Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013"

Transkript

1 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen, slik at det stilles spørsmål om hvor lenge man trenger å føre denne politikken videre. I tillegg har det vært usikkert om FN ville gi klarsignal til luftangrep i Syria, noe som ga markedet en dipp i slutten av måneden. I august fortsatte verdens aksjemarkeder svakt opp. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 0,6 % og har gått hele 19,6 % hittil i år. Det er spesielt markedene i USA og Japan som har steget mye. Dette har sin bakgrunn i de pengepolitiske stimuliene som er ført. Oslo Børs Fondsindeks sank 0,4 % i august, men er opp 12,3 % så langt i år. I USA ble det i august rapportert om en BNP-vekst på 2,5 % i 2. kvartal, målt som årlig vekst. Rapporten viser et bilde av en økonomisk gjeninnhenting som øker farten, men som i et historisk perspektiv fortsatt er svak. BNP-målingen er den siste som den amerikanske sentralbanken, FED, får vurdere før neste rentemøte september. Der skal det diskuteres hvorvidt man skal begynne å trappe ned de massive obligasjonskjøpene på 85 milliarder dollar i måneden. FED signaliserte i juni i år at de vil begynne å trekke tilbake disse kjøpene dersom økonomien fortsetter å styrke seg. Det er spesielt arbeidsledigheten som har kommet ned på et lavere nivå. Den siste målingen var på 7,4 %, mens FED har et mål å få ledigheten under 7 %. Arbeidsmarkedet i USA har imidlertid dreid i en uventet retning. Arbeidsgivere betaler lavere sosiale kostnader for deltidsansatte inntil 30 % av full stilling. Dette medfører at mange blir deltidsansatte og må ha flere jobber for å klare seg. Mange analytikere mener nå at FED kommer til å beslutte å redusere stimuliene på møte i september. Det medfører at en stor kjøper gradvis forsvinner fra det amerikanske statsobligasjonsmarkedet. I august har 10 års statsrente i USA steget markant, og når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Selv om FED reduserer obligasjonskjøpene, vil de sannsynligvis holde de korte rentene på et lavt nivå fremover. De langsiktige rentene er alternativkostnaden for å investere i aksjer, og høyere renter vil kunne gi lave aksjekurser på over tid. Eurosonen er ute av en 18 måneder lang resesjon med en vekst i 2. kvartal på 0,3 %, målt årlig. EUs økonomikommisær, Olli Rehn, advarer mot å slå seg til ro med dette. Krisen er langt fra over. De foreløpige tegnene på vekst er fortsatt skjøre, mener han. Flere land i eurosonen melder om en sterkere vekst i 2. kvartal enn det analytikere hadde håpet på. I Portugal økte BNP med 1,1 %, mens veksten i Tyskland var på 0,7 %. I Frankrike, som er den nest største økonomien i eurosamarbeidet, var veksten på 0,5 %. Forts. neste side

2 Etter at veksttallene ble offentliggjort, steg de lange statsrentene i Tyskland. Den europeiske sentralbanken, ESB, ser ingen argumenter for et rentekutt etter dette. Banken utelukker en tidligere innstramming i pengepolitikken basert på den seneste tids nøkkeltall. Også Bank of England holder signalrenten uforandret. Samtidig har det blitt kjent at sentralbanken holder totalrammen for tilbakekjøpsprogrammet for verdipapirer uendret, på 375 milliarder pund. I Spania har arbeidsledigheten begynt å synke. Mye tyder derfor på at konjunkturene er i ferd med å snu i Europa. I Asia er det spesielt nedgangen i kinesisk økonomi som er toneangivende. Den kinesiske innkjøpssjefsindeksen ble rapportert til 47,7 for juli. Det var forventet uendret tall på 48,2. Tall over 50 indikerer økt aktivitet, mens tall under 50 indikerer redusert aktivitet. Sysselsettingsindeksen falt også, til det laveste nivået siden mars Kinesiske myndigheter melder at de vil sette inn tiltak for å beholde den årlige veksten over 7,5 %. Den norske innkjøpssjefsindeksen, PMI, som måler aktivitetsendringer i industrien, steg kraftig fra juli til august, og er nå på sitt høyeste nivå siden mars Etter to måneder under 50-tallet, økte PMI med 5 poeng til 53,0 i august. Det var ventet en oppgang til 49,5. Dette indikerer at optimismen i norsk industri tar seg kraftig opp. Også norske langsiktige renter har begynt å stige i takt med utlandet. Norges Bank holdt innskuddsrenten uforandret på siste rentemøte, men inflasjonen som ble rapportert for juli ga et kraftig hopp. Vi får se om rentebanen blir oppjustert etter dette. Etter at det ble kjent at syriske myndigheter hadde brukt kjemiske våpen i krigføringen, ble det raskt tatt til orde for å gjennomføre luftangrep i FN-regi mot militære mål. Dette medførte at oljeprisen gjorde et hopp opp mot 115 dollar per fat i slutten av august. Som følge av dette begynte Statoil-aksjen å stige, og Oslo Børs fikk en litt annen utvikling enn resten av verdens aksjebørser. I august kom de fleste norske banker med gode resultater, etter å ha økt boliglånsrentene tidligere i år. Bankaksjene begynte imidlertid å falle, fordi Sparebanken Møre og Sparebank 1 Nord Norge emitterte ny egenkapital, noe som førte til frykt for flere emisjoner. I fiskesektoren har lakseprisen falt marginalt. Mange har vært negative til sektoren, men resultatene viste meget gode marginer. Fiskeaksjene begynte først å stige etter utgangen av august. Siste sommermåned bar altså preg av en relativt flat børsutvikling både her hjemme og i det globale markedet. Mens verdens aksjemarkeder endte svakt opp, falt fondsindeksen på Oslo Børs 0,4 % i august. De lange statsrentene steg i samme periode, noe som påvirket obligasjonsmarkedet. Les mer i resten av månedsrapporten om hvilke utslag dette ga i FORTEfondene. Utvalgte nøkkeltall for august Børser Endring -1M Rentemarkedet Per OSEBX 0,29 % 10 års stat, Norge 3,00 MSCI AC World 1,10 % 10 års stat, USA 2,75 S&P 500-2,82 % 3 mnd NIBOR 1,70 FTSE 100-3,14 % Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M USD/NOK 3,59 % Brent spot 5,73 % Euro/USD -0,59 % Gull 5,21 % Euro/NOK 3,15 %

3 FORTE Pengemarked Kurs per : 110,2633 FORTE Pengemarked ligger fortsatt på topp i sin kategori på Oslo Børs, målt over både siste ett og to år! Fondet fikk en avkastning på 0,25 % i august. Hittil i år er fondet opp 1,86 %. Til sammenligning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 0,10 % i samme periode, og er opp 1,05 % hittil i år FORTE Pengemarked Indeksert ST1X Indeksert FORTE Pengemarked kjøper verdipapirer med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR. 3 måneders NIBOR har ligget nesten flatt gjennom måneden på rundt 1,72 prosent. Bankene som utsteder FRN (Floating Rate Note)-lånene som FORTE Pengemarked investerer i har levert meget gode tall for andre kvartal. Dette medfører at bankene kan styrke sin kapitaldekning, noe som gir ytterligere økt sikkerhet i FORTE Pengemarked. FORTE Pengemarked kjøper bare verdipapirer i norske banker, og er et meget godt alternativ til bankinnskudd. Kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld har vært uforandret gjennom måneden. Ut fra historiske sammenhenger er nivåene på disse kredittmarginene fortsatt attraktive, noe som fortsatt gjør slike pengemarkedsfond til gode alternativer til bankinnskudd.

4 FORTE Obligasjon Kurs per : 114,7231 FORTE Obligasjon ligger fortsatt på topp i sin kategori på Oslo Børs, både hittil i år og siste 12 måneder! Fondet har vist at det presterer, både under rentenedgang og oppgang. Fondet får 2 års historikk den 15. september, og ligger an til å toppe også her! FORTE Obligasjon ga en avkastning på 0,65 % i august, og er opp solide 4,37 % hittil i år. Referanseindeksen, ST4X, gikk til sammenligning minus 0,76 % i august og har gått minus 0,38 % hittil i år. De lange statsrentene har gått noe opp i løpet av august. Dette vil normalt kunne påvirke avkastningen på fondet negativt. Kredittspreadene på fondsobligasjonene har imidlertid steget i august, noe som har gitt fondet positiv avkastning, til tross for at indeksen har gått i minus. FORTE Obligasjon holder en forholdsvis høy andel kontanter i fondet. Årsaken til dette er at den amerikanske sentralbanken har signalisert at de vil redusere de monetære stimulansene utover høsten. I dette tilfellet vil rentene kunne stige og kredittspreadene bli høyere. En slik situasjon vil by på gode kjøpsmuligheter i obligasjonsmarkedet. Vi velger derfor å holde noe «tørt krutt» i påvente av mulige gode kjøp. For øvrig har det blitt gjort handler i Sparebank 1 SMN denne måneden. FORTE Obligasjon investerer bare i obligasjoner i bank eller livsforsikring, noe som senker risikoen i fondet. Fremover tror vi en slik eksponering vil være enda mer attraktiv, sammenlignet med obligasjoner med høyere kredittrisiko FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert

5 FORTE Norge Kurs per : 89,7873 Det var relativt rolig i aksjemarkedet i august, til tross for resultatfremleggelser for første halvår og den spente situasjonen i Syria. Referanseindeksen for norske aksjefond, OSEFX, falt 0,4 % mens FORTE Norge gikk ned 1,2 % for måneden. Hittil i år har FORTE Norge steget 5,1 % og OSEFX 12,3 %. De beste bidragsyterne i august var Subsea7 og Seadrill, som steg henholdsvis 13,6 og 10,7 % etter å ha meldt gode resultater i annet kvartal og gitt positiv guiding for utsiktene fremover. Situasjonen i Syria førte til en markant oppgang i oljeprisene, noe som slo positivt ut for Statoil. Effekten ble imidlertid negativ for konsumentene av olje, så som Royal Carribean Cruise Line og Norwegian Air. 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 FORTE Norge Ind. OSEFX Indeksert Fallet i Norwegian-aksjen ble forsterket av frykt for at godværet i sommer (sørpå..!) hadde ført til billigsalg av flybilletter og melding om ytterligere problemer med det nye Dreamliner flyet. Vi har tror at billettprisene vil øke utover høsten og at langdistanseflygningen vil bli en suksess, slik at Norwegian fortsetter oppturen. Vi forventet gode resultatfremleggelser for lakseselskapene og sparebankene i august, og hadde posisjonert fondet deretter. Det ble levert veldig gode resultater, men kursstigningene uteble dessverre i første omgang. For sparebankene skyldes det spekulasjoner om at flere banker vil foreta nyemisjon, og for laks ser det ut til at markedet fokuserer mer på et mulig kortsiktig prisfall enn på den lange trenden med svært gode priser de neste årene. John Fredriksen fortsetter å kjøpe aksjer for milliardbeløp i eget selskap og vi finner det vanskelig å gå mot hans bet. Det norske oljeselskap skuffer fortsatt ved å ligge i den lave enden av kanalen hvor den har beveget seg i snart to år, det vil si mellom 80 og 90 kroner per aksje. Vi ser fremdeles aksjen nærmere 100- tallet ved nyttår. Vi har redusert posisjonen i bank, men velger å beholde overvekten i lakseaksjer. Vår oppfatning er at fondet vil ta igjen mye av etterslepet i løpet av høsten.

6 FORTE Global Kurs per : 113,6826 Det globale aksjemarkedet sto på stedet hvil i august. FORTE Global er godt posisjonert for et eventuelt fall i aksjemarkedene når den amerikanske sentralbanken nå vurderer å trappe ned på de økonomiske stimulansene. I august ble det solgt store mengder aksjer i de fremvoksende markedene, hvor FORTE Global er overvektet i forhold til den globale indeksen. Det negative utfallet av kursfallene i fremvoksende økonomier ble imidlertid delvis redusert av sterkere dollarkurs. FORTE Global var opp 0,7 % i august, mens verdensindeksen, MSCIAC i norske kroner, steg 0,6 %. Hittil i år har fondet steget 11,7 % og indeksen er opp 19,6 %. Det var Europa-fondet Franklin European Midcap, som gjorde det best i august, med en økning på 5,1 %. Dette fondet investerer i mindre selskaper i Europa, og har nytt godt av at eurosonen har kommet ut av den økonomiske resesjonen. På de neste plassene fulgte Templeton Technology og DNB Norden III. Førstnevnte investerer i de større amerikanske teknologiselskapene. På den negative siden finner vi emerging marketsfondene og Carnegie Worldwide Etisk II. På grunn av nedgradering av Carnegie-fondet til 3 Morningstar-stjerner, solgte vi oss ut av fondet ved månedslutt. Etter de to første tertialene av 2013 er det de samme fondene som har bidratt positivt i FORTE Global. I tillegg er det veldig hyggelig å se at Fondsfinans Farmasi har steget nær 29 % hittil i år. Størst nedgang viste Latin-Amerika-fondet, som er blitt påvirket av den generelle nedgangen i råvarebasert industri. Vi tror at det store gapet som har oppstått i år mellom prisvurdering i fremvoksende markeder og USA spesielt samt Japan vil bli vesentlig redusert i siste tertial. Det vil komme FORTE Global til gode. August 2013

7 FORTE Trønder Kurs per : 103,1234 Det var stor variasjon i avkastningen på aksjene i FORTE Trønder sist måned, men alt i alt ble det en nedgang på 0,3 %. Det var litt bedre enn fondsindeksen som falt 0,4 %. Siden oppstart i år har fondet steget 3,1 %. Teknologiaksjene gjorde det klart best i august, hvor Nordic Semiconductor steg 16,2 % og Q-free og Evry begge la på seg 8,4 %. Økt oljepris, som følge av Syria-krisen, førte til en hyggelig oppgang i Statoil på 5,4 %. Blant lakseaksjene var Salmar uendret og Norway Royal Salmon opp 2,5 %, mens Marine Harvest falt hele 4,3 %. Vi ser svært gode laksepriser i en lengere periode fremover og forventer langt bedre uttelling fra disse aksjene utover høsten. Sparebank1 SMN falt 0,8 prosent til tross for gode resultater i andre kvartal. Den positive effekten av fortsatt høye marginer mellom ut- og innlån ble imidlertid visket bort etter at spekulasjoner om nyemisjon startet for flere sparebanker. Melhus Sparebank forble unedret, mens Sparebanken Møre og Helgeland Sparebank falt henholdsvis 4,1 og 7,6 %. FORTE Trønder vil normalt ha 4 posisjoner som tilsammen vekter nært 40 prosent av fondet. Blant disse fire posisjonene ble det foretatt én endring sist måned ved at vi solgte oss ned i Sparebank1 SMN, som nå utgjør mindre enn 5 % av fondet, Q-free nå utgjør 9,5 prosent av fondet. Så langt har dette vist seg å være en riktig beslutning, og vi forventer at Q-free vil levere meravkastning også videre fremover. Etter dette er de fire store posisjonene i fondet Nordic Semiconductor, Q-free, Salmar og Det norske oljeselskap. Det gir en fordeling på rundt 30 prosent teknologi, 20 prosent laks og 25 prosent på henholdsvis bank og oljerelaterte selskaper. Vi har stor tro på at denne porteføljen vil gjøre det langt bedre enn markedet forøvrig under høsten. August 2013

8 Skråblikk - Denne gangen er det annerledes? Har oppgangen i aksjemarkedene de siste årene vært basert på fundamentale, strukturelle forhold, eller skyldes den bare QE, kvantitative lettelser, i USA, og «Abeconomics» i Japan? Og hva vil effekten bli når den amerikanske sentralbanken begynner å redusere dosen med stimuli til økonomien? Dette er de store spørsmålene alle ønsker å få svar på. Svaret vil avgjøre hvorvidt oppgangen i aksjemarkedet fortsetter, eller om vi får en betydelig korreksjon i aksjeprisene. Aksjemarkedet går i sykluser, og oppgangsperiodene varer normalt 4 til 5 år om gangen. Det er nå 5 år siden økonomien og markedene begynte å komme tilbake etter finanskrisen. Derfor er det dags for en korreksjon, hevdes det blant mange. Allikevel er det mange optimister som sier at «denne gangen er det annerledes», og mener at den nåværende oppgangsperioden i økonomien og aksjemarkedene vil vare til I dette skråblikket setter vi fokus på USA, som er den største motoren i verdensøkonomien. Veksten under inneværende oppgang har vært langt svakere enn ved tidligere oppganger. Det skyldes blant annet at boligmarkedet, som normalt leder an i veksten, denne gangen startet tre år inn i oppgangen og først nå begynner å skyte fart. Andre signaler på at oppgangen fortsetter er bankenes utlån, som først nå begynner å øke vesentlig. Dette skyldes at boligsalget har økt. Videre har lån til nyinvesteringer, til små og mellomstore bedrifter, nylig begynt å ta fart. Kapitalinvesteringer, i prosent av BNP, var på sitt laveste nivå så sent som i 3.kvartal 2011, og under hele denne syklusen har 2/3 av investeringene gått med til å erstatte gamle produksjonsmidler. Det er således et stort etterslep i investeringene til nye produksjonsmidler. Produksjonen av skiferolje og -gass gir et fundamentalt skifte for USA. Energiprisene har falt kraftig og kostnadsstrukturen i amerikansk industri har gitt lavere inflasjon og økt økonomisk vekst. Dette vil være med på å forsterke oppgangen de neste årene, hevdes det. Økt etterspørsel etter boliger, biler og energi, som alle hovedsakelig er innenlandsk produksjon, medfører også at handelsbalansen med utlandet forbedres vesentlig, noe som styrker den amerikanske dollaren. Det vises også til at økt innvandring, spesielt fra Latin-Amerika, har ført til demografiske endringer som vil være positive for økonomien fremover. Andelen av eldre innbyggere i forhold til totalen vil begynne å avta i 2015, noe som historisk sett har vært klart positivt for aksjemarkedene. Disse og andre argumenter bidrar til at optimistene konkluderer med at inneværende oppgangsperiode vil vare lenger enn normalen og antagelig frem til Oppganger dør ikke på grunn av alder, hevdes det, men på grunn av økonomiske innstramminger eller en eller annen form for eksternt sjokk. En reduksjon eller avslutning av QE betyr slutt på den sterke stimuleringen av økonomien, men ingen innstramming. Sentralbanken har også kommunisert at de avslutter QE3 bare dersom økonomien har styrket seg nok til at videre vekst kan fortsette på egne ben. Derved blir det heller ikke noe sjokk i økonomien og aksjemarkedene denne gangen, mener optimistene. Denne gangen blir det annerledes. Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni

Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni Juni måned var et lite skritt tilbake for den generelle avkastningen i finansmarkedene. Hovedindeksen på Oslo Børs falt 4,7 % tilbake,

Detaljer

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013 Månedsrapport Juli 2013 Solskinn på børsen i feriemåneden juli Etter en noe turbulent juni roet markedene seg, og solen begynte atter å skinne på Oslo Børs. Oslo Børs Fondsindeks steg 6 % i juli, og er

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker

Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker De pengepolitiske stimuliene fra de store sentralbankene, spesielt i Japan og USA, påvirker verdipapirmarkedene i positiv retning,

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Månedsrapport. November 2013. Historisk høye aksjekurser

Månedsrapport. November 2013. Historisk høye aksjekurser Månedsrapport November 2013 Historisk høye aksjekurser De globale børsene fortsetter å klatre til nye høyder, godt hjulpet av påtroppende sentralbanksjef Janet Yellens budskap om at den amerikanske sentralbanken

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Månedsrapport. Veksten flatet ut i april. April 2012

Månedsrapport. Veksten flatet ut i april. April 2012 Veksten flatet ut i april Månedsrapport April 2012 April var en måned hvor veksten i verdens aksjemarkeder, og veksten på Oslo Børs flatet ut. Verdensindeksen uttrykt i norske kroner sank 0,3 % i april,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2013. All time high

Månedsrapport. Oktober 2013. All time high Månedsrapport Oktober 2013 All time high I oktober fortsatte verdens aksjemarkeder opp, og «all time high» har vært nådd i flere markeder i løpet av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2012

Månedsrapport. Oktober 2012 Blandet utvikling i oktober Månedsrapport Oktober 2012 Oktober ble en måned uten store svingninger i aksjemarkedet. Etter at sentralbankene i USA og Euroområdet, FED og ESB, innførte nye stimuli, har svingningsrisikoen

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013 Månedsrapport September 2013 Internasjonal oppgang September ble en positiv aksjemåned og verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,3 prosent. Lettelsen over at det ikke ble noen militæraksjon i Syria,

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Månedsrapport. Januar i oppgang. Januar 2013

Månedsrapport. Januar i oppgang. Januar 2013 Månedsrapport Januar 2013 Januar i oppgang Januareffekten slo inn også i år, og aksjemarkedet hadde en fin utvikling i årets første måned, som så ofte før. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 2,41

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Månedsrapport. August 2012

Månedsrapport. August 2012 En hyggelig sommermåned Månedsrapport August 2012 August har vært en bra måned i aksjemarkedene både i Norge og globalt. Oslo Børs steg 2,8 prosent, og globalt var markedene opp 1,8 prosent. Mye av forklaringen

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,7 Endring sist uke -1,9 % Endring i år 7,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke %

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2013

Månedsrapport. Februar 2013 Månedsrapport Februar 2013 Fortsatt positiv utvikling Den positive utviklingen fra starten av året fortsatte i februar, og verdensindeksen målt i norske kroner var opp 3,8 % i februar og 7,5 % hittil i

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Månedsrapport. Oppgang på verdens børser i april. April 2013

Månedsrapport. Oppgang på verdens børser i april. April 2013 Månedsrapport April 2013 Oppgang på verdens børser i april Den positive utviklingen i aksjemarkedene fortsatte i april. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 1,9 prosent i april og 13,5 prosent

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Månedsrapport. Oppgang på Oslo Børs, Europa hangler videre

Månedsrapport. Oppgang på Oslo Børs, Europa hangler videre Oppgang på Oslo Børs, Europa hangler videre Januar er ofte en god måned i aksjemarkedene, og også i år viste børsen seg fra sin bedre side. Oslo Børs Hovedindeks steg 3,2 % i løpet av måneden. Aksjene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall forrige uke Uken som gikk Børsen ned på bekymring om kinesisk vekst Selskaper i fokus: Marine Harvest og Frontline

Utvikling i nøkkeltall forrige uke Uken som gikk Børsen ned på bekymring om kinesisk vekst Selskaper i fokus: Marine Harvest og Frontline OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke -1, % Endring i år 11, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. November 2014

Månedsrapport. November 2014 Månedsrapport November 2014 Kraftig oljeprisfall Verdens aksjemarkeder steg ufortrødent videre oppover i november. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2014. Global økonomi i vekst

Månedsrapport. Mai 2014. Global økonomi i vekst Månedsrapport Mai 2014 Global økonomi i vekst De globale børsene steg igjen i mai. Arbeidsmarkedstallene i USA viste god bedring, mens uroen i Ukraina eskalerte ytterligere. Verdensindeksen (MSC I AC World)

Detaljer

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene Månedsrapport August 2015 Korreksjon i aksjemarkedene August ble en av de mest dramatiske månedene i aksjemarkedet på lenge. Vi fikk en korreksjon, både i Norge og globalt. Hovedindeksen ved Oslo Børs

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Månedsrapport. September 2015. Lavere rente

Månedsrapport. September 2015. Lavere rente Månedsrapport September 2015 Lavere rente Norges Bank senket sin innskuddsrente med 0,25 prosent i september. Som følge av dette fortsatte norske kroner å svekke seg mot andre toneangivende valutaer. Den

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2014. Solskinn i USA

Månedsrapport. Juni 2014. Solskinn i USA Månedsrapport Juni 2014 Solskinn i USA De globale børsene steg videre i juni. Arbeidsmarkedstallene i USA viste god bedring, salget av nye boliger tok seg opp og verdensindeksen (MSC I AC World) steg 4,8

Detaljer

Månedsrapport. Juli 2015. Markant fall i oljeprisen

Månedsrapport. Juli 2015. Markant fall i oljeprisen Månedsrapport Juli 2015 Markant fall i oljeprisen Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,5 prosent i løpet av juli, og er opp 10,8 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 5,4 prosent

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer