FORBRUKERPRISLISTE. enjoy life. Side by Side - Originalen. Vinskap. The art of cooking. Vinskap og vinoppbevaring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBRUKERPRISLISTE. enjoy life. Side by Side - Originalen. Vinskap. The art of cooking. Vinskap og vinoppbevaring"

Transkript

1 FORBRUKERPRISLISTE enjoy life Side by Side - Originalen Vinskap Vinskap og vinoppbevaring The art of cooking Anbefalte utsalgspriser er inklusive mva. Frakt og miljøgebyr må tillegges prisene. Nettopriser er oppgitt eksklusive mva., frakt og miljøgebyr.

2 GEAPP Premium Line vinskap s Prisliste mars 2011 GE Side by Side kombiskap Bottom Freezer kombiskap Avfallskverner Tilbehør s komfyrer ILVE Innbyggingsovner Kaffemaskin Koketopper Frittstående komfyrer Ventilatorer Tilbehør s EuroCave vinskap Classic Compact LaPetite Sowine s

3 Salgsbetingelser 1. Ved bestilling av varer fra GEAPP AS forutsettes det at sluttkunde og forhandler erklærer seg enige i selskapets salgs- og leveringsbetingelser 2. Priser kan endres uten forvarsel. Bestillinger faktureres til bestillingsdagens gjeldende priser. For frakter til forhandler eller ved hjemleveranser benyttes dagens priser. 3. På forlangende må kjøper kunne stille garanti for riktig betaling, eventuelt forskuddsbetale før leveranse settes i produksjon. 4. Varene forblir GEAPPs eiendom inntil fullt oppgjør er registrert mottatt, enten hos GEAPP direkte eller dets factoringpartner. 5. GEAPP tar forbehold om endringer i produktspesifikasjoner som følge av endringer hos produsent. Endringer som medfører vesentlige endringer for kunde vil bli varslet. 6. Alle anbefalte utsalgspriser oppgis inkl mva. 7. Fraktpriser og miljøgebyrer oppgis eks mva. 8. Tvister kan gjennom Forbrukerrådets klageapparat bringes in for avgjørelse i bransjens reklamasjonsnemd. Dernest skal Oslo Byrett være verneting ved tvist mellom partene. 9. Det tas forbehold om trykkfeil i brosjyrer og prislister. Garantibestemmelser Garantibestemmelsene regulerer forbrukerens rettigheter over GEAPP AS ved kjøp av alle typer produkter fra GEAPP til privat bruk i Norge. 1. Garantitiden er 2 år fra den dagen kunden overtar produktet. Etter garantitidens utløp vil forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfirster fortsatt gjelde. 2. Kunden kan ikke gjøre krav på feil eller mangler dersom disse er en følge av: a. Installasjoner som ikke er utført i overensstemmelse med offentlige bestemmelser eller i strid med produktets monterings-/bruksanvisning. b. Installasjoner, inngrep eller reparasjoner er foretatt av ikke autorisert personell der dette kreves, og eller bruk av uoriginale reservedeler/tilbehør. c. Mangelfullt vedlikehold eller behandling i strid med monterings-/bruksanvisninger eller annen forsvarlig behandling. d. Normal slitasje e. Korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktige rom eller unormal vannkvalitet f. Plassering av produkt i strid med GEAPPs anbefalinger og angivelser i brosjyrer og bruks-/monteringsanvisninger. g. Uhell eller andre forhold etter levering som ligger utenfor GEAPPs kontroll. 3. Tvister som gjelder anvendelse av disse vilkår, kan gjennom Forbrukerrådets klageapparat bringes inn for bransjens reklamasjonsnemd. 4. GEAPP plikter å utbedre en mangel som måtte oppstå innenfor garanti-/reklamasjonsperioden, på de vilkår som er beskrevet i de følgende punkter. GEAPP forbeholder seg retten til å kontrollere om det faktisk er en mangel til stede. Hvis det konstateres at det ikke foreligger mangel, må forbrukeren betale for undersøkelsen og reparasjonen. Forbrukeren skal på forhånd ha blitt gjort oppmerksom på at han selv må dekke slike kostnader. Reklamasjoner skal meldes inn på eget serviceskjema. 5. GEAPPs plikt omfatter imidlertid ikke mangler som skyldes at forhandleren har forsømt å gi opplysninger eller gitt uriktige opplysninger, jfr. forbrukerkjøpslovens 16 b) og c). Det samme gjelder hvis mangelen skyl des skade eller andre forhold som produktet er påført etter at risikoen gikk over på forhandleren. I disse tilfellene står forhandleren selv ansvarlig. 6. Forbrukeren plikter å reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjonen må fremsettes senest to måneder etter at mangelen ble oppdaget. En reklamasjon må videre skje senest 2 år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger, er den absolutte fristen for å reklamere i henhold tilforbrukerkjøpslovens bestemmelser 5 år.

4 7. GEAPP eller den som handler på GEAPPs vegne, plikter å utbedre en mangel hos forbrukeren eller på et anvist verksted etter de følgende retningslinjer. Med mindre noe annet fremgår nedenfor, betaler GEAPP kostnadene for utbedringen. a. Mangelsutbedring uført hjemme hos forbrukeren: Slik utbedring vil gjelde produkter som ikke kan transporteres av forbrukeren uten vesentlig ulempe eller kostnader. Dersom produktet befinner seg mer enn 40 km fra nærmeste godkjente servicepunkt, vil eventuelle tilleggskostnader relatert til service bli belastet kunde. Forbrukeren plikter å stille produktet lett tilgjengelig for den som skal utføre mangelsut - bedringen. Plikten til å utføre vederlagsfri mangelsutbedring gjelder ikke hvis dette fører til urimelige kostnader for GEAPP. Urimelige kostnader kan relatere seg til utbedringen og/eller hvis produktet ikke kan nås med vanlig kommunikasjonsmiddel, via offentlig vei o.l. Slike merkostnader må eventuelt dekkes av forbrukeren selv. b. Mangelsutbedring utført på verksted: Produkter, som forbrukeren selv uten vesentlig ulempe kan hente og bringe, leveres til anvist verksted/leveringssted. Produkter, som ikke kan transporteres av forbrukeren uten vesentlig ulempe eller kostnader, mensom likevel må repareres på verksted, skal i mangel av annen avtale transporteres på rimeligste måte og for GEAPPs regning. Produktet skal være forsvarlig emballert. GEAPP er ikke ansvarlig for eventuelle skader på produktet som følge av transport til og fra verkstedet, eller skader på produktet som måtte oppstå under verkestedoppholdet. 8. GEAPP har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser for skade voldt av levert produkt. GEAPP erstatter ikke indirekte tap. Leveringsbetingelser 1. Kunde avgjør selv hvor levering skal finne sted, eller om kunde selv skal besørge frakt/henting direkte fra GEAPPs lager. Generelle fraktpriser og priser for henting fremgår av separatprisliste. Hvis fraktpriser inngår i totalprisen skal dette være angitt spesielt. 2. Hjemleveranse kan være til kundens adresse/gateplan, eventuelt inn av dør. Hvis kunde vil benytte annen transportør enn den GEAPP benytter, må kunde selv besørge frakt og betale transportør direkte. 3. Hjemleveranse inn av dør forutsetter i utgangspunktet at kunde selv stiller med tilstrekkelig antall personer for å bistå ved innbæring. Kunde er alltid selv ansvarlig for å dekke til gulv/trapper etc, samt klargjøre for innbæring for å unngå skader på leilighet eller produkt.skader, også skader på produkt under innbæring besørget av kunde selv, er kundes ansvar. 4. Kunde er ansvarlig for å inspisere varen ved varemottak og før innbæring. Ved eventuell synlig skade på emballasje skal dette noteres på fraktbrevet og produktet inspiseres umiddelbart. Skader på produktet skal noteres på fraktbrevet, og uten opphold meldes GEAPP. Ved skade og rapportering skal det foreligge bilde av emballasje og skade på produktet. 5. GEAPP vil i alle tilfeller kunne bistå med hjemleveransen, og besørge at transportør stiller med tilstrekkelig mannskap og utstyr for å kunne gjennomføre leveransen. I alle tilfeller, også når kunde selv skal besørge inn bæring, skal eget hjemleveranseskjema benyttes. Hjemleveranseskjemaet skal være utfylt og signert innen de tidsfrister som settes av GEAPP. Ufullstendige eller manglende skjemaer som medfører ekstrakostnader vil etterfaktureres ansvarlig bestiller av varen. Dette gjelder også ekstra kostnader til transport og lagerleie som følge av dette. 6. Ved mottakelse av korrekt utfylt hjemleveranseskjema vil GEAPP gi fast pris på leveransen. Leveransen belastes ansvarlig bestiller. 7. Også når transportør besørger hjemleveransen skal varene besiktiges før innbæring. Eventuelle skader på produktet skal noteres på fraktbrevet. Transportørens frister for rapportering skal overholdes, normalt er dette 7 dager. Etter dette bortfaller klageretten. Eventuelle skader som oppstår ved innbæring av transportør er et forhold mellom kunde og transportør. 8. Transportør kopler ikke til nye produkter, demonterer heller ikke gamle. Dette skal utføres av autorisert personell. Eventuelle returer som ikke er forhåndsavtalt gjennom hjemleveranseskjemaet vil bli et forhold mellom kunde og transportør. 9. Eventuelle tilpasninger av varen og tilpasninger ved plassering av varen er kundens ansvar. 10. GEAPP er ikke ansvarlig for leveransedato og tidspunkt, og kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle kostnader for bundet med forsinkede leveranser fra transportør. 11. Ved eventuell endring av avtalt leveranse, skal dette varsles senest 7 virkedager før leveranse opprinnelig skulle finne sted. Eventuelle merkostnader ved for sent varsel, blir belastet ansvarlig bestiller. 12. For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende kr 500 eks. mva. 13. Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

5 Frakter 1. Generelle fraktsatser levert butikk. Fraktprisene beregnes etter postnummer og produktets netto listepris, før eventuelle rabatter. Fraktpriser oppgis eks mva. a = 6% b = 7% c = 8% d = 10% 2. Frakter ved hjemlevering til forbruker a. Produkter under 40 kg i. Generell fraktsats + kr. 350,- b. Alle andre produkter i. Generell fraktsats + kr. 950,- ii. Det forutsettes at forbruker stiller med minimum 2 personer til å foreta innbæringen iii. Dersom transportør også skal forestå innbæring, skal dette være avtalt på forhånd, og hjemleveranseskjema skal være fylt i, signert og returnert GEAPP i god tid før levering forventes finne sted. Mannskap til innbæring faktureres med kr. 550,-pr/mann/påbegynt time. Ufullstendige eller mangelfullt utfylte skjemaer som medfører ekstrakostnader fra transportør vil bli etterfakturert forhan dler. Dette gjelder også dersom forbruker ikke stiller med bæremannskap som avtalt. c. Utsettelse i. Utsettelse av leveranse skal være skriftlig informert GEAPP AS minst 7 virked ager før opprinnelig avtalt levering fra lager. Merkostnader som følge av for sen eller mangelfull informasjon om eventuell leveringsutsettelse blir belastet forhandler. d. Forsinket leveranse i. GEAPP AS har ikke ansvar for eventuelle merkostnader som følge av forsinket leveranser fra transportør. 3. Pris ved bruk av kranbil på forespørsel hvor dette er mulig 4. Priser ved henting på lager a. Ekspedisjonsgebyr kr. 350,- pr ordre. Retur 1. Varer som ikke omfattes av reklamasjon, eller som ikke skyldes feil fra GEAPP AS sin side, tas normalt ikke i retur. 2. Ved eventuell avtale om retur, krediteres 75% av det fakturerte nettobeløp fratrukket utgående frakter. Returomkostninger på kr. 500,- tilkommer. Skyldes feilen GEAPP AS, krediteres faktura med 100%. Retur varer skal være pakket i originalemballasje og tydelig merkes med opprinnelig ordre og fakturanummer. 3. Seneste frist for retur er 2 måneder fra varen ble sendt fra lager.

6 GEAPP vinskap er en perfekt match for dine gode viner. Forskjellen på lagring og oppbevaring av vin er at lagring skal forbedre vinens kvalitet gjennom modning, mens oppbevaring har som mål å bevare vinens kvalitet i tiden fra en blir innkjøpt til den blir drukket. Høyskap s. 7 Side by Side vinskap s. 7 Vinskap med 2 kjølesoner s. 8 Vinskap med 1 kjølesone s. 8 Vinskap med 30 cm bredde s. 8 6

7 GEA166TSS - Frittstående høyskap - 2 temperatursoner GEA166TSS Vinskap med 2 kjølesoner Stål dør med sort kabinett. Kapasitet inntil 154 flasker. Kompressorstyrt Høyrehengslet H:176cm B: 59,5cm GEA2TVS - Til plassering under benk/nisje 2 temperatursoner GEA2TVS Vinskap med 2 separate kjølesoner Stål dør med sort kabinett. Kapasitet inn til 36 flasker Kompressorstyrt H: 86,5cm B: 59,5cm GEA2TBS - Til plassering under benk/nisje 2 temperatursoner GEA2TBS Vinskap med 2 separate kjølesoner Kombinert vin og mineralvann Kapasitet venstre sone: Inntil 57 33cl bokser Kapasitet høyre side: Inntil 18 stk Stål dør med sort kabinett Kompressorstyrt H: 86,5cm B: 59,5cm

8 GEA45TSS - Til plassering under benk/nisje 2 temperatursoner GEA45TSS Vinskap med 2 separate kjølesoner Stål dør med sort kabinett. Kapasitet inn til 44 flasker Kompressorstyrt H: 86,5cm B: 59,5cm GEA45TSSV Samme modell. Venstrehengslet GEA45ESS - Til plassering under benk/nisje 1 temperatursone GEA45ESS Vinskap med 1 kjølesone Stål dør med sort kabinett. Kapasitet inn til 50 flasker Kompressorstyrt H: 86,5cm B: 59,5cm GEA45ESSV Samme modell. Venstrehengslet GEA18ESS - Til plassering under benk/nisje 1 temperatursone GEA18ESS Vinskap med 1 kjølesone Stål dør med sort kabinett. Kapasitet inn til 18 flasker Kompressorstyrt H: 86,5cm B: 29,5cm GEA18ESSV Samme modell. Venstrehengslet 8

9 Helt siden Thomas Edison oppfant lyspæren har kvalitet, produktutvikling og design vært nøkkelfaktorer for GE. GE er et innovativt selskap som leder an utviklingen innenfor alle de arenaer selskapet er representert. GE lanserte det første Side by Side skapet med vann og is til verdensmarkedet allerede i Velger du GE, velger du kvalitet. Classic s. 10 Profile s. 11 Monogram s. 12 Bottom Freezer s. 12 Avfallskverner s. 13 Tilbehør s. 13 9

10 General Electric - Classic serien Side by Side - Classic A energi Modell FrontSteel* GCE23LGFSS Stålfronter med avrundede hjørner. Korte håndtak SolidSteel GCE23LGFSSH Stål heldekk med avrundede hjørner stål. Lange håndtak CleanSteel GCE23LGFLS CleanSteel TM front med avrundede hjørner. Grå dispenser, grå sider, Long handle KH21-23 Lange stålhåndtak *Kan leveres med Long handle (KH21-23) FrontSteel SolidSteel CleanSteel Side by Side - Classic A+ energi Modell White* GCE21XGFWW Hvitt skap med hvit dispenser. Blank front. A+ energi Black* GCE21XGFBB Sort skap med sort dispenser. Blank front. A+ energi Long handle KH21-23 Lange stålhåndtak *Kan leveres med Long handle (KH21-23) White Black 10

11 General Electric - Profile serien Side by Side - Profile A energi Modell White* PCE23VGFWW Hvitt skap med hvit dispenser. Blank front Black* PCE23VGFBB Sort skap med sort dispenser. Blank front FrontSteel* PCE23CGFSS Stålfronter med avrundede hjørner. Grå disp.. Korte håndtak SolidSteel PCE23VGFSSH Stål heldekk med avrundede hjørner. Grå disp. Lange håndtak FrontSteel Design PCE23VGFFRDS Stålfront DESIGN. Rette hjørner. Stål dispenser & fotlist SolidSteel Design PCE23VGFHEDS Stål heldekk DESIGN. Rette hjørner. Stål dispenser & fotlist Col. FrontSteel PCE23VGFFRDR Stålfront DESIGN. Rette hjørner. Stål dispenser & fotlist. Lakkert RAL* Col. SolidSteel PCE23VGFHEDR Stål heldekk DESIGN. Rette hjørner. Stål dispenser & fotlist. Lakkert RAL* FrontSteel Int.Handle PIE23VGFSV Stålfronter med rette hjørner. Sort dispenser med stålramme Long handle KH21-23 Lange stålhåndtak *Kan leveres med Long handle (KH21-23) Bestilling av lakkert RAL har leveringstid ca 8-12 uker. Ønsket RAL kode må oppgis ved bestillingen. White Black FrontSteel SolidSteel FrontSteel Design SolidSteel Design FrontSteel Integrated handles Colored FrontSteel Design Colored SolidSteel Design 11

12 General Electric - Monogram Side by Side - Monogram A energi Modell MonogramLarge ZSEB420DY Sort skap med sort dispenser. Evaporator i toppen* MonogramLarge FrontSteel ZSEP420DYSS Stålfronter med sort dispenser. Evaporator i toppen Monogram XL ZSEB480DY Sort skap med sort dispenser. Evaporator i toppen* Monogram XL FrontSteel ZSEP480DYSS Stålfronter med sort dispenser. Evaporator i toppen * For montering av panelfrontering Monogram er bestillingsvare MonogramLarge Monogram Large FrontSteel Monogram XL Monogram Xl FrontSteel General Electric - Bottom Freezer Bottom Freezer A energi Modell FrenchDoor PFCE1NJDSS Stål front med sorte sider. Stål dispenser. Ismaskin Bottom Freezer 12

13 General Electric - Avfallskverner Avfallskverner GFC Modell Beskrivelse Anb. utpris GFC501F Avfallskvern 0,5 HK GFC701F Avfallskvern 0,75 HK GFC1001F Avfallskvern 1 HK GEAVB Luftbryter for nedfelling GEAVB GFC501F GFC701F GFC1001F General Electric - Tilbehør Tilbehør GE INST Installasjonsslange for SxS 10mm Pex 1 / 2-7 / 16 gjenge WR02X V dispenserpære (modeller etter 2002) S6/10BB 230V dispenserpære (modeller før 2002) 45.- GXRTQ Vannrensefilter for ekstern montering MWF Vannrensefilter for integrert montering GSWF Vannrensefilter for PFCE1NJD Bottom Freezer (Før 2010) MSWF Vannrensefilter for Profile PCE23VGF, PIE23VGF, PSE25VGC, PFCE1NJD (2010) WC03X10002 Sprutbeskytter GE GFC avfallskvern WC11X10001 Propp til utslagsvask GE GFC avfallskvern (Etter 2008)

14 ILVE representerer det ypperste av kvalitet og italiensk design. I mer enn 30 år har ILVE levert håndlagde produkter til verdensmarkedet og tilbyr et rikt sortiment av frittstående komfyrer, innbyggingsovner, koketopper med gass, keramikk eller induksjon, espressomaskin i ILVE design. ILVE er skreddersøm og leveringstid på bestilte produkter er ca 4 uker. Innbyggingsovner Hi-Tech s. 15 Innbyggingsovner Nostalgie s. 16 Koketopper (gass, induksjon) s Kaffemaskin s. 18 Frittstående komfyrer s. 18 Ventilalorer og bakvegger s. 27 Tilbehør s

15 Innbyggingsovner - Hi-Tech 600LMP/I Ovn 60cm. Vribrytere. Stål LVG/I Ovn 60cm. Vribrytere. Stål. GASS SSXMP/I Ovn 60cm. Pop out brytere. Stål LSPY Ovn 60cm. Pyrolyse. Pop out brytere. Stål D600WMP/I Ovn 60cm. Dobbel. Med grillovn. Stål WMP/I Ovn 60cm. Dobbel. Stål SSXMP/I Ovn 90cm. Pop out brytere. Stål. Sidebetjent WMP/I Ovn 90cm. Vribrytere. stål. Toppbetjent D900WMP/I Ovn 90cm. Dobbel Stål. Toppbetjent

16 Innbyggingsovner - Nostalgie 600NMP Nostalgi ovn 60cm. Vribrytere NVG Nostalgi ovn 60cm. Vribrytere. GASS Leveres i fargene: Stål (X), grafitt (M), antikkhvit (A), burgunder (RB), blå (BL), grønn (VS), kobber (RM) D600NMP/M Nostalgi ovn 60cm. Dobbel. Med grillovn. Grafitt NMP/I Ovn 60cm. Dobbel. Stål NMP/X Nostalgi ovn 90cm. Vribrytere Leveres i fargene: Stål (X), grafitt (M), antikkhvit (A), burgunder (RB), blå (BL), grønn (VS), kobber (RM) 900CMP Nostalgi ovn 90cm. Vribrytere Leveres i fargene: Stål (X), grafitt (M), antikkhvit (A), burgunder (RB), blå (BL), grønn (VS), kobber (RM) D900NMP/X Nostalgi ovn 90cm. Dobbel. Vribrytere Leveres i fargene: Stål (X), grafitt (M), antikkhvit (A), burgunder (RB), blå (BL), grønn (VS), kobber (RM) Brytere Brytere og håndtak leveres i messing som standard, men kan også leveres med krom eller bronse. Sett X etter varenr om krom ønskes Sett Y etter varenr om bronse ønskes. NB! Pris på forespørsel. NB! Innbyggingsovner i stål leveres kun med kromfargede brytere og håndtak. 16

17 Koketopper HV60TC Keramisk topp 60cm. Touchpanel HVI60TC Induksjonstopp. 60cm. Touchpanel HV90TC Keramisk topp. 90cm. Touchpanel HVI90TC Induksjonstopp. 90cm. Touchpanel HP65C/X Gasstopp 60cm. Wok + 3 bluss HP65CN* Nostalgi gasstopp 60cm. Wok + 3 bluss Nedfellbar. Stål HP95PC/X Gasstopp 90cm. FB + 4 bluss HP95PCN* Nostalgi gasstopp 90cm. FB + 4 bluss Nedfellbar. Stål HP95C/X Gasstopp 90cm. Wok + 4 bluss HP95CN* Nostalgi gasstopp 90cm. Wok + 4 bluss Nedfellbar. Stål HP95FC/X Gasstopp 90cm. FT + FB + 4 bluss HP95FCN* Nostalgi gasstopp 90cm. FB + FT bluss. Nedfellbar. Stål *Brytere Brytere og håndtak leveres i messing som standard, men kan også leveres med krom Sett X etter varenr om krom ønskes 17

18 Koketopper P965-6 Kokeblokk 90cm. Wok + 5 bluss. Stål P965 Kokeblokk 90cm. Wok + FB + 3 bluss. Stål P965F Kokeblokk 90cm. Wok + FT + 3 bluss. Stål P965B Kokeblokk 90cm. Wok + BQ + 3 bluss. Stål P965V Kokeblokk 90cm. Wok + KER + 3 bluss. Stål Espressomaskin Modell Beskrivelse Anb. utpris ES645S Espressomaskin med kvern. Stål. Halvautom ES645SM Espressomaskin med kvern. Grafitt. Halvautom ES645SA Espressomaskin med kvern. Antikkhv. Halvautom ES645SRB Espressomaskin med kvern. Burgunder. Halvautom Komfyrer Trendline* L W T60L/T60W MP Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss. Stål T60L/T60W VG Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss. Stål. GASS L W T90L/T90W MP Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss T90FL/T90FW MP Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss T90L/T90W VG Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn T90FL/T90FW VG Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn L W TD90L/TD90W MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bluss TD90FL/TD90FW MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bluss TD90L/TD90W VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bl. Gass TD90FL/TD90FW VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bl. Gass Design* Trendline kan leveres med t0 ulike design på stekeovnsdørene. L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: T90LMP/I. Dør med L design 18

19 Komfyrer Professional Plus Hi-Tech* PF PL PW PF/PL/PW 60MP Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss PF/PL/PW E60MP Komfyr 60cm. 4 soner keramisk PF/PL/PW I60MP Komfyr 60cm. 4 soner induksjon PF/PL/PW 60VG Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss. Gass Design* Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PF60MP. Dør med F design Farge* For stål. Sett /I etter varekode For grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design PF/PL/PW 906MP Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss PF/PL/PW 90MP Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss PF 900 PL 900 PW PF/PL/PW 90FMP Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss PF/PL/PW 90BMP Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss PF/PL/PW90RMP Komfyr 90cm. Wok + Frityr + 3 Bluss PF/PL/PW 90VMP Komfyr 90cm. W, Keramisk sone+3 bluss PF/PL/PW E90MP Komfyr 90cm. 5 soner keramisk PF/PL/PW I90MP Komfyr 90cm. 5 soner induksjon PF/PL/PW 906VG Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss. Gassovn PF/PL/PW 90VG Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn PF/PL/PW 90FVG Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn PF/PL/PW 90BVG Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn PF/PL/PW 90VVG Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bl. Gassovn Design* Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PF90FMP. Dør med F design Farge* For stål. Sett /I etter varekode For grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design PDF PDL PDW PDF/PDL/PDW 906MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + 4 Bluss PDF/PDL/PDW 90MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 90FMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 90BMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Grill + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 90RMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Frityr + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 90VMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Keramisk sone + 3 Bluss PDF/PDL/PDW E90MP Dobbel Komfyr 90cm soner keramisk PDF/PDL/PDW I90MP Dobbel Komfyr 90cm soner induksjon PDF/PDL/PDW 906VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + 4 Bluss. Gassovn PDF/PDL/PDW 90VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn PDF/PDL/PDW 90FVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn PDF/PDL/PDW 90BVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn PDF/PDL/PDW 90VVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + Keram sone + 3 Bluss. Gassovn Design* Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PDF90FMP. Dør med F design 19 Farge* For stål. Sett /I etter varekode For grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design

20 1500 Prisliste mars PDF PDL PDW PDF/PDL/PDW 1006MP Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss PDF/PDL/PDW 100FMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 100SMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + CDF + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 100BMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 100RMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Frityr + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 100VMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keramisk. sone + 3 Bl PDF/PDL/PDW E100MP Dobbel Komfyr 100cm soner keramisk PDF/PDL/PDW I100MP Dobbel Komfyr 100cm soner induksjon PDF/PDL/PDW 1006VG Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss. Gass PDF/PDL/PDW 100FVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss. Gass PDF/PDL/PDW 100SVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + CDF + 3 Bluss. Gass PDF/PDL/PDW 100BVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gass PDF/PDL/PDW 100VVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keram. + 3 Bluss. Gass Design* Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PDF10SMP. Dør med F design Farge* For stål. Sett /I etter varekode5for grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design PF PL PW PF/PL/PW 1207MP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss PF/PL/PW 120FMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss PF/PL/PW 120SMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + CDF + 3 Bluss PF/PL/PW 120FRMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + Frityr + 3 Bluss PF/PL/PW 120BMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss PF/PL/PW 120RMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Frityr + FT + 3 Bluss PF/PL/PW 120VMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keramisk sone + 4 Bluss PF/PL/PW 1207VG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss. Gass PF/PL/PW 120FVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss. Gass PF/PL/PW 120SVG Dobbel Komfyr 120cm Wok+FB + CDF + 3 Bluss Gass PF/PL/PW 120BVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss. Gass PF/PL/PW 120VVG Dobbel Komfyr 120cm Wok+Keram. sone+4 Bluss. Gass *Design Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PF120SMP. Dør med F design *Farge For stål. Sett /I etter varekode For grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design 20

21 PF/PL/PW 150FMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss PF/PL/PW 150SMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + CDF + 4 Bluss PF PF/PL/PW 150FSMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bluss PF/PL/PW 150FRMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FT + Frityr + 4 Bluss PF/PL/PW 150BMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss PL 750 PF/PL/PW 150VMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Keram sone + 4 Bl PF/PL/PW 150FVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss. Gass PF/PL/PW 150SVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + CDF + 4 Bluss. Gass PF/PL/PW 150FSVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bl Gass PF/PL/PW 150BVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bl. Gass PF/PL/PW 150VVG Dobbel Komfyr 150cm Wok+FB + Keram sone + 4 Bl. Gass PW *Design Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PF120SMP. Dør med F design *Farge For stål. Sett /I etter varekode For grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design PTW PTW/PTQ1006MP Trippel Komfyr 100cm Grillovn. 2 Wok + 4 Bl PTW/PTQ100FMP Trippel Komfyr 100cm Grillovn. Wok + FT + 3 Bl PTWE/PTQE100MP Trippel Komfyr 100cm Grillovn. 6 soner Keramisk PTWI/PTQI100MP Trippel Komfyr 100cm Grillovn. 6 soner induksjon PTQ Design Professional Plus Hi Tech PT kan leveres med to ulike design på stekeovnsdørene. W og Q Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PTW1006MP. Dør med W design Farge For stål. Sett /I etter varekode For sort. Sett /N etter varekode. For antikkhvit. Sett /A etter varekode Komfyrer Professional Plus Nostalgie PN60MP Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss PNE60MP Komfyr 60cm. 4 soner keramisk PNI60MP Komfyr 60cm. 4 soner induksjon PN60VG Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss. Gassovn

22 PN906MP Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss PN90MP Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss PN90FMP Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss PN90BMP Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss PN90RMP Komfyr 90cm. Wok + Frityr + 3 Bluss PN90VMP Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss PNE90MP Komfyr 90cm. 5 soner keramisk PNI90MP Komfyr 90cm. 5 soner induksjon PN906VG Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss. Gassovn PN90VG Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn PN90FVG Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn PN90BVG Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn PN90VVG Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss. Gassovn PDN906MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + 4 Bluss PDN90MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bluss PDN90FMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bluss PDN90BMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Grill + 3 Bluss PDN90RMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Frityr + 3 Bluss PDN90VMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Keramisk sone + 3 Bluss PDNE90MP Dobbel Komfyr 90cm soner keramisk PDNI90MP Dobbel Komfyr 90cm soner induksjon PDN906VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + 4 Bluss. Gassovn PDN90VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn PDN90FVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn PDN90BVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn PDN90VVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + Keramisk sone + 3 Bl. Gassovn PDN1006MP Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss PDN100FMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss PDN100SMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Coup De Feu + 3 Bluss PDN100BMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss PDN100RMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Frityr + 3 Bluss PDN100VMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keramisk sone + 3 Bluss PDNE100MP Dobbel Komfyr 100cm soner keramisk PDNI100MP Dobbel Komfyr 100cm soner induksjon PDN1006VG Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss. Gassovn PDN100FVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn PDN100SVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Coup De Feu + 3 Bluss. Gassovn PDN100BVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn PDN100VVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keramisk sone + 3 Bl. Gassovn

23 PN1207MP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss PN120FMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss PN120SMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + Coup De Feu + 3 Bluss PN120FRMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + Frityr + 3 Bluss PN120BMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss PN120VMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keramisk sone + 4 Bluss PN1207VG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss. Gassovn PN120FVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss. Gassovn PN120SVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + CDF + 3 Bluss. Gassovn PN120BVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss. Gassovn PN120VVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keram sone+4 Bl. Gassovn PN150FMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss PN150SMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + Coup De Feu + 4 Bluss PN150FSMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bluss PN150FRMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FT + Frityr + 4 Bluss PN150BMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss PN150VMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Keramisk sone + 4 Bluss PN150FVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss. Gassovn PN150SVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + CDF + 4 Bluss. Gassovn PN150FSVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bluss. Gassovn PN150BVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss. Gassovn PN150VVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Keram sone + 4 Bl. Gassovn Fargevalg Professional Plus Nostalgie Komfyr: Nostalgie leveres i fargene: Stål (X) Grafitt (M) Antikkhvit (A) Rød (RB) Blå (BL) Grønn (VS) Sort (N) Hvit (B) For bestilling sett bokstaver i parentes etter / i varekoden. Eks. PDN90FMP/MX = Grafitt farge Brytere / Håndtak: Brytere og håndtak leveres i messing som standard, men kan leveres med: Krom. (X) Bronse. (Y). Pris på forespørsel. For bestilling sett bokstaver i parentes etter fargevalg. Eks. PDN90FMP/MY = Grafitt farge, *bronse brytere og håndtak. Ovn i stål kan kun leveres med krom brytere og håndtak. 23

24 Prisliste mars 2011 Komfyrer Majestic / Majestic Techno 70cm dybde MT M M/MT 906DMP Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss M/MT 90PDMP Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss M/MT 90FDMP Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss M/MT 90RDMP Komfyr 90cm. Wok + Frityr + 3 Bluss M/MT 90BDMP Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss M/MT 90VDMP Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss M/MTE 90MP Komfyr 90cm. 5 soner keramisk M/MTI 90MP Komfyr 90cm. 5 soner induksjon M/MT 906DVG Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss. Gassovn M/MT 90PDVG Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn M/MT 90FDVG Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn M/MT 90BDVG Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn M/MT 90VDVG Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss. Gassovn MTD MD MD/MTD 1006DMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss MD/MTD 100FDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss MD/MTD 100SDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Coup De Feu + 3 Bluss MD/MTD 100RDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Frityr + 3 Bluss MD/MTD 100BDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss MD/MTD 100VDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keramisk sone + 3 Bluss MD/MTDE 100MP Dobbel Komfyr 100cm soner keramisk MD/MTDI 100MP Dobbel Komfyr 100cm soner induksjon MD/MTD 1006DVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss. Gassovn MD/MTD 100FDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn MD/MTD 100SDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + CDF + 3 Bluss. Gassovn MD/MTD 100BDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn MD/MTD 100VDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keram sone + 3 Bl. Gassovn MT M M/MT 1207DMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss M/MT 120FDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss M/MT 120SDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + Coup De Feu + 3 Bluss M/MT 120FRDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + Frityr + 3 Bluss M/MT 120BDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss M/MT 120VDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keramisk sone + 4 Bluss M/MT 1207VG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss. Gassovn M/MT 120FVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss. Gassovn M/MT 120SVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + CDF + 3 Bluss. Gassovn M/MT 120BVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss. Gassovn M/MT 120VVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keram sone + 4 Bl. Gassovn

25 Prisliste mars 2011 MT M M/MT150 FDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss M/MT150 SDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + Coup De Feu + 4 Bluss M/MT150 FSDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + Coup De Feu + 3 Bluss M/MT150 FRDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FT + Frityr + 4 Bluss M/MT150 BDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss M/MT150 VDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Keramisk sone + 4 Bluss M/MT150 FDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss. Gassovn M/MT150 SDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + CDF + 4 Bluss. Gassovn M/MT150 FSDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bl. Gassovn M/MT150 BDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss. Gassovn M/MT150 VDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB+ Keram sone+4 Bl Gassovn Komfyrer Majestic Country 70cm dybde MC906MP Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss MC90PDMP Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss MC90FDMP Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss MC90RDMP Komfyr 90cm. Wok + Frityr + 3 Bluss MC90BDMP Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss MC90VDMP Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss MCE90MP Komfyr 90cm. 5 soner keramisk MCI90MP Komfyr 90cm. 5 soner induksjon MC906DVG Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss. Gassovn MCT90PDVG Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn MC90FDVG Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn MC90BDVG Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn MC90VDVG Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss. Gassovn MCD1006DMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss MCD100FDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss MCD100SDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Coup De Feu + 3 Bluss MCD100RDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Frityr + 3 Bluss MCD100BDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss MCD100VDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keram sone + 3 Bluss MCDE100MP Dobbel Komfyr 100cm soner keramisk MCDI100MP Dobbel Komfyr 100cm soner induksjon MCD1006DVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss. Gassovn MCD100FDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn MCD100SDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + CDF + 3 Bluss. Gassovn MCD100BDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn MCD100VDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keram sone+3 Bl. Gassovn

26 MC1207DMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss MC120FDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss MC120SDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + Coup De Feu + 3 Bluss MC120FRDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + Frityr + 3 Bluss MC120BDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss MC120VDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keramisk sone + 4 Bluss MC1207VG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss. Gassovn MC120FVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss. Gassovn MC120SVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + CDF + 3 Bl. Gassovn MC120BVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss. Gassovn MC120VVG Dobbel Komfyr 120cm Wok+ Keram sone+4 Bl. Gassovn MC150FDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss MC150SDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + Coup De Feu + 4 Bluss MC150FSDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + Coup De Feu + 3 Bluss MC150FRDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FT + Frityr + 4 Bluss MC150BDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss MC150VDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Keramisk sone + 4 Bluss MC150FDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss. Gassovn MC150SDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + CDF + 4 Bluss. Gassovn MC150FSDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bl. Gassovn MC150BDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss. Gassovn MC150VDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB+ Keram sone+4 Bl. Gassovn Fargevalg Majestic, Majestic Techno, Majestic Country Komfyr Majestic/Majestic Techno og Majestic Country leveres i fargene: Stål (X) Grafitt (M) Antikkhvit (A) Rød (RB) Blå (BL) Grønn (VS) For bestilling sett bokstaver i parentes etter / i varekoden. Eks. MD100FMP/MX = Grafitt farge Brytere/håndtak/pyntelister Majestic Techno: Brytere og håndtak i rustfritt stål. Uansett farge Majestic/Majestic Country: Brytere, håndtak og pyntelister leveres i messing som standard, men kan leveres med: Krom. (X) Bronse (Y). Pris på forespørsel. For bestilling sett bokstaver i parentes etter fargevalg. Eks. MD100FMP/M = Grafitt farge, messing-brytere, håndtak og pyntelister Ovn i stål kan kun leveres med krom brytere, håndtak og pyntelister. 26

27 Kjøkkenventilatorer AG60 Ventilator 60cm. Professional AG90 Ventilator 90cm. Professional AG100 Ventilator 100cm. Professional AG120 Ventilator 120cm. Professional AG150 Ventilator 150cm. Professional AGQ60 Ventilator 60cm. Skråstilt. Quadra AGQ90 Ventilator 90cm. Skråstilt. Quadra AGQ100 Ventilator 100cm. Skråstilt. Quadra AGQ120 Ventilator 120cm. Skråstilt. Quadra AGQ150 Ventilator 150cm. Skråstilt. Quadra AM90 Ventilator 91,1cm. Majestic. Dybde 60cm AM100 Ventilator 100cm. Majestic. Dybde 60cm AM120 Ventilator 121,6cm. Majestic. Dybde 60cm AM150 Ventilator 151,1cm. Majestic. Dybde 60cm Professional og Majestic kjøkkenventilatorer er tilgjengelige i følgende farger: Stål (I), grafitt (M), antikkhvit (A), burgunder (RB), blå (BL), grønn (VS) For bestilling sett bokstav i parentes etter varekoden. Eks: AG100/M = Grafitt farge IAG90 Ventilator for integrering 90cm IAG120 Ventilator for integrering 120cm IAG150 Ventilator for integrering 150cm Leveres komplett med underdel i stål med fettfilter, motor med feste og IR fjernkontroll Bakvegger (Professional Plus, Majestic) AP460 Bakvegg 60cm. Stål. For Professional og Quadra AP490 Bakvegg 90cm. Stål. For Professional og Quadra AP4100 Bakvegg 100cm. Stål. For Professional og Quadra AP4120 Bakvegg 120cm. Stål. For Professional og Quadra AP4150 Bakvegg 150cm. Stål. For Professional og Quadra AM490 Bakvegg 91,1cm. Stål. For Majestic AM4100 Bakvegg 100cm. Stål. For Majestic AM4120 Bakvegg 121,6cm. Stål. For Majestic AM4150 Bakvegg 151,1cm. Stål. For Majestic

28 Tilbehør A/006/02 Stekeplate med rill 28 x 34cm A/006/04 Stekeplate med rill 28 x 28cm (1) A/006/06 Stekeplate flat 28 x 28 cm A/006/08 Stekeplate flat 28 x 34 cm G/040/01 Lokk til Frytop (FT) (2) A/076/02 Kullfilter ILVE hette 800m 3 (eldre modeller) G/076/09 Kullfilter ILVE hette 1000m A/092/34 Wokholder / forhøyer (3) A/092/52 Smørsmelterist (4) A/092/60 Bacon Grillrist - 60 cm A/092/61 Bacon Grillrist - 90 cm (5) A/418/00 Pizzaplate - 60 cm A/418/02 Pizzaplate - 90 cm G/422/12/16 Løveføtter i messing. Pris pr stk (7) G/422/12/08 Løveføtter i krom. Pris pr stk (7) A/484/01 Eikefjøl til Frytop (FT) (8) G/002/02 Vapeur 2 seksjoners (9) G/092/81 Rist til fiskterrin (10) KGS60 Teleskopskinner 60 cm. For ovner før 2005 (11) KGS90 Teleskopskinner 90 cm. For ovner før 2005 (11) KGS60C Teleskopskinner 60 cm. (11) KGS90C Teleskopskinner 90cm. (11) S/146/00 Stekeplate dyp - 60 cm S/146/04 Stekeplate dyp - 90 cm S/146/08 Stekeplate grunn - 90 cm S/146/18 Stekeplate grunn - 60 cm AMC-90 Handrail for Majestic. 91,1cm. Messing. For krom er varenr: AMC90X (12) AMC-100 Handrail for Majestic. 100cm. Messing. For krom er varenr: AMC100X. (12) AMC-120 Handrail for Majestic. 121,6cm. Messing. For krom er varenr: AMC120X. (12) AMC-150 Handrail for Majestic. 151,1cm. Messing. For krom er varenr: AMC150X. (12) A/017/23/08 Skjøterør for ventilator Professional cm A/017/20/08 Skjøterør for ventilator Professional cm og alle Majestic APZ60/14 Gulvsokkel 60cm. Stål. Høyde 14cm APZ90/14 Gulvsokkel 90cm. Stål. Høyde 14cm APZ100/14 Gulvsokkel 100cm. Stål. Høyde 14cm APZ120/14 Gulvsokkel 120cm. Stål. Høyde 14cm APZ150/14 Gulvsokkel 150cm. Stål. Høyde 14cm

29 Franske EuroCave fremstår i dag som verdens ledende produsent av vinskap for lagring og oppbevaring. Siden starten for mer enn 30 år siden har EuroCave bygget opp ekspertise innen vinskapsproduksjon som få andre kan måle seg mot. Deres kunnskap om vin, vinens modning, aldring og krav til oppbevaring, er hensyntatt i alle deres vinskap. Ikke rart at ledende restauranter verden over velger EuroCave når vin skal lagres for kortere eller lengre tid. Classic vinskap s Compact vinskap s. 31 LaPetite vinskap s. 31 Sowine vinbar s

30 Classic small - 1 temperatursone. Frittstående V083 Frittstående vinskap med 1 kjølesone Glassdør med sort kabinett. Med 5 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 87,6cm B: 65,4cm Classic medium - 1 temperatursone. Frittstående V183 Frittstående vinskap med 1 kjølesone Glassdør med sort kabinett.. Med 10 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 144,4cm B: 65,4cm Classic medium - 2 temperatursoner. Frittstående D183 Frittstående vinskap med 2 kjølesoner Glassdør med sort kabinett.. Med 8 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 144,4cm B: 65,4cm Classic medium - 3 temperatursoner. Frittstående E183 Frittstående vinskap med 3 kjølesoner Glassdør med sort kabinett.. Med 6 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 144,4cm B: 65,4cm

31 Classic small - multisone. Frittstående Classic medium - multisone. Frittstående S083 Frittstående vinskap med multisone Glassdør med sort kabinett. Med 5 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 87,6cm B: 65,4cm S183 Frittstående vinskap med multisone Glassdør med sort kabinett.. Med 10 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 144,4cm B: 65,4cm Compact - 1 temperatursone. For plassering under benk V059 Vinskap med 1 kjølesone Glassdør med sort kabinett.. Med 5 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 82cm B: 59,4cm D: 56,6cm Compact - multisone. For plassering under benk S059 Vinskap med multisone Glassdør med sort kabinett.. Med 5 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 82cm B: 59,4cm D: 56,6cm

32 LaPetite 2 soners vinskap med vinbar for åpnede flasker. Frittstående S013 Vinskap med 2 soner med vinbar Glassdør med sort kabinett. Med glasstopp / hylle Med 5 lagringshyller Kompressorstyrt Tilnærmet lydløs H: 85cm B: 29,7cm D: 46,2cm Sowine 2 soners vinbar for åpnede flasker. Bordmodell SOWV2ECNL Vinbar med 2 soner H: 42,6cm B: 24,5cm S: 24,8cm Farge: Sort / Burgunder SOWV2ECNL Vinbar med 2 soner H: 42,6cm B: 24,5cm S: 24,8cm Farge: Sort / Champagne For ordre: eller faks: GEAPP AS Stanseveien 6B Oslo Tlf: Faks: www,geapp.com

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

PKS STANDARD SALGSVILKÅR

PKS STANDARD SALGSVILKÅR PKS STANDARD SALGSVILKÅR Standard salgs- og leveringsbetingelser ved kjøp fra selskap i PKS GROUP, herunder PKS Interiør AS, PKS Industri AS og Q-Railing Norge (heretter omtalt som «PKS»). Innledning Med

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP 2. UTGAVE 12/2012 1. PARTER I disse standard salgs-og leveringsbetingelser ( Standard salgsbetingelser ) er Optimera AS,

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING 3. BINDENDE SALGSAVTALE 4. SALGSGJENSTANDER 5. PRISER 6. BETALINGSBETINGELSER 7. BESTILLING 8. VARER MED STANDARD MÅL

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Standard avtalevilkår

Standard avtalevilkår RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 3 Standard avtalevilkår Versjon 1.0 10.03.2014 Hedmark og Oppland fylkeskommuner Standard avtalevilkår av 10.3.14 ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD

Detaljer

Ingen overraskelser. FOS tilbyr følgende;

Ingen overraskelser. FOS tilbyr følgende; Ingen overraskelser. FOS Full Option Service er et helt nytt reparasjons konsept fra ITW Construction Products AS. Intensjonen bak konseptet er at våre kunder skal oppleve enkelthet og forutsigbarhet når

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND

TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND Innhold 1 OMFANG 2 DEFINISJONER 3 GENERELLE BESTEMMELSER 4 PRODUKTEGENSKAPER 5 FRAKTBEREGNING 6 FRAKTBREV, MERKING OG EMBALLASJE 7 FARLIG GODS 8 PRIVATLEVERINGER

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS Same Day Time Definte Day Definite TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS TRANSPORTVILKÅR FOR DHL BIL INNLAND - PAKKER, STYKKGODS & PARTIGODS INNHOLD 1. OMFANG... 2 2. DEFINISJONER... 2 3. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Brannsikring - For elektriske installasjoner stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Branngjennomføring multi Branngjennomføring DS 90/120 mm er velegnet til en rekke

Detaljer