Månedsrapport. November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. November 2014"

Transkript

1 Månedsrapport November 2014 Kraftig oljeprisfall Verdens aksjemarkeder steg ufortrødent videre oppover i november. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs sank hele 3,24 prosent, hovedsakelig fordi oljeprisen fortsatte å falle i mot slutten av november. I USA ble det rapportert om en endelig 3. kvartals BNP-vekst på 3,5 prosent målt som årlig vekst. I 2. kvartal var BNP-veksten over 4 prosent. En så høy vekst gjennom to kvartaler i USA har ikke inntruffet siden våren/sommeren De kraftige økonomiske stimuliene,ført av den amerikanske sentralbanken, har senket arbeidsledigheten til under 6 prosent. Samtidig er det ikke kommet noen tegn på inflasjon. Det amerikanske aksjemarkedet har tidlig sett hva som kom til å skje, og har steget betydelig også i Aksjeindeksen S&P500 har steget 11,9 så langt i år. Den økonomiske oppgangen kan gi høyere rente i USA, men hvis inflasjonen uteblir, vil det sannsynligvis ta lengere tid før rentene begynner å stige. I Europa har de fleste landene svak økonomisk vekst, og således negativ vekst. Utviklingen i de såkalte «PIIGS»- landene, Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania, har blitt noe bedre. Det er spesielt de to sistnevnte som hadde størst problemer under Eurokrisen i Hellas kan umulig angre på at de ble med videre i Eurosamarbeidet. Renten i disse landene har falt som en stein fra 2012 til i dag. De største problemene finnes i Frankrike. Landet ville ha godt av å kjøre med et større budsjettunderkudd for å få i gang aktivitet, men i EU er det kun tillatt å ha et budsjettunderskudd på 2 prosent. Hensynet til Euroen må gå foran. Det eneste lyspunktet for Frankrike er at den europeiske sentralbanken, ECB, har satt inn pengepolitiske stimulier for å holde hjulene igang i eurosonen. Dette medfører at rentene antakelig forblir lave i uoverskuelig fremtid. I Kina er veksten kommet litt ned fra høye nivåer. Det har vært byggeboom i Kina, og mange har kjøpt leiligheter på ren spekulasjon uten å leie de ut. Dette går bra så lenge eiendomsmarkedet stiger, men en nedgang i boligprisen skaper ikke bare problemer for de som eier leilighetene. Bankene som har gitt lån til denne type virksomhet må også ta tap. Dette må absorberes før Kina igjen blir den viktigste motoren i den globale økonomiske veksten. I Japan føres det Abenomics. Statsminister Abe satser på kraftige stimuli for å få i gang den japanske økonomien. Utfordringen er å få verdens beste sparere til å investere i ny virksomhet. Abe har også økt merverdiavgiften for å få opp inflasjonen. På denne måten sørges det for at Yen faller mot US Dollar, og de japanske eksportbedriftene får bedret sin konkurransekraft mot utenlandske konkurrenter. Det settes inn kraftige stimuli og statsminister Abe har skrevet ut nyvalg for å bedre sin politiske posisjon. Dette vil føre til ytterligere Abenomics fremover. Så får vi se om Japan lykkes med denne politikken. Forts. på neste side

2 I råvaremarkedet fortsatte oljeprisen å falle. I løpet av november falt den fra 85,86 US Dollar/fat til 70,02 US Dollar/fat, som er en nedgang på 18,4 prosent. USA synes å være selvforsynt med skiferolje. Dermed synker oljeprisen fordi den globale etterspørselen etter olje reduseres. I slutten av november var det møte i OPEC, og det var stilt store forventninger til at det ble foretatt kutt i produksjonen. Iran, som ikke vil kutte i produksjonen, og Saudi Arabia som mener at markedet skal fungere, ble så toneangivende at OPEC ikke kuttet noe i sin produksjon. Følgene ble at oljeprisen gikk inn i et svalestup. Oljeproduserende land som står utenfor OPEC, slik som Norge og Russland, blir også skadelidende. Oljesektoren i Norge utgjør en stor del av norsk økonomi, slik at det sannsynligvis vil gi høyere arbeidsledighet. Marginale felter i Nordsjøen blir satt på vent, og leteaktiviteten avtar. Oljeserviceaksjene har hatt en tøff høst på Oslo Børs, og oljeselskapene fikk seg en kraftig nedtur etter at det ble kjent at OPEC ikke kuttet i sin produksjon. Statoil falt 13,4 prosent i november, og dette hadde stor innvirkning på at Oslo Børs sank 3,24 prosent i perioden. Norske kroner fortsetter å falle i forhold til US Dollar. US Dollar steg ytterliger 4,2 prosent mot norske kroner i november. Lavere kurs på norske kroner bedrer konkurranseevnen til eksportrettet industri. Lavere aktivitet i norsk økonomi medfører at det kan brukes penger til å bygge veier, utbedre flyplasser osv., uten at det skaper inflasjon. Til tross for de volatile markedene tror vi i Forte Fondsforvaltning at realaktiva vil kunne gi den beste avkastningen fremover, på grunn av den lave renten. Aksjer vil i et slikt scenario kunne være et godt alternativ. Utvalgte nøkkeltall for november Børser Endring -1M Rentemarkedet Per OSEBX -3,47 % 10 års stat, Norge 1,95 MSCI AC World 4,52 % 10 års stat, USA 2,19 S&P 500 2,33 % 3 mnd NIBOR 1,63 FTSE 100 2,69 % Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M USD/NOK 4,19 % Brent spot -18,46 % Euro/USD -0,58 % Gull -0,46 % Euro/NOK 3,59 %

3 FORTE Pengemarked Kurs per : 104,2418 FORTE Pengemarked leverte i november en grei måned med en avkastning på 0,13%. Til sammenligning har fondets referanseindeks, ST1X steget med hhv. 0,12%. Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de norske senior bankpapirene falt med 0,2-1bp, altså så godt som uendret. 3m Nibor steg med 5bp til 1,64%. Kombinasjonen av plasseringer til særvilkår i banker og noen lengre papirer fungerer fortsatt bra og bidrar godt til avkastningen. Norges Bank har ikke hatt møte denne måneden, men spekulasjonene går høyt omkring horvidt de vil kutte renten på møtet den 11.desember. OPEC-landene besluttet på sitt møte 27.november å opprettholde dagens produksjonsnivå. Dette førte til nytt fall i oljeprisen og har skapt en usikkerhet som kommer til å prege markedene i mange måneder fremover. Nedsiderisikoen for norske renter har økt som en følge av oljeprisfallet. Det er likevel viktig å merke seg at det oljeprisfallet vi ser nå skyldes økt tilbud, og er en gigantisk vitamininnsprøytning for verdensøkonomien. Dette er i kombinasjon med den svakere kronekursen er positivt for øvrig norsk industri. Samtidig holder inflasjonen seg i nærheten av målet på 2,5%, et godt argument for at Norges Bank vil holde renten i ro. Så lenge NB ligger på hold er de korte rentene forankret av dagens flytende rente og de store bevegelsene i rentemarkedet vil finne sted ute på kurven. Den europeiske sentralbanksjefen Draghi gjentok i EU-parlamentets kvartalsvise høring sitt nåværende mantra om at «et enstemmig råd i ESB er rede til å ta i bruk ytterligere ukonvensjonelle tiltak, om nødvendig, og la til (som kunngjort på forrige ESB-møte) at diverse fagfolk er i gang med å forberede ytterligere tiltak.» I spørsmålsrunden bekreftet han at dette også ville kunne omfatte kjøp av statsobligasjoner. I november har fondet gjort noen reallokeringer. Vi har bl.a. kjøpt Tinn Sparebank, Stadsbygd sparebank og Bud,Fræna og Hustad Sparebank og solgt Hegra sparebank. Fondet hadde ved månedsslutt en løpende avkastning på 2,7 %, kredittdurasjon på 1,4 år og en rentefølsomhet (rentedurasjon) på 0,1. Spreadene på senior bankpapirer er nå nede på nivåer vi sist så i januar 2008 (riktignok etter at spreadene hadde gått ut om lag 40bp fra de laveste nivåene i 2007 før finanskrisen). Summen av lave korte renter og lave kredittspreader, bidrar til at avkastningen på nye papirer i den korte delen av rentekurven er svært lav. Fondet har derfor en relativt stor kontantandel plassert i særinnskudd i ulike banker, til en høyere løpende rente. 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 0 40,3 % 17,3 % 12,1 % 7,4 % 9,4 % 5,0 % 5,0 % 2,4 % BBB 1,0 % BBB+ A- A A+ 1 År 2 3 AA 4 5 AA A+ A A- BBB+ BBB

4 FORTE Obligasjon Kurs per : 114,9728 FORTE Obligasjon har ligget helt i teten i sin kategori på Oslo Børs (obligasjon 2-4 år) siden oppstart, og ble i oktober honorert med 5 stjerner fra Morningstar et ordentlig kvalitetsstempel! Fondet holder tempoet oppe og leverte 0,42 % avkastning i november, noe som bringer fondet opp i hele 7,80 % avkastning hittil i år! Til sammenligning steg indeksen ST4X med 0,19 % i november, og har steget 3,69 % hittil i år. Det som har hatt betydning for avkastningen denne måneden er spesielt to forhold: 1) Kredittpåslaget (påslag i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld) på de norske senior bankpapirene falt med 0,2-1bp. Spreadene på fondsobligasjoner for de største bankene steg marginalt. 2) De lange rentene falt med om lag 20 basispunkter, og fondet har hatt lavere rentedurasjon enn indeksen (2,5 mot 3 år). Vi fikk med andre ord ikke fullt utbytte av rentefallet, men kupongene er høye på fastrentepapirene, noe som bidrar positivt til avkastningen. Fondet har hatt ca. 55 % fastrenter i november. I november har fondet opprettholdt sin fastrenteandel og økt kredittdurasjon og rentefølsomheten noe. Vi jobber hele tiden med å holde eksponeringen opp mot grensene i de største postene. Fondet hadde ved månedsslutt en løpende avkastning på 3,94%, kredittdurasjon på 4 år og en rentefølsomhet (rentedurasjon) på 2,5. Børsfall og kredittspreadutgang i høyrentepapirer mot slutten av måneden smittet over på de norske bankobligasjonene, og spreadinngangen ble marginal for de fleste papirene. Utviklingen fremover vil være svært avhengig av aksjemarkedene. En stabilisering/oppgang vil være positivt for kredittspreadene også i banksektoren. En fersk bankanalyse viser at bankene står overfor press på marginene. Det betyr at ytterligere økninger i lønnsomheten må komme fra kostnadskutt. De neste årene vil det være topp prioritet for de norske bankene å opprettholde lønnsomheten da dette er nødvendig for å vokse (gitt de nye kravene til kapitaldekning). På kort sikt kan tiltagende forventninger til ytterligere stimulanser fra den europeiske sentralbanken bidra til å trekke rentene ned, men rommet for videre fall er begrenset. ESBs sentralbanksjef Mario Draghi har ved flere anledninger kommet med tydelige pengepolitiske signaler i forbindelse med foredrag. Signalene er klare: ESB vil gjøre det de må gjøre for å få inflasjonen og inflasjonsforventningene opp så snart som mulig, slik mandatet krever av dem. Om den vedtatte politikken viser seg ikke å være effektiv nok, eller dersom det dukker opp mer nedsiderisiko knyttet til inflasjonsbildet, vil ESB endre størrelse på, tempoet i og sammensetningen av verdipapirkjøpene. Det er sannsynlig at ESB allerede på neste møte 4. desember annonserer kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner («offentlig QE»).

5 FORTE Kreditt Kurs per : 101,4883 November ble en forholdsvis svak måned for FORTE Kreditt. Fondet falt med 0,27 %. Siden oppstart 10.april har fondet gitt en avkastning på 1,49 %. OPEC-landenes beslutning om å opprettholde dagens produksjonsnivå, førte på slutten av måneden til en ny runde med salgspress og høyere kredittspreader. OPEC-landene besluttet på møtet den 27.november å opprettholde dagens produksjonsnivå på 30 mill. fat/dag til tross for kraftig prisfall gjennom høsten. Hovedårsaken er at store og mektige OPEC-land som Saudi Arabia velger å forsvare sin markedsandel fremfor prisnivået. Oljeprisfallet de siste månedene skyldes først og fremst sterk oljeproduksjonsvekst utenom OPEC, blant annet som følge av den amerikanske skiferoljerevolusjonen. Ved å tillate en lavere oljepris håper Saudi Arabia at produksjonsveksten fra USA vil bremse. For å få dette til å skje må vi trolig ha en lengre periode med lavere oljepriser. Selv om OPEC s rolle i oljemarkedet er mindre enn før, øker dette sannsynligheten for ytterligere prisfall fremover. Et fat brent olje noteres nå til 69 dollar per fat. Frem til dette vedtaket hadde høyrentemarkedet vist tegn til stabilisering i november, men dette utløste kraftig kredittspreadutgang på mange oljesektorrelaterte obligasjoner i det norske høyrentemarkedet. De globale høyrentemarkedene ble kun moderat påvirket, det er først og fremst energisektoren som blir rammet. Riggsektoren er spesielt lavt priset og norske navn som North Atlantic Drilling og Seadrill som begge har USD-denominerte obligasjoner ute i markedet var blant de som falt mest. Det positive faktum at begge selskapene annonserte at de suspenderte utbyttet gikk fort i glemmeboken. Reduksjon i letebudsjettene rammer spesielt seismikkselskapene, og da spesielt selskapene med kort visibilitet mht. kontraktsdekning. I FORTE Kreditt fikk spesielt North Atlantic Drilling og Polarcus hard medfart. Lyspunktene var Sparebanken Rogaland, Sparebanken Vest og ikke minst Hurtigruten. Hurtigrutens obligasjoner blir kjøpt tilbake til kraftig overkurs som en følge av ny eierstruktur i selskapet. De kommende månedene vil garantert by på utfordringer, men det er viktig å huske at for mange norske virksomheter er svakere krone og lavere oljepris veldig bra. F.eks. fiskeselskaper og teknologiselskaper. For Europa, de fleste vekstmarkeder og de fleste næringer i USA er lavere oljepris også positivt. Den gode nyhetene er at kursnedgangen på obligasjonene har ført til at den effektive renten i porteføljen har steget betydelig. Den effektive renten i fondet etter forvaltningshonorar er nå 6,4 %. Teoretisk vil dette si at dersom obligasjonskursene ikke endrer seg, og vi holder porteføljen uendret, vil avkastningen de neste 12 månedene bli ca. 6,4 %. Dersom markedet blir mer optimistisk igjen, vil vi kunne få en høyere avkastning enn dette, som en følge av kursøkning på papirene. Fondet har ikke hatt innløsninger gjennom denne perioden, og vi har kun gjort en handel i Hurtigruten. 27 % av porteføljen består nå av obligasjoner i norske banker. Vi oppfatter dette som relativt trygge investeringer. 73 % av porteføljen har rating BB eller bedre. Kredittdurasjonen er 4,4 år og rentefølsomheten (rentedurasjon) på 0,95. Hvis man ser i et lengre perspektiv er det antagelig nå gode kjøpsmuligheter fremfor gode salgsnivåer for mange av selskapene. Misligholdsratene forventes på global basis fremdeles å være lave.

6 FORTE Norge Kurs per : 101,8691 Etter at den kraftige dippen i oktober var tatt igjen, gikk Oslo Børs videre opp 3,5 prosent de tre første ukene i november. Opec-møtet i den siste uken førte imidlertid til at utsiktene til høyere oljepris ble skutt et godt stykke ut i tid. Derved falt oljerelatert aksjer videre og fondsindeksen endte til slutt negativt 1,7 prosent for november og 3,4 prosent hittil i år. Vi hadde orventet at Opec ville gjøre tiltak for å begrense oljepris fallet, og FORTE Norges relative overvekt av oljeproduserende selskaper medførte en nedgang på 2,1 prosent i november og helt flatt, 0,0 prosent, hittil i år. Statoil og Det norske falt henholdsvis 11,5 og 15,2 prosent sist måned, mens DNO var nesten uforandret. Ved inngangen til desember har vi solgt oss helt ut av Statoil og halvert Det norske til ca. 4 prosent av porteføljen. Vi tror Statoil vil bli nødt til å redusere utbyttet, noe som vil føre til fortsatt press på aksjekursen. DETNOR som gjennom oppkjøpet av Marathon gikk fra et lete- til produksjonsselskap tror vil vil ha større oppside når oljeprisenen styrker seg noe fra dagens 70 dollar. Øvre del av 80-tallet blir det antagelig en god stund til at vi ser igjen. DNO, med sin svært lave produksjonskostnad er mindre utsatt for oljeprisen, men i større grad påviirket av utsiktene til en eksportavtale mellom Kurdistan og Bagdad, slik at selskapet får fullt betalt for sin store oljeproduksjon. I de siste ukene er det tatt store skritt i riktig retning, og vi forventer en vesentlig kursøkning i løpet av relativt kort tid. På litt lengere sikt ser vi også DNO som en oppkjøpskandidatfor «oil majors» som Exxon eller Chevron som har annonsert at de ønsker seg inn i dette oljerike området. Sektormessig utgjør nå laks den største delen av fondet med over 20 prosent. Marine Harvest, som er største posisjonen med 8,5 prosent av fondet, steg 5,6 prosent, mens NRS, Bakkafrost, og Austevoll, alle med vekting i overkant av 3 prosent, steg henholdvis 9,6 prosent, 7,5 og 4,5 prosent. Rykter om produksjonsproblemer førte Salmar ned 2,9 prosent. I en tid med svakere kronekurs og fortsatt stort etterspørselspress tror vi laksesktoren er et godt sted å være, når de fleste investorer søker bort fra oljerelaterte aksjer. I forkant av Opec-møtet økte vi posisjonen i Norwegian og RCL som begge drar nytte av lavere oljepriser. Det skulle vise seg riktig da NAS og RCL steg med henholdvis, 21,6 og 10 prosent i perioden. Teknologiaksjene, Opera og Nordic Semiconductor, gjorde det også bra med kurstigninger på 6,2 og 7,4 prosent. Schibsted, som utgjorde over 4 prosent av referanseindeksen ved inngangen til perioden annonserte sist måned en samarbeidsavtale med sin største internasjonale konkurent, noe som førte til en kursoppgang på hele 35 prosent, og derved alene 1,5 prosent oppgang i indeksen. Tidligere i høst solgte vi ut vår posisjon i Scibsted fordi aksjen hadde nådd vårt prismål, men vi tapte således 1,5 prosent i relativ avkastning til resten av markedet. Vi tror på en god periode for ikke oljerelatert aksjer de neste månedene og har posisjonert FORTE Norges portefølje til å dra nytte av det.

7 FORTE Global Kurs per : 136,6357 FORTE Global oppnådde en avkastning på 2,3 prosent i november. Verdensindeksen i norske kroner steg hele 4,5 prosent i samme periode, hvorav 2,8 prosent skyldes at norske kroner svekket seg mot US Dollar. Hittil i år har fondet steget 10,7 prosent mot 21,5 prosent i indeksen. Samtidig har dollarkursen styrket seg 14,4 prosent mot norske kroner. Forte Global har en dollareksponering rundt 40 prosent, og har dermed ikke klart å holde følge med indeksen. Det er spesielt aksjebørsen i New York som har holdt bra tempo i november. S&P 500 satte «all-time high» igjen den 26. november, dagen før «thanks-giving». Indeksen steg 2,5 prosent i november, og er opp 11,9 prosent hittil i år. Det er den amerikanske børsen som har holdt aksjemarkedene oppe i I USA har FORTE Global investert i small cap aksjer, det vil si i relativt små amerikanske selskaper der en amerikansk forvalter vil ha fordel av lokal kunnskap. I Tyskland har DAX indeksen steget 7 prosent i november, og er opp 4,5 prosent hittil i år. Svake konjunkturer i Europa senker rentene, men siden den europeiske sentralbanken ECB kjøper statsobligasjoner i eurosonen, og energiprisene har falt, har aksjemarkedet i Tyskland fått fornyet tro på fremtiden. I Europa og Norden har FORTE Global investert i small cap aksjer. I Asia har japanske aksjer hatt en fin utvikling, selv om Yen har svekket seg betydelig mot US Dollar. Nikkei 225 har steget 6,4 prosent i november, og er opp 7,2 prosent hittil i år. FORTE Global har så langt ikke deltatt i det japanske aksjemarkedet. Emerging Market indeksen, som er en samleindeks for markedet utenfor USA, Japan og Vest Europa, har sunket 1,1 prosent i november, men er opp 2,9 prosent så langt i år. En tredjedel av FORTE Global er investert i dette markedet, hovedsakelig i large cap fond. Dette fordi størrelsen på bedriftene er viktig i et vekstscenario. Vi har fortsatt tro på vekst i disse markedene.

8 FORTE Trønder Kurs per : 119,3773 Kortreiste investeringer fortsetter å gi meravkastning! Oslo Børs ble preget av store kursfall i oljerelaterte aksjer i november, men FORTE Trønders teknologi- og oppdrettsaksjer oppveide det meste av dette. Fondet falt 0.7 prosent i perioden, mens referanseindeksen, OSEFX, gikk ned 1,7 prosent. Hittil i år har fondet levert 8,9 prosent, en netto meravkastning på 5,5 prosent i forhold til indeksen som har steget 3,4 prosent. I takt med et dramatisk fall i oljeprisen falt Det norske ytterligere 15 prosent i november og har halvert verdien de siste 4 måneder. I samme periode har oljeprisen falt 30 prosent. Vi tror det kan ta opp til et par år før vi ser 90-tallet igjen for Brent crude, men at en stigning fra 70 til 80 dollar per fat er innen rekkeviddei løpet av noen måneder. Våre analyser viser at verdien per DETNOR aksje stiger med 20 kroner for hver 10 dollar økning i oljeprisen, noe som bør føre aksjen tilbake til over 50 kroner, en oppgang på 40 prosent fra i dag. EMGS gjorde det langt bedre enn de øvrige seismikkselskpaer i forrige måned med nesten uforandret kurs. De første to dagene i desember annonserte selskapet flere store kontrakter, bl.a med Statoil vedrørende Barentshavet, og aksjen har i etterkant hatt en pen oppgang. Nå ser i ser vi ganske lyst på EMGS utvikling i hva som ser ut til å bli en utfordrende periode for oljeserviceselskaper fremover. Den nære fremtid for oppdrettsnæringen ser lysere ut. Bortfallet av det russiske markedet er tatt igjen i andre markeder og lakseprisene er igjen nær et rekordnivå. Det blir ingen vekst i tilbudet av laks neste år samtidig som etterspørselen øker, noe som tilsier videre prisoppgang. Dersom næringen klarer å mestre de biologiske utfordringene som er klart tilstede, ligger det til rette for kjempersultater og høye utbytter også neste år. Fondets største posisjon, som er Norway Royal Salmon, NRS, steg 9,6 prosent siste måned, mens Marine Harvest økte 5,6 prosent. Salmar falt 2,9 prosent etter skriverier om nye sykdomstilfeller på laks i Frøya området. Våre kilder sier at Salmar har situasjonen under kontroll, men vi følger utviklingen nøye. NTS (tidl. Namsos Trafikkselskap) gjenomfører nå en ny emisjon på 50 mill (den forrige var i sommer) for å øke flåten av brønnbåter til laksenæringen. Vi er forventningsfulle til videre kursoppgang i aksjen. Best bidrag denne måneden kom fra fondets teknologiaksjer, spesielt Atmel og Nordic Semiconductor, som steg henholdsvis 9,6 og 7,2 prosent. Next Biometrixs har hatt en elendig kursutvikling siden emisjonen i sommer og falt nye 25 prosent i begynnelsen av november. Det ble imidlertid tatt igjen da selskapet meldte at de etter et år med testing og evaluering hadde vunnet sin første «major league» kontrakt med «tier 1 company» for levering av fingeravtrykk sensorer til mobil og tablets. Kursene i de lokale bankene forholdte seg relativt bra, men ga et samlet et negativt bidrag på 0,5 prosent til fondets totale avkastning i november. Vi har stor tro på videre oppgang i FORTE Trønders oppdrett og teknologiaksjer, og vi tror at bunnen begynner å nærme seg for kursenei våre oljerelaterte aksjer. Bankaksjene forventes fortsatt å være et tryggt ben i bakken under fortsatt meravkastning for FORTE Trønder.

9 Skråblikk - Markedet for fond trender i 2014 Vi har tatt en titt på utviklingen i totalmarkedet for verdipapirfond (inkl. utenlandske kunder) hittil i år, og finner at det er netto tegnet for hele 134 milliarder i norske forvaltningsselskap! Utenlandske kunder utgjør 3,6 milliarder, dvs. ca. 2,7 % av tegningene i det norske markedet. Ser vi på statistikk og trenden gjennom året når det gjelder alle fondstyper for norske personkunder, så er det siden starten av 2014 netto tegnet andeler i fond for over 2,9 milliarder hos de ulike fondsselskapene i Norge. Det er altså betydelige midler som har gått inn i fond i løpet av året så langt. Av dette utgjør aksjefond - 3 milliarder, kombinasjonsfond ca. 3 mrd., rentefond ca. 2,7 milliarder og andre verdipapirfond ca. 112 millioner. Forvaltningskapitalen relatert til personkunder utgjør nå ca. 143 milliarder totalt, fordelt på 530 underliggende fond og 20 forvaltningsselskaper i Norge. De største aktørene er DNB, Odin og Skagen. Disse alene står for 86 milliarder av den totale forvaltningskapitalen (143 mrd.) fra norske personkunder. Ser vi videre på summen av norske kunder (personkunder og institusjoner) i verdipapirfond, så er tallene en del høyere. Her har forvaltningsselskapene hatt en netto tegning på over 130 milliarder i 2014! Deler vi opp dette i ulike aktivaklasser, så utgjør aksjefond ca. 6,1 milliarder, kombinasjonsfond ca. 10 milliarder, rentefond ca. 114,6 milliarder og andre verdipapirfond ca. 0,5 milliard. Den totale forvaltningskapitalen som står i verdipapirfond er ca. 729 milliarder, og det er de institusjonelle kundene som veier tyngst i statistikken.trenden er at mesteparten av kapital investert i perioden kommer fra institusjonelle kunder. Disse fordeler kapitalen på flere fond hele 623 fond er representert. Her utgjør renteandelen over 114 milliarder av totalen, dvs. 15% her mot 2,7% for personkunder isolert sett. Vil denne trenden fortsette? Vi er spent på om den uroen vi ser i olje og aksjemarkedet for tiden vil påvirke hvordan aktørene kommer til å plassere kapitalen det neste året. Det blir i tillegg spennende å følge med på om fordelingen mellom rente- og aksjefond vil endres mye. Skal vi følge trenden fra 2014 vil rentefond være den klart foretrukne fondsklassen, kanskje ikke så uventet i turbulente tider. På den andre siden befinner vi oss i et historisk lavrenteregime, noe som normalt øker jakten på avkastning og dermed investeringer i aktivaklasser med høyere risiko. Søylegrafen under viser fordelingen i prosent på de ulike aktivaklassene nettotegning, og vi ser tydelig at rentefond har vært den store vinneren hittil i år. Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innenfor, og er på ingen måte en anbefaling av investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. April 2015. Høyere langsiktige renter

Månedsrapport. April 2015. Høyere langsiktige renter Månedsrapport April 2015 Høyere langsiktige renter Oljeprisen begynte å stige i april, og bidro positivt til den norske børsen. Norske kroner har også reagert på dette, og har steget 6,5 prosent mot amerikanske

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2014. Solskinn i USA

Månedsrapport. Juni 2014. Solskinn i USA Månedsrapport Juni 2014 Solskinn i USA De globale børsene steg videre i juni. Arbeidsmarkedstallene i USA viste god bedring, salget av nye boliger tok seg opp og verdensindeksen (MSC I AC World) steg 4,8

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene Månedsrapport August 2015 Korreksjon i aksjemarkedene August ble en av de mest dramatiske månedene i aksjemarkedet på lenge. Vi fikk en korreksjon, både i Norge og globalt. Hovedindeksen ved Oslo Børs

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Månedsrapport. November 2013. Historisk høye aksjekurser

Månedsrapport. November 2013. Historisk høye aksjekurser Månedsrapport November 2013 Historisk høye aksjekurser De globale børsene fortsetter å klatre til nye høyder, godt hjulpet av påtroppende sentralbanksjef Janet Yellens budskap om at den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2013. All time high

Månedsrapport. Oktober 2013. All time high Månedsrapport Oktober 2013 All time high I oktober fortsatte verdens aksjemarkeder opp, og «all time high» har vært nådd i flere markeder i løpet av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp

Detaljer

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013 Månedsrapport September 2013 Internasjonal oppgang September ble en positiv aksjemåned og verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,3 prosent. Lettelsen over at det ikke ble noen militæraksjon i Syria,

Detaljer

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte 2014 INNHOLD Markedskommentar... 3 Om fondene... 6 Styrets

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer