Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT"

Transkript

1 Tiltak og prosjektporteføljestyring Prosjektledersamling Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT

2 Strategi

3 enerisk IKT-prosjektforløp Ide/ Forprosjekt Utredning Kravspesifikasjon Utvikling Pilotering Utrulling Fokusområdet til Nasjonal IKTs tiltak

4 Satsingsområder for Nasjonal IKT Spesialisthelsetjenesten Organisasjon og prosess Informasjon IT - prosesser Applikasjon Teknologi Mål 1: Utforme og forvalte felles krav til kunnskapsbaserte, prosesstøttende kliniske systemer Mål 2: Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten Andre Helsedirektoratet NHN SF Organisasjon Primærhelsetjenesten og prosess Organisasjon og prosess Organisasjon og prosess Informasjon Organisasjon og prosess Informasjon Informasjon Mål 3: Være RHFenes samarbeidspart med IT - myndigtente prosesser Informasjon i nasjonal tiltal IT - prosesser Mål 4: Koordinere felles IKT- tiltak i RHFene ovenfor øvrige deler av helse- og omsorgssektoren IT - prosesser Applikasjon Mål 5: Ha en felles prioritering og oppfølging av relevante IT - prosesser leverandører Applikasjon Applikasjon Teknologi Applikasjon Teknologi Teknologi Teknologi Side 4

5 Visjon: Samordnet IKT- utvikling for god og sikker pasientbehandling Strategiske mål 1. Utforme og forvalte felles beskrivelser av kunnskapsbaserte, prosesstøttende kliniske systemer Tiltak for å bidra til måloppfyllelse Tiltak 37: Rammeavtale på datasystem MTU / BHM Tiltak 39.1: Videreføring Termer og symboler 2. Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten Tiltak 42.2: Utredning praksis for virksomhetsarkitektur (fase 1) 3. Være RHFenes samarbeidspart overfor myndighetene i nasjonale tiltak Tiltak 45.1: Nasjonal standard for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre Tiltak 50: Kunnskapsbasert pasientplanlegging 4. Koordinere felles IKT-tiltak i RHFene ovenfor øvrige deler av helse- og omsorgssektoren 5. Ha en felles prioritering og oppfølgning av relevante leverandører Tiltak 29.3: Foredling av FEST for spesialisthelsetjenesten Tiltak 47: Innføring av elektronisk oppgjørsordning for H- resepter Tiltak 48: Dokumentasjon for oversikt og læring

6 NIKTs struktur frem til RHF AD-møtet Styringsgruppe Programkontor Prosjekteierforum Programkontor Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Klinisk IKT fagforum Arkitektur fagforum EPJ Systemeierforum Tiltak n

7 Årshjul for prosjektgodkjenning i PEF/S frist for forslag av prosjekter PEF møtenr 5 (nov) skal prosjektene fremmes PEF PEF møtenr 3 (mai) skal prosjektene fremmes frist for forslag av prosjekter

8 Prosjektstyring i Nasjonal IKT Nasjonal IKTs prosjektstyringshåndbok og -metodikk P ro s je k tin itie rin g P ro s je k tid é n o ta t K o s t/n y tte P ro s je k te ta b le rin g P ro s je k tg je n n o m fø rin g P ro s je k to rg a n is e rin g /-e ta b le rin g P ro s je k td ire k tiv R a p p o rte rin g L ø p e n d e o p p fø lg in g O p p fø lg in g re su lta t V u rd e rin g o m p ro s je k tg je n n o m fø rin g B e s lu tn in g o m p ro s je k tg je n n o m fø rin g P ro s je k ta vs lu tn in g K v a lite ts s ik rin g o g -re v is jo n O p p læ rin g /re ttle d n in g K va lite ts s ik rin g P ro s je k te va lu e rin g S je k k lis te r/m a le r K v a lite ts re vis jo n E ta b le re k rite rie r E va lu e re k rite rie r

9 Nasjonal IKTs nåværende tiltaksportefølje

10 Tiltak 29.3 Foredling av FEST for spesialisthelsetjenesten Effektmål Tilrettelegge for at spesialisthelsetjenesten benytter nasjonale legemiddelregistre som bidrar til økt kvalitet i medikasjonskjeden, øker pasientsikkerheten og god sykehusøkonomi. Resultatmål Beskrive behovet for informasjon innenfor legemiddelforsyning, legemiddelhåndtering, mv, knyttet til arbeidsprosessene forordning i, istandgjøring og utdeling, og utarbeide løsningsalternativer for å dekke dette informasjonsbehovet. Identifisere informasjonskilder, vurdere løsningsalternativer inklusiv informasjonsforvaltning og endringshåndtering, samt foreslå et anbefalt alternativ. Utarbeide et prosjektdirektiv for videre arbeid med anbefalt løsningsalternativ.

11 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK SATSINSOMRÅDE STATUS 29.3 Foredling av FEST for spesialisthelsetjenesten Mål 4 Koordinere RHFene overfor sektoren PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER Nasjonal IKT Sykehusapotekene Ole Søberg, Sykehusapotekene HF KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER OMRÅDE FORRIE NÅ Vi har valgt å beholde «gult lys» på ressurssituasjonen. AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT Det er hektisk aktivitet i prosjektgruppa for å utarbeide beslutningsgrunnlag på de ulike temaområder og sikre at vi har en tilfredsstillende forankring av de løsningsalternativer som beskrives. Prosjektgruppas deltakere har avsatt for lite tid til arbeidet i prosjektet. EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Prosjektgruppa har diskutert evt behov for å utvide prosjektperioden for å øke kvalitet, bedre forankring og sikre at våre anbefalinger er i tråd med RHFenes behov og ønsker, samt øke muligheten for å realisere foreslåtte løsninger. RISIKOREDUSERENDE REP Prosjektgruppa vil avstemme prosjektets ambisjonsnivå med ressurssituasjon og tidsramme. M1 Prosjekt etablert. M2 Skissere generiske prosesser. M3 Forankring av prosess og databehov M4 Forankring av faglig tilnærming M5 Løsningsalternativer skissert M6 Løsningsmodell beskrevet M7 Sluttrapport

12 Tiltak 37 Rammeavtale på datasystem MTU/BHM Hovedmål 1. fase Få på plass en rammeavtale med en leverandør av datasystem for MTU/BHM. Deling av jobbhistorikk som gir erfaringsgrunnlag ved reparasjoner. Samarbeid ved re-/nyanskaffelser. Bedre oversikt over utstyrsparken for investeringer. Felles innsyn i hvem som har reservedeler, hvor disse kan kjøpes og til hvilken pris Hovedmål 2. fase Å få implementert det kontraherte systemet sentralt og lokalt i de enkelte helseforetakene på en koordinert måte, samt å sørge for felles arbeidsprosesser og igangsetting av drift og forvaltning.

13 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK SATSINSOMRÅDE OMRÅDE AVRENSIN O INNHOLD STATUS 37 Rammeavtale på datasystem MTU/BHM 1.Innhold - Kliniske informasjonsprosesser FORRIE NÅ PROSJEKTEIER PROSJEKTLEDER Nasjonal IKT Børge odhavn Faveo Prosjektledelse KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER Unntatt offentlighet på grunn av pågående anskaffelsesprosess. Se sak 11 (FDV MTU - godkjenning av innstilling vedr leverandør). RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE RISIKOREDUSERENDE REP

14 Tiltak 39.1 Videreføring - Termer og symboler Mål Å etablere to fritt tilgjengelige, åpne bibliotek av symbolspråk, det ene tenkt benyttet i brukergrensesnitt i IT-systemer for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av legemiddelbruk, det andre tenkt benyttet for visualisering og dokumentasjon av bruk av medisinsk-teknisk utstyr i ekurve eller andre behandlingsrettede IT-systemer. Å etablere en definisjonskatalog for termer for medisinsk utstyr og kliniske variabler som kan implementeres i brukergrensesnitt i behandlingsrettede IT-system. Resultatmål Et validert sett av symboler knyttet til legemiddelhåndtering til bruk for: Nasjonale helse-it leverandører som skal utvikle grensesnitt til systemer for planlegging, effektuering og dokumentasjon av legemiddelbehandling, klinisk arbeidsflate eller andre brukergrensesnitt. Internasjonale helse-it leverandører som skal tilpasse internasjonalt utviklede applikasjoner til norske forhold. Et validert sett av symboler knyttet til bruk av medisinsk- teknisk utstyr. En definisjonskatalog for termer for medisinsk utstyr og tilsvarende kliniske variabler.

15 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 39.1 Videreføring - Termer og symboler PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINSOMRÅDE Mål 1 - Kliniske systemer PROSJEKTLEDER Atle Sandal, EVR STATUS OMRÅDE FORRIE AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO R NÅ R KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER Fravær av ressurser spesielt fra HN, men også fra HV har vært en utfordring. Dette har reduserer tilfanget av innspill. jennom utforming av symboler og testing av disse i fagmiljøer i alle regioner er dette kompensert. Øvrige deltakere i tiltaket har opplevd fraværet som underlig ettersom dette er regioner som er i prosess for fremtiidg anskaffelse av kurveløsning. Bortsett fra det, akseptabel fremdrift.. Høringsdokument klargjøres for utsendelse i januar. Dette er noe forsinket ift opprinnelig plan pga sykdom. Videre møter i prosjektgruppen planlagt. FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Noen spørsmål rundt omfang og innretning sett i forhold til direktiv er diskutert og konkludert i styringsgruppen Fravær av ressurser fra HN og HV til prosjektet har hemmet fremdrift og forankring. Kan påvirke foretakenes adopsjon av forslag og konklusjoner RISIKOREDUSERENDE REP Justert mandat godkjent i styringsgruppemøte Ressurstilgang adressert til prosjekteierforum uten reell effekt!! Omfattende verifikasjon gjennom testing i alle regioner Når utprøving av omforent forslag til symboler er testet av leger, sykepleiere og kliniske farmasøyter i alle RHF. (oktober) Omforent forslag sendt på høring (januar)

16 Tiltak Utredning praksis for virksomhetsarkitektur Effekter av forprosjektet Økt forståelse i spesialisthelsetjenesten for hva virksomhetsarkitektur er i praksis og hva det kan bidra med i det daglige arbeidet med utvikling av virksomheten. Effekter av en etablert arkitekturpraksis (neste fase) vil bidra til: Bedre samsvar mellom strategiske mål og iverksatte tiltak. Bedre beslutningsunderlag for ledere/beslutningstakere og dermed redusert risiko for feilinvesteringer. Bedre samordning av regionale og lokale prosjekter mer tydelig og samordnet felles stemme mot samarbeidspartnere (primær- og kommunehelsetjenesten, lovgivende myndighet, direktorater og leverandører). Utvikling av IKT-løsninger som bedre understøtter spesialisthelsetjenesten sine behov. Å kunne etablere styringsindikatorer (KPI1) for NIKTs tiltak i spesialisthelsetjenesten som helhet (på tvers av regionene). Økt grad av standardisering på tvers av helseregionene og sektoren.

17 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK SATSINSOMRÅDE STATUS 42.2 Utredning praksis for virksomhetsarkitektur (fase 1) 2. Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten PROSJEKTEIER Nasjonal IKT PROSJEKTLEDER Lasse Bergan, Acando KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER OMRÅDE AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FORRIE NÅ Vedr. avgrensing og innhold Styringsgruppemøtet ga en avklaring på avgrensning og innhold ved at prosjektet forslag til presisering og fortolkning av prosjektdirektivet ble vedtatt. Dette vil bidra til at leveransene fra prosjektet blir i samsvar forventningene. FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Ingen RISIKOREDUSERENDE REP Ingen M0 - formell igangsetting M1 - prosjektet etablert M2 - forslag med oppdaterte/reviderte arkitekturprinsipper for spesialisthelsetjenesten (29.01) M3 arkitekturvisjon (29.01) M4 målbilde (29.01)

18 Tiltak Nasjonal standard for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre Effektmål Styrke informasjonssikkerheten knyttet til uautorisert innsyn i behandlingsrettede helseregistre, og gjennom dette å bidra til at tillit mellom pasient og helsevesen opprettholdes og styrkes. Resultatmål Å etablere en nasjonal standard og begrunnet anbefaling for realisering for gjennomgang, kontroll og oppfølging av logger i behandlingsrettede helseregistre.

19 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 45.1 Nasjonal standard for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINSOMRÅDE PROSJEKTLEDER Trond Ericson, Devoteam STATUS KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER OMRÅDE AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT FORRIE NÅ Kick-off (M3) og det første arbeidsmøtet i prosjektgruppe/ arbeidsgruppe er gjennomført Prosjektgruppe og referansegruppe er bemannet. Arbeidsgruppe for utprøving er klar. Arbeidsgruppe for prosedyrer og rutiner blir etablert i løpet av neste uke. Bistandsavtale mellom OUS og SAS er nødvendig for å sikre SAS bidrag i prosjektet. Denne er pt. ikke helt på plass EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE RISIKOREDUSERENDE REP M1, M2, M3 M4 - Utkast til opplegg foreligger Det er vanskelig å tilgang til grunndata i tide Benytte grunndata fra pilotprosjektet

20 Tiltak 46 - Nasjonal IKT som egen juridisk enhet Tiltakets mål Å etablere Nasjonal IKT som egen juridisk enhet. Tiltaket skal basere seg på at selskapsformen blir et HF, felleseid av de fire RHFene.

21 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 46 NIKT som egen juridisk enhet PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINSOMRÅDE (Annet) PROSJEKTLEDER Jan Erik Tveiten, Deloitte STATUS KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER OMRÅDE FORRIE NÅ AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER Etablering av NIKT HF Denne fasen av prosjektet forventes gjennomført ihht. plan. FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Ingen RISIKOREDUSERENDE REP Ingen Etablering vedtatt i RHF styrer (2. styresak) (1. desember) Opprettelse av NIKT HF (1. januar 2014) Konstituerende styremøte NIKT HF (Januar / Februar 2014) Rekruttering av administrerende direktør (1. mai 2014 ansettelse) Anskaffe lokaler i Bergen (1. mai 2014) Avslutte etableringsaktiviteter (30. juni 2014)

22 Tiltak 47 Innføring elektronisk oppgjørsordning for H- resepter Prosjektets hovedmål Å spesifisere, utvikle og innføre elektronisk oppgjørsordning for H- resepter ved gjenbruk av HELFOs eksisterende løsning for elektroniske oppgjør (med gjenbruk av meldingene M18, M22 og M23). Effektmål Effektivisering og besparelser: Tidsforbruk i HF knyttet til behandling av oppgjørskrav for H-resept reduseres med 15 minutter per faktura Effektivisering: Tidsforbruk i apotek knyttet til behandling av oppgjørskrav for H-resept reduseres. Kvalitet: Alle krav sendes til riktig HF. I dag er det ikke mulig å kontrollere om rett HF faktureres. Utbetalinger kan ikke gjøres med feil priser eller for medikamenter som ikke dekkes av ordningen. Juridisk oppfyllelse: Regnskapslovens krav til kontroll av utbetalinger oppfylles.

23 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 47 Innføring av elektronisk oppgjørsordning for H-resepter PROSJEKTEIER Nasjonal IKT Sykehusapotekene SATSINSOMRÅDE Mål 4 Koordinere RHFene overfor sektoren PROSJEKTLEDER Helga Lunde, PwC STATUS OMRÅDE FORRIE AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO NÅ KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER Prosjektets omfang er klart og uendret. Ressurssituasjonen er nå tilfredsstillende da vi har fått tilført ekstern jurist. På grunn av manglende ressurser i forrige rapporteringsperiode nådde vi ikke følgende mål: Avtaler mellom HELFO/RHFene og mellom Apotekforeningen/RHFene: Her er det inngått intensjonsavtaler mellom partene og milepæl er oppnådd. Det skal arbeides med endelige avtaler videre i prosjektet. (I samråd med jurist) Nødvendig juridisk avklaring er nå påbegynt i form av at vi har hatt et første møte med jurist der vi har kommet til enighet om oppgave. Arbeid med beslutningsnotat for økonomidirektørmøte har vist seg svært utfordrende og tidkrevende å få på plass. Nytt rundskriv sendt ut fra dept i novemeber som har innvirkning på denne prosessen. FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Får ikke sendt personnummer fra apotek til sentralisert oppgjør i HELFO Håndtering av avvik i systemet RISIKOREDUSERENDE REP Påvirke videre inn mot HOD, ved hjelp av ekstern jurist Sikre klare grenser i forhold til ansvar i sentralisert oppgjør. Oppstart av utviklingsarbeid i NAV og HELFO å opp grensene mellom aktører, sikre klare ansvarsforhold, både i normalsituasjoner og i situasjoner med avvik i oppgjør. Juridisk vurdering av løsninger Etablere avtaler følge opp intensjonsavtalene Ferdigstille arbeidet med rapporteringsløsning Vedtatt prosess for utbetaling og oppgjør, skal behandles i Økonomidirektør-møte

24 Tiltak 48 Dokumentasjon for oversikt og læring Prosjektets formål Utvikle en modell og et veikart for en ny funksjonalitet i EPJ- systemer og andre kliniske dokumentasjons-systemer (for eksempel helse- og kvalitetsregistre) som til sammen skal bidra til å forenkle alle prosesser som innebærer sekundær bruk av helseopplysninger.

25 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 48 Dokumentasjon for oversikt og læring PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINSOMRÅDE Mål 4 Koordinere RHFene overfor sektoren PROSJEKTLEDER Atle Sandal, EVR STATUS OMRÅDE FORRIE AVRENSIN O INNHOLD RESSURSER FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO NÅ KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER Representasjon i prosjektgruppens møter og bidrag mellom møtene varierer sterkt. Spesielt gjelder dette fra HN, men vi opplever en bedring. Akseptabel fremdrift sett hen til det omfang av ressurser som prosjektet reelt sett spiller på. Risiko for at det blir for stor arbeidsbelastning på enkeltpersoner i prosjektet. Dette kan hindre ønsket fremdrift og nasjonal forankring. Men foreløpig under kontroll. Forankringsrunde i nasjonalt og regionale fagdirektørmøter. odt mottatt!! Registrerer betydelig modning, og behov for å bruke tid på å modne temaet i sektoren. Stor interesse. FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Omfattende sakskompleks Til dels stor arbeidsbelastning på enkelte deltakere i prosjektgruppen (ubalansert mellom RHF-ene) Varierende representasjon og forankring i foretakene RISIKOREDUSERENDE REP Vedta direktiv og plan HSØ er purret på ift. ressurser (bl. a. i PEF 15.5.). Dette har medført en ressurs inn i gruppen fra oktober 2013 runnlag for utforming av demonstrator klarlagt. (oktober) Demonstrator utformet og testet på ulike miljøer. Forbedringer foretatt. Når utkast til rapport er påbegynt (januar)

26 Tiltak 50 Kunnskapsbasert pasientplanlegging Effektmål Prosessmodell som vil gi Mer kvalifiserte diskusjoner om, og bedre grunnlag for beslutninger om anskaffelse og implementasjon av systemer for kunnskapsbasert pasientplanlegging. Personer med kompetanse på standarder og systemer for kunnskapsbasert pasientplanlegging. På sikt mer effektive metoder for kodifisering, representasjon, distribusjon og instansiering av helsefaglig kunnskap og retningslinjer.

27 Prosjekteierforum VEDLE 03 STATUSRAPPORT TILTAK 50. Kunnskapsbasert pasientplanlegging PROSJEKTEIER Nasjonal IKT SATSINSOMRÅDE 3. Være RHFenes samarbeidspart ovenfor myndighetene i nasjonale tiltak PROSJEKTLEDER Ida Iren Eriksen, Accenture STATUS KOMMENTAR TIL STATUSENDRINER OMRÅDE FORRIE NÅ AVRENSIN O INNHOLD Prosjektet jobber fremdeles med felles forståelse av innhold og avgrensning. Settes grønt da denne diskusjonen har kommet inn i en god struktur. RESSURSER Prosjektet mangler virksomhetsarkitekt. Dette jobbes det med fra flere hold. FREMDRIFT EKSTERNE AVHENIHETER ØKONOMI RISIKO FERDISTILTE MILEPÆLER NESTE MILEPÆLER BESKRIVELSE Mangler virksomhetsarkitekt RISIKOREDUSERENDE REP Forespørsel PEF Oppstartsmøtet. 2. Prosjektsamling Oppstart intervjuer Neste arbeidsmøte er 16. januar

28 Veien videre som helseforetak Videreføring av ansvarsområder, styringsmodell og strategi for Nasjonal IKT HF, vil bety at eksisterende strukturer / organisasjoner kun påvirkes begrenset. Nasjonal IKT HF skal videreutvikles som spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Nasjonal IKT HF skal ikke overta oppgaver eller ansvar fra andre etablerte strukturer / organisasjoner (for eksempel HOD, Hdir, NHN) Nasjonal IKT HFs formål vil fortsatt være:

29 Takk for oppmerksomheten!

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. NIKT-tiltak 29.3 (SAFEST)

PROSJEKTDIREKTIV. NIKT-tiltak 29.3 (SAFEST) PROSJEKTDIREKTIV FOR NIKT-tiltak 29.3 (SAFEST) Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Prosjektleder Ole Søberg Styringsgruppeleder Roar Engen Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Programkontor

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 29 Sykehus-FEST Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier Gro Ramsten Wesenberg Statens Legemiddelverk Prosjektansvarlig Johnny Jakobsen Statens Legemiddelverk Styringsgruppemedlem

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

I takt mot samme mål. Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten. Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT,

I takt mot samme mål. Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten. Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT, I takt mot samme mål Samordning av arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten Hege Rob Moi, Nasjonal IKT HF KlinIKT, 6.4.2017 Hvem er dere? Hvilke endringer har dere erfart? - Deltatt i prosjekter? -

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 11.30 Møtested: Video -/ telefonmøte Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Helge Grimnes Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern Stab pasientsikkerhet og kvalitet Oslo universitetssykehus HF Grunnlag for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet. Brukerforum SSP 8 mai 2006

Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet. Brukerforum SSP 8 mai 2006 Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet Brukerforum SSP 8 mai 2006 Innhold Om Nasjonal IKT Resultater og erfaringer så langt Revidert strategi- og

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Prosjektmandat. Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak. Dato: 17. juni 2016 Godkjent av: Styringsgruppen v/ leder Steinar Marthinsen

Prosjektmandat. Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak. Dato: 17. juni 2016 Godkjent av: Styringsgruppen v/ leder Steinar Marthinsen Prosjektmandat Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak Dato: 17. juni 2016 Godkjent av: Styringsgruppen v/ leder Steinar Marthinsen Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Styringsgruppen

Detaljer

Årsoppsummering Årsoppsummering Nasjonal IKT

Årsoppsummering Årsoppsummering Nasjonal IKT Årsoppsummering 2013 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 21.5.2014 Formålet med årsoppsummeringen er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og interessenter et overblikk over Nasjonal IKTs

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/16 Orienteringssaker Vedlegg Kunngjøring anskaffelse Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 15/637 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte

Detaljer

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017

Felles grunnmur for digitale tjenester. Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Felles grunnmur for digitale tjenester Sikkerhetsinfrastruktur Normkonferansen 2017 Bygge grunnmur for bedre samhandling i sektoren Program Felles Infrastruktur og Arkitektur Samhandling Sikkerhetsinfrastruktur

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.5. Folkeregisteret i Norsk Helsenett Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal MANDAT FOR Program for overgang til strukturert journal Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 24.04.15 Førsteutkast 0.8 28.04.15 Gjennomgått mellom Nina, Jan Eirik og Gunnar 0.9 26.05. 15 Revidering etter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø,

Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 6.6.2014 Styresak 77-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 2014 Bakgrunn Styret i Helse Nord

Detaljer

UTREDNING AV EFFEKTIVISERINGS- OG KVALITETSFREMMENDE TILTAK INNENFOR REISER MED REKVISISJON Detaljering av mandat

UTREDNING AV EFFEKTIVISERINGS- OG KVALITETSFREMMENDE TILTAK INNENFOR REISER MED REKVISISJON Detaljering av mandat 1 / 6 UTREDNING AV EFFEKTIVISERINGS- OG KVALITETSFREMMENDE TILTAK INNENFOR REISER MED REKVISISJON GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERSJONSHÅNDTERING... 2 2 BESKRIVELSE

Detaljer

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Heidi Talsethagen, Helse Nord FIKS 5 helseforetak 11 somatiske sykehus 2 psykiatriske sykehus 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) 4 distriktsmedisinske

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet

Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet Felles arkitekturprinsipper for helse- og velferdsområdet SSP Brukerforum Oslo 24.03.2011 www.kith.no Foredragsholder Hans-Olav Warholm Seniorrådgiver / fagansvarlig arkitektur og sikkerhet, KITH Hvorfor

Detaljer

IKT Strategi Helse Midt Norge Del II Handlingsplan. Styreleder og direktørsamling

IKT Strategi Helse Midt Norge Del II Handlingsplan. Styreleder og direktørsamling IKT Strategi Helse Midt Norge Del II Handlingsplan Styreleder og direktørsamling 06.03.2013 Utviklingstrender IKT i Helse Midt Norge IKT samordning i fylkeskommuner Regional IKTenhet (Hemit) Felles EPJ

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 09.01.2014 Møtested: Video- / telefonkonferanse Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Styresak /3 Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013

Styresak /3 Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bjørn Nilsen, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 10-2014/3 Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013 Oppsummering Nasjonal IKT HF oversender

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/15 Anskaffelsesprogram ny PAS EPJ Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 14/501 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte 5. november 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid,

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad Seminar Tekna 9. januar 2014 Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Standardiserte arbeidsprosesser Regional IKT-enhet Pasientmedvirkning

Detaljer

Nasjonal IKT Ny teknologi AMK

Nasjonal IKT Ny teknologi AMK Nasjonal IKT Ny teknologi AMK Ambulanseforum 2015 Oddmund Aase, prosjektleder Hva er Nasjonal IKT HF? Etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, på ini>a>v fra

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Utredning om felles nasjonal innkjøpsfunksjon i spesialisthelsetjenesten ARKIVSAK:

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Hvordan kan klinisk dokumentasjon gi oversikt og læring? HelsIT, 14. oktober 2014 Atle Sandal

Hvordan kan klinisk dokumentasjon gi oversikt og læring? HelsIT, 14. oktober 2014 Atle Sandal Hvordan kan klinisk dokumentasjon gi oversikt og læring? HelsIT, 14. oktober 2014 Atle Sandal 1 Oppnevnt prosjektgruppe Nasjonal IKT tiltak 48 Prosjektgruppens medlemmer Andreas Hering Arild Faxvaag Rune

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 9/16 Beslutning Fra Saksbehandler Christine Bergland Bodil Rabben Forvaltningsstyring av nasjonale løsninger og oppstart av pilot for

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 45-2017 Operasjonalisering av eierskap til helses nødnettutstyr Forslag til

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding

Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Sluttrapport for konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Prosjektnummer 1004 - Konsekvensutredning av elektronisk sykemelding Behandlet dato 2.12.2016 Beslutning Godkjent Journalnummer [Journalnummer]

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 1/2017 Dato 5. april Tid 13:30-14:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører v4-29.07.2015 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: 17/1131 Vår ref.: 16/1114-19

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.6 Felles Hjelpenummer Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor Endringslogg

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

Organisasjon Navn Dato Signatur

Organisasjon Navn Dato Signatur Forprosjekt Pasientbehandling og Samhandling Dato: 2. mai 2014 Versjonsnr: 1.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Signatur Helse Midt-Norge Per Olav Skjesol 02.05.14 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 ENDRINGSHISTORIKK...

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli,

Detaljer

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT

UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT UTKAST: Referat fra møte nr. 69 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Jan Eirik Thoresen, Christine

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

ARKITEKTURPROSJEKTET

ARKITEKTURPROSJEKTET Vedlegg B PROSJEKTFORSLAG ARKITEKTURPROSJEKTET I MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.0 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet

Detaljer

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Om Line Andreassen Sæle Virksomhetsarkitekt i Nasjonal IKT HF Leder HL7 Norway Co-chair Patient Administration Work

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Styresak. Styremøte: 23. august 2002 Styresak nr: 076/02 B Dato skrevet: Saksbehandler: Erik Hansen Vedrørende: Prosjekt HIT & Run

Styresak. Styremøte: 23. august 2002 Styresak nr: 076/02 B Dato skrevet: Saksbehandler: Erik Hansen Vedrørende: Prosjekt HIT & Run Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 23. august 2002 Styresak nr: 076/02 B Dato skrevet: 13.08.2002 Saksbehandler: Erik Hansen Vedrørende: Prosjekt HIT & Run Bakgrunn Høsten

Detaljer

Notat. Tilkobling til Helsenettet Nasjonal Helseportal. Integrasjon mellom EPJ og Norsk Elektronisk Meldingsutveksling

Notat. Tilkobling til Helsenettet Nasjonal Helseportal. Integrasjon mellom EPJ og Norsk Elektronisk Meldingsutveksling IKT-SATSNING I HELSE MIDT-NORGE Notat Til : Styret for Helse Midt-Norge RHF Saksbeh. : Bård Helge Hofstad Prosjektleder IKT-strategi Dato : 14.3.2012 Helse Midt-Norge Grunnlag for IKT-strategiprosess Helse

Detaljer

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016

Leverandørmøte - EPJ. 10. mars 2016 Leverandørmøte - EPJ 10. mars 2016 Agenda 10. mars 2016 11.30 12:00 Lunsj (frivillig, møtet begynner 12:00) 12:00 12:05 Velkommen 12:05 12:15 Presentasjon av deltagere 12:15 12:30 Ny styringsmodell 12:30

Detaljer

Nasjonalt arkitekturutvalg - Arkitekturutvalget

Nasjonalt arkitekturutvalg - Arkitekturutvalget Nasjonalt arkitekturutvalg - Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Sekreteriat ehelsegruppen ehelsegruppen Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 15.12.2011 Første versjon 1.0 Xx.xx.xxxx

Detaljer

IKT-strategi Helse i Midt-Norge Én innbygger én journal

IKT-strategi Helse i Midt-Norge Én innbygger én journal (IKT-strategi Helse Midt-Norge RHF) IKT-strategi Helse i Midt-Norge Én innbygger én journal NSH kveldsmøte 6. Februar 2013 Jan Eirik Thoresen Prosjektleder Helse Midt-Norge RHF Utviklingstrender IKT i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/16 Helseplattformen Nasjonal forankring Saksbehandler Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Stig Slørdahl Saksmappe 16/291 Dato for styremøte 27. juni 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai Foreløpig rapport om gjennomføring av oppdraget

Oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai Foreløpig rapport om gjennomføring av oppdraget Oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai 2017 Foreløpig rapport om gjennomføring av oppdraget Status per 20. juni 2017 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Programmet stilles i bero inntil videre... 3 3. Programmets

Detaljer

Nasjonal IKT Fagforum for arkitektur

Nasjonal IKT Fagforum for arkitektur Nasjonal IKT arkitektur 1 Mandat for arkitektur Formålet med arkitektur er å utarbeide og forvalte prinsipper, referansemodeller, felles metodikk og føringer for arkitektur i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 15.10.2014 kl. 09.30 15.30 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Jan Eirik Thoresen Trine Magnus

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Forvaltning av nasjonal metode og rammeverk for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre

Forvaltning av nasjonal metode og rammeverk for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre 1 Forvaltning av nasjonal og rammeverk for statistisk analyse av logger fra oppslag i behandlingsrettede helseregistre Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av Trond Ericson Distribusjonsliste

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer