Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)"

Transkript

1 Kvartalsrapport Q4-11 NRS-ambassadørene Ottar Haldorsen og Jacob Meland gjennomførte tidenes raskeste «unsupported» ekspedisjon til Sydpolen i desember 2011, 100 år etter Roald Amundsen! 544 Driftsinntekter (MNOK) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) 32 Slaktet sløyd volum (Tonn) Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11

2 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2011 Oppdrettsvirksomheten har ytterligere forbedret driften. o o o o God biologisk status. Tilfredsstillende og fortsatt reduksjon i produksjonskost i Region Nord. Vesentlig reduksjon i produksjonskost i Region Sør. Rekordhøyt slaktevolum på tonn i kvartalet. Salgsvirksomheten har økt volum og ytterligere forbedret marginer. o EBIT per kg på NOK 0,56 i kvartalet. o Solgt volum på tonn i kvartalet, en økning på 19 %. Globalt lakseforbruk var rekordhøyt med en vekst på over 20 %. o o Økt globalt tilbud har resultert i lav laksepris i 4. kvartal, men stigende i siste del. Forventet reduksjon i tilbudsveksten etter første kvartal 2012 kan bidra til økte priser. EBIT før virkelig verdijustering på MNOK -3,6 (Q4-10: MNOK 25,8). Egenkapitalandelen er økt til 36,3 %. Positiv kontantstrøm fra drift med MNOK 13,1. Forbedrede lånevilkår gir økt finansiell handlefrihet. o Fritak fra lånekravet om NIBD/EBITDA for hele o Krav til egenkapitalandel er redusert til 30 % for hele NORWAY ROYAL SALMON - HOVEDTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) EBIT før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser Driftsresultat (EBIT) Resultatandel fra tilknyttede selskap Resultat før skatt (EBT) Driftsresultatmargin før virkelig verdijustering -0,9 % 4,8 % 2,7 % 6,9 % Resultatmargin (EBT) 4,4 % 11,4 % -1,0 % 8,4 % Resultat pr. aksje (NOK) 0,46 1,09 0,06 3,32 Resultat pr. aksje (NOK) - før virkelig verdijustering 0,04 0,33 1,25 2,92 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i driftsmidler og imaterielle eiendeler Egenkapital Sysselsatt kapital før virkelig verdijustering Totalkapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 36,3 % 39,6 % Slaktet volum (HOG) - oppdrettsvirksomheten Solgt volum - salgsvirksomheten

3 FINANSIELLE RESULTATER I PERIODEN (Tall i parentes = 2010, med mindre noe annet er oppgitt) Inntekter og resultat Konsernets totale driftsinntekter var i 4. kvartal på MNOK 400,3 (MNOK 544,0) som er en nedgang på 26,4 % sammenlignet med 4. kvartal Konsernet oppnådde et negativt driftsresultat før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser i kvartalet på MNOK -3,6 (MNOK 25,8), en nedgang på MNOK 29,4 sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. Nedgangen i både driftsinntekter og driftsresultat skyldes 40 % lavere markedspriser sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Som følge av økte markedspriser siden utgangen av tredje kvartal resultatførte konsernet virkelig verdijusteringer i 4. kvartal på MNOK 16,6 (MNOK 47,1), noe som er en reduksjon på MNOK 30,5 sammenlignet med 4. kvartal i fjor. Oppdrettsvirksomheten har i 4. kvartal hatt et slaktevolum på tonn sløyd vekt (2.146 tonn), en betydelig økning sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrettsvirksomheten fikk i perioden en negativ EBIT pr. kg før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser på NOK -0,81 (NOK 10,75). Salgsvirksomheten omsatte tonn i perioden, mot tonn tilsvarende periode i fjor, dette ga en EBIT pr kg for salgsvirksomheten på NOK 0,56 (NOK 0,47). Finansposter og resultatandel fra tilknyttede selskap Resultatandel fra tilknyttet selskapet ble på MNOK -3,3 i (MNOK 8,3). NRS sin andel av virkelig verdijustering av biomassen etter skatt utgjorde MNOK 0,1 i kvartalet. Tilknyttede selskaper som er oppdrettsselskaper, slaktet til sammen tonn i 4. kvartal, dette er 303 tonn høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Av dette utgjorde NRS sin andel 617 tonn, en økning på 69 tonn fra 4. kvartal Andre netto finanskostnader er i 4. kvartal på MNOK 9,8 (MNOK 6,3) som er en økning på MNOK 3,5. Netto rentekostnad i perioden var på MNOK 8,9 (MNOK 5,9), en økning på MNOK 3,0, hovedsakelig som følge av høyere rentebærende gjeld og endring i markedsverdien på en rentebytteavtale med MNOK 2,3.. Utover dette er det endringer i urealiserte valutaterminkontrakter og agioeffekter av pengeposter som varierer fra periode til periode. Balansen Konsernet hadde ved utgangen av en totalkapital på MNOK 1 467,3, mot MNOK 1 497,0 ved utgangen av 3. kvartal, en reduksjon på MNOK 29,7. Endring i totalkapital skyldes flere forhold. Virkelig verdijusteringen i biomassen økte i kvartalet med MNOK 12,2 som følge av høyere markedspriser ved utgangen av kvartalet, samtidig har varelager og biomassen til kost sunket med totalt MNOK 34,5 i perioden. Netto reduksjon i varelager og biologiske eiendeler sammenlignet med forrige kvartal er dermed på MNOK 22,3. Konsernets fordringer har i perioden sunket med MNOK 10,4, noe som skyldes reduserte andre fordringer. Det er i kvartalet foretatt investeringer i varige driftsmidler på totalt MNOK 17,4. Konsernets netto rentebærende gjeld var på MNOK 531,7 ved utgangen av, mot MNOK 543,6 ved utgangen av forrige periode, en nedgang på MNOK 11,9. Reduksjonen skyldes i all hovedsak reduksjonen i varelager, biomasse og fordringer som beskrevet over og salget av Larssen Seafood AS. Redusert leverandørgjeld og investeringer i anleggsmidler i kvartalet har økt den rentebærende gjelden.

4 Egenkapitalen ved utgangen av 4. kvartal er på MNOK 532,7, en økning på MNOK 17,2 sammenlignet med utgangen av forrige kvartal. Økningen skyldes et positivt resultat i perioden. Egenkapitalandel ved utgangen av perioden er på 36,3%, en økning fra 34,4% ved utgangen av 3. kvartal Ved utgangen av 2011 har konsernet MNOK 287 i skattemessig fremførbart underskudd. Kontantstrømoppstilling Konsernet hadde i kvartalet en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på MNOK 13,1 som er en økning på MNOK 59,1 fra tilsvarende kvartal i fjor. Den positive kontantstrømmen i kvartalet skyldes i all hovedsak at varelager og biomasse til kost er redusert med 34,5 MNOK. Netto innbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter utgjorde i 4. kvartal MNOK 7,7 (Utbetalinger MNOK -14,6), noe som i all vesentlighet knytter seg til innbetalinger fra salget av Larssen Seafood AS på MNOK 24,1 og utbetalinger ved investering i driftsmidler på MNOK 17,4. Netto utbetalinger fra finansieringsaktiviteter utgjorde i 4. kvartal MNOK 17,2 (Innbetaling MNOK 63,4). Det er tatt opp ny leasinggjeld på MNOK 13,4 og kassekredittgjelden er redusert med MNOK 15,8 i perioden. SEGMENTINFORMASJON Konsernets virksomhet er organisert i to hovedforretningsområder, oppdrettsvirksomheten og salgsvirksomheten. Oppdrettsvirksomheten omfatter lakseoppdrett og slakterivirksomhet. Salgsvirksomheten omfatter kjøp og salg av laks og ørret. I tillegg inngår konsernets kjedeaktivitet i dette forretningsområdet. Konsernet eier 25 konsesjoner for lakseoppdrett fordelt på 19 konsesjoner i Region Nord og 6 konsesjoner i Region Sør. Konsernets tilknyttede selskap eier til sammen 8 konsesjoner. OPPDRETTSVIRKSOMHETEN Oppdrettsvirksomheten er delt inn i to regioner. Region Nord består av oppdrettsvirksomheten lokalisert på Senja og Vest-Finnmark. Region Sør består av oppdrettsvirksomheten lokalisert i området rundt Haugesund. NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før virkelig verdijustering* Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før virkelig verdijustering* -0,81 10,75 2,19 11,65 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Totalt slaktevolum i 2011 var tonn (2010: tonn). Estimert slaktevolum i 2012 er tonn og i 2013 er tonn. Totalt smoltutsett i 2011 var 7,7 millioner (2010: 5,7 millioner), og det planlegges et totalt smoltutsett i 2012 på 7,5 millioner. REGION NORD Region Nord hadde en omsetning på MNOK 116,9 (MNOK 27,5) i 4. kvartal, en økning på 325 % som i sin helhet skyldes økt volum. Driftsresultat før virkelig verdijustering var

5 MNOK -3,0 (MNOK 7,6*) i 4. kvartal, en reduksjon på MNOK 10,8. Det er oppnådd en EBIT pr. kg på NOK -0,57 (NOK 9,54*). Det ble slaktet tonn (794 tonn) i regionen i 4. kvartal, en økning på 571 % fra tilsvarende periode i fjor. Oppnådd gjennomsnittlig pris i perioden ble på NOK 21,96 pr. kg, en nedgang på NOK 12,68 pr. kg sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Fastpriskontrakter utgjør 9 % av solgt volum i kvartalet. Produksjonskostnaden for Region Nord har forbedret seg ytterligere fra tredje kvartal. Region Nord har hatt en meget god tilvekst i kvartalet, spesielt på 2010 generasjonen. Biologisk status er meget god. Det har vært lite lus i Region Nord, til tross for høye sjøtemperaturer. Vi har økt vår produksjon i regionen. Totalt slaktevolum i 2011 var tonn (2010:6.000 tonn). Estimert slaktevolum i 2012 er tonn og i 2013 er tonn. Totalt smoltutsett i 2011 ble 5,9 millioner (2010: 4,3 millioner), og det planlegges et totalt smoltutsett i 2012 på 5,8 millioner. NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før virkelig verdijustering* Driftsresultat (EBIT) Investering i driftsmidler og konsesjoner Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før virkelig verdijustering* -0,57 9,54 3,58 12,23 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) REGION SØR Region Sør oppnådde en omsetning på MNOK 66,2 (MNOK 49,7) i perioden, en økning på 33 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes høyere volum. Driftsresultat før virkelig verdijustering var MNOK -3,6 (MNOK 15,5) i 4. kvartal, en nedgang på MNOK 19,1. Det er oppnådd en EBIT pr. kg på NOK -1,29 (NOK 11,46). I Region Sør ble det i 4. kvartal slaktet tonn (1.352 tonn). En økning på 105 % fra tilsvarende periode i fjor. Oppnådd gjennomsnittlig pris i perioden ble NOK 23,92 pr. kg, en nedgang på NOK 12,82 pr. kg sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Fastpriskontrakter utgjør 6 % av solgt volum i kvartalet. Produksjonskostnaden i fjerde kvartal har forbedret seg betydelig siden tredje kvartal, men er negativt påvirket av kostnader knyttet til sonetilpasning for den slaktede fisken. Region Sør har hatt en meget god tilvekst i kvartalet. Dødeligheten på årets utsett har vært historisk lav. Det har vært satt ut smolt av meget god kvalitet. Biologisk status er meget god, det er ingen påviste sykdommer i kvartalet. Totalt slaktevolum i 2011 var tonn (2010: tonn). Estimert slaktevolum i 2012 er tonn og i 2013 er 5000 tonn. Totalt smoltutsett i 2011 var 1,8 millioner (2010: 1,4 millioner), og det planlegges et totalt smoltutsett i 2012 på 1,7 millioner.

6 NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Investering i driftsmidler og konsesjoner Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før virkelig verdijustering -1,29 11,46-0,84 10,91 SALGSVIRKSOMHETEN Salgsvirksomheten har i 4. kvartal hatt en omsetning på MNOK 421,3 (MNOK 543,8), en nedgang på 22,5% sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Nedgangen skyldes lavere priser sammenlignet med tilsvarende periode i Salgsvirksomheten har hatt en økning i solgt volum på 19,5%. Totalt er det omsatt tonn i 4. kvartal, mot tonn tilsvarende kvartal i fjor. Salgsvirksomheten har hatt en god utvikling med ytterligere økt EBIT-margin fra 3. kvartal i år. EBIT pr. kg i 4. kvartal ble på NOK 0,56, mot NOK 0,47 tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig NOS pris superior kvalitet pr. kg sløyd vekt var i kvartalet på NOK 22,7, noe som er en nedgang på 40% sammenlignet med 4. kvartal NØKKELTALL 4.kv. 4.kv. Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før virkelig verdijustering Investering i driftsmidler Solgt volum (tonn) EBIT pr. kg før virkelig verdijustering 0,56 0,47 0,47 0,52 EBIT margin (før virkelig verdijustering) 2,1 % 1,1 % 1,4 % 1,3 % AKSJONÆRFORHOLD Norway Royal Salmon ASA har aksjer fordelt på aksjonærer pr , dette er omtrent det samme som ved utgangen av forrige kvartal. Ved utgangen av 4. kvartal eier konsernet egne aksjer. Aksjekursen har falt fra NOK 11,00 ved inngangen til kvartalet til NOK 7,48 ved utgangen av kvartalet. Det er omsatt aksjer i kvartalet. HENDELSER I OG ETTER UTLØPET AV KVARTALET Salg av Larssen Seafood AS Konsernet solgte i fjerde kvartal alle sine aksjer, tilsvarende 48 % av aksjene i Larssen Seafood AS, til Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Salgssummen var 24,1 millioner kroner. Bokført verdi av Larssen Seafood AS ved utløpet av tredje kvartal var MNOK 6,3 som ga en gevinst på MNOK 17,7. Konsernet solgte sine aksjer i Larssen Seafood da NRS ønsker å fokusere på de tre områdene hvor konsernet har produksjon i dag, nemlig i Finnmark, på Senja og ved Haugesund. Larssen Seafood AS sin lokalisering faller utenfor i disse områdene.

7 Forbedrede lånebetingelser for 2012 For å øke konsernets handlefrihet har NRS med virkning fra fjerde kvartal 2011 fått endret sine lånevilkår ovenfor konsernets bankforbindelse. NRS er etter dette fritatt fra kravet om at netto rentebærende gjeld ikke skal overstige 6,5 ganger 4 kvartalers rullerende EBITDA. Fritaket gjelder hele Krav til konsernets egenkapitalandel er redusert fra minimum 35 % til 30 % for hele MARKEDSFORHOLD Eksporten av norsk laks i 2011 viste en volumøkning på vel 6 % i forhold til året før. Det meste av denne veksten kom på slutten av året, og til tross for kraftig reduksjon i lakseprisene i andre halvår var økningen i forbruket av laks på verdensmarkedet formidabelt. At markedet er i stand til å forbruke så stor vekst uten at prisen faller mer enn hva den gjorde, gir grunnlag for optimisme i tiden fremover. I begynnelsen av fjerde kvartal var det et overutbud av laks, noe som medførte kraftig fall i lakseprisen. Men etterspørselen styrket seg relativt raskt igjen, og vi har opplevet en positiv trend også prismessig i siste del av fjerde kvartal. Forbruket av laks i det europeiske markedet fortsatte med en positiv utvikling også i fjerde kvartal. Frankrike er fortsatt største enkeltland på norsk laks, både for Norge totalt og for NRS. Enkelte europeiske land som Spania, Sverige, Finland, Italia og Portugal har økt sin import av norsk laks med over 15 %. Derimot har det vært en generell nedgang i Storbritannia og Polen, noe som skyldes økt forbruk av laks som er produsert i Skottland. Det har vært en generell positiv utvikling av eksporten i hele Øst-Europa og Russland det siste halvåret. Spesielt bør Russland nevnes, som på allerede store volumer kan vise til en vekst på over 20 % i For at den positive utviklingen skal kunne fortsette er det viktig at det ikke introduseres endringer i dagens rammevilkår i form av handelshindringer som vi har opplevet tidligere. Russland kan i løpet av kort tid komme til å passere Frankrike som Norges største enkeltmarked på laks. Det er også en positiv volumutvikling på norsk lakseeksport til det asiatiske markedet, til tross for at eksportproblemene til Kina fortsetter. Ser man derimot på Kina, Vietnam og Hong Kong samlet, så har det også vært en vekst her. Det er fortsatt slik at det meste av eksporten til Vietnam blir solgt videre til Kina. Norsk laksenæring håper at den politiske situasjonen mellom Norge og Kina vil bedre seg slik at normal handel mellom landene kan gjenopptas, men dette vil kreve betydelig diplomatisk innsats slik det nå ser ut. Det er også en veldig positiv utvikling i det japanske markedet. Det amerikanske markedet kan igjen komme til å åpne seg for norsk fersk rund laks etter nesten 20 år med handelshindringer i form av 26 % straffetoll. Dette vil kunne åpne for muligheten til å selge laks til USA i konkurranse med Skottland og Færøyene. Markedssituasjonen videre fremover opplever vi som positiv, og prisene holder seg på et relativt godt nivå nå i begynnelsen av året i forhold til det som tidligere har vært vanlig. Den kraftige prisreduksjonen vi opplevet på oppdrettssiden siste halvår i fjor, har nå også nådd ut til forbrukere i de fleste markeder. Dette mener vi vil ytterligere styrke forbruket av laks i tiden fremover. En viktig forutsetning for dette er at eksporten mot det russiske markedet får utvikle seg normalt videre uten at noen nye og overraskende handelshindringer blir innført.

8 UTSIKTENE FREMOVER Resultatet i 4. kvartal er tilfredsstillende sett i forhold til det lave prisnivået i kvartalet. Oppdrettsvirksomheten er i sterk vekst og slaktet tonn i kvartalet, mens totalt volum for 2011 ble tonn. Til tross for sterk vekst i produksjonen det siste året, har konsernet fremdeles vesentlig ubenyttet produksjonskapasitet i Vest-Finnmark. Konsernet vil fortsatt ha sterk fokus på utnyttelse av denne gjennom kostnadseffektiv drift da dette vil danne grunnlag for konkurransedyktige produksjonskostnader. I andre halvår 2011 var det en kraftig forbruksvekst og tilbudsveksten forventes å avta etter første kvartal Dette gir forventninger om en positiv prisutvikling fremover. Med grunnlag i dette og forbedrede lånevilkår, gir dagens drift godt grunnlag for videre lønnsom vekst. Trondheim, 21. februar 2012 Helge Gåsø Styrets leder Endre Glastad Eva Von Hirsch Inge Kristoffersen Kristine Landmark Åse Valen Olsen John Binde Konsernsjef

9 DELÅRSRAPPORT RESULTATREGNSKAP 4.kv 4.kv Året Året (Tall i kr 1.000) Salgsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Annen driftskostnad Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Andel resultat tilknyttet selskap Annen netto finans Resultat før skattekostnad (EBT) Skatt Periodens resultat Resultat henført til: Eiere av morselskapet Minoritetsinteresser Periodens resultat pr. aksje (NOK) 0,46 1,09 0,06 3,32 Periodens resultat pr. aksje - utvannet 0,46 1,09 0,06 3,32 UTVIDET RESULTATREGNSKAP 4.kv 4.kv Året Året (Tall i kr 1.000) Periodens resultat Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (netto) Periodens totalresultat Totalresultat henført til: Eiere av morselskapet Minoritetsinteresser

10 BALANSE (Tall i kr 1.000) Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varelager og biologiske eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter Omløpsmidler SUM EIENDELER Aksjekapital Øvrig egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Pensjoner Utsatt skatt Avsetning forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

11 EGENKAPITALOPPSTILLING (Tall i NOK 1 000) Aksjekapital Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Overkursfond Opptjent egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Emisjon Netto emisjonsutgifter Opsjoner Utbytte Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital (Tall i NOK 1 000) Aksjekapital Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Overkursfond Opptjent egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Minoritetsinteresser ved konsernetablering Kjøp av minoritetsinteresser Emisjon Netto emisjonsutgifter Nedsettelse av overkursfond Utbytte Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital

12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4.kv 4.kv Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsresultat før virkelig verdijustering Justert for: Betalte skatter Ordinære avskrivninger Nedskrivninger anleggsmidler Gevinst (-)/ tap (+) ved avgang anleggsmidler Opsjoner Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i varer/ biologiske eiendeler Endring i debitorer og kreditorer Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og imaterielle eiendeler Utbetaling ved andre transaksjoner Innbetaling fra investering i finansielle anleggsmidler Utbetaling ved investering i finansielle anleggsmidler Utbetaling ved kjøp av datterselskap (fratrukket overtatte kontanter) Endring utlån tilknyttet selskap og andre Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling kortsiktig gjeld Netto endring kassekreditt Netto innbetaling ved emisjon Kjøp og salg av egne aksjer Utbetaling av netto renter Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto økning (+)/ reduksjon (-) i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter inngående balanse Kontanter og kontantekvivalenter utgående balanse NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1: Regnskapsprinsipper Dette sammendratte konsoliderte kvartalsregnskap er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger som er fastsatt av EU og publisert av International Accounting Standards Board, herunder standard for delårs rapportering (IAS 34). Kvartalsregnskapet inkluderer ikke all den informasjon som er påkrevd i et årsregnskap, og må leses i sammenheng med konsernregnskapet for regnskapsåret Konsernets regnskapsprinsipper for denne delårsrapporten er de samme som beskrevet i årsregnskapet for 2010, med unntak av standarder og fortolkninger omtalt i note 2 til årsregnskapet Ingen av disse standardene eller fortolkningene har hatt påvirkning på konsernregnskapet for 2011.

13 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 2: Segmentinformasjon Konsernets forretningsområder kan deles inn i salgsvirksomheten og oppdrettsvirksomheten. Salgsvirksomheten omfatter kjøp og salg av laks og ørret. I tillegg inngår konsernets kjedeaktivitet i dette forretningsområdet. Oppdrettsvirksomheten omfatter lakseoppdrett og slakterivirksomhet. Oppdrettsvirksomheten deles inn i to regioner - Region Nord og Region Sør. Salgsvirksomhet Oppdrettsvirksomhet Totalt Region Nord Region Sør (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv kv kv kv kv kv kv 2010 Total omsetning Intern omsetning Ekstern omsetning Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Segmentresultat før skatt (EBT) Solgt volum salgsvirksomheten EBIT pr. kg (før virkelig verdijustering) 0,56 0,47 0,56 0,47 Slaktet volum (HOG) oppdrettsvirksomheten EBIT pr. kg (før verdijustering biomasse)* -0,57 9,54-1,29 11,46-0,81 10,75 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Salgsvirksomhet Oppdrettsvirksomhet Totalt Region Nord Region Sør (Tall i NOK 1 000) Total omsetning Intern omsetning Ekstern omsetning Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Dritsresultat (EBIT) Segmentresultat før skatt (EBT) Solgt volum salgsvirksomheten EBIT pr. kg (før virkelig verdijustering) 0,47 0,52 0,47 0,52 Slaktet volum (HOG) oppdrettsvirksomheten EBIT pr. kg (før verdijustering biomasse)* 3,58 12,23-0,84 10,91 2,19 11,65 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Avstemming av rapportert segmentresultat før skatt mot konsernets resultat før skatt: (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv Segmentresultat før skatt for rapporteringspliktige segmenter: Ikke allokerte resultatposter: Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Resultatandel fra tilknyttet selskap Konserninterne tapskontrakter (virkelig verdijustering) Ikke allokerte kostnader (drift) Ikke allokerte renter (finans) Sum resultat før skatt (EBT)

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 3: Biomasse Biomassen vurderes i henhold til IAS 41 til virkelig verdi fratrukket estimerte slakte- og salgskostnader. Endring i verdijustering på biologiske eiendeler blir presentert på egen line i resultatet. Balanseført verdi av varelager: (Tall i NOK 1 000) Råvarer Biologiske eiendeler Ferdigvarer Sum varelager Spesifikasjon av biologiske eiendeler: (Tall i NOK 1 000) Biologiske eiendeler til kost Verdijustering biomasse Balanseført verdi biologiske eiendeler NOTE 4: Virkelig verdijustering Virkelig verdijustering er en del av konsernets EBIT, men presenteres på egen linje for å gi en bedre foreståelse av konsernets driftsresultat av solgte varer. Posten består av: (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv Året 2011 Året 2010 Endring virkelig verdijustering biomasse Endring tapsavsetning salgskontrakter Endring tapsavsetning innkjøpskontrakter Endring urealisert gevinst/ tap finansielle fish-pool kontrakter Sum virkelig verdijustering Endring urealisert tap på konserninterne kontrakter Sum virkelig verdijustering på segmentnivå I balansen har virkelig verdijusteringen følgende effekt: (Tall i NOK 1 000) Virkelig verdijustering biomasse (varelager og biologiske eiendeler) Tapsavsetning salgskontrakter (annen kortsiktig gjeld) Tapsavsetning innkjøpskontrakter (annen kortsiktig gjeld) Virkelig verdi på finansielle fish-poolkontrakter (andre fordringer/annen kortsiktig gjeld) Netto virkelig verdijustering i balansen NOTE 5: Nedskrivning og uvanlige poster Konsernet ble børsnotert på Oslo Børs i 1. kvartal 2011 og samtidig ble det gjennomført en emisjon hvor det ble hentet inn MNOK 46,1 i egenkapital. Av totale kostnader på MNOK 8,5 som har påløpt knyttet til denne prosessen, er det gjort en fordeling hvor MNOK 6,0 er ført mot egenkapital og resterende på MNOK 2,5 er kostnadsført i perioden. Nedskrivninger og uvanlige poster : (Tall i NOK 1 000) 4.kv kv Året 2011 Året 2010 Nedskrivning driftsmidler Avviklingskostnader slakteri Oppryddingskostnader Kostnader knyttet til børsnotering Sum

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 6: Transaksjoner med nærstående Norway Royal Salmon konsern gjennomfører transaksjoner på ordinære vilkår med tilknyttede selskap og kjedemedlemmer som også er aksjonærer i NRS. Dette gjelder kjøp av fisk fra slike selskap som er oppdrettere, i tillegg til at det kjøpes slakteritjenester fra to av konsernets tilknyttede selskaper. Det kjøpes også smolt fra selskap eid av tilknyttet selskap. Det er kjøpt brønnbåttjenester for totalt TNOK 1.231,2 fra foretak kontrollert av styrets leder Helge Gåsø i Tjenestene er priset til markedsmessige vilkår. Det er kjøpt slike tjenester for TNOK 1.008,9 i. Aksjebaserte insentivordninger Et bonusprogram basert på såkalte "syntetiske opsjoner" er innført for konsernets ledelse i 1. kvartal Bonusprogrammet gir rett til en kontant bonus basert på prisutviklingen i forhold til noteringskurs på Oslo Børs den 29. mars Bonus beregnes 12, 24 og 36 måneder etter børsnoteringens dato, og bonusprogrammet innebærer en forpliktelse til å investere netto bonus etter skatt i Norway Royal Salmon ASA (NRS) aksjer til markedspris på hver dato. Aksjer kjøpt i henhold til bonusprogrammet vil være gjenstand for en 12 måneders bindingstid. All bonusutbetaling er betinget av fulltid ansettelse i selskapet. Bonusen beregnes ut i fra verdistigningen på aksjen i NRS fra børsnoteringstidspunktet og frem til de gitte frister og i forhold til prisøkning i perioden på det antall aksjer ordningen omfatter. Ordningen omfatter totalt aksjer fordelt på konsernets ledelse. Per er kostnaden knyttet til opsjonen innregnet i resultatet med TNOK 616. Isolert for 4. kvartal er kostnaden på TNOK 158. For nærmere omtale av transaksjoner med nærstående, se beskrivelse i årsrapporten. NOTE 7: Investering i tilknyttede selskap (Tall i NOK 1 000) Eierandel Balanseført verdi Andel av periodens resultat etter skatt Andre endringer Balanseført verdi Slaktet volum tonn sløyd vekt * Wilsgård Fiskeoppdrett AS 37,50 % Larssen Seafood AS** 48,00 % Måsøval Fishfarm AS 36,10 % Hellesund Fiskeoppdrett AS 33,50 % Hardanger Fiskeforedling AS 31,10 % Espevær Laks AS 37,50 % Ranfjord Fiskeprodukter AS 27,65 % Andre Sum tilknyttede selskap pr Sum tilknyttede selskap pr *Slaktet volum er NRS sin andel av slaktet volum hos tilknyttede selskap. ** Aksjene i Larssen Seafood AS er solgt i 4.kv NOTE 8: Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Konsernet inngikk i 1. kvartal 2011 en avtale med selskapet Rolv Haugarvoll AS og Lingalaks AS, og i henhold til denne avtalen solgte konsernet alle sine aksjer i Lingalaks AS. Konsernet eide 12,8% av aksjene i Lingalaks AS og aksjene hadde en kostpris på MNOK 7,0. Som vederlag for aksjene mottok konsernet aksjer i Norway Royal Salmon ASA til en kurs på NOK 20,00, samt ett kontantvederlag på MNOK 1,5. Totalt verdi på vederlaget er på MNOK 30,8. (Tall i NOK 1 000) Balanseført verdi Avgang ved realisasjon Endring i brutto urealisert gevinst/ (tap) Balanseført verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (anleggsmidler) Totalt

16 NOTER TIL REGNSKAPET Note 9 Rentebytteavtale NRS inngikk en rentebytteavtale i 2011 ved slutten av tredje kvartal. Rentebytteavtalen regnskapsføres ikke som sikringsbokføring etter IFRS. Endringer i virkelig verdi av rentebytteavtalen vil defor bli ført i resultaregnskapet som en del av annen netto finans. (Tall i NOK 1 000) Valuta Beløp NRS betaler NRS mottar Sluttdato Markedsverdi NOK Fastrente 3,37% 3 MND NIBOR NOTE 10: Lån til kredittinstitusjoner Konsernets hovedlånevilkår (covenants) er basert på standard forholdstall knyttet til soliditet (egenkapitalandel) og inntjening (netto rentebærende gjeld/ebitda). Konsernet har fått endret sine lånevilkår fra fjerde kvartal Konsernet er fritatt fra kravet om at netto rentebærende gjeld ikke skal overstige 6,5 ganger 12 måneders rullerende EBITDA i Vilkåret på 6,5 gjelder fra første kvartal 2013, nedtrappes til 5,5 i fjerde kvartal 2013 og videre til 5,0 i fjerde kvartal Konsernet skal videre ha en egenkapitalandel på minimum 30 % i 2012, fra første kvartal 2013 økes dette kravet til 35 %. Ved utløpet av 4. kvartal 2011 overholder konsernet lånevilkårene i henhold til låneavtalen. NOTE 11: Aksjonærstruktur Eierstruktur - de 20 største aksjonærer pr : Aksjeeier Antall Eierandel Gåsø Næringsutvikling AS ,38 % Glastad Invest AS ,85 % Egil Kristoffersen og Sønner AS ,24 % Havbruksinvest AS ,87 % Måsøval Eiendom AS ,77 % Nyhamn AS ,08 % Lovundlaks AS ,50 % Sparebanken Midt-Norge Invest AS ,87 % Norway Royal Salmon ASA ,70 % Hellesund Fiskeoppdrett AS ,88 % Six Sis AG 25PCT ,72 % Henden Fiskeindustri AS ,50 % Colebros LLC ,27 % Atoli AS ,26 % Wilsgård Fiskeoppdrett AS ,18 % Karl Olaf Jørgensen ,10 % Gry Marit Eikremsvik ,09 % Alf & Astri Pedersen ,93 % Sjøinvest AS ,72 % MP Pensjon PK ,67 % Sum 20 største aksjeeiere ,58 % Sum øvrige aksjeeiere ,42 % Totalt antall aksjer ,00 %

Q4-12. Operasjonell EBIT (MNOK) Slaktet volum (HOG) NOS-priser (NOK) 27,03 26,40 26,03 25,32 22,67 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12

Q4-12. Operasjonell EBIT (MNOK) Slaktet volum (HOG) NOS-priser (NOK) 27,03 26,40 26,03 25,32 22,67 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Kvartalsrapport Q4-12 NOS-priser (NOK) Operasjonell EBIT (MNOK) Slaktet volum (HOG) 22,67 26,03 27,03 25,32 26,40-4 10 9 2 8 8 091 4 543 5 039 4 243 7 337 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q4 11 Q1 12 Q2 12

Detaljer

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 Kvartalsrapport Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010 Rekordhøye nøkkeltall o Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 551,6, dette er en økning på 32,7% sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2010 Rekordhøyt resultat for 2010 o Konsernets omsetning ble i 4. kvartal MNOK 544,0 (MNOK 434,9), en økning på 25% sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. o o Oppdrettsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport Q4-15

Kvartalsrapport Q4-15 Kvartalsrapport Q4-15 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2015 Operasjonell EBIT ble MNOK 91 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 14,54 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 3,63 Slaktet kvantum

Detaljer

Kvartalsrapport Q4-14

Kvartalsrapport Q4-14 Kvartalsrapport Q4-14 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2014 Operasjonell EBIT ble MNOK 59 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 12,84 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 11,40 Vesentlig forbedring

Detaljer

Q1-14. Slaktet volum (HOG) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) Operasjonell EBIT (MNOK) 47,58 42,30 41,27 38,87 36,15 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14

Q1-14. Slaktet volum (HOG) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) Operasjonell EBIT (MNOK) 47,58 42,30 41,27 38,87 36,15 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Kvartalsrapport Q1-14 36,15 Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) 42,30 41,27 38,87 47,58 45 Operasjonell EBIT (MNOK) 91 71 48 87 5 405 Slaktet volum (HOG) 8 383 6 829 4 574 5 435 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14

Detaljer

Kvartalsrapport Q3-15

Kvartalsrapport Q3-15 Kvartalsrapport Q3-15 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2015 Operasjonell EBIT før engangskostnader ble MNOK 54 o Engangskostnad i forbindelse med ILA på MNOK 25,0 o Engangskostnad i forbindelse med dom mot Nord

Detaljer

Kvartalsrapport Q1-15

Kvartalsrapport Q1-15 Kvartalsrapport Q1-15 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2015 Operasjonell EBIT ble MNOK 69,3 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 10,21 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 10,83 o God lønnsomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Q3-14

Kvartalsrapport Q3-14 Kvartalsrapport Q3-14 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2014 Operasjonell EBIT før engangskostnader ble MNOK 21,3 o Engangskostnader på MNOK 35,9 i kvartalet o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 5,91

Detaljer

Kvartalsrapport Q2-14

Kvartalsrapport Q2-14 Kvartalsrapport Q2-14 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2014 Operasjonell EBIT ble MNOK 26,5 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Nord ble NOK 8,85 o Operasjonell EBIT pr. kg i Region Sør ble NOK 4,35 o ROCE siste

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 2. Kvartal Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 2dre kvartal 2007 Hovedpunkter Søknad for notering

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer