Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker"

Transkript

1 Månedsrapport Mai 2013 Høyrisikosport i verdens største sentralbanker De pengepolitiske stimuliene fra de store sentralbankene, spesielt i Japan og USA, påvirker verdipapirmarkedene i positiv retning, men hvor lenge kan de holde på for å unngå radikale endringer i økonomiene? Den positive utviklingen i aksjemarkedene fortsatte også i mai. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 1,2 prosent i mai og har gått hele 14,9 prosent hittil i år. Det er spesielt stimuliene i USA og Japan som påvirker verdipapirmarkedene. Oslo Børs Fondsindeks steg 2,9 prosent i mai, og er opp 11,3 prosent hittil i år. I USA ble det i mai rapportert om BNP-vekst på 2,5 prosent i 1. kvartal, målt som årlig vekst. Dette betyr at den amerikanske økonomien er i bedring. Bakgrunnen for bedringen er at den amerikanske sentralbanken, FED, fortsetter å trykke penger for å kjøpe tilbake langsiktige statsobligasjoner. Denne ekspansive monetære politikken senker de langsiktige rentene, og setter fart på økonomien. Det siste året har arbeidsledigheten i USA sunket fra 8,5 prosent til om lag 7,5 prosent. Sentralbanken har et uttalt ønske om å få arbeidsledigheten under 6,5 prosent. Ulempen med denne politikken er at så snart omløpshastigheten på pengene øker, vil det bli inflasjon. Derfor har FED uttalt at de stopper stimuliene hvis inflasjonen kommer opp i 2,5 prosent før arbeidsledigheten synker under 6,5 prosent. I slutten av mai møtte sentralbanksjef Ben Bernanke den amerikanske finanskomiteen. I finanskomiteen framkom det misnøye med politikken som føres. Denne usikkerheten rundt stimuliene kan være årsaken til at de langsiktige rentene begynte å stige mot slutten av måneden. Den amerikanske økonomien er forbrukerdrevet. Det vil si at forbrukertilliten står sentralt, og de siste målingene har vist at den ikke har vært høyere på nesten seks år. De langsiktige rentene er alternativkostnaden ved å eie aksjer. Lave langsiktige renter gir høyere aksjekurser. I mai steg S&P500 indeksen med 2,1 prosent og en amerikansk dollar var verdt 5,87 norske kroner ved utgangen av mai. Fra Europa kommer det meldinger om stadig høyere arbeidsledighetstall. Det medfører at det blir stadig vanskeligere å skape økonomisk vekst. Flere land i eurosonen er i resesjon. Men også her trer sentralbanken, ESB, inn med monetære stimuli. Støttekjøp av statsobligasjoner medfører at de fleste av landene kan låne til en rimelig rente. Det vil ta tid før økonomien i eurosonen bedres. Det landet som har størst gjeldsopptak står imidlertid utenfor eurosamarbeidet. England har gleden av et svekket pund, men har hatt høyest gjeldsvekst siden krisen i Europa for ett år siden. De sentrale landene, England, Frankrike, Spania og Italia har svak økonomi. I Tyskland er det høy aktivitet, og Eurosamarbeidet sørger for at tyske kvalitetsvarer kan eksporteres innenfor et fastkursregime i Europa. Uten euro ville hypotetiske tyske mark ha steget kraftig i verdi, og tysk eksport ville sunket tilsvarende. Forts. neste side

2 Japan har i løpet av året kjørt tilsvarende stimuli som i USA. Dette medfører lavere langrenter og svekket yen. Dette bidrar til at den japanske eksporten øker, og den totale økonomien vokser. Den enorme pengetrykkingen har ført til at den japanske Nikkei-indeksen på sitt høyeste har steget over 50 prosent i år. Japansk industri er, som den tyske, basert på høyteknologi som er svært konkurransedyktig. Den økonomiske veksten i Japan forverrer eksporten fra Sør Korea og Kina. I Kina er derimot den økonomiske veksten fallende. Det er spennende å se om det totalitære Kina vil klare å få økonomisk vekst uten å føre den monetære poltikken som føres i USA, Europa og Japan. Ekspansiv monetær politikk kan ikke føres for evig tid. For å unngå radikale endringer i økonomiene må stimuliene avvikles gradvis. Sannsynligvis vil politikken videreføres enda en god stund, til inflasjonen begynner å stige. Ulempen med dette er at når inflasjonen viser seg, er det for sent å snu. Årsaken til dette er at inflasjonen er tidsforskjøvet, og i en lengre periode vil den fortsette å stige selv om stimuliene fjernes. Veksten i norske konsumpriser var svakere enn forventet i mai. Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, var på 1,5 prosent på årsbasis, mens det var ventet en oppgang på 1,7 prosent. Utviklingen i inflasjonen er helt sentral for Norges Banks rentesetting. Sentralbanken har som oppgave å holde en årlig prisvekst over tid på 2,5 prosent. Prisveksten er betydelig lavere enn Norges Bank har sett for seg. Det kan føre til rentekutt, eller det kan ta lengre tid før det kommer renteøkninger. Arbeidsledigheten i Norge er nede på 3,7 prosent. BNP-veksten for 1. kvartal var negativ med 0,2 prosent. Som vanlig var det den stadig minkende utvinningen av olje og gass som bidro til nedgangen. I fastlands- Norge var det imidlertid en vekst på 0,7 prosent. Tallene var svakere enn Norges Bank har antatt i sine prognoser. Husholdningskonsumet økte med 1,1 prosent og boligprisene var svakt opp i mai. Oljeprisen har falt fra 102,79 dollar per fat ved inngangen til måneden til 100,39 ved utgangen av mai. Med en tilsvarende økning i verdien på amerikanske dollar kan en si at oljeprisen i norske kroner har vært uforandret. Utvalgte nøkkeltall for mai Børser Endring -1M Rentemarkedet Per OSEBX 2,41 % 10- års stat, Norge 2,17 MSCI AC World 1,24 % 10- års stat, USA 2,16 S&P 500 3,56 % 3 mnd NIBOR 1,75 FTSE 100 3,53 % Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M USD/NOK 1,82 % Brent spot -1,52 % Euro/USD -1,29 % Gull -5,99 % Euro/NOK 0,52 %

3 FORTE Pengemarked Kurs per : 103,4283 FORTE Pengemarked ligger på topp i sin kategori på Oslo Børs, målt over både siste ett og to år! Fondet fikk en avkastning på 0,28 prosent i mai. Hittil i år er fondet opp 1,25 prosent. Til sammenligning gikk fondets referanseindeks, ST1X, 0,69 prosent i samme periode. FORTE Pengemarked kjøper verdipapirer med flytende rente knyttet til 3 måneders NIBOR. 3 måneders NIBOR har ligget på rundt 1,75 prosent den siste måneden. Markedet forventer at NIBOR vil ligge rundt dagens nivå det neste året, og kanskje lengre. Statistisk sentralbyrå kom med inflasjonstall i mai som viste at inflasjonen er lav. Utviklingen i inflasjonen er helt sentral for Norges Banks rentesetting, og underbygger sannsynligheten for uendret rente. FORTE Pengemarked kjøper bare verdipapirer i norske banker, og er et meget godt alternativ til bankinnskudd. Kredittpåslaget som hver bank må betale ved opptak av gjeld har blitt redusert i mai. Dette har bidratt positivt til avkastningen i fondet, til tross for det lave rentenivået. I løpet av måneden ble det blant annet kjøpt papirer i Søgne og Greipstad sparebank og Lillesand sparebank.

4 FORTE Obligasjon Kurs per : 108,0661 FORTE Obligasjon ligger på topp i sin kategori på Oslo Børs, både hittil i år og siste 12 måneder! Fondet har vist at det presterer, både under rentenedgang og -oppgang. FORTE Obligasjon ga en avkastning på 0,61 prosent i mai og er opp solide 3,29 prosent hittil i år. Referanseindeksen, ST4X, gikk til sammenligning minus 0,13 prosent i mai og har gått 1,15 prosent hittil i år. De norske statsrentene har steget noe etter at amerikanske statsobligasjoner steg i mai. Årsaken til at de amerikanske statsobligasjonene steg, er usikkerhet knyttet til hvor lenge den amerikanske sentralbanken vil opprettholde økonomiske stimuli i form av trykking av penger. Kredittspreadene har derimot sunket i perioden, noe som har gitt positiv effekt på avkastningen i FORTE Obligasjon, til tross for renteoppgangen. FORTE Obligasjon investerer bare i obligasjoner i bank eller livsforsikring, noe som senker risikoen i fondet. Det har blitt gjort noen handler i fondet denne måneden, blant annet i Storebrand Livsforsikring.

5 FORTE Norge Kurs per : 92,3081 FORTE Norge begynner nå å se forbedrede resultater. Fondet skiftet ansvarlig forvalter ved nyttår, og dette kan synes å ha gitt god effekt. I mai var avkastningen 4,6 prosent, mens fondsindeksen, OSEFX, økte med 2,9 prosent. Hittil i år er fondet opp 8,1 prosent, fortsatt litt bak markedet på 11,3 prosent, men opphentingen har begynt. I siste månedsrapport meldte vi at posten i Det norske oljeselskap var blitt økt fra 4 til 7,5 prosent av porteføljen. Dette skjedde i etterkant av et fall i aksjen på 10 prosent, som følge av uroen mellom styret og hovedeier, Røkke. I løpet av mai tok aksjen hele fallet tilbake og ble fondets største bidragsyter. Awilco Drilling ga nest beste bidrag med en økning på 22 prosent. Selskapet kunne melde om starten på kvartalsvise utbytter tilsvarende 25 prosent årlig direkteavkastning samtidig som at selskapet er priset til under 5 ganger inntjeningen (P/E) både i år og neste år. Vi ser fortsatt god stigning i denne aksjen. Veidekke steg 10 prosent i perioden, mens vårt «bunnfiske» i EMGS i midten av måneden leverte 25 prosent på kort tid. Oppdrettsindeksen på Oslo Børs steg i snitt 3,1 prosent i mai, mens fondets utvalg av lakseaksjer i snitt steg 4,5 prosent. Bankaksjene fulgte børsutviklingen, og lokomotivene Yara, Norsk Hydro og Statoil var stort sett uendret. Telenor gav størst negativt bidrag med et fall på 4,4 prosent. Hiittil i år utmerker Norwegian seg med en dobling av kursverdien. Vi har tro på at oppgangen vil fortsette, om enn i mindre grad. DNB har økt rundt 40 prosent, Awilco Drilling 34 prosent og lakseaksjene Marine Harvest, Salmar og Bakkafrost rundt 20 prosent hver. I tråd med mottoet «cut the losses and let the profit run» har vi i stort sett solgt taperne underveis. Det ble gjort en del endringer i porteføljen i begynnelsen av året som vi nå begynner å høste fruktene av. I forhold til indeksen er vi er overvektet mot oppdrettsnæringen, hvor vi ser ekstraordinær god inntjening langt inn i neste år. Videre forventer vi at bankene vil begynne å se gode resultater fra sine økte utlånsmarginer og kostnadskutt. Innen oljebransjen er vi posisjonert for at de store verdiene i Det norske oljeselskap vil komme mere til syne, og at subseasektoren, spesielt Subsea7, går inn i en veldig positiv periode. Vi har forsterket fokus på solide selskaper med høy utbyttekapasitet fremfor vekstselskaper. Fondets realavkastning i form av utbyttebetalinger ligger nå over 4 prosent for året. I tillegg kommer kursstigningene som vi forventer vil overgå markedet for øvrig.

6 FORTE Global Kurs per : 113,2618 FORTE Global hadde en bra utvikling i mai. Fondet henter seg nå inn, etter at markedsoppgangen i USA og Japan bidro til at fondet ble hengende litt etter på starten av året. FORTE Global steg med 1,8 prosent i mai, mens referanseindeksen, MSCI All Countries uttrykt i norske kroner steg 1,2 prosent. Hittil i år er fondets oppgang på 11,3 prosent mens indeksen har økt med 14,9 prosent i norske kroner eller 9,5 prosent uttrykt i dollar. Børsene rundt i verden har vært lite korrelerte i 2013, og de tradisjonelle økonomiene har gjort det langt bedre enn de fremvoksende markedene. Bakgrunnen for dette er stimuliene som føres av sentralbankene i USA, Europa og Japan. FORTE Global har investert 35 prosent av fondet i fremvoksende markeder, og har derfor hatt en noe svakere avkastning enn verdensindeksen hittil i år. Det er først og fremst børsene i USA og Japan som har steget mye i det siste, samtidig som det øst-europeiske markedet har vært svakt. Vi mener at de fremvoksende økonomiene har mer å gå på, mens spesielt den amerikanske børsen synes høyt priset. Man bør derfor være forberedt på en korreksjon i de tradisjonelle økonomiene. Vi har god tro på at de fremvoksende økonomiene vil styrke seg fremover, og FORTE Global vil da være godt posisjonert. FORTE Global har en risiko målt i standardavvik, som utgjør mindre enn 80 prosent av standardavviket til verdensindeksen. Det er et godt diversifisert fond, med investeringer i ca. 500 aksjer. MAI 2013

7 FORTE Trønder Kurs per : 104,8077 FORTE Trønder har kommet i siget. Etter at fondet nå er fullt investert økte verdien med 4,2 prosent i mai måned. Hittil i år er fondet opp 4,8 prosent. Det størst bidraget i mai kom fra fondets største posisjon, Det norske oljeselskap, som steg mer enn 10 prosent i perioden. Størst kursoppgang hadde EMGS, som steg 28 prosent og derved tok igjen tidligere tap. «Heimdals-bedriften», Atmel Corp går veldig bra på Nasdaq-børsen for tiden og ga 24 prosent oppgang. Oppdrettsselskapene, Salmar, Norway Royal Salmon og Marine Harvest leverte i tråd med markedet, mens de lokale sparebankene kom inn noe under. Størst negativt bidrag kom fra Q-Free som falt 15 prosent i mai. Endelig signering av den store kontrakten, også kalt en «game-changer», i Indonesia har dratt ut i påvente av oppdragsgiverens finansiering. Det kan nå se ut til at en del investorer har mistet tålmodigheten. Det har ikke vi, og skulle kursen komme videre ned vil vi vurdere å kjøpe mere på lavere nivå. Vi har økt posisjonen Nordic Semiconductor til opp under ti prosent av porteføljen. Nordic steg 9 prosent i mai, og posisjoneringen blant markedsaktørene har begynt forkant av en forventet oppgang i andre halvår. Gjennom sin nye, lavenergi, Bluetooth Smart-brikke er selskapet verdensledende i markedet for mikroprosessorer til «duppedingser», eller «app-cessories», knyttet til smarttelefon. Det forventes at veksten av disse vil tilsvare den enorme utviklingen vi har sett av vanlige apper, og fra bransjehold nevnes det et marked for 20 milliarder brikker frem mot FORTE Trønders gode fordeling mellom bank, oppdrett, oljevirksomhet og teknologi fra region Midt-Norge består av selskaper med særdeles spennende utsikter som vi forventer vil gi en meget hyggelig avkastning i tiden fremover. Ekstra hyggelig for fondets andelseiere er også vissheten om at deres investering bidrar lokalt. MAI 2013

8 Skråblikk - Japan Japan har vært en dominerende kraft i finansmarkedene hittil i år. Den 6. juni, hadde Nikkei-indeksen en oppgang på over 24 % siden nyttår. På toppen i mai var oppgangen på omkring 50 %. Hittil i år har yenkursen gått fra 86,6 til 100,3 målt i amerikanske dollar. Dollaren har styrket seg med omkring 16 %. For en dollarinvestor er avkastningen på japanske aksjer i år derfor ikke høyere enn 7 %. Japan er viktig for den finansielle utviklingen. Vi snakker om verdens tredje største økonomi. På børs er to av verdens seks største selskaper japanske. 71 av verdens 500 største selskaper er japanske. Det er kun de amerikanske selskapene som overgår dette. Det skjer for tiden store omveltninger i den japanske økonomien. Konsekvensen av disse endringene vil fortsette å prege den finansielle utviklingen. Bakgrunnen for de store omveltningene vi har sett er endring i politikken. Med en ny statsminister, Abe, har vi fått en ny økonomisk plan - med klengenavnet «Abenomics». Japan har over lang tid slitt med økonomien. Nivået på det japanske brutto nasjonalproduktet (BNP) har stått på stedet hvil i 24 år, samtidig som for eksempel amerikansk BNP har fordoblet seg. Over samme periode har den japanske gjelden vokst seg opp til verdens største. Med en negativ budsjettbalanse er gjelden fortsatt voksende. Derfor har styresmaktene nå innsett at noe drastisk må gjøres, noe som er bakgrunnen for den endrede økonomiske politikken. De viktigste endringene kan oppsummeres som følger. Det er satt et nytt inflasjonsmål i Japan på 2 % p.a. Kommunikasjonen fra myndighetene og sentralbanken tilsier pengepolitiske tiltak på linje med det vi har sett i USA, men den japanske økonomien er kun 1/3 i størrelse. Altså vil virkemidlene i Japan være omkring tre ganger så kraftige. Vi bare nevner at den amerikanske sentralbanken har firedoblet sin balanse etter finanskrisen i Dette er de mest ekstreme pengepolitiske tiltak verden noen gang har sett fra en større økonomi. En slik endring i økonomisk politikk kan være svært virkningsfull. For eksempel har kursen på yen på handelsvektet basis svekket seg med om lag 20 % i år. Det gjør japanske eksportselskaper mer konkurransedyktige. Om utviklingen fortsetter kan en Toyota Lexus bli billigere enn en Huyndai. Elektronikk fra Sony og Panasonic vil ta markedsandeler fra sør-koreanske Samsung og LG. Inntjeningen til japanske selskaper vil stige, mens det motsatte gjelder for de sør-koreanske eksportselskapene. Derfor har vi sett en sterk oppgang på japansk børs i år. Derfor har børsene i fremvoksende økonomier, såkalte emerging markets, i år gjort det dårligere enn børsene i de utviklede markedene. Hvordan vil disse forholdene utvikle seg fremover? Som vi ser er økonomisk politikk avgjørende. Om utviklingen får fortsette vil trenden med at Japan og USA gjør det relativt bedre økonomisk sannsynligvis fortsette. Motsatt kan vi se at land som Kina og Sør-Korea, som nå taper konkurransekraft, vil reagere. Da kan vi få handelsblokkader og noe som ligner en valutakrig. Det vil kunne innebære inflasjon og en ustabil økonomisk situasjon. Hvem som går ut som «vinnere» av dette er ikke helt lett å si, men vi velger å holde en knapp på de fremvoksende økonomiene. Disse landene har bedre vekst, lavere statsgjeld og lavere prisede selskaper. Økonomiske tyngdelover vil mest sannsynlig virke i deres retning over tid. Om det settes inn mottiltak mot den japanske økonomiske politikken kan investortilliten til japanske finanspapirer falle bort. Det vil innebære børsturbulens. Aksjer er imidlertid allikevel nå en tryggere investering enn renter for en langsiktig investor. Det er sannsynlig at vi får økende inflasjon. Renteinvesteringer er lite attraktive i et inflasjonsscenario. Da er det realinvesteringer som aksjer, råvarer og eiendom som gjelder. Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013

Månedsrapport. Solskinn på børsen i feriemåneden juli. Juli 2013 Månedsrapport Juli 2013 Solskinn på børsen i feriemåneden juli Etter en noe turbulent juni roet markedene seg, og solen begynte atter å skinne på Oslo Børs. Oslo Børs Fondsindeks steg 6 % i juli, og er

Detaljer

Månedsrapport. Oppgang på verdens børser i april. April 2013

Månedsrapport. Oppgang på verdens børser i april. April 2013 Månedsrapport April 2013 Oppgang på verdens børser i april Den positive utviklingen i aksjemarkedene fortsatte i april. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp 1,9 prosent i april og 13,5 prosent

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. November 2014

Månedsrapport. November 2014 Månedsrapport November 2014 Kraftig oljeprisfall Verdens aksjemarkeder steg ufortrødent videre oppover i november. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013 Månedsrapport September 2013 Internasjonal oppgang September ble en positiv aksjemåned og verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,3 prosent. Lettelsen over at det ikke ble noen militæraksjon i Syria,

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2013. All time high

Månedsrapport. Oktober 2013. All time high Månedsrapport Oktober 2013 All time high I oktober fortsatte verdens aksjemarkeder opp, og «all time high» har vært nådd i flere markeder i løpet av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner var opp

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2014. Solskinn i USA

Månedsrapport. Juni 2014. Solskinn i USA Månedsrapport Juni 2014 Solskinn i USA De globale børsene steg videre i juni. Arbeidsmarkedstallene i USA viste god bedring, salget av nye boliger tok seg opp og verdensindeksen (MSC I AC World) steg 4,8

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. April 2015. Høyere langsiktige renter

Månedsrapport. April 2015. Høyere langsiktige renter Månedsrapport April 2015 Høyere langsiktige renter Oljeprisen begynte å stige i april, og bidro positivt til den norske børsen. Norske kroner har også reagert på dette, og har steget 6,5 prosent mot amerikanske

Detaljer

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene

Månedsrapport. August 2015. Korreksjon i aksjemarkedene Månedsrapport August 2015 Korreksjon i aksjemarkedene August ble en av de mest dramatiske månedene i aksjemarkedet på lenge. Vi fikk en korreksjon, både i Norge og globalt. Hovedindeksen ved Oslo Børs

Detaljer

Månedsrapport. November 2013. Historisk høye aksjekurser

Månedsrapport. November 2013. Historisk høye aksjekurser Månedsrapport November 2013 Historisk høye aksjekurser De globale børsene fortsetter å klatre til nye høyder, godt hjulpet av påtroppende sentralbanksjef Janet Yellens budskap om at den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2015

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2015 15 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 15 Oslo, den 15. januar 15 1 ga globalt sett positiv og til dels tilfredsstillende avkastning i risikoaktiva målt i lokal valuta, men avkastningen var

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012 Oslo 17. januar 2012 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012 Aktivaallokering per januar 2012 Det er fortsatt en betydelig makrousikkerhet ved inngangen til 2012. Den europeiske gjeldskrisen,

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer