Årsmøte. 3. februar Alle skal med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med"

Transkript

1 Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1

2 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene kan ta ordet inntil 2 ganger i hver sak med inntil 3 minutters taletid i hvert innlegg. Hvert forslag betraktes som en sak. 3. KONSTITUERING - Valg av møteleder og sekretær 4. POLITIKKENS ROLLE OG OM SENTRALE ØKONOMISKE UTFORDRINGER FREMOVER v/sigbjørn Johnsen 5. ÅRSBERETNING REGNSKAP BUDSJETT FORSLAG 9. VALG 10. AVSLUTNING 2

3 RINGSAKER ARBEIDERPARTI ÅRSBERETNING 2013 STYRET: Leder: Johnny Stranden Nestleder: Kjerstin Gustavsen Lundgård Kasserer: Jon Arne Ludvigsen Studieleder: Ragnhild Ludvigsen(konstituert) Sekretær: Trond Sandnes Styremedlemmer: Ragnhild Myklebust Lars Ivar Pedersen Tonje Granmo Unni Lund Haugli Gunn Åse Engen 1. varamedlem: Tor Mathisen 2. varamedlem: Eva Olsen Høisveen 3.varamedlem: Jørn Eriksen 4. varamedlem: Inger Vassdal Leine 5. varamedlem: Reidar Johan Teksum Følgende har tiltrådt styret med fulle rettigheter: Ordfører: Anita Ihle Steen Varaordfører/gruppeleder: Geir Roger Borgedal Leder i LO i Ringsaker: Jarl Kurud Leder kvinnenettverk: Tonje Granmo Ringsaker AUF: Monica-Eline Bakken Liss Anita Ødegård 1. varamedlem Tor Mathisen, 2. varamedlem Eva Olsen Høisveen, 3. varamedlem Jørn Eriksen har vært innkalt til styremøtene. Sekretær i 2013 har vært Trond Sandnes. Leder i veterangruppa, Oddvar Spongberg, har møtt i styrets møter. MØTER: Styret: Det har i 2013 vært avholdt 11 styremøter, hvorav 67 saker er behandlet, herunder også referater, skriv, eventuelt og kommunestyresaker. 3

4 SAKER: Organisatoriske saker: Årsmøtet 2013, oppfølging av årsmøtevedtak Årsmøtet Hedmark Arbeiderparti, oversendelse av forslag 1. mai gjennomføring i samarbeid med LO i Ringsaker Medlemssituasjonen Oppfølging av nye medlemmer Stortingsvalget 2013 valgkampplaner,valgkampgjennomføring, evaluering Møte med lagslederne status og aktivitet i lagene Handlingsplan for likestilling og inkludering for Ringsaker Arbeiderparti Skolering av kommunestyrerepresentantene med fokus på mere synliggjøring i media og i kommunestyremøtene Gjennomført 100 års markering 2013 for Ringsaker Arbeiderparti og utgivelse av jubileumsbok 100-årsjubileet for kvinners stemmerett og utgivelse av jubileumsbok Politiske saker: Handlingsprogram med økonomiplan , Årsbudsjett 2014, Rådmannens forslag Forberedelse og gjennomgang av saker til kommunestyre (fast post) Omorganisering av RAUS Budsjettgjennomgang med lagslederne og kommunestyregruppa Tilbud for barn og unge i Ringsaker Reguleringsplaner i forbindelse med ny E6 Eiendomsskatt og kommunale avgifter(var) Plassering av ny barneskole i Moelv Ekstra driftsstøtte til Ringsaker kirkelige fellesråd vedlikehold av kirkene Rapport om 1. tertial og 2. tertial og budsjettjusteringer Nytt renseanlegg Moelv Torgplass og torgbygg I Brumunddal Sentrumsfornyelse i Moelv Flom sikring Brumunda Nye reguleringsplaner Næra saken Regjeringsskifte-endring av Statlige overføringer Bygging av nytt Prøysenhus Kommunedelplanen 4

5 MEDLEMSMØTER Det er i 2013 avholdt 5 medlemsmøter. Organisatoriske saker: Medlemssituasjonen Stortingsvalget 2013 valgkamp og evaluering 100-årsjubileet for kvinners stemmerett og utgivelse av jubileumsbok Ringsaker Arbeiderparti 100 år, utgivelse av jubileumsboka. På jubileumsfesten vår 12. okt var det 6 personer som fikk diplom for langvarig medlemskap, disse var: Aslaug Teksum 50år Anne-Marie Fredriksberg 50år Reidar Teksum 60år Arnlaug Johnsen 60år Ottar Fredriksberg 60år Olaug Mesna 70år Noen flere har mottatt diplom, men var ikke tilstede på jubileumsfesten, det gjelder: Arne Gunnar Viken 50år Torbjørn Solberg 50år Asbjørg Olsen 50år Helge Knutsen 60år Solveig Tørudbakken 60år Politiske saker: Rammer for kommunebudsjettet hva skal prioriteres Kommunebudsjettet, økonomisjef Espen Hvalby orienterte om Rådmannens forslag Handlingsprogram med økonomiplan , Årsbudsjett 2013, Rådmannens forslag. Omorganisering av det spesialpedagogiske tilbudet for elever med sosiale og emosjonelle utfordringer. Nedlegging av RAUS 5

6 ÅRSMØTE : Årsmøte i kommunepartiet ble avholdt 4. februar MEDLEMSSITUASJONEN: Ringsaker Arbeiderparti Østbygda Arbeiderlag Stavsjø Arbeiderlag Solheim Arbeiderlag Nes Arbeiderforening Moelv Arbeiderlag Mesnali Arbeiderlag Gaupen Arbeiderlag Furnes Arbeiderforening Brøttum Arbeiderlag Brumunddal Arbeiderlag Brumund og Veldre Arbeiderlag Ringsaker AUF Sum medlemmer AVSLUTNING: Året 2013 har vært et valg år, med Regjeringsskifte. Ringsaker Arbeiderparti sine medlemmer var aktive i valgkampen. Det ble gjennomført stand, åpne møter og husbesøk. Valgkampen ble evaluert hvor forsamlingen var samt enige om at den sentralpolitiske ledelsen må være mere på banen ovenfor lokal partiene. Vi gjorde et meget bra valg i kommunen med en oppslutning på 45,65%, vi står fortsatt sterkt og har meget god forankring hos våre velgere har vært et aktivt år med mange lokale politiske saker. Omorganiseringa av det spesialpedagogiske tilbudet for elever med sosiale og emosjonelle vansker fikk selvsagt stor fokus i første halvdelen av Sentrumsfornyelsen i våre to byer begynner å ta form. Brumunddal har kommet langt, nå er det Moelv sin tur. Brumunddal fikk ett flott Torgbygg og Bakeri som har blitt selve hjertet i Brumunddal. Flomsikringa av Brumunda ble vedtatt og er planlagt ferdigstilt i Nytt renseanlegg i Moelv ble vedtatt utbygd. Ny barnehage på Stavsjø. Ny skole og avlastningssenter ved Mørkved. Brøttum skole begynner å ta form og blir innflyttingsklart vinteren 2014.Ringskaer kommune er i sterk vekst og utvikling, noe som kommer alle innbyggere til gode og vårt satsingsmål med innbyggere innen Med rent flertall i kommunestyret har partiet stor makt og innflytelse på Ringsakersamfunnet. Vi ser også at vår politikk i et godt samspill med en dyktig rådmann og administrasjon, fører kommunen i riktig retning. Det skal også nevnes at samarbeidet med opposisjonen til nå har vært bra, men nå opplever vi en opposisjon som er mer ute etter markeringssaker, en å fremme gode løsninger for kommunen. Utfordringen for oss sosialdemokrater blir å synliggjøre at gode fellesskapsløsninger ikke er en selvfølge, og at framtidens utfordringer fortsatt løses best i felleskap. Styret vil få takke for tilliten og samarbeidet i 2013 Moelv, 3. februar 2014 Ringsaker Arbeiderparti Styret Alle skal med! 6

7 KOMMUNESTYREGRUPPA ÅRSMELDING FOR I inneværende periode består vår gruppe av 21 av 41 plasser i kommunestyret og 5 av 11 plasser i formannskapet og planutvalget. Ringsaker Arbeiderparti har innehatt følgende lederposisjoner: Ordfører: Varaordfører: Komité for oppvekst: Komite for omsorg Administrasjonsutvalget: Anita Ihle Steen Geir Roger Borgedal Kjerstin G. Lundegård Janne K. Torp Anne Marie Pettersen Formannskapsgruppa og Planutvalget: personer: Gruppestyret består av følgende Anita Ihle Steen Leder: Geir Roger Borgedal Geir Roger Borgedal Nestleder: Anita Ihle Steen Ragnhild Myklebust Sekretær: Kjerstin G. Lundgård Kåre Korsveien Johnny Stranden Kommunestyret har behandlet 104 saker i Formannskapet har behandlet 209 saker i Planutvalget har behandlet 109 saker i

8 Av sakene som er behandlet kan nevnes: Barnehage: Pleie og omsorg: Skole: Kultur Annet o Utvidelse av Nes Barnehage o Orientering om barnehageopptaket o Nytt Avlastningssenter for barn og unge godkjent forprosjekt og kostnadsoverslag. o Utredning av utbygging av 35 omsorgsboliger o Utredning om avvikling av dobbeltrom i Ringsaker o Mørkved skole rom og funksjonsprogram - forprosjekt o Tilstandsrapport i grunnskolen o Forsøk med utvidet skoledag Nes, Kirkenær, Lismarka og Fagerlund skole. o Omorganisering av spesialpedagogisk tilbudet for elver med sosiale og emosjonelle vansker. o Div. saker om Prøysenhuset, reguleringer, avtaler, innhold etc. o Rullering av prioriterte utbyggingsprogram for lokale kulturbygg o Rullering av utbyggingsprogram for idrettsanlegg o Flomsikring Brumunddal Sentrum godkjent kostnadsoverslag. o Innløsing av Strandsaga i Brumunddal o Opprusting Kryss og gate Åsmarkvegen Parkvegen Miljøgata. Godkjent forprosjekt og kostnadsoverslag. o Reguleringsplaner for E6 strekningen gjennom Ringsaker fram til Bodsenden er nå ferdigregulert. Strekning Moelv Bodsenden er lagt ut på offentlig ettersyn. 8

9 Merknad: o Regulering av ny Mjøsbru, Moelv Biri, er lagt ut på offentligettersyn. o Diverse reguleringsplaner o Kommuneplanens arealdel for perioden , lagt ut til offentlig ettersyn. o Vann og avløp til Nydal Godkjent kostnadsoverslag. o Vedtatt markedsføringsprosjekt o Orientering om arbeidstidsordningene i Ringsaker Kommune. Merknad: Arbeidstidens lengde for kontoradministrasjonen er 36,25 timer. Fastsatt før Tariffavtalen punkt gir ikke kommunen mulighet til å øke denne arbeidstiden. o Månedlig innbetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt. o Budsjett 2014 og økonomiplan o Sak om organisering av AO-senter, er ute på høring og kommer snart til politisk behandling o Evaluering av Brannordning med dagkasernering, evalueringen er under utarbeidelse. Moelv, den 29.januar Geir Roger Borgedal Gruppeleder. 9

10 Årsmelding studieutvalget Ringsaker Arbeiderparti Studieutvalget: Studieleder: Ragnhild Ludvigsen (konstituert høsten 2013) Studieutvalgsmedlemmer: Anders Nybakken, Ole Martin Kjønstad, Anne Marie Pettersen (konstituert høsten 2013) Møter: Det er avholdt tre møter i forbindelse med planlegging av kurs. På ett av møtene deltok Heidi Strand fra AOF. Kurs: Ringsaker Arbeiderparti har avholdt to kurs for kommunestyrerepresentanter høsten Presentasjonskurs der målet var: 1. Å få fram den beste utgaven av seg selv foran et publikum. 2. Å lære hvordan nå gjennom med budskapet. 3. Å bygge en god presentasjon. Innledere var: Journalist/rådgiver Frode Stang og skuespiller Per Christian Ellefsen. Workshop kommunikasjon samt medietrening der Frode Stang var innleder, dette kurset var trinn to av det første kurset. Studieledermøte i Hedmark Arbeiderparti: Studieleder var representert på en samling for studieledere i Heradsbygd arrangert av Hedmark AP. Årsmeldingen til Kvinnenettverket i Ringsaker I 2013 har leder av kvinnenettverket i Ringsaker AP deltatt på ledersamling i kvinnenettverket i Hedmark AP "sterke stemmer" i Brumunddal, skrevet leserinnlegg om 100 års allmenn stemmerett for kvinner (som stod på trykk ), gått inn i styret i kvinnenettverket i Hedmark AP for Louise Skaug og deltatt på noen styremøter i Ringsaker AP. Tonje Granmo 10

11 Årsberetning fra veterangruppa Veterangruppa består av følgende personer: Marit Voll Stalsberg, Grethe Heggelund, Erna Borgen, Arnlaug Johnsen, Ole Holtet, Roar Olasveengen, Odvar Spongberg og Tor Mathisen. Gruppas leder er Odvar Spongberg, Grethe Heggelund er sekretær og Roar Olasveengen er kasserer. Gruppa har avholdt 15 møter i 2013 og behandlet ca 80 saker. Av disse vil vi nevne følgende: Dispensasjonssaker, politikerne i Ringsaker gir flest dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplaner i byggesaker. Nedleggelsen av Ringsaker alternative ungdomsskole (RAUS) Storsjukehus i innlandet. Gruppa er klar på at det må byges et stort felles sjukehus for Hedmark og Oppland, men man kommer aldri mål hvis den evige dragkampen mellom øst og vestsiden av Mjøsa skal fortsette. Matservering for de eldre. Fra tid til annen kommer det negative oppslag i media om kvalitet, mengde, smak o. s. v. på det som serveres. Er dette verdig eldreomsorg?? Tannhelse for de eldre. De som er beboere på sjukehjem får gratis tannhelse. Andre får gratis undersøkelse. Burde tannhelse bekostes av samfunnet for alle over en viss alder? Flere tomter Moelv. Det skal nå legges ut tomter i Grua. Utbygging av E 6 og to spors jernbane fordyres med 500 millioner grunnet konkurs hos en entreprenør. Kunne dette vært unngått? Nytt Prøysenhus. Bygging av nytt Prøysenhus startet høsten 2013 og skal stå ferdig til Prøysens hundreårsdag den23 juli Dette vil gi en verdig ramme rundt feiringen av en kjær forfatter, men vet noen hva kostnadene vedrørende jubileet blir for kommunen? Valgkampen. Gruppas medlemmer var aktive i valgkampen. Noen deltok på stands, mens andre gikk på husbesøk og delte ut roser. Valgresultatet ble behørig diskutert i gruppa. Forslag til kommuneplan. Denne ble grundig diskutert. Gruppa var betenkt over at planforslaget inneholdt 900 boligtomter. Budsjett «Store tall» der økning av eiendomsskatten må til for å holde aktiviteten oppe. Veterangruppa mener det er uheldig at budsjettet hvert år salderes med å øke eiendomsskatten. Førstkommende høst skal siste budsjett før kommunevalget legges fram. Veterangruppa vil at Ringsaker Arbeiderparti på et tidlig tidspunkt gir et signal om at eiendomsskatten ikke må økes i Brumunddal den 15/ Odvar Spongberg Leder 11

12 Årsberetning for Ringsaker AUF Innledning 2. Medlemmer og verv 3. Aktivitet 4. Oppmerksomhet 5. Økonomi 6. Fremover 7. Konklusjon 1. Innledning 19. desember 2012 hadde Ringsaker AUF sitt årsmøte, og to av medlemmene våre trakk seg ut av styret. Styret ble da nesten helt nytt, med nye medlemmer inn i styret. Det nye styret så slik ut: Leder: Liss Anita Hannesdatter Ødegård Nestleder: Monica Eline Bakken Sekretær: Silje Nathalie Luvåsen Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlemmer: Pia Lill Bru Tveter Andrea Sandra Gulbrandsen Vara til styre: Tonje Emilie Olsen Linda Sveen Johansen 12

13 22.januar 2013 hadde vi ekstraordinært årsmøte, hvor vi måtte legge frem og godkjenne regnskapet vårt, da det var en del og rydde opp i rundt det. På det ekstraordinære ble det også vedtatt ett nytt styremedlem, som senere trakk seg, da han fant ut at politikken til AUF og Arbeiderpartiet ikke var noe han var enig i, og gikk over til ett annet parti. Iløpet av våren har vi hatt verveaksjoner, stands, samt drevet valgkamp. I sommer meldte vår nestleder i fra om at hun følte at vervet ble for stort for henne, og hun ikke hadde tid til det, og vår sekretær ifra om hun skulle flytte til Volda for og studere, så derfor ble det endringer i styret, da hun ikke ville ha sekretærvervet siden hun skulle flytte så langt unna. Det «nye» styret ble da sånn: Leder: Liss Anita Hannesdatter Ødegård Nestleder: Andreea Sandra Gulbrandsen Sekretær: Pia Lill Bru Tveter Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlem: Silje Nathalie Luvåsen Vara: Monica Eline Bakken I tidlig høst, etter valget, fikk vi inn enda ett nytt medlem i styret, som ble vedtatt på ett medlemsmøte. Etter dette så styret sånn: Leder: Liss Anita Hannesdatter Ødegård Nestleder: Andreea Sandra Gulbrandsen Sekretær: Pia Lill Bru Tveter Kasserer: Ole Martin Kjønstad Styremedlemmer: Silje Nathalie Luvåsen Siv Merete Antonsen Vara til styret: Monica Eline Bakken Litt uenigheter som har gått over styr har det vært, og leder har til tider blitt sittende igjen med alt ansvar, og alle oppgaver alene. Vi har hatt ekstraordinære styremøter for og rydde. Dette har hjulpet periodevis, også gått litt tilbake til samme tralten igjen. I løpet av året vil jeg som leder si at vi har hatt jevnt med aktivitet gjennom hele året. 13

14 2. Medlemmer og verv 2013 har ikke vært noe godt verveår for Ringsaker AUF. Vi har hatt en del verveaksjoner uten hell. De fleste vi har snakket med, har holdt med andre partier, eller ikke vært interessert i å være politisk aktive. Pr hadde vi 48 medlemmer. Dessverre sliter vi med og få disse aktive. Vi har også fått en sms-tjeneste som skal gjøre det enklere for oss og komme i kontakt med medlemmene våre, samt prøve og motivere til å bli mere aktive. 3. Aktivitet Iløpet av 2013 har Ringsaker AUF hatt en del aktivitet. Både alene, og i samarbeid med Ringsaker Arbeiderparti. Det har vært valgår, så det har selvfølgelig vært mye valgkamp. Vi har hatt stand for og markere stemmerettsjubileet. Leder ved Ringsaker AUF holdt ungdomsappell 1.mai, hvor mange AUFere møtte opp. Vi har drevet valgkamp med partistyret, og hatt to medlemsmøter. Ellers har vi klemt inn verving under valgkampaktivitetene. 4. Oppmerksomhet Ringsaker AUF har ikke vært så veldig flinke til og markere seg i media dette året. Vi har hatt ett medieoppslag, og det var en liten oppmerksomhet i forbindelse med ungdomsappellen 1.mai, og ett leserinnlegg. 5. Økonomi Når det kommer til økonomien vår, gir jeg ordet til kassereren vår, Ole Martin, da han sitter på den fullstendige oversikten for Fremover Fremtiden for Ringsaker AUF er dessverre usikker. Undertegnede skal trekke seg, da hun ikke har tid, ork eller motivasjon til og sitte lenger. Dessverre så har vi pr.dags dato ingen til og ta over, hvilket som betyr at nåværende leder, Liss Anita, må sitte en liten stund til. Tiden fremover kommer hovedsaklig til og bli brukt til å finne en som vil ta over ledervervet, og lede lokallaget på en best mulig måte. Da leder nå har en full jobb, med forskjellige arbeidstider, vil det dessverre bli lite, eller ingen aktivitet, frem til vi finner en ny leder. Det vil selvfølgelig bli holdt styremøter for og myldre rundt hvem som blir den neste leder, og hvilke saker som er aktuelle for Ringsaker AUF. Ellers håper vi at Ringsaker AUF vil få mange nye, aktive medlemmer, samt at vi klarer og motivere de medlemmene vi allerede har til og bli aktive. 14

15 7. Konklusjon Ringsaker AUF har vært flinke når vi har hatt aktiviteter, og til tider ikke vært flinke i det hele tatt. Styret burde absolutt vært flinkere til og samarbeide og prioritere vervet sitt av og til. Det har vært vanskelig og involvere alle, noe som igjen har ført til dårlig stemning av og til, og det jeg vil kalle småkjekling. Når det kommer til at leder har blitt sittende med alle oppgaver ene og alene, så er ikke dette bra i det hele tatt, og det er ikke sånn ett styre skal være. Jeg håper 2014 blir ett bedre år, samarbeidsmessig, og sånne unødvendige ting kan unngås. Ringsaker AUF har ikke tid til at folk kan ligge på latsiden, så dette må gjøres noe med. Ellers har styret gjort så godt de kan for og markere seg ute i gatene, prøvd seg på verving, både i Brumunddal og i Moelv. Vi har diskutert, vi har krangla, vi har løst konflikter, vi har vært slitne, vi har vært oppgitte, vi har vært glade, og følt på mestring, fattet gode vedtak, vi har hatt mye moro, og vi har ledd masse. Vi har hatt ett heidundrendes år med oppturer, nedturer og masse lærdom. Undertegnede tror på et sterkt og engasjert Ringsaker AUF i tiden fremover! Jeg er stolt over dere alle, dere er en fantastisk gjeng å jobbe med. Takk for ett fantastisk år sammen med akkurat dere. Leder Liss Anita H. Ødegård 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Ringsaker Arbeiderparti Budsjettforslag 2014 Inntekter Kontingent ,00 Salg jubileumsbøker (200 bøker à kr 130 (gjennomsnittspris)) ,00 Partistøtte ,00 Julebord (50% andel fra LO i Ringsaker) 4 000,00 Aksjeutnytte ,00 Renteinntekter ,00 Sum inntekter ,00 Kostnader Beholdningsendring jubileumsbøker (200 bøker à kr 85) ,00 Godtgjørelser ,00 Arbeidsgiveravgift 7 000,00 Kontorgodtgjørelse 1 600,00 Kontingenter 2 500,00 Datakostnader 2 000,00 Porto 500,00 Reiseutgifter 5 000,00 Møter og tilstelninger ,00 Annonser ,00 1. mai ,00 Bevilgninger 5 000,00 Gaver ,00 Kurs og seminarer ,00 Andre møter ,00 Sum kostnader ,00 Årsresultat ,00 21

22 Forslag til årsmøte 2014 Årsmøtesak nr.1. Furnes Arbeiderforening Tittel: Kravet til egenkapital ved kjøp av bolig Forslag: Kravet til egenkapital ved kjøp av bolig er i dag på 15 prosent. Kravet bør reduseres da det har fått konsekvenser som ikke er i tråd med intensjonen; prisene på bolig steg kontinuerlig, og en ønsket å «kjøle ned» boligmarkedet, noe som ikke har skjedd. Sentrale myndigheter bør se på ordningen med egenkapital ved kjøp av bolig på nytt, da vi mener kravet bør reduseres, evt. fjernes helt. Begrunnelse: Kravet til egenkapital ved kjøp av bolig får store konsekvenser for yngre som skal inn på boligmarkedet for første gang. Disse er avhengig av å leie, og flere tusen går til huseier hver måned, penger som kunne vært brukt til å betjene huslån. Høye leiepriser gjør at det er vanskelig å spare, og er du alene, er det nærmest en umulighet. Det er lønnsomt og motiverende å betale lån på egen bolig, og de som gjør det, får også noe reduksjon i skatt. De som ikke eier egen bolig, er de store taperne. Da kravet om egenkapital ble skjerpet, ble det en markant økning i antall forbrukslån, lånte penger som da blir brukt som egenkapital. Dette er lån som ofte har prosent rente, og mange greier ikke sine forpliktelser. Det skapes også et skille mellom de som har foresatte som kan bidra økonomisk og de som ikke har det. Unge med liten inntekt og unge som ikke har foreldre som kan yte bistand, forblir i leiemarkedet. De fattige forblir fattige, og de som har mulighet for å kjøpe egen bolig, får «til og med» hjelp fra det offentlige i form av redusert skatt. Det er i utgangspunktet positivt om potensielle boligkjøpere kan vise at de er i stand til å spare noe, men hvis kravet om egenkapital skal opprettholdes, bør det kanskje være i størrelsesorden kr, for å nevne et beløp.. Brumunddal, den 6. januar 2014 Furnes Arbeiderforening Lovise Skaug Leder Forslaget tiltres ikke. Årsmøtet støtter dagens krav til egenkapital for å unngå ytterligere press i markedet. Vi bør arbeide for å bygge ut boliger/leiligheter øremerket til yngre i etableringsfasen. Forslaget oversendes årsmøte i Hedmark AP med RIAP sitt årsmøtevedtak i saken. 22

23 Årsmøtesak nr.2 Brumunddal Arbeiderlag 1.Forslag til medlemmer til nominasjonskomiteen: Ragnhild Myklebust og Arnfinn Houmb 2.Forslag til medlemmer til programkomiteen: Anders Nybakken og Unni Lund Haugli Mvh Unni Styret foreslår at medlemmer i nominasjon -og programkomiteen vedtas på medlemsmøte 7.april. Sekretær sender ut informasjon til lag -og foreningsledere om tilbakemelding om kandidater i henhold til Ringsaker Arbeiderparti sine vedtekter. I tillegg til vedtektene er det viktig at komiteene består av minst 5 medlemmer.komiteene må være kjønnsbasert og alle lag må være representert. AUF skal ha 2 medlemmer og styret i Ringsaker Arbeiderparti skal være representert. Viktig at Hedmark AP får tilbakemelding på hvem som er leder for komiteene når dette er på plass hos valgkomiteen. Leder undersøker med Fylkessekretæren i HAP om tidsfrist på innsending av informasjon om valgt nominasjon -og programkomite. Årsmøte støtter forslaget om valg av medlemmer til nominasjon -og programkomiteen vedtas på medlemsmøte 7.april. Forsalg fra Brumunddal oversendes til det nye styret for videre behandling. Årsmøtesak nr.3. Gave til Prøysen stjerna fra Ringsaker Arbeiderparti - en folkegave Varaordfører anbefaler at styret gir et bidrag til den planlagte Prøysen stjerna. Styret foreslår et bidrag pålydende 10kroner pr. aktive medlem tilsvarende kroner. Styret anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak: Årsmøte støtter forslaget om å gi et bidrag i form av penger, 10kroner pr. aktive medlem pålydende kroner til den planlagte Prøysen stjerna. RIAP sender en oppfordring til samtlige politiske partier i Ringsaker om å støtte folkegaven 23

24 Årsmøtesak nr.4. Verving av flere medlemmer til Ringsaker Arbeiderparti. «Som et tiltak for å øke tilveksten av nye medlemmer i partiorganisasjonen etableres en tidsbegrenset vervekampanje for medlemmer av Ringsaker Arbeiderparti. Den som verver flest nye medlemmer til Ringsaker Arbeiderparti og underliggende lokallag i perioden 3. februar til 1. desember premieres med gavekort verdi kr. 2500,-Som ny medlem regnes den ny vervede etter innbetalt kontingent.»de ny vervede vil få Jubileumsboka som «vervepremie» når kontingenten er betalt. Styret i Ringsaker Arbeiderparti kårer vinneren. Styret anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak: Årsmøte støtter forslaget om igangsetting av vervekampanje basert på ovenstående regler og sender vedtaket over til det nye styret for videre behandling. 24

25 Forslag til Hedmark Arbeiderparti - Årsmøte 2014 Forslagsstiller: Ringsaker Arbeiderparti Overskrift: Individuell rett i å ta ut fedrekvote. Forslag: Folketrygdloven må endres slik at pappapermisjonen blir en individuellrettighet uavhengig av mors inntekt. Det er dessverre sånn i dag at far ikke får tatt ut fedrekvote hvis mor ikke har vært i «inntektsgivende arbeid». Dette er diskriminerende og oppfyller ikke hensikten til fedrekvoten. Styret i Ringsaker AP ønsker derfor å lage et forslag i å endre eller fjerne loven for NAVs retningslinjer om «Når har far rett til fedrekvote?» Fedrekvoten bør også gjelde for fedre der mor er hjemmeværende. Far er far og bør være sammen med sitt barn på lik linje med fedre der mor har hatt inntektsgivende arbeid. Lommeboka til familien bør ikke være førende for hvilket barn som skal ha far hos seg i de første leveårene. Sentrale myndigheter bør myke opp Loven eller fjerne den helt. Loven: Lov om folketrygd (folketrygdloven). Del V. Ytelser knyttet til livsløp og familiesituasjon Kapittel 14. Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon II. Foreldrepenger Opptjening av rett til foreldrepenger Fakta: På NAV sine sider står: «Hensikten med fedrekvoten er å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet i de første leveårene. Dersom far ikke benytter disse ukene, faller de som hovedregel bort». Altså er hensikten å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet i de første leveårene, men på NAV sine sider om fedrekvoten er det presisert «når har far rett til fedrekvote?»: Denne loven ble endret 1. juli 2010.: «Dersom fødselen eller datoen for omsorgsovertakelsen skjedde 1. juli 2010 og senere, må både mor og far ha rett til foreldrepenger, det vil si ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene. For 2013 gjaldt det 6000 fedre. Styret Ringsaker Arbeiderparti. Styret anbefaler årsmøte å gjøre følgende vedtak: Folketrygdloven må endres slik at pappapermisjonen blir en individuellrettighet uavhengig av mors inntekt. Årsmøtet godkjenner forslaget og sendes videre til Hedmark Aps årsmøte. 25

26 26

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014 Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti Litteraturhuset 22.februar 2014 1 Dagsorden 1. Åpning 2.Konstituering 3.Årsberetning 2013 4.Regnskap 2013 5.Budsjett 2014 6.Innkomne forslag 7. Valg 2 BERETNING Partistyret

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 SAKSPAPIRER

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 SAKSPAPIRER HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 SAKSPAPIRER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Dagsorden og forretningsorden Side 5 Forslag til konstituering Side 6 Forord Side 7 Hedmark Arbeiderpartis beretning Side 49

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg Nr. 2/2012 - årgang 7 Vervekampanje Trygdeoppgjøret 2012 Er pensjonene våre i fare? Barnevernet 2012: Nedprioritert og utarmet

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Skal forsvare mange I år fyller fagforbundet ti år. Som det største forbundet i LO har de mange medlemmer å ta vare på. Mye godt har skjedd på de siste ti årene, og

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer