Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker"

Transkript

1 Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker De pengepolitiske stimuliene fra de store sentralbankene, spesielt i Japan og USA, påvirker verdipapirmarkedene i positiv retning, men hvor lenge kan de holde på for å unngå radikale endringer i økonomiene? Den positive utviklingen i aksjemarkedene fortsatte også i mai. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 1,2 prosent i mai og har gått hele 14,9 prosent hittil i år. Det er spesielt stimuliene i USA og Japan som påvirker verdipapirmarkedene. Oslo Børs Fondsindeks steg 2,9 prosent i mai, og er opp 11,3 prosent hittil i år. I USA ble det i mai rapportert om BNP-vekst på 2,5 prosent i 1. kvartal, målt som årlig vekst. Dette betyr at den amerikanske økonomien er i bedring. Bakgrunnen for bedringen er at den amerikanske sentralbanken, FED, fortsetter å trykke penger for å kjøpe tilbake langsiktige statsobligasjoner. Denne ekspansive monetære politikken senker de langsiktige rentene, og setter fart på økonomien. Det siste året har arbeidsledigheten i USA sunket fra 8,5 prosent til om lag 7,5 prosent. Sentralbanken har et uttalt ønske om å få arbeidsledigheten under 6,5 prosent. Ulempen med denne politikken er at så snart omløpshastigheten på pengene øker, vil det bli inflasjon. Derfor har FED uttalt at de stopper stimuliene hvis inflasjonen kommer opp i 2,5 prosent før arbeidsledigheten synker under 6,5 prosent. I slutten av mai møtte sentralbanksjef Ben Bernanke den amerikanske finanskomiteen. I finanskomiteen framkom det misnøye med politikken som føres. Denne usikkerheten rundt stimuliene kan være årsaken til at de langsiktige rentene begynte å stige mot slutten av måneden. Den amerikanske økonomien er forbrukerdrevet. Det vil si at forbrukertilliten står sentralt, og de siste målingene har vist at den ikke har vært høyere på nesten seks år. De langsiktige rentene er alternativkostnaden ved å eie aksjer. Lave langsiktige renter gir høyere aksjekurser. I mai steg S&P500 indeksen med 2,1 prosent og en amerikansk dollar var verdt 5,87 norske kroner ved utgangen av mai. Fra Europa kommer det meldinger om stadig høyere arbeidsledighetstall. Det medfører at det blir stadig vanskeligere å skape økonomisk vekst. Flere land i eurosonen er i resesjon. Men også her trer sentralbanken, ESB, inn med monetære stimuli. Støttekjøp av statsobligasjoner medfører at de fleste av landene kan låne til en rimelig rente. Det vil ta tid før økonomien i eurosonen bedres. Det landet som har størst gjeldsopptak står imidlertid utenfor eurosamarbeidet. England har gleden av et svekket pund, men har hatt høyest gjeldsvekst siden krisen i Europa for ett år siden. De sentrale landene, England, Frankrike, Spania og Italia har svak økonomi. I Tyskland er det høy aktivitet, og Eurosamarbeidet sørger for at tyske kvalitetsvarer kan eksporteres innenfor et fastkursregime i Europa. Uten euro ville hypotetiske tyske mark ha steget kraftig i verdi, og tysk eksport ville sunket tilsvarende. Forts. neste side

2 Japan har i løpet av året kjørt tilsvarende stimuli som i USA. Dette medfører lavere langrenter og svekket yen. Dette bidrar til at den japanske eksporten øker, og den totale økonomien vokser. Den enorme pengetrykkingen har ført til at den japanske Nikkei-indeksen på sitt høyeste har steget over 50 prosent i år. Japansk industri er, som den tyske, basert på høyteknologi som er svært konkurransedyktig. Den økonomiske veksten i Japan forverrer eksporten fra Sør Korea og Kina. I Kina er derimot den økonomiske veksten fallende. Det er spennende å se om det totalitære Kina vil klare å få økonomisk vekst uten å føre den monetære poltikken som føres i USA, Europa og Japan. Ekspansiv monetær politikk kan ikke føres for evig tid. For å unngå radikale endringer i økonomiene må stimuliene avvikles gradvis. Sannsynligvis vil politikken videreføres enda en god stund, til inflasjonen begynner å stige. Ulempen med dette er at når inflasjonen viser seg, er det for sent å snu. Årsaken til dette er at inflasjonen er tidsforskjøvet, og i en lengre periode vil den fortsette å stige selv om stimuliene fjernes. Veksten i norske konsumpriser var svakere enn forventet i mai. Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, var på 1,5 prosent på årsbasis, mens det var ventet en oppgang på 1,7 prosent. Utviklingen i inflasjonen er helt sentral for Norges Banks rentesetting. Sentralbanken har som oppgave å holde en årlig prisvekst over tid på 2,5 prosent. Prisveksten er betydelig lavere enn Norges Bank har sett for seg. Det kan føre til rentekutt, eller det kan ta lengre tid før det kommer renteøkninger. Arbeidsledigheten i Norge er nede på 3,7 prosent. BNP-veksten for 1. kvartal var negativ med 0,2 prosent. Som vanlig var det den stadig minkende utvinningen av olje og gass som bidro til nedgangen. I fastlands- Norge var det imidlertid en vekst på 0,7 prosent. Tallene var svakere enn Norges Bank har antatt i sine prognoser. Husholdningskonsumet økte med 1,1 prosent og boligprisene var svakt opp i mai. Oljeprisen har falt fra 102,79 dollar per fat ved inngangen til måneden til 100,39 ved utgangen av mai. Med en tilsvarende økning i verdien på amerikanske dollar kan en si at oljeprisen i norske kroner har vært uforandret. Utvalgte nøkkeltall for mai Børser Endring -1M Rentemarkedet Per OSEBX 2,41 % 10- års stat, Norge 2,17 MSCI AC World 1,24 % 10- års stat, USA 2,16 S&P 500 3,56 % 3 mnd NIBOR 1,75 FTSE 100 3,53 % Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M USD/NOK 1,82 % Brent spot -1,52 % Euro/USD -1,29 % Gull -5,99 % Euro/NOK 0,52 %

3 FORTE Pengemarked Kurs per : 103,4283 FORTE Pengemarked ligger på topp i sin kategori på Oslo Børs, målt over både siste ett og to år! Fondet fikk en avkastning på 0,28 prosent i mai. Hittil i år er fondet opp 1,25 prosent. Til sammenligning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 0,69 prosent i samme periode. FORTE Pengemarked kjøper verdipapirer med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR. 3 måneders NIBOR har ligget på rundt 1,75 prosent den siste måneden. Markedet forventer at NIBOR vil ligge rundt dagens nivå det neste året, og kanskje lengre. Statistisk sentralbyrå kom med inflasjonstall i mai som viste at inflasjonen er lav. Utviklingen i inflasjonen er helt sentral for Norges Banks rentesetting, og underbygger sannsynligheten for uendret rente. FORTE Pengemarked kjøper bare verdipapirer i norske banker, og er et meget godt alternativ til bankinnskudd. Kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld har blitt redusert i mai. Dette har bidratt positivt til avkastningen i fondet, til tross for det lave rentenivået. I løpet av måneden ble det blant annet kjøpt papirer i Søgne og Greipstad sparebank og Lillesand sparebank.

4 FORTE Obligasjon Kurs per : 108,0661 FORTE Obligasjon ligger på topp i sin kategori på Oslo Børs, både hittil i år og siste 12 måneder! Fondet har vist at det presterer, både under rentenedgang og -oppgang. FORTE Obligasjon ga en avkastning på 0,61 prosent i mai og er opp solide 3,29 prosent hittil i år. Referanseindeksen, ST4X, gikk til sammenligning minus 0,13 prosent i mai og har gått 1,15 prosent hittil i år. De norske statsrentene har steget noe etter at amerikanske statsobligasjoner steg i mai. Årsaken til at de amerikanske statsobligasjonene steg, er usikkerhet knyttet til hvor lenge den amerikanske sentralbanken vil opprettholde økonomiske stimuli i form av trykking av penger. Kredittspreadene har derimot sunket i perioden, noe som har gitt positiv effekt på avkastningen i FORTE Obligasjon, til tross for renteoppgangen. FORTE Obligasjon investerer bare i obligasjoner i bank eller livsforsikring, noe som senker risikoen i fondet. Det har blitt gjort noen handler i fondet denne måneden, blant annet i Storebrand Livsforsikring.

5 FORTE Norge Kurs per : 92,3081 FORTE Norge begynner nå å se forbedrede resultater. Fondet skiftet ansvarlig forvalter ved nyttår, og dette kan synes å ha gitt god effekt. I mai var avkastningen 4,6 prosent, mens fondsindeksen, OSEFX, økte med 2,9 prosent. Hittil i år er fondet opp 8,1 prosent, fortsatt litt bak markedet på 11,3 prosent, men opphentingen har begynt. I siste månedsrapport meldte vi at posten i Det norske oljeselskap var blitt økt fra 4 til 7,5 prosent av porteføljen. Dette skjedde i etterkant av et fall i aksjen på 10 prosent, som følge av uroen mellom styret og hovedeier, Røkke. I løpet av mai tok aksjen hele fallet tilbake og ble fondets største bidragsyter. Awilco Drilling ga nest beste bidrag med en økning på 22 prosent. Selskapet kunne melde om starten på kvartalsvise utbytter tilsvarende 25 prosent årlig direkteavkastning samtidig som at selskapet er priset til under 5 ganger inntjeningen (P/E) både i år og neste år. Vi ser fortsatt god stigning i denne aksjen. Veidekke steg 10 prosent i perioden, mens vårt «bunnfiske» i EMGS i midten av måneden leverte 25 prosent på kort tid. Oppdrettsindeksen på Oslo Børs steg i snitt 3,1 prosent i mai, mens fondets utvalg av lakseaksjer i snitt steg 4,5 prosent. Bankaksjene fulgte børsutviklingen, og lokomotivene Yara, Norsk Hydro og Statoil var stort sett uendret. Telenor gav størst negativt bidrag med et fall på 4,4 prosent. Hiittil i år utmerker Norwegian seg med en dobling av kursverdien. Vi har tro på at oppgangen vil fortsette, om enn i mindre grad. DNB har økt rundt 40 prosent, Awilco Drilling 34 prosent og lakseaksjene Marine Harvest, Salmar og Bakkafrost rundt 20 prosent hver. I tråd med mottoet «cut the losses and let the profit run» har vi i stort sett solgt taperne underveis. Det ble gjort en del endringer i porteføljen i begynnelsen av året som vi nå begynner å høste fruktene av. I forhold til indeksen er vi er overvektet mot oppdrettsnæringen, hvor vi ser ekstraordinær god inntjening langt inn i neste år. Videre forventer vi at bankene vil begynne å se gode resultater fra sine økte utlånsmarginer og kostnadskutt. Innen oljebransjen er vi posisjonert for at de store verdiene i Det norske oljeselskap vil komme mere til syne, og at subseasektoren, spesielt Subsea7, går inn i en veldig positiv periode. Vi har forsterket fokus på solide selskaper med høy utbyttekapasitet fremfor vekstselskaper. Fondets realavkastning i form av utbyttebetalinger ligger nå over 4 prosent for året. I tillegg kommer kursstigningene som vi forventer vil overgå markedet for øvrig.

6 FORTE Global Kurs per : 113,2618 FORTE Global hadde en bra utvikling i mai. Fondet henter seg nå inn, etter at markedsoppgangen i USA og Japan bidro til at fondet ble hengende litt etter på starten av året. FORTE Global steg med 1,8 prosent i mai, mens referanseindeksen, MSCI All Countries uttrykt i norske kroner steg 1,2 prosent. Hittil i år er fondets oppgang på 11,3 prosent mens indeksen har økt med 14,9 prosent i norske kroner eller 9,5 prosent uttrykt i dollar. Børsene rundt i verden har vært lite korrelerte i 2013, og de tradisjonelle økonomiene har gjort det langt bedre enn de fremvoksende markedene. Bakgrunnen for dette er stimuliene som føres av sentralbankene i USA, Europa og Japan. FORTE Global har investert 35 prosent av fondet i fremvoksende markeder, og har derfor hatt en noe svakere avkastning enn verdensindeksen hittil i år. Det er først og fremst børsene i USA og Japan som har steget mye i det siste, samtidig som det øst-europeiske markedet har vært svakt. Vi mener at de fremvoksende økonomiene har mer å gå på, mens spesielt den amerikanske børsen synes høyt priset. Man bør derfor være forberedt på en korreksjon i de tradisjonelle økonomiene. Vi har god tro på at de fremvoksende økonomiene vil styrke seg fremover, og FORTE Global vil da være godt posisjonert. FORTE Global har en risiko målt i standardavvik, som utgjør mindre enn 80 prosent av standardavviket til verdensindeksen. Det er et godt diversifisert fond, med investeringer i ca. 500 aksjer. MAI 2013

7 FORTE Trønder Kurs per : 104,8077 FORTE Trønder har kommet i siget. Etter at fondet nå er fullt investert økte verdien med 4,2 prosent i mai måned. Hittil i år er fondet opp 4,8 prosent. Det størst bidraget i mai kom fra fondets største posisjon, Det norske oljeselskap, som steg mer enn 10 prosent i perioden. Størst kursoppgang hadde EMGS, som steg 28 prosent og derved tok igjen tidligere tap. «Heimdals-bedriften», Atmel Corp går veldig bra på Nasdaq-børsen for tiden og ga 24 prosent oppgang. Oppdrettsselskapene, Salmar, Norway Royal Salmon og Marine Harvest leverte i tråd med markedet, mens de lokale sparebankene kom inn noe under. Størst negativt bidrag kom fra Q-Free som falt 15 prosent i mai. Endelig signering av den store kontrakten, også kalt en «game-changer», i Indonesia har dratt ut i påvente av oppdragsgiverens finansiering. Det kan nå se ut til at en del investorer har mistet tålmodigheten. Det har ikke vi, og skulle kursen komme videre ned vil vi vurdere å kjøpe mere på lavere nivå. Vi har økt posisjonen Nordic Semiconductor til opp under ti prosent av porteføljen. Nordic steg 9 prosent i mai, og posisjoneringen blant markedsaktørene har begynt forkant av en forventet oppgang i andre halvår. Gjennom sin nye, lavenergi, Bluetooth Smart-brikke er selskapet verdensledende i markedet for mikroprosessorer til «duppedingser», eller «app-cessories», knyttet til smarttelefon. Det forventes at veksten av disse vil tilsvare den enorme utviklingen vi har sett av vanlige apper, og fra bransjehold nevnes det et marked for 20 milliarder brikker frem mot FORTE Trønders gode fordeling mellom bank, oppdrett, oljevirksomhet og teknologi fra region Midt-Norge består av selskaper med særdeles spennende utsikter som vi forventer vil gi en meget hyggelig avkastning i tiden fremover. Ekstra hyggelig for fondets andelseiere er også vissheten om at deres investering bidrar lokalt. MAI 2013

8 Skråblikk - Japan Japan har vært en dominerende kraft i finansmarkedene hittil i år. Den 6. juni, hadde Nikkei-indeksen en oppgang på over 24 % siden nyttår. På toppen i mai var oppgangen på omkring 50 %. Hittil i år har yenkursen gått fra 86,6 til 100,3 målt i amerikanske dollar. Dollaren har styrket seg med omkring 16 %. For en dollarinvestor er avkastningen på japanske aksjer i år derfor ikke høyere enn 7 %. Japan er viktig for den finansielle utviklingen. Vi snakker om verdens tredje største økonomi. På børs er to av verdens seks største selskaper japanske. 71 av verdens 500 største selskaper er japanske. Det er kun de amerikanske selskapene som overgår dette. Det skjer for tiden store omveltninger i den japanske økonomien. Konsekvensen av disse endringene vil fortsette å prege den finansielle utviklingen. Bakgrunnen for de store omveltningene vi har sett er endring i politikken. Med en ny statsminister, Abe, har vi fått en ny økonomisk plan - med klengenavnet «Abenomics». Japan har over lang tid slitt med økonomien. Nivået på det japanske brutto nasjonalproduktet (BNP) har stått på stedet hvil i 24 år, samtidig som for eksempel amerikansk BNP har fordoblet seg. Over samme periode har den japanske gjelden vokst seg opp til verdens største. Med en negativ budsjettbalanse er gjelden fortsatt voksende. Derfor har styresmaktene nå innsett at noe drastisk må gjøres, noe som er bakgrunnen for den endrede økonomiske politikken. De viktigste endringene kan oppsummeres som følger. Det er satt et nytt inflasjonsmål i Japan på 2 % p.a. Kommunikasjonen fra myndighetene og sentralbanken tilsier pengepolitiske tiltak på linje med det vi har sett i USA, men den japanske økonomien er kun 1/3 i størrelse. Altså vil virkemidlene i Japan være omkring tre ganger så kraftige. Vi bare nevner at den amerikanske sentralbanken har firedoblet sin balanse etter finanskrisen i Dette er de mest ekstreme pengepolitiske tiltak verden noen gang har sett fra en større økonomi. En slik endring i økonomisk politikk kan være svært virkningsfull. For eksempel har kursen på yen på handelsvektet basis svekket seg med om lag 20 % i år. Det gjør japanske eksportselskaper mer konkurransedyktige. Om utviklingen fortsetter kan en Toyota Lexus bli billigere enn en Huyndai. Elektronikk fra Sony og Panasonic vil ta markedsandeler fra sør-koreanske Samsung og LG. Inntjeningen til japanske selskaper vil stige, mens det motsatte gjelder for de sør-koreanske eksportselskapene. Derfor har vi sett en sterk oppgang på japansk børs i år. Derfor har børsene i fremvoksende økonomier, såkalte emerging markets, i år gjort det dårligere enn børsene i de utviklede markedene. Hvordan vil disse forholdene utvikle seg fremover? Som vi ser er økonomisk politikk avgjørende. Om utviklingen får fortsette vil trenden med at Japan og USA gjør det relativt bedre økonomisk sannsynligvis fortsette. Motsatt kan vi se at land som Kina og Sør-Korea, som nå taper konkurransekraft, vil reagere. Da kan vi få handelsblokkader og noe som ligner en valutakrig. Det vil kunne innebære inflasjon og en ustabil økonomisk situasjon. Hvem som går ut som «vinnere» av dette er ikke helt lett å si, men vi velger å holde en knapp på de fremvoksende økonomiene. Disse landene har bedre vekst, lavere statsgjeld og lavere prisede selskaper. Økonomiske tyngdelover vil mest sannsynlig virke i deres retning over tid. Om det settes inn mottiltak mot den japanske økonomiske politikken kan investortilliten til japanske finanspapirer falle bort. Det vil innebære børsturbulens. Aksjer er imidlertid allikevel nå en tryggere investering enn renter for en langsiktig investor. Det er sannsynlig at vi får økende inflasjon. Renteinvesteringer er lite attraktive i et inflasjonsscenario. Da er det realinvesteringer som aksjer, råvarer og eiendom som gjelder. Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni

Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni Juni måned var et lite skritt tilbake for den generelle avkastningen i finansmarkedene. Hovedindeksen på Oslo Børs falt 4,7 % tilbake,

Detaljer

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013 Månedsrapport Juli 2013 Solskinn på børsen i feriemåneden juli Etter en noe turbulent juni roet markedene seg, og solen begynte atter å skinne på Oslo Børs. Oslo Børs Fondsindeks steg 6 % i juli, og er

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Månedsrapport. Oppgang på verdens børser i april. April 2013

Månedsrapport. Oppgang på verdens børser i april. April 2013 Månedsrapport April 2013 Oppgang på verdens børser i april Den positive utviklingen i aksjemarkedene fortsatte i april. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 1,9 prosent i april og 13,5 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2012

Månedsrapport. Oktober 2012 Blandet utvikling i oktober Månedsrapport Oktober 2012 Oktober ble en måned uten store svingninger i aksjemarkedet. Etter at sentralbankene i USA og Euroområdet, FED og ESB, innførte nye stimuli, har svingningsrisikoen

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Månedsrapport. Veksten flatet ut i april. April 2012

Månedsrapport. Veksten flatet ut i april. April 2012 Veksten flatet ut i april Månedsrapport April 2012 April var en måned hvor veksten i verdens aksjemarkeder, og veksten på Oslo Børs flatet ut. Verdensindeksen uttrykt i norske kroner sank 0,3 % i april,

Detaljer

Månedsrapport. August 2012

Månedsrapport. August 2012 En hyggelig sommermåned Månedsrapport August 2012 August har vært en bra måned i aksjemarkedene både i Norge og globalt. Oslo Børs steg 2,8 prosent, og globalt var markedene opp 1,8 prosent. Mye av forklaringen

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Månedsrapport. Januar i oppgang. Januar 2013

Månedsrapport. Januar i oppgang. Januar 2013 Månedsrapport Januar 2013 Januar i oppgang Januareffekten slo inn også i år, og aksjemarkedet hadde en fin utvikling i årets første måned, som så ofte før. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 2,41

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013 Månedsrapport September 2013 Internasjonal oppgang September ble en positiv aksjemåned og verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,3 prosent. Lettelsen over at det ikke ble noen militæraksjon i Syria,

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2013. All time high

Månedsrapport. Oktober 2013. All time high Månedsrapport Oktober 2013 All time high I oktober fortsatte verdens aksjemarkeder opp, og «all time high» har vært nådd i flere markeder i løpet av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp

Detaljer

Månedsrapport. November 2013. Historisk høye aksjekurser

Månedsrapport. November 2013. Historisk høye aksjekurser Månedsrapport November 2013 Historisk høye aksjekurser De globale børsene fortsetter å klatre til nye høyder, godt hjulpet av påtroppende sentralbanksjef Janet Yellens budskap om at den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2014. Global økonomi i vekst

Månedsrapport. Mai 2014. Global økonomi i vekst Månedsrapport Mai 2014 Global økonomi i vekst De globale børsene steg igjen i mai. Arbeidsmarkedstallene i USA viste god bedring, mens uroen i Ukraina eskalerte ytterligere. Verdensindeksen (MSC I AC World)

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall forrige uke Uken som gikk Børsen ned på bekymring om kinesisk vekst Selskaper i fokus: Marine Harvest og Frontline

Utvikling i nøkkeltall forrige uke Uken som gikk Børsen ned på bekymring om kinesisk vekst Selskaper i fokus: Marine Harvest og Frontline OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke -1, % Endring i år 11, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,1 Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016 Jan Petter Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april 2014 1 Verden vokser videre i 2017 10 Verden Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier 8 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2013

Månedsrapport. Februar 2013 Månedsrapport Februar 2013 Fortsatt positiv utvikling Den positive utviklingen fra starten av året fortsatte i februar, og verdensindeksen målt i norske kroner var opp 3,8 % i februar og 7,5 % hittil i

Detaljer