Handlingsprogram. Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden med status for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram. Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden med status for 2013"

Transkript

1 Handlingsprogram Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden - med status for

2 Bakgrunn Organisering Status Status økt samhandling Politisk samordningsgruppe Rådmannsgruppen Samordne og fremstille aktuell og oppdatert statistikk Formidling av arbeidet Internasjonal strategi Etablere forum for regional utvikling Status Klima: Høye mål-lave utslipp Status Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap KOMMUNIKASJON: DE VIKTIGE VEIVALGENE KULTUR: OPPLEVELSER FOR LIVET Handlingsprogram Mål for perioden Utfordringer Tiltak og fremdriftsplan Gjennomføring Økt samhandling Klima: Høye mål- lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet

3 2

4 Bakgrunn Regionplan Agder 2020 ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner i juni Planen er overordnet og gir retning på hovedutfordringene i Agder. I samsvar med plan- og bygningsloven skal en regional plan legges til grunn for regionale organers virksomhet i regionen. Planen omfatter fem hovedsatsingsområder. Hovedsatsingsområdene er beskrevet som scenarier som samfunnsbeslutninger skal måles opp mot. Fylkestingene vedtok struktur for oppfølging av Regionplanen i februar Hovedmål for regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. I henhold til plan- og bygningsloven ( 8-1) skal Agder 2020 som en regional plan følges opp gjennom et handlingsprogram. Handlingsprogrammet legges frem for fylkestingene i Aust-Agder og Vest- Agder årlig og utvikles for to år men rulleres årlig. Oppfølgingsarbeidet skal ha fokus på å forsterke regionens fortrinn og å gripe fatt i regionale utfordringer. Økt regionalt samarbeid er nøkkelen til måloppnåelse. Merverdi skapes når regionens samlede kompetanse og ressurser gjøres tilgjengelig for dette arbeidet. Først da utløses drivkraften som er nødvendig for å hente ut merverdien og dermed oppnå målene. På grunn av at arbeidet er komplekst og sammensatt er det nødvendig å ha et langsiktig perspektiv på arbeidet. Det er nødvendig å tilstrebe nødvendig forankring og systematisk oppfølging av vedtak og prioriteringer. 3

5 1 Organisering Modell 1, illustrerer hvordan oppfølgingsarbeidet er organisert gjennom et politisk og et administrativt nivå. Politisk samordningsgruppe (PSG) er premissgiver for måloppnåelse av regionplanens fem målområder, vertskap for viktige politiske diskusjoner og pådriver for å løfte politiske toppsaker regionalt og nasjonalt. Rådmannsgruppen er det administrative strategiske organet for måloppnåelse av regionplanens fem målområder. Dette sikres hovedsakelig gjennom forankring i planer og budsjettarbeid samt via avtaler og etablerte rutiner. Rådmannsgruppen har ansvar for å etablere og å følge opp faggruppenes anbefalinger. Rådmannsgruppen skal bidra til å samordne regionale ressurser, fremme læring og erfaringsutveksling mellom kommuner og fagetater i Agder ved å legge til rette for at prioriterte tiltak implementeres i ordinær drift. Begge organene er sammensatt av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Kristiansand, Arendal og Grimstad kommuner, Knutepunkt Sørlandet, Listerrådet, Lindesnesregionen, Setesdal regionråd og Østre Agder samt (Vedlegg 1 og 2) De fem målområdene følges opp og samordnes regionalt gjennom etablerte faggrupper, fellesprosjekt og felles regionale planer i henhold til regional planstrategi. Initiativ og arbeid i regi av regionrådene og som har relevans for oppfølgingsarbeidet løftes frem i en regional sammenheng. 4

6 2 Status Som en generell kommentar er tiltak- og fremdriftsplan fulgt. Det er jobbet for å styrke eierskap og forankring i alle ledd både innad i begge fylkeskommunene, i regionrådene og i den enkelte kommune. Revidert struktur for oppfølging av regionplanarbeidet, med virkning fra , er fulgt. Faggrupper etableres der det er aktuelt og arbeidet følges opp gjennom regionale planer vedtatt i regional planstrategi, etablerte regionale prosjekt og tiltak med bred regional forankring. Dette kapitlet tar utgangspunkt i handlingsprogrammet for perioden - og beskriver status med utgangspunkt i tiltak- og fremdriftsplan for. 2.1 Status økt samhandling Dette punktet beskriver hvordan arbeidet er fulgt opp gjennom etablert struktur når det gjelder politisk og administrativ samordning, strategisk verktøy og formidling av arbeidet. Målområde Tiltak Økt samhandling Møter i PSG 1 X X X X Møter i rådmannsgruppen 2 X X X X Samordne og fremstille aktuell og oppdatert statistikk 3 X X X X Koordinere og formidle fremdrift i arbeidet 4 X X X X Integrere internasjonal strategi i regionplanarbeidet 5 X X X X Etablere forum for regional utvikling Politisk samordningsgruppe PSG har gjennomført 5 møter i. Fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune er leder og opposisjonsleder i Vest-Agder fylkeskommune er nestleder. PSG har pekt ut to innsatsområder for å styrke arbeidet med likestilling og levekår i Agder: (se modell 2 under). Styrke et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til og med videregående skole Styrke regionens infrastruktur gjennom et langsiktig arbeid basert på regional transportplan. 5

7 Et sammenhengende utdanningsløp ble satt på agendaen i Sørlandstinget med følgende underpunkt: Et sømløst utdanningsløp skaper resultater! Kultur og ukultur i skolen Hvem har ansvaret, hvem setter standarden og hvordan samhandler aktørene? Vitensenteret Sørlandet ble tildelt regional status i med virkning og statlig finansiering fra. PSG hadde en sentral rolle i påvirkningen av denne beslutningen. I har PSG gitt sin anbefaling til etablering av Agdermodellen for likestilling i Agder. Agdermodellen inngår som delprosjekt i prosjektet Likestilling som regional kraft og som eies av begge fylkeskommunene. I regi av PSG ble det sendt ut brev til alle ordførere og fylkesordførere i Agder med anbefaling om å legge Agdermodellen til grunn for sitt videre arbeid med likestilling. Det legges til grunn at likestilling i hele arbeidet med oppfølging av regionplanen innebærer en vid forståelse av likestillingsbegrepet og som favner videre enn kjønnsperspektivet. PSG er politisk referansegruppe for de tre regionale planene som er vedtatt i regional planstrategi. Dette er Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold i Agder (LIM-planen), Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN-planen) og Regional transportplan (RTP) Planlegging og oppstart av disse planene startet i. Disse planene vil berøre alle fem satsingsområdene i regionplanen og skal bidra til å konkretisere og prioritere regionale tiltak. PSG følger arbeidet med Grønt batteri. Det er satt ned en ad hoc-gruppe for dette arbeidet. Ad-hocgruppe utgår fra PSG og ledes av fylkesordføreren i Vest-Agder. PSG har gitt sin anbefaling om å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for å jobbe videre med Grønt batteri. Kunnskapsgrunnlaget berører lokale, regionale, nasjonale og internasjonale interesser. PSG gjennomførte også politisk verksted klima. Verkstedet drøftet bredden i klimaområdet. PSG har i løpet av behandlet aktuelle saker og som berører oppfølging av regionplanen. Disse sakene er: 1. Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF 2. Prosess vedrørende mulig samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark 3. Rapporten Sørlandet i verden og verden på Sørlandet, utarbeidet av det Giske-oppnevnte Sørlandsutvalget. 4. Strategi for Agder energi 5. Høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder Der det er aktuelt å følge opp disse sakene vil det inngå i handlingsprogrammet og tiltak- og fremdriftsplan Rådmannsgruppen Fylkesrådmannen i Vest-Agder ledet rådmannsgruppen frem til oktober. Fylkesrådmannen i Aust-Agder som inntil da var nestleder tok over ledervervet fra samme tidspunkt og konstituert fylkesrådmann i Vest-Agder gikk inn som nestleder. 6

8 Hovedfokus i har vært å videreutvikle regional forankring. Det er iverksatt tiltak for å forbedre kommunikasjonsflyt. Arbeidet med forankring styrkes også gjennom etablerte avtaler i ves-agder og tilsvarende løsninger vurderes i Aust-Agder. Rådmannsgruppen har ansvar for å etablere og å følge opp arbeidet i faggruppene. Ved utgangen av er faggruppe klima, faggruppe utdanning og faggruppe kultur i gang. Faggruppe folkehelse og levekår er ved utgangen av under planlegging. Faggruppene rapporterer til rådmannsgruppen Samordne og fremstille aktuell og oppdatert statistikk Felles statistikk-og analyseportal er et prosjekt som blant annet skal være et strategisk verktøy for gjennomføring av regionplanen. Portalen inneholder blant annet aktuell statistikk som berører regionplanens fem målområder. Portalen er lett tilgjengelig på regionplanens hjemmesider. Hovedaktiviteter i har vært å etablere og å videreutvikle innholdet og å gjøre portalen kjent i kommunene på Agder. Erfaringer i løpet av viser at det er behov for å kontinuere dette arbeidet Formidling av arbeidet Fylkeskommunene har vedtatt handlingsplan for kommunikasjon. Planen følges også opp basert på vedtak i rådmannsgruppen som nevnt over. Hjemmesiden er den viktigste kanalen for å kommunisere arbeidet. Hjemmesiden videreutvikles fortløpende. Møtereferater fra både PSG, rådmannsgruppen og faggruppene legges fortløpende ut. Arbeidet med LIM-, og VINN-planene samt RTP formidles også på hjemmesiden til regionplanen. Aktuelle saker formidles og lenkes til andre kanaler. Regionplannytt, regionplanens nyhetsbrev er etablert og sendes ut til nærmere 2000 personer. Det ble sendt ut tre nyhetsbrev i. I noen grad er sosiale medier tatt i bruk Internasjonal strategi Internasjonalt fagråd har hatt møter med etablerte faggrupper og vil følge opp samarbeidet videre basert på relevante internasjonale finansieringsprogram gjennom EU Etablere forum for regional utvikling I søknad til 3. periode med VRI-Agder planlegges det for forumet. Dette vil da være et samarbeid mellom sekretariatet for VRI- Agder, Regionplan Agder 2020, RIS senteret m. fl. Mandat og sammensetting avklares i løpet av våren og inngår i rullert handlingsprogram. 2.2 Status Klima: Høye mål-lave utslipp Mål mot 2020 I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi. Dette skjer ved utbygging av ny fornybar energi og tilrettelegging for kraftutveksling som gir økt leveranse av miljøvennlig energi til kontinentet. Den eksportrettede industrien på Agder framstår som et globalt forbilde gjennom høy innovasjon når det gjelder klimavennlige produksjonsprosesser og effektiv energibruk. Klimahensyn er et overordnet krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger. En stadig større andel av oppvarmingsbehovet dekkes av andre energibærere enn elektrisitet og fossilt brensel, og utslippene av klimagasser fra transportsektoren er redusert. Målområde Tiltak 1.0 Klima: Høye mål- lave utslipp Forankre og følge opp strategisk notat klima 1.1 X X X X 7

9 Målområde Tiltak Arrangere politisk verksted klima 1.2 X Bidra med å videreføre Klimapartneres arbeid 1.3 X X X X Iverksette kompetanseplan for miljøanskaffelser, OFA 1.4 X X X X Følge opp Grønt batteri satsingen 1.5 X X X X Videreføre arbeidet infrastruktur hurtiglading 1.6 X X Videreføre prosjekt Offshore Wind 1.7 X X X X Videreføre prosjekt Agder Wood 1.8 X X Punktene over er gjennomført i henhold til planen. Politisk verksted ble gjennomført og arbeidet følges opp og i. Politisk verksted valgte ut fire klimaområder som ble drøftet. Det arbeides videre med å peke ut retning og å prioritere satsingen i. Prosjektene Offshore Wind og Agder Wood ble avsluttet i. Videreføring av arbeidet med infrastruktur videreføres i deler av regionen. Faggruppe klima, som en rådgivende ressurs, koordinerer og initierer aktuelle klimatiltak med relevans for deler eller hele regionen. 2.3 Status Det gode livet: Agder for alle Mål mot 2020 I 2020 er Agder preget av tilflytting og betydelig sterkere vekst i folketallet enn landsgjennomsnittet. Regionen tiltrekker seg ny kompetanse og nødvendig arbeidskraft, og har hatt en vesentlig nedgang av unge på uføretrygd. Arbeidsledigheten er under landsgjennomsnittet og en økende andel av befolkningen har høyere utdanning. Samtidig har andelen yrkesaktive kvinner økt markert de siste 10 årene. Agder skiller seg ikke lenger negativt ut på levekårsindeksen og likestillingsindeksen. Tiltak og fremdriftsplan - Målområde Tiltak 2.0 Det gode livet: Agder for alle Gjennomføre prosjekt Likestilling som regional kraft 2.1 X X X X Etablere Likestillingsalliansen Agder 2.2 X Arrangere regional konferanse folkehelse/stedsutvikling 2.3 X Etablere regional plan likestilling inkludering og mangfold 2.4 X X Etablere faggruppe folkehelse/levekår 2.5 X Utarbeide og forankre strategisk notat 2.6 X X Revidere felles plan folkehelse/levekår 2.7 X X Arbeidet følges opp i henhold til vedtatt handlingsprogram. Et sentralt tema er videreføring av 10 års-satsingen for likestilling på Sørlandet som er konsentrert omkring to hovedtiltak. Dette er prosjektet Likestilling som regional kraft og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen). har i stor grad vært preget av ulike arrangement i anledning stemmerettsjubileet. Det er gjennomført arrangementer i begge fylkene. Arrangementene er preget av bred involvering og solid forankring. Prosjekt Likestilling som regional kraft har hatt fokus på å tenke nytt og finne en god struktur for likestillingsarbeidet. Prosjektet ledes og finansieres av begge fylkeskommunene. Agdermodellen for 8

10 likestilling ble anbefalt av PSG som struktur for det regionale likestillingsarbeidet. PSG fattet følgende vedtak: Politisk samordningsgruppe anbefaler regionrådene og kommunene å bidra til etablering av likestillingsutvalg på kommune- og regionrådsnivå i samarbeid med kommunene. Likestilling kan inngå som ansvarsområde for eksisterende utvalg PSG vil be kommunene prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse med valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv i PSG følger opp fylkestingenes vedtak om å etablere en likestillingsallianse for Agder. I regi av PSG er det sendt brev til alle ordførere og fylkesordførere i Agder med anbefaling om å vurdere eget utvalg som sikrer at politiske beslutninger vurderes systematisk for konsekvenser på likestilling. Flere kommuner og regionråd har allerede etablert slike utvalg eller har startet prosesser på dette. Hvordan de ulike kommunene vil svare opp denne anbefalingen vil vi først få en oversikt over våren. I Agdermodellen ligger etablering av Likestillingsalliansen som en konsekvens av regional forankring basert på likestillingsutvalg i kommuner og regionråd. Videre har prosjektet satt fokus på å økt likestilling i kommunestyrene ved neste kommunevalg i. PSG har også stilt seg bak denne satsingen. Arbeidet med å mobilisere og forberede denne saken er godt i gang. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen) er under utarbeidelse i henhold til planprogrammet. 11. juni, på 100-årsdagen for allmenn stemmerett, gikk startskuddet for dette regionale nybrottsarbeidet: Det skal lages en Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder. Planen skal utarbeides etter prosesskravene i plan- og bygningsloven. Det er første gang det lages en helhetlig likestillingsplan for Agder. Dette ble høyt prioritert i de to regionale planstrategiene i 2012, i tråd med målene i regionplan Agder Begrunnelsen er at økt likestilling vil føre til bedre levekår, og bedre bruk av de menneskelige ressursene i landsdelen. Planprogrammet ble fastsatt av begge fylkestingene i desember. Arbeidet med selve planen gjennomføres i og disse plantemaer er prioritert: Demokratiske deltakelse Utdanning Arbeidsliv Likeverdige offentlige tjenester Vern mot trakassering og vold Området folkehelse og levekår er under utvikling. Det er vedtatt sammenfallende strategisk prioritering for arbeidet med folkehelse i begge fylkeskommunene i : Arbeidet med oversiktsarbeid i henhold til nytt lovverk. Arbeidet med nærmiljøutvikling koblet til folkehelse og levekår. I dette ligger at folkehelsearbeidet skal ha et livsfaseperspektiv. Oppstart faggruppe folkehelse og levekår er planlagt og starter våren. 2.4 Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Mål mot

11 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer har Agder lyktes med å heve kvaliteten på alle utdanningsnivåer fra barnehage til universitet. Alle har tilbud om barnehageplass, grunnskoleresultatene er over landsgjennomsnittet, frafallet i videregående skole er vesentlig redusert og universitetet og høyskolene gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Satsing på økt kompetanse og samarbeid har bidratt til framvekst av en rekke nye gründerbedrifter og et næringsliv som hevder seg i tøff internasjonal konkurranse. Målområde Tiltak 3.0 Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitetssikre overgangene i utdanningsløpet 0-18 år 3.1 X X X X Felles rammeverk for fremragende undervisning/ ledelse. 3.2 X X X X Etablere rutiner for tidlig innsats i hele utdanningsløpet 3.3 X X X X Arbeide for å oppfylle målene i samfunnskontrakten 3.4 X X X X Etablere veilederkorps for god praksis kommuner/skoler 3.5 X X X Implementere ett system for etterutdanning. 3.6 X X X Etablere regionalt samarbeid skoleforskning/kompetanse 3.7 X X X Revidere/iverksette FoU strategi for Agder 3.8 X X X Bidra til at Vitensenteret Sørlandet får regional status 3.9 X X Utarbeide/iverksette regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping 3.10 X X X Arbeidet med punktene har pågått gjennom. Punktene viser at det må jobbes i bredden når det gjelder å styrke et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til og med videregående skole. Det er jobbet systematisk for å forankre dette arbeide i hele Agder. Erfaring viser at dette er et langsiktig arbeid og at kan beskrives som "riggefasen". Arbeidet tar utgangspunkt i eksisterende nettverk, arenaer og rutiner og styrker sammenhengene mellom disse for å oppnå merverdi. Flere kommuner har satt egne mål på de enkelte punktene. Arbeidet forankres i etablerte system som kommuneavtalene for kommunene i Vest Agder og tilsvarende rutiner er under vurdering for kommunene i Aust Agder. Medlemmene i faggruppe utdanning har et spesielt ansvar for å følge opp disse punktene og det er planlagt for gode oppfølgingsrutiner som iverksettes fra vår. Punkt 3. 4: Arbeide for å oppfylle målene i samfunnskontrakten og som innebærer å øke antall lærlingekontrakter med 20 % har vist positive resultater men er et område det må jobbes kontinuerlig med. Punkt 3.5: Etablere veilederkorps for god praksis i kommuner/skoler har hatt fokus på kompetansebygging gjennom deltakelse i nasjonale kompetansebyggingstiltak. På sikt er målet å etablere et regionalt veilederkorps, noe det jobbes målrettet mot å oppnå. Punktene 3.8 og 3.10 henger sammen da arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping skal inkludere revisjon av FoU strategien. Vedrørende punkt 3.9 vises det til initiativ fra PSG over. 2.5 KOMMUNIKASJON: DE VIKTIGE VEIVALGENE Mål mot 2020 I 2020 kan vi konstatere at åpningen av den nye firefeltsveien mellom Grimstad og Kristiansand i august 2009 var startskuddet for en vellykket samferdselssatsing på Agder. Arbeidet med en sikker motorveg gjennom hele Agder er godt i gang. Utbedring av fylkesvegene har fått et løft, og målrettet trafikksikkerhetsarbeid har gitt positive resultater med reduksjon i de mest alvorlige trafikkulykkene. Kjevik har fått en rekke nye utenlandsruter og er en flyplass som dekker regionens behov og som er 10

12 godt rustet for å håndtere ytterligere vekst. Skipstrafikken har økt og det er en naturlig arbeidsdeling mellom havnene i landsdelen. En fremtidsrettet strategi for jernbaneutvikling i Agder er utarbeidet, og sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er i gang. Kollektivtrafikk og sykkelbruk har hatt en markert vekst. Målområde 1 Tiltak 4.0 Kommunikasjon: De viktige veivalgene Følge opp NTP -23 veiaksjonen 4.1 X X X X Utarbeide regional transportplan Agder (RTP) 4.2 X X X Utarbeide og gjennomføre ATP- planer 4.3 X X X X Arrangere Regional havnekonferanse 4.4 X Arrangere Regional kollektivkonferanse 4.5 X Utarbeide en fremtidsrettet strategi for jernbaneutvikling 4.6 X Revidere strategiplan for trafikksikkerhet Agder 4.7 X X Utarbeide sykkelstrategi for Agder 4.8 X X X Arbeidet med regional transportplan (RTP) er igangsatt. Planprogram er politisk behandlet i begge fylkeskommunene i mars. RTP skal være regionens strategiske verktøy inn mot neste NTPperiode 2.6 KULTUR: OPPLEVELSER FOR LIVET I 2020 er det regionale kulturlivet preget av mangfold og skaperkraft. Det er skapt en rekke nye arbeidsplasser i kulturbasert næring. Kultursatsingen har skapt trivsel, styrket den regionale identiteten og bidratt til å gjøre landsdelen enda mer attraktiv. Regionale kulturbygg i landsdelen har gitt betydelige ringvirkninger i forhold til både utvikling og livskvalitet. Festivalmangfoldet i Agder er større enn noensinne, samtidig som de største musikkfestivalene har blitt nasjonale begivenheter med helårsdrift og god økonomi. De regionale museumssatsingene har ført til markert publikumsvekst. Kultur- og idrettsliv har gode vilkår, blant annet gjennom nye og moderne anlegg en rekke steder i regionen. Målområde Tiltak 5.0 Kultur: Opplevelser for livet Etablere faggruppe kultur 5.1 X Utarbeide og forankre strategisk notat 5.2 X X Gjennomføre prioriterte tiltak 5.3 X X Avklare KiA som regionalt toppidrettssenter 5.4 X Tiltak og fremdriftsplan er forsinket i forhold til vedtatt handlingsprogram. Faggruppe kultur ble etablert høsten. Faggruppen har kartlagt de ulike kulturmiljøene til å komme med sine synspunkter for hva de mener bør prioriteres i forhold til utvikling av kulturfeltet i Agder. Planen er å legge frem utkast strategisk notat med anbefalinger for rådmannsgruppen våren. 11

13 3 Handlingsprogram - Kapittel tre beskriver hvordan arbeidet videreføres på alle fem målområdene. Mål for perioden samt utfordringer beskrives. Videre gis det en beskrivelse av hvert av de fem målområdene basert på tiltak og fremdriftsplan for perioden 3.1 Mål for perioden Forsterke pågående arbeid. Ytterligere konkretisering og prioritering. Fastsette konkrete og målbare mål Oppdatere mål mot 2020 Legge til rette for at Felles statistikkportal brukes i pågående arbeid 3.2 Utfordringer Fylkeskommunene har det overordnede ansvaret for å koordinere oppfølgingen av planen. Arendal og Kristiansand kommuner som fylkeshovedsteder har et spesielt ansvar for gjennomføring av planen. For å sikre måloppnåelse kreves fortsatt fokus på eierskap og forankring i hele det regionale partnerskapet. Arbeidet med planen er basert på samordning gjennom etablert struktur. Modell 3 illustrerer at forskning, innovasjon, nettverk og regionale virkemidler er nødvendig for å oppnå målene Regionrådene har en viktig rolle i forhold til å forankre arbeidet mot den enkelte kommune. Et godt regionalt samarbeid som omfatter både geografiske fortrinn og utfordringer er viktig. Det er nødvendig å finne en god balanse mellom regional samordning som gir merverdi og der det er mer hensiktsmessig å videreutvikle pågående lokalt arbeid. Erfaring viser at det pågår mye godt lokalt arbeid som vil kunne bidra til måloppnåelse på regionalt nivå. Mye av dette arbeidet er i dag ikke tilgjengelig på et regionalt nivå, noe som kan bety at regionen går glipp av verdifull kompetanse med overføringsverdi for hele regionen. Sentrale aktører bør oppmuntre hverandre til å skape en felles Agder-kultur som kjennetegnes av økt innovasjon og risikovilje og der det er selvfølgelig å dele og å spre kompetanse. Næringsklyngene i Agder går foran som gode eksempler som også kan spres til offentlig sektor. 12

14 Samarbeidet med UiA bør videreutvikles på flere fagområder. Både bachelor- og master-studenter bør oppmuntres til å velge tema med relevans for gjennomføring av regionplanen i sine studentoppgaver. UiA er en viktig ressurs for videreutvikling av regionen, både som akademisk institusjon, utdanningsinstitusjon og med sitt samfunnsansvar. Grunnleggende og oppdatert fagkompetanse er en forutsetning for gode kommunale tjenester. Erfaring viser at distriktene på noen områder har spesielle utfordringer for å fremskaffe og beholde denne kompetansen. Det er derfor behov for god dialog mellom regionen og aktuelle utdanningsinstitusjoner for å sikre gode og fremtidsrettede studieløp som også imøtekommer distriktenes behov. Arbeidet krever politisk vilje til regionale prioriteringer og tydelig og god ledelse. Landsdelen sliter med store levekårsutfordringer og at problemene er større i noen deler av regionen enn i andre. For å kunne gjøre noe med disse utfordringene er det nødvendig at politikere åpent diskuterer utfordringene og viderefører tiltak som kan påvirke både holdninger og strukturer. Det må formuleres konkrete og målbare mål. Det må tas i bruk metoder og verktøy som fremstiller sammenhengen mellom tiltak og resultater. Felles statistikk- og analyseportal er en regional ressurs som fremskaffer og fremstiller aktuell statistikk. Dette er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å kunne arbeide kunnskapsbasert og målrettet. I tillegg er det behov for analysekapasitet til å kunne bearbeide data for deretter å iverksette virkningsfulle tiltak. Det er viktig at alle aktører fortsatt er lojale overfor regionens overordnede mål. Arbeidet må synliggjøres både internt i egen virksomhet og eksternt ut til befolkningen. Videre er det viktig å tilstrebe en felles stemme og prioritering. Samarbeidet med våre naboer er også viktig i det videre arbeidet. 13

15 3.3 Tiltak og fremdriftsplan Tiltak- og fremdriftsplan - Tiltak 0.0 Økt samhandling Politisk samordning/forankring i PSG 0.1 X X X X Administrativ samordning/forankring i rådmannsgruppen 0.2 X X X X Samordne og fremstille aktuell og oppdatert statistikk 0.3 X X X X Koordinere og formidle fremdrift i arbeidet 0.4 X X X X Etablere forum for regional utvikling? 0.5 X Integrere internasjonal strategi i regionplanarbeidet 0.6 X X X X Arrangere regionale konferanser/politiske verksted Klima: Høye mål- lave utslipp Gjennomføre innovative innkjøp med klimafokus 1.1 X X X X Følge opp arbeidet med Grønt batteri 1.2 X X X X Kompetanseprosjekt fornybar energi i kraftkommunene 1.3 X X Videreføre arbeidet med infrastruktur for hurtiglading 1.4 X X X X Bidra til at Agder blir en foregangsregion for solenergi 1.5 X X X Bioenergiprosjektet Agder, Telemark og Vestfold 1.6 X X X X Videreføre og videreutvikle Klimapartneres arbeid 1.7 X X X X 2.0 Det gode livet: Agder for alle Gjennomføre prosjekt Likestilling som regional kraft 2.1 X X X X Utarbeide, fastsette og gjennomføre LIM-planen 2.2 X X Etablere faggruppe folkehelse og levekår 2.3 X Utarbeide og følge opp strategisk notat folkehelse 2.4 X X Samordne Ung-data undersøkelsen 2.5 X X X X 3.0 Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitetssikre overgangene i utdanningsløpet 0-18 år 3.1 X X X X Felles rammeverk for fremragende undervisning/ ledelse 3.2 X X X X Etablere rutiner for tidlig innsats i hele utdanningsløpet 3.3 X X X X Arbeide for å oppfylle målene i samfunnskontrakten 3.4 X X X X Etablere veilederkorps for god praksis kommuner/skoler 3.5 X X X X Implementere ett system for etterutdanning 3.6 X X X X Etablere regionalt samarbeid skoleforskning/kompetanse 3.7 X X X X Utarbeide, fastsette og gjennomføre VINN-planen 3.9 X X X X Pådriver for å videreutvikle Vitensenteret Sørlandet 3.10 X X X X Følge opp anbefalinger i rapport Sørlandet i verden 3.11 X X X X 4.0 Kommunikasjon: De viktige veivalgene Følge opp påvirkningsarbeidet med NTP X X X X Utarbeide, fastsette og gjennomføre RTP 4.4 X X X X 5.0 Kultur: Opplevelser for livet Utarbeide, fastsette strategisk notat kultur 5.1 X Igangsette vedtatte prioriterte tiltak X X 14

16 3.4 Gjennomføring Under er det knyttet kommentarer til hvordan arbeidet er planlagt gjennomført Økt samhandling Tiltak- og fremdriftsplan - Tiltak Politisk samordning/forankring i PSG 0.1 X X X X Administrativ samordning/forankring i rådmannsgruppen 0.2 X X X X Samordne og fremstille aktuell og oppdatert statistikk 0.3 X X X X Koordinere og formidle fremdrift i arbeidet 0.4 X X X X Etablere forum for regional utvikling? 0.5 X Integrere internasjonal strategi i regionplanarbeidet 0.6 X X X X Arrangere regionale konferanser/politiske verksted 0.7 Kommentarer: Det er planlagt 5 møter i både PSG og rådmannsgruppen i. Det legges opp til politisk verksted for å arbeide med RTP. PSG skal som utgangspunkt ha fokus på alle fem politikkområdene i regionplanen men vil måtte prioritere fokus i henhold til pågående arbeid. Arbeidet med å fremstille og å ta i bruk aktuell statistikk vil bli viktig i forhold til arbeid med de tre regionale planene. Det å etablere treffsikre indikatorsett for dette arbeidet prioriteres i perioden Det blir fortsatt viktig å spre kunnskap om portalen til kommunene i Agder. Videre legges det til rette for å gjøre aktuell statistikk lett tilgjengelig ved å lenke opp relevante kilder. Det vil også legges vekt på fremstilling av helt ny statistikk gjennom levekårsundersøkelsen for unge Ungdata. Arbeidet med å få inn dette tallmaterialet i portalen er i gang og vil fortsette i. Det er likevel en forutsetning at vi klarer å samkjøre kommunene på Agder med gjennomføring av neste Ungdata-undersøkelse på likt tidspunkt og med en kontinuitet (hvert andre år). Dersom en slik gjennomføring blir samkjørt og man får en tidstrend vil portalen kunne fremstille resultatene på en god og samlende måte Klima: Høye mål- lave utslipp Tiltak- og fremdriftsplan - Tiltak Gjennomføre innovative innkjøp med klimafokus 1.1 X X X X Følge opp arbeidet med Grønt batteri 1.2 X X X X Kompetanseprosjekt fornybar energi i kraftkommunene 1.3 X X Videreføre arbeidet med infrastruktur for hurtiglading 1.4 X X X X Bidra til at Agder blir en foregangsregion for solenergi 1.5 X X X Bioenergiprosjektet Agder, Telemark og Vestfold 1.6 X X X X Videreføre og videreutvikle Klimapartneres arbeid 1.7 X X X X Kommentarer: Arbeidet følges opp i henhold til politiske vedtak og forankres i den enkelte kommune, regionråd og fylkeskommune Det gode livet: Agder for alle Tiltak- og fremdriftsplan - Tiltak Gjennomføre prosjekt Likestilling som regional kraft 2.1 X X X X Utarbeide forankre og gjennomføre LIM-planen 2.2 X X Etablere faggruppe folkehelse og levekår 2.3 X Utarbeide og følge opp strategisk notat folkehelse 2.4 X X Samordne Ungdata undersøkelsen 2.5 X X X X Kommentarer: Prosjekt Likestilling som regional kraft har definert konkrete delprosjekt for denne perioden. Agdermodellen som struktur vil kreve en god dialog med en rekke aktører samt vilje til å samarbeide og å dele kompetanse. Dette er en videreføring av arbeidet som allerede er i gang. Det er i dag stor variasjon mellom kommunene i Agder når det gjelder kvinneandel i politisk deltakelse og 15

17 representasjon. Det er et klart regionalt mål å styrke likestilling i kommune- og fylkespolitikken. Tiltakene vil gjennomføres gjennom etablerte arenaer, nettverk, politiske partier m.m. Det legges blant annet opp å skape debatt om saken gjennom kronikker og få frem gode historier i media. LIM-planen gjennomføres i henhold til milepælsplan og ut fra definerte plantema. Vedtatte plantema er: Demokratiske deltakelse, Utdanning, arbeidsliv, likeverdige offentlige tjenester og vern mot trakassering og vold Planen skal etter planen legges frem til politisk behandling i desember. Handlingsprogram iverksettes med virkning fra. Handlingsprogrammet inngår som element i rullert handlingsprogram for regionplanen Gjennomføring av Ungdataundersøkelsen tilstrebes koordinert for alle kommuner i Agder med virkning fra Gjennomføring vil koordineres gjennom regionrådene. Fylkeskommunenes rolle vil være å koordinere fremstilling av statistikk gjennom felles statistikk og analyseportalen samt å vurdere om videregående opplæring skal inngå i undersøkelsen Utdanning verdiskaping bygd på kunnskap Tiltak- og fremdriftsplan - Tiltak Kvalitetssikre overgangene i utdanningsløpet 0-18 år 3.1 X X X X Felles rammeverk for fremragende undervisning/ ledelse 3.2 X X X X Etablere rutiner for tidlig innsats i hele utdanningsløpet 3.3 X X X X Arbeide for å oppfylle målene i samfunnskontrakten 3.4 X X X X Etablere veilederkorps for god praksis kommuner/skoler 3.5 X X X X Implementere ett system for etterutdanning 3.6 X X X X Etablere regionalt samarbeid skoleforskning/kompetanse 3.7 X X X X Utarbeide/fastsette og gjennomføre VINN-planen 3.9 X Pådriver for å videreutvikle Vitensenteret Sørlandet 3.10 X X X X Følge opp anbefalinger i rapport Sørlandet i verden 3.11 X X X X Kommentarer: Punktene videreføres ut med utgangspunkt i tiltaksplan -. Arbeidet med å styrke kvaliteten i et sammenhengende utdanningsløp er langsiktig. Arbeidet gjennomføres delvis gjennom systematisk forbedringsarbeid i alle ledd. Dette skjer i ordinær linjestruktur. Dette vil være et pågående arbeid for hele perioden. Deler av arbeidet er prosjektorganisert Kommunikasjon: De viktige veivalgene Tiltak- og fremdriftsplan - Tiltak Følge opp påvirkningsarbeidet med NTP X X X X Utarbeide, fastsette og gjennomføre RTP 4.4 X X X X Kommentarer: Arbeidet følges opp gjennom etablert struktur for gjennomføring av RTP Kultur: Opplevelser for livet Tiltak- og fremdriftsplan - Tiltak Utarbeide, forankre strategisk notat kultur 5.1 X Igangsette vedtatte prioriterte tiltak X X Kommentarer: Arbeidet følges opp i henhold til politiske vedtak og forankres i den enkelte kommune, regionråd og fylkeskommune. 16

18 Vedlegg 1 Medlemmer Politisk samordningsgruppe for oppfølging av Regionplan Agder 2020 Navn Region Medlemmer Bjørgulv Sverdrup Lund, leder Toril Runden, nestleder Terje Damman Tellef Inge Mørland Einar Halvorsen Arvid Grundekjøn Hans Antonsen Jan Dukene Leiv Rygg Arne Thomassen Oddmund Ljosland Jonny Liland Møter fast fra rådmannsgruppen Arild Eielsen Kristin Tofte Andresen Harald Danielsen Tor Sommerseth Sekretær Inger N. Holen Aust Agder fylkeskommune Vest Agder fylkeskommune Vest Agder fylkeskommune Aust Agder fylkeskommune Arendal kommune Kristiansand kommune Grimstad kommune Østre Agder Setesdalsregionen Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen Listerrådet Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Arendal kommune Kristiansand kommune Regionplankoordinator Mandat: Politisk samordningsgruppe er: Premissleverandør for måloppnåelse av regionplanens fem målområder Vertskap for viktige politiske diskusjoner Pådriver for å løfte politiske toppsaker regionalt og nasjonalt 17

19 Vedlegg 2Medlemmer og mandat Rådmannsgruppen Navn Faste medlemmer Leder: Arild Eielsen Nestleder: Kristin Tofte Andresen Harald Danielsen Tor Sommerseth Per Kristian Vareide Lars Lauvhjell Svein Skisland Eivind Berg Kjell Gunnar Olsen Normann Udland Observatørstatus Ola Olsbu Kenneth Andresen Jan Inge Tungesvik Kjell Kristiansen Svein Vangen Signe Sollien Haugå Ole Jørgen Etholm Dagfinn Lauvsland Sekretær Inger N. Holen Region Aust -Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Arendal kommune Kristiansand kommune Grimstad kommune Østre Agder regionråd Knutepunkt Sørlandet Setesdalsregionen Lindesenesregionen Listerregionen Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune KS-Agder Knutepunkt Sørlandet Listerrådet Setesdal regionråd Østre Agder Lindesnesregionen Regionplankoordinator Mandat: Rådmannsgruppen er administrativt strategisk bindeledd for måloppnåelse av regionplanens fem målområder: Sikre administrativ og faglig forankring gjennom: o Plan og budsjettarbeid i kommunene og fylkeskommunene o Etablerte faggrupper o Systematisk forbedringsarbeid o Implementering av valgte løsninger i ordinær drift 18

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Organisering av oppfølgingsarbeidet. Regionplan Agder 2020

Organisering av oppfølgingsarbeidet. Regionplan Agder 2020 Organisering av oppfølgingsarbeidet Regionplan Agder 2020 Politisk samordningsgruppe Politiske ad- hoc grupper Aktuelle saker Rådmannsgruppen Operasjonalisering og måloppnåelse 1. Klima Faggruppe 2. Det

Detaljer

Utkast presenteres i møtet v/ Inger Holen

Utkast presenteres i møtet v/ Inger Holen Sak 08/13 Handlingsprogram - 14 Utkast presenteres i møtet v/ Inger Holen Bakgrunn for saken: I henhold til plan og bygningsloven skal alle regional planer ha et handlingsprogram som beskriver hvordan

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

Satsingsområdene. Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet

Satsingsområdene. Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Satsingsområdene Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Peker ut landsdelens

Detaljer

Handlingsprogram. Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden

Handlingsprogram. Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden Handlingsprogram Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden 2013-2014 1.0 Handlingsprogram for oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden 2013-2014 1.1 Bakgrunn: Regionplan Agder 2020 ble vedtatt av

Detaljer

Referat fra siste møte i sekretariatet Referat fra forrige møte i PSG Referat og orienteringssaker tas til orientering

Referat fra siste møte i sekretariatet Referat fra forrige møte i PSG Referat og orienteringssaker tas til orientering AGENDA Rådmannsgruppen Dato/tid: 15.01.13 kl. 12.30 16.00 ( lunsj i 1. etg. fra kl. 11.45) Møtested: Sørlandets Kunnskapshavn, Kystvegen 2, Arendal, Eurekabygget 3. Etg. Møterom: 325 Sokrates Møte innkalt

Detaljer

Vegen til måloppnåelse

Vegen til måloppnåelse Vegen til p Vegen til måloppnåelse Handling basert på felles utfordringsbilde og mål Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal

Detaljer

Handlingsprogram. Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden 2015-2016. inkludert status 2014

Handlingsprogram. Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden 2015-2016. inkludert status 2014 Handlingsprogram Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden - inkludert status Godkjent av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder juni 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 1 Gjennomføring... 4 2 Status

Detaljer

Agenda. Rådmannsgruppen. Sak: Tema: Ansvar: 18/16 Godkjenning av innkalling og agenda. Forslag til vedtak: Godkjennes u.a.

Agenda. Rådmannsgruppen. Sak: Tema: Ansvar: 18/16 Godkjenning av innkalling og agenda. Forslag til vedtak: Godkjennes u.a. Agenda Rådmannsgruppen Dato/tid: 09.06.2016 kl. 14.30 15.45 Møtested: Arendal kulturhus, møterom 256- Eydehavn Møte innkalt av: Tine Sundtoft Møtedeltakere: Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen,

Detaljer

Politisk samordningsgruppe

Politisk samordningsgruppe AGENDA Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 05.020.13. kl. 11.00 ca. 16:00 Møtested: Kristiansand Fylkeshuset Møte innkalt av: Bjørgulv Sverdrup Møtedeltakere: Bjørgulv Sverdrup, Toril Runden, Terje Damman,

Detaljer

Dato/tid: kl Kristiansand, Styrhuset, Markensgt. 8 (inngang fra Dronningsnegt.), 4. etg. Møte innkalt av: Tine Sundtoft

Dato/tid: kl Kristiansand, Styrhuset, Markensgt. 8 (inngang fra Dronningsnegt.), 4. etg. Møte innkalt av: Tine Sundtoft Agenda Rådmannsgruppen Dato/tid: 19.01.2017 kl. 10.30 12.00 Møtested: Kristiansand, Styrhuset, Markensgt. 8 (inngang fra Dronningsnegt.), 4. etg. Møte innkalt av: Møtedeltakere: John Bergh, Tor Sommerseth,

Detaljer

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: kl ca Grimstad, UiA Uglandstua

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: kl ca Grimstad, UiA Uglandstua Agenda Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 27.05.13. kl 12.15 ca. 16.00 Møtested: Grimstad, UiA Uglandstua Møteleder: Sverdrup Medlemmer Sverdrup, Toril Runden, Terje Damman, Einar Halvorsen, Arvid Grundekjøn,

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Sak Tema Ansvar Merk: Lunsj fra Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte

Sak Tema Ansvar Merk: Lunsj fra Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte AGENDA Rådmannsgruppen Dato/tid: 15.05.13 kl. 12.30 16.00 Møtested: Søgne kommune, Det nye rådhuset Møte innkalt av: Møtedeltakere: Arild Eielsen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Lars Lauvhjell, Kim

Detaljer

Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte , vedlegg. Nasjonal transportplan og Regional transportplan i Agder

Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte , vedlegg. Nasjonal transportplan og Regional transportplan i Agder Innkalling Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 13.02.14 kl. 10.00 14.00 Møtested: Kristiansand, Scandic hotell Møteleder: Sverdrup Lund Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Arvid Grundekjøn, Einar

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Christiane Marie Ødegård, kompetansemegler RRF Agder/KS Agder. Sak: Tema: Ansvar:

Christiane Marie Ødegård, kompetansemegler RRF Agder/KS Agder. Sak: Tema: Ansvar: Agenda Rådmannsgruppen Dato/tid: 03.11.2016 kl. 12.00 15.30, felles lunsj fra kl. 11.30 Møtested: Kristiansand, Styrhuset, Markensgt. 8 (inngang fra Dronningsnegt.), 4. etg. Møte innkalt av: Møtedeltakere:

Detaljer

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken

Agenda. Politisk samordningsgruppe. Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Scandic Hotell: Dyreparken Agenda Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 18.06.15 kl. 10.00 ca. 15.00 Møtested: Scandic Hotell: Dyreparken Møteleder: Bjørgulv Sverdrup Lund Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Einar Halvorsen,

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Med Regionplan Agder 2020 har Agder fått et svært godt grunnlagsdokument for å få til samhandling omkring fem felles prioriterte områder: Klima: Høye mål lave utslipp

Detaljer

Saksnr: Tema: Ansvar:

Saksnr: Tema: Ansvar: Agenda Rådmannsgruppen Dato/tid: 03.03.16 kl. 12.30 ca. 15.00 Møtested: Kristiansand: Hotell Norge Møte innkalt av: Arild Eielsen Møtedeltakere: Tine Sundtoft, Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Svein Skisland,

Detaljer

Fylkesordfører Terje Damman og opposisjonsleder Randi Øverland Fylkesordfører Tellef Inge Mørland og opposisjonsleder Torunn Ostad

Fylkesordfører Terje Damman og opposisjonsleder Randi Øverland Fylkesordfører Tellef Inge Mørland og opposisjonsleder Torunn Ostad AGENDA Møte i Sørlandsrådet Dato/tid: 02.02.17 kl. 10.00 14.00 Møtested: Kvinesdal Hotell Utsikten Møteleder: Terje Damman Innkalte Medlemmer: Vest-Agder fylkeskommune: Aust-Agder fylkeskommune: Kristiansand

Detaljer

Saksnr: Tema: Ansvar:

Saksnr: Tema: Ansvar: AGENDA Rådmannsgruppen Dato/tid: 15.01.14 kl. 12.15 16.00 Møtested: Kristiansand: Fylkeshuset, Fylkesutvalgssalen Møte innkalt av: Møtedeltakere: Kristin Tofte Andresen, Tor Sommerseth, Harald Danielsen,

Detaljer

Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte Overlevering av rapporten "Sørlandet i verden, verden på Sørlandet"

Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte Overlevering av rapporten Sørlandet i verden, verden på Sørlandet Innkalling Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 23.09.13. kl 11.45 ca. 16.00 Møtested: Grimstad, UiA Uglandstua Møteleder: Sverdrup Lund Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Arvid Grundekjøn, Einar

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 KLIMA. Strategisk notat. Rådmannsgruppen 13.februar 2012

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 KLIMA. Strategisk notat. Rådmannsgruppen 13.februar 2012 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Strategisk notat KLIMA Rådmannsgruppen 13.februar 2012 Disposisjon Klimagruppa og erfaringer Strategisk notat - utfordringer og muligheter - pågående prosesser - Strategisk

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

Vår dato Vår referanse STRATEGI OG UTVIKLINGSENHETEN / : 130 Saksbehandler: Inger Nilsen Holen Deres dato Deres referanse

Vår dato Vår referanse STRATEGI OG UTVIKLINGSENHETEN / : 130 Saksbehandler: Inger Nilsen Holen Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse STRATEGI OG UTVIKLINGSENHETEN 14.11.2011 11/05531-2 : 130 Saksbehandler: Inger Nilsen Holen Deres dato Deres referanse MØTEREFERAT Referat fra : Referat fra kick off samling

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.februar 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene Tvedestrand

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

[Tittel] [Tittel] [Tittel]

[Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] [Tittel] Prosess Fylkestingene gav i april mandat til forhandlinger om å etablere en ny region Agder Forhandlingsutvalg 11 møter Samtaler med ansatterepresentantene Rundebordskonferanse

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Saksnr. TEMA Ansvar 22/14 Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 12.06.14

Saksnr. TEMA Ansvar 22/14 Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 12.06.14 Innkalling Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 23.09.14 kl. 09.30 ca. 14.00 Møtested: UiA Campus Grimstad, Uglandsstuen Møteleder: Bjørgulv Sverdrup Lund Møtedeltakere: Toril Runden, Terje Damman, Arvid

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

AGENDA. Møte i Sørlandsrådet og fellesmøte med Rådmannsgruppen Agder Del 1 - Ordinært møte i sørlandsrådet, kl

AGENDA. Møte i Sørlandsrådet og fellesmøte med Rådmannsgruppen Agder Del 1 - Ordinært møte i sørlandsrådet, kl AGENDA Møte i Sørlandsrådet og fellesmøte med Rådmannsgruppen Agder 2020 Dato/tid: 23.11.17 kl. 10.30 ca. 14.30 Møtested: Lillesand, hotell Norge Møteleder: Innkalte Medlemmer: Vest-Agder fylkeskommune:

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Samling FM 10 juni 2013

Samling FM 10 juni 2013 Samling FM 10 juni 2013 1 Regional kompetanseplan Bakgrunn Generelt Spesifikt Status Veien videre Regional kompetanseplan Kunnskapsbaserte Østfold - strategisk langsiktig plan for opplæring og kompetanseutvikling

Detaljer

Fylkeskommunenes lovpålagte ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Hvordan løses lovkravet

Fylkeskommunenes lovpålagte ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Hvordan løses lovkravet Fylkeskommunenes lovpålagte ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Hvordan løses lovkravet 4. september 2014 Oddmund Frøystein Rådgiver folkehelse Vest-Agder fylkeskommune Hvilket

Detaljer

Folkehelseprogrammet i Agder "Godtfor å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet Folkehelseprogrammet i Agder

Folkehelseprogrammet i Agder Godtfor å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet Folkehelseprogrammet i Agder Folkehelseprogrammet i Agder "Godtfor å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet Folkehelseprogrammet i Agder Programkoordinator Anette Vesterskov Pedersen Rådmannsgruppen RPA 2020 Bakgrunn

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten Gjerstad kommune Administrasjonsenheten AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 25.11.2016 2016/1457-4 /002 Saksbeh: Direkte tlf.nr: Kai Høgbråt

Detaljer

Velkommen til Åseral Kari Røynlid tidligere daglig leder ved kultursenteret ønsket velkommen til Minne

Velkommen til Åseral Kari Røynlid tidligere daglig leder ved kultursenteret ønsket velkommen til Minne AGENDA Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 20.09.12. kl. 10.00 ca. 15:00 Møtested: Åseral, Minne kultursenter Møte innkalt av: Sverdrup Lund Til stede: Sverdrup Lund, Einar Halvorsen, Arvid Grundekjøn,

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

De menneskelige ressursene

De menneskelige ressursene LIMet i alt vi gjør De menneskelige ressursene RETTFERDIGHET Rett til liv, frihet, personlig sikkerhet, vern mot diskriminering. Rett til arbeid, utdanning, best mulig helse og kulturell/demokratisk deltakelse.

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Faggruppe klima Presentasjon for Rådmannsgruppen 13.januar 2016

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Faggruppe klima Presentasjon for Rådmannsgruppen 13.januar 2016 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Faggruppe klima Presentasjon for Rådmannsgruppen 13.januar 2016 Disposisjon 1. Faggruppe Klima 2. Styringsdokumenter 3. Klimagassutslipp Agder 4. Energiforbruk og energiproduksjon

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Agenda Møte i Sørlandsrådet

Agenda Møte i Sørlandsrådet Agenda Møte i Sørlandsrådet Dato/tid: 01.04.16 kl. 10.00 13.30 Møtested: Grimstad, UiA, Uglandsstua Møteleder: Terje Damman Innkalte Medlemmer: Vest-Agder fylkeskommune: Aust-Agder fylkeskommune: Kristiansand

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Strategisk notat punkt 5 - Muligheter og utfordringer på Agder

Strategisk notat punkt 5 - Muligheter og utfordringer på Agder Strategisk notat punkt 5 - Muligheter og utfordringer på Agder Utfordringsbildet knyttet til levekår på Agder og regionens lave utdanningsnivå gir grunn til bekymring. Regionplan 2020 gir store muligheter

Detaljer

Styret for KS- Agder inviteres (lunsj under presentasjonen) Godkjenning av agenda Bjørgulv S. Lund

Styret for KS- Agder inviteres (lunsj under presentasjonen) Godkjenning av agenda Bjørgulv S. Lund AGENDA Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 18.03.13. kl. 11.30 ca. 16:00 Møtested: Merk Kristiansand kommune formannskapssalen/øvre torg Møte innkalt av: Bjørgulv Sverdrup Lund Møtedeltakere: Bjørgulv

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune.

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Regionale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Hva har vi av planer? Hva

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte 291112

Godkjenning og gjennomgang av referat fra møte 291112 AGENDA Politisk samordningsgruppe Dato/tid: 29.11.12. kl. 10.00 ca. 15:00 Møtested: Bygland, kommunehuset Møte innkalt av: Sverdrup Lund Møtedeltakere: Sverdrup Lund, Toril Runden, Terje Damman, Einar

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

Handlingsprogram. Utkast til rullering av handlingsprogram for Regionplan Agder 2020 for perioden inkludert status

Handlingsprogram. Utkast til rullering av handlingsprogram for Regionplan Agder 2020 for perioden inkludert status Handlingsprogram Utkast til rullering av handlingsprogram for Regionplan Agder 2020 for perioden - inkludert status 2015- Godkjent i fylkestingene februar Merknad: Ved fylkestingenes behandling av handlingsprogrammet

Detaljer

Klimasatsing som skaper verdier

Klimasatsing som skaper verdier Klimasatsing som skaper verdier ENERGIKONFERANSEN SØR 2012 26.09.12 Trond S. Kristiansen rådgiver VAF BAKGRUNN Verdiskapende Agder 1. KLIMA: HØYE MÅL LAVE UTSLIPP I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt

Detaljer

/ : 026, K00 Saksbehandler: Gro Hege Hansen Deres dato Deres referanse

/ : 026, K00 Saksbehandler: Gro Hege Hansen Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNN OG NÆRING 21.08.2015 15/06820-8 : 026, K00 Saksbehandler: Gro Hege Hansen Deres dato Deres referanse Til: Agder Energi Statkraft Knutepunkt Sørlandet Østre

Detaljer

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Byregionprogrammet Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Arendal Froland Åmli Grimstad Risør Tvedestrand Vegårshei Gjerstad Bakgrunn Kommunal og moderniseringsdepartmentet

Detaljer

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 150513

Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 150513 AGENDA Rådmannsgruppen Dato/tid: 11.09.13 kl. 12.30 16.00 Møtested: Grimstad kommune: Rådhuset Møte innkalt av: Møtedeltakere: Tor Sommerseth, Harald Danielsen, Lars Lauvhjell, Kim Høyer Holum, Åsmund

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer