182 siller, Kr. 25,00 hh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "182 siller, Kr. 25,00 hh."

Transkript

1 BOKMELDINGER For IJmel og EVfl"gelicl. FcslSkrih Iii :\Iagnc Solheim p;l 60-andagcn. elgin :t\' Dell :\:ol"l"kc Israclsmisjon. 182 siller, Kr. 25,00 hh. En \':ln4:clighcl SOIll go'll" igjcli nal" Ct s1ikt fcslskrih skal n~digcrcs, cr problemel med :1 finne dell relic balansc mcljom SlOffcts fagligc og poplll;crc karaklcr. Nar det gjcldcr ('11 pcrsonlighcl sam Solheim, som s,ulltidig med sin prakliskc misjon;crilllls:lis har wen ell alvorlig arbcidcndc ICO]Og, kan \'e1 ikkc sl~rsm~lci 10M'S :lllllcrlcdcs ('Illl at del blir l10cil bidrag :tv tltprcgcl popula:r an, forsl:\elig: for aile illlcrcsscrtc. og andre av ('II slik faglig karaklcr al krctscn av dem sam dircklc CllgaSjCTCS, skrumpcr inn. Til de ahncnforslacligc IJidragcllc hprcr domproh Johan B. Rians illlllcdnings ;nlikkcl.s:i sin Herrell -_. Rians poilll n at delle utlr)"kket, som v;li11igvis bare oppfalles som gaenue r~ guds!ipcnbaringcn i del profetiskc 01"(1, ogsi\. kan og 111;1 fol1,i!ics om Guds lalendc handling i hi.ho,.iell. Og til hisloricli h9rcr i Oct gamic tchamcllic OgS:"l hcndingcllc i n3111rcn. Mcn er dclle ell Gilds talc, so, cr dci et blldsbp ogsa Iii oss. Ikke slik at vi skal gjpre hisloricn Iii dell sammc kvalifiscrlc guds;'tpcnbaring sam Onlel, mell slik at vi scr nedslagel av Cuds ani $Olll grulllllinjcn og ho\'cdinnholdci i all historic. Et!lc!t poputcr{, men in(ercss;mt og gripcndc bidrag cr pastor Axel Tonus bcrelning am dell danske piollcrskikkclscll Hans :\'ikolajscll (misjona::r i Paleslina ). Sjannercnde enkcj og Ic\'('ndc er paslor Janell ~Iosco\'ici's artikkc1 cajlike\'c1 i~raelsmisjon ogs~ i tlag_, h\'or dc \'3nligc illl1\'endingcr mot dennc misjoll lit fra dell Il)"CSIC wl'dens- og kirkesilu:lsjon bjir ganske effcklivt besvan. Til de almenforst;'leligc bidrag hurer ogs... Icklor S\'errc p. X. UJlnress' behandling a\' Jpden i norsk JittcralUr_. WngcJands na\'n dominerer i rrcmslillingen, SOIll sch'sagl cr. Ellers bekreher dci seg al jj)<lcn spiller en )'llcrst ringc rollc som stof(lcvcramlpr i norsk Jitteralur, noc sam s\'arer helt til dcll bcskjednc plass og: illllnytdse jpdcn spiller i norsk samhlllllsliv og historic i tiel hc1c tatt. Av rent historisk orielllcrcndc art er call1l. theol. Dagrinn Rians artikkel am odell hebraiskc hibel_ - ell I'edegj~rcisc for bibehugaver fra rellcssallsens lid og lil i dag. Dell romlidler CI slerki innlr)'kk av del,'el<.lib'c arbcid sam ned gjcll 110m lidene el' Ulrprt for a!inne hem til den best Inuligc gammeltcslamentlige lcksl. Professor Magnc Sxbp gjcnglr - sam han seh' sier: i populif'f frcllistiljillg innholdel i sin doklorrorelesning am oisraels land og grenscr i Det gamle Icsla- 252

2 mentc"" OCI skal nok :uskillig h~ide illtcrcs~ og fagklllll\sk:lp til for :'1 fs~lgc mcd i dci illll\"ildcllc og dclaljcnc stoff. \fen dci cr 0PI»agl at ICJll:tCI har illlel'es~e bngl lit o\'cr dci rcm historiskc og geografiske, idel SV.lrCI p:l problemenc rom" mer kollsckwllscr for hcle dell prinsipielle og akluelle diskllsjon om dcii rollc /(liidet Israel spiller for synci pa jpdcfolkel og jsldcmisjoncn o\'crhodel. Et megcl intcrcss3nt hidrag, i alle fall for tcologer, cr liell :l111erikanske preslcn Robert L. Lindscys l"cdegjs.lrclsc foj" hvilkc problcmer og oppdagelscr mall kan ~tvlc pa a:"ar Dct nyc leslamcillct o\'crselles IiI h(;brai~b. Eller mange.hs opp" hold i Israel og b'nllhlig studilllll av de bibcl~kc spl":h, har forfatlerell oversalt og: pllbliscn \I:trkuse\'angelicl til hcbraisk og heretlel" om det eienclommelige lys 'om o\'cl"sellelsell av de gresk!'-krc\'lle e\"angelier IiI del hebraisk SOIll dolllinerle i Jesu samtid, og som Jesus sel\' anlagelig lalte, kaster o\'er en rekkc nytestamenl" Iige spprsmal. O\ ersclle).scs,siullicne fprer ham til :'\ henlc Icmmelig originalc ')"nsphnkler, f. eks. at Lukas rnft \':cre del c1dstc av c\'angclienc. :u Markus har bellyttet Lukas og \Iatteus igjell Lukas, al \'isse kbder for e\'angcliene el- a\, hcllb.-ige a\' ell eller flere skriftligc hebraiske dokumcl1tcr, scm lemmelig ordrelt gjellfillllcs i vare greskc e\ :mgcjier" " \nmclderell er ikke kompclelll til ~ fellc Hoell sclvslendig dom om del som hehles. :\Iell al del her via m"cl"settclscsarbeidel er reisl sl>prsm~ll som fors.kningell 01:'\ ta alvorlig, kan del \'ci ikkc v:cre lvil Olll. Endclig hal' \"i den swllske misjonsdil"eklpr Cote Hedenquisls U1f~rlige artikkcl om areligiollss.amtal mellan krislcndolll och jtltlelldom"_ Dell gir en fengslende rl'clllstilling a\' moclerne jpdiske forskeres og forfallcrcs vu1'de1'ing a\' Jesus og hans forhold til jpdedommell. Og dcrnesl Cll omsiklig drpftclse :I\' dell p~g~ende deball om ~amlale ogjeller misjoll n<'lr del gjelder kristnes holdnil1g o\'el'fo1' Israel. Frclllstillingcl1 cr s.."lklig og standpunktel rolig avvcidd. Al"tikkclen sklljlc ha sjallsc til a bji den scm i feslskriftel leses mcd kanskje slprst illleresse og varigsl virkning. Alt i all ma feslskrihet hilscs velkommell som ell verdig hilscll Iii v!lr kirkes IrClllslc og hs~yakledc arbcider for Israel og som el \'c1kommcnl Iilsklldd til dell ~parsommc Iillcratur om Israel og Isracls"misjollell som vi hittil hal" halt. Johanlles S"'emo. _HiJ.Sio1UW;jselljcha/t ;1Il Dielljte lier IYelthirche. 23 Jahre Neue Zcilschrifl flit ~Iis.sionswisscnschaft. Ih1'e Beziehllngell ZUT Schweizerischcn Missionsgescllschah Belhlehem, Immensec. A\' Jacob Baumgartner. Schoneck/Beckenried, Schweiz, 19iO. 58 s. Den romcrsk-katolske kirkc hal' to frcmragende misjollslidsskrifler pft t)osk. Det eldstc av dem, Ze;/sc:hrj/t /ii" Missiomwisselluha/t ble gnllll11:tgt av professor J. Schmidlin i 1911, men ble stanset i 1937, Dels etterfplger Zei/sehri/I /iir Missionswissellscha/t lmd Refigio1lSwisulluha/t fikk. ~toppordre av Hitler-regimel i Eller krigen ble det gjenopptau og Jigger pa S:lmme hs;yc nivl't som lidligere. Det franskc lidsskriftet Revue d'his/oire des Mi.ss;ons gikk. inn i Delle er 253

3 bakgrunnen [or at Selle leitschrift fiil" MissiollswissellSchafl ble ctablcn i Dc flcstc av artiklcne er pfl tysk, l10en fi pa fransk. Baulllgartncrs trykksak foncher om h' ordan NZM ble til, hvonbll dct dri, cs. redigeres og finansicres. Redaktj'jr har hell.' tiden vxn misjonshistorikerell, pro fessor Johannes Beckmanli. Abollllcnuallet cr forbausende lan, bat"e 800, av Iwilke 650 cr bctalende abonnenter. :'\oeu vii mene at misjonshisloriske emner hal' dominert fol' sterkt, men tidsskriftel har ogs;1 gill ycsentlige bidrag til forst;'\elsc av misjonstcorien. Tidsskriftct hal' publisert 22 ekstl'ahe tcl' og hal' statt fa\' litgivclsen av 16 doktoravhandlinger om misjolls\'ilenskapelige eluller, firc a,' dem pa engelsk, 10 pi ransk og de j'jnige pa lysk. Enkclte ~n' disse er megee belydclige. Fra llorsk side vii vi uttrykke var bellndring for de bidl"ag til den lllisjollsvitenskapelige (orskning og orielltering som NZM har ytet og j'jnske Iykkc til meet fortsatt innsats. NZM har en slik halitet at ingen misjollsforskel' b~r 1I111\Iaie 1 lese det regelmcssig. Nils E. Bloch-Hoell Chrisfiallil)' and Islam: l. Jesus and Cod in the Christian Scriptures. 2. The Christian Scriptures, 3. The Cross of the Messiah, 4. The Divine Trinity, 5. The Church and the Churches. Nt". 1-4 av David Broll"ll, Ill'. 5 av Cordon Huclin. London 1967-iO. Fordc1t pa fem hcfter pi til sammen 393 sider hal' ta cngelske teologer gjon et cnergisk forsj'jk pa ft forklarc for llluslimske lesere hva kristendolll CI'. FOl'fallerCIl a\' de fire f~rste heftcne, dr. David Brown, cr utdanllet \-ed London Unirersity bade i arabisk og teologi og hal' oppholdt seg i mllhammcdanske land. Han hal' prpnl a fremstil1e den kristne tro slik at dc f1esle kristne skal kullllc gi sin tilslm ning litcn hcnsyn til konfcsjoncll bakgrunn. Det hal' start sell lykkes for ham, sell' om M.de ftemslillingsmflten og i llqcil grad dct saklige illllhoid vilnel' om forfattcrens Vcst-refOt'lllatariske kristendomsforst<lelse. Del m;\ undcl'slrekes at frcmstillingell er beregnet pa interesserte llluslimcr. Dct pregcr bade Icnnino logien, de mange henl'isninger til Koranen og hell.' oppleggel, ikke minst dell vekt sam legges pa mollotclsmen. Megct 3l' sloffet cr rett og slett Skrift-utdrag som er bundct sallllllen med parafraser og saklige opplysninger. ]eg tror delle er ell riktig m<lte a gwre det p;'l Det er jo ikke her talc 0111 ell andips oppramsing al' Skrift-sledel', l11en Oul CIl l'irkelig preselltasjon 3l' det bibelske budskap, sam sa langt det er mulig 3l' pcdagogiske grllnller, el' k!cdt i BibelellS eglle ord. Jeg hilser denne scl'ien med glede. Her er intet nv polemikk eller forsj'jk pa ;1 «bevise~ kristcndollllllcns ovcrlegenhct over Islam, mcn en npktern og til[orlatelig trosfl'cmstilling. Akkommodasjonstcndensen er lydclig. I det fpl'ste heftet kan Illan nok spore en svak tilbj'jyelighct til i 3vsvckkc chcr kanskjc rcltere sagt ikkc a gtl inn p<'t de nytestamentlige utsagn som ligger til gt'ullll for kirkens tra pa Jesus sam Cud. Samtidig komlllcr det [rcm en "iss lendcils til a finnc [rem Koran-tolkinger, 254

4 som kall dokulllclltcrcs fra muljammedansk tcologi, som kan brillgcs pa linjc mel! den forsikligc LOlking av i\t. i\[cll som hclhcl bclraklcl Cl' akkommodasjolls, telldenscn megct varsolll. Og inlet ledd i den krisllle Ira er underslatt. Her cr en dog sitert de mes! provoscrende krislologiske utsagn fra de oldkirkelige bekjcn. llelscr. Forfallcrcns tcologiskc grllnnsyn kan \'cl karakleriscrc" som romslig koll' servati\,t. mcn :l\'gjort ikkc fundamenlalislisk. Forfattcl'CI1 a\' det fcmtc hcftel, dl Huclin, forclc~cr \'cd London University. Hans lille bok er et kompendiulil i kirkehislorie som [prcr Iii \'~r lid. Fremslillin gen er ikkc apologclisk. men fornu[lig og Slort SCll palilelig. SA C"r vi hcller lilgi slike sm~fcil som nar Olav Haralson (dcn hellige) er gjon Iii s\'ensk konge. All i alt er delle ct glcdclig og hcderlig forspk. Nils E. lj/och Hoell Vi/Hilt lilol Afrika. Folk og kirkc i oppbrudd. A\' Olav Gullonn Myklebust. :\'omi Forlag, Stavangcr s. Kr. 15,00. Mange vii 1I0k S!>Pl"l"C am dci er bchov COl' }uerligere ell bok om Afrika, dci Cl' jo kommet s..' mangc i de scllcre ~r. Og dct scndes sladig!lyc lit p;\ markedcl. Men dci riklige litvalg bpker skre\"ci av utenrikskrollikprcr. rcpoi'tcrc og polilikcre, \"icr vanligvis religiollcn Iilcn oppmcrksomhct. Bpkene er derfor beheflel med cl ip)'enfallendc minus. for religioncn spillcr Cll senlral og a\'gjprendc mile i afrikancl'cns Ii\'. Den beslc illllfpring i cmncl ~r mall dcrcor a\' skribenter mcd ~r)'klcbllsls 1.>akgrunn. Han hal' sell' \':crt Afrika-misjona:r, hall cr professor i misjonsl'ilcllskap. og hall hal' dc pcdagogiske og jollrnalistiskc kvalifikasjoncr som lrcngcs for ~ cng-j.sjcl'c Icscl"c av orskjclligc typer. Mcd kjentmallnells sikkcrhel forklarer han all dcl sam kan secs gjcnlloll1 del -vindu_ hall :'tpucr. I dcl muslimske Nord Afrika har del funllel sled Cl omslag pa 180 gradcr euei' at kolonist}'rct blc avskahel Rikdommens kirke er blill Callig dommens kirke. maktclls kirkc er blilt det lause n;cn'.-crs kirkc. All misjon er Corbudt. Islam I')"kker Crcm i mange a" de 40 n)"e stater som er opprellet i Afrika. Og dcl sammc gjeldcr kommunismen. Mcn dci er en bcmcrkelscs\'ei'dig kjens gjerning, al ikke en cnesle av dc nye stater har clablen ct komlllunislisk sl}'re. S:crlig interessanl Cl' fol'fallcrens oppl)'snillger og kommcntarer ang:'tendc de uavhengige afrikanskc kirkcr. som spomant hal' vokst [rem av den afrikanskc situasjon, alts:'t lltcn tilkl1)'lning lil den vcslcrlandskc misjonsvirksomhct. ~'fall rcgnc\" at dcl finnes 4600 kirkcr av dcllllc kalcgori, lllcd i all 7 mill. mcdlemmer. Og dissc llavhcngigc kirkcr vokscr hul'tigcrc CI1Il dc hisloriske. DCl rciscr spfsrs mmct am dc histoi'iskc kil'kcl' har hall tilstrckkclig S)'ll for npd\"cndighetcn av en afrikansk artikulcring av del krislnc budskap, cn afrikansk manifcstasjon a\' det krislnc Ii\". Myklebusl tlllderstrekcr al Afrikas kirker har rell til :'\ ul\'iklc cn kristcndomsform som gil' cvangclict maksimal relevans i dcll afrikanske kullur og samfunnssammcnheng. 255

5 80kcns sistc dcl handlcr om.del kristllc budskap og rascskillct i SJ}f-Afrika., og hal" dcssutcll ct lillegg mcd gcografisk/st3tislisk ovcrsikt O\"cr kristcndommcn i Afrika, samt Cll ovcrsikt over bibelo\'crscllciscr, bibclsprcdning og liucralllr for \'idcrc studium. I'l\ <lcil cnc sidc er.vindu mal Afrika. Cll bok for fagfolk sam lil cnhvcr tid trcllger ajourff.\ring. Pl\ den anncn side cgncr bokcn scg utmerkct wm la~rcbok i llllgdomsskolc og gymllas, Stoffcl cr tilrcuelagl og IItformcl slik at bokcll hal' HOC av \'crdi ft. gi til dc flcste, HI/faff/ Stelle DeMitl MEDARBEIDERE Bellgt Sundkler:!'rofcssor i kirkehistorie moo misjonshistorie \'cd Uni\'crsitclet i Uppsala sidcn Leder av Svcllska Institutel for Missionsforskning, Uppsala. Tidligere misjonrer i S)'d-Afrika og Tanzania. l1\'or hall bl.a. virkct som biskop (Bukoba). Hal' i mangc ~r \.;ert Cll scntral skikkclsc i \'cnlclismisjoncli og i dcil inlcrnasjonalc misjonsforskning. Maglle Soflleim: Tilsrllsmanll i DCII Ilorskc Israclsmisjoll i Israel sidcll Hal' tidligerc i cn Arrckke virkcl sam misjollxr i Romania i Israe!misjollcns tjcllcstc. Represclltant i Israel for Dc forclltc bibclsclskaper. Henry Hellne: Professor i ~slasialisk spr!lk og Iiuerallir vcd unj"crsiletcl i Oslo, Bcsl)Tcr av ~stasiatisk insliwll. Tidligere professor i Japan og USA, Odd K1!aal Pe(luse'l: Sc NOTM 1971 s Bokmcldillgellc cr skrc\'cl av biskop dr. jo/wlllles 511I1:11I0, professor (II-. Sils E. 8l0cJ, Hoell og journalisl Harald S/elle JJe!llill. Sorsk Tidsskrift for Misjon IItgis av Egedc Imtilu/lc/, men forfaltcrlle CI' 5cliJ (HlSva, lige for de S)'IWI1~IC" som gj~l es gjeldellrle. ElIerlr)'kk uie" ki/deallgivelse er Jorlmdl. Rcuelsc: Pl gru1l1l av ell ombrckkingsfeil er f~l'sle lillje p:"t sidc 184 fei! plascrt, idet denne linje hprcr hjcmmc som ff.\rste linje p:"t side 18G,

Sosialpolitikk eller sosialpornografi?

Sosialpolitikk eller sosialpornografi? Sosialpolitikk eller sosialpornografi? Roel Puijk, Helge 0stbye og Else 0yen SOSIALPOLITIKK ELLER SOSIALPORNOGRAFI? En analyse av sosialpolitiske reportasjer i pressen UNIVERSITETSFORLAGET AS Bergen-Oslo-Stavanger-TromS0

Detaljer

Egede Instituttet AV NILS E. BLOCH-HOELL

Egede Instituttet AV NILS E. BLOCH-HOELL Egede Instituttet AV NILS E. BLOCH-HOELL Her skal ikke Egede Instituttets korte historie skrives. Det er vel kjent at davrerende stipendiat O. G. Myklebust la grunnen til E. I. under siste verdenskrig.

Detaljer

Research Pamphlet No. 18. World Council of Churches, Ccnc\"c 1969. 95 sider.

Research Pamphlet No. 18. World Council of Churches, Ccnc\c 1969. 95 sider. BOKMELDINGER -Yew Ap/JroncJlt:s to Men 0/ Othu Faiths. Av C:lrl F. HallclIcrcuLZ. Research Pamphlet No. 18. World Council of Churches, Ccnc\"c 1969. 95 sider. Rcligirts pluralismc cr ikkc lenger bare en

Detaljer

PROFESSORAT I MISJONSVITENSKAP OG 0KUMENIKK VED UNIVERSITETET I OSLO

PROFESSORAT I MISJONSVITENSKAP OG 0KUMENIKK VED UNIVERSITETET I OSLO PROFESSORAT I MISJONSVITENSKAP OG 0KUMENIKK VED UNIVERSITETET I OSLO av OLAV GUTTORM MYKLEBUST At Universitetet i Oslo hal' opprettet et eget professorat i misjonsvitenskap og kllmenikk er en begivenhet

Detaljer

OM AMERIKANSK MISJONSINNSATS

OM AMERIKANSK MISJONSINNSATS OM AMERIKANSK MISJONSINNSATS av PER HASSING Handbylker blir betraktet som ens(ormig lesning, og kanskje er de det, men (or den som (ordyper seg idem, analyserer tall og opplysninger, sammenligner og trekker

Detaljer

OM STEDEGENG]0RELSE OLAV GUTTORM MYKLEBUST

OM STEDEGENG]0RELSE OLAV GUTTORM MYKLEBUST OM STEDEGENG]0RELSE av OLAV GUTTORM MYKLEBUST Ved en tilfeldighet inneholder dette nummer av Norsk Tidsskrift for Misjon nesten bare artikler som - direkle eller indirekte - behandler det viktige spl'lrsm51

Detaljer

MISJONiERENS PLASS I AFRIKAS KIRKE

MISJONiERENS PLASS I AFRIKAS KIRKE MISJONiERENS PLASS I AFRIKAS KIRKE av PER HASSING Misjon

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

MISJONSHISTORIE pa FRIMERKER

MISJONSHISTORIE pa FRIMERKER MISJONSHISTORIE pa FRIMERKER av H. CHR. MAMEN Mativene p3 frimerker gjenspeiler b3de naturens prakt ag kulturens mangfaldighet, ag med den stare variasjansbredde sam frimerkene na spenner over. er lemasamllng

Detaljer

Endringer i redaksjonen og et dobbeltnummer om kristenforfølgelse

Endringer i redaksjonen og et dobbeltnummer om kristenforfølgelse NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 3-4/2012 129 Endringer i redaksjonen og et dobbeltnummer om kristenforfølgelse Skifte i redaksjonen Det er med takknemlighet og et visst vemod jeg skriver den siste

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord

ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord ÅRSPLAN I KRISTENDOM FOR 5. KLASSE ÅR 2014/2015 LÆRER: Randi Minnesjord Bøker: Bibelen, Katekismen, bibelhistorien, salmeboka og Følg meg 5. I tillegg bruker vi boka «Vi i verden 5» til emnene FN og menneskerettighetene,

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

EVANGELIET OM GUDS NADE I RELIGIONSFENOMENOLOGISK LYS

EVANGELIET OM GUDS NADE I RELIGIONSFENOMENOLOGISK LYS EVANGELIET OM GUDS NADE I RELIGIONSFENOMENOLOGISK LYS av ARILD ROMARHEIM I kristnes samtale med ikke kristne er det en pastand sam blir stadig hyppigere a hlbre: Kristendommen og religionene er for skjellige

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

VINDUET ODD KVAAL PEDERSEN

VINDUET ODD KVAAL PEDERSEN VINDUET vcd ODD KVAAL PEDERSEN Iloma ble i!iret 408 e.kr. rcddct ved hjelp av Ire luscn pund pepper innfprr fra India. Det val' en del av l~sepengene SOIll del romerske Sellat bctaltc til gotcrkongcn Alarik,

Detaljer

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE Formål med faget Kristendommen er den største av verdensreligionene. Fra sin spede begynnelse i Jerusalem for to tusen år

Detaljer

SAMPJEVKDTEKTER. Nordvikeii B5 A/B, Gnr. 1 Bnr. 7483 i Haniar

SAMPJEVKDTEKTER. Nordvikeii B5 A/B, Gnr. 1 Bnr. 7483 i Haniar SAMPJEVKDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordvikeii B5 A/B, Gnr. 1 Bnr. 7483 i Haniar 1 Snmciets iinvii Eierseksjonssameiel (heretlcr siiniciet) silt navii er Nordvikcn B5 A/B. 2 Eieiidoinincn Snniciel

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. KRISTENDOMSKUNNSKAP - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Jesus-imperialisme eller reell utviklingshjelp?

Jesus-imperialisme eller reell utviklingshjelp? Jesus-imperialisme eller reell utviklingshjelp? AV SIGURD ASKE Verdens mest ber~mte traktor skal visstnok finnes i Etiopia. En gave fra norsk utviklingshjelp til Misjonssambandets jordbruksskole med en

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Rapport Era Melbourne

Rapport Era Melbourne Rapport Era Melbourne AV AGE HOLTER 1. Selv pa naen maneders avstand kjennes det vanskelig a selle app en fasit for verdensmisjansm0tet i Melbourne 11. -25. mai 1980, arrangen av Kirkenes Verdensrads Kammisjan

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Bibelen, Følg meg 7, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/, http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/

Detaljer

Mohammad Usman Rana. Norsk islam. Hvordan elske Norge og Koranen samtidig

Mohammad Usman Rana. Norsk islam. Hvordan elske Norge og Koranen samtidig Mohammad Usman Rana Norsk islam Hvordan elske Norge og Koranen samtidig Om forfatteren: Mohammad Usman Rana (født 1985, Tønsberg) er en norsk-pakistansk skribent og lege. Han er uteksaminert fra det medisinske

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE Trinn og gruppe: 3.trinn År:2012-2013 Lærer: Therese Hermansen Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering 34-35 Etikk og

Detaljer

UULI. ARBEIDE BL. DØVE OG BLINDE Jacob Aallsgt. 12, Oslo.) ORGAN FOR FRELSESARMEENS. Il\llSTNUMMER. NnsJonaU ho\'cdk\'nrter: Pilestr.

UULI. ARBEIDE BL. DØVE OG BLINDE Jacob Aallsgt. 12, Oslo.) ORGAN FOR FRELSESARMEENS. Il\llSTNUMMER. NnsJonaU ho\'cdk\'nrter: Pilestr. Il\llSTNUMMER. William Booth, gnlllnleggcr. Ev..ngeline Ilooth, ~IHlr"L Th. Wulerga..rd. kol1l1lulllujlrl\. ORGAN FOR FRELSESARMEENS (Ccntr:Jlkontor for Xorge: NnsJonaU ho\'cdk\'nrter: Pilestr. 22, Oslo

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET AV BISKOP JOHANNES SMEMO La oss be: Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg for evangeliet son1 has lydt i landet virt i tusen As. Vi takker cleg fordi Norge fikk

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

METODE. 2.1 Avgrensing av prosjektet

METODE. 2.1 Avgrensing av prosjektet 2 METODE Allerede fer vi Slaner mrd l'l slikl prosjekt har v; Ilere iek"r Dm 11\''1 "i kan lenkes ;; finne nac "i fersl begynner " gra't. \'; har lor eksl'mpd icll'rr om prl'ssl'ns t\'rh"ld Iii sine infurmantrr

Detaljer

Dåpens innhold og historie

Dåpens innhold og historie Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås. gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde.. Matt 28,19-20 Den som tror

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning?

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning? Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel gjør gode gjerninger. Prinsipp. Roald Kvam 2008 I. Definisjon av "formaning. A. Hva er formaning i NT? Rom 12:1-2 Rom 12:9-18 = Formaning.

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

Kjære venner og støttespillere!

Kjære venner og støttespillere! Stiftelsen Internasjonal Døvemisjon - (DMI-Norge) April 2006 Denne gang har vi valgt å sende dere en spesialutgave av Nevilles engelske nyhetsbrev for mars sammen med en norsk oversettelse. Håper dere

Detaljer

Handbok for kommende Celleledere

Handbok for kommende Celleledere Handbok for kommende Celleledere Hefte for lederopplæring i menigheter som arbeider med celler. Forord.... 6 Innledning:...Error! Bookmark not defined. Bli mindre for å bli større...error! Bookmark not

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i KRLE for 1. kasse skoleåret 2015 /2016

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i KRLE for 1. kasse skoleåret 2015 /2016 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i KRLE for 1. kasse skoleåret 2015 /2016 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-40 Filosofi og

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet.

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. 3. søndag i fastetiden 2016 Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. Jesus sa til disiplene: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar

Detaljer

Markus 1:1-9, 14-15. Vend om og tro på evangeliet. søndag 9. september 12

Markus 1:1-9, 14-15. Vend om og tro på evangeliet. søndag 9. september 12 Markus 1:1-9, 14-15 Vend om og tro på evangeliet 1:4-5 Måten Johannes forberedte veien på var at han forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse. Jesus (v. 15): Guds rike er kommet nær. Vend om og

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Laodikea Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

Stabil norsk misjon turbulent verden

Stabil norsk misjon turbulent verden Stabil norsk misjon turbulent verden. 1 en AV NILS E. BLOCH-HOELL Det finnes heldigvis tegn pa internasjonal politisk avspenning, en avspenning som dels skyldes vilje til fred hos supermaktenes ledere,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25

T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25 T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25 M : G Flere steder i det nye testamentet møter vi en mann ved navn Johannes som ble kalt Markus. Kanskje er det også han som skrev Markus evangeli- et. Markus hadde det beste

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

I:~cdt! l~[stitt[ttets I'orrrer..

I:~cdt! l~[stitt[ttets I'orrrer.. 1)entic meldingen - den syrcndc i rckkrn - gir en oversikt over xrbeidet i 1952 ettcr de linjeue sonl beretningen om instituttets virksomhet har fulgt i de senere brenc. I:~cdt! l~[stitt[ttets I'orrrer..

Detaljer

The Thailand Statement

The Thailand Statement The Thailand Statement Introduksjon: Konsultasjoncn 0111 Vcrdenscvangcliscring Vi har v

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Vi har lyttet oss gjennom Jesu lidelseshistorie. Vi har hørt den før, på samme måte som nyhetssendingene fra Brussel stadig har repetert seg de siste dagene. Når voldsomme

Detaljer

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike?

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? DÅP EN MILEPÆL Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? Hver høst begynner tusenvis av barn og unge, og en del eldre også, på ulike skoler og undervisningsinstitusjoner. Skolestart

Detaljer

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient?

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Noen pasienter kan ha vanskeligheter med å forstå og bli forstått på norsk. Kan være svake til å beskrive hvordan de har det og hva som

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

BIBELOVERSETTELSER TIL KINESISK

BIBELOVERSETTELSER TIL KINESISK BIBELOVERSETTELSER TIL KINESISK Logos og Tao av STEN nugg E Sps;lrsmAlet for bibeloverseuere blir: Skal VI prs;lve " finne kjente religis;lse ord i de nye sprak som ligner de bibelske, eller skal vi gripe

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

DET PERSONLIGE KALLET

DET PERSONLIGE KALLET DET PERSONLIGE KALLET DERSOM VI VET HVEM GUD HAR SKAPT OSS TIL Å VÆRE, KAN VI SLUTTE Å PRØVE Å VÆRE EN ANNEN OG SLIPPE STRESSET SOM FØLGER MED DEN SLAGS LIV. MIKE BREEN De fem tjenestene er for alle! Men

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Stranda kommune 2014 - Fritak

Stranda kommune 2014 - Fritak 1 2 0 0 5 a - Statlige eiendommer 2 2 0 0 5 h - Gårds-/Skogbruk 5 31 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 5 34 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 8 11 0 0 5 c - Kirker 8 15 0 0 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes

Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes SANDEF.}ORD Teknisk etat KOMN{UNE Seks.ion: Bygnings-ogarealplanscks.i. saisbehaidlcr llans E. Klavenes Dnerre iin!.: 3i4l 6375 la!l F Holm avd. Vestlbld Borgeskogen 3 3160 STOK]G Dcres brcr a!. \'/år

Detaljer

Børre Knudsen. Nåden og sannheten. Lunde

Børre Knudsen. Nåden og sannheten. Lunde Børre Knudsen Nåden og sannheten Lunde Copyright 2005 Lunde Forlag AS Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lunde-forlag.no Omslag: Helge Kjølberg Grafisk utforming: Reidun Lindheim Trykk og innbinding:

Detaljer

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra Hvor Bibelen kom fra Bibelfakta 1500 år å skrive 40 forfattere 20 forskjellige yrker 10 forskjellige land på 3 kontinenter 3 språk 2930 personer Likevel harmoni og sammenheng Hovedtema: Guds frelser

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Faget rnisjonsvitenskap

Faget rnisjonsvitenskap 1 - Norsk tidsskrift for misjon Faget rnisjonsvitenskap Dets plass i og betydllillg for dell teologiske tltdmlllelse* AVOLAV GUTTORM MYKLEBUST I Det fag vi her skal behandle, kan forstas rett bare ut fra

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

"l november skal vi lansere en rekke Syrah-basertc viner fra hele verden. Vi har

l november skal vi lansere en rekke Syrah-basertc viner fra hele verden. Vi har Sammendrag: Saken gialdt klage over Vinmonopolets avgiørelse om å heve et innkjøp av vin til partiutvalget. I-levingen var be 4runnet med at leveringen av produktet var blitt./ttrsinket to ganger, þrst

Detaljer

Prosjektkatalog for Bibelgaven!

Prosjektkatalog for Bibelgaven! Prosjektkatalog for Bibelgaven! «Mennesket lever ikke av brød alene» (Lukas 4, 4b) Foto: Dag Kjær Smemo Bibelgaven er Bibelselskapets misjonsarbeid. Til enhver tid støtter norske bibelvenner ca. 90 prosjekter

Detaljer

Bokmeldinger. lichc Bu<:hgcsdls<"haft. Darmstadt

Bokmeldinger. lichc Bu<:hgcsdls<haft. Darmstadt Bokmeldinger L:"iuliihnmg ill rlil' Thf'ofof{ie tier 1l1'!1 giijiii'ii, av Ilorsl lli.irkle. Wisscilschaft lichc Bu

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer