Strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren"

Transkript

1 Strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren 1

2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD RUTINE FOR REVISJON AV GRENSEVERDIER INNLEDNING FASTSETTELSE AV GRENSEVERDIER MED GRUNNLAG I KRITERIEDOKUMENTER FRA SCOEL ROLLEFORDELING MELLOM STAMI OG ARBEIDSTILSYNET TIDSPLAN FOR REVISJONSPROSESSEN VARSLING OG INNSPILL TIL VALG AV STOFF INNSAMLING OG BEARBEIDING AV DATA Toksikologiske data Data om bruk og eksponering UTARBEIDING AV GRUNNLAGSDOKUMENT Toksikologiske data Data om bruk og eksponering FORSLAG TIL GRENSEVERDI FORBEREDELSE TIL DRØFTINGER MED PARTENE DRØFTINGER BEARBEIDING AV DRØFTINGSRESULTAT OG FERDIGSTILLING AV HØRINGSUTKAST HØRING BEARBEIDING AV HØRINGSUTTALELSER Uttalelser til den toksikologiske delen: Øvrige uttalelser fra høringsinstansene: UTARBEIDING AV NYTT FORSKRIFTSVEDLEGG OM KJEMISKE GRENSEVERDIER ETTERARBEID... 9 VEDLEGG 1 MAL FOR GRUNNLAGSDOKUMENTENE

3 1 Forord Arbeidstilsynet publiserte sin første veiledning om administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfære i Denne listen bygde på den danske lista fra 1978, som igjen var basert på ACGIHs (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) liste. Fra 1950-tallet frem til 1973/74, brukte Arbeidstilsynet listen som Yrkeshygienisk institutt dvs. STAMI ga ut. Denne listen var en oversatt og bearbeidet utgave av ACGIHs liste og inneholdt dessuten norske grenseverdier for asbest, kvartsholdig støv, sveiserøyk (uspesifisert), ekstraksjonsbensin og white spirit. Disse grenseverdiene ble videreført i den første publiserte normlisten. Det har kommet ut nye utgaver av veiledningen om administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfære, følgende år: 1978, 1980, 1981, 1984, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 2001 og I veiledningen om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære var det fastsatt normer for mer enn 600 stoff. Svært mange av disse var ikke vurdert på mange år, noen ikke i det hele tatt siden den første veiledning ble publisert. Rutiner for revisjon av administrative normer var tidligere vedtatt av styret for Arbeidstilsynet. Rutinen fra 2001 ble utarbeidet i et samarbeid mellom STAMI, NHO og LO. Gjennomføringen av prosessen var planlagt å ta 2 år, men det var ikke lagt noen strategi for oppfølgingsarbeid for å overvåke eksponeringsnivå av de fastsatte normer. Etter at styret i Arbeidstilsynet ble nedlagt ble rutinen endret slik at det er direktøren i Arbeidstilsynet som vedtar nye administrative normer. Som ledd i gjennomføringen av Arbeidstilsynets regelverksprosjekt vil de administrative normene blitt erstattet med forskriftfestede grenseverdier. Vedlegg 1 til forskrift om grenseverdier for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet inneholder listen over grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren som ikke skal overskrides. Det foregår også grenseverdiarbeid både i EU og i de nordiske landene og det har vært et ønske om en nærmere tilkobling til dette arbeidet. Målsettingen for en ny strategi for grenseverdiarbeidet er å effektivisere arbeidet med utviklingen av nye grenseverdier, bl a slik at Arbeidstilsynet kan gjennomføre hyppigere oppdatering av grenseverdilista og derved være en mer aktiv premissgiver for reduksjon av kjemisk eksponering i arbeidslivet. 3

4 2 Rutine for revisjon av grenseverdier 2.1 Innledning Formålet med denne strategien er å etablere en rutine for revisjon av eksisterende grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren og å fastsette grenseverdier for stoffer som er viktige for norsk arbeidsliv og som det ikke er fastsatt grenseverdier for. For stoffer der EU har fremmet endelig forslag til grenseverdier vil en forenklet rutine gjennomføres. 2.2 Fastsettelse av grenseverdier med grunnlag i kriteriedokumenter fra SCOEL EU har opprettet en vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL). SCOEL utarbeider de vitenskapelige vurderingene som danner grunnlaget for anbefalinger til helsebaserte grenseverdier. SCOEL gjennomfører en seks måneders høringsrunde for alle sine forslag til helsebaserte grenseverdier (SCOEL/SUM). Norge deltar i dette arbeidet ved at Arbeidstilsynet koordinerer innspill til høringen fra STAMI, Petroleumstilsynet og partene og utarbeider en nasjonal posisjon til forslaget 1. Når SCOEL legger frem sine endelige grenseverdiforslag for kommisjonen, konkluderer gruppen med konkrete, tallfestede helsebaserte grenseverdier. Kommisjonen publiserer de ferdigstilte SCOEL anbefalinger til grenseverdi (SCOEL/final). Disse kriteriedokumenter danner det faglige grunnlaget for revisjon/fastsettelse av grenseverdiene i Norge. 2.3 Rollefordeling mellom STAMI og Arbeidstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal gjennom Toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer (TEAN) 2, gi faglig bistand på området toksikologi og helseeffekter for eksponering. STAMI har utarbeidet retningslinjer for deres bidrag som er nedfelt i et metodedokument. Arbeidstilsynet har ansvaret for revisjonsprosessen og å sørge for at rutinen blir fulgt. Arbeidstilsynet utarbeider grunnlagsdokumenter for hvert enkelt stoff i revisjonen i henhold til malen, vedlegg 1. STAMI utarbeider kapitlene i grunnlagsdokumentet som omhandler fysikalske og kjemiske data samt de toksikologiske data og helseeffekter. STAMI fremskaffer måledata fra databasen EXPO og bistår med opplysninger om prøvetakings- og analysemetoder for stoffene som blir revidert. Arbeidstilsynet utarbeider kapitlene i grunnlagsdokumentet på bruk og eksponering og supplerer grunnlaget med tekniske og økonomiske vurderinger ved forslag til nye og endrede grenseverdier. 1 Arbeidstilsynet ønsker i samarbeid med departementet å utarbeide en rutine for dette arbeidet. Strategien vil deretter bli oppdatert. 2 Navnet på denne ekspertgruppa vil måtte revideres pga begrepsendringen som forskriftsfestingen innebærer. 4

5 3 Tidsplan for revisjonsprosessen En ordinær revisjonsprosess består av 9 trinn som strekker seg over en 23 måneders periode. Det vil også være revisjoner som baserer seg på kriteriedokumenter utarbeidet av SCOEL. Disse vil strekke seg over en 12 måneders periode. Tabellen viser trinnene i revisjonen med tidsintervaller. Oppgaver/Tid Tidsplan A Ordinær revisjon Varsling og innspill til valg av stoff måned 1 2 måned 1 Tidsplan B SCOEL revisjon Innsamling og bearbeiding av data måned 3 8 måned 1 2 Utarbeiding av grunnlagsdokumenter med forslag til grenseverdier og anmerkninger måned 6 10 måned 2 3 Forberedelse til drøfting med partene måned måned 4 Drøftinger med partene måned måned 5 Bearbeiding av drøftingsresultat og ferdigstilling av høringsutkast måned måned 6 Innhente tillatelse til å sende på høring måned 17 måned 7 Høring måned måned 8 9 Bearbeiding av høringsuttalelser og ferdigstilling av forslag til nytt vedlegg 1 til forskrift om grenseverdier måned 21 måned 10 Vedtak om fastsettelse av forskriftsendring 3 måned 22 måned 11 Etterarbeid måned 23 måned 12 En ny revisjonsrunde starter når grunnlagsdokumentene til den inneværende revisjonen er sendt på høring. Dette vil føre til en rullerende, flerårsplan for revisjonsprosessen. Kritiske faktorer for tidsplan A og B som kan påvirke utarbeidelsen av grunnlagsdokumentene er antall stoff som inngår i revisjonen. I tillegg vil krevende drøftingsprosesser også kunne påvirke tidsplanen. 3 Prosessen avhenger av hvem som fastsetter forskriften. 5

6 3.1 Varsling og innspill til valg av stoff Arbeidstilsynet innhenter innspill til valg av stoff til neste revisjon. Valget av stoffer som skal med i revisjonen skal skje i samråd med partene i arbeidslivet. Noen kriterier som har betydning for valg av stoff er: 1 a Ny grenseverdi publisert i EU-direktiv som Norge har høyere verdi for eller ikke allerede har grenseverdi fra før. 2 a Nye ferdigstilte kriteriedokumenter/rekommendasjoner fra SCOEL. b Nytt kriteriedokument fra Nordisk ekspertgruppe for grenseverdidokumentasjon (NEG) eller andre kriteriedokumenter i Arbete och Hälsa. 3 a Norge mangler grenseverdi for et stoff viktig for arbeidslivet, innen privat eller offentlig sektor. b Ny dokumentasjon av stor betydning om et stoff som endrer grunnlaget for en tidligere beslutning. c Norge har svært mye høyere grenseverdi enn andre land. d Forslag fra LO, NHO, STAMI, Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF), arbeidsmedisinske klinikker / avdelinger og Arbeidstilsynet. For alle stoff som blir valgt ut fra 1 og 2a kjøres en forenklet revisjonsplan etter tidsplan B (SCOEL revisjon). Før endelig valg av stoff til revisjon blir foretatt, vurderes resursbehovet og eventuell justering av tidsplan. 3.2 Innsamling og bearbeiding av data Partene i arbeidslivet bistår Arbeidstilsynet med å finne aktuelle virksomheter som kan bidra med toksikologisk dokumentasjon og måledokumentasjon for stoffene i revisjonen Toksikologiske data STAMI innhenter relevante publiserte studier og dokumenter og bearbeider de toksikologiske dataene i henhold til Metodedokumentet. Arbeidstilsynet bistår STAMI med å skaffe toksikologiske data fra berørte virksomheter Data om bruk og eksponering Arbeidstilsynet innhenter følgende data om bruk og eksponering: Fra Produktregisteret: Antall tonn og antall produkter, de viktigste brukerbransjene og produkttypene. Fra STAMI: Eksisterende måledokumentasjon fra EXPO og relevante prosjekter. Fra virksomheter: Eksisterende måledokumentasjon. Fra kriteriedokumenter og rapporter fra relevante prosjekter. Ved behov gir Arbeidstilsynet pålegg til virksomheter om å foreta målinger. 6

7 3.3 Utarbeiding av grunnlagsdokument Toksikologiske data STAMI angir fysikalske og kjemiske data (kapittel 3) og sammenstiller og vurderer de toksikologiske dataene om stoffene. STAMI skriver det kapittelet i grunnlagsdokumentene som omhandler de toksikologiske dataene (kapittel 4). Omfanget av kapittel 3 og 4 skal normalt være i størrelsesorden 5 sider. For revisjoner som følger tidsplan B, bearbeider og oversetter STAMI et sammendrag av kriteriedokumentet for stoffet. STAMI skal vurdere kvaliteten på de toksikologiske data. For de stoffene hvor det er mulig, skal STAMIs vurdering inneholde følgende momenter: - en oppsummering av alle kjente og relevante effekter, inkludert kreftfremkallende, arvestoffskadelig, reproduksjonsskadelig og allergifremkallende effekt og om stoffet tas opp gjennom huden - en beskrivelse av mekanisme for effekten(e) og om effekten(e) er relevant(e) for mennesker eller ikke - kritisk(e) effekt(er) - dose-effekt-sammenhenger og/eller dose-respons-sammenhenger for relevante effekter Data om bruk og eksponering Arbeidstilsynet sammenstiller dataene om bruk og eksponering. 3.4 Forslag til grenseverdi Arbeidstilsynet ferdigstiller grunnlagsdokumentene basert på det STAMI og Arbeidstilsynet har utarbeidet. Arbeidstilsynet utarbeider forslag til grenseverdi ved å sammenholde resultatet av den toksikologiske vurderingen med opplysningene om bruk og eksponering. Som alminnelig prinsipp, legges til grunn at de grenseverdiene skal settes så lavt som praktisk mulig. Forslaget til grenseverdi baseres på en 8-timers verdi, eventuelt korttidsverdi når stoffet krever det. Forslaget skal også angi eventuelle anmerkninger om kreftfremkallende effekt (K), arvestoffskadelig effekt (M), reproduksjonsskadelig effekt (R), allergifremkallende effekt (A), hudopptak (H). 3.5 Forberedelse til drøftinger med partene Grunnlagsdokumentene med forslag til grenseverdier oversendes partene til forberedelse til drøfting. 3.6 Drøftinger Det opprettes en tre-parts drøftingsgruppe for revisjon av grenseverdiene. Drøftingsgruppen skal bestå av én representant fra LO, én fra NHO og tre fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets tre representanter inkluderer leder og sekretær for drøftingsgruppen. For de stoffene der gruppen som helhet ser det som formålstjenlig, kan gruppen suppleres med observatør(er). Dette skal i så fall være avtalt på forhånd, fortrinnsvis på forrige møte eller eventuelt ved 7

8 skriftlig forespørsel (e-post er akseptabelt) til de andre partene i drøftingsgruppen som skal bekrefte (brev, faks eller e-post) hvorvidt dette er akseptabelt. Representantene fra partene i arbeidslivet må stille til drøftingsmøtene med tilstrekkelig mandat til at reelle drøftinger kan gjennomføres. Drøftingsgruppen skal på bakgrunn av det foreliggende materialet komme fram til forslag til nye grenseverdier for stoffene som er omfattet av revisjonen. Dersom det ikke blir enighet i gruppen om grenseverdien for et stoff, skal det opplyses i referatet fra møtene hvilken av de tre partene som går inn for hvilken grenseverdi. 3.7 Bearbeiding av drøftingsresultat og ferdigstilling av høringsutkast Arbeidstilsynet bearbeider grunnlagsdokumentene på bakgrunn av drøftingsresultatene og ferdigstiller høringsutkast. Før høringsutkast kan sendes ut må AID godkjenne det basert på at direktoratet sender inn en Anmodning om tillatelse til å sende på høring forslaget til nytt vedlegg til forskriften. 3.8 Høring Arbeidstilsynet sender høringsbrev til relevante høringsinstanser. Høringsbrev og grunnlagsdokumenter med forslag til grenseverdi vil samtidig bli lagt ut på Arbeidstilsynets hjemmesider. Høringsinstanser som alltid skal få høringsbrev er hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden, hovedorganisasjonene på arbeidsgiversiden, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, relevante offentlige organer og arbeidsmiljømyndighetene i de nordiske land. Arbeidstilsynet opplyser i høringsbrevet at hovedorganisasjonene har ansvaret for å sende høringen videre til relevante underorganisasjoner og medlemsbedrifter. Arbeidstilsynet sender forslag til grenseverdi på høring til virksomheter som har bidratt med opplysninger om helseeffekter og/eller bruk og eksponering. Arbeidstilsynet sender også høringen til andre relevante etater og organisasjoner og til forskningsinstitusjoner og arbeidsmedisinske klinikker. Høringsperioden er 3 måneder ved revisjoner som følger tidsplan A og 2 måneder når prosessen følger tidsplan B. 3.9 Bearbeiding av høringsuttalelser Uttalelser til den toksikologiske delen: Arbeidstilsynet oversender STAMI og partene fortløpende høringsuttalelser som berører den toksikologiske delen av grunnlagsdokumentet. STAMI kommenterer høringsuttalelser som gjelder de toksikologiske dataene, og sender Arbeidstilsynet disse kommentarene innen to måneder (1 måned for forenklet revisjon) etter at høringsfristen har utløpt. Arbeidstilsynet sammenstiller sine egne og STAMIs kommentar til mottatte høringsuttalelser i et notat. Dersom det skulle komme uventet store mengder av data og høringsuttalelser til kommentering, må man vurdere rutinene på dette punkt også i løpet av revisjon. 8

9 3.9.2 Øvrige uttalelser fra høringsinstansene: Arbeidstilsynets kommenterer høringsuttalelsene som berører bruk og eksponering, i tillegg til forslag til grenseverdier og anmerkninger. Arbeidstilsynet sammenstiller et notat med høringsuttalelsene og egne kommentarer Utarbeiding av nytt forskriftsvedlegg om kjemiske grenseverdier Arbeidstilsynet utarbeider forslag til oppdateringer i forskriftsvedlegg om kjemiske grenseverdier. Notatet med høringsuttalelsene og Arbeidstilsynets kommentarer legges ved forslaget. Dersom høringsrunden viser stor uenighet kan det være aktuelt å gjennomføre et ekstra drøftingsmøte før forskriften fastsettes endelig. Som et ledd i kvalitetssikringen skal forslag til oppdateringer sendes til de andre partene i drøftingsgruppa med en ukes kommentarfrist. Kommentarer sendes til Direktoratet for Arbeidstilsynet Etterarbeid Etter at det oppdaterte forskriftsvedlegget er vedtatt skal Arbeidstilsynet: varsle Lovdata om endringer i listen i vedlegg 1 til forskrift om grenseverdier for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet. klargjøre grunnlagsdokumenter og direktørens vedtak for publisering på Arbeidstilsynets nettsider. informere Arbeidstilsynets regioner og andre interesserte om at nye grenseverdier er vedtatt, både via brev og eventuelt andre informasjonskilder. Arbeidstilsynet vil utarbeide en plan for tilsynsoppfølging for nylig vedtatte grenseverdier. 9

10 Vedlegg 1 Mal for grunnlagsdokumentene 1. Stoffets identitet 2. Grenseverdier - Nåværende grenseverdi: ppm, mg/m 3, anmerkning - Grenseverdier fra andre land og organisasjoner, for eksempel fra andre nordiske land, Storbritannia, EU, MAK-kommisjonen, ACGIH, NIOSH 3. Fysikalske og kjemiske data 4. Toksikologiske data og helseeffekter 5. Bruk og eksponering - Data fra Produktregisteret - Data fra berørte bedrifter - Opplysninger fra kriteriedokumenter, rapporter etc. - Måle- og analysemetoder - Måledokumentasjon fra EXPO og berørte bedrifter 6. Vurdering - Helsebasert vurderinger - Tekniske og økonomiske vurderinger 7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi: ppm, mg/m 3, anmerkning 8. Referanser

Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Rutine for revisjon av administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 1. Formål Revidere eksisterende administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære og fastsette administrative normer

Detaljer

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn

Kjemikaliedagene 2015. OELs grenseverdier; oppklarende innlegg. Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Elizabeth Ravn OELs grenseverdier; oppklarende innlegg Administrative normer Tiltaksverdier Grenseverdier Status i dag EUs grenseverdiarbeid Ofte spurte spørsmål:

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sulfotep (C8H20O5P2S2)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sulfotep (C8H20O5P2S2) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sulfotep (C8H20O5P2S2) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for sulfotep (C 8 H 20 O 5 P 2

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for sulfotep (C8H20O5P2S2) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for natriumazid (NaN3)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for natriumazid (NaN3) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for natriumazid (NaN3) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for natriumazid (NaN 3 ). Utgitt av:

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O)

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O) Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O)

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O) Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C8H16O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-3-heptanon (C 8

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for piperazin (C4H10N2)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for piperazin (C4H10N2) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for piperazin (C4H10N2) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for piperazin (C 4 H 10 N 2 ). Utgitt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr). Utgitt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 3-heptanon (C7H14O)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 3-heptanon (C7H14O) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 3-heptanon (C7H14O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for 3-heptanon (C 7 H 14 O). Utgitt

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr)

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr) Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for hydrogenbromid (HBr) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3)

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3) Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for 1,2,4-triklorbenzen (C6H3Cl3) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for kloretan

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for kloretan Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for kloretan Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for salpetersyre

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for salpetersyre Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for salpetersyre Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for isopentan og neopentan

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for isopentan og neopentan Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for isopentan og neopentan Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for n-heksan

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for n-heksan Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for n-heksan Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C7H14O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for 5-metyl-2-heksanon (C

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O)

Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O) Arbeidstilsynet Høringsutkast Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi/tidligere tiltaksverdi.

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-(2-butoksyetoksy)etanol

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-(2-butoksyetoksy)etanol Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-(2-butoksyetoksy)etanol Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens

Detaljer

Hva er det å være eksponert?

Hva er det å være eksponert? Hva er det å være eksponert? - Sett fra et yrkeshygienisk perspektiv Berit Bakke Avd. for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 05.11.2014 Definisjon - eksponering Å bli utsatt for helseskadelige eller helsefremmende

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-aminoetanol

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-aminoetanol Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-aminoetanol Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 1. Bakgrunn Vedlagt følger utkast til forskrift om

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for dietylamin

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for dietylamin Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for dietylamin Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O)

Arbeidstilsynet. Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O) Arbeidstilsynet Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C6H10O) Tittel: Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi. Grunnlagsdokument for sykloheksanon (C 6 H 10 O)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Hendelse- og risiko-styring Reaktiv Hendelsesbasert Proaktiv Risikobasert Trusler mot helse på kort og lang sikt Mulige

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Pål Molander Direktør Prof. Dr. Status og kunnskap Kjemisk arbeidsmiljø Stavanger 13.12.2011 Hvilke informasjonskilder har vi? Overvåkingsdata? Levekårsdata nasjonalt

Detaljer

Om arbeidsgruppens konklusjon og erfaringer fra pilotprosjektene

Om arbeidsgruppens konklusjon og erfaringer fra pilotprosjektene _ Arbeidsdepartementet v/ Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen v/ Martin Heidar postmottak@ad.dep.no Norsk Yrkeshygienisk Forening c/o Proactima AS Abelsgate 5 7030 Trondheim Tlf: 932 41 609 E-post: fagsekretar@nyf.no

Detaljer

Bakgrunn for ny storulykkeforskrift

Bakgrunn for ny storulykkeforskrift Sevesokonferansen 2014 Ny storulykkeforskrift Ragnhild Gjøstein Larsen, DSB 10. september 2014 Bakgrunn for ny storulykkeforskrift Nytt Seveso-III direktiv fra EU, del av EØS-avtalen vedtatt 4. juli 2012.

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

GRUNNLAG FOR FASTSETTELSE AV ADMINISTRATIV NORM FOR DESFLURAN. Direktoratet for arbeidstilsynet 2000

GRUNNLAG FOR FASTSETTELSE AV ADMINISTRATIV NORM FOR DESFLURAN. Direktoratet for arbeidstilsynet 2000 GRUNNLAG FOR FASTSETTELSE AV ADMINISTRATIV NORM FOR DESFLURAN Direktoratet for arbeidstilsynet 2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STOFFETS IDENTITET: DESFLURAN... 3 2. GRENSEVERDIER... 3 3. FYSIKALSKE OG KJEMISKE

Detaljer

PROSEDYREBESKRIVELSE. Utarbeidelse av foreløpige kommunale regnskapsstandarder og notater

PROSEDYREBESKRIVELSE. Utarbeidelse av foreløpige kommunale regnskapsstandarder og notater Prosedyre: F-01 Versjon: Sak: PROSEDYREBESKRIVELSE Arkiv: Utarbeidet dato/sign.: 36 14.04.2009 / KEL Utarbeidelse av foreløpige kommunale regnskapsstandarder og notater Fastsatt av: 1 Styret 22.04.2009

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG VESTRE TOTEN KOMMUNE

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG VESTRE TOTEN KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG 2017-2023 VESTRE TOTEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse Bakgrunn for planprogrammet......1 Planområdet.2 Om planprogrammet...3 Formål med planarbeidet 4 Hovedmål...5 Planinnhold

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV TOKSIKOLOGISKE VURDERINGER FOR KJEMISKE STOFFER SOM GRUNNLAG FOR Å FASTSETTE ADMINISTRATIVE NORMER

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV TOKSIKOLOGISKE VURDERINGER FOR KJEMISKE STOFFER SOM GRUNNLAG FOR Å FASTSETTE ADMINISTRATIVE NORMER Vedlegg 3 METODEDOKUMENT PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV TOKSIKOLOGISKE VURDERINGER FOR KJEMISKE STOFFER SOM GRUNNLAG FOR Å FASTSETTE ADMINISTRATIVE NORMER INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 1. INNLEDNING...4

Detaljer

Dato: 17.12.2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til:

Dato: 17.12.2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer. Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.:

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.45 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Høring av endringer i REACH-forskriften

Høring av endringer i REACH-forskriften Høring av endringer i REACH-forskriften Forslaget gjelder endring av REACH-forskriften. Endringen av REACH-forskriften skyldes at ni stoffer blir inkludert i det europeiske kjemikalieregelverket REACH

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 25.10.2012 kl. 09.00-14.00 STED: VØLSTAD KIRKE Det oppfordres til samkjøring. Eventuelle forfall meldes

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for nitrobenzen

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for nitrobenzen Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for nitrobenzen Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet Sist revidert 12.10.2009 Praktisk samarbeid mellom Mattilsynet og VKM... 2 Risikovurderinger - kriterier for saker... 2

Detaljer

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern

Høyspentanlegg og forvaltning. Merete Hannevik Statens strålevern Høyspentanlegg og forvaltning Merete Hannevik Statens strålevern Tekna, 24.11.2011 2 Forskrift om strålevern og bruk av stråling Hjemlet i Lov 12.mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling Gyldig

Detaljer

Pilotprosjekt Kjemisk arbeidsmiljø offshore. Janne Lea Svensson Petroleumstilsynet

Pilotprosjekt Kjemisk arbeidsmiljø offshore. Janne Lea Svensson Petroleumstilsynet Pilotprosjekt Kjemisk arbeidsmiljø offshore Janne Lea Svensson Petroleumstilsynet Stortingsmelding nr 12 St.meld. nr. 12 Departementet vil i samarbeid med partene i næringen ta initiativ til en prosess

Detaljer

Revidert politisk delegeringsreglement

Revidert politisk delegeringsreglement HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2016 28764/2016 2011/3789 044 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Revidert politisk delegeringsreglement

Detaljer

Forslag til endringer i kirkeloven og i valgordning for de kirkelige valg (demokratireformen) - med sammenfatning av høring

Forslag til endringer i kirkeloven og i valgordning for de kirkelige valg (demokratireformen) - med sammenfatning av høring DEN NORSKE KIRKE KR 50/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 6.-7. desember 2012 Referanser: KM 12/12, KR 34/12 Saksdokumenter: KR 50.1/12 Høringssammendrag Forslag til endringer i kirkeloven

Detaljer

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter seniorrådgiver Gry Singsaas, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Oversikt over presentasjonen Bakgrunn for forskriftsforslaget Strukturelle konsekvenser Presentasjon

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Mandat for faggruppe for helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 1. BAKGRUNN Det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Regjeringen signaliserte i St.meld.

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Kirkerådet Oslo,

Kirkerådet Oslo, DEN NORSKE KIRKE KR 63/17 Kirkerådet Oslo, 07.-08.12.2017 Referanser: Arkivsak: 17/06291-1 Saksdokumenter: KR 63.1/17 Høringsbrev, høringsnotat og høringssvar - Oslo.pdf KR 63.2/17 Høringsbrev, høringsnotat

Detaljer

Innsending av planforslaget til kommunen Fagseminar DFDS 12. november 2008

Innsending av planforslaget til kommunen Fagseminar DFDS 12. november 2008 Innsending av planforslaget til kommunen Fagseminar DFDS 12. november 2008 Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder FFP Behandling etter offentlig ettersyn

Detaljer

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008 Kurshelg: Kartlegging av kjemisk helsefare. Dato: Lørdag 1. november 2008 Tid Tema og emne Ansvarlig/ 0900 1000 Registrering 1000 1005 Velkommen Møteleder 1005 1030 Sammenhengen mellom eksponering og helse,

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Skråblikk fra hovedstaden

Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Skråblikk fra hovedstaden Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Skråblikk fra hovedstaden Pål Molander Direktør Sikkerhetsforum 21.11.2013 Hvor mange kjemiske stoffer? 11.11.2013: Hvor mange kjemiske stoffer? Kjemiske stoffer?

Detaljer

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 10. mars 2010 Kartleggingsprosessen: AT450 Innledende vurdering Forundersøkelse

Detaljer

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner 9.10.2015 Malin Fosse & Dypdykk Tor Simon Pedersen i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Den nye

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter.

Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte produkter. Deres ref: 05/4442 Vår ref: VISE/ARMI/537 2005/280-2 Mattilsynet Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 25. februar 2005 Vurdering av EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte

Detaljer

Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet

Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet Bakgrunn Instituttstrukturen ved SVT fakultetet har stort sett vært uendret de siste 10 15 åra, og det er i dag en heterogen instituttstruktur

Detaljer

Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien

Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien Hva er status når det gjelder kjemikalieeksponering og helseeffekter i den norske oljeog gassindustrien OLF, Forus 4. November 2011 Steinar Aasnæss St. meld 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Plan. Kommunikasjonsplan. Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater

Plan. Kommunikasjonsplan. Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater Plan Kommunikasjonsplan Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater Innhold Forord... 5 Bakgrunn... 6 Hensikt... 6 Mål... 7 Målgruppe... 7 Målsettinger for

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Forslaget gjelder innføring av to EU-forordninger som omhandler kvikksølv i norsk regelverk.

Detaljer

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-(2-metoksyetoksy)etanol

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-(2-metoksyetoksy)etanol Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for 2-(2-metoksyetoksy)etanol Forord Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens

Detaljer

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Møtesaksnummer 10/11 Saksnummer 2011/52 Dato 13. januar 2011 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Bakgrunn Nasjonale

Detaljer

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger Bø hotell 14. desember 2015 Ina Rognerud Hva skal jeg si litt om? Forslag til endringer i pbl Bakgrunn (KU) Hvorfor nye

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Revidert utredningsinstruks Ref nr.: Saksnr.: 2015005739 Dato: 19. februar 2016 1. Innledning Formålet med utredningsinstruksen

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 27. januar 2005 kl. 08-15.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 27. januar 2005 kl. 08-15. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, torsdag 27. januar 2005 kl. 08-15.00 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen?

Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen? Arbeids- og sosialdepartementet Offentlig tjenestepensjon: Hva skjedde egentlig i 2009, hva skjer nå og hva er forskjellen? Roar Bergan Pensjonsforums jubileumskonferanse 2. mars 2017 Veldig stor forskjell

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 122-2017 ORIENTERINGSSAK - INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN. NY PERSONVERNLOVGIVNING I EU/EØS (GDPR) Forslag til

Detaljer

Referanser: Jfr KR 15/13, KR 58/12, KR 69/11, KR 52/08, NFG 4/12. NEMND FOR GUDSTJENESTELIV - mandat og oppnevning

Referanser: Jfr KR 15/13, KR 58/12, KR 69/11, KR 52/08, NFG 4/12. NEMND FOR GUDSTJENESTELIV - mandat og oppnevning DEN NORSKE KIRKE KR 71/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: Jfr KR 15/13, KR 58/12, KR 69/11, KR 52/08, NFG 4/12 NEMND FOR GUDSTJENESTELIV - mandat

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 856/2005. av 6. juni 2005

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 856/2005. av 6. juni 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/65 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 856/2005 2009/EØS/9/13 av 6. juni 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til Fusarium-toksiner*

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/2138-4 Dato: 22.3.2011 HØRING FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKEREBOSETTING â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV.

KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. KONTROLLOPPLEGG FOR REGNSKAPSREVISJON OG FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER, MV. 2017 FORORD Vedtektene for Den norske Revisorforening, 3-7, pålegger alle oppdragsansvarlige medlemmer å

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer