og levevilkår Sjøfolks arbeids- Minstealder Helseerklæring disse Skipssikkerhetsloven 17. Skipets navn: Pkt trollert Nei Kon Ja Rev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og levevilkår Sjøfolks arbeids- Minstealder Helseerklæring disse Skipssikkerhetsloven 17. Skipets navn: Pkt trollert Nei Kon Ja Rev. 14.10."

Transkript

1 Sjekklisten gir en oversikt over de tilsynsområdene som gjelder for samt aktuelle verifikasjonsområder. Alle tilsynsområder skal kontrolleres, bortsett fra punktene 4,,13 og 14. Under hvert tilsynsområde kan det foretas stikkprøver innen verifikasjonsområdene. Etter avsluttet revisjon skal KS B ILO 178 Rapport utfylles og leveres til fartøyets fører. En kopi skal fremlegges for mannskapets verneombud/ tillitsvalgt til orientering. ILO 178 tilsyn gjennomføres med hjemmel i Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (Skipssikkerhetsloven) 43 og 45 [og sjømannslovenn 57 og 58 når disse bestemmelsene trer i kraft] og ihh til prosedyre i stasjonenes håndbok. Skipets navn: Pkt Minstealder troller at aldersbestemmelsenee følges om bord. Helseerklæring troller at det foreligger gyldig helseerklæring for samtlige som tjenestegjør om bord. kvalifikasjoner troller at besetningsmedlemmenes sertifikater er i samsvar med forskriftens krav. troller at ikke sertifikatpliktige besetningsmedlemmer har nødvendige kvalifikasjoner. troller at beredskapsopplæring og språkkunnskaperr er i samsvar med forskriftens krav Skipssikkerhetsloven 18 Forskrift 25. april 2002 nr 423 om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip Skipssikkerhetsloven 17. Forskrift 19. oktober 2001 nr om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip 4 og 5 Skipssikkerhetsloven 16. Forskrift 9. mai 2003 nr om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiskeog fangstfartøy og flyttbare innretninger 1-3 annet ledd og 1-6 annet ledd. Skipssikkerhetsloven 16. Forskrift 9. mai 2003 nr Skipssikkerhetsloven 17. Forskrift 9. mai 2003 nr og 2-2. Side 1 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

2 Pkt 4 Ansettelsesavtale og ansettelsesvilkår troller at det foreligger skriftlig ansettelsesavtalee for besetningen, og at det er gjennomført maritim kontroll av besetningen. Dersom ikke Sjøfartsdirektoratets standardavtale benyttes, be om å få forevist godkjenning av formularet. Sjømannslov 30. mai 1975 nr. n 18 3 nr. 1 første ledd. Forskrift 3. febr 1986 nr om ansettelsesavtale 2. Forskrift 25. november nr. 940 om kontroll av maritim tjeneste, 4 og 5. Sjømannslov 30. mai Forskrift 3. febr 1986 nr om ansettelsesavtale Hyreoppgjørsskjema Sjømannslov 30. mai (8). troller at hyreoppgjørsskjema inneholder de Forskrift 3. februar 1986 nr. 230 om opplysninger som kreves. hyreoppgjørsskjema 4 og 2 første ledd bokstav f. Rekruttering Hvis lærlingordning praktiseres om bord, kontroller at Skipssikkerhetsloven 16, 18 og kapittel 4. gjeldende regelverk følges. Forskrift 25. april 2002 nr. 423 om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip. Arbeidstid og hviletid troller at dokumentasjon av arbeidsordninger, Skipssikkerhetsloven 23 og 24. registrering og kontroll av hviletid er om bord og at Forskrift 26. juni 2007 nr. 705 om arbeidsordninger på forskrifter overholdes. skip 8, 9, 10, 11,12. Bemanning troller at den faktiske bemanningen er i Skipssikkerhetsloven 15. overensstemmelse med bemanningsoppgaven Forskrift 18. juni 2009 nr om bemanning av norske skip 10. Innredning troller at ventilasjonen i innredningen er i orden. Skipssikkerhetsloven 21 annet ledd bokstav b. Forskrift 15. september nr troller at oppvarmingen i innredningen er i orden. Skipssikkerhetsloven 21 annet ledd bokstav b. Transportable varmeovner er ikke tillatt. Forskrift 15. september nr Side 2 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

3 Pkt troller at dører og nødutganger er lette å betjenee Skipssikkerhetsloven 21 annet ledd bokstav e. fra begge sider samt at utganger er merket Forskrift 15. september nr forskriftsmessig. troller at vannkraner, servanter, dusjer og cisterner Skipssikkerhetsloven 25. er i orden. Forskrift 27. juli 1956 nr. 2 om hygieniske forhold om bord i fartøyer 2 om forpleiningstjenesten på skip 5 annet ledd bokstav a. Ukentlig inspeksjoner av lugarer, oppholdsrom, bad og toaletter og messer skal utføres og dokumenteres. om forpleiningstjenesten på skip Vedlikehold og renslighet i oppholds og arbeidsområder Bysse troller at alminnelig renhold og orden i bysse utføres i henhold til gjeldende regelverk. Rom for besetningen troller renholdet i innredningenn (lugarer, messer, korridorer, bad, klosett). Spør om hvor ofte det foretas hovedrengjøring. Maskinrom troller renhold (oljesøl m.v.) i maskinrom med tanke på skli- og brannfare Velferdstilbud om bord troller om velferdstilbud er i henhold til gjeldende konvensjoner. Skipssikkerhetsloven 25 og 26. forpleiningstjenesten på skipp 32. Skipssikkerhetsloven 25. om forpleiningstjenesten på skip 33. Skipssikkerhetsloven 21 og 22. Skipssikkerhetsloven 25. om forpleiningstjenesten på skip 18. Side 3 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

4 Pkt 10 Kost og forpleining troller generell hygiene og at tilstrekkelig proviant er tilgjengelig og at den blir forsvarlig oppbevart. troller at skipsfører har sørget for at det er opprettet en skriftlig prosedyre for behandling av drikkevann om bord. troller at skipsfører har utpekt en ansvarlig for prøvetaking i skipets skriftlige prosedyre for drikkevann. troller at det er loggført når testene ble gjennomført og hva resultatet av testene ble. Skipssikkerhetsloven 26. Forskrift 15. sept nr om innredning og om forpleiningstjenesten på skipp 24, 25, 26, 28, 30, 32. Skipssikkerhetsloven 26. om forpleiningstjenesten på skip 30. Skipssikkerhetsloven 26. om forpleiningstjenesten på skip 30. Skipssikkerhetsloven 26. om forpleiningstjenesten på skip Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse troller at tobakkskadeloven overholdes om bord. Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader 6, Jfr. Skipssikkerhetsloven 22 og 25. Skipsførers ansvar Skipssikkerhetsloven 29, jf. 6. troller at skipsfører er kjent med sitt ansvar for 1. januar 2005 nr. n 8 om arbeidsmiljø, besetningens arbeidsmiljø, sikkerhet og helse. sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip 1-3 Risikovurdering Skipssikkerhetsloven 21 og 22. troller at det foreligger dokumentasjon på at det 1. januar 2005 nr. n 8, 2-2. foretas regelmessige risikovurderinger Opplæring Skipssikkerhetsloven 6, 191 og 22. troller at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon 1. januar 2005 nr. n og 2-6. på at opplæring av arbeidstakere er i henhold til forskriftene. Varsel og melding om personskade Skipssikkerhetsloven 47. troller at personskader rapporteres i samsvar med Forskrift 27. juni 2008 nr. 744 om melde- og gjeldende bestemmelser. rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs. Side 4 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

5 Pkt Personlig verneutstyr troller at personlig verneutstyr om bord er tilpasset eksisterende forhold på arbeidsplassen, vedlikeholdes slik at det er i tilfredsstillende stand, rengjort, kun blir benyttet til angitte formål. troller at anskaffelse av personlig verneutstyr er i samsvar med forskriften, om besetningen er kjent med hvilke farer verneutstyret skal beskytte mot og om besetningen har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av utstyret. Arbeidsutstyr troller at arbeidsutstyret om bord er kon og vedlikeholdt regelmessig, arbeidsinstruks utarbeidet for bruk av særlig farlig arbeidsutstyr og at besetningenn får tilstrekkelig informasjon og opplæring i bruk av dette. Verne og miljøarbeid troller at forskriften for valg og at antall verneombud følges. troller at foreskrevne møter holdes og at protokoll fra disse møtene foreligger. troller at verneombud og medlemmer av verne- troller at årsrapport fra verne- og miljøutvalget for og miljøutvalg er gittt lovpålagt opplæring foregående kalenderår er utfylt og innsendt. Helsefarlige stoffer troller at det føres et stoffkartotek over de kjemikalier som brukes om bord samt at det føres journal for innkjøp og kvantum av, og oppbevaringsforhold for særlig helsefarlige stoffer. Skipssikkerhetsloven 22. Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip kapittel 3. Skipssikkerhetsloven 22. Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip kapittel 3. Skipssikkerhetsloven 22. Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, kapittel 4. Skipssikkerhetsloven januar 2005 nr. n 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, 5-1, 5-2, 5-3 og januar 2005 nr. n 8, 5-11 fjerdee og femte ledd. 1. januar 2005 nr. n 8, januar 2005 nr. n 8, Skipssikkerhetsloven januar 2005 nr. n 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, kap. 12. Side 5 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

6 Pkt troller nødvendige sikkerhetstiltak ved bruk av høytrykksutstyr, malersprøyter, sandblåsningsutstyr, spylearrangement. Medisinsk behandling ombord troller at skipsmedisin oppbevares i avlåst skap etc., dokumentasjon på utført ettersyn oppbevares om bord og at det finnes håndbøker i førstehjelp. troller at personell om bord har tilstrekkelig kvalifikasjoner for medisinsk behandling Sykdoms- og ulykkesstønader Hvis det har forkommet sykdom eller skade som har resultert i avmønstring/fratreden skal det sjekkes at foreskrevne lovverk er etterfulgt Hjemreise troller at sjømannens rettigheter i forbindelse med fratredelse er i henhold til gjeldende regelverk og avtaler. Skipssikkerhetsloven 21 og 22. Forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip 9-2. Skipssikkerhetsloven 27. Forskrift 9. mars 2001 nr. 439 om skipsmedisin 18, 22 og 25. Skipssikkerhetsloven 27. Forskrift 9. mars 2001 nr. 439 om skipsmedisin 26 Forskrift 9. mai 2003 nr (9) om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norsk skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger Sjømannslov 30. mai 1975 nr. n og 28. Forskrift 18. februar 2005 nr. 145 om garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip. Sjømannslov 30. mai 1975 nr. n 18 6, 7, 8 og 32. Forskrift 18. februar 2005 nr. 146 om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister. Inspektørens kommentar: Side 6 av 10 Se kommentarer og utfyllende kommentarer på siste sider

7 Kommentarer: Dennee ILO 178 sjekklisten er samtidig en forberedelse av MLC 2006 tilsyn. Noen av tilsynsområdene som er oppført i sjekklisten skal det ikke føres tilsyn med under ILO 178, da regelverket ikke gir hjemmelsgrunnlag. I sjekklisten vil dere se tilsynsområdene oppført, men gjennomstreket for å markere at de ikke skal utføres nå. At direktoratet allikevel velger å føre de oppp på sjekklisten er ment som en bistand og forberedelse for skip og rederi på hva som skal skje når MLC 2006 implementeres. Frem mot implementering av MLC 2006 kan det bli endringer i sjekklisten. Ref. til pkt Utfyllende kommentarer Minstealder er 16 år. Ungdom mellom 16 og 18 år skal ikke delta i vakttjeneste, nattarbeid ( ), farlig arbeid eller overtidsarbeid. Fravik fra forskriftens krav skal dokumenteres av skipets kaptein. Det skal foreligge gyldig helseerklæring. Årlig undersøkelse for arbeidstakere mellom 16 og 18 år, og arbeidstakere over 50 år. For arbeidstakere mellom 18 og 50 år, skal helseundersøkelse gjennomføres hvert andre år I henhold til kvalifikasjonsforskriften av nr ( STCW 95 regel I/14 pkt p 1.1 og ILO konvensjon 69). Ansettelsesavtalen skal være stemplet av Norsk mønstringsmyndighet (*store deler av dette punktet kan det ikke føres tilsyn med før MLC 2006 implementeres (først da gjøre Sjømannslovenss 57 og 58 gjeldende). Lærlinger skal ikke inngå i skipets besetning. For lærlinger skal det forefinnes plann for opplæring. Det skal være en godkjent opplæringsleder om bord i henhold til STCW95. trollere hviletidsskjemaer og at dette føres på modell skjema KS-0300 E Record of hours of rest of seafarers. Organisering av arbeidsoppgaver føres på modell skjema KS-0301 E Model format table of shipboard working arrangements, og skal være oppslått om bord. På skip med ubemannet maskinrom(e0 skip), skal det kontrolleres at E0-notasjonen er intakt. Hvis ikke skal skipet være bemannet iht. kravene for bemannet maskinrom. Ref. til kommentarer i bemannings oppgave. Ref. også til dødmannsalarm og PA anlegg. 8 Arbeidet om bord skal tilrettelegges og utføres slik at hensynet til liv og helse og o til et psykososialt arbeidsmiljø blir ivaretatt på en god og hensiktsmessig måte. Det skal finnes tilstrekkelig med lugarer, oppholdsrom, messer, bysse ogg rom for personlig hygiene og sykerom. Alle rom skal være tilstrekkelig store, innredet og utstyrt slik at et godt arbeidsmiljø sikres. Lugarer, oppholdsrom, bysse, messer og sanitær rom skal være tilfredsstillende rengjort. Side 7 av 10

8 Alle dreneringssluker skal være operative. Følgendee skal fungere: o o o o Ventilasjon samt nødstopp. Resirkulasjon på tankbåter. Innblåsningsvifter og avtrekksvifter. For skip utstyrt med aircondition skal anlegget være operativt. Oppvarming for innredning. Belysning skal fungere i samsvar med original installasjon. Klosettskåler skal være utstyrt med sete og effektivt spylesystem. Vask og dusjer skal være utstyrt med kaldt og varmt vann. Alt utstyr skal fungere. Kloakk anlegg skal være operativt og godkjent i henhold til MARPOL 73/78 Annex IV. 9 Minimum krav for oppholdsrom / velferd. (Ref. artikkel 7 i vensjon nr. 133): Skal være møblert i henhold til besetningenss størrelse. Inventar skal være i god stand. Bokhylle Muligheter for å lese, skrive og spille. På skip med bruttotonn over 8000 Bibliotek TV, video, dvd. 10 Fryser skal holde minimums temp på 18C (Forskrift nr ) Kjøler skal holde 0 4 C Alarmsystemer på kjøle- og fryserom skal være operativ. Bysseinventar rengjøres minst 1 gang per dag, hovedrengjøring skal foretas minst 3 ganger i året. Avfall fjernes minst 2 ganger daglig. MARPOL 73/78 Annex V skal følges. Byssepersonalet skal være iført rent arbeidstøy med hodeplagg. Det skal væree egen håndvask med kaldt og varmt rennende vann. Byssa skal være utstyrt med minimum 2 oppvaskekummer med kaldt og varmtt rennende vann samt særskilt utslagsvask. Side 8 av 10

9 Alle dreneringssluker skal være operative. Link: Mattilsynets veiledning om vannbehandling og vannprøvetaking i skip over 50 tonn takt Mattilsynet om det er behov for informasjon eller veiledning om drikkevannskvalitet og prøvetaking. taktperson er Morten Nicholls 11 Risikovurdering. Farer om bord skal avdekkes, resultatene skal dokumenteres skriftlig. Rederiet og skipsføreren skal før inngåelse av ansettelsesavtale eller ved vesentlige endringer av arbeidsforholdene påse og sørge for at det blir vurdert om påvirkningene i arbeidsmiljøet kan gi risiko for skade på unge arbeidstakere. Det skal under denne vurderingen tas hensyn til den særlige risiko som skyldes ungdoms manglende erfaring, manglende bevissthet om eksisterende eller mulig risiko eller det forhold at de ikke er fullt utviklet. Avdekker vurderingen at sjøfolk utsettes for risiko skal skipsfører og/eller rederi iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet og helse. Informasjon og opplæring. Hver enkelt arbeidstaker skal få nødvendig opplæring: a) for å kunne utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte b) før det gis adgang til områder med alvorlig eller særskilt risiko c) ved innføring av ny teknologi Opplæringen skal gjentas regelmessig og ved endret eller ny risiko. Gjennomgått opplæring skal dokumenteres skriftlig. Varsel og melding om personskader: Forskrift 27. juni 2008 nr Alvorlige arbeidsulykker skal meldes muntlig til Hovedredningssentralen eller kystradiostasjon k dersom det er behov for assistanse. Dersom det ikke er behov for assistanse skal melding gis muntlig til Sjøfartsdirektoratet. Alle alvorlige ulykker og nestenulykker skal rapporteres skriftlig til Sjøfartsdirektoratet innen 72 timer. Ulykker varsles som foreskrevet på skjema KS-0197, Rapport om sjøulykke ogg arbeidsulykke. Side 9 av 10

10 Verne og miljøarbeid: c) tre verneombud på fartøy med minst 40 arbeidstakere om bord Årsrapport skal utarbeides innen 31. januar. Sendes til Sjøfartsdirektoratet og rederi. r 12 Alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalget skal ha opplæring av minst 40 timers varighet. Det skal være ett verneombud på fartøy med 3-7 arbeidstakere om bord, med mindre et flertall av arbeidstakernee velger at verne- og miljøarbeidet om bord skal ivaretas uten eget verneombud. Det skal til enhver tid være minst: a) ett verneombud på fartøy med 8-14 arbeidstakere om bord b) to verneombud på fartøy med arbeidstakere om bord Merking av medisin skal være på engelsk. Skipsmedisin skal underlegges sakkyndig ettersyn minst en gang hver tolvte måned av farmasøyt eller lege. Skipet skal være utstyrt med tilstrekkelig håndbøker for å sikre at førstehjelp ogg annen medisinsk behandling kan utføres faglig forsvarlig. Prosedyrer for legeråd via kystradio eller satellittsamband skal forefinnes om bord. b Skipsfører og de som er gitt fullmakt skal inneha de nødvendige kvalifikasjonerr for utdeling av medisiner og utføring av medisinsk behandling. Person som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord på skip, skal dokumentere å ha gjennomført godkjent opplæring i henhold til kravene i regel VI/4-2 i STCW-konvensjonen. I tillegg til de krav STCW-konvensjonen stiller, skal skipsføreren og eventuell annen person som har ansvar for bruk av skipets egemidler og medisinske utstyr, ha gjennomgått slik opplæring som fastsatt i direktiv 92/29/EØF artikkel 5, pkt. 3, jf. artikkel Sykdoms- og ulykkesstønader Melding av personskade til NAV Ved skade på arbeidstakerr er det viktig å huske på meldingsplikten til NAV. NAV's skjema finnes på NAV hjemmeside. Meldingsplikten til NAV gjelder for norske og utenlandske statsborgere som er ansatt på skip registrert i det ordinære norske skipsregister (NOR), norske og utenlandske statsborgere bosatt i Norge ansatt på norsk skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det samme gjelder for statsborgeree av et EØS-land, samt utenlandske statsborgere som ikke er bosattt i Norge, men som betaler medlemskap til den norske folketrygden. Hjemreise Tariffavtaler er privatrettslige avtaler. Det skal ikke føres tilsyn her inntil ny Sjømannslov trer i kraft. Side 10 av 10

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 161

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 161 Avsnitt 1: Lover m.m............................................. 21 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (utdrag) 22. mai 1902 nr. 10..... 22 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 165

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 165 Avsnitt 1: Lover m.m............................................. 21 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 22 Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18......................................

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Lars S Alvestad Underdirektør Sjøfartsdirektoratet Leder av Fiskefartøyavdelingen Tema Kampanje med uanmeldte tilsyn i 2009 Tiltak Bemanning Skipssikkerhetslova 7 Regelregime

Detaljer

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7 Side 1 av 8 Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 8, 9

Detaljer

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund FAFO ØSTFORUM «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November 2016 Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund NORGES REDERIFORBUND (NR) NÆRINGS- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR SKIPSFART OG OFFSHORE

Detaljer

Sjekkliste for hviletid og bemanning

Sjekkliste for hviletid og bemanning Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? norske skip, 8, 9 og 10 Gjelder passasjerskip uansett størrelse og lasteskip med

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

MLC 2006 en kort gjennomgang. Underdirektør, Arbeids og levevilkår

MLC 2006 en kort gjennomgang. Underdirektør, Arbeids og levevilkår MLC 2006 en kort gjennomgang Torbjørn Husby Underdirektør, Arbeids og levevilkår MLC kort historikk Oppstart i Geneve 2001 Vedtatt 23.februar 2006 Norge ratifiserte 10.februar 2009 Tonnasjekravet er nådd

Detaljer

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Veileder Melding og rapportering av ulykker Foto: Kystverket Ulykker knyttet til drift av fartøy skal meldes og rapporteres til Sjøfarts direktoratet eller annen relevant instans. Sammen for økt sjøsikkerhet

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

ERFARING MED TILSYN NÆRINGSMIDDEL FAGDAG 16. APRIL 2015 OFFSHORE - HÅNDTERING SENIORRÅDGIVER KARI LOUISE ROLAND FYLKESMANNEN I ROGALAND

ERFARING MED TILSYN NÆRINGSMIDDEL FAGDAG 16. APRIL 2015 OFFSHORE - HÅNDTERING SENIORRÅDGIVER KARI LOUISE ROLAND FYLKESMANNEN I ROGALAND ERFARING MED TILSYN OFFSHORE - NÆRINGSMIDDEL HÅNDTERING FAGDAG 16. APRIL 2015 SENIORRÅDGIVER KARI LOUISE ROLAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 Mål: Servere trygg mat - Alltid! 2 Tilrettelegging av lokaler særlige

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

KONVENSJON NR. 180 OM SJØFOLKS ARBEIDSTID OG BEMANNING AV SKIP

KONVENSJON NR. 180 OM SJØFOLKS ARBEIDSTID OG BEMANNING AV SKIP KONVENSJON NR. 180 OM SJØFOLKS ARBEIDSTID OG BEMANNING AV SKIP Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som har

Detaljer

KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK

KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB)

Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB) Ny kvalifikasjonsforskrift hva betyr den for hurtigbåtnæringen? Jack-Arild Andersen, sjefingeniør Utdanning, Sertifisering og Bemanning (USB) Hurtigbåtkonferansen 2013 Ny kvalifikasjonsforskrift Forskrift

Detaljer

Hvilke konsekvenser vil MLC = Maritim Labour Convention ILO 2006 få for norsk MARITIM MEDISIN?

Hvilke konsekvenser vil MLC = Maritim Labour Convention ILO 2006 få for norsk MARITIM MEDISIN? Hvilke konsekvenser vil MLC = Maritim Labour Convention ILO 2006 få for norsk MARITIM MEDISIN? Emmie Knudtzon Snincak LEGEKONTORET FOR SJØMENN BERGEN MARITIM TELEMEDISIN AS Legekontoret for sjømenn Bergen

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret I forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret gjøres følgende endringer: 3 nr. 2

Detaljer

Hvem skal varsles ved uhell? Lars Inge Særsten

Hvem skal varsles ved uhell? Lars Inge Særsten Hvem skal varsles ved uhell? Lars Inge Særsten Når en har en ulykke Få oversikt over situasjonen Er det noen som trenger førstehjelp, lege,... Er fartøyet sikret eller må det sikres Er det utslipp eller

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Fastsettelsesdokument juni 2006

Fastsettelsesdokument juni 2006 I veiledning til forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Til 2 Virkeområde med mer Under overskriften Begrepet

Detaljer

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør ISO - prosess Pålegg frå EU Alle operative avdelingar Ny kvalitetspolitikk for heile direktoratet Alle avdelingar utarbeida

Detaljer

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95, med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Fartstid: 1. Hvordan kan jeg dokumentere fartstid? Du kan dokumentere den på en av følgende tre måter: Rederiet innrapporterer

Detaljer

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13 Frem mot 01.01.2017 orm@dnmf.no 01.12.13 STCW revisjon Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk ble vedtatt 7. juli 1978 og trådte i kraft 28. april 1984.

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Høringsinstanser iht liste

Høringsinstanser iht liste Vår dato Vår referanse og arkivkode 26.03.2012 201206009-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Høringsinstanser iht liste Høring Atkomstmidler for los Forslag til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RISØ MAT & KAFFEBAR AS Strandgata 32 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220488 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. juni 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m

KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m Uanmeldt inspeksjon utføres for å forhindre at fartøy som klart utgjør en fare for liv og helse, miljø og materielle verdier

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven).

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Dato LOV-2007-02-16-9 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Sist endret LOV-2014-05-09-16 Publisert I 2007 hefte 2 Ikrafttredelse 01.07.2007, 01.07.2008

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA Tingvoll kommune Oppvekst Økokommunen på Nordmøre SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV DAGMAMMA etter "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.", av 01.12.95 med hjemmel i "Lov om helsetjenesten

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse Ny STCW, nye EMSA krav konsekvenser for maritim utdanning Rune Vikse 1 Tilbakeblikk STW gjennom fire år Manila 2010, endringene vedtas Høst 2011 utkast til ny forskrift på høring 2 Videre fremdrift Forskrift

Detaljer

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Detaljer

Forskrift om havnearbeid

Forskrift om havnearbeid Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Det er kommet svar fra ni høringsinstanser til forslaget om virkeområdeforskrift for skipsarbeidsloven. Av disse hadde

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian Veileder Verne- og miljøkurs Foto: Christopher Sebastian Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø INNHOLD Verne- og miljøkurs...3 Sjøfartens arbeidsmiljølovgivning de mest sentrale lover og forskrifter...4

Detaljer

Obligatorisk ISM kode for fiskefartøy Hvordan kan dette løses i praksis

Obligatorisk ISM kode for fiskefartøy Hvordan kan dette løses i praksis Obligatorisk ISM kode for fiskefartøy Hvordan kan dette løses i praksis Møretrygd Seminar 7. oktober ISM koden, den internasjonale normen for sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

LOV nr 09: Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven).

LOV nr 09: Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). LOV 2007-02-16 nr 09: Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). DATO: LOV-2007-02-16-9 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 2 IKRAFTTREDELSE: 2007-07-01, 2008-07-01

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Samtidig ber vi om innspill til direktoratets norske oversettelse av IMOs resolusjon MSC.337(91) om vern mot støy (heretter Støykoden).

Samtidig ber vi om innspill til direktoratets norske oversettelse av IMOs resolusjon MSC.337(91) om vern mot støy (heretter Støykoden). Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.03.2014 2013/44176-2 Lem/Grieg Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 32-99/03 52 74 53 58/51 88 I henhold til høringsliste Høring - forslag til endringer

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

Instruks for toktledelse

Instruks for toktledelse Instruks for toktledelse 1. Hensikt Hensikten med denne prosedyren er å sikre at tokt blir planlagt, gjennomført og avsluttet på beste måte i henhold til målsettingen for toktet. 2. Omfang/virkeområde

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006

Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006 Innhold Veiledning for Norges implementering av konvensjonen om arbeid til sjøs (MLC), 2006... 1 1. Veien videre... 2

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde

Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde Retningslinjer for kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy fra 10,67 til 15 meter største lengde 1. Innledning 1.1 Sjøfartsdirektoratet (Sdir) fastsatte den 3. oktober 2000 ny forskrift

Detaljer

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret DATO: FOR-2008-08-18-942 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 9 s 1433 IKRAFTTREDELSE: 2008-09-01 ENDRER:

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Kompetansekrav for mannskap på mindre fartøy i fremtiden. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Kompetansekrav for mannskap på mindre fartøy i fremtiden. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Utdanning, Sertifisering og Bemanning Kompetansekrav for mannskap på mindre fartøy i fremtiden Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Utdanning, Sertifisering og Bemanning Innhold 1. Hvilket regelverk eksisterer i dag 2. Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

Arne Lærdal. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Arne Lærdal. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Arne Lærdal Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 1 Sikkerhetsrådgiverens (SR) oppgave i virksomheten 2 5. Krav til virksomhet Kartlegge farer og problemer vurdere risiko utarbeide planer og gjennomføre

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

Risikorapport og fokusområde for 2017

Risikorapport og fokusområde for 2017 Risikorapport og fokusområde for 2017 Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS 3. Risikorapport Opplag 8000 Distribueres i år til alle rederier/eiere av næringsfartøy Risikobilde + fokusområde

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer