Årsmøte. 9. februar Framtidas Ringsaker - et kunnskapsrikt og omsorgsfullt lokalsamfunn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. 9. februar Framtidas Ringsaker - et kunnskapsrikt og omsorgsfullt lokalsamfunn."

Transkript

1 Årsmøte 9. februar 2016 Framtidas Ringsaker - et kunnskapsrikt og omsorgsfullt lokalsamfunn. 1

2 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.00) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene kan ta ordet inntil 2 ganger i hver sak med inntil 3 minutters taletid i hvert innlegg. Hvert forslag betraktes som en sak. 3. KONSTITUERING - Valg av møteleder og sekretær 4. INNLEDNING VED PARTISEKRETÆR KJERSTI STENSENG 5. ÅRSBERETNINGER REGNSKAP BUDSJETT FORSLAG 9. VALG 10. AVSLUTNING 2

3 SAK ÅRSBERETNINGER 2015 RINGSAKER ARBEIDERPARTI ÅRSBERETNING 2015 STYRET: Leder: Unni Lund Haugli Nestleder: Kjerstin Gustavsen Lundgård Kasserer: Arnfinn Houmb Studieleder: Anne Marie Pettersen Sekretær:ansatt av styret Trond Sandnes Styremedlemmer: Ragnhild Myklebust Svein Rømo Anne Marie Pettersen Gunn Åse Engen Jan Olav Tuterud Jon Rusten 1. varamedlem: Eva Olsen Høisveen 2. varamedlem: Johnny Stranden 3.varamedlem: Linn Marlene Seltveit 4. varamedlem: Inger Vassdal Leine 5. varamedlem: Reidar Johan Teksum Følgende har tiltrådt styret med fulle rettigheter: Ordfører: Anita Ihle Steen Varaordfører/gruppeleder: Geir Roger Borgedal Representant i LO : Jarl Kurud Leder kvinnenettverk: Leder av veterangruppa: Ringsaker AUF: Tonje Granmo Tor Mathisen Tonje Emilie Olsen Liss Anita Ødegård 1, 2. og 3. varamedlem har vært innkalt til styremøtene. 3

4 MØTER: Styret: Det har i 2015 vært avholdt 12 styremøter, hvorav 73 saker er behandlet, herunder også referater, skriv, eventuelt og kommune styresaker. SAKER: Organisatoriske saker: Årsmøtet 2015, oppfølging av årsmøtevedtak Årsmøtet Hedmark Arbeiderparti, oversendelse av forslag 1. mai gjennomføring i samarbeid med LO Medlemssituasjonen Valgkamp 2015 Kommunevalget 2015 Lagsstruktur : Status og aktivitet i lagene Fylkestingsvalget 2015 Gjennomført 1.mai i samarbeid med LO 4

5 Politiske saker: Handlingsprogram med økonomiplan , Årsbudsjett 2016, Rådmannens forslag Forberedelse og gjennomgang av saker til kommunestyre (fast post) Rapport om 1. tertial og 2. tertial og budsjettjusteringer Fortsatt vekst og utvikling Lokalpolitisk plattform Felles kommunedelplan innen vann og avløp for Ringsaker, Løten, Stange og Hamar Programarbeid Kommunereformen Reguleringsplaner Dobbeltspors jernbane herunder planprogrammet Arbeid mot mobbing i skoler og barnehager MEDLEMSMØTER Det er i 2015 avholdt følgende medlemsmøter: Vedta partiprogrammet Nominasjonsmøte Orientering fra rammekonferansen, informasjon om kommunereformen Konstituering Behandling av budsjettforslag fra laga Budsjettbehandling ÅRSMØTET: Årsmøtet i kommunepartiet ble avholdt 2. februar

6 MEDLEMSSITUASJONEN: Ringsaker Arbeiderparti Østbygda Arbeiderlag Stavsjø Arbeiderlag Solheim Arbeiderlag Nes Arbeiderforening Moelv Arbeiderlag Mesnali Arbeiderlag Gaupen Arbeiderlag Furnes Arbeiderforening Brøttum Arbeiderlag Brumunddal Arbeiderlag Brumund og Veldre Arbeiderlag Ringsaker AUF Sum medlemmer AVSLUTNING: 2015 har vært et aktivt år med mange lokale politiske saker. Kommunevalget 2015 ble veldig bra, vi har flertall i kommunestyret og har fortsatt stor tillit i befolkningen i kommunen. Det er et stort engasjement blant mange av våre medlemmer, og ikke minst innad i kommunestyregruppa. Valgkamparbeidet ble gjennomført med glans og vi høstet mange stemmer med vår synlighet og engasjement rundt omkring i kommunen. Det ble inngått politisk samarbeid med SV,KRF,PP og valgteknisk samarbeid med MPG. Arbeiderpartiet i Ringsaker har likevel gode posisjoner i formannskap, komiteer og utvalg. Med rent flertall i kommunestyret har partiet stor makt og innflytelse på Ringsakersamfunnet. Vi ser også at vår politikk i et godt samspill med en dyktig rådmann og administrasjon, fører kommunen i riktig retning. Stortingsvalget 2017 nærmer seg med stormskritt, nominasjonsprosessen er i startgropa. Her har vi alle en jobb å gjøre med å finne aktuelle kandidater. Ringsaker Arbeiderparti har mange medlemmer og vi er en stor kommune.vi må posisjonere oss og være synlige før og i nominasjonsprosessen. 6

7 Arbeidet med å se nærmere på lagsstrukturen i partiet er startet opp og vil fortsette. Dette er et arbeid som krever god kommunikasjon og tid, og arbeidet vil derfor foregå over en lang tids periode. For oss er det viktig å synliggjøre at gode fellesskapsløsninger ikke er en selvfølge, og at framtidens utfordringer fortsatt løses best i felleskap, derfor er det viktig at vi jobber for gjennomføring av vedtatt programarbeid Styret vil få takke for tilliten og samarbeidet i 2015 Vi skal ikke selge landet, vi skal bygge landet! Moelv, 22. januar 2016 Ringsaker Arbeiderparti Styret 7

8 KOMMUNESTYREGRUPPA ÅRSMELDING FOR I inneværende periode består vår gruppe av 21 av 41 plasser i kommunestyret og 5 av 11 plasser i formannskapet og planutvalget. Arbeiderpartiet beholdt sine posisjoner etter kommunevalget 2015, konstituerende kommunestyremøte for perioden ble avhold Ringsaker Arbeiderparti har innehatt følgende lederposisjoner: Ordfører: Anita Ihle Steen Varaordfører: Geir Roger Borgedal Komité for oppvekst: Kjerstin G. Lundegård Komite for omsorg Svein Rømo (Janne K.Torp til 28.10) Administrasjonsutvalget: Anne Marie Pettersen Formannskapsgruppa og Planutvalget: Gruppestyret består av følgende personer: Anita Ihle Steen Leder: Geir Roger Borgedal Geir Roger Borgedal Nestleder: Anita Ihle Steen Siv Mali Høyby (Ragnhild Myklebust til 28.10) Sekretær: Kjerstin G. Lundgård Unni Lund Haugli (Kåre Korsveien til 28.10) Johnny Stranden Kommunestyret har behandlet 111 saker i Formannskapet har behandlet 156 saker i Planutvalget har behandlet 160 saker i Av sakene som er behandlet kan nevnes: Pleie og omsorg: o Bosetting av flyktninger i 2015 og i perioden o Rullering av Fysioterapiplanen; o Sykkelbyen Brumunddal Handlingsprogram o Samarbeidsavtale med tjenester og rutiner mellom Sykehus Innlandet HF og Ringsaker Kommune. Oppvekst: o Arbeid mot mobbing i barnehager og skoler o Gjennomgang av opptakstallene full Barnehagedekning. o Tilstandsrapport grunnskolen. o Moelv Skole Revidert forprosjekt og kostnadsoverslag. o Stavsberg Skole Rom og Fungsjonsprogram o Svømmebasseng Brøttum Skole o Svømmebasseng Brumunddal struktur og drift! Kultur o Overtagelse av Prøysenhuset AS. F-skapet er generalforsamling, og har utpekt nytt styre. o Rullering prioriterte utbyggingsprogram for idrettsanlegg. o Rullering prioriterte utbyggingsprogram lokale kulturbygg o Fritidsklubbenes status og fremtidig behov utredning. Annet o Evaluering/ justering av politisk struktur. 8

9 o Endringer inn og oppsamlingsordningen for husholdningsavfall o Visuell identitet for Ringsaker Kommune o Prioriteringsplan for utbygging av gatelys. o Budsjett 2016 og økonomiplan o Diverse reguleringsplaner. o Kommunedelplanen, E6 Moelv Biri - sluttbehandlet. o Dobbeltspor Sørli Brumunddal - planprogram. Oppfølging av saker oversendt fra budsjettmøte for 2015: Forslag nr. 4 - Brumunddal På bakgrunn av behovet for boliger for funksjonshemmede, må en prioritere denne gruppa ved bygging av nye omsorgsboliger. Det vil også betinge at boligene bemannes. Intensjonen i forslaget tiltres, oversendes til gruppe i Omsorgskomiteen. Behandling: Det vedtatt å bygge 35 nye omsorgsboliger i kommunen. Rom og funksjonsprogram kommer våren Muligheter for å legge til rette for bemanning, følges opp i saken. Gruppa i omsorgskomiteen følger opp saken videre. Forslag nr. 5 -Brumunddal Vedlikeholdsbudsjettet må styrkes for å redusere det betydelige vedlikeholdsetterslepet. Forslaget oversendes formannskapsgruppa. Det er avsatt 10,8 mil 2015, som burde vært 28 mill. Kommentar/ Oppfølging: Alle nye bygg får vedlikeholdsplaner fra dag en. Det er utarbeidet egen vedlikeholdsplan for alle skoler og barnehager. 28. mill. kr. er et normert vedlikeholdsbehov ut i fra total bygningsmassen. Avhending av bygninger kommunen ikke har behov for, vurderes kontinuerlig. Det er stort fokus på kompetanse og organisering, for å styrke vedlikeholdet og en rasjonell drift. Forslag nr. 7- Brumunddal Arbeidet med å effektivisere kommunens drift må gis høy prioritet framover for å frigjøre midler til prioriterte tiltak Intensjonen i forsalget er god, men det jobbes kontinuerlig i kommunen med effektivisering. Noe av utfordringen er mangel på utredningskapasitet. Forslaget oversendes til formannskapsgruppa. 9

10 Kommentar/ Oppfølging: Både politisk og administrativledelse har stor fokus på effektivdrift. Ringsaker bruker ca. 70 % i forhold til landsgjennomsnittet på administrering av kommunen, samme gjelder kultur. I Barnehagesektoren er kommunen også under landsgj, mens skole, pleie og omsorg, barnevern og sosialhjelp er tilnærmet likt landsgj. Helsestasjoner er på 117 %. Inntektsmessig ligger kommunen på 95 % av landsgj., i friinntekter. Det legges årlig inn rasjonaliseringsskutt i budsjettet til de fleste enheter. Det er vanskelig å se hvordan rasjonalisering i dagens drift kan gi store kostnadskutt. Utfordringen ligger i sprettetjenester. En større sentralisering av tjenester f.eks. helsestasjoner, skoler, bo og aktivitetssentre etc. vil gitt en rasjonalisering av driften. Spørsmålet er om det er ønskelig. Hovedfokuset bør fortsatt være å legge til rette for større befolkningsvekst, noe som gir økte overføring og bedre rammebetingelser for kommunen. Forslag nr.10 - Furnes Det er nødvendig med en del utbedringer i området ved Prøysen Utfordringene oversendes til formannskapsgruppa. Kommentar/ Oppfølging: Kommunen har f.o.m overtatt Prøysenhuset. Det vil være fokus på utvikling av området rund Prøysenhuset og Kusvea. Forslag nr Moelv Moelv Arbeiderlag mener det bør kunne finnes midler til anskaffelse av lekeapparater, slik som husker, sklier, klatrestativ og sandkasse. Slik at de aller minste også gis et tilbud i Garveriparken. Her kan mye gjøres for relative små beløp. Det er avsatt 6 mill kr i budsjettet til parker i Brumunddal og Moelv hvor Garveriparken er spesielt nevnt. Styret ser behov for at det opparbeide lekeareal for de minst i Moelv. Forslaget oversendes formannskapsgruppa. Behandling: Garveriparken bygges nå ut, tilbud for barn og unge er en viktig del av utbyggingen. Forslag nr. 13-Stavsjø Ved hver barne- og ungdomsskole i Ringsaker tilrettelegges det for muligheter til leksehjelp eller jobbing med lekser i løpet av ordinær skoledag. Forslaget oversendes gruppa i Oppvekstkomiteen. Kommentar/ Oppfølging: Leksehjelp på barneskolen har vært diskutert i komiteen. Saken vil bli videre fulgt opp i behandling av budsjettvedtak nr. 23 for 2016 «Leksehjelp i grunnskolen» Moelv, den 22.januar Geir Roger Borgedal Gruppeleder. 10

11 Årsmelding studieutvalget Ringsaker Arbeiderparti Studieutvalget: Studieleder: Anne Marie Pettersen. Studieutvalgsmedlemmer: Anders Nybakken og Ole Martin Kjønstad. Møter: Det er ikke avholdt møter i Kommunikasjon mellom utvalgets medlemmer har foregått via epost og telefon. Kurs: Det ble avholdt «Motivasjonskurs» for listekandidatene til kommunestyret på Thorbjørnrud Hotel AS, Jevnaker mars. 27 listekandidater deltok. Innledere var: Snorre Wikstrøm, (valgkampleder i Arbeiderpartiet) Anita Ihle Steen, Unni Haugli og Geir Roger Borgedal. Bernt Torp sto for det kulturelle innslaget. De nyvalgte kommunestyrerepresentantene med vararepresentanter ble invitert til samling i Herredshuset Moelv 17. september. Innleder var ordfører Anita Ihle Steen. Studieledermøte i Hedmark Arbeiderparti: Studieleder og partileder var representert på en samling på Rica Elgstua Hotell 22. januar Brumunddal Anne Marie Pettersen 11

12 Årsberetning kvinnenettverket I året som har gått har leder av Ringsaker Arbeiderparti sitt kvinnenettverk hatt mulighet og har deltatt på Ringsaker Arbeiderparti sine styremøter. Tonje Granmo som er kvinnepolitisk leder sitter også i styringsgruppa til kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti. Kvinnepolitisk leder har også her deltatt på styremøter og vært aktiv på leserinnlegg. Sendt fra Tonje Granmos awsomme iphone 12

13 Årsrapport fra Veterangruppa i Ringsaker Arbeiderparti Gruppa besår av følgende 10 personer: Grethe Heggelund, Arnlaug Johnsen, Erna Borgen, Helene Spongberg, Marit Voll Stalsberg, Roar Olasveengen, Ole Holtet, Terje Ottosen, Finn Havik og Tor Mathisen. Gruppa har gjennom året avholdt 14 møter og behandlet 70 saker, hvorav nevnes: Status i Pleie og omsorg, kommunalsjef Sverre Rudjord orienterte. Tannhelse for de eldre og hvilke rettigheter man har når man er mottaker av Pleie og omsorgstjenester. Hilde Søberg fra fylkestannlegen orienterte. Ny jernbanetrase gjennom Ringsaker i forbindelse med framføring av dobbeltspor. Skolesituasjonen i Moelv og hva gjør vi med Moelv ungdomsskole, samt skolestrukturen i nordre Ringsaker. 75 år siden 9. april 1940, de i gruppa som har erindringer fra denne dagen fortalte sin historie. Hvor lenge kan bomstasjoner være i funksjon, svar: maks 15 år. Valgkampen har vært tema gjennom hele året. Gruppa fikk laget en brosjyre der vi satte fokus på de av listekandidatene som var Trykksaken fikk god mottagelse og sju av ti fikk fast plass i det nye kommunestyret. Utfordringer angående det store antall flyktninger som kommer til Europa og Norge. Konflikter mellom hytteeiere og grunneiere i Sjusjøområdet. For å bli oppdatert på utviklingen arrangerte gruppa en tur til Natrudstilen, Sjusjøen. Vi reiste videre til Hafjellområdet i Øyer for å sammenligne dette området med det som skjer i Ringsakerfjellet. Tilslutt vil vi takke Ringsaker Arbeiderparti for et godt og fruktbart samarbeid i Brumunddal den 7/ Tor Mathisen. 13

14 Protokoll for årsmøte i Ringsaker AUF Møte fant sted i Brumunddal, på Folkets Hus den 9 januar 2016 Tilstede Stemmeberettige Tonje Emilie Olsen Tonje Emilie Olsen Bjørnar Berntsen Bjørnar Berntsen Ole Martin Kjønstad Ole Martin Kjønstad Kristian Sylliåsen Kristian Sylliåsen Kristoffer Nyborg Kristoffer Nyborg Unni Lund Haugli Nils Kristen Sandtrøen Ringsaker Blad Åpning av møte Tonje Emilie Olsen innledet møte klokken 12:15 Valg av protokollunderskrivere Tonje Emilie Olsen og Ole Martin Kjønstad Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent 2. Valg av møteleder og referent Tonje Emilie Olsen ble valgt som møteleder, og Ole Martin Kjønstad ble valgt som referent 3. Hilsningstale fra Hedmark AUF Denne utgikk da Tonje Granmo som skulle hatt denne, ikke var tilstedet 4. Hilsningstale fra Ringsaker AP Unni Lund Haugli med en hilsningstale 5. Årsberetning 2015 I 2015 ble Tonje Emilie valgt som leder, Tonje Granmo valgt som nestleder og Ole Martin Kjønstad valgt som kasserer. Liss Anita Ødegård og Siv Merete Antonsen ble valgt som styremedlem, men valgte å trekke seg av personlige årsaker. Vi hadde Tonje Emilie og Tonje Granmo var på årsmøte i Hedmark Arbeiderparti, Tonje Emilie, Tonje Granmo og Bjørnar var på årsmøte i Ringsaker Arbeiderparti og Tonje Emilie, Tonje Granmo og Andreea Sandra deltok på årsmøte i Hedmark AUF. 8. mars hadde vi en markering som Tonje Emilie Olsen og Tonje Granmo var på i forbindelse med Kvinnedagen. Mai: Tonje Emilie Deltok på roseutdeling med Ringsaker AP 14

15 14. mai hadde vi en aksjon for russen som Tonje Emilie Olsen, Tonje Granmo og Bjørnar Berntsen var med på. August: Tonje Emilie, Kristian og Kristoffer var med på roseutdeling under innlandsmarkedet i Moelv September: var Tonje Granmo skoledebatant på Ringsaker vgs var Tonje Granmo skoledebatant på Moelv ungdomsskole Tonje Emilie, Tonje Granmo, Kristian og Kristoffer var med på husbesøk helga før valget November deltok Tonje Emilie på ferskiskurset til Hedmark AUF. 5. desember var Tonje Emilie Olsen og Ole Martin Kjønstad ute i Brumunddal for å prøve å verve. 19. desember var Tonje Emilie Olsen og Bjørnar Berntsen i Brumunddal å delte ut pepperkaker 22. desember var Tonje Granmo og Bjørnar Berntsen i Moelv å delte ut pepperkaker Årsberetning for 2015 ble godkjent 6. Regnskap og revisors beretning Revisors beretning var ikke klar enda, men regnskapet for 2015 ble godkjent 7. Budsjett 2016 Budsjett for 2016 ble godkjent 8. Forslag til navn på stortingsliste - Nils Kristen Sandtrøen innstilles av Ringsaker AUF - Bjørnar Berntsen innstilles av Ringsaker AUF - Tonje Granmo innstilles av Ringsaker AUF 9. Forslag på navn til Sentralstyret 1. John Magne Pedersen 2. Linda Engelstad 3. Bjørn Peter Sandmo 10. Innkomne saker - Powerpoint fremvisning av Nils Kristen Sandtrøen - Saksinnlegg av Bjørnar Berntsen 11. Valg Leder: Tonje Emilie Olsen Nestleder: Tonje Granmo Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlem #1: Kristian Sylliåsen Styremedlem #2: Kristoffer Nyborg Varamedlem #1: Bjørnar Berntsen 15

16 12. Valg til styret i Ringsaker AP Representant #1: Kristian Sylliåsen Representant #2: Kristoffer Nyborg 13. Delegater til årsmøte i Hedmark AP Representant #1: Kristian Sylliåsen Representant #2: Kristoffer Nyborg Vara #1: Tonje Emilie Olsen 14. Delegater til rep.skapet i Hedmark AUF Representant #1: Tonje Emilie Olsen Representant #2: Ole Martin Kjønstad Vara #1: Tonje Granmo Vara #2: Kristian Sylliåsen 15. Delegater til årsmøte i Hedmark AUF Delegat #1: Tonje Emilie Olsen Delegat #2: Kristoffer Nyborg Delegat #3: Kristian Sylliåsen Delegat #4: Tonje Granmo Delegat #5: Ole Martin Kjønstad Avslutning av nyvalgt leder. Møtet ble hevet klokken 15:05 16

17 8. FORSLAG Forslag 1 : Forslag fra Brumunddal Arbeiderlag Tittel: Rekruttering Rekruttering. Brumunddal Arbeiderlag ser med bekymring på sviktende medlemstall og dermed også fremtiden for både lokallag og kommuneparti. I dagens politiske klima er rekruttering noe av det mest utfordrende vi driver med. Like fullt er vi, som alle andre, avhengig av en sterk medlemsbase for å kunne være med å utforme den politikken vi synes er viktig å sette på agendaen. Det er også grunn til bekymring at vi ikke klarer å rekruttere den yngre delen av befolkningen vår. Det er ingen grunn til å tro at det er manglende interesse som gjøre dette, men lokallag og kommuneparti kan i større grad bidra til at det blir attraktivt for alle å være med. Pr. dags dato har vi en høy gjennomsnittsalder, utfordringer med å fylle kvinnekvoten og generelt manglende interesse blant medlemmene for å delta på arrangementer og tilstelninger. Brumunddal Arbeiderlag ber Ringsaker Arbeiderparti om å lage en rekrutteringsplan som gjøre at vi kan øke medlemsmassen og dermed sikre at vi har flere kort å spille på for fremtiden, samt sette fokus på hva vi kan gjøre for å øke deltagelsen blant medlemmene. Styrets innstilling: Styrets innstilling ovenfor årsmøtet. Forslaget tiltredes og oversendes årsmøtet (enst.) 17

18 Forslag 2 : Forslag fra Stavsjø Arbeiderlag Tittel: Nei til TTIP og TISA Uttalelse til Årsmøte i Ringsaker Arbeiderparti Nei til TISA og TTIP! De to store bilaterale frihandelsavtalene Trade In Services Agreement(TISA) og Transatlantic Trade and Investment Partnership(TTIP), mellom USA og EU, kan få store konsekvenser for Norge. Dette er på grunn av verdiene og innretningene som ligger til grunn for frihandelsavtalene. TISA, som har blitt møtt med stor skepsis blant norske fagforeninger, kan potensielt åpne opp for privatisering av tjenester innen sektorer vi tradisjonelt har ønsket å verne i Norge. Arbeiderpartiet sentralt har uttalt at de ønsker å trekke ut områder som helse- og omsorg og skole fra avtalen. Partene i avtalen har gitt signaler om at det ikke vil være mulig å skjerme hele disse sektorene. Dette vil blant annet kunne si at eksempelvis jordmor- og sykepleietjenester blir gjort til gjenstand for mer omfattende privatisering. Kun tjenester som har offentlig monopol, som eksempelvis brannvesen, politi og fengsel, vil kunne skjermes som offentlige tjenester. Det største problemet med denne avtalen er at den vil gjøre privatisering av sektorer irreversible, slik at etterfølgende regjeringer ikke vil kunne omgjøre vedtakene. TTIP, som er en forholdsvis hemmelig frihandelsavtale, som skal gjelde blant annet arbeid, mat og miljø. Avtalen har til hensikt å «harmonisere» lover og regler mellom USA og EU. Den vil legge opp til at selskaper skal kunne saksøkes for lovverk som kan skade selskapenes profitt, gjennom såkalte investor-stat-tvisteløsninger (ISDS). En annen utfordring med en TTIP-avtale gjennom EØS, er at det kan stille oss overfor et dilemma om å legge ned norsk landbruk mot å beholde norsk fiskeeksport. Retningen på disse frihandelsavtalene er ikke i tråd med Arbeiderpartiets politikk og ideologi. Avtalene vil svekke norsk demokratis mulighet til å forme det samfunnet vi ønsker, og viktige avgjørelser blir overlatt til tekniske avtaler. Det er også et prinsipp om at norske naturressurser er nasjonale og skal komme velferdsstaten til gode. Ivaretakelsen av velferdsstatens ansvar, skal i all hovedsak være offentlig, med mindre annet tydelig skulle være mer hensiktsmessig. Frihandelsavtalene Norge tar del i, må derfor legge til rette for at dette skal være mulig. Det vil ikke TISA og TTIP. Norge bør derimot satse på å bidra til å få i gang igjen WTOforhandlingene og være en aktiv aktør i arbeidet med å få denne avtalen til å bli mer rettferdig og bærekraftig. Forslag til vedtak: Årsmøte i Ringsaker Arbeiderparti sier nei til at Norge skal ta del i frihandelsavtalene TISA og TTIP. Dersom dette allikevel skulle skje, ønsker Ringsaker Arbeiderparti at investor-stattvisteløsninger ikke skal være en del av disse avtalene. Ringsaker Arbeiderparti støtter isteden at Norge fortsetter WTO-linjen. Uttalelsen oversendes årsmøte i Hedmark Arbeiderparti. Fremmet av Stavsjø Arbeiderlag, pr Styrets innstilling ovenfor årsmøtet. Oversendes årsmøtet uten innstilling fra styret (enst.) 18

19 Uttalelse : Uttalelse fra Veterangruppa Nedenstående ble behandlet i veterangruppas møte 28. januar MED FREMMEDHAT SOM RETORIKK Den flyktningestrøm som Europa og Norge har opplevd siste året savner sidestykke i vår tid, og som vi må helt til bake til 2. verdenskrig for å finne maken til. Flyktninger sendt i farefulle båter av kyniske menneskesmuglere over Middelhavet, og med mange som drukner i sin ferd over havet er noe som har rørt de fleste av oss. Stemningen i den norske befolkning var positiv sommer og tidlig høst i fjor, har snudd radikalt etter at man innså hvor omfattende denne utfordring av flyktningestrømmen ville bli. Vi har en mørkeblå mørkeblå regjering som hevder at det er trygt å returnere flyktningene tilbake til Russland, samtidig som de i andre sammenhenger har stilt særdeles kritiske spørsmål til brudd av menneskerettigheter og andre kritikkverdige forhold. Hva er det som gjør at regjeringen i flyktningesammenheng plutselig kan hevde at Russland er blitt et trygt land å sende flyktningene til bake til, uten reel og individuell behandling om de har beskyttelsesbehov eller ikke. Norge må ikke stille seg slik at det blir stilt spørsmål og sådd tvil om vårt lands forpliktelser etter internasjonale avtaler og forpliktelser, noe som er et særdeles dårlig signal å sende ut over våre grenser. Vi må ikke stille oss slik at vi blir sammenlignet med land vi IKKE ønsker å bli sammenlignet med. Inngåtte avtaler som FNs Flyktningkonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon er forpliktende avtaler som blant annet skal ivareta folks interesser som er drevet på flukt fra krig og annen undertrykkelse. Veterangruppa har med stor uro fulgt med på den økende retorikk i sosiale medier, aviser og utspill på TV med fremmedhat. Dette har den senere tid blitt forsterket, og er i ferd med å feste seg i store deler av befolkningen, og grenser helt opp mot rasisme. Når vi i tillegg har en innvandringsminister som bevisst bruker en retorikk som er med på å forsterke fremmedhatet, så er det snart noen som må begynne å ta mer aktivt til motmæle og sette debatten i et riktig perspektiv. Det må IKKE bli slik at landets største opposisjonsparti lar Sylvi Listhaug og Frp alene styrer asyldebatten. Vi har alle et ansvar, men det er viktig at også våre fremste tillitsvalgte, BÅDE LOKALT og ikke minst våre SENTRALE POLITIKERE kommer på banen og blir mer aktive i debatten mot disse grumsete holdningene. Det vi i vår bevegelse hele tida må ha i ryggmargen er våre prinsipper og verdier som vi må stå oppreist for, selv i storm og uvær. Veterangruppa ber enstemmig om at denne saken legges fram for partiets årsmøte 9. februar. Med partihilsen Veterangruppa Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter intensjonen i uttalelsen.oversendes til det nye styret for oppfølging. 19

Årsmøte. 2. februar Vi skal ikke selge landet, vi skal bygge landet!

Årsmøte. 2. februar Vi skal ikke selge landet, vi skal bygge landet! Årsmøte 2. februar 2015 Vi skal ikke selge landet, vi skal bygge landet! 1 Innholdsfortegnelse SIDE 3: Dagsorden SIDE 4-7: Årsberetning SIDE 8-9: Årsmelding fra kommunestyregruppa SIDE 10: Årsmelding studieutvalget

Detaljer

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene

Detaljer

Årsmøte. 2. februar Alle skal med!

Årsmøte. 2. februar Alle skal med! Årsmøte 2. februar 2017 Alle skal med! 1 Innholdsfortegnelse SIDE 3: Dagsorden SIDE 4-7: Årsberetning fra styret SIDE 8-10: Årsmelding fra kommunestyregruppa SIDE 11: Årsmelding studieutvalget SIDE 12:

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 11. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 3. februar 2015holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 9. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Dato: 05.09.2017 Tid: 08:30 - Sted: Gregers, Hamar Til stede: Hamar kommune Einar Busterud Jane Meyer forfall- Toril Merete Nysæter Thomas L. Jørgensen forfall- Knut Fangberget Ringsaker kommune Anita

Detaljer

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet i Bergen Endret sist på årsmøtet 06.02.2016 Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Organisasjon 2 3 Årsmøte 2 4 Representantskap

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 19. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1345. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media:

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Dato: 1. juni 2017 Tidspunkt: Kl. 18:00 Sted: First Hotel Victoria Hamar Det serveres kaffe, mineralvann og snitter før generalforsamlingen,

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Sted: Halen Gård Dato: 8 oktober 2015 Tidspunkt: 18:30 Tilstede: 30 medlemmer Saksliste: Saksliste: 1. Åpning 2. Protokoll medlemsmøte 27 april 2015 3. Orientering

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Protokoll Sted: Fylkeshuset, møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Kl 09.00 13.00 Til stede: Hamar kommune Morten Aspeli Pål Jan Stokke Inger Haug Stange kommune Nils A. Røhne Mirjam Engelsjord Løten kommune

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI Revidert utgave til behandling på årsmøte 11. februar 2017 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI 1 Formål...3 2 Organisasjonens oppbygging....3 3 Årsmøtet....

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

1. Åpning v/ Leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 stk til å underskrive protokollen.

1. Åpning v/ Leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 stk til å underskrive protokollen. Strand Arbeiderparti ÅRSMØTE I STRAND ARBEIDERPARTI Kommunestyresalen, Jørpeland, Onsdag 23. januar kl 18.00 Årsmøtet har følgende dagsorden: 1. Åpning v/ Leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI 20.februar 2014 19. februar 2015 Styrets sammensetning Leder: Jørund Båtstad (1år) Nestleder: Lene Jevnheim (1år) Kasserer: Ester Midtli (1år) Sekretær:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 18. mars 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre Kåfjord Kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Jani Albrigtsen

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti Årsmøte i Rauma Arbeiderparti 25. februar 2010, kl 18.30-21.00 Sted: Rauma rådhus Referent: Eirik Hoem Tilstede: Eirik Hoem, Hermann Frostad, Ottar Blichfeldt, Leiv Holmedal, Marit Thorstensen, Oddbjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Kjell Pedersen for Ulf Arne Hansen Monika Olsen for Målfrid

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 21.11.2017 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunstyresalen Fra saknr.: 75/17 Til saknr.: 83/17 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27 av

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.10.2015 Fra kl. 12.15 Til kl. 13.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans- Jakob Bønå H Leder Otto

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 25. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 25. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 25. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1345. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 13.01.2016 Tid: 09:00 12:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO f.o.m. sak 6/16

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 24. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1515. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: Avsluttet: 21:10

Møteprotokoll. Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: Avsluttet: 21:10 Stange Arbeiderparti Møteprotokoll Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: 18.00 Avsluttet: 21:10 Tilstede: Styret: Grethe Mikaelsen, Else Liberg, Inger Sleppen, Chris

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:10 12.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder Villy

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.02.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

Ekstraordidnært formannskapsmøte. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp 004/09 Referater og meldinger. Sak 001/09 utsettes.

Ekstraordidnært formannskapsmøte. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp 004/09 Referater og meldinger. Sak 001/09 utsettes. MØTEPROTOKOLL Ekstraordidnært formannskapsmøte Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.01.2009 Møtestart: 10.00. Møteslutt: 12.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen

Detaljer

PROTOKOLL. Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag avholdt på Sælen oppveksttun.

PROTOKOLL. Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag avholdt på Sælen oppveksttun. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag avholdt 09.04.2013 på Sælen oppveksttun. Møtet ble åpnet av styreleder Trond Helle. Tilstede: Fra styret: Andre: Trond Helle Knut Stølås Arve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Aud Karin Furlund

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 24.10.2017 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene Møte nr: 6/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 3 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 29.10.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Espeland Medlem

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer