Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q4-11 NRS-ambassadørene Ottar Haldorsen og Jacob Meland gjennomførte tidenes raskeste «unsupported» ekspedisjon til Sydpolen i desember 2011, 100 år etter Roald Amundsen! 544 Driftsinntekter (MNOK) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) 32 Slaktet sløyd volum (Tonn) Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11

2 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2011 Oppdrettsvirksomheten har ytterligere forbedret driften. o o o o God biologisk status. Tilfredsstillende og fortsatt reduksjon i produksjonskost i Region Nord. Vesentlig reduksjon i produksjonskost i Region Sør. Rekordhøyt slaktevolum på tonn i kvartalet. Salgsvirksomheten har økt volum og ytterligere forbedret marginer. o EBIT per kg på NOK 0,56 i kvartalet. o Solgt volum på tonn i kvartalet, en økning på 19 %. Globalt lakseforbruk var rekordhøyt med en vekst på over 20 %. o o Økt globalt tilbud har resultert i lav laksepris i 4. kvartal, men stigende i siste del. Forventet reduksjon i tilbudsveksten etter første kvartal 2012 kan bidra til økte priser. EBIT før virkelig verdijustering på MNOK -3,6 (Q4-10: MNOK 25,8). Egenkapitalandelen er økt til 36,3 %. Positiv kontantstrøm fra drift med MNOK 13,1. Forbedrede lånevilkår gir økt finansiell handlefrihet. o Fritak fra lånekravet om NIBD/EBITDA for hele o Krav til egenkapitalandel er redusert til 30 % for hele NORWAY ROYAL SALMON - HOVEDTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) EBIT før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser Driftsresultat (EBIT) Resultatandel fra tilknyttede selskap Resultat før skatt (EBT) Driftsresultatmargin før virkelig verdijustering -0,9 % 4,8 % 2,7 % 6,9 % Resultatmargin (EBT) 4,4 % 11,4 % -1,0 % 8,4 % Resultat pr. aksje (NOK) 0,46 1,09 0,06 3,32 Resultat pr. aksje (NOK) - før virkelig verdijustering 0,04 0,33 1,25 2,92 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i driftsmidler og imaterielle eiendeler Egenkapital Sysselsatt kapital før virkelig verdijustering Totalkapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 36,3 % 39,6 % Slaktet volum (HOG) - oppdrettsvirksomheten Solgt volum - salgsvirksomheten

3 FINANSIELLE RESULTATER I PERIODEN (Tall i parentes = 2010, med mindre noe annet er oppgitt) Inntekter og resultat Konsernets totale driftsinntekter var i 4. kvartal på MNOK 400,3 (MNOK 544,0) som er en nedgang på 26,4 % sammenlignet med 4. kvartal Konsernet oppnådde et negativt driftsresultat før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser i kvartalet på MNOK -3,6 (MNOK 25,8), en nedgang på MNOK 29,4 sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. Nedgangen i både driftsinntekter og driftsresultat skyldes 40 % lavere markedspriser sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Som følge av økte markedspriser siden utgangen av tredje kvartal resultatførte konsernet virkelig verdijusteringer i 4. kvartal på MNOK 16,6 (MNOK 47,1), noe som er en reduksjon på MNOK 30,5 sammenlignet med 4. kvartal i fjor. Oppdrettsvirksomheten har i 4. kvartal hatt et slaktevolum på tonn sløyd vekt (2.146 tonn), en betydelig økning sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrettsvirksomheten fikk i perioden en negativ EBIT pr. kg før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser på NOK -0,81 (NOK 10,75). Salgsvirksomheten omsatte tonn i perioden, mot tonn tilsvarende periode i fjor, dette ga en EBIT pr kg for salgsvirksomheten på NOK 0,56 (NOK 0,47). Finansposter og resultatandel fra tilknyttede selskap Resultatandel fra tilknyttet selskapet ble på MNOK -3,3 i (MNOK 8,3). NRS sin andel av virkelig verdijustering av biomassen etter skatt utgjorde MNOK 0,1 i kvartalet. Tilknyttede selskaper som er oppdrettsselskaper, slaktet til sammen tonn i 4. kvartal, dette er 303 tonn høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Av dette utgjorde NRS sin andel 617 tonn, en økning på 69 tonn fra 4. kvartal Andre netto finanskostnader er i 4. kvartal på MNOK 9,8 (MNOK 6,3) som er en økning på MNOK 3,5. Netto rentekostnad i perioden var på MNOK 8,9 (MNOK 5,9), en økning på MNOK 3,0, hovedsakelig som følge av høyere rentebærende gjeld og endring i markedsverdien på en rentebytteavtale med MNOK 2,3.. Utover dette er det endringer i urealiserte valutaterminkontrakter og agioeffekter av pengeposter som varierer fra periode til periode. Balansen Konsernet hadde ved utgangen av en totalkapital på MNOK 1 467,3, mot MNOK 1 497,0 ved utgangen av 3. kvartal, en reduksjon på MNOK 29,7. Endring i totalkapital skyldes flere forhold. Virkelig verdijusteringen i biomassen økte i kvartalet med MNOK 12,2 som følge av høyere markedspriser ved utgangen av kvartalet, samtidig har varelager og biomassen til kost sunket med totalt MNOK 34,5 i perioden. Netto reduksjon i varelager og biologiske eiendeler sammenlignet med forrige kvartal er dermed på MNOK 22,3. Konsernets fordringer har i perioden sunket med MNOK 10,4, noe som skyldes reduserte andre fordringer. Det er i kvartalet foretatt investeringer i varige driftsmidler på totalt MNOK 17,4. Konsernets netto rentebærende gjeld var på MNOK 531,7 ved utgangen av, mot MNOK 543,6 ved utgangen av forrige periode, en nedgang på MNOK 11,9. Reduksjonen skyldes i all hovedsak reduksjonen i varelager, biomasse og fordringer som beskrevet over og salget av Larssen Seafood AS. Redusert leverandørgjeld og investeringer i anleggsmidler i kvartalet har økt den rentebærende gjelden.

4 Egenkapitalen ved utgangen av 4. kvartal er på MNOK 532,7, en økning på MNOK 17,2 sammenlignet med utgangen av forrige kvartal. Økningen skyldes et positivt resultat i perioden. Egenkapitalandel ved utgangen av perioden er på 36,3%, en økning fra 34,4% ved utgangen av 3. kvartal Ved utgangen av 2011 har konsernet MNOK 287 i skattemessig fremførbart underskudd. Kontantstrømoppstilling Konsernet hadde i kvartalet en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på MNOK 13,1 som er en økning på MNOK 59,1 fra tilsvarende kvartal i fjor. Den positive kontantstrømmen i kvartalet skyldes i all hovedsak at varelager og biomasse til kost er redusert med 34,5 MNOK. Netto innbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter utgjorde i 4. kvartal MNOK 7,7 (Utbetalinger MNOK -14,6), noe som i all vesentlighet knytter seg til innbetalinger fra salget av Larssen Seafood AS på MNOK 24,1 og utbetalinger ved investering i driftsmidler på MNOK 17,4. Netto utbetalinger fra finansieringsaktiviteter utgjorde i 4. kvartal MNOK 17,2 (Innbetaling MNOK 63,4). Det er tatt opp ny leasinggjeld på MNOK 13,4 og kassekredittgjelden er redusert med MNOK 15,8 i perioden. SEGMENTINFORMASJON Konsernets virksomhet er organisert i to hovedforretningsområder, oppdrettsvirksomheten og salgsvirksomheten. Oppdrettsvirksomheten omfatter lakseoppdrett og slakterivirksomhet. Salgsvirksomheten omfatter kjøp og salg av laks og ørret. I tillegg inngår konsernets kjedeaktivitet i dette forretningsområdet. Konsernet eier 25 konsesjoner for lakseoppdrett fordelt på 19 konsesjoner i Region Nord og 6 konsesjoner i Region Sør. Konsernets tilknyttede selskap eier til sammen 8 konsesjoner. OPPDRETTSVIRKSOMHETEN Oppdrettsvirksomheten er delt inn i to regioner. Region Nord består av oppdrettsvirksomheten lokalisert på Senja og Vest-Finnmark. Region Sør består av oppdrettsvirksomheten lokalisert i området rundt Haugesund. NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før virkelig verdijustering* Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før virkelig verdijustering* -0,81 10,75 2,19 11,65 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Totalt slaktevolum i 2011 var tonn (2010: tonn). Estimert slaktevolum i 2012 er tonn og i 2013 er tonn. Totalt smoltutsett i 2011 var 7,7 millioner (2010: 5,7 millioner), og det planlegges et totalt smoltutsett i 2012 på 7,5 millioner. REGION NORD Region Nord hadde en omsetning på MNOK 116,9 (MNOK 27,5) i 4. kvartal, en økning på 325 % som i sin helhet skyldes økt volum. Driftsresultat før virkelig verdijustering var

5 MNOK -3,0 (MNOK 7,6*) i 4. kvartal, en reduksjon på MNOK 10,8. Det er oppnådd en EBIT pr. kg på NOK -0,57 (NOK 9,54*). Det ble slaktet tonn (794 tonn) i regionen i 4. kvartal, en økning på 571 % fra tilsvarende periode i fjor. Oppnådd gjennomsnittlig pris i perioden ble på NOK 21,96 pr. kg, en nedgang på NOK 12,68 pr. kg sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Fastpriskontrakter utgjør 9 % av solgt volum i kvartalet. Produksjonskostnaden for Region Nord har forbedret seg ytterligere fra tredje kvartal. Region Nord har hatt en meget god tilvekst i kvartalet, spesielt på 2010 generasjonen. Biologisk status er meget god. Det har vært lite lus i Region Nord, til tross for høye sjøtemperaturer. Vi har økt vår produksjon i regionen. Totalt slaktevolum i 2011 var tonn (2010:6.000 tonn). Estimert slaktevolum i 2012 er tonn og i 2013 er tonn. Totalt smoltutsett i 2011 ble 5,9 millioner (2010: 4,3 millioner), og det planlegges et totalt smoltutsett i 2012 på 5,8 millioner. NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før virkelig verdijustering* Driftsresultat (EBIT) Investering i driftsmidler og konsesjoner Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før virkelig verdijustering* -0,57 9,54 3,58 12,23 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) REGION SØR Region Sør oppnådde en omsetning på MNOK 66,2 (MNOK 49,7) i perioden, en økning på 33 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes høyere volum. Driftsresultat før virkelig verdijustering var MNOK -3,6 (MNOK 15,5) i 4. kvartal, en nedgang på MNOK 19,1. Det er oppnådd en EBIT pr. kg på NOK -1,29 (NOK 11,46). I Region Sør ble det i 4. kvartal slaktet tonn (1.352 tonn). En økning på 105 % fra tilsvarende periode i fjor. Oppnådd gjennomsnittlig pris i perioden ble NOK 23,92 pr. kg, en nedgang på NOK 12,82 pr. kg sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Fastpriskontrakter utgjør 6 % av solgt volum i kvartalet. Produksjonskostnaden i fjerde kvartal har forbedret seg betydelig siden tredje kvartal, men er negativt påvirket av kostnader knyttet til sonetilpasning for den slaktede fisken. Region Sør har hatt en meget god tilvekst i kvartalet. Dødeligheten på årets utsett har vært historisk lav. Det har vært satt ut smolt av meget god kvalitet. Biologisk status er meget god, det er ingen påviste sykdommer i kvartalet. Totalt slaktevolum i 2011 var tonn (2010: tonn). Estimert slaktevolum i 2012 er tonn og i 2013 er 5000 tonn. Totalt smoltutsett i 2011 var 1,8 millioner (2010: 1,4 millioner), og det planlegges et totalt smoltutsett i 2012 på 1,7 millioner.

6 NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Investering i driftsmidler og konsesjoner Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før virkelig verdijustering -1,29 11,46-0,84 10,91 SALGSVIRKSOMHETEN Salgsvirksomheten har i 4. kvartal hatt en omsetning på MNOK 421,3 (MNOK 543,8), en nedgang på 22,5% sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Nedgangen skyldes lavere priser sammenlignet med tilsvarende periode i Salgsvirksomheten har hatt en økning i solgt volum på 19,5%. Totalt er det omsatt tonn i 4. kvartal, mot tonn tilsvarende kvartal i fjor. Salgsvirksomheten har hatt en god utvikling med ytterligere økt EBIT-margin fra 3. kvartal i år. EBIT pr. kg i 4. kvartal ble på NOK 0,56, mot NOK 0,47 tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig NOS pris superior kvalitet pr. kg sløyd vekt var i kvartalet på NOK 22,7, noe som er en nedgang på 40% sammenlignet med 4. kvartal NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før virkelig verdijustering Investering i driftsmidler Solgt volum (tonn) EBIT pr. kg før virkelig verdijustering 0,56 0,47 0,47 0,52 EBIT margin (før virkelig verdijustering) 2,1 % 1,1 % 1,4 % 1,3 % AKSJONÆRFORHOLD Norway Royal Salmon ASA har aksjer fordelt på aksjonærer pr , dette er omtrent det samme som ved utgangen av forrige kvartal. Ved utgangen av 4. kvartal eier konsernet egne aksjer. Aksjekursen har falt fra NOK 11,00 ved inngangen til kvartalet til NOK 7,48 ved utgangen av kvartalet. Det er omsatt aksjer i kvartalet. HENDELSER I OG ETTER UTLØPET AV KVARTALET Salg av Larssen Seafood AS Konsernet solgte i fjerde kvartal alle sine aksjer, tilsvarende 48 % av aksjene i Larssen Seafood AS, til Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Salgssummen var 24,1 millioner kroner. Bokført verdi av Larssen Seafood AS ved utløpet av tredje kvartal var MNOK 6,3 som ga en gevinst på MNOK 17,7. Konsernet solgte sine aksjer i Larssen Seafood da NRS ønsker å fokusere på de tre områdene hvor konsernet har produksjon i dag, nemlig i Finnmark, på Senja og ved Haugesund. Larssen Seafood AS sin lokalisering faller utenfor i disse områdene.

7 Forbedrede lånebetingelser for 2012 For å øke konsernets handlefrihet har NRS med virkning fra fjerde kvartal 2011 fått endret sine lånevilkår ovenfor konsernets bankforbindelse. NRS er etter dette fritatt fra kravet om at netto rentebærende gjeld ikke skal overstige 6,5 ganger 4 kvartalers rullerende EBITDA. Fritaket gjelder hele Krav til konsernets egenkapitalandel er redusert fra minimum 35 % til 30 % for hele MARKEDSFORHOLD Eksporten av norsk laks i 2011 viste en volumøkning på vel 6 % i forhold til året før. Det meste av denne veksten kom på slutten av året, og til tross for kraftig reduksjon i lakseprisene i andre halvår var økningen i forbruket av laks på verdensmarkedet formidabelt. At markedet er i stand til å forbruke så stor vekst uten at prisen faller mer enn hva den gjorde, gir grunnlag for optimisme i tiden fremover. I begynnelsen av fjerde kvartal var det et overutbud av laks, noe som medførte kraftig fall i lakseprisen. Men etterspørselen styrket seg relativt raskt igjen, og vi har opplevet en positiv trend også prismessig i siste del av fjerde kvartal. Forbruket av laks i det europeiske markedet fortsatte med en positiv utvikling også i fjerde kvartal. Frankrike er fortsatt største enkeltland på norsk laks, både for Norge totalt og for NRS. Enkelte europeiske land som Spania, Sverige, Finland, Italia og Portugal har økt sin import av norsk laks med over 15 %. Derimot har det vært en generell nedgang i Storbritannia og Polen, noe som skyldes økt forbruk av laks som er produsert i Skottland. Det har vært en generell positiv utvikling av eksporten i hele Øst-Europa og Russland det siste halvåret. Spesielt bør Russland nevnes, som på allerede store volumer kan vise til en vekst på over 20 % i For at den positive utviklingen skal kunne fortsette er det viktig at det ikke introduseres endringer i dagens rammevilkår i form av handelshindringer som vi har opplevet tidligere. Russland kan i løpet av kort tid komme til å passere Frankrike som Norges største enkeltmarked på laks. Det er også en positiv volumutvikling på norsk lakseeksport til det asiatiske markedet, til tross for at eksportproblemene til Kina fortsetter. Ser man derimot på Kina, Vietnam og Hong Kong samlet, så har det også vært en vekst her. Det er fortsatt slik at det meste av eksporten til Vietnam blir solgt videre til Kina. Norsk laksenæring håper at den politiske situasjonen mellom Norge og Kina vil bedre seg slik at normal handel mellom landene kan gjenopptas, men dette vil kreve betydelig diplomatisk innsats slik det nå ser ut. Det er også en veldig positiv utvikling i det japanske markedet. Det amerikanske markedet kan igjen komme til å åpne seg for norsk fersk rund laks etter nesten 20 år med handelshindringer i form av 26 % straffetoll. Dette vil kunne åpne for muligheten til å selge laks til USA i konkurranse med Skottland og Færøyene. Markedssituasjonen videre fremover opplever vi som positiv, og prisene holder seg på et relativt godt nivå nå i begynnelsen av året i forhold til det som tidligere har vært vanlig. Den kraftige prisreduksjonen vi opplevet på oppdrettssiden siste halvår i fjor, har nå også nådd ut til forbrukere i de fleste markeder. Dette mener vi vil ytterligere styrke forbruket av laks i tiden fremover. En viktig forutsetning for dette er at eksporten mot det russiske markedet får utvikle seg normalt videre uten at noen nye og overraskende handelshindringer blir innført.

8 UTSIKTENE FREMOVER Resultatet i 4. kvartal er tilfredsstillende sett i forhold til det lave prisnivået i kvartalet. Oppdrettsvirksomheten er i sterk vekst og slaktet tonn i kvartalet, mens totalt volum for 2011 ble tonn. Til tross for sterk vekst i produksjonen det siste året, har konsernet fremdeles vesentlig ubenyttet produksjonskapasitet i Vest-Finnmark. Konsernet vil fortsatt ha sterk fokus på utnyttelse av denne gjennom kostnadseffektiv drift da dette vil danne grunnlag for konkurransedyktige produksjonskostnader. I andre halvår 2011 var det en kraftig forbruksvekst og tilbudsveksten forventes å avta etter første kvartal Dette gir forventninger om en positiv prisutvikling fremover. Med grunnlag i dette og forbedrede lånevilkår, gir dagens drift godt grunnlag for videre lønnsom vekst. Trondheim, 21. februar 2012 Helge Gåsø Styrets leder Endre Glastad Eva Von Hirsch Inge Kristoffersen Kristine Landmark Åse Valen Olsen John Binde Konsernsjef

9 DELÅRSRAPPORT RESULTATREGNSKAP 4.kv 4.kv Året Året (Tall i kr 1.000) Salgsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Annen driftskostnad Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Andel resultat tilknyttet selskap Annen netto finans Resultat før skattekostnad (EBT) Skatt Periodens resultat Resultat henført til: Eiere av morselskapet Minoritetsinteresser Periodens resultat pr. aksje (NOK) 0,46 1,09 0,06 3,32 Periodens resultat pr. aksje - utvannet 0,46 1,09 0,06 3,32 UTVIDET RESULTATREGNSKAP 4.kv 4.kv Året Året (Tall i kr 1.000) Periodens resultat Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (netto) Periodens totalresultat Totalresultat henført til: Eiere av morselskapet Minoritetsinteresser

10 BALANSE (Tall i kr 1.000) Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varelager og biologiske eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter Omløpsmidler SUM EIENDELER Aksjekapital Øvrig egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Pensjoner Utsatt skatt Avsetning forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

11 EGENKAPITALOPPSTILLING (Tall i NOK 1 000) Aksjekapital Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Overkursfond Opptjent egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Emisjon Netto emisjonsutgifter Opsjoner Utbytte Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital (Tall i NOK 1 000) Aksjekapital Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Overkursfond Opptjent egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Minoritetsinteresser ved konsernetablering Kjøp av minoritetsinteresser Emisjon Netto emisjonsutgifter Nedsettelse av overkursfond Utbytte Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital

12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4.kv 4.kv Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsresultat før virkelig verdijustering Justert for: Betalte skatter Ordinære avskrivninger Nedskrivninger anleggsmidler Gevinst (-)/ tap (+) ved avgang anleggsmidler Opsjoner Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i varer/ biologiske eiendeler Endring i debitorer og kreditorer Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og imaterielle eiendeler Utbetaling ved andre transaksjoner Innbetaling fra investering i finansielle anleggsmidler Utbetaling ved investering i finansielle anleggsmidler Utbetaling ved kjøp av datterselskap (fratrukket overtatte kontanter) Endring utlån tilknyttet selskap og andre Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling kortsiktig gjeld Netto endring kassekreditt Netto innbetaling ved emisjon Kjøp og salg av egne aksjer Utbetaling av netto renter Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto økning (+)/ reduksjon (-) i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter inngående balanse Kontanter og kontantekvivalenter utgående balanse NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1: Regnskapsprinsipper Dette sammendratte konsoliderte kvartalsregnskap er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger som er fastsatt av EU og publisert av International Accounting Standards Board, herunder standard for delårs rapportering (IAS 34). Kvartalsregnskapet inkluderer ikke all den informasjon som er påkrevd i et årsregnskap, og må leses i sammenheng med konsernregnskapet for regnskapsåret Konsernets regnskapsprinsipper for denne delårsrapporten er de samme som beskrevet i årsregnskapet for 2010, med unntak av standarder og fortolkninger omtalt i note 2 til årsregnskapet Ingen av disse standardene eller fortolkningene har hatt påvirkning på konsernregnskapet for 2011.

13 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 2: Segmentinformasjon Konsernets forretningsområder kan deles inn i salgsvirksomheten og oppdrettsvirksomheten. Salgsvirksomheten omfatter kjøp og salg av laks og ørret. I tillegg inngår konsernets kjedeaktivitet i dette forretningsområdet. Oppdrettsvirksomheten omfatter lakseoppdrett og slakterivirksomhet. Oppdrettsvirksomheten deles inn i to regioner - Region Nord og Region Sør. Salgsvirksomhet Oppdrettsvirksomhet Totalt Region Nord Region Sør (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv kv kv kv kv kv kv 2010 Total omsetning Intern omsetning Ekstern omsetning Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Segmentresultat før skatt (EBT) Solgt volum salgsvirksomheten EBIT pr. kg (før virkelig verdijustering) 0,56 0,47 0,56 0,47 Slaktet volum (HOG) oppdrettsvirksomheten EBIT pr. kg (før verdijustering biomasse)* -0,57 9,54-1,29 11,46-0,81 10,75 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Salgsvirksomhet Oppdrettsvirksomhet Totalt Region Nord Region Sør (Tall i NOK 1 000) Total omsetning Intern omsetning Ekstern omsetning Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Dritsresultat (EBIT) Segmentresultat før skatt (EBT) Solgt volum salgsvirksomheten EBIT pr. kg (før virkelig verdijustering) 0,47 0,52 0,47 0,52 Slaktet volum (HOG) oppdrettsvirksomheten EBIT pr. kg (før verdijustering biomasse)* 3,58 12,23-0,84 10,91 2,19 11,65 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Avstemming av rapportert segmentresultat før skatt mot konsernets resultat før skatt: (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv Segmentresultat før skatt for rapporteringspliktige segmenter: Ikke allokerte resultatposter: Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Resultatandel fra tilknyttet selskap Konserninterne tapskontrakter (virkelig verdijustering) Ikke allokerte kostnader (drift) Ikke allokerte renter (finans) Sum resultat før skatt (EBT)

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 3: Biomasse Biomassen vurderes i henhold til IAS 41 til virkelig verdi fratrukket estimerte slakte- og salgskostnader. Endring i verdijustering på biologiske eiendeler blir presentert på egen line i resultatet. Balanseført verdi av varelager: (Tall i NOK 1 000) Råvarer Biologiske eiendeler Ferdigvarer Sum varelager Spesifikasjon av biologiske eiendeler: (Tall i NOK 1 000) Biologiske eiendeler til kost Verdijustering biomasse Balanseført verdi biologiske eiendeler NOTE 4: Virkelig verdijustering Virkelig verdijustering er en del av konsernets EBIT, men presenteres på egen linje for å gi en bedre foreståelse av konsernets driftsresultat av solgte varer. Posten består av: (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv Året 2011 Året 2010 Endring virkelig verdijustering biomasse Endring tapsavsetning salgskontrakter Endring tapsavsetning innkjøpskontrakter Endring urealisert gevinst/ tap finansielle fish-pool kontrakter Sum virkelig verdijustering Endring urealisert tap på konserninterne kontrakter Sum virkelig verdijustering på segmentnivå I balansen har virkelig verdijusteringen følgende effekt: (Tall i NOK 1 000) Virkelig verdijustering biomasse (varelager og biologiske eiendeler) Tapsavsetning salgskontrakter (annen kortsiktig gjeld) Tapsavsetning innkjøpskontrakter (annen kortsiktig gjeld) Virkelig verdi på finansielle fish-poolkontrakter (andre fordringer/annen kortsiktig gjeld) Netto virkelig verdijustering i balansen NOTE 5: Nedskrivning og uvanlige poster Konsernet ble børsnotert på Oslo Børs i 1. kvartal 2011 og samtidig ble det gjennomført en emisjon hvor det ble hentet inn MNOK 46,1 i egenkapital. Av totale kostnader på MNOK 8,5 som har påløpt knyttet til denne prosessen, er det gjort en fordeling hvor MNOK 6,0 er ført mot egenkapital og resterende på MNOK 2,5 er kostnadsført i perioden. Nedskrivninger og uvanlige poster : (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv Året 2011 Året 2010 Nedskrivning driftsmidler Avviklingskostnader slakteri Oppryddingskostnader Kostnader knyttet til børsnotering Sum

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 6: Transaksjoner med nærstående Norway Royal Salmon konsern gjennomfører transaksjoner på ordinære vilkår med tilknyttede selskap og kjedemedlemmer som også er aksjonærer i NRS. Dette gjelder kjøp av fisk fra slike selskap som er oppdrettere, i tillegg til at det kjøpes slakteritjenester fra to av konsernets tilknyttede selskaper. Det kjøpes også smolt fra selskap eid av tilknyttet selskap. Det er kjøpt brønnbåttjenester for totalt TNOK 1.231,2 fra foretak kontrollert av styrets leder Helge Gåsø i Tjenestene er priset til markedsmessige vilkår. Det er kjøpt slike tjenester for TNOK 1.008,9 i. Aksjebaserte insentivordninger Et bonusprogram basert på såkalte "syntetiske opsjoner" er innført for konsernets ledelse i 1. kvartal Bonusprogrammet gir rett til en kontant bonus basert på prisutviklingen i forhold til noteringskurs på Oslo Børs den 29. mars Bonus beregnes 12, 24 og 36 måneder etter børsnoteringens dato, og bonusprogrammet innebærer en forpliktelse til å investere netto bonus etter skatt i Norway Royal Salmon ASA (NRS) aksjer til markedspris på hver dato. Aksjer kjøpt i henhold til bonusprogrammet vil være gjenstand for en 12 måneders bindingstid. All bonusutbetaling er betinget av fulltid ansettelse i selskapet. Bonusen beregnes ut i fra verdistigningen på aksjen i NRS fra børsnoteringstidspunktet og frem til de gitte frister og i forhold til prisøkning i perioden på det antall aksjer ordningen omfatter. Ordningen omfatter totalt aksjer fordelt på konsernets ledelse. Per er kostnaden knyttet til opsjonen innregnet i resultatet med TNOK 616. Isolert for 4. kvartal er kostnaden på TNOK 158. For nærmere omtale av transaksjoner med nærstående, se beskrivelse i årsrapporten. NOTE 7: Investering i tilknyttede selskap (Tall i NOK 1 000) Eierandel Balanseført verdi Andel av periodens resultat etter skatt Andre endringer Balanseført verdi Slaktet volum tonn sløyd vekt * Wilsgård Fiskeoppdrett AS 37,50 % Larssen Seafood AS** 48,00 % Måsøval Fishfarm AS 36,10 % Hellesund Fiskeoppdrett AS 33,50 % Hardanger Fiskeforedling AS 31,10 % Espevær Laks AS 37,50 % Ranfjord Fiskeprodukter AS 27,65 % Andre Sum tilknyttede selskap pr Sum tilknyttede selskap pr *Slaktet volum er NRS sin andel av slaktet volum hos tilknyttede selskap. ** Aksjene i Larssen Seafood AS er solgt i 4.kv NOTE 8: Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Konsernet inngikk i 1. kvartal 2011 en avtale med selskapet Rolv Haugarvoll AS og Lingalaks AS, og i henhold til denne avtalen solgte konsernet alle sine aksjer i Lingalaks AS. Konsernet eide 12,8% av aksjene i Lingalaks AS og aksjene hadde en kostpris på MNOK 7,0. Som vederlag for aksjene mottok konsernet aksjer i Norway Royal Salmon ASA til en kurs på NOK 20,00, samt ett kontantvederlag på MNOK 1,5. Totalt verdi på vederlaget er på MNOK 30,8. (Tall i NOK 1 000) Balanseført verdi Avgang ved realisasjon Endring i brutto urealisert gevinst/ (tap) Balanseført verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (anleggsmidler) Totalt

16 NOTER TIL REGNSKAPET Note 9 Rentebytteavtale NRS inngikk en rentebytteavtale i 2011 ved slutten av tredje kvartal. Rentebytteavtalen regnskapsføres ikke som sikringsbokføring etter IFRS. Endringer i virkelig verdi av rentebytteavtalen vil defor bli ført i resultaregnskapet som en del av annen netto finans. (Tall i NOK 1 000) Valuta Beløp NRS betaler NRS mottar Sluttdato Markedsverdi NOK Fastrente 3,37% 3 MND NIBOR NOTE 10: Lån til kredittinstitusjoner Konsernets hovedlånevilkår (covenants) er basert på standard forholdstall knyttet til soliditet (egenkapitalandel) og inntjening (netto rentebærende gjeld/ebitda). Konsernet har fått endret sine lånevilkår fra fjerde kvartal Konsernet er fritatt fra kravet om at netto rentebærende gjeld ikke skal overstige 6,5 ganger 12 måneders rullerende EBITDA i Vilkåret på 6,5 gjelder fra første kvartal 2013, nedtrappes til 5,5 i fjerde kvartal 2013 og videre til 5,0 i fjerde kvartal Konsernet skal videre ha en egenkapitalandel på minimum 30 % i 2012, fra første kvartal 2013 økes dette kravet til 35 %. Ved utløpet av 4. kvartal 2011 overholder konsernet lånevilkårene i henhold til låneavtalen. NOTE 11: Aksjonærstruktur Eierstruktur - de 20 største aksjonærer pr : Aksjeeier Antall Eierandel Gåsø Næringsutvikling AS ,38 % Glastad Invest AS ,85 % Egil Kristoffersen og Sønner AS ,24 % Havbruksinvest AS ,87 % Måsøval Eiendom AS ,77 % Nyhamn AS ,08 % Lovundlaks AS ,50 % Sparebanken Midt-Norge Invest AS ,87 % Norway Royal Salmon ASA ,70 % Hellesund Fiskeoppdrett AS ,88 % Six Sis AG 25PCT ,72 % Henden Fiskeindustri AS ,50 % Colebros LLC ,27 % Atoli AS ,26 % Wilsgård Fiskeoppdrett AS ,18 % Karl Olaf Jørgensen ,10 % Gry Marit Eikremsvik ,09 % Alf & Astri Pedersen ,93 % Sjøinvest AS ,72 % MP Pensjon PK ,67 % Sum 20 største aksjeeiere ,58 % Sum øvrige aksjeeiere ,42 % Totalt antall aksjer ,00 %

Q4-12. Operasjonell EBIT (MNOK) Slaktet volum (HOG) NOS-priser (NOK) 27,03 26,40 26,03 25,32 22,67 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12

Q4-12. Operasjonell EBIT (MNOK) Slaktet volum (HOG) NOS-priser (NOK) 27,03 26,40 26,03 25,32 22,67 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Kvartalsrapport Q4-12 NOS-priser (NOK) Operasjonell EBIT (MNOK) Slaktet volum (HOG) 22,67 26,03 27,03 25,32 26,40-4 10 9 2 8 8 091 4 543 5 039 4 243 7 337 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q4 11 Q1 12 Q2 12

Detaljer

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 Kvartalsrapport Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010 Rekordhøye nøkkeltall o Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 551,6, dette er en økning på 32,7% sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2010 Rekordhøyt resultat for 2010 o Konsernets omsetning ble i 4. kvartal MNOK 544,0 (MNOK 434,9), en økning på 25% sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. o o Oppdrettsvirksomheten

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Q3-12. NOS-priser (NOK) Slaktet volum (HOG) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) 27,03 26,03 25,84 25, ,67-4

Q3-12. NOS-priser (NOK) Slaktet volum (HOG) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) 27,03 26,03 25,84 25, ,67-4 Kvartalsrapport Q3-12 NOS-priser (NOK) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Slaktet volum (HOG) 25,84 26,03 27,03 25,32 9 10 9 6 304 8 091 4 543 5 039 4 243 22,67-4 2 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12

Detaljer

Q2-12. Driftsinntekter (MNOK) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Slaktet sløyd volum (tonn) -4 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12

Q2-12. Driftsinntekter (MNOK) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Slaktet sløyd volum (tonn) -4 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Kvartalsrapport Q2-12 453 Driftsinntekter (MNOK) 472 400 381 409 EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) 32 Slaktet sløyd volum (tonn) 8 091 6 304 9 10 9 3 351 4 543 5 039 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12-4

Detaljer

Kvartalsrapport Q4-14

Kvartalsrapport Q4-14 Kvartalsrapport Q4-14 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2014 Operasjonell EBIT ble MNOK 59 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 12,84 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 11,40 Vesentlig forbedring

Detaljer

Kvartalsrapport Q4-15

Kvartalsrapport Q4-15 Kvartalsrapport Q4-15 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2015 Operasjonell EBIT ble MNOK 91 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 14,54 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 3,63 Slaktet kvantum

Detaljer

Q1-14. Slaktet volum (HOG) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) Operasjonell EBIT (MNOK) 47,58 42,30 41,27 38,87 36,15 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14

Q1-14. Slaktet volum (HOG) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) Operasjonell EBIT (MNOK) 47,58 42,30 41,27 38,87 36,15 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Kvartalsrapport Q1-14 36,15 Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) 42,30 41,27 38,87 47,58 45 Operasjonell EBIT (MNOK) 91 71 48 87 5 405 Slaktet volum (HOG) 8 383 6 829 4 574 5 435 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14

Detaljer

Kvartalsrapport Q3-14

Kvartalsrapport Q3-14 Kvartalsrapport Q3-14 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2014 Operasjonell EBIT før engangskostnader ble MNOK 21,3 o Engangskostnader på MNOK 35,9 i kvartalet o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 5,91

Detaljer

Q1-13. Operasjonell EBIT (MNOK) Slaktet volum (HOG) Laksepris - NOS (NOK/kg) 35,40 27,03 25,32 26, ,03 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13

Q1-13. Operasjonell EBIT (MNOK) Slaktet volum (HOG) Laksepris - NOS (NOK/kg) 35,40 27,03 25,32 26, ,03 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Kvartalsrapport Q1-13 Laksepris - NOS (NOK/kg) 35,40 Operasjonell EBIT (MNOK) 45 Slaktet volum (HOG) 7 337 26,03 27,03 25,32 26,40 10 9 8 4 543 5 039 4 243 5 405 2 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 12 Q2

Detaljer

Kvartalsrapport Q1-15

Kvartalsrapport Q1-15 Kvartalsrapport Q1-15 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2015 Operasjonell EBIT ble MNOK 69,3 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 10,21 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 10,83 o God lønnsomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Q3-15

Kvartalsrapport Q3-15 Kvartalsrapport Q3-15 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2015 Operasjonell EBIT før engangskostnader ble MNOK 54 o Engangskostnad i forbindelse med ILA på MNOK 25,0 o Engangskostnad i forbindelse med dom mot Nord

Detaljer

Kvartalsrapport Q2-14

Kvartalsrapport Q2-14 Kvartalsrapport Q2-14 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2014 Operasjonell EBIT ble MNOK 26,5 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 8,85 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 4,35 o ROCE siste

Detaljer

Q2-13. Slaktet volum (HOG) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) Operasjonell EBIT (MNOK) 42,30 36,15 27,78 26,07 27,15 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13

Q2-13. Slaktet volum (HOG) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) Operasjonell EBIT (MNOK) 42,30 36,15 27,78 26,07 27,15 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Kvartalsrapport Q2-13 27,78 Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) 26,07 27,15 36,15 42,30 Operasjonell EBIT (MNOK) 45 71 5 039 Slaktet volum (HOG) 7 337 5 405 4 243 6 829 9 2 8 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q2

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Q4-13. Slaktet volum (HOG) Operasjonell EBIT (MNOK) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) 42,30 38,87 36,15 41,27 27,15 45 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13

Q4-13. Slaktet volum (HOG) Operasjonell EBIT (MNOK) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) 42,30 38,87 36,15 41,27 27,15 45 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Kvartalsrapport Q4-13 Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) 42,30 38,87 36,15 41,27 Operasjonell EBIT (MNOK) 71 91 7 337 Slaktet volum (HOG) 6 829 8 383 27,15 45 48 5 405 4 574 8 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor.

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. HOVEDPUNKTER - 3. KVARTAL: Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. Oppdrettsvirksomheten hadde god tilvekst

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport Q3-16

Kvartalsrapport Q3-16 Kvartalsrapport Q3-16 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2016 Høyeste operasjonell EBIT i NRS sin historie på MNOK 218 o Operasjonell EBIT pr. kg før kontrakter i Region Nord ble NOK 34,15 o Operasjonell EBIT pr.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport Q2-16

Kvartalsrapport Q2-16 Kvartalsrapport Q2-16 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2016 Høyeste operasjonell EBIT i NRS sin historie på MNOK 168 o Operasjonell EBIT pr. kg før kontrakter i Region Nord ble NOK 32,79 o Operasjonell EBIT pr.

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Q1-12. Driftsinntekter (MNOK) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Slaktet sløyd volum (Tonn) -4 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12

Q1-12. Driftsinntekter (MNOK) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Slaktet sløyd volum (Tonn) -4 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Kvartalsrapport Q1-12 Driftsinntekter (MNOK) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Slaktet sløyd volum (Tonn) 409 453 472 400 381 32 6 304 8 091 8 9 10 1 035 3 351 4 543 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12-4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Q1-17

Kvartalsrapport Q1-17 Kvartalsrapport Q1-17 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2017 Rekordhøy første kvartals operasjonell EBIT på MNOK 205 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 27,28 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør

Detaljer

SalMar ASA Tredje kvartal

SalMar ASA Tredje kvartal SalMar ASA Tredje kvartal 2009 1 REKORDRESULTAT FOR SALMAR I TREDJE KVARTAL 2009 SalMar-konsernet leverte et driftsresultat på NOK 225 millioner for tredje kvartal, noe som er konsernets høyeste driftresultat

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport Q2-15

Kvartalsrapport Q2-15 Kvartalsrapport Q2-15 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2015 Operasjonell EBIT ble MNOK 19,1 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 5,68 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 3,23 Slaktet kvantum

Detaljer

SalMar ASA Fjerde kvartal

SalMar ASA Fjerde kvartal SalMar ASA Fjerde kvartal 2008 1 SALMAR LEVERER ET STERKT RESULTAT I FJERDE KVARTAL SalMar leverer et sterkt resultat både i Midt- og Nord-Norge, og har samtidig etablert et bedre biologisk utgangspunkt

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2010

Kvartalsrapport januar mars 2010 Kvartalsrapport januar mars 2010 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2010 1.kv. 2009 Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Driftsresultat 1,6 (5,7) Netto finans (11,9) (4,2) Resultat før skatt (10,4) (9,9) Konsernet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer