AKTIVITETSkalender n LES MER OM: Tlf Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Benjamin Olsson - friluftsentusiast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETSkalender n LES MER OM: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Benjamin Olsson - friluftsentusiast"

Transkript

1 AKTIVITETSkalender n Nr. 2 årg. 6 Mars 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Hvem er dette? Foto: Privat eie v/john Reinåmo LES MER OM: Årsmelding fra Frivillighetssentralen Benjamin Olsson - friluftsentusiast NY spalte: Leste bøker Ester Olsen og esperanto Turer og turmål Ut på tur... Næring basert på lokale ressurser Tlf: Perry Strømdal Mobil Tlf Europaveien 450, 8642 Finneidfjord Tlf.: Hemnesberget

2 2 Info fra Frivillighetssentralen Nettadressen viser til Frivillighetssentralens hjemmeside på internett. Legg nettadressen på mine favoritter - til enhver tid klar til bruk! Alle kan via nettsiden raskt sette seg inn i hva som foregår i og rundt kommunen - uansett hvor i verden. På nettsiden vil du kunne lese litt om hvem vi er og hva som skjer i Frivillighetssentralen. Nye utgaver av AKTIVITETS-kalender n(ak), og arkiv med faste spalter fra Ak er også å finne. Søker du kunnskap om hva som vil skje på kultur- og fritidsfronten i og rundt Hemnes vil du også finne noe om dette. Oversikt over hva som finnes av lag og foreninger ligger også lett tilgjengelig osv. Nettsiden er utviklet i tett samarbeid med Tommy Alsos og hans firma EasyData fra Rana. Frivillighetssentralen håper alle vil finne noe nyttig på nettsiden. Oppfordringen er enkel: ta nettsiden i bruk, kom med innspill på innhold og tips gjerne andre om vårt nettsted! Årsmelding 2007 (årsmeldinga er forkortet) Frivillighetssentralen gikk inn i 2007 med en ny og tryggere økonomisk hverdag. Ved utgangen av året før økte Hemnes kommune den kommunale driftsandelen og la grunnlaget for forutsigbar og sikker drift for sentralen. I Hemnes drives sentralen som hjelpe-, tjeneste- og informasjonssentral. Enkeltmennesker ytes direkte hjelp, private og offentlige institusjoner nyter godt av sentralens frivillige tjenester og jevn flyt av lokal informasjon har høg prioritet. Frivillighetssentralen i Hemnes takker alle sammen for fremragende innsats! Dette gjelder så vel frivillig mannskap som lag og foreninger som helhjertet stiller opp for sentralen. Med et nytt år i sikte satser styret for Frivillighetssentralen på å høste frukter av godt innarbeida tiltak og prosjekter - og håper samtidig på fortsatt godt samarbeid! Organisering, styringsstruktur og eierskap Sentralens navn er Frivillighetssentralen i Hemnes, er privat drevet og organisert som en ideell forening (FLI). Foreningen Frivillighetssentralen i Hemnes er uløselig knyttet til den fysiske frivillighetssentralen. Eierne av sentralen har det overordnede formelle ansvaret for drift, økonomi og arbeidsgiveroppgaver. Utøvelse av ansvaret gjøres gjennom årsmøtet. I årsmøtet legges føringer for drift iht. vedtektene. Det valgte styre får delegert ansvar og fullmakter til å være det ansvarlige organet i daglig drift. Styret for sentralen er daglig leders overordnede. Daglig leder delegeres ansvar for daglig drift i samarbeid med styret. Pr er disse eiere og arbeidsgiveransvarlige for sentralen: Hemnes Menighetsråd. Korgen Menighetsråd. Norsk Folkehjelp - Korgen. Vallabotn Sanitetsforening. 2 privatpersoner. Ansatte Øyvind Arntsen er tilsatt som daglig leder er i 100 % stilling. Stillingen er lønnet hovedsakelig av statlige midler fra Kultur- og kirkedepartementet og deler av lokale tilskuddsmidler. Lokalisering Frivillighetssentralen leier kontor- og møtelokaler hos Hoff Eiendom AS. Lokalene er sentralt beliggende i Korgen, er godt tilgjengelige for alle brukergrupper og har nærhet til offentlige etater, bank og post. Støttespillere 2007 Bjerkadal Sanitetsforening. Bleikvassli Menighetsråd. Bleikvassli Sanitetsforening. Fagmøbler/Engevik Møbler. Finneidfjord Sanitetsforening. HASVO. Helgeland Småkraft AS. Helgeland Sparebank. Hemnes kommune. Hemnes Pensjonistforening. Hemnes Sanitetsforening. Hemnesberget Vel. Korgen Sanitetsforening. Lions - Korgen. Mental Helse-Hemnes. Nyholmen Sagbruk & Høvleri. Rune Vasdal AS. Venner av Frivillighetssentralen. Vesta Forsikring. Driftsåret 2007 Frivillighetssentralen i Hemnes har i Redaksjon Ansvarlig redaktør: Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Berit Oksfjellelv Bleikvasslia Heidi Prestengshaug Bleikvasslia Tommy Oksfjellelv Bleikvasslia Kontakt: Besøksadresse: Sentrumsvn. 13, 8646 Korgen Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2200 Grafisk prod.:

3 vært tilgodesett med fremragende, storstilt og oppmuntrende innsats fra flere hold. Viktigste suksessfaktor i drifta av frivillighetssentralen er de frivillige medarbeiderne. Lag, foreninger, menigheter, en liten andel av næringslivet og enkeltpersoner som stiller opp, spiller også en betydelig rolle. Sentralen får sine hovedinntekter gjennom driftstilskudd fra staten v/ Kultur- og kirkedepartementet og fra Hemnes kommune. Sentralen topper inntektene til drift gjennom tilskudd fra Helgeland Sparebank, lag og foreninger, noen få lokale bedrifter samt gjennom innsamla midler fra Venner av Frivillighetssentralen. Styret har gjennom 6 styremøter behandlet en rekke viktige saker og vært aktive i oppfølging og innspill på daglig drift. Mellom styreleder, øvrig styre og daglig leder er det tett og godt samarbeid. Alle styre- og varamedlemmene utfører styrearbeid som frivillig innsats og uten noen form for godtgjørelse. Styret for Frivillighetssentralen i Hemnes takker alle sammen for fremragende innsats! Dette gjelder så vel frivillig mannskap som lag og foreninger som helhjertet stiller opp for sentralen. Med et nytt år i sikte satser styret for Frivillighetssentralen på pleie av godt innarbeida tiltak og prosjekter og håper på fortsatt godt samarbeid! Styret for Foreningen Frivillighetssentralen i Hemnes Sentralens egne tilbud og samarbeidstiltak I Brukerforum for funksjonshemmede i Hemnes har Frivillighetssentralen Sentralen koordinat- og sekretærfunksjon. 2. Bruker-PC. Alle kan benytte seg av en brukerpc til skriving, e-postsending og kunnskapssøk på internett. 3. Hemnes kultur- og fritidsfestival Sentralen arrangerte en kultur og fritidsfestival i samarbeid med kulturtjenesten og nærmiljøutvalgene i Hemnes. Gjennom festivalen hadde alle lag og foreninger et tilbud om å presentere seg og sine lags- og foreningsaktiviteter. 40 aktører deltok og ca. 340 besøkende var innom. Totalt 30 frivillige var med og Hemnes Janitsjar gjorde en betydelig innsats med underholdning og matservering. Disse 8 sponsorene stilte opp: Bjerka Kro AS, Felleskjøpet, Helge Falmår Taxi, Helgeland sparebank, hovedsponsor Helgeland Småkraft AS, Lars Fineide skipsekspedisjon, Lindberg Consultant AS, Mills kaviar, Nyholmen Sagbruk & høvleri. 4. Hemnes seniordans. Sentralen bistår seniordanserne i markedsføring av PR-tiltak. 5. HOBBY og skravlekafé. Et suksessfylt og meget sosialt tiltak for de med ledige formiddager, som har lyst til å treffe andre, spørre nytt og samtidig kose seg med hobbyen sin. Et samarbeid med kafé T Finni på Finneidfjord. 6. Informasjonsarbeid AKTIVITETS-kalender n er sentralens lokale informasjonsblad eksemplarer utgis månedlig og gratis til samtlige husstander, bedrifter, off. etater i Hemnes kommune. 5 frivillige inngår i redaksjonskomiteen. Distribusjonen foregår på dugnad og vel 40 frivillige er involverte. AKTIVITETS - loggen er sentralens totaloversikt med det meste av hva som skjer av kultur- og fritidsarrangementer i Hemnes kommune, flere måneder fram i tid. Loggen er et viktig verktøy for sentralen og brukes av foreningslivet, av Radio Korgen og av Rana Blad. er adressen til sentralens nettside. Innhold er info om sentralens aktiviteter og noe om hva som rører seg av kultur- og fritidsaktiviteter i Hemnes kommune osv. 7. Kommunalt råd for funksjonshemmede. I rådet møter sentralen som vara for Mental Helse-Hemnes og har ved flere anledninger deltatt i møter. 8. Kopiering. Sentralen yter kopieringstjenester til privatpersoner og lag og foreninger. 9. Kunstutstilling. I sentralens lokaler åpnet en ny salgsutstilling av fin brukskunst med Quilterne sting og sy(t). Frivillighetssentralen takker forrige utstiller, Anne Marie Skjæran. 10. Ledsagertjeneste - til lege og sykehus. 6-8 frivillige er tilknyttet ordningen som med jevne mellomrom blir benyttet i hele kommunen. 11. Matkjøring. 3 frivillige har vært tilknytta som faste sjåfører ved matkjøring hver helg, lørdag og søndag gjennom hele året. 4 frivillige er tilknytta ordningen som vikarer. 12. Mental Helse-Hemnes. Sentralen har sekretariatet for lokallaget. 13. Natteravner i Hemnes. Sentralen driver natteravning ved offentlige fester og festivalarrangement. Ordningen søkes omorganisert i Praktisk hjelp i hjemmet. Ca. 10 frivillige er tilknyttet ordningen. Alt fra enkel snørydding, vedbæring, hagearbeid oa. vedlikehold utføres. 15. Register. Registrene et viktig verktøy for sentralen og er et servicetilbud til alle lag og foreninger og Hemnes kommune. Disse er på plass: Det skjer på Helgeland (messe- og festivaloversikt). Lags- og foreningsregister.

4 4 Lokalpolitisk register. Næringsregister. 16. Selvhjelpsgrupper. 2 grupper er i sving med hjelp av sentralen. Pårørende til rusmisbrukere er den ene og mennesker med angst er den andre selvhjelpsgruppa. 17. SeniorSurf. Årlig landsomfattende arrangement og samarbeidstiltak mellom sentralen og bibliotekene. 18. Sjåførhjelp. Sentralen stiller opp med frivillige sjåfører når det kniper - for enkeltmennesker og institusjoner. 19. Skolelunsj. Sentralen koordinerer 5 faste frivillige er hjelpere ved skolelunsj 5 dager i uka og 3 frivillige er faste vikarer ved ordningen. 20. TV-aksjoner. Sentralen har på forespørsel fra Hemnes Formannskap hovedansvaret når 55 frivillige bøssebærere deltar ved TV-aksjonene. 5 av disse frivillige utgjør aksjons- (kommune) komiteen ved TV-aksjonen. 21. Venner av Frivillighetssentralen. Sentralen bistår med markedsføring av tiltakene når Venner av Frivillighetssentralen arrangerer Syng med oss - kvelder osv. Testamentarisk gave Hemnesberget omsorgstjeneste har mottatt en betydelig arv etter Arvid Fjeldavli som gikk bort i juni På vegne av alle pasienter, beboere og brukere av tjenesten, vil vi på denne måten uttrykke vår takknemlighet. Arven forvaltes av Områdestyret, på lik linje med andre gaver. Med hilsen Kari Brendås Lillebjerka Enhetsleder Hemnesberget omsorgstjeneste, Tlf: Hvor er dette? Er du kjent i din heimkommune Hemnes? Ikke det?! Da har du nå en liten sjanse til å forbedre dine kunnskaper. Med jevne mellomrom vil redaksjonen trykke mer eller mindre kjente motiv fra vår kommune. Dette vil ikke være en regulær konkurranse, men mest av alt å gjette på egen hånd. Svaret finner du i oppslagstavla på nest siste side i dette nummer. Foto: FVS-Hemnes Idrettslags-info Korgen IL Vargtrekket - søndag 30. mars 2008 Arr. navn: Vargtrekket 2008 Arrangør: Korgen IL Idrettsgren: Turrenn Ansvarlig person: Ingvar Tverå Telefon: E-post: Sted: Startsted: Bleikvassli skole målsted: Vesterli/Korgen Tid: kl 12:00 Hemnes IL Vetenrennet Minner om årets utgave av Vetenrennet, Andre oppl.: Turkl.: startkont.kr. 160,-. Trimkl.: startkont.kr. 100,-. Kortvargen fra Storskogen er 17 km. Trimklasse start fra Kilde: og som går av stabelen lørdag 5. april! For påmelding og info, følg med på

5 5 Kommune-info Ordførerens hjørne Solen er her! Da var vi passert mørketiden, solen begynner å varme opp kropp og sjel. Vi går nå mot påske, sommer og masse trivelige dager i Hemnes. Frivillig innsats De frivillige står på gjennom hele året, det er blitt flere og flere begivenheter som vi kan takke masse frivillig innsats for. Det begynner å bli mange flotte arrangement i Hemnes, som er med på å gjøre det triveligere både å bo i og besøke Hemnes. Sist helg var det sparkeløp på Hemnesberget, snart er det Vargtrekk og Vetenrenn, vi gleder oss alle til sommerens festivaler, det er mye å se frem til. Om ikke du deltar som arrangør på noen av disse arrangementene kan du vise din begeistring ved å delta, på denne måten kan alle gjøre sin innsats for at det skal bli enda triveligere å bo og leve i Hemnes Kommune. Boktipset Dette vil være spalten for deg som er på jakt etter lesestoff, men ikke helt vet hva du skal velge. Spalten vil forhåpentligvis inneholde gode boktips som skal inspirere deg som leser til å skaffe deg ei god bok som en god følgesvenn til diskusjonstema fordi lesing er gøy og absolutt noe å bytte ut TV-en med! En flunkende ny bokredaksjon er på plass og først ut er Oddvar Brygfjeld! Åsne Seierstad DE KRENKEDE: Historier fra Tsjetsjenia. Cappelen sider. Terra-skandalen Terrasaken har tatt mye av ordførerens tid siden november i fjor. Jobben nå er å dekke opp underskuddet som kommer i Om vi ikke får til noen avtale om lengre tid på å dekke tapet, må vi dekke dette opp over 4 år. Dette blir et tøffere løp enn vi håpte på. Det blir derfor viktig at alle blir med på denne utfordringen, det vil merkes på flere områder. La oss finne de løsningene som gir minst mulig negativ effekt. Det er også slik at når vi er gjennom disse spareårene, har vi en bedre økonomi igjen som skal brukes på å gjøre kommunen vår enda bedre å bo og leve i. Turbok på nett Polarsirkelen Friluftsråd hvor Hemnes Kommune er medlem, har nå fått opp å gå en egen Turbok på nett. Den kan du finne link til ved å gå inn på Kommunens hjemmeside (kanskje vi får en link på Frivillighetssentralen hjemmeside også?) på Denne ble lansert denne måneden og Etter å ha lest en masse krimbøker i høst og vinter har jeg den siste tiden lest overnevnte bok. Seierstad er kanskje mest kjent for sitt engasjement i Afghanistan, men allerede i 1994 var hun i Tsjetsjenia. 12 år senere drar hun tilbake igjen for å skrive om menneskene på begge sider i krigen. Hun ble smuglet inn som bondekone og levde i skjul. I Groznyj møter hun Hadizat, også kalt engelen i Groznyj, en bemerkelsesverdig kvinne som driver et barnehjem opp i all elendigheten. Seierstad får også treffe Ramzan Kadyrov, presidenten, nærmest utnevnt av Putin... Boka er en rystende skildring av forholdene i et Tsjetsjenia som synes glemt av utenverdenen i dag. Skildringer av tortur så rå at det er vanskelig å forstå. Hva ekstrem religion, nasjonalisme og tilhørighet til folkegrupper kan gjøre med folk er rystende beskrevet, først og fremst gjennom det er også plukket ut en tur i hver kommune som er kalt ordførerens tur, til denne er det laget både et hefte og en DVD. I Hemnes er det så langt lagt ut over 100 turer og det kommer flere, ved å gå inn på turbok på nett kan du velge tur og du får da en kort beskrivelse av turen samt kart med anvist løype. Jeg vil benytte anledningen til å takke Knut Berntsen i friluftsrådet og Jan Gaute Buvik(som har vært ansvarlig for turer i Hemnes) for et flott produkt, så nå er det ingen grunn til ikke å dra på tur, GOD TUR!! Med vennlig hilsen Kjell-Idar Juvik ordfører Mob møter med kvinner og barn. Kvinner som har mistet alt. Sitat fra boka: En gang møtte jeg en jeg kunne stole på fra samme landsby, og spurte om han viste noe nytt om familien. - Hvilken familie? - Du vet hun som har mistet fire sønner. - Hvilken av dem? - Hva mener du hvilken? - Det er da mange i landsbyen som har mistet fire sønner. Dette er en bok å lese for å sette seg inn i hva som er skjedd siden Tsjetsjenia var på førstesidene i avisene. En godt skrevet bok som ikke er like lettlest som en lettbent krim, men som gir rom for ettertanke og undring over mennesket sammensatte natur. Jeg siterer Erik Fosnes Hansen: Hennes beste og vesentligste bok til nå. God bok! Tekst: Oddvar Brygfjeld Omslag:

6 6 Ut på tur, aldri sur! Dette er vel egentlig ikke utgangspunktet for de som liker å gå på tur! I Hemnes har man nå alle muligheter til å komme seg på akkurat den turen man bare vil. Det vrimler av turforslag av alle slag. Hemnes Turistforening har i mange år nå (uvisst hvor mange) bydd ut turer med turleder og det hele. Utviklinga der er etter det vi ser, at de i hovedsak har beveget seg fra turer for de spesielt interesserte til også å ha turer for gammel og ung. Turene går i all hovedsak på fjellet og ute i terrenget. De sender rundt årsskiftet ut flygeblad med informasjon om årets turer. I tillegg kan man finne turene, noen med fine bilder til, på internett under følgende adresse: AKTIVITETS-kalender'n er nå i sitt femte år med serien Turer og turmål. Der beskrives turer av alle slag: korte eller lange, tunge eller lette, turer på fjell, fjord, i skogen eller rundt om på tettstedene. Vi har lagt vekt på å beskrive allsidige turmål, slik at alle kan finne noe som passer: liten eller stor, sprek eller mindre sprek, til lands eller til vanns, i bil, på ski eller sykkel o.s.v. Kort sagt prøver vi å finne turmål som alle noen gang kan delta på. Vi har i løpet av den tida vi har holdt på beskre- Trimmar n Odd Erling Brygfjeld og Martin Ones, Korgen De liker begge helst å sykle. De fleste andre vi kjenner legger sykkelen på hylla når vinteren kommer, men ikke disse to karene nei. På et garasjeloft i nærheten har de ordnet seg slik at de kan sykle/trene ved å sykle på ruller (tredemølle) for sykkel. - Helprofft, utbryter vi i beundring, men det vil de ikke høre noe om. Odd Erling har trent slik i to-tre år, mens det for Martin sin del er første året. De startet sporadisk for 4-5 år siden å sykle på landeveien. Etter enn tid ble det mer regelmessig i og med at de bestemte seg for å prøve å sykle Birkebeinerrittet, Birken, et sykkelritt på 91 km som går mellom Rena og Lillehammer. Martin deltok første gang i 2006, mens Odd Erling, som ble rammet av sykdom, måtte vente til 2007 før han kom seg med. De liker begge å holde seg i form, og Martin har vært innom både ski og svømming, men har landet på sykling som favoritt. Odd Erling løper litt i tillegg til syklinga. Han minner avslutningsvis om at begge er småbarnsfedre og at ettermiddagene som regel er fulle av trening i aktivitetene rundt barna. Tekst og foto: Astrid A vet over 40 turer og turmål. Nå kan man finne disse samlet på frivillighetssentralens heimeside under ARKIV. Adressen e r : Polarsirkelen Friluftsråd er tredje og foreløpig siste skudd på stammen med initiativet til: Turbok på nett. Blant 7 helgelandskommuner er Hemnes kommune foreløpig på plass med 117 turer. Her finner man en mer proff beskrivelse av turene med både kartreferanser og kart som bedre plasserer turene i terrenget, og bl.a. tips til hva man kan se etter på turen. Adressen dit: Kulturkontoret i Hemnes er i skrivende stund i ferd med også å kartlegge Turer og turmål i Hemnes. Formålet med kulturkontorets engasjement er å finne turløyper som ligger i tilknytning til tettstedene slik at man ikke trenger å iføre seg bilen for å nå dem. Hvis det trengs rydding og stell er kulturkontoret ute etter samarbeidspartnere som for en sum penger kan påta seg slike oppgaver. En ønsker også at noen løyper er tilpasset bevegelseshemmede. Det trengs nok en del arbeid for å få slike løyper klare. Før det kommer så langt ligger det en masse arbeid med kartlegging og samtaler med grunneiere for å få det formelle på plass, men vi gleder oss! Kanskje det samtidig vil være med på å forskjønne områdene. Sikkert er det at det er en stigende tendens i det at folk er mer ute og går enn før. En kan møte turgåere nesten til alle døgnets tider, og stadig dukker det opp nye folk. Vi vil med dette ønske alle GOD TUR! Tekst: Astrid A Foto: Torstein Evensen PS. Apropos det å få folk opp og i aktivitet: Hemnes kommune er FYSAK- kommune (?), vi synes ikke det gjenspeiles noen steder. Vi har hørt at det en gang var et tiltak som det var dårlig respons på, men det bør ikke stoppe der. FYSAK må ha forslag til aktiviteter, som kan være tilbud til og /eller inspirasjon og motivasjon til aktivitet for mange ulike grupper av folket. Det er faktisk penger å hente på gode prosjekter. Her har kommunen mye ugjort og vi håper at en snart får denne FYSAKen opp å gå! Den er viktig for folkehelsa, og vil bl.a. kanskje også være et bidrag til mindre sykefravær på arbeidsplassene rundt om i kommunen. DS

7 7 Turer og turmål Gråfjellhytta Den nye Gråfjellhytta til Hemnes turistforening stod ferdig i fjor, og for dem som enda ikke har tatt turen dit anbefales det på det varmeste. Hytta er stor og romslig med tre soverom og hems. Det fins senger og dyner til 12, men der er også ekstra madrasser og golvplass til langt flere. Kjøkkenet er godt utrustet med gasskomfyr og ellers det man behøver. Hytta ligger på ca 1000 meters høyde og byr på ei fantastisk utsikt i alle retninger. Fra hytta kan man også gå videre 1,5 km til kanten av Okstindbreen. For å komme til hytta kan man ta utgangspunkt i Inderdalen øverst i Brygfjelldalen. Sommerstid er det merket rute, så Kor i Hemnes Kommunalt sangog musikktreff Søndag 9. mars kl setter sang-og musikkrefter i Hemnes hverandre stevne på Korgen samfunnshus. Bakgrunnen for dette er de årlige kortreffene vi hadde for en del år tilbake. Det var trivelige konserter som de fem korene arrangerte på omgang. Her fikk vi anledning til å møtes og høre på hverandre og publikum fikk en fin og variert konsert. I år sto Kammerskoret for tur, men siden sist er det blitt færre kor og vi står igjen med bare to voksenkor. Vi ønsker å beholde dette som et treff satt sammen av utøvere i Hemnes da burde det gå greit å finne fram. Fra Inderdalen og opp er det ca 7 km og en høydeforskjell på ca 700 meter. Turen tar ca 2-3 timer alt etter form og tempo. Man må også krysse Bjuråga, noe som kan være vanskelig ved høy vannføring,da kan det være en fordel å ha med staver eller stokk for lettere å holde balansen. Vinterstid er det også et flott turmål med ski. Og for dem som liker å ha med seg lokalkjente til fjells arrangerer Hemnes Turistforening familietur dit 16.mars, med Arild Inderdal som turleder. Denne turen har vært arrangert i mange år, og Arild har vært turleder de aller fleste kommune, derfor er andre musikkensemble invitert til å delta. Alle takket ja, og dermed deltar disse: Hemnes mannskor Hemnes og Korgen barnegospel Hemnes janitsjar Toraderklubben Vi må bare ile til og si at vi er helt klar over at vi har utelatt et svært sentralt musikkelement i kommunen, nemlig skolemusikken, både i Korgen og på Hemnesberget. Beklager! Vi turde ikke, av plasshensyn. Koret gleder seg til å møte alle til konsert. Denne gangen blir det enda mer variert, da det ikke er en ren korkonsert. Vi gleder oss spesielt til å møte Hemnes- og Korgen barnegospel. Kanskje mange av dem er framtidige rekrutter til gangene. I og med at det er en familietur tar man tempoet etter deltakerne, og pauser når behovet melder seg. Ifølge Arild har det vært en populær tur med opp til 30 deltakere på det meste. I år er det første vintertur til ferdig hytte, så det er jo en fin anledning for dem som ikke har vært der før. Det er start fra Inderdal kl. 10,og når man kommer fram koker turistforeninga kaffe og serverer saft. Tekst/foto: Heidi Prestengshaug korene våre? Vi håper at mange vil komme og høre på! I tillegg til at dere får høre mye sang og musikk, vil dere få mulighet til å kjøpe kaffe og noe å bite i. Loggsalg blir det også! Tror dette kan være en hyggelig måte å bruke en søndagsettermiddag på. Velkommen! Med hilsen Korgen Kammerskor

8 8 MÅNEDENS PROFIL Ester Olsen og esperanto Esperanto betyr: En som håper. Hva han håpte på, Ludvig Zamenhof fra Polen, da han konstruerte det nye språket, kan man bare gjette, men intensjonene var vel å skape et verdensspråk som gjorde at alle kunne snakke sammen uansett hvor i verden de var fra. Ganske utopisk etter vår mening, men fra 1887, da han første gang offentliggjorde det han hadde jobbet med i mange år, har altså språket spredt seg til hele verden, så håpet hans var ikke helt nytteløst likevel. Han gav ut språket under pseudonymet Doktor Esperanto og siden fikk det det navnet. Ester Olsen fra Korgen er en av to stedlige representanter for esperanto. Hun forteller at hun har studert språket siden høsten Det begynte med et brevkurs på 12 brev, og siden har det blitt flere kortere eller lengre kurs, - det lengste på 8 ukers varighet. Kursene ble holdt på ei folkehøgskole i Sverige som hadde egen esperantolinje. Vi er nysgjerrig på dette spennende språket og har stilt Ester en del spørsmål i håp om å bli mer opplyst, og kanskje er det flere der ute som er interessert i det samme... - Hvordan fikk du interessen? - Interessen ble gjenoppvekket under en alenevandring i Prahas gater, da jeg på et kontorvindu så en plakat der det sto Esperanto. Plutselig husket jeg at ca. 30 år tidligere hadde jeg lært noe av dette språket på Friundervisningskurs og også vært medlem av esperantoklubben på Mo. Forarget over at jeg ikke hadde vedlikeholdt og videreutviklet språkferdigheten besluttet jeg der og da å starte på nytt. - Hva gjør du når du sysler med esperanto? - Leser bøker og blad, som det finns masser av på esperanto, og korresponderer med folk over hele verden, nå mest pr. Internet. Der fins det nettsteder hvor man kan finne nye venner, høre musikk av og med esperantister, se filmer, delta i diskusjonsfora eller bare lese hva andre skriver om, chatte osv. Også i den virtuelle verden kan du ta deg fram ved hjelp av esperanto. Ellers hender det fremdeles at jeg reiser bort og treffer andre esperantister. - Hva gjør dere på treffene? - Det varierer etter hva slags treff. På kurs er hovedsaken å lære, men om kveldene er det sosialt samvær, kanskje underholder noen av deltakerne, og allsang er omtrent obligatorisk. Dessuten er det ofte lagt inn omvisninger, fjellturer, bading etc., avhengig av hvor det foregår. Jule- og nyårsarrangement og andre ferietilstelninger er vel som andre lignende arrangement. På verdenskongressene, som varer ei uke, er det et så rikholdig program at man ikke har mulighet til å få med seg alt man ville, da flere programposter skjer på samme tidspunkt i løpet av hele dagen. - Snakker dere esperanto da? - Når man er sammen med esperantister fra sitt eget land blir det vel dessverre mange ganger til at man tyr til sitt eget språk, skjønt mange er flinke til likevel å bruke esperanto. Derimot når man er i grupper med forskjellige morsmål, så brukes alltid esperanto for å kunne forstå hverandre, som jo er hensikten med å møtes. - Hva kalles treffene? - Det finnes så mange slags treff i Esperantoland. Vanlige møter i klubbene, der slike finnes, landsmøter for forbundene (i Norge annethvert år), de årlige kongressene for det internasjonale forbundet UEA veksler mellom ymse land/verdensdeler, det gjør også kongressene for det internasjonale ungdomsforbundet. De nordiske ungdomsforbundene har kulturfestivaler hver sommer. Omtrent hver dag i året foregår ett eller flere arrangement ett eller annet sted i verden. - Er dere mange når dere møtes på treffene? - UK = Universalaj kongresoj = verdenskongresser, har rekorden med 5946 deltakere i Warszawa 1987, 100 år etter at esperanto ble offentliggjort, mens vanlig deltakelse holder seg på ca. 15oo For eksempel i Oslo 1952 var det 1640 og i Bergen 1991 var det 2400 deltakere. Ingen andre esperanto-arrangement er så stort anlagt og har derfor ikke slike deltakerantall. - Er det noen land som skiller seg ut ved å ha mange som snakker esperanto? - Ikke på langt nær alle som behersker Esperanto er organisert og er dermed heller ikke registrert, derfor er det ikke mulig å vite hvor mange esperantister som finnes. Men vi vet at for eksempel Brasil, Japan, Polen har mange esperantister, i rundt 50 land kan man studere esperanto på universiteter, og både i Asia og Afrika er esperanto-bevegelsen på frammarsj. - Finnes det noe Esperantoland? - Esperantoland er intet begrenset geografisk landområde, men er den kulturkrets der esperantister møtes. - Er det barn som snakker esperanto? - Mange barn gjør det. Noen lærer det fra de begynner å prate, når foreldrene har hvert sitt morsmål og bruker esperanto som heimespråk. Det er mange par som har funnet hverandre gjennom esperanto. Andre lærer det senere i barndommen. Jeg har sett barn ned til 10 år som er brukere av esperantonettsider. En 14-åring fra Dubrovnik

9 9 Dubrovnik og en 15-åring fra Østlandet er ivrige deltakere i et diskusjonsforum. - Når du er ute og reiser, er sjansen stor for sånn tilfeldig å møte noen som snakker esperanto? - Sjansen er vel i overkant så stor som for å treffe en som snakker norsk. Men pga. et godt utbygd nettverk er det gode muligheter å få kontakt. For eksempel for planlegging av reisen, for hjelp og råd og guiding underveis, om du bare har lyst å praktisere språket, eller til og med om du vil overnatte gratis og i tillegg få nærmere kjennskap til vanlig folks liv i vedkommende land. - Har du adressen til et nyttig nettsted? - Ja, jeg kan anbefale Avslutningsvis legger Ester til at interesserte gjerne kan ta kontakt med henne hvis de har noe de lurer på i forbindelse med esperanto-bevegelsen, eller om hvordan komme i gang med å lære språket. Tekst: Astrid A Foto: FVS HOBBY & FRITID Benjamin Olsson - Friluftsentusiast Se på dette gladbildet. Her er det nettopp blitt født en fremtidig jeger! Benjamin har ikke problemer med å huske denne spesielle datoen: Han har sjøl beskrevet opplevelsen på følgende måte: - Jeg gikk mot kjerret hvor rypene satt, så lettet de og jeg avfyrte skuddet mot en rype. Da jeg så at rypa datt ned på bakken ble jeg veldig glad. Det hele skjedde "rundt Veten", og lærer og instruktør Dag Johan Drage har hatt mange jaktturer sammen med Benjamin. Han er imponert over hvor mange kunnskaper Benjamin har tilegnet seg om fenomener ute i naturen. - Han kan en masse om fugler og dyr. Vi sitter sammen med en gutt som vi føler har en helt spesiell sterk og unik interesse for naturopplevelser. Nesten all fritid går med til å være ute. I Kåtaviken innenfor grensen kan Benjamin bruke timer på å fiske etter røding. - En gang var fiskehullet for lite, og jeg fikk ikke opp en ordentlig sværing. Mamma forteller om en gutt som ikke lar seg distrahere av verken sur vind eller bitende kulde. - Han er helt utrolig utholdende ute på isen og ikke lett å få heim til måltidene. Når familien kommer til Leirfjord og kysten, er sjø-fisket like interessant for Benjamin. Her viser han den samme iherdighet med timer med fiskestanga langs bergene. - Det er det samme problemet som alltid. Å få han hjem for å spise er hele tiden et "styr". Benjamin er med i speideren. - Møtene er litt kjedelig, men turene er artig. Han forteller med entusiasme om da de var i Setergrotta og overnattet i sovepose på sandunderlag. - Jeg syntes ikke det var spesielt skummelt! Så snart det blir anledning vil Benjamin melde seg på for å ta "Jegerprøven". Det ser han veldig fram til for da kan han lære seg enda mer om alt som har med jakt å gjøre. Det er ikke noe som mangler på interesse her i gården! Uansett hvor stor eller liten tur han skal ut på, har han alltid- og da mener vi alltid- med seg fotoutstyr. Motivene kan være fugler, dyr, landskaper og alle varianter av himmelen. Fremtidsplanene er helt klare. Benjamin vet med sikkerhet at han skal utdanne seg som kokk. Da blir det vel også å lage mange fine måltider av fangster han selv har fått med seg fra sine turer i skog og mark. Tekst: Gisle Urvik Foto: Dag Johan Drage HELGELAND MUSEUM Hemnes museum Hvem er dette, og i hvilken anledning? Museet får stadig inn nye bilder. Bildet på forsiden av AKTIVITETS-kalender n har vi fått låne hos John Reinåmo, og skulle gjerne hatt noen opplysninger om det. Vi kjenner noen, blant annet Per, Anders, og John Oldernes. Men hvem er de dresskledte herrene som står bakerst, og hvem er damene? Og hvor er bildet tatt? Ta kontakt med museet v/mary, enten på tlf: , eller kom innom kontoret på rådhuset.

10 10 Mangfoldsår 2008 Året 2008 er markeringsår for kulturelt mangfold. Det overordnede målet med Mangfoldsår 2008 er at fra og med 2008 og framover skal kulturlivet i Norge i større grad enn i dag gjenspeile kulturelt mangfold. Ved behandlingen av St.meld. nr. 17 ( ) sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold. Regjeringen ønsker gjennom dette året å ta et samlet grep om den statlige, regionale og lokale innsatsen for å fremme kulturelt mangfold som en vesentlig dimensjon i kulturpolitikken. Hvorfor et kulturelt mangfoldsår? Norge er i dag et land preget av et stort etnisk, kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Offentlig finansiert kulturtilbud bør rette seg mot alle som bor i Norge. Det er nødvendig å gjøre kulturlivet mer demokratisk både for aktører og publikum. Noen aktører har allerede i mange år arbeidet aktivt for å fremme kulturelt mangfold. Erfaringene fra disse aktørene er viktig å bygge videre på i framtida. I løpet av 2008 og framover skal flere kulturaktører gjøre mer av det noen har gjort lenge. I Sverige har man nettopp gjennomført Mångkulturåret Norge kan dra stor nytte av erfaringer fra dette arbeidet. Det overordnede målet med Mangfoldsåret er at fra og med 2008 og framover skal kulturlivet i Norge i større grad enn i dag gjenspeile kulturelt mangfold. Dette skal oppnås gjennom å: Synliggjøre og styrke det mangfoldet som allerede finnes. Skape samhandlings- og samarbeidsmønster mellom kulturaktører med bakgrunn fra henholdsvis majoritets- og minoritetskulturer. Sørge for at minoriteter kan utøve og videreutvikle egne kulturaktiviteter. Stimulere institusjoner og organisasjoner som mottar offentlig støtte til i større grad enn i dag å gjenspeile det kulturelle mangfoldet som finnes i dagens Norge. Øke innbyggernes kunnskap om og respekt for kulturelt mangfold som en positiv dimensjon ved det norske samfunn. Sikre at kulturelt mangfold skal bli et markant og gjennomgående trekk ved norsk kulturpolitikk gjennom en prosess påbegynt i Målsettingene er derfor å betrakte som langsiktige. Mangfoldsårets virkning: Slik sekretariatet ser det er innholdet kulturelt mangfoldsår først og fremst konsentrert om kunst - og kulturuttrykk. En ønsket effekt av de aktivitetene som gjennomføres og de prosessene som settes i gang er imidlertid større grad av inkludering og integrasjon. Gjennom året ønsker vi å få etablert arenaer der ulike aktører kan drøfte og utfordre hverandre når det gjelder sentrale begreper i kunst og kulturlivet. Ønsket virkning er også: - Nyanserte bilder av ulike problemstillinger, inkluderende begrepsbruk. - Gjensidig respekt for ulikhet og ulike meninger. - Flere arenaer for ideutveksling og kontakt. - Økt synliggjøring og tilgjengelighet av kulturelt mangfold. - Skape en gjensidig publikumsutveksling mellom minoritets - og majoritetsinitierte tiltak. - Større forståelse for kunst og kulturuttrykk fra andre deler av verden. Langsiktig resultat: - Større kulturell forståelse og kunnskap - Endret synet på kunst- og kulturyrker og høyne den sosiale statusen for yrker innenfor kulturfeltet. - Få flere med minoritetsbakgrunn til å velge estetiske fag. - Kulturell vekst. - Økt flerkulturell aktivitet. - Større samhandling mellom ulike aktører. - Stimulere til mangfold av nye kulturuttrykksformer. Å arbeide med kulturelt mangfold krever komplekse tilnærminger. Det finnes ingen enkle, raske løsninger for å oppnå ønskede resultater. En del av virkningen av mangfoldsåret må være å oppøve evne til langsiktig og nyansert arbeid og refleksjon. Samtidig må det gis rom for handlekraft og strukturelle endringer som på sikt kan forandre maktfordelingen i kulturlivet til fordel for et kulturelt mangfoldig fellesskap. Mangfoldsår for hvem? Mangfoldsåret retter seg mot alle som bor i Norge. Ingen skal kunne ekskluderes fra deltakelse i og tilgjengelighet til kulturtilbud på grunn av kjønn, alder, legning, ulike grader av funksjonsdyktighet, religiøs - eller kulturell tilhørighet. I St. meld. 17 er det lagt særlig vekt på etnisk og kulturelt mangfold. Grupper som nevnes spesielt er urbefolkningen, nasjonale minoriteter og minoriteter som har kommet til Norge som følge av nyere migrasjon. Mangfoldet omfatter ulike estetiske ytringsformer. Begrepet kulturelt mangfold er komplekst og diskuteres fortløpende. Hvordan er Mangfoldsåret organisert? Regjeringen ved Kultur - og kirkedepartementet (KKD) har opprettet sekretariat. Nasjonalkoordinator for Mangfoldsåret er Bente Guro Møller. Referansegruppen som er utnevnt av KKDer satt sammen ut fra kriteriene som geografisk tilhørighet i Norge, kulturell bakgrunn, ulike sjangrer innen kultur osv. Det er opprettet en interdepartemental samordningsgruppe som består av Arbeids - og inkluderingsdepartementet, Barne - og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal - og regionaldepartementet og Utenriksdepartementet. Det forsøkes å opprette egne fylkeskontakter i alle fylker. Fylkeskontaktenes oppgave er å være bindeleddet mellom sekretariatet og fylket, institusjoner, organisasjoner og lokale kommunale aktører. Kilde:

11 11 OPPSLAGSTAVLA Mars 2008 Aktivitetskalender n er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! Dag/dato Kl. Aktivitet arrangement Sted Ansvarlig Hver søn. 20:40 Fotballtrening i Hemneshallen. KIL A-lag Hemnesberget Korgen IL Man.- tors. 10:00 Utstilling av brukskunst v/quilteklubben Korgen Frivillighetssentr. i Hemnes Hver man. 18:00 Cuprenn. Siste dag 10. Mars Bjerka Bjerka IL Hver tirs. 20:30 Tirsdagssending i Radio Korgen Studio i Korgen Radio Korgen 18:00 Seniordans Bjerka sivilforsvarsleir Hemnes Seniordans Hver ons. 18:00 Fotballtrening Bjerka IL Klasse Finneidfjord Bjerka IL 18:30 Dansekveld m/linjedans Bjerka Sivilforsv.leiren HemnesDans 20:00 Fotballtrening. KIL A-lag Finneidfjord Korgen IL 20:00 Dansekveld m/flere danseformer Bjerka Sivilforsv.leiren HemnesDans Hver tors. 20:30 Gubbtrim Finneidfjord Bjerka IL Hver fre. 22:00 Fredagssending i Radio Korgen Studio i Korgen Radio Korgen Hver lør. 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Studio i Korgen Radio Korgen Søn :00 Gudstjeneste m/årsmøte-kirkekaffe Korgen kirke Kirken i Hemnes Fre : Kvinnenes internasjonale bønnedag Korgen menighetshus Kirken i Hemnes 19:00 Konsert - hyllest til Deep Purple Korgen kirke Korgen Skolemusikkorps Søn :00 Gudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes 11:00 Familietur til området Hattsætra Korgen - Vesterfjellet Hemnes Turistforening 15:00 Sang og musikktreff m/kor, korps og torader Korgen Samfunnshus Korgen Kammerskor Tirs :00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 14:00 Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon Hele kommunen Kirken i Hemnes Ons :00 Hobby- og skravlekafé på T Finni Finneidfjord Frivillighetssentralen Tors :00 Kommunestyremøte m/overf. i Radio Korgen Korgen Hemnes kommune Søn :00 Familietur til Gråfjellhytta Start fra Inderdal Hemnes Turistforening 17:00 Påskegudstjeneste Sundsli kapell Kirken i Hemnes Tors :00 Skjærtorsdags-gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes Fre Pasjonsgudstjeneste. Hemnes kirke Kirken i Hemnes Pasjonsgudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes Søn Påskefrokost Hemnes menighetshus. Kirken i Hemnes Høytidsgudstjeneste Hemnes kirke. Kirken i Hemnes Man Høytidsgudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes Ons Menighetstreff Hemnes menighetshus. Kirken i Hemnes Tors :00 Menighetstreff Korgen menighetshus. Kirken i Hemnes 19:00 Klubbkveld m/mat som tema Banksalen - Korgen Korgen Fotoklubb Søn :00 Vargtrekket 2008 Bleikvassli Korgen IL 12:00 Friluftsgudstjeneste Hundneshågen Kirken i Hemnes 18:00 Familiegudstjeneste. Barnegospeltreff Korgen kirke Kirken i Hemnes TIL LAG OG FORENINGER O.A.: HUSK Å SENDE INN AKTIVITETS OG TERMINLISTER O.A. STOFF TIL: HUSK: Frist for innsending av stoff er den 10. i hver måned. Stedet er: Valla Flaskeinnsamling K o r g e n Skolemusikkorps vil gjerne ha tomflaskene dine! Onsdag 2. april er det tid for årets store flaskeinnsamling. Da kan du bli kvitt flaskene som har samlet seg opp gjennom vinteren, pluss det som måtte bli etter påsken. På ettermiddagen kommer en utsendt gruppe medlemmer og foreldre for å hente flaskene, og er du ikke hjemme, kan du sette det på trappa så tar vi det med. Og hva er det vi vil ha, jo alle typer flasker og bokser som det er pant på. Ikke syltetøyglass, vinflasker med og uten innhold, og slikt. For skolekorpset er dette en viktig inntektskilde, så vi er glade for at folk vil gi oss flaskene. Og vi vil også minne om at på Prix Korgen og Prix Bjerka har vi en postkasse hvor du kan putte pantelappene ellers i året hvis du vil støtte Korgen Skolemusikkorps. Tusen takk til alle som gir støtte til Korgen Skolemusikkorps. Brita Flostrand og Ann Helen Antonsen

12 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata Hemnesberget Tlf: Korgensenteret Telefon Faks Tlf.: Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli Tlf: Nett: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf Tlf.nr.: AMFI MEYER Utlevering av legemidler ved: Statoil - Korgen Hydro Texaco - Bjerka Prix - Hemnesberget Tlf.: Tlf.: Hemnesberget Tlf Tlf.: Vi tar i mot hunder - hester - katter Salg av tørr & våtfor IP ELEKTRO REGISTRERT ELEKTROENTREPRENØR En komplett elektroleverandør Tlf: Korgen: Installasjon og prosjektering av elektroinstallasjoner Øvre Vilmones KORGEN Postboks KORGEN Tlf.nr Faks.nr avd. Hemnesberget, Magnus Jakobsen Tlf Mob Ulfs snekker- og rammeverksted Gunnar Karlsen a.s Innramming av bilder Vi i Gunnar Karlsen a.s er stolt over det frivillige arbeidet som utføres i Hemnes kommune, og fortsetter selvfølgelig vår støtte til dere! Gunnar Karlsen a.s l Tlf: l Fax: l Tlf Tlf.: Tlf.: Tlf: Layout/trykk/web-utgave: Rana Produkter as, Mo i Rana Korgen Tlf.:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Underholdning ved Kamkakfestivalen 2009 Foto: Berit Oksfjellelv Les mer om: Årsmelding fra Frivilligsentralen

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

AKTIVITETSkalender n. Les mer om: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes

AKTIVITETSkalender n. Les mer om: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes AKTIVITETSkalender n Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Fin aprildag på Vesterfjellet - 2007 Les mer om: Svein Arne Brygfjeld i PROFILEN Vetenrennet 2008 Jorunn åpner Operaen

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 9 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral April 2011 Åshild Martinsen Brygfjeld og Arvid Martinsen underholder på Valla gamle skole Les mer om: Unge

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 6 September 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Einar Solhaug, bjørnekikker og friluftsmann, og Anja. Les mer om: Hobby og skravlekafé

Detaljer

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Natteravner på Hemnesberget under årets Hemnesnatta Foto: Tore Furuhatt NATTERAVNENE I HEMNES en

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16. Tlf.: 75 19 67 11 www.hemnesbegravelse.

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16. Tlf.: 75 19 67 11 www.hemnesbegravelse. Tlf.: 75 19 67 11 www.hemnesbegravelse.no Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget

Detaljer

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 9 Mars 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Hemnes Janitsjar Foto: Astrid Solhaug Børresen Les mer om: Bli med å skape Velkommen til Hemnes Sommerfestuka

Detaljer

Klammer Nye posten Hemnes Frivilligsentral Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS Tlf. 75 19 04 90 75 19 72 30 www.hasvo.no

Klammer Nye posten Hemnes Frivilligsentral Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS Tlf. 75 19 04 90 75 19 72 30 www.hasvo.no Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 8 årg. 10 Oktober 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Fra innspilling av Sangen til Hemnes, bak fra venstre Fred Endresen, Jon Einar Rydsaa, Sigrid

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Bjerka Kro og bensinstasjon 1965 Les mer om: Hemnes Bondelag og Tore Kyllingmo Velkommen til

Detaljer

Klammerposten. Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling Verdensdagen for psykisk helse

Klammerposten. Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling Verdensdagen for psykisk helse Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 10 september 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Tone Rønning Trio på Sommerkonsertene i Brygfjelddalen 2012 Foto: FVS Les mer om: Premiegivere

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Rennebu Nytt. Påske i Rennebu og på Kvikne... www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Fulldistribusjon

Rennebu Nytt. Påske i Rennebu og på Kvikne... www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Fulldistribusjon Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2008 13. mars Årg. 31 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Påskeløype på Heldalen. Foto: Dagfinn Vold Påske i Rennebu og på Kvikne...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer