OSLO STATSADVOKATEMBETER. Deres ref.: 2011/2012 Var ref: 10/ Dato: 26. januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO STATSADVOKATEMBETER. Deres ref.: 2011/2012 Var ref: 10/152-90 Dato: 26. januar 2012"

Transkript

1 OSLO STATSADVOKATEMBETER Hoyesteretts ankeutvalg Postboks 8016 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 2011/2012 Var ref: 10/ Dato: 26. januar 2012 Sak nr. 2011/2012, straffesak, anke over kjennelse: Norsk Rikskringkastning AS m fl. mot Den offentlige patalemyndighet Det vises til brev fra Norsk Rikskringkastning AS m fl. av 19. januar 2012, der pressen kommenterer patalemyndighetens tilsvar i ovennevnte sak. Pressens kommentarer foranledninger etter patalemyndighetens syn ingen ytterligere bemerkninger fra var side. Vedlagt folger kopi av riksadvokatens avgjorelser i Liland- og Lillehammersaken i anonymisert stand. OSLO STATSADVOKATEMBETER, 26. januar 2012 r A A r\ ' Line Nyvoll Nygaard Kopi: NRK Juridisk avdeiing v. advokat Ane Stokland, 0340 Oslo Politiets sikkerhetstjeneste, Postboks 4773 Nydalen, 0421 Oslo Besoksadr UnivcrsitelsgaUi Oslo Postadresse postboks 8021 Dep 0030 Oslo Telefon Telefaks

2 3ob( PATEGNINGSARK Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo 1 R 2637/92 KK/GML 21. desember 1995 LDLAND SAKEN KLAGE OVER NEKTET DOKIJMENTUTLAN FRA ADVOKATi Sendes med vedlegg statsadvokatene iv~ ~~XX Det vises til klage datert 11. oktober 1995, mottatt her 29. november Av korrespondansen fremgar at bakgrunnen for begjaeringen om dokumentutlan er at advokat^^fcarbeider med en bok om rettssaken mot Liland, og salcene om gjenopptagelse, og onsker a "kontrollere faktum i saken skikkelig, altsa bare til bruk for manuskriptet" (brev 24. august 1995 ). Sporsmalet om utlan av straffesaksdokumenter ma avgjores pa bakgrunn av bestemmelsene i straffeprosessloven 28 og 61 a c, samt politiinstruksen 5 5 forste ledd, sammenholdt med reglene i pataleinstruksen 4 1 og 4 2. Dokumentene i saken inneholder som i de fleste straffesaker en lang rekke opplysninger om "personlige forhold" knyttet til ofrene og vitnene i saken. Slike opplysninger er i utgangspunktet underlagt taushetsplikt etter straffeprosessloven 61a. Det innebasrer at patalemyndigheten "plikter a hindre at andre far adgang eller kjennskap til" dem. Det er i forste rekke denne bestemmelse om taushetsplikt som far betydning i foreliggende sak. Begrepet "personlige forhold" antas a rekke vidt, bl a vil allerede en opplysning om at en person har avgitt forklaring for politiet kunne vasre et personlig forhold. IIP f 1 L n i, 5 5. v m Fra den taushetsplikt som folger av straffeprosessloven 61 a forste og annet ledd inneholder 61 b og c unntak. Advokat^BPbpplyser a vasre i besittelse av "store deler av politidokumentene", uten at det fremgar pa hvilken mate han har fatt tilgang pa dokumentene. Riksadvokaten ma vurdere sporsmalet uavhengig av dette. Opplysningene kan ikke sies a M

3 Sids52 vasre "alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder", jfr. straffeprosessloven 61 b nr 3, - heller ikke i de boker som tidligere er utgitt om saken. Det er innhentet samtykke til dokumentutlan fra Liland, men det fremgar at advokat Mfrikke representerer Liland. Det er derfor ildce sporsmal om innsyn for Liland, eller hans representant, jfr straffeprosessloven 61 c nr 1). Bestemmelsene i straffeprosessloven 28 og pataleinstruksen 4-1 krever "rettslig interesse". Det foreligger ikke for advokatmfci denne sammenheng hvor han opptrer som forfatter. Riksadvokaten antar - pa bakgrunn at de opplysninger som er gitt - at advokat^*- arbeid ikke kan karakteriseres som "forsking", jfr pataleinstruksen 3-5. Begjcenngen er derfor ikke forelagt radet for taushetsplikt og forsking. Etter straffeprosessloven 61 c nr 7) er taushetsplikt ikke til hinder for at "opplysninger blir gitt til andre enn partene nar dette har sasrskilt hjemmel i lov eller i generell instruks fastsatt av Kongen eller av riksadvokaten". Bestemmelsen i pataleinstruksen 4-2 er en slik "generell instruks fastsatt av Kongen". Avgjorende for sporsmalet om dokumentutlan blir derfor om det foreligger "saklig grunn for utl3n eller gjennomsyn av dokumentene", jfr pataleinstruksens 4-2 tredje ledd. Det folger av advokat^^henvendelse at det som onskes er en generell gjennomgang av sakens dokumenter. Selv om pataleinstruksen 4-2 tredje ledd ikke har en bestemmelse tiisvarende straffeprosessloven 28 fjerde ledd og pataleinstruksen 4-1 siste ledd, folger det av bestemmelsens forarbeider, jfr-nou 1984:27, saerlig side 84, at irmsynsadgangen ma avgjores i forhold til innholdet i de enkelte saksdokumenter. I dette tilfellet er imidlertid hensikten nettopp angitt a vasre en samlet gjennomgang. (Man kommer tilbake til sporsmalet om bruk av naermere angitte bilder.) Vurderingen ma derfor knytte seg til dokumentene som helhet. Etter riksadvokatens oppfatning ma begrepet "saklig grunn" forst&s relativt, slik at det varierer med tyngden av de hensyn som taler mot a gi utenforstaende innsyn i sakens dokumenter. Bestemmelsen i pataleinstruksen 4-2 tredje ledd avloste den gamle pataleinstruks 74 femte ledd, hvor utlans-/innsynsknteriet var formulert slik: "ANDRE BEGJ/ER1NGER OM UTLAN AV DOKUMENTER 1 STRAFFESAKER MA IKKE INNVILGES UTEN AT DET FORELIGGER S/ERLIG OG AKTVERDIG GRUNN SOM TALER FOR AT SA SKJER." Etter riksadvokatens oppfatning ga den tidligere formulering klarere uttrykk for at det alltid ma legges vekt pa de mothensyn som gjor seg gjeldende bl a med hensyn til personvern for siktede, vitner og andre som det er personopplysninger om i do-

4 SidsJ. 30^3 kumentene. Forarbeidene tyder pa at man onsket a opprettholde denne rettstiktand, jfrnou 1984 : 17 side 42 spalte 1. Den som forklarer seg for politiet vil ha en berettiget forventning om at hans forklaring Intelnkkende til bmk for justismyndighetene. Vitner, som har b.statt poh,et ved S forklaring. kanskje om strengt personlige forhold vedkommende ellers,kke v I g tt o p ysninger om. bor,kke risikere I gjenfinne opplysningene, masseme.a der b2r I tillegg til a va=re en krenkelse av personvernet, vd det ogsa generett vatuhe dig for tilfiten til politiet om innholdet i straffesaksdokumenter ble g,ort abment Igjengelig. En for vid mnsynsadgang vil kunne fore til at v.tner med verd.- "nrnasjon bit tilbakeholdne med a fiemfore den av fryk. for at opp.ysmngene senere kan bli tilgjengelig for allmennheten via massemed.a eller boker. Det er dessuten et grunnkrav til en god prosessordnmg at den er henaynsfi.il overfor de nvolverte Politi og patalemyndighe.en har som ledd, ertertorslongen (med x«- re av betydning som bevis. Dette kan i seg selv v«ere ubehagehg nok, men forster kes ytter igere hvis vitnene ogsa ma tale a. deres beretnmger bhr genstand for granlung av andre enn dem opplysningene er beregne. for. En hbera mnsynsoxint^n derfor let. komme i konflik. med krave. om en hensynsfull og nlhtvekkende prosessordning. Selv om de handlinger saken gjelder na ligger noksa langt tilbake tid, er det etter ntadvokatens opplamg fortsatt tungtve.ende hensyn som <? heten en generell adgang til sakens dokumenter v,a massemed.a eller boken Del er derfor riksadvokatens oppfatning at de. ikke foreligger "sakl.g grunn" shk dette begrepet bor forstas i denne sammenheng. Advokat«* har i brev 24. august 1995 ogsa bedt om tillatelse til a bruke bilder fra etterforskingen i boken. Det gjelder bl a bilder fra astedet, obduksjon og rekonstruksjon. Slikt samtykke kan apenbart ikke gis uten krenke taushetsplikten. Samtykke til offentliggjonng gis ikke. Med bakgrunn i det foranstaende tinner riksadvokaten ikke grunn til a omgjore det Tvag somber besluttet av statsadvokatene i H» For ordens skyld tilfoyes at slksdokumentene - som er kjent ved nksadvokatembetet fra tidligere - Ms er innhentet i forbindelse med klagebehandlmgen. For a unnga m.sforstaelser - se advokat»anforsel, brev 11. oktober 1995 om at na'alemvndigheten ikke vil "kunne unnga offentlig debatt" om saken - underst eke, uttll snever bekvemmehghetsbetraktning wile det vcere apenbart vart enklest a ta begixringen om dokumentutlan til folge. Ogsa hensynet til en mest mulig inns'ktsfou debatt om patalemyndighetens - og andre aktorers opptreden -, saken Ulster

5 &0 3H Side 4 dette. Men for riksadvokaten er de generelle hensyn til personvern og allmennhetens bistand til politiet avgjorende. For ordens skyld minnes om at avslag om dokumentinnsyn etter straffeprosessloven 28 kan begjaeres forelagt retten til avgjorelse. RIKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP, 0030 oslo 'XY'r * j.! Tor Aksel Busch ass.riksadvokat : i Knut H. KaUerud nirl \ forstestatsadvokat Gjenpart: Advokat'

6 io-)s> PATEGNINGSARK Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo 1 55; R.1532/ KLAGER OVER AVSLAG PA INNSYN I DOKUMENTENE I "LILLEHAMMER-SAKEN" Sendes med vedlegg statsadvokatene Det vises til klager av 5. juli og 5. august d.a., samt til statsadvokatenes pstegning av 15. august d.a\ Det rettslige utgangspunkt. Sporsmalet om innsyn i straffesaksdokumenter mh avgjores pk bakgrunn av bestemmelsene i straffeprosessloven 28 og 61a-c, samt politiinstruksen 5-5 forste ledd, sammenholdt med reglene i pataleinstruksen 4-1 og k Dokumentene i den foreliggende sak har dessuten tidligere vaert gradert i henhold til Sikkerhetsinstruksen av 17. mars Dette regelverk innebaerer bl.a. at det for de graderte dokumenter stilles strengere krav til innsynsadgangen enn det som f0lger av de ordinaere regler nevnt ovenfor. I dag er dokumentene avgradert. Det f0lger av foranstaende at en slik avgradering ikke innebaerer at dokumentene i saken uten videre kan gjores tilgjengelig for allmennheten. Fremdeles m > de ordinaere regler i straffeprosessloven og pataleinstruksen folges. Det kan synes som om polidmesteren i M 1 B W ikke i tilstrekkelig grad var oppmerksom pa dette da han i 1993 ga visse massemedia innsyn i straffesaksdokumentene. Taushetsplikt Det trenger ingen naermere begrunnelse at dokumentene i den foreliggende sak inneholder en lang rekke opplysninger om "personlige forhold" knyttet til offeret, hans pararende og venner, samt de siktede i saken. Slike opplysninger er i utgangspunktet underlagt taushetsplikt etter straffeprosessloven 61a som innebaerer at pltalemyndigheten "plikter a hindre at andre far adgang eller -1

7 Xo^ kjennskap til" disse opplysninger. Det er i forste rekke denne bestemmelse om taushetsplikt som fir betydning i foreliggende sak. Fra den taushetsplikt som folger av straffeprosessloven 61a forste og annet ledd inneholder 61b og c unntak. I den aktuelle sak er det bestemmelen i 61c nr. 7 som er av saerlig interesse. Det bestemmes her at taushetsplikt ikke er til hinder for at "opplysninger blir gitt til andre enn partene nir dette har saerskilt hjemmel i lov eller i generell instruks fastsatt av Kongen eller av riksadvokaten". Bestemmelsene i pataleinstruksen 4-1 og 4-2 om rett til kopi av eller innsyn i straffesaksdokumenter pi naermere angitte vilkir, er en slik "generell instruks fastsatt av Kongen". Naermere om disse bestemmelser nedenfor. Det kan neppe antas I foreligge taushetsplikt av hensyn til en eventuell videre etterforsking ( strpl 61a annet ledd), selv om det er Ipenbart at ikke alle medskyldige (og hovedmenn) er plgrepet, og straffansvaret for disse ferrst foreldes 21. juli Dette innebaerer likevel ikke at politiets og pltalemyndighetens taktiske disposisjoner i saken ikke er undergitt noen taushetsplikt. Etterforskingen i saken var meget omfattende. Saken var saeregen og krevde innsats fra mange enheter og tjenster innenfor norsk politi, samt bistand fra en rekke uterdandske myndigheter. En samlet studie av straffesaksdokumentene vil derfor kunne gi en relativt god innsikt i hvilke midler og metoder politi og pltalemyndighet benytter seg av i slike saker. Dette er opplysninger som idag kan vaere underlagt taushetsplikt etter politiinstruksen 5-5- forste ledd (tidligere politiinstruksen 34.) Generelt om adgangen til innsyn i straffesaksdokumenter. Klageren har Ipenbart ikke, og har heller ikke pretendert I ha, en rettslig interesse i I fl innsyn i sakens dokumenter. Bestemmelsene i straffeprosessloven 28 forste ledd og pltaleinstruksen 4-1 forste ledd kommer folgelig ikke til anvendelse. Avgjorende for innsynssporsmllet blir derfor om det foreligger "saklig grunn for lln eller gjennomsyn av dokumentene", jfr. pltaleinstruksen 4-2 tredje ledd. I klagen av 5. juli d.l. er formllet med begjaeringen om innsyn formulert slik: "^ ^onsker I belyse ytterligere hva som faktisk skjedde, og dessuten skaffe oss et si godt bakgrunnsmateriale som overhodet mulig for vlr fortlopende nyhetsdekning av saker som berorer de samme problemstillingene: Norsk og fremmed etterretningsvirksomhet pi norsk iord."

8 oo Det f0lger av foranstlende at det onskes en generell gjennomgang av sakens dokumenter. Selv om pltaleinstruksen 4-2 tredje ledd ikke har en bestemmelse tiisvarende 4-1 fjerde ledd, folger det av bestemmelsens forarbeider, jfr. NOU 1984:27 saerlig side 84, at innsynsadgangen ml avgjores i forhold til innholdet i de enkelte saksdokumenter. Slik innsynsbegjaeringen er formulert i den foreliggende sak, er det likevel vanskelig for riksadvokaten I foreta en forstandig oppdeling av sakens dokumenter med det formll I vurdere om klager kan gis innsyn i begrensede deler av de relativt omfangsrike saksdokumentene. I den folgende vurdering er derfor sakens dokumenter vurdert som en enhet. Wt Det avgjorende vurderingstema er om det foreligger en slik "saklig grunn" at innsyn kan gis. Etter riksadvokatens oppfatning ml begrepet "saklig grunn" forstis relativt, slik at det varierer med de hensyn som taler. mot I gi utenforstlende iimsyn i sakens dokumenter. Bestemmelsen i pltaleinstruksen 4-2 tredje ledd avloste den gamle pltaleinstruks 74 femte ledd, hvor utllns-/innsynskriteriet var formulert slik: "Andre begjaermger om utlln av dokumenter i straffesaker ml ikke innvilges uten at det foreligger saerlige og aktverdige grunn som taler for at si skjer". Etter riksadvokatens oppfatning ga den gamle formulering klarere uttrykk for at det alltid ml legge vekt pi de mothensyn som folger av inneholdet i saksdokumentene. Forarbeidene tyder pi at denne rettstilstand var noe man onsket I opprettholde, idet pltaleinstruksurvalget i NOU 1984:27 side 42 spalte I, uttalt folgende: "Etter utvalgets mening er det neppe behov for vesentlige endringer i de gjeldende regler om i hvilke tilfelle man bor kunne line ut dokumentene i avsluttede straffesaker." Den konkrete vurdering av innsynsadgangen. Etter riksadvokatens vurdering er det flere forhold som taler for at en er forholdsvis restriktiv med I filiate et generelt innsyn i dokumenter i den aktuelle straffesak: Drapet av J H H H H H B vakte bestydehg oppmerksomhet og bestyrtelse. Det hadde karakter av ren henrettelse. Drapet ble med rette ogsi oppfattet som et anslag mot nasjonens sikkerhet. Mange si det derfor som en samfunnsplikt I bidra til en oppklaring av saken og til at de skyldige ble cfomt. En betydelig del av etterforskingen rettet seg mot offeret og miljoet rundt ham. I det "klima" som eksisterte under etterforskingen fant mange i den dreptes familie, hans venner og bekjente det riktig I bidra med opplysninger. Det trenger neppe noen naermere begrunnelse at disse opplysninger er gitt under forutsetning av at de bare skulle brukes i etterforskingsoyemed, og ikke et par ti- -3

9 3L/0 1 ar senere kunne risikere a bli "allemanns-eie" gjennom utlevering til massemedia. En forlengelse av dette hensyn har virkning langt ut over den foreliggende sak. Mange straffesaker plkaller massemedias oppmerksomhet. Saerlig gjelder dette pi gjerningstidspunktet og under etterforskingen og iretteforingen, men noen ogsi etter at saken er rettskraftig avgjort. Det vil vaere uheldig for etterforskingen og sakens fullstendige opplysning om vitner med verdifull informasjon ble.tilbakeholdne med I fremfore dette av frykt for at den noen Ir senere kan bli tilgjengelig for allmennheten via massemedia. En for vid innsynsadgang kan folgelig svekke bide rettssikkerheten (for siktede) og rettsvernet (for allmennheten). Det er dessuten er grunnkrav til en god prosessordning at den er hensynsfull overfor de involverte. Politi og pitalemyndighet har som ledd i etterforskingen (med rettens bistand) adgang til I kreve og fremtvinge forklaringer om forhold som kan vaere av betydning som bevis. Dette kan i seg selv vaere ubehagelig nok, men dette forsterkes ytterligere hvis vitnene dertil ml tile at deres beretninger blir gjenstand for gransking av andre enn de som opplysningene er beregnet for. En liberal innsynspraksis kan derfor lett komme i konflikt med kravet om en hensynsfull og tillitvekkende prosessordning. Noen av de samme hensyn kan anfores i forhold til de opplysninger som stammer fra, eller er innhentet av de uterdandske myndigheter som norsk politi og pitalemyndighet samarbeidet med under etterforskingen. Saken var opprinnelig gradert "Hemmelig". Dette er en gradering som brukes "dersom det alvorlig kan skade Norges sikkerhet eller forhold til fremmede makter forovrig om dokumentets innhold blir kjent for uvedkommende." Gjennom avgraderingen er det avgjort at en offentliggjoring ikke alvorlig kan skade Norges forhold til fremmed makt. Dette innebaerer likevel ikke at hensyn til utenlandsk myndighet er uten betydning. Det folger av pltaleinstruksen 4-2 tredje ledd, forste punktum, jfr. 4-1 tredje ledd at innsyn (og uskrift) skal nektes hvis det vil vaere betenkelig av hensynet til vlrt forhold til fremmed stat Det er riksadvokatens oppfatning at man i straffesaker med internasjonalt tilsnitt bor vaere tilbakeholden med I gi utenforstlende generelt innsyn. Selv om skadevirkmngene er begrenset i den enkelte sak, kan det bidra til I skape usikkerhet om eller svekke den tillit som norsk politi og pitalemyndighet idag i det store og hele nyter blant uterdandske samarbeidspartnere. Det folger av foranstlende at det fremdeles en flere berettigede interesser som tilsier at opplysningene i saken holdes hemmelig, jfr. straffeprosessloven 61b nr. 3. Dertil kommer som nevnt den taushetsplikt for folger av politiinstruksen 5-5 forste ledd fordi opplysningene i saken er si omfattende at de samlet sett kan avslore noe om politiets taktiske metoder. Selv om dette er et felt som er

10 XI o:2s under konstant utvikling, og saken nl ligger mer enn 20 Ir tilbake, er det grunn til I understreke at den foreliggende sak den eneste kjente alvorlige terroristhandling som er gjennomfort og blitt gjenstand for etterforsking pi norsk jord. Etter riksadvokatens oppfatning foreligger flere tungtveiende hensyn som taler mot I gi allmennheten, via massemedia, en generell adgang sakens dokumenter. Vurdert mot den generelt formulerte og lite konkretiserte innsynsgrunn som er plberopt i den foreliggende sak, blir riksadvokaten standpunkt at det ikke foreligger en tilstrekkelig saklig grunn for innsyn. Med bakgrunn i foranstlende finner riksadvokaten ikke grunn til I omgjore det avslag som er besluttet av statsadvokatene F ****** Kopi av foreliggende pltegning er sendt: Politiets Overvlkningstjeneste, Pb Toyen,0190 Oslo. Ytterligere underretning skulle ikke vaere plkrevet Kopi av foreliggende pltegning vil dessuten bli tilstillet V, som overfor riksadvokaten har fremmet en noe naer tiisvarende begjaering om innsyn i sakens dokumenter. 5' i\ RIKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP, 0030 OSLO 1 L (I ir Georg Fr. Rieber-Mo Tor-GeuVMyhrer forstestatsadvokat

KLAGE FRA NRK OVER AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I OVERVÅKINGSVIDEO BESLAGLAGT I STRAFFESAK

KLAGE FRA NRK OVER AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I OVERVÅKINGSVIDEO BESLAGLAGT I STRAFFESAK KLAGE FRA NRK OVER AVSLAG PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I OVERVÅKINGSVIDEO BESLAGLAGT I STRAFFESAK 1. Innledning Det vises til klage 24. juni 2014 fra NRK ved advokat Ane Stokland over Spesialenhetens avslag

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer

Deres referanse Vår referanse Dato. Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer OSLO TINGRETT Deres referanse Vår referanse Dato 11.04.2012 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer Foranlediget av spørsmål fra advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 19.02.2014 Saksnr.: Dommere: 13-081211SAK-BORG/04 Lagdommer Lagmann Lagmann Jørgen F. Brunsvig Siri Berg Paulsen Erik Melander Påtalemyndighet Oslo Statsadvokatembeter

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 30.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-048856SAK-BORG Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Annen

Detaljer

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 02-283 833 Rundskriv nr. 3/2002 Oslo, 30. august 2002 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. INNLEDNING Ved lov 15. juni 2001 nr. 54 om endringer i politiloven

Detaljer

OSLO TINGRETT BESLUTNING. Avsagt: 29. august 2011. Saksnr.: 11-076673ENE-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen.

OSLO TINGRETT BESLUTNING. Avsagt: 29. august 2011. Saksnr.: 11-076673ENE-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen. OSLO TINGRETT BESLUTNING Avsagt: 29. august 2011 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-076673ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Pressens tilgang til lydopptakene i Treholtsaken Begjærende parter: Pressen

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i Sak nr: 70/13 (arkivnr: 201300450-23) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER

Nr. Vår ref. Dato G - 13/ /05144 D AKN/BM G RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PERSONUNDERSØKELSE I STRAFFESAKER Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Tingrett - Lagmanssretter/Høyesterett Påtalemyndighetens kontor Riksadvokaten Nr. Vår ref. Dato G - 13/2003-4

Detaljer

Fornaermede i straffeprosessen - nytt perspektiv og nye rettigheter

Fornaermede i straffeprosessen - nytt perspektiv og nye rettigheter Norges offentlige utredninger 2006:10 Fornaermede i straffeprosessen - nytt perspektiv og nye rettigheter Utredning fra et utvalg som skal utrede styrking av fornaermedes og parerendes straffeprosessuelle

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Justitiarius i Høyesterett Postboks 8016 Dep 0030 OSLO. 2012/ IFO/jaa 612.1

RIKSADVOKATEN. Justitiarius i Høyesterett Postboks 8016 Dep 0030 OSLO. 2012/ IFO/jaa 612.1 RIKSADVOKATEN Justitiarius i Høyesterett Postboks 8016 Dep 0030 OSLO REF.: VAR REF.: 2012/01038-003 IFO/jaa 612.1 DATO. 14.05.2012 TIDSBRUK VED OVERSENDELSE AV FENGSLINGSSAKER TIL HØYESTERETT. Det vises

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Notat. Departementsråden Lovavdelingen. Kopi: Plan- og administrasjon. Offentlighet og evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen JUSTIS- m OG POLITIDEPARTEMENTET Notat Til: Fra: Departementsråden Lovavdelingen Kopi: Plan- og administrasjon Saksnr.: O p 0 0 j Dato: Ø. O'.. Z-O 0 S 20.01.2005 rådgiver Magnus Hauge Greaker Offentlighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 10.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-088455SAK-BORG/04 Dommere: Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius Svein Kristensen Siktet Bjarte

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Klage over påtaleavgjørelser

Klage over påtaleavgjørelser Rundskriv Del 11 - nr. 2/1996 fra Oslo, 31. oktober 1996 Riksadvokaten R. 368/95 å Statsadvokatene i Politimesteren i Klage over påtaleavgjørelser 1. INNLEDNING Riksadvokaten foreslo i brev av 2. februar

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 16/14 (arkivnr: 201400107-16) og 17/14 (arkivnr: 201400108-16)

Detaljer

Hensyn bak taushetsplikten

Hensyn bak taushetsplikten Hensyn bak taushetsplikten Følgende hensyn utgjør hovedbegrunnelsen for taushetspliktbestemmelsene: Hensynet til pasientens personvern Hensynet til tillitsforholdet mellom behandler og pasient/klient Hensynet

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører OSLO TINGRETT ----- --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om lukkede dører Oslo politidistrikt Politiadvokat Pål - Fredrik Hjort

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Notat Til: Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Dato: 15. februar 2008 VEDRØRENDE VARSLERENS PARTSRETTER ETTER FORVALTNINGSLOVEN

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgi tt ved svar) Dato 200309615 EO MHG 2004/15-2 AFL/- 19.04.2004 HØRINGSUTTALELSE - NOU 2003:30 NY OFFENTLIGHETSLOV

Deres ref Vår ref (bes oppgi tt ved svar) Dato 200309615 EO MHG 2004/15-2 AFL/- 19.04.2004 HØRINGSUTTALELSE - NOU 2003:30 NY OFFENTLIGHETSLOV Datatilsynet Justis- og Politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref (bes oppgi tt ved svar) Dato 200309615 EO MHG 2004/15-2 AFL/- 19.04.2004 HØRINGSUTTALELSE - NOU 2003:30

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Sivilombudsmannen - Undersøkelse av eget tiltak - Offentlig ansattes ytringsfrihet

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Sivilombudsmannen - Undersøkelse av eget tiltak - Offentlig ansattes ytringsfrihet DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/940 15/1767-2 15.06.2015 Sivilombudsmannen - Undersøkelse av eget tiltak

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT. Deres ref Vk ref Dato /HPG

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT. Deres ref Vk ref Dato /HPG 27~(~, s~ass DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTFMENT Stavanger Aftenblad Postboks 229 4001 Stavanger Deres ref Vk ref Dato 200901248 200901719-/HPG 04.05.2009 Delvis omgjøring av vedtak om innsyn i dokumenter

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 Vår dato: 26.10.2015 Vår referanse: 13/04492-5 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften

RIKSARKIVAREN. Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2. Høring - Endringer i arkivforskriften RIKSARKIVAREN Kulturdepartementet v/ Ingvar Engen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet 2 4 JAN 2011 JC10 / 3S7(4 1/2 Deres ref 2010/03516 KV IE:amb Vår ref. 2010/61144 TOBR Dato 18.01.2011 Høring

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å FILME UNDER HOVEDFORHANDLING

NOTAT VEDRØRENDE SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å FILME UNDER HOVEDFORHANDLING NOTAT Til Oslo tingrett Fra Frode Elgesem pva AUF Dato 2. februar 2012 Ansvarlig advokat Frode Elgesem NOTAT VEDRØRENDE SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å FILME UNDER HOVEDFORHANDLING 1 BAKGRUNN OG FORMÅL Bakgrunnen

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Til rette vedkommende Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A som møtte opp på ombudets kontor 12. september

Detaljer

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt

Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Veileder utlevering av trafikkdata etter fullmakt Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker en felles forståelse mellom tilbydere, politi/påtalemyndighet og Nkom om rekkevidden av samtykke/fullmakt

Detaljer

Rundskriv fra Rundskriv nr. 3/2016 Riksadvokaten Oslo, 19. oktober HENLEGGELSE PÅ GRUNN AV MANGLENDE SAKSBEHANDLINGSKAPASITET MV

Rundskriv fra Rundskriv nr. 3/2016 Riksadvokaten Oslo, 19. oktober HENLEGGELSE PÅ GRUNN AV MANGLENDE SAKSBEHANDLINGSKAPASITET MV Rundskriv fra Rundskriv nr. 3/2016 Riksadvokaten Oslo, 19. oktober 2016 201601086 641.1 HENLEGGELSE PÅ GRUNN AV MANGLENDE SAKSBEHANDLINGSKAPASITET MV I. INNLEDNING (1) Riksadvokaten gir generelle retningslinjer

Detaljer

STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING

STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Pb 8005 Dep 0030 OSLO Deres dato 31.03.201 4 Deres referanse Vår referanse 14/982 EP KKF/KTU/bj 2014/1 051 AKN Vår dato 01.09.201

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

KAPITTEL 4 OVERORDNEDE BEGRENSNINGER: GRUNNLOVEN IO2. 95

KAPITTEL 4 OVERORDNEDE BEGRENSNINGER: GRUNNLOVEN IO2. 95 Innhold FORORD 7 KAPITTEL I INNLEDNING 17 1.1 Prosjektet i korte trekk 17 1.2 Tre grunnleggende valg 20 1.2.1 Valget av tilsynsfeltet 20 1.2.2 Valget av regier om undersokelse og beslag 22 1.2.3 Valget

Detaljer

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( )

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 3 ( ) og Ot.prp. nr. 64 ( ) Besl. O. nr. 8 Jf. Innst. O. nr. 3 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 64 (1998-1999) År 1999 den 26. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven

Detaljer

Vedtak V2015-26 - Coop Norge Handel AS - Ica Norge AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24

Vedtak V2015-26 - Coop Norge Handel AS - Ica Norge AS - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24 Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Deres ref.: Vår ref.: 2014/0373-426 Saksbehandler: Saksansvarlig: Klikk her for å skrive inn tekst. Magnus Gabrielsen

Detaljer

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen Begrensninger i advokaters taushetsplikt Erik Keiserud, Advokatforeningen Innledning Utgangspunkt utvalgets mandat pkt. 5 Advokatforeningens notat 17. januar 2014 Arbeidsutkast til en taushetspliktbestemmelse:

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, (advokat Odd Rune Torstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom, A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER

NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER RUNDSKRIV fra RIKSADVOKATEN R. 2988/81 Delnr. 411981. Oslo, 21. desember 1981. Statsadvokaten i Politimesteren i NYE REGLER OM BETINGET DOM OG OM STRAFFERETTSLIGE PRØVESITUASJONER I. Lovendringer og endringenes

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

SAK 12-012769 MED-OTIR/02: STEINGRIM WOLLAND M.FL.: AD AKTORS REDEGJØRELSE BEGJÆRING OM FRIFINNELSE ETTER STRPL 272 litra B.

SAK 12-012769 MED-OTIR/02: STEINGRIM WOLLAND M.FL.: AD AKTORS REDEGJØRELSE BEGJÆRING OM FRIFINNELSE ETTER STRPL 272 litra B. Oslo tingrett Postboks 8023 Dep. 0030 Oslo Espen Komnæs (H) Olav Braaten Hermann Skard Tom Eivind Haug Marius Eugen Engernes Nielsen Guri Rodal Heidi Holter (Advokatassistent DNA) For: Dommer Hans Bloch-Hoell

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 15.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 11-145752SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Vincent Galtung Hans-Petter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

OSLO STATSADVOKATEMBETER

OSLO STATSADVOKATEMBETER OSLO STATSADVOKATEMBETER Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 2014/00787-001 RT0006 601 Vår ref.:2014/00803 Dato: 12. mai 2014 ENDRING A V REGLENE OM PÅTALEKOMPETANSE VED IKRAFTTREDELSE

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige 1. Granskingskommisjoner oppnevnes av det offentlige for å utrede et bestemt saksforhold.

Detaljer

Åpne høringer - regelverk

Åpne høringer - regelverk Åpne høringer - regelverk Studietur for kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo 18. mars 2013 v/ advokat Jostein Selle KS Advokatene Hva er en høring? Ingen definisjon i kommuneloven Definisjonen i Stortingets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE.

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep 0030 Oslo ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE

Detaljer

OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE

OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 12.12.2011 37897/HS10 OFFENTLEGLOVA OG PERSONLIGE OPPLYSNINGER OM ANSATTE 1. Innledning Spekter har i den senere tid registrert en stigende interesse

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Veileder for spesifisering av faktura Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Innledning (Nkom) har utarbeidet denne veilederen for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjeneste,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NRK, Juridisk avdeiing RA 42, 0340 Oslo. Ankemotpart: Politiets sikkerhetstjeneste PST v/oslo statsadvokatembeter Postboks 8021 Dep 0030 Oslo

NRK, Juridisk avdeiing RA 42, 0340 Oslo. Ankemotpart: Politiets sikkerhetstjeneste PST v/oslo statsadvokatembeter Postboks 8021 Dep 0030 Oslo Advokat Ane Stokland Prosesskrift til Hoyesteretts ankeutvalg Postadresse: NRK juridisk avd. 0340 Oslo Beseksadresse: Bj. Bjernsons pi. 1 Sentralbord: 23 04 70 00 Telefaks: 23 04 85 50 Telefon direkte:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO e-post: oivind.dannevig@md.dep.no Deres ref: 12/5835 Vår ref: mcg Dato: 18. februar 2013 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER

Detaljer

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 01-4 630.0 Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskrivet gir retningslinjer for etterforskingsmessige tiltak i forbindelse

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer