015 Vår ref.: 201403051-3 Arkiv: 634

Detaljer

Valg og installasjon av standardisert AMS HAN-grensesnitt

Valg og installasjon av standardisert AMS HAN-grensesnitt Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.09.2015 Vår ref.: 201505604-1 Arkiv: Deres

Detaljer

Infoskriv ETØ 4/2016: Rapportering i erapp i forbindelse med implementering av AMS og overgang fra fellesmåling til individuell måling

Infoskriv ETØ 4/2016: Rapportering i erapp i forbindelse med implementering av AMS og overgang fra fellesmåling til individuell måling Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2016 Vår ref.: 201603342-1 Arkiv: 620

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2012

Avbruddsstatistikk 2012 Avbruddsstatistikk 2012 Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda NVEs rolle i avbruddsrapportering Gjennomgang av statistikken t.o.m. 2012 Ikke levert energi (ILE)

Detaljer

KOSTNADER VED FUNKSJONELT OG SELSKAPSMESSIG SKILLE

KOSTNADER VED FUNKSJONELT OG SELSKAPSMESSIG SKILLE AS KOSTNADER VED FUNKSJONELT OG SELSKAPSMESSIG SKILLE THEMA-notat 2016-01 4. mars 2016 OM OPPDRAGET Olje- og energidepartementet har foreslått å innføre krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for

Detaljer

Høring av forslag til endringer i forskrift om energiutredninger

Høring av forslag til endringer i forskrift om energiutredninger Flere mottakere. Se mottakerliste Vår dato: 16.01.2017 Vår ref.: 201700214-2 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Henriette Birkelund Høring av forslag til endringer i forskrift om energiutredninger

Detaljer

Finnås Kraftlag SA Fitjar Kraftlag SA Fjelberg Kraftlag Fjordkraft AS Flesberg Elektrisitetsverk AS For Better Days AS Forbrukerombudet

Finnås Kraftlag SA Fitjar Kraftlag SA Fjelberg Kraftlag Fjordkraft AS Flesberg Elektrisitetsverk AS For Better Days AS Forbrukerombudet Mottakerliste: A/S Norske Shell Agder Energi Nett AS AKER KVÆRNER STORD AS Aktieselskabet Saudefaldene Alcoa Norway ANS Alta Kraftlag SA Andøy Energi AS Arbeids- og sosialdepartementet AS Eidefoss Askøy

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Liste over høringsinstanser Departement

Liste over høringsinstanser Departement Liste over høringsinstanser Departement Arbeids- og sosialdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2004

Avbruddsstatistikk 2004 Avbruddsstatistikk 2004 Amir Messiha 9 2005 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2004 Statistikk over avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbrukere i Norge Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet. Inger Sætrang

Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet. Inger Sætrang Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet 2012 Inger Sætrang 7 2012 R A P P O R T Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet 2012 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2003

Avbruddsstatistikk 2003 Avbruddsstatistikk 2003 Amir Messiha 6 2004 R A P P O R T Avbruddsstatistikk 2003 Statistikk over avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbrukere i Norge Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

KIS og kvalitetskrav til elmålar. Ove Myklebust Elmåledagane, 28. oktober 2009

KIS og kvalitetskrav til elmålar. Ove Myklebust Elmåledagane, 28. oktober 2009 KIS og kvalitetskrav til elmålar Ove Myklebust Elmåledagane, 28. oktober 2009 Kundar i Norge Bydrift Longyearbyen VarangerKraft Alta Kraftlag Nord Troms Kraftlag Hammerfest Energi Ishavskraft Andøy Energi

Detaljer

FOR STORE OPPGAVER, FOR LITE PENGER? PRESENTASJON TIL NVEs ENERGIDAGER 19. OKTOBER 2012 VED HÅKON TAULE, THEMA CONSULTING GROUP

FOR STORE OPPGAVER, FOR LITE PENGER? PRESENTASJON TIL NVEs ENERGIDAGER 19. OKTOBER 2012 VED HÅKON TAULE, THEMA CONSULTING GROUP FOR STORE OPPGAVER, FOR LITE PENGER? PRESENTASJON TIL NVEs ENERGIDAGER 19. OKTOBER 2012 VED HÅKON TAULE, THEMA CONSULTING GROUP KRAFTSEKTOREN HAR LEVERT TIL EIERE OG SAMFUNNET FORØVRIG Utvikling av årlig

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

http://p360/locator.aspx?name=dms.document.details.2&module=document&veri...

http://p360/locator.aspx?name=dms.document.details.2&module=document&veri... Side 1 av 4 360 Søk kontakt Virksomhet: Norsk Gjenvinning Norge AS Saksdokument Høring - Endring i forskrift om energiutredninger Vis oversikt Dokument: 201401704-60 Dokumentdato: 02.07.2015 Dokumentkategori:

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet

Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet 2013 14 2013 R A P P O R T Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet 2013 Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapportnr.

Detaljer

POSTJOURNAL ENOVA. Nettpåslag Øvre Eiker Nett AS REF:Nett: N2- Saksansv. VIRK-VØR-BRR

POSTJOURNAL ENOVA. Nettpåslag Øvre Eiker Nett AS REF:Nett: N2- Saksansv. VIRK-VØR-BRR Side 1 Arkivsak/doknr. 14/60-65 Sakstittel Dok.dato 01.08.2014 Rapportering nettpåslag termin 3 2014 Avsender Øvre Eiker Nett AS Nettpåslag Øvre Eiker Nett AS REF:Nett:110136 Arkivsak/doknr. 14/60-66 Sakstittel

Detaljer

Høringsinstanser. Fylkeskommunene. Kommunene

Høringsinstanser. Fylkeskommunene. Kommunene Høringsinstanser Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo Forsvarsdepartementet, Postboks 8126 Dep, 0030 Oslo Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo Justis- og

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

POSTJOURNAL ENOVA. søknadsbehandling energitiltak bygg Dokumenttittel Arkivkode 1-N1-MARK;

POSTJOURNAL ENOVA. søknadsbehandling energitiltak bygg Dokumenttittel Arkivkode 1-N1-MARK; Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1529-23 Sakstittel Dok.dato 26.11.2014 Offentlig anskaffelse - Programkoordinator Avsender *** søknadsbehandling energitiltak bygg Tilbud AAOFF; MARKED-MBYGG-MFO Arkivsak/doknr.

Detaljer

POSTJOURNAL ENOVA. Tilskuddsordningen for husholdninger - Omgjøring av avslag ID 51892 Saksansvarleg ENO- -SIH. Sakstittel. Dokumenttittel.

POSTJOURNAL ENOVA. Tilskuddsordningen for husholdninger - Omgjøring av avslag ID 51892 Saksansvarleg ENO- -SIH. Sakstittel. Dokumenttittel. Side 1 Arkivsak/doknr 12/2-280 Dok.dato 13.08. Klager Tilskuddsordningen for husholdninger Mottaker Kristian Skjerning Kyed AAHUSH Omgjøring av avslag ID 51892 Arkivsak/doknr 12/2-281 Dok.dato 13.08. Klager

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2000 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Statssertifikater NO0010008881 5.25% 1999/2000... 99,89

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Eiendomsspar Energi AS Elkem AS Elkraft AS Eneas Energy AS Energi Salg Norge AS ENERGI SYSTEM AS ENERGIPLAN AS Enfo Energy AS Engeset Kraft AS Eramet

Eiendomsspar Energi AS Elkem AS Elkraft AS Eneas Energy AS Energi Salg Norge AS ENERGI SYSTEM AS ENERGIPLAN AS Enfo Energy AS Engeset Kraft AS Eramet Mottakerliste: Agder Energi Nett AS Agder Energi Vannkraft AS Agva Kraft AS Akershus Energi Vannkraft AS Aktieselskabet Saudefaldene Aktieselskabet Tyssefaldene Alta Kraftlag SA Andøy Energi AS Arctic

