og levevilkår Sjøfolks arbeids- Minstealder Helseerklæring disse Skipssikkerhetsloven 17. Skipets navn: Pkt trollert Nei Kon Ja Rev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og levevilkår Sjøfolks arbeids- Minstealder Helseerklæring disse Skipssikkerhetsloven 17. Skipets navn: Pkt trollert Nei Kon Ja Rev. 14.10."

Transkript

1 Sjekklisten gir en oversikt over de tilsynsområdene som gjelder for samt aktuelle verifikasjonsområder. Alle tilsynsområder skal kontrolleres, bortsett fra punktene 4,,13 og 14. Under hvert tilsynsområde kan det foretas stikkprøver innen verifikasjonsområdene. Etter avsluttet revisjon skal KS B ILO 178 Rapport utfylles og leveres til fartøyets fører. En kopi skal fremlegges for mannskapets verneombud/ tillitsvalgt til orientering. ILO 178 tilsyn gjennomføres med hjemmel i Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (Skipssikkerhetsloven) 43 og 45 [og sjømannslovenn 57 og 58 når disse bestemmelsene trer i kraft] og ihh til prosedyre i stasjonenes håndbok. Skipets navn: Pkt Minstealder troller at aldersbestemmelsenee følges om bord. Helseerklæring troller at det foreligger gyldig helseerklæring for samtlige som tjenestegjør om bord. kvalifikasjoner troller at besetningsmedlemmenes sertifikater er i samsvar med forskriftens krav. troller at ikke sertifikatpliktige besetningsmedlemmer har nødvendige kvalifikasjoner. troller at beredskapsopplæring og språkkunnskaperr er i samsvar med forskriftens krav Skipssikkerhetsloven 18 Forskrift 25. april 2002 nr 423 om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip Skipssikkerhetsloven 17. Forskrift 19. oktober 2001 nr om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip 4 og 5 Skipssikkerhetsloven 16. Forskrift 9. mai 2003 nr om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiskeog fangstfartøy og flyttbare innretninger 1-3 annet ledd og 1-6 annet ledd. Skipssikkerhetsloven 16. Forskrift 9. mai 2003 nr Skipssikkerhetsloven 17. Forskrift 9. mai 2003 nr og 2-2. Side 1 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

2 Pkt 4 Ansettelsesavtale og ansettelsesvilkår troller at det foreligger skriftlig ansettelsesavtalee for besetningen, og at det er gjennomført maritim kontroll av besetningen. Dersom ikke Sjøfartsdirektoratets standardavtale benyttes, be om å få forevist godkjenning av formularet. Sjømannslov 30. mai 1975 nr. n 18 3 nr. 1 første ledd. Forskrift 3. febr 1986 nr om ansettelsesavtale 2. Forskrift 25. november nr. 940 om kontroll av maritim tjeneste, 4 og 5. Sjømannslov 30. mai Forskrift 3. febr 1986 nr om ansettelsesavtale Hyreoppgjørsskjema Sjømannslov 30. mai (8). troller at hyreoppgjørsskjema inneholder de Forskrift 3. februar 1986 nr. 230 om opplysninger som kreves. hyreoppgjørsskjema 4 og 2 første ledd bokstav f. Rekruttering Hvis lærlingordning praktiseres om bord, kontroller at Skipssikkerhetsloven 16, 18 og kapittel 4. gjeldende regelverk følges. Forskrift 25. april 2002 nr. 423 om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip. Arbeidstid og hviletid troller at dokumentasjon av arbeidsordninger, Skipssikkerhetsloven 23 og 24. registrering og kontroll av hviletid er om bord og at Forskrift 26. juni 2007 nr. 705 om arbeidsordninger på forskrifter overholdes. skip 8, 9, 10, 11,12. Bemanning troller at den faktiske bemanningen er i Skipssikkerhetsloven 15. overensstemmelse med bemanningsoppgaven Forskrift 18. juni 2009 nr om bemanning av norske skip 10. Innredning troller at ventilasjonen i innredningen er i orden. Skipssikkerhetsloven 21 annet ledd bokstav b. Forskrift 15. september nr troller at oppvarmingen i innredningen er i orden. Skipssikkerhetsloven 21 annet ledd bokstav b. Transportable varmeovner er ikke tillatt. Forskrift 15. september nr Side 2 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

3 Pkt troller at dører og nødutganger er lette å betjenee Skipssikkerhetsloven 21 annet ledd bokstav e. fra begge sider samt at utganger er merket Forskrift 15. september nr forskriftsmessig. troller at vannkraner, servanter, dusjer og cisterner Skipssikkerhetsloven 25. er i orden. Forskrift 27. juli 1956 nr. 2 om hygieniske forhold om bord i fartøyer 2 om forpleiningstjenesten på skip 5 annet ledd bokstav a. Ukentlig inspeksjoner av lugarer, oppholdsrom, bad og toaletter og messer skal utføres og dokumenteres. om forpleiningstjenesten på skip Vedlikehold og renslighet i oppholds og arbeidsområder Bysse troller at alminnelig renhold og orden i bysse utføres i henhold til gjeldende regelverk. Rom for besetningen troller renholdet i innredningenn (lugarer, messer, korridorer, bad, klosett). Spør om hvor ofte det foretas hovedrengjøring. Maskinrom troller renhold (oljesøl m.v.) i maskinrom med tanke på skli- og brannfare Velferdstilbud om bord troller om velferdstilbud er i henhold til gjeldende konvensjoner. Skipssikkerhetsloven 25 og 26. forpleiningstjenesten på skipp 32. Skipssikkerhetsloven 25. om forpleiningstjenesten på skip 33. Skipssikkerhetsloven 21 og 22. Skipssikkerhetsloven 25. om forpleiningstjenesten på skip 18. Side 3 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

4 Pkt 10 Kost og forpleining troller generell hygiene og at tilstrekkelig proviant er tilgjengelig og at den blir forsvarlig oppbevart. troller at skipsfører har sørget for at det er opprettet en skriftlig prosedyre for behandling av drikkevann om bord. troller at skipsfører har utpekt en ansvarlig for prøvetaking i skipets skriftlige prosedyre for drikkevann. troller at det er loggført når testene ble gjennomført og hva resultatet av testene ble. Skipssikkerhetsloven 26. Forskrift 15. sept nr om innredning og om forpleiningstjenesten på skipp 24, 25, 26, 28, 30, 32. Skipssikkerhetsloven 26. om forpleiningstjenesten på skip 30. Skipssikkerhetsloven 26. om forpleiningstjenesten på skip 30. Skipssikkerhetsloven 26. om forpleiningstjenesten på skip Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse troller at tobakkskadeloven overholdes om bord. Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader 6, Jfr. Skipssikkerhetsloven 22 og 25. Skipsførers ansvar Skipssikkerhetsloven 29, jf. 6. troller at skipsfører er kjent med sitt ansvar for 1. januar 2005 nr. n 8 om arbeidsmiljø, besetningens arbeidsmiljø, sikkerhet og helse. sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip 1-3 Risikovurdering Skipssikkerhetsloven 21 og 22. troller at det foreligger dokumentasjon på at det 1. januar 2005 nr. n 8, 2-2. foretas regelmessige risikovurderinger Opplæring Skipssikkerhetsloven 6, 191 og 22. troller at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon 1. januar 2005 nr. n og 2-6. på at opplæring av arbeidstakere er i henhold til forskriftene. Varsel og melding om personskade Skipssikkerhetsloven 47. troller at personskader rapporteres i samsvar med Forskrift 27. juni 2008 nr. 744 om melde- og gjeldende bestemmelser. rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs. Side 4 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

5 Pkt Personlig verneutstyr troller at personlig verneutstyr om bord er tilpasset eksisterende forhold på arbeidsplassen, vedlikeholdes slik at det er i tilfredsstillende stand, rengjort, kun blir benyttet til angitte formål. troller at anskaffelse av personlig verneutstyr er i samsvar med forskriften, om besetningen er kjent med hvilke farer verneutstyret skal beskytte mot og om besetningen har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av utstyret. Arbeidsutstyr troller at arbeidsutstyret om bord er kon og vedlikeholdt regelmessig, arbeidsinstruks utarbeidet for bruk av særlig farlig arbeidsutstyr og at besetningenn får tilstrekkelig informasjon og opplæring i bruk av dette. Verne og miljøarbeid troller at forskriften for valg og at antall verneombud følges. troller at foreskrevne møter holdes og at protokoll fra disse møtene foreligger. troller at verneombud og medlemmer av verne- troller at årsrapport fra verne- og miljøutvalget for og miljøutvalg er gittt lovpålagt opplæring foregående kalenderår er utfylt og innsendt. Helsefarlige stoffer troller at det føres et stoffkartotek over de kjemikalier som brukes om bord samt at det føres journal for innkjøp og kvantum av, og oppbevaringsforhold for særlig helsefarlige stoffer. Skipssikkerhetsloven 22. Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip kapittel 3. Skipssikkerhetsloven 22. Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip kapittel 3. Skipssikkerhetsloven 22. Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, kapittel 4. Skipssikkerhetsloven januar 2005 nr. n 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, 5-1, 5-2, 5-3 og januar 2005 nr. n 8, 5-11 fjerdee og femte ledd. 1. januar 2005 nr. n 8, januar 2005 nr. n 8, Skipssikkerhetsloven januar 2005 nr. n 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, kap. 12. Side 5 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

6 Pkt troller nødvendige sikkerhetstiltak ved bruk av høytrykksutstyr, malersprøyter, sandblåsningsutstyr, spylearrangement. Medisinsk behandling ombord troller at skipsmedisin oppbevares i avlåst skap etc., dokumentasjon på utført ettersyn oppbevares om bord og at det finnes håndbøker i førstehjelp. troller at personell om bord har tilstrekkelig kvalifikasjoner for medisinsk behandling Sykdoms- og ulykkesstønader Hvis det har forkommet sykdom eller skade som har resultert i avmønstring/fratreden skal det sjekkes at foreskrevne lovverk er etterfulgt Hjemreise troller at sjømannens rettigheter i forbindelse med fratredelse er i henhold til gjeldende regelverk og avtaler. Skipssikkerhetsloven 21 og 22. Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip 9-2. Skipssikkerhetsloven 27. Forskrift 9. mars 2001 nr. 439 om skipsmedisin 18, 22 og 25. Skipssikkerhetsloven 27. Forskrift 9. mars 2001 nr. 439 om skipsmedisin 26 Forskrift 9. mai 2003 nr (9) om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norsk skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger Sjømannslov 30. mai 1975 nr. n og 28. Forskrift 18. februar 2005 nr. 145 om garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip. Sjømannslov 30. mai 1975 nr. n 18 6, 7, 8 og 32. Forskrift 18. februar 2005 nr. 146 om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister. Inspektørens kommentar: Side 6 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

7 Kommentarer: Dennee ILO 178 sjekklisten er samtidig en forberedelse av MLC 2006 tilsyn. Noen av tilsynsområdene som er oppført i sjekklisten skal det ikke føres tilsyn med under ILO 178, da regelverket ikke gir hjemmelsgrunnlag. I sjekklisten vil dere se tilsynsområdene oppført, men gjennomstreket for å markere at de ikke skal utføres nå. At direktoratet allikevel velger å føre de oppp på sjekklisten er ment som en bistand og forberedelse for skip og rederi på hva som skal skje når MLC 2006 implementeres. Frem mot implementering av MLC 2006 kan det bli endringer i sjekklisten. Ref. til pkt Utfyllende kommentarer Minstealder er 16 år. Ungdom mellom 16 og 18 år skal ikke delta i vakttjeneste, nattarbeid ( ), farlig arbeid eller overtidsarbeid. Fravik fra forskriftens krav skal dokumenteres av skipets kaptein. Det skal foreligge gyldig helseerklæring. Årlig undersøkelse for arbeidstakere mellom 16 og 18 år, og arbeidstakere over 50 år. For arbeidstakere mellom 18 og 50 år, skal helseundersøkelse gjennomføres hvert andre år I henhold til kvalifikasjonsforskriften av nr ( STCW 95 regel I/14 pkt p 1.1 og ILO konvensjon 69). Ansettelsesavtalen skal være stemplet av Norsk mønstringsmyndighet (*store deler av dette punktet kan det ikke føres tilsyn med før MLC 2006 implementeres (først da gjøre Sjømannslovenss 57 og 58 gjeldende). Lærlinger skal ikke inngå i skipets besetning. For lærlinger skal det forefinnes plann for opplæring. Det skal være en godkjent opplæringsleder om bord i henhold til STCW95. trollere hviletidsskjemaer og at dette føres på modell skjema KS-0300 E Record of hours of rest of seafarers. Organisering av arbeidsoppgaver føres på modell skjema KS-0301 E Model format table of shipboard working arrangements, og skal være oppslått om bord. På skip med ubemannet maskinrom(e0 skip), skal det kontrolleres at E0-notasjonen er intakt. Hvis ikke skal skipet være bemannet iht. kravene for bemannet maskinrom. Ref. til kommentarer i bemannings oppgave. Ref. også til dødmannsalarm og PA anlegg. 8 Arbeidet om bord skal tilrettelegges og utføres slik at hensynet til liv og helse og o til et psykososialt arbeidsmiljø blir ivaretatt på en god og hensiktsmessig måte. Det skal finnes tilstrekkelig med lugarer, oppholdsrom, messer, bysse ogg rom for personlig hygiene og sykerom. Alle rom skal være tilstrekkelig store, innredet og utstyrt slik at et godt arbeidsmiljø sikres. Lugarer, oppholdsrom, bysse, messer og sanitær rom skal være tilfredsstillende rengjort. Side 7 av 10

8 Alle dreneringssluker skal være operative. Følgendee skal fungere: o o o o Ventilasjon samt nødstopp. Resirkulasjon på tankbåter. Innblåsningsvifter og avtrekksvifter. For skip utstyrt med aircondition skal anlegget være operativt. Oppvarming for innredning. Belysning skal fungere i samsvar med original installasjon. Klosettskåler skal være utstyrt med sete og effektivt spylesystem. Vask og dusjer skal være utstyrt med kaldt og varmt vann. Alt utstyr skal fungere. Kloakk anlegg skal være operativt og godkjent i henhold til MARPOL 73/78 Annex IV. 9 Minimum krav for oppholdsrom / velferd. (Ref. artikkel 7 i vensjon nr. 133): Skal være møblert i henhold til besetningenss størrelse. Inventar skal være i god stand. Bokhylle Muligheter for å lese, skrive og spille. På skip med bruttotonn over 8000 Bibliotek TV, video, dvd. 10 Fryser skal holde minimums temp på 18C (Forskrift nr ) Kjøler skal holde 0 4 C Alarmsystemer på kjøle- og fryserom skal være operativ. Bysseinventar rengjøres minst 1 gang per dag, hovedrengjøring skal foretas minst 3 ganger i året. Avfall fjernes minst 2 ganger daglig. MARPOL 73/78 Annex V skal følges. Byssepersonalet skal være iført rent arbeidstøy med hodeplagg. Det skal væree egen håndvask med kaldt og varmt rennende vann. Byssa skal være utstyrt med minimum 2 oppvaskekummer med kaldt og varmtt rennende vann samt særskilt utslagsvask. Side 8 av 10

9 Alle dreneringssluker skal være operative. Link: Mattilsynets veiledning om vannbehandling og vannprøvetaking i skip over 50 tonn takt Mattilsynet om det er behov for informasjon eller veiledning om drikkevannskvalitet og prøvetaking. taktperson er Morten Nicholls 11 Risikovurdering. Farer om bord skal avdekkes, resultatene skal dokumenteres skriftlig. Rederiet og skipsføreren skal før inngåelse av ansettelsesavtale eller ved vesentlige endringer av arbeidsforholdene påse og sørge for at det blir vurdert om påvirkningene i arbeidsmiljøet kan gi risiko for skade på unge arbeidstakere. Det skal under denne vurderingen tas hensyn til den særlige risiko som skyldes ungdoms manglende erfaring, manglende bevissthet om eksisterende eller mulig risiko eller det forhold at de ikke er fullt utviklet. Avdekker vurderingen at sjøfolk utsettes for risiko skal skipsfører og/eller rederi iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet og helse. Informasjon og opplæring. Hver enkelt arbeidstaker skal få nødvendig opplæring: a) for å kunne utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte b) før det gis adgang til områder med alvorlig eller særskilt risiko c) ved innføring av ny teknologi Opplæringen skal gjentas regelmessig og ved endret eller ny risiko. Gjennomgått opplæring skal dokumenteres skriftlig. Varsel og melding om personskader: Forskrift 27. juni 2008 nr Alvorlige arbeidsulykker skal meldes muntlig til Hovedredningssentralen eller kystradiostasjon k dersom det er behov for assistanse. Dersom det ikke er behov for assistanse skal melding gis muntlig til Sjøfartsdirektoratet. Alle alvorlige ulykker og nestenulykker skal rapporteres skriftlig til Sjøfartsdirektoratet innen 72 timer. Ulykker varsles som foreskrevet på skjema KS-0197, Rapport om sjøulykke ogg arbeidsulykke. Side 9 av 10

10 Verne og miljøarbeid: c) tre verneombud på fartøy med minst 40 arbeidstakere om bord Årsrapport skal utarbeides innen 31. januar. Sendes til Sjøfartsdirektoratet og rederi. r 12 Alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalget skal ha opplæring av minst 40 timers varighet. Det skal være ett verneombud på fartøy med 3-7 arbeidstakere om bord, med mindre et flertall av arbeidstakernee velger at verne- og miljøarbeidet om bord skal ivaretas uten eget verneombud. Det skal til enhver tid være minst: a) ett verneombud på fartøy med 8-14 arbeidstakere om bord b) to verneombud på fartøy med arbeidstakere om bord Merking av medisin skal være på engelsk. Skipsmedisin skal underlegges sakkyndig ettersyn minst en gang hver tolvte måned av farmasøyt eller lege. Skipet skal være utstyrt med tilstrekkelig håndbøker for å sikre at førstehjelp ogg annen medisinsk behandling kan utføres faglig forsvarlig. Prosedyrer for legeråd via kystradio eller satellittsamband skal forefinnes om bord. b Skipsfører og de som er gitt fullmakt skal inneha de nødvendige kvalifikasjonerr for utdeling av medisiner og utføring av medisinsk behandling. Person som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord på skip, skal dokumentere å ha gjennomført godkjent opplæring i henhold til kravene i regel VI/4-2 i STCW-konvensjonen. I tillegg til de krav STCW-konvensjonen stiller, skal skipsføreren og eventuell annen person som har ansvar for bruk av skipets egemidler og medisinske utstyr, ha gjennomgått slik opplæring som fastsatt i direktiv 92/29/EØF artikkel 5, pkt. 3, jf. artikkel Sykdoms- og ulykkesstønader Melding av personskade til NAV Ved skade på arbeidstakerr er det viktig å huske på meldingsplikten til NAV. NAV's skjema finnes på NAV hjemmeside. Meldingsplikten til NAV gjelder for norske og utenlandske statsborgere som er ansatt på skip registrert i det ordinære norske skipsregister (NOR), norske og utenlandske statsborgere bosatt i Norge ansatt på norsk skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det samme gjelder for statsborgeree av et EØS-land, samt utenlandske statsborgere som ikke er bosattt i Norge, men som betaler medlemskap til den norske folketrygden. Hjemreise Tariffavtaler er privatrettslige avtaler. Det skal ikke føres tilsyn her inntil ny Sjømannslov trer i kraft. Side 10 av 10

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Innhold Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006... 1 1. Veien videre... 2

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian Veileder Verne- og miljøkurs Foto: Christopher Sebastian Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø INNHOLD Verne- og miljøkurs...3 Sjøfartens arbeidsmiljølovgivning de mest sentrale lover og forskrifter...4

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

VI. Forskrifter INNHOLD

VI. Forskrifter INNHOLD . Forskrifter INNHOLD Avsnitt -1: Besiktelse og sertifisering.... 201 Forskrift av 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering mv. av flyttbare innretninger (Sertifiseringsforskriften)...

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Side 1 av 56 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: 23 08 87 32 Telefaks: 23 08 87 31 Telefon: 23 06 31 00 Telefaks: 23 06 31 01 www.fellesforbundet.no www.arbeidstilsynet.no, tlf: 815 48 222 Tlf: 73 87 09 50,

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

INNHOLD. LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1

INNHOLD. LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1 LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1 DATO: LOV-1975-05-30-18 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1252-4 IKRAFTTREDELSE: 1975-12-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-06-19-79

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Sjøoffisersforbund. Norsk Trålforening. vedrørende SKIPSFØRERE OG STYRMENN I FABRIKKSKIPSFLÅTEN

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Sjøoffisersforbund. Norsk Trålforening. vedrørende SKIPSFØRERE OG STYRMENN I FABRIKKSKIPSFLÅTEN OVERENSKOMST 2013 mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Trålforening vedrørende SKIPSFØRERE OG STYRMENN I FABRIKKSKIPSFLÅTEN Gjeldende fra 1. april 2013 INNHOLD Side DEL I - GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen Side 1 av 10 1. ANVENDELSE 1.1. Disse generelle betingelser for innleie av personell gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dersom utleier benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer