MISJONiERENS PLASS I AFRIKAS KIRKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MISJONiERENS PLASS I AFRIKAS KIRKE"

Transkript

1 MISJONiERENS PLASS I AFRIKAS KIRKE av PER HASSING Misjon<erens plass i dagens Afrika er el ston personlig og admi nislralivl problem. To eksempler vii belyse problemcl. DCl f rslc eksempel er hentel fra \/elodistkirkens slore mi sjonsstasjon Old Unllali i Rhodesia. I 1959 val' dcn store kirken fullsall "cd en s~ndags fonniddagsgudsljenestc. Tilslcde val' clever fra bibelskolen, l<ererskolen, middelskolen og folkeskolen. Eleve ne val' heist tinge mennesker i tyve-femogl),ve ai's alderen. Ivlange av dem val' giftc, med familier. Det val' ogsa en slor skare mcd gutter og jemcr i normal skojealdcr. Til slede val' ogsa fa miliene lil dem som arheidet i misjonens sykehus, trykkeri, jord bruk o.s.v. Mange folk fra naholaget kom med sine familier. Til shat val' det en gruppe misjona:::rer p,l. tyve-fclllogtyve personcr til steele, oele med mange misjoll<erbarn. I 1967 val' forholdene helt andre. Lererskolen er nedlagl; den skal slalen O\'erta. Bibelskolen er nedlagl, fordi man skal styrke prestcutdannelsen. Elevenc vcd middelskolen er smagutter og -jcl1lcr i v3nlig skolealder. Pa gnmn av de endrcde Em"hold er folkel fra naholaget ulehlitt. Av misjon<erer er del hare lre stykker igjen, og de er egendig ikke Ilf}dvendigc, for afrikanerne klarer godt slasjonen alene. Kirken er bare lill mer enn halv full. Deue store misjonssclllru111 har tolah forandrct karakter, et symplom pa den strukturforandring som hele MeLOdislkirkens arbeide i Rhodesia hal' gjennomgatt. Del andre cksempel er helllet fra luthersk misjonsarheide. I en rappon fra den slore Afrika konferansen i Marangu i 1956 kunne biskop H. \/eyer skrive at neppe en av Afrikas lutherske kirker hal' en afrikansk presidcnl. I beste fall hal' de en visepresi. dent sam bare spiller annen fiolin og kommer med slike intet- 104

2 sigende )'o"inger som vrntes av ham. De IlVite dominerer, og afrikanerne reagere1' med tallshcl eller h~nige bemcrkninger. [ 1967 er alt dette [orandret. De lutherske kirkene i Tanzania, med en midlertidig liihllagelse, ledes aile 3V afrikanske biskoper og tilsynsmenn. "cd synodeforsamlingen i del Nord-Vestre bispedpmmet i Kigarama \"ar del ingen t\'ii om at biskop J. Kibira var lederen, og taus var hverken han cller delcgatene. Ivlisjon::erene salt bakerst - og var tausel Slik er situasjonen [ullstendig [orandret P~l bare noen fa ~Ir, ikke bare for metodister og lutheranerc, men for aile andre Kirker ogsil: anglikanere, presbyterianere, katolikker. Siaende var det a se at mcdlcmmene av den store katolske misjonsorganisasjonen ~(Dc Hvile Fedre», som hal' misjon<:erer fra hele den vestlige verden, bpyer seg og kysser den afrikanske kardinalens ring veltningen er fullstendig. Deue er gledelig. Delle er det misjoll<:erene hal' arbeidet for i artier. Idag mti kirke1edelscll ligg"e i hendene pa afrikancrnc. Dc mil ha det avgjl'lrende ordet. Hvor det enna ikke helt har skjedd, er det bare et lidsspl'lrsmill. Det er ogsil helt naturlig at de nye a[rikanske stater 16nsker,i ha [ull konlroll over skolevesen, sykehus og sunnhetsvesen. Hvor staten enna ikke hal' tatl over disse funksjoner, cr det vesentl ig pa gtull1l av pengemangel. 1 prinsippet gar de aller fleste stater inn for dette. Og ingen kan vel klandre dem for det? l\ien dermed Kommer spprsmalet am misjol1<crcns plass opp. Det er vel ingen misjomcr som vii ta til takke med a vo:erc en biskops sekret"'r mer enn et ar eller to. Fa eller ingen har Iyst Iii ii arbeide under forhold hvor de i /JriJlsi/J/Jel er salt pa bakerste bellk og hvo1' de npler med a uttalc seg. Nlan 111,1 spsjrre seg selv hvorfo1' en kirke S0111 hal' frembragt sa pass mange dyktige innf0che menn og kvinner pa forholdsvis kort tid, ellna trengcr folk lltenfra. ~fisjoll",relle selv [I'ller problemel [ noen lilfeller samler de seg i de store byer og indllstristr~k.aile landdistrikter er «okkupert»; der har ledelsen lenge Jigget i hendene pa afrikanske prester og evangelister. j\len storbyene vokscr over aile grcnser. Fa arrikane- 105

3 re forst'r hva som her hender, sa storbyen appellerer til m.s)on::erene og de ssiker seg til demo ~I en mange drar hjelll. Det val' noksa forbjlisenclc a merke hvor Hi protestantiske misjon~rer pa over ffdrtl ;h man traff, og mange av clem man trafl skul1e shiue. ~'fangc misjon~rcr virker bare en periode. Rasll~sheten og llsikkerheten val' umiskjennelig. Afrikanerne selv var klar O\'er problemet. Sp rsm,\let om Afrika fremdeles trengle misjollxrer ble rettet til mange protcslantiske og katolske kirkejedere: kardinal, biskop, prest, legmann. Uten n le svarte aile bekreftende pa sp rsmalet, men alltid med en viss begtcnsning. De sa: «Ja, men». Alclri val' en helt sikker pl om svaret ble gilt pa gtlill11 a\' medf~dl afrikansk hpflighet cller av overbevisning. Nar en S~l pressel spprsmalcl om hvorfor de ville ha misjonxrer, ble det stor usikkerhet. :'\oen ville ha dem Fordi de "a1' villige til fl gj~)re pionerarbeide sam del val' vanskelig it fa afrikanske prester til; noen ville ha dem fordi de \'ar billige, - deres Is;nn kom lltenfra og belastet ikke det lokale budsjettet. EnkelLe ganger kom del frem at misjonxrer val' nyttige, ordi ele bragte penger til kirken. lngen afrikaner val' sa freidig som ell indisk kirkelecler som bent frem sa: «Vi trenger ikke misjonzerer lenger, men vi beholder dem, for ellers far vi ikke penger.» Et av de I11est periferiske svarene val' at de trengte noen til ;, under vise i fransk i middelskolen. Det dypeste og fineste svaret kom fra en legmann. Han hevdel at i lang tid fremover vii den afrikanske kirken trenge misjonxrer i den teologiske undervisningen, i orkynnelsen av evangeliet, i forstaelsen Ut fra evangeliet av del som hender i dagens Afrika, og for a fa hjelp til a na den stadig voksende bybefolkningen. Nesten uten unntagelse la disse afrikanske kristne til et «men» nar de sa de ville ha misjonxrer. De ville ha dem, men ikke hvem som heist! lkke bare maue de kunne noe spesielt, men de matte ha en viss innstilling. De afrikanske kristne spsbr ikke om misjonxrene er rett-troencle, om kirkesyn eller bibeltroskap, men de sps;r om misjonxrenes innstilling til den afrikanske befolkningog til de afrikanske medarbeidere. Enkelte steder er samarbeidet mcllom misjollxrer og afrik:tnske log

4 kolleger megel godt, hjertclig og apent. Del merkel' en besf,lkende ganske snarl. Nlen nar kollegaforholdet er [ylt av mistanke og konflikter, kommer det og>~ fort opp pa overflaten. Uten at man sl:>s;)r om det, kommer saken [rem av seg sel\'. Afrikanerne reagerer for Liden meget sterkt pa det de fpler som paternalisme, overlegenhetsf~lelse. eller rase-fordommer hos misjon<:erene. De lolererer ikke lenger Boen som i sin oppfsilrsel rtr afrikanerne til a f~le seg underlegne. Det er det sallllllc hvem han er, hva slags faglige kvalifikasjoner han har, 11\'01' hall kom mer fr<l, enten han er ung eller gammel, - hvis han i sin opp' f\'lrsel ydmyger afrikanerne, blir han ikke tolerert. Heller ikke blir han lolerert om han legger seg app i Ling han ikke hal' not: ~ gjl'lre med, f. eks. politikk. Dene sisle puukt gjelder ikke bare slike laud som S(1r-Afrika og Rhodesia! Det val' [orbl\'lffende det man fra nere hold kunne h('lre i 1967 om innstilling og opp' ff,lrsel til, ofte unge, misjonxrer. Som en meget Fremtredende legmann uttrykle det: «Vi er sa nylig belt fri fra kolonialismen at Vt klarer illtel. sam minner oss mti den,}) Ogsa her viser den afrikanske kirken sin selvstendighet. De er ikke sene med f, si: «S!ike som deg hal' vi ikke bruk for, elu ma reise hjem!» Det spiller ingen mile om i sf. fall prekestolen blir uten prest, sykehuset uten lege, skolen uten lxrer. I kirkens historie hal' misjon~rens stilling v;en lilt av en g?lte, Pf, den ene siden er det soleklan at uten misjonxrene ville det ikke vxn noen kirke i Ah ika i dag. Uten misjonxrene ville det egentlig ikke v(crt noe kirkenes verdensrad. Pa den annen side harman flere eksempler p~ at det ikke hal' vxn til skade for kirken at misjon<:erene hal' bliu sjaltet ut eller penger v~rt forhindret fra ana frem. I Liden omkring den siste verdenskrig','ar misjon(crene fra Hermannsburg i ti ar forhindret fra aarbeide i Etiopia. Da de kunne "ende til bake. ranl de at kirken v;tr vokset [ra 14 medlemmer til medlemmer. I Nigeria hal' Sudan Inland Mission en veldig stab av misjon<:erer, men [5. kristne; i Etiopia har de fa misjonxrer, men en sterk kirke. I mange ar hal' de kriste i Sudan,,<crt under trykk og forf\'llgelse fra den arabiserte, muslimske befolkningen i nord. Misjon",rene ble 107

5 lllvist i ~lcn dcn anglikanskc kirkc vokscr mcd nyc mecllemmcr Iwert ar. Siden ID61 hal' ele protestantiske kristne i Angola \/;Crt gjenstand for offisiclt prcss; mangc protcstantiskc kristnc ble drcpt av porlugiserne, [arch de ble betraktet som oppr rere, mange andrc flyktct fra landct. ~'fcn MClodistkirken i Angola, mcd bare to misjonxrpar igjen, vokser som den ikke hal' gjort pa flere 5r. At en kirke ikkc hal' misjon((~rer, er altsa ikke lltcn videre (tv det ollele. Og misjona:renes na::rv;:er betyr ikkc n dvendig "is veksl Deue betyr ikke at man nsker en kirke med martyrtilstander, mcd mord og llndertrykkelse. Men dct betyr al man b r bctraktc sjx6rsmalct am misjon<ercnes plass i et visst realistisk perspektiv. Det e1' nemlig ogsa ling sam tyder pa at i visse situasjoner kan misjon<.erens blotte n<erv<er virke hindrende pa del lokale initiativ. :Mange misjoll<erer er sa dyklige, 511 vel utdannet, sa energiske at dc ikkc ser at de tar Invcn fta dc lokale krefter. Mang"c afrikancre er redde for a ta personlig initiativ forcli misjon::crene gj r alt sa mye bedre og gnmdigere. ~,[isjol1;:erenesn:erv<er kan ogsa skare en farefnl! a"hengighetsf lelse hos afrikanske kristnc. Dcn kristne misjon ma vokte seg for a undergrave nadegavene i menighetene. :Misjon~rer kan ha en viss tendens til a tro mer pa seg selv og' sin egen visdom enn pa den Hell ige r\ncls ledejse av menighetens liv. Sp rsmalet er vanskdig, ikkc bare for kirkcne i Afrika, men og-sa for kirkene i Europa og Amerika. Neir misjon(crens stilling er Sfl prekcer og ll\liss, harman cia rett til a appellere til unge mennesker 0111 agi sitt Iiv og sin fremtid til misjanen? Hva skat sa aile misjansarganisasjonene gj re? Kan de fartsctte med a appcl!crc til folket om " gi? Vii dct bety cn ntaldig pakjcnning far kirkens Iiv i Europa og Amerika am hele misjansarbeidet ag misjonstcnkningen kam inn i nye baner? ~1en man mtl ogsa sp rrc: Skal vi fdlge de gamic stiene bare force de er gamie, selv om de ikkc f rcr til malet? For a I se problemcl hal' dct VXrt alllyclct at misjonxrenes plass er pa fcltcr som frcmdcles cr nbesaltc (regions beyond). Dct- 108

6 te er en besllxrende lankegang, men vanskelig a anta helt lit. For det f~rste er det, anskelig a finne slike nokkupene felter. En misjon:er i Zambia sa at kirker fins det over hele landet, kristelig sett er det [ullt besatt. Det samme kan sics onl mange andre land i Ahika. For det andre ma man sp~rre om ikke Afrikas evangelisering ikkc na bpr bli hovedoppgaven for disse selvstendige afrikanske kirkene. Hal' Vestens kirker rett til, om det overhodet er mulig, a ta fra de afrikanske kirkene de res misjonsoppgave? Kan det yxre Cuds mening at kirkene i Europa og Amerika skal gj re deres misjonsgjerning for dem? Star man ikke igjen i fare for a ta Illven fra dem, a overvelde dem med vart organisasjonsapparat og,'are finansielle ressurser? En kan ikke komme bon fra en meget sterk kjensle av at misjonsfolket iue er klar over at det er over hundre ar siden David Livingstone d de, og" at misjonsledelsene i de forskjellige land ikke er villige til a ta konsekvcnsen av, hva de litcn lvil vet, at kolonialismens lid er a\"gjon forbi. 1 AfTika kommer vi aldri tilbake til tiden f~r Kirken i Afrika er ling, meget ling. De sam na er biskopel' og kirkeledere, er sv:en oele spnner av de aller fprste kristne pa hjemstedet. Kirken vokste seg fon star. I en nylig utkommet bok anslas den kristne befolkning til 60 millioner. Det er et tall som vitner am store resultater. ~/[en det er 170 millioner igjen. av hvilke 55 millioner er mllslimer. Sa kirkens oppgave er then Lvii star, og det er en direkte misjonsoppgave! Det ser og"sa lit til at Afrikas kirke star overfor en helt nl' epoke, hvor umhelig star kraft ma settes inn pa a frel11me kirkens indre vekst og vi nne kirkens medlemmer for et kristenli, bygd pa en le,-ende tro. For a fremme kirkens \'ekst innad og fullfere misjonsoppga\'en utad trenger Afrikas kirke hjelp. Men for a bli istand til a hjelpe m> vi i Europa og Amerika fa en ny innstilling. Vi ma erkjenne at Liden cr ny, vi ma pa en gang bli bade l'dml'ke og dristige! For det fprste ma vi ta afrikanerne al\'orlige som mennesker. Vi ma handle lit fra at de er og vii vxre ansvarlige mennesker i ansv3rsbevisste kirker. Det ma bli direkte sol11tale om sentrale sp~rsmal. Hvis aerikanerne ikke 109

7 ser Sill misjollsoppgave, ma vi hjelpe clem til a se dell i he1e dens bredde og dybde. Det ma ogs,'\ gj res klan for dem at kirkene i Vesten ogsa har et ansvar, og at detle ansvar ikke kan forenes med asette store pengesummer inn i Kirker sam ikke er \'illige til a ta et stort med-ansvar. Vestens Kirker har ansvar bade o\'crfor Gud og givere for hvordan de forvallcr penger og personale. St tten til Afrikas kirker ma ikke bli soveputer eller krykker. Pengene sam misjonen gil', ma ikke brukes til a gi en liten gruppe av kirkeledere en llforholdsmessig stor levestandard. Det andre sam kan gj0res, er a Ja Afrikas Kirker [orsta at nar del gjelder l~sningel1 av misjonsoppgavene, er Vestens kirker vil Jige og ivrige ctter (; sill sam111en med clem i arbeidet. Poenget ligger i ordet sam men. Til tross for all snakk om «partnership in mission. i de siste tyve ar (siden Whitby-m tet i Canada i 1947), har man en f le1se av at virkelig samarbeide har man enna ikke oppnadd. Man har v"'rt a!tfor redd for a talc om sannhelen i kj;erlighet, og del har \/(Crt en sterk tendens til a lyue h~flig til afrikanerne, og sa ta bestemmelsen i Europa eller Amerika lit ha den u-uttalte innstilling at den som betaler, hal' ogsa rett til a bestemme. Resllltatet av clette er ikke s",rjig oppmllntrende, og vii aldri bli det. Afrikas kirker );an ikke I se misjonsoppgavene i.\crika alene. :Men kirkene er der som levencle realiteter, og hvis Vestens kirker forspker a Ipse misjonsoppgaven i Afrika uten i fullt samarbeide med de allerede eksisterende kirker, vii det bli en ulykke for Afrika. Bare i apent og ",rlig samarbeicle vii Gud Iede oss inn pa cle radikalt nyc veiene som den nye sit1l3sjonen h-ever. Sp rsmalet er ikke leu, og ingen hal' noen patentl sning. ~fen det opptar aile tenkende misjonsarbeic1ere i hele clen evangeliske leir sa vel som i den katolske. Sp rsmiuet om misjon",rens plass og kirkens oppgave i AFrika idag er megel brennende. Er Val' tids kristne like dristige og like llkol1vensjonelle som vare forfedre var det da de i sin tid satte den moderne misjonsbevegelse i gang? Har vi de andelige, teologiske. intellekluelle og finansielle ressllrser til en nytenkning av kirkens totale oppgave i AfTika? Det cr ingen tyil om at den nye tid kt-ever nyc vcier! 110

MISJONlERENS PLASS I S0R-AFRIKANSKE KIRKER

MISJONlERENS PLASS I S0R-AFRIKANSKE KIRKER MISJONlERENS PLASS I S0R-AFRIKANSKE KIRKER av MANAS BUTHELEZI Misjomerens «image» har lenge vrert broket. Han har, alt etter omstendighetene, vrert sett p~ sam en helt og sam en skurk. Historiske forhold,

Detaljer

KIRKELIC N0DHJELP - EN 0KUMENISK OG INTERNASJONAL FORPLIKTELSE

KIRKELIC N0DHJELP - EN 0KUMENISK OG INTERNASJONAL FORPLIKTELSE KIRKELIC N0DHJELP - EN 0KUMENISK OG INTERNASJONAL FORPLIKTELSE av JAN 0R~ER Dell1le arlikkel, shrevet p(f opnordrillg av )"edaksjollcli, belialidler e" sa!l"shift seklor hillel/for dell stars/ille virksomllel.milt

Detaljer

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum.

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. FREMDELES MISJON? av FRI DTJOV BI RKELl Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. Jeg vii gjerne hilse dere og Egede Instituttet med disse kjente ordene

Detaljer

HVORFOR FORSVANT OLDKIRKEN I NORD-AFRIKA?

HVORFOR FORSVANT OLDKIRKEN I NORD-AFRIKA? HVORFOR FORSVANT OLDKIRKEN I NORD-AFRIKA? av WILLY NORMANN HECG0Y Problemet Det er ikke islams altoverskyggende mervrer s~ mye sam kristen~ dommens totale frav",r som har inspirert kristne mennesker til

Detaljer

ET SJELES0RGERISK PROBLEM I DE UNGE KIRK ENE

ET SJELES0RGERISK PROBLEM I DE UNGE KIRK ENE ET SJELES0RGERISK PROBLEM I DE UNGE KIRK ENE av ERLING KAYSER jeg elskct ell 1Jike. En brc\'\"cksling tllgitt av Walter Trobisch. O\"cr san av Carl Frcdrik Engelstad. Aschchoug R: Co. Oslo 1965. Det er

Detaljer

Sosialisme i Afrika og misjonen

Sosialisme i Afrika og misjonen Sosialisme i Afrika og misjonen AV EINAR LUNDE Einar Lundes artikkel ble holdt som foredrag i Norsk misjonsrad 8. mai 1980. Emnet hat fall ny aktualitet CUer genera1sekret~r Odd Bondeviks uttalelsc om

Detaljer

KIRKE, UTVIKLING OG POLITIKK I ZAMBIA

KIRKE, UTVIKLING OG POLITIKK I ZAMBIA KIRKE, UTVIKLING OG POLITIKK I ZAMBIA av HELENE FREILEM.Det er blitt vanlig na [or Liden a krilisere de afrikanske regjeringer [or udugelighet. Men mitt sp(llrsmal er: Hvor var profeten? Hva gjorde kirkene

Detaljer

Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com. Gå derfor ut! Sa Jesus dette bare for spesielt interesserte?

Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com. Gå derfor ut! Sa Jesus dette bare for spesielt interesserte? Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Gå derfor ut! Sa Jesus dette bare for spesielt interesserte? Tore Johannessen 26.10.2008 Gå derfor ut! Mange har et bilde av misjon som

Detaljer

Evangeliet over aile grenser

Evangeliet over aile grenser Evangeliet over aile grenser AV SIGURD ASKE Hvor jeg har arbeidet de sis Ie rene, laler man ikke mye om evangelisering. Stikkordene er heller rettferdighet, fred og utvikling. Vi taler ogs en del om «The

Detaljer

Frelsesarmeens misjonsarbeid

Frelsesarmeens misjonsarbeid Frelsesarmeens misjonsarbeid AV INGRID LYSTER Straks en gir seg i kast med a beskrive Frelsesarmeens norske ytre misjon, m0ter en pa problemer. For det f0rste er vi en del av en internasjonal organisasjon,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Jenter i nettverk. - resursperm for grupper

Jenter i nettverk. - resursperm for grupper - resursperm for grupper 1 Forslag til hvordan man kan legge opp en gruppekveld Start kvelden med noe drikke, mat, el. digg... Ha en runde, eller ha det åpent om å dele noe bra som har skjedd i livene

Detaljer

JENTER I NETTVERK RESURSPERM FOR GRUPPER

JENTER I NETTVERK RESURSPERM FOR GRUPPER RESURSPERM FOR GRUPPER JENTER I NETTVERK FORSLAG TIL HVORDAN LEGGE OPP EN GRUPPEKVELD. Start kvelden med noe drikke, mat, el. digg Ha en runde, eller ha det åpent om å dele noe bra som har skjedd i livene

Detaljer

DET KRISTNE NiERViER I NORD-AFRIKA

DET KRISTNE NiERViER I NORD-AFRIKA DET KRISTNE NiERViER I NORD-AFRIKA Nocn glimt Ira 1'v[(I1"01,lw, Tunis, Algc, ie av ACE HOLTER «Det ~r bra. Vi lever i et klima av velvillig nfbytralitet... Fortiden er forbi, den tid da prestene Culgte

Detaljer

Mekane Yesus - en evangelisk kirke i Etiopia

Mekane Yesus - en evangelisk kirke i Etiopia Mekane Yesus - en evangelisk kirke i Etiopia AV OLAV SJEVERAs «Brevet fra Mekane Yesus-kirken» er i ferd med ~ bli et begrep i lutherske kirker i Europa og USA. Brevet det her er tale om, er, kort sagt,

Detaljer

UTDANNELS E FOR MISJON

UTDANNELS E FOR MISJON UTDANNELS E FOR MISJON a" A. S. BURGESS I Historiens lop har tatt en ny kurs. Vi har gitt inn i en tidsalder ~ned kjemiske bomber og masseturisme, med flammekastere og jetfly, med ~nassemedia og massepsykologi,

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme.

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Hvordan får vi Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Jeg kunne kanskje ha holdt en undervisning og foredrag om aktiviteter vi kan gjøre for å vinne mennesker

Detaljer

Forord. av Broder Andreas

Forord. av Broder Andreas Forord av Broder Andreas Jeg må nesten advare deg: Dette er en vanskelig bok. Den er ikke vanskelig å lese, men den gjør meg ukomfortabel. Skikkelig ukomfortabel! Denne boken vil snu livet ditt opp ned.

Detaljer

Utafor rnaneporten. MisjonsTomanene til Racin Kolnes

Utafor rnaneporten. MisjonsTomanene til Racin Kolnes Utafor rnaneporten MisjonsTomanene til Racin Kolnes AV 0YVIND GULLIKSEN Det vat Racin Kolnes sam meir enn noen annen notsk farfatter av misjonsromaner klarte askape interesse for misjonen hos yngre lesere.'

Detaljer

t\orst\ TIDSSKIUI'T 1:O1~ MISJON 1. 19'):'1

t\orst\ TIDSSKIUI'T 1:O1~ MISJON 1. 19'):'1 104 t\orst\ TIDSSKIUI'T 1:O1~ MISJON 1. 19'):'1 Litteratur: Berentsen, jan-martin: Noen teologihistoriske perspektiver., Norsk tidsskrijifor,uision 1/52 Berentsen, jan-martin, Tormod Engelsviken & Knud

Detaljer

RASEPROBLEMER FRA KAPP TIL KAPP

RASEPROBLEMER FRA KAPP TIL KAPP RASEPROBLEMER FRA KAPP TIL KAPP S)'d-Ajrikn som problem - og nifordring av ODD KVAAL PEDERSEN I «Hvilken djevel er det som hal' fatt oss hvite syd afrikanere til a tro at vi er for fine til a utfl

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Foredmg '/Oldt pit BjfJrguill bisjjedpmmes 900 /frs/est pit Selje sfjndag 11. augusl 1968.

Foredmg '/Oldt pit BjfJrguill bisjjedpmmes 900 /frs/est pit Selje sfjndag 11. augusl 1968. MISJONSTID I NORGE av FRIDTJOV DI RKELI Foredmg '/Oldt pit BjfJrguill bisjjedpmmes 900 /frs/est pit Selje sfjndag 11. augusl 1968. Det er mer gull i Norges historie enn vi vet avo Her ute ved storhavet

Detaljer

misjon - bønnesenter - hjelpesendinger - bibelskole HARVEST

misjon - bønnesenter - hjelpesendinger - bibelskole HARVEST misjon - bønnesenter - hjelpesendinger - bibelskole HARVEST 1 ANNONSER Spørsmål om tro www.misjonskirka.org Nordisk Bønnesenter Nordic Harvest Mission/Nordisk Bønnesenter Vi er også engasjert i forbønn

Detaljer

Misjoncerutdanning i dag

Misjoncerutdanning i dag Fra misjoncerens synspunkl Misjoncerutdanning i dag OLA TULLUAN InnJedning I sommer fikk jeg anledning til it v

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

RELIGIONEN I «PRIMITIVE» SAMFUNN

RELIGIONEN I «PRIMITIVE» SAMFUNN RELIGIONEN I «PRIMITIVE» SAMFUNN av CARL B. JOHNSON «Primitive s3mfunn» - hva er egentlig del? Det er ikke lenge siden etnogra[ene shev tykke bl'lker om den sakalte «primitive tankegang», og den dag i

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer