Årsmelding Annual Report FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Annual Report FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE"

Transkript

1 1 Årsmelding Annual Report 2013 FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

2 FNI: Research on international environmental, energy and resource management politics Con tten tts FNI: Forskning på internasjonal miljøenergi- og ressursforvaltningspolitikk From the Director 3 Annual Report of the the Board 5 Annual Accounts 8 FNI Staff 9 Publications 11 The FNI in Figures 14 The Nansen Heritage 15 About the Fridtjof Nansen Institute 16 IInnho lld Fra Direktøren 3 Styrets årsberetning 5 Regnskap 8 Personalet 9 Publikasjoner 11 FNI i tall 14 Arven etter Nansen 15 Om Fridtjof Nansens Institutt 16 2 V åre n på Polhø g da / S p ring at FNI (P ho t o s: C la e s Ly k ke Ragne r ( p.1 ) a nd J a n Da lsg a a rd S ø re nse n ( p.2 )

3 Fra Direktøren Målet til Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er å forstå drivkreftene i internasjonal miljø- og ressurspolitikk og gi faglige bidrag til politiske løsninger på problemer på disse områdene. Samtidig ønsker instituttet å bidra til forståelsen av hvordan Norge påvirkes av og selv kan påvirke internasjonale rammebetingelser. Instituttet arbeider med akademiske studier, anvendte forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer. Flertallet av forskere er statsvitere, samtidig som internasjonal offentlig rett er en viktig disiplin og vi også har medarbeidere med bakgrunn fra økonomi, samfunnsgeografi, antropologi og historie. Ambisjonen er at forskningen skal holde et høyt akademisk nivå og bidra til den faglige utviklingen på de områdene som studeres. Fagfellevurdert internasjonal publisering står derfor sentralt. Samtidig skal instituttet være brukervennlig og levere resultater som har praktisk nytte. I løpet av 2013 ble det utført 24 forsker-årsverk ved instituttet. FNI fortsatte aktivt å rekruttere mastergradsstudenter. I 2013 var 15 studentstipendiater tilknyttet instituttet i kortere eller lengre perioder. I alt var 57 personer ansatt/engasjert ved instituttet på full- eller deltid eller som studentstipendiater i hele eller deler av FNI fortsetter sin satsning på doktorgrader. I januar ble Leif Christian Jensen tilkjent PhD-graden, tett fulgt av Lars Rowe i februar, Øystein Jensen i juni og Njord Wegge i september. I tillegg til å være en viktig individuell kvalifisering, er doktorgradsprosjektene en tung investering, også økonomisk, i instituttets langsiktige kompetanseoppbygging. Prosjektporteføljen besto i 2013 av i alt 40 forskningsog utredningsprosjekter. Prosjekttilgangen var god, med 11 nye, eksternt finansierte prosjekter, flere av dem store og flerårige. FNI arbeider med temaer av stor betydning for Leiv Lunde internasjonal politikk og økonomi. Vi analyserer viktige forutsetninger for gode løsninger på noen av verdens mest presserende utfordringer. Spørsmålene er også ytterst relevante for ivaretagelsen av interessene til energi-, ressurs- og polarnasjonen Norge. Innen området global miljøpolitikk og miljørett har FNI i 2013 bl.a. beveget seg lenger inn på et nytt spennende fagfelt, som ser på hvilke utfordringer de stadig større menneskeskapte endringene av det globale naturmiljøet gir for folkeretten. Innen temaområdet klimapolitikk har FNI i mange år hatt bred aktivitet, og i 2013 ledet vi en rekke flerårige prosjekter med fokus på klimapolitikken til sentrale aktører som EU, (fortsetter neste side) From the Director Research at the Fridtjof Nansen Institute (FNI) aims at understanding the underlying forces in international environmental and resource policy, to enable well-founded contributions to political solutions to problems in these areas. We also work to promote awareness of how Norway is influenced by international framework conditions, and may exert influence on them. The institute is engaged in academic studies, applied research projects, investigations and evaluations. Most FNI researchers come from the academic field of political science, but international law is another important discipline, and we also have researchers with backgrounds in economics, geography, social anthropology and history. We aim to conduct research that maintains a high level of scholarship and that can contribute to further scientific development in the areas studied. International peer-reviewed publication is therefore central to our activity. We strive to be user-friendly and deliver results of practical relevance to a wider public. Altogether 24 research work-years were carried out at the FNI in Our active recruitment of Master s degree students has continued: in the course of the year, 15 students were associated with the institute for longer or shorter periods. In all, 57 people were associated with the FNI during 2013, whether on a full-time or part-time basis or on student scholarships. The FNI has maintained its focus on doctoral-level research. In January 2013 Leif Christian Jensen received his PhD degree, followed by Lars Rowe in February, Øystein Jensen in June and Njord Wegge in September. In addition to ensuring important individual qualifications, doctoral projects represent a major element in the institute s long-term strategy for building expertise. The FNI 2013 project portfolio consisted of 40 research and evaluation projects. Project acquisition was good, with 11 new externally-financed projects secured, several of them large and multiyear. The FNI works on topics of major significance for international politics and economics. We enquire into the major preconditions for sustainable solutions to some of the world s most pressing challenges. Such issues are also highly relevant for safeguarding the interests of Norway as an energy nation, a resource nation and a polar nation. Within our focal area of global environmental governance and law, in 2013 FNI advanced further into a new, exciting research area, on the challenges posed to international law by the ever-growing human impacts on the global natural environment. Climate politics is an area where FNI has had a diverse range of activities for many years. In 2013, we coordinated several multiyear projects on the climate politics of key actors like the EU, Russia, China and the US. In addition, FNI is heavily involved in the CICERO-coordinated Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy (CICEP) Centre, and we edited a major Nordic-financed book on climate adaptation. (continues next page) 3

4 Russland, Kina og USA. I tillegg er FNI tungt inne i det CICERO-koordinerte Senteret for internasjonal klima- og energipolitikk (CICEP), og vi har redigert en større nordisk finansiert bok om klimatilpasning. Forskning på havrett og havpolitikk har lange røtter på FNI, men 2013 ble noe av et merkeår for denne forskningen, gjennom FNIs deltakelse som konsortiepartner i det nystartede og privat-finansierte K.G.Jebsen-senteret for havrett, som koordineres fra Universitetet i Tromsø. Dette sikrer langsiktig finansiering for FNIs havrettsforskning. I tillegg ble det ved FNI i 2013 avlagt en doktorgrad i havrett, gjennom Øystein Jensens avhandling om arbeidet i FNs kontinentalsokkelkommisjon. Innen temaområdet biologisk mangfold og genetiske ressurser fortsatte FNI å markere seg sterkt i den internasjonale prosessen omkring tilgang til og godefordeling fra bruken av genetiske ressurser, den såkalte ABS-prosessen, hvor FNIs kompetanse er sterkt etterspurt både nasjonalt og internasjonalt. En merkestein i 2013 var utgivelsen av boken Realising Farmers' Rights to Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, et viktig resultat av FNIs mangeårige prosjekt om bønders rettigheter til såvarer og andre landbruksgenetiske ressurser. FNI har en stor gruppe forskere som arbeider med arktisk og russisk politikk, noe som i 2013 resulterte i flere bøker om russisk politikk, bl.a. om norsk-russisk samarbeide i nord. To doktorgrader ble også avlagt på dette feltet i løpet av året: Lars Rowe, med avhandling om nikkelverket i Petsjenga og Leif Christian Jensen som disputerte om den norske nordområdediskursen. I 2013 beveget FNI seg også videre inn på et nytt fagfelt, gjennom flere nye prosjekter om beredskapssystemer og risikovurderinger i nord. For forskningsgruppen som studerer europeisk energi- og miljøpolitikk var 2013 et særdeles godt publiseringsår, først og fremst gjennom to bøkene som ble utgitt om EUs klimapolitikk: Corporate Responses to EU Emissions Trading og EU Climate Policy From Rhetoric to Action. Begge disse bøkene ble lagt godt merke til, i Norge så vel som i Brussel. FNI følger også kinesisk energi-, miljø- og Artkis-politikk tett. Jeg holdt tidlig i 2013 foredrag om energi- og miljø-utfordringer i Arktis for Beijing Energy Club, et viktig forum som gir energipolitiske råd til Kinas toppledelse. FNI gjennomførte også et prosjekt om nye utfordringer for kinesisk næringsliv i konfliktfylte utviklingsland, med hovedvekt på kinesiske oljeselskaper. Innenfor FNIs AsiArktis-prosjekt gjennomførte vi flere workshops med Shanghai Institutes of International Studies (SIIS), et sentralt policymiljø som gir utenrikspolitiske råd til kinesiske myndigheter. Jeg har nå vært direktør ved FNI i litt over to år og stortrives sammen med en stab med dyktige og høyt motiverte medarbeidere var et meget godt år for FNI. På den ene siden understreket vi nok en gang at vi er helt i toppen i Norge når det gjelder akademisk publisering. En rapport fra Forskningsrådet viste også at vi i perioden var blant landets mest produktive institutter målt etter vitenskapelige indikatorer. Når dette skrives i mai 2014 kan vi feire at vi nylig fikk svært godt gjennomslag i Forskningsrådets Klimaforsk-utlysning, med tre store tre-årige prosjekter på til sammen over 20 millioner kroner. Samtidig lyttes vi til også hos myndigheter og selskaper nasjonalt og internasjonalt, og merker økende etterspørsel etter foredrag og rådgivning fra slike aktører. Leiv Lunde Direktør Research on Law of the Sea and marine affairs has deep roots at FNI, but 2013 became a special year, through FNI s participation as consortium partner in the new, privately financed K.G. Jensen Centre for the Law of the Sea. The centre is coordinated by the University of Tromsø, and secures long-term funding for FNI research in this field. In addition, a Law of the Sea PhD was produced in 2013, with Øystein Jensen s dissertation on the work of the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf. Within the area of biodiversity and genetic resources, the FNI in 2013 continued its high profile as regards the international process on access and benefit-sharing (ABS) from the use of genetic resources. FNI s expertise here is in high demand, both internationally and in Norway. An important milestone in 2013 was the publication of the volume Realising Farmers' Rights to Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, a key result of FNI s long-running project on farmers rights to seed and other genetic resources. The FNI has a sizable group of researchers working with Arctic and Russian politics. In 2013 this resulted in several book publications on Russian politics, including on Norwegian-Russian cooperation in the High North. Two PhDs were also completed within this focal area in 2013: Lars Rowe, with his dissertation on the nickel plant in Pechenga, and Leif Christian Jensen, who analysed the Norwegian High North discourse. In 2013, we also moved further into a new field of study, with several projects on preparedness systems and risk assessments in the High North. For the research group studying European energy and environmental politics, 2013 was a highly productive year, with two books published on EU climate politics: Corporate Responses to EU Emissions Trading and EU Climate Policy From Rhetoric to Action. Both these works have received considerable attention, in Norway as well as in Brussels. The FNI also follows Chinese energy, environmental and Arctic politics closely. Early in 2013, I held a presentation on Arctic energy and environmental challenges to the Beijing Energy Club, an important forum that provides advice on energy policy to the Chinese leadership. FNI also conducted a project on new challenges for Chinese businesses in conflict-ridden developing countries, focusing mainly on Chinese oil companies. Within our AsiArctic Programme, we organized several workshops with the Shanghai Institutes of International Studies (SIIS), an important foreign policy advisory body to the Chinese authorities. I have now been Director at FNI for slightly more than two years, and find deep gratification in working with a staff of highly qualified and highly motivated people was a very good year for FNI. We once again demonstrated our position as one of Norway s leading institutions in terms of peer-reviewed publications. Furthermore, a report published by the Research Council of Norway documented that we had also been among the nation s most academically productive institutes in the period 2009 to Of this writing in May 2014, we are still rejoicing at our recent success in the Research Council of Norway s KLIMAFORSK call, where we have been granted funding for three very diverse multi-year projects on climate politics and law, with budgets totalling over 20 million NOK. Moreover, our expertise is recognized by governments as well as businesses in Norway and abroad, and we are experiencing a growing demand for presentations and advice Leiv Lunde Director 4

5 Styrets årsberetning 2013 Annual Report of the Board, 2013 Faglig profil og overordnede mål Målet til Fridtjof Nansens Institutt er å forstå drivkreftene i internasjonal miljø- og ressurspolitikk og gi faglige bidrag til politiske løsninger på problemer på disse områdene. Instituttet ønsker å øke forståelsen av hvordan Norge påvirkes av og selv kan påvirke de internasjonale rammebetingelsene på disse områdene. Instituttet arbeider med akademiske studier, anvendte forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer. Forskningen skal holde et høyt akademisk nivå og bidra til den faglige utviklingen på de områdene som studeres, bl.a. gjennom internasjonal publisering. Samtidig skal instituttet være brukervennlig og levere resultater som har praktisk nytte. Balansen mellom disse hensynene er krevende og skal ikke reflekteres i hvert enkelt prosjekt eller publikasjon, men totalt sett for instituttet er begge elementer viktige. Fokusområder og forskningsportefølje Forskningsaktivitetene var i 2013 gruppert i syv fokusområder: Global miljøpolitikk og miljørett Klimapolitikk Havrett og havpolitikk Biologisk mangfold og genressurser Arktisk og russisk politikk Europeisk energi- og miljøpolitikk Kinesisk energi- og miljøpolitikk Prosjektporteføljen besto av i alt 40 forsknings- og utredningsprosjekter. Prosjekttilgangen var god, med 11 nye, eksternt finansierte prosjekter, inkludert både større, flerårige prosjekter, og kortere utredningsoppdrag. Særlig kan trekkes frem FNIs deltakelse som konsortiumspartner i det nyopprettede, privatfinansierte K. G. Jebsen-senter for havrett ved Universitetet i Tromsø, som styrker og sikrer langsiktig finansiering for FNIs havrettsforskning. Finansiering og økonomi FNIs viktigste inntektskilde i 2013 var Norges forskningsråds hvor FNI i løpet av året fikk innvilget flere nye prosjekter i konkurranse med andre forskningsmiljøer. Prosjektene ble vunnet innenfor forskjellige forskningsrådsprogrammer med bakenforliggende finansiering fra ulike departementer. Instituttet mottar også en årlig grunnbevilgning. Denne skal etter retningslinjene brukes til å sikre en langsiktig basis for forskningsfaglig kvalitet og utbytte innenfor instituttets kjerneaktiviteter. Mer konkret er bevilgningen, som i 2013 var på 8,323 mill. kr., hovedsakelig blitt anvendt til toppfinansiering av doktorgradsprosjekter, bearbeiding av manuskripter til fagfellevurdert publisering, prosjektinitiering og kompetanseutvikling. Departementer, næringslivet, private stiftelser og utenlandske institusjoner var også blant FNIs finansieringskilder. Heller ikke i 2013 ble det fattet endelig vedtak i saken FNI og flere andre liknende forskningsinstitutter har gående med skattemyndighetene angående skatteplikt. I påvente av endelig avklaring blir skatt på inntekt beregnet og avsatt som om skatteplikt foreligger. Likviditeten gjennom regnskapsåret har vært god. FNIs økonomiske situasjon betegnes som tilfredsstillende, og styret og ledelsen legger prinsippet om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet for Personalet I løpet av 2013 ble det utført snaue 24 forskerårsverk ved instituttet. Pr. 31. desember 2013 hadde FNI 26 fagmedarbeidere, hvorav to ansatt i 20%-stilling. Instituttets administrasjon bestod ved samme tidspunkt av syv personer, som til sammen utførte litt under 5½ årsverk. Academic Profile and Main Objectives The objective of the FNI is to understand the underlying forces in international environmental and resource policy, and on that basis make well-founded contributions to political solutions to problems in these areas. The institute also works to promote greater awareness of how Norway is influenced by, and may exert influence on, international framework conditions in these areas. The institute undertakes academic studies, applied research projects, investigations and evaluations. FNI research is expected to maintain a high level of scholarship and contribute to further scientific development through international publication and other means. The institute also strives to be user-friendly and deliver results of practical relevance. The balance between these concerns is complex and is not necessarily reflected in each single project or publication. For the institute as a whole, however, both elements are important. Focal Areas and Research Portfolio In 2013, FNI research activities were grouped in the following seven focal areas: Global environmental governance and law Climate change Law of the Sea and marine affairs Biodiversity and genetic resources Arctic and Russian politics European energy and environmental politics Chinese energy and environmental politics The project portfolio consisted of 40 research and evaluation projects. Project acquisition was good, with 11 new externally-financed projects secured, including large-scale, multiyear projects and shorter evaluations. Particularly notable is FNI s participation as consortium partner in the newly established and privately funded K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea, coordinated by the University of Tromsø. This strengthens Law of the Sea research at FNI, and secures its long-term financing. Financing and Economy The various programmes of the Research Council of Norway (RCN) provided our main source of revenues in The institute acquired several new projects, in competition with other research centres. The projects were awarded from various programmes, which in turn receive their funding from several different government ministries. The institute also receives an annual basic grant from the RCN. This funding is to be used to 'ensure a long-term basis for professional research quality and results within the institute s key activities'. The grant of million NOK in 2013 was used for supplementary financing of PhD projects, preparation of manuscripts for peer-reviewed publication, project initiation and strategic expertisebuilding projects. Government ministries, businesses, private foundations and institutions abroad were also among the FNI s sources of funding. In 2013, another year passed without a formal decision in the case which FNI and several other research institutes have had running with the Norwegian authorities on tax exemption. Until a formal decision is taken, FNI continues to pay taxes as if it was not exempt. Liquidity remained satisfactory throughout the year The institute s economic situation is deemed satisfactory. The FNI Board and leadership consider the plans for continued activities to be justified by the annual accounts for Personnel Slightly less than 24 research work-years were carried out at the FNI in As of 31 Decem ber, 2013 the institute had a research staff of 26, including two employed in 20% positions. The administrative staff consisted of seven persons, who carried out approx. 5.5 workyears altogether. 5

6 FNI fortsatte aktivt å rekruttere mastergradsstudenter til instituttet. I 2013 var hele 15 studentstipendiater tilknyttet instituttet i kortere eller lengre perioder. I alt var 57 personer ansatt/engasjert ved instituttet på full- eller deltid eller som studentstipendiater i hele eller deler av Ultimo 2013 hadde ni medarbeidere forsker 1 (professor)-kompetanse, mens ti hadde forsker 2 (førsteamanuensis)-kompetanse. Av disse til sammen 19 har 14 doktorgrad. Oppnådd doktorgrad gir automatisk opprykk til forsker 2; de øvrige har fått tilkjent sin kompetanse av eksterne vurderingskomitéer. FNI fortsetter sin satsning på doktorgrader. I løpet av året ble hele fire FNI-forskere tilkjent PhD-graden: Leif Christian Jensen i januar, Lars Rowe i februar, Øystein Jensen i juni og Njord Wegge i september. I tillegg til å være en viktig individuell kvalifisering, er doktorgradsprosjektene en tung investering, også økonomisk, i instituttets langsiktige kompetanseoppbygging. Tre av FNIs forskere var ansatt i bistilling ved henholdsvis Universitetet i Tromsø, Det norske universitetssenter i St. Petersburg, og Universitetet i Oslo. Videre hadde FNI to professorer fra Universitetet i Oslo ansatt i bistilling. Én av FNIs forskere var i løpet av året gjesteforsker ved George Washington University i USA, mens syv gjesteforskere fra Norge, Tyskland, Russland, Kina og Japan tilbrakte deler av året ved FNI. Publisering 2013 var et meget godt år hva angår vitenskapelig publisering. Fire monografier, 18 fagfellevurderte artikler og hele 45 fagfellevurderte bokkapitler ble publisert. Dette konsoliderer FNIs stilling helt i toppen blant norske samfunnsvitenskapelige institutter når det gjelder vitenskapelig publisering. Forskningssamarbeid Et viktig element i utviklingen av den faglige virksomheten ved Fridtjof Nansens Institutt har vært å bygge opp samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og individuelle forskere, både nasjonalt og utenlands, som kan utfylle instituttets egen kompetanse. FNI har i 2013 hatt formalisert samarbeid med en rekke norske partnere, bl.a. NUPI, universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, CICERO, Senter for Utvikling og Miljø (SUM), PRIO, Institutt for forsvarsstudier (IFS), NOFIMA, Akvaforsk, Genøk, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Høgskolen i Oslo og Akershus, DNV, NORUT, Sigra Group, EC Group, Norsvin, Institutt for skog og landskap og Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. Instituttet har i 2013 også vært involvert i en rekke flernasjonale forskningsprosjekter, i samarbeid med bl.a. Stockholm Environment Institute (SEI), Central Institute for Freshwater Aquaculture (CIFA, India), Central Institute for Brackishwater Aquaculture (CIBA, India), Indian Council of Agricultural Research, WorldFish/CGIAR, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, Tyskland), Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS), Universitetet i Lund, South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE, Nepal), Universitetet i Umeå, Carleton University (Canada), Universitetet i Wageningen (Nederland), East-West Center (Hawaii), Shanghai Institutes for International Studies, Beijing University, Korea Maritime Institute, Polar Research Institute of China, Institute for Defence Studies and Analyses (India), Xyntéo (UK) og Perspectives (Tyskland). I tillegg samarbeider FNI med en rekke utenlandske forskere på individuell basis. Instituttets ledelse Ledergruppen besto gjennom hele året av direktør Leiv Lunde, assisterende direktør Arild Moe, forskningsleder Geir Hønneland og administrasjons- og informasjonsleder Claes Lykke Ragner. Likestilling, miljø, sykefravær Av de 57 personene som var tilknyttet instituttet i løpet av året var 31 menn og 26 kvinner. Begge nyansatte i 2013 var menn. FNI har ikke særskilte tiltak for å rekruttere kvinner, men sett over en periode på flere år, har rekrutteringen vært balansert. 12 av 15 studentstipendiater i 2013 var kvinner. The FNI has continued its active recruitment of Master s degree students. In the course of 2013, 15 students were associated with the institute for longer or shorter periods. In all, 57 people were associated with the institute during the year, on a full-time or part-time basis or on student scholarships. As of the end of 2013, the FNI had nine staff members qualified as Researcher I (Professor), while ten qualified as Researcher II (Associate Professor) in the Norwegian system. Of these 19, 14 hold doctoral degrees. A doctorate automatically results in promotion to Researcher II; the others have had their qualifications officially recognized by external evaluation committees. The FNI has maintained its focus on doctorallevel research. In the course of 2013, four FNI researchers obtained their PhD degrees: Leif Christian Jensen In January, Lars Rowe in February, Øystein Jensen in June and Njord Wegge in September. In addition to ensuring important individual qualification, doctoral projects are a major element in the institute s long-term strategy for building expertise. Three FNI researchers have additional part-time university employment, at the Universities of Oslo and Tromsø and at the Norwegian University Centre in St. Petersburg (Russia). Furthermore, two professors from the University of Oslo have part-time employment with the FNI. In 2013, one FNI researcher was guest researcher at the George Washington University (USA), and seven guest researchers from Norway, Germany, Russia, China and Japan spent parts of the year at the FNI. Publications 2013 was an excellent year with regard to scientific publication. In all, 18 scientific articles were published in peer-reviewed journals, as well as 45 articles in scientific books and four scientific monographs. This consolidates FNI s position as one of the leading Norwegian social science research institutes in terms of scholarly publishing. Research cooperation A central element in developing the professional activities of the FNI has been expansion of collaboration with other research institutions and individual researchers, in Norway and elsewhere, to supplement the institute s own expertise. In 2013 the FNI had formalized cooperation with a range of Norwegian institutions, including the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), the universities of Oslo, Bergen and Tromsø, CICERO Centre for International Climate and Environmental Research, the Centre for Development and the Environment (SUM), the Peace Research Institute Oslo (PRIO), the Norwegian Institute for Defence Studies (IFS),NOFIMA, Akvaforsk, Genøk, the Norwegian Institute for Nature Research (NINA), the Oslo and Akershus University College, DNV, Northern Research Institute (NORUT), Sigra Group, EC Group, Norsvin, and the Norwegian Forest and Landscape Institute and the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). In 2013 the FNI was also involved in a number of multinational research projects. Partners included the Stockholm Environment Institute (SEI), Central Institute for Freshwater Aquaculture (CIFA, India), Central Institute for Brackishwater Aquaculture (CIBA, India), Indian Council of Agricultural Research, Worldfish/ CGIAR, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, Germany), the Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS), the University of Lund (Sweden), South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE, Nepal), the University of Umeå (Sweden), Carleton University (Canada), the University of Wageningen (the Netherlands), East-West Center (Hawaii), Shanghai Institutes for International Studies, Beijing University, Korea Maritime Institute, the Polar Research Institute of China, Institute for Defence Studies and Analyses (India), Xyntéo (UK)) and Perspectives (Germany). In addition, the FNI works together with foreign researchers on individual basis. Institute leadership team Throughout the year, the leadership team consisted of Leiv Lunde as Director, Arild Moe as Deputy Director, Geir Hønneland as Research Director and Claes Lykke Ragner as Head of Administration and Information. 6

7 FNI hadde i 2013 et sykefravær på 1,2 prosent blant de ansatte, ned fra 2,1 prosent i Etter Styrets vurdering har FNI et godt sosialt og fysisk arbeidsmiljø. FNIs virksomhet påvirker i liten grad det ytre miljø direkte, men man søker å begrense papirforbruket bl.a. gjennom bruk av elektronisk distribusjon. FNI praktiserer kildesortering av papir og plast. Forvaltning av eiendommen Polhøgda Ved siden av løpende vedlikeholdsoppgaver i Hovedhuset kan særlig nevnes at en større oppgradering av det elektriske anlegget, av brannvernhensyn, ble påbegynt mot slutten av året, og at det ble lagt tremmer og bygget benker på verandaen i 2.etasje. Videre mottok FNI i 2013 midler fra Bergesenstiftelsen for å heve konserveringsnivået i Nansens arbeidsværelse i Tårnet. Disse arbeidene er planlagt påbegynt tidlig i I 2013 ble det også fokusert på forskjønning og oppgradering av utearealene. Av større arbeider kan nevnes innbygging av søppelcontainere og oppføring av vedskjul. Styrets og Rådets arbeid Det har vært avholdt ett møte i Rådet i 2013, samt tre møter i Styret. Equal opportunity, working environment, sick leave Of the 57 persons affiliated with the institute in 2013, 31 were men and 26 were women. Both new staff members were men. The FNI does not have specific policies for employing women, but, seen over a period of several years, recruitment has been gender-balanced. Sick leave in 2013 stood at 1.2%, down from 2.1% the previous year. In the assessment of the Board, the FNI enjoys a good social and physical working environment. FNI activities have little direct impact on the external environment, but we strive to reduce paper consumption through the use of electronic media. We sort and deliver paper and plastics for recycling. Management of the Polhøgda property In addition to day-to-day maintenance, the Main Building in 2013 saw the start of a major upgrading of the electrical system, for reasons of fire-hazard prevention. Furthermore, the upstairs veranda was restored, through the construction of wooden flooring and benches. In 2013 FNI received funding from the Bergesen Foundation to raise the conservation level in Nansen s study room. These works are to begin in early In 2013 we also focused on beautification of the Polhøgda premises. Major activities here included the construction of sheds for the rubbish bins and firewood. Work of the Board and the Council One Council meeting was held in 2013, and there were three meetings of the Board. Lysaker, 3. april 2014 (signert av alle styremedlemmene og direktøren) Lysaker, 3 April 2014 (signed by all Board members and the Director) Medlemmer av Styre og Råd etter årsmøtet 2013 Members of FNI s Board and Council following the 2013 Annual Meeting Styret Rådet Board Council Sven Ullring, leder Professor Sissel Rogne, nestleder Seniorrådgiver Bjørn Tore Godal Professor Mette Halskov Hansen Instituttleder Ann Therese Lotherington Professor Øyvind Østerud Forskningsprofessor Lars H. Gulbrandsen, ansattes representant Seniorrådgiver Nils Holme, leder Generalsekretær Kate Hansen Bundt Sverre Diesen Polarrådgiver Else Berit Eikeland Stortingsrepresentant Rasmus Hansson Kommunestyrerepresentant Anne Lene W. Hojem Sivilingeniør Kjetil Høyer Seniorforsker Sverre Lodgaard Partner Liv Monica Stubholt Administrerende direktør John-Mikal Størdal Instituttleder Gry Synnevåg Kåre Willoch Direktør Jan-Gunnar Winther Forskningsprofessor Lars H Gulbrandsen, ansattes representant Sven Ullring (Chairman) Sissel Rogne, Professor (Deputy Chairman) Bjørn Tore Godal, Senior Adviser Mette Halskov Hansen, Professor Ann Therese Lotherington, Director Øyvind Østerud, Professor Lars H. Gulbrandsen, Research Professor (staff representative) Nils Holme, Senior Adviser (Chairman) Kate Hansen Bundt, Secretary General Sverre Diesen Else Berit Eikeland, Polar Adviser Rasmus Hansson, MoP Anne Lene W. Hojem, City Councillor Kjetil Høyer, Master of Science Sverre Lodgaard, Senior Adviser John-Mikal Størdal, Director General Liv Monica Stubholt, Partner Gry Synnevåg, Head of Department Kåre Willoch Jan-Gunnar Winther, Director Lars H. Gulbrandsen, Research Professor (staff representative) 7

8 Regnskap 2013 / Annual Accounts 2013 Resultatregnskap Financial statement Driftsinntekter / Operational income Regnskap Accounts Regnskap Accounts (NOK) (NOK) Balanse pr. 31. desember Balance Sheet, 31 December Eiendeler / Assets Regnskap Accounts Regnskap Accounts (NOK) (NOK) Norges forskningsråd inkl. grunnbevilgning / Research Council of Norway, incl. basic grant Inntekt fra departement og offentlige institusjoner / Norwegian govt. & public institutions Annen forskningsinntekt / Other research income Annen driftsinntekt / Other operational income Sum driftsinntekter / Sum operational income Driftskostnader / Operational expenses Honorar samarbeidspartnere / Transfers to cooperation partners Lønn og personalkostnader / Salaries and personnel costs Ordinære avskrivninger / Ordinary depreciations Annen driftskostnad / Other operational costs Sum driftskostnad / Sum operational expenses Driftsresultat / Result excluding financial income Netto finansinntekt / Net financial income Ordinært resultat ør skattekostnad / Ordinary pre-tax result Skattekostnad på ordinært resultat / Tax on ordinary result Anleggsmidler / Fixed assets Eiendommen Polhøgda / Real estate: Polhøgda Nybygg / New building Kontorutstyr, maskiner / Office equipment, machinery Sum anleggsmidler / Sum fixed assets Omløpsmidler / Liquid assets Kundefordringer / trade accounts receivable Andre fordringer / other accounts receivable Bankinnskudd, kontanter o.l. / Bank deposits, cash etc Sum omløpsmidler / Sum liquid assets Sum eiendeler / Sum assets Egenkapital og gjeld / Capital and Debts Egenkapital / Capital Grunnfond / Basis fund Opptjent egenkapital / Accumulated capital Sum egenkapital / Sum capital Avsetning for forpliktelser / Allocation for future obligations Pensjonsforpliktelser / Pension obligations Sum avsetning for forpliktelser / Sum allocation for future obligations Årsresultat / Result Overføringer egenkapital / Transfer to/from capital: Sum overføringer og disponeringer / Sum transfer of result Kortsiktig gjeld / Short term debt Leverandørgjeld / accounts payable Betalbar skatt / Payable tax Skyldige offentlige avgifter / Taxes and assessments Annen kortsiktig gjeld / Other short term debt Sum kortsiktig gjeld / Sum short term debt Sum gjeld / Sum debt Sum egenkapital og gjeld / Sum capital and debt Lysaker 3 April 2014 (signed by all Board members and the Director) 8

9 Personalet 2013 Ledergruppe Lunde, Leiv, direktør, cand. polit. Moe, Arild, assisterende direktør, seniorforsker, cand. polit. Hønneland, Geir, forskningsleder, forskningsprofessor, dr. polit. Ragner, Claes Lykke, administrasjons- og informasjonsleder, cand. scient. Vitenskapelig personale Andresen, Steinar, forskningsprofessor, cand. polit. Bade, Heidi, forsker, master i kultur, miljø og bærekraftig utvikling (til juni) Bergsager, Henrik, forsker, master i østasiatiske studier (til mars) Eikeland, Per Ove, seniorforsker, cand. polit. Fauchald, Ole Kristian, forskningsprofessor, dr. juris Gulbrandsen, Lars H., forskningsprofessor, Ph.D. Inderberg, Tor Håkon, seniorforsker, Ph.D. Jensen, Leif Christian, seniorforsker, Ph.D. Jensen, Øystein, seniorforsker, Ph.D. Jevnaker, Torbjørg, forsker, master i statsvitenskap Jørem, Ane, forsker, master i jus (til august) Jørgensen, Anne-Kristin, forsker, cand. polit. Korppoo, Anna, seniorforsker, Ph.D. Prip, Christian, senior policy analyst, master i jus (fra juni) Rosendal, G. Kristin, forskningsprofessor, dr. polit. Rottem, Svein Vigeland, seniorforsker, Ph.D. Rowe, Lars, seniorforsker, Ph.D. (tilbake fra permisjon fra juli) Skedsmo, Pål W., forsker, master i sosialantropologi Skjærseth, Jon Birger, forskningsprofessor, dr. polit. Stensdal, Iselin, forsker, master i kinastudier Stokke, Olav Schram, forskningsprofessor, dr. philos Tvedt, Morten Walløe, seniorforsker, cand. jur. Vidas, Davor, forskningsprofessor, dr. juris. Wegge, Njord, seniorforsker, Ph.D. (fra august) Wettestad, Jørgen, forskningsprofessor, cand. polit. Winge, Tone, forsker, master i utviklingsstudier Administrasjon Abraha, Biniam, renholder Ditmansen, Hilde, regnskapsleder Haugbo, Ola Just, IT-leder Hiorth, Rigmor L.W., administrasjonskonsulent Lorentzen, Kari, bibliotekleder Sørensen, Jan D., vaktmester Studentstipendiater Baker, David Benjamin (juli-september) Daae, Ingrid Eidsheim (fra desember) Engebretsen, Rebecca (mai-september) Erdal, Lisa Linnea (april-juli) Fjellvang, Camilla Ramos (fra desember) Grande, Tove Rømo (til mai) Hager, Caroline Persson (januar-juni) Haraldstad, Marie (til mai) Hoff, Fride Annesdatter (fra oktober) Løchen, Liz-Helen (februar-mars) Maal, Maren, (til mai) Tveit, Andreas Kokkvoll (til mai) Willgohs, Simen (til juni) Waag, Maria Kjær (januar-august) Aaser, Agnes (fra september) Gjesteforskere Metanovskaya, Natalya, Universitetet i Murmansk, Russland (mai-juli og november-desember) Ohta, Hiroshi, Waseda University, Tokyo, Japan (september) Sælensminde, Ingrid, Vestlandsforskning (til oktober) Wallbott, Linda, Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt a.m., Tyskland (april-august og november-desember) Wegge, Njord, Universitetet i Tromsø (til juli) Yoshinobu Takei, Walther Schücking Institute for International Law, University of Kiel, Tyskland (juni-desember) Zhang Pei, Shanghai Institutes for International Studies, Kina (november) FNI Staff 2013 Leadership team Lunde, Leiv, Director, Cand. Polit. Moe, Arild, Deputy Director, Senior Research Fellow, Cand. Polit. Hønneland, Geir, Research Director, Research Professor, Dr. Polit. Ragner, Claes Lykke, Head of Administration and Information, Cand. Scient. Research staff Andresen, Steinar, Research Professor, Cand. Polit. Bade, Heidi, Research Fellow, Master of Culture, Environment and Sustainability (until June) Bergsager, Henrik, Research Fellow, Master of East Asian Studies (until March) Eikeland, Per Ove, Senior Research Fellow, Cand. Polit. Fauchald, Ole Kristian, Research Professor, Doctor of Law Gulbrandsen, Lars H., Research Professor, Ph.D. Inderberg, Tor Håkon, Senior Research Fellow, Ph.D. Jensen, Leif Christian, Senior Research Fellow, Ph.D. Jensen, Øystein, Senior Research Fellow, Ph.D. Jevnaker, Torbjørg, Research Fellow, Master of Political Science Jørem, Ane, Research Fellow, Master of Law (until August) Jørgensen, Anne-Kristin, Research Fellow, Cand. Polit. Korppoo, Anna, Senior Research Fellow, Ph.D. Prip, Christian, Senior Policy Analyst, Master of Law Rosendal, G. Kristin, Research Professor, Dr. Polit. Rottem, Svein Vigeland, Research Fellow, Ph.D. Rowe, Lars, Senior Research Fellow, Ph.D. (back from leave from July) Skedsmo, Pål W., Research Fellow, Master of Social Anthropology Skjærseth, Jon Birger, Research Professor, Dr. Polit. Stensdal, Iselin, Research Fellow, Master in Chinese Studies Stokke, Olav Schram, Research Professor, Dr. Philos. Tvedt, Morten Walløe, Senior Research Fellow, Cand. Jur. Vidas, Davor, Research Professor, Doctor of Law Wegge, Njord, Senior Research Fellow, Ph.D. (from August) Wettestad, Jørgen, Research Professor, Cand. Polit. Winge, Tone, Research Fellow, Master of Development Studies Administrative staff Abraha, Biniam, Cleaner Ditmansen, Hilde, Head of Accounting Haugbo, Ola Just, Manager of Information Systems Hiorth, Rigmor L.W., Administrative Assistant Lorentzen, Kari, Librarian Sørensen, Jan D., Caretaker Master s students Aaser, Agnes (from September) Baker, David Benjamin (July-September) Daae, Ingrid Eidsheim (from December) Engebretsen, Rebecca (May-September) Erdal, Lisa Linnea (April-July) Fjellvang, Camilla Ramos (from December) Grande, Tove Rømo (until May) Hager, Caroline Persson (January-June) Haraldstad, Marie (until May) Hoff, Fride Annesdatter (from October) Løchen, Liz-Helen (Febuary-March) Maal, Maren, (until May) Tveit, Andreas Kokkvoll (until May) Willgohs, Simen (until June) Waag, Maria Kjær (January-August) Guest Researchers Metanovskaya, Natalya, University of Murmansk, Russia (May-July and November-December) Ohta, Hiroshi, Waseda University, Tokyo, Japan (September) Sælensminde, Ingrid, Western Norway Research Institute (until October) Wallbott, Linda, Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt a.m., Germany (April-August and November-December) Wegge, Njord, University of Tromsø (until July) Yoshinobu Takei, Walther Schücking Institute for International Law, University of Kiel, Germany (June-December) Zhang Pei, Shanghai Institutes for International Studies, China (November) 9

10 Personalet pr. mai 2014 / FNI Staff as of May 2014 Ledergruppen / Leadership team Leiv Lunde Director Direktør Arild Moe Deputy Director Assisterende direktør Geir Hønneland Research Director Forskningsleder Claes Lykke Ragner Head of Administration and Information Administrasjon- og informasjonsleder Det vitenskapelige personalet / Research staff Steinar Andresen Per Ove Eikeland Ole Kristian Fauchald Lars H. Gulbrandsen Tor Håkon Inderberg Leif Christian Jensen Øystein Jensen Torbjørg Jevnaker Anne-Kristin Jørgensen Anna Korppoo Balakrishna Pisupati Christian Prip G. Kristin Rosendal Svein Vigeland Rottem Lars Rowe Pål Wilter Skedsmo Jon Birger Skjærseth Iselin Stensdal Olav Schram Stokke Morten Walløe Tvedt Davor Vidas Irja Vormedal Njord Wegge Jørgen Wettestad Tone Winge Administrasjonen / Administrative staff Studentstipendiatene / Master s students Hilde Ditmansen Ola Just Haugbo Rigmor Hiorth Kari Lorentzen Jan Dalsgaard Sørensen Agnes Aaser Ingrid Eidsheim Daae Camilla Ramos Fjellvang Fride A. Hoff Andreas Røise Myhrvold Madelen Julie. Olufsen Anna Parshina Ingerid Salvesen 10

11 Publikasjoner 2013 Publications 2013 Global miljøpolitikk og miljørett Global Environmental Governance and Law Andresen, Steinar International Regime Effectivness Falkner, Peter (ed.) The handbook of Global Climate and Environment Policy, pp UK, Wiley and Blackwell, Andresen, Steinar Leadership and Climate Talks: Historical Lessons in Agenda Setting Sjöstedt, G. and Ariel M Penetrante (eds): Climate Change Negotiations: A Guide to Resolving Disputes and Facilitating Multilateral Cooperation, pp London and New York, Routledge, Auld, Graeme and Lars H. Gulbrandsen 'Private Regulation in Global Environmental Governance' The Handbook of Global Climate and Environment Policy, ed. by Robert Falkner, pp Oxford, Wiley-Blackwell, Bade, Heidi Aid in a Rush. A Case Study of the Norway-Guyana REDD+ Partnership FNI-rapport 4/2013. Lysaker, FNI, 2013, 82 p. Fauchald, Ole Kristian Hardening the legal softness of the World Bank through an Inspection Panel? Scandinavian Studies in Law, Vol 58, 2013, pp Kanie Norichika, Peter M. Haas, Steinar Andresen, et al. Green Pluralism: Lessons for Improved Environmental Governance in the 21st Century Environment, Vol 55, No 5, 2013, pp Korppoo, Anna Does Doha s Decision Treat Transition Economies Unequally? Climate Policy, Vol 13, No 3, 2013, pp Lunde, Leiv and Iselin Stensdal Norsk ressurs- og miljøpolitikk mot 2030: Landing i Kina eller på månen? ('Norwegian Resource and Environmental Policies Towards 2030: Landing in China or on the Moon?') Odd Mølster og Åsmund Weltzien (Eds.): Norge og det nye verdenskartet, pp Oslo, Cappelen Damm, McNeill, Desmond, Steinar Andresen and Kristin Sandberg The Global Politics of Health: Actors and Initatives Roaldkvam, S., D McNeill and S Blume (eds) Protecting the World's Children: Immunisation Policies and Practices, pp Oxford, Oxford University Press, Skedsmo, Pål Wilter, Heidi Bade and Leiv Lunde Doing Good by Doing Well? Statoil in Sub-Saharan Africa Occasional Paper, No 2/2013. Oslo, Kirkens Nødhjelp, 2013, 30 pp. Thune, Henrik and Leiv Lunde Hva Norge kan være i verden ('What Norway Can be in the World') Oslo, Cappelen Damm, 2013, 192 pp. Klimapolitikk Climate change Buen, Jørund CDM Criticisms: Don't Throw the Baby out with the Bathwater FNI Climate Policy Perspectives 8, February Lysaker, FNI, 8 p. Kokorin, Alexey and Anna Korppoo Russia's Post-Kyoto Climate Policy: Real Action or Merely Window- Dressing? FNI Climate Policy Perspectives 10, May Lysaker, FNI, 8 p. Korppoo, Anna The Doha Dead End? Transition Economies and the New Kyoto Rules FNI Climate Policy Perspectives 9, April Lysaker, FNI, 8 p. Skjærseth, Jon B, Guri Bang and Miranda A. Schreurs Explaining Growing Climate Policy Differences Between the European Union and the United States Global Environmental Politics, Vol 14, No 4, 2013, pp Stadelmann, Martin, Ken Newcombe and Axel Michaelowa Increasing Demand and Reducing Supply A Rescue for the CDM? FNI Climate Policy Perspectives 11, June Lysaker, FNI, 8 p. Havrett og havpolitikk Law of the Sea and marine affairs Hønneland, Geir Making Fishery Agreements Work: Post-Agreement Bargaining in the Barents Sea Cheltenham & Northampton, MA, Edward Elgar, 2013, 160 pp. Jensen, Øystein Limits of the Continental Shelf in the Arctic ESIL Reflections, Vol 2, No 4, 2013, pp. 1-4 Jensen, Øystein The Commission on the Limits of the Continental Shelf - Law and Legitimacy Oslo, Akademika Publishing, 2013, 311 pp. Tvedt, Morten Walløe and Ane E. Jørem Bioprospecting in the High Seas: Regulatory Options for Benefit Sharing The Journal of World Intellectual Property, Vol 16, No 3-4, 2013, pp Vidas, Davor Consolidation or Deviation? On Trends and Challenges in the Settlement of Maritime Delimitation Disputes by International Courts and Tribunals N.Boschiero, T.Scovazzi et al (eds), International Courts and the Development of International Law: Essays in Honour of Tullio Treves, pp The Hague/Berlin, TMC Asser Press/Springer, Vidas, Davor Subregional Marine Governance: The Case of the Adriatic Sea H.N.Schieber and J.-H. Paik (eds), Regions, Institutions and Law of the Sea, pp Leiden and Boston, Martinus Nijhoff Publishers/ Brill Academic Publ, Biologisk mangfold og genressurser Biodiversity and Genetic Resources Abay, Fetien, Åsmund Bjørnstad and Tone Winge Farmer Innovation in Tigray, Ethiopia Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, 2013 Andersen, Regine Crop Genetic Diversity and Farmers Rights Regine Andersen and Tone Winge (eds): Realising Farmers' Rights to Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, 2013 Andersen, Regine Farmers Rights in Times of Change: Illusion or Reality? In W.S.de Boef, A. Subedi, N. Peroni, M. Thijssen, E. O'Keeffe (eds), Community Biodiversity Management: Promoting Resilience and the Conservation of Plant Genetic Resources, pp New York/London, Routledge, Andersen, Regine Norway s Path to Ensuring Farmers Rights in the European Context Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, 2013 Andersen, Regine, Teresita H. Borromeo and Nestor C. Altoveros A Community Registry in the Philippines Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Andersen, Regine and Tone Winge Future Prospects for the Realisation of Farmers Rights Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Andersen, Regine and Tone Winge (eds) Realising Farmers' Rights to Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices Abingdon, UK, Routledge, 2013, 232 pp. Andersen, Regine and Tone Winge What Constitutes a Success Story in the Context of Farmers Rights? Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, 2013.

12 Ceccarelli, Salvatore, Stefania Grando and Tone Winge Participatory Barley Breeding in Syria Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Chakanda, Robert, Andrew Mushita and Tone Winge Community Seed Fairs in Zimbabwe Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Fauchald, Ole Kristian Jus eller politikk? Reform av norsk verneområdeforvaltning ('Law or Policy? Reform of Norwegian Protected Area Management') L. Gipperth og C. Zetterberg: Miljörättliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek, pp Uppsala, Iustus förlag, 2013 Goïta, Mamadou, Modibo Goïta, Mohamed Coulibaly and Tone Winge Capacity Building and Farmer Empowerment in Mali Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Medaglia, Jorge Cabrera, Morten Walløe Tvedt, Frederic Perron-Welch, Ane Jørem and Freedom-Kai Phillips The Interface between the Nagoya Protocol on ABS and the ITPGRFA at the International Level: Potential Issues for Consideration in Supporting Mutually Supportive Implementation at the National Level FNI-rapport 1/2013. Lysaker, FNI, 2013, 59 p In English and French.. Nishikawa, Yoshiaki and Tone Winge The Hiroshima Agricultural Gene Bank: Re-introducing Local Varieties, Maintaining Traditional Knowledge Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Rosendal, G.Kristin, Ingrid Olesen and Morten Walløe Tvedt Evolving Legal Regimes, Market Structures and Biology Affecting Access to and Protection of Aquaculture Genetic Resources Aquaculture, Vols , 2013, pp Scurrah, Maria, Stef de Haan and Tone Winge Cataloguing Potato Varieties and Traditional Knowledge from the Andean Highlands of Huancavelica, Peru Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Tvedt, Morten Walløe Disentangling Rights to Genetic Resources Illustrated by Aquaculture and Forest Sector Law Environment and Development Journal, Vol 9, No 3, 2013, pp Tvedt, Morten Walløe Patent Protection for Inventions Related to Farmed Fish in Norway and the EPO In Keith Culver, Kieran O'Doherty (Eds.): Fishing and Farming Iconic Species - Cod and Salmon and Social Issues in Genomic Science, pp Ottawa, Captus University Publications, Tvedt, Morten Walløe Common Pools in Aquaculture: Exploring Patent Law, ABS and Sui Generis Options Common Pools of Genetic Resources - Equity and Innovation in International Biodiversity Law, pp London, Routledge, Winge, Tone, Kamalesh Adhikari and Regine Andersen Advocacy for Farmers Rights in Nepal Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Winge, Tone, Regine Andersen and Anitha Ramanna-Pathak Combining Farmers Rights and Plant Variety Protection in Indian Law Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Winge, Tone, Regine Andersen and Pratap Shrestha Benefiting from Diversity in Nepal Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Winge, Tone and Helen Groome Conservation of Local Varieties in the Basque Country in Spite of Legal Restrictions Crop Genetic Resources: Success Stories and Best Practices, pp Abingdon, UK, Routledge, Arktisk og russisk politikk Arctic and Russian Politics Erdal, Lisa Linnea Independence on the Horizon. A Study of the Interplay Between Sovereignty and Natural Resources in Greenland FNI-rapport 6/2013. Lysaker, FNI, 2013, 39 p. Fermann, Gunnar and Tor Håkon Inderberg Den norske håndteringen av Elektron-saken Kompetansestrid og kompetent realpolitikk ('The Norwegian Handling of the Electron Incident in 2005') Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering, pp Oslo, Cappelen Damm Akademisk, Gabriel, Steven A., Arild Moe, Knut Einar Rosendahl and Marina Tsygankova The Likelihood and Potential Implications of a Natural Gas Cartel Roger Fouquet (ed.): Handbook on Energy and Climate Change, pp Cheltenham, UK, Edward Elgar, Hønneland, Geir Borderland Russians: Identity, Narrative and International Relations Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan, 2013, 200 pp. Hønneland, Geir Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake? ('How Shall Putin Take the Barents Sea Back?'). Trondheim, Akademika, 2013, 152 pp. Hønneland, Geir Borderland Russians: Behind the Scenes, before the Sequels In Hønneland, Geir, Borderland Russians: Identity, Narrative and International Relations, pp Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan, Hønneland, Geir Introduction Ed. Geir Hønneland: The Politics of the Arctic, pp Cheltenham, Edward Elgar, Hønneland, Geir (ed.) The Politics of the Arctic Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 722 pp. Hønneland, Geir, Paul Medley and John Hambrey MSC Sustainable Fisheries Certification: FIUN Barents & Norwegian Seas Cod and Haddock Fishery Inverness, Food Certification International, 2013, 274 pp. Jensen, Leif Christian Seduced and Surrounded by Security: A Post-Structuralist Take on Norwegian High North Securitizing Discourses Cooperation and Conflict, Vol 48, No 1, 2013, pp Jensen, Leif Christian and Berit Kristoffersen Nord-Norge som ressursprovins. Storpolitik, risiko og virkelighetskamp ('Northern Norway as a Resource Province. High Politics, Risks and Battles over Reality') S. Jentoft, J.-I. Nergård, K.A. Røvik (eds), Hvor Går Nord-Norge? Politiske Tidslinjer, pp Stamsund, Orkana Akademisk, Jørgensen, Anne-Kristin and Geir Hønneland In cod we trust: Konjunkturer i det norsk-russiske fiskerisamarbeidet ('In Cod We Trust: Trends in Norwegian-Russian Fisheries Relations') Nordisk Østforum, Vol 27, No 4, 2013, pp Jørgensen, Jørgen Holten Hvor normalt kan Svalbard bli? Et lite stykke Russland i møte med norsk forvaltning ('How Normal Can Svalbard Be? A Small Part of Russia in Encounter with Norwegian Governance') Nordisk Østforum, Vol 27, No 4, 2013, pp Jørgensen, Jørgen Holten and Geir Hønneland Russisk politikk ('Russian Politics') Bergen, Fagbokforlaget, 2013, 272 pp. Kryukov, Valeriy and Arild Moe Oil Industry Structure and Developments in the Resource Base: Increasing Contradictions? Jakub M Godzimirski (ed.): Russian Energy in a Changing World: What is the Outlook for the Hydrocarbons Superpower?, pp Farnham, U.K / Burlington, USA, Ashgate, Kryukov, Valeriy and Arild Moe The Russian Oil Sector Michael Alexeev and Shlomo Weber (eds.): The Oxford Handbook of the Russian Economy, pp New York, Oxford University Press,

13 Kryukov, Valeriy and Arild Moe The Russian Gas Sector Michael Alexeev and Shlomo Weber (eds.): The Oxford Handbook of the Russian Economy, pp New York, Oxford University Press, Moe, Arild Potential Arctic Oil and Gas Development: What Are Realistic Expectations? O. Young, J.D. Kim and Y.H. Kim (eds),the Arctic in World Affairs: A North Pacific Dialogue on Arctic Marine Issues, pp Seoul/Honolulu, Korea Maritime Institute/East-West Center, Moe, Arild Norway and Russia: Neighbours with Strong Interests in the Arctic Hooman Peimani (ed), Energy Security and Geopolitics in the Arctic, pp Singapore, World Scientific Publishing, Rottem, Svein Vigeland Sikkerhet i nord - er vi forberedt? ('Security in the North - Are We Prepared?') Refleksprosjektet. Oslo, Utenriksdepartementet, 2013, 32 pp. Rottem, Svein Vigeland The Arctic Council and the Search and Rescue Agreement: The Case of Norway Polar Record, Online , 9 p. DOI: /S Rottem, Svein Vigeland The Political Architecture of Security in the Arctic - the Case of Norway Arctic Review on Law and Politics, Vol 4, No 2, 2013, pp Rowe, Lars Pechenganikel: Soviet Industry, Russian Pollution, and the Outside World Oslo, University of Oslo, 2013, 339 pp. Lars Rowe Sovjetunionen og den kalde krigen ('The Soviet Union and the Cold War') H.H. Waage, R. Tamnes and H.H. Vik (eds), Krig og fred i det lange 20. århundre, pp Oslo, Cappelen Damm Akademisk, Stokke, Olav Schram 北 极 安 全 治 理 全 球 合 作 和 中 国 参 与 ('Arctic Security Governance, Global cooperation and Participation Issues') Bulletin of International Studies on the Polar Regions, Vol 2, No 1, 2013, pp Stokke, Olav Schram Political Stability and Multi-Level Governance in the Arctic Paul Arthur Berkman, Alexander N. Vylegzhanin (eds.) Environmental Security in the Arctic Ocean, pp Springer, Berlin, Stokke, Olav Schram Regime Interplay in Arctic Shipping Governance: Explaining Regional Niche Selection International Environmental Agreements, Vol 13, No 1, 2013, pp Stokke, Olav Schram The Promise of Involvement: Asia in the Arctic Strategic Analysis, Vol 37, No 4, 2013, pp Wegge, Njord The EU's Arctic Policy Development - A New European Foreign Policy Area in Development Bulletin of International Studies on the Polar Regions, Tongji University, China, Vol 4, No 3, 2013, pp Europeisk energi- og miljøpolitikk European Energy and Environmental Politics Boasson, Elin Lerum og Jørgen Wettestad EU Climate Policy: Industry, Policy Interaction and External Environment Farnham, Ashgate, 2013, 223 pp. Christensen, Anne Raaum Cement Industry Responsibility?, pp Farnham, UK, Ashgate, Eikeland, Per Ove Electric Power Industry Responsibility?, pp Farnham, UK, Ashgate, Eikeland, Per Ove and Jon Birger Skjærseth Analytical Framework Responsibility?, pp Farnham, UK, Ashgate, Eikeland, Per Ove and Jon Birger Skjærseth Concluding Remarks and the Road Ahead Responsibility?, pp Farnham, UK, Ashgate, Gulbrandsen, Lars H. and Christian Stenqvist Pulp and Paper Industry Responsibility?, pp Farnham, UK, Ashgate, Gulbrandsen, Lars H. and Christian Stenqvist The limited effect of EU emissions trading on corporate climate strategies: Comparison of a Swedish and a Norwegian pulp and paper company Energy Policy, Vol 56, No, 2013, pp Miard, Kadri Lobbying During the Revision of the EU Emissions Trading System: Does EU Membership Influence Company Lobbying Strategies? Journal of European Integration, published online p. DOI: / Skjærseth, Jon Birger Governance by EU Emissions Trading: Resistance or Innovation in the Oil Industry? International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Vol 12, No 1, 2013, pp Skjærseth, Jon Birger Oil Industry Responsibility?, pp Farnham, UK, Ashgate, Skjærseth, Jon Birger Unpacking the EU Climate and Energy Package: Causes, Content, Consequences FNI-rapport 2/2013. Lysaker, FNI, 2013, 50 p. Skjærseth, Jon Birger and Per Ove Eikeland (eds) Corporate Responses to EU Emissions Trading: Resistance, Innovation or Responsibility? Farnham, UK, Ashgate, 2013, 322 pp. Skjærseth, Jon Birger and Per Ove Eikeland Introduction Responsibility?, pp Farnham, UK, Ashgate, Skjærseth, Jon Birger, Per Ove Eikeland, Anne Raaum Christensen, Lars H. Gulbrandsen, Arild Underdal and Jørgen Wettestad Comparative Analysis Responsibility?, pp Farnham, UK, Ashgate, Wettestad, Jørgen and Liv Arntzen Løchen Steel Industry Responsibility?, pp Farnham, Ashgate, Kinesisk energi- og miljøpolitikk Chinese Energy and Environmental Politics Bergsager, Henrik and Anna Korppoo China s State-Owned Enterprises as Climate Policy Actors: The Power and Steel Sectors TemaNord, No 527, 2013, 69 p. Moe, Idun Setting the Agenda. Chinese NGOs: Scope for Action on Climate Change FNI-rapport 5/2013. Lysaker, FNI, 2013, 56 p. Stensdal, Iselin Asian Arctic Research : Harder, Better, Faster, Stronger FNI-rapport 3/2013. Lysaker, FNI, 2013, 39 p. 13

14 FNI i tall Årsverk hvorav forskerårsverk Omsetning (mill NOK) 30,1 30,7 32,3 34,0 34,0 Vitenskapelig publisering* - Bøker (monografier) Artikler Bokkapitler Publikasjonspoeng 31,7 71,2 24,8 41,4 71,4 Annen akademisk publisering** - Bøker*** Artikler Bokkapitler FNI-rapporter FNI Climate Policy Perspectives-rapporter Eksterne rapporter The FNI in Figures Work-years including research work-years Turnover (million NOK) Scientific publications* - Books (monographs) Journal articles Book chapters Publication points Other academic publications ** - Books*** Journal articles Book chapters FNI Reports FNI Climate Policy Perspectives reports External reports Kronikker og andre populariserte publikasjoner Commentary articles and other popularized publications Presentasjoner/forelesninger: forelesningsserier/kurs ved universiteter o.l på vitenskapelige konferanser for brukere for allmennheten Registrerte mediaomtaler**** FNI-arrangementer***** * I henhold til Universitets- og høgskolerådet (UHR)s definisjon av vitenskapelige publisering, hvor det bl.a. stilles krav til at publikasjonen presenterer ny innsikt, har en form som gjør resultatene etterprøvbare (bl.a. at referanser oppgis), og publiseres i godkjente vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter/forlag) med rutiner for fagfellevurdering. Antall publikasjonspoeng er beregnet etter regler fastsatt av Norges forskningsråd. ** Bøker, artikler, bokkapitler og rapporter som av ulike grunner ikke oppfyller UHRs definisjon av "vitenskapelige publisering", men som henvender seg til et akademisk publikum (i motsetning til kronikker og andre populariserte publikasjoner som først og fremst er rettet mot allmennheten og brukere). *** Inkluderer redigerte bøker, nyutgivelser, oversettelser og bok- (og bokliknende) publikasjoner hvor FNImedarbeidere har vært sterkt involvert. **** Identiske nyhetsmeldinger som publiseres i flere ulike aviser/media regnes her som én mediaomtale. ***** Større seminarer/konferanser hvor FNI er arrangør (alene eller i samarbeid med andre). Presentations/lectures: lecture series/courses at universities etc at scholarly conferences for users for the public Registered media coverage**** FNI events***** * According to the The Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR) definition of scientific publication, including requirements that the publication presents new insight, has a form which enables verification of results (incl. references), and is published in approved scientific publication channels (journals/book publishers) with peer review. Publication points are calculated according to rules set by the Research Council of Norway. ** Books, articles, book chapters and reports that, for various reasons, do not fulfil the UHR definition of "scientific publication", but which are directed towards an academic audience (as opposed to commentary articles and other popularized publications which are mainly directed towards users and the public). *** Also includes edited books, new editions, translated versions and other books (or book-like publications) where FNI researchers have been heavily involved. **** News agency articles etc. published in several different newspapers/media are here counted only as one. ***** Larger seminars and conferences organized by FNI (alone or in cooperation with others). 14

15 Arven etter Nansen The Nansen Heritage Fridtjof Nansen ( ) ble berømt for sine arktiske ekspedisjoner, men var også en betydelig vitenskapsmann og diplomat. Senere i livet viet han seg til arbeide for krigsfanger, flyktninger og sultofre. Dette gjorde han både som representant for Folkeforbundet, og på eget initiativ. For sin humanitære innsats ble Fridtjof Nansen tildelt Nobels Fredspris I Nansen så klart hvordan eksisterende strukturer var utilstrekkelige for å løse samtidens overnasjonale problemer, og var dypt engasjert i å utvikle internasjonalt samarbeid. Fridtjof Nansen bodde på Polhøgda fra 1901 til sin død i Hans grav ligger i hagen foran huset. Fridtjof Nansen-stiftelsen på Polhøgda har som formål å drive forskning innen Fridtjof Nansens interesseområder, samt å forvalte eiendommen Polhøgda. Stiftelsen driver sin faglige virksomhet under navnet Fridtjof Nansens Institutt (FNI). I stiftelsens vedtekter heter det bl.a. at: Fridtjof Nansens Institutt (FNI) skal drive grunnleggende og anvendt forskning og utredningsarbeid, samt informasjons-, konsulent- og publikasjonsvirksomhet i tilknytning til den faglige virksomheten. Forskningen skal gjennomføres etter de krav og normer som gjelder for vitenskapelig forskning. Den faglige virksomheten gjennomføres i henhold til planer som vedtas av Styret. Det påligger Stiftelsen å holde Polhøgda, såvel huset som eiendommen forøvrig og Fridtjof Nansens gravsted, i en verdig stand, slik at Polhøgda kan bevares som et minne om Fridtjof Nansens navn, hans liv og gjerning, og danne rammen om de av hans etterlatenskaper som har offentlig interesse. Fridtjof Nansens arbeidsværelse i tårnet skal stå mest mulig urørt som det var mens han levet. Eiendommen forøvrig skal ikke anvendes som museum, men søkes nyttiggjort på beste måte for det levende liv som arbeidssted, helst i forbindelse med interesser som sto Fridtjof Nansen nær, så som hav- og polarforskning og forskning av betydning for det mellomfolkelige samarbeid. Photo: Jan Dalsgaard Sørensen Fridtjof Nansen ( ) became famous for his exploration of the Arctic, but he also made major scientific contributions and worked as a diplomat. In his later years he worked extensively to help prisoners of war and refugees, and with famine relief. These activities were carried out under the auspices of the League of Nations as well as on Nansen s own initiative. For these humanitarian efforts he was awarded the Nobel Peace Prize in Nansen was aware of the shortcomings of existing international structures and was deeply engaged in establishing international cooperation. Fridtjof Nansen lived at Polhøgda from 1901 until his death in His grave is in the garden in front of the house. The Fridtjof Nansen Foundation at Polhøgda was established to conduct research within the interest areas of Fridtjof Nansen and to maintain the property of Polhøgda. The Foundation conducts its research activities under the name of the Fridtjof Nansen Institute (FNI). FNI's Statutes state that: The Fridtjof Nansen Institute (FNI) shall engage in basic and applied research and commissioned studies, as well as in dissemination of information, consultancy and publishing related to the above. FNI research is to be conducted according to basic rules and principles for modern science. Research activities are conducted in accordance with plans approved by the Board. It is the Foundation s obligation to keep Polhøgda, including the building as well as the grounds and Nansen s grave, in such a condition as to make it a worthy memorial to Fridtjof Nansen s name, his life and deeds, and a befitting framework for those of his belongings that are of public interest. Nansen s study in the tower is, to the extent possible, to be left as it was when he lived. The property shall not be a museum. It is to be used for the good of mankind, as a place of work, preferably in connection with interests close to Fridtjof Nansen, such as oceanography, polar studies and research of importance to international cooperation. 15

16 Om Fridtjof Nansens Institutt Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig institusjon som utfører forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Innen denne rammen er instituttets forskningsprosjekter i hovedsak gruppert rundt syv fokusområder: - Global miljøpolitikk og miljørett - Klimapolitikk - Havrett og havpolitikk - Biologisk mangfold og genressurser - Arktisk og russisk politikk - Europeisk energi- og miljøpolitikk - Kinesisk energi- og miljøpolitikk Instituttets hoveddisipliner er statsvitenskap og jus, men FNI har også forskere med bakgrunn fra økonomi, historie, geografi, sosialantropologi og utviklingsstudier. I tillegg har instituttet særlig språkog regionalkompetanse på Russland og Kina. FNIs stab teller for tiden ca. 40, inkludert vel 25 fulltidsforskere og 3-8 studentstipendiater. Instituttet arbeider med anvendte forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer, men har også en tung akademisk komponent i sin virksomhet. FNIs finansieringskilder omfatter Norges forskningsråd, norske offentlige myndigheter, næringssammenslutninger, private firmaer, EUkommisjonen og utenlandske forskningsstiftelser. Årlig omsetning er på rundt 35 millioner kroner. FNI samarbeider med en rekke institusjoner og forskere i inn- og utland. Instituttet søker å gjøre sin kompetanse tilgjengelig og relevant for brukere såvel som for allmennheten. FNIs forskningsresultater publiseres hovedsakelig i internasjonale akademiske tidsskrifter og bøker. Instituttet har også sin egen rapportserie, i tillegg til et halvårlig nyhetsbrev. Fridtjof Nansens Institutt Fridtjof Nansens vei 17, Postboks 326, 1326 Lysaker Tel: / Fax: / About the Fridtjof Nansen Institute The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent institution engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics. Within this framework the institute's research is mainly grouped around seven focal points: - Global environmental governance and law - Climate change - Law of the Sea and marine affairs - Biodiversity and genetic resources - Arctic and Russian politics - European energy and environment - Chinese energy and environment The main disciplines are political science and law, but FNI researchers also hold degrees in economics, history, geography, social anthropology and development studies, and have special language and regional competence on Russia and China. FNI currently has a staff of around 40, including more than 25 full-time researchers and 3-8 Master s students. FNI's activities include academic studies, contract research, investigations and evaluations. FNI's sources of funding include the Research Council of Norway, various Norwegian public bodies, business associations and private companies, the European Commission and international research foundations. Annual turnover is around 35 million NOK. FNI collaborates extensively with other research institutions and individual researchers, in Norway and abroad. It strives to make its expertise available and relevant to users as well as to the public at large. FNI research is published in international scholarly journals and books. The institute also has its own report series. In addition, it publishes a bi-annual newsletter. Fridtjof Nansen Institute Fridtjof Nansens vei 17, P.O.Box 326, 1326 Lysaker, Norway Tel: / Fax: /

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Funksjonalitet for utkastet til ABS-Protokoll mellom Montreal og Montreal

Funksjonalitet for utkastet til ABS-Protokoll mellom Montreal og Montreal Funksjonalitet for utkastet til ABS-Protokoll mellom Montreal og Montreal Basert på studiet: Functionality of an ABS Protocol Morten Walløe Tvedt og Olivier Rukundo Seniorforsker, jurist llm law Seminar

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

Årsmelding Annual Report FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

Årsmelding Annual Report FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE 1 Årsmelding Annual Report 2011 FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE P h o t o : J o h n N y b e r g / s x c. h u FNI: Forskning på internasjonal miljøenergi- og ressursforvaltningspolitikk

Detaljer

Årsmelding Annual Report FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

Årsmelding Annual Report FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE 1 Årsmelding Annual Report 2012 FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE P h o t o : D e v e l o p m e n t F u n d / M a r i t F i k k e FNI: Forskning på internasjonal miljøenergi- og ressursforvaltningspolitikk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2016 Søknadsfrist: Fredag 29. april 2016 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Patenter innenfor den marine sektoren i Norge og EPO/EU

Patenter innenfor den marine sektoren i Norge og EPO/EU Patenter innenfor den marine sektoren i Norge og EPO/EU Morten Walløe Tvedt, Seniorforsker, jurist, Fridtjof Nansens Institute 18. august 2009, Polhøgda My Background: Marine and Fish Genetic Resource:

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

SFI Veiledende mal for sluttrapport

SFI Veiledende mal for sluttrapport SFI Veiledende mal for sluttrapport Sluttrapporten skal gi en god samlet oppsummering av virksomheten i senteret for hele åtteårsperioden. Rapporten skal være et dokument som gir en god kommunikasjon eksternt

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

1970-ies: Exclusive Economic Zones (EEZ) to 200 nautic miles Nansenprogram.

1970-ies: Exclusive Economic Zones (EEZ) to 200 nautic miles Nansenprogram. History Goes back to Indiahjelpen Kerala 1952-1972 1970-ies: Exclusive Economic Zones (EEZ) to 200 nautic miles Nansenprogram. R/V Dr Fridtjof Nansen, surveys included mapping of fishery resources which

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Årsmelding Annual Report FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

Årsmelding Annual Report FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE 1 Årsmelding Annual Report 2010 FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE Photo: Lidija Vidas Innhold Contents Fra Direktøren 3 Smakebiter fra FNIs forskning i 2010 4 Styrets årsberetning 6

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Morten Walløe Tvedt Seniorforsker, jurist

Morten Walløe Tvedt Seniorforsker, jurist Nagoya-protokollen: Hvordan kan regulering av tilgang og utbyttefordeling (ABS) fra genetiske ressurser gjennomføres effektivt og hvordan kan ABS bidra til bevaring av biologisk mangfold? Morten Walløe

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk Allmøte 8 januar 2003 Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk 1 2 3 4 5 6 NFR fagevaluering- klinisk forskning Vi skal evalueres som et samlet institutt

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Bakgrunn De sju SFI-II startet sin virksomhet i løpet av 2011. SFI-ordningen forutsetter

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy God praksis på personalutvikling i TTO/KA Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy 18.04.2007 Agenda Generelle betraktninger om US vs. NO mht. TTO s Eksempel på bevissthet rundt kompetanse hos TTO/KA personell

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon WWF IN SHORT +100 WWF is in over 100 countries, on 5 continents +5,000 WWF has over 5,000 staff worldwide 1961 WWF was founded In 1961 +5M WWF has over 5 million supporters

Detaljer

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ,

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, Effektstudien 1990-94 Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, 2008-10-14 Mål: Effektstudien ble gjennomført for å bestemme virkningen av utslipp på omgivelsene rundt smelteverkene i Norge. Hovedmål

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor?

Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor? Professorvurderinger på ledelsesområdet (ikke nødvendigvis slik det tolkes i basaldisiplinene) Søkere på stilling og personlig opprykk Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor? 1 Torvald Øgaard

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt:

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt: Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 267417 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH Søreide, Tina FINANSMARK

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

YF SWOT oppsummering Prosjekt for videreutvikling YF

YF SWOT oppsummering Prosjekt for videreutvikling YF YF SWOT oppsummering Prosjekt for videreutvikling YF OVRK Årsmøte 3. september 2014 v/knut Søraas Disposisjon Utgangspunkt, forankring SWOT-analysen Styrets anbefaling 1 Utgangspunkt, forankring YF I VI:

Detaljer

Ny studieplan i Introduction to Norway

Ny studieplan i Introduction to Norway Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 08.06.2006 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 290506 A 20/05 Vedlegg: Ny studieplan

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid koordinering og samhandling i perioperativt arbeid Arild Faxvaag (1), Andreas Seim (2) og Pieter Toussaint (3) (1) Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal (NSEP), IME, DMF, NTNU (2) SINTEF Teknologi

Detaljer

Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Risikokultur grunnmuren i risikostyring Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko Verden ble i 2001 påminnet hvor

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold EEN hva er nettverket hva kan vi tilby Horizon 2020 Litt om SME-Instrumentet 1 Almost

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer