Årsmøte. 9. februar Framtidas Ringsaker - et kunnskapsrikt og omsorgsfullt lokalsamfunn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. 9. februar Framtidas Ringsaker - et kunnskapsrikt og omsorgsfullt lokalsamfunn."

Transkript

1 Årsmøte 9. februar 2016 Framtidas Ringsaker - et kunnskapsrikt og omsorgsfullt lokalsamfunn. 1

2 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.00) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene kan ta ordet inntil 2 ganger i hver sak med inntil 3 minutters taletid i hvert innlegg. Hvert forslag betraktes som en sak. 3. KONSTITUERING - Valg av møteleder og sekretær 4. INNLEDNING VED PARTISEKRETÆR KJERSTI STENSENG 5. ÅRSBERETNINGER REGNSKAP BUDSJETT FORSLAG 9. VALG 10. AVSLUTNING 2

3 SAK ÅRSBERETNINGER 2015 RINGSAKER ARBEIDERPARTI ÅRSBERETNING 2015 STYRET: Leder: Unni Lund Haugli Nestleder: Kjerstin Gustavsen Lundgård Kasserer: Arnfinn Houmb Studieleder: Anne Marie Pettersen Sekretær:ansatt av styret Trond Sandnes Styremedlemmer: Ragnhild Myklebust Svein Rømo Anne Marie Pettersen Gunn Åse Engen Jan Olav Tuterud Jon Rusten 1. varamedlem: Eva Olsen Høisveen 2. varamedlem: Johnny Stranden 3.varamedlem: Linn Marlene Seltveit 4. varamedlem: Inger Vassdal Leine 5. varamedlem: Reidar Johan Teksum Følgende har tiltrådt styret med fulle rettigheter: Ordfører: Anita Ihle Steen Varaordfører/gruppeleder: Geir Roger Borgedal Representant i LO : Jarl Kurud Leder kvinnenettverk: Leder av veterangruppa: Ringsaker AUF: Tonje Granmo Tor Mathisen Tonje Emilie Olsen Liss Anita Ødegård 1, 2. og 3. varamedlem har vært innkalt til styremøtene. 3

4 MØTER: Styret: Det har i 2015 vært avholdt 12 styremøter, hvorav 73 saker er behandlet, herunder også referater, skriv, eventuelt og kommune styresaker. SAKER: Organisatoriske saker: Årsmøtet 2015, oppfølging av årsmøtevedtak Årsmøtet Hedmark Arbeiderparti, oversendelse av forslag 1. mai gjennomføring i samarbeid med LO Medlemssituasjonen Valgkamp 2015 Kommunevalget 2015 Lagsstruktur : Status og aktivitet i lagene Fylkestingsvalget 2015 Gjennomført 1.mai i samarbeid med LO 4

5 Politiske saker: Handlingsprogram med økonomiplan , Årsbudsjett 2016, Rådmannens forslag Forberedelse og gjennomgang av saker til kommunestyre (fast post) Rapport om 1. tertial og 2. tertial og budsjettjusteringer Fortsatt vekst og utvikling Lokalpolitisk plattform Felles kommunedelplan innen vann og avløp for Ringsaker, Løten, Stange og Hamar Programarbeid Kommunereformen Reguleringsplaner Dobbeltspors jernbane herunder planprogrammet Arbeid mot mobbing i skoler og barnehager MEDLEMSMØTER Det er i 2015 avholdt følgende medlemsmøter: Vedta partiprogrammet Nominasjonsmøte Orientering fra rammekonferansen, informasjon om kommunereformen Konstituering Behandling av budsjettforslag fra laga Budsjettbehandling ÅRSMØTET: Årsmøtet i kommunepartiet ble avholdt 2. februar

6 MEDLEMSSITUASJONEN: Ringsaker Arbeiderparti Østbygda Arbeiderlag Stavsjø Arbeiderlag Solheim Arbeiderlag Nes Arbeiderforening Moelv Arbeiderlag Mesnali Arbeiderlag Gaupen Arbeiderlag Furnes Arbeiderforening Brøttum Arbeiderlag Brumunddal Arbeiderlag Brumund og Veldre Arbeiderlag Ringsaker AUF Sum medlemmer AVSLUTNING: 2015 har vært et aktivt år med mange lokale politiske saker. Kommunevalget 2015 ble veldig bra, vi har flertall i kommunestyret og har fortsatt stor tillit i befolkningen i kommunen. Det er et stort engasjement blant mange av våre medlemmer, og ikke minst innad i kommunestyregruppa. Valgkamparbeidet ble gjennomført med glans og vi høstet mange stemmer med vår synlighet og engasjement rundt omkring i kommunen. Det ble inngått politisk samarbeid med SV,KRF,PP og valgteknisk samarbeid med MPG. Arbeiderpartiet i Ringsaker har likevel gode posisjoner i formannskap, komiteer og utvalg. Med rent flertall i kommunestyret har partiet stor makt og innflytelse på Ringsakersamfunnet. Vi ser også at vår politikk i et godt samspill med en dyktig rådmann og administrasjon, fører kommunen i riktig retning. Stortingsvalget 2017 nærmer seg med stormskritt, nominasjonsprosessen er i startgropa. Her har vi alle en jobb å gjøre med å finne aktuelle kandidater. Ringsaker Arbeiderparti har mange medlemmer og vi er en stor kommune.vi må posisjonere oss og være synlige før og i nominasjonsprosessen. 6

7 Arbeidet med å se nærmere på lagsstrukturen i partiet er startet opp og vil fortsette. Dette er et arbeid som krever god kommunikasjon og tid, og arbeidet vil derfor foregå over en lang tids periode. For oss er det viktig å synliggjøre at gode fellesskapsløsninger ikke er en selvfølge, og at framtidens utfordringer fortsatt løses best i felleskap, derfor er det viktig at vi jobber for gjennomføring av vedtatt programarbeid Styret vil få takke for tilliten og samarbeidet i 2015 Vi skal ikke selge landet, vi skal bygge landet! Moelv, 22. januar 2016 Ringsaker Arbeiderparti Styret 7

8 KOMMUNESTYREGRUPPA ÅRSMELDING FOR I inneværende periode består vår gruppe av 21 av 41 plasser i kommunestyret og 5 av 11 plasser i formannskapet og planutvalget. Arbeiderpartiet beholdt sine posisjoner etter kommunevalget 2015, konstituerende kommunestyremøte for perioden ble avhold Ringsaker Arbeiderparti har innehatt følgende lederposisjoner: Ordfører: Anita Ihle Steen Varaordfører: Geir Roger Borgedal Komité for oppvekst: Kjerstin G. Lundegård Komite for omsorg Svein Rømo (Janne K.Torp til 28.10) Administrasjonsutvalget: Anne Marie Pettersen Formannskapsgruppa og Planutvalget: Gruppestyret består av følgende personer: Anita Ihle Steen Leder: Geir Roger Borgedal Geir Roger Borgedal Nestleder: Anita Ihle Steen Siv Mali Høyby (Ragnhild Myklebust til 28.10) Sekretær: Kjerstin G. Lundgård Unni Lund Haugli (Kåre Korsveien til 28.10) Johnny Stranden Kommunestyret har behandlet 111 saker i Formannskapet har behandlet 156 saker i Planutvalget har behandlet 160 saker i Av sakene som er behandlet kan nevnes: Pleie og omsorg: o Bosetting av flyktninger i 2015 og i perioden o Rullering av Fysioterapiplanen; o Sykkelbyen Brumunddal Handlingsprogram o Samarbeidsavtale med tjenester og rutiner mellom Sykehus Innlandet HF og Ringsaker Kommune. Oppvekst: o Arbeid mot mobbing i barnehager og skoler o Gjennomgang av opptakstallene full Barnehagedekning. o Tilstandsrapport grunnskolen. o Moelv Skole Revidert forprosjekt og kostnadsoverslag. o Stavsberg Skole Rom og Fungsjonsprogram o Svømmebasseng Brøttum Skole o Svømmebasseng Brumunddal struktur og drift! Kultur o Overtagelse av Prøysenhuset AS. F-skapet er generalforsamling, og har utpekt nytt styre. o Rullering prioriterte utbyggingsprogram for idrettsanlegg. o Rullering prioriterte utbyggingsprogram lokale kulturbygg o Fritidsklubbenes status og fremtidig behov utredning. Annet o Evaluering/ justering av politisk struktur. 8

9 o Endringer inn og oppsamlingsordningen for husholdningsavfall o Visuell identitet for Ringsaker Kommune o Prioriteringsplan for utbygging av gatelys. o Budsjett 2016 og økonomiplan o Diverse reguleringsplaner. o Kommunedelplanen, E6 Moelv Biri - sluttbehandlet. o Dobbeltspor Sørli Brumunddal - planprogram. Oppfølging av saker oversendt fra budsjettmøte for 2015: Forslag nr. 4 - Brumunddal På bakgrunn av behovet for boliger for funksjonshemmede, må en prioritere denne gruppa ved bygging av nye omsorgsboliger. Det vil også betinge at boligene bemannes. Intensjonen i forslaget tiltres, oversendes til gruppe i Omsorgskomiteen. Behandling: Det vedtatt å bygge 35 nye omsorgsboliger i kommunen. Rom og funksjonsprogram kommer våren Muligheter for å legge til rette for bemanning, følges opp i saken. Gruppa i omsorgskomiteen følger opp saken videre. Forslag nr. 5 -Brumunddal Vedlikeholdsbudsjettet må styrkes for å redusere det betydelige vedlikeholdsetterslepet. Forslaget oversendes formannskapsgruppa. Det er avsatt 10,8 mil 2015, som burde vært 28 mill. Kommentar/ Oppfølging: Alle nye bygg får vedlikeholdsplaner fra dag en. Det er utarbeidet egen vedlikeholdsplan for alle skoler og barnehager. 28. mill. kr. er et normert vedlikeholdsbehov ut i fra total bygningsmassen. Avhending av bygninger kommunen ikke har behov for, vurderes kontinuerlig. Det er stort fokus på kompetanse og organisering, for å styrke vedlikeholdet og en rasjonell drift. Forslag nr. 7- Brumunddal Arbeidet med å effektivisere kommunens drift må gis høy prioritet framover for å frigjøre midler til prioriterte tiltak Intensjonen i forsalget er god, men det jobbes kontinuerlig i kommunen med effektivisering. Noe av utfordringen er mangel på utredningskapasitet. Forslaget oversendes til formannskapsgruppa. 9

10 Kommentar/ Oppfølging: Både politisk og administrativledelse har stor fokus på effektivdrift. Ringsaker bruker ca. 70 % i forhold til landsgjennomsnittet på administrering av kommunen, samme gjelder kultur. I Barnehagesektoren er kommunen også under landsgj, mens skole, pleie og omsorg, barnevern og sosialhjelp er tilnærmet likt landsgj. Helsestasjoner er på 117 %. Inntektsmessig ligger kommunen på 95 % av landsgj., i friinntekter. Det legges årlig inn rasjonaliseringsskutt i budsjettet til de fleste enheter. Det er vanskelig å se hvordan rasjonalisering i dagens drift kan gi store kostnadskutt. Utfordringen ligger i sprettetjenester. En større sentralisering av tjenester f.eks. helsestasjoner, skoler, bo og aktivitetssentre etc. vil gitt en rasjonalisering av driften. Spørsmålet er om det er ønskelig. Hovedfokuset bør fortsatt være å legge til rette for større befolkningsvekst, noe som gir økte overføring og bedre rammebetingelser for kommunen. Forslag nr.10 - Furnes Det er nødvendig med en del utbedringer i området ved Prøysen Utfordringene oversendes til formannskapsgruppa. Kommentar/ Oppfølging: Kommunen har f.o.m overtatt Prøysenhuset. Det vil være fokus på utvikling av området rund Prøysenhuset og Kusvea. Forslag nr Moelv Moelv Arbeiderlag mener det bør kunne finnes midler til anskaffelse av lekeapparater, slik som husker, sklier, klatrestativ og sandkasse. Slik at de aller minste også gis et tilbud i Garveriparken. Her kan mye gjøres for relative små beløp. Det er avsatt 6 mill kr i budsjettet til parker i Brumunddal og Moelv hvor Garveriparken er spesielt nevnt. Styret ser behov for at det opparbeide lekeareal for de minst i Moelv. Forslaget oversendes formannskapsgruppa. Behandling: Garveriparken bygges nå ut, tilbud for barn og unge er en viktig del av utbyggingen. Forslag nr. 13-Stavsjø Ved hver barne- og ungdomsskole i Ringsaker tilrettelegges det for muligheter til leksehjelp eller jobbing med lekser i løpet av ordinær skoledag. Forslaget oversendes gruppa i Oppvekstkomiteen. Kommentar/ Oppfølging: Leksehjelp på barneskolen har vært diskutert i komiteen. Saken vil bli videre fulgt opp i behandling av budsjettvedtak nr. 23 for 2016 «Leksehjelp i grunnskolen» Moelv, den 22.januar Geir Roger Borgedal Gruppeleder. 10

11 Årsmelding studieutvalget Ringsaker Arbeiderparti Studieutvalget: Studieleder: Anne Marie Pettersen. Studieutvalgsmedlemmer: Anders Nybakken og Ole Martin Kjønstad. Møter: Det er ikke avholdt møter i Kommunikasjon mellom utvalgets medlemmer har foregått via epost og telefon. Kurs: Det ble avholdt «Motivasjonskurs» for listekandidatene til kommunestyret på Thorbjørnrud Hotel AS, Jevnaker mars. 27 listekandidater deltok. Innledere var: Snorre Wikstrøm, (valgkampleder i Arbeiderpartiet) Anita Ihle Steen, Unni Haugli og Geir Roger Borgedal. Bernt Torp sto for det kulturelle innslaget. De nyvalgte kommunestyrerepresentantene med vararepresentanter ble invitert til samling i Herredshuset Moelv 17. september. Innleder var ordfører Anita Ihle Steen. Studieledermøte i Hedmark Arbeiderparti: Studieleder og partileder var representert på en samling på Rica Elgstua Hotell 22. januar Brumunddal Anne Marie Pettersen 11

12 Årsberetning kvinnenettverket I året som har gått har leder av Ringsaker Arbeiderparti sitt kvinnenettverk hatt mulighet og har deltatt på Ringsaker Arbeiderparti sine styremøter. Tonje Granmo som er kvinnepolitisk leder sitter også i styringsgruppa til kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti. Kvinnepolitisk leder har også her deltatt på styremøter og vært aktiv på leserinnlegg. Sendt fra Tonje Granmos awsomme iphone 12

13 Årsrapport fra Veterangruppa i Ringsaker Arbeiderparti Gruppa besår av følgende 10 personer: Grethe Heggelund, Arnlaug Johnsen, Erna Borgen, Helene Spongberg, Marit Voll Stalsberg, Roar Olasveengen, Ole Holtet, Terje Ottosen, Finn Havik og Tor Mathisen. Gruppa har gjennom året avholdt 14 møter og behandlet 70 saker, hvorav nevnes: Status i Pleie og omsorg, kommunalsjef Sverre Rudjord orienterte. Tannhelse for de eldre og hvilke rettigheter man har når man er mottaker av Pleie og omsorgstjenester. Hilde Søberg fra fylkestannlegen orienterte. Ny jernbanetrase gjennom Ringsaker i forbindelse med framføring av dobbeltspor. Skolesituasjonen i Moelv og hva gjør vi med Moelv ungdomsskole, samt skolestrukturen i nordre Ringsaker. 75 år siden 9. april 1940, de i gruppa som har erindringer fra denne dagen fortalte sin historie. Hvor lenge kan bomstasjoner være i funksjon, svar: maks 15 år. Valgkampen har vært tema gjennom hele året. Gruppa fikk laget en brosjyre der vi satte fokus på de av listekandidatene som var Trykksaken fikk god mottagelse og sju av ti fikk fast plass i det nye kommunestyret. Utfordringer angående det store antall flyktninger som kommer til Europa og Norge. Konflikter mellom hytteeiere og grunneiere i Sjusjøområdet. For å bli oppdatert på utviklingen arrangerte gruppa en tur til Natrudstilen, Sjusjøen. Vi reiste videre til Hafjellområdet i Øyer for å sammenligne dette området med det som skjer i Ringsakerfjellet. Tilslutt vil vi takke Ringsaker Arbeiderparti for et godt og fruktbart samarbeid i Brumunddal den 7/ Tor Mathisen. 13

14 Protokoll for årsmøte i Ringsaker AUF Møte fant sted i Brumunddal, på Folkets Hus den 9 januar 2016 Tilstede Stemmeberettige Tonje Emilie Olsen Tonje Emilie Olsen Bjørnar Berntsen Bjørnar Berntsen Ole Martin Kjønstad Ole Martin Kjønstad Kristian Sylliåsen Kristian Sylliåsen Kristoffer Nyborg Kristoffer Nyborg Unni Lund Haugli Nils Kristen Sandtrøen Ringsaker Blad Åpning av møte Tonje Emilie Olsen innledet møte klokken 12:15 Valg av protokollunderskrivere Tonje Emilie Olsen og Ole Martin Kjønstad Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent 2. Valg av møteleder og referent Tonje Emilie Olsen ble valgt som møteleder, og Ole Martin Kjønstad ble valgt som referent 3. Hilsningstale fra Hedmark AUF Denne utgikk da Tonje Granmo som skulle hatt denne, ikke var tilstedet 4. Hilsningstale fra Ringsaker AP Unni Lund Haugli med en hilsningstale 5. Årsberetning 2015 I 2015 ble Tonje Emilie valgt som leder, Tonje Granmo valgt som nestleder og Ole Martin Kjønstad valgt som kasserer. Liss Anita Ødegård og Siv Merete Antonsen ble valgt som styremedlem, men valgte å trekke seg av personlige årsaker. Vi hadde Tonje Emilie og Tonje Granmo var på årsmøte i Hedmark Arbeiderparti, Tonje Emilie, Tonje Granmo og Bjørnar var på årsmøte i Ringsaker Arbeiderparti og Tonje Emilie, Tonje Granmo og Andreea Sandra deltok på årsmøte i Hedmark AUF. 8. mars hadde vi en markering som Tonje Emilie Olsen og Tonje Granmo var på i forbindelse med Kvinnedagen. Mai: Tonje Emilie Deltok på roseutdeling med Ringsaker AP 14

15 14. mai hadde vi en aksjon for russen som Tonje Emilie Olsen, Tonje Granmo og Bjørnar Berntsen var med på. August: Tonje Emilie, Kristian og Kristoffer var med på roseutdeling under innlandsmarkedet i Moelv September: var Tonje Granmo skoledebatant på Ringsaker vgs var Tonje Granmo skoledebatant på Moelv ungdomsskole Tonje Emilie, Tonje Granmo, Kristian og Kristoffer var med på husbesøk helga før valget November deltok Tonje Emilie på ferskiskurset til Hedmark AUF. 5. desember var Tonje Emilie Olsen og Ole Martin Kjønstad ute i Brumunddal for å prøve å verve. 19. desember var Tonje Emilie Olsen og Bjørnar Berntsen i Brumunddal å delte ut pepperkaker 22. desember var Tonje Granmo og Bjørnar Berntsen i Moelv å delte ut pepperkaker Årsberetning for 2015 ble godkjent 6. Regnskap og revisors beretning Revisors beretning var ikke klar enda, men regnskapet for 2015 ble godkjent 7. Budsjett 2016 Budsjett for 2016 ble godkjent 8. Forslag til navn på stortingsliste - Nils Kristen Sandtrøen innstilles av Ringsaker AUF - Bjørnar Berntsen innstilles av Ringsaker AUF - Tonje Granmo innstilles av Ringsaker AUF 9. Forslag på navn til Sentralstyret 1. John Magne Pedersen 2. Linda Engelstad 3. Bjørn Peter Sandmo 10. Innkomne saker - Powerpoint fremvisning av Nils Kristen Sandtrøen - Saksinnlegg av Bjørnar Berntsen 11. Valg Leder: Tonje Emilie Olsen Nestleder: Tonje Granmo Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlem #1: Kristian Sylliåsen Styremedlem #2: Kristoffer Nyborg Varamedlem #1: Bjørnar Berntsen 15

16 12. Valg til styret i Ringsaker AP Representant #1: Kristian Sylliåsen Representant #2: Kristoffer Nyborg 13. Delegater til årsmøte i Hedmark AP Representant #1: Kristian Sylliåsen Representant #2: Kristoffer Nyborg Vara #1: Tonje Emilie Olsen 14. Delegater til rep.skapet i Hedmark AUF Representant #1: Tonje Emilie Olsen Representant #2: Ole Martin Kjønstad Vara #1: Tonje Granmo Vara #2: Kristian Sylliåsen 15. Delegater til årsmøte i Hedmark AUF Delegat #1: Tonje Emilie Olsen Delegat #2: Kristoffer Nyborg Delegat #3: Kristian Sylliåsen Delegat #4: Tonje Granmo Delegat #5: Ole Martin Kjønstad Avslutning av nyvalgt leder. Møtet ble hevet klokken 15:05 16

17 8. FORSLAG Forslag 1 : Forslag fra Brumunddal Arbeiderlag Tittel: Rekruttering Rekruttering. Brumunddal Arbeiderlag ser med bekymring på sviktende medlemstall og dermed også fremtiden for både lokallag og kommuneparti. I dagens politiske klima er rekruttering noe av det mest utfordrende vi driver med. Like fullt er vi, som alle andre, avhengig av en sterk medlemsbase for å kunne være med å utforme den politikken vi synes er viktig å sette på agendaen. Det er også grunn til bekymring at vi ikke klarer å rekruttere den yngre delen av befolkningen vår. Det er ingen grunn til å tro at det er manglende interesse som gjøre dette, men lokallag og kommuneparti kan i større grad bidra til at det blir attraktivt for alle å være med. Pr. dags dato har vi en høy gjennomsnittsalder, utfordringer med å fylle kvinnekvoten og generelt manglende interesse blant medlemmene for å delta på arrangementer og tilstelninger. Brumunddal Arbeiderlag ber Ringsaker Arbeiderparti om å lage en rekrutteringsplan som gjøre at vi kan øke medlemsmassen og dermed sikre at vi har flere kort å spille på for fremtiden, samt sette fokus på hva vi kan gjøre for å øke deltagelsen blant medlemmene. Styrets innstilling: Styrets innstilling ovenfor årsmøtet. Forslaget tiltredes og oversendes årsmøtet (enst.) 17

18 Forslag 2 : Forslag fra Stavsjø Arbeiderlag Tittel: Nei til TTIP og TISA Uttalelse til Årsmøte i Ringsaker Arbeiderparti Nei til TISA og TTIP! De to store bilaterale frihandelsavtalene Trade In Services Agreement(TISA) og Transatlantic Trade and Investment Partnership(TTIP), mellom USA og EU, kan få store konsekvenser for Norge. Dette er på grunn av verdiene og innretningene som ligger til grunn for frihandelsavtalene. TISA, som har blitt møtt med stor skepsis blant norske fagforeninger, kan potensielt åpne opp for privatisering av tjenester innen sektorer vi tradisjonelt har ønsket å verne i Norge. Arbeiderpartiet sentralt har uttalt at de ønsker å trekke ut områder som helse- og omsorg og skole fra avtalen. Partene i avtalen har gitt signaler om at det ikke vil være mulig å skjerme hele disse sektorene. Dette vil blant annet kunne si at eksempelvis jordmor- og sykepleietjenester blir gjort til gjenstand for mer omfattende privatisering. Kun tjenester som har offentlig monopol, som eksempelvis brannvesen, politi og fengsel, vil kunne skjermes som offentlige tjenester. Det største problemet med denne avtalen er at den vil gjøre privatisering av sektorer irreversible, slik at etterfølgende regjeringer ikke vil kunne omgjøre vedtakene. TTIP, som er en forholdsvis hemmelig frihandelsavtale, som skal gjelde blant annet arbeid, mat og miljø. Avtalen har til hensikt å «harmonisere» lover og regler mellom USA og EU. Den vil legge opp til at selskaper skal kunne saksøkes for lovverk som kan skade selskapenes profitt, gjennom såkalte investor-stat-tvisteløsninger (ISDS). En annen utfordring med en TTIP-avtale gjennom EØS, er at det kan stille oss overfor et dilemma om å legge ned norsk landbruk mot å beholde norsk fiskeeksport. Retningen på disse frihandelsavtalene er ikke i tråd med Arbeiderpartiets politikk og ideologi. Avtalene vil svekke norsk demokratis mulighet til å forme det samfunnet vi ønsker, og viktige avgjørelser blir overlatt til tekniske avtaler. Det er også et prinsipp om at norske naturressurser er nasjonale og skal komme velferdsstaten til gode. Ivaretakelsen av velferdsstatens ansvar, skal i all hovedsak være offentlig, med mindre annet tydelig skulle være mer hensiktsmessig. Frihandelsavtalene Norge tar del i, må derfor legge til rette for at dette skal være mulig. Det vil ikke TISA og TTIP. Norge bør derimot satse på å bidra til å få i gang igjen WTOforhandlingene og være en aktiv aktør i arbeidet med å få denne avtalen til å bli mer rettferdig og bærekraftig. Forslag til vedtak: Årsmøte i Ringsaker Arbeiderparti sier nei til at Norge skal ta del i frihandelsavtalene TISA og TTIP. Dersom dette allikevel skulle skje, ønsker Ringsaker Arbeiderparti at investor-stattvisteløsninger ikke skal være en del av disse avtalene. Ringsaker Arbeiderparti støtter isteden at Norge fortsetter WTO-linjen. Uttalelsen oversendes årsmøte i Hedmark Arbeiderparti. Fremmet av Stavsjø Arbeiderlag, pr Styrets innstilling ovenfor årsmøtet. Oversendes årsmøtet uten innstilling fra styret (enst.) 18

19 Uttalelse : Uttalelse fra Veterangruppa Nedenstående ble behandlet i veterangruppas møte 28. januar MED FREMMEDHAT SOM RETORIKK Den flyktningestrøm som Europa og Norge har opplevd siste året savner sidestykke i vår tid, og som vi må helt til bake til 2. verdenskrig for å finne maken til. Flyktninger sendt i farefulle båter av kyniske menneskesmuglere over Middelhavet, og med mange som drukner i sin ferd over havet er noe som har rørt de fleste av oss. Stemningen i den norske befolkning var positiv sommer og tidlig høst i fjor, har snudd radikalt etter at man innså hvor omfattende denne utfordring av flyktningestrømmen ville bli. Vi har en mørkeblå mørkeblå regjering som hevder at det er trygt å returnere flyktningene tilbake til Russland, samtidig som de i andre sammenhenger har stilt særdeles kritiske spørsmål til brudd av menneskerettigheter og andre kritikkverdige forhold. Hva er det som gjør at regjeringen i flyktningesammenheng plutselig kan hevde at Russland er blitt et trygt land å sende flyktningene til bake til, uten reel og individuell behandling om de har beskyttelsesbehov eller ikke. Norge må ikke stille seg slik at det blir stilt spørsmål og sådd tvil om vårt lands forpliktelser etter internasjonale avtaler og forpliktelser, noe som er et særdeles dårlig signal å sende ut over våre grenser. Vi må ikke stille oss slik at vi blir sammenlignet med land vi IKKE ønsker å bli sammenlignet med. Inngåtte avtaler som FNs Flyktningkonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon er forpliktende avtaler som blant annet skal ivareta folks interesser som er drevet på flukt fra krig og annen undertrykkelse. Veterangruppa har med stor uro fulgt med på den økende retorikk i sosiale medier, aviser og utspill på TV med fremmedhat. Dette har den senere tid blitt forsterket, og er i ferd med å feste seg i store deler av befolkningen, og grenser helt opp mot rasisme. Når vi i tillegg har en innvandringsminister som bevisst bruker en retorikk som er med på å forsterke fremmedhatet, så er det snart noen som må begynne å ta mer aktivt til motmæle og sette debatten i et riktig perspektiv. Det må IKKE bli slik at landets største opposisjonsparti lar Sylvi Listhaug og Frp alene styrer asyldebatten. Vi har alle et ansvar, men det er viktig at også våre fremste tillitsvalgte, BÅDE LOKALT og ikke minst våre SENTRALE POLITIKERE kommer på banen og blir mer aktive i debatten mot disse grumsete holdningene. Det vi i vår bevegelse hele tida må ha i ryggmargen er våre prinsipper og verdier som vi må stå oppreist for, selv i storm og uvær. Veterangruppa ber enstemmig om at denne saken legges fram for partiets årsmøte 9. februar. Med partihilsen Veterangruppa Forslag til vedtak: Årsmøtet støtter intensjonen i uttalelsen.oversendes til det nye styret for oppfølging. 19

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 11. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 3. februar 2015holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 9. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti Årsmøte i Rauma Arbeiderparti 25. februar 2010, kl 18.30-21.00 Sted: Rauma rådhus Referent: Eirik Hoem Tilstede: Eirik Hoem, Hermann Frostad, Ottar Blichfeldt, Leiv Holmedal, Marit Thorstensen, Oddbjørn

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 24. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1515. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 10.12.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:00 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Aud Karin Furlund

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Flå Idrettslag Flå samfunnshus, Ler, 12. mars 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Arild Vårvik ønsket velkommen. Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Sak 2.

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2013 Protokoll Rica Parken Hotell Ålesund 07.april 2013 Regionting for NMF Nordvest Søndag 7. april 2013. Rica Parken Hotell Ålesund, MØTESTART KL. 13.00

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 13:30-18:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Forfall Medlemmer: Bjørn Ekeberg, Hanne Therese Myhrer, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok.

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. RØMSKOG KOMMUNE UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. År 2011, den 7. april, holdt kommunestyret møte på Kommunehuset. Møtet var kunngjort i Rømsjingen og Avisa Grenseland og sakspapirene var lagt

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora Nilssen, Hanne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 12.03.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 29. januar 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 10. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1340. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Han fortsatte med å gi anerkjennelse og uttrykke beundring for den formidable innsatsen Arve Hammerøy,

Detaljer

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 FOR SKEDSMO HUSFLIDSLAG TINGVOLD MANDAG 11.2.2013 KL. 19.00 DAGSORDEN: 1. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer