Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010"

Transkript

1 Kvartalsrapport Andre kvartal 2010 Første halvår 2010

2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010 Rekordhøye nøkkeltall o Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 551,6, dette er en økning på 32,7% sammenlignet med tilsvarende periode i o o Driftsresultat før verdijustering av biomassen ble MNOK 50,4 (MNOK 10,4), en økning på MNOK 40,0 fra 2. kvartal i Oppdrettsvirksomheten oppnådde en EBIT pr. kg sløyd vekt før verdijustering på NOK 13,91 i mot NOK 5,38 i tilsvarende kvartal i fjor. Dette er rekordhøy margin for konsernet. o Oppdrettsvirksomheten slaktet tonn sløyd vekt i mot tonn sløyd vekt i samme kvartal i fjor. o Salgsvirksomheten oppnådde en EBIT på MNOK 10,1 (MNOK 4,3) og omsatte tonn oppdrettsfisk i perioden mot tonn i 2. kvartal Positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter med MNOK 68,2 i kvartalet, dette er en økning på MNOK 41,7 sammenlignet med samme periode i fjor. Refinansiering av konsernet ble fullført i juni Konsernet ervervet etter kvartalets slutt aksjemajoriteten i Nord-Senja Fiskeindustri AS. Selskapet eier 3 oppdrettskonsesjoner for laks. NORWAY ROYAL SALMON - HOVEDTALL Q2 Q2 YTD YTD Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før verdijustering Driftsresultat (EBIT) Resultatandel fra tilknyttede selskap Resultat før skatt (EBT) Driftsresultatmargin før verdijustering 9,1 % 2,5 % 9,0 % 3,2 % 2,5 % Resultatmargin (EBT) 1,1 % 6,4 % 5,6 % 5,5 % 4,8 % Resultat pr. aksje (NOK) 0,20 0,73 1,45 1,15 1,97 Resultat pr. aksje (NOK) - før verdijsutering biomasse 0,90 0,23 1,67 0,55 1,17 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i driftsutstyr Egenkapital Totalkapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 39,9 % 36,6 % 37,0 % Slaktet volum (HOG) - oppdrettsvirksomheten Omsatt volum - salgsvirksomheten

3 FINANSIELLE RESULTATER I PERIODEN Inntekter og resultat Konsernets totale driftsinntekter var i 2. kvartal på MNOK 551,6 (MNOK 415,9) som er en økning på MNOK 135,6 sammenlignet med 2. kvartal Konsernet oppnådde videre et driftsresultat før verdijustering av biomassen i 2. kvartal på MNOK 50,4 (MNOK 10,4) som er en økning på MNOK 40,0 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Konsernets sterke driftsresultat i 2. kvartal er en kombinasjon av rekordhøye priser gjennom hele kvartalet, økt slaktevolum og driftsmessige forbedringer i oppdrettsvirksomheten. Konsernet slaktet tonn sløyd vekt i 2. kvartal, sammenlignet med tonn sløyd vekt i tilsvarende kvartal i fjor. Både oppdrettsvirksomheten og salgsvirksomheten har hatt vesentlige resultatforbedringer i sammenlignet med samme periode i fjor. Finansposter og resultatandel fra tilknyttede selskap Resultatandel fra tilknyttet selskapet ble på MNOK 0,2 i (MNOK 1,9). Nedgangen skyldes i sin helhet negativ effekt av virkelig verdijustering av biomassen. Resultatandel fra tilknyttede selskap før biomassejustering ble på MNOK 5,4 i 2. kvartal (MNOK 1,4). Tilknyttede selskaper som er oppdrettsselskaper slaktet til sammen tonn i 2. kvartal, dette er 244 tonn mer enn planlagt og 98 tonn mer enn tilsvarende kvartal forrige år. Netto finanskostnader er i 2. kvartal på MNOK 3,7 (MNOK 2,1) som er en økning på MNOK 1,6. Netto rentekostnad i perioden var på MNOK 3,6 (MNOK 3,7) en nedgang på MNOK 0,1. I tillegg hadde konsernet en inntekt på MNOK 2,2 knyttet til gjeldsettergivelse i 2. kvartal Utover dette er det endringer i urealiserte terminkontrakter og agioeffekter av pengeposter som varierer fra periode til periode. Balansen Konsernet hadde ved utgangen av en totalkapital på MNOK 1 130,0, mot MNOK 1 060,3 ved utangen av 1. kvartal, en økning på MNOK 69,7. Konsernet har i 2. kvartal foretatt investeringer i varige driftsmidler på totalt MNOK 30,8. Konsernet har hatt en nedgang i balanseført verdi i biomassen på MNOK 23,0 som følge av høyere slaktevolum enn tilvekst og snittvekt på biomassen er redusert i perioden. Konsernets kundefordringer har økt med MNOK 62,3 som følge av økning i realisert volum og høyere salgspriser i salgsvirksomheten. Konsernets netto rentebærende gjeld var på MNOK 304,5 ved utgangen av, mot MNOK 340,0 ved utgangen av 1. kvartal, en reduksjon på MNOK 35,6. Reduksjonen skyldes i all hovedsak positive kontantstrømmer fra drift som følge av høy slakteaktivitet i perioden. Egenkapitalen ved utgangen av 2. kvartal er på MNOK 451,1, en økning på MNOK 3,4 sammenlignet med utgangen av forrige kvartal. Den lave økningen skyldes lavt resultat etter skatt som følge av negativ verdijustering av biomassen i perioden. Det er utbetalt utbytte i 2. kvartal på MNOK 5,4 med negativ effekt på egenkapitalen, samtidig har konsernet solgt egne aksjer for totalt MNOK 2,8 som gir tilsvarende positiv effekt. Konsernets egenkapitalandel ved utgangen av 2. kvartal er på 39,9%.

4 Kontantstrømoppstilling Konsernet hadde i kvartalet en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på MNOK 68,2 som er en økning på MNOK 41,7 fra tilsvarende kvartal i fjor. Netto utbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter utgjorde i 2. kvartal MNOK -30,0 (MNOK 3,9). Det er gjort betydelige investeringer i nytt driftsutstyr i region Nord i perioden og det er for hele konsernet investert totalt for MNOK 30,8 i varige driftsmidler. Netto utbetalinger fra finansaktiviteter utgjorde i 2. kvartal MNOK -33,6 (MNOK -21,9). Konsernet har i perioden tatt opp ny rentebærende gjeld med MNOK 36,7. Samtidig er det innbetalt MNOK 96,4 i avdrag og innfrielse av lån i forbindelse med refinansiering av konsernets gjeld. I tillegg er det utbetalt utbytte i perioden med MNOK 5,4, samt solgt egne aksjer for totalt MNOK 2,8. Aksjonærforhold Norway Royal Salmon AS har aksjer fordelt på 92 aksjonærer. NRS sammen med datterselskapene har i 2. kvartal solgt til sammen egne aksjer. Ved utgangen av 2. kvartal eier konsernet egne aksjer. I 2. kvartal er det omsatt aksjer til kurser mellom NOK 11,65 og NOK 16,25. SEGMENTINFORMASJON Konsernets virksomhet er organisert i to hovedforretningsområder, oppdrettsvirksomheten og salgsvirksomheten. Oppdrettsvirksomheten omfatter lakseoppdrett og slakterivirksomhet. Salgsvirksomheten omfatter kjøp og salg av laks og ørret. I tillegg inngår konsernets kjedeaktivitet i dette forretningsområdet. Konsernet eier 22 konsesjoner for lakseoppdrett fordelt på 16 konsesjoner i region Nord og 6 konsesjoner i region Sør. Det er etter kvartalets slutt ervervet ytterligere 3 konsesjoner tilhørende region Nord gjennom oppkjøp av Nord-Senja Fiskeindustrier AS. Etter oppkjøpet eier konsernets tilknyttede selskap til sammen 9 konsesjoner. OPPDRETTSVIRKSOMHETEN NØKKELTALL Q2 Q2 YTD YTD Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før verdijustering biomasse Driftsresultat (EBIT) Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før verdijustering biomasse* 13,91 5,38 12,19 5,60 3,39 EBIT margin 36,3 % 17,4 % 34,6 % 19,9 % 11,9 % * Justert for spesielle poster i perioden Region Nord består av oppdrettsvirksomheten lokalisert på Senja og Vest-Finnmark. Region Sør består av oppdrettsvirksomheten lokalisert i området rundt Haugesund. Oppdrettsvirksomheten oppnådde i kvartalet en samlet omsetning på MNOK 120,9 (MNOK 40,9), som er en økning på MNOK 80,0 sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2009.

5 Driftsresultat før verdijustering av biomassen for oppdrettsvirksomheten i 2. kvartal ble MNOK 43,8 (MNOK 7,1). Økningen skyldes både økte priser og økt slaktevolum. Slaktet kvantum i 2. kvartal ble tonn som er en økning på tonn i forhold til 2. kvartal I tillegg til økt slaktevolum har gjennomsnittsprisen i kvartalet vært betydelig høyere enn tilsvarende kvartal i fjor. En andel av solgt kvantum i oppdrettsvirksomheten har i 2. kvartal vært på kontrakt eller prissikret til lavere priser enn spottpris. For det slaktede volumet er det i oppnådd en EBIT pr. kg på NOK 13,91 mot NOK 5,38 i tilsvarende kvartal i Estimert totalt slaktet kvantum for hele 2010 er tonn sløyd vekt. Konsernets datterselskaper slaktet i tonn sløyd vekt. Resultatforbedringene knyttet til oppdrettsvirksomheten kommer både fra region Nord og region Sør. Region Nord oppnådde i kvartalet en omsetning på MNOK 66,0 (MNOK 19,9). Det ble slaktet tonn (681 tonn) og det ble for det slaktede kvantumet oppnådd en EBIT pr. kg før verdijustering på kr. 13,55 (2,27). Region Sør hadde tilsvarende en omsetning i kvartalet på MNOK 54,8 (MNOK 21,0). I sør ble det i kvartalet slaktet tonn (643 tonn) og det ble oppnådd en EBIT pr. kg før verdijustering på kr. 14,37 (8,68). Region Nord har i kvartalet foretatt oppgradering av lokaliteter, som har medført utrangering og nedskrivning av driftsutstyr. Nedskrivningen på MNOK 1,6 er i sin helhet resultatført i. SALGSVIRKSOMHETEN NØKKELTALL Q2 Q2 YTD YTD Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat (EBIT) Driftsmargin 1,8 % 1,0 % 1,3 % 0,9 % 1,3 % Solgt volum (tonn) Salgsvirksomheten har i hatt en omsetning på MNOK 551,3 (MNOK 409,9) som tilsvarer en økning på hele 34,5% sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Omsetningsøkningen er en kombinasjon av økt volum og økte priser. Det ble i 2. kvartal omsatt tonn oppdrettsfisk ( tonn) som tilsvarer en økning på 20,1% sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig NOS pris superior kvalitet pr. kg sløyd vekt var i kvartalet på NOK 39,95, noe som er en økning på 13,9% sammenlignet med 2. kvartal Salgsvirksomheten har oppnådd økte marginer sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. HENDELSER I KVARTALET OG HENDELSER ETTER KVARTALSAVSLUTNING Signering av konsernlåneavtale Signering av konsernlåneavtale og refinansiering av konsernet ble fullført i 2. kvartal. Låneavtalen er på totalt MNOK 500 fordelt på MNOK 225 i langsiktig lån og MNOK 275 i ramme på flervaluta driftskreditt. Avtalens utløpsdato er Oppkjøp Konsernet har i 3. kvartal gjort ytterligere oppkjøp i det tidligere tilknyttede selskapet Nord- Senja Fiskeindustri AS. Det ble ervervet 16,25% av aksjene i selskapet og konsernet eier etter oppkjøpet 66,25% av selskapets aksjer. Selskapet konsolideres med virkning fra 3. kvartal Nord-Senja Fiskeindustri eier 3 konsesjoner for oppdrett av laks og er lokalisert på Senja. Konsernet eier etter oppkjøpet 25 konsesjoner for oppdrett av laks.

6 Sykdom i sør I 3. kvartal er det avdekket tilfelle av sykdommen Pancrease Disease (PD) på to av våre lokaliteter i region Sør. En av lokalitetene er utslaktet i 3. kvartal. Det er oppnådd reduserte, men positive marginer ved slakting av denne fisken. MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER Markedsprisene ser ut til å holde seg stabilt høye også i 2. halvår. Forwardprisen på laks for 2. halvår 2010 og 2011 ligger på rundt NOK 35 pr. kg. Dette indikerer en sterk tro på en fortsatt gunstig tilbuds- og etterspørselssituasjon. Ut i fra forventningene til prisutviklingen for 2010, ser styret positivt på utsiktene for selskapet. Styret er tilfreds med aktiviteten i 2. kvartal som har generert rekordhøyt driftsresultat før verdijustering av biomasse for konsernet. Resultatutviklingen resten av året forventes å bli noe svakere ut i fra sykdomsutbrudd i region Sør og lavere slaktevolum enn tidligere estimert blant annet på grunn avlavere sjøtemperatur enn normalt. Styret er så langt tilfreds med driften både i oppdrettsvirksomheten og salgsvirksomheten og de marginer som virksomhetsområdene har generert. I 2009 slaktet konsernets datterselskaper tonn, mens estimert for 2010 er tonn, hvorav tonn i tredje kvartal. Konsernet eier nå 25 konsesjoner som gir en kapasitet på ca tonn. Konsernet har derfor en vesentlig ubenyttet produksjonskapasitet på oppdrettsvirksomheten. Med grunnlag i dagens drift har Norway Royal Salmon et godt grunnlag for lønnsom vekst. Trondheim, 2. september 2010 Norway Royal Salmon AS Styret Elbjørg Gui Standal Styrets leder Helge Gåsø Styrets nestleder Endre Glastad Inge Kristoffersen Åse Marie Valen Olsen Yngve Myhre Karl-Olaf Jørgensen John Binde Adm. direktør

7 DELÅRSRAPPORT RESULTATREGNSKAP Q2 Q2 YTD YTD Året (Tall i kr 1.000) Salgsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Annen driftskostnad Driftsresultat før verdijustering av biomasse Verdijustering av biomasse Driftsresultat (EBIT) Andel resultat tilknyttet selskap Annen netto finans Resultat før skattekostnad (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat henført til: Eiere av morselskapet Ikke kontrollerende eierinteresser Periodens resultat pr. aksje (NOK) 0,20 0,73 1,45 1,15 1,97 Periodens resultat pr. aksje - utvannet (NOK) 0,20 0,73 1,45 1,15 1,97 TOTALRESULTAT Q2 Q2 YTD YTD Året (Tall i kr 1.000) Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Periodens totalresultat Resultat henført til: Eiere av morselskapet Ikke kontrollerende eierinteresser

8 BALANSE (Tall i kr 1.000) Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varelager og biologiske eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter Omløpsmidler SUM EIENDELER Aksjekapital Øvrig egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresser Egenkapital Pensjoner Utsatt skatt Avsetning forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

9 EGENKAPITALOPPSTILLING (Tall i NOK 1 000) Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Opptjent egenkapital Sum Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Utbetalt utbytte Salg av egne aksjer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital 30. juni (Tall i NOK 1 000) Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Opptjent egenkapital Sum Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Utbetalt utbytte Kjøp av egne aksjer Andre egenkapitalføringer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital 30. juni (Tall i NOK 1 000) Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Aksjekapital Overkursfond Aksjekapital Overkursfond Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sum Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Utbetalt utbytte Kjøp av egne aksjer Andre egenkapitalføringer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital 31. desember

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Q2 Q2 YTD YTD Året (Tall i kr 1.000) Ordinært resultat før skattekostnad Justert for: Betalte skatter Resultatandel fra tilknyttet selskap Endring av virkelig verdi av biologiske eiendeler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger anleggsmidler Gevinst (-)/ tap (+) ved avgang anleggsmidler Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i varer/ biologiske eiendeler Endring i debitorer og kreditorer Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av konsesjoner Innbetaling fra investering i finansielle anleggsmidler Utbetaling ved investering i finansielle anleggsmidler Utbetaling ved kjøp av datterselskap Endring utlån tilknyttet selskap og andre Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring kassekreditt Kjøp og salg av egne aksjer Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto økning (+)/ reduksjon (-) i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter inngående balanse Kontanter og kontantekvivalenter utgående balanse NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1: Regnskapsprinsipper Dette sammendratte konsoliderte kvartalsregnskap er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger som er fastsatt av EU og publisert av International Accounting Standards Board, herunder standard for delårsrapportering (IAS 34). Kvartalsregnskapet inkluderer ikke all den informasjon som er påkrevd i et årsregnskap, og må leses i sammenheng med konsernregnskapet for regnskapsåret Konsernet har implementert de reviderte standardene IFRS 3 "Virksomhetssammenslutninger" og IAS 27 "Konsernregnskap og separat finansregnskap" i Utover de endringene som følger av disse to standardene så er regnskapsprinsippene som er benyttet i dette sammendratte konsoliderte kvartalsregnskapet de samme som ble benyttet i konsernregnskapet for regnskapsåret Denne delårsrapporten har ikke vært gjenstand for revisjon.

11 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 2: Segmentinformasjon Konsernets forretningsområder kan deles inn i salgsvirksomheten og oppdrettsvirksomheten. Salgsvirksomheten omfatter kjøp og salg av laks og ørret. I tillegg inngår konsernets kjedeaktivitet i dette forretningsområdet. Oppdrettsvirksomheten omfatter lakseoppdrett og slakterivirksomhet. Oppdrettsvirksomheten deles inn i to regioner - Region Nord og Region Sør. Salgsvirksomhet Oppdrettsvirksomhet Totalt Region Nord Region Sør (Tall i NOK 1 000) Q Q Q Q Q Q Q Q Total omsetning Intern omsetning Ekstern omsetning Driftsresultat før verdijustering biomasse Verdijustering biomasse Dritsresultat (EBIT) Segmentresultat før skatt (EBT) Solgt volum salgsvirksomheten EBIT pr. kg 0,77 0,39 0,77 0,39 Slaktet volum (HOG) oppdrettsvirksomheten EBIT pr. kg (før verdijustering biomasse)* 13,55 2,27 14,37 8,68 13,91 5,38 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 4) Salgsvirksomhet Oppdrettsvirksomhet Totalt Region Nord Region Sør (Tall i NOK 1 000) YTD 2010 YTD 2009 YTD 2010 YTD 2009 YTD 2010 YTD 2009 YTD 2010 YTD 2009 Total omsetning Intern omsetning Ekstern omsetning Driftsresultat før verdijustering biomasse Verdijustering biomasse Dritsresultat (EBIT) Segmentresultat før skatt (EBT) Solgt volum salgsvirksomheten EBIT pr. kg 0,51 0,32 0,51 0,32 Slaktet volum (HOG) oppdrettsvirksomheten EBIT pr. kg (før verdijustering biomasse)* 12,01 4,91 12,53 7,99 12,19 5,60 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 4) Avstemming av rapportert segmentresultat før skatt mot konsernets resultat før skatt: (Tall i NOK 1 000) Q Q YTD 2010 YTD 2009 Segmentresultat før skatt for rapporteringspliktige segmenter: Ikke allokerte resultatposter: Resultatandel fra tilknyttet selskap Ikke allokerte kostnader (drift) Ikke allokerte renter (finans) Sum resultat før skatt (EBT)

12 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 3: Biomasse Biomassen vurderes i henhold til IAS 41 til virkelig verdi fratrukket estimerte slakte- og salgskostnader. Endring i verdijustering på biologiske eiendeler blir presentert på egen line i resultatet. Balanseført verdi av varelager: (Tall i NOK 1 000) Råvarer Biologiske eiendeler Ferdigvarer Sum varelager Spesifikasjon av biologiske eiendeler: (Tall i NOK 1 000) Biologiske eiendeler til kost Verdijustering biomasse Balanseført verdi biologiske eiendeler NOTE 4: Nedskrivninger og uvanelige poster (Tall i NOK 1 000) Q Q Nedskrivning driftsmidler Sum NOTE 5: Transaksjoner med nærstående Norway Royal Salmon konsern har transaksjoner på ordinære vilkår med tilknyttede selskap. Dette gjelder kjøp av fisk fra tilknyttede selskap som er oppdrettere, i tillegg til at det kjøpes slakteritjenester fra to av konsernets tilknyttede selskaper. Det kjøpes også smolt fra selskap eid av tilknyttet selskap. Det kjøpes brønnbåttjenester fra foretak kontrollert av styrets nestleder Helge Gåsø. Tjenestene er priset til markedsmessige vilkår. Konsernet har i 2. kvartal solgt totalt egne aksjer. Aksjene er i sin helhet solgt til konsernets ledelse. Aksjene er overdratt til markedspris. Se for øvrig nærmere beskrivelse i årsrapporten.

13 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 6: Investering i tilknyttede selskap (Tall i NOK 1 000) Selskap Eierandel Balanseført verdi Andel av periodens resultat* Andre endringer Balanseført verdi Slaktet volum tonn sløyd vekt Nord-Senja Fiskeindustri AS 50,0 % Wilsgård Fiskeoppdrett AS 37,5 % Larssen Seafood AS 48,0 % Måsøval Fishfarm AS 36,1 % Hellesund Fiskeoppdrett AS 33,5 % Hardanger Fiskeforedling AS 31,1 % Espevær Laks AS 37,5 % Andre Sum tilknyttede selskap * Andel av periodens resultat er andel av resultat etter skatt og verdijustering biomasse. NOTE 7: Lån til kredittinstitusjoner Signering av konsernlåneavtale og refinansiering av konsernet ble fullført i 2. kvartal. Låneavtalen er på totalt MNOK 500 fordelt på MNOK 225 i langsiktig lån og MNOK 275 i ramme på flervaluta driftskreditt. Avtalens utløpsdato er Konsernets hovedlånevilkår (covenants) er basert på stadard forholdstall knyttet til soliditet (egenkapitalandel) og inntjening (netto rentebærende gjeld/ebitda). Ved utløpet av overholder konsernet lånevilkårene i henhold til låneavtalen.

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 8: Aksjonærstruktur Eierstruktur - de 20 største aksjonærer pr : Aksjeeier Antall Eierandel Gåsø Næringsutvikling AS ,31 % Glastad Invest AS ,99 % Havbruksinvest AS ,59 % Egil Kristoffersen og Sønner AS ,26 % Måsøval Eiendom AS ,94 % NRP Seafood AS ,82 % Nyhamn AS ,25 % Lovundlaks AS ,87 % Sparebanken Midt-Norge Invest AS ,11 % Hellesund Fiskeoppdrett AS ,72 % Rolv Haugarvoll AS ,57 % Atoli AS ,79 % Henden Fiskeindustri AS ,63 % Wilsgård Fiskeoppdrett AS ,29 % AS Stettefisk ,18 % Karl Olaf Jørgensen ,10 % Biomar AS ,84 % Kabuso AS ,83 % Barbinvest AS ,75 % Pensato AS ,69 % Sum 20 største aksjeeiere ,54 % Sum øvrige aksjeeiere ,46 % Totalt antall aksjer ,00 %

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2010 Rekordhøyt resultat for 2010 o Konsernets omsetning ble i 4. kvartal MNOK 544,0 (MNOK 434,9), en økning på 25% sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. o o Oppdrettsvirksomheten

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2015 Lyse AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2015 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL.

MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL. Q4 4. KVARTAL 2013 DETTE ER NTS KONSERNET VIRKSOMHETSOMRÅDER MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: 6 14 12 MILL. FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL. FARTØY:

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 4

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 4 Årsberetning 2004 Norway Royal Salmon Norway Royal Salmon AS (NRS) har som grunnidé, gjennom et omfattende nettverkssamarbeid, å bygge en totalintegrert kjede for oppdrettsnæringen, som omfatter alle

Detaljer