Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT"

Transkript

1 Tiltak og prosjektporteføljestyring Prosjektledersamling Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT

2 Strategi

3 enerisk IKT-prosjektforløp Ide/ Forprosjekt Utredning Kravspesifikasjon Utvikling Pilotering Utrulling Fokusområdet til Nasjonal IKTs tiltak

4 Satsingsområder for Nasjonal IKT Spesialisthelsetjenesten Organisasjon og prosess Informasjon IT - prosesser Applikasjon Teknologi Mål 1: Utforme og forvalte felles krav til kunnskapsbaserte, prosesstøttende kliniske systemer Mål 2: Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten Andre Helsedirektoratet NHN SF Organisasjon Primærhelsetjenesten og prosess Organisasjon og prosess Organisasjon og prosess Informasjon Organisasjon og prosess Informasjon Informasjon Mål 3: Være RHFenes samarbeidspart med IT - myndigtente prosesser Informasjon i nasjonal tiltal IT - prosesser Mål 4: Koordinere felles IKT- tiltak i RHFene ovenfor øvrige deler av helse- og omsorgssektoren IT - prosesser Applikasjon Mål 5: Ha en felles prioritering og oppfølging av relevante IT - prosesser leverandører Applikasjon Applikasjon Teknologi Applikasjon Teknologi Teknologi Teknologi Side 4

5 Visjon: Samordnet IKT- utvikling for god og sikker pasientbehandling Strategiske mål 1. Utforme og forvalte felles beskrivelser av kunnskapsbaserte, prosesstøttende kliniske systemer Tiltak for å bidra til måloppfyllelse Tiltak 37: Rammeavtale på datasystem MTU / BHM Tiltak 39.1: Videreføring Termer og symboler 2. Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten Tiltak 42.2: Utredning praksis for virksomhetsarkitektur (fase 1) 3. Være RHFenes samarbeidspart overfor myndighetene i nasjonale tiltak Tiltak 45.1: Nasjonal standard for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre Tiltak 50: Kunnskapsbasert pasientplanlegging 4. Koordinere felles IKT-tiltak i RHFene ovenfor øvrige deler av helse- og omsorgssektoren 5. Ha en felles prioritering og oppfølgning av relevante leverandører Tiltak 29.3: Foredling av FEST for spesialisthelsetjenesten Tiltak 47: Innføring av elektronisk oppgjørsordning for H- resepter Tiltak 48: Dokumentasjon for oversikt og læring

6 NIKTs struktur frem til RHF AD-møtet Styringsgruppe Programkontor Prosjekteierforum Programkontor Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Klinisk IKT fagforum Arkitektur fagforum EPJ Systemeierforum Tiltak n

7 Årshjul for prosjektgodkjenning i PEF/S frist for forslag av prosjekter PEF møtenr 5 (nov) skal prosjektene fremmes PEF PEF møtenr 3 (mai) skal prosjektene fremmes frist for forslag av prosjekter

8 Prosjektstyring i Nasjonal IKT Nasjonal IKTs prosjektstyringshåndbok og -metodikk P ro s je k tin itie rin g P ro s je k tid é n o ta t K o s t/n y tte P ro s je k te ta b le rin g P ro s je k tg je n n o m fø rin g P ro s je k to rg a n is e rin g /-e ta b le rin g P ro s je k td ire k tiv R a p p o rte rin g L ø p e n d e o p p fø lg in g O p p fø lg in g re su lta t V u rd e rin g o m p ro s je k tg je n n o m fø rin g B e s lu tn in g o m p ro s je k tg je n n o m fø rin g P ro s je k ta vs lu tn in g K v a lite ts s ik rin g o g -re v is jo n O p p læ rin g /re ttle d n in g K va lite ts s ik rin g P ro s je k te va lu e rin g S je k k lis te r/m a le r K v a lite ts re vis jo n E ta b le re k rite rie r E va lu e re k rite rie r

9 Nasjonal IKTs nåværende tiltaksportefølje

10 Tiltak 29.3 Foredling av FEST for spesialisthelsetjenesten Effektmål Tilrettelegge for at spesialisthelsetjenesten benytter nasjonale legemiddelregistre som bidrar til økt kvalitet i medikasjonskjeden, øker pasientsikkerheten og god sykehusøkonomi. Resultatmål Beskrive behovet for informasjon innenfor legemiddelforsyning, legemiddelhåndtering, mv, knyttet til arbeidsprosessene forordning i, istandgjøring og utdeling, og utarbeide løsningsalternativer for å dekke dette informasjonsbehovet. Identifisere informasjonskilder, vurdere løsningsalternativer inklusiv informasjonsforvaltning og endringshåndtering, samt foreslå et anbefalt alternativ. Utarbeide et prosjektdirektiv for videre arbeid med anbefalt løsningsalternativ.

11 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK SATSINSOMRÅDE STATUS 29.3 Foredling av FEST for spesialisthelsetjenesten Mål 4 Koordinere RHFene overfor sektoren PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER Nasjonal IKT Sykehusapotekene Ole Søberg, Sykehusapotekene HF KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER OMRÅDE FORRIE NÅ Vi har valgt å beholde «gult lys» på ressurssituasjonen. AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT Det er hektisk aktivitet i prosjektgruppa for å utarbeide beslutningsgrunnlag på de ulike temaområder og sikre at vi har en tilfredsstillende forankring av de løsningsalternativer som beskrives. Prosjektgruppas deltakere har avsatt for lite tid til arbeidet i prosjektet. EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Prosjektgruppa har diskutert evt behov for å utvide prosjektperioden for å øke kvalitet, bedre forankring og sikre at våre anbefalinger er i tråd med RHFenes behov og ønsker, samt øke muligheten for å realisere foreslåtte løsninger. RISIKOREDUSERENDE REP Prosjektgruppa vil avstemme prosjektets ambisjonsnivå med ressurssituasjon og tidsramme. M1 Prosjekt etablert. M2 Skissere generiske prosesser. M3 Forankring av prosess og databehov M4 Forankring av faglig tilnærming M5 Løsningsalternativer skissert M6 Løsningsmodell beskrevet M7 Sluttrapport

12 Tiltak 37 Rammeavtale på datasystem MTU/BHM Hovedmål 1. fase Få på plass en rammeavtale med en leverandør av datasystem for MTU/BHM. Deling av jobbhistorikk som gir erfaringsgrunnlag ved reparasjoner. Samarbeid ved re-/nyanskaffelser. Bedre oversikt over utstyrsparken for investeringer. Felles innsyn i hvem som har reservedeler, hvor disse kan kjøpes og til hvilken pris Hovedmål 2. fase Å få implementert det kontraherte systemet sentralt og lokalt i de enkelte helseforetakene på en koordinert måte, samt å sørge for felles arbeidsprosesser og igangsetting av drift og forvaltning.

13 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK SATSINSOMRÅDE OMRÅDE AVRENSIN O INNHOLD STATUS 37 Rammeavtale på datasystem MTU/BHM 1.Innhold - Kliniske informasjonsprosesser FORRIE NÅ PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER Nasjonal IKT Børge odhavn Faveo Prosjektledelse KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER Unntatt offentlighet på grunn av pågående anskaffelsesprosess. Se sak 11 (FDV MTU - godkjenning av innstilling vedr leverandør). RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE RISIKOREDUSERENDE REP

14 Tiltak 39.1 Videreføring - Termer og symboler Mål Å etablere to fritt tilgjengelige, åpne bibliotek av symbolspråk, det ene tenkt benyttet i brukergrensesnitt i IT-systemer for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av legemiddelbruk, det andre tenkt benyttet for visualisering og dokumentasjon av bruk av medisinsk-teknisk utstyr i ekurve eller andre behandlingsrettede IT-systemer. Å etablere en definisjonskatalog for termer for medisinsk utstyr og kliniske variabler som kan implementeres i brukergrensesnitt i behandlingsrettede IT-system. Resultatmål Et validert sett av symboler knyttet til legemiddelhåndtering til bruk for: Nasjonale helse-it leverandører som skal utvikle grensesnitt til systemer for planlegging, effektuering og dokumentasjon av legemiddelbehandling, klinisk arbeidsflate eller andre brukergrensesnitt. Internasjonale helse-it leverandører som skal tilpasse internasjonalt utviklede applikasjoner til norske forhold. Et validert sett av symboler knyttet til bruk av medisinsk- teknisk utstyr. En definisjonskatalog for termer for medisinsk utstyr og tilsvarende kliniske variabler.

15 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 39.1 Videreføring - Termer og symboler PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINSOMRÅDE Mål 1 - Kliniske systemer PROSJEKTLEDER Atle Sandal, EVR STATUS OMRÅDE FORRIE AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO R NÅ R KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER Fravær av ressurser spesielt fra HN, men også fra HV har vært en utfordring. Dette har reduserer tilfanget av innspill. jennom utforming av symboler og testing av disse i fagmiljøer i alle regioner er dette kompensert. Øvrige deltakere i tiltaket har opplevd fraværet som underlig ettersom dette er regioner som er i prosess for fremtiidg anskaffelse av kurveløsning. Bortsett fra det, akseptabel fremdrift.. Høringsdokument klargjøres for utsendelse i januar. Dette er noe forsinket ift opprinnelig plan pga sykdom. Videre møter i prosjektgruppen planlagt. FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Noen spørsmål rundt omfang og innretning sett i forhold til direktiv er diskutert og konkludert i styringsgruppen Fravær av ressurser fra HN og HV til prosjektet har hemmet fremdrift og forankring. Kan påvirke foretakenes adopsjon av forslag og konklusjoner RISIKOREDUSERENDE REP Justert mandat godkjent i styringsgruppemøte Ressurstilgang adressert til prosjekteierforum uten reell effekt!! Omfattende verifikasjon gjennom testing i alle regioner Når utprøving av omforent forslag til symboler er testet av leger, sykepleiere og kliniske farmasøyter i alle RHF. (oktober) Omforent forslag sendt på høring (januar)

16 Tiltak Utredning praksis for virksomhetsarkitektur Effekter av forprosjektet Økt forståelse i spesialisthelsetjenesten for hva virksomhetsarkitektur er i praksis og hva det kan bidra med i det daglige arbeidet med utvikling av virksomheten. Effekter av en etablert arkitekturpraksis (neste fase) vil bidra til: Bedre samsvar mellom strategiske mål og iverksatte tiltak. Bedre beslutningsunderlag for ledere/beslutningstakere og dermed redusert risiko for feilinvesteringer. Bedre samordning av regionale og lokale prosjekter mer tydelig og samordnet felles stemme mot samarbeidspartnere (primær- og kommunehelsetjenesten, lovgivende myndighet, direktorater og leverandører). Utvikling av IKT-løsninger som bedre understøtter spesialisthelsetjenesten sine behov. Å kunne etablere styringsindikatorer (KPI1) for NIKTs tiltak i spesialisthelsetjenesten som helhet (på tvers av regionene). Økt grad av standardisering på tvers av helseregionene og sektoren.

17 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK SATSINSOMRÅDE STATUS 42.2 Utredning praksis for virksomhetsarkitektur (fase 1) 2. Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten PROSJEKTEIER Nasjonal IKT PROSJEKTLEDER Lasse Bergan, Acando KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER OMRÅDE AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FORRIE NÅ Vedr. avgrensing og innhold Styringsgruppemøtet ga en avklaring på avgrensning og innhold ved at prosjektet forslag til presisering og fortolkning av prosjektdirektivet ble vedtatt. Dette vil bidra til at leveransene fra prosjektet blir i samsvar forventningene. FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Ingen RISIKOREDUSERENDE REP Ingen M0 - formell igangsetting M1 - prosjektet etablert M2 - forslag med oppdaterte/reviderte arkitekturprinsipper for spesialisthelsetjenesten (29.01) M3 arkitekturvisjon (29.01) M4 målbilde (29.01)

18 Tiltak Nasjonal standard for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre Effektmål Styrke informasjonssikkerheten knyttet til uautorisert innsyn i behandlingsrettede helseregistre, og gjennom dette å bidra til at tillit mellom pasient og helsevesen opprettholdes og styrkes. Resultatmål Å etablere en nasjonal standard og begrunnet anbefaling for realisering for gjennomgang, kontroll og oppfølging av logger i behandlingsrettede helseregistre.

19 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 45.1 Nasjonal standard for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINSOMRÅDE PROSJEKTLEDER Trond Ericson, Devoteam STATUS KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER OMRÅDE AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT FORRIE NÅ Kick-off (M3) og det første arbeidsmøtet i prosjektgruppe/ arbeidsgruppe er gjennomført Prosjektgruppe og referansegruppe er bemannet. Arbeidsgruppe for utprøving er klar. Arbeidsgruppe for prosedyrer og rutiner blir etablert i løpet av neste uke. Bistandsavtale mellom OUS og SAS er nødvendig for å sikre SAS bidrag i prosjektet. Denne er pt. ikke helt på plass EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE RISIKOREDUSERENDE REP M1, M2, M3 M4 - Utkast til opplegg foreligger Det er vanskelig å tilgang til grunndata i tide Benytte grunndata fra pilotprosjektet

20 Tiltak 46 - Nasjonal IKT som egen juridisk enhet Tiltakets mål Å etablere Nasjonal IKT som egen juridisk enhet. Tiltaket skal basere seg på at selskapsformen blir et HF, felleseid av de fire RHFene.

21 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 46 NIKT som egen juridisk enhet PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINSOMRÅDE (Annet) PROSJEKTLEDER Jan Erik Tveiten, Deloitte STATUS KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER OMRÅDE FORRIE NÅ AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER Etablering av NIKT HF Denne fasen av prosjektet forventes gjennomført ihht. plan. FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Ingen RISIKOREDUSERENDE REP Ingen Etablering vedtatt i RHF styrer (2. styresak) (1. desember) Opprettelse av NIKT HF (1. januar 2014) Konstituerende styremøte NIKT HF (Januar / Februar 2014) Rekruttering av administrerende direktør (1. mai 2014 ansettelse) Anskaffe lokaler i Bergen (1. mai 2014) Avslutte etableringsaktiviteter (30. juni 2014)

22 Tiltak 47 Innføring elektronisk oppgjørsordning for H- resepter Prosjektets hovedmål Å spesifisere, utvikle og innføre elektronisk oppgjørsordning for H- resepter ved gjenbruk av HELFOs eksisterende løsning for elektroniske oppgjør (med gjenbruk av meldingene M18, M22 og M23). Effektmål Effektivisering og besparelser: Tidsforbruk i HF knyttet til behandling av oppgjørskrav for H-resept reduseres med 15 minutter per faktura Effektivisering: Tidsforbruk i apotek knyttet til behandling av oppgjørskrav for H-resept reduseres. Kvalitet: Alle krav sendes til riktig HF. I dag er det ikke mulig å kontrollere om rett HF faktureres. Utbetalinger kan ikke gjøres med feil priser eller for medikamenter som ikke dekkes av ordningen. Juridisk oppfyllelse: Regnskapslovens krav til kontroll av utbetalinger oppfylles.

23 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 47 Innføring av elektronisk oppgjørsordning for H-resepter PROSJEKTEIER Nasjonal IKT Sykehusapotekene SATSINSOMRÅDE Mål 4 Koordinere RHFene overfor sektoren PROSJEKTLEDER Helga Lunde, PwC STATUS OMRÅDE FORRIE AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO NÅ KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER Prosjektets omfang er klart og uendret. Ressurssituasjonen er nå tilfredsstillende da vi har fått tilført ekstern jurist. På grunn av manglende ressurser i forrige rapporteringsperiode nådde vi ikke følgende mål: Avtaler mellom HELFO/RHFene og mellom Apotekforeningen/RHFene: Her er det inngått intensjonsavtaler mellom partene og milepæl er oppnådd. Det skal arbeides med endelige avtaler videre i prosjektet. (I samråd med jurist) Nødvendig juridisk avklaring er nå påbegynt i form av at vi har hatt et første møte med jurist der vi har kommet til enighet om oppgave. Arbeid med beslutningsnotat for økonomidirektørmøte har vist seg svært utfordrende og tidkrevende å få på plass. Nytt rundskriv sendt ut fra dept i novemeber som har innvirkning på denne prosessen. FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Får ikke sendt personnummer fra apotek til sentralisert oppgjør i HELFO Håndtering av avvik i systemet RISIKOREDUSERENDE REP Påvirke videre inn mot HOD, ved hjelp av ekstern jurist Sikre klare grenser i forhold til ansvar i sentralisert oppgjør. Oppstart av utviklingsarbeid i NAV og HELFO å opp grensene mellom aktører, sikre klare ansvarsforhold, både i normalsituasjoner og i situasjoner med avvik i oppgjør. Juridisk vurdering av løsninger Etablere avtaler følge opp intensjonsavtalene Ferdigstille arbeidet med rapporteringsløsning Vedtatt prosess for utbetaling og oppgjør, skal behandles i Økonomidirektør-møte

24 Tiltak 48 Dokumentasjon for oversikt og læring Prosjektets formål Utvikle en modell og et veikart for en ny funksjonalitet i EPJ- systemer og andre kliniske dokumentasjons-systemer (for eksempel helse- og kvalitetsregistre) som til sammen skal bidra til å forenkle alle prosesser som innebærer sekundær bruk av helseopplysninger.

25 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 48 Dokumentasjon for oversikt og læring PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINSOMRÅDE Mål 4 Koordinere RHFene overfor sektoren PROSJEKTLEDER Atle Sandal, EVR STATUS OMRÅDE FORRIE AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO NÅ KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER Representasjon i prosjektgruppens møter og bidrag mellom møtene varierer sterkt. Spesielt gjelder dette fra HN, men vi opplever en bedring. Akseptabel fremdrift sett hen til det omfang av ressurser som prosjektet reelt sett spiller på. Risiko for at det blir for stor arbeidsbelastning på enkeltpersoner i prosjektet. Dette kan hindre ønsket fremdrift og nasjonal forankring. Men foreløpig under kontroll. Forankringsrunde i nasjonalt og regionale fagdirektørmøter. odt mottatt!! Registrerer betydelig modning, og behov for å bruke tid på å modne temaet i sektoren. Stor interesse. FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Omfattende sakskompleks Til dels stor arbeidsbelastning på enkelte deltakere i prosjektgruppen (ubalansert mellom RHF-ene) Varierende representasjon og forankring i foretakene RISIKOREDUSERENDE REP Vedta direktiv og plan HSØ er purret på ift. ressurser (bl. a. i PEF 15.5.). Dette har medført en ressurs inn i gruppen fra oktober 2013 runnlag for utforming av demonstrator klarlagt. (oktober) Demonstrator utformet og testet på ulike miljøer. Forbedringer foretatt. Når utkast til rapport er påbegynt (januar)

26 Tiltak 50 Kunnskapsbasert pasientplanlegging Effektmål Prosessmodell som vil gi Mer kvalifiserte diskusjoner om, og bedre grunnlag for beslutninger om anskaffelse og implementasjon av systemer for kunnskapsbasert pasientplanlegging. Personer med kompetanse på standarder og systemer for kunnskapsbasert pasientplanlegging. På sikt mer effektive metoder for kodifisering, representasjon, distribusjon og instansiering av helsefaglig kunnskap og retningslinjer.

27 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 50. Kunnskapsbasert pasientplanlegging PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINSOMRÅDE 3. Være RHFenes samarbeidspart ovenfor myndighetene i nasjonale tiltak PROSJEKTLEDER Ida Iren Eriksen, Accenture STATUS KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER OMRÅDE FORRIE NÅ AVRENSIN O INNHOLD Prosjektet jobber fremdeles med felles forståelse av innhold og avgrensning. Settes grønt da denne diskusjonen har kommet inn i en god struktur. RESSURSER Prosjektet mangler virksomhetsarkitekt. Dette jobbes det med fra flere hold. FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Mangler virksomhetsarkitekt RISIKOREDUSERENDE REP Forespørsel PEF Oppstartsmøtet. 2. Prosjektsamling Oppstart intervjuer Neste arbeidsmøte er 16. januar

28 Veien videre som helseforetak Videreføring av ansvarsområder, styringsmodell og strategi for Nasjonal IKT HF, vil bety at eksisterende strukturer / organisasjoner kun påvirkes begrenset. Nasjonal IKT HF skal videreutvikles som spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Nasjonal IKT HF skal ikke overta oppgaver eller ansvar fra andre etablerte strukturer / organisasjoner (for eksempel HOD, Hdir, NHN) Nasjonal IKT HFs formål vil fortsatt være:

29 Takk for oppmerksomheten!

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. NIKT-tiltak 29.3 (SAFEST)

PROSJEKTDIREKTIV. NIKT-tiltak 29.3 (SAFEST) PROSJEKTDIREKTIV FOR NIKT-tiltak 29.3 (SAFEST) Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Prosjektleder Ole Søberg Styringsgruppeleder Roar Engen Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Programkontor

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 29 Sykehus-FEST Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier Gro Ramsten Wesenberg Statens Legemiddelverk Prosjektansvarlig Johnny Jakobsen Statens Legemiddelverk Styringsgruppemedlem

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Helge Grimnes Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern Stab pasientsikkerhet og kvalitet Oslo universitetssykehus HF Grunnlag for

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 11.30 Møtested: Video -/ telefonmøte Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.5. Folkeregisteret i Norsk Helsenett Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 09.01.2014 Møtested: Video- / telefonkonferanse Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Nasjonal IKT Ny teknologi AMK

Nasjonal IKT Ny teknologi AMK Nasjonal IKT Ny teknologi AMK Ambulanseforum 2015 Oddmund Aase, prosjektleder Hva er Nasjonal IKT HF? Etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, på ini>a>v fra

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad Seminar Tekna 9. januar 2014 Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Standardiserte arbeidsprosesser Regional IKT-enhet Pasientmedvirkning

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Organisasjon Navn Dato Signatur

Organisasjon Navn Dato Signatur Forprosjekt Pasientbehandling og Samhandling Dato: 2. mai 2014 Versjonsnr: 1.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Signatur Helse Midt-Norge Per Olav Skjesol 02.05.14 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 ENDRINGSHISTORIKK...

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli,

Detaljer

Notat. Tilkobling til Helsenettet Nasjonal Helseportal. Integrasjon mellom EPJ og Norsk Elektronisk Meldingsutveksling

Notat. Tilkobling til Helsenettet Nasjonal Helseportal. Integrasjon mellom EPJ og Norsk Elektronisk Meldingsutveksling IKT-SATSNING I HELSE MIDT-NORGE Notat Til : Styret for Helse Midt-Norge RHF Saksbeh. : Bård Helge Hofstad Prosjektleder IKT-strategi Dato : 14.3.2012 Helse Midt-Norge Grunnlag for IKT-strategiprosess Helse

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 03.04.2014 kl. 09.30 14.00 Møtested: Park Inn, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

ARKITEKTURPROSJEKTET

ARKITEKTURPROSJEKTET Vedlegg B PROSJEKTFORSLAG ARKITEKTURPROSJEKTET I MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.0 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Forprosjekt med konsekvensutredning EKHO. Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Forprosjekt med konsekvensutredning EKHO. Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av PROSJEKTDIREKTIV FOR Forprosjekt med konsekvensutredning EKHO Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Styringsgruppeleder Programkontor Endringslogg

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.6 Felles Hjelpenummer Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Endringslogg

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Kunnskapsbasert pasientplanlegging. Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Kunnskapsbasert pasientplanlegging. Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Vedlegg 04b PROSJEKTDIREKTIV FOR Kunnskapsbasert pasientplanlegging Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Endringslogg

Detaljer

Møte nr. 59 i Nasjonal IKT 08.12.2011

Møte nr. 59 i Nasjonal IKT 08.12.2011 Møte nr. 59 i Nasjonal IKT 08.12.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Badgley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid unnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted:

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted: Vedlegg 02 Referat fra møte nr. 41 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Steinar Marthinsen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad,

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport - Møteplan Side 2 av 8 Versjonshistorikk Versjon Dato påbegynt Revidert av Beskrivelse Status 0.8 28.11.2014 Edvard

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Prosjektledelse = Endringsledelse?

Prosjektledelse = Endringsledelse? Prosjektledelse = Endringsledelse? Bruk av virksomhetsarkitektur som verktøy for endringsledelse i store IT-prosjekter Dataforeningen Scandic Solsiden 31.01.13 Hemit i front - med effektiv og innovativ

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Etablering av nasjonal metode og rammeverk for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Etablering av nasjonal metode og rammeverk for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre 1 PROSJEKTDIREKTIV FOR Etablering av nasjonal metode og rammeverk for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Trond

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Statusrapport Nasjonal IKT

Statusrapport Nasjonal IKT Statusrapport Nasjonal IKT Vedlegg 03 Styringsgruppen (S) Nasjonal IKT 28/03/2012 1 Styringsgruppen Nasjonal IKT 28/03/12 VEDLE 03 STATUS PROSJEKTPORTEFØLJE TILTAK STATUS NESTE MILEPÆL KOMMENTAR 5.12 Elin-h

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Talsethagen Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Bakgrunn I forbindelse med konsolidering

Detaljer

KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et

KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Januar 2015 Valg: Det er nå gjennomført valg av ansattvalgte styremedlemmer i alle styrene bortsett fra Helse Fonna. Det ble gjennomført

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument Trine Haugen Jan Norum 23.6.2013 0.2 Midlertidig dokument Trine Haugen Jan Norum 26.6.2013 1.0 Endelig dokument

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Hvordan ta arkitektur inn i prosjekter? God metode og praktisk tilnærming.

Hvordan ta arkitektur inn i prosjekter? God metode og praktisk tilnærming. Hvordan ta arkitektur inn i prosjekter? God metode og praktisk tilnærming. 22. januar 2014 Roar Engen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT, Fagforum Arkitektur Oppgaven.. 1. Arkitektur inn i prosjekter Basert

Detaljer

Styresak. Styresak 108/13 B Styremøte 02.10. 2013

Styresak. Styresak 108/13 B Styremøte 02.10. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.09.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Tveiten og Erik M. Hansen ETABLERING AV NASJONAL IKT HF SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Styresak

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Utsendt referat fra møte nr. 67 i Nasjonal IKT

Utsendt referat fra møte nr. 67 i Nasjonal IKT Utsendt referat fra møte nr. 67 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid,

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN)

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Jesper Rådberg, JD Tverretatlig enighet Basert på dokumenterte behov Grunnlag for endring Det skal IKKE innføres ETT FELLES nødnummer. 113 består! Det

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Medarbeider organisasjon teknologi

Medarbeider organisasjon teknologi Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mai 2015 Årets lønnsoppgjør er i havn uten streik. Ingen møter i mai. Regionale program Medarbeider organisasjon teknologi Arbeidsgruppe

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Innføring av en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter. Vedlegg 05f FOR

PROSJEKTDIREKTIV. Innføring av en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter. Vedlegg 05f FOR PROSJEKTDIREKTIV FOR Innføring av en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Hans Christian von Krogh (PL tiltak 47), Helga Lunde (prosjektdeltager

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 53/13 IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan Saksbehandler Bård Helge Hofstad og Jan Eirik Thoresen Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2012/561 Dato

Detaljer

Møte nr. 65 i Nasjonal IKT 8.2.2013

Møte nr. 65 i Nasjonal IKT 8.2.2013 Møte nr. 65 i Nasjonal IKT 8.2.2013 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Tanja Skjevik Rådgiver Helse IKT Værnesregionen IT Iver O. Sunnset Prosjektrådgiver Værnesregionen IT Nasjonale satsninger Mer

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Legemiddelbehandling og pasientsikkerhet LOP-II Utarbeiding av handlingsplan for oppfølging av prioriterte tiltak i LOP- rapport fra mars 2009

Legemiddelbehandling og pasientsikkerhet LOP-II Utarbeiding av handlingsplan for oppfølging av prioriterte tiltak i LOP- rapport fra mars 2009 Legemiddelbehandling og pasientsikkerhet LOP-II Utarbeiding av handlingsplan for oppfølging av prioriterte tiltak i LOP- rapport fra mars 2009 Anne Elise Monclair / Liv Rustenberg 17.09.09 Innledning og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Bård Helge Hofstad, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området

LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området Dette memo opsummerer de fem hovedfunn som projektgruppen har identifisert i forbindelse med forprosjektet Utredning av

Detaljer

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Rådgiver arkitektur Torgny Neuman 18. oktober 2010 Innspill til standardisering 1. Støtte for HL7 Clinical Document

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

REFERAT. Regionalt legemiddelforum (RLF) Møte:

REFERAT. Regionalt legemiddelforum (RLF) Møte: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 REFERAT Møte: Tid: 12.03.14 Til stede: Regionalt legemiddelforum (RLF) Sted:

Detaljer