salgsoppgave - salgstrinn 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "salgsoppgave - salgstrinn 2"

Transkript

1 salgsoppgave - salgstrinn 2 Nordal Panorama 2

2 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Salgstrinn 2, felt B1, B3, B4 og B5 Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet. Denne nøkkelinformasjonen er en del av det komplette salgsprospektet med fullstendig informasjon og standard kjøpekontrakt, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Selger har godkjent informasjonen i dette notatet. Generell informasjon Selger / Utbygger Otium Bolig AS org.nr Selger har generalfullmakt fra hjemmelshaver. Hjemmelshaver Nordal Boligutvikling AS, men selger er 100% eier av dette selskapet og har full disposisjonsrett. (Ugjenkallelig generalfullmakt) Entrepenør ABC-Byggsystem AS, org. nr Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Nordal Panorama har matrikkelnr: Gnr. 133, Bnr. 14 i Lier kommune. Boligene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når seksjoneringen er gjennomført. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt org.nr Ansvarlig megler: Tomas Norgård Gabrielsen, tlf I tillegg vil Megler Eileen V. Dreyer, megler Odd Andre Engh (Eie avd. Asker) og medhjelper Wenche Margrete Galtung og Meglerfullmektig Thomas Borg Rassmussen jobbe med prosjektet. Hovedoppdragsnummer Lovverket/Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppebære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell i henhold til Bustadoppføringslova, (f. eks AS), dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, reguleres avtalen av avhendingslova om annet ikke er særskilt avtalt. Eierforhold Boligene selges som selveier eneboliger som er organisert i et eierseksjons sameie. Eneboligene skal oppføres på parseller av eiendommen gnr 133, bnr 14 i Lier kommune. I tillegg omfattes utbyggingen av eiendommen gnr 131, bnr 2 i Lier kommune som i hovedsak vil bli benyttet til adkomstareal fra Ringeriksveien. Enkelte områder fra denne eiendommen vil kunne inngå i arealer som vil tilhøre en fremtidig Huseierforening for feltet og hvor hver eiendom vil være pliktig medlem. Tomtene hvor eneboligene oppføres vil bli fradelt hovedeiendommen og få tildelt et eget matrikkelnummer og deretter bli seksjonert. Tomtearealene til det enkelte sameiet er oppgitt i reguleringskart for feltet. For felt B1 er arealet oppgitt til kvm, for B2 er arealet kvm, for B3 er arealet kvm, for B4 er arealet 2.803kvm og for B5 er arealet oppgitt til kvm. Det tas forbehold om avvik på de oppgitte arealene. Hver enebolig/seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæringen hvor brøken settes ut i fra BRA arealene til boligene innenfor det enkelte felt. Til alle delfelt vil det tilhøre felles lekeplasser som vil bli tillagt den enkelte eiendom som realsameie. (Lekeplassarealet følger automatisk eiendommen) Det er også en mulighet for at private veianlegg vil bli tillagt som realsameie, dersom kommunene ikke overtar dette. Endelig adresse til boligene foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtakelse. 1 Nordal Panorama Nordal Panorama

3 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Beliggenhet Nordal Panorama har en attraktiv beliggenhet i Lier kommune, ikke langt fra Tranby og kun 5 min fra påkjøringen til E-18. Det er kun 25 min. kjøring til Oslo og 10 minutter til Drammen. Som nærmeste nabo til Nordal Panorama er det både barnehage og barneskole, med adkomst via intern og nærmest bilfri vei. Lier har et meget godt tilbud til barnefamilier og tilbyr barn en oppvekst i trygge og hyggelige omgivelser. I umiddelbar nærhet er det flotte turområder, bademuligheter, ridesenter, lysløyper, golfbane mv. Adkomst Sving av fra E-18 like ved Liertoppen kjøpesenter mot Tranby/Sylling. Følg Kirkelina rett frem og forbi Tranby kirke. Ta av til høyre i rundkjøringen v/ Lyngåskrysset/ Kiwibutikk og følg Ringeriksveien i ca 2 km til Nordal Skole som ligger på høyre side. Rett etter Nordal Skole bygges det en adkomstvei inn til feltet, men fram til denne er ferdig bygget må Ringeriksveien følges ytterligere ca 500 meter. Ta av til høyre i Gamle Ringeriksvei. Gamle Ringeriksvei tar skarpt av fra hovedveien og er dårlig merket. Etter å ha fulgt Gamle Ringeriksvei ca. 300 meter står det anleggsbrakker på venstre side og hvor den nye hovedveien inn til feltet går. I påvente av at veien er ytterligere opparbeidet må bilen parkeres her. Felt B1 og B2 ligger innerst på feltet, lengst mot nord i retning Sylling. Se for øvrig oversiktskart over tomtene. Kort om prosjektet Nordal Panorama er det nye store boligområdet som er under utvikling i Lier. Området vil ferdig utbygd bestå av frittliggende eneboliger og rekkehus. Salgstrinn 2 som nå er for salg, består av 24 eneboliger. Salgstrinnet består av 11 eneboliger på felt B1, 4 eneboliger på felt B3, 5 Eneboliger på felt B4 og 4 eneboliger på felt B5. Feltet vil bli opparbeidet med god estetikk og utforming, noe som vil bidra til at dette blir et hyggelig og tiltalende boligfelt. Eneboligene i salgstrinn 2 vil få et areal fra ca. 110 til 149 kvm BRA over to etasjer. Hus i felt B1 og B4 har inngang i 1. etasje, mens hus i B3 og B5 har inngang fra 2. etasje. Tomten Deler av tomten som hører naturlig til den enkelte bolig, vil bli seksjonert som tilleggsdel. Tomten leveres i hovedsak som grovplanert. Videre opparbeidelse og beplantning bekostes av kjøper. I bakkant av hus på felt B1 og B4, vil det bli opparbeidet et lite areal som avsluttes mot fjell/fjellskjæring. Den øverste del av tomten for felt B1 og B4 som grenser opp mot tomtegrensen, overleveres uten opparbeidelse. Felles lekeplass Lekeplassen vil bli utstyrt med en sklie og en fugleredehuske og en sitteplass med 2 benker og bord. Plassen gruslegges med godkjent fallunderlag under lekeplassene. Bebyggelsens arealer Arealer pr. bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt henholdsvis som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod(er)/ garderoberom. På tegningene kan det være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Byggemåte Eneboligene oppføres i trekonstruksjoner på støpt betongplate. Boligene oppføres med bindingsverksvegger som utvendig vil bli kledd med liggende treplater. Taket levers som saltak med sort betong takstein. Det henvises for øvrig til selgers leveransebeskrivelse datert som følger dette salgsprospekt. Boder og parkering Til hvert hus medfølger en utvendig sportsbod (gjelder ikke B4) og en carport i tilknytning til boligen. Husene på B4 har innvendig sportsbod. I tillegg til carporten er det avsatt ytterligere en biloppstillingsplass til hver bolig lik det er vist på illustrasjonsplanen datert i denne salgsoppgaven. Alle boligene på felt B1, B3 og B5 leveres med carport som garasjeløsning, denne er valgt levert uten port og sidevegger for å få et bedre arkitektonisk preg på bebyggelse. Boligene på B4 leveres med carport inn i terreng. Det vil ikke være anledning til å bygge om carporten ved å lukke veggene og sette inn port da dette vil endre fasaden og innvirke på det arkitektoniske uttrykket for boligen og for feltet for øvrig. På fellesområdet for feltet vil det bli opparbeidet gjesteparkeringsplasser. Bodene oppføres i trekonstruksjoner på felt B3, B4 og B5. Mur-/trekonstruksjoner på felt B1. 2 Nordal Panorama Nordal Panorama 3

4 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materielaer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Husleverandør vil utarbeide en tilvalgs-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper vil bli innkalt på et møte hos husleverandøren for en endelig gjennomgang og bestilling av endringer. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15% jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting av byggearbeidene, vil det gis frister for når tilvalg og endringer kan bestilles. Dersom kjøpsavtale inngås etter igangsetting, er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i kjøpsbekreftelsen dersom prosjektet er igangsatt og kjøper har ønsker om å få gjennomført tilvalg/endring. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtakelse skal det stilles 47 garanti ihht. Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon. Selgers forbehold og antatt overtakelse Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: - at styret fatter vedtak om igangsetting av utbyggingen innen igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad innen at det inngås minimum 8 kjøpekontrakter innen Dersom forbeholdene ikke er avklart innen , har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på meglers klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har Selger intet ansvar overfor Kjøper. Ved enighet mellom partene kan fristen forlenges. Kontraktens betingelser for øvrig er i et slikt tilfelle de samme. Selger tar sikte på at boligene i salgstrinn 2 ferdigstilles i løpet av 2. og 3. kvartal Hvilke hus som kan bli klare til overtagelse i 2. kvartal, vil bli varslet i forbindelse med at selger beslutter igangsettelse. Denne indikative tidsplan er med andre ord ikke forpliktende for selger, idet overtakelsen er avtalt til det tidspunkt som fremkommer av selgers varsel jf. avsnittet under. Overnevnte stipulering av overtakelsestidspunkt er ikke å anse som bindene frist for selger og vil således ikke være et grunnlag for beregning av eventuelle dagbøter. Selger vil senest 3 måneder før ferdigstillelse av Boligen meddele kjøper skriftlig om endelig overtakelsesdato og som vil være å regne som en frist i henhold til Bustadoppføringslova. Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse Utbygger sørger for ferdigattest. Og denne skal foreligge før overtakelse. Megler er pliktig til å fraråde kjøper og overta boligen før det foreligger ferdigattest. Dersom det foreligger midlertidig brukstillatelse ved overtagelsen og kjøper ønsker å overta bør kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. Som følge av at boligen etableres i et av flere byggetrinn, er kjøper gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesareal utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest, og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til denne kontrakt, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest senest når siste byggetrinn avsluttes. Utleie Det er ingen begrensninger om utleie av boligen. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen/ Statens kartverk. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av bolig før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløse kjøpsrett for leietaker til redusert pris, jf Eierseksjonsloven kap.3. Dette er evt. kjøpers ansvar. 3 Nordal Panorama Nordal Panorama

5 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Denne utgjør 1G, tilsvarende Grunnbeløpet i Folketrygden som pr utgjør kr ,-. Tinglyste forpliktelser og rettigheter - servitutter som vil følge eiendommen På eiendommen gnr 133 bnr 14 i Lier kommune hvor boligene skal fradeles, er det p.t. tinglyst følgende heftelser som blir å følge Boligene: 1. Bestemmelser om veg, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Gnr 133 bnr 25 i Lier kommune - gjelder også best. om vannrett og kloakkledning 2. Jordskifte, tinglyst med dagboknr På eiendommen gnr 131 bnr 2 i Lier kommune som i hovedsak omfatter veigrunn fra hovedeiendommen, er det p.t. tinglyst følgende heftelser som blir å følge Boligen: 1. Elektriske kraftledninger, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Lier el-verk. 2. Elektriske kraftledninger, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Lier e-verk AS. 3. Vilkår i kjøpekontrakt, tinglyst med dagboknr Bestemmelse om salgsgevinst, ekspropriasjon mv, gjeldende i 10 år fra Bestemmelse om veg, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Gnr 131 bnr 37 i Lier kommune, med bestemmelse om drift og Vedlikehold - Overført fra eiendommen gnr 131 bnr 54 i Lier kommune. På eiendommen nevnt over eller parseller fradelt fra disse eiendommene, vil det i forbindelse med utbyggingen kunne bli tinglyst erklæringer/avtaler som er nødvendig/ønskelig i forbindelse med utbyggingen eller som kommer som følge av krav fra Lier kommune. Følgende erklæringer/avtaler vil bl.a. kunne bli å tinglyse på eiendommene: - kommunal rett til å ha liggende, anlegge eller vedlikeholde ledninger, kummer og lignende installasjoner. - pliktig medlemskap i Huseierforening. - drift og vedlikehold av adkomstveier og tekniske ledninger i grunnen - drift og vedlikehold av nødvendige offentlige installasjoner - drift og vedlikehold av fellesanlegg, herunder veier og lekeplasser - utbyggers rett til å kunne søke om mindre omregulering av feltet uten at kjøper kan komme med innsigelser mot dette. Opplistingen nevnt over er ikke uttømmende og selger forbeholder seg retten til å tinglyse også øvrige erklæringer/avtaler på eiendommene. Så snart dokumentene er tinglyst vil de bli oversendt aktuelle kjøpere til informasjon. Kjøper aksepterer dette og kan ikke gjøre gjelde krav om erstatning/prisavslag mv som følge av bestemmelser som disse servitutten vil inneholde. Likningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 50 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Eiendommens faste, løpende kostnader 1) Fellesutgifter Eierseksjonssameiet Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles i henhold til vedtektene. Månedlige fellesutgifter er stipulert til kr 954,- per måned første driftsår. Det er lagt til grunn at bygningsforsikring, forretningsførsel, Styrehonorarer og administrasjon er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på konstituerende sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets og huseierforeningens vedtekter og bygger i utgangspunktet på at det betales en lik andel per bolig siden alle husene har det samme arealet. Selger har engasjert Usbl som forretningsfører for sameiene for de tre første driftsår.. 2) Offentlige avgifter I hver Bolig vil det bli installert vannmåler for avlesning av vannforbruk. Hver seksjonseier/bolig, svarer for sitt eget forbruk og mottar egen faktura fra Lier kommune for kommunale avgifter for vann og avløp. Kostnader for vann - og avløp utgjør for 2014 kr 40,63 pr kubikk med tillegg av kr 1000,- i fastledd pr. år inkl. mva. Hver bolig svarer også for sin egen renovasjonsløsning og vil motta faktura fra RfD. For 2014 utgjør kostnadene for en standard løsning kr 3.019,-inkl. mva. pr. år. Det er p.t. ikke eiendomsskatt på boliger i Lier kommune. 3) Andre avgifter - Strøm - Tv - Data og Telefoni 4 Nordal Panorama Nordal Panorama 5

6 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Hver huseier tegner sitt eget strømabonnement med sin leverandør. Lier E-verk vil være netteier. Det vil bli ført frem ledningsnett for å tilknytte Boligen Tv, Data og telefon. Dette vil skje via fiber. Tilknytningskostnader er ikke inkludert i salgsprisene. Se for priseksempler Forholdet til endelige offentlige planer Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål, jf. reguleringsplan for Nordal, vedtatt 17. april 2007, revidert 23.april Vei, vann og avløp Eiendommen tilknyttes offentlig ledningsnett for vann og avløp via private stikkledninger. Offentlige ledninger for boligene vil ligge i hovedvei utenfor boligene. Veien utfor boligene er privat, men det forsøkes å få Lier kommune til å overta. Vedlikehold, herunder brøyting og strøing administreres av styret i realsameiet. Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader Se prisliste. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pr enhet. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, mv.: Ca. kr ,- Selgers tinglysingskostnader: Kr ,- Oppgjørstjenester: Kr ,- pr enhet Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift Omkostninger Se prisliste. Betalingsplan Se prisliste. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Energimerking Energimerking av boligene vil bli gjennomført av husleverandør og vil ifølge disse få karakteren oransje C. Energiattest vil bli overlevert i forbindelse med overlevering av boligen. Eierseksjonssameiene Utbyggingsområdet vil kunne bestå av både eierseksjonssameier og eneboliger med egen matrikkel. Den daglige driften av sameiene vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon i Salgstrinn 1 utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en enebolig og med rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i et sameie. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. 5 Nordal Panorama Nordal Panorama

7 Nøkkelinformasjon Nordal Panorama Selgers forbehold Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. ( Se eget avsnitt om dette). Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter skriftlig samtykke av selger. Ved selgers godkjenning av videresalg av kontraktsposisjon betaler Kjøper 1 et gebyr til selger stort kr ,- for dette hvorav av halvparten skal dekke meglers merkostnader. Videresalget må skje på vilkår som godkjennes av megler. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg retten til å kunne overdra kontraktsposisjon med kjøper til et annet selskap i Otium Gruppen. 3D illustrasjoner av fasader og interiør som fremkommer i selgers salgsmateriell er av illustrativ karakter og selger tar forbehold om at disse kan vise leveranse/omfang som ikke er inkludert. Selger tar forbehold om at Lier kommune i henhold til utbyggingsavtale ikke benytter seg av sin avtalefestede forkjøpsrett for boliger. Kommunen har overfor selger muntlig opplyst at de ikke vil benytte seg av forkjøpsrett for Salgstrinn 1. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på komplett salgsprospekt, som inneholder følgende: -Nøkkelinformasjon fra megler -Leveransebeskrivelse fra selger datert Tegninger, herunder plan, snitt, romskjema og fasader datert Standard kjøpekontrakt -Illustrasjonsplan av utomhus datert Utkast til foreløpige vedtekter for boligsameiene datert Kopi av bustadoppføringslova - Reguleringsplan for Nordal i Lier kommune m/ tilhørende bestemmelser, datert , rev I tillegg er prisliste vedlagt som eget dokument. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpstilbud Faste priser. Se prisliste og kjøpsbekreftelse. Alle kjøpstilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpstilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpstilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. I den grad det er avvik mellom opplysninger som fremkommer i dette dokument og selgers leveransebeskrivelse, så gjelder selgers leveransebeskrivelse. Diverse Kjøper kan ikke uten Selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Sikkerhetsstillelse Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. Selger har godkjent det komplette salgsprospekt med nøkkelinformasjon, dato Nordal Panorama Nordal Panorama 7

8 Nordal Panorama Salgstrinn 2 LEVERANSEBESKRIVELSE Grunnlag Følgende overordnede lover og forskrifter legges til grunn for leveransen: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK 10). El-punkter leveres i henhold til NEK 400. Utbygger, entreprenør og deltagere i prosjektet: Utbygger Husleverandør Otium Bolig AS. ABC Byggsystem AS Veier, plasser og utomhusanlegg Det opparbeides veier og felles utomhusareal i henhold til godkjent utomhusplan. Hovedadkomst (V1+V2) leveres asfaltert, inklusive veibelysning. Stikkveier og gårdsplasser vil bli levert gruset. Det vil bli tilrettelagt for gjesteparkering langs V2. Private og felles utomhus arealer leveres i hovedsak grovplanert. Videre opparbeidelse og beplantning besørges/bekostes av kjøper. Boligfelt B1 Utomhus-arealene vil ligge på 2 nivåer. Det øverste nivået som er østvendt vil få adkomst fra et av husets soverom, samt utvendig terrengtrapp. Her vil det være en liten flate som avsluttes mot fjellskjæring. Det nederste nivået som vender mot vest består vesentlig av en gruset gårdsplass og adkomstveg. Her er det plass til 2 biler pr hus, hvorav den ene i carport under balkong. Boligfelt B3 og B5 Utomhus-arealene vil ligge på 2 nivåer. Øvre nivå, er østvendt, og vil hovedsakelig bestå av gruset atkomst/gårdsplass. Her er det plass til 2 biler pr. hus. Hvorav den ene i carport. Utvendig terrengtrapp fra øvre til nedre nivå. Boligfelt B4 Utomhus-arealene vil ligge på 2 nivåer. Det øverste nivået som er østvendt vil få adkomst fra et av husets soverom, samt utvendig terrengtrapp. Her vil det være en flate som avsluttes mot fjellskjæring, på terreng over carport vil det være en flate som egner seg til etablering av forholdvis stor terrasseplatting.(inngår ikke i leveransen) Det nederste nivået som vender mot vest består vesentlig av en gruset gårdsplass og adkomstveg. Her er det plass til 2 biler pr hus, hvorav den ene i garasje felt inn i terrenget. Carport leveres med åpen løsning i front. Lekeplasser Det opparbeides en Lekeplass syd felt B1, og en lekeplass syd for felt B5. Grunnmur og plate på mark: Gulv mot terreng utføres som støpt plate på mark med 250 mm EPS isolasjon. Bakvegg mot terreng som kompaktmur m. sprøytebetong og Isodren isolasjon mot terreng Varmekabel i støpte badegulv Husleveranse Yttervegger/fasader Bindingsverk med tykkelse 198 mm og 200 mm mineralull A-kvalitet, vindtette plater, sløyfer/ utlekting og utvendig kledning. 13 mm gipsplater og diffusjonssperre innvendig. Utvendige overflater På vegger utenpå vindtette plater er det liggende dobbelfalset kledning. Bordkledning leveres med ett strøk maskinbeis (grunning) + ett strøk maling fra fabrikk. Kappflater, bordender og mindre detaljer vil være ubehandlet. Undertak med krysslufting, taktekking av grå eller sort betongtakstein. Innvendige vegger Bindingsverk med tykkelse 98 mm for bærevegger og 68 mm for lettvegger. Innvendige vegger i tre er isolert med mineralull. Ferdigbehandling i henhold til romskjema. Bjelkelag/skillevegger Bjelkelaget dimensjoneres i henhold til tekniske forskrifter. Bjelkelag, 150 mm mineralull A-kvalitet og fuktbestandig gulvspon. Takkonstruksjon Takkonstruksjoner består av en kombinasjon mellom sperretak og takstoler. Isoleres og tekkes i henhold til forskrifter Takrenner og beslag Takrenner med takfotbeslag og nedløpsrør leveres i stål eller aluminium. Sålebenk- og terskelbeslag er i varmforsinket plastisolbelagt stål. Balkong/Terrasse Balkong består av bærende konstruksjoner og dekke av impregnerte materialer. Balkongkledning leveres ubehandlet i henhold til tegning. Leveres med dryppskjerming og glassrekkverk. Terrasse leveres på bakkeplan i B3 og B5, med areal som overliggende balkong, i impregnert trevirke. Vinduer Vinduer i boligrom har 2-lags nøytralt energiglass m. U-verdi 1,2. Det leveres hvitmalte vinduer ferdigbehandlet fra fabrikk. Ytterdører Balkongdører har 2-lags nøytralt energiglass m. U- verdi 1,2 og trinnløs luftestilling. Karm og dørblad er ferdigbehandlet fra fabrikk i hvit utførelse. Hovedinngangsdør har hvit glatt isolert dørblad. Karm ferdigbehandlet hvit fra fabrikk. Innvendige dører Formpressede dører (tre speil) i hvit utførelse med beslag og vridere. Ferdigbehandlet hvit karm fra fabrikk. Rev.0 Side 1 8 Nordal Panorama

9 Innvendig trapp Trapp leveres i lakkert furu med åpne trinn og barnesikring. Rekkverk med trespiler og vange er hvitmalt Utvendige trapper For adkomst til høyere og lavere nivå vil det bli etablert tretrapp med rekkverk av tre, i terreng. Listverk/foringer Glatte gulvlister, taklister og vindu/dørlister leveres ferdigbehandlet hvit fra fabrikk. Dør- og vindusforinger leveres også ferdig behandlet hvit fra fabrikk. Synlige spikerhull i listverk. Innredninger Kjøkken leveres som type HTH KP Mono hvit, eller tilsvarende, med avsatt plass for integrerte hvitevarer. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Garderobeskap levers i henhold til tegning. (Stiplete skap leveres ikke) Hovedbad leveres med dusjhjørne, vegghengt WC, og med 60 cm servantskap og speil. I bad nr 2 leveres med dusjhjørne, vegghengt WC og servant. Oppvarming I badegulv leveres varmekabel med termostat. Alle boligene leveres med stålpipe og peisovn. Type «Lotus Mira» eller «Curve 100». Plassering av ovn kan avvike fra plantegning. -panelovner inngår ikke i leveransen. Innvendige overflater Gipsvegger sparkles og males, gulv i oppholdsrom består av trestavs eikeparkett, 20x20 flis på baderom, og gulv i vaskerom. Se også romskjema. Garasje/carport Boliger B1 leveres med åpen carport under balkong. Boliger B3 og B5 leveres med frittstående carport. Boliger B4 leveres med carport felt inn i terreng. Dekke i carporter leveres tilsvarende gårdsplass/oppkjørsel. Øvrige installasjoner og leveranser Det leveres en røykvarsler til hver etasje. Sportsboder Sportsboder leveres som vist på salgstegning. Tekniske anlegg og installasjoner Ventilasjon Det leveres ventilasjonsanlegg (balansert) med varmeveksler. Det er eget avtrekk fra kjøkkenventilator. Rørleggerarbeid/Sanitærutstyr Anlegget er komplett som rør i rør system og omfatter blant annet bunnledninger, 200 l varmtvannsbereder, røropplegg for varmt og kaldt vann, avløp, utekran for hagevanning, uttak for vaskemaskin og oppvaskmaskin, ettgreps blandebatterier og sanitærutstyr. Det må påregnes synlige rør der sanitærutstyr er plassert mot yttervegg, lydvegg ol. Elektriske installasjoner Elanlegg leveres i henhold til NEK 400 standard. Det elektriske anlegget er skjult med unntak av i takpunkter på eventuelt loft, mot lydkonstruksjoner og mot murte/støpte vegger. Her leveres åpent anlegg. Fordelingskap med automatsikringer. Det leveres elektriske punkter ihht. NEK 400. Som elektriske punkt regnes eksempelvis lyspunkter, lysbryter, stikkontakter, ringeanlegg, fremføring til varme, komfyr, elektriske apparater/utstyr, varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg, eventuell styring/hastighetsregulator ventilasjon, kjøkkenventilator. For tele, TV og data leveres det «tomrør». Plassering avklares i tilvalgsmøte. Brannsikring Det leveres brannslange i henhold til forskrift. Generelt Sjakter og nedforinger Fremføring av tekniske anlegg i boligen kan medføre at kanaler, rør etc må legges åpent. I boligrom blir disse synlig innkasset. Ventilasjonsenhet er plassert på egnet sted og fordelingsenhet for interne vannrør er i hovedsak plassert på vegg i eller til våtrom. Anleggene kan også være plassert i andre rom avhengig av planløsning. Deler av 1 etasje kan derfor få nedsenket himling i enkelte områder. Tilvalg Husleverandør vil innkalle til møte for gjennomgang av tilvalg og tilvalgsmuligheter. Frister for når tilvalgsavtaler må foreligge i undertegnet stand bestemmes av selger av hensyn til rasjonell fremdrift. Etter tilvalgsmøtet får kjøper normalt ca 3-4 uker til å bestemme seg for hvilke tilvalg som ønskes. Særskilt tilvalgsavtale må undertegnes og vil være bindende for begge parter. Det vil ikke bli gitt muligheter for å gjennomføre tilvalg til de oppgitte priser etter at tilvalgsfristen er utløpt. Det vil ikke være mulig å gjennomføre tilvalg på bad eller kjøkken som medfører endring av oppstikk for vann og avløp, plassering av komfyr eller endringer av fasade. Videre vil det heller ikke være mulig å foreta endringer fra vanlig hengslet dør til skyvedør. Tilvalg tilbys normalt innenfor en fastsatt tilvalgsliste som utarbeides av selger/entreprenør, men det kan gis mulighet for spesielle ønsker så fremt disse ikke er til hinder for felles ferdigstilling av prosjektet. Det gis ikke tilgang til å bruke andre leverandører. Rev.0 Side 2 Nordal Panorama 9

10 Forbehold Opplysningene i salgsmaterialet er gitt av selger med forbehold om endringer, som av selger anses nødvendige, eller hensiktsmessige for å kunne gjennomføre prosjektet, dog uten at endringene forringer den generelle standarden og kvaliteten som er beskrevet. Selger kan gjøre slike endringer uten at kjøper kan gjøre gjeldende misligholdssanksjoner. Teksten i leveransebeskrivelsen går foran alle tegninger og andre beskrivelser. Avvik mellom tegninger og skisser og den faktiske utførelsen av prosjektet kan påregnes. Tegninger og skisser er ment som illustrasjoner og kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen. Det som leveres, omfanget av dette og kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen i dette dokument samt i Romskjema. Selger forbeholder seg retten til den endelige utformingen av utomhusplanen for prosjektet. Kjøper aksepterer at eventuelt avvik fra fremlagte opplysninger ikke danner grunnlag for prisavslag og/eller hevning. Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye bygg kan oppstå noe svinnriss i mur og betong, sprekker i skjøter på treverk, tapet, maling m.v. og i materialoverganger. Kjøper kan ikke kreve utbedret eller gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser for slike forhold, med mindre arbeidet ikke er fagmessig utført. Selger forbeholder seg retten til fortløpende å endre prisene på usolgte boliger samt forbehold om finansiering og offentlig godkjenning. Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Det tas forbehold om trykkfeil i salgsmaterialet. Oslo, Otium Bolig AS Rev.0 Side 3 10 Nordal Panorama

11 ROMSKJEMA for Nordal Panorama, Felt B1 - Emilie 135 Dato: Etg. Kvm Rom Gulv Vegg Himling Annet 1 4,6 Entre 3-stav eikeparkett 14 mm 1 8,5 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 1 29,2 Stue 3-stav eikeparkett 14 mm 1 6,4 Tekn./Vask/Bod 20 x 20 grå fliser 1 7,0 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), Dusjdører leveret i klart glass Nedsenket dusjnisje 1 7,3 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm Trapperom 2 4,1 Garderobe/bod 3-stav eikeparkett 14 mm 2 10,9 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 2 4,0 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 2 42,9 Stue/Kjøkken 3-stav eikeparkett 14 mm Trapp leveres i lakkert furu med åpne trinn og barnesikring. Rekkverk med trespiler og vange er hvitmalt Dusjdører leveret i klart glass Nedsenket dusjnisje Stålpipe med Ildsted. Kjøkken type HTH KP Mono hvit eller tilsvarende. m/avsatt plass for hvitevare. Hvitevarer inngår ikke leveranse. 124,9 * Det leveres utvendig uoppvarmet/uisolert sportsbod som vist på tegning. Ubehandlede overflater innvendig. *Elektro: det leveres totalt 84 punkter fordelt på doble stikkkontakter, brytere og lampepunkter. Plassering i henhold til NEK 400 og kjøpers ønsker. -gjennomgås med Husleverandør i tilvalgsmøte. *Ventilasjon: Se generell leveransebeskrivelse. *Rør -og Sanitær: Se generell leveransebeskrivelse. Nordal Panorama 11

12 Boligfelt B1 (9-14) Sportsbod 5,4 m² Bad 7,0 m² Sov2 7,3 m² Entre 4,6 m² Sov3 8,5 m² Tekn/vask/ bod 6,4 m² Stue/allrom 29,2 m² Alt. sov x 0,2 = 2, ETASJE :100 Sov 10,9 m² Bad 4,0 m² Stue /Kjøkken 42,9 m² Balkong 25,7 m² 1 14 Gard 4,1 m² x 0,2 = 2, ETASJE :100 AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 135m, P-ROM = 131m av 2 12 Nordal Panorama

13 Boligfelt B1 (9-14) 150 FASADE SYD :200 FASADE NORD FASADE ØST FASADE VEST AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 135m, P-ROM = 131m av 2 Nordal Panorama 13

14 Boligfelt B1 (15-19) x 0,2 = 2, Tekn/vask/ bod 6,4 m² Stue/allrom 29,2 m² Alt. sov 4 Bad 7,0 m² Sov2 7,3 m² Entre 4,6 m² Sov3 8,5 m² Sportsbod 5,4 m² 1. ETASJE 5 4 1: Gard 4,1 m² x 0,2 = 2, Stue /Kjøkken 42,9 m² Balkong 25,7 m² Sov 10,9 m² Bad 4,0 m² 2. ETASJE 5 4 1: AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 135m, P-ROM = 131m av 2 14 Nordal Panorama

15 Boligfelt B1 (15-19) 150 FASADE SYD :200 FASADE NORD FASADE ØST FASADE VEST AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 135m, P-ROM = 131m av 2 Nordal Panorama 15

16 ROMSKJEMA for Nordal Panorama, Felt B3/B5 -Nora 110 Dato: Etg. Kvm Rom Gulv Vegg Himling Annet 1 21,0 Stue/allrom 3-stav eikeparkett 14 mm 1 2,8 Bod 20 x 20 grå fliser 1 7,7 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 1 8,2 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 1 11,1 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm Trapp 2 4,7 Entre 3-stav eikeparkett 14 mm 2 4,1 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 2 5,1 Bod/Vask 20 x 20 grå fliser 2 34,6 Stue/Kjøkken 3-stav eikeparkett 14 mm Dusjdører levert i klart glass Nedsenket dusjnisje Trapp leveres i lakkert furu med åpne trinn og barnesikring. Rekkverk med trespiler og vange er hvitmalt Dusjdører levert i klart glass Nedsenket dusjnisje Stålpipe med Ildsted. Kjøkken type HTH KP Mono hvit eller tilsvarende. m/avsatt plass for hvitevare. Hvitevarer inngår ikke leveranse. 99,3 * Det leveres utvendig uoppvarmet/uisolert sportsbod som vist på tegning. Ubehandlede overflater innvendig. *Elektro: Doble stikkkontakter, brytere og lampepunkter leveres iht tekniske forskrifter og plasseres iht NEK 400, og kjøpers ønsker. - gjennomgås med husleverandør i tilvalgsmøte. *Ventilasjon: Se generell leveransebeskrivelse. *Rør -og Sanitær: Se generell leveransebeskrivelse. 16 Nordal Panorama

17 Boligfelt B3/B5 alt.sov3 Sov2 11,1 m² Stue/allrom 21,0 m² x 0,2 = 2, Sov1 8,2 m² Bod 2,8 m² Bad 7,7 m² 1. ETASJE :100 FASADE NORD FASADE VEST :200 AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 110m, P-ROM = 107m av 2 Nordal Panorama 17

18 Boligfelt B3/B5 Balkong 23,8 m² Stue/kjøkken 34,6 m² Bod 5,6 m² 14 x 0,2 = 2, Bod/vask 5,1 m² Entre 4,7 m² Bad 4,1 m² 2. ETASJE :100 FASADE ØST FASADE SYD :200 AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 110m, P-ROM = 107m av 2 18 Nordal Panorama

19 ROMSKJEMA for Nordal Panorama, Felt B4 - Emilie 149 Dato: Etg. Kvm Rom Gulv Vegg Himling Annet 1 4,9 Entre 3-stav eikeparkett 14 mm 1 11,2 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 1 26,6 Stue/allrom 3-stav eikeparkett 14 mm 1 7,9 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), Dusjdører leveret i klart glass Nedsenket dusjnisje 1 8,9 Tekn./Vask/Bod 20 x 20 grå fliser 1 7,4 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm Trapperom 2 5,2 Walk in 3-stav eikeparkett 14 mm 2 13,1 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 2 4 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 2 45,4 Stue/Kjøkken 3-stav eikeparkett 14 mm Trapp leveres i lakkert furu med åpne trinn og barnesikring. Rekkverk med trespiler og vange er hvitmalt Dusjdører leveret i klart glass Nedsenket dusjnisje Stålpipe med Ildsted. "Curve 100" eller "Lotus Mira" Kjøkken type HTH KP Mono hvit eller tilsvarende. m/avsatt plass for hvitevare. Hvitevarer inngår ikke leveranse. 134,6 *Det leveres uisolert Carport. Ubehandlede overflater innvendig. *Elektro: det leveres totalt 84 punkter fordelt på doble stikkkontakter, brytere og lampepunkter. Plassering i henhold til NEK 400 og kjøpers ønsker. -gjennomgås med Husleverandør i tilvalgsmøte. *Ventilasjon: Se generell leveransebeskrivelse. *Rør -og Sanitær: Se generell leveransebeskrivelse. Nordal Panorama 19

20 Boligfelt B4 Tekn/vask/bod 8,9 m² Sov2 7,4 m² Entre 4,9 m² Sov3 11,2 m² Bad 7,9 m² Stue/allrom Alt. sov ,6 m² x 0,2 = 2, ETASJE :100 FASADE ØST FASADE SYD :200 AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 149m, P-ROM = 137m av 2 20 Nordal Panorama

21 Boligfelt B4 Sov 1 13,1 m² Bad 4,0 m² Stue/Kjøkken 45,4 m² Balkong 20,2 m² walk in 5,2 m² x 0,2 = 2, ETASJE :100 FASADE NORD :200 FASADE VEST AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 149m, P-ROM = 137m av 2 Nordal Panorama 21

22 ROMSKJEMA for Nordal Panorama, Felt B5 -Nora 133 Dato: Etg. Kvm Rom Gulv Vegg Himling Annet 1 26,2 Stue/allrom 3-stav eikeparkett 14 mm 1 7,7 Bad 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 1 4,9 Bod 20 x 20 grå fliser 1 10,4 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 1 12,7 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm Trapp 2 5,1 Entre 3-stav eikeparkett 14 mm 2 5,7 Bad/vask 20 x 20 grå fliser 20 x 20 hvite fliser sparklet og malt med våtromsmaling (slett), 2 6,8 Sov 3-stav eikeparkett 14 mm 2 2,2 Bod 3-stav eikeparkett 14 mm 2 40,6 Stue/Kjøkken 3-stav eikeparkett 14 mm Dusjdører levert i klart glass Nedsenket dusjnisje Trapp leveres i lakkert furu med åpne trinn og barnesikring. Rekkverk med trespiler og vange er hvitmalt Dusjdører levert i klart glass Nedsenket dusjnisje Stålpipe med Ildsted. Kjøkken type HTH KP Mono hvit eller tilsvarende. m/avsatt plass for hvitevare. Hvitevarer inngår ikke leveranse. 122,3 * Det leveres utvendig uoppvarmet/uisolert sportsbod som vist på tegning. Ubehandlede overflater innvendig. *Elektro: Doble stikkkontakter, brytere og lampepunkter leveres iht tekniske forskrifter og plasseres iht NEK 400, og kjøpers ønsker. - gjennomgås med husleverandør i tilvalgsmøte. *Ventilasjon: Se generell leveransebeskrivelse. *Rør -og Sanitær: Se generell leveransebeskrivelse. 22 Nordal Panorama

23 Boligfelt B5 alt. sov 4 Sov2 12,7 m² Stue/allrom 26,2 m² x 0,2 = 2, Sov3 10,4 m² Bod 4,9 m² Bad 7,7 m² 1. ETASJE :100 FASADE VEST :200 FASADE SYD AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 133m, P-ROM = 126m av 2 Nordal Panorama 23

24 Boligfelt B5 Balkong 27,7 m² Stue/kjøkken 40,6 m² Trapp 4,0 m² x 0,2 = 2, Bod 5,6 m² Bod 2,2 m² Sov 1 6,8 m² Entre 5,1 m² Bad/vask 5,7 m² 1. ETASJE :100 FASADE ØST :200 FASADE NORD AREAL DATO SIDE 2 2 BRA = 133m, P-ROM = 126m av 2 24 Nordal Panorama

25 Sklie Gyngeleker SAND /9 P P P P P 135/ P 13 P 12 P 11 P P 10 9 B1 P / /7 B / /21 B LEK 133/ / B4 133/1 B / /27 133/29 LEK Nordal Panorama, Lier Illustrasjonsplan M = 1 : 1000 ( A3) Villvin Landskap Nordal Panorama 25

26 U T K A S T (vedtektene er foreløpige og kan bli endret av selger/utbygger før overtakelse) VEDTEKTER for Sameiet Nordal Felt b1 med flere i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet Nordal Felt B 1, 2 osv (heretter Sameiet ). Sameiet består av x boligseksjoner på eiendommen gnr. 133, bnr. xx i Lier kommune i henhold til tinglyst seksjoneringsbegjæring. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendom, gnr. Xx, bnr. xx i Lier kommune, med fellesanlegg av enhver art. Bruksenhetene kan bare benyttes til boligformål. En seksjons formål kan kun endres dersom det vedtas i sameiermøtet med 2/3 flertall, og eieren av den aktuelle seksjon har gitt sin tilslutning til formålsendringen. Det er en forutsetning for å endre formålet at det nye formålet ikke er i strid med offentlige vedtak eller bestemmelser. 2 ORGANISERING AV SAMEIET HUSEIERFORENING/FELLES SAMEIE OG RÅDERETT Hver sameier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk av den (de) bruksenhet(er) vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen. Tilleggsdelene omfatter carporter, boder og private utearealer som ikke ligger inne i bruksenheten. Balkonger/terrasser inngår i hoveddelen, med unntak av terrasser på bakkeplan som er tilleggsdel til hoveddelen. Inndelingen i hoveddeler og tileggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av seksjoneringsbegjæringen og matrikkelbrev for uteareal. Hele utbyggingsfeltet skal ses i sammenheng ved oppfyllelsen av de offentligrettslige krav om parkeringsdekning. Med unntak av de begrensninger som følger av disse vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, tak, etasjeskillere 26 Nordal Panorama

27 2 og konstruksjoner for øvrig samt inngangsdører, vinduer og deler av utearealet. Stamledningsnettet for vann og avløp frem til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene samt elektrisitet frem til bruksenhetenes sikringsskap og installasjoner for data/tv/telefon frem til hjemmesentral er også fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene sameiernes felles behov. Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar ved formålet, jf. 1, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene, eller slik at andre brukere hindres i bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjoner. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett. Det vil av utbygger stiftes en huseierforening / felles sameie som skal ivareta og fremme felles interesser knyttet til Nordal Panorama felt X X, herunder å forvalte og vedlikeholde fellesarealer og felleskostnader på vegne av sameiene. Enhver seksjonseier er pliktig medlem i foreningen. Det pliktige medlemskapet følger av heftelse tinglyst på eiendommen. 3 FELLESUTGIFTER Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Fellesutgiftene fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene, med mindre annet gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. Sameiebrøken er basert på den enkelte bruksenhets BRA (dvs. eksklusiv balkong/terrasse/uteplasser). Som felleskostnader anses blant annet: a) eiendomsforsikring, jf. 21 b) kostnader til ytre vedlikehold av fellesarealer, samt de arealer som det etter 5 påligger Sameiet å vedlikeholde c) kostnader ved forretningsførsel og styrehonorarer d) sameiets andel av kostnader til drift av fellesområder og friområder gjennom etablerte realsameier og huseierforening. Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av Sameiet, slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for Sameiets forpliktelser. Den enkelte sameier skal innen den 1. i hver måned forskuddsvis innbetale et à konto beløp til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret slik at de samlede à konto beløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av à konto beløp for neste periode. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra sameiers side. Nordal Panorama 27

28 3 For krav mot en sameier som følger av sameieforholdet, herunder krav om dekning av felleskostnader, har de øvrige sameiere lovbestemt panterett i den aktuelle sameiers seksjon, jf. eierseksjonsloven 25. Pantekravet pr. bruksenhet (seksjon) kan ikke overstige et beløp tilsvarende folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet for beslutning om gjennomføring av tvangsdekning. Pantekravet faller bort dersom det ikke innen to år fra kravet skulle ha vært betalt, innkommer begjæring om tvangsdekning til namsmyndighetene, eller dersom salg av eiendommen gjennom namsmyndighetene ikke gjennomføres uten unødig opphold. 4 VEDLIKEHOLD Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører under seksjonen, påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Dersom en sameier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan sameiermøtet med 2/3 flertall beslutte at sameieren pålegges vedlikeholdet. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiermøtet med ¾ flertall beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal utføres for vedkommende sameiers regning. Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesarealer, anlegg og utstyr herunder balkonger/terrasser (unntatt innvendige flater) er Sameiets ansvar. I den grad det er nødvendig, har sameiet/andre sameiere rett til å benytte utearealer som er tilleggsdeler til seksjoner i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av bygning/fasader mv. Sameiet/andre sameiere skal i mest mulig grad sørge for at arealene beskyttes mot skader på terreng, beplantning mv og plikter å sette arealene tilbake i samme stand som før arbeidene ble påbegynt. Fellesarealet m.v. jf. avsnittet ovenfor skal holdes forsvarlig ved like. Det skal utarbeides forslag til årlig vedlikeholdsprogram for fellesarealer som fremlegges på det ordinære sameiermøtet for godkjennelse. 5 VEDLIKEHOLDSFOND Sameiermøtet vedtar med vanlig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves i den månedlige betaling til dekning av fellesutgiftene. 6 REGISTRERING AV SAMEIERE Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. 7 STYRET 28 Nordal Panorama

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY Ansvarlig megler Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 E-mail: odd-arne.haukaas@dnbeiendom.no Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Adresse:

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE VASSBREKKE 7 BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE GUNSTIG MED HUSBANKEN DELER AV PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Rekke 1, 2 og 4 er forhåndsgodkjent for 80% finansiering i Husbanken.

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE VASSBREKKE 6 BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE GUNSTIG MED HUSBANK PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent låntaker i h.h.t inntekt og faste utgifter

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 23.04.2012 Endret 10.04.2013 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

BO DER DET SKJER. Sentralt på Hasseløy

BO DER DET SKJER. Sentralt på Hasseløy HASSELØY VEST BO DER DET SKJER Sentralt på Hasseløy GUNSTIG MED HUSBANKEN PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent lånetaker i h.h.t inntekt og faste utgifter iflg.

Detaljer

Flotte nye eneboliger

Flotte nye eneboliger Hunstad SØR Bodøs nyeste bydel Øveråsan Flotte nye eneboliger Nye eneboliger i vakre omgivelser på Hunstad Sør Muligheter for egeninnsats Utbygger: Drømmehus på Hunstad Sør Nå har du sjansen til å flytte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK

PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK Ansvarlig megler Navn: Jonas Mjåvatn, telefon 920 17 075 Tittel: Megler DnB NOR Eiendom AS avd. Nybygg Romerike Adresse: Kirkegt. 1, 2001 Lillestrøm org.nr. 910 968 955 Fullmektig/salg

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. UTKAST Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av boliger på Fagervikplassen. Disse er kun ment å gi et bilde av de rettigheter og forpliktelser som følger av

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Sandvedparken Terrasse trinn 3 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s Gate 9, 4005

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. 1. etasje inneholder Dovrekvartalet Borettslags «storstue». Dette er et felles selskapsrom og møte-/ aktivitetsrom

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 12.02.16 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Cecilie Grimsrud, telefon 98 93 90 Tittel: Prosjektmegler DNB Eiendom AS Adresse: Haakons VII's gate 9 org.nr. 90 98 9 Navn: Anne istine

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 02.11.2015 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Dok.avgift Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 1 A102 131 125 15 5 2 A201 109 104 15 4 2 A202 100 96 15 4 3 A301 77 74 15 3 3 A302 116 111

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Urhaug tunet. Lekre boliger på landet

Urhaug tunet. Lekre boliger på landet Urhaug tunet Lekre boliger på landet 2 Klassisk og elegant På Urhaugtunet er ingen boliger helt like, men de deler stil. Slik har det vært på landet i alle tider. Hvis naboen bygger noe fint, er det tross

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 28.5.2016 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Postboks 198 Sentrum, 4001 Stavanger org.nr. 910

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

WINGEJORDET. Vedtekter

WINGEJORDET. Vedtekter WINGEJORDET Vedtekter 1 NAVN OG FORMÅL FORELØPIGE VEDTEKTER 10.06.2014 for eierseksjonssameiet WINGEJORDET SANDE I VESTFOLD i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sameiets navn er Wingejordet

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen

VEDTEKTER. for sameiet Sola Toppen UTKAST VEDTEKTER for sameiet Sola Toppen Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av eierseksjonssameiet i henhold til begjæring om seksjonering inngitt til Sola kommune. 1. NAVN Sameiets

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser - ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser - ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Salgsvilkår og informasjon: Faste priser - ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Dokumentavgift 2,5 % av andel

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014)

VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014) VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014) Sameiets navn er Piloten Sameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive

Detaljer

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse 1 Sameiets navn er Sameiet Fønix Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr. 10 bnr. 844 i Bergen kommune. Den aktuelle

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer