I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk."

Transkript

1 Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Mandat for oppdrag Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at den nasjonale utredningen om persontilpasset medisin gjennomført av de regionale helseforetakene i 2014, følges opp med en nasjonal strategi for utvikling og opptak av persontilpasset medisin i tjenesten. Med dette som utgangspunkt gis Helsedirektoratet i oppdrag for 2015 å utarbeide en nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. Målet med strategien Den nasjonale strategien skal være for tjenesten, til støtte i utvikling og implementering. Strategien skal identifisere visjon og målsetninger for utvikling og opptak av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Arnbisjonsnivået for utviklingen og opptak av persontilpasset medisin i norsk helsetjeneste bør avstemmes med forhold som prioriteringer, forventet utvikling i kunnskap og teknologi samt organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Strategien skal inneholde en handlingsrettet plan med tidsangivelser som kan understøtte utviklingen og opptak av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Strategien skal blant annet basere seg på den nasjonale utredningen gjennomført , og annen relevant informasjon. Direktoratet må vurdere behov for høring av den foreliggende utredningen som grunnlag for dette arbeidet. Strategien bør omfatte: 1. Visjon og målsetninger for utvikling og opptak av persontilpasset medisin 2. Kort om utviklingstrekk, internasjonale trender og erfaringer 3. Overordnet status for persontilpasset medisin i helsetjenesten, herunder en vurdering av utfordringer, muligheter, styrker og svakheter 4. En handlingsrettet plan som omtaler minst følgende temaer: Opptak i tjenesten (implementering) Kommunikasjon, pasientveiledning og bevissthet Kompetanse og utdanning Teknologi og organisering Innsamling, håndtering og bruk av data Klinisk forskning Den handlingsrettede planen bør innen hvert tema inneholde en beskrivelse dagens situasjon og ønsket, fremtidig situasjon. Videre bør den inneholde en beskrivelse av barrierer, virkemidler og tiltak. 5. Samfunnsøkonomiske aspekter ved persontilpasset medisin, herunder prioritering I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk. Organisering av arbeidet Utarbeidelsen av strategien skal skje gjennom en åpen prosess med involvering av relevante interessenter. Med relevante interessenter menes blant andre:

2 Spesialist- og primærhelsetjenesten Folkehelseinstituttet Brukerorganisasjoner og brukere Bioteknologirådet Den nasjonale etiske forskningskomité for medisin og helsefag Det private næringsliv, herunder legemiddelindustrien Universitets- og høgskolesektoren Profesjonsforeningene Det bør legges opp til en bred høring av utkast til strategien før denne ferdigstilles. Frist for arbeidet Frist for oversendelse av nasjonal strategi til Helse- og ornsorgsdeparternentet 15. september settes til

3 GENERELL INFORMASJON TIL BRUK VED FORSEPØRSEL OM REPRESENTANTER TIL ARBEIDSGRUPPEN Nasjonal strategi for persontilpasset medisin HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en nasjonal strategi for utvikling og opptak av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Strategien skal ifølge oppdraget blant annet utarbeides på bakgrunn av de regionale helseforetakenes utredning fra Oppdraget er gitt i tildelingsbrevet for 2015 og i et eget oppdragsbrev 5. januar. Ansvar for oppdraget er lagt til Spesialisthelsetjenestedivisjonen i Helsedirektoratet. Oppdraget har frist 31. desember Målet med den nasjonale strategien er at den skal være en støtte for helsetjenesten i utvikling og implementering av persontilpasset medisin. Strategien skal identifisere visjon og målsetninger for utvikling og opptak av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Utarbeidelse av strategien skal skje gjennom en åpen prosess med involvering av relevante interessenter. For å sikre at innholdet er godt faglig omforent, skal det legges opp til en bred høring av utkast til strategien før ferdigstillelse. Arbeidet med strategien organiseres som et prosjekt i Helsedirektoratet med divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenestedivisjonen som prosjekteier og leder i styringsgruppen. Prosjektleder er Gunn Fredriksen fra Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe, en prosjektgruppe med 6 underliggende arbeidsgrupper og en referansegruppe. Styringsgruppe for prosjektet har følgende sammensetning: Johan Georg Røstad Torgersen, leder, divisjonsdirektør, Spesialisthelsetjenestedivisjonen Svein Lie, divisjonsdirektør, Primærhelsetjenestedivisjonen Marit Endresen, avdelingsdirektør, Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler Kristin Cordt-Hansen, avdelingsdirektør, Avdeling for bioteknologi og helserett Øyvind Melien, seniorrådgiver, Avdeling for medisinsk utstyr for legemidler Erik Hviding, avdelingsdirektør, Divisjon helseøkonomi og finansiering En felles representant fra RHFene (venter på oppnevnelse) Prosjektgruppen for prosjektet har følgende sammensetning: Prosjektleder Gunn Fredriksen Representanter utpekt av de regionale helseforetakene Representant utpekt av KS Brukerrepresentanter Ledere i arbeidsgruppene

4 Arbeidsgruppene: 1. Opptak og implementering i tjenesten, inkl pasientinvolvering o Leder Eirik Rødseth Bakka, Helsedirektoratet 2. Kompetanse og utdanning o Randi Moen Forfang, Helsedirektoratet 3. Teknologi og organisering o NN, Helsedirektoratet 4. Innsamling håndtering og bruk av data o Kari Steig, Helsedirektoratet 5. Klinisk forskning og innovasjon o Nils Olav Refsdal, Helsedirektoratet 6. Samfunnsøkonomi og prioritering o Kristine Dahle Bryde-Eriksen

5 Arbeidsgruppe 5: «Klinisk forskning og innovasjon» MANDATFORSLAG Oppgaver: Arbeidsgruppa skal 1. Beskrive målsetninger og visjon for forskning, næringsutvikling og innovasjon på feltet. 2. Beskrive dagens status, inkludert hvilke akademiske og næringslivsmiljøer vi har innenfor ulike fagområder, tilgjengelige data, virtuell infrastruktur og finansieringen av forskning og innovasjon. 3. Lage en handlingsplan for hvordan vi kommer fra der vi står i dag, og til målet. Avgrensinger: Vurderinger knyttet til fysisk infrastruktur (sekvenseringsutsyr, tungregnekapasitet mv) behandles ikke i denne arbeidsgruppen, men i arbeidsgruppe 3, «Teknologi og organisering». Virtuell forskningsinfrastruktur (forskernettverk, samarbeidsarenaer mellom akademia og næringsliv mv) faller derimot inn under denne arbeidsgruppen. Relevante problemstillinger: - Hvordan ruste norske miljøer til bedre å bruke norske data. - Forskningssamarbeid internasjonalt. - Hvordan sikre norsk næringsutvikling når utenlandske miljøer bruker norske data? - NORCRINs rolle. - Tverrfaglig forskning på implementering av persontilpasset medisin i tjenestene (tjenesteforskning). - Klinisk forskning versus grunnforskning. - Data fra biobanker i befolkningsundersøkelser (f.eks. HUNT) versus diagnostiske biobanker. Avhengigheter: - Finansiering av infrastruktur (gruppe 3). Deltakere: - Forskningsrådet: Karianne Solås (dagens status) - Kunnskapssenteret: (usikker, hvilken avdeling tenker vi som aktuell?) - Legemiddelverket: (usikker: evt Seksjon for preklinikk og klinisk utprøving?) - Forskningsmiljø: inviteres via RHFenes strategigruppe for forskning. Møte 27. mai. - Legemiddelindustrien: invitasjon sendes Karita Bekkemellem. - NEM: Jacob Hølen (sekretariatsleder), Kristin Bjordal eller Arvid Heiberg er aktuelle navn. - NorCrin: invitasjon sendes Siv Mørkved - Kreftforeningen: invitasjon sendes Anne Lise Ryel. nrefs

6 RHF-enes strategigruppe for forskning Arbeidsutvalget (AU) Kontakt: Sølvi Lerfald Ingrid Kalsnes Referat fra møte i arbeidsutvalget (AU) for RHF-enes strategigruppe for forskning Utkast per Dato: Torsdag 30. april 2015 Tid: kl Sted: Telefonmøte Til stede: Øystein Krüger, Tove Klæboe Nilsen, Ernst R. Omenaas og sekretariatet Forfall: Henrik A. Sandbu, Erlend Smeland Saksliste: Godkjenning av innkalling og referat fra møte i RHF-AU 20. mars 2015 Vedlegg: Referat fra møte 20. mars Konklusjon: Innkalling og referat ble godkjent Orientering fra Workshop om persontilpasset medisin i Brussel 6. mars 2015 Det ble i mars 2015 avholdt en workshop i regi av EU om persontilpasset medisin. Torunn Berge, Helse Sør-Øst, ble innmeldt som Norges representant av Helse- og omsorgsdepartementet. Berge blir invitert til det kommende møtet i strategigruppen for å orientere om arbeidet fra møtet i mars og nytt møte i Brussel 22. mai. Konklusjon: Saken settes opp på strategigruppens møte i mai Representant til publiseringsutvalg Jf. sak på forrige møte i RHF-AU der oppnevning av representant til publiseringsutvalget tatt opp som sak. I følge mandat og retningslinjer for publiseringsutvalget skal det utnevnes 1 representant fra de regionale helseforetakene. Denne oppnevnes fra de regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning 1. I tillegg har sekretariatet for det nasjonale publiseringsutvalget også gitt oppdrag om å oppnevne ny observatør til det nasjonale publiseringsutvalget for medisinske fag. Per Morten Sandset, direktør for 1 1

7 forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst, ble foreslått som ny representant og arbeidsutvalget sluttet seg til dette. Det ble på møtet løftet frem at det er viktig at fellesrepresentanter er nøye på at de representerer RHF-ene samlet. Konklusjon: RHF AU oppnevner Per Morten Sandset til ny representant til det nasjonale publiseringsutvalget, og som observatør i publiseringsutvalget for medisinske fag Gjennomgang av aktuelle saker til strategigruppens møte 27. mai 2015 En foreløpig liste over saker til møte i strategigruppen ble fremlagt for RHF-AU, og følgende ble diskutert i forbindelse med gjennomgangen: 1. Oppdrag knyttet til nettverk i oppdragsdokumentet (nasjonale og nordiske). I oppdragsdokumentet for 2015 har de regionale helseforetakene blant annet fått i oppdrag å etablere nasjonale forskingsnettverk innenfor områder der det er behov for slike. RHF-AU mener at det er viktig å starte diskusjonene og tenkningen rundt nettverk. Sentrale spørsmål er: o Hva vil man oppnå med nettverkene o Hvilken status skal nettverkene ha o Faglige avgrensninger o Hvem skal fremme initiativet om etablering av nettverket o o Virkemidler for etablering av nettverk I tillegg bør rollen til NSG diskuteres i denne sammenheng. Mange av de eksisterende nettverkene er NSG-initiativ NorCrin har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med å få på plass en definisjon. Siv Mørkved vil innlede til diskusjon på møtet i strategigruppen. I tillegg ønsker RHF-AU at noen som har erfaring fra nettverksbygging inviteres til møte. Tore Kvien som har jobbet systematisk med nettverk innen muskel/skjelettsatsingen ble nevnt som aktuell. Sekretariatet følger opp med forespørsel til Kvien. RHF-AU ønsker også at HOD på møtet i strategigruppen sier litt om forventningene til arbeidet med nettverk. Konkrete initiativ til nettverk (for eksempel innen persontilpasset medisin) samt arbeid med nordiske nettverk som det også er en forventing om, settes opp på agendaen når de sentrale spørsmålene er avklart. 2. Orientering fra NIFU om ressursmåling og indikatoren for ekstern finansiering. Oppdrag er gitt til NIFU som kommer på møte i strategigruppen. 3. Indikatorene for forskningsproduksjon, med utgangspunkt i KDs rapport i forskningsfinansiering og ønske om simulering av helsesektorens indikatorer. Forespørsel er sendt til NIFU, men per 30. april var det ikke kommet tilbakemelding til sekretariatet. Saken avhenger av om NIFU rekker å gjennomføre en simulering. 4. HODs handlingsplan for oppfølging av HO21. Handlingsplanen skal være 2

8 ferdig først til høsten. RHF-AU ønsker at referatene fra de to møtene i HO21-rådet legges frem som en orientering til strategigruppen. 5. Arbeidet med nytte i helseforskning. Etter dialog med Forskningsrådet har Helse Sør-Øst besluttet å avholde et internseminar om nytte i forskning i juni med fokus på hvordan nyttevurdering av søknader kan gjøres opp mot kvalitetsvurderingen. En representant fra hver av de andre RHF-ene vil bli invitert til å delta. En større konferanse vil bli arrangert til høsten sammen med Forskningsrådet. Bakgrunn for dette er at Forskningsrådet har fått et vesentlig bredere oppdrag enn RHF-ene, blant annet knyttet til brukermedvirkning og behovsidentifisert forskning «commissioned research». Jamfør oppdragsdokumentet skal det gjøres en nyttevurdering i RHF-ene allerede for RHF-AU ønsker at det legges frem en løypemelding fra regionene med informasjon om hvordan man håndterer dette for årets søknadsrunde. RHF-AU gir sekretariatet i oppdrag å hente inn noen korte skriftlige rapporter fra RHF-ene på dette som kan legges frem som utgangspunkt for diskusjon i strategigruppen i mai. Tove Klæboe Nilsen orienterte om at nytte i forskning også er et av temaene på NIFUs årlige konferanse som avholdes 29. mai. 6. Rapport om samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse. Øystein Krüger orienterer om arbeidet og arbeidsgruppens anbefalinger i strategigruppens møte i mai. 7. Orienteringer fra HOD 8. Orientering fra Helsedirektoratet v/nils Olav Refsdal om nettsiden for pasientrettet informasjon om kliniske studier. (Utsatt fra forrige møte). 9. Orientering om søknader til EU. 10. Orientering om felles representanter (CRIStin strategigruppe for bibliotekkonsortie, felles representant til publiseringsutvalget, observatør til publiseringsutvalget innen medisin, arbeidsgruppe for HelseOmsorg-monitor). Som en kommentar til denne saken ble det pekt på at det bør være konsensus om hvem som utpekes som representanter og at det ikke kan legges til kriterier som geografi i utvelgelsen. En diskusjonssak om hvordan man oppnevner felles representanter fra arbeidsutvalget blir lagt fram på neste møte i RHF-AU. Konklusjon: Sakene nr settes opp på strategigruppens møte i mai. I tillegg ber RHF-AU om at sak om overføring av ledelse- og sekretariatsfunksjon settes opp Eventuelt Øystein Krüger orienterte om henvendelse fra UiO til Helse Sør-Øst 3

9 vedrørende de regionale forskningsmidlene. Jamfør instruks fra HOD skal midlene tildeles og regnskapsføres i et helseforetak, men det blir fra universitetssiden pekt på at dette praktiseres løsere i andre regioner. Overføring av ledelse- og sekretariatsfunksjon for strategigruppen ble diskutert. Helse Sør-Øst står for tur, og dato for overtakelse må avklares. Helse Vest har sagt seg villige til å ha oppgaven ut året. Overføringsdato må besluttes i strategigruppen, og sak om dette settes opp på møtet i mai (se sak ). Tove Klæboe Nilsen orienterte om overføring av ledelse- og sekretariatsfunksjon for NSG. Oppgaven skal overføres fra vest til nord, og foreløpig ser det ut til at oppgaven legges til RHF-et. 4

10 RHF-enes strategigruppe for forskning Arbeidsutvalget (AU) Kontakt: Sølvi Lerfald Ingrid Kalsnes Referat fra møte i arbeidsutvalget (AU) for RHF-enes strategigruppe for forskning Dato: Fredag 20. mars 2015 Tid: kl Sted: Telefonmøte Til stede: Øystein Krüger, Erlend Smeland, Tove Klæboe Nilsen, Ernst R. Omenaas, og sekretariatet Forfall: Henrik A. Sandbu Saksliste: Godkjenning av innkalling og referat fra møte i RHF-AU 13. februar Konklusjon: Innkalling og referat er godkjent Oppfølging av saker fra møte i strategigruppen 25. februar Tverregionale midler med utgangspunkt i informasjon fra HOD på møtet. Som utgangspunkt for videre oppfølging av program for kliniske studier, videresender Øystein Krüger en presentasjon som Maiken Engelstad holdt på A-hus. Oppdragsdokumentet. Helse Sør-Øst og Forskningsrådet planlegger seminar om nytte i forskningsprosjekter, og tentativ dato er 11. mai. Foreløpig ser det ut til at bidrag fra England og Nederland vil komme på plass. Det er stort behov for å få operasjonalisert begrepet. Det er et betydelig engasjement rundt temaet, ikke minst fra universitetssektoren, og det er viktig at seminaret omfatter begge sektorene. Målgrupper for seminaret vil være samarbeidsorganene, RHF-enes strategigruppe for forskning, NSG og politisk ledelse. Seminaret vil gi grunnlag for å utarbeide retningslinjer. Tidsrammen er trolig for stram til å få på plass retningslinjer før kommende søknadsutlysning. Oppfølging av HelseOmsorg21-strategien vil bli tatt opp i HO21-rådet mandag 23. mars. Behov for gjennomgang av indikatorene for forskningsproduksjon i helsesektoren. Det er behov for å få mer informasjon om hvordan indikatorene slår ut for ulike grupper og institusjoner (eksempelvis for kombinerte stillinger og for universitetssykehus vs. andre sykehus), og om det skjer endringer over tid. Det 1

11 er behov for en diskusjon rundt forskningsindikatorene som en strategisk tilnærming til UH-sektoren. Som utgangspunkt for en videre diskusjon på neste møte i RHF-enes strategigruppe, får NIFU i oppdrag å simulere modellen. Det er også ønskelig at NIFU redegjør for kvalitetssikringen av tallene som inngår i indikatoren for ekstern finansiering Oppnevning av felles representanter Felles representant til CRIStins strategigruppe for bibliotekkonsortiene: Øystein Krüger og Tove Klæboe Nilsen. Sistnevnte sitter i styret i CRIStin, og det må avklares hvor vidt hun også kan sitte i arbeidsgruppen. Helse Nord har et alternativ dersom Tove ikke kan stille i arbeidsgruppen. Representant i publiseringsutvalget: Sekretariatet sjekker opp hvordan dette formelt skal oppnevnes. Hver region melder inn forslag til navn. Saken settes opp på neste møte i RHF-AU (30. april). Oppfølging av konklusjon i strategigruppen: I tråd med konklusjonen på møte i strategigruppen vil sekretariatet sende sak til det nasjonale AD-møtet der det bes om at oppgaven med å oppnevne felles representanter delegeres til RHF-AU Oversikt over saker til maimøtet Nettverk, persontilpasset medisin Informasjon fra NIFU (Ressursmåling, Indikator for ekstern finansiering) Indikatorene for forskningsproduksjon (KD-rapport, simulering egen modell) EU-søknader, tall fra EU via NFR HODs handlingsplan for HO21 Evt. oppfølging av arbeidet med nytte i helseforskning Orientering om felles utnevnte representanter Rapport om samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse. Orientering om arbeidet og arbeidsgruppens anbefalinger Praktisk implementering av brukermedvirkning (erfaringsutveksling) Eventuelt Møter i RHF-AU 2015 Torsdag 30. april, kl Fredag 19. juni, kl Mandag 7. september, kl Torsdag 1. oktober, kl Mandag 2. november, kl

12 Oppsummering fra møte nr. 2 i HelseOmsorg21-rådet Når: mandag 23. mars 2015, kl Hvor: Møterom Abel, Forskningsrådet, Lysaker Tilstede fra rådet: John-Arne Røttingen (rådsleder), Karita Bekkemellem (LMI), Eirik Næss- Ulseth (gründer), Kathrine Myhre (Oslo Medtech), Håkon Haugli (Abelia), Hilde Lurås (Ahus HF), Erlend Smeland (OUS HF), Trude Andresen (KS), Guri Rørtveit (Uni Research Helse), Maren Sogstad (HiG), Camilla Stoltenberg (FHI), Bernadette Kumar (NAKMI), Dagfinn Bjørgen (Mental helse), Jesper W. Simonsen (Forskningsrådet), Anne Lise Ryel (Kreftforeningen), Liv Arum (FFO), Tom Pike (næringslivet), Evy-Anni Evensen (Telemark fylkeskommune), Ernst Omenaas (Helse Bergen). Kom etter lunsj: Fredrik Syversen (IKT-Norge) Forfall fra rådet: Arnfinn Sundsfjord (UiT), Stig Slørdahl (NTNU), Fanny Duckert (UiO), Monica Wammen Nordtvedt (HiB), Toril Bariusdotter Ressem (Innovasjon Norge), Svein Lie (Helsedirektoratet), Cathrin Carlyle (brukerrep. UNN HF) Observatører fra departementene: Maiken Engelstad, Marianne van der Wel, Torstein Lindstad, Espen Andresen, Siv Svardal, Nils Olav Refsdal, Kristian Skauli, Marit Lie (alle fra HOD), Hege Landmark-Høyvik og Sigrid Tollefsen (KD), Kjetil Jåsund (etter lunsj) og Elin Marlén Hollfjord (NFD) Observatører fra Forskningsrådet: Hilde Nielsen, Stig Slipersæter (før lunsj), Line Fiksdal Høst Observatør fra Innovasjon Norge: Ole Jørgen Marvik Observatør fra Legemiddelverket: Sayeh Ahrabi Hovedpunkter fra møtet: 1. HelseOmsorg 21 Monitor - Innledninger fra John-Arne Røttingen, Torstein Lindstad og Stig Slipersæter. Notat fra Forskningsrådet var sendt ut på forhånd. Hovedmomenter: Lindstad: HO21-monitor skal gi bedre oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon og være et verktøy for å følge opp HO21-strategien Data skal i størst mulig grad hentes fra tilgjengelige datakilder og være helhetlige og sammenlignbare på tvers av sektorer (U&H, HF, kommuner, næringslivet, forskningsinstitutter, brukerorganisasjoner) Human Research Classification System (HRCS) skal brukes gjennomgående og hele verdikjeden skal dekkes. Slipersæter: 1

13 Forskningsrådet er ansvarlig for å implementere monitoren og en pilotløsning skal være klar våren Det er mange utfordringer i arbeidet som det må utvikles gode løsninger på. Godt samarbeid på tvers av mange aktører vil være viktig. Det bør opprettes en referansegruppe og en arbeidsgruppe med sammensetningen som beskrevet notatet som forelå til møtet Fra diskusjonen: Generelt positiv holdning til arbeidet. Bred diskusjon om effektmåling. Enighet om at dette er et vanskelig men viktig felt. HO21-monitor må utvikles med tanke på at den på sikt skal kunne kobles til informasjon om effekt, men dette vil sannsynligvis ikke inngå i piloten. Kommunene er sammensatt på en annen måte enn spesialisthelsetjenesten og det er store utfordringer med å få gode data. Likevel ikke nødvendig å dokumentere mer. Mye kunnskapsarbeid og innovasjon i kommunene dokumenteres ikke gjennom kjente vitenskaplige kanaler, men utvikles mer direkte i tjenestene. Bruken av HRCS i HO21-monitor knyttes mot data fra primærhelsetjenesten må sees nærmere på. HO21-monitor bør være til nytte for ulike aktører og bør ikke påføre sektorene ekstra rapporteringsbyrde. Det ble reist spørsmål om nødvendigheten av en referansegruppe når man har HO21-rådet. Oppfølging som har skjedd i etterkant av møtet: På bakgrunn av diskusjonen i rådsmøtet har Forskningsrådet bestemt at det ikke opprettes en egen referansegruppe, men at det er mer hensiktsmessig å forankre prosessen i HO21-rådet. Det legges opp til diskusjon om arbeidet med monitoren i rådsmøtene i august og oktober. For å få med alle berørte parter utvides isteden prosjektgruppen. Den blir da seende slik ut, med en representant fra hver: 1. SSB 2. Cristin 3. NIFU 4. Næringsliv 5. UH-sektor 6. Helseforetak 7. HOD 8. KD 9. KS 10. Forskningsrådet 2. Klinisk behandling - Innledninger ved Ernst Omenaas og Marianne van der Wel. Notat fra HOD var sendt ut på forhånd. Hovedmomenter: Omenaas: Aktørene må samle seg for styrket innsats og bedre samhandling. Resultatene fra forskning og innovasjon må synliggjøres og nyttiggjøres i helse- og omsorgstjenestene. Brukerne må trekkes mer inn i kliniske forskningsprosjekter. 2

14 Flere pasienter må gis tilbud om klinisk behandling og tilfeldige og geografiske ulikheter i helsetilbudet må utjevnes. Van der Wel: Regjeringen vil styrke den medisinske forskningen, øke omfanget av kliniske studier, gi flere pasienter mulighet til å delta i utprøvende behandling og sikre likeverdig tilgang til nye effektive metoder. Infrastrukturen for kliniske studier ved universitetssykehusene skal styrkes og NorCRIN skal videreutvikles. Etablering av forskernettverk der det er behov for slike, bedre informasjon om pågående kliniske studier og vurdere insentiver for klinisk forskning basert på data fra database for kliniske studier. Nytteaspektet vektlegges, blant annet gjennom økt brukermedvirkning og nytt virkemiddel for behovsidentifisert forskning i Norges forskningsråd. Med klinisk behandling menes behandling ved hjelp medisinsk utstyr, legemidler og metoder/tjenester. Klinisk behandling rettet mot primærhelsetjenesten diskuteres i tilknytning til satsingsområde 3 som skal diskuteres i HO21-rådet 26. mai. Fra diskusjonen: Et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører er nødvendig for å lykkes. Det ble reist spørsmål rundt konsekvensene av økt bruk av nyttevurdering i utvelgelse av kliniske forskningsprosjekter som finansieres av de regionale helseforetakene og Forskningsrådet. Begrepsbruken av bruker og sluttbruker bør klargjøres. Det ble reist spørsmål om det er gode nok insentiver i helse- og omsorgstjenestene for å drive klinisk forskning. Spørsmål rettet mot forskning og innovasjon på pasientforløp, logistikk og tjenesteforskning vil bli behandlet i tilknytning til satsingsområde 6, effektive og lærende tjenester, som skal diskuteres i HO21-rådet 26. mai. Økt samhandling mellom ulike sektorer var et sentralt punkt i HO21-strategien. Dette perspektivet inkludert tiltak bør komme klarere frem i regjeringens handlingsplan. Viktigheten av å tenke bredere enn legemiddelstudier ble framhevet av flere. Det ligger mye potensial i å satse på infrastruktur og testfasiliteter for medisinsk utstyr og teknologi. 3. Helsedata som nasjonalt fortrinn - Innledninger ved Camilla Stoltenberg og Marit Lie. Notat fra HOD var sendt ut på forhånd. Hovedmomenter: Stoltenberg: Det skjer mye på dette område, både regulatorisk og teknisk. De flest aktørene innenfor helse og omsorg er involvert. Det er for tidlig å si om det pågående arbeidet vil løse hele utfordringsbildet som beskrives i HO21-strategien. Viktig at sekundærformål til registrene (statistikk, forskning og innovasjon) blir ivaretatt på en god måte i det pågående arbeidet. 3

15 Lie: Regjeringen jobber for å styrke helsedata og helseanalyser, jf. langtidsplanen for høyere utdanning og forskning og nasjonalt helseregisterprosjekt. Dette vil bli nærmere omtalt med ulik vinkling i tre stortingsmeldinger våren 2015 (folkehelse, legemidler og primærhelse). Helse- og omsorgsdepartementet legger ikke opp til en full lovgjennomgang slik HO21-strategien foreslår, men vil prioritere gjennomgang av forskriftene til helseregisterloven. Deretter kan det være aktuelt å vurdere behov for endringer i helseforskningsloven mm. Fra diskusjonen: Det ble reist spørsmål om det er behov for å se mer systematisk på hvordan innsamlingen av data fra befolkningsundersøkelser bør skje. Ny helseregisterlov er et skritt i riktig retning, men det er fortsatt administrative og regulatoriske hinder for effektiv bruk og kobling av data fra helseregistre. Avanserte helseapplikasjoner i smarttelefoner gir nye muligheter og utfordringer når det gjelder innsamling og personliggjøring av data. Det ble reist spørsmål om hvilken plass næringsaktørene har i helsedata-feltet. Det var bred enighet om at det er fortsatt er store utfordringene, at Norge fremdeles har en vei å gå før vi utnytter potensialet i helsedata fullt ut, men at det foregår mange gode prosesser som gjør at utviklingen går i riktig retning. 4. Helse om omsorg som næringspolitisk satsingsområde, inkludert e-helse - Innledninger fra Eirik Næss-Ulseth, Elin Marlén Hollfjord og Kristian Skauli. Notater fra NFD og HOD var sendt ut på forhånd. Hovedmomenter: Næss-Ulseth: Å bygge næring krever godt samspill mellom offentlig og private aktører, mellom de som utvikler produkter/tjenester og de som skal kjøpe/bruke tjenestene. Holdninger, tillitt og rettigheter må være avklart. Hollfjord: Regjeringen gjennomfører en rekke tiltak innen næringspolitikken bl.a. skatt, styrking av ordninger i virkemiddelapparat, (næringsklynger, såkornkapital, BIA, Forny2020, IFU/OFU og etablerertilskuddsordningen) og endringer i regelverket for offentlige anskaffelser for å understøtte et innovativt og omstillingsdyktig norsk næringsliv. Regjeringen vurderer det generelt som mest hensiktsmessig med bredt innrettede programmer med konkurranse om midlene. Samtidig ønsker regjeringen helse og omsorg som et næringspolitisk satsingsområde, jf. føringer i Langtidsplanen. Skauli: Det skjer store satsinger på IKT og e-helse som vil påvirke helsetjenestene i årene fremover. 4

16 Oppfølgingen av én innbygger én journal er en sentral driver for e-helseutviklingen, som vil ha betydning for innovasjonspotensialet i sektoren som og kan danne grunnlag for ny norsk næringsutvikling. Helsedirektoratet vil høsten 2015 levere en forstudie. Fra diskusjonen: Flere tok opp problemstillinger tilknyttet virkemiddelapparatet. Verktøykassen er blitt større men verktøyene er de samme. Er det behov for å tenke nytt? Er det god nok helsekompetanse i virkemiddelapparatet og de private investormiljøene? Er det nødvendig med helsespesifikke virkemidler for næringsutvikling? Det er store forskjeller innenfor helse og omsorg og type næringsutvikling (medisinsk teknologi, legemidler, IKT). Virkemiddelapparatet må dekke ulike typer bransjer og næringer. Bør helse- og omsorgssektoren selv bli mer bevisst og dyktig til å søke/benytte mulighetene i dagens virkemiddelapparat? Det ble reist spørsmål rundt hvilke som har sektoransvaret blant departementene for å utvikle en helse- og omsorgsnæring. Det ble vist til andre næringer (landbruk, energi, marin og maritim) der det i mindre grad praktiseres næringsnøytralitet, men også ordninger som vil kunne ha betydning for næringsutvikling eksempelvis incitamentordninger fra HOD og KD knyttet til innovasjon og kommersialisering. Det er store kulturutfordringer i helse og omsorgstjenestene i ulike helseforetak og kommuner for økt samspill med næringslivet. Innovasjon oppfattes å ha blitt mer stuerent, men det er fortsatt skepsis menge steder til å trekke næringslivet inn i tjenestene (både som tilbydere og utviklere og som leverandører og /eller samarbeidspartnere på ulike arenaer). Kan dette løses gjennom bedre insentivsystemer? Norge er et land av piloter? Kan noe gjøres - eksempelvis mht bedre samarbeid mellom aktører (kommuner/helseforetak, næringsliv) for overføring av ideer og muligheter for å få et produkt fra pilot til det bredere markedet? Oppfølging: Alle rådsmedlemmer kan som innspill til arbeidet med regjeringens handlingsplan sende inn kommentarer og konkretiseringer til de sakene som ble behandlet på møtet Kom gjerne med direkte forslag til endringer i notatene som ble sendt ut som sakspapirer til møtet. Frist mandag 13. april. Sendes til Torstein Lindstad, 5

17 Oppsummering fra møte i HelseOmsorg21-rådet Når: mandag 23. februar 2015, kl Hvor: Møterom Abel, Forskningsrådet, Lysaker Tilstede fra rådet: John-Arne Røttingen (rådsleder), Karita Bekkemellem (LMI), Eirik Næss-Ulseth (gründer), Kathrine Myhre (Oslo Medtech), Fredrik Syversen (IKT-Norge), Håkon Haugli (Abelia), Hilde Lurås (Ahus HF), Erlend Smeland (OUS HF), Arnfinn Sundsfjord (UiT), Stig Slørdahl (NTNU), Fanny Duckert (UiO), Monica Wammen Nordtvedt (HiB), Trude Andresen (KS), Guri Rørtveit (Uni Research Helse), Maren Sogstad (HiG), Camilla Stoltenberg (FHI), Svein Lie (Helsedirektoratet), Bernadette Kumar (NAKMI), Cathrin Carlyle (brukerrep. UNN HF), Dagfinn Bjørgen (Mental helse), Jesper W. Simonsen (Forskningsrådet), Toril Bariusdotter Ressem (Innovasjon Norge) Frafall: Anne Lise Ryel (Kreftforeningen), Liv Arum (FFO), Tom Pike (Vaccibody AS), Evy-Anni Evensen (Telemark fylkeskommune), Ernst Omenaas (Helse Bergen) Tilstede fra departementene: Maiken Engelstad, Marianne van der Wel, Hjørdis Møller Sandborg, Torstein Lindstad, Espen Andresen, Nils Olav Refsdal (alle fra HOD), Signe Guro Gilen (UD), Odd Sigurd Vegsund (KMD), Hege Landmark-Høyvik (KD), Elin Marlén Hollfjord (NFD) Tilstede fra Forskningsrådet: Mari Nes, Hilde Nielsen, Stig Slipersæter, Line Fiksdal Høst, Geir Aas Hovedpunkter fra møtet: 1. Innledning ved statssekretær i Helse -og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen: Regjeringen er opptatt av at HelseOmsorg21-strategien følges opp på en god måte. Alle aktører må ta ansvar for å implementere HO21-strategien. Handlingsplanen som skal legges frem høsten 2015 vil vise hvordan tiltakene i HO21-strategien følges opp fra regjeringens side. 2. Innledning ved John-Arne Røttingen: Det ligger et omfattende arbeid bak HO21-strategien. Vi må ta vare på ideene og utvikle dem videre, men ikke starte på nytt. Vi må selv ta ansvar for at HO21-rådet blir et råd som legger til rette for handling. Det er enkelt å peke på hva andre skal gjøre. Det blir viktig at vi som aktører viser evne til å peke på oss selv. Hvis vi er tydelige og evner å prioritere vil rådene vi gir bli slagkraftige. Fra diskusjonen: Det kom opp spørsmål om representasjonen fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene var ivaretatt. I utgangspunktet ligger sammensetningen av rådet fast, men det vil bli gjort vurderinger etter at vi har høstet erfaring fra rådets arbeid. Det er viktig at de som deltar i rådet forankrer arbeidet i forkant og etter rådsmøtene på en bred og god måte blant dem man representerer. 1

18 Oppfølging: Alle rådsmedlemmer kan melde inn saker som skal opp på dagsorden. Saker må meldes 14 dager før møtet til sekretariatet for rådet 1. Sekretariatet og rådsleder setter sammen en endelig dagsorden. 3. Innledning om organisering av oppfølgingen fra departementene og arbeidet med å lage en handlingsplan ved avdelingsdirektør i HOD, Maiken Engelstad: Det er opprettet en egen prosjektgruppe i HOD hvor Forskningsrådet og Helsedirektoratet inngår. Prosjektgruppen fungerer i 2015 også som sekretariat for HO21-rådet. Handlingsplanen vil bli behandlet politisk og lagt frem av regjeringen høsten Handlingsplanen skal bygge på de ti satsningsområdene i HO21-strategien. Mange av områdene griper inn i hverandre og må sees i sammenheng. HO21-rådet vil bli involvert på egnet måte. Fra diskusjonen: HO21-rådet kan selv ta opp saker de mener er viktige og vedta felles uttalelser som viktige innspill til handlingsplanen og/eller arbeidet som allerede er gang internt hos de ulike aktørene. HO21-rådet kan vedta å lage egne handlingsplaner. Arbeidet med regjeringens handlingsplan må ikke føre til at arbeidet med å implementere strategien hos aktørene stopper opp. 4. Innsendte innlegg fra 13 ulike aktører (se eget saksnotat) ga en bredt oversikt over ulike forventninger og status for oppfølgingsarbeidet hos aktørene. Innleggene ble i møtet muntlig presentert av: Jesper W. Simonsen, Norges forskningsråd, Karita Bekkemellem, LMI Arnfinn Sundsfjord, UiT Fredrik Syversen, IKT-Norge Hilde Lurås og Erlend Smeland, helseforetak Håkon Haugli, Abelia Monica Wammen Nordtvedt og Maren Sogstad, høyskoler/sentre for omsorgsforskning Trude Andresen, KS Guri Rørtveit, Uni Research, allmennmedisinsk forskningsenhet Svein Lie, Helsedirektoratet Kathrine Myhre, Oslo Medtech Dagfinn Bjørgen og Cathrin Carlyle, brukerperspektivet Toril Bariusdotter Ressem, Innovasjon Norge 5. Oppsummering av John-Arne Røttingen: Mye er satt i gang og forventningene er store. Hvis aktørene bruker HO21- strategien som utgangspunkt vil alle gå i samme retning. HO21-rådet må ta tak i de delene som er uklare og vanskelige og hvor det er lite fremdrift. Det er viktig at arbeidet i rådet, og med iverksetting av HO21-strategien, sprer seg til mange flere enn de som sitter i rådet. Alle i rådet må kunne ta på seg HO21- hatten når det passer og representere rådet i andre fora og på møter/konferanser. 1 Sendes til Torstein Lindstad: 2

19 Oppfølging: Sekretariatet, i samarbeid med rådsleder, utarbeider enkle retningslinjer for de som tar på seg oppgaver på vegne av HO21-rådet. Sekretariatet utarbeider en eller flere standardpresentasjoner som alle kan ta utgangspunkt i. Det er sekretariatet i samråd med leder av HO21-rådet som formidler hvem som representerer HO21-rådet. På møtet 23. mars er det planlagt at hovedsaker vil være helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde, HO21 Monitor, helsedata som nasjonalt fortrinn og bedre klinisk behandling. På møtet 26. mai er det planlagt at hovedsaker vil være kunnskapsløft for kommunene, effektive og lærende tjenester, utvikling av de menneskelige ressursene og kvalitet og internasjonalisering. 3

20 RHF-enes strategigruppe for forskning Kontakt Sølvi Lerfald Ingrid Kalsnes Orientering om oppnevning av felles representanter til ulike ra d og utvalg Jamfør konklusjonen på møte i strategigruppen 25. februar 2015 har sekretariatet sendt sak til det nasjonale AD-møtet der det bes om at oppgaven med å oppnevne felles representanter delegeres til RHF-enes strategigruppe v/ arbeidsutvalget. Referat fra AD-møtet 18. mai avventes. Arbeidsutvalget har behandlet følgende saker om felles representanter siden forrige møte i strategigruppen: Representant til det nasjonale publiseringsutvalget og observatør til publiseringsutvalget for medisinske fag. Arbeidsutvalget har oppnevnt Per Morten Sandset (Helse Sør-Øst) som representant i førstnevnte og observatør i sistnevnte. Felles representanter til CRIStins strategigruppe for bibliotekkonsortiene CRIStin ba om to representer fra helseforetakene. Arbeidsutvalget oppnevnte Øystein Krüger (Helse Sør-Øst) og Tove Klæboe Nilsen (Helse Nord). Representant fra RHF-ene til arbeidsgruppe for HelseOmsorg21-monitor Forskningsrådet ba om representant fra helseforetakene til arbeidsgruppen som skal jobbe med etableringen av HelseOmsorg21-monitor. Det ble etterspurt en representant med kompetanse innen datakilder for statistikk/analyser om FoU og innovasjon i helseforetakene. Arbeidsutvalget oppnevnte Reidar Thorstensen, Spesialrådgiver IS (Helse Vest). Sak RHF-enes strategigruppe Side 1

21 v Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 14/ Saksbehandler: Marianne Braaten Andresen Dato: Etablering av nettside med samlet, pasientrettet informasjon om kliniske studier på helsenorge.no - Mal for innhold på nettsiden Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseregionene og Helsedirektoratet i samarbeid oppdrag om å etablere en nettside med samlet, pasientrettet informasjon om kliniske studier på helsenorge.no. Departementet ønsker å øke tilgangen til utprøvende behandling og at flere pasienter skal få tilbud om dette som del av behandlingen. Mange pasienter ønsker å delta i kliniske studier, men tilbudet oppleves ofte som ukjent og vanskelig å finne frem i. Med en samlet nettside med pasientrettet informasjon om kliniske studier kan man søke i og finne oversikter over alle planlagte og pågående studier. Hovedmålgruppen for nettsiden vil være pasienter og deres pårørende og fastleger. Nettstedet vil også være til hjelp for klinikere og forskere til å rekruttere pasienter til sine kliniske forsøk. Den direkte adressen for den nye nettsiden blir kliniskestudier.helsenorge.no. Innholdet blir også indeksert på helsenorge.no. Planlagt dato for lansering av nettsiden er 29. september For helseforetak som allerede har informasjon om kliniske studier på sine nettsider anbefales det at denne informasjonen flyttes til kliniskestudier.helsenorge.no og at det lenkes fra helseforetakets nettside til listen på det nye nettstedet over kliniske studier ved deres helseforetak. For helseforetak som ikke har informasjon på sine nettsider i dag om sine kliniske studier anbefales det at informasjon om planlagte og pågående kliniske studier blir lagt ut på kliniskestudier.helsenorge.no. I utgangspunktet skal alle REK-pliktige studier presenteres i oversikten. For noen helseforetak kan det være en stor jobb å få lagt ut informasjon om deres studier på det nye nettstedet innen det blir lansert. Ved eventuell prioritering av hvilke studier det bør legges ut informasjon om først, anbefales følgende kriterier: 1. Planlagte og pågående studier som er i en rekrutteringsfase. 2. Nasjonale studier som rekrutterer pasienter fra hele landet. Helsedirektoratet - Avdeling digitale innbyggertjenester Seksjon plan og portefølje Marianne Braaten Andresen, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

Årsrapport HelseOmsorg21 (HO21)

Årsrapport HelseOmsorg21 (HO21) Årsrapport 2015 HelseOmsorg21 (HO21) HelseOmsorg21 HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig

Detaljer

Møte i HelseOmsorg21-rådet

Møte i HelseOmsorg21-rådet Møte i HelseOmsorg21-rådet Date: mandag 19. oktober 2015 Sted: Forskningsrådet, Lysaker HO21-rådet: Områdedirektør John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet (leder) Generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Kristina Lindstrøm Kristina.lindstrom@helse-nord.no Helen Sagerup Helen.sagerup@unn.no Referat møte i NSG Dato: 18.05.2017

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Tilstede: Baard-Christian Schem, Mari Nes, Per Morten Sandset, Siv Mørkved, Robert Bjerknes, Frode Vartdal, Arnfinn Sundsfjord, Hege Landmark-Høyvik, Bjørn

Detaljer

Møte i HelseOmsorg21-rådet (06/15)

Møte i HelseOmsorg21-rådet (06/15) Møte i HelseOmsorg21-rådet (06/15) Dato: Tirsdag 1. desember 2015, kl 11.00 16.00 Sted: Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo Tilstede: Områdedirektør John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Sekretariat for arbeidsutvalget: Randi Vad/Torunn Berge forskning@helse-sorost.no Referat fra møte Godkjent Tid: Onsdag 2. mars 2016 kl. 9.30-14.30 Sted: Gardermoen, Park Inn Inviterte: Kristian Hveem

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Forskningsrådets perspektiver på finansiering og prioritering av helseforskning. Dekanmøtet Medisin 3. juni2013 Divisjonsdirektør Jesper Simonsen

Forskningsrådets perspektiver på finansiering og prioritering av helseforskning. Dekanmøtet Medisin 3. juni2013 Divisjonsdirektør Jesper Simonsen Forskningsrådets perspektiver på finansiering og prioritering av helseforskning Dekanmøtet Medisin 3. juni2013 Divisjonsdirektør Jesper Simonsen Perspektiver på prioritering og finansiering Det forskningspolitiske

Detaljer

Kliniske studier forventninger til NorCRIN

Kliniske studier forventninger til NorCRIN Helse- og omsorgsdepartementet Kliniske studier forventninger til NorCRIN Maiken Engelstad, Ph.D. MPH, Spesialisthelsetjenesteavdelingen NorCRIN brukermøte mandag 25. september 2017 Forventninger - oppsummert

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Utkast til referat Tid: Onsdag 10. mai 2017 kl. 09.30-14.30 Sted: Gardermoen, Park Inn Inviterte: Øyvind Melien, Helsedirektoratet (sak 15-2017) Irene Olaussen, Direktoratet for ehelse (sak 16-2017) Thomas

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Onsdag 5. november 2014 Kl. 13.30-17.15 Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen, http://www.radissonblu.no/hotell-gardermoen Møteleder:

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Kontakt: Sølvi Lerfald (solvi.lerfald@helse bergen.no) Gro Anita Fonnes Flaten (Gro.anita.fonnes.flaten@helse bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no)

Detaljer

Referat fra møte i HO21-rådet Dato: Mandag 19. oktober 2015, kl Sted: Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker, møterom Abel 1 og 2

Referat fra møte i HO21-rådet Dato: Mandag 19. oktober 2015, kl Sted: Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker, møterom Abel 1 og 2 Referat fra møte i HO21-rådet Dato: Mandag 19. oktober 2015, kl 11.00 17.00 Sted: Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker, møterom Abel 1 og 2 Tilstede: Områdedirektør John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for

Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for Tilstede: Baard-Christian Schem, Per Morten Sandset, Arnfinn Sundsfjord, Hege Landmark-Høyvik, Bjørn Gustafsson, Maiken Engelstad, Nina Langeland, Henrik

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møtet 3. desember 2007 Tid: 3. desember 2007 kl. 10 17 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Bente Mikkelsen

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst RHF Tid: 27. september 2013 kl. 09.00-12.00 Sted:, Lucy Smiths hus, Store møterom, 10. etasje Tilstede: Ole Petter Ottersen, rektor (møteleder) Odd

Detaljer

HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20.

HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. november 2014 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppen for HO21

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Utkast pr. 22. 01.2014 Referat fra møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Tid: Torsdag 7. november 2013, Kl. 13 16 Sted: Thon Hotel Oslo Airport ved Oslo lufthavn Gardermoen Til stede:

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører:

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører: Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 1 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 16.03.2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 18.februar

Detaljer

Status og videre arbeid med kliniske studier

Status og videre arbeid med kliniske studier Helse- og omsorgsdepartementet Status og videre arbeid med kliniske studier Maiken Engelstad, Ph.D. MPH, Spesialisthelsetjenesteavdelingen Kliniske studier i Norge, DM, Arendalsuka 17. august 2017 Hva

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet Nina Mevold - leder av KSF

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet Nina Mevold - leder av KSF KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet 14.09.17 Nina Mevold - leder av KSF Hvorfor mer forskning på kommunehelse- Fremtiden og omsorg? Økende behov for helsetjenester,

Detaljer

RHFenes strategigruppe for forskning

RHFenes strategigruppe for forskning Referat fra møte Tid: Onsdag 8. mars 2017 kl. 9.30-14.30 Sted: Gardermoen, Park Inn Inviterte: Grete Strand, Folkehelseinstituttet, sak 3-2017 Kjell Tjensvoll, Folkehelseinstituttet, sak 3-2017 Tove Klæboe

Detaljer

HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Førde, 2. mai 2016

HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Førde, 2. mai 2016 HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Førde, 2. mai 2016 Bedre folkehelse God folkehelse Innovasjon Utdanning Grensesprengende Gode forskning brukererfaringer God og nyttig kunnskap FoU

Detaljer

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører v4-29.07.2015 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: 17/1131 Vår ref.: 16/1114-19

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN Et stort og viktig arbeid. Nina Mevold - leder

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN Et stort og viktig arbeid. Nina Mevold - leder KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN Et stort og viktig arbeid Nina Mevold - leder Fordeling av Norges helsekroner* Helseforskning som gjelder kommunale tjenester* 50% Primærhelsetjenesten 428 kommuner

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) Kontakt: Marita Pedersen Marita.pedersen@uit.no Elisabeth Dahlberg Elisabeth.dahlberg@uit.no Referat fra NSG Dato: 17.11.2016

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF Saksnummer 4/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), underlagt Helse

Detaljer

LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING

LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING LANSERINGSSEMINAR FOR PROGRAMMENE 1)BEDREHELSE OG 2)BEHANDLING Forskningsrådet 17. februar 2016 Avdelingsdirektør i Helseavdelingen, Jannikke Ludt Litt om... Norsk helseforskning -finansiering Ny programstruktur

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 4/2016 Dato 1. desember 2016 Tid 10.30 15.00 Sted Tromsø, Nasjonalt senter for e-helseforskning, SIVA innovasjonspark Medlemmer

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG

Referat AU USAM. Deltakere: Arnfinn Sundsfjord (leder) Rune Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard AS RS EB SG Referat AU USAM Vår ref. 2015/304-14 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Sted/Dato: Bodø, 04.03.2016 Møtetype: Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet samarbeidsorgan mellom Helse Nord

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 24. september 2010 kl. 12.30 15.00 Sted: Tilstede: Clarion Hotel Royal Christiania Helse

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Referat fra møte 12. desember 2008 Tid: 12. desember 2008 kl. 13 17 Sted: Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Erlend

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4)

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4) Møte i Nasjonalt e-helsestyre og SG Forprosjekt én innbygger én journal Møte 1/2016 Dato 11.-12. februar 2016 (møtet ble gjennomført i sin helhet 11.februar 2016) Tid 12:00 13:00 Sted Soria Moria Hotell,

Detaljer

Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester

Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester Forskning og innovasjonsarbeid i kommunenes helse- og velferdstjenester Interkommunalt nettverksmøte for «innovasjon og velferdsteknologi» Sola, 21. januar 2016 Agnes Lea Tvedt, rådgiver KS Fem hovedprioriteringer

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Saken ble første gang behandlet i Rådet 11. juni 2007 der Rådet ble presentert for sakens problemstillinger og forslag til vurdering.

Saken ble første gang behandlet i Rådet 11. juni 2007 der Rådet ble presentert for sakens problemstillinger og forslag til vurdering. Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 07/08 Saksnummer: 07/531 Dato: 07. januar 2008 Forslagsstiller: Kontaktperson sekretariatet: Sekretariatet/Rådet selv Karianne Johansen Behovet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Vedtak: RHF-enes strategigruppe godkjenner innkalling og dagsorden. Godkjenning av referat fra møte i RHF-gruppen

Vedtak: RHF-enes strategigruppe godkjenner innkalling og dagsorden. Godkjenning av referat fra møte i RHF-gruppen RHF-enes strategigruppe for forskning Referat fra møte 22. august 2012 UTKAST pr. 03.10.12 Tid: 22.08.2012, kl. 09:00 14:00 Sted: Radisson Blu Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Forskningsrådets finansiering av forskning og forskningsbasert innovasjon - HELSE

Forskningsrådets finansiering av forskning og forskningsbasert innovasjon - HELSE Prodekanmøte 13.10.2015 Nye forskningsprogram i Forskningsrådet Hvordan implementere brukermedvirkning, og hva legges i begrepet nytte av forskningen? Litt om kriteriene Avdelingsdirektør Jannikke Ludt

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 09.00-11.30 Sted: Universitetet i Oslo, Professorboligen Tilstede: Universitetet i Oslo

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 23. april 2013 kl. 11.00-15.00 Sted: Trondheim, Nevro Øst 3. etg. rom NM32 Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Bjørn Gustafsson Samarbeidsorganet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid

Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid Universitets- og høgskolesektoren og helse- og omsorgssektoren behov for godt samarbeid Statssekretær Lisbeth Normann Universitets- og høgskolerådet fagstrategiske enhet innen helse- og sosialfag, 1. oktober

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSORGANET Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo

REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSORGANET Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSORGANET Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Tid: Fredag 11. mars 2016 kl. 09.00-12.00 Sted:

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

SAK 10/17 - MØTE 01/17 SATSINGSOMRÅDE: ØKT BRUKERMEDVIRKNING

SAK 10/17 - MØTE 01/17 SATSINGSOMRÅDE: ØKT BRUKERMEDVIRKNING SAK 10/17 - MØTE 01/17 SATSINGSOMRÅDE: ØKT BRUKERMEDVIRKNING Lilly Ann Elvestad, FFO Cathrin Carlyle, Helse Nord RHF Knut Inge Klepp, FHI Bernadette Kumar, NAKMI Dagfinn Bjørgen, KBT Midt-Norge Pål Kraft,

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS

HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS HELSEOMSORG21 EN NASJONAL STRATEGIPROSESS En strategigruppe har fått ansvaret for å utvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helseog omsorgssektoren Skal være ferdig og legges fram for Helse-

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst RHF og Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst RHF og Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst RHF og Universitetet i Oslo Tid: 28. februar 2014 kl. 9.00-12.00 Sted: Universitetet i Oslo, Lucy Smiths hus, Kollegierommet, 10. etasje Tilstede: Universitetet

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning i forskning NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Oppdraget OD 2013 De regionale helseforetakene har i samarbeid,

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

UTKAST pr 15. mars 2013

UTKAST pr 15. mars 2013 UTKAST pr 15. mars 2013 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 8. mars 2013 kl. 09.15-11.55 Sted: Tilstede: Universitetet i Oslo, Lucy Smiths hus, Store møterom,

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Faglige referansegrupper revidert

Faglige referansegrupper revidert Faglige referansegrupper revidert 15.12.16 Faglige referansegrupper skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 11. november 2011 kl 12:00 14:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning Referat fra møte 22. august 2013 UTKAST pr. 10.09.08.2013 Tid: 22.08.2013, kl. 09:30 14:30 Sted: Park Inn, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge RHF Siv Mørkved Helse Midt-Norge RHF

Detaljer

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon Mandat og rammeavtaler. Styremøte HMN RHF

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon Mandat og rammeavtaler. Styremøte HMN RHF Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon Mandat og rammeavtaler Styremøte HMN RHF 17.10.2017 Historikk 2002: Opprettelse av Samarbeidsorganet HMN-NTNU og Samarbeidsorganet HMN-høgskolene

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Hva gjør Forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning?

Hva gjør Forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning? Hva gjør Forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning? Mari Nes Avdeling for helse Brukermedvirkning i forskning, fra ord til handling Oslo, 4. november 2014 HelseOmsorg21 Økt brukermedvirkning

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Offentlige initierte kliniske studier

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Offentlige initierte kliniske studier Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Offentlige initierte kliniske studier Hjørdis M. Sandborg Spesialisthelsetjenesteavdelingen 14. februar 2011 Offentlige initierte

Detaljer

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder «Prioritering globalt og nasjonalt» «Prioritering i kommunal helse- og omsorgssektor» «Hvem skal få og hvem skal ikke få?» Utgangspunkt i grenseverdidiskusjonen «Hvem

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst

Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Vedtaksreferat fra det 3. møtet i det Regionale forskningsutvalget til Helse Sør-Øst Tidspunkt: 22. november 2007 klokka 10 16 Sted: Rica Holberg Hotell Til stede: Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus

Detaljer

Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området

Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området Presentasjon på konferansen Framtidens vårdkompetens nationell konferens 15. juni 2017 Tor Rynning-Torp

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i helseforskning, Diakonhjemmet sykehus 4.november

Detaljer

Punkt 1. Velkommen ved Øyvind Melien og en kort presentasjonsrunde.

Punkt 1. Velkommen ved Øyvind Melien og en kort presentasjonsrunde. Møte mellom Lab Norge, LFH, Kunnskapssenteret og sekretariatet til nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 27. januar 2014. Deltagere: Lab Norge: LFH: Kunnskapssenteret:

Detaljer

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim Innledning Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim 1970 1972 1974 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Driftsutgifter til FoU i UoH- og instituttsektor

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?

Detaljer

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015 LFH Markedsgruppe Helseforetak Møte 21. januar 2015 Agenda LFH Markedsgruppe HF 1) Referat fra møtet i LFH MG HF 21. november (10 min) 2) Politiske rammer for HF 2015: Sykehustalen til Bent Høie + oppdragsdokumenter

Detaljer