Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3"

Transkript

1 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2013

2 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Gudstjenestelivet i Asker kirke 4 Råd og utvalg Menighetsrådet 6 Prosjekt menighetsutvikling 8 Eiendomsutvalget 12 Barnerådet 12 Ungdomsrådet 13 Diakonatet 14 Internasjonalt utvalg 16 Trosopplæring 17 Barnearbeid Søndagsskolen 19 Snoopyklubben 20 Onsdagsmiddag 21 KlubbEN 21 Asker KFUM/KFUK-speidere 22 Ungdomsarbeid Mandagsklubben 24 Konfirmantarbeidet 24 Ledertrening 28 Kor og kirkemusikk Bandrommet på Askertun 30 Asker kirkes sommerfestival 31 Asker Kirkekor 32 Knøttene 33 Tempo 34 Asker TenSing 35 Back in Business 36 Grupper/foreninger/arrangementer Fredagsforum 37 Asker Y`s men 38 Novembermarkedet 39 Smågruppene 40 Asker Normisjon 41 Kirkeakademiet i Asker 42 Informasjon Kirkeposten Årsregnskap 2013, revisors beretning (ikke mottatt ved trykking), budsjett 2014 og kirkelig årsstatistikk

3 Ansatte Sokneprest Marit Skaar Skogesal Kapellan Karoline Astrup (permisjon 50 %) Olaf Huuse Haraldstad (vikar frem til konfirmasjonen) Morten Fjøren (vikar fra 19. august) Daglig leder Grete Ellingsen Aaby Sekretær Hege Elise Hjertaker Molvik Kirketjener Kirsti Lie Menighetspedagog Terese Huuse Haraldstad (permisjon fra 1.9) (konfirmant og ungdom) Bente Roestad (vikar fra 16.9) Menighetspedagog Liv-Iren Westnes (trosopplæring) Kantor Ingvild Køhn Malmbekk Diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind 3

4 Gudstjenestelivet i Asker kirke Ansvarlige gudstjenesteledere: prost, sokneprest og kapellan. I strategiplanen for Asker menighet er et av hovedpunktene åndelig liv. Målet er at vi skal legge til rette for at troen kan vokse og fornyes gjennom forskjellige faser i livet. Strategien vi skal bruke for å nå målet er blant annet å tilby et rikt og variert gudstjenesteliv hvor vi ivaretar den gudstjenestelige tradisjonen samtidig som vi har rom for fornyelse og utvikling av gudstjenesten. Livet i gudstjenesten gudstjenesten i livet: I vår kirke har vi to sakramenter: dåp og nattverd. I våre gudstjenester har vi derfor enten dåp eller nattverd. Noen søndager velger vi å ha begge sakramentene med i gudstjenestefeiringen. Det er dåpen som konstituerer vår kirke, og er viktig når det handler om å bygge menighet. Derfor velger vi å gi rom for begge deler enkelte søndager. Gudstjenestelivet vårt er fortsatt preget av stor variasjon som er tilpasset ulike målgrupper i menigheten. Det handler om gudstjenester med fokus på barn og unge og ulike varianter av gudstjenester for voksne. Ny gudstjenesteordning legger opp til at nattverd er en selvfølge i de fleste gudstjenestene året gjennom. Dette blir en særlig utfordring i arbeidet med gudstjenestelivet i tiden som ligger foran oss. Det er et viktig arbeid som må gjøres med tanke på å la nattverden bli en naturlig del av den gudstjenestefeirende menighet. Vi ønsket å satse på påskemåltid i kirkerommet på skjærtorsdag. Vi gjennomførte dette med en forenklet liturgi i forhold til det jødiske påskemåltidet. Gudstjenesten ble avsluttet med nattverdmåltid som en del av hele skjærtorsdagsarrangementet. Dette ble et veldig vellykket arrangement. I tillegg er det viktig å peke på tradisjonen med Høst-takkefest på museet i samarbeid med museets høst-takkefest i september. Det er også flott å se speiderne som kommer så mannsterke år etter år på speiderparade første søndag etter høstferien Dette er også blitt en tradisjon i Asker kirke. Da har speiderne hatt overnatting i skogen, og kommer til gudstjeneste med bållukt i speideruniformen. Dette er en gudstjeneste som også speiderne setter stor pris på sammen med ansatte i Asker menighet. I tillegg til alle gudstjenestene søndagene året gjennom, har vi en skolegudstjeneste før påske med Jansløkka skole, og til jul har vi skolegudstjeneste for Jansløkka skole, Hofstad skole er kommet inn i vårt område og Solvang ungdomsskole i Asker kirke. Våre ansatte har også skolegudstjeneste for Drengsrud skole, men den er i Vardåsen kirke. I tillegg er vi på Asker videregående skole på 2 samlinger i gymsalen før jul. Der bidrar vi i inn med andakt/tid til ettertanke i deres opplegg som er en juleavslutning for elevene. Alt dette er gode møtepunkter hvor både skolene og vi som menighet har en god kommunikasjon med hverandre og planlegger gode gudstjenester for og sammen med elevene. Vi har de siste årene valgt å gjennomføre krybbevandringer med barnehagene før jul: i alt 7 stykker. Gudstjenestetall: Vi har hatt 75 gudstjenester på søn- og helligdager i Dette utgjør 56 gudstjenester kl I tillegg til dette tallet kommer 4 dåpsgudstjenester kl , 17. mai-gudstjeneste, minnegudstjeneste allehelgensdag, 5 julaftensgudstjenester (2 430 til stede), 3 konfirmasjongudstjenester en lørdag, pasjonsgudstjeneste, påskenattsmesse, midnattsmesse. 4

5 Gjennomsnittstallet pr. gudstjeneste når vi tar med alle disse, er ca 160 pr. gudstjeneste. Julaften og konfirmasjonsgudstjenestene er med å trekke opp gjennomsnittstallet. Tar vi bort disse, er gjennomsnittstallet pr. gudstjeneste ca 70. Vi hadde 42 gudstjenester med nattverd i løpet av 2013, og det deltok totalt 2736 i feiringen, det vil si et gjennomsnitt på ca. 65. Andre tall kan dere lese i statistikken som ligger på hjemmesidene våre eller i årsmeldingen. Dåpstall: Det er interessant å merke seg at dåpstallene varierer veldig fra år til år. I 2012 gikk tallet drastisk ned i forhold til fødselsmeldinger vi fikk tilsendt til kontoret. Tallene er bedre for Det er verdt å merke seg at mange velger å døpe barna sine senere enn det som hittil har vært vanlig, og vi merket inn i 2013 at det var mange enda som ble født i 2012 som valgte å døpe barna langt inn i det nye året. Fødselsmeldingene får vi tilsendt kontoret fordi en eller begge av foreldrene er medlemmer i Den norske kirke. Ut fra disse kan vi sende invitasjon til dåp til disse fordi de er våre medlemmer. I 2010 fikk vi tilsendt 105 fødselsmeldinger. Det ble døpt 63 barn/unge voksne. I 2011 fikk vi tilsendt 79 fødselsmeldinger. Det ble døpt 71 barn/ unge voksne. I 2012 fikk vi tilsendt 93 fødselsmeldinger. Det ble døpt 56 barn/unge voksne. I 2013 fikk vi tilsendt 73 fødselsmeldinger. Det ble døpt 53 barn/unge voksne. Spesielle dager: Hver måned året gjennom, har vi vanlige gudstjenester og gudstjenester med spesielt preg i Asker kirke. Noen av disse kan nevnes: Januar: Hellig tre kongers gudstjeneste og fest. Y`s mens internasjonale kirkedag. Februar: Askeonsdag i barnemiljøet med karneval og fastemarkering med askekors i panna og utdeling av fastebøsse og kalender med usynlig venn. Mars: Pasjonsgudstjeneste med påskemåltidsbord dekket i midtgangen i kirken. April: Folketonemesse. Mai: Barnas dag med Knøttene og Tempo. Juni og juli er stille måneder med sommerlig ro. August: Utdeling av bok til 6-åringene. September: Konfirmasjonsgudstjenestene selvfølgelig med Ten Sing som viktige medarbeidere. Høsttakkefesten på museet med Tempo og Knøttene. Oktober: Speiderparade med Kfuk-m speiderne. Jazzmesse med Asker Jazz-klubb og markering av Asker som Grønn menighet. November: Presentasjon av 2013/14 konfirmantene og Ten Sing medvirket. Lys Våken med 10,11 og 12-åringene 1. søndag i advent. Desember: Lysmesse med konfirmantene 3. søndag i advent. Vi synger julen inn gudstjeneste med kirkekoret 4. søndag i advent. Julaften. Juledag. Marit Skaar Skogesal, sokneprest 5

6 Asker menighetsråd Asker menighetsråd har i 2013 bestått av følgende faste medlemmer: - Ellen Hagemo (leder) - Vibeke Bøe (nestleder) - Håvard Sporastøyl (fellesrådsrepr.) - Anne Louise Tveter (vara fellesråd) - Per Gunnar Røe - Kristin Gisholt - Jan Halvor Harsem - Aud M. Stønjum - Marit Skaar Skogesal (sokneprest) Følgende fem personer har vært varamedlemmer: - Anders Mikelsen - Brit Andenæs - Erik Haugen - Kirsti Dyrstad - Bjørn Lande (trådte inn igjen i menighetsrådet fra oktober 2013 grunnet at han igjen ble bostedsregistrert i Asker) Menighetsrådets sekretær er daglig leder Grete Ellingsen Aaby. Menighetsrådet har hatt 7 ordinære møter i saker ble behandlet. Arbeidsutvalget består av Ellen Hagemo, Vibeke Bøe, Marit Skaar Skogesal og Grete Ellingsen Aaby. Arbeidsutvalget har hatt 9 møter. I tillegg til de ordinære menighetsrådsmøtene ble det i november avholdt et fellesmøte for menighetsrådene i prostiet om samarbeid, strategi og rollefordeling. Menighetsrådet og de ansatte har i 2013 også hatt to temamøter; ett i september hvor temaet var samarbeid, roller og frivillighet, og ett i november om menighetsutviklingsprosjektet. Strategi og handlingsplaner Med utgangspunkt i de satsningsområdene som ble foreslått på menighetens årsmøte i 2012, har vi fortsatt arbeidet med strategi og handlingsplaner innenfor prioriterte områder. Vi har forsøkt å lage Handlingsplanene ut fra en fastlagt mal, det er ikke alltid like lett, når de ulike råd og utvalg skal utforme sine planer. Den malen vi ønsker å følge inneholder: overordnet mål for området, konkrete resultater i 2013, konkrete resultater i 2014, ressursbruk (økonomi og personell). I årsmeldingen vil vi ta med hovedpunktene fra de handlingsplanene vi har utarbeidet og hva vi har oppnådd. Alle handlingsplanene ligger i sin helhet som vedlegg til årsmeldingen. Handlingsplan for arbeid med frivillige og samarbeid med ansatte (vedlegg1) Overordnet mål er at de frivillige og ansatte blir inspirert og føler at det de gjør er viktig, og at vi får enda flere frivillige som ønsker å bidra inn i vårt arbeid. Av konkrete mål som er gjennomført i 2013 kan nevnes: fast kontaktperson i staben for de faste aktivitetene, videreutvikle ledertrening for ungdom, et frivillighetsregister og medarbeiderfest. 6

7 Handlingsplan for diakoni (vedlegg 2) Overordnet mål: Diakoni er en tjeneste for medmennesker, skaperverk og en tjeneste for Gud. Konkrete diakonale oppgaver videreføres som i dag. Diakon i full stilling skal også ha oppgaver i barn-og ungdomsarbeidet. Konkrete mål i 2013: menigheten skal sertifiseres som grønn menighet, utvikle bønnearbeidet, planlegge å gjennomføre Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Se ellers egen årsmelding fra diakonatet. Handlingsplan for grønn menighet (vedlegg 3) MR vedtok , 24 punkter for å bli en grønnere menighet. Vi har fått biskopens godkjenning som grønn menighet. Noen av punktene er lette å gjennomføre, andre vanskeligere, men dette må vi stadig følge opp i våre aktiviteter og gudstjenester. Handlingsplan for Barnerådet (vedlegg 4) Barnearbeidet skal ha tett dialog med trosopplæringsarbeidet og ungdomsarbeidet for å se helheten i arbeidet. Barnearbeidet skal skape et trygt og godt miljø for barn, ha lav terskel og være rimelig. Det er satt opp en rekke konkrete mål, knyttet til ulike aktiviteter for barn og barnefamilier som i stor grad er gjennomført. Se egen årsmelding. Handlingsplan for trosopplæringsarbeidet. (vedlegg 5) Asker menighet skal ha en systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro. Vi ønsker at barn og unge skal finne tilhørighet til den kristne kirken, utvikle sin tro og utfordres til tjeneste. De konkrete målene er knyttet til punkttiltak for spesielle aldersgrupper og er gjennomført etter oppsatt plan. Vi ønsker også å ha fokus på foreldrerollen. Trosopplæringsarbeidet har egen trosopplærer i full stilling og eget budsjett. Se egen årsmelding. Handlingsplan for informasjonsarbeidet (vedlegg 6) Overordnet mål er å gi informasjon om kirkelige handlinger, invitere deltagere inn til våre aktiviteter, utfordre til tro og tjeneste. Målet for 2013 har vært å klargjøre ansvarsforhold rundt informasjon og komme med konkrete innspill til en overordnet informasjonsplan. Kirkeposten er et enkelt og konkret tilskudd til vårt informasjonsarbeid. Hjemmesidene våre trenger stadig oppdatering. Facebook-siden er flittig i bruk! Det er nedsatt en arbeidsgruppe som nå ser på informasjonsarbeidet. Handlingsplan for øking av gaveinntekter og hjelp til å forutse utgifter i våre aktiviteter (vedlegg 7) Det overordnete målet er i sikre økonomiske inntekter til de aktivitetene vi vil ha og de faste ansatte vi har som vi lønner selv. Vi må på en mer systematisk måte oppfordre til å bli fast giver, og dele ut hand-outs i gudstjenesten om hva inntektene ved offer til egen menighet går til. Fortsatt har vi langt igjen! Handlingsplan for eiendom og bygg (vedlegg 8) Det overordnete mål er å sørge for at bygnings- og anleggsmessige behov knyttet til kirken, Barnas Katedral, Askertun og arealene rundt blir ivaretatt i kommunale og felleskirkelige organer. Det er konkrete mål knyttet til Asker kirke dette er fellesrådets ansvar. Når det gjelder Askertun og områdene rundt skal det tilrettelegges for lekeapparater og forhøyet sikkerhetsnett mot veien dette er utført. Vi har fått oppgradering av «Hula» og beholdere for kildesortering. Det skal utarbeide en vedlikeholds- og fornyingsplan for Askertun i samarbeid med kommunen. Dette er et langsiktig prosjekt, med langsom fremgang. 7

8 Andre oppgaver for menighetsrådet i 2013 Prioritering av ledertrening: Det har i lang tid vært et ønske om å få en systematisk ledertrening, både for dem som skal være med-ledere på konfirmasjonsleir, og for dem som skal utfordres til lederoppgaver blant barn og unge i vår menighet. Se egen rapport for ledertreningen. Endring av soknegrensen: vedtak på menighetsmøtet 13. oktober. Overføring av kretser rundt Måsan og Drengsrudbekken til Vardåsen sokn. Innføring av ny salmebok: vedtatt på menighetsmøtet 13. oktober. Innført fra 1.søndag i advent. Det ble satt i gang en egen innsamling for å få dekket utgiftene. Innsamlingsaksjonen fortsetter i Retningslinjer for bruk av politiattest Asker kirkelige fellesråd oppfordret alle menigheter til å innføre krav om politiattest for frivillige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet. Menighetsrådet har vedtatt at det også skal gjelde i vår menighet. Kravet gjelder for personer over 15 år som er frivillige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet, på regelmessig basis eller på arrangementer med overnatting mer enn tre døgn. Avtale for frivillige medarbeidere i Askers menighets barne- og ungdomsarbeidet Vi ønsker å ha avtale med alle som arbeider frivillig blant barn og unge for å tydeliggjøre vårt ansvar som oppdragsgivere og for at den som påtar seg oppgaver vet hva de kan kreve av oppfølging Menighetsutviklingsprosjektet: Dette har vært jevnlig informasjon om prosjektet i menighetsrådet. Se egen årsmelding. Ellen Hagemo, menighetsrådsleder Prosjekt menighetsutvikling MUV 8 Grete Ellingsen Aaby, daglig leder Menighetsutvikling er et målrettet arbeid for å sette menigheten i bedre stand til å være det den er kalt til å være, og å gjøre det den er kalt til å gjøre. Asker menighet ble med i MUV høsten Prosjektet skal vare i tre år. Status for arbeidet så langt Vinteren 2012 startet menighetsrådet arbeidet med å utarbeide en strategi for Asker menighet. 28. februar 2012 diskuterte menighetsrådet bevaringsområder og forbedringsområder i vår menighet. Innspillene ble sortert på temaer. 15. april 2012 ble det gjennomført et årsmøte i menigheten med strategi som hovedtema. Årsmøtet arbeidet videre med spørsmål utarbeidet med utgangspunkt i temalisten: o Aktiviteter for barn o Aktiviteter for unge o Aktiviteter for voksne og eldre o Gudstjenesten o Tro, fellesskap og inkludering o Eiendom og bygg o Frivillighet og ansatte o Musikk

9 o o Informasjon Økonomi 12. juni 2012 var strategi igjen tema for menighetsrådsmøtet. Her ble det foreslått en plan for det videre arbeid og en arbeidsfordeling for dette arbeidet. 4 september 2012 besluttet menighetsrådet at vi skulle delta i prosjektet menighetsutvikling i folkekirken (MUV). Det opprinnelige prosjektet ble satt på vent, for at vi skulle vurdere videre fremdrift i forhold til MUV. Mandat for MUV ble vedtatt i menighetsrådet 18.desember Resultatmålene for MUV: Utarbeide en strategi for perioden tom oktober 2014 o Utarbeide en handlingsplan for arbeidet med informasjon og frivillighet tom 2014 o Bidra til at det blir utarbeidet handlingsplaner for andre viktige strategiområder tom 2014 Evaluere strategien og handlingsplanene for perioden tom oktober 2014 Utarbeide en strategi for perioden Evaluere deltagelsen i MUV Gjennomførte hovedtiltak pr mars 2014: Disse handlingsplanene/planene er vedtatt i menighetsrådet: o Plan for arbeid med frivillige og samarbeid med ansatte o Handlingsplan for informasjon, og ressursgruppe nedsatt o Trosopplæringsplan o Revidert konfirmantplan o Diakoniplan o Økning av gaveinntekter Disse handlingsplanene/planene er lagt frem for menighetsrådet: o Barneråd o Eiendom Analysert menighetens historie, vurdert hvilken betydning den har for oss i dag. Beskrevet Asker menighets kontekst, gjennomført spørreundersøkelse, og arbeidet med statistikk om soknet. Analysert hva som er nå-situasjonen i Asker menighet. Gjenstående hovedtiltak: Prosjektgruppen skal delta på dialogkonferansene som MF arrangerer tom våren 2015 og vurdere hvilke av de anbefalte verktøyene vi skal ta i bruk i Asker menighet. Eksperimentering utvikle tre prioriterte tiltak (januar juni 2014) Utvikle visjoner og strategi og mål for menigheten (august desember 2014) Evaluere arbeidet i prosjektet, foreslå videre tiltak (januar juni 2015) Disse har deltatt i arbeidet: Prosjektgruppen: Lise Ødegård, Erik Haugen, Helge Skaare, Marit Skogesal, Grete Ellingsen Aaby og Vibeke Bøe. Frem til årsskiftet 2013/2014, etter årsskiftet gikk Lise Ødegård og Marit Skogesal ut av gruppen. I tillegg har mentor fra MF Bjørn Lyngroth deltatt på noen møter. Prosjektgruppen hadde 6 møter i i tillegg har vi vært med på to dialogmøter (vår og høst) med de andre 5 menighetene i prosjektet. Høstmøtet var vi vertskap for på Askertun. Som nevnt i årsmeldingen til menighetsrådet hadde vi i 2013 også et seminar med stab og menighetsråd hvor vi drøftet spørsmål knyttet til MUV. 9

10 Medforskeren: Pål Tuset, Marit Melås, Terje Holm og Hanne Tellier. Medforskerne gjennomførte høsten 2013 de kvalitative intervjuene i spørreundersøkelsen. Folks erfaringer og forventninger til Asker kirke resultatene fra spørreundersøkelsen Hvem spurte vi? I forbindelse med prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken» (MUV) gjennomførte Asker menighet, sammen med Menighetsfakultetet, våren og sommeren 2013 spørreundersøkelser blant menighetens medlemmer. Formålet var å kartlegge deres erfaringer med og forventninger til Asker menighet. Undersøkelsene ble gjennomført som kvalitativ undersøkelse med 15 dybdeintervjuer med personer med ulik tilknytning til den lokale kirke kvantitativ undersøkelse hvor vi fikk svar på 125 spørreskjema. Rekruttering av respondentene til den kvantitative undersøkelsen skjedde det: gjennom menighetens aktiviteter hvor deltakerne ble bedt om å fylle ut spørreskjema (foreldremøte konfirmasjon og barneaktiviteter, ungdomsklubb, voksenaktiviteter) ved henvendelse elektronisk til dåpsforeldre samt generell henvendelse gjennom anmodning på menighetens hjemmeside og gjennom oppslag i lokalavis Budstikka. til den kvalitative undersøkelsen skjedde: ved loddtrekning ut fra et utvalg av navn Hvem svarte og hva svarte de? Den kvantitative undersøkelsen: Alder: Ca. 75 % av svarene i den kvantitative undersøkelsen kommer fra informanter over 40 år. Kun ca. 5 % av de som har gitt svar er under 20 år. Kjønn: 75 % av informantene er kvinner. Tilhørighet: Ca. 60 % uttrykker relativt sterk tilhørighet til den lokale kirke, 22 % plasserer seg i midtsjiktet og ca. 18 % svarer at de har liten eller ingen tilhørighet til den lokale kirke. Deltakelse i menigheten: Ca. 40 % velger svar midt på skalaen, i overkant av 35 % på øverste halvdel og noe under 30 % på nederste halvdel. Like mange (ca. 13 %) krysser av for at de er i kirken «hver uke eller nesten hver uke» og «aldri». Samlet sett gir spørreundersøkelsen et inntrykk av at informantene har et positivt forhold til sin lokale kirke og dens allsidige arbeid, uavhengig av personlig kristen tro. opplever at kirken står spesielt sterkt som tradisjonsbærer og markør ved viktige begivenheter i livet. har et markert ønske om tilbud om samtale om tro. Den kvalitative undersøkelsen: Det er også her en overvekt av informanter over 40 år og flertallet er kvinner. Fordelingen mellom gruppen ledere, deltakere og medlemmer er hhv 5, 2 og 8. Intervjumaterialet forteller at de fleste av informantene: har erfart positive møter med sin lokale menighet når de kommer til kirken, enten ved spesielle begivenheter eller som del av det mer jevnlige arbeidet i kirken. fremhever det allsidige aktivitetstilbudet, spesielt barne- og ungdomsarbeidet. omtaler det gamle kirkebygget og området rundt denne i svært positive ordelag. 10

11 De informantene som har en sterkest tilhørighet til kirken (ledere og i noen grad deltakere), gir uttrykk for de klareste synspunktene på forhold som gjelder tro og forkynnelse. Vanlige medlemmer som deltar mer sjelden i menighetens aktiviteter, synes å ha mest fokus på kirkens rolle som religiøs tradisjonsbærer og markør ved viktige milepæler og begivenheter, samt kirken som synlig kulturaktør i lokalsamfunnet. Anbefalingene fra lesegruppen opprettet av MF MUV arbeider ut fra følgende fem dimensjoner: Å være menighet - ved tro - i verden - i felleskap - med deltakelse - i bevegelse Lesegruppen har, etter en gjennomgang av resultatene fra spørreundersøkelsen sett opp mot disse dimensjonene, gitt Asker menighet følgende fokusområder som de anbefaler oss å se nærmere på: Ved tro - Flere og nye møteplasser for refleksjon rundt tro kristen tro. - Bruke potensialet i trosopplæringsaktiviteter for å nå et stort flertall av familier i Asker. I verden - Balanse mellom forkynnelse, diakonal omsorg og annet engasjement for mennesker og samfunn lokalt og globalt. - Økt bevissthet på at sammenheng og helhet mellom de ulike delene av menighetsarbeidet. - Synliggjøring av menigheten i lokalsamfunnet og utfordre flere til engasjement. I fellesskap - Legge til rette og senke terskelen for at flere skal oppleve menighetsfellesskap utenom spesielle begivenheter som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. - Balanse mellom aktivitetene/tilbudene, sett i relasjon til aldersspredning og forholdet mellom kjernemenigheten og medlemmer som mer sjelden er i kontakt med kirken. Med deltakelse - Strategi for hvordan vi rekrutterer, vedlikeholder og stimulerer flere frivillige til å la seg engasjere direkte. - Bevissthet rundt samarbeidsforholdene i menigheten, mellom menighetsråd og stab og mellom stab og frivillige medarbeidere. I endring/bevegelse - Visjon og bevisste strategier for menighetens utvikling som folkekirke, over tid. - Balanse mellom et fortsatt bredt aktivitetstilbud og noe mer spisset fokus på enkelte prioriterte satsninger/tiltak. - Strategi for møte med ungdom som representerer nye impulser og kulturelle strømninger. 11

12 Eiendomsutvalget Eiendomsutvalget består av Håvard Sporastøyl, Lars Gunnerød (representant i fellesrådets bygningsutvalg), Tor Møgedal og Grete Ellingsen Aaby. Eiendomsutvalget møtes etter behov og hadde i 2013 ett ordinært møte. I tillegg var det møtepunkter i forbindelse med arbeid med konkrete saker. Eiendomsutvalget arbeidet i 2013 med følgende saker: Asker kirke: Utbedring av spir Forhøyet gallerikant Utbedring av fuktskade innvendig i våpenhus Flombelysning arbeides videre med i 2014 Oppvarming av korpartiet forslag til varmekilder til vurdering beslutning tas vår 2014 Lyssetting av altertavle utskifting av ødelagte lamper Automatsikring Barnas katedral: Tiltak for utbedring av fuktskade innvending fortsatt til vurdering Askertun: Beholdere og rutiner for kildesortering Lekeapparater ute Høyere sikkerhetsnett for ballbingen mot veien Møtepunkter med eiendomsforvaltningen i kommunen for å få de til å ta ansvar for Askertun, lage en vedlikeholdsplan og en plan for rehabilitering i forhold til fremtidig bruk. Sammen med kirkesjefen finne frem til de rette personer med myndighet i saken. Daglig leder har utarbeidet et notat om behov i forhold til en rehabilitering av Askertun. Kirkesjefen har hatt møte med eiendomssjefen. Gir grunn til økte forhåpninger i saken. For eiendomsutvalget, Grete Ellingsen Aaby Barnerådet Barnerådet besto i 2013 av de samme medlemmene som begynte sammen sommeren 2012: Kristin Gisholt (representant fra menighetsrådet), Liv-Iren Westnes (menighetspedagog), Elisabeth Tangvik og Petter Haagensen (leder). Som nevnt i årsmeldingen 2012 har barnerådet prioritert å gjennomføre tidligere vellykkede arrangementer. I 2013 har vi planlagt, gjennomført og evaluert følgende arrangementer: Juletrefest, januar Barnas vinterdag, februar Barnas sommerdag, mai Juleverksted, desember 12

13 Arbeidet med å arrangere de fire faste arrangementene tar mye av kapasiteten i Barnerådet, og arrangementene bør derfor også evalueres med tanke på om de er verdt innsatsen. Det mest aktuelle arrangementet å vurdere å slutte med er juleverkstedet. Antall barn som deltok i 2013 var halvert fra 2012, og Barnerådet bør derfor i 2014 nøye vurdere om arrangementet er attraktivt nok. Arbeidet med de faste arrangementene 2013 har avdekket et behov for en grundig gjennomgang og avklaring av hva som er Barnerådets mandat vs. hva som er menighetskontorets mandat. Det er også behov for å øke markedsføringen av arrangementene. Barnerådet gjorde en grundig sondering med tanke på å leie leirsted for familiehelg, men alle aktuelle steder var utleid. Barnerådet laget i mai måned Handlingsplan for Barnerådet i Asker menighet. En gjennomgang av målsettingene for 2013 viser at vi: Gjennomførte alle planlagte arrangementer Ikke invitert oss selv til ledermøte i Knøttene og Tempo Ikke utfordret Grønt utvalg til å komme med innspill til konkrete miljøtiltak Ikke tatt kontakt med andre religiøse miljøet i Asker I arbeidet med Handlingsplanen for 2014 justeres målene ut fra som ble realisert i Etter to år i Barnerådet slutter Petter til sommeren, og Barnerådet er i gang med å rekruttere nytt medlem. Vi tar kontakt med Snoopy-miljøet. For barnerådet: Petter Haagensen Asker menighets ungdomsråd (AMU) Ungdomsrådet har i 2013 bestått av følgende personer: Lilliane Haaland Oda Barman-Jenssen Lise Ødegaard Terese Huuse Haraldstad Anders Mikelsen Per Gunnar Røe Rådet hadde et oppstartmøte i juni hvor følgende ble diskutert: At vi trenger å lage en semesterplan og et årshjul hvor alle aktivitetene til de ulike gruppene blir plassert inn slik at man har en oversikt over dette, og at ikke ting krasjer. Det ble også diskutert at vi skal prøve å få til mer samarbeid på tvers av ulike alderstrinn i kirken, med alt fra knøttene, tempo, Tensing, kirkekoret, Y s-men. Osv. Videre ble det tatt opp at det finnes lite aktiviteter for unge voksne i kirken, og om det skulle bli gjort noe med dette. Tilbudet starter med babysang for unge foreldre, men det finnes ikke noe imellom Mandagsklubb/Tensing og dette tilbudet. 13

14 Diakoniutvalget DIAKONIUTVALGET har hatt følgende sammensetning: Martha B. Sæther (leder), Tor Møgedal (nestleder), Aud Magelssen Stønjum (menighetsrådets representant), Aslaug Grøsland (styremedlem), Bjørg Mjaasæth(styremedlem). Berit Louise Skogø (styremedlem) i vårsemesteret, Jorunn L. Scott(styremedlem) i høsthalvåret og diakon Inga Mari Ramsfjell-Kind. Utvalget har hatt 7 møter og behandlet 46 saker. FREDAGSTREFF: Første fredagen i måneden har vi også dette året hatt Fredagstreff med foredrag, andakt ved menighetens prester, musikalske innslag, god bevertning og åresalg. Vi har hatt dyktige og engasjerte foredragsholdere, og det har vært ca besøkende på treffene. Ingvild Køhn Malmbekk har vært vår faste pianist. SMØREGRUPPENE med 7-8 damer i hver av de fire gruppene, har stått for det praktiske på fredagstreffene. De dekker bord, lager smørbrød, baker kaker, serverer og rydder, kjøper inn gevinster og blomster. KAFFEKOPPEN har fortsatt som før, hver tredje fredag i måneden og det har vært personer der. Diakonen har hovedansvaret, men medlemmene i utvalget har hjulpet til. JUBILANTBESØK En gruppe på 13 frivillige medarbeidere har også i 2013 besøkt jubilanter på 85, 90, 95 og 100 år med en blomsterhilsen fra menigheten. Det var 114 jubilanter, og de fleste satte pris på en slik hilsen. Vi har behov for flere til denne tjenesten. HELLIGTREKONGERSFESTEN: Anne Beate Tjentland fortalte om Stavangerdikteren AJAX og Stephen Sirris holdt andakt. Også denne gangen hadde vi koldtbord. De tre "kongene" bar inn bløtkaker med levende lys mens Eiliv Ree spilte til. FASTEAKSJONEN: Diakoniutvalget hjalp til med servering for konfirmantene ved årets fasteaksjon DIAKONIENS DAG Vi deltok i gudstjenesten og stod for kirkekaffen på Askertun. FEST FOR DE FRIVILLIGE: I år ble vår tradisjonelle rømmegrøtfest kombinert med menighetens fest for de frivillige medarbeiderne SOMMERTUREN gikk med privatbiler til Vardåsen kirke hvor diakon Helena tok imot oss. ALLEHELGENSSØNDAG: Diakonatet hadde ansvar for kirkekaffen etter høymessen, og vi deltok også med praktisk hjelp på kveldens minnegudstjeneste. DIAKONEN har hatt ansvaret for Kaffekoppen og deltar på Fredagstreffene. Hun samarbeider med de andre menighetene om felles diakonale oppgaver i prostiet. Hun har også hatt ansvar for onsdagsmiddagene og klubben. Hun går på hjemmebesøk og har telefon- og kontorsamtaler med personer i alle aldre med ulike behov. KIRKESKYSS Vi har fortsatt med kirkeskyss til søndagens gudstjenester. Få benytter seg av dette tilbudet, men behovet er der. Mange vil gjerne ha skyss til Fredagstreffene og Kaffekoppen og er takknemlige for denne tjenesten. Asker Martha B. Sæther Inga Mari Ramsfjell-Kind 14

15 Felles diakoniarbeid på tvers av menighetsgrensene Innen diakonifeltet er mye av tilbudet basert på samarbeid på tvers av menighetene. Da når vi målgrupper som vi ellers ikke hadde nådd om vi bare skulle tatt utgangspunkt i hver enkelt menighet. Kirkens Feltarbeid og deres arbeid for rusmisbrukere er fortsatt et flaggskip for kirkens diakoni i Asker. Har varmestue, Herberge, bruktbutikk og jobbtiltak, gatekapell, arrangerer gudstjenester annenhver torsdag. Diakonen deltar på 1-2 gudstjenester pr år, julebordet og prestene har en gudstjeneste i Østenstad kirke hvert år. I høst startet de regelmessige besøk på trygdeboligen i Gudolf Blakstads vei, og i 2014 kommer Østenstad menighet til å bli involvert også i dette arbeidet. Kommenteres ikke nærmere her de lager egen rapport. Kirkens Familievern. Kontorene i Osloregionen koordineres nå fra Oslo. Det er en 50 % stilling knyttet til Asker med kontor ved Lenken. Brudeparsamling: Hver vår arrangerer prestene i Asker prosti en samling for alle brudepar som har planlagt å gifte seg i en av Askers kirker. Kurset finner sted en lørdag formiddag (kl ) og etter innføring i vigselsliturgi og lunsj, får parene et 3-timers kurs i samlivskunst ved samlivsterapeut Bjørk Matheasdatter. Sorggrupper: Et annet samarbeidsfelt er sorgarbeidet. Diakonen i Holmen driver en sorggruppe som er åpen slik at det har kommet til nye deltakere underveis. Ellers starter det grupper hver vår og høst. Vårgruppa ble drevet ut fra Vardåsen menighet, mens i høst startet Mette Walstad gruppe sammen med Marit Skogesal fra Asker menighet. 4 aktive grupper er i sving i tillegg til at 4 tidligere sorggrupper fortsatt har samlinger på egenhånd. Det finnes også tilbud i Bærum og Oslo om samtalegrupper for par som opplever skilsmisse Sorgen det ikke sendes blomster til, med oppstart vår og høst. Flere deltakere fra Asker deltar på slike kurs. Kontaktperson er diakonen i Østerås Randi Bergkåsa. Lørdagsklubben er et tilbud for psykisk utviklingshemmede i Asker. Diakonen i Østenstad har spesielt ansvar for dette opplegget sammen med et eget styre. Vi har månedlige lørdagssamlinger som avsluttes med åpen gudstjeneste (fra deltakere), samt egen juletrefest (45 deltakere) og sommertur (25 deltakere). Hvert semester deltar klubben ved en gudstjeneste i de lokale menigheter der deltakerne bidrar med vaffelsteking, prosesjon, lystenning, nattverdutdeling bønn og pianospill under lystenning. I år var vi innom i Vardåsen og Heggedal. Også i år har 3 konfirmanter med utviklingshemming fulgt Lørdagsklubben som en del av opplegget. 2 av disse ble konfirmert i sine respektive menigheter, mens den 3 ble konfirmert på lørdagsklubbens gudstjeneste i september. Det var også noen konfirmanter fra Asker og Holmen menigheter som hadde tjeneste i klubben. Besøkstjeneste: Det er laget felles brosjyre om besøkstjeneste og hjelpetjeneste innen kommunen. Alle menighetene i Asker, Røde Kors, Frelsesarmeen og Frivillighetssentralen står bak. Denne er lagt ut ved eldresentre, institusjoner og distribueres av ansatte til brukere av hjemmetjenesten i kommunen. Nye frivillige medarbeidere får kursing gjennom opplegget de har i Røde kors. 15

16 Besøksgruppe på Ila fengsel: En besøksgruppe fra menigheter i Asker og Bærum deltar på en søndag (2 gudstjenester en på norsk og en på engelsk) i måneden på kveldstid og har i tillegg bibelundervisning på fredager. Gruppa har også tilknytning til Prison Fellowship Norge. Kontaktperson er Arne Synnes Høvik. Grønn kirke : I mars hvert år arrangeres inspirasjonssamling i bispedømmegården om Grønn kirke i regi av en egen Ressursgruppe for skaperverk og bærekraft. I Asker har vi egen prostigruppe hvor Sidsel Baardsen er Østenstads representant. Det ble arrangert 2 store fellesarrangementer i Asker i 2013, en i mai i forbindelse med og Grønn uke i oktober hvor vi hadde stand i sentrum lørdagen sammen med flere andre organisasjoner. Et svært vellykket arrangement med mange folk innom. I 3 av fellestiltakene har det ikke vært aktivitet i 2013 det gjelder Samtalegrupper for pårørende til kronisk syke og Psykodramakurs - drevet ut fra Holmen, og Samlivskurs drevet fra Østenstad. Andre typer fellestilbud i regionen Fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp er en årlig landsdekkende aksjon hvor alle menighetene i Asker deltar. Kirkens SOS er et døgnåpent landsdekkende tilbud til mennesker i krise. I tillegg til kontakttelefon, tilbys også samtaler ved de 13 kontorene. Kirkens ressurssenter for mennesker utsatt for vold og overgrep, som ligger i Oslo, opplever stadig økende aktivitet og tilbyr terapeutiske samtaler og ulike samtalegrupper. ADAM er et nytt tilbud spesielt rettet mot menn som har opplevd overgrep. Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg har i 2013 bestått av Arne Dale, Hanne Tellier, Maud-Sølvi Nordberg, Inga Mari Ramsfjell-Kind og Synne Sandbu (leder). Utvalgsmøter Internasjonalt utvalg har hatt fire møter i løpet av året. Bidrag til å markere internasjonale merkedager Internasjonal søndag 3. mars Gudstjenesten hadde internasjonale innslag og Back in Business bidro med sang. Mange var med til kirkekaffe på Askertun. Konfirmanter bidro til forberedelsene og bevertningen. Fasteaksjonen 2013 Hanne T. Tellier sørget for at flere av menighetens aktiviteter før fasteaksjonen fikk besøk av en representant fra KN som informerte om fasteaksjonen. Hun bidro også selv med informasjon ved noen av menighetens arrangementer. Etter fasteaksjonen ble IU anmodet om å bidra med forberedelsene hvert år for å holde kontinuitet i de praktiske tingene rundt gjennomføringen. 16

17 Vennskapsmenigheten i Bangladesh I løpet av høsten året ble regelmessig forbønn for vennskapsmenigheten i Surma, Bangladesh gjeninnført i kirkebønnen, etter at menighetsrådet ved leder hadde gitt ga sin tilslutning til det. Vennskapsmenigheten fikk i slutten av november et kort besøk av Synne Sandbu, som da var på privat ferie i Bangladesh. Internasjonalt utvalg oppfordrer alle i menigheten til å 1. bruke muligheter til internasjonal vinkling på sin egen virksomhet i menigheten 2. be for vår vennskapsmenighet i Bangladesh 3. bruke kaffe, te, bananer, ris og andre varer fra rettferdig handel Asker, februar 2014 Synne Sandbu Trosopplæring Barnetro i Asker Tiltakene som har blitt gjennomført i 2013 er: Dåpssamlinger (ca. en gang i måneden) Oppslutning 51% 1 år - Babysang (en gang i uken) Oppslutning 34% Påskesangsamling Oppslutning 9 % 4 år - Undretur i kirken med utdeling av 4-årsbok på gudstjeneste Oppslutning 24% 5 år Kirkerotteteater i Vardåsen kirke Oppslutning 22% 6 år - 6-årsklubb og utdeling av bok på gudstjeneste Oppslutning 11% 7 år Faste og solidaritetsverksted Oppslutning 8% 8 år - Tårnagenthelg for 8 åringer Oppslutning 21% Lys Våken for 10, 11 og 12-åringer Oppslutning 4% Filmmaraton for 13 åringer Oppslutning 10% 14 år - Konfirmasjon Oppslutning 77% 15 år - MILK-kurs Oppslutning 19 % 17 år - LIV-kurs 6 samlinger + 4 helgeturer i 2013/ deltakere 17

18 For alle: Krybbevandringer for barnehagene i Asker 9 barnehager deltok Barnehageomvisning i kirken. 3 barnehager Fra fest til faste Oppslutning 100 barn og voksne Trosopplæring i Asker Det har vært ett innholdsrikt år i trosopplæringen i Asker kirke. Året begynte med planlegging og gjennomføring av flere nye arrangementer. Faste og solidaritetsverksted for 7-åringer og Agent for rettferdighet for 10 åringer. Tårnagenthelg ble arrangert med ca. 50 agenter som gjorde seg kjent med kirken. 4-åringene var på undretur i kirken og fikk utdelt 4-årsbok. Planlegging og gjennomføring av konfirmantleir på Risøya ble en suksess. Mange eldre ledere var med, mens det ble med noe færre førstegangsledere enn forventet. Etter leiren var det ca. 30 konfirmanter som ønsket å være med videre som ledere på leir i Vi har derfor satset stort på ledertreningen denne høsten. Både menighetspedagog, kapellan og kateket har vært involvert i samlingene som ble arrangert annenhver tirsdag hele høsten. Investeringen har gitt resultater da det nå er 15 nye ledere som er påmeldt konfirmantleir. Høsten 2013 arrangerte vi igjen to nye punkttiltak. Nattkino for 13 åringer i forbindelse med grønn uke og Kirkerotteteater for 5-åringer i Vardåsen kirke. Begge arrangementene ble vellykket og vi ønsker å føye dem til trosopplæringsplanen. Kirkeåret ble avsluttet med en flott Lys våken overnatting i kirken for åringer. Trosopplæringsplanen i utvikling Trosopplæringsplanen i Asker er i stadig utvikling. Den må tilpasses det øvrige arbeidet som skjer i Asker menighet og ressurser som til en hver tid er tilgjengelig i menigheten. En del av punkttiltakene som står i planen er fjernet og andre er forandret. Vi ønsker å satse på større arrangementer med bedre kvalitet hvor flere i staben bidrar. Målet er å ha en trosopplæringsplan som kommuniserer med det faste barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Vi ønsker at de familiene som kommer på punkttiltak skal bli introdusert for onsdagsmiddagen og miljøet der. Det er også et mål at de skal oppleve gudstjenesten som et sted de kan føle seg velkommen og hjemme. Markedsføring Vi har jobbet en del med markedsføring i løpet av Det er blitt investert i verktøy som gjør det mulig å produsere plakater og brosjyrer. Ideen om å skape et større nummer av kirkepost med spesielt fokus på å presentere barne- og ungdomsarbeidet har tatt form. Målet er å sende dette ut til alle husstander i Asker i løpet av våren At de ansatte i kirken er kjent for barn og foreldre på de forskjellige skolene er god markedsføring av kirkens ungdoms- og barnearbeid. Og det er lettere å komme på et arrangement som holdes av noen du har sett og kjenner litt fra før. Vi har ikke hatt noe kirkeskolesamarbeid utover julegudstjenester i året som har gått. Vi ser at det har vært uheldig og har begynt å tenke på mulighetene for å utvide kirke-skolesamarbeidet neste år. 18

19 Trosopplæringsutvalg Menighetsrådet har vedtatt at barneråd og ungdomsråd skal slås sammen til et trosopplæringsutvalg. Dette er gledelig for trosopplæringen som aldri før har hatt noe utvalg å spille på. Hvem som skal sitte i dette utvalget og hvordan det skal organiseres gjenstår å se i Familiegudstjenesteliturgi Mange av trosopplæringsarrangementene er knyttet til kirkens familiegudstjenester. I løpet av året har vi sett behovet for å lage en familiegudstjenesteliturgi som er fast på disse gudstjenestene. Dette arbeidet er nå godt i gang og vi er i ferd med å prøve ut denne barnevennlige liturgien. Jeg ser frem til arbeidet videre og vil takke alle frivillige, foreldre og ansatte som har bidratt inn i trosopplæringen dette året. Liv-Iren Westnes Menighetspedagog Asker kirke Søndagsskolen -en god støttespiller i trosopplæringen. Årsmelding 2013 for Søndagsskolen Våren og høsten 2013 ble det holdt søndagsskole en gang i måneden. Ingun, Elin/Oddmund, Cecilie og Petter delte ansvaret for søndagsskolesamlingene. Våren 2013 laget staben en informasjonsplakat over familiegudstjenester og søndagsskolesamlinger. De laget også en slags påmeldingslapp hvor de som ønsker kunne skrive seg opp og få tilsendt sms om søndagskolesamlinger. I september besøkte undertegnede Snoopy, Knøttene og Tempo og informerte om søndagsskoletilbudet høsten Barna på Knøttene og Tempo viste stor interesse for bladet Barnas som ble delt ut. Bladet brukes aktivt i søndagsskolesammenheng. Oppmøtet 2013 var svært varierende. Enkelte ganger kom kun barna som fulgte med søndagsskoleansvarlig. Vi klarte ikke å etablere en gjeng med barn som forventet å møte hverandre hver gang det var søndagsskole. Vi klarte heller ikke å engasjere nye voksne som søndagsskoleansvarlige. Våren 2014 tok undertegnede på seg å gjennomføre søndagsskole en gang i måneden f.o.m. januar tom juni. Undertegnede informerte om søndagskolesamlinger hver onsdag før samling på menighetens Facebook-side. 19

20 Da det i januar og februar ikke kom andre barn på søndagsskolen en dem som fulgte med søndagsskoleansvarlig, ble søndagsskoletilbudet i samråd med staben 27. februar avviklet resten av våren Det finnes ingen konkret plan for videre arbeid med søndagsskolen. For Søndagsskolen, Petter Haagensen Snoopyklubben Dato: Mandag 4. februar 2013 Fra: Jan Harsem Til: Daglig leder i Asker menighet Snoopy-klubben er Asker menighets primære tilbud til barn i alderen 2-5 år. De som er for store til babysang, men for små til Knøttene. Gruppen har i 2013 vært selvdrevet på frivillig basis av foreldre eller andre ressurspersoner rundt barna som deltar, og enkelte frivillige uten annen relasjon til barna. Av frivillige er det særlig Kjersti D. Urnes, Jan Harsem, Ingrid Berge og Sverre Lauvås som har bidratt i samlingene. Menighetspedagog Liv-Iren Westnes har vært en verdifull ressursperson, som bidrar med veiledning. Liv-Iren har også hatt ansvar for enkelte samlinger. Vi har også hatt bidrag av vikarierende menighetspedagog Bente Roestad. Selv om Snoopy-klubben er selvdrevet, så blir det understreket at det er helt i orden å delta uten å bidra aktivt. Snoopy er et trosopplæringstiltak med gjenkjennelige og faste aktiviteter. Vi ønsker å gi barna en god og trygg opplevelse innen disse rammene. Samlingene er avholdt på onsdager kl , i møte- og aktivitetsrommet i underetasjen på Askertun. Snoopy samles parallelt med Tempo og Knøttene. Vi pleier å delta i avslutningen på Knøttene, når lyset tennes og velsignelsen synges. Snoopy - samlingene følger vanligvis dette opplegget: Samling i ring: Velkomstsang for hver enkelt der alle nevnes med navn Diverse fellessanger med bevegelser Fortelling: Bibelhistorie, aktuelt tema, barnebok I høst har Ingrid Berge hatt flere onsdager med småbarnssang Aktivitet Kort samling til avslutning gjerne med sang Kjære Gud ev. velsignelse Senest kl går vi opp & deltar i avslutningen for Knøttene med lys & synger velsignelsen Snoopy-klubben hadde økt oppslutning i 2013 i forhold til 2012, selv om antallet varierer fra uke til uke. Vi har hatt fra 2-3 til mellom på samlingene. På det meste, med foreldre til stede, har det vært ganske fullt og livlig i rommet. Nåværende gruppe er stort sett på samme alderstrinn, 3 4 år. Ved inngangen til 2014 ser det ut til å være en utskifting av hvem som kommer til Snoopy, med litt færre deltagere. 20

21 Onsdagsmiddagen Årsmelding «Onsdagsmiddag» 2013 Det ble servert middag og vafler fra kl. 17 til kl.18, nesten alle dager hvor Snoopy, Knøttene og Tempo hadde aktivitetene og øvelsene sine. Middagen var åpen for alle. Pris 20,-kr pr barn og 30,-kr pr voksne maks 100,-kr pr familie. Diakonen laget maten, og fikk av og til hjelp av frivillige og stab. Antall middagsgjester varierte fra 29 til 92 personer. Visjonen: Lette hverdagstrykket for barnefamiliene, og legge til rette for en sosial møteplass for alle. KlubbEN Årsmelding 2013 KlubbEN KlubbEN er et uformelt lavterskeltilbud, med ulike aktiviteter som barna kan velge mellom. Det serveres Pizza og brus, samt som noen av barna er med og baker kaker som de serverer de andre. Hver gang har det vært konkurranser med premier, og en samlingsstund med en fast sang:»vi tar hverandres hender og setter oss i ring», lystenning, liten andakt/noen ord fra for eksempel Jesusfortellinger som kan utfordre til omsorg og ansvar for hverandre og resten av skaperverket. Samlingsstunden avsluttes med Herrens bønn. Medlemmene blir meldt inn i KFUK/KFUM. Medlemsavgiften har i vårsemesteret vært 25,-kr pr semester. Inngangspengene har vært 30,-kr for medlemmer pr. gang og 40,-kr for de som ikke har vært medlemmer. 42 barn har vært medlemmer. Oppmøte har variert fra barn hver gang. I høstsemesteret ble det sendt ut brev til alle barn i målgruppen som menigheten har adresser til. Dvs. menighetens medlemmer. Det har også kommet barn som ikke er medlemmer i kirken, men som har hørt om tilbudet. Medlemsavgiften ble økt til 100,-kr pr 1,5 år for å samsvare med KFUK/KFUM sine priser og medlemsavgiftperioder. Påmeldingen var fra høsten av elektronisk og foreldrene måtte forplikte seg på å hjelpe til en gang i løpet av et semester. Inngangspengene ble ikke økt. Denne omleggingen av pris og medlemsregistrering ble ingen suksess. (Questback samme prosedyre som ved påmelding til trosopplæringsaktiviteter). Bare 10 barn ble registrert som medlemmer ved oppstart i høst. Oppmøte på Klubbkveldene i høstsemesteret har vært ca. 15.barn. 21

22 De som har vært der har gitt utrykk for at de setter pris på tilbudet. Noe av forklaringen på fall i medlemstallet er at mange som hadde vært med i mange år ble for gamle for tilbudet. En av de som sluttet i år P.G.A. alder er nå med som frivillig medarbeider. Sammen med barna som sluttet forsvant også noen av foreldrene som medhjelpere. Men to av foreldrene til barna som sluttet kom likevel og lagde risgrøt på juleavslutningen. Deltageren har vært en blanding av barn som er med på andre aktiviteter i menigheten, og barn som sjelden eller aldri deltar i menighetens virksomhet ellers KlubbEN har også dette året vært det eneste kontinuerlige tilbudet til denne aldersgruppen for de som ikke ønsker å synge i kor Diakonen var ansvarlig for KlubbEN sammen med frivillige ungdommer og voksne i vårsemesteret. To av menighetens trofaste ungdomsmedarbeidere som har vært medhjelpere på KlubbEN i mange år, hadde hovedansvaret for KlubbEN i høstsemesteret. Dette var praksis i LIV 2 (lederopplæring) Diakonen var enten selv å tilstede som voksenstøtte, eller hun skaffet andre voksen. Ungdomslederne rekrutterte medarbeidere blant de andre ungdommene. Askerspeiderne ÅRSMELDING 2013 for Asker KFUK-KFUM-speidere Totalt talte gruppen 97 betalende medlemmer pr. 15. november medlemmer er under 26 år. Det har i løpet av året vært opp mot 15 flere speidere innom vårt arbeid enn det tallene sier men disse har ikke betalt kontingent. Leder pr. november Stifinnere: 15 jenter og gutter, 2 ledere Margaret Buene/Ingeborg Altern Vedal Vandrere: 43 jenter og gutter, 2 ledere Charlotte B. Eriksen/Rolf Falchenberg Rovere: 27 rovere, 1 leder Kjetil Schwoch Gruppe: 2 ledere Trond Bøe Voksne: 5 voksne medlemmer Ledersituasjonen har vært rimelig god. Det er alltid utfordringer i forbindelse med å fordele arbeidsbyrden i frivillig arbeid, men vi har en fin gjeng med glade ledere og foreldre som legger ned svært mye arbeid for egne og andres barn. askerspeiderne.no er vår egen og alltid oppdaterte speider-nettavis! Alle enhetene i gruppen sender kontinuerlig inn rapporter om turer og arrangementer samtidig som man også har noen faste bidragsytere/reporterer. Websidene fungerer svært godt som informasjonskanal for hele gruppen. Vi har i tillegg informasjon på facebook, twitter og SMS med basis i nyheter fra 22

23 websidene. Samlet sett ønsker vi med våre informasjonskanaler å styrke speidernes anseelse i lokalmiljøet ved siden av dagsaktuell informasjon for møter og aktiviteter. Asker KFUK-KFUM-speidere er tilknyttet både Asker og Vardåsen Menigheter. I 2013 deltok vi i gudstjenester m/kirkeparade om våren (Utegudstjeneste Vardåsen) og høsten (Asker), samt i Novembermarkedet som Asker Menighet arrangerte og på julemarked i Vardåsen menighet. Vi har tilgang til speiderhus og hytter og disse er veldig viktig for vårt arbeid. Speiderhytta i Elgtråkket og speiderhytta på Tveitersetra (disponeres sammen med NSF-speiderne fra 1. Skougum). Speiderhuset ved Drengsrud skole er foreløpig rekvirert av Asker kommune til bruk av Drengsrud barnehage. Asker KFUK-KFUM-speidere har også i år organisert felles flaggborg i 17. mai-toget for alle speidergruppene i Asker. Vi er tilknyttet landsforbundet Norges KFUK-KFUM-speidere samt undergruppen for Asker og Bærum krets. I 2013 mottok vi økonomisk støtte fra Asker og Bærum krets (speideren) og Asker Menighet. Vi forsøker å holde kontingenten lavest mulig for å gjøre inngangsterskelen til speiderarbeidet lav. Vi takker for all støtte vi kan få og er glade for å vite at vi ukentlig har en stor og flott gjeng ungdommer i organisert aktivitet. Stifinnerarbeid jenter (4. og 5. trinn) Vi har hatt en blanding av inne- og utemøter. Vi har laget bål og lært primitiv mat, lært knuter, førstehjelp og naturkjennskap. Det har blitt arrangert overnattingsturer, skøytedag, svømmedag, kanomøte, vi har vært med på kretsens store arrangement på Kalvøya i mai, og vært med de store jentene på Blåfjelltur. Stifinnerarbeid gutter (4. og 5. trinn) Møtene er bygget opp rundt merkene, som regel tar vi ett merke i løpet av ett møte/tur. Guttene er delt i tre patruljer og flere av merkekravene løses patruljevis. Vi har som regel med minst tre foreldre/rovere på møtet/turen som fungerer som patruljeledere. Det er et stort spenn i flokken og vi er avhengig av stor foreldreinnsats for å få gode møter og turer. Aktivitetene spenner fra matlaging og sying til skiturer og pionering, fra førstehjelp og livredning til klatring og padling. Vi har overnattet på Tveiterhytta og Strandheim, truffet vandrere på Tråkk og konkurrert på Kalvøya. Det var stor stas å vinne som beste KFUK-Mtropp! Vandrere (jenter og gutter, trinn) De to troppene (egen jente- og guttetropp) har som før hatt faste månedlige møter ved siden av at patruljene har hatt ukentlige møter. Det er drevet aktivt med lederopplæring gjennom førerpatruljene hele året. I januar var det førertur til hemmelig sted og i august gikk turen til Østmarka. Det er arrangert vinterleir på Tvetersetra, vi har deltatt i årets kretskonkurranse, arrangert St. Georgstur med Vardåsen Menighet, har deltatt i NM i Speiding og det ble også tid til høstleir og mange patruljeturer. Jentene har hatt egen tur til Blåfjellhytta mens gutta hadde innendørs speiderlan. Årets store begivenhet var flåteleir til Klarelven i Sverige. Vi rundet av som vanlig med en stor felles adventsfest i Vardåsen kirke. Vi har sendt speidere på nasjonale- (Norsk Roland og VinterRolad) og regionale patruljeførerkurs. Rovere (videregående og eldre) Roverne har vært aktivt med på alle gruppens arrangementer/felles leire som ledere/hjelpere. Ved siden av dette har de hatt sitt eget tradisjonelle juleselskap og en del forskjellige hyggekvelder og møter. 23

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer