Årsmøte. 3. februar Alle skal med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med"

Transkript

1 Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1

2 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene kan ta ordet inntil 2 ganger i hver sak med inntil 3 minutters taletid i hvert innlegg. Hvert forslag betraktes som en sak. 3. KONSTITUERING - Valg av møteleder og sekretær 4. POLITIKKENS ROLLE OG OM SENTRALE ØKONOMISKE UTFORDRINGER FREMOVER v/sigbjørn Johnsen 5. ÅRSBERETNING REGNSKAP BUDSJETT FORSLAG 9. VALG 10. AVSLUTNING 2

3 RINGSAKER ARBEIDERPARTI ÅRSBERETNING 2013 STYRET: Leder: Johnny Stranden Nestleder: Kjerstin Gustavsen Lundgård Kasserer: Jon Arne Ludvigsen Studieleder: Ragnhild Ludvigsen(konstituert) Sekretær: Trond Sandnes Styremedlemmer: Ragnhild Myklebust Lars Ivar Pedersen Tonje Granmo Unni Lund Haugli Gunn Åse Engen 1. varamedlem: Tor Mathisen 2. varamedlem: Eva Olsen Høisveen 3.varamedlem: Jørn Eriksen 4. varamedlem: Inger Vassdal Leine 5. varamedlem: Reidar Johan Teksum Følgende har tiltrådt styret med fulle rettigheter: Ordfører: Anita Ihle Steen Varaordfører/gruppeleder: Geir Roger Borgedal Leder i LO i Ringsaker: Jarl Kurud Leder kvinnenettverk: Tonje Granmo Ringsaker AUF: Monica-Eline Bakken Liss Anita Ødegård 1. varamedlem Tor Mathisen, 2. varamedlem Eva Olsen Høisveen, 3. varamedlem Jørn Eriksen har vært innkalt til styremøtene. Sekretær i 2013 har vært Trond Sandnes. Leder i veterangruppa, Oddvar Spongberg, har møtt i styrets møter. MØTER: Styret: Det har i 2013 vært avholdt 11 styremøter, hvorav 67 saker er behandlet, herunder også referater, skriv, eventuelt og kommunestyresaker. 3

4 SAKER: Organisatoriske saker: Årsmøtet 2013, oppfølging av årsmøtevedtak Årsmøtet Hedmark Arbeiderparti, oversendelse av forslag 1. mai gjennomføring i samarbeid med LO i Ringsaker Medlemssituasjonen Oppfølging av nye medlemmer Stortingsvalget 2013 valgkampplaner,valgkampgjennomføring, evaluering Møte med lagslederne status og aktivitet i lagene Handlingsplan for likestilling og inkludering for Ringsaker Arbeiderparti Skolering av kommunestyrerepresentantene med fokus på mere synliggjøring i media og i kommunestyremøtene Gjennomført 100 års markering 2013 for Ringsaker Arbeiderparti og utgivelse av jubileumsbok 100-årsjubileet for kvinners stemmerett og utgivelse av jubileumsbok Politiske saker: Handlingsprogram med økonomiplan , Årsbudsjett 2014, Rådmannens forslag Forberedelse og gjennomgang av saker til kommunestyre (fast post) Omorganisering av RAUS Budsjettgjennomgang med lagslederne og kommunestyregruppa Tilbud for barn og unge i Ringsaker Reguleringsplaner i forbindelse med ny E6 Eiendomsskatt og kommunale avgifter(var) Plassering av ny barneskole i Moelv Ekstra driftsstøtte til Ringsaker kirkelige fellesråd vedlikehold av kirkene Rapport om 1. tertial og 2. tertial og budsjettjusteringer Nytt renseanlegg Moelv Torgplass og torgbygg I Brumunddal Sentrumsfornyelse i Moelv Flom sikring Brumunda Nye reguleringsplaner Næra saken Regjeringsskifte-endring av Statlige overføringer Bygging av nytt Prøysenhus Kommunedelplanen 4

5 MEDLEMSMØTER Det er i 2013 avholdt 5 medlemsmøter. Organisatoriske saker: Medlemssituasjonen Stortingsvalget 2013 valgkamp og evaluering 100-årsjubileet for kvinners stemmerett og utgivelse av jubileumsbok Ringsaker Arbeiderparti 100 år, utgivelse av jubileumsboka. På jubileumsfesten vår 12. okt var det 6 personer som fikk diplom for langvarig medlemskap, disse var: Aslaug Teksum 50år Anne-Marie Fredriksberg 50år Reidar Teksum 60år Arnlaug Johnsen 60år Ottar Fredriksberg 60år Olaug Mesna 70år Noen flere har mottatt diplom, men var ikke tilstede på jubileumsfesten, det gjelder: Arne Gunnar Viken 50år Torbjørn Solberg 50år Asbjørg Olsen 50år Helge Knutsen 60år Solveig Tørudbakken 60år Politiske saker: Rammer for kommunebudsjettet hva skal prioriteres Kommunebudsjettet, økonomisjef Espen Hvalby orienterte om Rådmannens forslag Handlingsprogram med økonomiplan , Årsbudsjett 2013, Rådmannens forslag. Omorganisering av det spesialpedagogiske tilbudet for elever med sosiale og emosjonelle utfordringer. Nedlegging av RAUS 5

6 ÅRSMØTE : Årsmøte i kommunepartiet ble avholdt 4. februar MEDLEMSSITUASJONEN: Ringsaker Arbeiderparti Østbygda Arbeiderlag Stavsjø Arbeiderlag Solheim Arbeiderlag Nes Arbeiderforening Moelv Arbeiderlag Mesnali Arbeiderlag Gaupen Arbeiderlag Furnes Arbeiderforening Brøttum Arbeiderlag Brumunddal Arbeiderlag Brumund og Veldre Arbeiderlag Ringsaker AUF Sum medlemmer AVSLUTNING: Året 2013 har vært et valg år, med Regjeringsskifte. Ringsaker Arbeiderparti sine medlemmer var aktive i valgkampen. Det ble gjennomført stand, åpne møter og husbesøk. Valgkampen ble evaluert hvor forsamlingen var samt enige om at den sentralpolitiske ledelsen må være mere på banen ovenfor lokal partiene. Vi gjorde et meget bra valg i kommunen med en oppslutning på 45,65%, vi står fortsatt sterkt og har meget god forankring hos våre velgere har vært et aktivt år med mange lokale politiske saker. Omorganiseringa av det spesialpedagogiske tilbudet for elever med sosiale og emosjonelle vansker fikk selvsagt stor fokus i første halvdelen av Sentrumsfornyelsen i våre to byer begynner å ta form. Brumunddal har kommet langt, nå er det Moelv sin tur. Brumunddal fikk ett flott Torgbygg og Bakeri som har blitt selve hjertet i Brumunddal. Flomsikringa av Brumunda ble vedtatt og er planlagt ferdigstilt i Nytt renseanlegg i Moelv ble vedtatt utbygd. Ny barnehage på Stavsjø. Ny skole og avlastningssenter ved Mørkved. Brøttum skole begynner å ta form og blir innflyttingsklart vinteren 2014.Ringskaer kommune er i sterk vekst og utvikling, noe som kommer alle innbyggere til gode og vårt satsingsmål med innbyggere innen Med rent flertall i kommunestyret har partiet stor makt og innflytelse på Ringsakersamfunnet. Vi ser også at vår politikk i et godt samspill med en dyktig rådmann og administrasjon, fører kommunen i riktig retning. Det skal også nevnes at samarbeidet med opposisjonen til nå har vært bra, men nå opplever vi en opposisjon som er mer ute etter markeringssaker, en å fremme gode løsninger for kommunen. Utfordringen for oss sosialdemokrater blir å synliggjøre at gode fellesskapsløsninger ikke er en selvfølge, og at framtidens utfordringer fortsatt løses best i felleskap. Styret vil få takke for tilliten og samarbeidet i 2013 Moelv, 3. februar 2014 Ringsaker Arbeiderparti Styret Alle skal med! 6

7 KOMMUNESTYREGRUPPA ÅRSMELDING FOR I inneværende periode består vår gruppe av 21 av 41 plasser i kommunestyret og 5 av 11 plasser i formannskapet og planutvalget. Ringsaker Arbeiderparti har innehatt følgende lederposisjoner: Ordfører: Varaordfører: Komité for oppvekst: Komite for omsorg Administrasjonsutvalget: Anita Ihle Steen Geir Roger Borgedal Kjerstin G. Lundegård Janne K. Torp Anne Marie Pettersen Formannskapsgruppa og Planutvalget: personer: Gruppestyret består av følgende Anita Ihle Steen Leder: Geir Roger Borgedal Geir Roger Borgedal Nestleder: Anita Ihle Steen Ragnhild Myklebust Sekretær: Kjerstin G. Lundgård Kåre Korsveien Johnny Stranden Kommunestyret har behandlet 104 saker i Formannskapet har behandlet 209 saker i Planutvalget har behandlet 109 saker i

8 Av sakene som er behandlet kan nevnes: Barnehage: Pleie og omsorg: Skole: Kultur Annet o Utvidelse av Nes Barnehage o Orientering om barnehageopptaket o Nytt Avlastningssenter for barn og unge godkjent forprosjekt og kostnadsoverslag. o Utredning av utbygging av 35 omsorgsboliger o Utredning om avvikling av dobbeltrom i Ringsaker o Mørkved skole rom og funksjonsprogram - forprosjekt o Tilstandsrapport i grunnskolen o Forsøk med utvidet skoledag Nes, Kirkenær, Lismarka og Fagerlund skole. o Omorganisering av spesialpedagogisk tilbudet for elver med sosiale og emosjonelle vansker. o Div. saker om Prøysenhuset, reguleringer, avtaler, innhold etc. o Rullering av prioriterte utbyggingsprogram for lokale kulturbygg o Rullering av utbyggingsprogram for idrettsanlegg o Flomsikring Brumunddal Sentrum godkjent kostnadsoverslag. o Innløsing av Strandsaga i Brumunddal o Opprusting Kryss og gate Åsmarkvegen Parkvegen Miljøgata. Godkjent forprosjekt og kostnadsoverslag. o Reguleringsplaner for E6 strekningen gjennom Ringsaker fram til Bodsenden er nå ferdigregulert. Strekning Moelv Bodsenden er lagt ut på offentlig ettersyn. 8

9 Merknad: o Regulering av ny Mjøsbru, Moelv Biri, er lagt ut på offentligettersyn. o Diverse reguleringsplaner o Kommuneplanens arealdel for perioden , lagt ut til offentlig ettersyn. o Vann og avløp til Nydal Godkjent kostnadsoverslag. o Vedtatt markedsføringsprosjekt o Orientering om arbeidstidsordningene i Ringsaker Kommune. Merknad: Arbeidstidens lengde for kontoradministrasjonen er 36,25 timer. Fastsatt før Tariffavtalen punkt gir ikke kommunen mulighet til å øke denne arbeidstiden. o Månedlig innbetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt. o Budsjett 2014 og økonomiplan o Sak om organisering av AO-senter, er ute på høring og kommer snart til politisk behandling o Evaluering av Brannordning med dagkasernering, evalueringen er under utarbeidelse. Moelv, den 29.januar Geir Roger Borgedal Gruppeleder. 9

10 Årsmelding studieutvalget Ringsaker Arbeiderparti Studieutvalget: Studieleder: Ragnhild Ludvigsen (konstituert høsten 2013) Studieutvalgsmedlemmer: Anders Nybakken, Ole Martin Kjønstad, Anne Marie Pettersen (konstituert høsten 2013) Møter: Det er avholdt tre møter i forbindelse med planlegging av kurs. På ett av møtene deltok Heidi Strand fra AOF. Kurs: Ringsaker Arbeiderparti har avholdt to kurs for kommunestyrerepresentanter høsten Presentasjonskurs der målet var: 1. Å få fram den beste utgaven av seg selv foran et publikum. 2. Å lære hvordan nå gjennom med budskapet. 3. Å bygge en god presentasjon. Innledere var: Journalist/rådgiver Frode Stang og skuespiller Per Christian Ellefsen. Workshop kommunikasjon samt medietrening der Frode Stang var innleder, dette kurset var trinn to av det første kurset. Studieledermøte i Hedmark Arbeiderparti: Studieleder var representert på en samling for studieledere i Heradsbygd arrangert av Hedmark AP. Årsmeldingen til Kvinnenettverket i Ringsaker I 2013 har leder av kvinnenettverket i Ringsaker AP deltatt på ledersamling i kvinnenettverket i Hedmark AP "sterke stemmer" i Brumunddal, skrevet leserinnlegg om 100 års allmenn stemmerett for kvinner (som stod på trykk ), gått inn i styret i kvinnenettverket i Hedmark AP for Louise Skaug og deltatt på noen styremøter i Ringsaker AP. Tonje Granmo 10

11 Årsberetning fra veterangruppa Veterangruppa består av følgende personer: Marit Voll Stalsberg, Grethe Heggelund, Erna Borgen, Arnlaug Johnsen, Ole Holtet, Roar Olasveengen, Odvar Spongberg og Tor Mathisen. Gruppas leder er Odvar Spongberg, Grethe Heggelund er sekretær og Roar Olasveengen er kasserer. Gruppa har avholdt 15 møter i 2013 og behandlet ca 80 saker. Av disse vil vi nevne følgende: Dispensasjonssaker, politikerne i Ringsaker gir flest dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplaner i byggesaker. Nedleggelsen av Ringsaker alternative ungdomsskole (RAUS) Storsjukehus i innlandet. Gruppa er klar på at det må byges et stort felles sjukehus for Hedmark og Oppland, men man kommer aldri mål hvis den evige dragkampen mellom øst og vestsiden av Mjøsa skal fortsette. Matservering for de eldre. Fra tid til annen kommer det negative oppslag i media om kvalitet, mengde, smak o. s. v. på det som serveres. Er dette verdig eldreomsorg?? Tannhelse for de eldre. De som er beboere på sjukehjem får gratis tannhelse. Andre får gratis undersøkelse. Burde tannhelse bekostes av samfunnet for alle over en viss alder? Flere tomter Moelv. Det skal nå legges ut tomter i Grua. Utbygging av E 6 og to spors jernbane fordyres med 500 millioner grunnet konkurs hos en entreprenør. Kunne dette vært unngått? Nytt Prøysenhus. Bygging av nytt Prøysenhus startet høsten 2013 og skal stå ferdig til Prøysens hundreårsdag den23 juli Dette vil gi en verdig ramme rundt feiringen av en kjær forfatter, men vet noen hva kostnadene vedrørende jubileet blir for kommunen? Valgkampen. Gruppas medlemmer var aktive i valgkampen. Noen deltok på stands, mens andre gikk på husbesøk og delte ut roser. Valgresultatet ble behørig diskutert i gruppa. Forslag til kommuneplan. Denne ble grundig diskutert. Gruppa var betenkt over at planforslaget inneholdt 900 boligtomter. Budsjett «Store tall» der økning av eiendomsskatten må til for å holde aktiviteten oppe. Veterangruppa mener det er uheldig at budsjettet hvert år salderes med å øke eiendomsskatten. Førstkommende høst skal siste budsjett før kommunevalget legges fram. Veterangruppa vil at Ringsaker Arbeiderparti på et tidlig tidspunkt gir et signal om at eiendomsskatten ikke må økes i Brumunddal den 15/ Odvar Spongberg Leder 11

12 Årsberetning for Ringsaker AUF Innledning 2. Medlemmer og verv 3. Aktivitet 4. Oppmerksomhet 5. Økonomi 6. Fremover 7. Konklusjon 1. Innledning 19. desember 2012 hadde Ringsaker AUF sitt årsmøte, og to av medlemmene våre trakk seg ut av styret. Styret ble da nesten helt nytt, med nye medlemmer inn i styret. Det nye styret så slik ut: Leder: Liss Anita Hannesdatter Ødegård Nestleder: Monica Eline Bakken Sekretær: Silje Nathalie Luvåsen Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlemmer: Pia Lill Bru Tveter Andrea Sandra Gulbrandsen Vara til styre: Tonje Emilie Olsen Linda Sveen Johansen 12

13 22.januar 2013 hadde vi ekstraordinært årsmøte, hvor vi måtte legge frem og godkjenne regnskapet vårt, da det var en del og rydde opp i rundt det. På det ekstraordinære ble det også vedtatt ett nytt styremedlem, som senere trakk seg, da han fant ut at politikken til AUF og Arbeiderpartiet ikke var noe han var enig i, og gikk over til ett annet parti. Iløpet av våren har vi hatt verveaksjoner, stands, samt drevet valgkamp. I sommer meldte vår nestleder i fra om at hun følte at vervet ble for stort for henne, og hun ikke hadde tid til det, og vår sekretær ifra om hun skulle flytte til Volda for og studere, så derfor ble det endringer i styret, da hun ikke ville ha sekretærvervet siden hun skulle flytte så langt unna. Det «nye» styret ble da sånn: Leder: Liss Anita Hannesdatter Ødegård Nestleder: Andreea Sandra Gulbrandsen Sekretær: Pia Lill Bru Tveter Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlem: Silje Nathalie Luvåsen Vara: Monica Eline Bakken I tidlig høst, etter valget, fikk vi inn enda ett nytt medlem i styret, som ble vedtatt på ett medlemsmøte. Etter dette så styret sånn: Leder: Liss Anita Hannesdatter Ødegård Nestleder: Andreea Sandra Gulbrandsen Sekretær: Pia Lill Bru Tveter Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlemmer: Silje Nathalie Luvåsen Siv Merete Antonsen Vara til styret: Monica Eline Bakken Litt uenigheter som har gått over styr har det vært, og leder har til tider blitt sittende igjen med alt ansvar, og alle oppgaver alene. Vi har hatt ekstraordinære styremøter for og rydde. Dette har hjulpet periodevis, også gått litt tilbake til samme tralten igjen. I løpet av året vil jeg som leder si at vi har hatt jevnt med aktivitet gjennom hele året. 13

14 2. Medlemmer og verv 2013 har ikke vært noe godt verveår for Ringsaker AUF. Vi har hatt en del verveaksjoner uten hell. De fleste vi har snakket med, har holdt med andre partier, eller ikke vært interessert i å være politisk aktive. Pr hadde vi 48 medlemmer. Dessverre sliter vi med og få disse aktive. Vi har også fått en sms-tjeneste som skal gjøre det enklere for oss og komme i kontakt med medlemmene våre, samt prøve og motivere til å bli mere aktive. 3. Aktivitet Iløpet av 2013 har Ringsaker AUF hatt en del aktivitet. Både alene, og i samarbeid med Ringsaker Arbeiderparti. Det har vært valgår, så det har selvfølgelig vært mye valgkamp. Vi har hatt stand for og markere stemmerettsjubileet. Leder ved Ringsaker AUF holdt ungdomsappell 1.mai, hvor mange AUFere møtte opp. Vi har drevet valgkamp med partistyret, og hatt to medlemsmøter. Ellers har vi klemt inn verving under valgkampaktivitetene. 4. Oppmerksomhet Ringsaker AUF har ikke vært så veldig flinke til og markere seg i media dette året. Vi har hatt ett medieoppslag, og det var en liten oppmerksomhet i forbindelse med ungdomsappellen 1.mai, og ett leserinnlegg. 5. Økonomi Når det kommer til økonomien vår, gir jeg ordet til kassereren vår, Ole Martin, da han sitter på den fullstendige oversikten for Fremover Fremtiden for Ringsaker AUF er dessverre usikker. Undertegnede skal trekke seg, da hun ikke har tid, ork eller motivasjon til og sitte lenger. Dessverre så har vi pr.dags dato ingen til og ta over, hvilket som betyr at nåværende leder, Liss Anita, må sitte en liten stund til. Tiden fremover kommer hovedsaklig til og bli brukt til å finne en som vil ta over ledervervet, og lede lokallaget på en best mulig måte. Da leder nå har en full jobb, med forskjellige arbeidstider, vil det dessverre bli lite, eller ingen aktivitet, frem til vi finner en ny leder. Det vil selvfølgelig bli holdt styremøter for og myldre rundt hvem som blir den neste leder, og hvilke saker som er aktuelle for Ringsaker AUF. Ellers håper vi at Ringsaker AUF vil få mange nye, aktive medlemmer, samt at vi klarer og motivere de medlemmene vi allerede har til og bli aktive. 14

15 7. Konklusjon Ringsaker AUF har vært flinke når vi har hatt aktiviteter, og til tider ikke vært flinke i det hele tatt. Styret burde absolutt vært flinkere til og samarbeide og prioritere vervet sitt av og til. Det har vært vanskelig og involvere alle, noe som igjen har ført til dårlig stemning av og til, og det jeg vil kalle småkjekling. Når det kommer til at leder har blitt sittende med alle oppgaver ene og alene, så er ikke dette bra i det hele tatt, og det er ikke sånn ett styre skal være. Jeg håper 2014 blir ett bedre år, samarbeidsmessig, og sånne unødvendige ting kan unngås. Ringsaker AUF har ikke tid til at folk kan ligge på latsiden, så dette må gjøres noe med. Ellers har styret gjort så godt de kan for og markere seg ute i gatene, prøvd seg på verving, både i Brumunddal og i Moelv. Vi har diskutert, vi har krangla, vi har løst konflikter, vi har vært slitne, vi har vært oppgitte, vi har vært glade, og følt på mestring, fattet gode vedtak, vi har hatt mye moro, og vi har ledd masse. Vi har hatt ett heidundrendes år med oppturer, nedturer og masse lærdom. Undertegnede tror på et sterkt og engasjert Ringsaker AUF i tiden fremover! Jeg er stolt over dere alle, dere er en fantastisk gjeng å jobbe med. Takk for ett fantastisk år sammen med akkurat dere. Leder Liss Anita H. Ødegård 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Ringsaker Arbeiderparti Budsjettforslag 2014 Inntekter Kontingent ,00 Salg jubileumsbøker (200 bøker à kr 130 (gjennomsnittspris)) ,00 Partistøtte ,00 Julebord (50% andel fra LO i Ringsaker) 4 000,00 Aksjeutnytte ,00 Renteinntekter ,00 Sum inntekter ,00 Kostnader Beholdningsendring jubileumsbøker (200 bøker à kr 85) ,00 Godtgjørelser ,00 Arbeidsgiveravgift 7 000,00 Kontorgodtgjørelse 1 600,00 Kontingenter 2 500,00 Datakostnader 2 000,00 Porto 500,00 Reiseutgifter 5 000,00 Møter og tilstelninger ,00 Annonser ,00 1. mai ,00 Bevilgninger 5 000,00 Gaver ,00 Kurs og seminarer ,00 Andre møter ,00 Sum kostnader ,00 Årsresultat ,00 21

22 Forslag til årsmøte 2014 Årsmøtesak nr.1. Furnes Arbeiderforening Tittel: Kravet til egenkapital ved kjøp av bolig Forslag: Kravet til egenkapital ved kjøp av bolig er i dag på 15 prosent. Kravet bør reduseres da det har fått konsekvenser som ikke er i tråd med intensjonen; prisene på bolig steg kontinuerlig, og en ønsket å «kjøle ned» boligmarkedet, noe som ikke har skjedd. Sentrale myndigheter bør se på ordningen med egenkapital ved kjøp av bolig på nytt, da vi mener kravet bør reduseres, evt. fjernes helt. Begrunnelse: Kravet til egenkapital ved kjøp av bolig får store konsekvenser for yngre som skal inn på boligmarkedet for første gang. Disse er avhengig av å leie, og flere tusen går til huseier hver måned, penger som kunne vært brukt til å betjene huslån. Høye leiepriser gjør at det er vanskelig å spare, og er du alene, er det nærmest en umulighet. Det er lønnsomt og motiverende å betale lån på egen bolig, og de som gjør det, får også noe reduksjon i skatt. De som ikke eier egen bolig, er de store taperne. Da kravet om egenkapital ble skjerpet, ble det en markant økning i antall forbrukslån, lånte penger som da blir brukt som egenkapital. Dette er lån som ofte har prosent rente, og mange greier ikke sine forpliktelser. Det skapes også et skille mellom de som har foresatte som kan bidra økonomisk og de som ikke har det. Unge med liten inntekt og unge som ikke har foreldre som kan yte bistand, forblir i leiemarkedet. De fattige forblir fattige, og de som har mulighet for å kjøpe egen bolig, får «til og med» hjelp fra det offentlige i form av redusert skatt. Det er i utgangspunktet positivt om potensielle boligkjøpere kan vise at de er i stand til å spare noe, men hvis kravet om egenkapital skal opprettholdes, bør det kanskje være i størrelsesorden kr, for å nevne et beløp.. Brumunddal, den 6. januar 2014 Furnes Arbeiderforening Lovise Skaug Leder Forslaget tiltres ikke. Årsmøtet støtter dagens krav til egenkapital for å unngå ytterligere press i markedet. Vi bør arbeide for å bygge ut boliger/leiligheter øremerket til yngre i etableringsfasen. Forslaget oversendes årsmøte i Hedmark AP med RIAP sitt årsmøtevedtak i saken. 22

23 Årsmøtesak nr.2 Brumunddal Arbeiderlag 1.Forslag til medlemmer til nominasjonskomiteen: Ragnhild Myklebust og Arnfinn Houmb 2.Forslag til medlemmer til programkomiteen: Anders Nybakken og Unni Lund Haugli Mvh Unni Styret foreslår at medlemmer i nominasjon -og programkomiteen vedtas på medlemsmøte 7.april. Sekretær sender ut informasjon til lag -og foreningsledere om tilbakemelding om kandidater i henhold til Ringsaker Arbeiderparti sine vedtekter. I tillegg til vedtektene er det viktig at komiteene består av minst 5 medlemmer.komiteene må være kjønnsbasert og alle lag må være representert. AUF skal ha 2 medlemmer og styret i Ringsaker Arbeiderparti skal være representert. Viktig at Hedmark AP får tilbakemelding på hvem som er leder for komiteene når dette er på plass hos valgkomiteen. Leder undersøker med Fylkessekretæren i HAP om tidsfrist på innsending av informasjon om valgt nominasjon -og programkomite. Årsmøte støtter forslaget om valg av medlemmer til nominasjon -og programkomiteen vedtas på medlemsmøte 7.april. Forsalg fra Brumunddal oversendes til det nye styret for videre behandling. Årsmøtesak nr.3. Gave til Prøysen stjerna fra Ringsaker Arbeiderparti - en folkegave Varaordfører anbefaler at styret gir et bidrag til den planlagte Prøysen stjerna. Styret foreslår et bidrag pålydende 10kroner pr. aktive medlem tilsvarende kroner. Styret anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak: Årsmøte støtter forslaget om å gi et bidrag i form av penger, 10kroner pr. aktive medlem pålydende kroner til den planlagte Prøysen stjerna. RIAP sender en oppfordring til samtlige politiske partier i Ringsaker om å støtte folkegaven 23

24 Årsmøtesak nr.4. Verving av flere medlemmer til Ringsaker Arbeiderparti. «Som et tiltak for å øke tilveksten av nye medlemmer i partiorganisasjonen etableres en tidsbegrenset vervekampanje for medlemmer av Ringsaker Arbeiderparti. Den som verver flest nye medlemmer til Ringsaker Arbeiderparti og underliggende lokallag i perioden 3. februar til 1. desember premieres med gavekort verdi kr. 2500,-Som ny medlem regnes den ny vervede etter innbetalt kontingent.»de ny vervede vil få Jubileumsboka som «vervepremie» når kontingenten er betalt. Styret i Ringsaker Arbeiderparti kårer vinneren. Styret anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak: Årsmøte støtter forslaget om igangsetting av vervekampanje basert på ovenstående regler og sender vedtaket over til det nye styret for videre behandling. 24

25 Forslag til Hedmark Arbeiderparti - Årsmøte 2014 Forslagsstiller: Ringsaker Arbeiderparti Overskrift: Individuell rett i å ta ut fedrekvote. Forslag: Folketrygdloven må endres slik at pappapermisjonen blir en individuellrettighet uavhengig av mors inntekt. Det er dessverre sånn i dag at far ikke får tatt ut fedrekvote hvis mor ikke har vært i «inntektsgivende arbeid». Dette er diskriminerende og oppfyller ikke hensikten til fedrekvoten. Styret i Ringsaker AP ønsker derfor å lage et forslag i å endre eller fjerne loven for NAVs retningslinjer om «Når har far rett til fedrekvote?» Fedrekvoten bør også gjelde for fedre der mor er hjemmeværende. Far er far og bør være sammen med sitt barn på lik linje med fedre der mor har hatt inntektsgivende arbeid. Lommeboka til familien bør ikke være førende for hvilket barn som skal ha far hos seg i de første leveårene. Sentrale myndigheter bør myke opp Loven eller fjerne den helt. Loven: Lov om folketrygd (folketrygdloven). Del V. Ytelser knyttet til livsløp og familiesituasjon Kapittel 14. Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon II. Foreldrepenger Opptjening av rett til foreldrepenger Fakta: På NAV sine sider står: «Hensikten med fedrekvoten er å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet i de første leveårene. Dersom far ikke benytter disse ukene, faller de som hovedregel bort». Altså er hensikten å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet i de første leveårene, men på NAV sine sider om fedrekvoten er det presisert «når har far rett til fedrekvote?»: Denne loven ble endret 1. juli 2010.: «Dersom fødselen eller datoen for omsorgsovertakelsen skjedde 1. juli 2010 og senere, må både mor og far ha rett til foreldrepenger, det vil si ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene. For 2013 gjaldt det 6000 fedre. Styret Ringsaker Arbeiderparti. Styret anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak: Folketrygdloven må endres slik at pappapermisjonen blir en individuellrettighet uavhengig av mors inntekt. Årsmøtet godkjenner forslaget og sendes videre til Hedmark Aps årsmøte. 25

26 26

Årsmøte. 2. februar Vi skal ikke selge landet, vi skal bygge landet!

Årsmøte. 2. februar Vi skal ikke selge landet, vi skal bygge landet! Årsmøte 2. februar 2015 Vi skal ikke selge landet, vi skal bygge landet! 1 Innholdsfortegnelse SIDE 3: Dagsorden SIDE 4-7: Årsberetning SIDE 8-9: Årsmelding fra kommunestyregruppa SIDE 10: Årsmelding studieutvalget

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

Årsmøte. 9. februar Framtidas Ringsaker - et kunnskapsrikt og omsorgsfullt lokalsamfunn.

Årsmøte. 9. februar Framtidas Ringsaker - et kunnskapsrikt og omsorgsfullt lokalsamfunn. Årsmøte 9. februar 2016 Framtidas Ringsaker - et kunnskapsrikt og omsorgsfullt lokalsamfunn. 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.00) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

Årsmøte. 2. februar Alle skal med!

Årsmøte. 2. februar Alle skal med! Årsmøte 2. februar 2017 Alle skal med! 1 Innholdsfortegnelse SIDE 3: Dagsorden SIDE 4-7: Årsberetning fra styret SIDE 8-10: Årsmelding fra kommunestyregruppa SIDE 11: Årsmelding studieutvalget SIDE 12:

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI Revidert utgave til behandling på årsmøte 11. februar 2017 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI 1 Formål...3 2 Organisasjonens oppbygging....3 3 Årsmøtet....

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 1500 Orienteringer drøftinger om: Planstrategi v / Trine Økseter Knutsen Kommunereform Vedrørende tidsplan

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Sted: Halen Gård Dato: 8 oktober 2015 Tidspunkt: 18:30 Tilstede: 30 medlemmer Saksliste: Saksliste: 1. Åpning 2. Protokoll medlemsmøte 27 april 2015 3. Orientering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet i Bergen Endret sist på årsmøtet 06.02.2016 Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Organisasjon 2 3 Årsmøte 2 4 Representantskap

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Dato: 05.09.2017 Tid: 08:30 - Sted: Gregers, Hamar Til stede: Hamar kommune Einar Busterud Jane Meyer forfall- Toril Merete Nysæter Thomas L. Jørgensen forfall- Knut Fangberget Ringsaker kommune Anita

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI 20.februar 2014 19. februar 2015 Styrets sammensetning Leder: Jørund Båtstad (1år) Nestleder: Lene Jevnheim (1år) Kasserer: Ester Midtli (1år) Sekretær:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: Avsluttet: 21:10

Møteprotokoll. Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: Avsluttet: 21:10 Stange Arbeiderparti Møteprotokoll Utvalg: Medlemsmøte Møtedato: 02. September 2014 Sted: Stange Rådhus. Tid: 18.00 Avsluttet: 21:10 Tilstede: Styret: Grethe Mikaelsen, Else Liberg, Inger Sleppen, Chris

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti Årsmøte i Rauma Arbeiderparti 25. februar 2010, kl 18.30-21.00 Sted: Rauma rådhus Referent: Eirik Hoem Tilstede: Eirik Hoem, Hermann Frostad, Ottar Blichfeldt, Leiv Holmedal, Marit Thorstensen, Oddbjørn

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media:

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Dato: 1. juni 2017 Tidspunkt: Kl. 18:00 Sted: First Hotel Victoria Hamar Det serveres kaffe, mineralvann og snitter før generalforsamlingen,

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Protokoll Sted: Fylkeshuset, møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Kl 09.00 13.00 Til stede: Hamar kommune Morten Aspeli Pål Jan Stokke Inger Haug Stange kommune Nils A. Røhne Mirjam Engelsjord Løten kommune

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Årsmøte Ringerike Arbeiderparti

Årsmøte Ringerike Arbeiderparti Årsmøte Ringerike Arbeiderparti 14 februar 2015 Kl. 10:00 Ringerike folkehøgskole ringerike.arbeiderparti.no 1 ProtokollRingerikeArbeiderparti Årsmøte2015 Dato:Lørdag14februar2015 Tid:10:00 16.00 Sted:Ringerikefolkehøgskole

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 09.06.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/11 15/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen.

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Ringsaker KrF ÅRSMELDING 2015

Ringsaker KrF ÅRSMELDING 2015 1 ÅRSMELDING 2015 Valget 2015 ga oss en mer strategisk posisjon i lokalpolitikken enn noen gang. Oluf Maurud ble gjenvalgt i kommunestyret og fikk plass i formannskapet. Antall stemmer ble prosentvis det

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Referat fra årsmøte Årsmøte fant sted torsdag 12. februar 2015 kl 19.00 på Vardesenteret ved Stavanger Universitetssykehus. Følgende medlemmer var møtt opp:

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Styret for Stiftelsen Furukollen konstituerer seg selv.

Styret for Stiftelsen Furukollen konstituerer seg selv. Saknr. 01/14 KONSTITUERING Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak Innkalling og dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent Sak av møteleder Innhold Styret foreslo Siw B. Lundby som møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.02.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Orientering av Eldrerådet, Rådet for likestilling for funksjonshemmede og Internasjonalt råd Til

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Politisk organisering 2015-2019 Sammenstilling av innspill fra partigruppene 5. juni 2015 Innholdsfortegnelse Arbeiderpartiet... 2 Fremskrittspartiet... 2 Høyre... 3 Kristelig Folkeparti... 4 Miljøpartiet

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

Forslag/innspill i møte 01.06.15

Forslag/innspill i møte 01.06.15 Forslag/innspill i møte 01.06.15 Gjennomgang av utsendt forslag fra Brita: 1. Størrelsen på formannskap, økes fra 9 til 11. 2. Diskusjon omkring å starte møtene kl. 13. Det har en bakside; Må ta hensyn

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag

Velkommen til årsmøte i Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag Velkommen til årsmøte i Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag Saksliste: 1. Åpning v/ leder 2. Årsberetning v/sekretær 3. Innkomne forslag (8) 4. Regnskap 5. Revisjonsberetning 6. Valgkomiteens innstilling

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning.

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2011 1302/2011 2011/267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/5 Komite for oppvekst og kultur 10.03.2011 11/35 Bystyret 14.04.2011 Bodø ungdomsråd

Detaljer