VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER"

Transkript

1 VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE INDUSTRIBATTERIER

2 Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6 5 Industribatterier EV/HEV-batterier Litiumbaserte industribatterier Verneutstyr/slukkemiddel Skjematisk oversikt før forsendelse Arbeidsbeskrivelse ved forsendelse 9 6 Rekvisita Rekvisita for intakte kasserte batterier Rekvisita for skadede batterier 11 7 Li-/Li-ionbatterier Litiumprimærbatterier, ulike kjemier Li-ionbatterier, ulike kjemier Håndtering av kasserte litium-/ litium-ionbatteri Spesielle bestemmelser og emballeringsbestemmelser for Li-/Li-ion celler/moduler/batterier Krav til emballering av intakte kasserte litiumbaserte batterier Skadede Li-/Li-ionbatterier Forslag til emballering av skadede Li-/Li-ionbatterier 21 8 Nikkelmetallhydribatterier (NiMH) Håndtering av kasserte NiMH batteri Forslag til emballering av kasserte NiMH celler/moduler og batterier 24 9 Saltsmeltebatterier Håndtering av kasserte Saltsmeltebatteri Spesielle bestemmelser og emballeringsbestemmelser for Saltsmeltebatterier Forslag til emballering av kasserte Saltsmeltebatterier Papirarbeid og transportregelverk Transport Kontaktinfo hos Batteriretur Til egne notater 33

3 1 Bruk av denne veilederen Veilederen er beregnet for alle som har med brukte batterier å gjøre, enten fysisk, administrativt eller ansvarsmessig. Det er anbefalt å bruke 4-trinnsmetoden for å få best mulig utbytte. 1. Hent en kopp kaffe og sitt ned 2. Les og forstå veilederen 3. Gi veilederen til andre medarbeidere 4. Diskuter innhold når alle har lest veilederen 3

4 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring Vi garanterer at alle gjenvinnbare batterier gjenvinnes ved høyverdige anlegg. ISO sertifiseringen overvåker at batteriene leveres direkte til gjenvinningsanlegg uten mellomledd. Full sporbarhet gjennom hele kretsløpet ivaretas gjennom det norske deklarasjonssystemet som vi har utviklet videre slik det fremgår av nedenstående illustrasjon. Management System Certificate To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 NS-EN ISO 14001:2004 awarded // tildelt AS Batteriretur 1738 Borgenhaugen Rebatt AS, 1738 Borgenhaugen Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Landsdekkende innsamling og gjenvinning av brukte batterier Certificate No // Sertifikat nr.: 565 First issued // Utstedt første gang: Valid until // Gyldig til: Issued // Utstedt: Audit: Annual // Oppfølging: Årlig Managing Director // Daglig leder Lead Audtor // Revisjonsleder ISO-sertifikat Sporbarhet og kvalitetssikring Makronivå: SSB Bedriftsnivå: importør/forhandler avfallsoperatør Innsamler 300 forhandler Deklarasjon Oppgjør til innsamlere Deklarasjon Hentepunkt, f.eks batteriforhandler Sentrallager: 2 HMS/eksport Deklarasjon Avh. bevis NAVET I HJULET SSB Notifikasjon Sporbarhet/HMS sikkerhet/ avviksgebyr til innsamlere (foto/dokumentasjon (ISO)) Notifikasjon Gjenvinningsanlegg: 7+ Eksporttillatelse/bilateral avtaler Sikkerhetsmessig nulltoleranse Daglig leder personlig ansvarlig Sporbarhet og kvalitetssikring 4

5 3 Forskrifter og reguleringer Følgende forskrifter og reguleringer er sentrale i vårt arbeid: Avfallsforskriften, Kapittel 3 Kasserte batterier Produktforskriften Konkurranseloven ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods Krav Krav fra Innsamlere Transport Batterimottak Sentrallager Gj.vinningsanlegg Batteriretur MYNDIGHETER BATTERIRETUR Oppbevaring X X X X X X Håndtering X X X X X X HMS X X X X X X Transport X X X X X X Internasjonale X X X X Avtale X X X X X X Pakking X X X X X Transport X X Dokumentasjon X X X X X X Som det fremgår av matrisen over, er det mange faktorer som fastsetter hvordan de ulike aktivitetene skal gjennomføres. Alle de forskjellige enhetene har et eget ansvar for å etterkomme gjeldende krav, noe som blir fulgt opp av de respektive myndigheter i form av kontroll og revisjon. 5

6 4 Nedstrømsløsning BATTERIIMPORTØR DEN PROFESJONELLE VEIEN FORBRUKERVEIEN INDUSTRIEN FORHANDLERE FORBRUKER FORHANDLERE MILJØ- STASJONER KOMMUNALE MOTTAK EE (OEM) DEMONTERERE BIL(OEM) DEMONTERERE VAREHANDEL/ KJØPESENTRA INNSAMLERE/ AVFALLSOPERATØRER BATTERIRETURS SENTRALLAGER HMS-KONTROLL BEHANDLINGS- ANLEGG GJENVINNING Litium primær industri Nøytralisering NOAH, N Blybatterier HJE, UK JCI/ Metalurgica,Sp Boliden, Se NiCd batterier SAFT, Se SNAM, Fr NiMH batterier SAFT, Se SNAM, Fr Li-ion batterier Umicore, Be SNAM, Fr Alkaliske batterier Nyrstar Høyanger, No SNAM, Fr EV/HEV batterier Individuell løsning Sorteringslinje Demonteringslinje GJENVINNINGSVERK: Produsentregister for batterier Dokumentasjon innsamlig og gjenvinning Dokumentasjon plassert på markedet Miljødirektoratet 6

7 5 Industribatterier 5.1 EV/HEV-batterier EV/HEV batterier er batterier fra f.eks. el -eller hybridbiler. EV/HEVceller/moduler/batterier finnes i ulike kjemier og utførelser. Cellene kan være sylindriske eller prismatiske og er satt sammen til moduler og batterier. De kan deles inn i ulike kjemier: Litium-ionbatterier (Li-ion) Nikkelmetallhydridbatterier (NiMH) Saltsmeltebatterier (Batterier som inneholder natrium) Blybatterier (Pb) Kadmiumbatterier (Cd) Bly- og kadmiumholdige batterier omtales i Veileder Håndtering av kasserte batterier klassifisert som farlig avfall. 5.2 Litiumbaserte industribatterier Litiumbaserte industribatterier kan være enten oppladbare (Li-ion) eller ikke-oppladbare (Li) batterier. Felles for disse batteriene er at de inneholder en liten mengde litium. Litiumindustricellene kan være satt sammen til moduler, pakker eller batterier av ulik størrelse og form. Emballering og transport av Li-, Li-ionbatterier og Saltsmeltebatterier er underlagt bestemmelser i ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods og må håndteres, emballeres og transporteres ihht bestemmelsene. Batteriene bør ikke lagres i store mengder. De bør lagres unna varmekilder og brennbare kilder. Store mengder batterier bør lagres i et eget bygg og det må da tenkes retning på utkast ved en eventuell uheldig hendelse. Li-, Li-ion, NiMH- og Saltsmeltebatterier er ikke klassifisert som farlig avfall, MEN ER KLASSIFISERT SOM FARLIG GODS! Selv om disse batteriene er kassert kan det fortsatt være mye restenergi i dem. Derfor er trygg og sikker lagring, håndtering og pakking av disse batteriene nødvendig. NB! Batterier/moduler skal ikke demonteres! Terminaler eller kabler som er forbundet med batteriet skal ikke fjernes, men isoleres før pakking for å forhindre kortslutning. Ta kontakt med Batteriretur før håndtering og emballering av disse typer batterier. 5.3 Verneutstyr/slukkemiddel Det kan være krav om ulikt verneutstyr og ulike brannslukkemiddler for de ulike typer batterier. Sjekk sikkerhetsdatablad for den enkelte batteritype. 7

8 5.4 Skjematisk oversikt før forsendelse INDUSTRICELLER /BATTERIER Avfallsbesitter Før celler/batterier eventuelt kan hentes må avfallsbesitter fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for å avgjøre om gjenvinning er mulig. Batteriretur skal kontaktes. Ikke tilstrekkelig dokumentasjon eller gjenvinning ikke mulig Tilstrekkelig dokumentasjon og gjenvinning mulig Kontakt Batteriretur Cellene/batteriene klargjøres og pakkes og kolliene merkes ihht ADR bestemmelsene og krav fra Batteriretur. BATTERIRETUR BESTILLER TRANSPORT Batteriretur kan være behjelpelig med å skaffe UN godkjent emballasje, støtdempende materiale, faresedler og UN nummer. 8

9 5.5 Arbeidsbeskrivelse ved forsendelse Før celler/moduler/batterier kan hentes må avfallsbesitter fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for å avgjøre om gjenvinning er mulig. Batteriretur skal kontaktes. Tilstrekkelig dokumentasjon kan være produktdatablad fra importør/produsent. Produktdatablad kan gi gjenvinningsverk nødvendig informasjon. Batteriretur skal kontaktes. Foto av batteriene sendes Batteriretur for identifisering. Avklaring før pakking Når tilstrekkelig dokumentasjon er fremskaffet og det er avklart at gjenvinning er mulig må det avklares om det er celler/moduler eller batterier som skal klargjøres for pakking. Det må også avklares om det er uskadde/skadede celler/moduler/batterier som skal pakkes. Batteriretur skal kontaktes. Alle nødvendige dokumenter/deklarasjoner skal være korrekt utfylt av avfallsbesitter når transportøren henter kolliene. Kolliene må også merkes korrekt. Deklarasjonen er nødvendig for at transportør skal vite hva kolliene inneholder. ALLE NØDVENDIGE DOKUMENTER SKAL FØLGE KOLLIENE UNDER TRANSPORT! 9

10 6 Rekvisita 6.1 Rekvisita for intakte kasserte batterier Til pakking og merking for transport til Batterireturs lager kan Batteriretur være behjelpelig med å skaffe nødvendig emballasje, støtdempende materiale, faresedler, UN nummer og annen rekvistita til avfallsbesitter for å sikre at cellene/modulene/batteriene pakkes og merkes på forsvarlig og forskriftsmessig måte. Batteriretur har utarbeidet forslag/krav til emballering og merking for transport ihht gjeldende ADR regelverk. Til pakking av både celler/moduler/batterier må det benyttes UN godkjent emballasje og eventuelt støtdempende materiale. Fat/pappkasse Fat og pappkasse er UN godkjent til pakking av denne type gods. Kassa lukkes og tapes ihht instruksjoner på kassa. Støtdempende materiale Som støtdempende materiale skal det benyttes vermikulitt. Vermikulitt er et mineral som er støtdempende, væskeabsorberende, leder varme dårlig og er brannhemmende. Kassen og vermikulitt fås kjøpt ved henvendelse til Batteriretur. UN godkjent fat, pappkasse og vermikulitt Faresedler og UN nummer Eksempler på faresedler og UN nummer for merking av kolli. For Li-/Li-ionbatterier For Saltsmeltebatterier 10

11 6.2 Rekvisita for skadede batterier Sp 661 ADR 2013 reguler hvilken type emballasje som kan benyttes til skadede litiumbatterier. Ref. ADR 2013: Sp 661 Transport av skadede litiumbatterier som ikke er innsamlet og avlevert for transport for avhending i henhold til spesiell bestemmelse 636, er bare tillatt under tilleggsbetingelser definert av vedkommende myndighet en av de kontraherende statene, som også kan anerkjenne en godkjenning gitt av den vedkommende myndighet i ett land som ikke er en kontraherende stat. Bare emballeringsmåter som er godkjent for dette godset av vedkommende myndighet kan benyttes. Vedkommende myndighet kan angi en mer restriktiv transportkategori eller tunnellrestriksjonskode, som skal være inkludert i godkjenningen fra vedkommende myndighet. En kopi av godkjenningen fra vedkommende myndighet skal ledsage hver forsendelse, eller transportdokumentet skal inkludere en referanse til godkjenningen fra vedkommende myndighet. ADR: Vedkommende myndighet i en ADR kontraherende stat som gir en godkjenning i henhold til denne spesielle bestemmelsen skal meddele sekretariatet til UNECE i den hensikt at informasjonen viderebringes gjennom deres nettsted. RID: Vedkommende myndighet i en RID kontraherende stat som gir en godkjenning i henhold til denne spesielle bestemmelsen skal meddele sekretariatet til OTIF med det formålet at informasjonen spres gjennom deres nettsted. ANM: Når godkjenning gis skal det tas hensyn til eventuelle anbefalinger fra de Forente Nasjoner angående tekniske krav for transport av skadede litiumbatterier. Skadede litiumbatterier er spesielt: Batterier som produsenten har avdekket er defekte av sikkerhetsårsaker; Batterier med ødelagte eller vesentlig deformerte batterihus; Batterier som lekker eller ventilerer; eller Batterier med feil som ikke kan diagnostiseres før transport til ett undersøkelsessted Til pakking og merking for transport til Batterireturs lager kan Batteriretur være behjelpelig med å skaffe nødvendig emballasje, støtdempende materiale, faresedler, UN nummer og annen rekvistita til avfallsbesitter for å sikre at cellene/modulene/batteriene pakkes og merkes på forsvarlig og forskriftsmessig måte. Ta kontakt med Batteriretur. Faresedler og UN nummer Eksempler på faresedler og UN nummer for merking av kolli. For Li-/Li-ionbatterier For Saltsmeltebatterier 11

12 7 Li-/Li-ionbatterier 7.1 Litiumprimærbatterier, ulike kjemier Litiumprimærbatterier omfatter en rekke ulike kjemier alt etter hvilke egenskaper batteriet skal inneha. Felles for batterier omtalt som litiumprimærbatterier er at de inneholder en liten mengde metallisk litium. Oversikten under viser noen av de kjemiske sammensetningene litiumprimærbatterier kan ha. Det finnes også andre kjemiske sammensetninger for litiumprimærceller og batterier. Li-primærbatterier, noen kjemiske sammensetninger Kjemisk betegnelse Lithium/sulfur dioxide Li/SO 2 Lithium/thionyl chloride Li/SOCl 2 Lithium/sulfuryl chloride Li/SO 2 Cl 2 Lithium/carbon monofluoride Lithium/copper oxide Li/CF (n) Li/CuO Lithium/iron disulfide Li/FeS 2 Lithium/manganese dioxide Li/MnO 2 Lithium/silver vanadium oxide Li/AgV 4 O 11 12

13 7.2 Li-ionbatterier, ulike kjemier Li-ionbatterier omfatter en rekke ulike kjemier alt etter hvilke egenskaper batteriet skal inneha. Felles for batterier omtalt som Li-ionbatterier er at de inneholder en liten mengde litium. Oversikten under viser noen av de kjemiske sammensetningene Li-ionbatterier kan ha og hvilke gjenvinningsmuligheter som pr. dags dato finnes. Det finnes også andre kjemiske sammensetninger for celler og batterier med innhold av litium. Chemistry Process (chemical, mechanical or other) Outcome Recycling plant LFP, LFPO Lithium iron phosphate Mecanochemical process Extraction of lithium and iron oxide Phosphate eliminated as inert phase conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Lab level LiCO Lithium cobalt oxide Mecanochemical process Extraction of lithium and cobalt oxide conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Industrial level at mechanical stage Pilot at chemical stage LMO, LMS Lithium manganese dioxide Spinel Mecanochemical process Extraction of lithium and manganese oxide after conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Industrial level at mechanical stage Pilot at chemical stage NCM Lithium nickel cobalt manganese dioxide Mecanochemical process Extraction of lithium and selective separation between Co and Mn conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Industrial level at mechanical stage Pilot at chemical stage NCA Lithium nickel cobalt aluminium Mecanochemical process Extraction of lithium and selective separation between Nickel and cobalt Aluminum converted as hydroxide conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Industrial level at mechanical stage Pilot at chemical stage LFMP Lithium iron magnesium phosphate Mecanochemical process Extraction of lithium and selective separation between Iron and Magnesium Phosphate eliminated as inert phase conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Lab level Nano LFPO Lithium iron nano phosphate Mecanochemical process with retention of nanoparticules Extraction of lithium and iron oxide Phosphate eliminated as inert phase conducting metals such us Cu and Al are also recovered as dry step Lab level LTO nano Lithium titanate Not yet studied No samples available Any sample welcome 13

14 7.3 Håndtering av kasserte litium-/ litium-ionbatteri Litiumbatterier (Li) EAL-kode Avfallsstoffnr 7094 UN nummer 3090 Litium-ionbatterier (Li-ion) EAL-kode Avfallsstoffnr 7094 UN nummer 3480 Det er viktig å skille mellom litium- og litiumionbatterier når de emballeres for transport fordi de skal til ulike gjenvinningsanlegg. Lagring Li-/Li-ionceller og batterier bør oppbevares innendørs og utilgjengelig for uvedkommende. Det anbefales lagret på en slik måte at skader på batterier unngås. Batteriene anbefales lagret separat og lagres unna varmekilder og brennbare kilder. De bør ikke lagres i hermetisk lukket emballasje av hensyn til en eventuell gassutvikling og trykkøkning inni emballasjen under lagring. Batteriene må lagres tørt for å hindre korrosjon. Emballasjen må være godt synlig merket med at de inneholder denne type batterier. Litium-ionbatterier må ikke utsettes for støt eller høye temperaturer. Det anbefales at håndtering planlegges med tanke på brann/eksplosjon. Ved en eventuell brann/eksplosjon, tenk retning på utkast av brennende batterifragmenter. Ved en eventuell brann i litiumbatterier må det også tas hensyn til utkast av brennende litium. Transport av Li-/litium-ionbatterier er ADR-regulert og skal pakkes og merkes i henhold til ADRbestemmelsene, til enhver tid gjeldende utgave! Avfallsbesitter er selv ansvarlig for å pakke cellene/batteriene i henhold til nevnte regelverk og til krav fra Batteriretur! Faresedler og UN nummer fås ved henvendelse til Batteriretur. 14

15 Litiumprimærceller/batterier Sylinderformede celler og batterier av litiumtypen brukes som minnebackup i et flertall elektronikkprodukter f.eks. telefoner, telefaxer, kopimaskiner, stasjonære og bærbare PC'er, skrivere, HiFiutrustninger m.m. Batteriene kan være montert direkte på apparatets kretskort eller være kontakttilsluttet. Litiumbatterier brukes også til strømforsyning av både stasjonært og bærbart utstyr. De finnes tilgjengelig i et flertall av størrelser, fra størrelse 1/3N til tilsvarende IECR20/D. Eksempler på kretskortsmonterte battericeller Eksempler på batterier til minnebackup Kretskortmonterte Kontakttilsluttede Ulike litium coinceller Merking: LITHIUM BATTERY Er det tvil om batteritype/-kjemi kontaktes Batteriretur! 15

16 Eksempler på Li-celler og batterier Er det tvil om batteritype/-kjemi kontaktes Batteriretur! 16

17 Eksempler på Li-ionceller og batterier Dersom det er tvil om hvilken batteritype som skal emballeres for transport, tas kontakt med Batteriretur. Er det tvil om batteritype/-kjemi kontaktes Batteriretur! 17

18 7.4 Spesielle bestemmelser og emballeringsbestemmelser for Li-/Li-ion celler/moduler/batterier Spesielle bestemmelser: SP 188, 230, 310, 348, 636, 661 Emballeringsbestemmelser: P903, P903a, P903b P903 EMBALLERINGSBESTEMMELSE P903 Denne bestemmelsen gjelder UN-nr. 3090, 3091, 3480 og Følgende emballasjer er tillatt under forutsetning av at de alminnelige bestemmelsene i og er oppfylt: 1. For celler og batterier: Fat (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Kasser (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Kanner ( 3A2, 3B2, 3H2); Celler og batterier skal pakkes i emballasjer slik at cellene og batteriene er beskyttet mot skade som kan bli forårsaket av bevegelse eller forskyvning av innholdet i emballasjen. Emballasjen skal oppfylle kravene på samme nivå som for emballasjegruppe II. 2. I tillegg kan celler og batterier med bruttomasse på 12 kg eller mer med sterke, slagtållige yttervegger, samt sammenstimlinger av slike celler eller batterier, emballeres i: a) Sterke ytteremballasjer; b) Beskyttende innkapsling (for eksempel kasser av tremateriale som kan være fullstendig dekkende eller ha sprinkler; eller c) Paller eller andre håndteringsinnretninger. Cellene og batteriene skal være sikret mot utilsiktet bevegelse, og polene skal ikke bære vekten av andre elementer plassert ovenpå dem. Emballasjen behøver ikke tilfredsstille kravene i For celler og batterier pakket sammen med utstyr : Emballasjer i samsvar med bestemmelsene i pkt. 1 i denne emballeringsbestemmelse, plassert sammen med utstyret i en ytteremballasje; eller Emballasjer som fullstendig omslutter cellene eller batteriene plassert sammen med utstyret i en emballasje i samsvar med bestemmelsene i pkt. 1 i denne emballeringsbestemmelse. Utstyret skal være sikret mot bevegelse i ytteremballasjen. I denne emballeringsbestemmelse betyr utstyr innretninger som er avhengig av de litium metall eller litium ion celler eller batterier de er emballert med for å fungere. 4. For celler og batterier i utstyr: Solide ytteremballasjer av egnet materiale og med tilfredsstillende konstruksjon og styrke i forhold til emballasjens kapasitet og tiltenkte bruk. De skal være konstruert på en slik måte at de forhindrer utilsiktet funksjon under transporten. Emballasjen behøver ikke tilfredsstille kravene i Stort utstyr kan transporteres uemballert eller på paller dersom utstyret gir tilsvarende beskyttelse av cellene eller batteriene. Utstyr som radiofrekvensindetifikasjon (RFID) merking, klokker og temperaturloggere, som ikke er i stand til å generere en farlig varmeutvikling kan transporteres i solid ytteremballasje når de er tilsiktet aktivisert. Tilleggskrav: Celler og batterier skal være beskyttet mot kortslutning. 18

19 P903a EMBALLERINGSBESTEMMELSE P903a Denne bestemmelsen gjelder brukte batterier som er tilordnet UN-nr. 3090, 3091, 3480 og Følgende emballasjer er tillatt under forutsetning av at de alminnelige bestemmelsene i og er oppfylt: Emballsjen skal oppfylle kravene på samme nivå som for emballasjegruppe II. Ikke godkjent emballasje er likevel tillatt, forutsatt at: - den oppfyller de alminnelig bestemmelsene i med unntak av og 4.1.3; - cellene og batteriene er emballert og stuet slik at det forebygger enhver risiko for kortslutning; - kolliene ikke veier mer enn 30 kg. Tilleggskrav: Batterier skal være beskyttet mot kortslutning. P903b EMBALLERINGSBESTEMMELSE P903b Denne bestemmelsen gjelder brukte celler og batterier som er tilordnet UN-nr. 3090, 3091, 3480 og Brukte litiumceller og batterier med en bruttomasse på ikke over 500 g pr stk, innsamlet som avfall får transporteres sammen med andre brukte ikke-litiumbatterier eller alene, uten individuell sikring på ett av følgende vilkår: 1. I fat 1H2 eller kasser 4H2 som oppfyller prøvekravene for faste stoffer i emballasjegruppe II; 2. I fat 1A2 eller kasser 4A som er utstyrt med en sekk av polyetylen og oppfyller prøvekravene for faste stoffer i emballasjegruppe II. Sekken av polyetylen - skal ha en bruddmotstand på minst 480 gram både i parallelle og i vinkelrette plan med hensyn på sekkens lengde; - skal ha en minimum tykkelse på 500 µm med spesifikk elektrisk resistans over 10M/Ω og en vannabsorbsjon i løpet av 24 timer ved 25 C på mindre enn 0,01 %; - skal være lukket og - skal bare brukes en gang. 3. I innsamlingsbrett av ikke-ledende materiale med en brutto masse på mindre enn 30 kg som oppfyller de alminnelige bestemmelsene i , og Tilleggskrav: Tomrommet i emballasjen skal fylles med passende støtdempende materiale. Det støtdempende materialet behøves ikke hvis emballasjen er fullstendig fylt med en sekk av polyetylen og sekken er lukket. Hermetisk lukkede emballasjer skal være utstyrt med lufteanordning i samsvar med Lufteanordningen skal være konstruert slik at et eventuelt overtrykk ikke overstiger 10 kpa. 19

20 7.5 Krav til emballering av intakte kasserte litiumbaserte batterier Celler Cellene emballeres hver for seg enten i originalemballasjen eller tilsvarende emballasje av ikkeledende materiale. Dersom originalemballasje eller tilsvarende emballasje ikke er tilgjengelig tapes polene/terminalene for å forhindre kortslutning. Cellene legges så lagvis med vermikulitt som støtdempende materiale i UN godkjent emballasje slik at det forebygger enhver risiko for kortslutning. Fyll først minimum 5cm med vermikulitt i bunnen av fatet, så ett lag med batterier, deretter fylles det på vermikulitt til det dekker batteriene. Fortsett med et nytt lag vermikulitt på minimum 5cm før det legges i et nytt batterilag. Legg så lagvis på samme måte til emballasjen er full. Deretter skal det fylles så store mengder vermikulitt på toppen at det komprimeres når emballasjen lukkes. Dersom emballasjen er hermetisk lukket skal det ha lufteanordning som slipper ut eventuelt overtrykk inni fatet. Lufteanordning kan være at det stikkes hull i lokket. Emballasjen må ikke stå utendørs etter at det er laget hull på toppen. Moduler Modulene pakkes i UN godkjent emballasje med støtdempende materiale. Modulenes må sikres mot kortslutning enten ved at de pakkes hver for seg eller at polene/terminaler sikres slik at det forebygger enhver risiko for kortslutning. Det skal brukes vermikulitt som støtdempende materiale rundt og mellom modulene i så store mengder at det hindrer enhver risiko for kontakt mellom modulene inni emballasjen, og fyll så opp med vermikulitt på toppen slik at det komprimeres når emballasjen lukkes. Batterier Store batterier med sterke slagtålelige yttervegger settes på pall med pallekarm. Det bør i tillegg være plast på toppen. Batteriene skal sikres mot utilsiktet bevegelse, og må pakkes slik at batteripolene ikke bærer vekten av batterier plassert oppå dem. Batteriene skal sikres mot enhver risiko for kortslutning. Batteriretur krever at det benyttes vermikulitt som støtdempende materiale. Vermikulitt er væskeabsorberende, støtdempende, leder varme dårlig og er brannhemmende. Alle kolli må merkes med UN 3090 eller 3480 og fareseddel 9. NB! Batterier/moduler skal ikke demonteres! Terminaler eller kabler som er forbundet med batteriet skal ikke fjernes, men isoleres før pakking for å forhindre kortslutning. Dersom celler/moduler/batterier er skadet eller har vært utsatt for uhell/støt eller liknende tas kontakt med batteritur før pakking. Ved en eventuell brann i Li-/Li-ionbatterier anbefales det å bruke svært store mengder vann for å kjøle ned omliggende kolli. For slukkemiddel - se sikkerhetsdatablad for Li-/Li-ionbatterier! 20

21 7.6 Skadede Li-/Li-ionbatterier Sp 661 i ADR 2013 definerer skadede litiumbatterier som følger: Skadede litiumbatterier er spesielt: Batterier som produsenten har avdekket er defekte av sikkerhetsårsaker; Batterier med ødelagte eller vesentlig deformerte batterihus; Batterier som lekker eller ventilerer; eller Batterier med feil som ikke kan diagnostiseres før transport til ett undersøkelsessted Lagring Skadede litiumbatterier bør oppbevares i et eget frittstående bygg, unna varmekilder og unna brennbare kilder. Det anbefales lagret på en slik måte at ytterligere skader på batteriet unngås. Bygget bør merkes godt synlig med hva det inneholder. Dersom celler/moduler/batterier er skadet eller har vært utsatt for uhell/ støt eller liknende tas kontakt med BATTERIRETUR før pakking. 21

22 7.7 Forslag til emballering av skadede Li-/Li-ionbatterier Før emballering av skadede Li-/Li-ionbatterier tas kontakt med Batteriretur. Ref. pkt 6.2 Rekvisita skadede batterier. NB! Batterier/moduler skal ikke demonteres! Terminaler eller kabler som er forbundet med batteriet skal ikke fjernes, men isoleres før pakking for å forhindre kortslutning. Ved en eventuell brann i Li-/Li-ionbatterier anbefales det å bruke svært store mengder vann for å kjøle ned omliggende kolli. For slukkemiddel - se sikkerhetsdatablad for Li-/Li-ionbatterier! 22

23 8 Nikkelmetallhydribatterier (NiMH) 8.1 Håndtering av kasserte NiMH batteri Nikkelmetallhydridbatterier (NiMH) EAL-kode Avfallsstoffnr 2311 UN nummer 3496 Mottak NiMH batterier er ikke farlig avfall og skal ikke sorteres som farlig avfall. NiMH batterier er ikke underlagt bestemmelsene i ADR, men bør håndteres som farlig gods. Lagring NiMH celler og batterier bør ikke oppbevares inntil varmekilder, skal oppbevares innendørs og utilgjengelig for uvedkommende. De bør ikke lagres i hermetisk lukket emballasje av hensyn til en eventuell gassutvikling og trykkøkning inni emballasjen under lagring. Det anbefales håndtert og lagret på en slik måte at skader på batterier unngås. 23

24 Eksempler på NiMH celle, modul og batteri Celle NiMH modul NiMH batteri Er det tvil om batteritype/-kjemi kontaktes Batteriretur! 24

25 8.2 Forslag til emballering av kasserte NiMH celler/moduler og batterier Celler NiMH celler pakkes i UN godkjente pappkasser. Cellene legges lagvis med vermikulitt som støtdempende materiale for å forhindre utilsiktet bevegelse under transport. Fyll helt opp med støtdempende materiale slik at det komprimeres når kassen lukkes. Moduler Moduler pakkes i UN godkjente pappkasser og sikres mot utilsiktet bevegelse. Som støtdemping kan benyttes vermikulitt eller isopor. Fyll helt opp med støtdempende materiale slik at det komprimeres når kassen lukkes. Batterier NiMH batterier pakkes helst i originalemballasjen og disse pakkes så på pall og sikres mot utilsiktet bevegelse under transport. Dersom originalemballasjen ikke er tilgjengelig pakkes hvert batteri på hver sin pall. Ha plast rundt batteriet og stropp batteriet fast til pallen utenpå plasten for å forhindre utilsiktet bevegelse under transport. Det skal kun være et batteri pr pall. NB! Batterier skal ikke demonteres! Terminaler eller kabler som er forbundet med batteriet skal ikke fjernes, men skal isoleres før pakking for å forhindre kortslutning. Dersom celler/moduler eller batteri har synlige skader kontaktes batteriretur før emballering. Forslag til emballering av NiMH batteri 25

26 Forslag til emballering av NiMH celler

27 9 Saltsmeltebatterier 9.1 Håndtering av kasserte Saltsmeltebatteri Batterier som inneholder natrium. Saltsmeltebatteri EAL-kode Avfallsstoffnr 2311 UN nummer 3292 Saltsmeltebatterier er celler eller batterier som inneholder natrium (Na). De kan ha ulik kjemisk sammensetning og kan være merket med følgende kjemiske formler: NaS, NaAlCl4 eller Na-NiCl2. Mottak Saltsmeltebatterier er ikke farlig avfall og skal ikke sorteres som farlig avfall, men er farlig gods. Ved håndtering/lagring skal det treffes særlige tiltak for å hindre at de kommer i kontakt med vann. Lagring Saltsmeltebatterier bør ikke oppbevares inntil varmekilder, skal oppbevares innendørs og utilgjengelig for uvedkommende. Det anbefales lagret på en slik måte at skader på batterier unngås. Faresedler og UN nummer fås ved henvendelse til Batteriretur. 27

28 Eksempel på Saltsmeltebatteri Foto: File:Molten_Salt_Battery_(Zebra).JPG Ved en eventuell brann i Saltsmeltebatteri skal det IKKE benyttes vann, CO2 eller halogenholdig slukkemiddel. For slukkemiddel se sikkerhetsdatablad for batterier som inneholder natrium (Saltsmeltebatteri) Er det tvil om batteritype/-kjemi kontaktes Batteriretur! 28

29 9.2 Spesielle bestemmelser og emballeringsbestemmelser for Saltsmeltebatterier Spesielle bestemmelser: SP 239, 295 Emballeringsbestemmelser: P408 P408 EMBALLERINGSBESTEMMELSE P408 Denne bestemmelsen gjelder for UN-nr Følgende emballasjer er tillatt under forutsetning av at de alminnelige bestemmelsene i og er oppfylt. 1. For celler: Fat (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D. 1G); Kasser (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Kanner: (3A2, 3B2, 3H2). Ytteremballasje med tilstrekkelig mengde støtdempende materiale til å forhindre kontakt mellom cellene og mellom celler og ytterebmallasjens innerside og til å sikre at det ikke forekommer farlig bevegelse av celler inne i ytteremballasjen under transport. Emballasjens styrke skal svare til nivået for emballasjegruppe II; 2. For batterier: Batterier får transporteres uemballert eller i beskyttende innpakning (f.eks. helt lukket kasse eller kasse med tresprosser). Polene skal ikke bære vekten av andre batterier eller annet materiale som er pakket sammen med batteriene. Emballasjen behøver ikke tilfredsstille kravene i Tilleggskrav: Celler og batterier skal være beskyttet mot kortslutning og skal være isolert på en slik måte at kortslutning forhindres. Dersom celler/moduler/batterier er skadet eller har vært utsatt for uhell/ støt eller liknende tas kontakt med batteritur før pakking. 29

30 9.3 Forslag til emballering av kasserte Saltsmeltebatterier Celler Celler pakkes i UN godkjent pappkasse med vermikulitt som støtdempende materiale. Enkeltceller kan legges i en egnet pose før pakking. Cellene pakkes lagvis med støtdempende materiale slik at kontakt mellom cellene forhindres. Det må være en slik mengde støtdempende materiale at cellene ikke kommer i kontakt med emballasjens innervegg og at utilsiktet bevegelse inni emballasjen forhindres. Cellene skal være sikret mot kortslutning. Batteriretur anbefaler at det benyttes vermikulitt som støtdempende materiale. Vermikulitt er væskeabsorberende, støtdempende og brannhemmende. Batterier Batterier pakkes helst i originalemballasjen og disse pakkes så på pall og sikres mot utilsiktet bevegelse under transport. Dersom originalemballasjen ikke er tilgjengelig pakkes hvert batteri på hver sin pall. Deretter plastes batteriet på pallen for å unngå at det kommer i kontakt med vann. Stropp så batteriet fast til pallen utapå plasten for å forhindre utilsiktet bevegelse under transport. Polene skal ikke bærer vekten av andre batterier eller annet materiale som er pakket sammen med batteriene. Batteriene kan pakkes på pall med pallekarm. Batteriene skal da være sikret mot kortslutning og skal være emballert på en slik måte at utilsiktet bevegelse under transport forhindres. Celler og batterier skal beskyttes mot kortslutning og være isolert på en slik måte at kortslutning forhindres. Kolli skal merkes med UN nummer 3292 og fareseddel 4.3 Dersom celler/batteri har synlige skader kontaktes Batteriretur før emballering. NB! Batterier skal ikke demonteres! Terminaler eller kabler som er forbundet med batteriet skal ikke fjernes, men skal isoleres før pakking for å forhindre kortslutning. 30

31 10 Papirarbeid og transportregelverk Det er nødvendig med noe papirarbeid i forbindelse med retur av batterier. Hensikten med papirarbeidet er å ivareta sporbarheten. Sporbarhetsbehovet er ivaretatt ved bruk av deklarasjonsskjema og samlenota. Deklarasjonsskjema er en slags fødselsattest for avfallet. Utfylling av deklarasjonsskjema og samlenota Deklarasjonsskjema skal fylles ut før forsendelse. Deklarasjonsskjema Innsamlere som sender batteriene videre til Batterireturs sentrallager skal fylle ut en samlenota. Samlenotaen skal leveres sammen med de underliggende deklarasjonene. Alle pallene skal merkes med samlenotanummer før forsendelse. Samlenota 31

32 Når deklarasjonsskjemaene kommer til Batteriretur, blir leveransen og informasjonen knyttet til denne registrert i en database. Dette gjøres bl.a. for å gjøre informasjonen tilgjengelig for myndighetene. Alle importører har en rapporteringsplikt til myndighetene som Batteriretur ivaretar på vegne av importørene. Databasen er verktøyet vi bruker til oppgaven. Papirarbeidet er nødvendig for å oppfylle rapporteringsplikten Transport Transport av kasserte batterier er regulert av ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods, og da alltid gjeldende utgave. 32

33 11 Kontaktinfo hos Batteriretur Kari Bang Tlf: For mer informasjon om farlig avfall se NFFA-veilederen. 33

34 12 Til egne notater 34

35

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE MILJØTILPASSEDE BATTERIER Innhold 1 Bruk av denne veilederen 3 2 ISO-sertifisering, sporbarhet og kvalitetssikring 4 3 Forskrifter og reguleringer 5 4 Nedstrømsløsning 6

Detaljer

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL

VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL VEILEDER HÅNDTERING AV KASSERTE BATTERIER KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL Du leser nå denne veilederen fordi du har med brukte batterier å gjøre, sannsynligvis blybatterier. Det er nær tyve år siden virksomheten

Detaljer

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

FARLIG GODS. Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser

Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter. Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser FARLIG GODS 2013 Innhold Side 2 - Generelt / avsender og transportørens plikter Side 3 - De andre aktørenes forpliktelser / Klassifisering / fareklasser Side 4 - Emballasjegrupper / klassifisering / fareklasser

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011

FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011 FORSKRIFT FARLIG GODS PÅ LANDEVEG VIRKNING FRA 1. JANUAR 2011 Endringene i ADR/RID fra 1. januar 2011 En bearbeidet oversikt over innholdet i endringene i ADR/RID følger under. De vesentligste endringene

Detaljer

VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012

VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport. September 19, 2012 VP-Metall A/S Tema presentasjon: Tennmidler oppbevaring ADR-transport September 19, 2012 Tema presentasjon Tennmidler. Fenghette og svartkruttlunte Elektriske tennere Ikke-elektriske tennere Oppbevaring

Detaljer

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods

Transportørhåndbok. Transport av farlig gods Transportørhåndbok Transport av farlig gods Per 1. januar 2007 Innhold Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk - eks. på klassifisering

Detaljer

Farlig gods 2015-2016. Kjelsrud, Inger DBSchenker

Farlig gods 2015-2016. Kjelsrud, Inger DBSchenker Farlig gods 2015-2016 Kjelsrud, Inger DBSchenker Innledning: Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for landtransport er gitt i transportregelverkene ADR/RID. Flere nasjonale

Detaljer

Sikker anvendelse av litiumbatterier

Sikker anvendelse av litiumbatterier FFI-rapport 2010/00215 Sikker anvendelse av litiumbatterier Øistein Hasvold Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 15. januar 2010 FFI-rapport 2010/00215 348101 P: ISBN 978-82-464-1694-6 E: ISBN 978-82-464-1695-3

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT

TRANSPORTØRHÅNDBOK. Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT TRANSPORTØRHÅNDBOK Transport av farlig gods ADR 2009 ALLTID I FORKANT Innhold side 1 Sikkerhetsrådgiver side 3 Avsenders plikter side 3 Transportørens plikter side 4 Transportdokumenter side 5 - språk

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak

Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak Veileder om farlig avfall for ansatte ved avfallsmottak 1 Viktige telefonnummer: Brann 110 Medisinsk nødtelefon 113 Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00 Politi 112 Norsas 21 00 94 50 2 Forord Hensikten

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014

Innhold. Forord. PostNord AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller mangler i denne brosjyren. Oslo den 01. 01. 2014 Transportørhåndbok Transport av farlig gods ADR 2014 1 Forord Håndboken er ment som et praktisk hjelpemiddel for behandling og transport av farlig gods. Innholdet er et utdrag av ADR-reglene, samt forskrift

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Strålevern Hefte 26 StrålevernHefte 26 revidert 2005 TRANSPORT AV RADIOAKTIVT MATERIALE I UNNTAKSKOLLI Utdrag fra ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig

Detaljer

Farlig gods 2008. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter.

Farlig gods 2008. Det er derfor av største betydning at du som avsender avklarer forholdene med oss før transporten starter. Farlig gods 2008 Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for veitransport er spesifisert i transportregelverket ADR/RID, og den nasjonale Forskrift om transport av farlig

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Forskrift om avfall og forurensende virksomhet (forurensningsforskriften) Fastsatt xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter, lov av 9. juni 1903 nr. 7 om

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

Utkast til ny forskrift om farlig last - oversikt over høringsinnspill

Utkast til ny forskrift om farlig last - oversikt over høringsinnspill Ang. Instans Merknad Vurdering Generelt Generelt Statens strålevern Norsk Olje og Gass Savner henvisning til dem som fagmyndighet, jf. gml forskrift 16 (2) Generelt: Savner definisjonene. STV er fagmyndighet

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: juli 2015 - Forord I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer