MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 18.06.2008 Tid: Kl. 09:00"

Transkript

1 Sak 22/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. Representantene ordner med skyss på billigste måte. Kl. 09:00 Spørretime. Kl. 12:00 Orientering v/katalin Nagy fra helse- og miljøtilsyn Salten IKS. NB! Kl. 08:45 blir det fotografering av kommunestyrerepresentantene. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 21/08 08/700 ÅRSRAPPORT 2007 PS 22/08 08/219 REGNSKAP 2007 PS 23/08 08/353 ØKONOMIPLANARBEID-FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN PS 24/08 06/1899 VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTNEMND, SKATTETAKSERING M.M. OVER FASTE EIENDOMMER I STEIGEN KOMMUNE PS 25/08 06/1727 STEIGEN KOMMUNE - INNFØRING AVMODELL FOR BEREGNING AV EIENDOMSSKATT PS 26/08 07/310 KOMMUNALPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Side 1 av 15

2 Sak 22/08 PS 27/08 06/1797 EVALUERING AV STEIGENBARNEHAGEN OG STEIGENSKOLEN (Evaluering av økonomiske konsekvenser vil bli ettersendt) PS 28/08 07/1044 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (Saka vil bli ettersendt). Eventuelt. Side 2 av 15

3 Sak 22/08 ÅRSRAPPORT 2007 Saksbehandler: Roy Hanssen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 08/700 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/08 Steigen formannskap /08 Steigen kommunestyre Kommunestyret tar rådmannens årsrapport for 2007 til etterretning. Saksutredning: Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide årsrapport til kommunestyret som et pliktig vedlegg som bør behandles i regnskapssaken. Årsrapporten skal oppsummere den kommunale virksomheten for fjoråret og gi opplysninger om forhold som ikke framgår direkte av regnskapet. Formålet med årsrapporten er i hovedsak å gi en tilbakemelding på hvordan de ressurser som kommunestyret har stilt til disposisjon er anvendt. De analyser og nøkkeltall som er med i årsrapporten skal gi grunnlag for å bedømme forhold som er viktige når det gjelder kommunens stilling og resultat av virksomheten. Årsrapporten består av rådmannens generelle kommentarer, økonomiske vurderinger og avdelingenes vurdering av sin virksomhet og resultat. Det blir kun utarbeidet en versjon av årsrapporten. Denne legges også ut på kommunens hjemmeside. Vedlegg: Steigen kommunes årsrapport for Side 3 av 15

4 Sak 22/08 REGNSKAP 2007 Saksbehandler: Roy Hanssen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 08/219 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/08 Steigen formannskap /08 Steigen kommunestyre Kommunestyret vedtar det framlagte årsregnskap med rådmannens regnskapskommentarer/årsberetning som Steigen kommunes regnskap for Saksutredning: Driftsregnskapet for 2007 viser et merforbruk på kr ,79. Dette merforbruket kommer på tross av at samtlige avdelinger har overholdt tildelte budsjettrammer. Merforbruket for 2007 skyldes i hovedsak økte renteutgifter, svikt i skatt og rammeoverføring og budsjetterte innsparingstiltak som ikke ble gjennomført i Kommunens driftsinntekter viser en liten nedgang fra 2006 til 2007 ( fra ca. 175,9 mill. kr. til 175,2 mill. kr.) mens driftsutgiftene økte en del mer ( fra ca. 167,5 mill. kr. til 170,6 mill. kr.). Når det gjelder de ulike avdelingers forbruk i forhold til budsjett, så vises det til rådmannens kommentarer og analyser i årsberetningen. Nettoutgifter totalt for 2007 utgjorde mill. kr., mot budsjettert mill. kr. At kommunen hadde et regnskapsmessig merforbruk i 2007 gjorde at det ikke var mulig å dekke inn den budsjetterte inndekning av tidligere års underskudd/merforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Samlet akkumulert merforbruk utgjør nå ca. 8,5 mill. kr. Det framgår av forskrift om kontrollutvalg 7 at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Kontrollutvalget skal avgi sin uttalelse til kommunestyret, men kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Kontrollutvalget har i møte den 10. juni 2008 avgitt følgende uttalelse/innstilling til vedtak: Side 4 av 15

5 Sak 22/08 Kontrollutvalget har i møte den 10. juni 2008 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2007 og rådmannens årsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2007 viser et merforbruk på kr ,79. Utover dette og det som framgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunens årsregnskap for Vedlegg: Regnskap for 2007 med revisjonsberetning. Side 5 av 15

6 Sak 23/08 ØKONOMIPLANARBEID-FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN Saksbehandler: Roy Hanssen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 08/353 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/08 Steigen formannskap /08 Steigen kommunestyre Kommunestyret vedtar at forslag til prosjektplan fra Unikon legges til grunn i det videre arbeide med økonomiplan/forpliktende plan. 2. Styringsgruppen gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i prosjektplan hvis dette skulle vise seg å være nødvendig mht. framdrift osv. 3. Unikon engasjeres som prosjektleder. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å avtale økonomisk ramme for prosjektet. Behandling/vedtak i Steigen formannskap den sak 41/08 Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Saksutredning: Det vises til tidligere vedtak i formannskapet om å styrke inneværende års budsjett med 4 mill. kr., samt nylig foretatt budsjettregulering med en sluttsum/styrking på 0,9 mill. kr. Det vises også til fylkesmannens merknad til årets budsjett med krav til utgiftsreduserende tiltak og styrking av inntektssiden. Som følge av at Steigen kommune er en Robek-kommune må det også som kjent utarbeides en forpliktende plan slik at kommunen kan få utbetalt allerede innvilgede skjønnsmidler for I formannskapets møte den 22. april 2008 orienterte Sigmund Johnsen fra Unikon om en alternativ økonomiplanprosess. Denne prosessen er senere drøftet i lederteamet og hvor også ordføreren møtte. Prosessen er også i etterkant av dette drøftet med Unikon. På denne bakgrunn har Unikon utarbeidet et forslag til revidert prosjektplan/arbeidsprosess for økonomiplanen for forpliktende plan. Som det vil framgå av denne har man gått bort fra den tidligere modell med arbeidsgrupper, og foreslår som alternativ at lederteamet og formannskapet får en mer sentral rolle i prosessen. Dette er gjort ikke minst ut fra den tidsramme vi har til rådighet og hvor ferdig utarbeidet økonomiplan/forpliktende plan forutsettes behandlet og vedtatt i kommunestyret 17. september. Før den tid skal forslag til plan ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager. Side 6 av 15

7 Sak 24/08 VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTNEMND, SKATTETAKSERING M.M. OVER FASTE EIENDOMMER I STEIGEN KOMMUNE Saksbehandler: Inge Albriktsen Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 06/1899 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/08 Steigen kommunestyre Steigen kommunestyre godkjenner skattetakstnemndas forslag til vedtekter for skattetakstnemnd, overskattetakstnemnd og skattetaksering i Steigen kommune. Saksutredning: Bakgrunn. I sak 56/07 ga Steigen kommunestyre skattetakstnemnda de nødvendige fullmakter til å starte opp arbeidet med å få taksert all fast eiendom i Steigen som skal ilegges eiendomsskatt fra Skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd ble etter forslag fra valgstyret formelt valgt av kommunestyret i desember 2006 (sak 50/06). Følgende medlemmer og personlige varamedlemmer ble valgt: Leder Kjell T. Arntsen 8286 Nordfold, Nestleder Hugo Albriktsen 8285 Leines, Astrid Kopstad, 8288 Bogøy, varam. Atle Nystad, 8283 Leinesfjord varam. Svein Inge Jensen, 8286 Nordfold varam. Torhild Nilsen, 8285 Leines Videre ble følgende overskattetakstnemnd valgt: Leder Agnar Hansen 8288 Bogøy, Nestleder Mari Wattum 8286 Nordfold, Jarle Hansen 8288 Bogøy, Bente Hjertaas 8289 Våg, Merethe Hjertø 8286 Nordfold, Tor Johan Aalstad 8289 Våg, varam. Sigfred Haug, 8289 Våg varam. Elin Elvegaard, 8283 Leinesfjord varam. Kolbjørn Andersen, 8286 Nordfold varam. Odd Rikard Bredal, 8285 Leines varam. Britt Helen Holmvaag, 8289 Våg varam. Magne Vik, 8286 Nordfold Skattetakstnemnda har kommet godt i gang med arbeidet og har blant annet fått utarbeidet vedtekter for nemndene med generelle retningslinjer for hvordan takseringen skal gjennomføres. Rådmannens vurdering og kommentarer Rådmannen anbefaler at de vedlagte vedtekter godkjennes av kommunestyret. Vedtektene er utformet i tråd med standard oppsett fra Finansdepartementet som også er anbefalt fra KS. Slik vi har oppfattet tidligere behandlinger, har kommunestyret bestemt at takseringen skal gjennomføres av ordinær takstnemnd. Rådmannen gjør imidlertid oppmerksom på at Byskattelovens 4 foreskriver 2 alternative modeller for taksering. Det første alternativet er at Side 7 av 15

8 Sak 24/08 det, som i dette tilfellet nedsettes en skattetakstnemnd som gjennomfører befaringen og vedtar takstene, og at overtakstnemnda behandler overtakster (klager). Det andre alternativet er at kommunestyret velger en sakkyndig nemnd i medhold av Byskattelovens 4, 2.ledd, og en sakkyndig ankenemnd som behandler klager. Takstene vedtas av den sakkyndige nemnda på bakgrunn av forslag fra såkalte besiktigelsesmenn som eiendomsskattekontoret har ansatt/engasjert. Etter hva vi forstår skal denne modellen godkjennes av Departementet. For begge alternativene er det vanlig med henholdsvis 3 og 6 medlemmer i nemnd/overskattetakstnemnd og sakkyndig nemnd/sakkyndig ankenemnd. Vedlegg: Steigen kommune - Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer. Side 8 av 15

9 Sak 25/08 STEIGEN KOMMUNE - INNFØRING AVMODELL FOR BEREGNING AV EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Inge Albriktsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 06/1727 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/08 Steigen kommunestyre Steigen kommunestyre gir sin tilslutning til at skattetakstnemnda benytter vedlagte modell for beregning av eiendomsskatt i sitt arbeid med å taksere bolig-/fritidseiendommer, næringseiendommer og verk og bruk i Steigen kommune. Bakgrunn. I forbindelse med behandling av økonomiplan og forpliktende plan i 2007 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt fra 2009 og i sak 56/07 ga Steigen kommunestyre skattetakstnemnda de nødvendige fullmakter til å starte opp arbeidet med å få taksert all fast eiendom i Steigen kommune. Skattetakstnemnda har nå påbegyndt sitt arbeid, som etter eiendomskattelovens bestemmelser skal være avsluttet innen utgangen av februar Vurdering av eiendommer er vanskelig. Skattetakstnemnda legger vekt på likebehandling og at man har klare retningslinjer i takseringsarbeidet. Valg av takseringsmetode er viktig i forhold til likebehandling, der både juridiske (lovverket) og politiske rammer (kommunestyret) skal vektlegges. I tillegg skal skattetakstnemnda selv trekke opp en del rammer i forbindelse besiktigelse som man skal holde seg innenfor ved taksering. Slike rammer kan være: Gruppering av eiendommer Gjennomsnittlige verdier for eiendomsgrupper (sjablonverdier) Verdiforskjeller i ulike deler av kommunen(sonefaktorer) Dersom for eksempel rammene avvikes ved enkelttakseringer, må dette begrunnes nærmere av takstnemnda. I vedlagte dokument, Modell for beregning av eiendomsskatt har nemnda fremmet forslag om hvilke faktorer som skal gjelde ved takseringen. Alle eiendommer som får utskrevet eiendomsskatt skal besiktiges. Som hovedregel gjennomføres utvendig besiktigelse. Det kan gjennomføres innvendig besiktigelse når det er åpenbart at utvendig besiktigelse ikke gir nok grunnlag sammen med annen informasjon til å foreta taksering, eller når eiendomsbesitter ber om det. Vurdering: Skattetakstnenda har i vedlagte dokument utarbeidet en modell for beregning av eiendomsskatt/taksering av boligeiendommer/fritidseiendommer, næringseiendommer og verker og bruk. Rådmannen mener at modellen, sammen med de juridiske og politiske rammer vil være et godt grunnlag for å gjennomføre en grundig og rettferdig taksering av Side 9 av 15

10 Sak 25/08 eiendommer i Steigen kommune. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret gir sin tilslutning til modellen. Vedlegg: Steigen kommune - Modell for beregning av eiendomsskatt. (Ved taksering av bolig- /fritidseiendommer, næringseiendommer og verk og bruk). Side 10 av 15

11 Sak 26/08 KOMMUNALPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Saksbehandler: Fred Eliassen Arkiv: C21 Arkivsaksnr.: 07/310 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/08 Plan- og ressursutvalget i Steigen /08 Steigen kommunestyre Steigen kommunestyre godkjenner planforslaget for kommuneplan for idrett,friluftsliv,og fysisk aktivitet slik den foreligger. Planperioden gjelder fra 2008 frem til Saksutredning: Det er ofte konkludert med at det er sammenheng mellom fysisk aktivtet,trivsel,helse og sykdom og sykefravær. Derfor er det viktig at kommunen har en plan som gjenspeiler kommunens idretts og friluftspolitikk. Når det gjelder beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen og analyse av behov for aktivitet og anlegg står det nøye beskrevet i planen. Det gjelder også økonomi organisering og ansvar. Den betydningen som idrettslagene og fysakdelen spiller for at Steigen kommune skal kunne innfri en slik ambisiøs plan er helt avgjørende for å lykkes. Derfor er det viktig å merke seg idrettsrådets kommentarer som følger vedlagt. Hvis ikke kommunen er med å sikre de økonomiske vilkårene for idretten fremover vil det være umulig å nå mange av delmålene i planen. Det er nok å se på planene som er gjennomført og planene som foreligger for årene fremover. De fleste er planlagt gjennomført gjennom lag- grendelag etc. Ettersom byggherre får refundert momsen hvis kommunen står som byggherre, kan det være en måte kommunen kan bidra på investeringssiden i fremtiden. Ellers er planen utarbeidet gjennom en planprosess som har fulgt de vanlige regler for planarbeid. Vedlegg: 1. Planen 2. Innspill fra Idrettsrådet Side 11 av 15

12 Sak 26/08 EVALUERING AV STEIGENBARNEHAGEN OG STEIGENSKOLEN Saksbehandler: Vegard Danielsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/1797 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/08 Steigen formannskap /08 Steigen kommunestyre Formannskapet tar evalueringen av omorganiseringen av skolene og barnehagene til etterretning. - Skolene, barnehagene og kulturskolen organiseres som et oppvekstsenter, OSSS Oppvekstsenter Steigenskolen Steigenbarnehagen Steigen kulturskole. OSSS skal gi desentraliserte tilbud fra 9 enheter. Endring i antall enheter avgjøres av kommunestyret. - OSSS ledes av et lederteam bestående av rektorer og styrere fra hver enhet. Lederteamet ledes av fagkoordinator som er skolefaglig ansvarlig i kommunens administrasjon. - Personalressurser, faglige ressurser, materielle ressurser og økonomiske ressurser skal så langt som det er mulig brukes som en felles ressurs for hele kommunen, men der personalet hovedsakelig fortsatt er knyttet til en fast enhet. Behandling/ vedtak i Steigen formannskap den sak 39/08 Behandling: Nytt forslag fra Fred Eliassen: På bakgrunn av evalueringene og omorganiseringene vedtar Steigen formannskap å gå inn for å gå tilbake til den gamle ordningen for Steigenskolene. Navnet Steigenskolen/Steigenbarnehagen beholdes. En forutsetning er at dette ikke fører til en dyrere ordning. Siste avsnitt skal være med i rådmannens innstilling. Forslag fra Asle Schrøder til nytt knutepunkt 4: -Det må også legges frem en evaluering av de økonomiske konsekvensene av omorganiseringen til kommunestyrets møte Tilleggsforslag fra Berit Woie Berg: Lederteamet må arbeide videre med å se på de forhold som er ønskelig å forandre og utvikle videre det som framkommer i evalueringa. Vedtak: Nytt forslag fra Fred Eliassen falt med 6 mot 1 stemme. Forslaget ble så satt opp mot rådmannens innstilling, og rådmannens innstilling ble da vedtatt med 6 mot 1 stemme. Forslag fra Asle Schrøder om nytt knutepunkt 4 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Side 15

13 Sak 26/08 Tilleggsforslag fra Berit Woie Berg enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder da slik: Formannskapet tar evalueringen av omorganiseringen av skolene og barnehagene til etterretning. - Skolene, barnehagene og kulturskolen organiseres som et oppvekstsenter, OSSS Oppvekstsenter Steigenskolen Steigenbarnehagen Steigen kulturskole. OSSS skal gi desentraliserte tilbud fra 9 enheter. Endring i antall enheter avgjøres av kommunestyret. - OSSS ledes av et lederteam bestående av rektorer og styrere fra hver enhet. Lederteamet ledes av fagkoordinator som er skolefaglig ansvarlig i kommunens administrasjon. - Personalressurser, faglige ressurser, materielle ressurser og økonomiske ressurser skal så langt som det er mulig brukes som en felles ressurs for hele kommunen, men der personalet hovedsakelig fortsatt er knyttet til en fast enhet. - Det må også legges frem en evaluering av de økonomiske konsekvensene av omorganiseringen til kommunestyrets møte Lederteamet må arbeide videre med å se på de forhold som er ønskelig å forandre og utvikle videre det som framkommer i evalueringa. Saksutredning: I følge behandling/vedtak i Steigen kommunestyre den sak 0041/05, ble det vedtatt at omorganiseringa i skolene og barnehagene skulle evalueres våren Evalueringen er nå gjennomført der høringsinstansene var følgende: - Personalet i Steigenskolen, i Steigenbarnehagen, og i Steigen kulturskole - Fagforbundet - Utdanningsforbundet - Musikernes fellesorganisasjon - FAU ved hver enhet i Steigenskolen - Foreldreråd ved hver enhet i Steigenbarnehagen - Lederteamet i OSS - Voksenopplæringa, Biblioteket og Fagveileder for spesialundervisninga Det ble sendt ut et høringsdokument samt et følgeskriv den til høringsinstansene. Resultatene av evalueringene er sammenfattet av lederteamet i samarbeid med fagorganisasjonene. Evalueringen er delt inn i fire hovedområder: - Organiseringen av ledelsen i lederteam - Ressurser felles personale og materiell - Planer for felles virksomhet - Om FAU og SU og Foreldreråd Hovedtrekk fra Organiseringen av ledelsen i lederteam. Side 15

14 Sak 26/08 - Lederteamet har fungert som samlende for OSS i perioden mht dokumentasjon, støtte og utfordring for lederne, sikring av bedre samarbeide og felles samordning av ressurser. - Mange delelementer som man kan bli bedre i og/eller omarbeide helt. Informasjon, saksforberedelser og arbeidsfordeling/delegasjon er viktige elementer. - Teamledelse på skolenivå fungerer bra, mengden av delegerte oppgaver må gjennomgås i forhold til tid. Hovedtrekk fra Ressurser felles personale og materiell. - Positivt med felles ressurser og deling, også positivt med bevegelse av personalet mellom enhetene. Det er positivt med felles barneregister, felles opptak i barnehage og SFO og felles hjemmeside. - Behov for mer fokus på og deling av felles ressurser, behov for mer felles arenaer for personalet. Hovedtrekk fra Planer for felles virksomhet - Positivt med felles Virksomhetsplan som blant annet beskriver felles læringsplattform. Felles planer sikrer samarbeidet og gir blant annet bedre overgang mellom enhetene. - Oppfølging av planene må få mer fokus. Andre parter må dras mer inn i videre utvikling av planene, så som foreldre/foresatte og fagorganisasjonene. Hovedtrekk fra Om FAU og SU og Foreldreråd. - FAU og Foreldreråd har fungert godt som tidligere. - Stor uenighet om organiseringen av SU, skal det være et felles eller et på hver enhet. I evalueringsdokumentet ble ikke spørsmålet om det skal være en Steigenskole og en Steigenbarnehage eller om man skulle gå tilbake til tidligere organisering, tatt med. Tiltross for det anbefaler Utdanningsforbundet fra sitt synspunkt at man går tilbake til tidligere organisering. Fra Utdanningsforbundets eget høringssammendrag kommer en mer kritisk vinkel enn alle andre på mange av de samme funnene som er gjort av andre parter. Vurdering: Det har vært et stort engasjement rundt evalueringen av omorganiseringen i skoler og barnehager. Den perioden som har vært under evaluering har vært preget av mange endringer i modellen og en mengde dokumentasjon. Det har også vært mye dårlig økonomi i kommunen, hele omorganiseringa begynte med kjøpestopp tidlig på året. To skoler og en barnehage har vært lagt ned og Steigen kommune har kommet på Robeklista. I evalueringen kommer det fram mange forhold som det er ønskelig å forandre og utvikle videre. Hovedinntrykket fra brukersiden, er at man ser det positive i denne organiseringa, det samme fra lederteamet. Fra Utdanningsforbundet mener man det er for mange uheldige og negative sider i modellen, og mener man må omorganisere tilbake til tidligere modell. Til tross for Utdanningsforbundets entydige signaler mener fagkoordinator det ikke er grunnlag til å forlate modellen slik den er i sin form nå. Side 15

15 Sak 26/08 Barnetallet i kommunen synker videre i årene som kommer, samlet antall barn i grunnskolen i Steigen er ikke større enn en middels stor skole i tettbygde strøk. Fagmiljøene på skolene er små og er avhengig av mer forpliktende samarbeid, og det er behov for utveksling av fagkompetanse mellom enhetene. Det er som sagt flere arbeidsforhold som det er behov for å gjøre endringer på internt, som fagorganisasjonene vil bli invitert til å gjøre sammen med lederteamet. Vedlegg: - Evalueringsdokument - Følgeskriv til evalueringsdokumentet - Oppsummering av evaluering fra alle andre parter - Oppsummering av evaluering fra lederteamet i OSS - De enkelte evalueringsdokumentene kopieres på oppfordring Side 15

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 36/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09:00-16:50

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09:00-16:50 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09:00-16:50 Til stede på møtet Medlemmer: SP: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 64/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl. 09:15 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer