Årsmøte. 3. februar Alle skal med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med"

Transkript

1 Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1

2 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene kan ta ordet inntil 2 ganger i hver sak med inntil 3 minutters taletid i hvert innlegg. Hvert forslag betraktes som en sak. 3. KONSTITUERING - Valg av møteleder og sekretær 4. POLITIKKENS ROLLE OG OM SENTRALE ØKONOMISKE UTFORDRINGER FREMOVER v/sigbjørn Johnsen 5. ÅRSBERETNING REGNSKAP BUDSJETT FORSLAG 9. VALG 10. AVSLUTNING 2

3 RINGSAKER ARBEIDERPARTI ÅRSBERETNING 2013 STYRET: Leder: Johnny Stranden Nestleder: Kjerstin Gustavsen Lundgård Kasserer: Jon Arne Ludvigsen Studieleder: Ragnhild Ludvigsen(konstituert) Sekretær: Trond Sandnes Styremedlemmer: Ragnhild Myklebust Lars Ivar Pedersen Tonje Granmo Unni Lund Haugli Gunn Åse Engen 1. varamedlem: Tor Mathisen 2. varamedlem: Eva Olsen Høisveen 3.varamedlem: Jørn Eriksen 4. varamedlem: Inger Vassdal Leine 5. varamedlem: Reidar Johan Teksum Følgende har tiltrådt styret med fulle rettigheter: Ordfører: Anita Ihle Steen Varaordfører/gruppeleder: Geir Roger Borgedal Leder i LO i Ringsaker: Jarl Kurud Leder kvinnenettverk: Tonje Granmo Ringsaker AUF: Monica-Eline Bakken Liss Anita Ødegård 1. varamedlem Tor Mathisen, 2. varamedlem Eva Olsen Høisveen, 3. varamedlem Jørn Eriksen har vært innkalt til styremøtene. Sekretær i 2013 har vært Trond Sandnes. Leder i veterangruppa, Oddvar Spongberg, har møtt i styrets møter. MØTER: Styret: Det har i 2013 vært avholdt 11 styremøter, hvorav 67 saker er behandlet, herunder også referater, skriv, eventuelt og kommunestyresaker. 3

4 SAKER: Organisatoriske saker: Årsmøtet 2013, oppfølging av årsmøtevedtak Årsmøtet Hedmark Arbeiderparti, oversendelse av forslag 1. mai gjennomføring i samarbeid med LO i Ringsaker Medlemssituasjonen Oppfølging av nye medlemmer Stortingsvalget 2013 valgkampplaner,valgkampgjennomføring, evaluering Møte med lagslederne status og aktivitet i lagene Handlingsplan for likestilling og inkludering for Ringsaker Arbeiderparti Skolering av kommunestyrerepresentantene med fokus på mere synliggjøring i media og i kommunestyremøtene Gjennomført 100 års markering 2013 for Ringsaker Arbeiderparti og utgivelse av jubileumsbok 100-årsjubileet for kvinners stemmerett og utgivelse av jubileumsbok Politiske saker: Handlingsprogram med økonomiplan , Årsbudsjett 2014, Rådmannens forslag Forberedelse og gjennomgang av saker til kommunestyre (fast post) Omorganisering av RAUS Budsjettgjennomgang med lagslederne og kommunestyregruppa Tilbud for barn og unge i Ringsaker Reguleringsplaner i forbindelse med ny E6 Eiendomsskatt og kommunale avgifter(var) Plassering av ny barneskole i Moelv Ekstra driftsstøtte til Ringsaker kirkelige fellesråd vedlikehold av kirkene Rapport om 1. tertial og 2. tertial og budsjettjusteringer Nytt renseanlegg Moelv Torgplass og torgbygg I Brumunddal Sentrumsfornyelse i Moelv Flom sikring Brumunda Nye reguleringsplaner Næra saken Regjeringsskifte-endring av Statlige overføringer Bygging av nytt Prøysenhus Kommunedelplanen 4

5 MEDLEMSMØTER Det er i 2013 avholdt 5 medlemsmøter. Organisatoriske saker: Medlemssituasjonen Stortingsvalget 2013 valgkamp og evaluering 100-årsjubileet for kvinners stemmerett og utgivelse av jubileumsbok Ringsaker Arbeiderparti 100 år, utgivelse av jubileumsboka. På jubileumsfesten vår 12. okt var det 6 personer som fikk diplom for langvarig medlemskap, disse var: Aslaug Teksum 50år Anne-Marie Fredriksberg 50år Reidar Teksum 60år Arnlaug Johnsen 60år Ottar Fredriksberg 60år Olaug Mesna 70år Noen flere har mottatt diplom, men var ikke tilstede på jubileumsfesten, det gjelder: Arne Gunnar Viken 50år Torbjørn Solberg 50år Asbjørg Olsen 50år Helge Knutsen 60år Solveig Tørudbakken 60år Politiske saker: Rammer for kommunebudsjettet hva skal prioriteres Kommunebudsjettet, økonomisjef Espen Hvalby orienterte om Rådmannens forslag Handlingsprogram med økonomiplan , Årsbudsjett 2013, Rådmannens forslag. Omorganisering av det spesialpedagogiske tilbudet for elever med sosiale og emosjonelle utfordringer. Nedlegging av RAUS 5

6 ÅRSMØTE : Årsmøte i kommunepartiet ble avholdt 4. februar MEDLEMSSITUASJONEN: Ringsaker Arbeiderparti Østbygda Arbeiderlag Stavsjø Arbeiderlag Solheim Arbeiderlag Nes Arbeiderforening Moelv Arbeiderlag Mesnali Arbeiderlag Gaupen Arbeiderlag Furnes Arbeiderforening Brøttum Arbeiderlag Brumunddal Arbeiderlag Brumund og Veldre Arbeiderlag Ringsaker AUF Sum medlemmer AVSLUTNING: Året 2013 har vært et valg år, med Regjeringsskifte. Ringsaker Arbeiderparti sine medlemmer var aktive i valgkampen. Det ble gjennomført stand, åpne møter og husbesøk. Valgkampen ble evaluert hvor forsamlingen var samt enige om at den sentralpolitiske ledelsen må være mere på banen ovenfor lokal partiene. Vi gjorde et meget bra valg i kommunen med en oppslutning på 45,65%, vi står fortsatt sterkt og har meget god forankring hos våre velgere har vært et aktivt år med mange lokale politiske saker. Omorganiseringa av det spesialpedagogiske tilbudet for elever med sosiale og emosjonelle vansker fikk selvsagt stor fokus i første halvdelen av Sentrumsfornyelsen i våre to byer begynner å ta form. Brumunddal har kommet langt, nå er det Moelv sin tur. Brumunddal fikk ett flott Torgbygg og Bakeri som har blitt selve hjertet i Brumunddal. Flomsikringa av Brumunda ble vedtatt og er planlagt ferdigstilt i Nytt renseanlegg i Moelv ble vedtatt utbygd. Ny barnehage på Stavsjø. Ny skole og avlastningssenter ved Mørkved. Brøttum skole begynner å ta form og blir innflyttingsklart vinteren 2014.Ringskaer kommune er i sterk vekst og utvikling, noe som kommer alle innbyggere til gode og vårt satsingsmål med innbyggere innen Med rent flertall i kommunestyret har partiet stor makt og innflytelse på Ringsakersamfunnet. Vi ser også at vår politikk i et godt samspill med en dyktig rådmann og administrasjon, fører kommunen i riktig retning. Det skal også nevnes at samarbeidet med opposisjonen til nå har vært bra, men nå opplever vi en opposisjon som er mer ute etter markeringssaker, en å fremme gode løsninger for kommunen. Utfordringen for oss sosialdemokrater blir å synliggjøre at gode fellesskapsløsninger ikke er en selvfølge, og at framtidens utfordringer fortsatt løses best i felleskap. Styret vil få takke for tilliten og samarbeidet i 2013 Moelv, 3. februar 2014 Ringsaker Arbeiderparti Styret Alle skal med! 6

7 KOMMUNESTYREGRUPPA ÅRSMELDING FOR I inneværende periode består vår gruppe av 21 av 41 plasser i kommunestyret og 5 av 11 plasser i formannskapet og planutvalget. Ringsaker Arbeiderparti har innehatt følgende lederposisjoner: Ordfører: Varaordfører: Komité for oppvekst: Komite for omsorg Administrasjonsutvalget: Anita Ihle Steen Geir Roger Borgedal Kjerstin G. Lundegård Janne K. Torp Anne Marie Pettersen Formannskapsgruppa og Planutvalget: personer: Gruppestyret består av følgende Anita Ihle Steen Leder: Geir Roger Borgedal Geir Roger Borgedal Nestleder: Anita Ihle Steen Ragnhild Myklebust Sekretær: Kjerstin G. Lundgård Kåre Korsveien Johnny Stranden Kommunestyret har behandlet 104 saker i Formannskapet har behandlet 209 saker i Planutvalget har behandlet 109 saker i

8 Av sakene som er behandlet kan nevnes: Barnehage: Pleie og omsorg: Skole: Kultur Annet o Utvidelse av Nes Barnehage o Orientering om barnehageopptaket o Nytt Avlastningssenter for barn og unge godkjent forprosjekt og kostnadsoverslag. o Utredning av utbygging av 35 omsorgsboliger o Utredning om avvikling av dobbeltrom i Ringsaker o Mørkved skole rom og funksjonsprogram - forprosjekt o Tilstandsrapport i grunnskolen o Forsøk med utvidet skoledag Nes, Kirkenær, Lismarka og Fagerlund skole. o Omorganisering av spesialpedagogisk tilbudet for elver med sosiale og emosjonelle vansker. o Div. saker om Prøysenhuset, reguleringer, avtaler, innhold etc. o Rullering av prioriterte utbyggingsprogram for lokale kulturbygg o Rullering av utbyggingsprogram for idrettsanlegg o Flomsikring Brumunddal Sentrum godkjent kostnadsoverslag. o Innløsing av Strandsaga i Brumunddal o Opprusting Kryss og gate Åsmarkvegen Parkvegen Miljøgata. Godkjent forprosjekt og kostnadsoverslag. o Reguleringsplaner for E6 strekningen gjennom Ringsaker fram til Bodsenden er nå ferdigregulert. Strekning Moelv Bodsenden er lagt ut på offentlig ettersyn. 8

9 Merknad: o Regulering av ny Mjøsbru, Moelv Biri, er lagt ut på offentligettersyn. o Diverse reguleringsplaner o Kommuneplanens arealdel for perioden , lagt ut til offentlig ettersyn. o Vann og avløp til Nydal Godkjent kostnadsoverslag. o Vedtatt markedsføringsprosjekt o Orientering om arbeidstidsordningene i Ringsaker Kommune. Merknad: Arbeidstidens lengde for kontoradministrasjonen er 36,25 timer. Fastsatt før Tariffavtalen punkt gir ikke kommunen mulighet til å øke denne arbeidstiden. o Månedlig innbetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt. o Budsjett 2014 og økonomiplan o Sak om organisering av AO-senter, er ute på høring og kommer snart til politisk behandling o Evaluering av Brannordning med dagkasernering, evalueringen er under utarbeidelse. Moelv, den 29.januar Geir Roger Borgedal Gruppeleder. 9

10 Årsmelding studieutvalget Ringsaker Arbeiderparti Studieutvalget: Studieleder: Ragnhild Ludvigsen (konstituert høsten 2013) Studieutvalgsmedlemmer: Anders Nybakken, Ole Martin Kjønstad, Anne Marie Pettersen (konstituert høsten 2013) Møter: Det er avholdt tre møter i forbindelse med planlegging av kurs. På ett av møtene deltok Heidi Strand fra AOF. Kurs: Ringsaker Arbeiderparti har avholdt to kurs for kommunestyrerepresentanter høsten Presentasjonskurs der målet var: 1. Å få fram den beste utgaven av seg selv foran et publikum. 2. Å lære hvordan nå gjennom med budskapet. 3. Å bygge en god presentasjon. Innledere var: Journalist/rådgiver Frode Stang og skuespiller Per Christian Ellefsen. Workshop kommunikasjon samt medietrening der Frode Stang var innleder, dette kurset var trinn to av det første kurset. Studieledermøte i Hedmark Arbeiderparti: Studieleder var representert på en samling for studieledere i Heradsbygd arrangert av Hedmark AP. Årsmeldingen til Kvinnenettverket i Ringsaker I 2013 har leder av kvinnenettverket i Ringsaker AP deltatt på ledersamling i kvinnenettverket i Hedmark AP "sterke stemmer" i Brumunddal, skrevet leserinnlegg om 100 års allmenn stemmerett for kvinner (som stod på trykk ), gått inn i styret i kvinnenettverket i Hedmark AP for Louise Skaug og deltatt på noen styremøter i Ringsaker AP. Tonje Granmo 10

11 Årsberetning fra veterangruppa Veterangruppa består av følgende personer: Marit Voll Stalsberg, Grethe Heggelund, Erna Borgen, Arnlaug Johnsen, Ole Holtet, Roar Olasveengen, Odvar Spongberg og Tor Mathisen. Gruppas leder er Odvar Spongberg, Grethe Heggelund er sekretær og Roar Olasveengen er kasserer. Gruppa har avholdt 15 møter i 2013 og behandlet ca 80 saker. Av disse vil vi nevne følgende: Dispensasjonssaker, politikerne i Ringsaker gir flest dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplaner i byggesaker. Nedleggelsen av Ringsaker alternative ungdomsskole (RAUS) Storsjukehus i innlandet. Gruppa er klar på at det må byges et stort felles sjukehus for Hedmark og Oppland, men man kommer aldri mål hvis den evige dragkampen mellom øst og vestsiden av Mjøsa skal fortsette. Matservering for de eldre. Fra tid til annen kommer det negative oppslag i media om kvalitet, mengde, smak o. s. v. på det som serveres. Er dette verdig eldreomsorg?? Tannhelse for de eldre. De som er beboere på sjukehjem får gratis tannhelse. Andre får gratis undersøkelse. Burde tannhelse bekostes av samfunnet for alle over en viss alder? Flere tomter Moelv. Det skal nå legges ut tomter i Grua. Utbygging av E 6 og to spors jernbane fordyres med 500 millioner grunnet konkurs hos en entreprenør. Kunne dette vært unngått? Nytt Prøysenhus. Bygging av nytt Prøysenhus startet høsten 2013 og skal stå ferdig til Prøysens hundreårsdag den23 juli Dette vil gi en verdig ramme rundt feiringen av en kjær forfatter, men vet noen hva kostnadene vedrørende jubileet blir for kommunen? Valgkampen. Gruppas medlemmer var aktive i valgkampen. Noen deltok på stands, mens andre gikk på husbesøk og delte ut roser. Valgresultatet ble behørig diskutert i gruppa. Forslag til kommuneplan. Denne ble grundig diskutert. Gruppa var betenkt over at planforslaget inneholdt 900 boligtomter. Budsjett «Store tall» der økning av eiendomsskatten må til for å holde aktiviteten oppe. Veterangruppa mener det er uheldig at budsjettet hvert år salderes med å øke eiendomsskatten. Førstkommende høst skal siste budsjett før kommunevalget legges fram. Veterangruppa vil at Ringsaker Arbeiderparti på et tidlig tidspunkt gir et signal om at eiendomsskatten ikke må økes i Brumunddal den 15/ Odvar Spongberg Leder 11

12 Årsberetning for Ringsaker AUF Innledning 2. Medlemmer og verv 3. Aktivitet 4. Oppmerksomhet 5. Økonomi 6. Fremover 7. Konklusjon 1. Innledning 19. desember 2012 hadde Ringsaker AUF sitt årsmøte, og to av medlemmene våre trakk seg ut av styret. Styret ble da nesten helt nytt, med nye medlemmer inn i styret. Det nye styret så slik ut: Leder: Liss Anita Hannesdatter Ødegård Nestleder: Monica Eline Bakken Sekretær: Silje Nathalie Luvåsen Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlemmer: Pia Lill Bru Tveter Andrea Sandra Gulbrandsen Vara til styre: Tonje Emilie Olsen Linda Sveen Johansen 12

13 22.januar 2013 hadde vi ekstraordinært årsmøte, hvor vi måtte legge frem og godkjenne regnskapet vårt, da det var en del og rydde opp i rundt det. På det ekstraordinære ble det også vedtatt ett nytt styremedlem, som senere trakk seg, da han fant ut at politikken til AUF og Arbeiderpartiet ikke var noe han var enig i, og gikk over til ett annet parti. Iløpet av våren har vi hatt verveaksjoner, stands, samt drevet valgkamp. I sommer meldte vår nestleder i fra om at hun følte at vervet ble for stort for henne, og hun ikke hadde tid til det, og vår sekretær ifra om hun skulle flytte til Volda for og studere, så derfor ble det endringer i styret, da hun ikke ville ha sekretærvervet siden hun skulle flytte så langt unna. Det «nye» styret ble da sånn: Leder: Liss Anita Hannesdatter Ødegård Nestleder: Andreea Sandra Gulbrandsen Sekretær: Pia Lill Bru Tveter Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlem: Silje Nathalie Luvåsen Vara: Monica Eline Bakken I tidlig høst, etter valget, fikk vi inn enda ett nytt medlem i styret, som ble vedtatt på ett medlemsmøte. Etter dette så styret sånn: Leder: Liss Anita Hannesdatter Ødegård Nestleder: Andreea Sandra Gulbrandsen Sekretær: Pia Lill Bru Tveter Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlemmer: Silje Nathalie Luvåsen Siv Merete Antonsen Vara til styret: Monica Eline Bakken Litt uenigheter som har gått over styr har det vært, og leder har til tider blitt sittende igjen med alt ansvar, og alle oppgaver alene. Vi har hatt ekstraordinære styremøter for og rydde. Dette har hjulpet periodevis, også gått litt tilbake til samme tralten igjen. I løpet av året vil jeg som leder si at vi har hatt jevnt med aktivitet gjennom hele året. 13

14 2. Medlemmer og verv 2013 har ikke vært noe godt verveår for Ringsaker AUF. Vi har hatt en del verveaksjoner uten hell. De fleste vi har snakket med, har holdt med andre partier, eller ikke vært interessert i å være politisk aktive. Pr hadde vi 48 medlemmer. Dessverre sliter vi med og få disse aktive. Vi har også fått en sms-tjeneste som skal gjøre det enklere for oss og komme i kontakt med medlemmene våre, samt prøve og motivere til å bli mere aktive. 3. Aktivitet Iløpet av 2013 har Ringsaker AUF hatt en del aktivitet. Både alene, og i samarbeid med Ringsaker Arbeiderparti. Det har vært valgår, så det har selvfølgelig vært mye valgkamp. Vi har hatt stand for og markere stemmerettsjubileet. Leder ved Ringsaker AUF holdt ungdomsappell 1.mai, hvor mange AUFere møtte opp. Vi har drevet valgkamp med partistyret, og hatt to medlemsmøter. Ellers har vi klemt inn verving under valgkampaktivitetene. 4. Oppmerksomhet Ringsaker AUF har ikke vært så veldig flinke til og markere seg i media dette året. Vi har hatt ett medieoppslag, og det var en liten oppmerksomhet i forbindelse med ungdomsappellen 1.mai, og ett leserinnlegg. 5. Økonomi Når det kommer til økonomien vår, gir jeg ordet til kassereren vår, Ole Martin, da han sitter på den fullstendige oversikten for Fremover Fremtiden for Ringsaker AUF er dessverre usikker. Undertegnede skal trekke seg, da hun ikke har tid, ork eller motivasjon til og sitte lenger. Dessverre så har vi pr.dags dato ingen til og ta over, hvilket som betyr at nåværende leder, Liss Anita, må sitte en liten stund til. Tiden fremover kommer hovedsaklig til og bli brukt til å finne en som vil ta over ledervervet, og lede lokallaget på en best mulig måte. Da leder nå har en full jobb, med forskjellige arbeidstider, vil det dessverre bli lite, eller ingen aktivitet, frem til vi finner en ny leder. Det vil selvfølgelig bli holdt styremøter for og myldre rundt hvem som blir den neste leder, og hvilke saker som er aktuelle for Ringsaker AUF. Ellers håper vi at Ringsaker AUF vil få mange nye, aktive medlemmer, samt at vi klarer og motivere de medlemmene vi allerede har til og bli aktive. 14

15 7. Konklusjon Ringsaker AUF har vært flinke når vi har hatt aktiviteter, og til tider ikke vært flinke i det hele tatt. Styret burde absolutt vært flinkere til og samarbeide og prioritere vervet sitt av og til. Det har vært vanskelig og involvere alle, noe som igjen har ført til dårlig stemning av og til, og det jeg vil kalle småkjekling. Når det kommer til at leder har blitt sittende med alle oppgaver ene og alene, så er ikke dette bra i det hele tatt, og det er ikke sånn ett styre skal være. Jeg håper 2014 blir ett bedre år, samarbeidsmessig, og sånne unødvendige ting kan unngås. Ringsaker AUF har ikke tid til at folk kan ligge på latsiden, så dette må gjøres noe med. Ellers har styret gjort så godt de kan for og markere seg ute i gatene, prøvd seg på verving, både i Brumunddal og i Moelv. Vi har diskutert, vi har krangla, vi har løst konflikter, vi har vært slitne, vi har vært oppgitte, vi har vært glade, og følt på mestring, fattet gode vedtak, vi har hatt mye moro, og vi har ledd masse. Vi har hatt ett heidundrendes år med oppturer, nedturer og masse lærdom. Undertegnede tror på et sterkt og engasjert Ringsaker AUF i tiden fremover! Jeg er stolt over dere alle, dere er en fantastisk gjeng å jobbe med. Takk for ett fantastisk år sammen med akkurat dere. Leder Liss Anita H. Ødegård 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Ringsaker Arbeiderparti Budsjettforslag 2014 Inntekter Kontingent ,00 Salg jubileumsbøker (200 bøker à kr 130 (gjennomsnittspris)) ,00 Partistøtte ,00 Julebord (50% andel fra LO i Ringsaker) 4 000,00 Aksjeutnytte ,00 Renteinntekter ,00 Sum inntekter ,00 Kostnader Beholdningsendring jubileumsbøker (200 bøker à kr 85) ,00 Godtgjørelser ,00 Arbeidsgiveravgift 7 000,00 Kontorgodtgjørelse 1 600,00 Kontingenter 2 500,00 Datakostnader 2 000,00 Porto 500,00 Reiseutgifter 5 000,00 Møter og tilstelninger ,00 Annonser ,00 1. mai ,00 Bevilgninger 5 000,00 Gaver ,00 Kurs og seminarer ,00 Andre møter ,00 Sum kostnader ,00 Årsresultat ,00 21

22 Forslag til årsmøte 2014 Årsmøtesak nr.1. Furnes Arbeiderforening Tittel: Kravet til egenkapital ved kjøp av bolig Forslag: Kravet til egenkapital ved kjøp av bolig er i dag på 15 prosent. Kravet bør reduseres da det har fått konsekvenser som ikke er i tråd med intensjonen; prisene på bolig steg kontinuerlig, og en ønsket å «kjøle ned» boligmarkedet, noe som ikke har skjedd. Sentrale myndigheter bør se på ordningen med egenkapital ved kjøp av bolig på nytt, da vi mener kravet bør reduseres, evt. fjernes helt. Begrunnelse: Kravet til egenkapital ved kjøp av bolig får store konsekvenser for yngre som skal inn på boligmarkedet for første gang. Disse er avhengig av å leie, og flere tusen går til huseier hver måned, penger som kunne vært brukt til å betjene huslån. Høye leiepriser gjør at det er vanskelig å spare, og er du alene, er det nærmest en umulighet. Det er lønnsomt og motiverende å betale lån på egen bolig, og de som gjør det, får også noe reduksjon i skatt. De som ikke eier egen bolig, er de store taperne. Da kravet om egenkapital ble skjerpet, ble det en markant økning i antall forbrukslån, lånte penger som da blir brukt som egenkapital. Dette er lån som ofte har prosent rente, og mange greier ikke sine forpliktelser. Det skapes også et skille mellom de som har foresatte som kan bidra økonomisk og de som ikke har det. Unge med liten inntekt og unge som ikke har foreldre som kan yte bistand, forblir i leiemarkedet. De fattige forblir fattige, og de som har mulighet for å kjøpe egen bolig, får «til og med» hjelp fra det offentlige i form av redusert skatt. Det er i utgangspunktet positivt om potensielle boligkjøpere kan vise at de er i stand til å spare noe, men hvis kravet om egenkapital skal opprettholdes, bør det kanskje være i størrelsesorden kr, for å nevne et beløp.. Brumunddal, den 6. januar 2014 Furnes Arbeiderforening Lovise Skaug Leder Forslaget tiltres ikke. Årsmøtet støtter dagens krav til egenkapital for å unngå ytterligere press i markedet. Vi bør arbeide for å bygge ut boliger/leiligheter øremerket til yngre i etableringsfasen. Forslaget oversendes årsmøte i Hedmark AP med RIAP sitt årsmøtevedtak i saken. 22

23 Årsmøtesak nr.2 Brumunddal Arbeiderlag 1.Forslag til medlemmer til nominasjonskomiteen: Ragnhild Myklebust og Arnfinn Houmb 2.Forslag til medlemmer til programkomiteen: Anders Nybakken og Unni Lund Haugli Mvh Unni Styret foreslår at medlemmer i nominasjon -og programkomiteen vedtas på medlemsmøte 7.april. Sekretær sender ut informasjon til lag -og foreningsledere om tilbakemelding om kandidater i henhold til Ringsaker Arbeiderparti sine vedtekter. I tillegg til vedtektene er det viktig at komiteene består av minst 5 medlemmer.komiteene må være kjønnsbasert og alle lag må være representert. AUF skal ha 2 medlemmer og styret i Ringsaker Arbeiderparti skal være representert. Viktig at Hedmark AP får tilbakemelding på hvem som er leder for komiteene når dette er på plass hos valgkomiteen. Leder undersøker med Fylkessekretæren i HAP om tidsfrist på innsending av informasjon om valgt nominasjon -og programkomite. Årsmøte støtter forslaget om valg av medlemmer til nominasjon -og programkomiteen vedtas på medlemsmøte 7.april. Forsalg fra Brumunddal oversendes til det nye styret for videre behandling. Årsmøtesak nr.3. Gave til Prøysen stjerna fra Ringsaker Arbeiderparti - en folkegave Varaordfører anbefaler at styret gir et bidrag til den planlagte Prøysen stjerna. Styret foreslår et bidrag pålydende 10kroner pr. aktive medlem tilsvarende kroner. Styret anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak: Årsmøte støtter forslaget om å gi et bidrag i form av penger, 10kroner pr. aktive medlem pålydende kroner til den planlagte Prøysen stjerna. RIAP sender en oppfordring til samtlige politiske partier i Ringsaker om å støtte folkegaven 23

24 Årsmøtesak nr.4. Verving av flere medlemmer til Ringsaker Arbeiderparti. «Som et tiltak for å øke tilveksten av nye medlemmer i partiorganisasjonen etableres en tidsbegrenset vervekampanje for medlemmer av Ringsaker Arbeiderparti. Den som verver flest nye medlemmer til Ringsaker Arbeiderparti og underliggende lokallag i perioden 3. februar til 1. desember premieres med gavekort verdi kr. 2500,-Som ny medlem regnes den ny vervede etter innbetalt kontingent.»de ny vervede vil få Jubileumsboka som «vervepremie» når kontingenten er betalt. Styret i Ringsaker Arbeiderparti kårer vinneren. Styret anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak: Årsmøte støtter forslaget om igangsetting av vervekampanje basert på ovenstående regler og sender vedtaket over til det nye styret for videre behandling. 24

25 Forslag til Hedmark Arbeiderparti - Årsmøte 2014 Forslagsstiller: Ringsaker Arbeiderparti Overskrift: Individuell rett i å ta ut fedrekvote. Forslag: Folketrygdloven må endres slik at pappapermisjonen blir en individuellrettighet uavhengig av mors inntekt. Det er dessverre sånn i dag at far ikke får tatt ut fedrekvote hvis mor ikke har vært i «inntektsgivende arbeid». Dette er diskriminerende og oppfyller ikke hensikten til fedrekvoten. Styret i Ringsaker AP ønsker derfor å lage et forslag i å endre eller fjerne loven for NAVs retningslinjer om «Når har far rett til fedrekvote?» Fedrekvoten bør også gjelde for fedre der mor er hjemmeværende. Far er far og bør være sammen med sitt barn på lik linje med fedre der mor har hatt inntektsgivende arbeid. Lommeboka til familien bør ikke være førende for hvilket barn som skal ha far hos seg i de første leveårene. Sentrale myndigheter bør myke opp Loven eller fjerne den helt. Loven: Lov om folketrygd (folketrygdloven). Del V. Ytelser knyttet til livsløp og familiesituasjon Kapittel 14. Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon II. Foreldrepenger Opptjening av rett til foreldrepenger Fakta: På NAV sine sider står: «Hensikten med fedrekvoten er å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet i de første leveårene. Dersom far ikke benytter disse ukene, faller de som hovedregel bort». Altså er hensikten å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet i de første leveårene, men på NAV sine sider om fedrekvoten er det presisert «når har far rett til fedrekvote?»: Denne loven ble endret 1. juli 2010.: «Dersom fødselen eller datoen for omsorgsovertakelsen skjedde 1. juli 2010 og senere, må både mor og far ha rett til foreldrepenger, det vil si ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene. For 2013 gjaldt det 6000 fedre. Styret Ringsaker Arbeiderparti. Styret anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak: Folketrygdloven må endres slik at pappapermisjonen blir en individuellrettighet uavhengig av mors inntekt. Årsmøtet godkjenner forslaget og sendes videre til Hedmark Aps årsmøte. 25

26 26

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti Årsmøte i Rauma Arbeiderparti 25. februar 2010, kl 18.30-21.00 Sted: Rauma rådhus Referent: Eirik Hoem Tilstede: Eirik Hoem, Hermann Frostad, Ottar Blichfeldt, Leiv Holmedal, Marit Thorstensen, Oddbjørn

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

Ringsaker KrF ÅRSMELDING 2015

Ringsaker KrF ÅRSMELDING 2015 1 ÅRSMELDING 2015 Valget 2015 ga oss en mer strategisk posisjon i lokalpolitikken enn noen gang. Oluf Maurud ble gjenvalgt i kommunestyret og fikk plass i formannskapet. Antall stemmer ble prosentvis det

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 3. februar 2015holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: 1756 Hovedutvalg Folk 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG Bøler Arbeiderpartilags beretning for perioden 01.03.10 15.03.11 Side 2 1. INNLEDNING 2010 var for Bøler Arbeiderpartilag et

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 23.01.04 Tid: 10.00 18.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 9. desember 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering Sakspapirer til årsmøtet i Bodø Arbeiderparti 14. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Innledning ved Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti 4. Fremlegging

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 8 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2015 Tid: 16:00 17:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Broberg

Detaljer

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole

Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011. Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole Velkommen til Årsmøte i Foreldrerådet 12. september 2011 Alle foreldre og foresatte med barn på Saksvik skole 2 Saksliste Del Del 11 Årsmøte i i Foreldrerådet 1. Konstituering av årsmøtet Del a. 2 Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Beretning Bodø Arbeiderparti

Beretning Bodø Arbeiderparti 2013 Beretning Bodø Arbeiderparti 1. Innledning 2013 har vært et aktivt år i Bodø Arbeiderparti. Det var stortingsvalgår, og vi gjennomførte en hektisk og god valgkamp for Arbeiderpartiet. Det ble et viktig

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 RINGSAKER KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Sluttbehandles i: ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/59 14/41347 K1-151 Rita Hidemstrædet DokumentNR: 22

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora Nilssen, Hanne

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 Fra F-sak: 8/12 Fra kl.: 18.30 Til F-sak: 9/12 Til kl.: 20.35 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer