Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3"

Transkript

1 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013

2 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet 12 Ungdomsrådet 13 Diakonatet 14 Internasjonalt utvalg 16 Trosopplæring 17 Barnearbeid Søndagsskolen 19 Snoopyklubben 20 Onsdagsmiddag 21 KlubbEN 21 Asker KFUM/KFUK-speidere 22 Ungdomsarbeid Mandagsklubben 24 Konfirmantarbeidet 24 Ledertrening 28 Kor og kirkemusikk Bandrommet på Askertun 30 Asker kirkes sommerfestival 31 Asker Kirkekor 32 Knøttene 33 Tempo 34 Asker TenSing 35 Back in Business 36 Grupper/foreninger/arrangementer Fredagsforum 37 Asker Y`s men 38 Novembermarkedet 39 Smågruppene 40 Asker Normisjon 41 Kirkeakademiet i Asker 42 Informasjon Kirkeposten Årsregnskap 2013, revisors beretning (ikke mottatt ved trykking), budsjett 2014 og kirkelig årsstatistikk

3 Ansatte Sokneprest Marit Skaar Skogesal Kapellan Karoline Astrup (permisjon 50 %) Olaf Huuse Haraldstad (vikar frem til konfirmasjonen) Morten Fjøren (vikar fra 19. august) Daglig leder Grete Ellingsen Aaby Sekretær Hege Elise Hjertaker Molvik Kirketjener Kirsti Lie Menighetspedagog Terese Huuse Haraldstad (permisjon fra 1.9) (konfirmant og ungdom) Bente Roestad (vikar fra 16.9) Menighetspedagog Liv-Iren Westnes (trosopplæring) Kantor Ingvild Køhn Malmbekk Diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind 3

4 Gudstjenestelivet i Asker kirke Ansvarlige gudstjenesteledere: prost, sokneprest og kapellan. I strategiplanen for Asker menighet er et av hovedpunktene åndelig liv. Målet er at vi skal legge til rette for at troen kan vokse og fornyes gjennom forskjellige faser i livet. Strategien vi skal bruke for å nå målet er blant annet å tilby et rikt og variert gudstjenesteliv hvor vi ivaretar den gudstjenestelige tradisjonen samtidig som vi har rom for fornyelse og utvikling av gudstjenesten. Livet i gudstjenesten gudstjenesten i livet: I vår kirke har vi to sakramenter: dåp og nattverd. I våre gudstjenester har vi derfor enten dåp eller nattverd. Noen søndager velger vi å ha begge sakramentene med i gudstjenestefeiringen. Det er dåpen som konstituerer vår kirke, og er viktig når det handler om å bygge menighet. Derfor velger vi å gi rom for begge deler enkelte søndager. Gudstjenestelivet vårt er fortsatt preget av stor variasjon som er tilpasset ulike målgrupper i menigheten. Det handler om gudstjenester med fokus på barn og unge og ulike varianter av gudstjenester for voksne. Ny gudstjenesteordning legger opp til at nattverd er en selvfølge i de fleste gudstjenestene året gjennom. Dette blir en særlig utfordring i arbeidet med gudstjenestelivet i tiden som ligger foran oss. Det er et viktig arbeid som må gjøres med tanke på å la nattverden bli en naturlig del av den gudstjenestefeirende menighet. Vi ønsket å satse på påskemåltid i kirkerommet på skjærtorsdag. Vi gjennomførte dette med en forenklet liturgi i forhold til det jødiske påskemåltidet. Gudstjenesten ble avsluttet med nattverdmåltid som en del av hele skjærtorsdagsarrangementet. Dette ble et veldig vellykket arrangement. I tillegg er det viktig å peke på tradisjonen med Høst-takkefest på museet i samarbeid med museets høst-takkefest i september. Det er også flott å se speiderne som kommer så mannsterke år etter år på speiderparade første søndag etter høstferien Dette er også blitt en tradisjon i Asker kirke. Da har speiderne hatt overnatting i skogen, og kommer til gudstjeneste med bållukt i speideruniformen. Dette er en gudstjeneste som også speiderne setter stor pris på sammen med ansatte i Asker menighet. I tillegg til alle gudstjenestene søndagene året gjennom, har vi en skolegudstjeneste før påske med Jansløkka skole, og til jul har vi skolegudstjeneste for Jansløkka skole, Hofstad skole er kommet inn i vårt område og Solvang ungdomsskole i Asker kirke. Våre ansatte har også skolegudstjeneste for Drengsrud skole, men den er i Vardåsen kirke. I tillegg er vi på Asker videregående skole på 2 samlinger i gymsalen før jul. Der bidrar vi i inn med andakt/tid til ettertanke i deres opplegg som er en juleavslutning for elevene. Alt dette er gode møtepunkter hvor både skolene og vi som menighet har en god kommunikasjon med hverandre og planlegger gode gudstjenester for og sammen med elevene. Vi har de siste årene valgt å gjennomføre krybbevandringer med barnehagene før jul: i alt 7 stykker. Gudstjenestetall: Vi har hatt 75 gudstjenester på søn- og helligdager i Dette utgjør 56 gudstjenester kl I tillegg til dette tallet kommer 4 dåpsgudstjenester kl , 17. mai-gudstjeneste, minnegudstjeneste allehelgensdag, 5 julaftensgudstjenester (2 430 til stede), 3 konfirmasjongudstjenester en lørdag, pasjonsgudstjeneste, påskenattsmesse, midnattsmesse. 4

5 Gjennomsnittstallet pr. gudstjeneste når vi tar med alle disse, er ca 160 pr. gudstjeneste. Julaften og konfirmasjonsgudstjenestene er med å trekke opp gjennomsnittstallet. Tar vi bort disse, er gjennomsnittstallet pr. gudstjeneste ca 70. Vi hadde 42 gudstjenester med nattverd i løpet av 2013, og det deltok totalt 2736 i feiringen, det vil si et gjennomsnitt på ca. 65. Andre tall kan dere lese i statistikken som ligger på hjemmesidene våre eller i årsmeldingen. Dåpstall: Det er interessant å merke seg at dåpstallene varierer veldig fra år til år. I 2012 gikk tallet drastisk ned i forhold til fødselsmeldinger vi fikk tilsendt til kontoret. Tallene er bedre for Det er verdt å merke seg at mange velger å døpe barna sine senere enn det som hittil har vært vanlig, og vi merket inn i 2013 at det var mange enda som ble født i 2012 som valgte å døpe barna langt inn i det nye året. Fødselsmeldingene får vi tilsendt kontoret fordi en eller begge av foreldrene er medlemmer i Den norske kirke. Ut fra disse kan vi sende invitasjon til dåp til disse fordi de er våre medlemmer. I 2010 fikk vi tilsendt 105 fødselsmeldinger. Det ble døpt 63 barn/unge voksne. I 2011 fikk vi tilsendt 79 fødselsmeldinger. Det ble døpt 71 barn/ unge voksne. I 2012 fikk vi tilsendt 93 fødselsmeldinger. Det ble døpt 56 barn/unge voksne. I 2013 fikk vi tilsendt 73 fødselsmeldinger. Det ble døpt 53 barn/unge voksne. Spesielle dager: Hver måned året gjennom, har vi vanlige gudstjenester og gudstjenester med spesielt preg i Asker kirke. Noen av disse kan nevnes: Januar: Hellig tre kongers gudstjeneste og fest. Y`s mens internasjonale kirkedag. Februar: Askeonsdag i barnemiljøet med karneval og fastemarkering med askekors i panna og utdeling av fastebøsse og kalender med usynlig venn. Mars: Pasjonsgudstjeneste med påskemåltidsbord dekket i midtgangen i kirken. April: Folketonemesse. Mai: Barnas dag med Knøttene og Tempo. Juni og juli er stille måneder med sommerlig ro. August: Utdeling av bok til 6-åringene. September: Konfirmasjonsgudstjenestene selvfølgelig med Ten Sing som viktige medarbeidere. Høsttakkefesten på museet med Tempo og Knøttene. Oktober: Speiderparade med Kfuk-m speiderne. Jazzmesse med Asker Jazz-klubb og markering av Asker som Grønn menighet. November: Presentasjon av 2013/14 konfirmantene og Ten Sing medvirket. Lys Våken med 10,11 og 12-åringene 1. søndag i advent. Desember: Lysmesse med konfirmantene 3. søndag i advent. Vi synger julen inn gudstjeneste med kirkekoret 4. søndag i advent. Julaften. Juledag. Marit Skaar Skogesal, sokneprest 5

6 Asker menighetsråd Asker menighetsråd har i 2013 bestått av følgende faste medlemmer: - Ellen Hagemo (leder) - Vibeke Bøe (nestleder) - Håvard Sporastøyl (fellesrådsrepr.) - Anne Louise Tveter (vara fellesråd) - Per Gunnar Røe - Kristin Gisholt - Jan Halvor Harsem - Aud M. Stønjum - Marit Skaar Skogesal (sokneprest) Følgende fem personer har vært varamedlemmer: - Anders Mikelsen - Brit Andenæs - Erik Haugen - Kirsti Dyrstad - Bjørn Lande (trådte inn igjen i menighetsrådet fra oktober 2013 grunnet at han igjen ble bostedsregistrert i Asker) Menighetsrådets sekretær er daglig leder Grete Ellingsen Aaby. Menighetsrådet har hatt 7 ordinære møter i saker ble behandlet. Arbeidsutvalget består av Ellen Hagemo, Vibeke Bøe, Marit Skaar Skogesal og Grete Ellingsen Aaby. Arbeidsutvalget har hatt 9 møter. I tillegg til de ordinære menighetsrådsmøtene ble det i november avholdt et fellesmøte for menighetsrådene i prostiet om samarbeid, strategi og rollefordeling. Menighetsrådet og de ansatte har i 2013 også hatt to temamøter; ett i september hvor temaet var samarbeid, roller og frivillighet, og ett i november om menighetsutviklingsprosjektet. Strategi og handlingsplaner Med utgangspunkt i de satsningsområdene som ble foreslått på menighetens årsmøte i 2012, har vi fortsatt arbeidet med strategi og handlingsplaner innenfor prioriterte områder. Vi har forsøkt å lage Handlingsplanene ut fra en fastlagt mal, det er ikke alltid like lett, når de ulike råd og utvalg skal utforme sine planer. Den malen vi ønsker å følge inneholder: overordnet mål for området, konkrete resultater i 2013, konkrete resultater i 2014, ressursbruk (økonomi og personell). I årsmeldingen vil vi ta med hovedpunktene fra de handlingsplanene vi har utarbeidet og hva vi har oppnådd. Alle handlingsplanene ligger i sin helhet som vedlegg til årsmeldingen. Handlingsplan for arbeid med frivillige og samarbeid med ansatte (vedlegg1) Overordnet mål er at de frivillige og ansatte blir inspirert og føler at det de gjør er viktig, og at vi får enda flere frivillige som ønsker å bidra inn i vårt arbeid. Av konkrete mål som er gjennomført i 2013 kan nevnes: fast kontaktperson i staben for de faste aktivitetene, videreutvikle ledertrening for ungdom, et frivillighetsregister og medarbeiderfest. 6

7 Handlingsplan for diakoni (vedlegg 2) Overordnet mål: Diakoni er en tjeneste for medmennesker, skaperverk og en tjeneste for Gud. Konkrete diakonale oppgaver videreføres som i dag. Diakon i full stilling skal også ha oppgaver i barn-og ungdomsarbeidet. Konkrete mål i 2013: menigheten skal sertifiseres som grønn menighet, utvikle bønnearbeidet, planlegge å gjennomføre Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Se ellers egen årsmelding fra diakonatet. Handlingsplan for grønn menighet (vedlegg 3) MR vedtok , 24 punkter for å bli en grønnere menighet. Vi har fått biskopens godkjenning som grønn menighet. Noen av punktene er lette å gjennomføre, andre vanskeligere, men dette må vi stadig følge opp i våre aktiviteter og gudstjenester. Handlingsplan for Barnerådet (vedlegg 4) Barnearbeidet skal ha tett dialog med trosopplæringsarbeidet og ungdomsarbeidet for å se helheten i arbeidet. Barnearbeidet skal skape et trygt og godt miljø for barn, ha lav terskel og være rimelig. Det er satt opp en rekke konkrete mål, knyttet til ulike aktiviteter for barn og barnefamilier som i stor grad er gjennomført. Se egen årsmelding. Handlingsplan for trosopplæringsarbeidet. (vedlegg 5) Asker menighet skal ha en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro. Vi ønsker at barn og unge skal finne tilhørighet til den kristne kirken, utvikle sin tro og utfordres til tjeneste. De konkrete målene er knyttet til punkttiltak for spesielle aldersgrupper og er gjennomført etter oppsatt plan. Vi ønsker også å ha fokus på foreldrerollen. Trosopplæringsarbeidet har egen trosopplærer i full stilling og eget budsjett. Se egen årsmelding. Handlingsplan for informasjonsarbeidet (vedlegg 6) Overordnet mål er å gi informasjon om kirkelige handlinger, invitere deltagere inn til våre aktiviteter, utfordre til tro og tjeneste. Målet for 2013 har vært å klargjøre ansvarsforhold rundt informasjon og komme med konkrete innspill til en overordnet informasjonsplan. Kirkeposten er et enkelt og konkret tilskudd til vårt informasjonsarbeid. Hjemmesidene våre trenger stadig oppdatering. Facebook-siden er flittig i bruk! Det er nedsatt en arbeidsgruppe som nå ser på informasjonsarbeidet. Handlingsplan for øking av gaveinntekter og hjelp til å forutse utgifter i våre aktiviteter (vedlegg 7) Det overordnete målet er i sikre økonomiske inntekter til de aktivitetene vi vil ha og de faste ansatte vi har som vi lønner selv. Vi må på en mer systematisk måte oppfordre til å bli fast giver, og dele ut hand-outs i gudstjenesten om hva inntektene ved offer til egen menighet går til. Fortsatt har vi langt igjen! Handlingsplan for eiendom og bygg (vedlegg 8) Det overordnete mål er å sørge for at bygnings- og anleggsmessige behov knyttet til kirken, Barnas Katedral, Askertun og arealene rundt blir ivaretatt i kommunale og felleskirkelige organer. Det er konkrete mål knyttet til Asker kirke dette er fellesrådets ansvar. Når det gjelder Askertun og områdene rundt skal det tilrettelegges for lekeapparater og forhøyet sikkerhetsnett mot veien dette er utført. Vi har fått oppgradering av «Hula» og beholdere for kildesortering. Det skal utarbeide en vedlikeholds- og fornyingsplan for Askertun i samarbeid med kommunen. Dette er et langsiktig prosjekt, med langsom fremgang. 7

8 Andre oppgaver for menighetsrådet i 2013 Prioritering av ledertrening: Det har i lang tid vært et ønske om å få en systematisk ledertrening, både for dem som skal være med-ledere på konfirmasjonsleir, og for dem som skal utfordres til lederoppgaver blant barn og unge i vår menighet. Se egen rapport for ledertreningen. Endring av soknegrensen: vedtak på menighetsmøtet 13. oktober. Overføring av kretser rundt Måsan og Drengsrudbekken til Vardåsen sokn. Innføring av ny salmebok: vedtatt på menighetsmøtet 13. oktober. Innført fra 1.søndag i advent. Det ble satt i gang en egen innsamling for å få dekket utgiftene. Innsamlingsaksjonen fortsetter i Retningslinjer for bruk av politiattest Asker kirkelige fellesråd oppfordret alle menigheter til å innføre krav om politiattest for frivillige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet. Menighetsrådet har vedtatt at det også skal gjelde i vår menighet. Kravet gjelder for personer over 15 år som er frivillige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet, på regelmessig basis eller på arrangementer med overnatting mer enn tre døgn. Avtale for frivillige medarbeidere i Askers menighets barne- og ungdomsarbeidet Vi ønsker å ha avtale med alle som arbeider frivillig blant barn og unge for å tydeliggjøre vårt ansvar som oppdragsgivere og for at den som påtar seg oppgaver vet hva de kan kreve av oppfølging Menighetsutviklingsprosjektet: Dette har vært jevnlig informasjon om prosjektet i menighetsrådet. Se egen årsmelding. Ellen Hagemo, menighetsrådsleder Prosjekt menighetsutvikling MUV 8 Grete Ellingsen Aaby, daglig leder Menighetsutvikling er et målrettet arbeid for å sette menigheten i bedre stand til å være det den er kalt til å være, og å gjøre det den er kalt til å gjøre. Asker menighet ble med i MUV høsten Prosjektet skal vare i tre år. Status for arbeidet så langt Vinteren 2012 startet menighetsrådet arbeidet med å utarbeide en strategi for Asker menighet. 28. februar 2012 diskuterte menighetsrådet bevaringsområder og forbedringsområder i vår menighet. Innspillene ble sortert på temaer. 15. april 2012 ble det gjennomført et årsmøte i menigheten med strategi som hovedtema. Årsmøtet arbeidet videre med spørsmål utarbeidet med utgangspunkt i temalisten: o Aktiviteter for barn o Aktiviteter for unge o Aktiviteter for voksne og eldre o Gudstjenesten o Tro, fellesskap og inkludering o Eiendom og bygg o Frivillighet og ansatte o Musikk

9 o o Informasjon Økonomi 12. juni 2012 var strategi igjen tema for menighetsrådsmøtet. Her ble det foreslått en plan for det videre arbeid og en arbeidsfordeling for dette arbeidet. 4 september 2012 besluttet menighetsrådet at vi skulle delta i prosjektet menighetsutvikling i folkekirken (MUV). Det opprinnelige prosjektet ble satt på vent, for at vi skulle vurdere videre fremdrift i forhold til MUV. Mandat for MUV ble vedtatt i menighetsrådet 18.desember Resultatmålene for MUV: Utarbeide en strategi for perioden tom oktober 2014 o Utarbeide en handlingsplan for arbeidet med informasjon og frivillighet tom 2014 o Bidra til at det blir utarbeidet handlingsplaner for andre viktige strategiområder tom 2014 Evaluere strategien og handlingsplanene for perioden tom oktober 2014 Utarbeide en strategi for perioden Evaluere deltagelsen i MUV Gjennomførte hovedtiltak pr mars 2014: Disse handlingsplanene/planene er vedtatt i menighetsrådet: o Plan for arbeid med frivillige og samarbeid med ansatte o Handlingsplan for informasjon, og ressursgruppe nedsatt o Trosopplæringsplan o Revidert konfirmantplan o Diakoniplan o Økning av gaveinntekter Disse handlingsplanene/planene er lagt frem for menighetsrådet: o Barneråd o Eiendom Analysert menighetens historie, vurdert hvilken betydning den har for oss i dag. Beskrevet Asker menighets kontekst, gjennomført spørreundersøkelse, og arbeidet med statistikk om soknet. Analysert hva som er nå-situasjonen i Asker menighet. Gjenstående hovedtiltak: Prosjektgruppen skal delta på dialogkonferansene som MF arrangerer tom våren 2015 og vurdere hvilke av de anbefalte verktøyene vi skal ta i bruk i Asker menighet. Eksperimentering utvikle tre prioriterte tiltak (januar juni 2014) Utvikle visjoner og strategi og mål for menigheten (august desember 2014) Evaluere arbeidet i prosjektet, foreslå videre tiltak (januar juni 2015) Disse har deltatt i arbeidet: Prosjektgruppen: Lise Ødegård, Erik Haugen, Helge Skaare, Marit Skogesal, Grete Ellingsen Aaby og Vibeke Bøe. Frem til årsskiftet 2013/2014, etter årsskiftet gikk Lise Ødegård og Marit Skogesal ut av gruppen. I tillegg har mentor fra MF Bjørn Lyngroth deltatt på noen møter. Prosjektgruppen hadde 6 møter i i tillegg har vi vært med på to dialogmøter (vår og høst) med de andre 5 menighetene i prosjektet. Høstmøtet var vi vertskap for på Askertun. Som nevnt i årsmeldingen til menighetsrådet hadde vi i 2013 også et seminar med stab og menighetsråd hvor vi drøftet spørsmål knyttet til MUV. 9

10 Medforskeren: Pål Tuset, Marit Melås, Terje Holm og Hanne Tellier. Medforskerne gjennomførte høsten 2013 de kvalitative intervjuene i spørreundersøkelsen. Folks erfaringer og forventninger til Asker kirke resultatene fra spørreundersøkelsen Hvem spurte vi? I forbindelse med prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken» (MUV) gjennomførte Asker menighet, sammen med Menighetsfakultetet, våren og sommeren 2013 spørreundersøkelser blant menighetens medlemmer. Formålet var å kartlegge deres erfaringer med og forventninger til Asker menighet. Undersøkelsene ble gjennomført som kvalitativ undersøkelse med 15 dybdeintervjuer med personer med ulik tilknytning til den lokale kirke kvantitativ undersøkelse hvor vi fikk svar på 125 spørreskjema. Rekruttering av respondentene til den kvantitative undersøkelsen skjedde det: gjennom menighetens aktiviteter hvor deltakerne ble bedt om å fylle ut spørreskjema (foreldremøte konfirmasjon og barneaktiviteter, ungdomsklubb, voksenaktiviteter) ved henvendelse elektronisk til dåpsforeldre samt generell henvendelse gjennom anmodning på menighetens hjemmeside og gjennom oppslag i lokalavis Budstikka. til den kvalitative undersøkelsen skjedde: ved loddtrekning ut fra et utvalg av navn Hvem svarte og hva svarte de? Den kvantitative undersøkelsen: Alder: Ca. 75 % av svarene i den kvantitative undersøkelsen kommer fra informanter over 40 år. Kun ca. 5 % av de som har gitt svar er under 20 år. Kjønn: 75 % av informantene er kvinner. Tilhørighet: Ca. 60 % uttrykker relativt sterk tilhørighet til den lokale kirke, 22 % plasserer seg i midtsjiktet og ca. 18 % svarer at de har liten eller ingen tilhørighet til den lokale kirke. Deltakelse i menigheten: Ca. 40 % velger svar midt på skalaen, i overkant av 35 % på øverste halvdel og noe under 30 % på nederste halvdel. Like mange (ca. 13 %) krysser av for at de er i kirken «hver uke eller nesten hver uke» og «aldri». Samlet sett gir spørreundersøkelsen et inntrykk av at informantene har et positivt forhold til sin lokale kirke og dens allsidige arbeid, uavhengig av personlig kristen tro. opplever at kirken står spesielt sterkt som tradisjonsbærer og markør ved viktige begivenheter i livet. har et markert ønske om tilbud om samtale om tro. Den kvalitative undersøkelsen: Det er også her en overvekt av informanter over 40 år og flertallet er kvinner. Fordelingen mellom gruppen ledere, deltakere og medlemmer er hhv 5, 2 og 8. Intervjumaterialet forteller at de fleste av informantene: har erfart positive møter med sin lokale menighet når de kommer til kirken, enten ved spesielle begivenheter eller som del av det mer jevnlige arbeidet i kirken. fremhever det allsidige aktivitetstilbudet, spesielt barne- og ungdomsarbeidet. omtaler det gamle kirkebygget og området rundt denne i svært positive ordelag. 10

11 De informantene som har en sterkest tilhørighet til kirken (ledere og i noen grad deltakere), gir uttrykk for de klareste synspunktene på forhold som gjelder tro og forkynnelse. Vanlige medlemmer som deltar mer sjelden i menighetens aktiviteter, synes å ha mest fokus på kirkens rolle som religiøs tradisjonsbærer og markør ved viktige milepæler og begivenheter, samt kirken som synlig kulturaktør i lokalsamfunnet. Anbefalingene fra lesegruppen opprettet av MF MUV arbeider ut fra følgende fem dimensjoner: Å være menighet - ved tro - i verden - i felleskap - med deltakelse - i bevegelse Lesegruppen har, etter en gjennomgang av resultatene fra spørreundersøkelsen sett opp mot disse dimensjonene, gitt Asker menighet følgende fokusområder som de anbefaler oss å se nærmere på: Ved tro - Flere og nye møteplasser for refleksjon rundt tro kristen tro. - Bruke potensialet i trosopplæringsaktiviteter for å nå et stort flertall av familier i Asker. I verden - Balanse mellom forkynnelse, diakonal omsorg og annet engasjement for mennesker og samfunn lokalt og globalt. - Økt bevissthet på at sammenheng og helhet mellom de ulike delene av menighetsarbeidet. - Synliggjøring av menigheten i lokalsamfunnet og utfordre flere til engasjement. I fellesskap - Legge til rette og senke terskelen for at flere skal oppleve menighetsfellesskap utenom spesielle begivenheter som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. - Balanse mellom aktivitetene/tilbudene, sett i relasjon til aldersspredning og forholdet mellom kjernemenigheten og medlemmer som mer sjelden er i kontakt med kirken. Med deltakelse - Strategi for hvordan vi rekrutterer, vedlikeholder og stimulerer flere frivillige til å la seg engasjere direkte. - Bevissthet rundt samarbeidsforholdene i menigheten, mellom menighetsråd og stab og mellom stab og frivillige medarbeidere. I endring/bevegelse - Visjon og bevisste strategier for menighetens utvikling som folkekirke, over tid. - Balanse mellom et fortsatt bredt aktivitetstilbud og noe mer spisset fokus på enkelte prioriterte satsninger/tiltak. - Strategi for møte med ungdom som representerer nye impulser og kulturelle strømninger. 11

12 Eiendomsutvalget Eiendomsutvalget består av Håvard Sporastøyl, Lars Gunnerød (representant i fellesrådets bygningsutvalg), Tor Møgedal og Grete Ellingsen Aaby. Eiendomsutvalget møtes etter behov og hadde i 2013 ett ordinært møte. I tillegg var det møtepunkter i forbindelse med arbeid med konkrete saker. Eiendomsutvalget arbeidet i 2013 med følgende saker: Asker kirke: Utbedring av spir Forhøyet gallerikant Utbedring av fuktskade innvendig i våpenhus Flombelysning arbeides videre med i 2014 Oppvarming av korpartiet forslag til varmekilder til vurdering beslutning tas vår 2014 Lyssetting av altertavle utskifting av ødelagte lamper Automatsikring Barnas katedral: Tiltak for utbedring av fuktskade innvending fortsatt til vurdering Askertun: Beholdere og rutiner for kildesortering Lekeapparater ute Høyere sikkerhetsnett for ballbingen mot veien Møtepunkter med eiendomsforvaltningen i kommunen for å få de til å ta ansvar for Askertun, lage en vedlikeholdsplan og en plan for rehabilitering i forhold til fremtidig bruk. Sammen med kirkesjefen finne frem til de rette personer med myndighet i saken. Daglig leder har utarbeidet et notat om behov i forhold til en rehabilitering av Askertun. Kirkesjefen har hatt møte med eiendomssjefen. Gir grunn til økte forhåpninger i saken. For eiendomsutvalget, Grete Ellingsen Aaby Barnerådet Barnerådet besto i 2013 av de samme medlemmene som begynte sammen sommeren 2012: Kristin Gisholt (representant fra menighetsrådet), Liv-Iren Westnes (menighetspedagog), Elisabeth Tangvik og Petter Haagensen (leder). Som nevnt i årsmeldingen 2012 har barnerådet prioritert å gjennomføre tidligere vellykkede arrangementer. I 2013 har vi planlagt, gjennomført og evaluert følgende arrangementer: Juletrefest, januar Barnas vinterdag, februar Barnas sommerdag, mai Juleverksted, desember 12

13 Arbeidet med å arrangere de fire faste arrangementene tar mye av kapasiteten i Barnerådet, og arrangementene bør derfor også evalueres med tanke på om de er verdt innsatsen. Det mest aktuelle arrangementet å vurdere å slutte med er juleverkstedet. Antall barn som deltok i 2013 var halvert fra 2012, og Barnerådet bør derfor i 2014 nøye vurdere om arrangementet er attraktivt nok. Arbeidet med de faste arrangementene 2013 har avdekket et behov for en grundig gjennomgang og avklaring av hva som er Barnerådets mandat vs. hva som er menighetskontorets mandat. Det er også behov for å øke markedsføringen av arrangementene. Barnerådet gjorde en grundig sondering med tanke på å leie leirsted for familiehelg, men alle aktuelle steder var utleid. Barnerådet laget i mai måned Handlingsplan for Barnerådet i Asker menighet. En gjennomgang av målsettingene for 2013 viser at vi: Gjennomførte alle planlagte arrangementer Ikke invitert oss selv til ledermøte i Knøttene og Tempo Ikke utfordret Grønt utvalg til å komme med innspill til konkrete miljøtiltak Ikke tatt kontakt med andre religiøse miljøet i Asker I arbeidet med Handlingsplanen for 2014 justeres målene ut fra som ble realisert i Etter to år i Barnerådet slutter Petter til sommeren, og Barnerådet er i gang med å rekruttere nytt medlem. Vi tar kontakt med Snoopy-miljøet. For barnerådet: Petter Haagensen Asker menighets ungdomsråd (AMU) Ungdomsrådet har i 2013 bestått av følgende personer: Lilliane Haaland Oda Barman-Jenssen Lise Ødegaard Terese Huuse Haraldstad Anders Mikelsen Per Gunnar Røe Rådet hadde et oppstartmøte i juni hvor følgende ble diskutert: At vi trenger å lage en semesterplan og et årshjul hvor alle aktivitetene til de ulike gruppene blir plassert inn slik at man har en oversikt over dette, og at ikke ting krasjer. Det ble også diskutert at vi skal prøve å få til mer samarbeid på tvers av ulike alderstrinn i kirken, med alt fra knøttene, tempo, Tensing, kirkekoret, Y s-men. Osv. Videre ble det tatt opp at det finnes lite aktiviteter for unge voksne i kirken, og om det skulle bli gjort noe med dette. Tilbudet starter med babysang for unge foreldre, men det finnes ikke noe imellom Mandagsklubb/Tensing og dette tilbudet. 13

14 Diakoniutvalget DIAKONIUTVALGET har hatt følgende sammensetning: Martha B. Sæther (leder), Tor Møgedal (nestleder), Aud Magelssen Stønjum (menighetsrådets representant), Aslaug Grøsland (styremedlem), Bjørg Mjaasæth(styremedlem). Berit Louise Skogø (styremedlem) i vårsemesteret, Jorunn L. Scott(styremedlem) i høsthalvåret og diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind. Utvalget har hatt 7 møter og behandlet 46 saker. FREDAGSTREFF: Første fredagen i måneden har vi også dette året hatt Fredagstreff med foredrag, andakt ved menighetens prester, musikalske innslag, god bevertning og åresalg. Vi har hatt dyktige og engasjerte foredragsholdere, og det har vært ca besøkende på treffene. Ingvild Køhn Malmbekk har vært vår faste pianist. SMØREGRUPPENE med 7-8 damer i hver av de fire gruppene, har stått for det praktiske på fredagstreffene. De dekker bord, lager smørbrød, baker kaker, serverer og rydder, kjøper inn gevinster og blomster. KAFFEKOPPEN har fortsatt som før, hver tredje fredag i måneden og det har vært personer der. Diakonen har hovedansvaret, men medlemmene i utvalget har hjulpet til. JUBILANTBESØK En gruppe på 13 frivillige medarbeidere har også i 2013 besøkt jubilanter på 85, 90, 95 og 100 år med en blomsterhilsen fra menigheten. Det var 114 jubilanter, og de fleste satte pris på en slik hilsen. Vi har behov for flere til denne tjenesten. HELLIGTREKONGERSFESTEN: Anne Beate Tjentland fortalte om Stavangerdikteren AJAX og Stephen Sirris holdt andakt. Også denne gangen hadde vi koldtbord. De tre "kongene" bar inn bløtkaker med levende lys mens Eiliv Ree spilte til. FASTEAKSJONEN: Diakoniutvalget hjalp til med servering for konfirmantene ved årets fasteaksjon DIAKONIENS DAG Vi deltok i gudstjenesten og stod for kirkekaffen på Askertun. FEST FOR DE FRIVILLIGE: I år ble vår tradisjonelle rømmegrøtfest kombinert med menighetens fest for de frivillige medarbeiderne SOMMERTUREN gikk med privatbiler til Vardåsen kirke hvor diakon Helena tok imot oss. ALLEHELGENSSØNDAG: Diakonatet hadde ansvar for kirkekaffen etter høymessen, og vi deltok også med praktisk hjelp på kveldens minnegudstjeneste. DIAKONEN har hatt ansvaret for Kaffekoppen og deltar på Fredagstreffene. Hun samarbeider med de andre menighetene om felles diakonale oppgaver i prostiet. Hun har også hatt ansvar for onsdagsmiddagene og klubben. Hun går på hjemmebesøk og har telefon- og kontorsamtaler med personer i alle aldre med ulike behov. KIRKESKYSS Vi har fortsatt med kirkeskyss til søndagens gudstjenester. Få benytter seg av dette tilbudet, men behovet er der. Mange vil gjerne ha skyss til Fredagstreffene og Kaffekoppen og er takknemlige for denne tjenesten. Asker Martha B. Sæther Inga Mari Ramsfjell-Kind 14

15 Felles diakoniarbeid på tvers av menighetsgrensene Innen diakonifeltet er mye av tilbudet basert på samarbeid på tvers av menighetene. Da når vi målgrupper som vi ellers ikke hadde nådd om vi bare skulle tatt utgangspunkt i hver enkelt menighet. Kirkens Feltarbeid og deres arbeid for rusmisbrukere er fortsatt et flaggskip for kirkens diakoni i Asker. Har varmestue, Herberge, bruktbutikk og jobbtiltak, gatekapell, arrangerer gudstjenester annenhver torsdag. Diakonen deltar på 1-2 gudstjenester pr år, julebordet og prestene har en gudstjeneste i Østenstad kirke hvert år. I høst startet de regelmessige besøk på trygdeboligen i Gudolf Blakstads vei, og i 2014 kommer Østenstad menighet til å bli involvert også i dette arbeidet. Kommenteres ikke nærmere her de lager egen rapport. Kirkens Familievern. Kontorene i Osloregionen koordineres nå fra Oslo. Det er en 50 % stilling knyttet til Asker med kontor ved Lenken. Brudeparsamling: Hver vår arrangerer prestene i Asker prosti en samling for alle brudepar som har planlagt å gifte seg i en av Askers kirker. Kurset finner sted en lørdag formiddag (kl ) og etter innføring i vigselsliturgi og lunsj, får parene et 3-timers kurs i samlivskunst ved samlivsterapeut Bjørk Matheasdatter. Sorggrupper: Et annet samarbeidsfelt er sorgarbeidet. Diakonen i Holmen driver en sorggruppe som er åpen slik at det har kommet til nye deltakere underveis. Ellers starter det grupper hver vår og høst. Vårgruppa ble drevet ut fra Vardåsen menighet, mens i høst startet Mette Walstad gruppe sammen med Marit Skogesal fra Asker menighet. 4 aktive grupper er i sving i tillegg til at 4 tidligere sorggrupper fortsatt har samlinger på egenhånd. Det finnes også tilbud i Bærum og Oslo om samtalegrupper for par som opplever skilsmisse Sorgen det ikke sendes blomster til, med oppstart vår og høst. Flere deltakere fra Asker deltar på slike kurs. Kontaktperson er diakonen i Østerås Randi Bergkåsa. Lørdagsklubben er et tilbud for psykisk utviklingshemmede i Asker. Diakonen i Østenstad har spesielt ansvar for dette opplegget sammen med et eget styre. Vi har månedlige lørdagssamlinger som avsluttes med åpen gudstjeneste (fra deltakere), samt egen juletrefest (45 deltakere) og sommertur (25 deltakere). Hvert semester deltar klubben ved en gudstjeneste i de lokale menigheter der deltakerne bidrar med vaffelsteking, prosesjon, lystenning, nattverdutdeling bønn og pianospill under lystenning. I år var vi innom i Vardåsen og Heggedal. Også i år har 3 konfirmanter med utviklingshemming fulgt Lørdagsklubben som en del av opplegget. 2 av disse ble konfirmert i sine respektive menigheter, mens den 3 ble konfirmert på lørdagsklubbens gudstjeneste i september. Det var også noen konfirmanter fra Asker og Holmen menigheter som hadde tjeneste i klubben. Besøkstjeneste: Det er laget felles brosjyre om besøkstjeneste og hjelpetjeneste innen kommunen. Alle menighetene i Asker, Røde Kors, Frelsesarmeen og Frivillighetssentralen står bak. Denne er lagt ut ved eldresentre, institusjoner og distribueres av ansatte til brukere av hjemmetjenesten i kommunen. Nye frivillige medarbeidere får kursing gjennom opplegget de har i Røde kors. 15

16 Besøksgruppe på Ila fengsel: En besøksgruppe fra menigheter i Asker og Bærum deltar på en søndag (2 gudstjenester en på norsk og en på engelsk) i måneden på kveldstid og har i tillegg bibelundervisning på fredager. Gruppa har også tilknytning til Prison Fellowship Norge. Kontaktperson er Arne Synnes Høvik. Grønn kirke : I mars hvert år arrangeres inspirasjonssamling i bispedømmegården om Grønn kirke i regi av en egen Ressursgruppe for skaperverk og bærekraft. I Asker har vi egen prostigruppe hvor Sidsel Baardsen er Østenstads representant. Det ble arrangert 2 store fellesarrangementer i Asker i 2013, en i mai i forbindelse med og Grønn uke i oktober hvor vi hadde stand i sentrum lørdagen sammen med flere andre organisasjoner. Et svært vellykket arrangement med mange folk innom. I 3 av fellestiltakene har det ikke vært aktivitet i 2013 det gjelder Samtalegrupper for pårørende til kronisk syke og Psykodramakurs - drevet ut fra Holmen, og Samlivskurs drevet fra Østenstad. Andre typer fellestilbud i regionen Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon hvor alle menighetene i Asker deltar. Kirkens SOS er et døgnåpent landsdekkende tilbud til mennesker i krise. I tillegg til kontakttelefon, tilbys også samtaler ved de 13 kontorene. Kirkens ressurssenter for mennesker utsatt for vold og overgrep, som ligger i Oslo, opplever stadig økende aktivitet og tilbyr terapeutiske samtaler og ulike samtalegrupper. ADAM er et nytt tilbud spesielt rettet mot menn som har opplevd overgrep. Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg har i 2013 bestått av Arne Dale, Hanne Tellier, Maud-Sølvi Nordberg, Inga Mari Ramsfjell-Kind og Synne Sandbu (leder). Utvalgsmøter Internasjonalt utvalg har hatt fire møter i løpet av året. Bidrag til å markere internasjonale merkedager Internasjonal søndag 3. mars Gudstjenesten hadde internasjonale innslag og Back in Business bidro med sang. Mange var med til kirkekaffe på Askertun. Konfirmanter bidro til forberedelsene og bevertningen. Fasteaksjonen 2013 Hanne T. Tellier sørget for at flere av menighetens aktiviteter før fasteaksjonen fikk besøk av en representant fra KN som informerte om fasteaksjonen. Hun bidro også selv med informasjon ved noen av menighetens arrangementer. Etter fasteaksjonen ble IU anmodet om å bidra med forberedelsene hvert år for å holde kontinuitet i de praktiske tingene rundt gjennomføringen. 16

17 Vennskapsmenigheten i Bangladesh I løpet av høsten året ble regelmessig forbønn for vennskapsmenigheten i Surma, Bangladesh gjeninnført i kirkebønnen, etter at menighetsrådet ved leder hadde gitt ga sin tilslutning til det. Vennskapsmenigheten fikk i slutten av november et kort besøk av Synne Sandbu, som da var på privat ferie i Bangladesh. Internasjonalt utvalg oppfordrer alle i menigheten til å 1. bruke muligheter til internasjonal vinkling på sin egen virksomhet i menigheten 2. be for vår vennskapsmenighet i Bangladesh 3. bruke kaffe, te, bananer, ris og andre varer fra rettferdig handel Asker, februar 2014 Synne Sandbu Trosopplæring Barnetro i Asker Tiltakene som har blitt gjennomført i 2013 er: Dåpssamlinger (ca. en gang i måneden) Oppslutning 51% 1 år - Babysang (en gang i uken) Oppslutning 34% Påskesangsamling Oppslutning 9 % 4 år - Undretur i kirken med utdeling av 4-årsbok på gudstjeneste Oppslutning 24% 5 år Kirkerotteteater i Vardåsen kirke Oppslutning 22% 6 år - 6-årsklubb og utdeling av bok på gudstjeneste Oppslutning 11% 7 år Faste og solidaritetsverksted Oppslutning 8% 8 år - Tårnagenthelg for 8 åringer Oppslutning 21% Lys Våken for 10, 11 og 12-åringer Oppslutning 4% Filmmaraton for 13 åringer Oppslutning 10% 14 år - Konfirmasjon Oppslutning 77% 15 år - MILK-kurs Oppslutning 19 % 17 år - LIV-kurs 6 samlinger + 4 helgeturer i 2013/ deltakere 17

18 For alle: Krybbevandringer for barnehagene i Asker 9 barnehager deltok Barnehageomvisning i kirken. 3 barnehager Fra fest til faste Oppslutning 100 barn og voksne Trosopplæring i Asker Det har vært ett innholdsrikt år i trosopplæringen i Asker kirke. Året begynte med planlegging og gjennomføring av flere nye arrangementer. Faste og solidaritetsverksted for 7-åringer og Agent for rettferdighet for 10 åringer. Tårnagenthelg ble arrangert med ca. 50 agenter som gjorde seg kjent med kirken. 4-åringene var på undretur i kirken og fikk utdelt 4-årsbok. Planlegging og gjennomføring av konfirmantleir på Risøya ble en suksess. Mange eldre ledere var med, mens det ble med noe færre førstegangsledere enn forventet. Etter leiren var det ca. 30 konfirmanter som ønsket å være med videre som ledere på leir i Vi har derfor satset stort på ledertreningen denne høsten. Både menighetspedagog, kapellan og kateket har vært involvert i samlingene som ble arrangert annenhver tirsdag hele høsten. Investeringen har gitt resultater da det nå er 15 nye ledere som er påmeldt konfirmantleir. Høsten 2013 arrangerte vi igjen to nye punkttiltak. Nattkino for 13 åringer i forbindelse med grønn uke og Kirkerotteteater for 5-åringer i Vardåsen kirke. Begge arrangementene ble vellykket og vi ønsker å føye dem til trosopplæringsplanen. Kirkeåret ble avsluttet med en flott Lys våken overnatting i kirken for åringer. Trosopplæringsplanen i utvikling Trosopplæringsplanen i Asker er i stadig utvikling. Den må tilpasses det øvrige arbeidet som skjer i Asker menighet og ressurser som til en hver tid er tilgjengelig i menigheten. En del av punkttiltakene som står i planen er fjernet og andre er forandret. Vi ønsker å satse på større arrangementer med bedre kvalitet hvor flere i staben bidrar. Målet er å ha en trosopplæringsplan som kommuniserer med det faste barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Vi ønsker at de familiene som kommer på punkttiltak skal bli introdusert for onsdagsmiddagen og miljøet der. Det er også et mål at de skal oppleve gudstjenesten som et sted de kan føle seg velkommen og hjemme. Markedsføring Vi har jobbet en del med markedsføring i løpet av Det er blitt investert i verktøy som gjør det mulig å produsere plakater og brosjyrer. Ideen om å skape et større nummer av kirkepost med spesielt fokus på å presentere barne- og ungdomsarbeidet har tatt form. Målet er å sende dette ut til alle husstander i Asker i løpet av våren At de ansatte i kirken er kjent for barn og foreldre på de forskjellige skolene er god markedsføring av kirkens ungdoms- og barnearbeid. Og det er lettere å komme på et arrangement som holdes av noen du har sett og kjenner litt fra før. Vi har ikke hatt noe kirkeskolesamarbeid utover julegudstjenester i året som har gått. Vi ser at det har vært uheldig og har begynt å tenke på mulighetene for å utvide kirke-skolesamarbeidet neste år. 18

19 Trosopplæringsutvalg Menighetsrådet har vedtatt at barneråd og ungdomsråd skal slås sammen til et trosopplæringsutvalg. Dette er gledelig for trosopplæringen som aldri før har hatt noe utvalg å spille på. Hvem som skal sitte i dette utvalget og hvordan det skal organiseres gjenstår å se i Familiegudstjenesteliturgi Mange av trosopplæringsarrangementene er knyttet til kirkens familiegudstjenester. I løpet av året har vi sett behovet for å lage en familiegudstjenesteliturgi som er fast på disse gudstjenestene. Dette arbeidet er nå godt i gang og vi er i ferd med å prøve ut denne barnevennlige liturgien. Jeg ser frem til arbeidet videre og vil takke alle frivillige, foreldre og ansatte som har bidratt inn i trosopplæringen dette året. Liv-Iren Westnes Menighetspedagog Asker kirke Søndagsskolen -en god støttespiller i trosopplæringen. Årsmelding 2013 for Søndagsskolen Våren og høsten 2013 ble det holdt søndagsskole en gang i måneden. Ingun, Elin/Oddmund, Cecilie og Petter delte ansvaret for søndagsskolesamlingene. Våren 2013 laget staben en informasjonsplakat over familiegudstjenester og søndagsskolesamlinger. De laget også en slags påmeldingslapp hvor de som ønsker kunne skrive seg opp og få tilsendt sms om søndagskolesamlinger. I september besøkte undertegnede Snoopy, Knøttene og Tempo og informerte om søndagsskoletilbudet høsten Barna på Knøttene og Tempo viste stor interesse for bladet Barnas som ble delt ut. Bladet brukes aktivt i søndagsskolesammenheng. Oppmøtet 2013 var svært varierende. Enkelte ganger kom kun barna som fulgte med søndagsskoleansvarlig. Vi klarte ikke å etablere en gjeng med barn som forventet å møte hverandre hver gang det var søndagsskole. Vi klarte heller ikke å engasjere nye voksne som søndagsskoleansvarlige. Våren 2014 tok undertegnede på seg å gjennomføre søndagsskole en gang i måneden f.o.m. januar tom juni. Undertegnede informerte om søndagskolesamlinger hver onsdag før samling på menighetens Facebook-side. 19

20 Da det i januar og februar ikke kom andre barn på søndagsskolen en dem som fulgte med søndagsskoleansvarlig, ble søndagsskoletilbudet i samråd med staben 27. februar avviklet resten av våren Det finnes ingen konkret plan for videre arbeid med søndagsskolen. For Søndagsskolen, Petter Haagensen Snoopyklubben Dato: Mandag 4. februar 2013 Fra: Jan Harsem Til: Daglig leder i Asker menighet Snoopy-klubben er Asker menighets primære tilbud til barn i alderen 2-5 år. De som er for store til babysang, men for små til Knøttene. Gruppen har i 2013 vært selvdrevet på frivillig basis av foreldre eller andre ressurspersoner rundt barna som deltar, og enkelte frivillige uten annen relasjon til barna. Av frivillige er det særlig Kjersti D. Urnes, Jan Harsem, Ingrid Berge og Sverre Lauvås som har bidratt i samlingene. Menighetspedagog Liv-Iren Westnes har vært en verdifull ressursperson, som bidrar med veiledning. Liv-Iren har også hatt ansvar for enkelte samlinger. Vi har også hatt bidrag av vikarierende menighetspedagog Bente Roestad. Selv om Snoopy-klubben er selvdrevet, så blir det understreket at det er helt i orden å delta uten å bidra aktivt. Snoopy er et trosopplæringstiltak med gjenkjennelige og faste aktiviteter. Vi ønsker å gi barna en god og trygg opplevelse innen disse rammene. Samlingene er avholdt på onsdager kl , i møte- og aktivitetsrommet i underetasjen på Askertun. Snoopy samles parallelt med Tempo og Knøttene. Vi pleier å delta i avslutningen på Knøttene, når lyset tennes og velsignelsen synges. Snoopy - samlingene følger vanligvis dette opplegget: Samling i ring: Velkomstsang for hver enkelt der alle nevnes med navn Diverse fellessanger med bevegelser Fortelling: Bibelhistorie, aktuelt tema, barnebok I høst har Ingrid Berge hatt flere onsdager med småbarnssang Aktivitet Kort samling til avslutning gjerne med sang Kjære Gud ev. velsignelse Senest kl går vi opp & deltar i avslutningen for Knøttene med lys & synger velsignelsen Snoopy-klubben hadde økt oppslutning i 2013 i forhold til 2012, selv om antallet varierer fra uke til uke. Vi har hatt fra 2-3 til mellom på samlingene. På det meste, med foreldre til stede, har det vært ganske fullt og livlig i rommet. Nåværende gruppe er stort sett på samme alderstrinn, 3 4 år. Ved inngangen til 2014 ser det ut til å være en utskifting av hvem som kommer til Snoopy, med litt færre deltagere. 20

21 Onsdagsmiddagen Årsmelding «Onsdagsmiddag» 2013 Det ble servert middag og vafler fra kl. 17 til kl.18, nesten alle dager hvor Snoopy, Knøttene og Tempo hadde aktivitetene og øvelsene sine. Middagen var åpen for alle. Pris 20,-kr pr barn og 30,-kr pr voksne maks 100,-kr pr familie. Diakonen laget maten, og fikk av og til hjelp av frivillige og stab. Antall middagsgjester varierte fra 29 til 92 personer. Visjonen: Lette hverdagstrykket for barnefamiliene, og legge til rette for en sosial møteplass for alle. KlubbEN Årsmelding 2013 KlubbEN KlubbEN er et uformelt lavterskeltilbud, med ulike aktiviteter som barna kan velge mellom. Det serveres Pizza og brus, samt som noen av barna er med og baker kaker som de serverer de andre. Hver gang har det vært konkurranser med premier, og en samlingsstund med en fast sang:»vi tar hverandres hender og setter oss i ring», lystenning, liten andakt/noen ord fra for eksempel Jesusfortellinger som kan utfordre til omsorg og ansvar for hverandre og resten av skaperverket. Samlingsstunden avsluttes med Herrens bønn. Medlemmene blir meldt inn i KFUK/KFUM. Medlemsavgiften har i vårsemesteret vært 25,-kr pr semester. Inngangspengene har vært 30,-kr for medlemmer pr. gang og 40,-kr for de som ikke har vært medlemmer. 42 barn har vært medlemmer. Oppmøte har variert fra barn hver gang. I høstsemesteret ble det sendt ut brev til alle barn i målgruppen som menigheten har adresser til. Dvs. menighetens medlemmer. Det har også kommet barn som ikke er medlemmer i kirken, men som har hørt om tilbudet. Medlemsavgiften ble økt til 100,-kr pr 1,5 år for å samsvare med KFUK/KFUM sine priser og medlemsavgiftperioder. Påmeldingen var fra høsten av elektronisk og foreldrene måtte forplikte seg på å hjelpe til en gang i løpet av et semester. Inngangspengene ble ikke økt. Denne omleggingen av pris og medlemsregistrering ble ingen suksess. (Questback samme prosedyre som ved påmelding til trosopplæringsaktiviteter). Bare 10 barn ble registrert som medlemmer ved oppstart i høst. Oppmøte på Klubbkveldene i høstsemesteret har vært ca. 15.barn. 21

22 De som har vært der har gitt utrykk for at de setter pris på tilbudet. Noe av forklaringen på fall i medlemstallet er at mange som hadde vært med i mange år ble for gamle for tilbudet. En av de som sluttet i år P.G.A. alder er nå med som frivillig medarbeider. Sammen med barna som sluttet forsvant også noen av foreldrene som medhjelpere. Men to av foreldrene til barna som sluttet kom likevel og lagde risgrøt på juleavslutningen. Deltageren har vært en blanding av barn som er med på andre aktiviteter i menigheten, og barn som sjelden eller aldri deltar i menighetens virksomhet ellers KlubbEN har også dette året vært det eneste kontinuerlige tilbudet til denne aldersgruppen for de som ikke ønsker å synge i kor Diakonen var ansvarlig for KlubbEN sammen med frivillige ungdommer og voksne i vårsemesteret. To av menighetens trofaste ungdomsmedarbeidere som har vært medhjelpere på KlubbEN i mange år, hadde hovedansvaret for KlubbEN i høstsemesteret. Dette var praksis i LIV 2 (lederopplæring) Diakonen var enten selv å tilstede som voksenstøtte, eller hun skaffet andre voksen. Ungdomslederne rekrutterte medarbeidere blant de andre ungdommene. Askerspeiderne ÅRSMELDING 2013 for Asker KFUK-KFUM-speidere Totalt talte gruppen 97 betalende medlemmer pr. 15. november medlemmer er under 26 år. Det har i løpet av året vært opp mot 15 flere speidere innom vårt arbeid enn det tallene sier men disse har ikke betalt kontingent. Leder pr. november Stifinnere: 15 jenter og gutter, 2 ledere Margaret Buene/Ingeborg Altern Vedal Vandrere: 43 jenter og gutter, 2 ledere Charlotte B. Eriksen/Rolf Falchenberg Rovere: 27 rovere, 1 leder Kjetil Schwoch Gruppe: 2 ledere Trond Bøe Voksne: 5 voksne medlemmer Ledersituasjonen har vært rimelig god. Det er alltid utfordringer i forbindelse med å fordele arbeidsbyrden i frivillig arbeid, men vi har en fin gjeng med glade ledere og foreldre som legger ned svært mye arbeid for egne og andres barn. askerspeiderne.no er vår egen og alltid oppdaterte speider-nettavis! Alle enhetene i gruppen sender kontinuerlig inn rapporter om turer og arrangementer samtidig som man også har noen faste bidragsytere/reporterer. Websidene fungerer svært godt som informasjonskanal for hele gruppen. Vi har i tillegg informasjon på facebook, twitter og SMS med basis i nyheter fra 22

23 websidene. Samlet sett ønsker vi med våre informasjonskanaler å styrke speidernes anseelse i lokalmiljøet ved siden av dagsaktuell informasjon for møter og aktiviteter. Asker KFUK-KFUM-speidere er tilknyttet både Asker og Vardåsen Menigheter. I 2013 deltok vi i gudstjenester m/kirkeparade om våren (Utegudstjeneste Vardåsen) og høsten (Asker), samt i Novembermarkedet som Asker Menighet arrangerte og på julemarked i Vardåsen menighet. Vi har tilgang til speiderhus og hytter og disse er veldig viktig for vårt arbeid. Speiderhytta i Elgtråkket og speiderhytta på Tveitersetra (disponeres sammen med NSF-speiderne fra 1. Skougum). Speiderhuset ved Drengsrud skole er foreløpig rekvirert av Asker kommune til bruk av Drengsrud barnehage. Asker KFUK-KFUM-speidere har også i år organisert felles flaggborg i 17. mai-toget for alle speidergruppene i Asker. Vi er tilknyttet landsforbundet Norges KFUK-KFUM-speidere samt undergruppen for Asker og Bærum krets. I 2013 mottok vi økonomisk støtte fra Asker og Bærum krets (speideren) og Asker Menighet. Vi forsøker å holde kontingenten lavest mulig for å gjøre inngangsterskelen til speiderarbeidet lav. Vi takker for all støtte vi kan få og er glade for å vite at vi ukentlig har en stor og flott gjeng ungdommer i organisert aktivitet. Stifinnerarbeid jenter (4. og 5. trinn) Vi har hatt en blanding av inne- og utemøter. Vi har laget bål og lært primitiv mat, lært knuter, førstehjelp og naturkjennskap. Det har blitt arrangert overnattingsturer, skøytedag, svømmedag, kanomøte, vi har vært med på kretsens store arrangement på Kalvøya i mai, og vært med de store jentene på Blåfjelltur. Stifinnerarbeid gutter (4. og 5. trinn) Møtene er bygget opp rundt merkene, som regel tar vi ett merke i løpet av ett møte/tur. Guttene er delt i tre patruljer og flere av merkekravene løses patruljevis. Vi har som regel med minst tre foreldre/rovere på møtet/turen som fungerer som patruljeledere. Det er et stort spenn i flokken og vi er avhengig av stor foreldreinnsats for å få gode møter og turer. Aktivitetene spenner fra matlaging og sying til skiturer og pionering, fra førstehjelp og livredning til klatring og padling. Vi har overnattet på Tveiterhytta og Strandheim, truffet vandrere på Tråkk og konkurrert på Kalvøya. Det var stor stas å vinne som beste KFUK-Mtropp! Vandrere (jenter og gutter, trinn) De to troppene (egen jente- og guttetropp) har som før hatt faste månedlige møter ved siden av at patruljene har hatt ukentlige møter. Det er drevet aktivt med lederopplæring gjennom førerpatruljene hele året. I januar var det førertur til hemmelig sted og i august gikk turen til Østmarka. Det er arrangert vinterleir på Tvetersetra, vi har deltatt i årets kretskonkurranse, arrangert St. Georgstur med Vardåsen Menighet, har deltatt i NM i Speiding og det ble også tid til høstleir og mange patruljeturer. Jentene har hatt egen tur til Blåfjellhytta mens gutta hadde innendørs speiderlan. Årets store begivenhet var flåteleir til Klarelven i Sverige. Vi rundet av som vanlig med en stor felles adventsfest i Vardåsen kirke. Vi har sendt speidere på nasjonale- (Norsk Roland og VinterRolad) og regionale patruljeførerkurs. Rovere (videregående og eldre) Roverne har vært aktivt med på alle gruppens arrangementer/felles leire som ledere/hjelpere. Ved siden av dette har de hatt sitt eget tradisjonelle juleselskap og en del forskjellige hyggekvelder og møter. 23

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE

VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2011 Alterlysene i Østenstad kirke. Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet...

Innhold. 1. Innledning... 3. 2. Menighetsråd... 3. 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5. 4. Gudstjenestelivet... Årsmelding 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Menighetsråd... 3 3. Administrasjon - herunder ansatte og prestetjenesten... 5 4. Gudstjenestelivet... 6 5. Kirkemusikk... 7 6. Trosopplæringsarbeidet....

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012 Ansatte 2012 Sokneprest Ånund Hardang Kapellan Torill Rojahn Søby (fraværende i 2012, stillingen dekket opp med vikarer fra prostiet) Kantor Iver Kleive Kateket Turid Skarbø Ungdomsarbeider Piriyanthy

Detaljer