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste Kommunene: Drammen kommune Flesberg kommune Flå kommune Gol kommune Hemsedal kommune Hol kommune Hole kommune Hurum kommune Kongsberg kommune Krødsherad kommune Lier kommune Modum kommune Nedre Eiker kommune

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2001 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Statssertifikater NO0010047038 6,50% 2000/2001... 99,76

Detaljer

Jacobsen Elektro AS REFERANSELISTE JORDSLUTNINGSSPOLER Kunde Transformatorstasjon Spoleytelse kvar Spenning Levering Regulator ABB AS Klepstad 1905 22: 3 kv 2011 REG-DP ABB AS Korgen 2032 22: 3 kv 2013

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

POSTJOURNAL ENOVA. Side 1. Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 07.10.2013-13.10.2013

POSTJOURNAL ENOVA. Side 1. Inn- og utgående post, Enova, for perioden: 07.10.2013-13.10.2013 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/2-631 Sakstittel Dok.dato 23.09.2013 Klager Tilskuddsordningen for husholdninger Mottaker Kristian Larsen 2012 Arkivkode 1-N1-EB; AAHUSH Tilskuddsordningen for husholdninger -

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet

Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet Kr Kr Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet Kr Kr Kr Kr En studie av nettselskaper med lavt DEA-resultat 61 2012 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr R A P P O R T Kostnadseffektivitet i

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2013

Avbruddsstatistikk 2013 Avbruddsstatistikk 2013 Astrid Ånestad Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda NVEs rolle i avbruddsrapportering Hendelser i 2013 som har påvirker statistikken Gjennomgang av statistikk

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012

Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Fylke Kommune Virksomhet Leverer til Påpekning av plikt Varsel om vedtak Distriktskontor Regionkontor Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Reviderte vannverk fordelt

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

POSTJOURNAL ENOVA. Nettpåslag Kværner Stord AS 2-N2- Saksansv. VIRK-VØR-BRR

POSTJOURNAL ENOVA. Nettpåslag Kværner Stord AS 2-N2- Saksansv. VIRK-VØR-BRR Side 1 Arkivsak/doknr. 13/188-30 Sakstittel Dok.dato 03.06. Rapportering nettpåslag termin 2 Avsender Kværner Stord Nettpåslag Kværner Stord AS Arkivsak/doknr. 13/174-3 Sakstittel Dok.dato 03.06. Undersøkelse

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2003 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Statskasseveksler NO0010136914 0.00% 2002/2003... 98,80

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

FirmaNavn PostAdresse PostNr PostSted KontaktNavn Fra målepunkttil målepunkt Orgnr. VOKKS Nett AS Postboks 160 2882 Dokka Gunnar Løkkebo 1000000

FirmaNavn PostAdresse PostNr PostSted KontaktNavn Fra målepunkttil målepunkt Orgnr. VOKKS Nett AS Postboks 160 2882 Dokka Gunnar Løkkebo 1000000 FirmaNavn PostAdresse PostNr PostSted KontaktNavn Fra målepunkttil målepunkt Orgnr. VOKKS Nett AS Postboks 160 2882 Dokka Gunnar Løkkebo 1000000 1032999 882783022 Mørenett AS Postboks 1500 6025 Ålesund

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

POSTJOURNAL ENOVA. Nettpåslag Luster Energiverk AS REF:Nett:110104 Saksansv. VIRK-VØR-BRR

POSTJOURNAL ENOVA. Nettpåslag Luster Energiverk AS REF:Nett:110104 Saksansv. VIRK-VØR-BRR Side 1 Arkivsak/doknr. 14/60-35 Sakstittel Dok.dato 18.07.2014 Rapportering nettpåslag termin 3 2014 Avsender Luster Energiverk AS Nettpåslag Luster Energiverk AS REF:Nett:110104 Arkivsak/doknr. 14/761-5

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer