Opphavsrettsavtaler mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiverorganisasjoner eller arbeidsgivermotparter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opphavsrettsavtaler mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiverorganisasjoner eller arbeidsgivermotparter"

Transkript

1 Opphavsrettsavtaler mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiverorganisasjoner eller arbeidsgivermotparter Nedenfor er en oversikt over tariffavtalenes bestemmelser om opphavsrett. Avtalen mellom NJ og MBLs Klareringstjenste om digital formidling av frilansstoff er også tatt med for oversiktens skyld, selv om det ikke er en tariffavtale. Lykke til med lesinga. Januar 2008 SL Innhold: 1. MBL trykt presse (aviser og ukepresse) 2. MBL digitale medier 3. MBL etermedier 4. NRK 5. TV 2 6. TV 2 Interaktiv (Nettavisen) 7. P4 8. TV Norge 9. Radio NA Imedium 12. Dn.no 13. MBLs Klareringstjeneste digital formidling av frilansstoff * 1. MBL trykt presse (aviser og ukepresse) 42 - Opphavsrett 1. UTNYTTELSE AV MEDARBEIDERNES STOFF I UTGIVERS EGEN REGI Allmenne regler 1.1 Utgiveren overtar i kraft av ansettelsesforholdet eneretten til utnyttelse av det stoff (herunder tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk, film og lyd) som medarbeideren produserer i tjenesten. Eneretten omfatter, med de unntak som følger av denne overenskomst vederlagsfri utgivelse av stoff i utgivers redaksjonelle produkter, uavhengig av hvilke medier stoffet publiseres gjennom og om stoffet utgis parallelt i flere produkter. 1

2 Merknad: Begrepet medier innbefatter avis, magasin/blad, radio, TV, internett-, wap- og minidatamaskinpublikasjoner, CD og DVD. 1.2 Utgivers vederlagsfrie enerett omfatter ikke gjenbruk av medarbeiderens stoff til utgivelse av samlede verk av kunstnerisk/litterær egenverdi (antologier, fotobokverk, CD, DVD m.v.), jfr. punkt VERN AV OPPHAVSMANNENS IDEELLE RETTIGHETER 2.1 Navngivelse og vern mot krenkende bruk All utnyttelse av stoff skal skje på en måte og i en sammenheng som ikke er krenkende for utgivers, opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart. Opphavsmannen skal alltid navngis i tråd med god skikk. 2.2 Opplysningsplikt Uavhengig av hvilke medier stoffet utgis i, skal utgiver opplyse om åndsverklovens bestemmelser om vern av opphavsmennenes ideelle interesser. Det skal videre opplyses om de begrensninger som gjelder for bruk av stoffet, herunder at bruker bare kan kopiere publisert stoff til privat bruk og at ytterligere eksemplarfremstilling eller fremføring ikke kan skje uten avtale med opphavsmann og/eller utgiver eller representant for disse. 2.3 Ulovlig kopiering NJ og MBL anmoder utgiverne om å benytte programvare som hindrer eller vanskeliggjør, samt gjør det mulig å etterspore ulovlig kopiering og nedlastning av redaksjonelt stoff i elektronisk eller annen form. 2.4 Utnyttelse i reklame o l Utnyttelse av stoff i reklame for produkter eller tjenester som ikke vedrører utgivers egen redaksjonelle virksomhet, er ikke tillatt uten forutgående samtykke fra opphavsmannen. Det skal være et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame. Alle former for publisering av redaksjonelt stoff skal skje i tråd med de etiske normer for mediene, herunder Vær Varsom- og Tekstreklameplakaten. Det skal i denne sammenheng tas særskilt hensyn til journalistisk integritet og uavhengighet og de enkelte opphavsmenns personlige ansvar for stoffet, samt målsettingen om å holde et høyt etisk nivå hos de redaksjonelle medarbeiderne. 3. VIDEREUTNYTTELSE Allmenne regler 3.1 Utgivers enerett omfatter retten til å kunne videreselge nytt stoff innenfor presse- og etermedier til tredjemann/utgiver. Utgiver har dessuten enerett til videresalg eller videreformidling av medarbeiderens beskyttede lagrede stoff til annen utgiver eller offentligheten. Videreutnyttelse i utgivers regi 3.2 Dersom tredjepart kan hente ut lagret stoff (herunder tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk, film og lyd via internett), betales et sentralt fastsatt årlig vederlag på kr til den enkelte opphavsmann. 3.3 Dersom utgiver gjør lagret stoff tilgjengelig via andre elektroniske kanaler betales et sentralt fastsatt årlig vederlag på kr. 500 til den enkelte opphavsmann. 2

3 3.4 Dersom utgiver eller den utgivergruppe utgiver tilhører gjør redaksjonelt stoff tilgjengelig for offentligheten fra en database, betales et sentralt fastsatt årlig vederlag på kr til den enkelte opphavsmann. 3.5 Utgiver kan, mot vederlag og under hensyn til opphavsmannens restrett, utgi medarbeiderens stoff på CD og/eller DVD. Vederlag for gjenbruk av stoff på CD og/eller DVD avtales lokalt. 3.6 I tillegg til de sentrale vederlag etter punkt , skal det forhandles om et lokalt årlig vederlag til den enkelte opphavsmann. Forhandlingene skal være reelle og skal bl.a. ta hensyn til utgivers inntekter og kostnader fra utnyttelsesmåten. 3.7 Bruker har bare rett til å få kopi av stoffet til intern bruk. Ytterligere eksemplarfremstilling eller fremføring er ikke tillatt uten særlig avtale med opphavsmann og utgiver. Videreutnyttelse i regi av andre 3.8 Generelt I alle avtaler mellom utgiver og tredjepart om salg eller videreformidling av stoff skal det presiseres hvilke konkrete utnyttelsesrettigheter mottaker erverver. Tredjepart som får overdratt rett til videreutnyttelse av redaksjonelt stoff, kan ikke uten særskilt avtale lagre stoffet i eksternt søkbare databaser, selge det eller på annen måte videreformidle dette til andre. 3.9 Stoffutveksling, stofflevering og stoffsalg Ved stoffutveksling, stofflevering eller stoffsalg som har karakter av varig og omfattende redaksjonelt samarbeid mellom selvstendige mediebedrifter, skal det forhandles om en avtale mellom redaksjonsklubben og utgiver om prinsippene for fastsettelse av vederlaget, herunder om og eventuelt hvordan partene skal dele inntektene. Utgiver plikter i denne sammenheng å opplyse om omfanget i de avtaler om varig stoffsalg/stoffutveksling som er inngått. Avtaler om vederlag skal gjenspeile stoffets reelle markedsverdi. Partene er enige om at vederlaget så vidt mulig skal gå direkte til den enkelte opphavsmann basert på omfanget av utnyttelsen. Dersom praktiske eller andre hensyn gjør det nødvendig kan vederlaget gis som et likt beløp til alle opphavsmenn. Hvor samarbeidende aviser/medier utveksler stoff uten betaling, skal partene ved forhandlinger om en avtale om vederlag etter 1. ledd, fastsette en pris - basert på stoffets reelle markedsverdi. Dersom selvstendige mediebedrifter inngår tidsbegrensede avtaler om utveksling av stoff og bilder ved på forhånd definerte begivenheter, skal det lokalt avtales en godtgjørelse til medarbeidere som deltar i samarbeidet. Punkt 3.9 annet ledd gjelder tilsvarende. Ved enkeltsalg av stoff innenfor presse og etermedier, skal medarbeideren normalt ha 50% av honoraret, dersom bedriften administrerer salget. Det kan avtales at i enkelte og spesielle tilfeller skal medarbeideren eller utgiveren ha inntil det fulle honorar, for eksempel hvor medarbeiderens innsats er særlig betydelig eller hvor utgiftene til fremskaffelse av stoffet har vært særlig store. Dersom den enkelte, etter avtale med utgiver, selv administrerer salget, skal medarbeideren normalt ha hele honoraret. Ved utgivers videresalg av stoff til nyhets-, billedbyråer eller lignende, skal vederlagsspørsmål avtales gjennom forhandlinger mellom redaksjonsklubben og utgiver Elektronisk formidling av presseklipp Utgiver kan i samarbeid med tredjepart (presseklippbyrå eller andre utgivere/ selskaper/ organisasjoner - heretter kalt tilbyderen), formidle redaksjonelt stoff i elektronisk form til 3

4 intern bruk hos kunder, som for eksempel undervisningsinstitusjoner, organisasjoner, bedrifter, forvaltningsorganer og privatpersoner. Tilbyderen har ikke rett til annen ekstern eller intern bruk av stoffet enn det som er nødvendig for å distribuere presseklippene til sine kunder. Tilbyderen skal sikre at kundene overholder sine forpliktelser i henhold til denne avtale og avtale mellom utgiver og tilbyderen. Kunden får rett til elektronisk lagring og tilgjengeliggjøring av redaksjonelt stoff til bruk innenfor egen virksomhet. Stoffet kan hentes frem på dataskjermer i virksomhetens interne nettverk. Stoffet kan ikke utgis i trykte eller elektroniske publikasjoner uten særskilt avtale med utgiver og rettighetshaver. Stoff kan heller ikke selges eller på annen måte videreformidles til eller gjøres tilgjengelig for andre uten særskilt avtale med utgiver og rettighetshaver. Redaksjonelt stoff skal ikke nyttes i reklame- eller markedsføringsøyemed, jf. pkt 2.4 om reklame og annen kommersiell bruk av redaksjonelt stoff. Kunden er ansvarlig for at de som har tilgang på stoffet overholder bestemmelser gitt i denne avtale eller i avtale med utgiver/tilbyder. Norsk Journalistlag og de lokale klubber gis innsyn i avtaler som inngås mellom utgiver og det selskap som skal forvalte rettighetene etter denne avtale. Videre skal NJ og redaksjonsklubben orienteres om tjenestens utvikling og andre forhold av betydning. NJ/redaksjonsklubben skal enten selv eller ved fullmektig kunne kontrollere at brukere overholder disse bestemmelser. Utgivers årlige inntekter knyttet til videreutnyttelse av redaksjonelt stoff etter dette punkt, fratrukket kostnader, skal deles likt mellom utgiver og opphavsmennene. Merknad: Partene vil på et senere tidspunkt ta stilling til hvilke kostnadselementer som skal gå til fradrag før inntektsdelingen, når organiseringen av den felles rettighetsforvaltningen er kjent. Vederlaget skal kanaliseres til den opphavsmann som har skapt det stoff som er blitt formidlet. Dersom vederlaget ikke kan knyttes direkte til bestemte opphavsmenn, eller dersom deler av avisens inntekter er basert på statistisk utregnet bruk av avisens stoff, skal vederlaget deles i et likt beløp til alle opphavsmenn i bedriften. Utbetaling skal skje innen 1. juni i det påfølgende kalenderår. Merknad: Partene er enige om å fortsette forhandlinger om dette punkt for å avklare behovet for eventuell utvidelse av rettighetsoverdragelsen og andre spørsmål knyttet til digital kopiering. Vederlagsbestemmelser 3.11 Generelt Partene er enige om at videreutnyttelsen av stoff skal fremme en fornuftig forvaltning av begge parters økonomiske interesser Innsynsrett De tillitsvalgte har rett til innsyn i alle forhold som knytter seg til beregning av medarbeidernes vederlag både for videreutnyttelse og utgivers vederlagspliktige gjenbruk av stoff. 4. MEDARBEIDERENS RETT TIL STOFFUTNYTTELSE - RESTRETTEN 4.1 Fotokopiering, bokutgivelser ol Medarbeiderne beholder selv retten til utnyttelse av stoff utenfor presse og etermedier, 4

5 herunder retten til å forhandle om og innkreve vederlag for lovlig bruk av opphavrettslig beskyttet materiale. Denne retten gjelder også utgivelser i bokform og lignende (trykt eller elektronisk) selv om disse utgis på bedriftens eget forlag. Medarbeideren skal på forhånd orientere utgiver om slik utnyttelse. 4.2 Inntektsdeling Utgiver og medarbeiderne kan lokalt avtale at salg utenfor presse og etermedier organiseres i fellesskap med deling av inntektene. 5. BEVARING AV REDAKSJONSARKIV VED KONKURS ELLER ANNEN OPPHØR AV UTGIVERS VIRKSOMHET 5.1 Ved konkurs eller annen opphør av utgivers virksomhet skal de sentrale partene etter denne avtale aktivt søke å sikre at redaksjonsarkiv som ikke blir overdratt, blir forsvarlig sikret og oppbevart. Partene er enige om at redaksjonelle arkiv bør søkes oppbevart samlet. 6. ANDRE BESTEMMELSER 6.1 Redaktør og redaksjonsstab skal påse at det ikke brukes stoff fra andre når det går utover sitatretten, med mindre det foreligger avtale om det. Kilden skal angis dersom ikke annet er avtalt. 6.2 Utgiveren kan ikke inngå avtaler om videresalg av tegninger uten samtykke fra kunstneren. Etter førstegangs gjengivelse disponerer kunstneren sitt produkt til bruk andre steder innenfor rammen av alminnelig lojalitet. 6.3 Nyhetsbyråer Disse bestemmelsene gjelder ikke for nyhetsbyråer. Dog skal det avtales vederlag for salg av beskyttet stoff fra byråets dataarkiv til andre enn byråets tradisjonelle kunder og eventuell gjenbruk i samsvar med avtalens bestemmelser om elektronisk formidling av stoff. Eksisterende lokale ordninger i nyhetsbyråene om spesiell godtgjørelse skal opprettholdes. 2. MBL digitale medier 40 - Opphavsrett 1. Definisjoner Med "verk" menes i denne overenskomst åndsverk i åndsverklovens forstand. Hvor ikke annet uttrykkelig er sagt eller fremgår av sammenhengen omfattes også nærstående rettigheter. Med "stoff" menes tekst, bilder, film, lyd, illustrasjoner, grafikk, multimediale- og interaktive elementer og lignende. 2. Rettighetsoverdragelse Utgiver overtar i kraft av ansettelsesforholdet eneretten til utnyttelse av det stoff/verk som medarbeideren produserer i tjenesten. Eneretten omfatter, med de unntak som følger av denne overenskomst vederlagsfri utgivelse av stoff i utgivers redaksjonelle produkter, uavhengig av hvilke medier stoffet publiseres gjennom og om stoffet utgis parallelt i flere produkter. * 5

6 For dataprogrammer og applikasjoner som utvikles for utgiver gjelder åndsverklovens 39 g. Dette er utgivers eiendom og kan ikke tas med ut av virksomheten uten uttrykkelig avtale med selskapets daglige leder. Partene er videre enige om at utgiver - innenfor presse og etermedier - har enerett til videresalg av både publisert og upublisert stoff til tredjepart/annen utgiver. Utgiver har dessuten enerett til viderefor-midling av publisert stoff til offentligheten fra elektroniske eller andre databaser. Utgivers vederlagsfrie enerett omfatter dog ikke gjenbruk av medarbeiderens stoff til utgivelse av samlede verk av kunstnerisk/litterær egenverdi (antologier, fotobokverk, CD, DVD m.v.). Utgiver har rett til å overlate forannevnte rettigheter helt eller delvis til andre, dog slik at videresalg forutsettes å skje direkte fra utgiver eller betinget av utgivers samtykke i hvert enkelt tilfelle. Merknad Hvor verk originalt er produsert på oppdrag av eller for publisering gjennom medier utenfor selskapet - og hvor verket ikke publiseres i regi av utgiver - gjelder ikke kravet om samtykke i hvert enkelt tilfelle. Ved overdragelse mellom utgiver og tredjepart - herunder også selskaper som utgiver helt eller delvis eier og andre selskaper i konsernet - skal det på forhånd avklares hvilke konkrete utnyttelses-rettigheter som er overdratt. 3. Vern av opphavsmannens ideelle rettigheter 3.1 Navngivelse og vern mot krenkende bruk All utnyttelse av stoff skal skje på en måte og i en sammenheng som ikke er krenkende for utgivers, opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart. Opphavsmannen skal alltid navngis i tråd med god skikk. 3.2 Opplysningsplikt Uavhengig av hvilke medier stoffet utgis i, skal utgiver opplyse om åndsverklovens bestemmelser om vern av opphavsmennenes ideelle interesser. Det skal videre opplyses om de begrensninger som gjelder for bruk av stoffet, herunder at bruker bare kan kopiere publisert stoff til privat bruk og at ytterligere eksemplarfremstilling eller fremføring ikke kan skje uten avtale med opphavsmann og/eller utgiver eller representant for disse. 3.3 Ulovlig kopiering NJ og MBL anmoder selskapene om å benytte programvare som hindrer eller vanskeliggjør, samt gjør det mulig å etterspore ulovlig kopiering og nedlastning av redaksjonelt stoff i elektronisk eller annen form. 3.4 Utnyttelse i reklame o l Utnyttelse av stoff i reklame for produkter eller tjenester som ikke vedrører utgivers egen redaksjonelle virksomhet, er ikke tillatt uten forutgående samtykke fra opphavsmannen. Det skal være et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame. Alle former for publisering av redaksjonelt stoff skal skje i tråd med de etiske normer for mediene, herunder Vær Varsom- og Tekstreklame-plakaten. Det skal i denne sammenheng tas særskilt hensyn til journalistisk integritet og uavhengighet og de enkelte opphavsmenns personlige ansvar for stoffet, samt målsettingen om å holde et høyt etisk nivå hos de redaksjonelle medarbeiderne. 6

7 4. Videreutnyttelse Videreutnyttelse i utgivers regi 4.1 Partene er enige om at: tilgjengeliggjøring fra elektroniske arkiv betales med et sentralt fastsatt vederlag på kr per år til den enkelte opphavsmann, vederlag for eventuell utgivelse på CD, DVD eller andre faste lagringsmedier avtales lokalt. 4.2 I tillegg til de sentrale vederlag etter punkt 4.1 nr 1, skal det forhandles om et lokalt årlig vederlag til den enkelte opphavsmann. Forhandlingene skal være reelle og skal bl.a. ta hensyn til utgivers inntekter og kostnader fra utnyttelsesmåten. Videreutnyttelse i regi av andre 4.3 Generelt I alle avtaler mellom utgiver og tredjepart om salg eller videreformidling av stoff, skal det presiseres hvilke konkrete utnyttelsesrettigheter mottaker erverver. Tredjepart som får overdratt rett til videreutnyttelse av redaksjonelt stoff, kan ikke uten særskilt avtale lagre stoffet i eksternt søkbare databaser, selge det eller på annen måte videreformidle dette til andre. 4.4 Stoffutveksling, stofflevering og stoffsalg Ved stoffutveksling, stofflevering eller stoffsalg som har karakter av varig og omfattende redaksjonelt samarbeid mellom selvstendige mediebedrifter, skal det forhandles om en avtale mellom redaksjonsklubben og utgiver om prinsippene for fastsettelse av vederlaget, herunder om og eventuelt hvordan partene skal dele inntektene. Utgiver plikter i denne sammenheng å opplyse om omfanget i de avtaler om varig stoffsalg/stoffutveksling som er inngått. Avtaler om vederlag skal gjenspeile stoffets reelle markedsverdi. Partene er enige om at vederlaget så vidt mulig skal gå direkte til den enkelte opphavsmann basert på omfanget av utnyttelsen. Dersom praktiske eller andre hensyn gjør det nødvendig kan vederlaget gis som et likt beløp til alle opphavsmenn. Hvor samarbeidende aviser/medier utveksler stoff uten betaling, skal partene ved forhandlinger om en avtale om vederlag etter 1. ledd, fastsette en pris - basert på stoffets reelle markedsverdi. Dersom selvstendige mediebedrifter inngår tidsbegrensede avtaler om utveksling av stoff og bilder ved på forhånd definerte begivenheter, skal det lokalt avtales en godtgjørelse til medarbeidere som deltar i samarbeidet. Punkt 4.4 annet ledd gjelder tilsvarende. Ved enkeltsalg av stoff innenfor presse og etermedier, skal medarbeideren normalt ha 50 % av honoraret, dersom bedriften administrerer salget. Det kan avtales at i enkelte og spesielle tilfeller skal medarbeideren eller utgiveren ha inntil det fulle honorar, for eksempel hvor medarbeiderens innsats er særlig betydelig eller hvor utgiftene til fremskaffelse av stoffet har vært særlig store. Dersom den enkelte, etter avtale med utgiver, selv administrerer salget, skal medarbeideren normalt ha hele honoraret. Ved utgivers videresalg av stoff til nyhets-, billedbyråer eller lignende, skal vederlagsspørsmål avtales gjennom forhandlinger mellom redaksjonsklubben og utgiver. Protokolltilførsel: Partene er enige om å drøfte opphavsrettsbestemmelsen generelt og særlig punktet om stoffsalg i tariffperioden. Dersom partene blir enige om det, kan bestemmelsen endres før avtaleperiodens utløp. 7

8 Vederlag til opphavsmannen Partene er enige om at vederlaget så vidt mulig skal gå direkte til den enkelte opphavs-mann basert på omfanget av utnyttelsen. Dersom praktiske eller andre hensyn gjør det nødvendig kan vederlaget gis som et likt beløp til alle opphavsmenn. 4.5 Elektronisk formidling av presseklipp Utgiver kan - alene- eller i samarbeid med tredjepart (presseklippbyrå eller andre selskaper/ organisasjoner - heretter kalt tilbyderen), formidle redaksjonelt stoff i elektronisk form til intern bruk hos kunder, som for eksempel undervisnings-institusjoner, organisasjoner, bedrifter, forvaltningsorganer og privatpersoner. Tilbyderen har ikke rett til annen ekstern eller intern bruk av stoffet enn det som er nødvendig for å distribuere presseklippene til sine kunder. Tilbyderen skal sikre at kundene overholder sine forpliktelser i henhold til denne avtale og avtale mellom utgiver og tilbyderen. Kunden får rett til elektronisk lagring og tilgjengeliggjøring av redaksjonelt stoff til bruk innenfor egen virksomhet. Stoffet kan hentes frem på data-skjermer i virksomhetens interne nettverk. Stoffet kan ikke utgis i trykte eller elektroniske publikasjoner uten særskilt avtale med utgiver og rettighetshaver. Stoff kan heller ikke selges eller på annen måte videreformidles til eller gjøres tilgjengelig for andre uten særskilt avtale med utgiver og rettighetshaver. Redaksjonelt stoff skal ikke nyttes i reklame- eller markedsførings-øyemed, jf. pkt 3.4 om reklame og annen kommersiell bruk av redaksjonelt stoff. Kunden er ansvarlig for at de som har tilgang på stoffet overholder bestemmelser gitt i denne avtale eller i avtale med utgiver/tilbyder. Norsk Journalistlag og de lokale klubber gis innsyn i avtaler som inngås mellom utgiver og det selskap som skal forvalte rettighetene etter denne avtale. Videre skal NJ og redaksjonsklubben orienteres om tjenestens utvikling og andre forhold av betydning. NJ/redaksjonsklubben skal enten selv eller ved fullmektig kunne kontrollere at brukere overholder disse bestemmelser. Utgivers årlige inntekter knyttet til videreutnyttelse av redaksjonelt stoff etter dette punkt, fratrukket kostnader, skal deles likt mellom utgiver og opphavsmennene. Merknad: Partene vil på et senere tidspunkt ta stilling til hvilke kostnadselementer som skal gå til fradrag før inntektsdelingen, når organiseringen av den felles rettighetsforvaltningen er kjent. Vederlaget skal kanaliseres til den opphavsmann som har skapt det stoff som er blitt formidlet. Dersom vederlaget ikke kan knyttes direkte til bestemte opphavsmenn, eller dersom deler av utgivers inntekter er basert på statistisk utregnet bruk av stoffet, skal vederlaget deles i et likt beløp til alle opphavsmenn i bedriften. Utbetaling skal skje innen 1. juni i det påfølgende kalenderår. Merknad: Partene er enige om å fortsette forhandlinger om dette punkt for å avklare behovet for eventuell utvidelse av rettighetsoverdragelsen og andre spørsmål knyttet til digital kopiering. Vederlagsbestemmelser 4.6 Generelt Partene er enige om at videreutnyttelsen av stoff skal fremme en fornuftig forvaltning av begge parters økonomiske interesser. 4.7 Innsynsrett De tillitsvalgte har rett til innsyn i alle forhold som knytter seg til beregning av 8

9 medarbeidernes vederlag både for videreutnyttelse og utgivers vederlagspliktige gjenbruk av stoff. 5. Medarbeiderens restrett 5.1 Fotokopiering, bokutgivelser ol Medarbeiderne beholder selv retten til utnyttelse av stoff utenfor presse og etermedier, herunder retten til å forhandle om og innkreve vederlag for lovlig bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Innenfor rammene av alminnelig lojalitetsplikt i ansettelsesforhold kan medarbeideren selv utnytte egne verk (se dog særbestemmelsen om data-programmer og applikasjoner ovenfor) til utgivelser i bokform og på andre måter som ikke er i konkurranse med utgivers egen virksomhet, eller på annen måte berører utgivers virksomhet negativt. Selskapets daglige leder skal på forhånd orienteres dersom medarbeideren ønsker å utnytte verk på slik måte. Merknad: I den grad arbeidstakeren bearbeider verk eller materiale som utgiver har ervervet rettigheter til, kan arbeidstakeren ikke utnytte disse bearbeidelsene på en måte som gjør inngrep i rettighetene til originalmaterialet, jfr. åvl. 4, 2. ledd. 6. Bevaring av redaksjonsarkiv ved konkurs eller annen opphør av utgivers virksomhet Ved konkurs eller annen opphør av utgivers virksomhet skal de sentrale partene etter denne avtale aktivt søke å sikre at redaksjonsarkiv som ikke blir overdratt, blir forsvarlig sikret og oppbevart. Partene er enige om at redaksjonelle arkiv bør søkes oppbevart samlet. 7. Andre bestemmelser Redaktør og redaksjonsstab skal påse at det ikke brukes stoff fra andre når det går utover sitatretten, med mindre det foreligger avtale om det. Kilden skal angis dersom ikke annet er avtalt. Utgiveren kan ikke inngå avtaler om videresalg av tegninger uten samtykke fra kunstneren. Etter førstegangs gjengivelse disponerer kunstneren sitt produkt til bruk andre steder innenfor rammen av alminnelig lojalitet. 8. Overgangsbestemmelser m.v Denne avtale skal ikke forringe lokale vilkår som er gunstigere for medarbeiderne enn dem som her er fastsatt. Tidligere inngåtte stoffutvekslingsavtaler kan reforhandles hvis partene lokalt er enige om det. Partene er enige om at film- og bildemanipulering forutsetter avtale om fotografens rettigheter til bildet. 9. Nyhetsbyråer Disse bestemmelsene gjelder ikke for nyhetsbyråer. Dog skal det avtales vederlag for salg av beskyttet stoff fra byråets dataarkiv til andre enn byråets tradisjonelle kunder og eventuell gjenbruk i samsvar med avtalens bestemmelser om elektronisk formidling av stoff. Eksisterende lokale ordninger i nyhetsbyråene om spesiell godtgjørelse skal opprettholdes. * 9

10 3. MBL etermedier 43 - Opphavsrett 1 Definisjoner Med "verk" menes i denne overenskomst åndsverk i åndsverklovens forstand. Hvor ikke annet uttrykkelig er sagt eller fremgår av sammenhengen omfattes også nærstående rettigheter. Med "stoff" menes tekst, bilder, film, lyd, illustrasjoner, grafikk, multimediale- og interaktive elementer og lignende. 2 Virkeområde Bestemmelsene i denne paragraf omfatter alle faste og midlertidig ansatte NJ-medlemmer som er opphavs-menn, i bedrift som er organisert i MBL, med unntak av rene produksjonsselskaper, herunder Døves Video. Punktene 5 (overdragelse til andre), 8 (ideelle rettigheter) og 9 (utnyttelse i reklame) gjelder likevel også rene produksjons-selskaper. 3 Rettighetsoverdragelse Med de begrensninger og vilkår som følger av denne avtale, overdras rettighetene til disse verk - gjennom arbeidsavtalen og denne overenskomst - til bedriften. 4 Utnyttelse i bedriftens egen regi Bedriften har på denne bakgrunn rett til: * å endre verket, jfr. dog åndsverkloven 3, * å fremføre program offentlig ved førstegangs sending (via eter, kabel, satellitt eller Internett) eller ved simultan videresending, * å gjengi enkeltbilder, * å benytte stoffet i reprisesendinger, * å benytte stoffet på Tekst-TV. Stoffet kan videre * gjenbrukes i virksomheten, * gjøres tilgjengelig for allmennheten fra elektroniske databaser (on-demand tjenester), * utnyttes i kinofilm, videogram, fonogram og lignende, * utnyttes til å produsere, fremstille, vise og spre film eller multimediaverk om eller basert på bedriftens produksjon hvori verket inngår, * gjøres tilgjengelig via telefon/mobiltelefon og håndholdte datamaskiner (PDA), * gjøres tilgjengelig fra storskjermer, * distribueres til biblioteker, museer og undervisningsinstitusjoner, * videreformidles som medieklipp i analog eller digital form. Eventuell digital formidling av medieklipp reguleres nærmere i punkt 6 nedenfor. Opphavsmenn har ikke rett til å få tilbakeført rettigheter som ikke utnyttes av bedriften. Partene kan likevel i enkelttilfeller inngå avtale om tilbake-føring av rettigheter som bedriften ikke ønsker å videreutnytte. 5 Overdragelse til andre 10

11 Med hjemmel i denne avtale kan bedriften overdra utnyttelsesrettigheter etter pkt 4 ovenfor til andre selskaper som dermed får rett bruk i sam-svar med denne avtale. Ved overdragelse mellom bedriften og tredjepart - herunder også selskaper som bedriften helt eller delvis eier og eventuelle andre selskaper i konsernet - skal det på forhånd avklares hvilke konkrete utnyttelses-rettigheter som er overdratt Tredjepart kan ikke overdra utnyttelses-rettighetene videre til andre uten samtykke fra bedriften og rettighetshaver. Redaksjonsklubben/NJ-tillitsvalgte i bedriften skal orienteres om hvilke selskaper som har fått overdratt bruksrettigheter etter denne avtale. De tillitsvalgte har rett til å få kopi av de avtaler som er inngått mellom bedriften og andre. 6 Formidling av digitale medieklipp Utgiver kan enten alene eller i samarbeid med tredjepart (klippbyrå eller andre utgivere/ selskaper/ organisasjoner - heretter kalt tilbyderen), formidle redaksjonelt stoff i digital form til intern bruk hos kunder, som for eksempel undervisnings-institusjoner, organisasjoner, bedrifter, forvaltningsorganer og privatpersoner. Tilbyderen har ikke rett til annen ekstern eller intern bruk av stoffet enn det som er nødvendig for å distribuere medieklippene til sine kunder. Tilbyderen skal sikre at kundene overholder sine forpliktelser i henhold til denne avtale og avtale mellom utgiver og tilbyderen. Kunden får rett til digital lagring og tilgjengeliggjøring av redaksjonelt stoff til bruk innenfor egen virksomhet. Stoffet kan hentes frem på dataskjermer i virksomhetens interne nettverk. Stoffet kan ikke utgis i trykte eller elektroniske publikasjoner uten særskilt avtale med utgiver og rettighetshaver. Stoff kan heller ikke selges eller på annen måte videreformidles til eller gjøres tilgjengelig for andre uten særskilt avtale med utgiver og rettighetshaver. Kunden er ansvarlig for at de som har tilgang på stoffet overholder bestemmelser gitt i denne avtale eller i avtale med utgiver/tilbyder. Redaksjonelt stoff skal ikke nyttes i reklame- eller markedsføringsøyemed, jf. denne avtales punkt 9 om reklame. Utgivers årlige inntekter knyttet til videreutnyttelse av redaksjonelt stoff etter dette punkt, fratrukket kostnader, skal deles likt mellom utgiver og opphavsmennene. Norsk Journalistlag og de lokale klubber gis innsyn i avtaler som inngås mellom utgiver og det selskap som skal forvalte rettighetene etter denne avtale. Videre skal NJ og redaksjonsklubben orienteres om tjenestens utvikling og andre forhold av betydning. NJ/redaksjonsklubben skal enten selv eller ved fullmektig kunne kontrollere at brukere overholder disse bestemmelser. 7 Medarbeiderens rettigheter - restretten Innenfor rammene av alminnelig lojalitetsplikt i ansettelsesforhold, beholder medarbeideren selv retten til utnyttelse av stoff i bokform og andre utnyttelses-former som ikke er i konkur-ranse med bedriftens egen virksomhet. Bedriften skal på forhånd orienteres dersom medarbeideren ønsker å utnytte stoff på slik måte. Bedriften skal tilbys førsterett til å inngå forlagsavtale med ved-kom-mende. Det er en forut-setning at medarbeideren i slike tilfeller ikke tilbys en dårligere avtale enn det han ville fått med andre. Dersom partene er uenige om vilkår med mer, kan medarbeideren inngå avtale med andre. Det er en forutsetning at slik avtale er bedre enn det tilbud bedriften har framsatt. Merknad: I den grad arbeidstakeren bearbeider verk eller materiale som selskapet har ervervet 11

12 rettigheter til, kan arbeidstakeren ikke utnytte disse bearbeidelsene på en måte som inngrep i rettighetene til originalmaterialet, jfr. åvl. 4, 2. ledd. Eventuelle originale tegninger beholder opphavs-mannen selv eiendomsretten til. Bedriften har rett til å ta nødvendig kopi av tegningene for å kunne utnytte rettig-hetene. 8 Vern av opphavsmannens ideelle rettigheter All utnyttelse skal skje på en måte og i en sammenheng som ikke er krenkende for opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart. Opphavsmannen skal alltid navngis i samsvar med god skikk. Uavhengig av hvilke medier stoffet publiseres i, skal det der det er praktisk mulig opplyses om åndsverklovens bestemmelser om vern av opphavs-mannens interesser. Det skal videre opplyses om de begrensninger som gjelder for bruk av verkene, herunder at bruker bare kan fremstille eksemplarer av verkene til privat bruk og at ytterligere eksemplar-fremstilling eller tilgjengeliggjøring ikke kan skje uten avtale. 9 Utnyttelse i reklame Det skal være et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame. Alle former for publisering av redaksjonelt stoff skal skje i tråd med de etiske normer for mediene, herunder Vær Varsom- og Tekstreklame-plakaten. Det skal i denne sammenheng tas særskilt hensyn journalistisk integritet og uavhengighet og de enkelte opphavsmenns personlige ansvar for stoffet, samt målsettingen om å holde et høyt etisk nivå hos de redaksjonelle medarbeiderne. Utnyttelse av programstoff i forbindelse med reklame for produkter, tjenester eller virksomhet som ikke vedrører bedriftens egen programvirksomhet, er ikke tillatt uten forutgående samtykke fra opphavs-mannen. Videresalg til tredjepart for bruk i reklame kan ikke skje uten forutgående samtykke fra opphavsmennene og må ikke skje på en måte som kan virke krenkende på medarbeiderne, programstoffet eller andre som er avbildet eller omtalt. 10 Vederlag Partene er enige om at medarbeiderne skal ha et årlig vederlag på kr for den gjenbruk som skjer i bedriftens egen regi, se avtalens punkt 4 og videreutnyttelse etter avtalens punkt 5. I tillegg til det sentrale vederlaget skal det forhandles om et lokalt årlig vederlag til den enkelte opphavsmann. Forhandlingene skal være reelle og skal bl.a. ta hensyn til utgivers inntekter og kostnader fra videreutnyttelsen. Dersom salg av verk fører til slike store inntekter for bedriften at medarbeiderens opphavs-rettsvederlag etter bestemmelsen foran blir urimelig liten, har medarbeideren rett til ytter-ligere vederlag. Forhandlingene føres mellom de lokale parter. Dersom de lokale parter ikke blir enige, fastsettes vederlaget av en uavhengig person som de sentrale parter oppnevner i fellesskap. Inntekter fra fellesverk skal normalt deles likt blant opphavs-mennene, dersom opphavsmennene ikke blir enige om en annen fordeling. 11 Generelle vederlagsbestemmelser De tillitsvalgte har rett til innsyn i alle forhold som knytter seg til beregning av opphavsmennenes vederlag, herunder avtaler inngått mellom bedriften og tredjepart, som knytter seg til bruken av stoff som faller inn under avtalen, og om den kommersielle virksomheten som er bygget på disse. Denne avtale skal ikke forringe lokale vilkår som er gunstigere for medarbeiderne enn dem som her fastsatt. 12

13 4. NRK 15 OPPHAVSRETT 15.1 Allmenne regler Hvem avtalen omfatter Bestemmelsene omfatter ansatte opphavsmenn i NRK AS som er medlemmer av NJ og som tilhører stillingsgruppene i journalistavtalens 3.2. Disse bestemmelsene avløser avtale av 1. februar 1990 om anvendelse av NRK ASs programmer overført til film, video- eller fonogram Erverv i kraft av ansettelsesforholdet NRK AS erverver i kraft av ansettelsesforholdet opphavsrett til utnyttelse av materiale omfattet av åndsverkloven (i denne avtale heretter betegnet som materiale) som de ansatte skaper i sin tjeneste innenfor selskapets ordinære virksomhet, uten at vedkommende opphavsmann tilkommer annet vederlag enn sin lønn. NRK AS erverver i kraft av ansettelsesforholdet også rett til utnyttelse av materiale som ikke er skapt med sikte på bruk direkte i tilknytning til kringkastingsvirksomheten. Omfanget av den rett NRK AS da erverver, er retten til slik bruk som ansettelsesforholdet naturlig tilsier. * Det betales ikke vederlag for bruk av materiale i tradisjonell kringkastings virksomhet. NRK AS kan vederlagsfritt fremføre programmer offentlig, ved førstegangssending (via eter, kabel, satellitt eller Internett), simultan videresending, reprisesendinger, Tekst-TV, og selge eller utveksle materiale med utenlandske kringkastings selskaper. På samme måte betales ikke vederlag ved bruk av materiale i reklame for NRK ASs programmer Erverv i kraft av denne avtale Med hjemmel i denne avtale overtar NRK AS rett til videreutnyttelse (sekundærutnyttelse) av alt stoff (herunder tekst, manuskripter, bilder/stillbilder, film, tegninger, illustrasjoner, grafikk) som arbeidstakeren produserer og tidligere har produsert - i tjenesten, enten dette er et helt program eller et element i et program. Avtalen gjelder ikke stoff produsert av opphavsmenn som har sluttet i tjenesten før 1. mai Avtalen gir NRK AS rett til å utnytte materiale som er produsert i ansettelsesforholdet, men utenfor den ansattes normale tjeneste, i den utstrekning dette ikke er regulert i annen avtale. Avtalen omfatter også samproduksjoner med film-, produksjons- og distribusjonsselskap Avtalens virkeområde Generelt Retten til videreutnyttelse gjelder for alle medier og utnyttelsesformer som er regulert i denne avtale, jfr. punkt Før materiale brukes i et nytt medium eller videreutnyttes på en måte som ikke er regulert i denne avtale, skal det inngås ny avtale mellom partene, dersom en av partene krever det Hvilke rettigheter overdras Avtalen gir NRK AS rett til videreutnyttelse av materiale for distribusjon til biblioteker, museer, undervisningsinstitusjoner, salg og utleie av videogrammer (VHS, CD-rom, DVD og lignende fysiske bærere) og fonogrammer (lydkassetter, DVD, CD-er og lignende fysiske bærere) offentlig visning av film eller andre programmer, utgivelse av multimedieverk, salg av spin-offprodukter og medieklipp. NRK AS kan også gjøre materiale tilgjengelig for allmennheten herunder også ved salg - fra elektroniske databaser på Internett («on 13

14 demand»-tjenester) og mobile medier (mobiltelefon, pda og podcasting). Elektronisk formidling av medieklipp NRK kan, alene eller i samarbeid med tredjepart (presseklippbyrå eller andre utgivere/ selskaper/ organisasjoner - heretter kalt tilbyderen), formidle medieklipp i elektronisk form til intern bruk hos kunder, som for eksempel undervis ningsinstitusjoner, organisasjoner, bedrifter, forvaltningsorganer og privatpersoner. Tilbyderen har ikke rett til annen ekstern eller intern bruk av medieklippene enn det som er nødvendig for å distribuere medieklippene til sine kunder. Tilbyderen skal sikre at kundene overholder sine forpliktelser i henhold til denne avtale og avtale mellom utgiver og tilbyderen. Kunden får rett til elektronisk lagring og tilgjengeliggjøring av medieklippene til bruk innenfor egen virksomhet. Medieklippene kan hentes frem på skjermer i virksomheten eller dens interne nettverk. Medieklippene kan ikke utgis i trykte eller elektroniske publikasjoner. Medieklippene kan heller ikke selges eller på annen måte videreformidles til eller gjøres tilgjengelig for andre. Kunden kan ikke benytte medieklipp i reklame- eller markedsføringsøyemed. Kunden er ansvarlig for at de som har tilgang på medieklippene overholder bestemmelser gitt i denne avtale eller i avtale med NRK/tilbyder Overdragelse av rettigheter Med hjemmel i denne avtale kan NRK AS overdra utnyttelsesrettigheter etter punkt ovenfor til datterselskap i NRK AS. Datterselskapene gis samtidig rett til kommersiell videreutnyttelse i samsvar med denne avtale. I særlige tilfeller kan NRK AS også overdra rett til annen tredjepart i samsvar med bestemmelsene i denne avtale. NRKJ skal varsles i slike tilfeller. NRKs datterselskaper gis med dette rett til å overdra rettigheter etter denne avtale til andre. NRKJ skal varsles i slike tilfeller. I alle avtaler om videreutnyttelse skal det presiseres hvilke konkrete utnyttelsesrettigheter avtaleparten erverver Arbeidstakerens restrett Bokutgivelser og liknende Arbeidstakerne beholder selv retten til utnyttelse av stoff i bokform og liknende. NRK AS skal på forhånd orienteres om dette. Hvis boken har et innhold som er knyttet til programtittel, programkonsept eller annen nrk-merkevare, må utgivelsen godkjennes av NRK. NRK AS skal tilbys førsterett til å inngå forlagsavtale med vedkommende. Det er en forutsetning at arbeidstakeren i slike tilfeller ikke tilbys en dårligere forlagsavtale enn det han kan dokumentere at han ville fått med andre Eiendomsrett til tegninger Originale tegninger beholder opphavsmannen selv eiendomsretten til. NRK AS kan likevel kreve å beholde originalene i sitt arkiv dersom det er nødvendig for å kunne utnytte rettighetene Tilbakeføring av rettigheter Opphavsmenn har ikke rett til å få tilbakeført rettigheter som ikke utnyttes av NRK AS. Partene kan likevel i enkelttilfeller inngå avtale om tilbakeføring av rettigheter som NRK AS ikke ønsker å videreutnytte Vern av opphavsmennenes ideelle rettigheter Navngivelse og vern mot krenkende bruk All utnyttelse av materiale skal skje på en måte og i en sammenheng som ikke er krenkende 14

