182 siller, Kr. 25,00 hh.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "182 siller, Kr. 25,00 hh."

Transkript

1 BOKMELDINGER For IJmel og EVfl"gelicl. FcslSkrih Iii :\Iagnc Solheim p;l 60-andagcn. elgin :t\' Dell :\:ol"l"kc Israclsmisjon. 182 siller, Kr. 25,00 hh. En \':ln4:clighcl SOIll go'll" igjcli nal" Ct s1ikt fcslskrih skal n~digcrcs, cr problemel med :1 finne dell relic balansc mcljom SlOffcts fagligc og poplll;crc karaklcr. Nar det gjcldcr ('11 pcrsonlighcl sam Solheim, som s,ulltidig med sin prakliskc misjon;crilllls:lis har wen ell alvorlig arbcidcndc ICO]Og, kan \'e1 ikkc sl~rsm~lci 10M'S :lllllcrlcdcs ('Illl at del blir l10cil bidrag :tv tltprcgcl popula:r an, forsl:\elig: for aile illlcrcsscrtc. og andre av ('II slik faglig karaklcr al krctscn av dem sam dircklc CllgaSjCTCS, skrumpcr inn. Til de ahncnforslacligc IJidragcllc hprcr domproh Johan B. Rians illlllcdnings ;nlikkcl.s:i sin Herrell -_. Rians poilll n at delle utlr)"kket, som v;li11igvis bare oppfalles som gaenue r~ guds!ipcnbaringcn i del profetiskc 01"(1, ogsi\. kan og 111;1 fol1,i!ics om Guds lalendc handling i hi.ho,.iell. Og til hisloricli h9rcr i Oct gamic tchamcllic OgS:"l hcndingcllc i n3111rcn. Mcn er dclle ell Gilds talc, so, cr dci et blldsbp ogsa Iii oss. Ikke slik at vi skal gjpre hisloricn Iii dell sammc kvalifiscrlc guds;'tpcnbaring sam Onlel, mell slik at vi scr nedslagel av Cuds ani $Olll grulllllinjcn og ho\'cdinnholdci i all historic. Et!lc!t poputcr{, men in(ercss;mt og gripcndc bidrag cr pastor Axel Tonus bcrelning am dell danske piollcrskikkclscll Hans :\'ikolajscll (misjona::r i Paleslina ). Sjannercnde enkcj og Ic\'('ndc er paslor Janell ~Iosco\'ici's artikkc1 cajlike\'c1 i~raelsmisjon ogs~ i tlag_, h\'or dc \'3nligc illl1\'endingcr mot dennc misjoll lit fra dell Il)"CSIC wl'dens- og kirkesilu:lsjon bjir ganske effcklivt besvan. Til de almenforst;'leligc bidrag hurer ogs... Icklor S\'errc p. X. UJlnress' behandling a\' Jpden i norsk JittcralUr_. WngcJands na\'n dominerer i rrcmslillingen, SOIll sch'sagl cr. Ellers bekreher dci seg al jj)<lcn spiller en )'llcrst ringc rollc som stof(lcvcramlpr i norsk Jitteralur, noc sam s\'arer helt til dcll bcskjednc plass og: illllnytdse jpdcn spiller i norsk samhlllllsliv og historic i tiel hc1c tatt. Av rent historisk orielllcrcndc art er call1l. theol. Dagrinn Rians artikkel am odell hebraiskc hibel_ - ell I'edegj~rcisc for bibehugaver fra rellcssallsens lid og lil i dag. Dell romlidler CI slerki innlr)'kk av del,'el<.lib'c arbcid sam ned gjcll 110m lidene el' Ulrprt for a!inne hem til den best Inuligc gammeltcslamentlige lcksl. Professor Magnc Sxbp gjcnglr - sam han seh' sier: i populif'f frcllistiljillg innholdel i sin doklorrorelesning am oisraels land og grenscr i Det gamle Icsla- 252

2 mentc"" OCI skal nok :uskillig h~ide illtcrcs~ og fagklllll\sk:lp til for :'1 fs~lgc mcd i dci illll\"ildcllc og dclaljcnc stoff. \fen dci cr 0PI»agl at ICJll:tCI har illlel'es~e bngl lit o\'cr dci rcm historiskc og geografiske, idel SV.lrCI p:l problemenc rom" mer kollsckwllscr for hcle dell prinsipielle og akluelle diskllsjon om dcii rollc /(liidet Israel spiller for synci pa jpdcfolkel og jsldcmisjoncn o\'crhodel. Et megcl intcrcss3nt hidrag, i alle fall for tcologer, cr liell :l111erikanske preslcn Robert L. Lindscys l"cdegjs.lrclsc foj" hvilkc problcmer og oppdagelscr mall kan ~tvlc pa a:"ar Dct nyc leslamcillct o\'crselles IiI h(;brai~b. Eller mange.hs opp" hold i Israel og b'nllhlig studilllll av de bibcl~kc spl":h, har forfatlerell oversalt og: pllbliscn \I:trkuse\'angelicl til hcbraisk og heretlel" om det eienclommelige lys 'om o\'cl"sellelsell av de gresk!'-krc\'lle e\"angelier IiI del hebraisk SOIll dolllinerle i Jesu samtid, og som Jesus sel\' anlagelig lalte, kaster o\'er en rekkc nytestamenl" Iige spprsmal. O\ ersclle).scs,siullicne fprer ham til :'\ henlc Icmmelig originalc ')"nsphnkler, f. eks. at Lukas rnft \':cre del c1dstc av c\'angclienc. :u Markus har bellyttet Lukas og \Iatteus igjell Lukas, al \'isse kbder for e\'angcliene el- a\, hcllb.-ige a\' ell eller flere skriftligc hebraiske dokumcl1tcr, scm lemmelig ordrelt gjellfillllcs i vare greskc e\ :mgcjier" " \nmclderell er ikke kompclelll til ~ fellc Hoell sclvslendig dom om del som hehles. :\Iell al del her via m"cl"settclscsarbeidel er reisl sl>prsm~ll som fors.kningell 01:'\ ta alvorlig, kan del \'ci ikkc v:cre lvil Olll. Endclig hal' \"i den swllske misjonsdil"eklpr Cote Hedenquisls U1f~rlige artikkcl om areligiollss.amtal mellan krislcndolll och jtltlelldom"_ Dell gir en fengslende rl'clllstilling a\' moclerne jpdiske forskeres og forfallcrcs vu1'de1'ing a\' Jesus og hans forhold til jpdedommell. Og dcrnesl Cll omsiklig drpftclse :I\' dell p~g~ende deball om ~amlale ogjeller misjoll n<'lr del gjelder kristnes holdnil1g o\'el'fo1' Israel. Frclllstillingcl1 cr s.."lklig og standpunktel rolig avvcidd. Al"tikkclen sklljlc ha sjallsc til a bji den scm i feslskriftel leses mcd kanskje slprst illleresse og varigsl virkning. Alt i all ma feslskrihet hilscs velkommell som ell verdig hilscll Iii v!lr kirkes IrClllslc og hs~yakledc arbcider for Israel og som el \'c1kommcnl Iilsklldd til dell ~parsommc Iillcratur om Israel og Isracls"misjollell som vi hittil hal" halt. Johanlles S"'emo. _HiJ.Sio1UW;jselljcha/t ;1Il Dielljte lier IYelthirche. 23 Jahre Neue Zcilschrifl flit ~Iis.sionswisscnschaft. Ih1'e Beziehllngell ZUT Schweizerischcn Missionsgescllschah Belhlehem, Immensec. A\' Jacob Baumgartner. Schoneck/Beckenried, Schweiz, 19iO. 58 s. Den romcrsk-katolske kirkc hal' to frcmragende misjollslidsskrifler pft t)osk. Det eldstc av dem, Ze;/sc:hrj/t /ii" Missiomwisselluha/t ble gnllll11:tgt av professor J. Schmidlin i 1911, men ble stanset i 1937, Dels etterfplger Zei/sehri/I /iir Missionswissellscha/t lmd Refigio1lSwisulluha/t fikk. ~toppordre av Hitler-regimel i Eller krigen ble det gjenopptau og Jigger pa S:lmme hs;yc nivl't som lidligere. Det franskc lidsskriftet Revue d'his/oire des Mi.ss;ons gikk. inn i Delle er 253

3 bakgrunnen [or at Selle leitschrift fiil" MissiollswissellSchafl ble ctablcn i Dc flcstc av artiklcne er pfl tysk, l10en fi pa fransk. Baulllgartncrs trykksak foncher om h' ordan NZM ble til, hvonbll dct dri, cs. redigeres og finansicres. Redaktj'jr har hell.' tiden vxn misjonshistorikerell, pro fessor Johannes Beckmanli. Abollllcnuallet cr forbausende lan, bat"e 800, av Iwilke 650 cr bctalende abonnenter. :'\oeu vii mene at misjonshisloriske emner hal' dominert fol' sterkt, men tidsskriftel har ogs;1 gill ycsentlige bidrag til forst;'\elsc av misjonstcorien. Tidsskriftct hal' publisert 22 ekstl'ahe tcl' og hal' statt fa\' litgivclsen av 16 doktoravhandlinger om misjolls\'ilenskapelige eluller, firc a,' dem pa engelsk, 10 pi ransk og de j'jnige pa lysk. Enkclte ~n' disse er megee belydclige. Fra llorsk side vii vi uttrykke var bellndring for de bidl"ag til den lllisjollsvitenskapelige (orskning og orielltering som NZM har ytet og j'jnske Iykkc til meet fortsatt innsats. NZM har en slik halitet at ingen misjollsforskel' b~r 1I111\Iaie 1 lese det regelmcssig. Nils E. Bloch-Hoell Chrisfiallil)' and Islam: l. Jesus and Cod in the Christian Scriptures. 2. The Christian Scriptures, 3. The Cross of the Messiah, 4. The Divine Trinity, 5. The Church and the Churches. Nt". 1-4 av David Broll"ll, Ill'. 5 av Cordon Huclin. London 1967-iO. Fordc1t pa fem hcfter pi til sammen 393 sider hal' ta cngelske teologer gjon et cnergisk forsj'jk pa ft forklarc for llluslimske lesere hva kristendolll CI'. FOl'fallerCIl a\' de fire f~rste heftcne, dr. David Brown, cr utdanllet \-ed London Unirersity bade i arabisk og teologi og hal' oppholdt seg i mllhammcdanske land. Han hal' prpnl a fremstil1e den kristne tro slik at dc f1esle kristne skal kullllc gi sin tilslm ning litcn hcnsyn til konfcsjoncll bakgrunn. Det hal' start sell lykkes for ham, sell' om M.de ftemslillingsmflten og i llqcil grad dct saklige illllhoid vilnel' om forfattcrens Vcst-refOt'lllatariske kristendomsforst<lelse. Del m;\ undcl'slrekes at frcmstillingell er beregnet pa interesserte llluslimcr. Dct pregcr bade Icnnino logien, de mange henl'isninger til Koranen og hell.' oppleggel, ikke minst dell vekt sam legges pa mollotclsmen. Megct 3l' sloffet cr rett og slett Skrift-utdrag som er bundct sallllllen med parafraser og saklige opplysninger. ]eg tror delle er ell riktig m<lte a gwre det p;'l Det er jo ikke her talc 0111 ell andips oppramsing al' Skrift-sledel', l11en Oul CIl l'irkelig preselltasjon 3l' det bibelske budskap, sam sa langt det er mulig 3l' pcdagogiske grllnller, el' k!cdt i BibelellS eglle ord. Jeg hilser denne scl'ien med glede. Her er intet nv polemikk eller forsj'jk pa ;1 «bevise~ kristcndollllllcns ovcrlegenhct over Islam, mcn en npktern og til[orlatelig trosfl'cmstilling. Akkommodasjonstcndensen er lydclig. I det fpl'ste heftet kan Illan nok spore en svak tilbj'jyelighct til i 3vsvckkc chcr kanskjc rcltere sagt ikkc a gtl inn p<'t de nytestamentlige utsagn som ligger til gt'ullll for kirkens tra pa Jesus sam Cud. Samtidig komlllcr det [rcm en "iss lendcils til a finnc [rem Koran-tolkinger, 254

4 som kall dokulllclltcrcs fra muljammedansk tcologi, som kan brillgcs pa linjc mel! den forsikligc LOlking av i\t. i\[cll som hclhcl bclraklcl Cl' akkommodasjolls, telldenscn megct varsolll. Og inlet ledd i den krisllle Ira er underslatt. Her cr en dog sitert de mes! provoscrende krislologiske utsagn fra de oldkirkelige bekjcn. llelscr. Forfallcrcns tcologiskc grllnnsyn kan \'cl karakleriscrc" som romslig koll' servati\,t. mcn :l\'gjort ikkc fundamenlalislisk. Forfattcl'CI1 a\' det fcmtc hcftel, dl Huclin, forclc~cr \'cd London University. Hans lille bok er et kompendiulil i kirkehislorie som [prcr Iii \'~r lid. Fremslillin gen er ikkc apologclisk. men fornu[lig og Slort SCll palilelig. SA C"r vi hcller lilgi slike sm~fcil som nar Olav Haralson (dcn hellige) er gjon Iii s\'ensk konge. All i alt er delle ct glcdclig og hcderlig forspk. Nils E. lj/och Hoell Vi/Hilt lilol Afrika. Folk og kirkc i oppbrudd. A\' Olav Gullonn Myklebust. :\'omi Forlag, Stavangcr s. Kr. 15,00. Mange vii 1I0k S!>Pl"l"C am dci er bchov COl' }uerligere ell bok om Afrika, dci Cl' jo kommet s..' mangc i de scllcre ~r. Og dct scndes sladig!lyc lit p;\ markedcl. Men dci riklige litvalg bpker skre\"ci av utenrikskrollikprcr. rcpoi'tcrc og polilikcre, \"icr vanligvis religiollcn Iilcn oppmcrksomhct. Bpkene er derfor beheflel med cl ip)'enfallendc minus. for religioncn spillcr Cll senlral og a\'gjprendc mile i afrikancl'cns Ii\'. Den beslc illllfpring i cmncl ~r mall dcrcor a\' skribenter mcd ~r)'klcbllsls 1.>akgrunn. Han hal' sell' \':crt Afrika-misjona:r, hall cr professor i misjonsl'ilcllskap. og hall hal' dc pcdagogiske og jollrnalistiskc kvalifikasjoncr som lrcngcs for ~ cng-j.sjcl'c Icscl"c av orskjclligc typer. Mcd kjentmallnells sikkcrhel forklarer han all dcl sam kan secs gjcnlloll1 del -vindu_ hall :'tpucr. I dcl muslimske Nord Afrika har del funllel sled Cl omslag pa 180 gradcr euei' at kolonist}'rct blc avskahel Rikdommens kirke er blill Callig dommens kirke. maktclls kirkc er blilt det lause n;cn'.-crs kirkc. All misjon er Corbudt. Islam I')"kker Crcm i mange a" de 40 n)"e stater som er opprellet i Afrika. Og dcl sammc gjeldcr kommunismen. Mcn dci er en bcmcrkelscs\'ei'dig kjens gjerning, al ikke en cnesle av dc nye stater har clablen ct komlllunislisk sl}'re. S:crlig interessanl Cl' fol'fallcrens oppl)'snillger og kommcntarer ang:'tendc de uavhengige afrikanskc kirkcr. som spomant hal' vokst [rem av den afrikanskc situasjon, alts:'t lltcn tilkl1)'lning lil den vcslcrlandskc misjonsvirksomhct. ~'fall rcgnc\" at dcl finnes 4600 kirkcr av dcllllc kalcgori, lllcd i all 7 mill. mcdlemmer. Og dissc llavhcngigc kirkcr vokscr hul'tigcrc CI1Il dc hisloriske. DCl rciscr spfsrs mmct am dc histoi'iskc kil'kcl' har hall tilstrckkclig S)'ll for npd\"cndighetcn av en afrikansk artikulcring av del krislnc budskap, cn afrikansk manifcstasjon a\' det krislnc Ii\". Myklebusl tlllderstrekcr al Afrikas kirker har rell til :'\ ul\'iklc cn kristcndomsform som gil' cvangclict maksimal relevans i dcll afrikanske kullur og samfunnssammcnheng. 255

5 80kcns sistc dcl handlcr om.del kristllc budskap og rascskillct i SJ}f-Afrika., og hal" dcssutcll ct lillegg mcd gcografisk/st3tislisk ovcrsikt O\"cr kristcndommcn i Afrika, samt Cll ovcrsikt over bibelo\'crscllciscr, bibclsprcdning og liucralllr for \'idcrc studium. I'l\ <lcil cnc sidc er.vindu mal Afrika. Cll bok for fagfolk sam lil cnhvcr tid trcllger ajourff.\ring. Pl\ den anncn side cgncr bokcn scg utmerkct wm la~rcbok i llllgdomsskolc og gymllas, Stoffcl cr tilrcuelagl og IItformcl slik at bokcll hal' HOC av \'crdi ft. gi til dc flcste, HI/faff/ Stelle DeMitl MEDARBEIDERE Bellgt Sundkler:!'rofcssor i kirkehistorie moo misjonshistorie \'cd Uni\'crsitclet i Uppsala sidcn Leder av Svcllska Institutel for Missionsforskning, Uppsala. Tidligere misjonrer i S)'d-Afrika og Tanzania. l1\'or hall bl.a. virkct som biskop (Bukoba). Hal' i mangc ~r \.;ert Cll scntral skikkclsc i \'cnlclismisjoncli og i dcil inlcrnasjonalc misjonsforskning. Maglle Soflleim: Tilsrllsmanll i DCII Ilorskc Israclsmisjoll i Israel sidcll Hal' tidligerc i cn Arrckke virkcl sam misjollxr i Romania i Israe!misjollcns tjcllcstc. Represclltant i Israel for Dc forclltc bibclsclskaper. Henry Hellne: Professor i ~slasialisk spr!lk og Iiuerallir vcd unj"crsiletcl i Oslo, Bcsl)Tcr av ~stasiatisk insliwll. Tidligere professor i Japan og USA, Odd K1!aal Pe(luse'l: Sc NOTM 1971 s Bokmcldillgellc cr skrc\'cl av biskop dr. jo/wlllles 511I1:11I0, professor (II-. Sils E. 8l0cJ, Hoell og journalisl Harald S/elle JJe!llill. Sorsk Tidsskrift for Misjon IItgis av Egedc Imtilu/lc/, men forfaltcrlle CI' 5cliJ (HlSva, lige for de S)'IWI1~IC" som gj~l es gjeldellrle. ElIerlr)'kk uie" ki/deallgivelse er Jorlmdl. Rcuelsc: Pl gru1l1l av ell ombrckkingsfeil er f~l'sle lillje p:"t sidc 184 fei! plascrt, idet denne linje hprcr hjcmmc som ff.\rste linje p:"t side 18G,

RELIGIONEN I «PRIMITIVE» SAMFUNN

RELIGIONEN I «PRIMITIVE» SAMFUNN RELIGIONEN I «PRIMITIVE» SAMFUNN av CARL B. JOHNSON «Primitive s3mfunn» - hva er egentlig del? Det er ikke lenge siden etnogra[ene shev tykke bl'lker om den sakalte «primitive tankegang», og den dag i

Detaljer

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum.

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. FREMDELES MISJON? av FRI DTJOV BI RKELl Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. Jeg vii gjerne hilse dere og Egede Instituttet med disse kjente ordene

Detaljer

Menigheten i Det nye testamente

Menigheten i Det nye testamente Menigheten i Det nye testamente Artikkel i Misjonsforbundets menighetshåndbok, 2000 Av Lars Råmunddal I denne artikkelen vil det bli anlagt to perspektiv på presentasjonen av det nytestamentlige materialet:

Detaljer

EVANGELISERING F0R OG NA

EVANGELISERING F0R OG NA EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG

MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG Av Lars Råmunddal Innhold Innledning... 2 Litt om praktisk teologi og fagbetegnelsen menighetsutvikling... 2 Hva er praktisk teologi?... 2 Menighetsutvikling

Detaljer

LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA

LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA a V DANIEL ANDERSEN Den forste protestantiske hedningekristen i India i det @st- Indiske Iiornpanis dager, var en silekker med navnet ICrishne Pal, son1 konl ti1 doktor John

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

DÅP, EN INFORMERT FORPLIKTELSE

DÅP, EN INFORMERT FORPLIKTELSE DÅP, EN INFORMERT FORPLIKTELSE Når det gjelder trosbeslutninger, kan vi ha mer til felles med ateister enn vi tror. Ifølge nettstedet Fox News, i juli 2010, holdt en gruppe amerikanske ateister en avdøpningsseremoni.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 19.10.2014 Gud vår Far Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Jeg innledet sist da jeg underviste om den treenige Gud, at å lære Gud å kjenne er som å bestige

Detaljer

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av

Detaljer

Vi ville vært slik mange kritikere av kristen tro sier mennesker som tror på myter og eventyr.

Vi ville vært slik mange kritikere av kristen tro sier mennesker som tror på myter og eventyr. Bibelen Guds Ord - 1 Filadelfia, Askim 07.09.2014 Bibelen Guds Ord Av pastor Ole Sletten 1. Bibelen en troverdig bok Du og jeg som tror, vi har satt vår lit til at denne boka, Bibelen, er en troverdig

Detaljer

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N?

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? E R D E T S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? Var det Gud (2 Sam 2,4) eller Satan ( Krøn 2,) som fikk David til å holde folketelling? Holdt Jesus bergprekene på en slette (Luk 6,7-49) eller

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen.

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Gjør noe - en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Hvorfor denne oppgaven? Det har vært naturlig for meg å velge denne oppgaven p.g.a. min bakgrunn i Frelsesarmeen. Jeg er ikke bare "født

Detaljer

Nye perspektiver pel kristen misjon 1 afrikansk historie

Nye perspektiver pel kristen misjon 1 afrikansk historie Nye perspektiver pel kristen misjon 1 afrikansk historie AV THOMAS M. B0RHAUG Forskning omkring kristen misjon i Afrika har i del siste 10-ar fatt et bemerkelsesverdig oppsving. Bakgrunnen er dels at misjonen

Detaljer

DMIs samling for ledere og evangelister i Kigali, Rwanda.

DMIs samling for ledere og evangelister i Kigali, Rwanda. KOM OG SE! 19. sep. 2014 - Nummer 4 TEMANUMMER Deaf Ministries International i Afrika I august/september i år var Gunnar Dehli på en reise i 5 afrikanske land sammen med Josephat Mulongo fra Kenya. Hans

Detaljer

Tidlig jødedom som kontekst for studiet av Det nye testamente. Noen linjer i Sverre Aalens vitenskapelige forfatterskap 1

Tidlig jødedom som kontekst for studiet av Det nye testamente. Noen linjer i Sverre Aalens vitenskapelige forfatterskap 1 Tidlig jødedom som kontekst for studiet av Det nye testamente. Noen linjer i Sverre Aalens vitenskapelige forfatterskap 1 Per Jarle Bekken Høgskolen i Oslo Pb. 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo Per-Jarle.Bekken@lui.hio.no

Detaljer

Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte

Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte Ragnar Andersen De to skal være ett Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte For Bibel og Bekjennelse (FBB) Copyright 2014 Ragnar Andersen og For Bibel og Bekjennelse (FBB) Utgitt av For Bibel og Bekjennelse

Detaljer

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert JAKOB MELØE Om å se 1983? Ikke publisert Vår forståelse av det andre gjør har plass som premiss for våre egne handlinger vis a vis andre, eller for våre kommentarer til det andre gjør. Den moralske og

Detaljer

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Kan en analyse av ordet thelēma i Matteusevangeliet kaste lys over forståelsen av Fadervårs tredje bønn? Kandidat: Sveinar Medhaug. AVH504 Spesialavhandling

Detaljer

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE?

ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? ENGLENE HVEM ER DE OG HVA GJØR DE? A.O.Halås 2014 www.nri-imf.no Vi møter engler gjennom hele Bibelen og i mange ulike situasjoner. Av Bibelens 66 bøker er det bare 5 hvor englene ikke er nevnt (Rut og

Detaljer