Levanger kommune Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Møteprotokoll"

Transkript

1 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen Dato: Tid: 13:00 16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sigvard Gilstad Leder H-L Jann Karlsen Nestleder KRF-L Petter Walseth Medlem DNA/V Tove Irene Løvås Medlem DNA/V Karl Meinert Buchholdt Medlem DNA/V Gunnar Morten Løvås Medlem SV-L Vigdis Skårdal Medlem SV-L Guri Skjesol Medlem SP-L Knut Birger Grandgård Medlem FRP-L Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Laugsand Nøst MEDL SP-L Arman Rad MEDL DNA/V Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Alf Magnar Reberg Solfrid Laugsand Nøst SP-L Robert Svarva Arman Rad DNA/V Fra administrasjonen møtte: Navn Alf B. Haugnes Johannes Bremer Åsmund Brygfjeld Stilling Kommunalsjef samfunnsutvikling Enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Merknad: Befaring Kjønstadmarka og Eplehagen før møtet. Saksordfører: Fagerstrandvegen 7 - reguleringsplan Jann Karlsen, KRF

2 Sakliste Saksnr PS 72/06 Innhold Referatsaker - PUK Levanger PS 73/06 Godkjenning av protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte PS 74/06 Endring av reguleringsplan for Leangen hyttefelt 1719/229/3 PS 75/06 PS 76/ /314/317 - Bebyggelsesplan for deler av felt MI2 - Moan - Levanger kommune Reguleringsplan FV 108 Åsen Sentrum PS 77/06 Reguleringsplan Berglivegen /1/83 PS 78/06 PS 79/06 PS 80/06 Fagerstrandvegen 7 - reguleringsplan Fagerstrandvegen 7 - utbyggingsavtale Tillatelse til utslipp fra Fåra II gnr.228 bnr.1 - Leangenbukta i Åsenfjord 2 av 8

3 PS 72/06 Referatsaker - PUK Levanger Referatsakene tatt til orientering. Forslag i møte enstemmig vedtatt. Referatsakene tatt til orientering. PS 73/06 Godkjenning av protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den godkjennes. Forslag i møte enstemmig vedtatt. Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den godkjennes. PS 74/06 Endring av reguleringsplan for Leangen hyttefelt 1719/229/3 Ingen. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Endring av plankart datert , rev , av felt 2 i reguleringsplan for Leangen hyttefelt, vedtas som en mindre vesentlig endring jfr. plan- og bygningslovens 28-1 nr av 8

4 PS 75/ /314/317 - Bebyggelsesplan for deler av felt MI2 - Moan - Levanger kommune Forslag til vedtak fra Karl M. Buchholdt, V: 1. Det tilføyes plankartets tegnforklaring at omriss av planlagt bebyggelse er veiledende. 2. Grøntarealet mellom bebyggelsen og Moafjæra skal beplantes med store trær. 3. Parkeringsarealene suppleres med grøntrabatter og sykkelparkering. Bebyggelsesplanen med overnevnte rettinger og bestemmelser for deler av felt MI2 Moan, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming. Det oppfordres videre til bruk av energivennlige løsninger som eksempelvis varmepumper og varmestyringssystemer. Utbygger anmodes om å bruke mest mulig treverk i bebyggelsen på området. Tillegg fra rådmannen: 2 i bestemmelsene: Utomhusplanen skal omfatte minimum 50 sykkelparkeringsplasser. Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag siste avsnitt og Buccholdts forslag til vedtak samme punkt: Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag for øvrig, med tillegg i møtet, og Buccholdts forslag til vedtak for øvrig: Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg, vedtatt med 10 mot 1 stemme. Det tilføyes plankartets tegnforklaring at omriss av planlagt bebyggelse er veiledende. 2 i bestemmelsene tillegges: Utomhusplanen skal omfatte minimum 50 sykkelparkeringsplasser. Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming. Bebyggelsesplan med overnevnte retting og bestemmelser for deler av felt MI2 - Moan, vedtas i hht. plan- og bygningslovens av 8

