salgsoppgave - salgstrinn 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "salgsoppgave - salgstrinn 2"

Transkript

1 salgsoppgave - salgstrinn 2 Nordal Panorama 2

2 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Salgstrinn 2, felt B1, B3, B4 og B5 Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet. Denne nøkkelinformasjonen er en del av det komplette salgsprospektet med fullstendig informasjon og standard kjøpekontrakt, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Selger har godkjent informasjonen i dette notatet. Generell informasjon Selger / Utbygger Otium Bolig AS org.nr Selger har generalfullmakt fra hjemmelshaver. Hjemmelshaver Nordal Boligutvikling AS, men selger er 100% eier av dette selskapet og har full disposisjonsrett. (Ugjenkallelig generalfullmakt) Entrepenør ABC-Byggsystem AS, org. nr Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Nordal Panorama har matrikkelnr: Gnr. 133, Bnr. 14 i Lier kommune. Boligene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når seksjoneringen er gjennomført. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt org.nr Ansvarlig megler: Tomas Norgård Gabrielsen, tlf I tillegg vil Megler Eileen V. Dreyer, megler Odd Andre Engh (Eie avd. Asker) og medhjelper Wenche Margrete Galtung og Meglerfullmektig Thomas Borg Rassmussen jobbe med prosjektet. Hovedoppdragsnummer Lovverket/Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppebære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell i henhold til Bustadoppføringslova, (f. eks AS), dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, reguleres avtalen av avhendingslova om annet ikke er særskilt avtalt. Eierforhold Boligene selges som selveier eneboliger som er organisert i et eierseksjons sameie. Eneboligene skal oppføres på parseller av eiendommen gnr 133, bnr 14 i Lier kommune. I tillegg omfattes utbyggingen av eiendommen gnr 131, bnr 2 i Lier kommune som i hovedsak vil bli benyttet til adkomstareal fra Ringeriksveien. Enkelte områder fra denne eiendommen vil kunne inngå i arealer som vil tilhøre en fremtidig Huseierforening for feltet og hvor hver eiendom vil være pliktig medlem. Tomtene hvor eneboligene oppføres vil bli fradelt hovedeiendommen og få tildelt et eget matrikkelnummer og deretter bli seksjonert. Tomtearealene til det enkelte sameiet er oppgitt i reguleringskart for feltet. For felt B1 er arealet oppgitt til kvm, for B2 er arealet kvm, for B3 er arealet kvm, for B4 er arealet 2.803kvm og for B5 er arealet oppgitt til kvm. Det tas forbehold om avvik på de oppgitte arealene. Hver enebolig/seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæringen hvor brøken settes ut i fra BRA arealene til boligene innenfor det enkelte felt. Til alle delfelt vil det tilhøre felles lekeplasser som vil bli tillagt den enkelte eiendom som realsameie. (Lekeplassarealet følger automatisk eiendommen) Det er også en mulighet for at private veianlegg vil bli tillagt som realsameie, dersom kommunene ikke overtar dette. Endelig adresse til boligene foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtakelse. 1 Nordal Panorama Nordal Panorama

3 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Beliggenhet Nordal Panorama har en attraktiv beliggenhet i Lier kommune, ikke langt fra Tranby og kun 5 min fra påkjøringen til E-18. Det er kun 25 min. kjøring til Oslo og 10 minutter til Drammen. Som nærmeste nabo til Nordal Panorama er det både barnehage og barneskole, med adkomst via intern og nærmest bilfri vei. Lier har et meget godt tilbud til barnefamilier og tilbyr barn en oppvekst i trygge og hyggelige omgivelser. I umiddelbar nærhet er det flotte turområder, bademuligheter, ridesenter, lysløyper, golfbane mv. Adkomst Sving av fra E-18 like ved Liertoppen kjøpesenter mot Tranby/Sylling. Følg Kirkelina rett frem og forbi Tranby kirke. Ta av til høyre i rundkjøringen v/ Lyngåskrysset/ Kiwibutikk og følg Ringeriksveien i ca 2 km til Nordal Skole som ligger på høyre side. Rett etter Nordal Skole bygges det en adkomstvei inn til feltet, men fram til denne er ferdig bygget må Ringeriksveien følges ytterligere ca 500 meter. Ta av til høyre i Gamle Ringeriksvei. Gamle Ringeriksvei tar skarpt av fra hovedveien og er dårlig merket. Etter å ha fulgt Gamle Ringeriksvei ca. 300 meter står det anleggsbrakker på venstre side og hvor den nye hovedveien inn til feltet går. I påvente av at veien er ytterligere opparbeidet må bilen parkeres her. Felt B1 og B2 ligger innerst på feltet, lengst mot nord i retning Sylling. Se for øvrig oversiktskart over tomtene. Kort om prosjektet Nordal Panorama er det nye store boligområdet som er under utvikling i Lier. Området vil ferdig utbygd bestå av frittliggende eneboliger og rekkehus. Salgstrinn 2 som nå er for salg, består av 24 eneboliger. Salgstrinnet består av 11 eneboliger på felt B1, 4 eneboliger på felt B3, 5 Eneboliger på felt B4 og 4 eneboliger på felt B5. Feltet vil bli opparbeidet med god estetikk og utforming, noe som vil bidra til at dette blir et hyggelig og tiltalende boligfelt. Eneboligene i salgstrinn 2 vil få et areal fra ca. 110 til 149 kvm BRA over to etasjer. Hus i felt B1 og B4 har inngang i 1. etasje, mens hus i B3 og B5 har inngang fra 2. etasje. Tomten Deler av tomten som hører naturlig til den enkelte bolig, vil bli seksjonert som tilleggsdel. Tomten leveres i hovedsak som grovplanert. Videre opparbeidelse og beplantning bekostes av kjøper. I bakkant av hus på felt B1 og B4, vil det bli opparbeidet et lite areal som avsluttes mot fjell/fjellskjæring. Den øverste del av tomten for felt B1 og B4 som grenser opp mot tomtegrensen, overleveres uten opparbeidelse. Felles lekeplass Lekeplassen vil bli utstyrt med en sklie og en fugleredehuske og en sitteplass med 2 benker og bord. Plassen gruslegges med godkjent fallunderlag under lekeplassene. Bebyggelsens arealer Arealer pr. bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt henholdsvis som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod(er)/ garderoberom. På tegningene kan det være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Byggemåte Eneboligene oppføres i trekonstruksjoner på støpt betongplate. Boligene oppføres med bindingsverksvegger som utvendig vil bli kledd med liggende treplater. Taket levers som saltak med sort betong takstein. Det henvises for øvrig til selgers leveransebeskrivelse datert som følger dette salgsprospekt. Boder og parkering Til hvert hus medfølger en utvendig sportsbod (gjelder ikke B4) og en carport i tilknytning til boligen. Husene på B4 har innvendig sportsbod. I tillegg til carporten er det avsatt ytterligere en biloppstillingsplass til hver bolig lik det er vist på illustrasjonsplanen datert i denne salgsoppgaven. Alle boligene på felt B1, B3 og B5 leveres med carport som garasjeløsning, denne er valgt levert uten port og sidevegger for å få et bedre arkitektonisk preg på bebyggelse. Boligene på B4 leveres med carport inn i terreng. Det vil ikke være anledning til å bygge om carporten ved å lukke veggene og sette inn port da dette vil endre fasaden og innvirke på det arkitektoniske uttrykket for boligen og for feltet for øvrig. På fellesområdet for feltet vil det bli opparbeidet gjesteparkeringsplasser. Bodene oppføres i trekonstruksjoner på felt B3, B4 og B5. Mur-/trekonstruksjoner på felt B1. 2 Nordal Panorama Nordal Panorama 3

4 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materielaer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Husleverandør vil utarbeide en tilvalgs-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper vil bli innkalt på et møte hos husleverandøren for en endelig gjennomgang og bestilling av endringer. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15% jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting av byggearbeidene, vil det gis frister for når tilvalg og endringer kan bestilles. Dersom kjøpsavtale inngås etter igangsetting, er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i kjøpsbekreftelsen dersom prosjektet er igangsatt og kjøper har ønsker om å få gjennomført tilvalg/endring. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtakelse skal det stilles 47 garanti ihht. Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon. Selgers forbehold og antatt overtakelse Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: - at styret fatter vedtak om igangsetting av utbyggingen innen igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad innen at det inngås minimum 8 kjøpekontrakter innen Dersom forbeholdene ikke er avklart innen , har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på meglers klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper. Ved enighet mellom partene kan fristen forlenges. Kontraktens betingelser for øvrig er i et slikt tilfelle de samme. Selger tar sikte på at boligene i salgstrinn 2 ferdigstilles i løpet av 2. og 3. kvartal Hvilke hus som kan bli klare til overtagelse i 2. kvartal, vil bli varslet i forbindelse med at selger beslutter igangsettelse. Denne indikative tidsplan er med andre ord ikke forpliktende for selger, idet overtakelsen er avtalt til det tidspunkt som fremkommer av selgers varsel jf. avsnittet under. Overnevnte stipulering av overtakelsestidspunkt er ikke å anse som bindene frist for selger og vil således ikke være et grunnlag for beregning av eventuelle dagbøter. Selger vil senest 3 måneder før ferdigstillelse av Boligen meddele kjøper skriftlig om endelig overtakelsesdato og som vil være å regne som en frist i henhold til Bustadoppføringslova. Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse Utbygger sørger for ferdigattest. Og denne skal foreligge før overtakelse. Megler er pliktig til å fraråde kjøper og overta boligen før det foreligger ferdigattest. Dersom det foreligger midlertidig brukstillatelse ved overtagelsen og kjøper ønsker å overta bør kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. Som følge av at boligen etableres i et av flere byggetrinn, er kjøper gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesareal utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest, og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til denne kontrakt, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest senest når siste byggetrinn avsluttes. Utleie Det er ingen begrensninger om utleie av boligen. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen/ Statens kartverk. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av bolig før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløse kjøpsrett for leietaker til redusert pris, jf Eierseksjonsloven kap.3. Dette er evt. kjøpers ansvar. 3 Nordal Panorama Nordal Panorama

5 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Denne utgjør 1G, tilsvarende Grunnbeløpet i Folketrygden som pr utgjør kr ,-. Tinglyste forpliktelser og rettigheter - servitutter som vil følge eiendommen På eiendommen gnr 133 bnr 14 i Lier kommune hvor boligene skal fradeles, er det p.t. tinglyst følgende heftelser som blir å følge Boligene: 1. Bestemmelser om veg, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Gnr 133 bnr 25 i Lier kommune - gjelder også best. om vannrett og kloakkledning 2. Jordskifte, tinglyst med dagboknr På eiendommen gnr 131 bnr 2 i Lier kommune som i hovedsak omfatter veigrunn fra hovedeiendommen, er det p.t. tinglyst følgende heftelser som blir å følge Boligen: 1. Elektriske kraftledninger, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Lier el-verk. 2. Elektriske kraftledninger, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Lier e-verk AS. 3. Vilkår i kjøpekontrakt, tinglyst med dagboknr Bestemmelse om salgsgevinst, ekspropriasjon mv, gjeldende i 10 år fra Bestemmelse om veg, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Gnr 131 bnr 37 i Lier kommune, med bestemmelse om drift og Vedlikehold - Overført fra eiendommen gnr 131 bnr 54 i Lier kommune. På eiendommen nevnt over eller parseller fradelt fra disse eiendommene, vil det i forbindelse med utbyggingen kunne bli tinglyst erklæringer/avtaler som er nødvendig/ønskelig i forbindelse med utbyggingen eller som kommer som følge av krav fra Lier kommune. Følgende erklæringer/avtaler vil bl.a. kunne bli å tinglyse på eiendommene: - kommunal rett til å ha liggende, anlegge eller vedlikeholde ledninger, kummer og lignende installasjoner. - pliktig medlemskap i Huseierforening. - drift og vedlikehold av adkomstveier og tekniske ledninger i grunnen - drift og vedlikehold av nødvendige offentlige installasjoner - drift og vedlikehold av fellesanlegg, herunder veier og lekeplasser - utbyggers rett til å kunne søke om mindre omregulering av feltet uten at kjøper kan komme med innsigelser mot dette. Opplistingen nevnt over er ikke uttømmende og selger forbeholder seg retten til å tinglyse også øvrige erklæringer/avtaler på eiendommene. Så snart dokumentene er tinglyst vil de bli oversendt aktuelle kjøpere til informasjon. Kjøper aksepterer dette og kan ikke gjøre gjelde krav om erstatning/prisavslag mv som følge av bestemmelser som disse servitutten vil inneholde. Likningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 50 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Eiendommens faste, løpende kostnader 1) Fellesutgifter Eierseksjonssameiet Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles i henhold til vedtektene. Månedlige fellesutgifter er stipulert til kr 954,- per måned første driftsår. Det er lagt til grunn at bygningsforsikring, forretningsførsel, Styrehonorarer og administrasjon er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på konstituerende sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets og huseierforeningens vedtekter og bygger i utgangspunktet på at det betales en lik andel per bolig siden alle husene har det samme arealet. Selger har engasjert Usbl som forretningsfører for sameiene for de tre første driftsår.. 2) Offentlige avgifter I hver Bolig vil det bli installert vannmåler for avlesning av vannforbruk. Hver seksjonseier/bolig, svarer for sitt eget forbruk og mottar egen faktura fra Lier kommune for kommunale avgifter for vann og avløp. Kostnader for vann - og avløp utgjør for 2014 kr 40,63 pr kubikk med tillegg av kr 1000,- i fastledd pr. år inkl. mva. Hver bolig svarer også for sin egen renovasjonsløsning og vil motta faktura fra RfD. For 2014 utgjør kostnadene for en standard løsning kr 3.019,-inkl. mva. pr. år. Det er p.t. ikke eiendomsskatt på boliger i Lier kommune. 3) Andre avgifter - Strøm - Tv - Data og Telefoni 4 Nordal Panorama Nordal Panorama 5

6 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Hver huseier tegner sitt eget strømabonnement med sin leverandør. Lier E-verk vil være netteier. Det vil bli ført frem ledningsnett for å tilknytte Boligen Tv, Data og telefon. Dette vil skje via fiber. Tilknytningskostnader er ikke inkludert i salgsprisene. Se for priseksempler Forholdet til endelige offentlige planer Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål, jf. reguleringsplan for Nordal, vedtatt 17. april 2007, revidert 23.april Vei, vann og avløp Eiendommen tilknyttes offentlig ledningsnett for vann og avløp via private stikkledninger. Offentlige ledninger for boligene vil ligge i hovedvei utenfor boligene. Veien utfor boligene er privat, men det forsøkes å få Lier kommune til å overta. Vedlikehold, herunder brøyting og strøing administreres av styret i realsameiet. Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader Se prisliste. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pr enhet. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, mv.: Ca. kr ,- Selgers tinglysingskostnader: Kr ,- Oppgjørstjenester: Kr ,- pr enhet Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift Omkostninger Se prisliste. Betalingsplan Se prisliste. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Energimerking Energimerking av boligene vil bli gjennomført av husleverandør og vil ifølge disse få karakteren oransje C. Energiattest vil bli overlevert i forbindelse med overlevering av boligen. Eierseksjonssameiene Utbyggingsområdet vil kunne bestå av både eierseksjonssameier og eneboliger med egen matrikkel. Den daglige driften av sameiene vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon i Salgstrinn 1 utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en enebolig og med rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i et sameie. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. 5 Nordal Panorama Nordal Panorama

7 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Selgers forbehold Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. ( Se eget avsnitt om dette). Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter skriftlig samtykke av selger. Ved selgers godkjenning av videresalg av kontraktsposisjon betaler Kjøper 1 et gebyr til selger stort kr ,- for dette hvorav av halvparten skal dekke meglers merkostnader. Videresalget må skje på vilkår som godkjennes av megler. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg retten til å kunne overdra kontraktsposisjon med kjøper til et annet selskap i Otium Gruppen. 3D illustrasjoner av fasader og interiør som fremkommer i selgers salgsmateriell er av illustrativ karakter og selger tar forbehold om at disse kan vise leveranse/omfang som ikke er inkludert. Selger tar forbehold om at Lier kommune i henhold til utbyggingsavtale ikke benytter seg av sin avtalefestede forkjøpsrett for boliger. Kommunen har overfor selger muntlig opplyst at de ikke vil benytte seg av forkjøpsrett for Salgstrinn 1. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på komplett salgsprospekt, som inneholder følgende: -Nøkkelinformasjon fra megler -Leveransebeskrivelse fra selger datert Tegninger, herunder plan, snitt, romskjema og fasader datert Standard kjøpekontrakt -Illustrasjonsplan av utomhus datert Utkast til foreløpige vedtekter for boligsameiene datert Kopi av bustadoppføringslova - Reguleringsplan for Nordal i Lier kommune m/ tilhørende bestemmelser, datert , rev I tillegg er prisliste vedlagt som eget dokument. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpstilbud Faste priser. Se prisliste og kjøpsbekreftelse. Alle kjøpstilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpstilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpstilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. I den grad det er avvik mellom opplysninger som fremkommer i dette dokument og selgers leveransebeskrivelse, så gjelder selgers leveransebeskrivelse. Diverse Kjøper kan ikke uten Selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Sikkerhetsstillelse Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. Selger har godkjent det komplette salgsprospekt med nøkkelinformasjon, dato Nordal Panorama Nordal Panorama 7

8 Nordal Panorama Salgstrinn 2 LEVERANSEBESKRIVELSE Grunnlag Følgende overordnede lover og forskrifter legges til grunn for leveransen: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK 10). El-punkter leveres i henhold til NEK 400. Utbygger, entreprenør og deltagere i prosjektet: Utbygger Husleverandør Otium Bolig AS. ABC Byggsystem AS Veier, plasser og utomhusanlegg Det opparbeides veier og felles utomhusareal i henhold til godkjent utomhusplan. Hovedadkomst (V1+V2) leveres asfaltert, inklusive veibelysning. Stikkveier og gårdsplasser vil bli levert gruset. Det vil bli tilrettelagt for gjesteparkering langs V2. Private og felles utomhus arealer leveres i hovedsak grovplanert. Videre opparbeidelse og beplantning besørges/bekostes av kjøper. Boligfelt B1 Utomhus-arealene vil ligge på 2 nivåer. Det øverste nivået som er østvendt vil få adkomst fra et av husets soverom, samt utvendig terrengtrapp. Her vil det være en liten flate som avsluttes mot fjellskjæring. Det nederste nivået som vender mot vest består vesentlig av en gruset gårdsplass og adkomstveg. Her er det plass til 2 biler pr hus, hvorav den ene i carport under balkong. Boligfelt B3 og B5 Utomhus-arealene vil ligge på 2 nivåer. Øvre nivå, er østvendt, og vil hovedsakelig bestå av gruset atkomst/gårdsplass. Her er det plass til 2 biler pr. hus. Hvorav den ene i carport. Utvendig terrengtrapp fra øvre til nedre nivå. Boligfelt B4 Utomhus-arealene vil ligge på 2 nivåer. Det øverste nivået som er østvendt vil få adkomst fra et av husets soverom, samt utvendig terrengtrapp. Her vil det være en flate som avsluttes mot fjellskjæring, på terreng over carport vil det være en flate som egner seg til etablering av forholdvis stor terrasseplatting.(inngår ikke i leveransen) Det nederste nivået som vender mot vest består vesentlig av en gruset gårdsplass og adkomstveg. Her er det plass til 2 biler pr hus, hvorav den ene i garasje felt inn i terrenget. Carport leveres med åpen løsning i front. Lekeplasser Det opparbeides en Lekeplass syd felt B1, og en lekeplass syd for felt B5. Grunnmur og plate på mark: Gulv mot terreng utføres som støpt plate på mark med 250 mm EPS isolasjon. Bakvegg mot terreng som kompaktmur m. sprøytebetong og Isodren isolasjon mot terreng Varmekabel i støpte badegulv Husleveranse Yttervegger/fasader Bindingsverk med tykkelse 198 mm og 200 mm mineralull A-kvalitet, vindtette plater, sløyfer/ utlekting og utvendig kledning. 13 mm gipsplater og diffusjonssperre innvendig. Utvendige overflater På vegger utenpå vindtette plater er det liggende dobbelfalset kledning. Bordkledning leveres med ett strøk maskinbeis (grunning) + ett strøk maling fra fabrikk. Kappflater, bordender og mindre detaljer vil være ubehandlet. Undertak med krysslufting, taktekking av grå eller sort betongtakstein. Innvendige vegger Bindingsverk med tykkelse 98 mm for bærevegger og 68 mm for lettvegger. Innvendige vegger i tre er isolert med mineralull. Ferdigbehandling i henhold til romskjema. Bjelkelag/skillevegger Bjelkelaget dimensjoneres i henhold til tekniske forskrifter. Bjelkelag, 150 mm mineralull A-kvalitet og fuktbestandig gulvspon. Takkonstruksjon Takkonstruksjoner består av en kombinasjon mellom sperretak og takstoler. Isoleres og tekkes i henhold til forskrifter Takrenner og beslag Takrenner med takfotbeslag og nedløpsrør leveres i stål eller aluminium. Sålebenk- og terskelbeslag er i varmforsinket plastisolbelagt stål. Balkong/Terrasse Balkong består av bærende konstruksjoner og dekke av impregnerte materialer. Balkongkledning leveres ubehandlet i henhold til tegning. Leveres med dryppskjerming og glassrekkverk. Terrasse leveres på bakkeplan i B3 og B5, med areal som overliggende balkong, i impregnert trevirke. Vinduer Vinduer i boligrom har 2-lags nøytralt energiglass m. U-verdi 1,2. Det leveres hvitmalte vinduer ferdigbehandlet fra fabrikk. Ytterdører Balkongdører har 2-lags nøytralt energiglass m. U- verdi 1,2 og trinnløs luftestilling. Karm og dørblad er ferdigbehandlet fra fabrikk i hvit utførelse. Hovedinngangsdør har hvit glatt isolert dørblad. Karm ferdigbehandlet hvit fra fabrikk. Innvendige dører Formpressede dører (tre speil) i hvit utførelse med beslag og vridere. Ferdigbehandlet hvit karm fra fabrikk. Rev.0 Side 1 8 Nordal Panorama

9 Innvendig trapp Trapp leveres i lakkert furu med åpne trinn og barnesikring. Rekkverk med trespiler og vange er hvitmalt Utvendige trapper For adkomst til høyere og lavere nivå vil det bli etablert tretrapp med rekkverk av tre, i terreng. Listverk/foringer Glatte gulvlister, taklister og vindu/dørlister leveres ferdigbehandlet hvit fra fabrikk. Dør- og vindusforinger leveres også ferdig behandlet hvit fra fabrikk. Synlige spikerhull i listverk. Innredninger Kjøkken leveres som type HTH KP Mono hvit, eller tilsvarende, med avsatt plass for integrerte hvitevarer. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Garderobeskap levers i henhold til tegning. (Stiplete skap leveres ikke) Hovedbad leveres med dusjhjørne, vegghengt WC, og med 60 cm servantskap og speil. I bad nr 2 leveres med dusjhjørne, vegghengt WC og servant. Oppvarming I badegulv leveres varmekabel med termostat. Alle boligene leveres med stålpipe og peisovn. Type «Lotus Mira» eller «Curve 100». Plassering av ovn kan avvike fra plantegning. -panelovner inngår ikke i leveransen. Innvendige overflater Gipsvegger sparkles og males, gulv i oppholdsrom består av trestavs eikeparkett, 20x20 flis på baderom, og gulv i vaskerom. Se også romskjema. Garasje/carport Boliger B1 leveres med åpen carport under balkong. Boliger B3 og B5 leveres med frittstående carport. Boliger B4 leveres med carport felt inn i terreng. Dekke i carporter leveres tilsvarende gårdsplass/oppkjørsel. Øvrige installasjoner og leveranser Det leveres en røykvarsler til hver etasje. Sportsboder Sportsboder leveres som vist på salgstegning. Tekniske anlegg og installasjoner Ventilasjon Det leveres ventilasjonsanlegg (balansert) med varmeveksler. Det er eget avtrekk fra kjøkkenventilator. Rørleggerarbeid/Sanitærutstyr Anlegget er komplett som rør i rør system og omfatter blant annet bunnledninger, 200 l varmtvannsbereder, røropplegg for varmt og kaldt vann, avløp, utekran for hagevanning, uttak for vaskemaskin og oppvaskmaskin, ettgreps blandebatterier og sanitærutstyr. Det må påregnes synlige rør der sanitærutstyr er plassert mot yttervegg, lydvegg ol. Elektriske installasjoner Elanlegg leveres i henhold til NEK 400 standard. Det elektriske anlegget er skjult med unntak av i takpunkter på eventuelt loft, mot lydkonstruksjoner og mot murte/støpte vegger. Her leveres åpent anlegg. Fordelingskap med automatsikringer. Det leveres elektriske punkter ihht. NEK 400. Som elektriske punkt regnes eksempelvis lyspunkter, lysbryter, stikkontakter, ringeanlegg, fremføring til varme, komfyr, elektriske apparater/utstyr, varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg, eventuell styring/hastighetsregulator ventilasjon, kjøkkenventilator. For tele, TV og data leveres det «tomrør». Plassering avklares i tilvalgsmøte. Brannsikring Det leveres brannslange i henhold til forskrift. Generelt Sjakter og nedforinger Fremføring av tekniske anlegg i boligen kan medføre at kanaler, rør etc må legges åpent. I boligrom blir disse synlig innkasset. Ventilasjonsenhet er plassert på egnet sted og fordelingsenhet for interne vannrør er i hovedsak plassert på vegg i eller til våtrom. Anleggene kan også være plassert i andre rom avhengig av planløsning. Deler av 1 etasje kan derfor få nedsenket himling i enkelte områder. Tilvalg Husleverandør vil innkalle til møte for gjennomgang av tilvalg og tilvalgsmuligheter. Frister for når tilvalgsavtaler må foreligge i undertegnet stand bestemmes av selger av hensyn til rasjonell fremdrift. Etter tilvalgsmøtet får kjøper normalt ca 3-4 uker til å bestemme seg for hvilke tilvalg som ønskes. Særskilt tilvalgsavtale må undertegnes og vil være bindende for begge parter. Det vil ikke bli gitt muligheter for å gjennomføre tilvalg til de oppgitte priser etter at tilvalgsfristen er utløpt. Det vil ikke være mulig å gjennomføre tilvalg på bad eller kjøkken som medfører endring av oppstikk for vann og avløp, plassering av komfyr eller endringer av fasade. Videre vil det heller ikke være mulig å foreta endringer fra vanlig hengslet dør til skyvedør. Tilvalg tilbys normalt innenfor en fastsatt tilvalgsliste som utarbeides av selger/entreprenør, men det kan gis mulighet for spesielle ønsker så fremt disse ikke er til hinder for felles ferdigstilling av prosjektet. Det gis ikke tilgang til å bruke andre leverandører. Rev.0 Side 2 Nordal Panorama 9

10 Forbehold Opplysningene i salgsmaterialet er gitt av selger med forbehold om endringer, som av selger anses nødvendige, eller hensiktsmessige for å kunne gjennomføre prosjektet, dog uten at endringene forringer den generelle standarden og kvaliteten som er beskrevet. Selger kan gjøre slike endringer uten at kjøper kan gjøre gjeldende misligholdssanksjoner. Teksten i leveransebeskrivelsen går foran alle tegninger og andre beskrivelser. Avvik mellom tegninger og skisser og den faktiske utførelsen av prosjektet kan påregnes. Tegninger og skisser er ment som illustrasjoner og kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen. Det som leveres, omfanget av dette og kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen i dette dokument samt i Romskjema. Selger forbeholder seg retten til den endelige utformingen av utomhusplanen for prosjektet. Kjøper aksepterer at eventuelt avvik fra fremlagte opplysninger ikke danner grunnlag for prisavslag og/eller hevning. Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye bygg kan oppstå noe svinnriss i mur og betong, sprekker i skjøter på treverk, tapet, maling m.v. og i materialoverganger. Kjøper kan ikke kreve utbedret eller gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser for slike forhold, med mindre arbeidet ikke er fagmessig utført. Selger forbeholder seg retten til fortløpende å endre prisene på usolgte boliger samt forbehold om finansiering og offentlig godkjenning. Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Det tas forbehold om trykkfeil i salgsmaterialet. Oslo, Otium Bolig AS Rev.0 Side 3 10 Nordal Panorama

11 ROMSKJEMA for Nordal Panorama, Felt B1 - Emilie 135 Dato: Etg. Kvm Rom Gulv Vegg Himling Annet 1 4,6 Entre 3-stav eikeparkett 14 mm 1 8,5 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 1 29,2 Stue 3-stav eikeparkett 14 mm 1 6,4 Tekn./Vask/Bod 20 x 20 grå fliser 1 7,0 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), Dusjdører leveret i klart glass Nedsenket dusjnisje 1 7,3 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm Trapperom 2 4,1 Garderobe/bod 3-stav eikeparkett 14 mm 2 10,9 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 2 4,0 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 2 42,9 Stue/Kjøkken 3-stav eikeparkett 14 mm Trapp leveres i lakkert furu med åpne trinn og barnesikring. Rekkverk med trespiler og vange er hvitmalt Dusjdører leveret i klart glass Nedsenket dusjnisje Stålpipe med Ildsted. Kjøkken type HTH KP Mono hvit eller tilsvarende. m/avsatt plass for hvitevare. Hvitevarer inngår ikke leveranse. 124,9 * Det leveres utvendig uoppvarmet/uisolert sportsbod som vist på tegning. Ubehandlede overflater innvendig. *Elektro: det leveres totalt 84 punkter fordelt på doble stikkkontakter, brytere og lampepunkter. Plassering i henhold til NEK 400 og kjøpers ønsker. -gjennomgås med Husleverandør i tilvalgsmøte. *Ventilasjon: Se generell leveransebeskrivelse. *Rør -og Sanitær: Se generell leveransebeskrivelse. Nordal Panorama 11

12 Boligfelt B1 (9-14) Sportsbod 5,4 m² Bad 7,0 m² Sov2 7,3 m² Entre 4,6 m² Sov3 8,5 m² Tekn/vask/ bod 6,4 m² Stue/allrom 29,2 m² Alt. sov x 0,2 = 2, ETASJE :100 Sov 10,9 m² Bad 4,0 m² Stue /Kjøkken 42,9 m² Balkong 25,7 m² 1 14 Gard 4,1 m² x 0,2 = 2, ETASJE :100 AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 135m, P-ROM = 131m av 2 12 Nordal Panorama

13 Boligfelt B1 (9-14) 150 FASADE SYD :200 FASADE NORD FASADE ØST FASADE VEST AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 135m, P-ROM = 131m av 2 Nordal Panorama 13

14 Boligfelt B1 (15-19) x 0,2 = 2, Tekn/vask/ bod 6,4 m² Stue/allrom 29,2 m² Alt. sov 4 Bad 7,0 m² Sov2 7,3 m² Entre 4,6 m² Sov3 8,5 m² Sportsbod 5,4 m² 1. ETASJE 5 4 1: Gard 4,1 m² x 0,2 = 2, Stue /Kjøkken 42,9 m² Balkong 25,7 m² Sov 10,9 m² Bad 4,0 m² 2. ETASJE 5 4 1: AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 135m, P-ROM = 131m av 2 14 Nordal Panorama

15 Boligfelt B1 (15-19) 150 FASADE SYD :200 FASADE NORD FASADE ØST FASADE VEST AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 135m, P-ROM = 131m av 2 Nordal Panorama 15

16 ROMSKJEMA for Nordal Panorama, Felt B3/B5 -Nora 110 Dato: Etg. Kvm Rom Gulv Vegg Himling Annet 1 21,0 Stue/allrom 3-stav eikeparkett 14 mm 1 2,8 Bod 20 x 20 grå fliser 1 7,7 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 1 8,2 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 1 11,1 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm Trapp 2 4,7 Entre 3-stav eikeparkett 14 mm 2 4,1 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 2 5,1 Bod/Vask 20 x 20 grå fliser 2 34,6 Stue/Kjøkken 3-stav eikeparkett 14 mm Dusjdører levert i klart glass Nedsenket dusjnisje Trapp leveres i lakkert furu med åpne trinn og barnesikring. Rekkverk med trespiler og vange er hvitmalt Dusjdører levert i klart glass Nedsenket dusjnisje Stålpipe med Ildsted. Kjøkken type HTH KP Mono hvit eller tilsvarende. m/avsatt plass for hvitevare. Hvitevarer inngår ikke leveranse. 99,3 * Det leveres utvendig uoppvarmet/uisolert sportsbod som vist på tegning. Ubehandlede overflater innvendig. *Elektro: Doble stikkkontakter, brytere og lampepunkter leveres iht tekniske forskrifter og plasseres iht NEK 400, og kjøpers ønsker. - gjennomgås med husleverandør i tilvalgsmøte. *Ventilasjon: Se generell leveransebeskrivelse. *Rør -og Sanitær: Se generell leveransebeskrivelse. 16 Nordal Panorama

17 Boligfelt B3/B5 alt.sov3 Sov2 11,1 m² Stue/allrom 21,0 m² x 0,2 = 2, Sov1 8,2 m² Bod 2,8 m² Bad 7,7 m² 1. ETASJE :100 FASADE NORD FASADE VEST :200 AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 110m, P-ROM = 107m av 2 Nordal Panorama 17

18 Boligfelt B3/B5 Balkong 23,8 m² Stue/kjøkken 34,6 m² Bod 5,6 m² 14 x 0,2 = 2, Bod/vask 5,1 m² Entre 4,7 m² Bad 4,1 m² 2. ETASJE :100 FASADE ØST FASADE SYD :200 AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 110m, P-ROM = 107m av 2 18 Nordal Panorama

19 ROMSKJEMA for Nordal Panorama, Felt B4 - Emilie 149 Dato: Etg. Kvm Rom Gulv Vegg Himling Annet 1 4,9 Entre 3-stav eikeparkett 14 mm 1 11,2 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 1 26,6 Stue/allrom 3-stav eikeparkett 14 mm 1 7,9 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), Dusjdører leveret i klart glass Nedsenket dusjnisje 1 8,9 Tekn./Vask/Bod 20 x 20 grå fliser 1 7,4 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm Trapperom 2 5,2 Walk in 3-stav eikeparkett 14 mm 2 13,1 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 2 4 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 2 45,4 Stue/Kjøkken 3-stav eikeparkett 14 mm Trapp leveres i lakkert furu med åpne trinn og barnesikring. Rekkverk med trespiler og vange er hvitmalt Dusjdører leveret i klart glass Nedsenket dusjnisje Stålpipe med Ildsted. "Curve 100" eller "Lotus Mira" Kjøkken type HTH KP Mono hvit eller tilsvarende. m/avsatt plass for hvitevare. Hvitevarer inngår ikke leveranse. 134,6 *Det leveres uisolert Carport. Ubehandlede overflater innvendig. *Elektro: det leveres totalt 84 punkter fordelt på doble stikkkontakter, brytere og lampepunkter. Plassering i henhold til NEK 400 og kjøpers ønsker. -gjennomgås med Husleverandør i tilvalgsmøte. *Ventilasjon: Se generell leveransebeskrivelse. *Rør -og Sanitær: Se generell leveransebeskrivelse. Nordal Panorama 19

20 Boligfelt B4 Tekn/vask/bod 8,9 m² Sov2 7,4 m² Entre 4,9 m² Sov3 11,2 m² Bad 7,9 m² Stue/allrom Alt. sov ,6 m² x 0,2 = 2, ETASJE :100 FASADE ØST FASADE SYD :200 AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 149m, P-ROM = 137m av 2 20 Nordal Panorama

21 Boligfelt B4 Sov 1 13,1 m² Bad 4,0 m² Stue/Kjøkken 45,4 m² Balkong 20,2 m² walk in 5,2 m² x 0,2 = 2, ETASJE :100 FASADE NORD :200 FASADE VEST AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 149m, P-ROM = 137m av 2 Nordal Panorama 21

22 ROMSKJEMA for Nordal Panorama, Felt B5 -Nora 133 Dato: Etg. Kvm Rom Gulv Vegg Himling Annet 1 26,2 Stue/allrom 3-stav eikeparkett 14 mm 1 7,7 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 1 4,9 Bod 20 x 20 grå fliser 1 10,4 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 1 12,7 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm Trapp 2 5,1 Entre 3-stav eikeparkett 14 mm 2 5,7 Bad/vask 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 2 6,8 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 2 2,2 Bod 3-stav eikeparkett 14 mm 2 40,6 Stue/Kjøkken 3-stav eikeparkett 14 mm Dusjdører levert i klart glass Nedsenket dusjnisje Trapp leveres i lakkert furu med åpne trinn og barnesikring. Rekkverk med trespiler og vange er hvitmalt Dusjdører levert i klart glass Nedsenket dusjnisje Stålpipe med Ildsted. Kjøkken type HTH KP Mono hvit eller tilsvarende. m/avsatt plass for hvitevare. Hvitevarer inngår ikke leveranse. 122,3 * Det leveres utvendig uoppvarmet/uisolert sportsbod som vist på tegning. Ubehandlede overflater innvendig. *Elektro: Doble stikkkontakter, brytere og lampepunkter leveres iht tekniske forskrifter og plasseres iht NEK 400, og kjøpers ønsker. - gjennomgås med husleverandør i tilvalgsmøte. *Ventilasjon: Se generell leveransebeskrivelse. *Rør -og Sanitær: Se generell leveransebeskrivelse. 22 Nordal Panorama

23 Boligfelt B5 alt. sov 4 Sov2 12,7 m² Stue/allrom 26,2 m² x 0,2 = 2, Sov3 10,4 m² Bod 4,9 m² Bad 7,7 m² 1. ETASJE :100 FASADE VEST :200 FASADE SYD AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 133m, P-ROM = 126m av 2 Nordal Panorama 23

24 Boligfelt B5 Balkong 27,7 m² Stue/kjøkken 40,6 m² Trapp 4,0 m² x 0,2 = 2, Bod 5,6 m² Bod 2,2 m² Sov 1 6,8 m² Entre 5,1 m² Bad/vask 5,7 m² 1. ETASJE :100 FASADE ØST :200 FASADE NORD AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 133m, P-ROM = 126m av 2 24 Nordal Panorama

25 Sklie Gyngeleker SAND /9 P P P P P 135/ P 13 P 12 P 11 P P 10 9 B1 P / /7 B / /21 B LEK 133/ / B4 133/1 B / /27 133/29 LEK Nordal Panorama, Lier Illustrasjonsplan M = 1 : 1000 ( A3) Villvin Landskap Nordal Panorama 25

26 U T K A S T (vedtektene er foreløpige og kan bli endret av selger/utbygger før overtakelse) VEDTEKTER for Sameiet Nordal Felt b1 med flere i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet Nordal Felt B 1, 2 osv (heretter Sameiet ). Sameiet består av x boligseksjoner på eiendommen gnr. 133, bnr. xx i Lier kommune i henhold til tinglyst seksjoneringsbegjæring. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendom, gnr. Xx, bnr. xx i Lier kommune, med fellesanlegg av enhver art. Bruksenhetene kan bare benyttes til boligformål. En seksjons formål kan kun endres dersom det vedtas i sameiermøtet med 2/3 flertall, og eieren av den aktuelle seksjon har gitt sin tilslutning til formålsendringen. Det er en forutsetning for å endre formålet at det nye formålet ikke er i strid med offentlige vedtak eller bestemmelser. 2 ORGANISERING AV SAMEIET HUSEIERFORENING/FELLES SAMEIE OG RÅDERETT Hver sameier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk av den (de) bruksenhet(er) vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen. Tilleggsdelene omfatter carporter, boder og private utearealer som ikke ligger inne i bruksenheten. Balkonger/terrasser inngår i hoveddelen, med unntak av terrasser på bakkeplan som er tilleggsdel til hoveddelen. Inndelingen i hoveddeler og tileggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av seksjoneringsbegjæringen og matrikkelbrev for uteareal. Hele utbyggingsfeltet skal ses i sammenheng ved oppfyllelsen av de offentligrettslige krav om parkeringsdekning. Med unntak av de begrensninger som følger av disse vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, tak, etasjeskillere 26 Nordal Panorama

27 2 og konstruksjoner for øvrig samt inngangsdører, vinduer og deler av utearealet. Stamledningsnettet for vann og avløp frem til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene samt elektrisitet frem til bruksenhetenes sikringsskap og installasjoner for data/tv/telefon frem til hjemmesentral er også fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene sameiernes felles behov. Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar ved formålet, jf. 1, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene, eller slik at andre brukere hindres i bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjoner. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett. Det vil av utbygger stiftes en huseierforening / felles sameie som skal ivareta og fremme felles interesser knyttet til Nordal Panorama felt X X, herunder å forvalte og vedlikeholde fellesarealer og felleskostnader på vegne av sameiene. Enhver seksjonseier er pliktig medlem i foreningen. Det pliktige medlemskapet følger av heftelse tinglyst på eiendommen. 3 FELLESUTGIFTER Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Fellesutgiftene fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene, med mindre annet gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. Sameiebrøken er basert på den enkelte bruksenhets BRA (dvs. eksklusiv balkong/terrasse/uteplasser). Som felleskostnader anses blant annet: a) eiendomsforsikring, jf. 21 b) kostnader til ytre vedlikehold av fellesarealer, samt de arealer som det etter 5 påligger Sameiet å vedlikeholde c) kostnader ved forretningsførsel og styrehonorarer d) sameiets andel av kostnader til drift av fellesområder og friområder gjennom etablerte realsameier og huseierforening. Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av Sameiet, slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for Sameiets forpliktelser. Den enkelte sameier skal innen den 1. i hver måned forskuddsvis innbetale et à konto beløp til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret slik at de samlede à konto beløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av à konto beløp for neste periode. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra sameiers side. Nordal Panorama 27

28 3 For krav mot en sameier som følger av sameieforholdet, herunder krav om dekning av felleskostnader, har de øvrige sameiere lovbestemt panterett i den aktuelle sameiers seksjon, jf. eierseksjonsloven 25. Pantekravet pr. bruksenhet (seksjon) kan ikke overstige et beløp tilsvarende folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet for beslutning om gjennomføring av tvangsdekning. Pantekravet faller bort dersom det ikke innen to år fra kravet skulle ha vært betalt, innkommer begjæring om tvangsdekning til namsmyndighetene, eller dersom salg av eiendommen gjennom namsmyndighetene ikke gjennomføres uten unødig opphold. 4 VEDLIKEHOLD Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører under seksjonen, påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Dersom en sameier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan sameiermøtet med 2/3 flertall beslutte at sameieren pålegges vedlikeholdet. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiermøtet med ¾ flertall beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal utføres for vedkommende sameiers regning. Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesarealer, anlegg og utstyr herunder balkonger/terrasser (unntatt innvendige flater) er Sameiets ansvar. I den grad det er nødvendig, har sameiet/andre sameiere rett til å benytte utearealer som er tilleggsdeler til seksjoner i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av bygning/fasader mv. Sameiet/andre sameiere skal i mest mulig grad sørge for at arealene beskyttes mot skader på terreng, beplantning mv og plikter å sette arealene tilbake i samme stand som før arbeidene ble påbegynt. Fellesarealet m.v. jf. avsnittet ovenfor skal holdes forsvarlig ved like. Det skal utarbeides forslag til årlig vedlikeholdsprogram for fellesarealer som fremlegges på det ordinære sameiermøtet for godkjennelse. 5 VEDLIKEHOLDSFOND Sameiermøtet vedtar med vanlig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves i den månedlige betaling til dekning av fellesutgiftene. 6 REGISTRERING AV SAMEIERE Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. 7 STYRET 28 Nordal Panorama

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY Ansvarlig megler Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 E-mail: odd-arne.haukaas@dnbeiendom.no Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Adresse:

Detaljer

TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET.

TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. 1 TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan. Rud Vest Rud

Detaljer

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under

Detaljer

12 leiligheter i nytt byggetrinn

12 leiligheter i nytt byggetrinn 12 leiligheter i nytt byggetrinn 1 Tulipan planteslekt i liljefamilien. Løkplanter med smale blad og opprette skåleller klokkeformede blomster. Ca. 80 arter er viltvoksende i vestre og midtre Asia og i

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

Moderne leiligheter på historisk grunn. Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika

Moderne leiligheter på historisk grunn. Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika Moderne leiligheter på historisk grunn Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika 1 GRØNLAND Oslo S. 1400 m Bjørvika 1350 m Gamlebyen Skole 100 m GALGEBER Middelalderparken 800 m GAMLEBYEN SØRENGA

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Postboks 198 Sentrum, 4001 Stavanger org.nr. 910

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015

EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015 EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015 1 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5 www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest Myrkdalen Vest ligg vest i Myrkdalen, eit steinkast frå Myrkdalen Fjellheisar og Myrkdalen Fjellandsby og alle tilboda

Detaljer

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 BARNEVENNLIG MED GANGAVSTAND TIL HEGGEDAL SENTRUM Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1-7 ER DNB Eiendom har solid

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 61512170 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg 11, 3017

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Byggetrinn 1 Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.000.000 - kr 12.500.000 Omkostninger kr 20.392 - kr 39.322,- Totalt ink. omkostninger kr

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer