Nord-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalget"

Transkript

1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport 2011 til fylkestinget Vedtatt av kontrollutvalget , sak 003/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon E post: Web:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Valg og sammensetning valgperioden Valg og sammensetning valgperioden KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I MØTER BEHANDLING AV FYLKESKOMMUNENS REGNSKAPER FORVALTNINGSREVISJON SELSKAPSKONTROLL GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS PROTOKOLLER ORIENTERING FRA FYLKESKOMMUNEN HØRING BESØK / BEFARING TILSYN MED REVISJONEN HØRINGSUTTALELSE STUDIETUR KURS OG KONFERANSER AVSLUTNING VEDLEGG Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i Organisasjonskart KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 TIL FYLKESTINGET SIDE 2 AV 11

3 1. INNLEDNING Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på vegne av fylkestinget, jf. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av fylkeskommunens folkevalgte organer. For nærmere informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og mandat, viser en til kontrollutvalgets årsplan. Valg og sammensetning valgperioden I fylkestingets møte den 17. oktober - sak 07/065, fylkestingets møte 27. februar sak 08/10, fylkestingets møte den 30. september sak 09/62, fylkestingets møte 3. desember sak 09/98 og fylkestingets møte 29. april 2010 sak 10/14 er det gjort følgende valg i tilknytning til kontrollutvalget: Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Faste medlemmer Ola Morten Teigen (Frp) Bjørn Arild Gram (Sp) fra 27/2-08 Trude Holm (Sp) frem til 27/2-08 Tormod Haugan (Ap) Camilla Hansen Skjelstad (Ap)* Medlem: Elin Agdestein (H) fra 3/12-09 Nina Bakken Bye (H) frem til 3/12-09 Vara i rekkefølge: 1. Erik Seem fra 3/12-09 Einar Strøm frem til 3/ Kari Ystgård 3. Gunnar Modell 1. Kristin Johanne Hildrum fra 29/4-10. Elin Veimo fra 13/10-09 og frem til 29/4-10. Anita Dagrun Steinkjer* fra 27/2-08 og frem til 13/10-09 Kari Steen frem til 27/ Bjørn Jorodd Holmli 3. Dag Lyseid fra 13/10-09 Stig Ove Skjelstad frem til 13/ Lars Myraune 2. Ruth Grete Falck Andersen *)I tillegg har det vært midlertidige endringer i sammensetningen av utvalget i den tiden Camilla Hansen Skjelstad hadde permisjon fra kontrollutvalget i forbindelse med vervet som varaordfører (fra 9/12-08 til13/10-09). Anita Steinkjer var da fast medlem i utvalget istedenfor Camilla Hansen Skjelstad, og Elin Veimo var 1. vara istedenfor Anita Steinkjer. jfr. fylkestingets sak 08/81. Alle kontrollutvalgets faste medlemmer er medlemmer av fylkestinget. Alle kontrollutvalgets varamedlemmer er vara til Fylkestinget. Valg og sammensetning valgperioden I fylkestingets møte den 18. oktober - sak 11/077er det gjort følgende valg til kontrollutvalget: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 TIL FYLKESTINGET SIDE 3 AV 11

4 Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Faste medlemmer Ola Morten Teigen (Frp) Bjørn Arild Gram (Sp) Camilla Hansen Skjelstad (Ap) Torfinn Aas(Ap) * Vara i rekkefølge: 1. Bjørg Tingstad (SP) 2. Åge Husby (Frp) 3. Trond Martin Sæterhaug (SV) 4. Håkon Alstadheim (V) 1. May B. Sørmo Ervik (AP) 2. Einar Olav Vie (AP) 3. Britt H. Buvarp (AP) 4. Knut Berger (AP) Medlem: Merethe Strand Hamborg (H) 1. Tor Arild Elstad (H) 2. Heidi Fuglesang (H) Alle kontrollutvalgets faste medlemmer er medlemmer av fylkestinget. Alle kontrollutvalgets varamedlemmer er vara til Fylkestinget. 2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2011 Sekretariatstjenesten til kontrollutvalget utføres av KomSek Trøndelag IKS. Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll) utføres av KomRev Trøndelag IKS. 2.1 MØTER Kontrollutvalget har i 2011 holdt 8 møter, og behandlet 54 saker, se vedlegg 1. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2010, 10 møter og 57 saker. Alle møter i utvalget er holdt for åpne dører, med unntak av orienteringer fra revisor og saker som er undergitt lovbestemt taushetsplikt. Fylkeskommunens ordfører og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Fylkeskommunens revisor benytter seg regelmessig av dette. 2.2 BEHANDLING AV FYLKESKOMMUNENS REGNSKAPER Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale seg om årsregnskapet før det vedtas av fylkestinget. Uttalelsen går til fylkestinget, men kopi av uttalelsen skal være fylkesrådet i hende tidsnok til at fylkesrådet kan ta hensyn til uttalelsen før dette organ avgir sin innstilling til fylkestinget, jf. kontrollutvalgsforskriften 7. I møte den 11. april 2011 sak 012/11 ga kontrollutvalget uttalelse til fylkestinget om Fylkeskassens årsregnskap, årsberetning og årsmelding for 2010 med revisjonsberetning. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 TIL FYLKESTINGET SIDE 4 AV 11

5 2.3 FORVALTNINGSREVISJON Plan for forvaltningsrevisjon som var vedtatt av fylkestinget i 2008, ble rullert i møtet 8. juni sak 029/10 der resterende prosjekt ble gitt følgende prioriteringsrekkefølge: 1) Fylkesrådets intern kontroll 2) Vedlikehold av bygningsmassen 3) Tannhelse 4) Fagopplæring 5) Nord-Trøndelag som arbeidsgiver 6) Transporttjenesten for funksjonshemmede / bestillingstransport 7) Økonomistyring Prosjekt nr 1) Fylkesrådets intern kontroll Prosjektet var vedtatt igangsatt i 2010, men ble utsatt i påvente av fylkeskommunens egen gjennomgang. Fylkeskommunens egen gjennomgang ble presentert for kontrollutvalget i møte den 15. juni - sak 030/11. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering. De fant ikke grunn til å starte opp prosjektet på nytt i denne perioden. Kontrollutvalget har behandlet to forvaltningsrevisjonsrapporter i 2011: Prosjekt nr 2) Vedlikehold av bygningsmassen Forvaltningsrevisjonsrapport /2011 Vedlikehold bygningsmassen. Behandlet av kontrollutvalget i møte den 9. februar - sak 007/11 og fylkestinget i møte den 3. mars sak 11/9. Prosjekt nr 3) Tannhelse Forvaltningsrevisjonsrapport /2011 Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Behandlet av kontrollutvalget i møte den 3. mai - sak 022/11 og fylkestinget i møte den 17. juni sak 11/42. Kontrollutvalget har også behandlet en revisjonsrapport. Dette prosjektet var utledet av prosjekt nr 1) og 5) og omhandlet Varslingsrutiner Kunnskap og bruk. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 11. april - sak 014/11 og fylkestinget i møte den 5. mai sak 11/39. Prosjekt nr 4) Fagopplæring og nr 7) Økonomistyring Disse to prosjektene ble vedtatt igangsatt av kontrollutvalget i møte 14. september hhv. sak 040/11 og 041/11, og forventes rapportert 1. halvår I tillegg har kontrollutvalget i møte den 6. desember 2011 sak 046/11 vedtatt å sette i gang arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Ny plan forventes oversendt fylkestinget 1. halvår SELSKAPSKONTROLL Plan for selskapskontroll er vedtatt av fylkestinget den 2. oktober sak 08/56, med følgende prioriteringsrekkefølge. 1) NTE Holding AS med datterselskaper 2) Trønderbilene AS 3) EuroSkjell AS 4) Stjørdal Industri AS 5) Lierne Nasjonalparksenter IKS 6) Innherred produkter AS 7) Lyng Industribygg Vanvikan AS KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 TIL FYLKESTINGET SIDE 5 AV 11

6 Stiklestad Nasjonale Kultursenter Stiklestad Nasjonale Kultursenter var gjenstand for selskapskontroll i Som et ledd i oppfølgingen av denne kontrollen gjennomførte kontrollutvalget et besøk/befaring der i Pga den økonomiske utvikling i selskapet uttalte kontrollutvalget i 2009 at de fortsatt ville følge med utviklingen i selskapet. Fylkesrådets leder som er fylkeskommunens eierrepresentant i generalforsamlingen orienterte kontrollutvalget både i møtet 8. juni sak 025/10 og i møte den 15. juni sak 031/11. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Det er gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. Rapport etter kontrollen ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 3. mai sak 023/11 og av fylkestinget den 17. juni, sak 041/11. Innherred Produkter AS Kontrollutvalget har i møte den 14. september sak 039/11 behandlet rapport etter selskapskontroll i tilknytning til Innherred produkter AS. Denne er oversendt fykestinget, men foreløpig ikke behandlet. Steinkjerhallen AS I møte den 6. desember sak 048/11 rullerte kontrollutvalget plan for selskapskontroll , og vedtok samtidig oppstart av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Steinkjerhallen AS. Rapport forventes levert 1. halvår I tillegg har kontrollutvalget i møte den 6. desember 2011 sak 047/11 vedtatt å sette i gang arbeidet med ny plan for selskapskontroll. Ny plan forventes oversendt fylkestinget 1. halvår GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS PROTOKOLLER Kontrollutvalget har rutinemessig gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget med fokus på følgende deltemaer: 1. Gjennomgang og vurdering av om fylkesrådets anvendelse av fylkestingets enekompetanse (jf. hastefullmakt iht. kommunelovens 13) er innenfor rammen av lovens krav (hastefullmaktsoppfølgning) 2. Gjennomgang og vurdering av om øvrige vedtak i fylkesrådet siden forrige fylkestingssamling er lovlige og ligger innenfor delegert vedtaksmyndighet fra fykestinget (lovlighetsoppfølgning) 3. Gjennomgang og vurdering av fylkesrådets viderebehandling av forslag som er blitt oversendt fra fylkestinget (forslagsoppfølgning) Gjennomgangen av fylkesrådets protokoller er rapportert til fylkestinget fortløpende i henhold til reglement for kontrollutvalget, punkt 7. Etter innspill fra kontrollutvalget (sak 015/11) vedtok fylkestinget i sak 11/66 å endre reglementet pkt 7, til at denne rapporteringen skal skje i juni og desember og ellers bare når det er påkrevet. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 TIL FYLKESTINGET SIDE 6 AV 11

7 2.6 ORIENTERING FRA FYLKESKOMMUNEN Følgende har møtt og orientert kontrollutvalget: Fylkesråd for kultur, økonomisjef og fagleder regnskap orienterte om fylkeskassens årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2010 i møtet 11. april - sak 012/11. Fylkesrådsleder sammen med stabssjef orienterte kontrollutvalget om fylkeskommunens internkontroll i møte 15. juni, sak 030/11. Fylkesrådsleder orienterte om forhold i tilknytning til Stiklestad Nasjonale Kultursenter i møte den 15. juni sak 031/10. Fylkesrådsleder og fylkesråd for samferdsel og miljø orienterte i møte 6. desember sak 051/11 om fylkeskommunens videre oppfølging av det avdekkede ulovlige prissamarbeidet innenfor asfaltbransjen. 2.7 HØRING Det er ikke gjennomført kontrollhøring(er) i BESØK / BEFARING Som et ledd i kontrollutvalget ansvar for å føre tilsyn med hele den fylkekommunale forvaltning har kontrollutvalget en årlig tradisjon for å besøke ulike fylkeskommunale virksomheter. Den 9. februar 2011 var kontrollutvalget på besøk/befaring ved Stjørdal tannklinikk. 2.9 TILSYN MED REVISJONEN Utvalget påser gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra revisjonen at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god kommunal revisjonsskikk. I tillegg har sekretariatet i avtalefestede møter med revisjonen mottatt muntlig rapportering om fremdriften i revisjonsarbeidet. Oppdragsansvarlig revisor skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jf. forskrift om revisjon 15. Denne ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 14. september 2011, sak 036/11. Under denne saken ble også revisors vandelsattest lagt frem. KomRev Trøndelag IKS var gjenstand for ekstern kvalitetskontroll i 2010 for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, der fylkeskommunen var en av de utvalgte kommuner. Endelig rapport etter kontrollene ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 9. februar sak 008/ HØRINGSUTTALELSE Kontrollutvalget har i sak 033/11 vært med på å gi høringsuttalelse til Kommunal og regionaldepartementet til Forslag til endinger i kommunelova og enkelte andre lover (eigenkontrollen i kommunane m.m) 2.11 STUDIETUR Kontrollutvalget har ikke vært på studietur(er) i KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 TIL FYLKESTINGET SIDE 7 AV 11

8 2.12 KURS OG KONFERANSER I februar deltok en av kontrollutvalgets medlemmer på kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF), sted Gardermoen. I juni deltok to av kontrollutvalgets medlemmer på fagkonferanse om kontroll og tilsyn i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT), sted Gardermoen. Kontrollutvalget deltok på Midtnorsk kontrollutvalgskonferanse i Trondheim den 6. til 7. april. Målgruppen for konferansen var medlemmer fra kontrollutvalgene i Møre- og Romsdal fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune i tillegg til ansvarlige sekretærer og revisorer. I november deltok 3 av utvalgets medlemmer på opplæring av nyvalgte kontrollutvalg i regi av KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS. 3 AVSLUTNING Kontrollutvalget har den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapport til fylkestinget. Kontrollutvalgets årlige rapport anses derfor som en viktig informasjon til fylkestinget om det tilsyn kontrollutvalget utøver på fylkestingets vegne. Det er kontrollutvalgets oppfatning at de saker som har blitt reist overfor fylkesrådet og administrasjonen i 2011 er besvart tilfredsstillende og innen rimelig tid. Kontrollutvalget ser positivt på innspill fra fylkestinget i form av forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på. Steinkjer 25. januar 2012 Ola Morten Teigen leder Bjørn Arild Gram nestleder Torfinn Aas Camilla Hansen Skjelstad Merethe Strand Hamborg KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 TIL FYLKESTINGET SIDE 8 AV 11

9 4 VEDLEGG 4.1 Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i 2011 MØTER SAK TITTEL /2 001/11 Oppsummering etter besøk ved Stjørdal tannklinikk 002/11 Referatsaker 003/11 Kontrollutvalgets årsrapport /11 Kontroll og tilsyn - detaljbudsjett /11 Orientering fra revisor Fylkesvegregnskapet 006/11 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon NTE Holding AS med datterselskaper - prosjektplan Prosjektplan 007/11 Vedlikehold av bygningsmassen Forvaltningsrevisjonsrapport / /11 Rapport etter ekstern kvalitetskontroll 1/3 009/11 Referatsaker 010/11 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7) 11/4 011/11 Referatsaker 012/11 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkeskassen Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2010 Kontrollutvalgets uttalelse 013/11 Orientering fra revisor Orientering vedrørende revisjon av fylkesvegene 014/11 Rapport Varslingsrutiner Kunnskap og bruk 015/11 Kontrollutvalgets reglement - Innspill til endringer 016/11 Oppfølging av interpellasjon i fylkestinget 017/11 Oppsummering etter Midtnorsk kontrollutvalgskonferanse april i Trondheim 3/5 018/11 Kontrollutvalgets reglement - Innspill til endringer (Utsatt sak fra 11/4-2011) 019/11 Oppfølging av interpellasjon i fylkestinget (Utsatt sak fra 11/4-2011) 020/11 Oppsummering etter Midtnorsk kontrollutvalgskonferanse april i Trondheim (Utsatt sak fra 11/4-2011) 021/11 Kontrollutvalgets gjenomgang av fylkesrådet reglementsfestede rapportering 022/11 Forvaltningsrevisjon /2011 Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten 023/11 Selskapskontroll Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper 024/11 Referatsaker 15/6 025/11 Referatsaker 026/11 Kontrollutvalgets gjenomgang av fylkesrådet reglementsfestede rapportering 027/11 Budsjettjustering på bakgrunn av regnskapsresultatet for /11 Forvaltningsrevisjon - Igangsetting av nytt prosjekt 029/11 Orientering fra revisor 030/11 Orientering fra Fylkesrådet internkontroll 031/11 Orientering fra Fylkesrådsleder - SNK 14/9 032/11 Referatsaker 033/11 Høringsuttalelse fra kontrollutvalget Forslag til endringar i kommunelova og enkelte andre lover (eigenkontrollen i kommunane m.m) 034/11 Budsjettjustering på bakgrunn av regnskapsresultatet for 2010 overføring til disposisjonsfond 035/11 Kontroll og tilsyn - Budsjettforslag /11 Oppdragsansvarlig revisor Den årlige uavhengighetserklæringen KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 TIL FYLKESTINGET SIDE 9 AV 11

10 037/11 Orientering fra revisor - Revisjonsstrategi /11 Orientering fra revisor 039/11 Selskapskontroll - Innherred Produkter 040/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Fagutdanning for elever i videregående skole Prosjektplan 041/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring Oppstart 042/11 Oppfølging av kontrollutvalgets saker /11 Evaluering av perioden 6/12 044/11 Referatsaker 045/11 Kontrollutvalgets gjenomgang av fylkesrådet reglementsfestede rapportering 046/11 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon - oppstart 047/11 Plan for selskapskontroll - oppstart 048/11 Rullering av plan for selskapskontroll Prioritering av nytt prosjekt - Steinkjerhallen AS 049/11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Økonomistyring Ny prosjektplan 050/11 Virksomhetsplan /11 Orientering fra fylkesrådet Gjelder interpellasjon fra 1. mars /11 Utøvelse av kontrollutvalgets innsynsrett 053/11 Orientering fra sekretær 054/11 Orientering fra revisor KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 TIL FYLKESTINGET SIDE 10 AV 11

11 4.2 Organisasjonskart Organisasjonskart pr. 22. desember 2010 Organisasjonskart pr 8. november 2011 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 TIL FYLKESTINGET SIDE 11 AV 11

Lierne kommune Kontrollutvalget

Lierne kommune Kontrollutvalget Lierne kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Behandlet av kontrollutvalget den 27. februar 2014, sak 006/14 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Flatanger kommune Kontrollutvalget

Flatanger kommune Kontrollutvalget Flatanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget 22.01.2014, sak 004/14 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Steinkjer kommune Kontrollutvalget

Steinkjer kommune Kontrollutvalget Steinkjer kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 29.01.2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Leka kommune Kontrollutvalget

Leka kommune Kontrollutvalget Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 15.01.2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Nærøy kommune Kontrollutvalget

Nærøy kommune Kontrollutvalget Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 17.01.2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Verran kommune Kontrollutvalget

Verran kommune Kontrollutvalget Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 12.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Nærøy kommune Kontrollutvalget

Nærøy kommune Kontrollutvalget Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 19.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Namsos kommune Kontrollutvalget

Namsos kommune Kontrollutvalget Namsos kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget 10. februar 2016, sak 007/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 10. februar 2015 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus Møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: Kl. 11:00 Sted: Herredshuset - Verdal, Møterommet i 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 08.01.2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Verran kommune Kontrollutvalget

Verran kommune Kontrollutvalget Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 11.01.2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møtet ble lukket under behandling av sak 038/12 og 040/12, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5.

Møtet ble lukket under behandling av sak 038/12 og 040/12, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2012 Møtetid: kl 13.00-16.05 Møtested: Stjørdal rådhus, møterom Værnes Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 034/12-041/12

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Steinkjer kommune Kontrollutvalget

Steinkjer kommune Kontrollutvalget Steinkjer kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 27.01.2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 6. februar 2017 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, møterom 1008 NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

SAK 001/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 TIL KOMMUNESTYRET

SAK 001/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 TIL KOMMUNESTYRET VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget lom5ek Irmdela -selptariat forkoghrollutualm SAKSPROTOKOLL SAK 001/14 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013 TIL KOMMUNESTYRET Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget

Levanger kommune Kontrollutvalget Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrol I utvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte den 03.03.15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E- pos t: post@komsek.no

Detaljer

Forfall Merethe Strand Hamborg (H). Vararepresentantene ble innkalt, men kunne ikke møte

Forfall Merethe Strand Hamborg (H). Vararepresentantene ble innkalt, men kunne ikke møte NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 30. mai 2012 Møtetid: kl 10.00-13.00 Møtested: Fylkets hus, Kvenna, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 026/12-030/12 Av

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket.

Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 20. mai 2015 Møtetid: 10:00-14:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00-15:15 av saker iht. saklisten Møtested: Grong videregående

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. november 2012 Møtetid: 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole 12.45 Besøk Rock City Namsos kl 14.00-15.20 av saker iht til skaliste Møtested:

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 3. desember 2013 Møtetid: kl 15.00 16.10 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2011

Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2014 Møtetid: kl 15:00-15:45 Møtested: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 044/14-049/14

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Frosta kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 28. februar 2013, Sak 6/13 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Steinkjer kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Møtet ble lukket under behandling av sak 042/14, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Torfinn Aas Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther

Møtet ble lukket under behandling av sak 042/14, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Torfinn Aas Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 5. november 2014 Møtetid: kl 10:00-11:30 Møtested: Fylkets hus, Derhviegåetie B 201, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 25. januar 2012 Møtetid: kl 10.00-12.10 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 9. juni 2015 Møtetid: 16:30-17:00 Møtested: Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal Møteleder: Tore Kristiansen Saker: 027/15-032/15

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016 Innherred samkommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 8. desember 2015, Sak 23/15 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE 1 KONTROLLUTVALGET I BERLEVÅG KOMMUNE Berlevåg kommune har et kontrollutvalg med 5 medlemmer. Følgende medlemmer er

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. juni 2014 TID: 15.00 STED: Valberg gård, Frosta De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014.

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014. Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 13/011 433-1798-5.6

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget

Levanger kommune Kontrollutvalget Vedlegg 1 sak 00x/07 Levanger kommune Kontrollutvalget! " ### Innledning Kommuneloven er blitt gjort gjenstand for en del endringer de senere år. Kommunene fikk økt handlefrihet ved reformen i 1992. Samtidig

Detaljer

Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan Jnr 16/xxx Ark

Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan Jnr 16/xxx Ark Kontrollutvalget Bodø kommune, Virksomhetsplan 2017 Jnr 16/xxx Ark 412 1.4 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 3 LOVVERK SOM REGULERER KONTROLLUTVALGETS VIRKE 4 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2012

Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2012 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 24. mars 2015 Tid: Kl. 10:00-11:00 Behandling av saker etter saksliste Kl. 11:00-12:00 Besøk/omvisning ved helsetunet Kl. 12:00-12:30 Lunsj

Detaljer

Kontrollutvalgets årsrapport 2013

Kontrollutvalgets årsrapport 2013 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Årsmelding tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas for kontrollutvalgets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2015 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 18.02.16, sak 03/16 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 16. februar 2015 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2015 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 15. februar 2016 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

RØROS KOMMUNE. Årsmelding

RØROS KOMMUNE. Årsmelding RØROS KOMMUNE Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2016 BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 7. FEBRUAR 2017 SAK 3/17 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Antall saker

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2016 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 09.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret. Vedtatt av kontrollutvalget 22.01.2016, sak 006/16. Komjek Trøndelag l

Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret. Vedtatt av kontrollutvalget 22.01.2016, sak 006/16. Komjek Trøndelag l Overhalla kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget 22.01.2016, sak 006/16 Komjek Trøndelag l -sekretaríat for Kontrollutualgeneyfi Postboks

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. januar 2013 Møtetid: kl 10.00-11.30 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

DATO: 4. desember 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer

DATO: 4. desember 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 4. desember 2012 TID: kl 13.00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsmelding. for kontrollutvalgets virksomhet BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 RØROS KOMMUNE

Årsmelding. for kontrollutvalgets virksomhet BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 RØROS KOMMUNE Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2015 RØROS KOMMUNE BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Antall saker

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 003/17 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 003/17 Referatsaker NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 08.02 2017 TID: 10.00 STED: Fylkets Hus - Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast

Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast Behandlet i kontrollutvalget 27. januar 2016 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke.

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2013 Møtetid: kl 11.00 12.15 Møtested: Fylkets hus, Kammerset, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 036/13-043/13

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/010 433-1798-5.6

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Forfall Randi Dille, Ida Bruheim Derås og Anne Berit Skjerve Sæther. Hhv. Tone Beate Fossli, Tom C. Prytz og Hilde Sveås innkalt og møtte.

Forfall Randi Dille, Ida Bruheim Derås og Anne Berit Skjerve Sæther. Hhv. Tone Beate Fossli, Tom C. Prytz og Hilde Sveås innkalt og møtte. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. mars 2016, Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møtetid kl: 10:00 12:15 Møteleder: Steinar Aspli Saker: 016/16-020/16 Av 5 medlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Årsmelding 2013 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Saker til behandling... 2 Innkalling av administrative

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 08.02.2006 Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Forfall Bjørn Arild Gram (Sp) meldte forfall og vara Åge Husby møtte i hans sted. Åge Husby Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther

Forfall Bjørn Arild Gram (Sp) meldte forfall og vara Åge Husby møtte i hans sted. Åge Husby Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 22. januar 2015 Møtetid: kl 10:00-11:05 Møtested: Fylkets hus, Sætra A202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 001/15-007/15

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av Kontrollutvalget i Alvdal 14.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 4 Innkalling

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb Årsmelding nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer for kontrollutvalgets virksomhet i tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 16. februar 2016 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Til Levanger kommunestyre ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Side 1 av 5 Generelt om kontrollutvalget Kontrollutvalgets formål Alle kommuner er pålagt å ha et kontrollutvalg, jfr kommunelovens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 28. januar 2009 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 28. april 2015 TID: 14.30 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer