FORBRUKERPRISLISTE. enjoy life. Side by Side - Originalen. Vinskap. The art of cooking. Vinskap og vinoppbevaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBRUKERPRISLISTE. enjoy life. Side by Side - Originalen. Vinskap. The art of cooking. Vinskap og vinoppbevaring"

Transkript

1 FORBRUKERPRISLISTE enjoy life Side by Side - Originalen Vinskap Vinskap og vinoppbevaring The art of cooking Anbefalte utsalgspriser er inklusive mva. Frakt og miljøgebyr må tillegges prisene. Nettopriser er oppgitt eksklusive mva., frakt og miljøgebyr.

2 GEAPP Premium Line vinskap s Prisliste mars 2011 GE Side by Side kombiskap Bottom Freezer kombiskap Avfallskverner Tilbehør s komfyrer ILVE Innbyggingsovner Kaffemaskin Koketopper Frittstående komfyrer Ventilatorer Tilbehør s EuroCave vinskap Classic Compact LaPetite Sowine s

3 Salgsbetingelser 1. Ved bestilling av varer fra GEAPP AS forutsettes det at sluttkunde og forhandler erklærer seg enige i selskapets salgs- og leveringsbetingelser 2. Priser kan endres uten forvarsel. Bestillinger faktureres til bestillingsdagens gjeldende priser. For frakter til forhandler eller ved hjemleveranser benyttes dagens priser. 3. På forlangende må kjøper kunne stille garanti for riktig betaling, eventuelt forskuddsbetale før leveranse settes i produksjon. 4. Varene forblir GEAPPs eiendom inntil fullt oppgjør er registrert mottatt, enten hos GEAPP direkte eller dets factoringpartner. 5. GEAPP tar forbehold om endringer i produktspesifikasjoner som følge av endringer hos produsent. Endringer som medfører vesentlige endringer for kunde vil bli varslet. 6. Alle anbefalte utsalgspriser oppgis inkl mva. 7. Fraktpriser og miljøgebyrer oppgis eks mva. 8. Tvister kan gjennom Forbrukerrådets klageapparat bringes in for avgjørelse i bransjens reklamasjonsnemd. Dernest skal Oslo Byrett være verneting ved tvist mellom partene. 9. Det tas forbehold om trykkfeil i brosjyrer og prislister. Garantibestemmelser Garantibestemmelsene regulerer forbrukerens rettigheter over GEAPP AS ved kjøp av alle typer produkter fra GEAPP til privat bruk i Norge. 1. Garantitiden er 2 år fra den dagen kunden overtar produktet. Etter garantitidens utløp vil forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfirster fortsatt gjelde. 2. Kunden kan ikke gjøre krav på feil eller mangler dersom disse er en følge av: a. Installasjoner som ikke er utført i overensstemmelse med offentlige bestemmelser eller i strid med produktets monterings-/bruksanvisning. b. Installasjoner, inngrep eller reparasjoner er foretatt av ikke autorisert personell der dette kreves, og eller bruk av uoriginale reservedeler/tilbehør. c. Mangelfullt vedlikehold eller behandling i strid med monterings-/bruksanvisninger eller annen forsvarlig behandling. d. Normal slitasje e. Korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktige rom eller unormal vannkvalitet f. Plassering av produkt i strid med GEAPPs anbefalinger og angivelser i brosjyrer og bruks-/monteringsanvisninger. g. Uhell eller andre forhold etter levering som ligger utenfor GEAPPs kontroll. 3. Tvister som gjelder anvendelse av disse vilkår, kan gjennom Forbrukerrådets klageapparat bringes inn for bransjens reklamasjonsnemd. 4. GEAPP plikter å utbedre en mangel som måtte oppstå innenfor garanti-/reklamasjonsperioden, på de vilkår som er beskrevet i de følgende punkter. GEAPP forbeholder seg retten til å kontrollere om det faktisk er en mangel til stede. Hvis det konstateres at det ikke foreligger mangel, må forbrukeren betale for undersøkelsen og reparasjonen. Forbrukeren skal på forhånd ha blitt gjort oppmerksom på at han selv må dekke slike kostnader. Reklamasjoner skal meldes inn på eget serviceskjema. 5. GEAPPs plikt omfatter imidlertid ikke mangler som skyldes at forhandleren har forsømt å gi opplysninger eller gitt uriktige opplysninger, jfr. forbrukerkjøpslovens 16 b) og c). Det samme gjelder hvis mangelen skyl des skade eller andre forhold som produktet er påført etter at risikoen gikk over på forhandleren. I disse tilfellene står forhandleren selv ansvarlig. 6. Forbrukeren plikter å reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjonen må fremsettes senest to måneder etter at mangelen ble oppdaget. En reklamasjon må videre skje senest 2 år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger, er den absolutte fristen for å reklamere i henhold tilforbrukerkjøpslovens bestemmelser 5 år.

4 7. GEAPP eller den som handler på GEAPPs vegne, plikter å utbedre en mangel hos forbrukeren eller på et anvist verksted etter de følgende retningslinjer. Med mindre noe annet fremgår nedenfor, betaler GEAPP kostnadene for utbedringen. a. Mangelsutbedring uført hjemme hos forbrukeren: Slik utbedring vil gjelde produkter som ikke kan transporteres av forbrukeren uten vesentlig ulempe eller kostnader. Dersom produktet befinner seg mer enn 40 km fra nærmeste godkjente servicepunkt, vil eventuelle tilleggskostnader relatert til service bli belastet kunde. Forbrukeren plikter å stille produktet lett tilgjengelig for den som skal utføre mangelsut - bedringen. Plikten til å utføre vederlagsfri mangelsutbedring gjelder ikke hvis dette fører til urimelige kostnader for GEAPP. Urimelige kostnader kan relatere seg til utbedringen og/eller hvis produktet ikke kan nås med vanlig kommunikasjonsmiddel, via offentlig vei o.l. Slike merkostnader må eventuelt dekkes av forbrukeren selv. b. Mangelsutbedring utført på verksted: Produkter, som forbrukeren selv uten vesentlig ulempe kan hente og bringe, leveres til anvist verksted/leveringssted. Produkter, som ikke kan transporteres av forbrukeren uten vesentlig ulempe eller kostnader, mensom likevel må repareres på verksted, skal i mangel av annen avtale transporteres på rimeligste måte og for GEAPPs regning. Produktet skal være forsvarlig emballert. GEAPP er ikke ansvarlig for eventuelle skader på produktet som følge av transport til og fra verkstedet, eller skader på produktet som måtte oppstå under verkestedoppholdet. 8. GEAPP har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser for skade voldt av levert produkt. GEAPP erstatter ikke indirekte tap. Leveringsbetingelser 1. Kunde avgjør selv hvor levering skal finne sted, eller om kunde selv skal besørge frakt/henting direkte fra GEAPPs lager. Generelle fraktpriser og priser for henting fremgår av separatprisliste. Hvis fraktpriser inngår i totalprisen skal dette være angitt spesielt. 2. Hjemleveranse kan være til kundens adresse/gateplan, eventuelt inn av dør. Hvis kunde vil benytte annen transportør enn den GEAPP benytter, må kunde selv besørge frakt og betale transportør direkte. 3. Hjemleveranse inn av dør forutsetter i utgangspunktet at kunde selv stiller med tilstrekkelig antall personer for å bistå ved innbæring. Kunde er alltid selv ansvarlig for å dekke til gulv/trapper etc, samt klargjøre for innbæring for å unngå skader på leilighet eller produkt.skader, også skader på produkt under innbæring besørget av kunde selv, er kundes ansvar. 4. Kunde er ansvarlig for å inspisere varen ved varemottak og før innbæring. Ved eventuell synlig skade på emballasje skal dette noteres på fraktbrevet og produktet inspiseres umiddelbart. Skader på produktet skal noteres på fraktbrevet, og uten opphold meldes GEAPP. Ved skade og rapportering skal det foreligge bilde av emballasje og skade på produktet. 5. GEAPP vil i alle tilfeller kunne bistå med hjemleveransen, og besørge at transportør stiller med tilstrekkelig mannskap og utstyr for å kunne gjennomføre leveransen. I alle tilfeller, også når kunde selv skal besørge inn bæring, skal eget hjemleveranseskjema benyttes. Hjemleveranseskjemaet skal være utfylt og signert innen de tidsfrister som settes av GEAPP. Ufullstendige eller manglende skjemaer som medfører ekstrakostnader vil etterfaktureres ansvarlig bestiller av varen. Dette gjelder også ekstra kostnader til transport og lagerleie som følge av dette. 6. Ved mottakelse av korrekt utfylt hjemleveranseskjema vil GEAPP gi fast pris på leveransen. Leveransen belastes ansvarlig bestiller. 7. Også når transportør besørger hjemleveransen skal varene besiktiges før innbæring. Eventuelle skader på produktet skal noteres på fraktbrevet. Transportørens frister for rapportering skal overholdes, normalt er dette 7 dager. Etter dette bortfaller klageretten. Eventuelle skader som oppstår ved innbæring av transportør er et forhold mellom kunde og transportør. 8. Transportør kopler ikke til nye produkter, demonterer heller ikke gamle. Dette skal utføres av autorisert personell. Eventuelle returer som ikke er forhåndsavtalt gjennom hjemleveranseskjemaet vil bli et forhold mellom kunde og transportør. 9. Eventuelle tilpasninger av varen og tilpasninger ved plassering av varen er kundens ansvar. 10. GEAPP er ikke ansvarlig for leveransedato og tidspunkt, og kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle kostnader for bundet med forsinkede leveranser fra transportør. 11. Ved eventuell endring av avtalt leveranse, skal dette varsles senest 7 virkedager før leveranse opprinnelig skulle finne sted. Eventuelle merkostnader ved for sent varsel, blir belastet ansvarlig bestiller. 12. For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende kr 500 eks. mva. 13. Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

5 Frakter 1. Generelle fraktsatser levert butikk. Fraktprisene beregnes etter postnummer og produktets netto listepris, før eventuelle rabatter. Fraktpriser oppgis eks mva. a = 6% b = 7% c = 8% d = 10% 2. Frakter ved hjemlevering til forbruker a. Produkter under 40 kg i. Generell fraktsats + kr. 350,- b. Alle andre produkter i. Generell fraktsats + kr. 950,- ii. Det forutsettes at forbruker stiller med minimum 2 personer til å foreta innbæringen iii. Dersom transportør også skal forestå innbæring, skal dette være avtalt på forhånd, og hjemleveranseskjema skal være fylt i, signert og returnert GEAPP i god tid før levering forventes finne sted. Mannskap til innbæring faktureres med kr. 550,-pr/mann/påbegynt time. Ufullstendige eller mangelfullt utfylte skjemaer som medfører ekstrakostnader fra transportør vil bli etterfakturert forhan dler. Dette gjelder også dersom forbruker ikke stiller med bæremannskap som avtalt. c. Utsettelse i. Utsettelse av leveranse skal være skriftlig informert GEAPP AS minst 7 virked ager før opprinnelig avtalt levering fra lager. Merkostnader som følge av for sen eller mangelfull informasjon om eventuell leveringsutsettelse blir belastet forhandler. d. Forsinket leveranse i. GEAPP AS har ikke ansvar for eventuelle merkostnader som følge av forsinket leveranser fra transportør. 3. Pris ved bruk av kranbil på forespørsel hvor dette er mulig 4. Priser ved henting på lager a. Ekspedisjonsgebyr kr. 350,- pr ordre. Retur 1. Varer som ikke omfattes av reklamasjon, eller som ikke skyldes feil fra GEAPP AS sin side, tas normalt ikke i retur. 2. Ved eventuell avtale om retur, krediteres 75% av det fakturerte nettobeløp fratrukket utgående frakter. Returomkostninger på kr. 500,- tilkommer. Skyldes feilen GEAPP AS, krediteres faktura med 100%. Retur varer skal være pakket i originalemballasje og tydelig merkes med opprinnelig ordre og fakturanummer. 3. Seneste frist for retur er 2 måneder fra varen ble sendt fra lager.

6 GEAPP vinskap er en perfekt match for dine gode viner. Forskjellen på lagring og oppbevaring av vin er at lagring skal forbedre vinens kvalitet gjennom modning, mens oppbevaring har som mål å bevare vinens kvalitet i tiden fra en blir innkjøpt til den blir drukket. Høyskap s. 7 Side by Side vinskap s. 7 Vinskap med 2 kjølesoner s. 8 Vinskap med 1 kjølesone s. 8 Vinskap med 30 cm bredde s. 8 6

7 GEA166TSS - Frittstående høyskap - 2 temperatursoner GEA166TSS Vinskap med 2 kjølesoner Stål dør med sort kabinett. Kapasitet inntil 154 flasker. Kompressorstyrt Høyrehengslet H:176cm B: 59,5cm GEA2TVS - Til plassering under benk/nisje 2 temperatursoner GEA2TVS Vinskap med 2 separate kjølesoner Stål dør med sort kabinett. Kapasitet inn til 36 flasker Kompressorstyrt H: 86,5cm B: 59,5cm GEA2TBS - Til plassering under benk/nisje 2 temperatursoner GEA2TBS Vinskap med 2 separate kjølesoner Kombinert vin og mineralvann Kapasitet venstre sone: Inntil 57 33cl bokser Kapasitet høyre side: Inntil 18 stk Stål dør med sort kabinett Kompressorstyrt H: 86,5cm B: 59,5cm

8 GEA45TSS - Til plassering under benk/nisje 2 temperatursoner GEA45TSS Vinskap med 2 separate kjølesoner Stål dør med sort kabinett. Kapasitet inn til 44 flasker Kompressorstyrt H: 86,5cm B: 59,5cm GEA45TSSV Samme modell. Venstrehengslet GEA45ESS - Til plassering under benk/nisje 1 temperatursone GEA45ESS Vinskap med 1 kjølesone Stål dør med sort kabinett. Kapasitet inn til 50 flasker Kompressorstyrt H: 86,5cm B: 59,5cm GEA45ESSV Samme modell. Venstrehengslet GEA18ESS - Til plassering under benk/nisje 1 temperatursone GEA18ESS Vinskap med 1 kjølesone Stål dør med sort kabinett. Kapasitet inn til 18 flasker Kompressorstyrt H: 86,5cm B: 29,5cm GEA18ESSV Samme modell. Venstrehengslet 8

9 Helt siden Thomas Edison oppfant lyspæren har kvalitet, produktutvikling og design vært nøkkelfaktorer for GE. GE er et innovativt selskap som leder an utviklingen innenfor alle de arenaer selskapet er representert. GE lanserte det første Side by Side skapet med vann og is til verdensmarkedet allerede i Velger du GE, velger du kvalitet. Classic s. 10 Profile s. 11 Monogram s. 12 Bottom Freezer s. 12 Avfallskverner s. 13 Tilbehør s. 13 9

10 General Electric - Classic serien Side by Side - Classic A energi Modell FrontSteel* GCE23LGFSS Stålfronter med avrundede hjørner. Korte håndtak SolidSteel GCE23LGFSSH Stål heldekk med avrundede hjørner stål. Lange håndtak CleanSteel GCE23LGFLS CleanSteel TM front med avrundede hjørner. Grå dispenser, grå sider, Long handle KH21-23 Lange stålhåndtak *Kan leveres med Long handle (KH21-23) FrontSteel SolidSteel CleanSteel Side by Side - Classic A+ energi Modell White* GCE21XGFWW Hvitt skap med hvit dispenser. Blank front. A+ energi Black* GCE21XGFBB Sort skap med sort dispenser. Blank front. A+ energi Long handle KH21-23 Lange stålhåndtak *Kan leveres med Long handle (KH21-23) White Black 10

11 General Electric - Profile serien Side by Side - Profile A energi Modell White* PCE23VGFWW Hvitt skap med hvit dispenser. Blank front Black* PCE23VGFBB Sort skap med sort dispenser. Blank front FrontSteel* PCE23CGFSS Stålfronter med avrundede hjørner. Grå disp.. Korte håndtak SolidSteel PCE23VGFSSH Stål heldekk med avrundede hjørner. Grå disp. Lange håndtak FrontSteel Design PCE23VGFFRDS Stålfront DESIGN. Rette hjørner. Stål dispenser & fotlist SolidSteel Design PCE23VGFHEDS Stål heldekk DESIGN. Rette hjørner. Stål dispenser & fotlist Col. FrontSteel PCE23VGFFRDR Stålfront DESIGN. Rette hjørner. Stål dispenser & fotlist. Lakkert RAL* Col. SolidSteel PCE23VGFHEDR Stål heldekk DESIGN. Rette hjørner. Stål dispenser & fotlist. Lakkert RAL* FrontSteel Int.Handle PIE23VGFSV Stålfronter med rette hjørner. Sort dispenser med stålramme Long handle KH21-23 Lange stålhåndtak *Kan leveres med Long handle (KH21-23) Bestilling av lakkert RAL har leveringstid ca 8-12 uker. Ønsket RAL kode må oppgis ved bestillingen. White Black FrontSteel SolidSteel FrontSteel Design SolidSteel Design FrontSteel Integrated handles Colored FrontSteel Design Colored SolidSteel Design 11

12 General Electric - Monogram Side by Side - Monogram A energi Modell MonogramLarge ZSEB420DY Sort skap med sort dispenser. Evaporator i toppen* MonogramLarge FrontSteel ZSEP420DYSS Stålfronter med sort dispenser. Evaporator i toppen Monogram XL ZSEB480DY Sort skap med sort dispenser. Evaporator i toppen* Monogram XL FrontSteel ZSEP480DYSS Stålfronter med sort dispenser. Evaporator i toppen * For montering av panelfrontering Monogram er bestillingsvare MonogramLarge Monogram Large FrontSteel Monogram XL Monogram Xl FrontSteel General Electric - Bottom Freezer Bottom Freezer A energi Modell FrenchDoor PFCE1NJDSS Stål front med sorte sider. Stål dispenser. Ismaskin Bottom Freezer 12

13 General Electric - Avfallskverner Avfallskverner GFC Modell Beskrivelse Anb. utpris GFC501F Avfallskvern 0,5 HK GFC701F Avfallskvern 0,75 HK GFC1001F Avfallskvern 1 HK GEAVB Luftbryter for nedfelling GEAVB GFC501F GFC701F GFC1001F General Electric - Tilbehør Tilbehør GE INST Installasjonsslange for SxS 10mm Pex 1 / 2-7 / 16 gjenge WR02X V dispenserpære (modeller etter 2002) S6/10BB 230V dispenserpære (modeller før 2002) 45.- GXRTQ Vannrensefilter for ekstern montering MWF Vannrensefilter for integrert montering GSWF Vannrensefilter for PFCE1NJD Bottom Freezer (Før 2010) MSWF Vannrensefilter for Profile PCE23VGF, PIE23VGF, PSE25VGC, PFCE1NJD (2010) WC03X10002 Sprutbeskytter GE GFC avfallskvern WC11X10001 Propp til utslagsvask GE GFC avfallskvern (Etter 2008)

14 ILVE representerer det ypperste av kvalitet og italiensk design. I mer enn 30 år har ILVE levert håndlagde produkter til verdensmarkedet og tilbyr et rikt sortiment av frittstående komfyrer, innbyggingsovner, koketopper med gass, keramikk eller induksjon, espressomaskin i ILVE design. ILVE er skreddersøm og leveringstid på bestilte produkter er ca 4 uker. Innbyggingsovner Hi-Tech s. 15 Innbyggingsovner Nostalgie s. 16 Koketopper (gass, induksjon) s Kaffemaskin s. 18 Frittstående komfyrer s. 18 Ventilalorer og bakvegger s. 27 Tilbehør s

15 Innbyggingsovner - Hi-Tech 600LMP/I Ovn 60cm. Vribrytere. Stål LVG/I Ovn 60cm. Vribrytere. Stål. GASS SSXMP/I Ovn 60cm. Pop out brytere. Stål LSPY Ovn 60cm. Pyrolyse. Pop out brytere. Stål D600WMP/I Ovn 60cm. Dobbel. Med grillovn. Stål WMP/I Ovn 60cm. Dobbel. Stål SSXMP/I Ovn 90cm. Pop out brytere. Stål. Sidebetjent WMP/I Ovn 90cm. Vribrytere. stål. Toppbetjent D900WMP/I Ovn 90cm. Dobbel Stål. Toppbetjent

16 Innbyggingsovner - Nostalgie 600NMP Nostalgi ovn 60cm. Vribrytere NVG Nostalgi ovn 60cm. Vribrytere. GASS Leveres i fargene: Stål (X), grafitt (M), antikkhvit (A), burgunder (RB), blå (BL), grønn (VS), kobber (RM) D600NMP/M Nostalgi ovn 60cm. Dobbel. Med grillovn. Grafitt NMP/I Ovn 60cm. Dobbel. Stål NMP/X Nostalgi ovn 90cm. Vribrytere Leveres i fargene: Stål (X), grafitt (M), antikkhvit (A), burgunder (RB), blå (BL), grønn (VS), kobber (RM) 900CMP Nostalgi ovn 90cm. Vribrytere Leveres i fargene: Stål (X), grafitt (M), antikkhvit (A), burgunder (RB), blå (BL), grønn (VS), kobber (RM) D900NMP/X Nostalgi ovn 90cm. Dobbel. Vribrytere Leveres i fargene: Stål (X), grafitt (M), antikkhvit (A), burgunder (RB), blå (BL), grønn (VS), kobber (RM) Brytere Brytere og håndtak leveres i messing som standard, men kan også leveres med krom eller bronse. Sett X etter varenr om krom ønskes Sett Y etter varenr om bronse ønskes. NB! Pris på forespørsel. NB! Innbyggingsovner i stål leveres kun med kromfargede brytere og håndtak. 16

17 Koketopper HV60TC Keramisk topp 60cm. Touchpanel HVI60TC Induksjonstopp. 60cm. Touchpanel HV90TC Keramisk topp. 90cm. Touchpanel HVI90TC Induksjonstopp. 90cm. Touchpanel HP65C/X Gasstopp 60cm. Wok + 3 bluss HP65CN* Nostalgi gasstopp 60cm. Wok + 3 bluss Nedfellbar. Stål HP95PC/X Gasstopp 90cm. FB + 4 bluss HP95PCN* Nostalgi gasstopp 90cm. FB + 4 bluss Nedfellbar. Stål HP95C/X Gasstopp 90cm. Wok + 4 bluss HP95CN* Nostalgi gasstopp 90cm. Wok + 4 bluss Nedfellbar. Stål HP95FC/X Gasstopp 90cm. FT + FB + 4 bluss HP95FCN* Nostalgi gasstopp 90cm. FB + FT bluss. Nedfellbar. Stål *Brytere Brytere og håndtak leveres i messing som standard, men kan også leveres med krom Sett X etter varenr om krom ønskes 17

18 Koketopper P965-6 Kokeblokk 90cm. Wok + 5 bluss. Stål P965 Kokeblokk 90cm. Wok + FB + 3 bluss. Stål P965F Kokeblokk 90cm. Wok + FT + 3 bluss. Stål P965B Kokeblokk 90cm. Wok + BQ + 3 bluss. Stål P965V Kokeblokk 90cm. Wok + KER + 3 bluss. Stål Espressomaskin Modell Beskrivelse Anb. utpris ES645S Espressomaskin med kvern. Stål. Halvautom ES645SM Espressomaskin med kvern. Grafitt. Halvautom ES645SA Espressomaskin med kvern. Antikkhv. Halvautom ES645SRB Espressomaskin med kvern. Burgunder. Halvautom Komfyrer Trendline* L W T60L/T60W MP Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss. Stål T60L/T60W VG Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss. Stål. GASS L W T90L/T90W MP Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss T90FL/T90FW MP Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss T90L/T90W VG Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn T90FL/T90FW VG Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn L W TD90L/TD90W MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bluss TD90FL/TD90FW MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bluss TD90L/TD90W VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bl. Gass TD90FL/TD90FW VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bl. Gass Design* Trendline kan leveres med t0 ulike design på stekeovnsdørene. L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: T90LMP/I. Dør med L design 18

19 Komfyrer Professional Plus Hi-Tech* PF PL PW PF/PL/PW 60MP Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss PF/PL/PW E60MP Komfyr 60cm. 4 soner keramisk PF/PL/PW I60MP Komfyr 60cm. 4 soner induksjon PF/PL/PW 60VG Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss. Gass Design* Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PF60MP. Dør med F design Farge* For stål. Sett /I etter varekode For grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design PF/PL/PW 906MP Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss PF/PL/PW 90MP Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss PF 900 PL 900 PW PF/PL/PW 90FMP Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss PF/PL/PW 90BMP Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss PF/PL/PW90RMP Komfyr 90cm. Wok + Frityr + 3 Bluss PF/PL/PW 90VMP Komfyr 90cm. W, Keramisk sone+3 bluss PF/PL/PW E90MP Komfyr 90cm. 5 soner keramisk PF/PL/PW I90MP Komfyr 90cm. 5 soner induksjon PF/PL/PW 906VG Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss. Gassovn PF/PL/PW 90VG Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn PF/PL/PW 90FVG Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn PF/PL/PW 90BVG Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn PF/PL/PW 90VVG Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bl. Gassovn Design* Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PF90FMP. Dør med F design Farge* For stål. Sett /I etter varekode For grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design PDF PDL PDW PDF/PDL/PDW 906MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + 4 Bluss PDF/PDL/PDW 90MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 90FMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 90BMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Grill + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 90RMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Frityr + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 90VMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Keramisk sone + 3 Bluss PDF/PDL/PDW E90MP Dobbel Komfyr 90cm soner keramisk PDF/PDL/PDW I90MP Dobbel Komfyr 90cm soner induksjon PDF/PDL/PDW 906VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + 4 Bluss. Gassovn PDF/PDL/PDW 90VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn PDF/PDL/PDW 90FVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn PDF/PDL/PDW 90BVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn PDF/PDL/PDW 90VVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + Keram sone + 3 Bluss. Gassovn Design* Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PDF90FMP. Dør med F design 19 Farge* For stål. Sett /I etter varekode For grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design

20 1500 Prisliste mars PDF PDL PDW PDF/PDL/PDW 1006MP Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss PDF/PDL/PDW 100FMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 100SMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + CDF + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 100BMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 100RMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Frityr + 3 Bluss PDF/PDL/PDW 100VMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keramisk. sone + 3 Bl PDF/PDL/PDW E100MP Dobbel Komfyr 100cm soner keramisk PDF/PDL/PDW I100MP Dobbel Komfyr 100cm soner induksjon PDF/PDL/PDW 1006VG Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss. Gass PDF/PDL/PDW 100FVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss. Gass PDF/PDL/PDW 100SVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + CDF + 3 Bluss. Gass PDF/PDL/PDW 100BVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gass PDF/PDL/PDW 100VVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keram. + 3 Bluss. Gass Design* Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PDF10SMP. Dør med F design Farge* For stål. Sett /I etter varekode5for grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design PF PL PW PF/PL/PW 1207MP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss PF/PL/PW 120FMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss PF/PL/PW 120SMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + CDF + 3 Bluss PF/PL/PW 120FRMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + Frityr + 3 Bluss PF/PL/PW 120BMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss PF/PL/PW 120RMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Frityr + FT + 3 Bluss PF/PL/PW 120VMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keramisk sone + 4 Bluss PF/PL/PW 1207VG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss. Gass PF/PL/PW 120FVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss. Gass PF/PL/PW 120SVG Dobbel Komfyr 120cm Wok+FB + CDF + 3 Bluss Gass PF/PL/PW 120BVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss. Gass PF/PL/PW 120VVG Dobbel Komfyr 120cm Wok+Keram. sone+4 Bluss. Gass *Design Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PF120SMP. Dør med F design *Farge For stål. Sett /I etter varekode For grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design 20

21 PF/PL/PW 150FMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss PF/PL/PW 150SMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + CDF + 4 Bluss PF PF/PL/PW 150FSMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bluss PF/PL/PW 150FRMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FT + Frityr + 4 Bluss PF/PL/PW 150BMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss PL 750 PF/PL/PW 150VMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Keram sone + 4 Bl PF/PL/PW 150FVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss. Gass PF/PL/PW 150SVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + CDF + 4 Bluss. Gass PF/PL/PW 150FSVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bl Gass PF/PL/PW 150BVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bl. Gass PF/PL/PW 150VVG Dobbel Komfyr 150cm Wok+FB + Keram sone + 4 Bl. Gass PW *Design Professional Plus Hi Tech kan leveres med tre ulike design på stekeovnsdørene. F, L og W. Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PF120SMP. Dør med F design *Farge For stål. Sett /I etter varekode For grafitt. Sett /M etter varekode. Kun tilgjengleig på F design. For sort eller hvit. Sett N (sort) eller B (Hvit) etter varekode. Kun tilgjengelig på W design PTW PTW/PTQ1006MP Trippel Komfyr 100cm Grillovn. 2 Wok + 4 Bl PTW/PTQ100FMP Trippel Komfyr 100cm Grillovn. Wok + FT + 3 Bl PTWE/PTQE100MP Trippel Komfyr 100cm Grillovn. 6 soner Keramisk PTWI/PTQI100MP Trippel Komfyr 100cm Grillovn. 6 soner induksjon PTQ Design Professional Plus Hi Tech PT kan leveres med to ulike design på stekeovnsdørene. W og Q Det er kun bosktaven for respektive design som skal brukes i art.nr Eks: PTW1006MP. Dør med W design Farge For stål. Sett /I etter varekode For sort. Sett /N etter varekode. For antikkhvit. Sett /A etter varekode Komfyrer Professional Plus Nostalgie PN60MP Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss PNE60MP Komfyr 60cm. 4 soner keramisk PNI60MP Komfyr 60cm. 4 soner induksjon PN60VG Komfyr 60cm. Wok + 3 Bluss. Gassovn

22 PN906MP Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss PN90MP Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss PN90FMP Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss PN90BMP Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss PN90RMP Komfyr 90cm. Wok + Frityr + 3 Bluss PN90VMP Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss PNE90MP Komfyr 90cm. 5 soner keramisk PNI90MP Komfyr 90cm. 5 soner induksjon PN906VG Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss. Gassovn PN90VG Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn PN90FVG Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn PN90BVG Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn PN90VVG Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss. Gassovn PDN906MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + 4 Bluss PDN90MP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bluss PDN90FMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bluss PDN90BMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Grill + 3 Bluss PDN90RMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Frityr + 3 Bluss PDN90VMP Dobbel Komfyr 90cm Wok + Keramisk sone + 3 Bluss PDNE90MP Dobbel Komfyr 90cm soner keramisk PDNI90MP Dobbel Komfyr 90cm soner induksjon PDN906VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + 4 Bluss. Gassovn PDN90VG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn PDN90FVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn PDN90BVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn PDN90VVG Dobbel Komfyr 90cm Wok + Keramisk sone + 3 Bl. Gassovn PDN1006MP Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss PDN100FMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss PDN100SMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Coup De Feu + 3 Bluss PDN100BMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss PDN100RMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Frityr + 3 Bluss PDN100VMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keramisk sone + 3 Bluss PDNE100MP Dobbel Komfyr 100cm soner keramisk PDNI100MP Dobbel Komfyr 100cm soner induksjon PDN1006VG Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss. Gassovn PDN100FVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn PDN100SVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Coup De Feu + 3 Bluss. Gassovn PDN100BVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn PDN100VVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keramisk sone + 3 Bl. Gassovn

23 PN1207MP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss PN120FMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss PN120SMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + Coup De Feu + 3 Bluss PN120FRMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + Frityr + 3 Bluss PN120BMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss PN120VMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keramisk sone + 4 Bluss PN1207VG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss. Gassovn PN120FVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss. Gassovn PN120SVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + CDF + 3 Bluss. Gassovn PN120BVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss. Gassovn PN120VVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keram sone+4 Bl. Gassovn PN150FMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss PN150SMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + Coup De Feu + 4 Bluss PN150FSMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bluss PN150FRMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FT + Frityr + 4 Bluss PN150BMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss PN150VMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Keramisk sone + 4 Bluss PN150FVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss. Gassovn PN150SVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + CDF + 4 Bluss. Gassovn PN150FSVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bluss. Gassovn PN150BVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss. Gassovn PN150VVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Keram sone + 4 Bl. Gassovn Fargevalg Professional Plus Nostalgie Komfyr: Nostalgie leveres i fargene: Stål (X) Grafitt (M) Antikkhvit (A) Rød (RB) Blå (BL) Grønn (VS) Sort (N) Hvit (B) For bestilling sett bokstaver i parentes etter / i varekoden. Eks. PDN90FMP/MX = Grafitt farge Brytere / Håndtak: Brytere og håndtak leveres i messing som standard, men kan leveres med: Krom. (X) Bronse. (Y). Pris på forespørsel. For bestilling sett bokstaver i parentes etter fargevalg. Eks. PDN90FMP/MY = Grafitt farge, *bronse brytere og håndtak. Ovn i stål kan kun leveres med krom brytere og håndtak. 23

24 Prisliste mars 2011 Komfyrer Majestic / Majestic Techno 70cm dybde MT M M/MT 906DMP Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss M/MT 90PDMP Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss M/MT 90FDMP Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss M/MT 90RDMP Komfyr 90cm. Wok + Frityr + 3 Bluss M/MT 90BDMP Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss M/MT 90VDMP Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss M/MTE 90MP Komfyr 90cm. 5 soner keramisk M/MTI 90MP Komfyr 90cm. 5 soner induksjon M/MT 906DVG Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss. Gassovn M/MT 90PDVG Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn M/MT 90FDVG Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn M/MT 90BDVG Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn M/MT 90VDVG Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss. Gassovn MTD MD MD/MTD 1006DMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss MD/MTD 100FDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss MD/MTD 100SDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Coup De Feu + 3 Bluss MD/MTD 100RDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Frityr + 3 Bluss MD/MTD 100BDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss MD/MTD 100VDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keramisk sone + 3 Bluss MD/MTDE 100MP Dobbel Komfyr 100cm soner keramisk MD/MTDI 100MP Dobbel Komfyr 100cm soner induksjon MD/MTD 1006DVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss. Gassovn MD/MTD 100FDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn MD/MTD 100SDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + CDF + 3 Bluss. Gassovn MD/MTD 100BDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn MD/MTD 100VDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keram sone + 3 Bl. Gassovn MT M M/MT 1207DMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss M/MT 120FDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss M/MT 120SDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + Coup De Feu + 3 Bluss M/MT 120FRDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + Frityr + 3 Bluss M/MT 120BDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss M/MT 120VDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keramisk sone + 4 Bluss M/MT 1207VG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss. Gassovn M/MT 120FVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss. Gassovn M/MT 120SVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + CDF + 3 Bluss. Gassovn M/MT 120BVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss. Gassovn M/MT 120VVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keram sone + 4 Bl. Gassovn

25 Prisliste mars 2011 MT M M/MT150 FDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss M/MT150 SDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + Coup De Feu + 4 Bluss M/MT150 FSDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + Coup De Feu + 3 Bluss M/MT150 FRDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FT + Frityr + 4 Bluss M/MT150 BDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss M/MT150 VDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Keramisk sone + 4 Bluss M/MT150 FDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss. Gassovn M/MT150 SDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + CDF + 4 Bluss. Gassovn M/MT150 FSDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bl. Gassovn M/MT150 BDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss. Gassovn M/MT150 VDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB+ Keram sone+4 Bl Gassovn Komfyrer Majestic Country 70cm dybde MC906MP Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss MC90PDMP Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss MC90FDMP Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss MC90RDMP Komfyr 90cm. Wok + Frityr + 3 Bluss MC90BDMP Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss MC90VDMP Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss MCE90MP Komfyr 90cm. 5 soner keramisk MCI90MP Komfyr 90cm. 5 soner induksjon MC906DVG Komfyr 90cm. 2 Wok + 4 Bluss. Gassovn MCT90PDVG Komfyr 90cm. Wok + FB + 3 Bluss. Gassovn MC90FDVG Komfyr 90cm. Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn MC90BDVG Komfyr 90cm. Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn MC90VDVG Komfyr 90cm. Wok + Keramisk sone + 3 Bluss. Gassovn MCD1006DMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss MCD100FDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss MCD100SDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Coup De Feu + 3 Bluss MCD100RDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Frityr + 3 Bluss MCD100BDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss MCD100VDMP Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keram sone + 3 Bluss MCDE100MP Dobbel Komfyr 100cm soner keramisk MCDI100MP Dobbel Komfyr 100cm soner induksjon MCD1006DVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + 4 Bluss. Gassovn MCD100FDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + FT + 3 Bluss. Gassovn MCD100SDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + CDF + 3 Bluss. Gassovn MCD100BDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Grill + 3 Bluss. Gassovn MCD100VDVG Dobbel Komfyr 100cm Wok + Keram sone+3 Bl. Gassovn

26 MC1207DMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss MC120FDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss MC120SDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + Coup De Feu + 3 Bluss MC120FRDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + Frityr + 3 Bluss MC120BDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss MC120VDMP Dobbel Komfyr 120cm Wok + Keramisk sone + 4 Bluss MC1207VG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + 4 Bluss. Gassovn MC120FVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FT + 4 Bluss. Gassovn MC120SVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + FB + CDF + 3 Bl. Gassovn MC120BVG Dobbel Komfyr 120cm Wok + Grill + 4 Bluss. Gassovn MC120VVG Dobbel Komfyr 120cm Wok+ Keram sone+4 Bl. Gassovn MC150FDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss MC150SDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + Coup De Feu + 4 Bluss MC150FSDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + Coup De Feu + 3 Bluss MC150FRDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FT + Frityr + 4 Bluss MC150BDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss MC150VDMP Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Keramisk sone + 4 Bluss MC150FDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + 4 Bluss. Gassovn MC150SDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + CDF + 4 Bluss. Gassovn MC150FSDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + FT + CDF + 3 Bl. Gassovn MC150BDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB + Grill + 4 Bluss. Gassovn MC150VDVG Dobbel Komfyr 150cm Wok + FB+ Keram sone+4 Bl. Gassovn Fargevalg Majestic, Majestic Techno, Majestic Country Komfyr Majestic/Majestic Techno og Majestic Country leveres i fargene: Stål (X) Grafitt (M) Antikkhvit (A) Rød (RB) Blå (BL) Grønn (VS) For bestilling sett bokstaver i parentes etter / i varekoden. Eks. MD100FMP/MX = Grafitt farge Brytere/håndtak/pyntelister Majestic Techno: Brytere og håndtak i rustfritt stål. Uansett farge Majestic/Majestic Country: Brytere, håndtak og pyntelister leveres i messing som standard, men kan leveres med: Krom. (X) Bronse (Y). Pris på forespørsel. For bestilling sett bokstaver i parentes etter fargevalg. Eks. MD100FMP/M = Grafitt farge, messing-brytere, håndtak og pyntelister Ovn i stål kan kun leveres med krom brytere, håndtak og pyntelister. 26

27 Kjøkkenventilatorer AG60 Ventilator 60cm. Professional AG90 Ventilator 90cm. Professional AG100 Ventilator 100cm. Professional AG120 Ventilator 120cm. Professional AG150 Ventilator 150cm. Professional AGQ60 Ventilator 60cm. Skråstilt. Quadra AGQ90 Ventilator 90cm. Skråstilt. Quadra AGQ100 Ventilator 100cm. Skråstilt. Quadra AGQ120 Ventilator 120cm. Skråstilt. Quadra AGQ150 Ventilator 150cm. Skråstilt. Quadra AM90 Ventilator 91,1cm. Majestic. Dybde 60cm AM100 Ventilator 100cm. Majestic. Dybde 60cm AM120 Ventilator 121,6cm. Majestic. Dybde 60cm AM150 Ventilator 151,1cm. Majestic. Dybde 60cm Professional og Majestic kjøkkenventilatorer er tilgjengelige i følgende farger: Stål (I), grafitt (M), antikkhvit (A), burgunder (RB), blå (BL), grønn (VS) For bestilling sett bokstav i parentes etter varekoden. Eks: AG100/M = Grafitt farge IAG90 Ventilator for integrering 90cm IAG120 Ventilator for integrering 120cm IAG150 Ventilator for integrering 150cm Leveres komplett med underdel i stål med fettfilter, motor med feste og IR fjernkontroll Bakvegger (Professional Plus, Majestic) AP460 Bakvegg 60cm. Stål. For Professional og Quadra AP490 Bakvegg 90cm. Stål. For Professional og Quadra AP4100 Bakvegg 100cm. Stål. For Professional og Quadra AP4120 Bakvegg 120cm. Stål. For Professional og Quadra AP4150 Bakvegg 150cm. Stål. For Professional og Quadra AM490 Bakvegg 91,1cm. Stål. For Majestic AM4100 Bakvegg 100cm. Stål. For Majestic AM4120 Bakvegg 121,6cm. Stål. For Majestic AM4150 Bakvegg 151,1cm. Stål. For Majestic

28 Tilbehør A/006/02 Stekeplate med rill 28 x 34cm A/006/04 Stekeplate med rill 28 x 28cm (1) A/006/06 Stekeplate flat 28 x 28 cm A/006/08 Stekeplate flat 28 x 34 cm G/040/01 Lokk til Frytop (FT) (2) A/076/02 Kullfilter ILVE hette 800m 3 (eldre modeller) G/076/09 Kullfilter ILVE hette 1000m A/092/34 Wokholder / forhøyer (3) A/092/52 Smørsmelterist (4) A/092/60 Bacon Grillrist - 60 cm A/092/61 Bacon Grillrist - 90 cm (5) A/418/00 Pizzaplate - 60 cm A/418/02 Pizzaplate - 90 cm G/422/12/16 Løveføtter i messing. Pris pr stk (7) G/422/12/08 Løveføtter i krom. Pris pr stk (7) A/484/01 Eikefjøl til Frytop (FT) (8) G/002/02 Vapeur 2 seksjoners (9) G/092/81 Rist til fiskterrin (10) KGS60 Teleskopskinner 60 cm. For ovner før 2005 (11) KGS90 Teleskopskinner 90 cm. For ovner før 2005 (11) KGS60C Teleskopskinner 60 cm. (11) KGS90C Teleskopskinner 90cm. (11) S/146/00 Stekeplate dyp - 60 cm S/146/04 Stekeplate dyp - 90 cm S/146/08 Stekeplate grunn - 90 cm S/146/18 Stekeplate grunn - 60 cm AMC-90 Handrail for Majestic. 91,1cm. Messing. For krom er varenr: AMC90X (12) AMC-100 Handrail for Majestic. 100cm. Messing. For krom er varenr: AMC100X. (12) AMC-120 Handrail for Majestic. 121,6cm. Messing. For krom er varenr: AMC120X. (12) AMC-150 Handrail for Majestic. 151,1cm. Messing. For krom er varenr: AMC150X. (12) A/017/23/08 Skjøterør for ventilator Professional cm A/017/20/08 Skjøterør for ventilator Professional cm og alle Majestic APZ60/14 Gulvsokkel 60cm. Stål. Høyde 14cm APZ90/14 Gulvsokkel 90cm. Stål. Høyde 14cm APZ100/14 Gulvsokkel 100cm. Stål. Høyde 14cm APZ120/14 Gulvsokkel 120cm. Stål. Høyde 14cm APZ150/14 Gulvsokkel 150cm. Stål. Høyde 14cm

29 Franske EuroCave fremstår i dag som verdens ledende produsent av vinskap for lagring og oppbevaring. Siden starten for mer enn 30 år siden har EuroCave bygget opp ekspertise innen vinskapsproduksjon som få andre kan måle seg mot. Deres kunnskap om vin, vinens modning, aldring og krav til oppbevaring, er hensyntatt i alle deres vinskap. Ikke rart at ledende restauranter verden over velger EuroCave når vin skal lagres for kortere eller lengre tid. Classic vinskap s Compact vinskap s. 31 LaPetite vinskap s. 31 Sowine vinbar s

30 Classic small - 1 temperatursone. Frittstående V083 Frittstående vinskap med 1 kjølesone Glassdør med sort kabinett. Med 5 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 87,6cm B: 65,4cm Classic medium - 1 temperatursone. Frittstående V183 Frittstående vinskap med 1 kjølesone Glassdør med sort kabinett.. Med 10 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 144,4cm B: 65,4cm Classic medium - 2 temperatursoner. Frittstående D183 Frittstående vinskap med 2 kjølesoner Glassdør med sort kabinett.. Med 8 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 144,4cm B: 65,4cm Classic medium - 3 temperatursoner. Frittstående E183 Frittstående vinskap med 3 kjølesoner Glassdør med sort kabinett.. Med 6 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 144,4cm B: 65,4cm

31 Classic small - multisone. Frittstående Classic medium - multisone. Frittstående S083 Frittstående vinskap med multisone Glassdør med sort kabinett. Med 5 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 87,6cm B: 65,4cm S183 Frittstående vinskap med multisone Glassdør med sort kabinett.. Med 10 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 144,4cm B: 65,4cm Compact - 1 temperatursone. For plassering under benk V059 Vinskap med 1 kjølesone Glassdør med sort kabinett.. Med 5 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 82cm B: 59,4cm D: 56,6cm Compact - multisone. For plassering under benk S059 Vinskap med multisone Glassdør med sort kabinett.. Med 5 lagringshyller Kompressorstyrt 36 db H: 82cm B: 59,4cm D: 56,6cm

32 LaPetite 2 soners vinskap med vinbar for åpnede flasker. Frittstående S013 Vinskap med 2 soner med vinbar Glassdør med sort kabinett. Med glasstopp / hylle Med 5 lagringshyller Kompressorstyrt Tilnærmet lydløs H: 85cm B: 29,7cm D: 46,2cm Sowine 2 soners vinbar for åpnede flasker. Bordmodell SOWV2ECNL Vinbar med 2 soner H: 42,6cm B: 24,5cm S: 24,8cm Farge: Sort / Burgunder SOWV2ECNL Vinbar med 2 soner H: 42,6cm B: 24,5cm S: 24,8cm Farge: Sort / Champagne For ordre: eller faks: GEAPP AS Stanseveien 6B Oslo Tlf: Faks: www,geapp.com

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

LED driver - september 2017

LED driver - september 2017 PRISLISTE LED driver - september 2017 tilbyr LED-drivere fra MeanWell. Vi kan tilby en mengde ulike modeller, men har i denne prislisten komprimert tilbudet til utvalgte modeller. LCM-serien 25-60W med

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 OPTIMALT TLF. 950 20 410 1 TATA STEEL HPS 200 ULTRA 1250-2000-0,6MM Antikk hvit S 1002-Y 9002 5kg/m2 m2 95,- Hvit 00E55

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410

PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER. Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 PRISLISTE PRODUKTOVERSIKT METALLER Mjåvannsveien 68 4628 Kristiansand Tlf 950 20 410 OPTIMALT TLF. 950 20 410 1 Tata Steel HPS 200 ULTRA 2,0 OG 2,5m / 0,6mm TYKKELSE NCS NR. RAL NR Leverandørs farge nr.

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

Moderne Betegner som oftest en vin med tydelig ung sødmefull fruktighet i kombinasjon med en bløt struktur. Moderne viner er ofte gode å drikke unge.

Moderne Betegner som oftest en vin med tydelig ung sødmefull fruktighet i kombinasjon med en bløt struktur. Moderne viner er ofte gode å drikke unge. Vinskap GEAPP vinskap er en perfekt match for dine gode viner. Forskjellen på lagring og oppbevaring av vin er at lagring skal forbedre vinens kvalitet gjennom modning, mens oppbevaring har som mål å bevare

Detaljer

Januar 2015. Prisliste. Takrenner

Januar 2015. Prisliste. Takrenner Januar 2015 Prisliste Takrenner Takrenner med lang levetid Vann er hardt. Bare en dråpe kan alene hule ut en sten. Derfor er Plannja Takrenner produsert i kvalitetssterk, varmforsinket stål. For å øke

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017 Innhold 1. Gyldighet... 2 2. Alminnelige salgs- og leveringsbe8ngelser... 3 3. Kuldemedieavgi

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

Innhold. Kjøpsbetingelser 2

Innhold. Kjøpsbetingelser 2 Kjøpsbetingelser Innhold ANVENDELSE... 3 DEFINISJON... 3 PRISER... 3 PRISENDRINGER... 3 MANGLER I LEVERANSE...3 MANGLER/FEIL VED PRODUKTER...3 LEVERINGSTID... 4 ORDRENS GYLDIGHET...4 BEFRAKTNING... 4 RISIKOOVERGANG...4

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Tittel/Sak: REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Notat Forfatter: Agnar Kopperud Til: DEFA Forhandlere - Norge Dato: 27.08.13 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning...

Detaljer

BADEROMSMØBLER. Møbelseriene Sekel, Vilan, Arte og Fiol

BADEROMSMØBLER. Møbelseriene Sekel, Vilan, Arte og Fiol BADEROMSMØBLER Møbelseriene Sekel, Vilan, Arte og Fiol DUOBAD SEKEL SORT DUOBAD SEKEL er både luksuriøst og harmonisk. Sekel representerer det klassiske og nostalgiske baderommet. Badet bør være et sted

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Brannsikring - For elektriske installasjoner stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Branngjennomføring multi Branngjennomføring DS 90/120 mm er velegnet til en rekke

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

PRISLISTE APRIL 2015 COROMATIC BATTERIER

PRISLISTE APRIL 2015 COROMATIC BATTERIER PRISLISTE APRIL 015 COROMATIC BATTERIER tilbyr et bredt sortiment med VRLA-AGM batterier for reservekraft og batteripakker for nødlysarmatur. Vi bistår i prosjekteringsarbeidet, og dimensjonerer batterianlegg

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 01.02.2011. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 1. august 2009. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 HØST 2012

fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 HØST 2012 HØST 2012 fakturagrunnlag zap batteri høst 2012 innhold 3 Personbil batterier Silver teknologi Personbil batterier plus CA-CA teknologi Tyngre kjøretøy 4 AGM Batteri - bil/taxi/minibusser, kjøretøy med

Detaljer

14.1 Salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Variant VVS Norge AS 396

14.1 Salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Variant VVS Norge AS 396 395 Innhold 14.1 Salgs- og leveringsbetingelser 396 14.1.1 Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Variant VVS Norge AS 396 14.2 Rettledning 398 14.2.1 Rettledning om prislisten 398 14.3 Egne notater

Detaljer

Ballstad Slip AS leveringsbetingelser

Ballstad Slip AS leveringsbetingelser av: 1 av 5 De arbeider som skal utføres fremgår av vår spesifikasjon. Dersom spesifikasjon ikke er utarbeidet, vil dette blir gjort og fremlagt kunden ved oppstart av arbeidet. 1 For verkstedets leveranser

Detaljer

Oktober 2010. Prisliste. Grøvik

Oktober 2010. Prisliste. Grøvik Oktober 2010 Prisliste Grøvik TKRENNER M/TILBEHØR T120/T150 T120 T150 T120 T150 TKRENNE (pr. m.) rt.: T120/T150 40,60 46,60 10 46,00 53,70 8 RENNEKROK rt.: 1217 7,90 12,80 200 RENNEVINKEL 90 0 Utv. rt.:

Detaljer

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016 Januar 2016 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no Produktoversikt Stål,

Detaljer

Januar 201. Prisliste Isolasjon

Januar 201. Prisliste Isolasjon Januar 201 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 101,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 109,- 2180-013 Glava

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Priser Alle priser er i norske kroner og eksklusiv moms. Småordregebyr på kr. 150,- vil faktureres ved ordre under kr. 1000,- eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer

Detaljer

Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03.

Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03. Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03.12 Hankook AH11 - AH22 - AL02 - AL10 AH11 8 R 17,5 117/116L 2795 8,5

Detaljer

moderne baderom Nyhet! Alt til et God kvalitet til god pris Kun hos din lokale rørlegger Priseksempel møbelpakke 70 cm: ,-

moderne baderom Nyhet! Alt til et God kvalitet til god pris Kun hos din lokale rørlegger Priseksempel møbelpakke 70 cm: ,- God kvalitet til god pris Alt til et Kun hos din lokale rørlegger moderne baderom Nyhet! NRF nr. AllDay møbelserie med DayLight speil 7011502 Underskap 70 cm tre + hvit høyglans 6070541 Servant i porselen

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

Spesielle kjøpsvilkår for levering til Svalbard

Spesielle kjøpsvilkår for levering til Svalbard Spesielle kjøpsvilkår for levering til Svalbard Vi sender til Svalbard. For disse kjøpene er det imidlertid litt andre betingelser enn de vanlige standard kjøpsvilkårene våre. De følgende Svalbard-kjøpsvilkårene

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Rett til endringer forbeholdes Importør: Harald A. Møller AS Utgave: April 2014 www.audi.no Art.nr: GAR 100 AUDI Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout

Detaljer

Tilbudsnr. :407069/1/1 Skrevet ut: 24.06.2011 Side 1 av 5 Prosjekt :Erichen, Lars Henrik. Tilbudsinfo: Betingelser:

Tilbudsnr. :407069/1/1 Skrevet ut: 24.06.2011 Side 1 av 5 Prosjekt :Erichen, Lars Henrik. Tilbudsinfo: Betingelser: Tilbudsnr. :407069/1/1 Skrevet ut: 24.06.2011 Side 1 av 5 TILBUD Kunde: 2 002 204 613 Erichen, Lars Henrik Deres ref: Telefon: / Fax: Sigdal senter Mosseveien 43 1610 FREDRIKSTAD Vår ref: Andreassen, Irene

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Brukerveiledning NLP Plastkasser

Brukerveiledning NLP Plastkasser Brukerveiledning NLP Plastkasser Her følger en veiledning for bestilling, leveranse, bruk og retur av NLP Plastkasser (flat 106, standard 185 og dyp 360) Nye brukere plikter som avtalt å bruke riktig type

Detaljer

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra til forbrukere.

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra  til forbrukere. Salgsbetingelser 1. Generelt Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra www.iot-solutions.no til forbrukere. Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

OASIdehor SCREENS - ELEGANCE

OASIdehor SCREENS - ELEGANCE I.P.P. Norge AS Smalvollveien 52, Alnabru 8,5 0667 OSLO 2,0 Tlf: 22 72 40 00 Faks: 22 72 40 01 post@ipp.no www.uteservering.no Prisliste pr. Januar 2005 OASIdehor SCREENS - ELEGANCE PRISLISTE pr. Januar

Detaljer

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. SALGSBETINGELSER Innledning Dette kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser. Alle spørsmål rundt betingelsene rettes mot selger. 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger

Detaljer

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016

Produktoversikt STÅLPROFIL. Stål, Aluminium og Metaller. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2016 Januar 2016 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no Produktoversikt Stål,

Detaljer

ALL DAY. Servanter. AllDay kommer i mange størrelser, og passer til både små og store baderom. Porselen. Kompositt

ALL DAY. Servanter. AllDay kommer i mange størrelser, og passer til både små og store baderom. Porselen. Kompositt 2015 Nyheter Servanter ALL DAY Porselensservantene fra AllDay kommer i størrelser fra 70 til 120 cm. 120 cm fås også med dobbel vask. Alle har overløp og hull for armatur samt god avstillingsplass. Komposittservantene

Detaljer

Bildekor 2015. Utarbeidet og produsert av

Bildekor 2015. Utarbeidet og produsert av Bildekor 2015 Utarbeidet og produsert av Magenta AS Business Center Stavanger Reidar Berges Gate 9 4013 Stavanger Tlf: 917 66 803 magentareklame.no Bestillingsskjema: magentareklame.no/meca LEVERINGSBETINGELSER

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING 3. BINDENDE SALGSAVTALE 4. SALGSGJENSTANDER 5. PRISER 6. BETALINGSBETINGELSER 7. BESTILLING 8. VARER MED STANDARD MÅL

Detaljer

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Nyhet! Nå også med kompletthjul til hengere! Hankook AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 NYHET! Nå også med kompletthjul til hengere! HANKOOK AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Januar Prisliste Isolasjon

Januar Prisliste Isolasjon Januar 2016 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 98,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 106,- 2180-013 Glava

Detaljer

PRISLISTE SOLSKJERMING VEIL. UTSALGSPRISER. IMPORTØR: www.vistanorge.no

PRISLISTE SOLSKJERMING VEIL. UTSALGSPRISER. IMPORTØR: www.vistanorge.no PRISLISTE SOLSKJERMING VEIL. UTSALGSPRISER 2015 IMPORTØR: www.vistanorge.no SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER LEVERINGSBETINGELSER - Alle varer leveres fraktfritt til kundens butikkadresse for ordre over

Detaljer

PRISLISTE FRONTER EPOQ

PRISLISTE FRONTER EPOQ PRISLISTE FRONTER EPOQ 2013-05-16 VAREKODE NAVN SHAKER PLAN TREND ALLMO FASETT FARGE EIK HVIT HVIT KULØR HVIT GRÅ EIK HVIT GRÅ MATERIALKODE 10 13 14 23 24 30 34 36 E105015070 DØR 15X70 149-230 - 115 227

Detaljer

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser

FRAKT. KJØPSBETINGELSENE Betingelser FRAKT FRAKT & LEVERING Bestilte produkter leveres fritt til innenfor Fastlands-Norge. Leveranser utenfor dette vil bli belastet med fraktkostnader. Kinnarps vil kontakte alle kunder i forkant dersom slike

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,

Detaljer

Prosjekt :Ovesen, Wenche Iren Miljø :Kjøkken Alternativ :224/1/14 Gjennomgang 140410 Modell :Herregaard Palett Dato : Skala: Tilpasset ramme

Prosjekt :Ovesen, Wenche Iren Miljø :Kjøkken Alternativ :224/1/14 Gjennomgang 140410 Modell :Herregaard Palett Dato : Skala: Tilpasset ramme PLANTEGNING 3700 4000 600 300 400 1400 400 300 600 900 400 1400 400 900 34 300 19 300 300 600 600 600 600 600 900 1184 29 28 7 26 27 6 3332 1 2 3 4.3 4 4.4 5 30 31 32 33 34 8 23.1 9 22 23 24 17 19 21 14

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1.1 (Industri) Ubehandlede matter 1-2 stk. 3-5 stk. 6-9 stk. 10-19 stk. 20- stk. 1000 252-34-50 3 088.- 2 933.- 2 727.- 2 514.-

Detaljer

DBM kjøkken. - DEMOKJØKKEN. Dokka 15.11.2010

DBM kjøkken. - DEMOKJØKKEN. Dokka 15.11.2010 210 cm Side 1 av 5 190 cm Nr 10 Nr 11 Nr 5 Nr 6 Nr 9 Nr 4 Nr 8 Nr 3 Nr 2 Nr 7 Nr 1 Side 2 av 5 Nr Modul Detaljer Cm M3 1 Skuffeseksjon std 4 stk skuffer. 1 stk liten, for bestikk. 2 stk medium og 1 stk

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSVILKÅR. http://butikkhjelp.com/arbeidstoy

SALGS OG LEVERINGSVILKÅR. http://butikkhjelp.com/arbeidstoy SALGS OG LEVERINGSVILKÅR http://butikkhjelp.com/arbeidstoy Bestilling / Ordre Prisliste Alle priser vi oppgir er i norske kroner og eksklusiv mva. Vi forbeholder oss retten til prisjusteringer. Veil. utsalgspriser

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Pipeløse peiser. Kontakt vår lokale forhandler om et større sortiment, eller gå inn på www.bioflame.no

Pipeløse peiser. Kontakt vår lokale forhandler om et større sortiment, eller gå inn på www.bioflame.no 2014 Pipeløse peiser Siste nytt innen 2. generasjon biopeiser med sikker påfylling og bruk Høy kvalitet, høy sikkerhet og godkjent DIN-TÜV. Gir varme opptil 3500W. Kontakt vår lokale forhandler om et større

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Vilkårene i kontrakten oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Vilkårene i kontrakten oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Kjøpsvilkår grillhyttesenteret.no Innholdsfortegnelse: 1. Parter 2. Avtale, ordrebekreftelse 3. Opplysninger gitt i nettbutikken 4. Bestilling og priser 5. Betaling 6. Levering m.v. 7. Risiko for varen

Detaljer

Rieber kjøkkenvasker Prisliste 2011

Rieber kjøkkenvasker Prisliste 2011 Rieber kjøkkenvasker Prisliste 2011 Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no Rieber kjøkkenvasker Rieber leverer produkter i rustfritt

Detaljer

Standard kjøpsvilkår for levering i Norge

Standard kjøpsvilkår for levering i Norge Standard kjøpsvilkår for levering i Norge Helseogkost.no er en NORSK nettbutikk. Vi sender ikke varer utenlands. Vi ekspederer kun ordrer til kunder med adresse i NORGE. Helseogkost.no is a Norwegian webshop.

Detaljer

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi!

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Jane 1200 Co ection Info Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Alle baderom har høy fuktighet som møblene må tåle våre gjør

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Varmeprodukter. - for gulv, snøsmelting og frostsikring. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.

Varmeprodukter. - for gulv, snøsmelting og frostsikring. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork. Varmeprodukter - for gulv, snøsmelting og frostsikring stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Finnfoil varmefolie 60W/m2 FinnFoil varmefolie gir en perfekt løsning

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Le Verre de Vin Tower (mod. BC06) Designet for montering på disk/benk, Kan også veggmonteres med separat veggfeste (ekstrautstyr)

Le Verre de Vin Tower (mod. BC06) Designet for montering på disk/benk, Kan også veggmonteres med separat veggfeste (ekstrautstyr) Verdens ledende vinpreserveringsteknologi, og det eneste proffsystemet som også tilbyr fullgod preservering av musserende viner! Flasken preserveres enkelt og raskt (ca. 5 sekunder) og sikrer vinens friskhet

Detaljer

FELGER 2014 www.autogrip.no

FELGER 2014 www.autogrip.no FELGER 2014 www.autogrip.no Søk med bilens reg.nr på www.autogrip.no for å finne riktig felg til din bil 1 Borbet CA 2 Borbet CC 3 Borbet F 6-14 6,5-15 7-16 7-17 6,5-15 7-16 8-17 8,5-18 8,5-19 6-15 6,5-16

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer