KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010"

Transkript

1

2 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2010 Rekordhøyt resultat for 2010 o Konsernets omsetning ble i 4. kvartal MNOK 544,0 (MNOK 434,9), en økning på 25% sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. o o Oppdrettsvirksomheten oppnådde en EBIT pr. kg sløyd vekt før verdijustering på NOK 10,75 i mot NOK 4,96 i tilsvarende kvartal i fjor. Resultatandel fra tilknyttede selskap var i perioden MNOK 8,3 (MNOK 6,0). En økning på MNOK 2,3 fra samme periode i fjor. Konsernet har hatt en kraftig biomasseøkning i 4. kvartal som gir grunnlag for vesentlig økning i slaktevolum i Estimert slaktevolum i 2011 er tonn. Ny langsiktig slakteavtale inngått av NRS Finnmark AS. Eksisterende slakterivirksomhet er avviklet og kostnader knyttet til enkeltstående hendelser er i 4. kvartal kostnadsført med MNOK 12,8. Konsernet ervervet i perioden 27,65 % av aksjene i settefiskprodusenten Ranfjord Fiskeprodukter AS. Konsernet ervervet i 4. kvartal minoritetsinteressenes eierandel på 23,76% i AS Tri, og har etter dette en eierandel på 100% i selskapet. AS Tri har i perioden fusjonert med Altafjord Laks AS og selskapet har endret navn til NRS Finnmark AS. Historisk høye priser i og forventet vedvarende høyt prisnivå i 2011 og NORWAY ROYAL SALMON - HOVEDTALL Q4 Q4 Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) EBIT før virkelig verdijustering og enkeltstående hendelser Driftsresultat (EBIT) Resultatandel fra tilknyttede selskap Resultat før skatt (EBT) Driftsresultatmargin før virkelig verdijustering 4,8 % 3,1 % 6,9 % 2,5 % Resultatmargin (EBT) 11,4 % 13,5 % 8,4 % 5,0 % Resultat pr. aksje (NOK) 1,09 1,13 3,32 1,97 Resultat pr. aksje (NOK) - før virkelig verdijustering 0,33 0,31 2,92 1,17 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i driftsmidler Egenkapital Totalkapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 39,6 % 37,0 % Slaktet volum (HOG) - oppdrettsvirksomheten Omsatt volum - salgsvirksomheten

3 FINANSIELLE RESULTATER I PERIODEN Inntekter og resultat Konsernets totale driftsinntekter var i 4. kvartal på MNOK 544,0 (MNOK 434,9) som er en økning på MNOK 109,0 sammenlignet med 4. kvartal Konsernet oppnådde et driftsresultat før virkelig verdijustering i kvartalet på MNOK 13,0 (MNOK 13,5) som er en nedgang på MNOK 0,5 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er kostnadsført MNOK 12,8 knyttet til enkeltstående hendelser i perioden. Justerer man for disse kostnadene oppnådde konsernet en EBIT før virkelig verdijustering på MNOK 25,8, som er en økning på MNOK 12,3 sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. Konsernet har som planlagt hatt et lavt slaktevolum i kvartalet og det ble slaktet tonn sløyd vekt (1.621 tonn) en økning sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor på 525 tonn. Oppdrettsviksomheten oppnådde i perioden en EBIT pr. kg før verdijustering av biomasse på NOK 10,75 (NOK 4,96) og salgsvirksomheten tilsvarende NOK 0,47 (NOK 0,49). Finansposter og resultatandel fra tilknyttede selskap Resultatandel fra tilknyttet selskapet ble på MNOK 8,3 i (MNOK 6,0). Av resultatandelen på MNOK 8,3 i perioden er MOK 5,2 resultatandel fra tilknyttede selskap før biomassejustering. Tilknyttede selskaper som er oppdrettsselskaper slaktet til sammen tonn i 4. kvartal, dette er i lavere enn planlagt og tonn mindre enn tilsvarende kvartal forrige år. Netto finanskostnader er i 4. kvartal på MNOK 6,3 (MNOK 5,3) som er en økning på MNOK 1,0. Netto rentekostnad i perioden var på MNOK 5,7. Utover dette er det endringer i urealiserte terminkontrakter og agioeffekter av pengeposter som varierer fra periode til periode. Balansen Konsernet hadde ved utgangen av en totalkapital på MNOK 1 464,8, mot MNOK 1 282,4 ved utangen av 3. kvartal, en økning på MNOK 182,4. Økningen skyldes i hovedsak økning i kundefordringer og biomasse som følge av høye priser i forkant av årsskiftet. Oppbygging av biomasse skyldes både en reell oppbygging av biomassen til kost sammenlignet med forrige kvartal, samt høyere virkelig verdijustering som følge av høyere priser. Samtidig har man hatt en økning i finansielle eiendeler som følge av inntektsført resultatandel fra tilknyttede selskap (MNOK 8,3) og verdsettelse av øvrige aksjeposter til virkelig verdi (MNOK 23,1). I tillegg har investeringen i Ranfjord Fiskeprodukter AS medført en økning i finansielle eiendeler med MNOK 16,0. Det er i kvartalet foretatt investeringer i varige driftsmidler på totalt MNOK 14,6, men som følge av høye nedskrivninger i perioden er det en nedgang i balanseført verdi driftsmidler sammenlignet med forrige perioden på MNOK 2,7. Konsernets netto rentebærende gjeld var på MNOK 426,0 ved utgangen av, mot MNOK 360,9 ved utgangen av 3. kvartal, en økning på MNOK 65,1. Økningen skyldes i all hovedsak oppbygging av biomasse og finansiering av investeringer i driftsmidler i perioden. Egenkapitalen ved utgangen av 4. kvartal er på MNOK 579,8, en økning på MNOK 68,3 sammenlignet med utgangen av forrige kvartal. Økningen er en kombinasjon av godt resultat i perioden og effekten av virkelig verdijustering på finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg der resultateffekt føres over utvidet resultat i perioden. I tillegg er det i perioden foretatt utkjøp av minoritetsinteressene i datterselskapet AS Tri. Aksjeposten er gjort opp ved en kombinasjon av kontanter og vederlagsaksjer i morselskapet. Konsernets egenkapitalandel ved utgangen av 4. kvartal er på 39,6% som er en nedgang på 0,3% sammenlignet med utgangen av forrige kvartal.

4 Kontantstrømoppstilling Konsernet hadde i kvartalet en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på MNOK -51,8 som er en nedgang på MNOK 7,9 fra tilsvarende kvartal i fjor. Netto utbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter utgjorde i 4. kvartal MNOK -14,8 (MNOK 0,0). Utlån i forbindelse med kjøp av aksjer i Ranfjord Fiskeprodukter AS på MNOK 15,9 er i perioden konvertert til aksjer. Netto innbetalinger fra finansieringsaktiviteter utgjorde i 4. kvartal MNOK 69,2 (MNOK 22,7). Det er i perioden tatt opp ny leasinggjeld på MNOK 11,5, samt en økning i driftskreditten på MNOK 59,8. SEGMENTINFORMASJON Konsernets virksomhet er organisert i to hovedforretningsområder, oppdrettsvirksomheten og salgsvirksomheten. Oppdrettsvirksomheten omfatter lakseoppdrett og slakterivirksomhet. Salgsvirksomheten omfatter kjøp og salg av laks og ørret. I tillegg inngår konsernets kjedeaktivitet i dette forretningsområdet. Konsernet eier 25 konsesjoner for lakseoppdrett fordelt på 19 konsesjoner i Region Nord og 6 konsesjoner i Region Sør. Konsernets tilknyttede selskap eier til sammen 9 konsesjoner. OPPDRETTSVIRKSOMHETEN NØKKELTALL Q4 Q4 Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) Driftsresultat før virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Slaktet volum (tonn) EBIT pr. kg - før virkelig verdijustering* 10,75 4,96 11,65 3,39 EBIT margin 13,3 % 17,3 % 29,2 % 11,9 % * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Oppdrettsvirksomheten er delt inn i to regioner. Region Nord består av oppdrettsvirksomheten lokalisert på Senja og Vest-Finnmark. Region Sør består av oppdrettsvirksomheten lokalisert i området rundt Haugesund. Oppdrettsvirksomheten oppnådde i kvartalet en samlet omsetning på MNOK 77,2 (MNOK 46,5), som er en økning på MNOK 30,6 sammenlignet med tilsvarende kvartal i Driftsresultat før verdijustering av biomassen for oppdrettsvirksomheten i 4. kvartal ble MNOK 10,2 (MNOK 8,0). Driftsresultatet er i perioden svekket med MNOK 12,8 som følge av enkeltstående hendelser i region Nord. Justert for disse kostnadene har oppdrettsvirksomheten generert ett driftsresultat på MNOK 23,0 som er en økning på MNOK 15,0 sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. Denne økningen skyldes både økte priser og økt volum. For det slaktede volumet er det i oppnådd en EBIT pr. kg før verdijustering av biomasse og korrigert for effekten av enkeltstående hendelser på NOK 10,75 mot NOK 4,96 i tilsvarende kvartal i Slaktet kvantum i 4. kvartal ble tonn som er en økning på 525 tonn i forhold til 4. kvartal Totalt slaktet kvantum for hele 2010 er tonn sløyd vekt, mot tonn sløyd vekt i 2009.

5 Region Nord oppnådde i kvartalet en omsetning på MNOK 27,5 (MNOK 46,5). Det ble i perioden slaktet 794 tonn (1.621 tonn) og det ble for det slaktede kvantumet oppnådd en EBIT pr. kg før verdijustering og enkeltstående hendelser på NOK 9,54 (NOK 4,82). Resultatet i region Nord er i perioden vesentlig påvirket av kostnadsføring av effekten av enkeltstående hendelser på totalt MNOK 12,8. Dette relaterer seg til to forhold. Det er i 4. kvartal besluttet å avvikle slakterivirksomheten knyttet til oppdrettsvirksomheten lokalisert i Alta. Det er totalt kostnadsført MNOK 9,5 i nedskrivning av driftsmidler og øvrige kostnader knyttet til avviklingen av slakteriet. I tillegg er det i kvartalet foretatt oppgradering av lokaliteter, som har medført utrangering av eksisterende utstyr. Totalt er det i perioden kostnadsført MNOK 3,3 i nedskrivninger og oppryddingskostnader i tilknytning til dette. Region Sør hadde tilsvarende en omsetning i kvartalet på MNOK 49,7 (MNOK 0,0). I sør ble det i kvartalet slaktet tonn (0 tonn) og det ble oppnådd en EBIT pr. kg før verdijustering på NOK 11,46. Av volumet solgt i region Sør i perioden er 375 tonn til kontraktspriser vesentlig under spotpris. Dette har medført en redusert EBIT pr. kg for hele volumet i perioden med NOK 2,33. SALGSVIRKSOMHETEN NØKKELTALL Q4 Q4 Året Året (Tall i kr 1.000) Driftsinntekter Driftsresultat før virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Solgt volum (tonn) EBIT pr. kg før virkelig verdijustering 0,47 0,49 0,52 0,44 EBIT margin 1,14 % 1,61 % 1,30 % 1,30 % Salgsvirksomheten har i hatt en omsetning på MNOK 543,8 (MNOK 430,2) som tilsvarer en økning på 26,4% sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Omsetningsøkningen skyldes høyere priser i perioden sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Volum omsatt i 4. kvartal var tonn som er en nedgang på 841 tonn sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig NOS pris superior kvalitet pr. kg sløyd vekt var i kvartalet på NOK 37,78, noe som er en økning på 38,4% sammenlignet med 4. kvartal HENDELSER ETTER KVARTALSAVSLUTNING Børsnotering Styret jobber videre med børsnotering av selskapet og planlagt børsnotering vil finne sted i slutten av 1. kvartal Utbytte Styret har vedtatt at det vil bli fremmet forslag for generalforsamlingen om utbytteutdeling på til sammen MNOK 35,0 i Generalforsamlingen vil finne sted 25. mai Salg av aksjepost Det er i 1. kvartal 2011 inngått en avtale om salg av konsernets aksjepost i Lingalaks AS hvor konsernet har en eierandel på 12,8%. Som vederlag for aksjene vil konsernet motta oppgjør i form av totalt egne aksjer, samt ett kontantoppgjør på MNOK 1,5.

6 AKSJONÆRFORHOLD Norway Royal Salmon ASA har aksjer fordelt på 173 aksjonærer. Ved utgangen av 4. kvartal eier konsernet egne aksjer. Det er i perioden solgt totalt egne aksjer til ett totalt vederlag på MNOK 1,3. Kursen har vært stigende i perioden, med NOK 20,00 som høyeste kjente omsatte kurs. MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER Markedsprisene forventes å holde seg høye i Den månedlige forwardprisen på laks for 1. halvår 2011 ligger på rundt NOK 41 pr. kg. Dette indikerer en sterk tro på en fortsatt gunstig tilbuds- og etterspørselssituasjon. Ut i fra forventningene til fremtidig prisnivå og produksjonskostnaden til NRS, ser styret positivt på utsiktene for selskapet. Styret er tilfreds med resultatet i 4. kvartal. Styret er så langt tilfreds med driften både i oppdrettsvirksomheten og salgsvirksomheten og de marginer som virksomhetsområdene har generert. Oppdrettsvirksomheten slaktet tonn i 2010, mens estimert for 2011 er tonn, hvorav tonn i 1. kvartal. Konsernet eier nå 25 konsesjoner som gir en kapasitet på ca tonn i året. Konsernet har derfor en vesentlig ubenyttet produksjonskapasitet for oppdrettsvirksomheten og har et sterkt fokus på utnyttelse av denne. Med grunnlag i dagens drift har Norway Royal Salmon et godt grunnlag for lønnsom vekst. Trondheim, 17. februar 2011 Norway Royal Salmon ASA Styret Elbjørg Gui Standal Styrets leder Helge Gåsø Styrets nestleder Endre Glastad Inge Kristoffersen Åse Marie Valen Olsen Yngve Myhre Kristine Landmark John Binde Adm. direktør

7 DELÅRSRAPPORT RESULTATREGNSKAP Q4 Q4 Året Året (Tall i kr 1.000) Salgsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Annen driftskostnad Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Driftsresultat (EBIT) Gevinst ved revurdering av TS-andel til virkelig verdi Andel resultat tilknyttet selskap Annen netto finans Resultat før skattekostnad (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat henført til: Eiere av morselskapet Minoritetsinteresser Periodens resultat pr. aksje (NOK) 1,09 1,13 3,32 1,97 Periodens resultat pr. aksje - utvannet 1,09 1,13 3,32 1,97 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Q4 Q4 YTD Året (Tall i kr 1.000) Periodens resultat Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (netto) Periodens totalresultat Totalresultat henført til: Eiere av morselskapet Minoritetsinteresser

8 BALANSE (Tall i kr 1.000) Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varelager og biologiske eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter Omløpsmidler SUM EIENDELER Aksjekapital Øvrig egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Pensjoner Utsatt skatt Avsetning forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

9 EGENKAPITALOPPSTILLING 2010 (Tall i NOK 1 000) Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Minoritetsinteresser ved konsernetablering Kjøp av minoritetsinteresser Emisjon Netto emisjonsutgifter Nedsettelse av overkursfond Utbytte Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital (Tall i NOK 1 000) Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Egne aksjer Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sum Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne Utbetalt utbytte Kjøp av egne aksjer Andre egenkapitalføringer Sum transaksjoner med eierne Egenkapital

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Q4 Q4 Året Året (Tall i kr 1.000) Ordinært resultat før skattekostnad Justert for: Betalte skatter Gevinst ved realisasjon tilknyttet selskap Resultatandel fra tilknyttet selskap Endring av virkelig verdi av biologiske eiendeler og kontrakter Ordinære avskrivninger Nedskrivninger anleggsmidler Gevinst (-)/ tap (+) ved avgang anleggsmidler Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i varer/ biologiske eiendeler Endring i debitorer og kreditorer Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av konsesjoner Utbetaling ved andre transaksjoner Innbetaling fra investering i finansielle anleggsmidler Utbetaling ved investering i finansielle anleggsmidler Utbetaling ved kjøp av datterselskap (fratrukket overtatte kontanter) Endring utlån tilknyttet selskap og andre Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling kortsiktig gjeld Netto endring kassekreditt Transaksjonskostnader ved emisjon Kjøp og salg av egne aksjer Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto økning (+)/ reduksjon (-) i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter inngående balanse Kontanter og kontantekvivalenter utgående balanse NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1: Regnskapsprinsipper Dette sammendratte konsoliderte kvartalsregnskap er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger som er fastsatt av EU og publisert av International Accounting Standards Board, herunder standard for delårsrapportering (IAS 34). Kvartalsregnskapet inkluderer ikke all den informasjon som er påkrevd i et årsregnskap, og må leses i sammenheng med konsernregnskapet for regnskapsåret Konsernet har implementert de reviderte standardene IFRS 3 "Virksomhetssammenslutninger" og IAS 27 "Konsernregnskap og separat finansregnskap" i Utover de endringene som følger av disse to standardene så er regnskapsprinsippene som er benyttet i dette sammendratte konsoliderte kvartalsregnskapet de samme som ble benyttet i konsernregnskapet for regnskapsåret Denne delårsrapporten har ikke vært gjenstand for revisjon.

11 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 2: Segmentinformasjon Konsernets forretningsområder kan deles inn i salgsvirksomheten og oppdrettsvirksomheten. Salgsvirksomheten omfatter kjøp og salg av laks og ørret. I tillegg inngår konsernets kjedeaktivitet i dette forretningsområdet. Oppdrettsvirksomheten omfatter lakseoppdrett og slakterivirksomhet. Oppdrettsvirksomheten deles inn i to regioner - Region Nord og Region Sør. Salgsvirksomhet Oppdrettsvirksomhet Totalt Region Nord Region Sør (Tall i NOK 1 000) Q Q Q Q Q Q Q Q Total omsetning Intern omsetning Ekstern omsetning Driftsresultat før virkelig verdijustering Virkelig verdijustering Dritsresultat (EBIT) Segmentresultat før skatt (EBT) Solgt volum salgsvirksomheten EBIT pr. kg (før virkelig verdijustering) 0,47 0,49 0,47 0,49 Slaktet volum (HOG) oppdrettsvirksomheten EBIT pr. kg (før verdijustering biomasse)* 9,54 4,82 11,46 0,00 10,75 4,96 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Salgsvirksomhet Oppdrettsvirksomhet Totalt Region Nord Region Sør (Tall i NOK 1 000) Total omsetning Intern omsetning Ekstern omsetning Driftsresultat før verdijustering biomasse Virkelig verdijustering Dritsresultat (EBIT) Segmentresultat før skatt (EBT) Solgt volum salgsvirksomheten EBIT pr. kg 0,52 0,44 0,52 0,44 Slaktet volum (HOG) oppdrettsvirksomheten EBIT pr. kg (før verdijustering biomasse)* 12,23 2,68 10,91 4,75 11,65 3,39 * Justert for spesielle poster i perioden (se note 5) Avstemming av rapportert segmentresultat før skatt mot konsernets resultat før skatt: (Tall i NOK 1 000) Q Q Segmentresultat før skatt for rapporteringspliktige segmenter: Ikke allokerte resultatposter: Gevinst ved revurdering av TS-andel til virkelig verdi Resultatandel fra tilknyttet selskap Ikke allokerte kostnader (drift) Ikke allokerte renter (finans) Sum resultat før skatt (EBT)

12 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 3: Biomasse Biomassen vurderes i henhold til IAS 41 til virkelig verdi fratrukket estimerte slakte- og salgskostnader. Endring i verdijustering på biologiske eiendeler blir presentert på egen line i resultatet. Balanseført verdi av varelager: (Tall i NOK 1 000) Råvarer Biologiske eiendeler Ferdigvarer Sum varelager Spesifikasjon av biologiske eiendeler: (Tall i NOK 1 000) Biologiske eiendeler til kost Verdijustering biomasse Balanseført verdi biologiske eiendeler NOTE 4: Virkelig verdijustering Virkelig verdijustering er en del av konsernets EBIT, men presenteres på egen linje for å gi en bedre foreståelse av konsernets driftsresultat av solgte varer. Posten består av: Virkelig verdijustering (Tall i NOK 1 000) Q Q Året 2010 Året 2009 Endring virkelig verdijustering biomasse Endring tapsavsetning salgskontrakter Endring urealisert gevinst/ tap finansielle fish-pool kontrakter Sum virkelig verdijustering NOTE 5: Nedskrivninger og uvanlige poster Konsernet har i 4. kvartal hatt nedskrivninger og andre kostnader relatert til enkeltstående hendelser på totalt TNOK Disse kostnadene realtert seg til to forhold: Det er besluttet at ett av slakteriene i region Nord skal avvikles og det er foretatt nedskrivning av driftsmidler benyttet i slakteriet ned til estimert gjenvinnbart beløp. Total nedskrivning knyttet til slakterivirksomheten i perioden er TNOK 8 191, i tillegg er det i 4. kvartal kostnadsført TNOK til å dekke andre kostnader i forbindelse med avviklingen. Region Nord har foretatt oppgradering av lokaliteter i 4. kvartal, noe som har medført utrangering og nedskrivning av driftsutstyr i perioden på totalt TNOK I tillegg er det i perioden kostnadsført oppryddingskostnader knyttet til samme forhold på TNOK 325. Nedskrivninger og uvanlige poster : (Tall i NOK 1 000) Q Q Året 2010 Året 2009 Nedskrivning driftsmidler Avviklingskostnader slakteri Oppryddingskostnader Sum

13 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 6: Transaksjoner med nærstående Norway Royal Salmon konsern gjennomfører transaksjoner på ordinære vilkår med tilknyttede selskap og kjedemedlemmer som også er aksjonærer i NRS. Dette gjelder kjøp av fisk fra slike selskap som er oppdrettere, i tillegg til at det kjøpes slakteritjenester fra to av konsernets tilknyttede selskaper. Det kjøpes også smolt fra selskap eid av tilknyttet selskap. Det kjøpes brønnbåttjenester fra foretak kontrollert av styrets nestleder Helge Gåsø. Tjenestene er priset til markedsmessige vilkår. I tillegg har styrets nestleder Helge Gåsø bistått med konsulentarbeid utover ordinært styrearbeid. Det er betalt markedspris også for disse tjenestene. Som en del av overtagelsen av Nord Senja Laks AS, så er all virksomhet, eiendeler og gjeld som ikke knytter seg til kjernevirksomheten lakseoppdrett, solgt til det nystiftede selskapet Nord Senja Fisk AS. Nord Senja Fisk AS eies av minoritetsaksjonærene i Nord Senja Laks AS. Transaksjonen er skjedd til markedsmessige vilkår. Konsernet har i året solgt totalt egne aksjer til konsernets ledelse. Aksjene er overdratt til markedspris på transaksjonstidspunktet. Se for øvrig nærmere beskrivelse i årsrapporten. NOTE 7: Investering i tilknyttede selskap (Tall i NOK 1 000) Selskap Eierandel Balanseført verdi Andel av periodens resultat NGAAP Andel av periodens resultat IFRS Andre endringer Balanseført verdi Slaktet volum tonn sløyd vekt Nord Senja Laks AS 50,00 % Wilsgård Fiskeoppdrett AS 37,50 % Larssen Seafood AS 48,00 % Måsøval Fishfarm AS 36,10 % Hellesund Fiskeoppdrett AS 33,50 % Hardanger Fiskeforedling AS 31,10 % Espevær Laks AS 37,50 % Ranfjord Fiskeprodukter AS 27,65 % Andre Sum tilknyttede selskap Andel av periodens resultat iht. NGAAP etter skatt Andel av periodens justeringer iht. IFRS etter skatt 867 Tilbakeført avsetning forpliktelse tilknyttet selskap 613 Sum inntektsført andel resultat tilknyttet selskap I forbindelse med oppkjøpet av Nord Senja Laks AS er det beregnet en gevinst på TNOK som følge av tidligere eierandel i Nord Senja Laks AS på 50% (før virksomhetssammenslutningen) ble revurdert til virkelig verdi. Gevinsten fremgår på egen linje som finansinntekt. Nord Senja Laks AS var tilknyttet selskap frem til Fra inngår selskapet i konsernet som datterselskap - se nærmere beskrivelse i note 9. Konsernet har i Q investert i 27,65% av settefiskprodusenten Ranfjord Fiskeprodukter AS. Investeringen er definert som et tilknyttet selskap og inngår i konsernet med virkning fra Q Totalt vederlag for investeringen er TNOK , herav transaksjonskostnader på TNOK 373.

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 8: Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Konsernet har ført netto verdiendring i perioden på TNOK Verdiendringen føres under utvidet resultatregnskap og inngår i konsernets totalresultat i perioden. Beløpet føres netto etter skatt. Verdiendringen relaterer seg til konsernets aksjer i Lingalaks AS. Det er inngått avtale og salg av aksjene i Q For øvrige aksjeinvesteringer klassifisert som tilgjengelig for salg kan ikke virkelig verdi måles pålitelig og er verdsatt til kostpris. Alle konsernets investeringer klassfisert i kategorien tilgjengelig for salg er unoterte aksjer. (Tall i NOK 1 000) Balanseført verdi Tilgang ifm. oppkjøp Brutto urealisert gevinst/ (tap) Balanseført verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (anleggsmidler) Totalt NOTE 9: Oppkjøp av datterselskap og minoritetsinteresser Nord Senja Laks AS Konsernet kjøpte med virkning fra ,25% av aksjene i Nord Senja Laks AS. Konsernet hadde fra før en eierandel på 50,00% og fikk etter oppkjøpet kontroll på 66,25% av aksjene i selskapet. Nord Senja Laks AS driver oppdrett av laks og hadde 3 konsesjoner for oppdrett på oppkjøpstidspunktet. I 4. kvartal har NRS erveret ytterligere 5 aksjer i Nord Senja Laks AS. Det ble betalt TNOK for denne aksjeposten, noe som tilsvarer samme pris pr. aksje som ble betalt for det forutgående oppkjøpet. Disse aksjene har tidligere vært egne aksjer i selskapet. NRS eier etter det siste oppkjøpet 66,67% av aksjene i selskapet. Eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet pr : Balanseført Virkelig verdi- Virkelig (Tall i NOK 1 000) verdi justeringer verdi Konsesjoner Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Biologiske eiendeler/ varelager Fordringer Likvider Utsatt skatt Rentebærende gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Virkelige verdier av netto eiendeler AS Tri I oktober 2010 ble det inngått avtale om å utløse gjenværende minoritetsaksjonærer i AS Tri. NRS kjøpte ytterligere 23,76% av aksjene i selskapet og eier etter kjøpet 100% av aksjene. Transaksjonen ble gjennomført som en konsernfusjon med Altafjord Laks AS, med oppgjør i kontanter og vederlagsaksjer i morselskapet. Det ble betalt TNOK i kontanter, samt vederlagsaksjer i morselskapet for TNOK Bokført verdi på minoritetsinteressen på oppkjøpstidspunktet var TNOK Gevinsten på TNOK er ført mot opptjent egenkapital. AS Tri og Altafjord Laks AS heter etter fusjonen NRS Finnmark AS og er 100% eid av Norway Royal Salmon ASA.

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Årsrapport 2014. norwayroyalsalmon.com

Årsrapport 2014. norwayroyalsalmon.com Årsrapport 2014 norwayroyalsalmon.com Layout og trykk: Skipnes Kommunikasjon AS Fotos: Jacob Buchard, Ingar Næss, Jørn Adde, Øyvind Sætre Kart side 18: Prokart/Kartverket INNHOLD NORWAY ROYAL SALMON

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer