Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q4-11 NRS-ambassadørene Ottar Haldorsen og Jacob Meland gjennomførte tidenes raskeste «unsupported» ekspedisjon til Sydpolen i desember 2011, 100 år etter Roald Amundsen! 544 Driftsinntekter (MNOK) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) 32 Slaktet sløyd volum (Tonn) Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11

2 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2011 Oppdrettsvirksomheten har ytterligere forbedret driften. o o o o God biologisk status. Tilfredsstillende og fortsatt reduksjon i produksjonskost i Region Nord. Vesentlig reduksjon i produksjonskost i Region Sør. Rekordhøyt slaktevolum på tonn i kvartalet. Salgsvirksomheten har økt volum og ytterligere forbedret marginer. o EBIT per kg på NOK 0,56 i kvartalet. o Solgt volum på tonn i kvartalet, en økning på 19 %. Globalt lakseforbruk var rekordhøyt med en vekst på over 20 %. o o Økt globalt tilbud har resultert i lav laksepris i 4. kvartal, men stigende i siste del. Forventet reduksjon i tilbudsveksten etter første kvartal 2012 kan bidra til økte priser. EBIT før virkelig verdijustering på MNOK -3,6 (Q4-10: MNOK 25,8). Egenkapitalandelen er økt til 36,3 %. Positiv kontantstrøm fra drift med MNOK 13,1. Forbedrede lånevilkår gir økt finansiell handlefrihet. o Fritak fra lånekravet om NIBD/EBITDA for hele o Krav til egenkapitalandel er redusert til 30 % for hele NORWAY ROYAL SALMON - HOVEDTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) EBIT før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser Driftsresultat (EBIT) Resultatandel fra tilknyttede selskap Resultat før skatt (EBT) Driftsresultatmargin før virkelig verdijustering -0,9 % 4,8 % 2,7 % 6,9 % Resultatmargin (EBT) 4,4 % 11,4 % -1,0 % 8,4 % Resultat pr. aksje (NOK) 0,46 1,09 0,06 3,32 Resultat pr. aksje (NOK) - før virkelig verdijustering 0,04 0,33 1,25 2,92 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i driftsmidler og imaterielle eiendeler Egenkapital Sysselsatt kapital før virkelig verdijustering Totalkapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 36,3 % 39,6 % Slaktet volum (HOG) - oppdrettsvirksomheten Solgt volum - salgsvirksomheten

3 FINANSIELLE RESULTATER I PERIODEN (Tall i parentes = 2010, med mindre noe annet er oppgitt) Inntekter og resultat Konsernets totale driftsinntekter var i 4. kvartal på MNOK 400,3 (MNOK 544,0) som er en nedgang på 26,4 % sammenlignet med 4. kvartal Konsernet oppnådde et negativt driftsresultat før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser i kvartalet på MNOK -3,6 (MNOK 25,8), en nedgang på MNOK 29,4 sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. Nedgangen i både driftsinntekter og driftsresultat skyldes 40 % lavere markedspriser sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Som følge av økte markedspriser siden utgangen av tredje kvartal resultatførte konsernet virkelig verdijusteringer i 4. kvartal på MNOK 16,6 (MNOK 47,1), noe som er en reduksjon på MNOK 30,5 sammenlignet med 4. kvartal i fjor. Oppdrettsvirksomheten har i 4. kvartal hatt et slaktevolum på tonn sløyd vekt (2.146 tonn), en betydelig økning sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrettsvirksomheten fikk i perioden en negativ EBIT pr. kg før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser på NOK -0,81 (NOK 10,75). Salgsvirksomheten omsatte tonn i perioden, mot tonn tilsvarende periode i fjor, dette ga en EBIT pr kg for salgsvirksomheten på NOK 0,56 (NOK 0,47). Finansposter og resultatandel fra tilknyttede selskap Resultatandel fra tilknyttet selskapet ble på MNOK -3,3 i (MNOK 8,3). NRS sin andel av virkelig verdijustering av biomassen etter skatt utgjorde MNOK 0,1 i kvartalet. Tilknyttede selskaper som er oppdrettsselskaper, slaktet til sammen tonn i 4. kvartal, dette er 303 tonn høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Av dette utgjorde NRS sin andel 617 tonn, en økning på 69 tonn fra 4. kvartal Andre netto finanskostnader er i 4. kvartal på MNOK 9,8 (MNOK 6,3) som er en økning på MNOK 3,5. Netto rentekostnad i perioden var på MNOK 8,9 (MNOK 5,9), en økning på MNOK 3,0, hovedsakelig som følge av høyere rentebærende gjeld og endring i markedsverdien på en rentebytteavtale med MNOK 2,3.. Utover dette er det endringer i urealiserte valutaterminkontrakter og agioeffekter av pengeposter som varierer fra periode til periode. Balansen Konsernet hadde ved utgangen av en totalkapital på MNOK 1 467,3, mot MNOK 1 497,0 ved utgangen av 3. kvartal, en reduksjon på MNOK 29,7. Endring i totalkapital skyldes flere forhold. Virkelig verdijusteringen i biomassen økte i kvartalet med MNOK 12,2 som følge av høyere markedspriser ved utgangen av kvartalet, samtidig har varelager og biomassen til kost sunket med totalt MNOK 34,5 i perioden. Netto reduksjon i varelager og biologiske eiendeler sammenlignet med forrige kvartal er dermed på MNOK 22,3. Konsernets fordringer har i perioden sunket med MNOK 10,4, noe som skyldes reduserte andre fordringer. Det er i kvartalet foretatt investeringer i varige driftsmidler på totalt MNOK 17,4. Konsernets netto rentebærende gjeld var på MNOK 531,7 ved utgangen av, mot MNOK 543,6 ved utgangen av forrige periode, en nedgang på MNOK 11,9. Reduksjonen skyldes i all hovedsak reduksjonen i varelager, biomasse og fordringer som beskrevet over og salget av Larssen Seafood AS. Redusert leverandørgjeld og investeringer i anleggsmidler i kvartalet har økt den rentebærende gjelden.

4 Egenkapitalen ved utgangen av 4. kvartal er på MNOK 532,7, en økning på MNOK 17,2 sammenlignet med utgangen av forrige kvartal. Økningen skyldes et positivt resultat i perioden. Egenkapitalandel ved utgangen av perioden er på 36,3%, en økning fra 34,4% ved utgangen av 3. kvartal Ved utgangen av 2011 har konsernet MNOK 287 i skattemessig fremførbart underskudd. Kontantstrømoppstilling Konsernet hadde i kvartalet en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på MNOK 13,1 som er en økning på MNOK 59,1 fra tilsvarende kvartal i fjor. Den positive kontantstrømmen i kvartalet skyldes i all hovedsak at varelager og biomasse til kost er redusert med 34,5 MNOK. Netto innbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter utgjorde i 4. kvartal MNOK 7,7 (Utbetalinger MNOK -14,6), noe som i all vesentlighet knytter seg til innbetalinger fra salget av Larssen Seafood AS på MNOK 24,1 og utbetalinger ved investering i driftsmidler på MNOK 17,4. Netto utbetalinger fra finansieringsaktiviteter utgjorde i 4. kvartal MNOK 17,2 (Innbetaling MNOK 63,4). Det er tatt opp ny leasinggjeld på MNOK 13,4 og kassekredittgjelden er redusert med MNOK 15,8 i perioden. SEGMENTINFORMASJON Konsernets virksomhet er organisert i to hovedforretningsområder, oppdrettsvirksomheten og salgsvirksomheten. Oppdrettsvirksomheten omfatter lakseoppdrett og slakterivirksomhet. Salgsvirksomheten omfatter kjøp og salg av laks og ørret. I tillegg inngår konsernets kjedeaktivitet i dette forretningsområdet. Konsernet eier 25 konsesjoner for lakseoppdrett fordelt på 19 konsesjoner i Region Nord og 6 konsesjoner i Region Sør. Konsernets tilknyttede selskap eier til sammen 8 konsesjoner. OPPDRETTSVIRKSOMHETEN Oppdrettsvirksomheten er delt inn i to regioner. Region Nord består av oppdrettsvirksomheten lokalisert på Senja og Vest-Finnmark. Region Sør består av oppdrettsvirksomheten lokalisert i området rundt Haugesund. NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før virkelig verdijustering* Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før virkelig verdijustering* -0,81 10,75 2,19 11,65 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Totalt slaktevolum i 2011 var tonn (2010: tonn). Estimert slaktevolum i 2012 er tonn og i 2013 er tonn. Totalt smoltutsett i 2011 var 7,7 millioner (2010: 5,7 millioner), og det planlegges et totalt smoltutsett i 2012 på 7,5 millioner. REGION NORD Region Nord hadde en omsetning på MNOK 116,9 (MNOK 27,5) i 4. kvartal, en økning på 325 % som i sin helhet skyldes økt volum. Driftsresultat før virkelig verdijustering var

5 MNOK -3,0 (MNOK 7,6*) i 4. kvartal, en reduksjon på MNOK 10,8. Det er oppnådd en EBIT pr. kg på NOK -0,57 (NOK 9,54*). Det ble slaktet tonn (794 tonn) i regionen i 4. kvartal, en økning på 571 % fra tilsvarende periode i fjor. Oppnådd gjennomsnittlig pris i perioden ble på NOK 21,96 pr. kg, en nedgang på NOK 12,68 pr. kg sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Fastpriskontrakter utgjør 9 % av solgt volum i kvartalet. Produksjonskostnaden for Region Nord har forbedret seg ytterligere fra tredje kvartal. Region Nord har hatt en meget god tilvekst i kvartalet, spesielt på 2010 generasjonen. Biologisk status er meget god. Det har vært lite lus i Region Nord, til tross for høye sjøtemperaturer. Vi har økt vår produksjon i regionen. Totalt slaktevolum i 2011 var tonn (2010:6.000 tonn). Estimert slaktevolum i 2012 er tonn og i 2013 er tonn. Totalt smoltutsett i 2011 ble 5,9 millioner (2010: 4,3 millioner), og det planlegges et totalt smoltutsett i 2012 på 5,8 millioner. NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før virkelig verdijustering* Driftsresultat (EBIT) Investering i driftsmidler og konsesjoner Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før virkelig verdijustering* -0,57 9,54 3,58 12,23 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) REGION SØR Region Sør oppnådde en omsetning på MNOK 66,2 (MNOK 49,7) i perioden, en økning på 33 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes høyere volum. Driftsresultat før virkelig verdijustering var MNOK -3,6 (MNOK 15,5) i 4. kvartal, en nedgang på MNOK 19,1. Det er oppnådd en EBIT pr. kg på NOK -1,29 (NOK 11,46). I Region Sør ble det i 4. kvartal slaktet tonn (1.352 tonn). En økning på 105 % fra tilsvarende periode i fjor. Oppnådd gjennomsnittlig pris i perioden ble NOK 23,92 pr. kg, en nedgang på NOK 12,82 pr. kg sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Fastpriskontrakter utgjør 6 % av solgt volum i kvartalet. Produksjonskostnaden i fjerde kvartal har forbedret seg betydelig siden tredje kvartal, men er negativt påvirket av kostnader knyttet til sonetilpasning for den slaktede fisken. Region Sør har hatt en meget god tilvekst i kvartalet. Dødeligheten på årets utsett har vært historisk lav. Det har vært satt ut smolt av meget god kvalitet. Biologisk status er meget god, det er ingen påviste sykdommer i kvartalet. Totalt slaktevolum i 2011 var tonn (2010: tonn). Estimert slaktevolum i 2012 er tonn og i 2013 er 5000 tonn. Totalt smoltutsett i 2011 var 1,8 millioner (2010: 1,4 millioner), og det planlegges et totalt smoltutsett i 2012 på 1,7 millioner.

6 NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Investering i driftsmidler og konsesjoner Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før virkelig verdijustering -1,29 11,46-0,84 10,91 SALGSVIRKSOMHETEN Salgsvirksomheten har i 4. kvartal hatt en omsetning på MNOK 421,3 (MNOK 543,8), en nedgang på 22,5% sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Nedgangen skyldes lavere priser sammenlignet med tilsvarende periode i Salgsvirksomheten har hatt en økning i solgt volum på 19,5%. Totalt er det omsatt tonn i 4. kvartal, mot tonn tilsvarende kvartal i fjor. Salgsvirksomheten har hatt en god utvikling med ytterligere økt EBIT-margin fra 3. kvartal i år. EBIT pr. kg i 4. kvartal ble på NOK 0,56, mot NOK 0,47 tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig NOS pris superior kvalitet pr. kg sløyd vekt var i kvartalet på NOK 22,7, noe som er en nedgang på 40% sammenlignet med 4. kvartal NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før virkelig verdijustering Investering i driftsmidler Solgt volum (tonn) EBIT pr. kg før virkelig verdijustering 0,56 0,47 0,47 0,52 EBIT margin (før virkelig verdijustering) 2,1 % 1,1 % 1,4 % 1,3 % AKSJONÆRFORHOLD Norway Royal Salmon ASA har aksjer fordelt på aksjonærer pr , dette er omtrent det samme som ved utgangen av forrige kvartal. Ved utgangen av 4. kvartal eier konsernet egne aksjer. Aksjekursen har falt fra NOK 11,00 ved inngangen til kvartalet til NOK 7,48 ved utgangen av kvartalet. Det er omsatt aksjer i kvartalet. HENDELSER I OG ETTER UTLØPET AV KVARTALET Salg av Larssen Seafood AS Konsernet solgte i fjerde kvartal alle sine aksjer, tilsvarende 48 % av aksjene i Larssen Seafood AS, til Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Salgssummen var 24,1 millioner kroner. Bokført verdi av Larssen Seafood AS ved utløpet av tredje kvartal var MNOK 6,3 som ga en gevinst på MNOK 17,7. Konsernet solgte sine aksjer i Larssen Seafood da NRS ønsker å fokusere på de tre områdene hvor konsernet har produksjon i dag, nemlig i Finnmark, på Senja og ved Haugesund. Larssen Seafood AS sin lokalisering faller utenfor i disse områdene.

7 Forbedrede lånebetingelser for 2012 For å øke konsernets handlefrihet har NRS med virkning fra fjerde kvartal 2011 fått endret sine lånevilkår ovenfor konsernets bankforbindelse. NRS er etter dette fritatt fra kravet om at netto rentebærende gjeld ikke skal overstige 6,5 ganger 4 kvartalers rullerende EBITDA. Fritaket gjelder hele Krav til konsernets egenkapitalandel er redusert fra minimum 35 % til 30 % for hele MARKEDSFORHOLD Eksporten av norsk laks i 2011 viste en volumøkning på vel 6 % i forhold til året før. Det meste av denne veksten kom på slutten av året, og til tross for kraftig reduksjon i lakseprisene i andre halvår var økningen i forbruket av laks på verdensmarkedet formidabelt. At markedet er i stand til å forbruke så stor vekst uten at prisen faller mer enn hva den gjorde, gir grunnlag for optimisme i tiden fremover. I begynnelsen av fjerde kvartal var det et overutbud av laks, noe som medførte kraftig fall i lakseprisen. Men etterspørselen styrket seg relativt raskt igjen, og vi har opplevet en positiv trend også prismessig i siste del av fjerde kvartal. Forbruket av laks i det europeiske markedet fortsatte med en positiv utvikling også i fjerde kvartal. Frankrike er fortsatt største enkeltland på norsk laks, både for Norge totalt og for NRS. Enkelte europeiske land som Spania, Sverige, Finland, Italia og Portugal har økt sin import av norsk laks med over 15 %. Derimot har det vært en generell nedgang i Storbritannia og Polen, noe som skyldes økt forbruk av laks som er produsert i Skottland. Det har vært en generell positiv utvikling av eksporten i hele Øst-Europa og Russland det siste halvåret. Spesielt bør Russland nevnes, som på allerede store volumer kan vise til en vekst på over 20 % i For at den positive utviklingen skal kunne fortsette er det viktig at det ikke introduseres endringer i dagens rammevilkår i form av handelshindringer som vi har opplevet tidligere. Russland kan i løpet av kort tid komme til å passere Frankrike som Norges største enkeltmarked på laks. Det er også en positiv volumutvikling på norsk lakseeksport til det asiatiske markedet, til tross for at eksportproblemene til Kina fortsetter. Ser man derimot på Kina, Vietnam og Hong Kong samlet, så har det også vært en vekst her. Det er fortsatt slik at det meste av eksporten til Vietnam blir solgt videre til Kina. Norsk laksenæring håper at den politiske situasjonen mellom Norge og Kina vil bedre seg slik at normal handel mellom landene kan gjenopptas, men dette vil kreve betydelig diplomatisk innsats slik det nå ser ut. Det er også en veldig positiv utvikling i det japanske markedet. Det amerikanske markedet kan igjen komme til å åpne seg for norsk fersk rund laks etter nesten 20 år med handelshindringer i form av 26 % straffetoll. Dette vil kunne åpne for muligheten til å selge laks til USA i konkurranse med Skottland og Færøyene. Markedssituasjonen videre fremover opplever vi som positiv, og prisene holder seg på et relativt godt nivå nå i begynnelsen av året i forhold til det som tidligere har vært vanlig. Den kraftige prisreduksjonen vi opplevet på oppdrettssiden siste halvår i fjor, har nå også nådd ut til forbrukere i de fleste markeder. Dette mener vi vil ytterligere styrke forbruket av laks i tiden fremover. En viktig forutsetning for dette er at eksporten mot det russiske markedet får utvikle seg normalt videre uten at noen nye og overraskende handelshindringer blir innført.

8 UTSIKTENE FREMOVER Resultatet i 4. kvartal er tilfredsstillende sett i forhold til det lave prisnivået i kvartalet. Oppdrettsvirksomheten er i sterk vekst og slaktet tonn i kvartalet, mens totalt volum for 2011 ble tonn. Til tross for sterk vekst i produksjonen det siste året, har konsernet fremdeles vesentlig ubenyttet produksjonskapasitet i Vest-Finnmark. Konsernet vil fortsatt ha sterk fokus på utnyttelse av denne gjennom kostnadseffektiv drift da dette vil danne grunnlag for konkurransedyktige produksjonskostnader. I andre halvår 2011 var det en kraftig forbruksvekst og tilbudsveksten forventes å avta etter første kvartal Dette gir forventninger om en positiv prisutvikling fremover. Med grunnlag i dette og forbedrede lånevilkår, gir dagens drift godt grunnlag for videre lønnsom vekst. Trondheim, 21. februar 2012 Helge Gåsø Styrets leder Endre Glastad Eva Von Hirsch Inge Kristoffersen Kristine Landmark Åse Valen Olsen John Binde Konsernsjef

9 DELÅRSRAPPORT RESULTATREGNSKAP 4.kv 4.kv Året Året (Tall i kr 1.000) Salgsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Annen driftskostnad Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Andel resultat tilknyttet selskap Annen netto finans Resultat før skattekostnad (EBT) Skatt Periodens resultat Resultat henført til: Eiere av morselskapet Minoritetsinteresser Periodens resultat pr. aksje (NOK) 0,46 1,09 0,06 3,32 Periodens resultat pr. aksje - utvannet 0,46 1,09 0,06 3,32 UTVIDET RESULTATREGNSKAP 4.kv 4.kv Året Året (Tall i kr 1.000) Periodens resultat Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (netto) Periodens totalresultat Totalresultat henført til: Eiere av morselskapet Minoritetsinteresser

10 BALANSE (Tall i kr 1.000) Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varelager og biologiske eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter Omløpsmidler SUM EIENDELER Aksjekapital Øvrig egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Pensjoner Utsatt skatt Avsetning forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

11 EGENKAPITALOPPSTILLING (Tall i NOK 1 000) Aksjekapital Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Overkursfond Opptjent egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Emisjon Netto emisjonsutgifter Opsjoner Utbytte Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital (Tall i NOK 1 000) Aksjekapital Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Overkursfond Opptjent egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Minoritetsinteresser ved konsernetablering Kjøp av minoritetsinteresser Emisjon Netto emisjonsutgifter Nedsettelse av overkursfond Utbytte Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital

12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4.kv 4.kv Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsresultat før virkelig verdijustering Justert for: Betalte skatter Ordinære avskrivninger Nedskrivninger anleggsmidler Gevinst (-)/ tap (+) ved avgang anleggsmidler Opsjoner Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i varer/ biologiske eiendeler Endring i debitorer og kreditorer Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og imaterielle eiendeler Utbetaling ved andre transaksjoner Innbetaling fra investering i finansielle anleggsmidler Utbetaling ved investering i finansielle anleggsmidler Utbetaling ved kjøp av datterselskap (fratrukket overtatte kontanter) Endring utlån tilknyttet selskap og andre Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling kortsiktig gjeld Netto endring kassekreditt Netto innbetaling ved emisjon Kjøp og salg av egne aksjer Utbetaling av netto renter Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto økning (+)/ reduksjon (-) i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter inngående balanse Kontanter og kontantekvivalenter utgående balanse NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1: Regnskapsprinsipper Dette sammendratte konsoliderte kvartalsregnskap er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger som er fastsatt av EU og publisert av International Accounting Standards Board, herunder standard for delårs rapportering (IAS 34). Kvartalsregnskapet inkluderer ikke all den informasjon som er påkrevd i et årsregnskap, og må leses i sammenheng med konsernregnskapet for regnskapsåret Konsernets regnskapsprinsipper for denne delårsrapporten er de samme som beskrevet i årsregnskapet for 2010, med unntak av standarder og fortolkninger omtalt i note 2 til årsregnskapet Ingen av disse standardene eller fortolkningene har hatt påvirkning på konsernregnskapet for 2011.

13 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 2: Segmentinformasjon Konsernets forretningsområder kan deles inn i salgsvirksomheten og oppdrettsvirksomheten. Salgsvirksomheten omfatter kjøp og salg av laks og ørret. I tillegg inngår konsernets kjedeaktivitet i dette forretningsområdet. Oppdrettsvirksomheten omfatter lakseoppdrett og slakterivirksomhet. Oppdrettsvirksomheten deles inn i to regioner - Region Nord og Region Sør. Salgsvirksomhet Oppdrettsvirksomhet Totalt Region Nord Region Sør (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv kv kv kv kv kv kv 2010 Total omsetning Intern omsetning Ekstern omsetning Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Segmentresultat før skatt (EBT) Solgt volum salgsvirksomheten EBIT pr. kg (før virkelig verdijustering) 0,56 0,47 0,56 0,47 Slaktet volum (HOG) oppdrettsvirksomheten EBIT pr. kg (før verdijustering biomasse)* -0,57 9,54-1,29 11,46-0,81 10,75 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Salgsvirksomhet Oppdrettsvirksomhet Totalt Region Nord Region Sør (Tall i NOK 1 000) Total omsetning Intern omsetning Ekstern omsetning Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Dritsresultat (EBIT) Segmentresultat før skatt (EBT) Solgt volum salgsvirksomheten EBIT pr. kg (før virkelig verdijustering) 0,47 0,52 0,47 0,52 Slaktet volum (HOG) oppdrettsvirksomheten EBIT pr. kg (før verdijustering biomasse)* 3,58 12,23-0,84 10,91 2,19 11,65 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Avstemming av rapportert segmentresultat før skatt mot konsernets resultat før skatt: (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv Segmentresultat før skatt for rapporteringspliktige segmenter: Ikke allokerte resultatposter: Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Resultatandel fra tilknyttet selskap Konserninterne tapskontrakter (virkelig verdijustering) Ikke allokerte kostnader (drift) Ikke allokerte renter (finans) Sum resultat før skatt (EBT)

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 3: Biomasse Biomassen vurderes i henhold til IAS 41 til virkelig verdi fratrukket estimerte slakte- og salgskostnader. Endring i verdijustering på biologiske eiendeler blir presentert på egen line i resultatet. Balanseført verdi av varelager: (Tall i NOK 1 000) Råvarer Biologiske eiendeler Ferdigvarer Sum varelager Spesifikasjon av biologiske eiendeler: (Tall i NOK 1 000) Biologiske eiendeler til kost Verdijustering biomasse Balanseført verdi biologiske eiendeler NOTE 4: Virkelig verdijustering Virkelig verdijustering er en del av konsernets EBIT, men presenteres på egen linje for å gi en bedre foreståelse av konsernets driftsresultat av solgte varer. Posten består av: (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv Året 2011 Året 2010 Endring virkelig verdijustering biomasse Endring tapsavsetning salgskontrakter Endring tapsavsetning innkjøpskontrakter Endring urealisert gevinst/ tap finansielle fish-pool kontrakter Sum virkelig verdijustering Endring urealisert tap på konserninterne kontrakter Sum virkelig verdijustering på segmentnivå I balansen har virkelig verdijusteringen følgende effekt: (Tall i NOK 1 000) Virkelig verdijustering biomasse (varelager og biologiske eiendeler) Tapsavsetning salgskontrakter (annen kortsiktig gjeld) Tapsavsetning innkjøpskontrakter (annen kortsiktig gjeld) Virkelig verdi på finansielle fish-poolkontrakter (andre fordringer/annen kortsiktig gjeld) Netto virkelig verdijustering i balansen NOTE 5: Nedskrivning og uvanlige poster Konsernet ble børsnotert på Oslo Børs i 1. kvartal 2011 og samtidig ble det gjennomført en emisjon hvor det ble hentet inn MNOK 46,1 i egenkapital. Av totale kostnader på MNOK 8,5 som har påløpt knyttet til denne prosessen, er det gjort en fordeling hvor MNOK 6,0 er ført mot egenkapital og resterende på MNOK 2,5 er kostnadsført i perioden. Nedskrivninger og uvanlige poster : (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv Året 2011 Året 2010 Nedskrivning driftsmidler Avviklingskostnader slakteri Oppryddingskostnader Kostnader knyttet til børsnotering Sum

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 6: Transaksjoner med nærstående Norway Royal Salmon konsern gjennomfører transaksjoner på ordinære vilkår med tilknyttede selskap og kjedemedlemmer som også er aksjonærer i NRS. Dette gjelder kjøp av fisk fra slike selskap som er oppdrettere, i tillegg til at det kjøpes slakteritjenester fra to av konsernets tilknyttede selskaper. Det kjøpes også smolt fra selskap eid av tilknyttet selskap. Det er kjøpt brønnbåttjenester for totalt TNOK 1.231,2 fra foretak kontrollert av styrets leder Helge Gåsø i Tjenestene er priset til markedsmessige vilkår. Det er kjøpt slike tjenester for TNOK 1.008,9 i. Aksjebaserte insentivordninger Et bonusprogram basert på såkalte "syntetiske opsjoner" er innført for konsernets ledelse i 1. kvartal Bonusprogrammet gir rett til en kontant bonus basert på prisutviklingen i forhold til noteringskurs på Oslo Børs den 29. mars Bonus beregnes 12, 24 og 36 måneder etter børsnoteringens dato, og bonusprogrammet innebærer en forpliktelse til å investere netto bonus etter skatt i Norway Royal Salmon ASA (NRS) aksjer til markedspris på hver dato. Aksjer kjøpt i henhold til bonusprogrammet vil være gjenstand for en 12 måneders bindingstid. All bonusutbetaling er betinget av fulltid ansettelse i selskapet. Bonusen beregnes ut i fra verdistigningen på aksjen i NRS fra børsnoteringstidspunktet og frem til de gitte frister og i forhold til prisøkning i perioden på det antall aksjer ordningen omfatter. Ordningen omfatter totalt aksjer fordelt på konsernets ledelse. Per er kostnaden knyttet til opsjonen innregnet i resultatet med TNOK 616. Isolert for 4. kvartal er kostnaden på TNOK 158. For nærmere omtale av transaksjoner med nærstående, se beskrivelse i årsrapporten. NOTE 7: Investering i tilknyttede selskap (Tall i NOK 1 000) Eierandel Balanseført verdi Andel av periodens resultat etter skatt Andre endringer Balanseført verdi Slaktet volum tonn sløyd vekt * Wilsgård Fiskeoppdrett AS 37,50 % Larssen Seafood AS** 48,00 % Måsøval Fishfarm AS 36,10 % Hellesund Fiskeoppdrett AS 33,50 % Hardanger Fiskeforedling AS 31,10 % Espevær Laks AS 37,50 % Ranfjord Fiskeprodukter AS 27,65 % Andre Sum tilknyttede selskap pr Sum tilknyttede selskap pr *Slaktet volum er NRS sin andel av slaktet volum hos tilknyttede selskap. ** Aksjene i Larssen Seafood AS er solgt i 4.kv NOTE 8: Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Konsernet inngikk i 1. kvartal 2011 en avtale med selskapet Rolv Haugarvoll AS og Lingalaks AS, og i henhold til denne avtalen solgte konsernet alle sine aksjer i Lingalaks AS. Konsernet eide 12,8% av aksjene i Lingalaks AS og aksjene hadde en kostpris på MNOK 7,0. Som vederlag for aksjene mottok konsernet aksjer i Norway Royal Salmon ASA til en kurs på NOK 20,00, samt ett kontantvederlag på MNOK 1,5. Totalt verdi på vederlaget er på MNOK 30,8. (Tall i NOK 1 000) Balanseført verdi Avgang ved realisasjon Endring i brutto urealisert gevinst/ (tap) Balanseført verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (anleggsmidler) Totalt

16 NOTER TIL REGNSKAPET Note 9 Rentebytteavtale NRS inngikk en rentebytteavtale i 2011 ved slutten av tredje kvartal. Rentebytteavtalen regnskapsføres ikke som sikringsbokføring etter IFRS. Endringer i virkelig verdi av rentebytteavtalen vil defor bli ført i resultaregnskapet som en del av annen netto finans. (Tall i NOK 1 000) Valuta Beløp NRS betaler NRS mottar Sluttdato Markedsverdi NOK Fastrente 3,37% 3 MND NIBOR NOTE 10: Lån til kredittinstitusjoner Konsernets hovedlånevilkår (covenants) er basert på standard forholdstall knyttet til soliditet (egenkapitalandel) og inntjening (netto rentebærende gjeld/ebitda). Konsernet har fått endret sine lånevilkår fra fjerde kvartal Konsernet er fritatt fra kravet om at netto rentebærende gjeld ikke skal overstige 6,5 ganger 12 måneders rullerende EBITDA i Vilkåret på 6,5 gjelder fra første kvartal 2013, nedtrappes til 5,5 i fjerde kvartal 2013 og videre til 5,0 i fjerde kvartal Konsernet skal videre ha en egenkapitalandel på minimum 30 % i 2012, fra første kvartal 2013 økes dette kravet til 35 %. Ved utløpet av 4. kvartal 2011 overholder konsernet lånevilkårene i henhold til låneavtalen. NOTE 11: Aksjonærstruktur Eierstruktur - de 20 største aksjonærer pr : Aksjeeier Antall Eierandel Gåsø Næringsutvikling AS ,38 % Glastad Invest AS ,85 % Egil Kristoffersen og Sønner AS ,24 % Havbruksinvest AS ,87 % Måsøval Eiendom AS ,77 % Nyhamn AS ,08 % Lovundlaks AS ,50 % Sparebanken Midt-Norge Invest AS ,87 % Norway Royal Salmon ASA ,70 % Hellesund Fiskeoppdrett AS ,88 % Six Sis AG 25PCT ,72 % Henden Fiskeindustri AS ,50 % Colebros LLC ,27 % Atoli AS ,26 % Wilsgård Fiskeoppdrett AS ,18 % Karl Olaf Jørgensen ,10 % Gry Marit Eikremsvik ,09 % Alf & Astri Pedersen ,93 % Sjøinvest AS ,72 % MP Pensjon PK ,67 % Sum 20 største aksjeeiere ,58 % Sum øvrige aksjeeiere ,42 % Totalt antall aksjer ,00 %