PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN"

Transkript

1 SALGSINFORMASJON

2 PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN BYGGETRINN 1 ETASJE LEIL. NR. ANTALL ROM BRA KVM P-ROM KVM / TERRASSE KVM PRIS 1. etg 101* Solgt 1. etg 102* 3 (4) Solgt 1. etg 103* 3 (4) etg 104* Solgt 1. etg 105* 3 (4) Solgt 2. etg 201* etg 202* 3 (4) Solgt 2. etg 203* 3 (4) Solgt 2. etg 204* Solgt 2. etg 205* 3 (4) etg 301* etg 302* 3 (4) Solgt 3. etg 303* 3 (4) Solgt 3. etg 304* Solgt 3. etg 305* 3 (4) Solgt 4. etg 401* etg 402* 3 (4) Solgt 4. etg 403* etg 404* BYGGETRINN 2 1. etg 2-101* etg 2-102* etg 2-103* 3(4) etg 2-104* 3(4) etg 2-201* etg 2-202* etg 2-203* 3(4) etg 2-204* 3(4) etg 2-301* etg 2-302* etg 2-303* 3(4) etg 2-304* 3(4) * Med leilighetene følger garasjeplass. Se for øvrig punkt om boder og parkeringsplasser i Salgsinformasjon for Bjørklundgården. ** Leilighetene kan leveres med adskilt hybeldel for utleie uten tillegg i prisen. Se egen planløsning i prospekt. Omkostninger Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi (Ved kjøp av helt ny bolig skal det kun betales dokumentavgift for andel tomteverdi og ikke av leilighetens salgspris. Dokumentavgift andel tomteverdi er ca kr 75,- pr m2 BRA i henhold til kontraktstegning.) Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr. 525,- Attestgebyr kr. 202,- Oppstartskapital/stiftelse av sameiet kr ,- Etableringsgebyr kabel-tv/internett kr ,- Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer, tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Betalingsplan vedlagte prisliste. 10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova 47. Selger forbeholder seg retten til å kredittvurdere kjøper. For utfyllende informasjon om prosjektet som; lovverk,nærområde, arealer, byggemåte, parkering, boder, utleie, ferdigstillels e,energimerking,ligningsverdi, heftelser, fellesutgifter og andre kostnader, regulering,selgers forbehold, sameiet, salgsvilkår og forbrukerinformasjon ved kjøpetilbud se vedlagte salgsinformasjon for Bjørklundgården fra EiendomsMegler 1 Lillehammer. Telefon: Fax: Sist oppdatert

3 SALGSINFORMASJON BJØRKLUNDGÅRDEN BYGGETRINN 1 & 2 SELGER / HJEMMELSHAVER Olsen Bergs gate 37 AS, org.nr C/O Veidekke - Postboks 507 Skøyen, 0214 OSLO EIENDOMSMEGLER EiendomsMegler 1 Lillehammer og Gudsbrandsdal AS, org. nr.: Telefon / Telefaks Ingrid Sunniva Bungum, Megler MNEF Telefon: / , E-post: Eirik Eggen Heltorp, Eiendomsmegler MNEF Telefon: / , E-post: I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av involverte parter. Dersom partene ikke oppfyller krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. OVERTAGELSE OG INNFLYTTING Byggetrinn 1 vil ha overtagelse i løpet av 4. kvartal Byggetrinn 2 vil ha antatt overtakelse i siste del av2 kvartal Dette under forutsetning av byggestart 2. kvartal Ved senere byggestart endres overtagelsestidspunkt tilsvarende. Med byggestart menes fra det tidspunkt byggearbeidene faktisk igangsettes. Gravearbeider i grunnen er ikke å anse som byggearbeid. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøper senest 6 uker før overlevering. Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en håndbok som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i boligen, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider/produkter. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse av boligene. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligene. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik ferdigattest ofte foreligger en tid etter innflytting. overtagelse og avhenger av blant annet årstid for opparbeidelse av utomhusareal. Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør i forbindelse med overtagelsen. FELLESUTGIFTER Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir, vil blant annet avhenge av hvilke ytelser sameiet rekvirerer og utviklingen av markedsprisen for disse ytelsene. Erfaringsmessig vil fellesutgiftene beløpe seg til ca. kr 25,- til kr 29,- pr. kvm. BRA/mnd. I tillegg kommer kostnad for fjernvarme/varmtvann. Erfaringsmessig beløper dette seg til ca. kr. 5,- til kr. 8,- pr. kvm. Fellesutgiftene skal dekke blant annet varmtvann, vannbåren oppvarming, forsikring, kommunale avgifter, forretningsførsel, samt renhold og vedlikehold av fellesarealer. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte. Kjøper vil være forpliktet til å dekke sin forholdsmessige andel av sameiets fellesutgifter i henhold til eierseksjonsloven og sameiets vedtekter. PRISER Boligprisene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisen på boliger som ikke er solgt. KJØPSOMKOSTNINGER Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel tomteverdi, ca. kr 75,- pr. kvm BRA (se prisliste). Gebyr for tinglysning av skjøte, f.t. kr 525,-. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån, f.t. kr 727,- pr. obligasjon inkl. attest. Oppstartskapital/stiftelse av sameiet kr ,-. Etableringsgebyr kabel-tv/internett kr ,-. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. BETALINGSPLAN Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales ved kontraktinngåelse til meglers klientkonto, og at skriftlig dokumentasjon på finansiering fremlegges av kjøper. Slik(e) delinnbetaling(er) fra kjøper forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova 12. Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova 47. Stilles ikke slik garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. Hovedoppgjør (rest kjøpesum og kjøpsomkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest én uke før overtagelse av eierseksjonen. Eventuelle tilvalg vil faktureres særskilt. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved konktraktinngåelse og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av boligen. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold. Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers innbetalte delinnbetaling, herunder også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av kjøpers mislighold. GARANTIER Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova, og selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesum i byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova 47. Kostnader ved evt. påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. LIGNINGSVERDI Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger utgjør ca. 30 % av den beregnede markedsverdien. For sekundærboliger skal ligningsverdien utgjøre ca. 60 % av den beregnede markedsverdien. For øvrig gjøres oppmerksom på nyere regler for fastsettelse av ligningsverdi der kjøper selv må sende opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om at regelendringer kan medføre endret ligningsverdi for boligene. FORRETNINGSFØRSEL Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men kontrakt med forretningsfører vil bli inngått på vegne av sameiet før konstituerende sameiermøte. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører etter eget skjønn.

4 FORSIKRING Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. MATRIKKEL / ADRESSE Gnr. 200 Bnr i Lillehammer kommune. Seksjonsnummer for hver bolig fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Adressen er i dag Olsen Bergs gate 37, 2615 Lillehammer. Endelig adresse og husnummer fastsettes av kommunen. TOMT Eiet tomt på ca kvm. Det vil kunne bli foretatt grensejusteringer i forbindelse med utbyggingen. Tomtens areal etter evt. justeringer er ennå ikke fastsatt. OFFENTLIG INFORMASJON Eiendommen inngår i egen transformasjonsplan for området. Det foreligger godkjent rammesøknad for omsøkt bebyggelse. SERVITUTTER / RETTIGHETER / HEFTELSER Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Seksjonene vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser. Selger kan også tinglyse bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, pålagt av offentlige myndigheter eller nødvendige bestemmelser knyttet til sameiet eller naboforhold. AVTALEMESSIGE FORHOLD Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme juridiske person. Vedtekter for sameiet vil bli utarbeidet av selger. Så snart dokumentene er ferdige vil de bli tilsendt kjøper eller de kan innhentes hos megler. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere sameiermøter. Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle salg i prosjektet. LOVGRUNNLAG Boligene selges i henhold til Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13. juni 1997 nr. 43 (Bustadoppføringslova) som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap eller annen profesjonell part, legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. AVBESTILLING Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av kjøper. EIERFORM OG ORGANISERING Eierseksjonen vil tilhøre et sameie som også omfatter garasjeanlegg. Selger vil kunne seksjonere prosjektet Bjørklundgården i to sameier, hhv 19 leiligheter i byggetrinn 1 og 12 leiligheter i byggetrinn 2 avhengig av salg og gjennomføringstidspunkt. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. Vedtekter vil bli utarbeidet av selger i samråd med forretningsfører før konstituerende sameiermøte. Så snart utkastene er ferdige vil de oversendes kjøperne. Dokumentene vil i sin endelige form vedtas på konstituerende sameiermøte og kan senere endres. Selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele parkering og sportsboder på den måten som for selger anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som en særskilt næringsseksjon. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. De andre sameierne har, i henhold til Eierseksjonslovens 25, panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. ADGANG TIL UTLEIE Eier får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut. AREALANGIVELSER Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom i prislisten dette er boligens BRA-areal fratrukket innvendige boder og veggene til disse. ENERGIMERKING Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig bli vedlagt i boligens håndbok ved overlevering TILVALG OG ENDRINGER Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli presentert i en egen tilvalgsbrosjyre og omfatter blant annet ulike typer parkett, veggfarger, fliser på bad, fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger, bad- og kjøkkenarmaturer og endringer i elektroinstallasjoner. Adgang til tilvalg/endringer er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova 9. Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale. Eventuelle tilvalg kan bli fakturert direkte fra entreprenør. Endringer ut over de som fremkommer i tilvalgbrosjyren må på fritt grunnlag vurderes av selger og dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre endringer kan foretas og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, vindusform og plassering av vann og avløp. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, er interessent/kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/endring som denne mener skal være mulig å få levert av selger. Konferer megler for nærmere informasjon. FORBEHOLD Byggestart er avhengig av et tilfredsstillende forhåndssalg. Videre er byggestart avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt fra myndighetene i god tid før byggestart. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/ internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til dette. Alle illustrasjoner, 3D perspektiver, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således

5 ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og det vil derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Innvendige 3D perspektiver er tatt fra arkitekttegninger av ulike boliger og gjenspeiler ikke en aktuell leilighet. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning. VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE Følgende dokumenter utgjør en del av denne salgsoppgave: Plantegning og etasjeplan Prisliste Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om selgers rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende. Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at den ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, men er ikke endelig fastsatt og kan endres i forbindelse med detaljprosjekteringen. Selger står fritt til å endre boligbetegnelse i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endring av antall boliger. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/ kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere boliger til samme kjøper. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. Det vises for øvrig til Lov om eierseksjoner 22. Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers budskjema/ midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i budskjema/ midlertidig kjøpekontrakt. Ved eventuell endring i eierskap eller navnendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe et administrasjonsgebyr. Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og salgsoppgave. VEDERLAG Megler har et vederlag på kr ,- eks. mva. pr. solgte enhet i prosjektet. Tilrettelegging kommer i tillegg med kr ,- pr. enhet. Utlegg betales av selger. SALGSPROSESSEN Bud mottas på vedlagte budskjema i henhold til standard rutiner. Boligene selges til faste priser. Innlevert kjøpetilbud er bindende for kjøper. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper. Selger har rett til å endre priser på usolgte boliger til enhver tid. Salgsoppgaven kan ikke anses som et bindende tilbud i avtalerettslig forstand. Det er ikke inngått bindende avtale om kjøp av bolig før selger har akseptert kjøpers bud.

6

7

8

9

10

11 6 A B C F G 5 Agr. TEKNISK ROM 15.8 m² DISP 11.7 m² SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS 5.6 m² 5.6 m² 5.6 m² 5.6 m² 5.8 m² GANG 14.2 m² TRAPPEROM HEIS 15.9 m² 4.1 m² SPORTS SLUSE SPORTS 8.9 m² 6.1 m² 7.5 m² HC SPORTS SPORTS 5.3 m² 5.4 m² SPORTS 5.1 m² 2 PARKERINGSKJELLER m² SPORTS 5 m² 1 3 SYKKELPARKERING DISP 7.6 m² B C SØPPELROM 21.6 m² D NYE AKSER LAGT INN, SJAKT VED HEIS UTGÅR, ENDRET LR BjH SLAGR. PÅ TRE DØRER C JUSTERING VEGG SØPPELROM LR BjH B TRAPPEROM JUSTERT 0,5M MOT SØR LR BjH A ENDRING AKSEMÅL, ENDRET INNDELING AV LR BjH PARKERINGSPLASSER OG ER Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. RAM ARKITEKTUR Elvegata Lillehammer T: Oppdragsgiver: OLSEN BERGS GATE 37 A/S Tegningsnavn Tegningsstatus Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: FORPROSJEKT 1:100 F Prosjekt BJØRKLUNDGÅRDEN Dato: Tegnet av: Kontrollert av: BYGG 2 - PLAN LR BjH G Prosjektnr.: D H:\13.035\tegninger\REVIT\Sentralfil-IKKE RØR\13035_Bjørklundgården_Bygg02.rvt :59:34

12 A B C D E F G TRAPPEROM HEIS 15.9 m² 4.1 m² m² m² 2.8 m² 3.3 m² 3.2 m² 4.6 m² 10.2 m² 12.7 m² 12.7 m² 8.5 m² GANG 9.7 m² 7 m² Room 8.2 m² 4.5 m² GANG 11.2 m² m² 10.4 m² 3.7 m² m² 3.8 m² 3.7 m² 38.2 m² (Evt. sov/ktr) (Evt. sov/ktr) 46.3 m² 37.4 m² 44.6 m² 11.7 m² m² 26.8 m² 24.4 m² 31.3 m² L-104 BRA eks. balkong 97m² L-103 BRA eks. balkong 86m² L-102 BRA eks. balkong 78m² L-101 BRA eks. balkong 113m² F NYE AKSER LAGT INN, SJAKT VED HEIS UTGÅR LR BjH E ENDRING INNREDNING LITE EROM LEIL 101,201,301 LR BjH D VINDUER GJENNOMGÅTT IFHT BYGG 1, ENDRET BREDDE LR BjH PÅ TO VINDUER MOT NORD C TRAPPEROM JUSTERT O,5M MOT SØR, LEIL 103/203/303 LR BjH SPEILVENDT B ENDRING LEIL. 101 OG 104, INNTRUKKET SVALGANG MOT LR BjH NORD, ENDRET SLAGR. INNG.DØR TIL LEIL. 103 OG 104, DYBDE ER A ENDRING AKSEMÅL, ENDRINGER I INNDELING LEILIGHET LR BjH 101 OG 104 Rev Dato Tekst Tegn. Kontr. RAM ARKITEKTUR Elvegata Lillehammer T: Oppdragsgiver: OLSEN BERGS GATE 37 A/S Tegningsnavn Tegningsstatus Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: FORPROSJEKT 1:100 Prosjekt BJØRKLUNDGÅRDEN Dato: Tegnet av: Kontrollert av: BYGG 2 - PLAN LR BjH Prosjektnr.: F H:\13.035\tegninger\REVIT\Sentralfil-IKKE RØR\13035_Bjørklundgården_Bygg02.rvt :59:39

13 A B C D E F G TRAPPEROM HEIS 15.9 m² 4.1 m² 6.3 m² m² 2.8 m² 3.3 m² 3.2 m² 4.6 m² 10.2 m² 12.7 m² 12.7 m² 8.5 m² GANG 9.7 m² 7 m² GANG 8.2 m² 4.5 m² GANG 11.2 m² m² 10.4 m² 3.7 m² m² 3.8 m² 3.7 m² (Evt. sov/ktr) (Evt. sov/ktr) 46.3 m² 37.9 m² 38.2 m² 44.6 m² 11.7 m² m² 17.9 m² 16.2 m² 20.9 m² L-204 BRA eks. balkong 97m² L-203 BRA eks. balkong 86m² L-202 BRA eks. balkong 78m² L-201 BRA eks. balkong 113m² RAM ARKITEKTUR Elvegata Lillehammer T: Oppdragsgiver: OLSEN BERGS GATE 37 A/S Tegningsnavn Prosjekt BJØRKLUNDGÅRDEN Dato: Tegnet av: Kontrollert av: BYGG 2 - PLAN LR BjH Prosjektnr.: C NYE AKSER LAGT INN, SJAKT VED HEIS UTGÅR LR BjH Tegningsstatus Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: B ENDRING INNREDNING LITE EROM LEIL 101,201,301 LR BjH A VINDUER GJENNOMGÅTT IFHT BYGG 1, ENDRET BREDDE LR BjH FORPROSJEKT 1:100 PÅ TO VINDUER MOT NORD Rev Dato Tekst Tegn. Kontr C H:\13.035\tegninger\REVIT\Sentralfil-IKKE RØR\13035_Bjørklundgården_Bygg02.rvt :59:50

14 A B C D E F G TRAPPEROM HEIS 16 m² 4.1 m² 6.3 m² m² 2.8 m² 3.3 m² 3.2 m² 4.6 m² 10.2 m² 12.7 m² 12.7 m² 8.5 m² GANG 9.7 m² 7 m² GANG 8.2 m² 4.5 m² GANG 11.2 m² m² 10.4 m² 3.7 m² m² 3.8 m² 3.7 m² (Evt. sov/ktr) (Evt. sov/ktr) 46.3 m² 37.9 m² 38.2 m² 44.6 m² 11.7 m² m² 17.9 m² 16.2 m² 20.9 m² L-304 BRA eks. balkong 97m² L-303 BRA eks. balkong 86m² L-302 BRA eks. balkong 78m² L-301 BRA eks. balkong 113m² RAM ARKITEKTUR Elvegata Lillehammer T: Oppdragsgiver: OLSEN BERGS GATE 37 A/S Tegningsnavn Prosjekt BJØRKLUNDGÅRDEN Dato: Tegnet av: Kontrollert av: BYGG 2 - PLAN LR BjH Prosjektnr.: C NYE AKSER LAGT INN, SJAKT VED HEIS UTGÅR LR BjH Tegningsstatus Målestokk: Tegningsnr.: Rev.: B ENDRING INNREDNING LITE EROM LEIL 101,201,301 LR BjH A VINDUER GJENNOMGÅTT IFHT BYGG 1, ENDRET BREDDE LR BjH FORPROSJEKT 1:100 PÅ TO VINDUER MOT NORD Rev Dato Tekst Tegn. Kontr C H:\13.035\tegninger\REVIT\Sentralfil-IKKE RØR\13035_Bjørklundgården_Bygg02.rvt :59:55

15

16

17 Avtale om kjøp av leilighet i Bjørklundgården, Salgstrinn 1 & 2, Lillehammer kommune. Det bekreftes av undertegnede ved signatur på dette dokument at prosjektbeskrivelse/ leveransebeskrivelse, plantegninger og prisliste er gjennomgått og akseptert. Undertegnede bekrefter herved avtale om kjøp av leilighetsnummer... i prosjektet Bjørklundgården. Fast kjøpesum i henhold til prisliste kr... + omkostninger. Kjøpesum i bokstaver:... + omkostninger. Kjøpesummen gjelder ferdigstilt leilighet iht. produktbeskrivelse inkl.. parkeringsplass. Budet er gjeldende til... FINANSIERINGSPLAN Lån i...v/... tlf... kr... Lån i...v/... tlf... kr... Egenkapital...v/... tlf... kr... Finansiering kr...bekreftet av... Dato/kl... Budgiver 1 Budgiver 2 Navn... Navn... Personnummer... Personnummer... Tlf... Tlf... Mobil... Mobil... E-post... E-post... Adresse... Adresse... Postadr.... Postadr.... Sted... Sted... Dato... Dato... Underskrift... Underskrift... LEGITIMASJON LEGITIMASJON

18 BETALINGSPLAN Kontant ved kontrakt skal det innbetales 10% av kjøpesum. Det skal innbetales 20 % av kjøpesum kontant ved salg til selskaper. Resterende kjøpesum + omkostninger innbetales ved overtagelse. I tillegg kommer offentlige omkostninger og gebyrer - se prisliste. 10 % av kjøpesummen innbetales ved garantistillelse og underskrift av kjøpekontrakt til: Eiendomsmegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal AS, PB 212, 2601 LILLEHAMMER klientkonto nr VIKTIG INFORMASJON OM TILBUD PÅ KJØP AV BOLIG: Denne kjøpsavtalen er bindende for kjøper fra det tidspunkt den er undertegnet og kan ikke trekkes tilbake. Avtalen er gjensidig bindende ved selgers aksept med forbehold nevnt nedenfor. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste tilbudet uten nærmere begrunnelse. Dersom kjøpekontrakt ikke er undertegnet av kjøper innen 2 uker etter mottatt kjøpekontrakt for undertegning, står selgerfritt til å heve kjøpsforholdet uten varsel. I.h.t. Bustadoppføringslova, som regulerer forholdet mellom kjøper og selger ifm oppføring av bolig, har kjøper avbestillingsrett. I.h.t. Bustadoppføringslovas bestemmelser, skal selger i et slikt tilfelle ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved en avbestilling. Prislisten for usolgte leiligheter kan bli justert fra og med 31. Januar Alle tegninger/fotografier i prospektet er kun av illustrativ karakter og kan avvike fra selgers ytelser. Arealet som er angitt hhv. som bruksareal(bra)som er arealet innenfor boligens yttervegger inkl evt boder, samt P-rom som er BRAfratrukket boder/sekundærrom. Det tas forbehold om mindre arealavvik, da arealberegninger er gjort ut fra tegninger. Selger forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i konstruksjoner, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett på prisavslag. Er det motsetninger mellom prosjekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelse foran tegninger.... Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Selger forbeholder seg retten til å kredittvurdere kjøpere. Fax nr eller e-post: eller EiedomsMegler 1 Lillehammer

SLEMMESTAD. 42 flotte leiligheter

SLEMMESTAD. 42 flotte leiligheter SLEMMESTD 42 flotte leiligheter 2 MORERGTOPPE LEILIGHETER LEILIGHETER MORERGTOPPE 3 VELKOMME TIL 4 MORERGTOPPE LEILIGHETER LEILIGHETER MORERGTOPPE 5 Her bygger vi tre bygg med 42 flotte leiligheter. Vi

Detaljer

Strandefjorden Panorama 2

Strandefjorden Panorama 2 Strandefjorden Panorama 2 Prisliste Med alle leiligheter medfølger 1 p-plass og 1 sportsbod i kjeller Omkostninger for kjøper: Dokumentavgift: Ref. prisliste Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 525 Tinglysingsgebyr

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Ekertunet. 29 selveierleiligheter i sentrum av Nannestad. www.ekertunet.no

Ekertunet. 29 selveierleiligheter i sentrum av Nannestad. www.ekertunet.no 29 selveierleiligheter i sentrum av annestad 1 www.ekertunet.no refasade Leilighetene vil få en trefasade som gir et lunt uttrykk. Inngangspartiet vil bestå av pussede overflater og glass. Illustrasjon

Detaljer

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET»

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET» Datert: 09.10.13 MEGLERS VEDLEGG SALGSIORMASJO OM PROSJEKTET «TREET» ASVARLIG MEGLER / PROSJEKTMEGLER KARI BERLAD Mail : kari.berland@em1.no Mobil: 410738 EiendomsMegler 1,ygårdsgaten 13/15, 55 Bergen

Detaljer

LØKENHAGEN Et nytt nabolag i Lørenskog SALGSOPPGAVE BYGGETRINN 2 HUS B

LØKENHAGEN Et nytt nabolag i Lørenskog SALGSOPPGAVE BYGGETRINN 2 HUS B LØKENHAGEN Et nytt nabolag i Lørenskog SALGSOPPGAVE BYGGETRINN 2 HUS B LØKENHAGEN, LØRENSKOG VELKOMMEN TIL LØKENHAGEN. BY ELLER MARKA, URBANT ELLER LANDLIG? ELLER HVORFOR IKKE: JA TAKK TIL BEGGE DELER?

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

PRISLISTE TREET DATERT: 08.05.2013

PRISLISTE TREET DATERT: 08.05.2013 PRISLISTE TREET DATERT: 08.05.23 ETASJE TYPE EIEDOM P-ROM AT.ROM PRIS 1 10 Treet H 66 63 3 kr 3 000 000 1 11 Treet H 42 39 2 kr 2 000 000 1 12 Treet H 66 63 3 kr 3 000 000 2 1 Treet H 66 63 3 kr 3 290

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.000.000 - kr 12.500.000 Omkostninger kr 20.392 - kr 39.322,- Totalt ink. omkostninger kr

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, salgstrinn 2, bygg C Bygg C Leil. nr: C101 4-roms BRA 110 m 2 P-ROM 106 m 2 Areal balkong 24 m 2 4 Bygg C Leil.

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Postboks 198 Sentrum, 4001 Stavanger org.nr. 910

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Sandvedparken Terrasse trinn 3 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s Gate 9, 4005

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART FORELØPIGE FASADER BYGG D, E OG F (med forbehold om endringer) KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE

Detaljer

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN 3 INNHOLD 5. 6. 10. 15. 19. 33. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Eiendom fra A til Å Viktig informasjon Vedlegg Kartskisse Annet Annet Annet

Detaljer

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Selger/oppdragsgiver: Eiksmarka Bolig AS, org.nr. 999 297 528. Adresse og eiendomsbetegnelse: Adresse: Nils Leuchs Vei 46-50, 1359 Eiksmarka Eiendommen gnr. 34, bnr.

Detaljer