5 PS 76/06 Reguleringsplan FV 108 Åsen Sentrum Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, Sp: 1. G/S over industriområdet trekkes så langt nord som mulig slik at, regulert snuplass / trafikkareal 208/40 ikke blir berørt. 2. G/S over industriområdet 208/37, og videre langs eksisterende grense mellom 208/40 og bankens industriområde blir atskilt med autovern fram mot nedkjøring til parkeringsplass, resten merkes med langsgående kvit stripe mellom gangareal og vei. Oversendelsesforslag til administrasjonen: Plan og bygningsloven 9.4 Samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunen om planlegging av riks- og fylkesveger. Regulerings- og bebyggelsesplan etter kap. VII. Beslutning om å legge slike planer ut til offentlig ettersyn kan gjøres av Statens vegvesen. Kommunene skal holdes orientert om planarbeidet. Plan- og utviklingskomiteen ønsker som en del av kommunens orienteringsarbeid å få regulerings- og bebyggelsesplaner som en sak i PUK i samband med at planene legges ut på offentlig høring. Begrunnelse: PUK kan da komme med en høringsuttalelse under første gangs behandling. PUK kan også be om at planene sendes på høring til berørte parter innad i kommune. Eks: Skole, barnehager, velforeninger, trafikksikkerhetsutvalg m.m. Det blir en bedre opplysning om at det er et planarbeid på gang. Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. Skjesols forslag til tillegg avvist med 8 mot 3 stemmer. Oversendelsesforslaget oversendt uten realitetsvotering. INNSTILLING: Det gjøres følgende endringer i plankart og bestemmelser datert : Område for forretning/kontor på plankartet påføres U= 0,8 Følgende formulering tas inn i bestemmelsene som en ny 5 REKKEFØLGE: Det skal settes opp et 1,8 meter høyt sikkerhetsgjerde øst for jernbanelinja fra den nye brua til ca. 50 meter sørvest for dagens planovergang i Stokkanvegen. Gjerdet ferdigstilles samtidig med at planovergang i Stokkanvegen stenges G/S-vegen legges om som vist på plankart sist rev Deretter vedtas reguleringsplan for Fv. 108 Åsen sentrum, med tilhørende bestemmelser. 5 av 8

6 PS 77/06 Reguleringsplan Berglivegen /1/83 Ingen. Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert : Følgende nytt pkt til bestemmelsene: Offentlig trafikkområde kjøreveg skal opparbeides i henhold til planen før andre bygge- og anleggsarbeider innenfor planområdet i gangsettes. Tillegg til bestemmelsene pkt : Maksimal tillatt høyde for garasjer med flatt tak er 3,0 meter, og maksimal tillatt mønehøyde for garasjer med saltak er 4,5 meter. Tillegg til bestemmelsene pkt Felles lekeareal for barn: Området skal være ferdig opparbeidet, tilrettelagt for lek og sikret mot adkomstvei når nye boliger er innflyttningsklare. Deretter vedtas bestemmelsene for reguleringsplan Berglivegen 3, sammen med tilhørende plankart sist revidert PS 78/06 Fagerstrandvegen 7 - reguleringsplan Fratrådte som inhabil: Sigvard Gilstad, H Saksordfører: Jann Karlsen, KRF Forslag til tillegg fra Karl M. Buchholdt, V: Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for miljøvennlige energiløsninger som eksempelvis varmepumper, vannbåren varme eller pelletskaminer. I tilfelle tiltakshaver vurderer et sentralvarmeanlegg bes vurdert muligheten for å benytte seg av en bioenergikjel. Endring av forslag til vedtak fra rådmannen: Den viste gangvegen på plankartet endres til gangsti. 6 av 8

7 Forslag til endring fra Vigdis Skårdal, SV: Antall boenheter reduseres fra 8 til 6, bebygd areal til 35% og antall parkeringsplasser til 9. Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag med endring og Skårdals forslag: Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Tilleggsforslaget fra Buchholdt enstemmig vedtatt. Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for miljøvennlige energiløsninger som eksempelvis varmepumper, vannbåren varme eller pelletskaminer. I tilfelle tiltakshaver vurderer et sentralvarmeanlegg bes vurdert muligheten for å benytte seg av en bioenergikjel. Den viste gangvegen på plankartet endres til gangsti. Deretter legges forslag til reguleringsplan for Fagerstrandvegen 7 datert , med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL 27-1,2. PS 79/06 Fagerstrandvegen 7 - utbyggingsavtale Fratrådte som inhabil: Sigvard Gilstad, H Forslag til tillegg fra Gunnar Løvås, SV og Vigdis Skårdal, SV: Det må innarbeides et punkt i utbyggingsavtalen som går på ønsket om vannbåren varme og lavenergibygg. Begrunnelse: Veileder til utbyggingsavtaler utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i mai 2006 inneholder retningslinjer for innhold i vedtak etter plan- og bygningslovens 64A Utbyggingsavtaler. I kapittel 3.2 Vedtakets innhold står det følgende: Kommunens situasjon vil være viktig for hvilke forhold og innhold som bør synliggjøres i et 64A vedtak. Forhold som kan vurderes er: Hvilke deler av kommunen 64A vedtaket omfatter Oversikt over hvilke kommunale dokumentersom legger føringer for kommunens situasjon og prioriteringer i forhold til utbygginga av kommunale tjenester, skolekapasitet, infrastrukturtiltak som hovedveier, hovedanlegg vann- og avløp og ENERGI. Hovedprinsipper for kostnadsfordeling ved utbygging av intern og ekstern teknisk infrastruktur (vei, parkering, vann- og avløp og ENERGI.) 7 av 8

8 I utbyggingsavtalens hovedpunkt om: Hovedanlegg- vann- og avløp, må det legges til et punkt som spesifiserer ønske om tilrettelegging av vannbåren varme og krav om bygging av lavenergibygg. Viser ellers til Klima- og energiplan om mål for kommunen på dette området, kapittel 6.1.1,vedtatt av kommunestyret den Forslag til tillegg fra Løvås/Skårdal enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Det må innarbeides et punkt i utbyggingsavtalen som går på ønsket om vannbåren varme og lavenergibygg. Utbyggingsavtalen vedrørende Fagerstrandvegen 7 legges så ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. PS 80/06 Tillatelse til utslipp fra Fåra II gnr.228 bnr.1 - Leangenbukta i Åsenfjord Ingen. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Med hjemmel i forurensningsforskriftens 16 og fururensningslovens kap.36, gis det tillatelse til utslipp fra fritidsbebyggelse Faara II i Leangenbukta i Åsenfjord. Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Faara II godkjennes med følgende vilkår Utslipp må skje min. 2m under laveste lavvann Slambil må komme til anlegget for tømming Tømming må skje i samsvar med gjeldende ordning for Levanger kommune Anlegget må klargjøres for døgnprøver av utløpsvann og det skal tas min 4 prøver i året. Leverandør av anlegget skal utarbeide driftsinnstruks for anlegget Kompetent firma skal ha årlig tilsyn og service av anlegget. Det må oppnevnes en navngitt person blant eierne av anlegget som har ansvar for tilsyn, og følger opp driftsinnstruks, slamtømming og at nødvendige tiltak blir iverksatt ved eventuell driftsstans. Før arbeidet igangsettes må det søkes om tillatelse til tiltak, jfr. Plan- og Bygningslovens av 8

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Midtre Glassgård, Rådhuset Møtedato: 03.03.2004 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Fra saksnr. 011/04-023/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 03.09.2008 Tid: 16:00 18:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 08.03.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

NB! Merk tidspunkt!! 11:00 Befaring i forbindelse med sakene 79/09, 82/09 og 83/09. Oppmøte utenfor Rådhusets hovedinngang!

NB! Merk tidspunkt!! 11:00 Befaring i forbindelse med sakene 79/09, 82/09 og 83/09. Oppmøte utenfor Rådhusets hovedinngang! Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.10.2009 Tid: NB! Merk tidspunkt!! 11:00 Befaring i forbindelse med sakene

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

Verdal, 26. august 2015. Ove Morten Haugan/sign./ leder

Verdal, 26. august 2015. Ove Morten Haugan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité plan og samfunn. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 01.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL.

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 &88 Arkivsaksnr.: 10/571 Saksbehandler: Karen Bersaas Sæther Saksnummer Utvalg Møtedato 6/12 Plan og miljøutvalget 14.02.2012 SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 12.03.2015. Rådmannens

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Anne Marie Lintho, Christian Granli, Erik

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer