Denne saken belyser de samlede kirkemusikktiltak i Bergen under følgende punkter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne saken belyser de samlede kirkemusikktiltak i Bergen under følgende punkter:"

Transkript

1 Dato: 5. oktober 2009 Byrådssak 381/09 Byrådet Organisering og finansiering av ulike kirkemusikktiltak i Bergen TIRU SARK Hva saken gjelder: Kirkemusikk og aktiviteter i kirkene er en viktig del av Bergens kulturliv, og favner både frivillige, amatører og profesjonelle aktører. Denne saken gir en oversikt over dagens organisering og finansiering av ulike tiltak som faller inn under denne kategorien, og viser hvor tett dialog det er mellom kirkens kulturaktører og byens resterende kulturliv, samt noen av utfordringene som ligger i feltet. Kirkemusikken har alltid stått i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse. I dag er den klassiske kirkemusikken en liten nisje i et stort musikalsk landskap, og musikken som i dag spilles i kirkens rom beveger seg innen en langt bredere skala og er mer mangeartet enn tidligere. Innen Bergen kommunes tilskuddsordninger gis det tilskudd til kirkemusikktiltak som har sitt utgangspunkt i kirkens tekster eller musikk eller som finner sted i kirkens rom. Det er øremerkede tilskudd til kirkemusikk på bybudsjettet, samtidig som søknader behandles på lik linje med andre innen flere forskjellige ordninger. Kirken som rom er en viktig kulturarena, og spesielt i bydelene er det påpekt hvor mange aktiviteter som finner sted her. I Kirkemeldingen, 'Kirkemelding for Bergen', fra 2001 definerer Bergen kirkelige fellesråd kirkemusikken smalere enn de tiltak som bevilges tilskudd innen Bergen kommune, hvilket er naturlig utfra deres ståsted. Samtidig er det også klart at Bergen kommune som tilskuddsgiver skal se det samlede kulturlivet i et større perspektiv. Denne saken belyser de samlede kirkemusikktiltak i Bergen under følgende punkter: Tilskudd til kirkemusikktiltak fra de lokale kulturkontorene. Tilskudd til kirkemusikktiltak fra Seksjon for kunst og kultur. Organisering og finansiering av profesjonelle kirkemusikktiltak. Tilskudd til kirkemusikktiltak fra de lokale kulturkontorene Fra 2004 ble forvaltningen av tilskudd til kunst og kultur i kirkene overført til Bergen kirkelige fellesråd (BKF). Ordningen utgjorde kr ,- årlig i 2004, 2005, 2006 og Ordningen skulle evalueres etter 3 år, og i november 2007 ble dette sendt ut på høring. Tilbakemeldingene var delte. Kirkens egne aktører var positive til ordningen mens eksterne aktører var negative. Samtlige var dog enige om at sammenlignbare tilskuddsordninger burde 1

2 behandles av en og samme instans. I byrådssak ble ordningen hvor Bergen kirkelige fellesråd (BKF) forvaltet tilskudd til kirkemusikk evaluert, og midlene tilbakeført Bergen kommune. Tildeling av tilskudd gjennom de lokale kulturkontorene har nå fungert siden Det første året da som en overgang med BKF og i 2009 frem til dags dato. Tilbakemeldingene er utelukkende positive, og viser at det er blitt en klart bedre sammenheng mellom det totale, lokale kulturlivet, og at det er et økende antall samarbeidsprosjekter mellom kirkens og det generelle kulturlivets aktører. Det rapporteres også om flere arrangementer mellom profesjonelle og amatører, og at søkerne er svært tilfredse med å forholde seg til en søknadsinstans. Det kan også se ut som at det gis større tilskudd til de lokale menighetene, og at sentrum-periferiproblematikken viskes ut. Det vises også at bevilgninger fra kulturkontorene i 2008 og 2009 til kirkemusikktiltak er større enn økningen etter omlegging av ordningen. Til sammen ble kulturkontorene styrket med kr ,- mens det er i 2008 er bevilget kr ,- og i 2009 frem til kr ,- til ulike kirkekulturtiltak fra de lokale kulturkontorene. Det skal bemerkes at arrangementer rundt juletid ventes å øke tildelingssummen vesentlig i Tilskudd til kirkemusikktiltak fra Seksjon for kunst og kultur Fra Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett, Seksjon for kunst og kultur er det siden 2008 gitt tilskudd til tiltak som tidligere ville blitt definert som kirkemusikktiltak under ordningene 'Arrangementsstøtte bydekkende' og 'Prosjektstøtte musikk'. Midler som ble tilbakeført Seksjon for kunst og kultur i 2008 utgjorde kr ,-. I 2008 er det fra ordningen 'Arrangementsstøtte bydekkende' tildelt kr ,- til aktiviteter i kirken. I år er det frem til bevilget kr ,- til det som faller inn under definisjonen kirkemusikk. I 2009 ble det innført en ny post på budsjettet; 'Generell kirkemusikk etter søknad' på kr ,-. Det ble behandlet tre søknader til ordningen innen hovedfristen, og alle mottok støtte. Søknader som behandles av seksjonen inneholder i utstrakt grad samarbeid mellom byens kulturaktører, uavhengig av tilhørighetsforhold til kirken. Det er derfor ansett også her som positivt at det er mulig å vurdere alle søknader samlet, og på den måten få en bedre oversikt og vurderingsgrunnlag for byens samlede kulturaktivitet. Innen musikkområdet anses det som spesielt viktig å bryte ned de tidligere eksisterende, og til tider kunstige, skiller mellom byens aktører innen musikklivet. At kirkemusikken også inkluderes i den samlede behandlingen av søknader anses som positivt. Organisering og finansiering av profesjonelle kirkemusikktiltak. Det profesjonelle kirkemusikkmiljøet har vært tilknyttet Bergen Domkirke menighet. I 2008 er det ansatt ny domkantor her og det har medført en rekke endringer og utfordringer i byens profesjonelle kirkemusikkmiljø. Den nye domkantoren tiltrådte i stillingen i august 2009, og man vil derfor først få en fullstendig oversikt over forandringene fra Den avgåtte domkantor har tatt med seg sine kor og virksomhet ut av Bergen Domkirke menighet, og situasjonen er i dag at det eksisterer to profesjonelle kirkemusikkmiljøer i byen. Dette medfører en økonomisk utfordring, samtidig som det er viktig også å bemerke at kirkemusikkmiljøet vil fremstå som enda mer mangeartet og kunne tilby enda mer aktivitet. De to miljøene representerer forskjellige satsingsområder og samarbeidspartnere. 2

3 Byrådslederens vurdering Byrådslederen vurderer at det har vært svært gunstig å samle forvaltningen av tilskuddmidler til kirkemusikk på ett nivå, og at det har gitt stort utbytte for det lokale kulturlivet. De lokale kulturkontorene kan nå i langt større grad se det samlede lokale kulturlivet, og det er registrert mer samarbeid og økt aktivitet etter omlegningen. Byrådslederen ser også at det er en økning i aktivitetsnivået til den profesjonelle delen av kirkemusikken, og at antall aktører og tilskudd bevilget til denne delen av feltet har økt. Samtidig har det vært positivt å bryte ned skillene mellom de enkelte sjangrer innen musikkfeltet, og dette har også inkluderingen av kirkemusikken bidratt til. Kirkekulturen og kirkemusikken har vært en naturlig element i den profesjonelle kunst- og kulturpolitikken til Bergen kommune. Økte tilskudd har generert økt aktivitet og økning i antall aktører og søknader som mottas. Dette er de samme utviklingstendenser som man også ser igjen innen det øvrige kulturlivet, så vel hos amatører som hos profesjonelle aktører. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har i sak i vedlegget 'Tekstinnspill målforslag pr 2 tert, punkt 15' fremsatt følgende: "Tilskudd kirkemusikk Byrådet bes legge frem en sak om evalueringen av organisering og finansiering av ulike kirkemusikktiltak i Bergen." Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar sak om organisering og finansiering av ulike kirkemusikktiltak i Bergen til etterretning, og vil videreføre nåværende ordning. Monica Mæland byrådsleder 3

4 Saksutredning: Kirkemusikk og aktiviteter i kirkene er en viktig del av Bergens kulturliv, og favner både om frivillige, amatører og profesjonelle aktører. Denne saken gir en oversikt over dagens organisering og finansiering av ulike tiltak som faller inn under denne kategorien, og viser hvor tett dialog det er mellom kirkens kulturaktører og byens resterende kulturliv, samt noen av utfordringene som ligger i feltet. Tilskudd til frivillige og amatører gis i hovedsak fra de lokale kulturkontorene. Det har derfor vært viktig å få tilbakeført midler til kultur i kirken til dette forvaltningsnivået. Den profesjonelle kirkemusikken tildeles midler over bybudsjettet og fra Seksjon for kunst og kultur. Disse tilskudd gis utfra føringer gitt i Kunstplanen: "Kirkemusikkmiljøene i Bergen holder et høyt nivå med stor aktivitet. Det opprettes en egen avsetning til profesjonell kirkemusikk som forvaltes av Bergen kirkelige fellesråd. Det forutsettes at musikklivet i Domkirken inkluderes i ordningen og sikres en sentral plass og solid økonomisk støtte. MÅL: Ordningen skal bidra til en helhetlig utvikling, produksjon og presentasjon av kirkemusikk på høyt kunstnerisk nivå. Tilskudd 2007: kr 0,7 mill Tilskudd 2017: kr. 2 mill" ('Kunstbyen Bergen ', s. 58) Kirkemusikken har alltid stått i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse. I dag er den klassiske kirkemusikken en liten nisje i et stort musikalsk landskap, og musikken som i dag spilles i kirkens rom beveger seg innen en langt bredere skala og er mer mangeartet enn tidligere. Innen Bergen kommunes tilskuddsordninger gis det tilskudd til kirkemusikktiltak som har sitt utgangspunkt i kirkens tekster eller musikk eller som finner sted i kirkens rom. Det er øremerkede tilskudd til kirkemusikk på bybudsjettet, samtidig som søknader behandles på lik linje med andre innen flere forskjellige ordninger. Kirken som rom er en viktig kulturarena, og spesielt i bydelene er det påpekt hvor mange aktiviteter som finner sted her. I Kirkemeldingen, 'Kirkemelding for Bergen', fra 2001 definerer Bergen kirkelige fellesråd kirkemusikken smalere enn de tiltak som bevilges tilskudd innen Bergen kommune: "Det at musikken fremføres i en kirke er ikke nok til å kalle den kirkemusikk. Det er heller ikke slik at det bare er musikk av en spesiell 'høyverdig' eller 'klassisk' karakter som kan kalles kirkemusikk. Vi må se på hva musikken formidler, hva som er dens basis.den musikk vi fyller kirken med, må settes inn i rammer som verner om kirkens integritet og troverdighet. Kirkemusikken er også noe mer enn kultur. I tillegg til å være et kunstnerisk uttrykk, er den et språk til formidling av evangeliet, til opplevelse av Guds nærvær og til tilbedelse og lovprising av Guds verk." ('Kirkemelding for Bergen', s. 126) I saksutredningen er det den bredere definisjonen av kirkemusikk som ligger til grunn, når Bergen kommune som tilskuddsgiver skal se det samlede kulturlivet som en større helhet. Denne saken belyser de samlede kirkemusikktiltak i Bergen under følgende punkter: Tilskudd til kirkemusikktiltak fra de lokale kulturkontorene. Tilskudd til kirkemusikktiltak fra Seksjon for kunst og kultur. Organisering og finansiering av profesjonelle kirkemusikktiltak. 4

5 Tilskudd til kirkemusikktiltak gjennom generelle tilskuddordninger. Fra 2004 ble forvaltningen av tilskudd til kunst og kultur i kirkene overført til BKF. Ordningen utgjorde kr ,- årlig i 2004, 2005, 2006 og Ordningen skulle evalueres etter 3 år, og i november 2007 ble dette sendt ut på høring. Tilbakemeldingene var delte. Kirkens egne aktører var positive til ordningen mens eksterne aktører var negative. Samtlige var dog enige om at sammenlignbare tilskuddsordninger burde behandles av en og samme instans. Bystyret har i en flertallsmerknad, i forbindelse med behandling av budsjettet for 2008, sagt at kor, korps og orkestre tilknyttet Den norske kirke skal likebehandles med andre aktører innen kor, korps og orkester, og dermed få sitt årlige driftstilskudd gjennom de lokale kulturkontorene. Ordningen med BKF som forvaltningsorgan ble dermed avviklet i byrådssak og midlene tilbakeført Bergen kommunes ordinære tilskuddsordninger fra og med budsjettet i Budsjettposten 'Kirkekultur/Bg kirkelige fellesråd' på kr ,- ble fordelt slik: Kr ,- ble overført til ny budsjettpost 'Påskefestuken'. Dette utgjør samme sum som da ble inkludert i BKF-ordningen i Denne summen er uendret også på forslag til 2010-budsjett. Kr ,- ble overført til budsjettposten 'Skolekor, -korps og -orkester'. Kr ,- ble overført til budsjettposten 'Arrangementstøtte bydekkende'. Dette utgjør samme sum som i bevilgning fra 2003, Maria Musikkproduksjon kr ,- Johanneskirkens konserter kr ,- OrgelForum kr ,- og Ymse musikk kr ,- Kr ,- ble overført Fana og Ytrebygda kulturkontor, til budsjettposten 'Arrangementsstøtte lokalt. Kr ,- ble overført Arna og Åsane kulturkontor, til budsjettposten 'Arrangementsstøtte lokalt. Kr ,- ble overført Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor, til budsjettposten 'Arrangementsstøtte lokalt. Kr ,- ble overført Bergenhus og Årstad kulturkontor, til budsjettposten 'Arrangementsstøtte lokalt. En mindre bevilgning til sentrumskontoret viser ikke at det er et lavere aktivitetsnivå i sentrum, men skal ses i sammenheng med at også budsjettposten 'Arrangementstøtte bydekkende' er økt. Et av hovedmålene med å tilbakeføre ordningen var å se de ulike kulturaktiviteter i sammenheng, uavhengig av hvor de fant sted, og at sammenlignbare tilskuddsordninger burde behandles av en og samme instans. I evalueringen av ordningen med BKF som forvalter ble det rapportert om mindre kontakt med de lokale kulturkontorene, og særlig mellom kirkens egen virksomhet og lokale aktiviteter for øvrig. I flere bydeler er kirkerommene sentrale kulturbygg og det var uheldig at samarbeidet mellom de ulike aktørene ble svekket som et resultat av ordningen. Målet med tilbakeføringen var å utbedre dette. Det var også bemerket fra BKF at det var ressurskrevende å forvalte ordningen og at en fortsettelse av forvaltningen måtte inkludere midler til administrasjon av denne. 5

6 Tilskudd fra de lokale kulturkontorene Siden omleggingen av ordningen skilles det ikke lengre mellom tilskudd til musikk og kirkemusikk, men det er i forbindelse med denne saken undersøkt hvilke tiltak som tidligere ville defineres inn under tilskudd til kirkemusikktiltak. Unntatt er søknader som nå behandles under ordningen 'Skolekor, -korps og -orkester'. Det gis da tilskudd til kirkekulturtiltak fra flere forskjellige ordninger. Den overordnete konklusjonen er at man nå ser alle kulturaktiviteter i sammenheng, og ikke skiller mellom hvor tiltakene har sitt utspring eller tilholdssted. Fra bydelene gis det tilskudd fra ordningene 'Almenne kulturformål', 'Konsert og forestilling' og 'Tilskudd til seniorformål'. Den generelle tilbakemeldingen fra bydelene er at det er blitt en klart bedre sammenheng mellom det totale, lokale kulturlivet, og at det er positivt at tilskuddet er tilbakeført til det lokale forvaltningsnivået. Det er et økende antall samarbeidsprosjekter mellom kirkens og det generelle kulturlivets aktører. Det rapporteres også om flere arrangementer mellom profesjonelle og amatører, og at søkerne er svært tilfredse med å forholde seg til en søknadsinstans. Det kan også se ut som at det gis større tilskudd til de lokale menighetene, og at sentrum-periferiproblematikken viskes ut. Fra Arna og Åsane kulturkontor er det i 2008 bevilget tilskudd til 18 tiltak som finner sted i bydelens kirker. Den totale søknadssummen utgjør kr ,- og det er gitt tilskudd på til sammen kr ,-. I 2009 er det frem til gitt tilskudd på kr ,- til 10 tiltak med en søknadssum på til sammen kr ,-. Arna og Åsane kulturkontor synes det er positivt at tilskudd til kultur i kirkene er tilbakeført til kulturavdelingen fra og med I disse bydeler er kirkerommene svært viktige kulturarenaer, både for de aktørene som naturlig hører hjemme i kirkene og for andre kor og orkestre. Denne siste gruppen opplevde at det kunne være vanskeligere for dem å få tilskudd til kirkekonserter, når de ikke kunne søke kulturkontoret om slik støtte, og de fremhever viktigheten av nærhet til søkeinstitusjonen. Kirkene har selv svært mange kulturaktører. Bare i Åsane kirke øver mellom 10 og 15 kor ukentlig. Det et viktig for kulturkontoret å ha god kontakt med kulturlivet, og kirkene er en stor del av dette. Kontakten mellom kulturkontoret og aktørene i kirkene har vært god hele tiden, også i perioden da disse måtte søke tilskudd fra BKF, men tilbakeføringen av midlene gir kulturkontoret bedre oversikt over aktiviteten i kirkene og mer personlig kontakt med aktørene i de ulike kirkene. Flere av aktørene i kirkene i disse bydeler har også gitt tilbakemeldinger på at de synes det er en fordel at tilskuddsordningene nå ligger hos kulturavdelingen. I søknadsbehandlingen blir det tatt hensyn til at kirkens egne organisasjoner har gratis husleie i kirkene, mens andre som kommer utenfra må betale til dels høye husleier for sine arrangement. Fra Bergenhus og Årstad kulturkontor er det i 2008 mottatt 17 søknader til tiltak i kirkene i sentrum. 14 søknader er innvilget med til sammen kr ,- av en søknadssum på kr ,-. I 2009 er det frem til bevilget tilskudd til 9 søknader med kr ,- av en søknadssum på kr ,- Også Bergenhus og Årstad kulturkontor melder at det er positivt at de kan se det samlede aktivitetsnivå under ett i saksbehandlingen av søknader. I og med at kirkene som arena er støtteberettigede scenerom for kulturutøvelse, er det blitt enklere å inkludere kulturtilbud i kirkerommene i de stedlige kulturdags-programmer som utvikles. Det er likeledes enklere å initiere til samarbeidsprosjekter og møter mellom ulike uttrykk. Kulturkontoret rapporterer også om tilbakemeldinger fra kirken, som sier at det er enklere å forholde seg til én part. 6

7 Kulturkontoret har gjennom flere år hatt samarbeid med noen menigheter om for eksempel ungdomsarbeid, og nå møter disse de saksbehandlere også når det gjelder støtte til konserter og arrangement i kirken. Det påpekes at tilskudd også gis til aktivitet i frikirkelige og katolske kirkerom, og at dette er tiltak som har vært relevant hele tiden i forhold til de lokale arrangementsmidler. Bergenhus og Årstad kulturkontor fikk en mindre sum ved fordeling av tidligere BKF-midler enn de andre tre kulturkontorene. Dette skyldes ikke lavere aktivitetsnivå i sentrum, men skal gjenspeile at i sentrum er det større og profesjonelle aktører som søker og får tilskudd fra Seksjon for kunst og kultur. Fra Fana og Ytrebygda kulturkontor er det i 2008 tildelt kr ,- til 24 søkere innen kirkemusikktiltak. I 2009 frem til er det bevilget kr ,- til 11 søknader. Det er ikke gitt avslag til noen søkere i 2008 og Fana og Ytrebygda kulturkontor er også svært fornøyde med tilbakeføringen til de lokale kulturkontorene. Da ordningen lå under BKF opplevde de til tider ordningen som tungrodd i forhold til søkerne, som ble vist til forskjellige ordninger avhengig av type arrangement. Kulturkontoret gjør sitt ytterste for å være fleksible og løsningsorienterte i forhold til det lokale kulturliv, og det har vært unaturlig å skille mellom ulike kirkearrangement og andre type lokale kulturaktiviteter. Nå har de mulighet for å se alle arrangement og aktiviteter i sammenheng og det er likeverdighet i behandling av søknader. Fra Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor er det i 2008 bevilget tilskudd til 30 søknader til tiltak knyttet til kirkekultur. Disse hadde en samlet søknadssum på kr ,- og det ble bevilget kr ,-. I 2009 er det frem til tildelt støtte på kr ,- til 13 søknader med en samlet søknadssum på kr ,-. Laksevåg og Fyllingsdalen kulturkontor ser den positive effekter av å samle ordningen til å inkluderer alle kulturaktiviteter i bydelen. Søknader som tidligere falt inn under kirkemusikk utgjør en tredjedel av søknadene, og det er klart at disse aktører utgjør et stort aktivitetsnivå i bydelen. Da ordningen ble tilbakeført fra 2008 ble kulturkontorenes tilskuddsordning 'Arrangementsstøtte lokalt' økt med kr ,- til de tre bydelene Fana og Ytrebygda, Arna og Åsane samt Laksevåg og Fyllingsdalen, og kr ,- til Bergenhus og Årstad. Det er viktig å se av ovenstående oversikt over bevilgninger fra kulturkontorene i 2008 og 2009 at støtten til kirkekulturtiltak er større enn økningen etter omlegging av ordningen i Til sammen er kulturkontorene styrket med kr ,- mens det er i 2008 er bevilget kr ,- og i 2009 frem til kr ,- til ulike kirkekulturtiltak fra de lokale kulturkontorene. Det skal bemerkes at arrangementer rundt juletid ventes å øke tildelingssummen vesentlig i

8 Tilskudd fra Seksjon for kunst og kultur Fra Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett, Seksjon for kunst og kultur er det siden 2008 gitt tilskudd til tiltak som tidligere ville blitt definert som kirkemusikktiltak under ordningene 'Arrangementsstøtte bydekkende' og 'Prosjektstøtte musikk'. Midler som ble tilbakeført Seksjon for kunst og kultur i 2008 utgjorde kr ,-. Dette var summen av tilskudd som i tidligere var gitt til Maria Musikkproduksjon kr ,- Johanneskirkens konserter kr ,- OrgelForum kr ,- og Ymse musikk kr ,- I 2008 er det fra ordningen 'Arrangementsstøtte bydekkende' tildelt kr ,- til aktiviteter i kirken. Dette inkluderte flere av de ovennevnte tiltakene som ble inkludert i ordningen som ble forvaltet av BKF. I år er det frem til bevilget kr ,- til det som faller inn under definisjonen kirkemusikk. Den totale søknadssummen utgjorde kr ,-. I 2009 er søknader fra Maria Musikkproduksjon, Johanneskirkens konserter og OrgelForum inkludert i en samlet søknad fra Kirkemusikk BDM i Bergen Domkirke menighet. Søknader til denne ordningen behandles fortløpende. I 2009 ble det innført en ny post på budsjettet; 'Generell kirkemusikk etter søknad' på kr ,- Det ble behandlet tre søknader til ordningen innen hovedfristen, med en samlet søknadssum på kr ,-. Alle mottok støtte, og det er inkludert det nye arbeid som gjøres i Bergen Domkirke menighet, Kirkespillene i Bergen og samarbeidsprosjektet La Boheme med Kirkens Bymisjon. Fra 2008 ble de åpne prosjektmidler innen musikk disponert som én samlet budsjettpost for alle sjangrer, som ikke skilte ut rock/rytmisk som en egen søknadsordning, slik det hadde vært praksis tidligere. Dette er fra 2009 også blitt praktisert med budsjettposten 'Generell kirkemusikk etter søknad' slik at søknader til denne ordning ble behandlet sammen med annen prosjektstøtte til musikk og etter de samme retningslinjer. Innen musikkfeltet generelt er det registrert en drastisk økning i antall søknader og søknadssum, og det er et betydelig behov i byens musikkmiljø som ikke dekkes innen dagens ordning og budsjettpost. Dette gjenspeiles også om man ser kirkemusikken isolert. Søknader som behandles av seksjonen inneholder i utstrakt grad samarbeid mellom byens kulturaktører, uavhengig av tilhørighetsforhold til kirken. Det er derfor ansett også her som positivt at det er mulig å vurdere alle søknader samlet, og på den måten få en bedre oversikt og vurderingsgrunnlag for byens samlede kulturaktivitet. Innen musikkområdet anses det som spesielt viktig å bryte ned de tidligere eksisterende, og til tider kunstige, skiller mellom byens aktører innen musikklivet. At kirkemusikken også inkluderes i den samlede behandlingen av søknader anses som positivt, og tallene viser også tydelig at det gis mer støtte nå enn da bevilgningen til kirkemusikk ble forvaltet av BKF. 8

9 Organisering og finansiering av profesjonell kirkemusikk Kirken som institusjon har i form av sine organister og kantorer en stor gruppe profesjonelle kulturarbeidere, som utgjør en ressurs både i kirkene og lokalsamfunnet. Det er viktig at både amatører og profesjonelle aktører finner sin plass i kirken. Det profesjonelle kirkemusikkmiljøet har vært tilknyttet Bergen Domkirke menighet. I 2008 er det ansatt ny domkantor her og det har medført en rekke endringer og utfordringer i byens profesjonelle kirkemusikkmiljø. Den nye domkantoren tiltrådte i stillingen i august 2009, og man vil derfor først få en fullstendig oversikt over forandringene fra Den avgåtte domkantor har tatt med seg sine kor og virksomhet ut av Bergen Domkirke menighet, og situasjonen er i dag at det eksisterer to profesjonelle kirkemusikkmiljøer i byen. Dette medfører en økonomisk utfordring, samtidig som det er viktig også å bemerke at kirkemusikkmiljøet vil fremstå som enda mer mangeartet og kunne tilby enda mer aktivitet. De to miljøene representerer forskjellige satsingsområder og samarbeidspartnere. Bjørgvin kirkemusikk AS Under ledelse av domkantor Magnar Magnernes var Bjørgvin Kirkemusikk AS ansvarlig for den kirkemusikalske driften i Bergen Domkirke frem til Magnernes fratrådte sin stilling. Bjørgvin Kirkemusikk AS er organisert som et aksjeselskap, og da Magnernes forlot sin stilling fulgte dette med ham ut av Bergen Domkirke. Bjørgvin Kirkemusikk AS opererer fra 2009 utenfor kirkens regi, men har fortsatt som mål å presentere kirkemusikk på profesjonelt nivå. Hovedstammen i Bjørgvin Kirkemusikk AS utgjøres av de to korene, Bergen Domkantori og Oratoriekoret, samt Bjørgvin kirkemusikks orkester (tidligere Bergen Domkirkes orkester). Sistnevnte går inn i aksjeselskapet i stedet for den tidligere konsertrekken nevnt som Domkirkens konserter i deres søknader og tidligere aktiviteter. I 2008 avviklet Bjørgvin Kirkemusikk AS 85 konserter i tillegg til seminarer, CD-produksjon, sangtjenester og turné. Orgelfestuken og Kirkemusikkdagene ble avviklet for tolvte gang. Dette aktivitetsnivå tilsvarer de tidligere års virksomhet i Bjørgvin Kirkemusikk AS. I tilleggsopplysninger som ble mottatt er aktivitetsnivået i 2009 noe redusert. Det er oppført flere store konserter og prosjekter, blant annet i forbindelse og i samarbeid med Borealis og Festpillene. For våren 2009 er det opplyst om seks konserter i tillegg til CDinnspilling. For høsten 2009 er det planlagt syv større konserter i tillegg til julesang gjennom en uke i desember. Det opplyses i tillegg at det ønskes gjennomført solist- og kammerkonserter som er avhengig av økonomien. De ukentlige konsertene i Domkirken er avsluttet som en følge av at Bjørgvin Kirkemusikk AS ikke lengre er tilknyttet denne. De kostnader som tidligere har vært forbundet med dette, brukes nå på nye kostnader med leie av lokale og transport av korpodium frem og tilbake. Aktivitetsnivået er dermed gått ned, selv om kostnadene er de samme. I søknad for 2010 planlegges det gjennomført åtte større konserter i tillegg til en serie med kantater. Det er også planer om samarbeid og saxofonsymposium lagt til Bergen som en følge av Bjørgvin Kirkemusikk AS sin virksomhet. Bjørgvin Kirkemusikk AS opprettholder fra 2009 et høyt ambisjonsnivå og samarbeider med lokale institusjoner. Det er imidlertidig klart at den samlede virksomheten er redusert som en følge av at de ikke lengre er tilknyttet en egen kirke med de fasiliteter som dette medfører. 9

10 Bjørgvin Kirkemusikk AS søkte i 2009 om kr ,- fra Bergen kommune av et totalbudsjett på kr ,- På utgiftssiden budsjetteres det blant annet med kr ,- til musikere, kr ,- til solister og kr ,- til CD-innspilling, samt kr ,- i markedsføring, kr ,- i husleie og kr ,- i administrasjon. På inntekstsiden budsjetteres det blant annet med kr ,- i billettinntekter, kr ,- fra Hordaland Fylkeskommune og totalt kr ,- fra Norsk kulturråd. Bjørgvin Kirkemusikk AS mottok kr ,- i 2009 fra Bergen kommune. Siste reviderte budsjett for 2009 ble mottatt Budsjettet for 2010 er likelydende med 2009, og det søkes altså her om kr ,- I budsjettforslaget for 2010 står Bjørgvin Kirkemusikk AS oppført med kr ,-. Dette er en reduksjon i forhold til tidligere år, og på linje med bevilgningen fra Reduksjonen er i hovedsak gjort på bakgrunn av at de er flyttet ut av Bergen Domkirke og dermed har redusert virksomheten. Det er i tillegg tatt hensyn til å bevilge støtte til det nye kirkemusikalske arbeidet som nå igangsettes i Bergen Domkirke. Det er derfor sett som naturlig å redusere tilskuddet til Bjørgvin Kirkemusikk AS. Det understrekes også at det i årene fremover vil bli en evaluering av de enkelte tiltakene før hver budsjettbehandling. Når arbeidet i Kirkemusikk BDM kommer i gang for fullt vil virksomheten og aktivitetsnivået her bli nøye vurdert i forhold til aktiviteten og tilskudd til Bjørgvin Kirkemusikk AS. Bjørgvin kirkemusikk ASs budsjettutvikling: Forslag 2010: , : , : , : ,- Kirkemusikk i Bergen Domkirke menighet (Kirkemusikk BDM) Bergen Domkirke menighet har nå lagt om sin drift av det kirkemusikalske arbeid, og er i gang med en revitalisering av det musikalske arbeidet i sentrumskirkene. Ny domkantor, Kjetil Almenning, er ansatt og startet for fullt i august 2009, og har hovedansvar for kirkemusikken i sentrumsmenigheten. Denne nye satsingen omtales som Kirkemusikk BDM. Virksomheten i menigheten inkluderer fremover det samlede kirkemusikalske arbeidet i alle de fire sentrumskirkene, Johannneskirken, Mariakirken, Nykirken og Domkirken. Den nye domkantoren ønsker at Bergen Domkirke menighets kirker er åpne og inkluderende. Eksterne ensembler, kor og artister skal være velkommne inn i disse kulturarenaer og det skal legges best mulig til rette for en aktiv kirke der menighet og øvrig publikum føler seg inkludert. Det blir sett på som svært positivt at den samlede kirkemusikalske virksomheten i sentrum koordineres og samordnes på slikt vis. Hver av kirkene vil stadig fremstå som 'spesialiserte' innen noen områder. Det vurderes som viktig å følge opp den nye satsingen her med forutsigbar støtte for årene fremover, og at det på denne måten bygges en kompetanse i menigheten som kan være med å styrke også deler av byens eksisterende musikkliv. Den nye domkantor har sitt spesiale innen kordirigering, og den første synlige forandringen er Domkoret, som nå er i gang med sin første sesong. Koret består av 32 sangere, som i hovedsak kommer fra byens øvrige kormiljø, og da spesielt fra de unge, nye korene. I koret er det sangere fra blant annet Griegakademiet, Vokalensemblet Skrik, Kammerkoret Gneis, Sola Fide og Bergen Domkantori. Det er ventet at byens kormiljø vil få et vesentlig oppsving og styrking i årene fremover, og at det vil være et bedre og bredere samarbeid med byens øvrige 10

11 kormiljø. Domkoret deltar blant annet på Ole Bull-markeringen på Den Nationale Scene i februar Mariakirken stenges for restaurering fra januar 2010 og deler av virksomheten er allerede inkorporert i Domkirken fra sommeren 2009, blant annet er kantor Karstein Askeland overflyttet. Man har da delt det kirkemusikalske ansvaret på to utøvende kantorer, og har flyttet kor og korleder frem i kirken, og oppnådd en nærmere kontakt med menigheten. Kirkemusikk BDM legger også forholdene til rette for en rekke eksterne, profesjonelle aktører som benytter kirkens rom som utgangspunkt for sine aktiviteter. Mange av disse mottar også drift- og prosjektstøtte fra Bergen kommune. Dette gjelder blant annet Barokksolistene, Bergen Bachsolister, Collegicum Musicum, KorVest, Bergen unge kammerorkester, Bergen gitarfestival, Gitarekspressen, Bergen Barokk, i tillegg diverse andre kor og korps og andre aktører. Det ønskes på sikt å bygge opp et bredt tilbud for barn og ungdom i Bergen Domkirke menighet. Dette arbeidet skal ha stor vekt på klassisk korsang, men også favne andre musikalske og kunstneriske uttrykk som band, drama og dans. De første prosjekter ventes å være på plass i 2010, og det er opprettet kontakt med diverse barne- og ungdomskor og deres dirigenter i Bergen om eventuelle fremtidige engasjement har vært et overgangsår, men det har likevel vært stor aktivitet i Bergen Domkirke menighet. Det avholdes totalt syv større konserter, i tillegg til aktiviteter i Johanneskirken, teaterforestillinger i Nykirken og konserter i Mariakirken. Samlet planlegger Kirkemusikk BDM 91 arrangementer i Dette inkluderer 10 større konserter og prosjekter blant annet med Domkoret og i samarbeid med flere av byens institusjoner og internasjonale kor, så som Den Nationale Scene, KorVest og Bergen Barokk. I tillegg blir det ukentlig orgelresitasjon med tekstlesning, orgelkonserter under Festspillene i Bergen og sommerkonserter i Domkirken og Johanneskirken. Kirkemusikk BDM søkte i 2009 om kr ,- i støtte, og ble tildelt totalt kr ,- i støtte fra ordningene 'Arrangementstøtte bydekkende' og 'Musikk - prosjekt'. I bybudsjettet for 2010 er det foreslått kr ,- i øremerket støtte. Det forutsettes da at også midler fra andre ordninger kan bevilges til formålet, slik som var tilfellet i år. Dette for å gi denne nysatsingen rette muligheter for videreutvikling og til å feste seg i kulturlivet i Bergen. Det søkes også støtte fra Norsk kulturråd til virksomheten fra Det planlagte aktivitetsnivået og ambisjonene til Kirkemusikk BDM er høye, og helt på linje med nivået til Bjørgvin Kirkemusikk AS før de måtte redusere sin virksomhet. Samtidig vurderes planene til Kirkemusikk BDM som oppnåelige, ikke minst sett i lyset av det brede samarbeid og åpenhet som det vises til allerede. I Kunstplanen er det tydelig angitt at musikkmiljøet i Domkirken skal sikres solid økonomisk støtte. De planlagte aktivitetene vil være med å styrke byens kultur- og musikkliv, og det vil være aktuelt å gjøre en årlig vurdering av tilskudd over bybudsjettet til begge aktører innen profesjonell kirkemusikk. 11

12 Helhetlig vurdering av organisering og finansiering av ulike kirkemusikktiltak i Bergen Tilbakeføring av forvaltningen av tilskuddmidler til kirkemusikk på ét nivå har gitt synlige positive resultater. De ulike kulturaktivitetene ses nå i en større sammenheng og det har gitt stort utbytte for det lokale kulturlivet. De lokale kulturkontorene registrerer flere samarbeid og økt aktivitet som en følge av omlegningen. Det er også registrert en økning i tilskuddssum til kirkemusikk og kirkekultur som en konsekvens av dette. Denne økningen gjelder både tilskudd fra de lokale kulturkontorene og tildelinger til det bydekkende og profesjonelle miljøet over bybudsjettet og fra Seksjon for kunst og kultur. Aktivitetsnivå, kunstneriske nivå og antall aktører innen den profesjonelle delen av kirkemusikken er også økende. Det er nå to sterke aktører ved Bjørgvin Kirkemusikk AS og Kirkemusikk BDM som begge skal ha økonomisk mulighet for videre kunstnerisk utvikling. Det understrekes at det også i årene fremover vil bli en evaluering av disse tiltakene for vurdering av aktivitetsnivå, kunstnerisk nivå og samarbeid, for på den måten å sikre en best mulig styrking av byens kultur- og musikkliv, og for å stimulere til videre faglig og kunstnerisk utvikling Kirkekulturen og kirkemusikken er et naturlig element i den profesjonelle kunst- og kulturpolitikken til Bergen kommune. Også i dette feltet ser man de sammen utviklingstendenser som innen det øvrige kunst- og kulturlivet, og økte tilskudd har generert økt aktivitet og økning i antall aktører og søknader som mottas. 12

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 84-09:

Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet sak 84-09: Skriftlige spørsmål Komite for kultur, idrett og næring behandlet saken i møtet 261009 sak 84-09: 9. Siv Gørbitz (FrP): "Jeg registrerer at Byrådets budsjettforslag ikke gir noen økning for Bergenfest

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 7. april Tilskudd til elektronisk kunst 2010 SARK

Fullmaktssak /10. Dato: 7. april Tilskudd til elektronisk kunst 2010 SARK Dato: 7. april 2010 Fullmaktssak /10 Tilskudd til elektronisk kunst 2010 TIRU SARK-3315-201000093-9 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2010 er det innen tverrestetisk avsatt kr. 225 000,- i frie prosjektmidler

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene Dato: 10. juni 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene ADME SARK-332-201000099-89 Hva saken gjelder: Oxford Research AS og Bedriftsøkonomisk Institutt

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel.

I budsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til seniorkulturformål i bydelene. Dette betyr at der er kr ,- til fordeling i hver bydel. Dato: 26. mars 2010 ARBS /10 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål 2010 - Arna bydel. SOLI SARK-3012-201001225-19 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Områdeplan for musikk 2017

Områdeplan for musikk 2017 Områdeplan for musikk 2017 Beskrivelse av feltet Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Administrativ sak. Dato: 24. juni Tilskudd til amatørkor, -korps og -orkester Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Administrativ sak. Dato: 24. juni Tilskudd til amatørkor, -korps og -orkester Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Dato: 24. juni 2015 Administrativ sak Tilskudd til amatørkor, -korps og -orkester 2015 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke WBRY ESARK-3315 201509013-1 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Støtteordninger kor 2017

Støtteordninger kor 2017 Støtteordninger kor 2017 Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger. Samlet sett utbetalte NK omlag 28,9 millioner kroner til kor i 2016. Finansiering av kor Finansiering av: - Drift (dirigentlønn,

Detaljer

Det vises til Bystyrets budsjettvedtak sak 240/08 der alle 8 kulturbydeler ble tildelt kr hver til samarbeidsprosjekter i 2009.

Det vises til Bystyrets budsjettvedtak sak 240/08 der alle 8 kulturbydeler ble tildelt kr hver til samarbeidsprosjekter i 2009. Dato: 26. februar 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Tilskudd til samarbeidsprosjekter Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-330-200802038-8 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder fordeling av samarbeidsmidler

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK.

KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK. KIRKEMUSIKK I PRAKSIS LOKAL PLAN FOR KIRKEMUSIKK. ANKENES OG SKJOMEN SOKN. Vedtatt i Ankenes menighetsråd 04.10.2016 sak 43 Skjomen menighetsråd 03.11.2016 sak 3 1 INNLEDNING Den norske kirkes visjon er

Detaljer

Bodø Rhythm Group framtidig ordning

Bodø Rhythm Group framtidig ordning Kulturkontoret Saksf ramlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20846/2012 2012/2590 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/20 Komitè for levekår 03.05.2012 12/67 Bystyret 24.05.2012 Bodø Rhythm Group framtidig

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

Forslag om ny tilskuddspolitikk innenfor kulturområdet gjennom samordning og forenkling av dagens tilskuddsordninger innenfor lokalt kulturarbeid

Forslag om ny tilskuddspolitikk innenfor kulturområdet gjennom samordning og forenkling av dagens tilskuddsordninger innenfor lokalt kulturarbeid Dato: 27. september 2010 Byrådssak 1358/10 Byrådet Forslag om ny tilskuddspolitikk innenfor kulturområdet gjennom samordning og forenkling av dagens tilskuddsordninger innenfor lokalt kulturarbeid OEJO

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

KULTURTILTAK PÅ SVALBARD

KULTURTILTAK PÅ SVALBARD KULTURTILTAK PÅ SVALBARD Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. Januar 2005 1 Innhold Målsettinger 3 Økonomiske rammer 3 Organisering 4 Målgrupper og brukere 4 Aktivitet

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

Musikk - tilskudd til prosjekt, drift og produksjonslokaler 2015, 1. tildeling

Musikk - tilskudd til prosjekt, drift og produksjonslokaler 2015, 1. tildeling Dato: 30. april 2015 Administrativ sak Musikk - tilskudd til prosjekt, drift og produksjonslokaler 2015, 1. tildeling Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke GERE ESARK-3315 201509243-2 Hva

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

I denne saken er det bevilget tilskudd til 17 søknader mens 7 søknader gis avslag.

I denne saken er det bevilget tilskudd til 17 søknader mens 7 søknader gis avslag. Dato: 23. mars 2009 Fullmaktssak /09 Tilskudd til profesjonell scenekunst 2009 TIRU SARK-3350-200900306-36 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2009 er det innen scenekunst avsatt kr. 900 000,- i frie

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Internasjonal utveksling 1. mars Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling

Detaljer

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

AMATØRKULTURPLANEN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT AMATØRKULTURPLANEN 2018-2027 04.10.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Amatør (fra latin amare - elske) person som driver med vitenskap, kunst, idrett og lignende uten å ha det som levevei;

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60 Dato: 23. august 2010 Fullmaktssak /10 Talentutvikling 2010 TIRU SARK-33-200803209-60 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2010 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett - Seksjon for kunst

Detaljer

PLAN FOR KIRKEMUSIKK I SKIEN MENIGHET Syng og spill av hjertet for Herren! (Efeserne 5,19.)

PLAN FOR KIRKEMUSIKK I SKIEN MENIGHET Syng og spill av hjertet for Herren! (Efeserne 5,19.) PLAN FOR KIRKEMUSIKK I SKIEN MENIGHET 2014-2018. Syng og spill av hjertet for Herren! (Efeserne 5,19.) Lovverk og regler: Forslag til Plan for kirkemusikk, tjenesteordningen for kantorer, arbeidsmiljøloven

Detaljer

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Mål kunstnerisk virksomhet Kvalitet Punkt 1 og 4 Ansettelse: Alle musikere i TSO blir ansatt etter prøvespill som sikrer høy kvalitet på utøveren.

Detaljer

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Viser til brev av 14. september

Detaljer

Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål

Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Kulturrådet Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet Forvalter Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og andre statlige

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Bergen bystyre fattet følgende vedtak 31. mai 2010 i sak :

Bergen bystyre fattet følgende vedtak 31. mai 2010 i sak : Dato: 13. desember 2010 Byrådssak 639/10 Byrådet Etablering av Bergenstriennalen AS EVHO SARK-3332-200810540-66 Hva saken gjelder: Saken gjelder planene om etablering av en internasjonal triennale for

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG OM HUSLEIESTØTTE FOR ARRANGEMENTET SHOW IT FRA BYMENIGHETEN

KLAGE PÅ AVSLAG OM HUSLEIESTØTTE FOR ARRANGEMENTET SHOW IT FRA BYMENIGHETEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200801735 Arkivkode : E: 223 C84 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009 32/09 KLAGE PÅ AVSLAG OM HUSLEIESTØTTE

Detaljer

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking Dato: 28. september 2009 Byrådssak 385/09 Byrådet Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking GRRI SARK-1420-200814450-76 Hva saken gjelder: Saken omhandler Bergen kommunes

Detaljer

Vedtakskompetanse: Det vises til gjeldende budsjettfullmakter vedtatt av Bergen bystyre 10.12.07 sak 297/07 Bydelsstyrenes fullmakter, del 3, 5.1.

Vedtakskompetanse: Det vises til gjeldende budsjettfullmakter vedtatt av Bergen bystyre 10.12.07 sak 297/07 Bydelsstyrenes fullmakter, del 3, 5.1. Dato: 18. mars 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av samarbeidsmidler 2009 - Arna bydel. SOLI SARK-3017-200901529-14 Hva saken gjelder: Det vises til Byrådsak 1107/08: Bydelsstyrenes tilskudd til

Detaljer

SØKER TYPE TILTAK REGION INNSTILLING

SØKER TYPE TILTAK REGION INNSTILLING Saknr. 12/7341-96 Saksbehandler: Else Braseth Generelle kulturmidler vår 2013 - tildeling av midler Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet tildeler

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes.

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes. Saknr. 2429/08 Ark.nr. 223 C33. Saksbehandler: Øyvind Larsen ETABLERING AV TEATER INNLANDET AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere.

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere. Saksnr: 201013811-70 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

MFOs innspill til Kulturutredningen 2014. 30. april 2012

MFOs innspill til Kulturutredningen 2014. 30. april 2012 MFOs innspill til Kulturutredningen 2014 30. april 2012 1. Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere, pedagoger, sufflører,

Detaljer

Orientering om funn fra behovskartlegging av kulturlokaler i Fyllingsdalen og videre prosess.

Orientering om funn fra behovskartlegging av kulturlokaler i Fyllingsdalen og videre prosess. Byrådssak 128/17 Orientering om funn fra behovskartlegging av kulturlokaler i Fyllingsdalen og videre prosess. OEJO ESARK-336-201518520-8 Hva saken gjelder: Byrådet ønsker å realisere kulturhus i Fyllingsdalen.

Detaljer

SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010

SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010 Dato: 17. november 2009 Byrådssak 448/09 Bergen bystyre SPAR European Team Championships Super League i Friidrett - Bergen 2010 FRKA SARK-3262-200802900-88 Hva saken gjelder: Norges Friidrettsforbund er,

Detaljer

Tilskudd til seniorkulturformål for eldre i Bergenhus bydel 2009

Tilskudd til seniorkulturformål for eldre i Bergenhus bydel 2009 Dato: 28. april 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Tilskudd til seniorkulturformål for eldre i Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-3012-200900756-36 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende

Detaljer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING KULTURFONDET I RISSA KOMMUNE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV RISSA KOMMUNESTYRE I MØTE 10.12.09 1. Hjemmel og kapital 2. Formål 3. Fondsstyret 4. Ikrafttredelse 5. Vedtektsendringer

Detaljer

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag Strategi- og handlingsplan 2007-2009 Norges Korforbund Nord-Trøndelag Norges Korforbund Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til Norges Korforbunds visjon, hovedmål og verdier for perioden 2007-2012: Visjon

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2025 - som Norges eldste profesjonelle orkester skal vi ivareta kulturhistorien, mens vi skaper den på ny. STRATEGIPLAN 2016-2025 Vi har gjennom arbeidet med dette dokumentet utviklet

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Meldingssak om tildeling av aktivitetstilskudd, administrasjonstilskudd og oppstartstilskudd Bergenhus bydel

Meldingssak om tildeling av aktivitetstilskudd, administrasjonstilskudd og oppstartstilskudd Bergenhus bydel Dato: 23. juni 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Meldingssak om tildeling av aktivitetstilskudd, administrasjonstilskudd og oppstartstilskudd 2009 - Bergenhus bydel HIBL SARK-3163-200903499-105 Hva saken

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 30. april Tilskudd til tverrestetiske prosjekt og tverrfaglig arena 2010 SARK Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /10. Dato: 30. april Tilskudd til tverrestetiske prosjekt og tverrfaglig arena 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 30. april 2010 Fullmaktssak /10 Tilskudd til tverrestetiske prosjekt og tverrfaglig arena 2010 EVHO SARK-3321-201000057-15 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Administrativ sak. Dato: Tilskudd til musikk 2014, 1. runde. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke TIRU ESARK

Administrativ sak. Dato: Tilskudd til musikk 2014, 1. runde. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke TIRU ESARK Dato: 22.04.14 Administrativ sak Tilskudd til musikk 2014, 1. runde Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke TIRU ESARK-3315 201409079-6 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2014 er det innen

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008.

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008. Trondheim kommune Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Forslag til fordeling av rammetilskudd. Arkivsaksnr.: 08/34669 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling Søknadsfrist: 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016

Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016 Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016 Kortversjon spørsmål 5: Hvordan kan amatørkulturen styrke det profesjonelle kulturlivet, og hvordan kan det Amatører og profesjonelle bør samarbeide.

Detaljer

Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturtilbud og trivselstiltak for eldre i Bergenhus bydel for 2010.

Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturtilbud og trivselstiltak for eldre i Bergenhus bydel for 2010. Dato: 27. april 2010 BEBS /10 Bergenhus bydelsstyre Tildeling av seniorkulturmidler Bergenhus bydel 2010 HIBL SARK-3012-201001414-30 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

lnnledning KORissa og av kulturlivet for øvrig i bygda. Koret har vært en viktig aktør i KORissas

lnnledning KORissa og av kulturlivet for øvrig i bygda. Koret har vært en viktig aktør i KORissas i l Ungdomskoret 2015 lnnledning Rissa er en kommune med et rikt og blomstrende kulturliv. Et av de siste og sprekeste tilskuddene til kulturlivet er Ungdomskoret. Koret ble startet opp av KRissa og deres

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere Dato: 1. november 2011 Byrådssak 1482/11 Byrådet Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere HEIK SARK-1706-201120076-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.: 10/966 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/13744-13 Dato: 15.11.12 BLD - STORBYMIDLER 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING / BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Sju tilsyn ble gjennomført i 2010, herunder seks i kommunale og ett i privat enhet.

Sju tilsyn ble gjennomført i 2010, herunder seks i kommunale og ett i privat enhet. Dato: 14. mars 2011 Byrådssak 79/11 Byrådet Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-200804433-74 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn (systemrevisjoner)

Detaljer

Administrativ sak /09

Administrativ sak /09 Dato: 27. april 2009 Administrativ sak /09 Samlesak: Tilskudd til litteraturprosjekter 2009 EVHO SARK-3324-200900881-14 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen 2008-2017"

Detaljer

Kirkemusikk i Ålgård menighet

Kirkemusikk i Ålgård menighet Kirkemusikk i Ålgård menighet - Lokal plan- vedtatt av Ålgård Menighetsråd, oktober 2015 INNHOLD: 1. Innledning. s. 2 2. Ulike ansvarsnivå s. 2 3. Tverrgående perspektiv. s. 3 4. Hovedmål. s. 3 4.1 Gudstjenester

Detaljer