Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt annet ikke er særskilt avtalt skriftlig. Mikros Skottvoll ENK er det juridiske navnet for Mikros. Tilbud. Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning dersom dette er angitt. Avtale er først inngått når selgerens ordrebekreftelse foreligger. Prisberegning. Prisene forstås fritt levert selgerens lager eller leverandørs lager, eksklusiv merverdiavgift og frakt. Prisene er basert på dagens leverandørpriser eksklusive MVA og frakt. Leverandørpriser er igjen basert på valutakurser, tollsatser og andre avgifter. Det tas forbehold om eventuell justering av prisene basert på leverandørpris, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt selgeren utreder beløpet. Slik justering skal dog ikke foretas etter at kjøperens betaling foreligger. Dersom varens forhandlerverdi ved levering/fakturering er endret mer enn 1,5 % fra tilbudsdatoen forbeholder selgeren seg retten til å justere prisene tilsvarende. Ansvar. Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner. I motsatt tilfelle skal selgeren gis en rimelig frist for å sette utstyret i forskrevet stand. Dersom utstyret ikke fungerer plikter Kjøper å bidra med retur av utstyret. Kjøpers plikter begrenser seg til å pakke utstyret i original emballasje, samt bringe dette til nærmeste postkontor eller gjøre det klart for avhenting for annen transportvirksomhet. Returneres utstyret til Selger som følge av mangler ved utstyret betaler Selger alle fraktkostnader. Selgeren fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, dersom selgeren ikke har opptrådt uaktsomt. Ansvaret vil i såfall være begrenset oppad til 10 % når varens pris ikke overstiger kr , og 2,5 % av overskytende beløp. Kjøper plikter selv å inneha nødvendig kompetanse til å betjene det utstyret han anskaffer. Innehar Kjøper ikke denne kompetansen kan Selger gi support for igangkjøring og drift av utstyret. All support faktureres Kjøper. Se for øvrig montering. Bestilling. Muntlige bestillinger er bindende fra det øyeblikk den mottas. Muntlige bestillinger er å betrakte som skriftlige når skriftlig ordrebekreftelse eller annen skriftlig bekreftelse er sendt bestiller og denne burde ha mottatt en slik bekreftelse. Skriftlige bestillinger gjort pr. faks, eller brev er bindende fra det øyeblikk den mottas Mikros AS. Telefon Epost Internett Adresse Grovavegen 6, 7300 Orkanger

2 Bestiller er ansvarlig for å gi tilstrekkelige opplysninger for bestilling av rett vare. Når en vare sendes direkte til Mikros AS sin kunde anses varen normalt som mottatt få dager etter forsendelsesdato, dog senest 10 arbeidsdager etter forsendelsesdato. Bestilte varer skal avhentes senest 2 uker etter at Mikros AS sin kunde har fått melding om at varen er mottatt. Se også avsnitt fakturering. Kun myndige personer kan bestille varer. Avbestilling. Kjøper kan, før varens avsendelse, foreta avbestilling når Selger samtykker til dette. Forutsetningen er at kjøper dekker Selgers omkostninger og annet tap Mikros måtte lide ved avbestillingen. En avbestilling er kun gyldig ved skriftlige samtykke av Mikros. Angrefrist. For forbrukerkjøp lagt inn direkte på webside med ehandel gjelder Angrefristloven. For forbrukerkjøp hvor Kjøper har mottatt et tilbud og akseptert dette gjelder ikke Angrefristloven. For alt kjøp, hvor Kjøper har mottatt et tilbud og akseptert dette, både forbrukerkjøp og bedriftskunder, så kan kjøpet kun angres/heves dersom det foreligger vesentlige mangler ved varen og dette ikke kan rettes. Dersom kjøpet kan avbestilles slik det er nevnt i avsnittet Avbestilling, så skal Selger etterstebe dette. Fakturering. Faktura skal være anvist til betaling senest på fakturaens forfallsdato. Faller denne dato på en lørdag eller helligdag kan fakturaen anvises til betaling førstkommende arbeidsdag. Bestilte varer som skal betales kontant skal avhentes senest 10 arbeidsdager etter varen er ankommet Mikros. Hentes varen senere en 10 arbeidsdager etter at mottaker har fått melding om varen ankomst påløper 2 % rente pr påbegynt måned. Ved forskuddsbetaling skal faktura sendes Kjøper snarest etter at varen er mottatt. Returer. Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgerens samtykke og skjer for kjøperens regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 70 % av salgsverdien for standard lagervare i uanbrukket eller ubrukt stand eller med lavere satser etter selgerens vurdering ved anbrukket eller brukt utstyr. Side 2 av 5

3 Returvilkår Al retur av varer skal meldes og godkjennes av Mikros før retur av vare finner sted. For varer som er defekt ved ankomst (DOA) skal Mikros umiddelbart igangsette reparasjon eller formidle dette overfor sin leverandør. Varer som returneres som følge av DOA gjøres for Mikros sin regning og risiko. Det er kundens ansvar å besørge retur av vare. Kunden betaler returporto, som refunderes kunden umiddelbart etter at Mikros har mottatt dokumentasjon på beløpet. Varer som returneres som postoppkrav vil ikke bli innløst. Levering. Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra Selgerens leverandører, og Selgeren forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir alene ikke Kjøperen rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Hvis Kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid vil lagring besørges for Kjøperens regning og risiko. Levering anses å ha skjedd, og risikoen går over på Kjøper, når varen er overlevert Kjøper eller hans representant eller senest tre -3- virkedager etter at Kjøperen er meddelt at varen er klar for henting. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om leveringen hadde funnet sted. Hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for Kjøperens regning og risiko. Dersom Kjøper etter eget ønske foretrakker å hente varen på speditørens terminal (lager), anses varen som mottatt første arbeidsdag etter at varen ankom speditørens terminal. Kjøper plikter å opplyse Selger om spesielle forhold vedrørende veiforbindelse dersom varen skal leveres kjøpers verksted/bopel. Kjøper plikter å tileggerette for det transportmidlet befrakter bruker dersom varen skal leveres kjøpers verksted/bopel. Transportskade. Det er kunden sitt ansvar å kontrollere varen for transportskade ved mottak av varen. Ved transportskade må dette anmerkes på fraktbrevet eller terminal samtidig som varen kviteres mottatt. Ansvar for forsinkelse. Ved vesentlig forsinkelse, som ikke skyldes Kjøper eller forhold på dennes side, kan Kjøper heve kjøpet. Gjelder kjøpet bestillingsvarer, er dog Kjøpers hevningsrett betinget av at MIKROS har en tilsvarende rett overfor den leverandør hvor ordren er plassert. Ønsker Kjøper å gjøre hevningsretten gjeldende som følge av vesentlig forsinkelse, plikter Kjøper umiddelbart og skriftlig å meddele Selger dette. Leveres varene før Selger mottar hevningskrav, plikter Kjøper å dekke samtlige fraktutgifter. Ved vesentlig forsinkelse er Selgers ansvar begrenset til hevningsadgangen. Side 3 av 5

4 Force majeure / vesentlige leveringshindringer. Kjøper kan ikke kreve kjøpet gjennomført eller gjøre gjeldende misligholdsforhøyelser dersom det foreligger en hindring som Mikros ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre så stor ulempe og/eller kostnad for Mikros at det står i vesentlig misforhold til Kjøpers interesse i at Mikros foretar levering. Ansvaret i slike tilfeller begrenser seg til, i reklamasjonstilfeller, å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum mot tilbakelevering av varen. Faller hindringen bort innen rimelig tid, kan begge parter kreve oppfyllelse med mindre den annen part skriftlig har meddelt en rimelig frist, hvoretter oppfyllelse ikke lenger har interesse. Assuranse. All forsendelse foregår for kjøperens risiko. På skriftlig anmodning kan selgeren besørge forsendelsen assurert for kjøperens regning. Salgspant. Selgeren har pant (salgspant) i den solgte gjenstand til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøperen må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold. Betalingsbetingelser. Betaling skal finne sted i henhold til betingelsen angitt på fakturaen. Ved for sen betaling debiteres etterskuddsrente, for tiden 12 % p.a. Private og nyetablerte bedrifter må betale på forskudd. Det innbetalte beløpet er kjøpers eiendom inntil varen(e) er mottatt. Reklamasjon. Ved mottakelse må Kjøperen inspisere varen og reklamere eventuelle åpenbare feil og mangler innen 8 dager. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, skal skje straks mangelen konstateres. Garanti. Mikros garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i like lang tid, og på samme vilkår, som Mikros oppnår fra sine respektive leverandører. Krav under garanti må meldes snarest etter at feilen er eller burde vært oppdaget. Selgeren forplikter seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på verksted som har den nødvendige kompetanse. Arbeide utføres i ordinær arbeidstid. Forsendelse til og fra Selgeren foregår for Kjøperens regning og risiko. Eventuelle andre omkostninger som toll, avgifter og assuranse bæres av kjøperen. Utføres slik reparasjon hos Kjøperen, belastes reiseomkostninger, overnatting, diet og medgått reisetid basert på gjeldende reparasjonssatser. Utføres slik reparasjon av fabrikantens representant anvendes dennes satser. Side 4 av 5

5 Reklamasjonsretten og garantien bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgerens samtykke, hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling og mangelfullt vedlikehold og hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Deler som pakninger, slanger, lamper, sikringer, enkle elektroniske komponenter, o.l. betraktes som forbruksmateriell og er enten helt eller delvis unntatt fra garanti. Utvidelse av funksjonalitet på produktet med komponenter beregnet til formålet medfører vanligvis ikke bortfall av garanti, dersom denne utvidelsen er utført av personell med nødvendig kompetanse. For private gjelder det samme som nevnt over. Ved henvendelse vil Selger kunne opplyse om de respektive produkters servicepartnere. Reparasjon. Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av Kjøperen. Forsendelse til og fra Selgerens verksted skjer således for Kjøperens regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos Kjøperen, dekker Kjøper reiseomkostninger, overnatting, diet og reisetid i tillegg til anvendt arbeidstid. Reklamasjonsrett, som ikke overstiger 3 måneder etter utført reparasjon, er begrenset til å omfatte kun den feil som er søkt rettet. Mangelen ved det utførte reparasjonsarbeidet må påvises av Kjøperen. Annen feil eller mangel som oppstår, er ikke dekket av reklamasjonsretten. I tilfelle av at Selgeren kan tilby reserveapparat i reparasjonstiden, betaler Kjøperen forsendelse og assuranse samt ukentlig leie. Unntak. Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig overenskomst. Montering. Montering, igangsetting og instruksjon inngår ikke i prisen, men kan på anmodning tilbys. Ved montering belastes i så fall Kjøper med arbeidskostnader; eventuelt også reiseomkostninger, overnatting, diet og reisetiden. Nødvendig elektrisk opplegg, vann, gass og lignende skal være ordnet på forhånd av Kjøperen uten omkostninger for selgeren. Tvister/lovvalg. Tvister vedrørende leveranser som faller inn under disse salgs- og leveringsbetingelser hører inn under de ordinære domstoler, med verneting Trondheim. Ved forliksklage anses Orkdal Forliksråd som rette verneting. Side 5 av 5

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Brannsikring. - For elektriske installasjoner. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Brannsikring - For elektriske installasjoner stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Branngjennomføring multi Branngjennomføring DS 90/120 mm er velegnet til en rekke

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer