VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER"

Transkript

1 VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

2 Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Industribatterier EV/HEV-batterier Litiumbaserte industribatterier Verneutstyr/slukkemiddel Skjematisk oversikt før forsendelse Arbeidsbeskrivelse ved forsendelse 9 6 Rekvisita Rekvisita for intakte kasserte batterier Rekvisita for skadede batterier 11 7 Li-/Li-ionbatterier Litiumprimærbatterier, ulike kjemier Li-ionbatterier, ulike kjemier Håndtering av kasserte litium-/ litium-ionbatteri Spesielle bestemmelser og emballeringsbestemmelser for Li-/Li-ion celler/moduler/batterier Krav til emballering av intakte kasserte litiumbaserte batterier Skadede Li-/Li-ionbatterier Forslag til emballering av skadede Li-/Li-ionbatterier 21 8 Nikkelmetallhydribatterier (NiMH) Håndtering av kasserte NiMH batteri Forslag til emballering av kasserte NiMH celler/moduler og batterier 24 9 Saltsmeltebatterier Håndtering av kasserte Saltsmeltebatteri Spesielle bestemmelser og emballeringsbestemmelser for Saltsmeltebatterier Forslag til emballering av kasserte Saltsmeltebatterier Papirarbeid og transportregelverk Transport Kontaktinfo hos Batteriretur Til egne notater 33

3 1 Bruk av denne veilederen Veilederen er beregnet for alle som har med brukte batterier å gjøre, enten fysisk, administrativt eller ansvarsmessig. Det er anbefalt å bruke 4-trinnsmetoden for å få best mulig utbytte. 1. Hent en kopp kaffe og sitt ned 2. Les og forstå veilederen 3. Gi veilederen til andre medarbeidere 4. Diskuter innhold når alle har lest veilederen 3

4 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring Vi garanterer at alle gjenvinnbare batterier gjenvinnes ved høyverdige anlegg. ISO sertifiseringen overvåker at batteriene leveres direkte til gjenvinningsanlegg uten mellomledd. Full sporbarhet gjennom hele kretsløpet ivaretas gjennom det norske deklarasjonssystemet som vi har utviklet videre slik det fremgår av nedenstående illustrasjon. Management System Certificate To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 14001:2004 awarded // tildelt AS Batteriretur 1738 Borgenhaugen Rebatt AS, 1738 Borgenhaugen Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Landsdekkende innsamling og gjenvinning av brukte batterier Certificate No // Sertifikat nr.: 565 First issued // Utstedt første gang: Valid until // Gyldig til: Issued // Utstedt: Audit: Annual // Oppfølging: Årlig Managing Director // Daglig leder Lead Audtor // Revisjonsleder ISO-sertifikat Sporbarhet og kvalitetssikring Makronivå: SSB Bedriftsnivå: importør/forhandler avfallsoperatør Innsamler 300 forhandler Deklarasjon Oppgjør til innsamlere Deklarasjon Hentepunkt, f.eks batteriforhandler Sentrallager: 2 HMS/eksport Deklarasjon Avh. bevis NAVET I HJULET SSB Notifikasjon Sporbarhet/HMS sikkerhet/ avviksgebyr til innsamlere (foto/dokumentasjon (ISO)) Notifikasjon Gjenvinningsanlegg: 7+ Eksporttillatelse/bilateral avtaler Sikkerhetsmessig nulltoleranse Daglig leder personlig ansvarlig Sporbarhet og kvalitetssikring 4

5 3 Forskrifter og reguleringer Følgende forskrifter og reguleringer er sentrale i vårt arbeid: Avfallsforskriften, Kapittel 3 Kasserte batterier Produktforskriften Konkurranseloven ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods Krav Krav fra Innsamlere Transport Batterimottak Sentrallager Gj.vinningsanlegg Batteriretur MYNDIGHETER BATTERIRETUR Oppbevaring X X X X X X Håndtering X X X X X X HMS X X X X X X Transport X X X X X X Internasjonale X X X X Avtale X X X X X X Pakking X X X X X Transport X X Dokumentasjon X X X X X X Som det fremgår av matrisen over, er det mange faktorer som fastsetter hvordan de ulike aktivitetene skal gjennomføres. Alle de forskjellige enhetene har et eget ansvar for å etterkomme gjeldende krav, noe som blir fulgt opp av de respektive myndigheter i form av kontroll og revisjon. 5

6 4 Nedstrømsløsning BATTERIIMPORTØR DEN PROFESJONELLE VEIEN FORBRUKERVEIEN INDUSTRIEN FORHANDLERE FORBRUKER FORHANDLERE MILJØ- STASJONER KOMMUNALE MOTTAK EE (OEM) DEMONTERERE BIL(OEM) DEMONTERERE VAREHANDEL/ KJØPESENTRA INNSAMLERE/ AVFALLSOPERATØRER BATTERIRETURS SENTRALLAGER HMS-KONTROLL BEHANDLINGS- ANLEGG GJENVINNING Litium primær industri Nøytralisering NOAH, N Blybatterier HJE, UK JCI/ Metalurgica,Sp Boliden, Se NiCd batterier SAFT, Se SNAM, Fr NiMH batterier SAFT, Se SNAM, Fr Li-ion batterier Umicore, Be SNAM, Fr Alkaliske batterier Nyrstar Høyanger, No SNAM, Fr EV/HEV batterier Individuell løsning Sorteringslinje Demonteringslinje GJENVINNINGSVERK: Produsentregister for batterier Dokumentasjon innsamlig og gjenvinning Dokumentasjon plassert på markedet Miljødirektoratet 6

7 5 Industribatterier 5.1 EV/HEV-batterier EV/HEV batterier er batterier fra f.eks. el -eller hybridbiler. EV/HEVceller/moduler/batterier finnes i ulike kjemier og utførelser. Cellene kan være sylindriske eller prismatiske og er satt sammen til moduler og batterier. De kan deles inn i ulike kjemier: Litium-ionbatterier (Li-ion) Nikkelmetallhydridbatterier (NiMH) Saltsmeltebatterier (Batterier som inneholder natrium) Blybatterier (Pb) Kadmiumbatterier (Cd) Bly- og kadmiumholdige batterier omtales i Veileder Håndtering av kasserte batterier klassifisert som farlig avfall. 5.2 Litiumbaserte industribatterier Litiumbaserte industribatterier kan være enten oppladbare (Li-ion) eller ikke-oppladbare (Li) batterier. Felles for disse batteriene er at de inneholder en liten mengde litium. Litiumindustricellene kan være satt sammen til moduler, pakker eller batterier av ulik størrelse og form. Emballering og transport av Li-, Li-ionbatterier og Saltsmeltebatterier er underlagt bestemmelser i ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods og må håndteres, emballeres og transporteres ihht bestemmelsene. Batteriene bør ikke lagres i store mengder. De bør lagres unna varmekilder og brennbare kilder. Store mengder batterier bør lagres i et eget bygg og det må da tenkes retning på utkast ved en eventuell uheldig hendelse. Li-, Li-ion, NiMH- og Saltsmeltebatterier er ikke klassifisert som farlig avfall, MEN ER KLASSIFISERT SOM FARLIG GODS! Selv om disse batteriene er kassert kan det fortsatt være mye restenergi i dem. Derfor er trygg og sikker lagring, håndtering og pakking av disse batteriene nødvendig. NB! Batterier/moduler skal ikke demonteres! Terminaler eller kabler som er forbundet med batteriet skal ikke fjernes, men isoleres før pakking for å forhindre kortslutning. Ta kontakt med Batteriretur før håndtering og emballering av disse typer batterier. 5.3 Verneutstyr/slukkemiddel Det kan være krav om ulikt verneutstyr og ulike brannslukkemiddler for de ulike typer batterier. Sjekk sikkerhetsdatablad for den enkelte batteritype. 7

8 5.4 Skjematisk oversikt før forsendelse INDUSTRICELLER /BATTERIER Avfallsbesitter Før celler/batterier eventuelt kan hentes må avfallsbesitter fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for å avgjøre om gjenvinning er mulig. Batteriretur skal kontaktes. Ikke tilstrekkelig dokumentasjon eller gjenvinning ikke mulig Tilstrekkelig dokumentasjon og gjenvinning mulig Kontakt Batteriretur Cellene/batteriene klargjøres og pakkes og kolliene merkes ihht ADR bestemmelsene og krav fra Batteriretur. BATTERIRETUR BESTILLER TRANSPORT Batteriretur kan være behjelpelig med å skaffe UN godkjent emballasje, støtdempende materiale, faresedler og UN nummer. 8

9 5.5 Arbeidsbeskrivelse ved forsendelse Før celler/moduler/batterier kan hentes må avfallsbesitter fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for å avgjøre om gjenvinning er mulig. Batteriretur skal kontaktes. Tilstrekkelig dokumentasjon kan være produktdatablad fra importør/produsent. Produktdatablad kan gi gjenvinningsverk nødvendig informasjon. Batteriretur skal kontaktes. Foto av batteriene sendes Batteriretur for identifisering. Avklaring før pakking Når tilstrekkelig dokumentasjon er fremskaffet og det er avklart at gjenvinning er mulig må det avklares om det er celler/moduler eller batterier som skal klargjøres for pakking. Det må også avklares om det er uskadde/skadede celler/moduler/batterier som skal pakkes. Batteriretur skal kontaktes. Alle nødvendige dokumenter/deklarasjoner skal være korrekt utfylt av avfallsbesitter når transportøren henter kolliene. Kolliene må også merkes korrekt. Deklarasjonen er nødvendig for at transportør skal vite hva kolliene inneholder. ALLE NØDVENDIGE DOKUMENTER SKAL FØLGE KOLLIENE UNDER TRANSPORT! 9

10 6 Rekvisita 6.1 Rekvisita for intakte kasserte batterier Til pakking og merking for transport til Batterireturs lager kan Batteriretur være behjelpelig med å skaffe nødvendig emballasje, støtdempende materiale, faresedler, UN nummer og annen rekvistita til avfallsbesitter for å sikre at cellene/modulene/batteriene pakkes og merkes på forsvarlig og forskriftsmessig måte. Batteriretur har utarbeidet forslag/krav til emballering og merking for transport ihht gjeldende ADR regelverk. Til pakking av både celler/moduler/batterier må det benyttes UN godkjent emballasje og eventuelt støtdempende materiale. Fat/pappkasse Fat og pappkasse er UN godkjent til pakking av denne type gods. Kassa lukkes og tapes ihht instruksjoner på kassa. Støtdempende materiale Som støtdempende materiale skal det benyttes vermikulitt. Vermikulitt er et mineral som er støtdempende, væskeabsorberende, leder varme dårlig og er brannhemmende. Kassen og vermikulitt fås kjøpt ved henvendelse til Batteriretur. UN godkjent fat, pappkasse og vermikulitt Faresedler og UN nummer Eksempler på faresedler og UN nummer for merking av kolli. For Li-/Li-ionbatterier For Saltsmeltebatterier 10

11 6.2 Rekvisita for skadede batterier Sp 661 ADR 2013 reguler hvilken type emballasje som kan benyttes til skadede litiumbatterier. Ref. ADR 2013: Sp 661 Transport av skadede litiumbatterier som ikke er innsamlet og avlevert for transport for avhending i henhold til spesiell bestemmelse 636, er bare tillatt under tilleggsbetingelser definert av vedkommende myndighet en av de kontraherende statene, som også kan anerkjenne en godkjenning gitt av den vedkommende myndighet i ett land som ikke er en kontraherende stat. Bare emballeringsmåter som er godkjent for dette godset av vedkommende myndighet kan benyttes. Vedkommende myndighet kan angi en mer restriktiv transportkategori eller tunnellrestriksjonskode, som skal være inkludert i godkjenningen fra vedkommende myndighet. En kopi av godkjenningen fra vedkommende myndighet skal ledsage hver forsendelse, eller transportdokumentet skal inkludere en referanse til godkjenningen fra vedkommende myndighet. ADR: Vedkommende myndighet i en ADR kontraherende stat som gir en godkjenning i henhold til denne spesielle bestemmelsen skal meddele sekretariatet til UNECE i den hensikt at informasjonen viderebringes gjennom deres nettsted. RID: Vedkommende myndighet i en RID kontraherende stat som gir en godkjenning i henhold til denne spesielle bestemmelsen skal meddele sekretariatet til OTIF med det formålet at informasjonen spres gjennom deres nettsted. ANM: Når godkjenning gis skal det tas hensyn til eventuelle anbefalinger fra de Forente Nasjoner angående tekniske krav for transport av skadede litiumbatterier. Skadede litiumbatterier er spesielt: Batterier som produsenten har avdekket er defekte av sikkerhetsårsaker; Batterier med ødelagte eller vesentlig deformerte batterihus; Batterier som lekker eller ventilerer; eller Batterier med feil som ikke kan diagnostiseres før transport til ett undersøkelsessted Til pakking og merking for transport til Batterireturs lager kan Batteriretur være behjelpelig med å skaffe nødvendig emballasje, støtdempende materiale, faresedler, UN nummer og annen rekvistita til avfallsbesitter for å sikre at cellene/modulene/batteriene pakkes og merkes på forsvarlig og forskriftsmessig måte. Ta kontakt med Batteriretur. Faresedler og UN nummer Eksempler på faresedler og UN nummer for merking av kolli. For Li-/Li-ionbatterier For Saltsmeltebatterier 11

12 7 Li-/Li-ionbatterier 7.1 Litiumprimærbatterier, ulike kjemier Litiumprimærbatterier omfatter en rekke ulike kjemier alt etter hvilke egenskaper batteriet skal inneha. Felles for batterier omtalt som litiumprimærbatterier er at de inneholder en liten mengde metallisk litium. Oversikten under viser noen av de kjemiske sammensetningene litiumprimærbatterier kan ha. Det finnes også andre kjemiske sammensetninger for litiumprimærceller og batterier. Li-primærbatterier, noen kjemiske sammensetninger Kjemisk betegnelse Lithium/sulfur dioxide Li/SO 2 Lithium/thionyl chloride Li/SOCl 2 Lithium/sulfuryl chloride Li/SO 2 Cl 2 Lithium/carbon monofluoride Lithium/copper oxide Li/CF (n) Li/CuO Lithium/iron disulfide Li/FeS 2 Lithium/manganese dioxide Li/MnO 2 Lithium/silver vanadium oxide Li/AgV 4 O 11 12

13 7.2 Li-ionbatterier, ulike kjemier Li-ionbatterier omfatter en rekke ulike kjemier alt etter hvilke egenskaper batteriet skal inneha. Felles for batterier omtalt som Li-ionbatterier er at de inneholder en liten mengde litium. Oversikten under viser noen av de kjemiske sammensetningene Li-ionbatterier kan ha og hvilke gjenvinningsmuligheter som pr. dags dato finnes. Det finnes også andre kjemiske sammensetninger for celler og batterier med innhold av litium. Chemistry Process (chemical, mechanical or other) Outcome Recycling plant LFP, LFPO Lithium iron phosphate Mecanochemical process Extraction of lithium and iron oxide Phosphate eliminated as inert phase conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Lab level LiCO Lithium cobalt oxide Mecanochemical process Extraction of lithium and cobalt oxide conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Industrial level at mechanical stage Pilot at chemical stage LMO, LMS Lithium manganese dioxide Spinel Mecanochemical process Extraction of lithium and manganese oxide after conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Industrial level at mechanical stage Pilot at chemical stage NCM Lithium nickel cobalt manganese dioxide Mecanochemical process Extraction of lithium and selective separation between Co and Mn conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Industrial level at mechanical stage Pilot at chemical stage NCA Lithium nickel cobalt aluminium Mecanochemical process Extraction of lithium and selective separation between Nickel and cobalt Aluminum converted as hydroxide conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Industrial level at mechanical stage Pilot at chemical stage LFMP Lithium iron magnesium phosphate Mecanochemical process Extraction of lithium and selective separation between Iron and Magnesium Phosphate eliminated as inert phase conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Lab level Nano LFPO Lithium iron nano phosphate Mecanochemical process with retention of nanoparticules Extraction of lithium and iron oxide Phosphate eliminated as inert phase conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Lab level LTO nano Lithium titanate Not yet studied No samples available Any sample welcome 13

14 7.3 Håndtering av kasserte litium-/ litium-ionbatteri Litiumbatterier (Li) EAL-kode Avfallsstoffnr 7094 UN nummer 3090 Litium-ionbatterier (Li-ion) EAL-kode Avfallsstoffnr 7094 UN nummer 3480 Det er viktig å skille mellom litium- og litiumionbatterier når de emballeres for transport fordi de skal til ulike gjenvinningsanlegg. Lagring Li-/Li-ionceller og batterier bør oppbevares innendørs og utilgjengelig for uvedkommende. Det anbefales lagret på en slik måte at skader på batterier unngås. Batteriene anbefales lagret separat og lagres unna varmekilder og brennbare kilder. De bør ikke lagres i hermetisk lukket emballasje av hensyn til en eventuell gassutvikling og trykkøkning inni emballasjen under lagring. Batteriene må lagres tørt for å hindre korrosjon. Emballasjen må være godt synlig merket med at de inneholder denne type batterier. Litium-ionbatterier må ikke utsettes for støt eller høye temperaturer. Det anbefales at håndtering planlegges med tanke på brann/eksplosjon. Ved en eventuell brann/eksplosjon, tenk retning på utkast av brennende batterifragmenter. Ved en eventuell brann i litiumbatterier må det også tas hensyn til utkast av brennende litium. Transport av Li-/litium-ionbatterier er ADR-regulert og skal pakkes og merkes i henhold til ADRbestemmelsene, til enhver tid gjeldende utgave! Avfallsbesitter er selv ansvarlig for å pakke cellene/batteriene i henhold til nevnte regelverk og til krav fra Batteriretur! Faresedler og UN nummer fås ved henvendelse til Batteriretur. 14

15 Litiumprimærceller/batterier Sylinderformede celler og batterier av litiumtypen brukes som minnebackup i et flertall elektronikkprodukter f.eks. telefoner, telefaxer, kopimaskiner, stasjonære og bærbare PC'er, skrivere, HiFiutrustninger m.m. Batteriene kan være montert direkte på apparatets kretskort eller være kontakttilsluttet. Litiumbatterier brukes også til strømforsyning av både stasjonært og bærbart utstyr. De finnes tilgjengelig i et flertall av størrelser, fra størrelse 1/3N til tilsvarende IECR20/D. Eksempler på kretskortsmonterte battericeller Eksempler på batterier til minnebackup Kretskortmonterte Kontakttilsluttede Ulike litium coinceller Merking: LITHIUM BATTERY Er det tvil om batteritype/-kjemi kontaktes Batteriretur! 15

16 Eksempler på Li-celler og batterier Er det tvil om batteritype/-kjemi kontaktes Batteriretur! 16

17 Eksempler på Li-ionceller og batterier Dersom det er tvil om hvilken batteritype som skal emballeres for transport, tas kontakt med Batteriretur. Er det tvil om batteritype/-kjemi kontaktes Batteriretur! 17

18 7.4 Spesielle bestemmelser og emballeringsbestemmelser for Li-/Li-ion celler/moduler/batterier Spesielle bestemmelser: SP 188, 230, 310, 348, 636, 661 Emballeringsbestemmelser: P903, P903a, P903b P903 EMBALLERINGSBESTEMMELSE P903 Denne bestemmelsen gjelder UN-nr. 3090, 3091, 3480 og Følgende emballasjer er tillatt under forutsetning av at de alminnelige bestemmelsene i og er oppfylt: 1. For celler og batterier: Fat (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Kasser (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Kanner ( 3A2, 3B2, 3H2); Celler og batterier skal pakkes i emballasjer slik at cellene og batteriene er beskyttet mot skade som kan bli forårsaket av bevegelse eller forskyvning av innholdet i emballasjen. Emballasjen skal oppfylle kravene på samme nivå som for emballasjegruppe II. 2. I tillegg kan celler og batterier med bruttomasse på 12 kg eller mer med sterke, slagtållige yttervegger, samt sammenstimlinger av slike celler eller batterier, emballeres i: a) Sterke ytteremballasjer; b) Beskyttende innkapsling (for eksempel kasser av tremateriale som kan være fullstendig dekkende eller ha sprinkler; eller c) Paller eller andre håndteringsinnretninger. Cellene og batteriene skal være sikret mot utilsiktet bevegelse, og polene skal ikke bære vekten av andre elementer plassert ovenpå dem. Emballasjen behøver ikke tilfredsstille kravene i For celler og batterier pakket sammen med utstyr : Emballasjer i samsvar med bestemmelsene i pkt. 1 i denne emballeringsbestemmelse, plassert sammen med utstyret i en ytteremballasje; eller Emballasjer som fullstendig omslutter cellene eller batteriene plassert sammen med utstyret i en emballasje i samsvar med bestemmelsene i pkt. 1 i denne emballeringsbestemmelse. Utstyret skal være sikret mot bevegelse i ytteremballasjen. I denne emballeringsbestemmelse betyr utstyr innretninger som er avhengig av de litium metall eller litium ion celler eller batterier de er emballert med for å fungere. 4. For celler og batterier i utstyr: Solide ytteremballasjer av egnet materiale og med tilfredsstillende konstruksjon og styrke i forhold til emballasjens kapasitet og tiltenkte bruk. De skal være konstruert på en slik måte at de forhindrer utilsiktet funksjon under transporten. Emballasjen behøver ikke tilfredsstille kravene i Stort utstyr kan transporteres uemballert eller på paller dersom utstyret gir tilsvarende beskyttelse av cellene eller batteriene. Utstyr som radiofrekvensindetifikasjon (RFID) merking, klokker og temperaturloggere, som ikke er i stand til å generere en farlig varmeutvikling kan transporteres i solid ytteremballasje når de er tilsiktet aktivisert. Tilleggskrav: Celler og batterier skal være beskyttet mot kortslutning. 18

19 P903a EMBALLERINGSBESTEMMELSE P903a Denne bestemmelsen gjelder brukte batterier som er tilordnet UN-nr. 3090, 3091, 3480 og Følgende emballasjer er tillatt under forutsetning av at de alminnelige bestemmelsene i og er oppfylt: Emballsjen skal oppfylle kravene på samme nivå som for emballasjegruppe II. Ikke godkjent emballasje er likevel tillatt, forutsatt at: - den oppfyller de alminnelig bestemmelsene i med unntak av og 4.1.3; - cellene og batteriene er emballert og stuet slik at det forebygger enhver risiko for kortslutning; - kolliene ikke veier mer enn 30 kg. Tilleggskrav: Batterier skal være beskyttet mot kortslutning. P903b EMBALLERINGSBESTEMMELSE P903b Denne bestemmelsen gjelder brukte celler og batterier som er tilordnet UN-nr. 3090, 3091, 3480 og Brukte litiumceller og batterier med en bruttomasse på ikke over 500 g pr stk, innsamlet som avfall får transporteres sammen med andre brukte ikke-litiumbatterier eller alene, uten individuell sikring på ett av følgende vilkår: 1. I fat 1H2 eller kasser 4H2 som oppfyller prøvekravene for faste stoffer i emballasjegruppe II; 2. I fat 1A2 eller kasser 4A som er utstyrt med en sekk av polyetylen og oppfyller prøvekravene for faste stoffer i emballasjegruppe II. Sekken av polyetylen - skal ha en bruddmotstand på minst 480 gram både i parallelle og i vinkelrette plan med hensyn på sekkens lengde; - skal ha en minimum tykkelse på 500 µm med spesifikk elektrisk resistans over 10M/Ω og en vannabsorbsjon i løpet av 24 timer ved 25 C på mindre enn 0,01 %; - skal være lukket og - skal bare brukes en gang. 3. I innsamlingsbrett av ikke-ledende materiale med en brutto masse på mindre enn 30 kg som oppfyller de alminnelige bestemmelsene i , og Tilleggskrav: Tomrommet i emballasjen skal fylles med passende støtdempende materiale. Det støtdempende materialet behøves ikke hvis emballasjen er fullstendig fylt med en sekk av polyetylen og sekken er lukket. Hermetisk lukkede emballasjer skal være utstyrt med lufteanordning i samsvar med Lufteanordningen skal være konstruert slik at et eventuelt overtrykk ikke overstiger 10 kpa. 19

20 7.5 Krav til emballering av intakte kasserte litiumbaserte batterier Celler Cellene emballeres hver for seg enten i originalemballasjen eller tilsvarende emballasje av ikkeledende materiale. Dersom originalemballasje eller tilsvarende emballasje ikke er tilgjengelig tapes polene/terminalene for å forhindre kortslutning. Cellene legges så lagvis med vermikulitt som støtdempende materiale i UN godkjent emballasje slik at det forebygger enhver risiko for kortslutning. Fyll først minimum 5cm med vermikulitt i bunnen av fatet, så ett lag med batterier, deretter fylles det på vermikulitt til det dekker batteriene. Fortsett med et nytt lag vermikulitt på minimum 5cm før det legges i et nytt batterilag. Legg så lagvis på samme måte til emballasjen er full. Deretter skal det fylles så store mengder vermikulitt på toppen at det komprimeres når emballasjen lukkes. Dersom emballasjen er hermetisk lukket skal det ha lufteanordning som slipper ut eventuelt overtrykk inni fatet. Lufteanordning kan være at det stikkes hull i lokket. Emballasjen må ikke stå utendørs etter at det er laget hull på toppen. Moduler Modulene pakkes i UN godkjent emballasje med støtdempende materiale. Modulenes må sikres mot kortslutning enten ved at de pakkes hver for seg eller at polene/terminaler sikres slik at det forebygger enhver risiko for kortslutning. Det skal brukes vermikulitt som støtdempende materiale rundt og mellom modulene i så store mengder at det hindrer enhver risiko for kontakt mellom modulene inni emballasjen, og fyll så opp med vermikulitt på toppen slik at det komprimeres når emballasjen lukkes. Batterier Store batterier med sterke slagtålelige yttervegger settes på pall med pallekarm. Det bør i tillegg være plast på toppen. Batteriene skal sikres mot utilsiktet bevegelse, og må pakkes slik at batteripolene ikke bærer vekten av batterier plassert oppå dem. Batteriene skal sikres mot enhver risiko for kortslutning. Batteriretur krever at det benyttes vermikulitt som støtdempende materiale. Vermikulitt er væskeabsorberende, støtdempende, leder varme dårlig og er brannhemmende. Alle kolli må merkes med UN 3090 eller 3480 og fareseddel 9. NB! Batterier/moduler skal ikke demonteres! Terminaler eller kabler som er forbundet med batteriet skal ikke fjernes, men isoleres før pakking for å forhindre kortslutning. Dersom celler/moduler/batterier er skadet eller har vært utsatt for uhell/støt eller liknende tas kontakt med batteritur før pakking. Ved en eventuell brann i Li-/Li-ionbatterier anbefales det å bruke svært store mengder vann for å kjøle ned omliggende kolli. For slukkemiddel - se sikkerhetsdatablad for Li-/Li-ionbatterier! 20

21 7.6 Skadede Li-/Li-ionbatterier Sp 661 i ADR 2013 definerer skadede litiumbatterier som følger: Skadede litiumbatterier er spesielt: Batterier som produsenten har avdekket er defekte av sikkerhetsårsaker; Batterier med ødelagte eller vesentlig deformerte batterihus; Batterier som lekker eller ventilerer; eller Batterier med feil som ikke kan diagnostiseres før transport til ett undersøkelsessted Lagring Skadede litiumbatterier bør oppbevares i et eget frittstående bygg, unna varmekilder og unna brennbare kilder. Det anbefales lagret på en slik måte at ytterligere skader på batteriet unngås. Bygget bør merkes godt synlig med hva det inneholder. Dersom celler/moduler/batterier er skadet eller har vært utsatt for uhell/ støt eller liknende tas kontakt med BATTERIRETUR før pakking. 21

22 7.7 Forslag til emballering av skadede Li-/Li-ionbatterier Før emballering av skadede Li-/Li-ionbatterier tas kontakt med Batteriretur. Ref. pkt 6.2 Rekvisita skadede batterier. NB! Batterier/moduler skal ikke demonteres! Terminaler eller kabler som er forbundet med batteriet skal ikke fjernes, men isoleres før pakking for å forhindre kortslutning. Ved en eventuell brann i Li-/Li-ionbatterier anbefales det å bruke svært store mengder vann for å kjøle ned omliggende kolli. For slukkemiddel - se sikkerhetsdatablad for Li-/Li-ionbatterier! 22

23 8 Nikkelmetallhydribatterier (NiMH) 8.1 Håndtering av kasserte NiMH batteri Nikkelmetallhydridbatterier (NiMH) EAL-kode Avfallsstoffnr 2311 UN nummer 3496 Mottak NiMH batterier er ikke farlig avfall og skal ikke sorteres som farlig avfall. NiMH batterier er ikke underlagt bestemmelsene i ADR, men bør håndteres som farlig gods. Lagring NiMH celler og batterier bør ikke oppbevares inntil varmekilder, skal oppbevares innendørs og utilgjengelig for uvedkommende. De bør ikke lagres i hermetisk lukket emballasje av hensyn til en eventuell gassutvikling og trykkøkning inni emballasjen under lagring. Det anbefales håndtert og lagret på en slik måte at skader på batterier unngås. 23

24 Eksempler på NiMH celle, modul og batteri Celle NiMH modul NiMH batteri Er det tvil om batteritype/-kjemi kontaktes Batteriretur! 24

25 8.2 Forslag til emballering av kasserte NiMH celler/moduler og batterier Celler NiMH celler pakkes i UN godkjente pappkasser. Cellene legges lagvis med vermikulitt som støtdempende materiale for å forhindre utilsiktet bevegelse under transport. Fyll helt opp med støtdempende materiale slik at det komprimeres når kassen lukkes. Moduler Moduler pakkes i UN godkjente pappkasser og sikres mot utilsiktet bevegelse. Som støtdemping kan benyttes vermikulitt eller isopor. Fyll helt opp med støtdempende materiale slik at det komprimeres når kassen lukkes. Batterier NiMH batterier pakkes helst i originalemballasjen og disse pakkes så på pall og sikres mot utilsiktet bevegelse under transport. Dersom originalemballasjen ikke er tilgjengelig pakkes hvert batteri på hver sin pall. Ha plast rundt batteriet og stropp batteriet fast til pallen utenpå plasten for å forhindre utilsiktet bevegelse under transport. Det skal kun være et batteri pr pall. NB! Batterier skal ikke demonteres! Terminaler eller kabler som er forbundet med batteriet skal ikke fjernes, men skal isoleres før pakking for å forhindre kortslutning. Dersom celler/moduler eller batteri har synlige skader kontaktes batteriretur før emballering. Forslag til emballering av NiMH batteri 25

26 Forslag til emballering av NiMH celler

27 9 Saltsmeltebatterier 9.1 Håndtering av kasserte Saltsmeltebatteri Batterier som inneholder natrium. Saltsmeltebatteri EAL-kode Avfallsstoffnr 2311 UN nummer 3292 Saltsmeltebatterier er celler eller batterier som inneholder natrium (Na). De kan ha ulik kjemisk sammensetning og kan være merket med følgende kjemiske formler: NaS, NaAlCl4 eller Na-NiCl2. Mottak Saltsmeltebatterier er ikke farlig avfall og skal ikke sorteres som farlig avfall, men er farlig gods. Ved håndtering/lagring skal det treffes særlige tiltak for å hindre at de kommer i kontakt med vann. Lagring Saltsmeltebatterier bør ikke oppbevares inntil varmekilder, skal oppbevares innendørs og utilgjengelig for uvedkommende. Det anbefales lagret på en slik måte at skader på batterier unngås. Faresedler og UN nummer fås ved henvendelse til Batteriretur. 27

28 Eksempel på Saltsmeltebatteri Foto: File:Molten_Salt_Battery_(Zebra).JPG Ved en eventuell brann i Saltsmeltebatteri skal det IKKE benyttes vann, CO2 eller halogenholdig slukkemiddel. For slukkemiddel se sikkerhetsdatablad for batterier som inneholder natrium (Saltsmeltebatteri) Er det tvil om batteritype/-kjemi kontaktes Batteriretur! 28

29 9.2 Spesielle bestemmelser og emballeringsbestemmelser for Saltsmeltebatterier Spesielle bestemmelser: SP 239, 295 Emballeringsbestemmelser: P408 P408 EMBALLERINGSBESTEMMELSE P408 Denne bestemmelsen gjelder for UN-nr Følgende emballasjer er tillatt under forutsetning av at de alminnelige bestemmelsene i og er oppfylt. 1. For celler: Fat (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D. 1G); Kasser (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Kanner: (3A2, 3B2, 3H2). Ytteremballasje med tilstrekkelig mengde støtdempende materiale til å forhindre kontakt mellom cellene og mellom celler og ytterebmallasjens innerside og til å sikre at det ikke forekommer farlig bevegelse av celler inne i ytteremballasjen under transport. Emballasjens styrke skal svare til nivået for emballasjegruppe II; 2. For batterier: Batterier får transporteres uemballert eller i beskyttende innpakning (f.eks. helt lukket kasse eller kasse med tresprosser). Polene skal ikke bære vekten av andre batterier eller annet materiale som er pakket sammen med batteriene. Emballasjen behøver ikke tilfredsstille kravene i Tilleggskrav: Celler og batterier skal være beskyttet mot kortslutning og skal være isolert på en slik måte at kortslutning forhindres. Dersom celler/moduler/batterier er skadet eller har vært utsatt for uhell/ støt eller liknende tas kontakt med batteritur før pakking. 29

30 9.3 Forslag til emballering av kasserte Saltsmeltebatterier Celler Celler pakkes i UN godkjent pappkasse med vermikulitt som støtdempende materiale. Enkeltceller kan legges i en egnet pose før pakking. Cellene pakkes lagvis med støtdempende materiale slik at kontakt mellom cellene forhindres. Det må være en slik mengde støtdempende materiale at cellene ikke kommer i kontakt med emballasjens innervegg og at utilsiktet bevegelse inni emballasjen forhindres. Cellene skal være sikret mot kortslutning. Batteriretur anbefaler at det benyttes vermikulitt som støtdempende materiale. Vermikulitt er væskeabsorberende, støtdempende og brannhemmende. Batterier Batterier pakkes helst i originalemballasjen og disse pakkes så på pall og sikres mot utilsiktet bevegelse under transport. Dersom originalemballasjen ikke er tilgjengelig pakkes hvert batteri på hver sin pall. Deretter plastes batteriet på pallen for å unngå at det kommer i kontakt med vann. Stropp så batteriet fast til pallen utapå plasten for å forhindre utilsiktet bevegelse under transport. Polene skal ikke bærer vekten av andre batterier eller annet materiale som er pakket sammen med batteriene. Batteriene kan pakkes på pall med pallekarm. Batteriene skal da være sikret mot kortslutning og skal være emballert på en slik måte at utilsiktet bevegelse under transport forhindres. Celler og batterier skal beskyttes mot kortslutning og være isolert på en slik måte at kortslutning forhindres. Kolli skal merkes med UN nummer 3292 og fareseddel 4.3 Dersom celler/batteri har synlige skader kontaktes Batteriretur før emballering. NB! Batterier skal ikke demonteres! Terminaler eller kabler som er forbundet med batteriet skal ikke fjernes, men skal isoleres før pakking for å forhindre kortslutning. 30

31 10 Papirarbeid og transportregelverk Det er nødvendig med noe papirarbeid i forbindelse med retur av batterier. Hensikten med papirarbeidet er å ivareta sporbarheten. Sporbarhetsbehovet er ivaretatt ved bruk av deklarasjonsskjema og samlenota. Deklarasjonsskjema er en slags fødselsattest for avfallet. Utfylling av deklarasjonsskjema og samlenota Deklarasjonsskjema skal fylles ut før forsendelse. Deklarasjonsskjema Innsamlere som sender batteriene videre til Batterireturs sentrallager skal fylle ut en samlenota. Samlenotaen skal leveres sammen med de underliggende deklarasjonene. Alle pallene skal merkes med samlenotanummer før forsendelse. Samlenota 31

32 Når deklarasjonsskjemaene kommer til Batteriretur, blir leveransen og informasjonen knyttet til denne registrert i en database. Dette gjøres bl.a. for å gjøre informasjonen tilgjengelig for myndighetene. Alle importører har en rapporteringsplikt til myndighetene som Batteriretur ivaretar på vegne av importørene. Databasen er verktøyet vi bruker til oppgaven. Papirarbeidet er nødvendig for å oppfylle rapporteringsplikten Transport Transport av kasserte batterier er regulert av ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods, og da alltid gjeldende utgave. 32

33 11 Kontaktinfo hos Batteriretur Kari Bang Tlf: For mer informasjon om farlig avfall se NFFA-veilederen. 33

34 12 Til egne notater 34

35

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Industribatterier

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Industribatterier

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Industribatterier 7 5.1 EV/HEV-batterier

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innholdsfortegnelse Bruk av denne veilederen 3 Mål og visjoner for Batteriretur 3 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 Forskrifter

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL Du leser nå denne veilederen fordi du har med brukte batterier å gjøre, sannsynligvis blybatterier. Det er nær tyve år siden virksomheten

Detaljer

Sortering av oppladbare batterier

Sortering av oppladbare batterier Sortering av oppladbare batterier Vi gjenvinner batterier Innhold Generelt om oppladbare batterier... 3 Sortering av oppladbare batterier i ulike kategorier... 5 Oppbygning av en batteripakke... 7 Oppbygning

Detaljer

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall

RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall RFA100 - Driftsinstruks for mottak, håndtering og lagring av farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall blir

Detaljer

Batteriretur. Bransjeavtalen om blybatterier av Initiert av daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Batteriretur. Bransjeavtalen om blybatterier av Initiert av daværende Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Batteriretur Returselskap for alle kategorier batterier Eies av Batteriprodusenter og importører Omsetning ca 120 mill Non Profit 10 årsverk HQ i Sarpsborg Administrasjonen Logistikksenter i Horten Mottak

Detaljer

Sortering av oppladbare batterier

Sortering av oppladbare batterier Sortering av oppladbare batterier Innhold Generelt om oppladbare batterier...3 Sortering av oppladbare batterier i ulike kategorier...5 Oppbygning av en batteripakke...7 Oppbygning av nikkel-kadmiumbatterier

Detaljer

DSB. Farlig Gods konferansen Presentasjon ved Dag Albertsen, daglig leder BATTERIRETUR avdeling Sandefjord.

DSB. Farlig Gods konferansen Presentasjon ved Dag Albertsen, daglig leder BATTERIRETUR avdeling Sandefjord. DSB. Farlig Gods konferansen 2017. Presentasjon ved Dag Albertsen, daglig leder BATTERIRETUR avdeling Sandefjord. Innhold presentasjon: Kort om Batteriretur. Batteriretur avd Sandefjord. Samarbeid med

Detaljer

Sortering av engangsbatterier

Sortering av engangsbatterier Sortering av engangsbatterier Innhold Generelt om engangsbatterier...3 Sortering av engangsbatterier i ulike kategorier...4 Oppbygning av en batteripakke...5 Husholdningsbatterier våre vanligste batterier...6

Detaljer

Litiumbatterier. FARLIG GODS-KONFERANSEN 11. mai 2017 Transport av litiumbatterier. Presentert av: Peter Mörk

Litiumbatterier. FARLIG GODS-KONFERANSEN 11. mai 2017 Transport av litiumbatterier. Presentert av: Peter Mörk Litiumbatterier FARLIG GODS-KONFERANSEN 11. mai 2017 Transport av litiumbatterier Presentert av: Peter Mörk 1 dgm Norway PETER MÖRK Opprinnelig fra Stockholm Ansatt i DGM siden 1999 Sikkerhetsrådgiver

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Sortering av engangsbatterier

Sortering av engangsbatterier Sortering av engangsbatterier Vi gjenvinner batterier Innhold Generelt om engangsbatterier...3 Sortering av engangsbatterier i ulike kategorier...4 Oppbygning av en batteripakke...5 Husholdningsbatterier

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE PORTABLE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE PORTABLE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE PORTABLE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Generelt om batterier 7 5.1 Oppbygging

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info Nyhetsbrev Desember 2012 Nyheter i adr/rid 2013 Farlig gods - info Merking av tanker Det skjer noen mindre endringer i bestemmelsene for merking av tanker. For tankkjøretøyer skal det heretter oppgis tara

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL Du leser nå denne veilederen fordi du har med brukte batterier å gjøre, sannsynligvis blybatterier. Det er nær tyve år siden virksomheten

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003

Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering 2003 Lover og forskrifter Farlig avfall; lagring og håndtering, Statens forurensningstilsyn (etter manus av George Nicholas Nelson, seksjon for farlig avfall, SFT) 2003 1 Lover og forskrifter farlig avfall;

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Type innhold Merking Transportmåte Omfang Farlig gods i begrenset mengde LQ = Limited Quantity = begrenset mengde UN 3373

Type innhold Merking Transportmåte Omfang Farlig gods i begrenset mengde LQ = Limited Quantity = begrenset mengde UN 3373 Noen viktige unntak i forbindelse med forbudt innhold i postsendinger hva kan likevel sendes. Faresedler skal normalt ikke brukes når unntaksbestemmelsene i dette dokumentet benyttes. Imidlertid kan det

Detaljer

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013

Farlig gods-konferansen 2013. Nyheter i ADR/RID 2013 Farlig gods-konferansen 2013 Nyheter i ADR/RID 2013 Runar Bjørnsen 1 Oversikt over nyhetene Fullstendig oversikt over alle nyhetene: ADR/RID 2013 sidene 9 14 2 1. juli 2013 ADR/RID 2013 skal i utgangspunktet

Detaljer

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31.

NFFA. Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen. v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA. Medlemsmøte. 31. NFFA Kort om (nyheter i) relevant regelverk for farlig avfallsbransjen v/ Prosjektleder Marit Lindstad, NFFA Medlemsmøte 31. mars 2016 www.nffa.no Hva skal jeg snakke om? Kort om bevisstgjøring! Hva er

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL Du leser nå denne veilederen fordi du har med brukte batterier å gjøre, sannsynligvis blybatterier. Det er nær tyve år siden virksomheten

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall som i strid med bestemmelsene

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon for VIKING litium-ion-batterier av typen AAI for bruk i imow robotklipper

Sikkerhetsinformasjon for VIKING litium-ion-batterier av typen AAI for bruk i imow robotklipper Sikkerhetsinformasjon for VIKING litium-ion-batterier av typen AAI for bruk i imow robotklipper Revidert: 18.03.2015 1 Betegnelse for produktet og firmaet... 2 1.1 Handelsnavn... 2 1.2 Informasjon om produsent/leverandør...

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

SKOLEMØBLER Produktkatalog 2015

SKOLEMØBLER Produktkatalog 2015 Korrigert SKOLEMØBLER Produktkatalog 2015 NORSKPRODUSERTE KVALITETSMØBLER www.skolestoler.no VERDT Å VITE Produktendringer: Vi tar forbehold om produkt og prisendringer. Vi leverer produkter som er godkjent

Detaljer

Oppfølgende inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS avd Tau sitt anlegg for farlig avfall på Nordmarka i Strand kommune

Oppfølgende inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS avd Tau sitt anlegg for farlig avfall på Nordmarka i Strand kommune Vår ref.: 2015/5634 Arkivnr.: 472 Dato: 18.05.2015 Oppfølgende inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS avd Tau sitt anlegg for farlig avfall på Nordmarka i Strand kommune Dato for inspeksjonen: 21.05.2015

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen BÅTMOTOREN AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1264.01 2012.073.I.FMOA 2012/6895 30.03.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Båtmotoren

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen GLADENGEN LAKK OG KAROSSERI AS - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1284.01 2012.128.I.FMOA 2012/22537 Endelig versjon 28.1.13 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 1: Alminnelige bestemmelser Del 1: Alminnelige bestemmelser 33 1.1 Hva er riktig når det gjelder strukturen i ADR-boka? a) Bilagene A og B er delt inn i ni deler. b) Hver del er delt inn i kapitler. c) Hvert kapittel er delt inn

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SKI AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0213.0064.01 2012.134.I.FMOA 2012/22869 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Ski Auto AS

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Farlig avfall Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Nasjonalt mål farlig avfall Nasjonalt mål: Utslipp av helse- og miljøfarlige stoff skal stanses Indikator:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, 35586213 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2015.020.I.FMTE Saksnummer: 2015/4085 Dato for kontroll: 29.10.15 Informasjon om kontrollert

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL

AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL AVKLARING AV REGELVERK - HVORDAN HÅNDTERE FARLIG AVFALL OG AVFALL 9. September 2014 Margareta Skog 1 Kilden til avfallskrav Forurensningsloven Avfallsforskriften Forurensningsforskriften Internkontrollforskriften

Detaljer

Dersom statusen til et batteri er usikker, så mellomlagres batteriene i minst en uke i tilfelle det er varmgang og fare for brann.

Dersom statusen til et batteri er usikker, så mellomlagres batteriene i minst en uke i tilfelle det er varmgang og fare for brann. RAPPORT UTGITT AV BATTERIRETUR HØSTEN 2014 BANEBRYTENDE ARBEID VED BATTERIRETURS HUB I SANDEFJORD: Vekker internasjonal oppsikt - Gjennom vårt arbeid ved Vestacks anlegg i Sandefjord har vi kommet langt

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.006.I.FMTE Saksnummer: 2016/935 Dato for kontroll: 09.03.2016

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Tangit FP 450 Fire Protection Side 1 av 1 SDB-Nr. : 260649 V001.0 bearbeidet den: 06.06.2011 Trykkdato: 14.06.2011 Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS I medhold avfallsforskriftens 1 11-6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Del 1: Alminnelige bestemmelser

ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Del 1: Alminnelige bestemmelser Innhold ADR 2015: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384... 3 Del 1: Alminnelige bestemmelser... 3 Del 2: Klassifisering... 4 Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder...

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.038.I.FMTE Saksnummer: 2016/3118 Dato for kontroll: 30.06.2016

Detaljer

1 Hensikt Prosedyren skal sikre at pakking og forsending av isotopavfall skjer etter gjeldende sikkerhetsstandarder og forskrifter.

1 Hensikt Prosedyren skal sikre at pakking og forsending av isotopavfall skjer etter gjeldende sikkerhetsstandarder og forskrifter. Pakking og levering av HMS-avd. HMSRV-35/03 24.10.2011 HMS Rektor 1 av 7 01.12.2006 Innholdet i dette vedlegget er hentet fra en intern rutine ved Institutt for fysikk. Noe av informasjonen kan være av

Detaljer

Car service AS, Handz on Lambertseter senter- Kontrollrapport

Car service AS, Handz on Lambertseter senter- Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Car service AS, Handz on Lambertseter senter Cecilie Thoresens vei 17-21 1153 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010. av 29. november 2010

Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010. av 29. november 2010 Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010 2017/EØS/4/40 av 29. november 2010 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.003.I.FMTE Saksnummer: 2014/3898 Dato for kontroll: 14.10.14

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SANDBERG AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0221.01 2012.121.I.FMOA 2012/20794 05.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Sandberg

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.005.I.FMTE Saksnummer: 2017/770 Dato for kontroll: 07.02.2017

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Vegårshei trappeverksted Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Vegårshei trappeverksted Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 846 906 Eies av (org.nr): 979 523 971 Besøksadresse: Myra, 4985 VEGÅRSHEI Bransjenr. (NACE-kode): 16.232 Telefon: 37 16 98 00 E-post: post@trappeverksted.no

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Saft Groupe SA. Batteri seminar IFEA September 2012

Saft Groupe SA. Batteri seminar IFEA September 2012 Saft Groupe SA Batteri seminar IFEA September 2012 2 Presentasjon Trond Beyer Utdannelse: Elektriker, ingeniør Elektro, bedriftsøkonom 1982-1984 Nife Norge batterier og systemer 1984-1989 Aker engineering,

Detaljer

Nytt fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Avfallsforum Sør, 1.-2. des. 2014 Veronica Skjævestad, FMAA

Nytt fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Avfallsforum Sør, 1.-2. des. 2014 Veronica Skjævestad, FMAA Nytt fra Fylkesmannens miljøvernavdeling Avfallsforum Sør, 1.-2. des. 2014 Veronica Skjævestad, FMAA Deponiaksjonen - 2014 Avfallsplaner i havner Deklarasjon av farlig avfall Deponi aksjonen 2014 Landsdekkende

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Power play AS, Alfaset servicesenter. Shell 7/11 - Kontrollrapport

Power play AS, Alfaset servicesenter. Shell 7/11 - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Power play AS, Alfaset servicesenter Nedre Kalbakkvei 98 1081 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010 Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Reglene for transport av farlig gods styres av United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous

Detaljer

ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384

ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384 Innhold ADR 2013: Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384... 3 Del 1: Alminnelige bestemmelser... 3 Del 2: Klassifisering... 4 Del 3: Liste over farlig gods og unntak for begrensede mengder...

Detaljer

Rapport etter tilsyn hos Børstad Transport AS i Stjørdal kommune

Rapport etter tilsyn hos Børstad Transport AS i Stjørdal kommune Rapport etter tilsyn hos Børstad Transport AS i Stjørdal kommune Virksomhet Virksomhetens adresse Organisasjonsnummer (BEDR) Børstad Transport AS Sutterøygata 14 7502 Stjørdal 971 964 057 Tidsrom for kontrollen

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

er små partikler i atomkjernen. Nøytronene er nøytrale, og vi bruker symbolet n for nøytronet. Nøytronet ble påvist i 1932.

er små partikler i atomkjernen. Nøytronene er nøytrale, og vi bruker symbolet n for nøytronet. Nøytronet ble påvist i 1932. Figurer kapittel 3 Elektroner på vandring Figur s. 62 Elektron e p Nøytron n e Proton Modell av et heliumatom. Protoner Nøytroner Elektroner Nukleoner er små partikler i sentrum av atomene, dvs. i atomkjernen.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.045.I.FMTE Saksnummer: 2013/3684 Dato for kontroll:

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: E-post:

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside:  E-post: Inspeksjonsrapport FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: postmottak@fmaa.no Inspeksjonsrapport nummer: 3/2006 Saksnummer: 06/3116 Informasjon om virksomheten

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1035481 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Håndtering og transport av radioaktivt avfall

Håndtering og transport av radioaktivt avfall Håndtering og transport av radioaktivt avfall Marte Varpen Holmstrand Gardermoen, 5.11.2013 Radioaktivt avfall Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall: «2. Definisjoner c) radioaktivt avfall: løsøregjenstander

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No More Nails Wood Side 1 av 5 SDB-Nr. : 369592 V001.0 bearbeidet den: 17.01.2011 Trykkdato: 13.06.2012 1. Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer