Averøy arbeiderparti - program Din velferd vårt fokus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Averøy arbeiderparti - program 2015. Din velferd vårt fokus"

Transkript

1 Averøy arbeiderparti - program 2015 Din velferd vårt fokus

2 Din velferd vårt fokus Arbeiderpartiet vil at alle som bor i Averøy skal trives i et godt lokalsamfunn, med samhold og positiv utvikling. Vi ønsker fortsatt vekst i folketallet og et næringsliv i god fremgang. Det skal være attraktivt for unge og nyetablerte å bo på Averøya. Vi står for fellesskap, en politikk som inkluderer alle. Et samfunn som tar vare på innbyggerne, og gir hver enkelt like muligheter til å lykkes. Gode fellesløsninger i offentlig regi, i alle livets faser, mener vi er grunnleggende for å skape et godt samfunn. Vår ordførerkandidat: Ingrid Ovidie Rangønes Fellesskap er godt. Og sammen får vi til det meste. Ingrid Ovidie Rangønes Mitt hjerte banker for Averøy. Og for menneskene som bor her. Det er selve drivkraften i mitt engasjement, og grunnen til at jeg stiller som ordførerkandidat. Og de verdiene som finnes i kommunen vår, skal være mitt kompass. Mest av alt så ønsker jeg meg et engasjert vi, der innbyggere, frivillighet, næringsliv og kommune jobber sammen. Vi går inn i en svært krevende periode, ikke minst med tanke på kommunereformen. Jeg ønsker åpne, demokratiske prosesser, der alle kan delta. Averøy er en slitesterk kommune, bygget opp av mennesker som gjennom år har gjort en stor innsats. En god kommune tar vare på sin historie, og bruker den som grobunn for å utvikle seg. Fremtidsrettet, visjonær og næringsvennlig skal være plussord. På samme måte som nærhet og omsorg. Averøy skal omfavne alle. Jeg er beredt på å lede laget. Målet er en optimistisk og velfungerende kommune. Åpen, nysgjerrig og klar for å finne gode løsninger. Tuftet på nytenkning og glede. Med masse livskraft. Vi skal virkelig kjenne at vi trives. Litt om: Ingrid Ovidie Rangønes Utdanning: Sosionom Yrke: Barnevernkonsulent Interesser: Mennesker, bøker, musikk, reiser og politikk Politisk erfaring: Leder i Averøy Ap, 16 år i kommunestyret, 12 år i formannskapet Vil være som jeg snakker Jeg vil være tydelig. Du skal aldri være i tvil om hva jeg mener. Jeg vil holde det jeg lover, og aldri love mer enn jeg kan holde. Jeg ser frem til å samarbeide med deg. Hvis du ønsker at jeg skal lede laget, stem Arbeiderpartiet den 14. september.

3 tjenestetilbudet til innbyggerne For meg er oppvekst et viktig område. En trygg og god oppvekst gir et godt grunnlag for å lykkes. Gode barnehager og skoler, med like muligheter for alle er avgjørende. Vi må ha gode lokaler og godt innhold. Foreldrene skal føle seg trygge på at barna deres blir sett, hørt og tatt vare på. Forebygging og tidlig innsats er viktig. I Averøy har vi et godt utviklet tjenestetilbud til innbyggerne på de fleste områder, men vi mener det fremover vil være viktig med videreutvikling og styrking gjennom å: Realisere bygging av ny felles barneskole for Bådalen, Henda, Utheim og deler av Meek skolekrets Satse på et likeverdig skoletilbud for alle barna i kommunen Ha nulltoleranse for mobbing Sikre at forebygging og tidlig innsats blir ivaretatt i skole og barnehage Sørge for et balansert barnehagetilbud mellom kommunale og private tjenesteytere Ha et helårsåpent barnehagetilbud Styrke et lavterskeltilbud innenfor helsestasjon, barnevern og familieveiledning Satse på forebyggende tiltak innenfor helse og omsorg for alle aldersgrupper Tilrettelegge omsorg for syke, eldre og andre etter behov som hjelp i hjemmet, omsorgslønn, tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser Gå inn for at omsorgsboliger/omsorgstun blir bygget på Langøya, og drevet i kommunal regi Styrke tilbudet innen rus og psykiatri Bygge boliger for funksjonshemmede raskt og i samråd med aktuelle brukere Opprettholde eksisterende dagtilbud og utvikle nytt dagtilbud for demente Arbeide for gode og forutsigbare rammebetingelser for Unika Det er kommunens ansatte som leverer tjenestene i møte med deg som innbygger. Arbeiderpartiet vil støtte opp om kommunens medarbeidere. De må få muligheten til å yte gode tjenester gjennom gode arbeidsvilkår og tilstrekkelig bemanning. Vi vil legge til rette for hele, faste stillinger. Arbeiderpartiet vil arbeide for at kommunen til enhver tid har minst 5 lærlinger. Litt om: Signhild Marie Kongshaug Utdanning: Allmennlærer med mastergrad i spesialpedagogikk Yrke: Lærer ved Utheim skole Interesser: Jeg er opptatt av å skape aktive lokalsamfunn, og har et stort engasjement for bl.a. revy, korps og politikk En trygg og god oppvekst gir et godt grunnlag for å lykkes. Signhild Marie Kongshaug

4 Kultur og identitet Et godt samspill mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner er viktig for at folk skal trives. Uten ildsjeler og en fantastisk frivillig innsats får vi et fattigere Averøy. Vi vil støtte opp om dette viktige arbeidet gjennom å: Sørge for at stillingen som kulturkonsulent blir besatt, som aktiv medspiller for alt frivillig kulturarbeid Støtte opp om Averøyas varierte fritidstilbud til barn og unge Utvikle nye tilbud til barn og unge i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Kari Merete Hegge Utdanning: Fagbrev hjelpepleier Yrke: Studerer nå petroleumslogistikk heltid Interesser: Friluftsliv, foto, kultur, reiser, familie og politikk Arbeide for realisering av løpebane rundt kunstgressbanen på Bruhagen Støtte opp om Kvernes kulturområde med museum, stavkirke og kulturstier Ta initiativ til aktiviteter som virker integrerende mellom lokalbefolkningen og de som kommer til Averøy. Dette gjelder tilflyttere fra andre deler av landet og fra andre kulturer Støtte opp om kirka som en viktig ramme rundt folks liv Sikre at kulturskolen fortsatt har en familievennlig pris, og er et tilbud til alle barn og unge Støtte opp om møteplasser i lokalmiljøet Beholde søndagen som en handlefri familiedag med kultur og friluftsliv i fokus Uten ildsjeler og en fantastisk frivillig innsats får vi et fattigere Averøy. Dette brenner jeg for Jeg er opptatt av mangfoldet i kulturlivet i Averøy. Teaterforestillinger og Stikk UT!-turer er like viktige for meg. Vi må legge til rette for at våre ungdommer kan delta på Ungdommens Kulturmønstring. For å få mest mulig ut av hver kulturkrone er det viktig å ha en kulturkonsulent som kan spille på lag med frivillige lag og organisasjoner.

5 louis selnes Yrke: Arbeidsleder Triplex. Medlem i kommunestyret for Ap fra 2011 Interesser: Hjem og familie, engasjement for de svake i samfunnet, skolesaker samferdsel og trafikksikkerhet Averøy arbeiderparti er positiv til gode samferdselsløsninger som tjener innbyggerne og næringslivet i kommunen. Likebehandling når det gjelder tilgang til offentlig veg er en hjertesak for Arbeiderpartiet. Louis Selnes Effektiv og sikker transport til arbeid, skole og fritidsaktiviteter er av stor betydning for alle. Opprusting av det kommunale vegnettet og likebehandling når det gjelder tilgang til offentlig veg er en hjertesak for Arbeiderpartiet. Vi vil: Prioritere sammenhengende gangog sykkelveg mellom Kårvåg og Atlanterhavstunnelen Prioritere fullføring av gang- og sykkelvegprosjektet Bruhagen sentrum til vegkryss Kristvika industriområde Kreve fortsatt utbedring av fylkesveg 64 mellom Haukåsen og Bruhagen, og at denne vegen blir overtatt av staten som riksveg Kreve utbedring av den trafikkfarlige vegstrekningen mellom Steinsvika og Leite Støtte opprusting av turstien til Stavneset slik at den blir mer tilpasset bevegelseshemmede Jobbe for et bedre busstilbud Prioritere trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter i boligområdene

6 Vår varaordfører-kandidat: Utvikling av samfunn, næring og areal Svein Kongshaug Arbeiderpartiet mener at en oppdatert kommuneplan er det beste styringsverktøyet for videre utvikling i kommunen. Dette gjelder for arealbruk, miljø og offentlige velferdstilbud. Vi vil at planen skal: Være inkluderende, tilgjengelig og forståelig for folket Ha fokus på barn- og unges oppvekstvilkår Være forutsigbar for den som vil bo og etablere seg som innbygger og næringsdrivende Brukes aktivt for å unngå uheldige konflikter mellom landbruk, industri og annen bebyggelse Legge til rette for utbygging av turisme, turstier og friarealer Prioritere attraktive arealer for boligbygging foran fritidsbebyggelse Tilrettelegge nødvendige arealer for videre utvikling av næringslivet Være framoverlent for å sikre en god utvikling i vekstnæringer Ha fokus på primærnæringene jordbruk og fiske i arbeidet med næringsutvikling Tilrettelegge for bygging av fiskerikai Det er viktig med god informasjon til innbyggerne underveis i planprosessen, slik at folk kan komme med innspill i rett tid. En oppdatert kommuneplan er det beste styringsverktøyet for videre utvikling i kommunen. Svein Kongshaug Utdanning: Norges kommunal- og sosialhøgskole Bankakademiet, Handelshøgskolen BI Yrke: Pensjonist Erfaring: Bank og offentlig forvaltning Medlem av kommunestyret for Ap fra 2011 Interesser: Kor, hagebruk, båtliv, familie og politikk

7 samarbeid og regional utvikling Vi er et øysamfunn med egen kultur og identitet. Vi må likevel ta kommunereformen på alvor og ha en åpen holdning til regionalt samarbeid til det beste for innbyggerne. Arbeiderpartiet vil: Primært at Averøy fortsatt skal bestå som egen kommune Ha et utstrakt samarbeid med nabokommunene for å sikre kvalitative og kostnadseffektive tjenester til innbyggere og næringsliv Delta aktivt i prosesser for utvikling av hensiktsmessige samarbeidsmodeller Et best mulig tjenestetilbud for alle innbyggerne vil være av avgjørende betydning for våre valg av framtidige samarbeidsløsninger og en eventuell kommunesammenslåing. Klima og miljø Å ta vare på miljøet og motarbeide klimaendringer er viktige kampsaker for Arbeiderpartiet. Lokalt kan vi bidra med å: Handle lokalt, tenke globalt Ha fokus på miljø i all saksbehandling og planlegging Være pådrivere for mer gods bort fra veiene og over til sjøtransport Være godt forberedt på eventuelle miljøkatastrofer gjennom oppdaterte beredskapsplaner Tilrettelegge for en miljøvennlig utvikling på alle samfunnsområder Litt om: Henrik Smenes Hoset Utdanning: Elev videregående skole Yrke: Deltidsjobb i butikk Interesser: Revy, musikk, bil og politikk Jeg er tilhenger av åpne, frivillige og inkluderende prosesser i kommunereformen. For meg er tjenestetilbudet til innbyggerne i Averøy viktigere enn diskusjonen om kommunegrenser. For meg er tjenestetilbudet til innbyggerne i Averøy viktigere enn diskusjonen om kommunegrenser. Henrik Smenes Hoset Din velferd vårt fokus

8 1. Ingrid Rangønes Sosionom 7. Marina Kvarsvik Student 8. Knut Aukan Arbeidsleder 15. Lisbeth Ingebrigtsen 16. Martin Dyrseth Student Salgskonsulent 2. Svein Kongshaug Pensjonist 3. Signhild Kongshaug Lærer 4. Henrik Smenes Hoset 5. Kari Merete Hegge Student Hjelpepleier/Student 9. Unni Kippernes Aune 10. Harald Vebenstad Autorisert finansiell Regnskapsfører rådgiver 11. Ingunn Eliassen Finansrådgiver privatkunder 17. Kirsti Johnsen Sykepleier 19. Jan Thore Askegård 20. Arne Westye Fjellstad 21. Heidi Gustad Vebenstad 22. Leif Joar Almvik Sykepleier Pensjonist Vedlikeholdsarbeider Banksjef Mekaniske fag 18. Bjørn Røsand Byggeingeniør 23. Odd Einar Kornstad Lærer 24. Margot Kippernes 25. Elena Zarkhova Folde 26. Sonata Veiset Sykepleier Pedagogisk leder Pensjonist 31. Judith Nygård Sykepleier 32. John Hjertevik 33. Berit Botten Maskinsjef/pensjonist Pensjonist Arbeiderpartiet.no 27. Inger Aasen Kontormedarbeider 12. Jon Bjørshol Teknisk koordinator 6. Louis Selnes Overflatebehandler 28. Paul Kåre Aandahl Skipper Hanne Viola Fossland Førskolelærer 29. Ivarna Bjørshol Spesialpedagog 14. Tommy Vebenstad Økonomisjef 30. Tommy Stormo Trosopplærer/klokker mm. ende lokaldemokratiet! sept. godt valg! Din stemmme er viktig for

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Listetopper og Hjertesaker

Listetopper og Hjertesaker Randaberg Høyre Valg 2015 Listetopper og Hjertesaker Et godt sted å bo, gode oppvekstmiljøer og naturlige friområder. Et mangfoldig næringsliv, landbruk og bærekraftig industri. En god skole, trygg skolevei

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program 2015 2019 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger.

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. 1 Samhold gir styrke! Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. Vi vil forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune både som tjenesteyter, myndighetsutøver,

Detaljer

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text]

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text] VEDTATT 06.05.2015 Stjørdal Høyres program for perioden 2015-2019 1 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold STJØRDAL HØYRES PROGRAM 1 KJÆRE VELGER 3 KUNNSKAP I SKOLEN 4 BARNEHAGE 4 TRYGGE ARBEIDSPLASSER

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2 valg SPESIAL VALGAVIS FRA EGERSUND SENTERPARTI 2015 Prioriterer helse og omsorg først! Program for 2015 2019 SIDE 6 7 Senterpartiets kandidater ved årets valg SIDE 4 5 Les mer om første kandidaten på side

Detaljer

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen Program 2011 2015 Frøya Venstre Skole og oppvekstmiljø Omsorgstjenestene Kultur Natur og miljø Interkommunalt samarbeid Samferdsel og infrastruktur Næringsutvikling Integrering Boligpolitikk Ansvarlig

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien Politisk program 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019 1. Familien Familien er samfunnets grunnleggende enhet, og den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Den

Detaljer