15 for opphavsmennenes eller verkets anseelse eller egenart. Opphavsmennene skal navngis i samsvar med god skikk Utnyttelse i reklamesammenheng Utnyttelse av programstoff i forbindelse med kommersiell reklame for produkter eller tjenester som ikke vedrører NRK ASs egen virksomhet, er ikke tillatt uten forutgående samtykke fra opphavsmannen. Det skal i denne sammenheng tas særskilt hensyn til journalistisk integritet og uavhengighet og de enkelte opphavsmenns personlige ansvar for stoffet, samt målsettingen om å holde et høyt etisk nivå hos programmedarbeiderne Opplysninger om opphavsrett Ved tilgjengeliggjøring av materiale for allmennheten skal det på en tilfredsstillende og praktisk måte opplyses om åndsverklovens bestemmelser om vern av opphavsmennenes ideelle interesser. Det skal på samme måte i rimelig utstrekning opplyses om de begrensninger som gjelder for bruk av materialet Vederlag Standardvederlag For videreutnyttelse i samsvar med denne avtale betales et likt vederlag (standardvederlag) til alle ansatte opphavsmenn stort kr pr år Inntektsdeling Partene er enige om en fordeling av NRK ASs årlige bruttoinntekter av videreutnyttelse i henhold til denne avtale. Hvert år fordeles 25 % av disse inntektene som et likt beløp til alle opphavsmenn. Sum til fordeling fratrekkes det sentrale faste årlige beløp (standardvederlag). Eventuelt vederlag etter dette punkt utbetales innen 1. juni Individuelt vederlag I særlige tilfeller skal det i tillegg gis individuelt vederlag til de enkelte opphavsmenn. Vilkåret er at NRK ASs inntekter fra enkeltprogram eller annet stoff er særskilt store og at standardvederlaget fremstår som urimelig. I slike tilfeller skal opphavsmennenes andel av inntektene være minst 12 % (inkludert tillegg etter bestemmelsene om standardvederlag og inntektsdeling). Fordelingen mellom opphavsmenn til fellesverk avgjøres av opphavs mennene i det enkelte tilfelle. Hovedregelen skal likevel være et likt beløp til alle. Ved avtalt bruk av programstoff i reklame etter punkt , skal det avtales særskilt individuelt vederlag Opphavsmenn som slutter (herunder også pensjonering) Opphavsmannen mister, etter å ha sluttet i NRK AS (herunder også pensjonering), retten til vederlag fra NRK AS. NRK AS har enerett til fortsatt videreutnyttelse i samsvar med de til enhver tid gjeldende opphavsrettsavtaler mellom partene i denne avtale. I særlige tilfeller kan likevel opphavsmenn som har sluttet, gjøre krav på individuelt vederlag. Vilkårene er at NRK ASs inntekter fra enkeltprogrammer eller annet materiale er særskilt store og at standardvederlaget fremstår som urimelig. Opphavsmenn som er sluttet kan også fremme krav på om individuelt vederlag dersom stoffet nyttes til reklame, jfr. punkt om reklame Generelle vederlagsbestemmelser Partene er enige om at videreutnyttelsen av materiale skal fremme en fornuftig forvaltning av begge parters økonomiske interesser. De tillitsvalgte har rett til innsyn i alle forhold som knytter seg til beregning av opphavsmennenes vederlag, herunder datterselskapenes regnskapsmessige grunnlag for beregning av NRK ASs inntekter på de overdratte rettigheter denne avtale omhandler. 15

16 Innen 1. april hvert kalenderår skal NRK overlevere til NRKJ en fullstendig oversikt over alle inntekter både egne og datterselskapers - knyttet til videreutnyttelse av materiale i hht denne avtale. * 5. TV 2 23 Opphavsrett 1. Definisjoner Med «verk» menes i denne overenskomst materiale, åndsverk, arbeid, prestasjon eller lignende som medarbeideren produserer i ansettelsesforholdet. Dette gjelder enten verket er ment å være et helt program, et element i et program eller ikke. Med «stoff» menes tekst, bilder, film, lyd, illustrasjoner, grafikk og lignende. 2 Rettighetsomfanget Med de begrensninger og vilkår som følger av denne avtale overdras rettighetene til disse verk - gjennom arbeidsavtalen og denne overenskomst - til TV 2. A Utnyttelse i TV 2s egen regi TV 2 har blant annet rett til: å benytte verket for sending og videresending bl.a. i kabel, satellitt og internett (web-tv), uavhengig av båndbredde, også on demand. å endre verket, jfr. dog åndsverkloven 3, å utnytte verket i kinofilm, videogram, fonogram og lignende å gjengi enkeltbilder, å produsere, fremstille, vise og spre film eller multimediaverk om eller basert på TV 2- produksjon hvori verket inngår, å gjenbruke verket i sin virksomhet, å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten fra elektroniske databaser (on-demand tjenester) å gjøre verket tilgjengelig via telefon/mobiltelefon og håndholdte datamaskiner (PDA) å videreformidle verk som presseklipp i analog og digital form å utnytte verk i bokform, se dog punkt 4 nedenfor om medarbeidernes restrett. TV 2 kan dessuten - under særlig iakttakelse av bestemmelsene i avtalens punkt 3 - utnytte verket også utenfor TV 2-produksjon, blant annet ved å fremstille, vise og spre eksemplar av verket, f.eks ved å lage kart, dataprogram, spill, figurer, dukker for alminnelig salg. Medarbeideren kan ikke si opp eller ta tilbake rettigheter fordi de ikke utnyttes eller er uutnyttet av TV 2. Det forutsettes imidlertid at TV 2 i enkelttilfeller, hvor selskapet finner det rimelig, kan og vil tilbakeføre rettigheter. 16

17 B Overdragelse til andre TV 2 har rett til å overlate forannevnte rettigheter helt eller delvis til andre, dog slik at videresalg forutsettes å skje direkte fra TV 2 eller betinget av TV 2s samtykke i hvert enkelt tilfelle. Ved overdragelse mellom TV 2 og tredjepart - herunder også selskaper som TV 2 helt eller delvis eier - skal det inngås skriftlig avtale, hvor det bl.a. skal fremgå klart hvilke konkrete utnyttelsesrettigheter som er overdratt. 3 Vern av opphavsmannens ideelle rettigheter - etisk råd 3.1 Navngivelse og vern mot krenkende bruk All utnyttelse skal skje på en måte og i en sammenheng som ikke er krenkende for opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart. Opphavsmannen skal alltid navngis i samsvar med god skikk. 3.2 Opplysningsplikt Uavhengig av hvilke medier stoffet publiseres i, skal det opplyses om åndsverklovens bestemmelser om vern av opphavsmannens ideelle interesser. Det skal videre opplyses om de begrensninger som gjelder for bruk av stoffet, herunder at bruker bare kan kopiere publisert stoff til privat bruk og at ytterligere eksemplarfremstilling eller fremføring ikke kan skje uten avtale. 3.3 Utnyttelse i reklame Utnyttelse av verk i reklame for produkter eller tjenester som ikke vedrører TV 2s redaksjonelle virksomhet eller publikasjoner som publiseres etter avtale med TV 2, må ikke undergrave den journalistiske integritet. Videresalg av materiale som viser en eller flere medarbeidere, kan bare skje etter samtykke fra de berørte. Reklamebruk må ikke skje på en måte som kan virke krenkende på medarbeiderne eller andre som er avbildet eller omtalt. Det forutsettes at TV 2 i hvert enkelt tilfelle hvor slikt videresalg blir aktuelt, på forhånd forelegger spørsmålet for en utpekt representant for Klubb 2. Dersom samtykke ikke gis, avgjøres spørsmålet av ansvarlig redaktør. Det skal være et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame. Alle former for publisering av redaksjonelt stoff skal skje i tråd med de etiske normer for mediene, herunder Vær Varsom- og Tekstreklameplakaten. Det skal i denne sammenheng tas særskilt hensyn til journalistisk integritet og uavhengighet og de enkelte opphavsmenns personlige ansvar for stoffet, samt målsettingen om å holde et høyt etisk nivå hos de redaksjonelle medarbeiderne. 3.4 Etisk råd For løpende å vurdere eventuelle prinsipielle spørsmål og tvilsomme enkeltsaker i forbindelse med bruk og videresalg av redaksjonelt stoff, (herunder enkeltbilder) opprettes et utvalg bestående av en representant oppnevnt av Redaksjonsklubben og en representant fra bedriften. Det forutsettes at bedriftens representant er en redaksjonell leder. Utvalgets uttalelse er 17

18 rådgivende. 4 Medarbeiderens restrett Innenfor rammene av alminnelig lojalitetsplikt i ansettelsesforhold kan medarbeideren selv utnytte egne verk til utgivelser i bokform og på andre måter som ikke er i konkurranse med TV 2s egen virksomhet, eller på annen måte berører TV 2s virksomhet negativt. TV 2 skal på forhånd orienteres dersom medarbeideren ønsker å utnytte verk på slik måte. TV 2 har fortrinnsrett til å inngå forlagsavtale med vedkommende. Det er en forutsetning at slik forlagsavtale ikke er dårligere enn det vedkommende kunne fått med andre forlag/selskaper. Dersom partene er uenige om vilkår med mer, kan medarbeideren inngå avtale med andre. Det er en forutsetning at slik avtale er bedre enn det tilbud TV 2 har framsatt. Originale tegninger beholder medarbeideren selv eiendomsretten til, dog slik at TV 2 - der det av praktiske grunner er nødvendig - kan kreve å beholde originalene i sitt arkiv så lenge TV 2 trenger dem for utnyttelsen av rettighetene. 5 Vederlag Med de unntak som følger nedenfor er alle rettigheter som overdras TV 2 ved denne avtale godtgjort ved den samlede årsinntekt medarbeideren mottar. Partene er likevel enige om at medarbeiderne skal ha et årlig vederlag på kr for den videreutnyttelse som skjer i TV 2s egen regi, se avtalens punkt 2 A. Partene er dessuten enige om at opphavsmennene skal ha et årlig vederlag knyttet til TV 2s inntekter ved overdragelse av verk til tredjepart. Vederlagets størrelse avtales i de sentrale forhandlingene, etter at TV 2 har fremlagt oversikt over de inntekter som er generert ved overdragelse til tredjepart. Partene har ved årets forhandlinger fastsatt vederlaget til kr Dersom salg av verk fører til slike store inntekter for TV 2 at medarbeiderens opphavsrettsvederlag etter bestemmelsene foran blir urimelig liten, har medarbeiderne krav på ytterligere vederlag. Vederlaget kan enten gis som et engangsbeløp eller som en forhøyelse av det personlige tillegget. Forhandlingene føres mellom de lokale parter. Dersom de lokale parter ikke blir enige, fastsettes vederlaget av en uavhengig person som de sentrale parter oppnevner i fellesskap. 6 Informasjon Partene er enige om at videreutnyttelse av verkene skal fremme en fornuftig forvaltning av begge parters økonomiske interesser. De tillitsvalgte har rett til innsyn i alle forhold - herunder avtaler inngått mellom TV 2 og tredjepart - som knytter seg til bruken av verkene som faller inn under avtalen, og om den kommersielle virksomheten som er bygget på disse. * 18

19 6. TV 2 Interaktiv (Nettavisen) 22 Opphavsrett 1. Definisjoner Med "verk" menes i denne overenskomst åndsverk i åndsverklovens forstand. Hvor ikke annet uttrykkelig er sagt eller fremgår av sammenhengen omfattes også nærstående rettigheter. Med "stoff" menes tekst, bilder, film, lyd, illustrasjoner, grafikk, multimediale- og interaktive elementer og lignende. 2 Rettighetsomfanget Med de begrensninger og vilkår som følger av denne avtale overdras rettighetene til disse verk - gjennom arbeidsavtalen og denne overenskomst - til TV 2 Interaktiv. For dataprogrammer og applikasjoner som utvikles for TV 2 Interaktiv gjelder åndsverklovens 39 g. Dette er TV 2 Interaktivs eiendom og faller således utenfor begrepet verk i det nedenstående. Dette kan ikke tas med ut av bedriften uten uttrykkelig avtale med TV 2 Interaktiv. A Utnyttelse i TV 2 Interaktivs egen regi TV 2 Interaktiv har blant annet rett til: å benytte verket (eller deler av det som for eksempel utsnitt, enkeltbilder og lignende) for publisering på selskapets og/eller TV 2s internettsider og andre produkter som distribueres analogt eller digitalt via eter, digitale bakke- eller andre nett, kabel, bredbånd og satellitt, TV, tekst-tv, storskjermer og radio, i kinofilm, videogram, fonogram og lignende, via telefon/mobiltelefon og håndholdte datamaskiner (PDA). å endre verket, jfr. dog åndsverkloven 3, å produsere, fremstille, vise og spre film eller multimediaverk om eller basert på TV 2 Interaktivs produksjon hvori verket inngår, å gjenbruke verket i sin virksomhet, å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten fra elektroniske databaser (on-demand tjenester) å videreformidle verk som presseklipp i analog og digital form (jf punkt C) å utnytte verk i bokform, se dog punkt 4 nedenfor om medarbeidernes restrett. TV 2 Interaktiv kan dessuten - under særlig iakttakelse av bestemmelsene i denne paragrafs punkt 3 - utnytte verket også utenfor TV 2 Interaktivs produksjon, blant annet ved å fremstille, vise og spre eksemplar av verket, for eksempel ved å lage kart, dataprogram, spill, figurer, dukker for alminnelig salg. Medarbeideren kan ikke si opp eller ta tilbake rettigheter fordi de ikke utnyttes eller er uutnyttet av TV 2 Interaktiv. Det forutsettes imidlertid at TV 2 Interaktiv i enkelttilfeller, hvor selskapet finner det rimelig, kan og vil tilbakeføre rettigheter. B Overdragelse til andre TV 2 Interaktiv har rett til å overlate forannevnte rettigheter helt eller delvis til andre, dog slik at videresalg forutsettes å skje direkte fra TV 2 Interaktiv eller betinget av TV 2 Interaktiv samtykke i hvert enkelt tilfelle. Merknad: Hvor verk originalt er produsert på oppdrag av eller for publisering gjennom medier utenfor 19

20 TV 2 Interaktiv as og hvor verket ikke publiseres i regi av TV 2 Interaktiv as gjelder ikke kravet om samtykke i hvert enkelt tilfelle. Ved overdragelse mellom TV 2 Interaktiv og tredjepart - herunder også selskaper som TV 2 Interaktiv helt eller delvis eier og andre selskaper i TV 2 -konsernet - skal det inngås skriftlig avtale, hvor det bl.a. skal fremgå klart hvilke konkrete utnyttelsesrettigheter som er overdratt. C Formidling av digitale medieklipp TV 2 Interaktiv kan enten alene eller i samarbeid med tredjepart (klippbyrå eller andre utgivere/ TV-selskaper/ organisasjoner - heretter kalt tilbyderen), formidle redaksjonelt stoff i elektronisk form til intern bruk hos kunder, som for eksempel undervisningsinstitusjoner, organisasjoner, bedrifter, forvaltningsorganer og privatpersoner. Tilbyderen har ikke rett til annen ekstern eller intern bruk av stoffet enn det som er nødvendig for å distribuere medieklippene til sine kunder. Tilbyderen skal sikre at kundene overholder sine forpliktelser i henhold til denne avtale og avtale mellom bedriften og tilbyderen. Kunden får rett til elektronisk lagring og tilgjengeliggjøring av redaksjonelt stoff innenfor egen virksomhet. Stoffet kan hentes frem på dataskjermer i virksomhetens interne nettverk. Stoffet kan ikke utgis i trykte eller elektroniske publikasjoner uten særskilt avtale med utgiver og rettighetshaver. Stoff kan heller ikke selges eller på annen måte videreformidles til eller gjøres tilgjengelig for andre uten særskilt avtale med TV 2 Interaktiv og rettighetshaver. Kunden er ansvarlig for at de som har tilgang på stoffet overholder bestemmelser gitt i denne avtale eller i avtale med bedriften/tilbyder. Redaksjonelt stoff skal ikke nyttes i reklame- eller markedsføringsøyemed, jf. denne avtales punkt 3.3 om reklame. Norsk Journalistlag og redaksjonsklubben gis innsyn i avtaler som inngås mellom bedriften og det selskap som skal forvalte rettighetene etter denne avtale. Videre skal NJ og redaksjonsklubben orienteres om tjenestens utvikling og andre forhold av betydning. NJ/redaksjonsklubben skal enten selv eller ved fullmektig kunne kontrollere at brukere overholder disse bestemmelser. 3 Vern av opphavsmannens ideelle rettigheter 3.1 Navngivelse og vern mot krenkende bruk All utnyttelse skal skje på en måte og i en sammenheng som ikke er krenkende for opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart. Opphavsmannen skal alltid navngis i samsvar med god skikk. 3.2 Opplysningsplikt Uavhengig av hvilke medier verkene publiseres i, skal det opplyses om åndsverklovens bestemmelser om vern av opphavsmannens ideelle interesser. Det skal videre opplyses om de begrensninger som gjelder for bruk av verkene, herunder at bruker bare kan kopiere publisert stoff til privat bruk og at ytterligere eksemplarfremstilling eller fremføring ikke kan skje uten avtale. 3.3 Utnyttelse i reklame Utnyttelse av journalistisk stoff i reklame for produkter eller tjenester som ikke vedrører TV 2 Interaktivs redaksjonelle virksomhet eller publikasjoner som publiseres etter avtale med TV 2 Interaktiv, må ikke undergrave den journalistiske integritet. Videresalg av materiale som viser en eller flere medarbeidere, kan bare skje etter samtykke fra de berørte. Reklamebruk må ikke skje på en måte som kan virke krenkende på medarbeiderne eller andre som er avbildet eller omtalt. 20

Ved overenskomstrevisjonen 2006 for overenskomstområde 6, NRK AS

Ved overenskomstrevisjonen 2006 for overenskomstområde 6, NRK AS MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-045 YS NAVO på den ene side og ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO på den annen side Ved overenskomstrevisjonen 2006 for overenskomstområde 6, NRK AS 1. Økonomi A. Det gis et

Detaljer

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA 1. Parter og partsforhold Parter i denne avtale er medieselskaper i Polaris Media ASA, som fremgår av vedlegg 1 i

Detaljer

- avtale nr. 101 Internett. DnF og NBU Radio, Fjernsyn og

- avtale nr. 101 Internett. DnF og NBU Radio, Fjernsyn og - avtale nr. 101 Internett DnF og NBU Radio, Fjernsyn og 2 101 1 Avtalens omfang 1.1 Denne avtalen regulerer vilkårene for Norsk rikskringkastings (NRK) bruk av verk skapt av medlemmer av Den norske Forfatterforening

Detaljer

Lov og rett på Internett for slektsforskere

Lov og rett på Internett for slektsforskere Lov og rett på Internett for slektsforskere Tone Eli Moseid DIS-Nedre Romerike medlemsmøte Skedsmokorset 21. September 2010 1 Lov og rett på internett Hva er opphavsrett? Hva er et åndsverk? Opphavsmannens

Detaljer

NORMALKONTRAKT. for oversettelser

NORMALKONTRAKT. for oversettelser NORMALKONTRAKT for oversettelser I henhold til omstående avtale om normalkontrakt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening

Detaljer

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Kirkenes 3. desember 2013 Kristine Farstadvoll, juridisk rådgiver BONO Hva skal vi snakke om? Opphavsrett og fotografier Motivbeskyttelse - Retten til eget

Detaljer

En liten rød bok om opphavsretten

En liten rød bok om opphavsretten Dette skal du vite ved bestilling av et fotografisk arbeid En liten rød bok om opphavsretten Fotografiet er beskyttet i åndsverkloven Unngå problemer, gjør skriftlig avtale! Definisjoner Fotografiet er

Detaljer

Opphavsmannens beføyelser

Opphavsmannens beføyelser Opphavsmannens beføyelser Opphavsrettens innhold Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK Utgangspunkt Opphavsretten er en rent juridisk konstruksjon, som ikke korresponderer med noe faktisk herredømme

Detaljer

kapittel 3 offentlige dokumenter... 76

kapittel 3 offentlige dokumenter... 76 7 Innhold forord... 5 kapittel 1 innledning... 13 1.1 Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket... 13 1.2 Hvorfor opphavsrett?... 16 1.3 Litt historie marked, teknologi og opphavsrettens utvikling...

Detaljer

Journalistavtale NJ P5

Journalistavtale NJ P5 Journalistavtale NJ P5 2014-2016 Journalistavtale P5 Radio Halve Norge 2012 2014 JOURNALISTAVTALEN av 2012 mellom P5 RADIO HALVE NORGE AS og NORSK JOURNALISTLAG (NJ) forsåvidt angår redaksjonelle medarbeidere

Detaljer

AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING. Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom.?? (Kringkasteren) Gramo

AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING. Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom.?? (Kringkasteren) Gramo AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom?? (Kringkasteren) og Gramo vederlag for bruk av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner

Detaljer

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Opphavsrettsforeningen 24. april 2014 Forfatteren og leder i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen, Advokat i Den norske Forleggerforening Mathias Lilleengen

Detaljer

Journalistavtale MBL ukepresse 2012-2014

Journalistavtale MBL ukepresse 2012-2014 Journalistavtale MBL ukepresse 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere A. Denne overenskomst skal omfatte redaksjonelle medarbeidere i MBL's medlemsbedrifter innen ukepresse/magasin

Detaljer

FORLAGSAVTALE. (heretter kalt Opphavsmannen) Opphavsmannens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: Forlagets adresse og organisasjonsnummer:

FORLAGSAVTALE. (heretter kalt Opphavsmannen) Opphavsmannens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: Forlagets adresse og organisasjonsnummer: FORLAGSAVTALE MELLOM (heretter kalt Opphavsmannen) Opphavsmannens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (heretter kalt Forlaget) Forlagets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 1 Denne standardavtalen

Detaljer

NORSK RIKSKRINGKASTING AS 102 RADIO OG FJERNSYN 1 A V T A L E R AVTALE. mellom. NORSK RIKSKRINGKASTING AS (nedenfor kalt NRK)

NORSK RIKSKRINGKASTING AS 102 RADIO OG FJERNSYN 1 A V T A L E R AVTALE. mellom. NORSK RIKSKRINGKASTING AS (nedenfor kalt NRK) NORSK RIKSKRINGKASTING AS 102 RADIO OG FJERNSYN 1 AVTALE mellom NORSK RIKSKRINGKASTING AS (nedenfor kalt NRK) og NORSK OVERSETTERFORENING (nedenfor kalt NO) om bruk av oversatt prosa og lyrikk. TIDLIGERE

Detaljer

Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014

Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014 Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Denne overenskomst omfatter alle ansatte som utfører redaksjonelt arbeid i bedriften.

Detaljer

Opphavsmannens beføyelser

Opphavsmannens beføyelser Opphavsmannens beføyelser Opphavsrettens innhold Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK Utgangspunkt Opphavsretten er en rent juridisk konstruksjon, som ikke korresponderer med noe faktisk herredømme

Detaljer

Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Dato: 7. april 2015. Kopinoravtalen

Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Dato: 7. april 2015. Kopinoravtalen Kopinoravtalen KA har forlenget den sentrale avtale med Kopinor om kopiering i Den norske kirke. De som har sluttet seg til avtalen kan kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor de rammer som

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER

NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER NORMALKONTRAKT FOR OVERSETTELSER Mellom og....... (oversetter).... (forlag) er det inngått kontrakt om oversettelse av verket..... (forfatter og tittel) fra....... til... Oversettelsen skal basere seg

Detaljer

Journalistavtale for ukepresse NHO/MBL og NJ

Journalistavtale for ukepresse NHO/MBL og NJ Lasse Engeland (t.v) og Hanne Kathrine Bratholt (t.h) fra Se og Hør i fotoshoot og intervju med Stian Blipp i forbindelse med produksjon av årets best kledde-spesial. Foto: Per Ervland Journalistavtale

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Komponistforening og NOPA

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. mellom. Norwaco på den ene siden og

TILLEGGSAVTALE. mellom. Norwaco på den ene siden og TILLEGGSAVTALE mellom Norwaco på den ene siden og -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kommune/fylkeskommune (heretter kalt Lisenstaker)

Detaljer

ARBEIDSTAKERS OPPHAVSRETT. John S. Gulbrandsen advokat

ARBEIDSTAKERS OPPHAVSRETT. John S. Gulbrandsen advokat ARBEIDSTAKERS OPPHAVSRETT John S. Gulbrandsen advokat UTGANGSPUNKTET FOR EIERSKAPET Åndsverksloven 1 Den som skaper et åndsverk Designloven 1 Den som har frembrakt en design Patentloven 1 Den som har gjort

Detaljer

INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN

INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN 1 INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN ved Eva Sevaldson Denne artikkelen er en innføring i de mest grunnleggende begrepene i åndsverkloven. Den gir en kortfattet redegjørelse for de viktigste prinsippene og hvordan

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Alle ansatte redaksjonelle medarbeidere (herunder journalister, pressefotografer, redaksjonelle

Detaljer

DT *D kr *D kr *DT *H *HKL

DT *D kr *D kr *DT *H *HKL VEDLEGG 1 OVERSIKT OVER GJELDENDE GODKJENTE FUNKSJONER VED SKOGBRUKSPLANLEGGING BESTANDSVOLUMFUNKSJONER Funksjoner basert på relaskoptakst: Gran, hele landet uten Vestlandet (Næsset): V = 0,6031*G 0,9905

Detaljer

Journalistavtalen for digitale medier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag

Journalistavtalen for digitale medier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag Journalistavtalen for digitale medier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 479 Utløp 31.03.2010 2

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norske Dramatikeres Forbund (NDF) på vegne av

Rammeavtale. mellom. Norske Dramatikeres Forbund (NDF) på vegne av Rammeavtale mellom Norske Dramatikeres Forbund (NDF) på vegne av Den Norske Forfatterforening Norske Barne og Ungdomsbokforfattere Norske Dramatikeres Forbund og Norske film og tv produsenters forening

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Forlagsavtale om samleverk

Forlagsavtale om samleverk Forlagsavtale om samleverk I forbindelse med at... (forlag) skal utgi samleverket... er det mellom...(nedenfor kalt forlaget) og... (nedenfor kalt forfatteren) inngått følgende avtale: 1. Avtalens gjenstand

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer

AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.

AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr. AVTALE OM ENGASJEMENT Mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren og Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Produsenten i tilknytning til produksjonen av Filmens/produksjonens

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN Kirke- og Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2003 Deres ref.: 2003/1372/ ME/ME1 CBU: elt E-post til: asap@kkd.dep.no HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

IPTV og beskyttelse av rettigheter

IPTV og beskyttelse av rettigheter IPTV og beskyttelse av rettigheter Telecom Line 19.-21. mai 2010 Advokatfirmaet Selmer DA Hva er IPTV? Digital leveranse av TV-sendinger, Video-on-Demand, spilltjenester, e-posttjenester mv. til en lukket

Detaljer

PROTOKOLL. Overenskomstrevisjonen 2006 for overenskomstområde 6 (NRK AS)

PROTOKOLL. Overenskomstrevisjonen 2006 for overenskomstområde 6 (NRK AS) PROTOKOLL Overenskomstrevisjonen 2006 for overenskomstområde 6 (NRK AS) År 2006, den 15. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen NA VO og Landsorganisasjonen i Norge vilo Stat

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no)

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) Resultater av oppdragsforskningsforskning kan være Tekster (utredninger/ rapporter) Illustrasjoner,

Detaljer

NORMALKONTRAKT SKJØNNLITTERATUR

NORMALKONTRAKT SKJØNNLITTERATUR NORMALKONTRAKT SKJØNNLITTERATUR for følgende verk: [Tittel] A. Første utgave utgis i et opplag på...eksemplarer. Av dette er. frieksemplarer. B. Forfatterens royalty er:.. % C. Forfatterens forskudd (minstehonorar)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO RINF Hvem har opphavsrett? Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK

UNIVERSITETET I OSLO RINF Hvem har opphavsrett?  Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK RINF 1200 Hvem har opphavsrett? Hvem har opphavsrett? Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket Opphavsretten oppstår hos den eller de som yter den skapende innsats Originær opphavsmann Andre

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

AVTALE OM ENGASJEMENT. mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.

AVTALE OM ENGASJEMENT. mellom. Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren. Navn/Selskap: Org.nr.: Adr. AVTALE OM ENGASJEMENT mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekommune: Kontonr.: heretter kalt Medarbeideren og Navn/Selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Produsenten i tilknytning til produksjonen av Filmens/produksjonens

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/706 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/77/EU. av 27.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/706 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/77/EU. av 27. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/706 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/77/EU 2017/EØS/51/81 av 27. september 2011 om endring av direktiv 2006/116/EF om vernetiden for

Detaljer

Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING

Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING Bilag 1 STANDARDKONTRAKT UTARBEIDET AV NORSK FILMFORBUND OG NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING FOR ENGASJEMENT I ENKELTSTÅENDE SPILLEFILMPRODUKSJON Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

Opphavsrett og beslektede rettigheter. Stine Helén Pettersen

Opphavsrett og beslektede rettigheter. Stine Helén Pettersen Opphavsrett og beslektede rettigheter Stine Helén Pettersen shp@binghodneland.no Læringskrav Emnet tar for seg grunnleggende opphavsrett knyttet til digitale medier. Det omfatter hovedtrekk i hva som er

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Rammeavtale Norsk lyd blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Norsk Skuespillerforbund (heretter kalt NSF) Welhavens gate 1 0166 Oslo 1. Avtalens formål

Detaljer

Hans Marius Graasvold, Eirik Dj0nne, Jon Bing. Norsk skribentrett. Universitetsforlaget

Hans Marius Graasvold, Eirik Dj0nne, Jon Bing. Norsk skribentrett. Universitetsforlaget Hans Marius Graasvold, Eirik Dj0nne, Jon Bing Norsk skribentrett Universitetsforlaget Innhold Forord 7 Kapittel 1 Forlagsavtalen i fugleperspektiv 15 1.1 Forlagsavtalens rettslige grunnlag 15 1.1.1 Opprinnelsen

Detaljer

Rettigheter mitt, ditt, deres materiale. Øystein Flagstad, advokat/partner i Grette

Rettigheter mitt, ditt, deres materiale. Øystein Flagstad, advokat/partner i Grette Rettigheter mitt, ditt, deres materiale Øystein Flagstad, advokat/partner i Grette Hva er festivalpromo? Film som skal promotere festival Aftermovie Promo for neste års festival Grense mot nyhetsreportasje/konsertanmeldelse/private

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Avtale. mellom. Norske Dramatikeres Forbund (NDF) Den norske Forfatterforening (DnF) Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU)

Avtale. mellom. Norske Dramatikeres Forbund (NDF) Den norske Forfatterforening (DnF) Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) Avtale mellom Norske Dramatikeres Forbund (NDF) Den norske Forfatterforening (DnF) Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) og Norske film- og tv-produsenters forening (NFTVPF) om regulering av rettigheter

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

OPPHAVSRETT HØST 2010

OPPHAVSRETT HØST 2010 OPPHAVSRETT HØST 2010 Hva slags lovlig bruk av åndsverk kan allmennheten gjøre? Opphavsrettens avgrensning: låneregler åvl. kap. 2 Advokat Rune Opdahl OVERSIKT OVER AVGRENSING AV OPPHAVSRETTEN 2 AVGRENSNINGENES

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT AVTALE OM PUBLISERING AV BACHELOR /MASTEROPPGAVE/ STØRRE STUDENTOPPGAVER (NEDENFOR KALT OPPGAVE) INNGÅTT MELLOM NTNU i GJØVIK (NEDENFOR KALT NTNU) OG STUDENT(ENE):

Detaljer

Vårt innspill vil i all hovedsak omhandle opphavsretten og dens betydning for økonomien til de visuelle kunstnerne.

Vårt innspill vil i all hovedsak omhandle opphavsretten og dens betydning for økonomien til de visuelle kunstnerne. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo V/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein Sendt på e-post til postmottak@kud.dep.no Deres ref. 14/2284 Oslo, 1. oktober 2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

Detaljer

Forlagsavtale (leksikalske verk)

Forlagsavtale (leksikalske verk) Forlagsavtale (leksikalske verk) I forbindelse med at.. (forlag) skal utgi. er det mellom... (nedenfor kalt forlaget) og. (nedenfor kalt forfatteren) inngått følgende avtale: 1 Avtalens gjenstand og omfang

Detaljer

Rammeavtale. mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag. vedrørende frilansoppdrag (2005 2007)

Rammeavtale. mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag. vedrørende frilansoppdrag (2005 2007) Rammeavtale mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag vedrørende frilansoppdrag (2005 2007) 1 Avtalens virkeområde- definisjoner Avtalen regulerer kjøp av frilanstjenester fra frilansere - selvstendige næringsdrivende

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

TOLKNING OG LEMPING AV OPPHAVSRETTSAVTALER

TOLKNING OG LEMPING AV OPPHAVSRETTSAVTALER TOLKNING OG LEMPING AV OPPHAVSRETTSAVTALER Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord 23. mars 2012 Lars G. Norheim Advokat, dr. juris Oversikt I INNLEDNING II TOLKING III LEMPING IV BETYDNING FOR KONTRAKTSUTFORMINGEN

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler.

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler. NOTAT Til: Arbeidsutvalget Fra: Gunhild Mohn Dato: 25.04.2014 Saksnummer: 14-274 Retningslinjer for bruk av vederlagsmidler NJ bruker i dag vederlagsmidler hovedsakelig på IJ, NJs reisestipend, journalistfaglige

Detaljer

vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og etermedier.

vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og etermedier. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-0056 mellom NORSK JOURNALISTLAG på den ene side og MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen,

Detaljer

Ny åndsverklov status, utfordringer og muligheter

Ny åndsverklov status, utfordringer og muligheter Ny åndsverklov status, utfordringer og muligheter Constance Ursin Det nasjonale museumsmøtet i Molde, 16. september 2016 Det jeg skal snakke om Et kjapt grunnkurs i åndsverkloven Oversikt over forslaget

Detaljer

!"#!$%&'%$$('&)*!'!#+,%*-./%0%#%,.#1(*1!##%*& (2&3*()4,.5(0.%06%#&.('&+,,%&%*&'%)$%'&!"&0#(&

!#!$%&'%$$('&)*!'!#+,%*-./%0%#%,.#1(*1!##%*& (2&3*()4,.5(0.%06%#&.('&+,,%&%*&'%)$%'&!&0#(& !#!$%&'%$$('&)*!'!#+,%*-./%0%#%,.#1(*1!##%*& (2&3*()4,.5(0.%06%#&.('&+,,%&%*&'%)$%'&!&0#(& 1) AVTALENS PARTNERE Dette er en avtale mellom (dramatiker/scenetekstforfatter/e) og.. (produksjonsenhet v/ produsent)

Detaljer

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer:

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: LISENSAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 Denne avtalestandarden er utarbeidet av GramArt

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Rammeavtale mellom Den norske Forleggerforening og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) RAMMEAVTALE

Rammeavtale mellom Den norske Forleggerforening og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) RAMMEAVTALE RAMMEAVTALE Mellom Den norske Forleggerforening (DnF) og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) 14.01.99 Kapittel I. Formål og omfang 1. Denne avtalen regulerer

Detaljer

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Debbie Rønning Dro@patentstyret.no 24. april 2009 Patentstyret Arbeidstakeroppfinnelse Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere av

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Arnfinn Christensen og Lasse Biørnstad i forskning.no sin redaksjon Foto: Ida Kvittingen. Journalistavtale for digitale medier NHO/MBL og NJ

Arnfinn Christensen og Lasse Biørnstad i forskning.no sin redaksjon Foto: Ida Kvittingen. Journalistavtale for digitale medier NHO/MBL og NJ Arnfinn Christensen og Lasse Biørnstad i forskning.no sin redaksjon Foto: Ida Kvittingen Journalistavtale for digitale medier NHO/MBL og NJ 1.4.2014 31.3.2016 55 Journalistavtale for digitale medier mellom

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen: Høringsutkast til ny åndsverklov

Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen: Høringsutkast til ny åndsverklov Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen: Høringsutkast til ny åndsverklov Forum for rettsinformatikk, 8. september 2016 Professor Ole-Andreas Rognstad Temaer 1. Høringsutkastets formål. Forholdet

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING (PF) NORSK SKUESPILLERFORBUND (NSF) VEDRØRENDE

OVERENSKOMST MELLOM NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING (PF) NORSK SKUESPILLERFORBUND (NSF) VEDRØRENDE OVERENSKOMST MELLOM NORSKE FILM- OG TV- PRODUSENTERS FORENING (PF) OG NORSK SKUESPILLERFORBUND (NSF) VEDRØRENDE PRODUKSJON OG TILGJENGELIGGJØRING AV REKLAMEFILM 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1. Avtaleparter

Detaljer

Alexander Klanderud og Espen Fiveland på nyhetsdesken i TV 2 i Oslo. Foto: Kristian Ervik. Journalistavtale for etermedier NHO/MBL og NJ

Alexander Klanderud og Espen Fiveland på nyhetsdesken i TV 2 i Oslo. Foto: Kristian Ervik. Journalistavtale for etermedier NHO/MBL og NJ Alexander Klanderud og Espen Fiveland på nyhetsdesken i TV 2 i Oslo. Foto: Kristian Ervik. Journalistavtale for etermedier NHO/MBL og NJ 1.4.2014 31.3.2016 55 Journalistavtale for etermedier mellom Næringslivets

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom

Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom for følgende verk: A. Første utgave utgis i et opplag på minst... eksemplarer. Opplaget kan fritt justeres opp av forlaget, men bare nedjusteres med

Detaljer

3. Midlertidig og fast ansatte skal likebehandles når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

3. Midlertidig og fast ansatte skal likebehandles når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Journalistavtale MBL etermedier 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Alle ansatte redaksjonelle medarbeidere (herunder journalister, fotografer, redigerere og

Detaljer

Åndsverkloven m.m Ot.prp.nr.15 (1994 1995) (endringslov)

Åndsverkloven m.m Ot.prp.nr.15 (1994 1995) (endringslov) Åndsverkloven m.m Ot.prp.nr.15 (1994 1995) (endringslov) Til 38b lov-1961-05-12-2- 38b (Åvl) Første ledd første punktum inneholder en ny bestemmelse som tillegger organisasjon som etter utkastets 38 a

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Åndsverkloven beskytter opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom åndsverkloven lov om opphavsrett

Detaljer

SNGD har intet ansvar for rettslige eller faktiske mangler knyttet til immaterielle rettigheter, herunder programvare og lisenser.

SNGD har intet ansvar for rettslige eller faktiske mangler knyttet til immaterielle rettigheter, herunder programvare og lisenser. ALMINNELIGE BETINGELSER for salg av maskiner og utstyr (sist oppdatert 1.oktober 2018). Bakgrunn og anvendelse 1 Store Norske Gruvedrift AS ("SNGD") arbeider med å avvikle sin kullgruvevirksomhet i Svea

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Dato LOV-1990-06-15-27 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I Nr.

Detaljer

Prinsipp og regler for bruk av bilder. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com

Prinsipp og regler for bruk av bilder. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Prinsipp og regler for bruk av bilder Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Opphavsrett Opphavsretten gir skaperen av et åndsverk en tids- begrenset enerett til å utnytte verket. Med å utnytte verket menes

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet forslag til ny åndsverklov

Høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet forslag til ny åndsverklov Høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet forslag til ny åndsverklov Universitets- og høgskolerådet (UHR) har mottatt høringsbrev fra Kulturdepartementet (KUD) med forslag til ny åndsverklov,

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening Journalistavtale for ukepresse mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side 1.7.2018 30.6.2020 (Oppdatert etter mellomoppgjøret

Detaljer

Journalistavtalen for etermedier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for etermedier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for etermedier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 484 Utløp 31.03.2012 2 Innhold

Detaljer

UTDRAG FRA NIFs LOV KAPITTEL 13 OG 14 MARKEDS- OG RETTIGHETSBESTEMMELSER

UTDRAG FRA NIFs LOV KAPITTEL 13 OG 14 MARKEDS- OG RETTIGHETSBESTEMMELSER UTDRAG FRA NIFs LOV KAPITTEL 13 OG 14 MARKEDS- OG RETTIGHETSBESTEMMELSER KAPITTEL 13 AVTALER OG SAMARBEID MELLOM IDRETTENS ORGANISASJONSLEDD OG NÆRINGSLIVET 13-1 Formål Formålet med bestemmelsene i dette

Detaljer

ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr.

ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr. ARBEIDSAVTALE nr 53/10 Denne arbeidsavtalen (heretter Avtalen) er inngått den 21.12.2010 [mellom ] OÜ VIKTORIA KINNISVARA, reg. nr (org.nr.) 11524410, forretningsadresse Papuniidu 5, Pärnu, (heretter Arbeidsgiver

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening Medielønn Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 03.01.2014 bruk-1a.doc MEDIELØNN Veiledning for

Detaljer