Rammeavtale. mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag. vedrørende frilansoppdrag ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale. mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag. vedrørende frilansoppdrag (2005 2007)"

Transkript

1 Rammeavtale mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag vedrørende frilansoppdrag ( ) 1 Avtalens virkeområde- definisjoner Avtalen regulerer kjøp av frilanstjenester fra frilansere - selvstendige næringsdrivende (dog ikke selskaper utover enmannsselskaper) og oppdragstakere - som er medlem av Norsk Journalistlag, når det utføres oppdrag som ENG-fotograf, ENG-lydtekniker, redigerer og innslagsprodusent. Avtalen omfatter ikke midlertidige tilsettinger eller vikariater som reguleres i henhold til lov/avtaleverk. Dersom frilanseren overgår til arbeidstakerposisjon eller inngår tilleggsavtaler om slikt arbeid (f.eks. vikariater), skal arbeidsforholdet reguleres i egen avtale i samsvar med tariffavtalen mellom NJ og TV 2. Dersom frilanseren ikke er registrert som selvstendig næringsdrivende, plikter vedkommende å opplyse om dette før avtale blir inngått. Frilansere opparbeider seg ingen rett til senere fast tilsetting i TV 2. 2 Inngåelse av individuelle avtaler Før oppdraget igangsettes skal det foreligge en avtale mellom TV 2 og frilanseren om oppdragets art/innhold, varighet, godtgjøring (jfr. 4) og utbetalingsordning. Det er utarbeidet standardiserte avtaleskjemaer som kan benyttes ved inngåelse av avtale. Avtaleskjemaer) følger som vedlegg til denne rammeavtale og senere endringer i dette forelegges NJ til uttalelse før det tas i bruk. Levering Dersom annet ikke er avtalt mellom TV 2 og frilanseren skal all levering skje til TV 2 AS på oppdragsgivers adresse, enten fysisk eller gjennom filoverføring hvis det er avtalt. 3 Forsinkelse/mangel og endring av leveransen Om frilanseren ikke kan overholde den inngått avtale, skal TV 2 umiddelbart underrettes om årsaken til dette og antatte virkninger. Ved mislighold fra frilanserens side kan TV 2 si opp avtalen med minst 14 dagers varsel, kreve prisavslag inntil det hele honorar, eventuelt tilbakebetaling av allerede utbetalt honorar. Krav om erstatning kan gjøres gjeldende etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Ved vesentlig mislighold kan TV 2 heve avtalen. Før heving, erstatning eller prisavslag kreves, skal frilanseren om det er mulig og det kan skje uten vesentlig ulempe for TV 2, gis anledning til å rette/utbedre mangel. Dersom TV 2 ønsker å påberope misligholdet, skal frilanseren ha beskjed så raskt som mulig. 1

2 Dersom et oppdrag på grunn av uforutsette omstendigheter blir vesentlig mer tyngende enn forutsatt, er partene enige om at det skal skje en revisjon ved at ny honoraravtale inngås så tidlig som mulig, senest ved ferdigstillelsen av ytelsen. Frilanseren plikter å underrette TV 2 så tidlig som mulig hvis ovenstående inntrer. Oppdrag kan fra TV 2s side avbrytes med rimelig varsel. Dersom TV 2 endrer oppdraget eller kansellerer det uten at annet tilsvarende oppdrag kan tilbys til erstatning, skal frilanseren ha en rimelig godtgjørelse for det arbeid som er nedlagt. I tillegg skal det dersom oppdraget avbrytes/endres med mindre enn 14 dagers varsel ytes en rimelig kompensasjon for det dokumenterte inntektstap frilanseren har fått som følge av at avtalen med TV 2 er bortfalt eller redusert. Også frilanseren har plikt til å søke skaden begrenset. Krav om slik kompensasjon skal fremmes uten ugrunnet opphold, senest innen 14 dager etter den aktuelle leveransen skulle skjedd. Er endringen av vesentlig betydning for frilanseren kan frilanseren velge å fratre oppdraget eller kreve endret honorering. 4 Honorarbestemmelser Partene er enige om at det ved avtale om vederlag bl.a. skal tas hensyn til nivået i bransjen sett hen til de kvalifikasjoner oppdraget krever, særlige krav til kvalitet, varighet og omfang av leveransen (om det skal avtales kvantumsrabatt) samt eventuelle andre relevante omstendigheter som er til stede i forbindelse med oppdraget. Partene skal i de individuelle avtalene fastsette en utgangssats pr. vakt, eventuelt avtale en pris for hele leveransen. (Vakter skal normalt utgjøre 8,5 timer inklusiv spisetid). Partene er på denne bakgrunn enige om følgende: 1. Ved leveranse inn i etablerte turnusordninger med lengre daglig arbeidstid enn 8,5 timer, økes den avtalte dagsats tilsvarende. 2. For leveranser ut over 8,5 timer skal det beregnes et tillegg på 70 % per time ut over 8.5 timer dersom partene ikke på forhånd har avtalt eller uttrykkelig forutsatt en mer omfattende leveranse. Ved leveranse inn i etablerte turnusordninger med lengre daglig arbeidstid enn 8,5 timer beregnes tillegget først ved leveranse ut over turnusordningens arbeidstid, jfr. 1 ovenfor. 3. Dersom hele eller over 7 timer av leveransen faller mellom kl. 22 og skal det beregnes et tillegg på 17 %. 4. Dersom hele eller over 7 timer av leveransen Sportsvakt Søndag faller mellom og søndag til mandag skal det beregnes et tillegg på 17%. (Det utbetales i så fall ikke tillegg etter nr. 3). 5. Dersom hele eller over 7 timer av leveransen faller på følgende høytids- og helligdager: julaften etter klokken 13.00, 1. juledag, 1. nyttårsdag skal det beregnes et tillegg på kr per vakt. For arbeid på øvrige helligdager (2. juledag, 1. påskedag, skjærtorsdag, langfredag, 2

3 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, samt 1. og 17. mai) skal det beregnes et tillegg på kr. 500 per vakt. 6. Dersom det inngås avtale om en stand-by ordning, hvor oppdragstaker står disponibel for å levere tjenester på kort varsel (fremmøte innen en time etter mottatt varsel), skal det betales et garantert minstevederlag vederlag på kr per dag som kommer til utbetaling dersom arbeid ikke utføres. Utføres det arbeid betales regulært vederlag. Satsene angitt ovenfor gjelder næringsdrivende. Frilansere som ikke fakturerer skal ha et honorar som er 80 % av det som faktureres av næringsdrivende. Alle kronesatser er eksklusiv mva. Honorar skal normalt utbetales ved oppdragets avslutning, idet man dog tar i betraktning de utbetalingsrutiner som praktiseres i TV 2. Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje med 21 dagers betalingsfrist. Det vil ikke bli utbetalt noen form for honorar gjennom TV 2s lønnssystem. 5 Ytelser under sykdom Frilansere som er lønnsmottakere, og som har tilknytning til TV 2 for et angitt tidsrom, får ingen avkorting i den av et avtalt honorar som dekker en periode inntil folketrygdens arbeidsgiverperiode, hvis manglende oppfyllelse av oppdraget skyldes sykdom hos vedkommende. TV 2 må underrettes uten ugrunnet opphold dersom sykdom oppstår. TV 2 kan kreve at sykdom dokumenteres ved legeattest. 6 Ytelser under ferie For frilanser som ikke fakturerer utbetales 10,2 % tillegg for dekning av inaktivitet under normal ferietid. Tillegget utbetales etter det system som ferieloven baserer seg på. 7 Utgiftsdekning forsikring mv Utgiftsdekning Dersom TV 2 skal dekke frilanserens utgifter skal dette fastsettes i avtalen og godkjennes av TV 2 før utgiftene pådras. TV 2 vil i rimelig grad også dekke uforutsette utgifter. Dekning av uforutsette utgifter må søkes godkjent straks de oppstår. Godkjente reiseutgifter dekkes etter det til enhver tid gjeldende regulativ for statens tjenestemenn. Forsikring under reiser Ved avtalte reiseoppdrag betaler TV 2 - for frilansere som ikke fakturerer - dokumenterte kostnader til kjøp av ordinær reiseforsikring i den grad frilanseren ikke er dekket av TV 2s forsikringsordninger. Ved avtalte oppdrag i krigs- og risikoområder, skal frilanseren både oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende være dekket av de samme særlige forsikringsordninger som 3

4 gjelder for ansatte når de befinner seg på tilsvarende oppdrag(det vises til overenskomsten NJ TV ledd). Alle utgifter, utlegg, reiseutgifter mm., skal faktureres. For den som ikke fakturerer utbetales etter levering av reiseregning. 8 Opphavsrettigheter Rettighetene til verk beskyttet av åndsverkloven eller annen lovgivning og som frilanseren alene eller samme med andre - skaper i forbindelse med oppdraget, overdras til TV 2 på de vilkår og med de begrensninger som følger av de til enhver tid gjeldende bestemmelser om opphavsrett i overenskomst mellom TV 2 AS og NJ, jfr. dog merknad nedenfor. For denne rettighetsoverdragelse skal det gis et tillegg på 1 % av det avtalte honorar. TV 2 skal orientere frilanseren om sine rutiner for resirkulering/gjenbruk av lagringsmedier. Frilanser som ønsker at materiale skal lagres for eventuell senere bruk, skal skriftlig varsle TV 2 om dette. Partene skal avklare om stoffet skal lagres hos TV 2 eller om frilanseren selv skal ta hånd om materialet. Frilanseren skal, om det avtales at originaleksemplarer eller råfilm skal forbli i oppdragsgivers besittelse etter levering eller første gangs bruk, gis vederlagsfri tilgang til dette for å utnytte eventuelle gjenværende rettigheter. TV 2 plikter å varsle oppdragstakeren dersom originaleksemplar av denne typen materiale skal destrueres. Frilanserens ideelle rettigheter etter åndsverkloven skal overholdes. Frilanserens arbeid skal ikke utnyttes på en måte som er krenkende for dennes opphavsrettslige eller kunstneriske anseelse. Merknad: Denne avtale berører ikke frilanserens rett til gjennom sin organisasjon å innkreve kollektive vederlag gjennom opphavsrettsorganisasjonene Kopinor og Norwaco. 9 Konkurransebegrensninger Frilanseren skal levere bestilte oppdrag eksklusivt til oppdragsgiver. Frilanseren kan ikke uten avtale med TV 2, utføre oppdrag for andre samtidig med utførelsen av oppdragsgivers oppdrag. Frilanseren kan ikke uten avtale med TV 2, videredistribuere til eller benytte stoff produsert for oppdragsgiver i produksjon for konkurrerende virksomheter. Ubestilt materiale Oppdragstaker står fritt til å produsere annet materiale utover det som følger av grunnavtalen eller enkeltavtale mellom TV 2 og frilanseren. Dersom det ikke uttrykkelig er avtalt har TV 2 AS ikke noen fortrinnsrett eller førsterett til slikt stoff. Dersom ubestilt materiale tilbys oppdragsgiver, skal honorarforlangende angis. Det skal eventuelt også opplyses om stoffet er eller tenkes tilbudt andre. Oppdragsgiver plikter å gi underretning om stoffet aksepteres til publisering snarest mulig. Dersom oppdragstaker presenterer ferdig stoff eller ideer til redaksjonelle produkter, og oppdragsgiver ikke finner å kunne inngå avtale om kjøp/produksjon av stoffet, skal oppdragsgiver avholde seg fra å utnytte ideen eller frilanserens arbeid med denne. 4

5 Dersom man på et senere tidspunkt vil gjøre bruk av idé eller ubeskyttet stoff- og faktagrunnlag skal oppdragstakeren tilbys oppdraget eller en rimelig godtgjøring for stoff- og faktagrunnlag og/eller idé. Partene er enige om at innholdet i frilansernes avtaler og andre forhold knyttet til oppdragsforholdet skal behandles fortrolig. Likeledes skal frilanser bevare taushet om forhold av konkurransemessig eller av andre grunner sensitiv karakter samt forhold knyttet til de personer oppdragstaker får informasjon om. Avtalene vil dersom oppdragstaker er medlem av NJ på anmodning gjøres kjent for denne organisasjonen, lokalt og sentralt, dersom oppdragstakeren ikke motsetter seg dette. 10 Tvister Frilanseren kan ved eventuell tvist la seg bistå av tillitsvalgt fra redaksjonsklubben eller av rådgiver fra NJ. Eventuelle tvister om forståelsen av denne avtale kan TV 2 eller den aktuelle frilanser kreve forhandlet mellom NJ og TV 2 sentralt. På samme måte kan NJ eller TV 2 kreve tvister om forståelsen av denne avtalen drøftet mellom partene. Slike drøftinger skal være opptatt innen 14 dager etter at kravet er satt fram, dersom partene ikke er enige om noe annet. Oppnås ikke enighet kan hver av partene kreve tvisten brakt inn for voldgift til endelig avgjørelse. Voldgiftsnemnda skal bestå av en representant oppnevnt av hver av partene, i tillegg til en nøytral oppmann. Oppnås ikke enighet om nemndas nøytrale medlem, oppnevnes vedkommende av Riksmeglingsmannen. 11 Avtalens varighet - justering Avtalen trer i kraft fra undertegning og gjelder for to år. Hvis avtalen ikke blir sagt opp med tre måneders varsel før utløpstiden, løper den videre med samme oppsigelsesfrist. Før utløpet av første avtaleår (dato for undertegning av avtalen) kan hver av partene fremme krav om justering av veiledende satser / honorarprinsipper. Dersom partene ikke blir enige, kan begge parter si opp avtalen skriftlig med en måneds varsel. Oslo, den 2005 For TV 2 AS For Norsk Journalistlag 5

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Journalistavtale NJ P5

Journalistavtale NJ P5 Journalistavtale NJ P5 2014-2016 Journalistavtale P5 Radio Halve Norge 2012 2014 JOURNALISTAVTALEN av 2012 mellom P5 RADIO HALVE NORGE AS og NORSK JOURNALISTLAG (NJ) forsåvidt angår redaksjonelle medarbeidere

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014

Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014 Journalistavtale digitale medier MBL 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Denne overenskomst omfatter alle ansatte som utfører redaksjonelt arbeid i bedriften.

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Alle ansatte redaksjonelle medarbeidere (herunder journalister, pressefotografer, redaksjonelle

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Opphavsrettsavtaler mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiverorganisasjoner eller arbeidsgivermotparter

Opphavsrettsavtaler mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiverorganisasjoner eller arbeidsgivermotparter Opphavsrettsavtaler mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiverorganisasjoner eller arbeidsgivermotparter Nedenfor er en oversikt over tariffavtalenes bestemmelser om opphavsrett. Avtalen mellom NJ og MBLs

Detaljer

Standardkontrakt for oppdragsforskning

Standardkontrakt for oppdragsforskning Standardkontrakt for oppdragsforskning Kunnskapsdepartementet, 29. juni 2006. Innholdsfortegnelse 1. Parter.2 2. Oppdraget...3 3. Underoppdrag...4 4. Betaling, regnskapsføring og budsjett..5 5. Valg av

Detaljer

3. Midlertidig og fast ansatte skal likebehandles når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

3. Midlertidig og fast ansatte skal likebehandles når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Journalistavtale MBL etermedier 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Alle ansatte redaksjonelle medarbeidere (herunder journalister, fotografer, redigerere og

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Oppdragsgiver er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer og/eller tjenester

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Rammeavtale mellom Den norske Forleggerforening og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) RAMMEAVTALE

Rammeavtale mellom Den norske Forleggerforening og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) RAMMEAVTALE RAMMEAVTALE Mellom Den norske Forleggerforening (DnF) og Norske Billedkunstnere (NBK) og GRAFILL (Norske grafiske designere og illustratører) 14.01.99 Kapittel I. Formål og omfang 1. Denne avtalen regulerer

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Overenskomst Virke/ Norges Farmaceutiske Forening

Overenskomst Virke/ Norges Farmaceutiske Forening Hovedorganisasjonen Virke og Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 Overenskomst Virke/ Norges Farmaceutiske Forening OVERENSKOMST 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer