TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN"

Transkript

1 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN SKIEN SV KOMMUNEVALGPROGRAM

2 Om Skien SV SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering og testing. De minste skal få plass i nære barnehager, og møte nok voksne og kvalifiserte barnehagelærere. I Skien skal ikke det å bli gammel bli til hinder for et fullverdig liv. En godt utbygd hjemmetjeneste og gode dagsenter skal sørge for at de som vil, kan bli boende hjemme så lenge de ønsker det. Sykehjemma skal rustes opp og ta godt imot de som ikke kan eller vil bli boende hjemme. Det er tid for mer tillit til ansatte i det offentlige. SV vil erstatte unødvendig rapportering og målstyring med tillit til faglige vurderinger og mer tid til de unge, de gamle og de viktige kjerneoppgavene. Ingen skal måtte gå fra vikariat til vikariat, men få tilbud om faste, hele stillinger så fort det er mulig. I SV satser vi på faglig sterke og trygge medarbeidere. Skien skal være en like trygg by for jenter som for gutter, og rettferdig for både kvinner og menn. Det skal være like trygt å bevege seg ute om kvelden for alle. I Skien skal det gå kollektivtransport når du trenger det, og veiene skal være fremkommelige også for dem som sykler eller går. I Skien SV tenker vi langsiktig. Vi ønsker rimelige utleieboliger. Vi tar vår del av ansvaret for at kommende generasjoner skal kunne få trygg, kortreist mat, friområder å boltre seg på og rein luft å puste i. Derfor bygger vi ikke boliger og kjøpesentre der det dyrkes mat eller er friområder. I SV prioriterer vi velferd i fellesskap. Vi vil ha mer demokrati i norske kommuner, fordi lokaldemokratiet skal gi nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. Vi oppfordrer til deltagelse og støtte frivillighet. Ta kampen for et varmt samfunn!

3

4 Folkestyre og tillitsreform God utdanning, helse og velferd, og et levende folkestyre handler grunnleggende om tillit. Tillit til at folk gjør jobben sin etter beste evne, tillit til at barn har lyst til å lære, tillit til at mennesker får den hjelpen de trenger, tillit til at deltakende innbyggere bidrar positivt i folkestyret. SV vil gå i bresjen for en tillitsreform i kommunene der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å skape bedre velferd, samfunn og lokaldemokrati. TILLITSREFORM SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i Skien kommune. Tillitsreformen skal erstatte stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning i offentlig sektor, med mer tid og tillit til de ansatte og større medvirkning for brukerne. Vi har tillit til faglighet, og skal være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Vi har tillit til at ansatte og deres organisasjoner fremmer representative krav på vegne av dem som best vet hvor skoen trykker i arbeidslivet. Samtidig skal vi videreføre en god kontakt med næringslivet og arbeidsgivere, med tillit til fagmiljøene disse representerer. Skien SV vil: Redusere unødvendig og byråkratisert kommunal måling og testing At barnehagelærere, lærere, sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter skal ha mer tid til å planlegge og gjennomføre sine kjerneoppgaver Ha større medvirkning for barn, eldre, syke og omsorgstrengende Fjerne detaljreguleringen i arbeidsdagen til de som arbeider i offentlig sektor At brukerne i opplæring og velferd involveres i beslutninger som angår dem selv

5 FOLKESTYRE Lokaldemokratiet bygger på tillit og nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. SV vil ha mer demokrati i Skien kommune. Innbyggerne må selv få ta direkte del i viktige demokratiske beslutninger. I dag blir for mange beslutninger tatt langt fra folk og ofte bak lukkede dører. Derfor ønsker SV at flere mennesker involveres i viktige enkeltsaker. Skien SV vil: Utvikle demokratiet med åpnere beslutningsprosesser, for å involvere innbyggerne i beslutninger på nye måter Bruke folkeavstemninger om kommunesammenslåing Sikre en løpende og konstruktiv dialog med frivillige organisasjoner og innbyggerne i kommunen, blant annet i form av flere folkemøter og innbyggerpanel Støtte innføring av stemmerett for 16-åringer

6 Barn og unges oppvekst Skien SV tar barn og barndom på alvor. I Skien skal vi ha gode og trygge barnehager, og nok plasser til alle. Skolene i byen vår skal være inkluderende, og gi rom for mangfold. Annerledeshet skal ikke ses på som unormalt, og vi skal ha så gode fellesarenaer at behovet for tiltak utenfor den ordinære skolen blir mindre enn det som oppleves i dag. BARNEHAGE I dag er tidspunktet for når barnet er født på året avgjørende for retten til å få barnehageplass. For å sikre alle barn like rettigheter, ønsker SV å arbeide for to barnehageopptak i året. Barnehagene må være trygge og gode. God grunnbemanning er avgjørende, og barnehagene trenger mer handlingsrom på driftsbudsjettene sine enn de har i dag. For at det som bevilges til barnehage skal komme barna til gode, ønsker SV å stoppe kommersialiseringen av barnehagesektoren. Pengene skal bli i- og brukes av barnehagen ikke ende som utbytte hos barnehageeiere. Skien SV vil: Innføre to barnehageopptak i året Reversere privatiseringen av private barnehager ved å se på mulighetene for å kjøpe opp kommersielle barnehager Bygge en ny barnehage i sentrum Øke grunnbemanningen og driftsbudsjettene i barnehagene Jobbe for utvidete åpningstider i barnehagene

7 SKOLE Klassestørrelse Elevene våre skal oppleve meningsfylt lærdom og mestring, sammen med kunnskapsrike og trygge lærere. Det er avgjørende at klassene og gruppene ikke blir for store, slik at læreren har oversikt og tid. Derfor vil vi ha en øvre grense på hvor mange elever det skal være per lærer, både på barneskolen og ungdomsskolen. Helsepersonell i skolen SV vil at skolen skal inneholde flere yrkesgrupper, for å ta vare på hele mennesket og hele skolesituasjonen. Derfor vil vi bevare ordningen med miljøterapeuter på alle skolene. Stadig flere barn opplever psykiske utfordringer og problemer. Det er derfor svært viktig med tilgjengelig helsepersonell på skolen, både for å ha en oversikt slik at det kan gripes inn der det er behov, og for å være tilgjengelig når eleven selv ønsker hjelp. Leksefri skole SV sentralt har i flere år jobbet for en mer helhetlig skoledag, der det som i dag er SFO-tid legges inn i den vanlige skoledagen som en del av opplæringen. Målet er en heldagsskole, med læring, lek, fysisk aktivitet og skolemat. Lekser skal gjøres på skolen, med hjelp fra lærere slik at elevene har en skoledag med god kvalitet, og fri når den er over. Vi vet at leksesituasjonen er krevende for mange barn og foreldre, både tidsmessig og fordi læring i dag er annerledes enn før. Forskning viser at en stor andel elever har lite læringsutbytte av lekser, og at lekser bidrar til å opprettholde sosiale forskjeller. På bakgrunn av dette ønsker Skien SV et forsøk på en eller flere barneskoler, der bruken av hjemmelekser reduseres vesentlig. Matpauser og skolefrukt Vi vet at mange barn går på skolen uten å ha spist frokost. Noen barn har heller ikke med nistepakke. Næring og læring henger sammen, og Skien SV vil ta tilbake frukt og grønt-ordningen som den nye regjeringen har fjernet. Vi vil at barn og unge i Skien skal få tilbud om frukt og grønnsaker hver dag, og vi vil at barn i likhet med voksne skal få tid og ro når de spiser lunsj. Vi vil derfor innføre en regel om at alle elever skal ha minst 20 minutter spisepause hver dag.

8 Barn og unges oppvekst SFO Elevene skal ha en hverdag der vennskap og lek, kultur, fysisk aktivitet og ernæring også er viktige bidrag til læring og trivsel. Skien SV vil at SFO-tilbudet skal ha høy kvalitet, ved å ha nok voksne som kan gi barna tilbud om mange spennende aktiviteter. Alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt skal ha like rettigheter til gode opplevelser. Skien SV vil derfor innføre gratis kjernetid i SFO. Mobbing Alle barn har rett til et godt skolemiljø. Dersom noen elever ikke har det bra, så plikter skolen å gjøre noe med det. Ingen skal utsettes for krenkende ord eller handlinger. Det siste året har vi på landsbasis sett svært alvorlige mobbesaker. For å sikre at skolen raskt kommer i gang med en god håndtering i saker der det er mistanke om grove krenkelser, så ønsker Skien SV å innføre et kommunalt ambulerende team som kan bistå skolene ved behov. Dette skal sikre skolene god og objektiv hjelp i det som ofte er vanskelige saker, og trygge elever, foreldre og skole på at de får en rask og riktig saksgang. Skien SV vil: Innføre en øvre grense på 15 elever per lærere på 1-4 trinn, og 20 elever per lærer på 5-10 trinn Sikre at det alltid er en helsearbeider tilgjengelig på hver skole Beholde miljøterapeutene i skolen Gjennomføre forsøk med leksefri skole Sikre at alle elever har minst 20 minutter spisepause hver dag Tilby gratis frukt og grønt i skolen Innføre et ambulerende mobbe-team med fagpersoner Sørge for at alle barn kan svømme innen utgangen av fjerde klasse Bevilge midler til sykkelopplæring på alle skoler Innføre gratis kjernetid i SFO

9 BARNEVERN Barnevernet i Skien gir viktig og avgjørende hjelp til mange barn. Mange av tiltakene gis i hjemmet, mens i andre tilfeller viser det seg at barn ikke kan leve sammen med foreldrene sine og trenger nye hjem. Over tid har vi sett en økende privatisering og kommersialisering av barnevernet. Kommunene kjøper private institusjonsplasser, fremfor å lage egne institusjoner. Dermed har vi fått et marked for barn, de barna som er i den mest sårbare situasjonen et menneske kan befinne seg i. Mange private aktører tilbyr gode og engasjerte løsninger, men det er like fullt et system der noen henter ut mye penger penger som kunne vært brukt direkte på barna. Det sikres ved at kommunen selv bygger og drifter institusjoner. Skien SV vil: Stoppe kommersialiseringen av barnevernet, ved å bygge og drifte kommunale institusjoner fremfor å kjøpe plasser fra private aktører

10 Tillit gir bedre helse og velferd Nordmenn er blant de friskeste i verden, dette gjelder også oss i Skien. Dette skyldes blant annet gode helsetilbud og trygge velferdstjenester for alle. Men dette tilbudet er under press. Markedstenkning og profittmotiv vil svekke helsetilbudet og øke klasseforskjellene. Skien SV skal jobbe mot en slik utvikling. Ingen helsetilbud skal privatiseres i Skien så lenge SV er i posisjon! TRYGGERE VELFERD I dag måles for mange av de ansatte i NAV på antall vedtak, og ikke på kvaliteten i vedtakene. Dette gjør at de minst kompliserte sakene ofte blir løst først for å oppfylle effektivitetskrav, mens de mer kompliserte sakene blir liggende. Dette berører de som venter på å få sin fremtid i arbeidsmarkedet avklart, og det berører mange ansatte som blir bærende på dårlig samvittighet. SV vil erstatte målstyring med kvalitet ved å gi ansatte tillit til selv å vurdere hvilke saker som må behandles først, og hvor mye tid som kreves for å gjøre gode vedtak. Dette vil bedre situasjonen for mange arbeidssøkere og mange som venter på stønadsavklaring. Fast arbeid, sikkerhet for bolig og tilgang på velferdstjenester er et vern mot fattigdom og fremmedgjøring. Barn som vokser opp i fattigdom krever særlig oppmerksomhet. Skien SV vil: Gjennomføre en forsøksordning hvor ansatte i NAV gis frihet til å legge kvalitet i vedtak, og ikke måles på antall vedtak Gi NAV økte driftsmidler slik at NAV er i stand til å hjelpe folk vekk fra sosialhjelp Ha nok kommunale boliger og sette beboerne i stand til å kjøpe boligen Gi barn som vokser opp i fattigdom særlig oppmerksomhet

11 INGEN ELDRE I SKIEN SKAL VÆRE ENSOMME Når man blir eldre i Skien skal kommunen sørge for at man føler seg trygg og ikke aleine. Ensomhet og utrygghet forverrer livssituasjonen for de eldre. Mange opplever et sterkt tidspress i møte med eldreomsorgen og hjemmetjenesten. Dette kan bli til belastning for både de eldre og de ansatte. SV ønsker derfor mer tid og tillit til de ansatte i hjemmehjelpstjenesten, slik at varierende utfordringer i hverdagen kan møtes på en fleksibel måte. Skien SV vil: Sørge for å gi ansatte i hjemmetjenestene nok tid og tillit slik at hver enkelt får den omsorg og helsehjelp som den trenger Utvikle konseptet «Bokollektiv for eldre» i Skien Bygge nytt sentrumsnært sykehjem i perioden Utvide kultur- og dagtilbud som en sentral del av eldreomsorgen Ha fortsatt rett til enerom til alle

12 Tillit gir bedre helse og velferd FOLKEHELSE, RUSOMSORG OG PSYKISK HELSE En god folkehelse er viktig for arbeidet mot sosial ulikhet, og folkehelsearbeidet spenner over både fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse, rusomsorg, utdanning og arbeid. Skien SV vil alltid prioritere utsatte gruppers behov for helsehjelp. Det er viktig å sørge for at de som faller utenfor raskt blir møtt med et lavterskeltilbud. Mennesker med rusutfordringer trenger tidlig innsats. Rusavhengige faller ofte mellom to stoler når det gjelder psykiatrisk tilbud og rusomsorg, og i dag finnes det ikke et akuttmottak for rusavhengige. Skien SV vil arbeide for et slikt tilbud. Skien SV vil: Gjenopprette en egen stilling for folkehelsearbeid Opprette et akuttmottak for rusavhengige Legge til rette for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet for en god folkehelse for alle INTEGRERING Å vokse opp i Skien er mye bedre enn å vokse opp på et asylmottak. Skien SV mener at Skien skal bosette det antall flyktninger som staten anmoder om. Dette er mennesker som har fått innvilget opphold i Norge og SV mener integreringsjobben må starte umiddelbart. Språkopplæring i praksisplasser og tilbud om fagopplæring er gode tiltak vi må se mer av i neste fireårsperiode. I tillegg vil vi ha på plass en tverrfaglig integreringsplan så raskt som mulig. Skien SV vil: At vi tar ansvar for å bosette nok flyktninger i Skien Legge til rette for språkopplæring gjennom flere praksisplasser og tilbud om fagopplæring Få på plass en tverrfaglig integreringsplan

13

14 Miljø og klima felles ansvar Det skjer livstruende klimaendringer i andre deler av verden, og vi får stadig mer ekstremvær også her hjemme. Hva vi gjør i Skien, påvirker klimaet i verden. Skien SV mener at vår lokale klimapolitikk må bli tøffere og tydeligere. Vår målsetting er å redusere kommunens egne klimautslipp med 50 % innen Det krever handling nå! Skien SV velger klimaet først når vedtak skal fattes innafor areal- og transport, energibruk og avfallshåndtering. BEDRE OG BILLIGERE KOLLEKTIVTRANSPORT Trafikken i Grenland er preget av en høy andel privatbiler, køproblemer i rushtida og betydelig luftforurensing. Andelen kollektivreisende er fortsatt blant de laveste i landet. SV ønsker en enda mer offensiv innsats for å etablere gode kollektivløsninger. SV vil dessuten kreve at bussene tar i bruk biogass som drivstoffkilde. FLERE OG BEDRE SYKKELVEIER Vi vil forsterke innsatsen for å få etablert et rutenett av sammenhengende sykkeltraseer. Sykkel er et transportmiddel som er billig, praktisk og miljøvennlig, samtidig som en får god mosjon. SV vil derfor sikre flere og bedre og sammenhengende sykkelveier slik at alle kan bruke sykkelen til jobb, skole og barnehage og sykkeltur på fritida. SV ønsker et veisystem som fungerer både for gange, sykkel, kollektiv og for god framkommelighet for de næringsdrivende. BYBANE Det eksisterende jernbanesporet bør kunne benyttes til lokaltrafikk i langt større grad enn i dag, samordnet med annen kollektivtrafikk. Et slikt tilbud vil avlaste vegnettet mellom Skien, Porsgrunn og E18. Flere norske byer jobber med å utvikle bybane og Skien bør ikke være en sinke i utviklingen. BYPAKKE GRENLAND For å oppnå et bedre miljø med mindre klimautslipp støtter SV Bypakke Grenland. Bypakka vil gi bedre framkommelighet for bilister og næringsdrivende. Dessuten vil den gi oss enda bedre og billigere kollektivtilbud. I tillegg kan vi bygge flere gang- og sykkelstier som gjør det attraktivt for folk å sykle eller gå. Spesielt skal vi legge vekt på å trygge skoleveiene til ungene våre.

15 JORDVERN SV er svært bekymret for nedbyggingen av landbruksjord. Landbruk er vesentlig for matproduksjon, miljø og kulturlandskap. Men lønnsomheten er under sterkt press, og både areal og lønnsomhet i landbruket er truet. Likevel omstiller landbruket seg i hurtig tempo. Biogass og bioenergi til varme og strøm er nye inntektskilder for landbruket. En bærekraftig arealforvaltning vil også måtte tilgodese det biologiske mangfoldet. SV mener vi har et ansvar for å sikre eksisterende artsmangfold i flora og fauna. SV vil se til at breddene langs Skienselva og Faretelva ikke bebygges, men gir allmennheten plass til rekreasjon, turstier, båtliv m.m. Skien SV vil: At minst halvparten av offentlig eide biler skal være el-biler, hybridbiler eller bruke biodrivstoff Bygge flere hurtigladestasjoner for el-biler Støtte Bypakke Grenland for å sikre bedre og tryggere framkommelighet Være pådriver for drift av bybane Legge til rette for at buss og kjøretøy skal bruke biodrivstoff Gi bedre framkommelighet for transportsyklister Ha bedre og flere sykkel- og gangveier, spesielt med vekt på trygge skoleveier Bygge en sammenhengende sykkel- og gangsti rundt Bryggevannet Verne matjord mot utbygging Ta vare på de grønne lungene i bybåndet Ha en restriktiv holdning til å bygge i 20 m grensa langs elva og 100 m sona langs vann og vassdrag Ha en belønningsordning for å sykle til jobb i sentrum Gi to gratis søppel-lapper på inntil 100 kg pr husstand Sørge for tilstrekkelig tiltak for klimaberedskap ved for eksempel å oppgradere vann- og avløpsnettet og god rassikring Sørge for at elevene i grunnskolen får kjennskap til kommunens renseanlegg og får besøke DuVerden Innføre piggdekk-avgift i vinterhalvåret for å redusere nivået av svevestøv i de mest trafikkerte områdene, med unntak for nyttekjøretøy

16 Kulturpolitikk Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter. Kultur er viktig som opplevelse og identitetsbærer, i tillegg til å være en viktig næringsvei innafor reiseliv og for kunstnere. Vår lokale kulturpolitikk skal legge grunnlag for at Skien er en god kommune å bo i, og spennende å besøke. SV vil at kommunen skal stimulere og tilrettelegge for det arbeidet ulike kulturaktører utfører, og til at flere kulturarbeidere får grunnlag for å leve av sitt arbeid. DET FRIVILLIGE ARBEIDET Det frivillige arbeidet i lag- og foreningslivet er en grunnpilar i kommunens kulturog samfunnsliv. Frivillig arbeid utgjør en betydelig samfunnsressurs. SV vil at de frivillige organisasjonene og frivillig arbeid skal ha gode vekstvilkår også i framtida, og at midler til aktiviteter økes. FRILUFTSLIV OG BREDDEIDRETT Friluftsliv har høy verdi for både alminnelig folkehelse, for trivsel og som læringsarena for miljø- og naturkunnskap. Små midler brukt i dette arbeidet, vil gi stor effekt fordi så mange frivillige stiller opp. Skien SV vil arbeide for å øke tilgjengeligheten til de naturlige aktivitetsarenaene våre, ved å etablere flere sykkel- og turstier, og parkeringsmuligheter for dem som er avhengig av bil. Skien SV mener at breddeidretten skal prioriteres. Dette gjøres ved å vedlikeholde de kommunale idrettsanleggene og samarbeide med idrettsorganisasjonene om bygging og vedlikehold av idrettsanlegg i nærmiljøene. KULTURARV OG IDENTITET Skien er en kommune rik på historiske kulturminner. Det omfatter alt fra helleristninger, byens middelalderhistorie og Klosterøya, Bølebåten m.m. Skien SV mener det er viktig at kommunen løfter disse kulturskattene fram i lyset. Samtidig er Skien SV opptatt av at den nedarvede ferdighetskulturen; den immaterielle kulturarven, husflid, sangtradisjoner, historiefortelling, håndverk m.m., sikres for framtidens generasjoner. HENRIK IBSEN Ibsensatsingen skal være preget av kvalitet og helhetstenking, i nært samarbeid med fylkeskommunen og andre viktige Ibsen-aktører, som Telemark Museum og Teater Ibsen.

17 KULTURINSTITUSJONENE Skien er eier og vertskommune for flere av de store, regionale kulturinstitusjonene i fylket. Denne posisjonen i kulturlivet ønsker Skien SV å forsterke gjennom et aktivt og ansvarlig eierskap og gjennom å være en pålitelig vertskommune som tar sitt ansvar for rammevilkåra for en forutsigbar drift. Ibsenhuset er hjertet i byens kulturliv. For å møte konkurransen fra kulturhus i andre byer og sikre posisjonen som et av landets fremste, må Ibsenhuset sikres tilstrekkelige driftsmidler til å opprettholde et bredt kulturtilbud, hvor også «smale» kulturuttrykk gis plass. Skien Kulturskole har fått et stort løft med nye lokaler. Skien SV er opptatt av at også driftsinnholdet sikres. Skien Bibliotek er en viktig møteplass. Biblioteket er et sted hvor alle skal få tilgang på litteratur, informasjonsteknologi og nye medier uten at det koster noe. Biblioteket har et påtrengende behov for modernisering både når det gjelder driftsform, nye lokaler og økt tilgjengelighet med søndagsåpent. Skien har en unik mulighet til å lage en spydspiss i bibliotek-norge ved å etablere et nasjonalt Ibsen-bibliotek og Ibsen besøkssenter. Derfor vil Skien SV i løpet av neste fireårsperiode ha som sitt prioriterte mål å få realisert et nytt bibliotek kombinert med et Ibsen Besøkssenter. Skien SV ønsker å få etablert et nasjonalt Ibsen-senter, et formidlingssenter hvor innbyggere, tilreisende og fagmiljøer kan få kunnskap om Ibsen og hans verker. Teater Ibsen må sikres gode rammevilkår. Skien SV mener at Skien som vertskommune og medeier av teateret må styrke dialogen og samarbeidet med teateret. Skien SV vil være en garantist for at regionteateret vårt har tilstrekkelige driftsmidler til å kunne produsere mange og profesjonelle teateroppsetninger. Skien Fritidspark er et av Norges største idretts- og fritidsanlegg. Det er vesentlig for en sunn og forutsigbar driftssituasjon at Fritidsparken utvikler nye tilbud. Skien SV vil derfor arbeide for at det bygges et utendørs badeanlegg. Bryggeparken som visningssted for bildende kunst må gjenåpnes. Smieøya må også ses på i denne sammenhengen.

18 Kulturpolitikk VENNSKAP OG INTERNASJONAL SOLIDARITET Skien SV ønsker formelle vennskapsbyrelasjoner som fremmer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og bærekraftig utvikling. Skien SV vil arbeide for å få etablert vennskapsbysamarbeid med en kommune i Palestina. Bygge nytt bibliotek og Ibsen besøkssenter i sentrum Etablere et utendørs svømmebasseng i Fritidsparken Etablere et nytt helårsåpent museumsbygg på Brekke Få utarbeidet en handlingsplan for ivaretagelse av vår immaterielle kulturarv, som håndverk og husflid m.m. Etablere sykkel- og turstier, og parkeringsmuligheter for å gi tilgang til turområder og naturopplevelser Etablere vennskapsbyforbindelse med en palestinsk kommune Styrke tilskuddsordninger som støtter frivillig aktivitet/lag og foreningsliv Styrke ordninger som bidrar til sosial utjevning og sikrer alle mulighet for deltakelse i aktiviteter og foreningsliv, som bl.a. «Kontingentkassa» Redusere leiepriser i kommunale haller/ lokaler for idrett, lag og foreninger, i første rekke for barn og unge

19

20 Byutvikling og Skien 2020 Gjennom fin beliggenhet og god plass har Skien unike bokvaliteter. Med god planlegging og vilje til å følge opp med konkrete tiltak, kan Skien og Grenland tilby attraktive områder for næringsvirksomhet, bo- og oppvekstsvilkår, kultur og opplevelser, med flotte rekreasjonsarealer ved kysten, langs vannveien i skog, mark og fjell. Skien 2020 er et handlingsprogram for å satse på sentrum i Skien. SV vil være en pådriver for at tiltaka i Skien 2020 blir gjennomført. Gjennom Skien 2020 skal vi skape et attraktivt bysentrum i tråd med nasjonale klimamål. Skien SV vil: Snarlig få i gang utbygging av Landmannstorget som et kollektivknutepunkt med park Bygge flere boliger i sentrum Lage en sammenhengende gangforbindelse rundt Bryggevannet Knytte byen sammen ved å videreutvikle området rundt Møllebrua Bygge gangbru fra Klosterøya til Langbryggene Bygge bru over Damfoss, mellom Smieøya og Klosterøya Videreutvikle Smieøya og PM5 som et viktig monument i byområdet og inngangsport til Telemarkskanalen Gjennomføre planen om å ruste opp Rådhusplassen Sørge for at allmennheten får tilgang til vannet ved utbygging av Skien brygge Beholde de grønne lungene Bygge nytt bibliotek i sentrum Ha universell utforming av Norges Bank Gjøre deler av Stevneplassen til park og festivalområde

21

22 Feminisme, likestilling og arbeidsgiverpolitikk SV er et feministisk parti. Feminisme er en kamp mot diskriminering og for like muligheter. Vi er kommet langt i likestillingsarbeidet i Norge, men mye gjenstår. Vi registrerer at innarbeidede ordninger som har lagt til rette for en bedre oppgavedeling mellom mann og kvinne, som eks. pappapermisjon, reverseres. Kvinner bærer fortsatt mer av den ubetalte arbeidsbyrden i hjemmet og er mer utsatt for vold i hjemmet. Skien SV ser at det er strukturelle årsaker til dette, og vi vil gjøre noe med det. Samtidig er Skien SV også svært oppmerksom på at våre folkevalgte er arbeidsgivere for over 4000 ansatte. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og må derfor inviteres med i alt utviklings- og endringsarbeid. De ansatte skal sikres faglig utvikling, og et inkluderende og trygt arbeidsmiljø. Vi er kjent med at det i vår kommune er folk som ikke får arbeid pga. etnisk bakgrunn, til tross for konkurransedyktig kompetanse. For Skien SV er dette uakseptabelt. Skien SV vil: Verne arbeidsmiljøloven i kommunal sektor At bruken av deltidsstillinger kun skal være en mulighet for dem som ønsker det. Heltidsstillinger skal være en rettighet Å skjerme oppvekst, helse og velferd mot privatisering og konkurranseutsetting. Dette er store kvinne-arbeidsplasser. Konkurranseutsetting presser lønninger og pensjonsordninger, og gjennom det skapes framtidens minstepensjonister. SV vil ikke være med på at kvinner skal bli pensjonstapere Sikre ansatte reell faglig innflytelse i all utviklings- og endringsarbeid Lage en rekrutteringsplan med sikte på å ansette flere minoritetsspråklige og mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunale stillinger Opprette flere lærlingplasser, særlig retta mot unge, minoritetsspråklige og mennesker med nedsatt funksjonsevne Sette i gang forsøk med redusert arbeidstid Videreføre tilskudd til «Senter mot seksuelle overgrep», og sørge for at ledere i frivillige organisasjoner har bevisste holdninger til temaet Kvinnelige rusmisbrukere er statistisk mer utsatt for vold og voldtekt. SV ønsker økte ressurser til forebygging av vold innafor rus- og psykiatrifeltet

23

24 Et framtidsretta næringsliv et anstendig arbeidsliv Fast arbeid gir trygge inntekter og er dessuten ofte den viktigste sosiale arenaen for samfunnsdeltakelse. SV vil fortsette å arbeide for å opprettholde, videreutvikle og legge til rette for næringsutvikling. Det er vesentlig å kunne tilby arbeid til alle, og på den måten framstå som en attraktiv kommune å bo i. SV har gått i spissen i kampen mot sosial dumping og svart økonomi; det har gitt resultater. Skien bystyre har nå vedtatt en rekke viktige SV-krav i forbindelse med anbud og konkurranseutsetting; til bruk av lærlinger, fagkompetanse, lønnsutbetaling til norsk bankkonto m.m. Skien SV vil derfor svarteliste firmaer som bryter kommunens etiske krav. Skien SV arbeider for at kommunen skal stoppe kjøp av tjenester fra selskaper som er registrert i skatteparadiser, og som ikke kan godtgjøre at dette ikke skyldes ønske om skatteunndragelse. Vi mener dessuten av folks pensjon skal være til å leve av når de blir pensjonister. Arbeidstakernes pensjonsordninger skal derfor ikke kunne brukes som et konkurransefortrinn ved at de skrus ned til en minimumskostnad ved anbud. Kommunen må derfor også stille krav ved anbud om at pensjonsordninger må være på et konkurransedyktig nivå i forhold til offentlig sektor. NÆRINGS- OG INVESTORVENNLIG KOMMUNE Kommunens rolle i næringsutviklingen er å tilrettelegge; gjennom god arealplanlegging, effektiv infrastruktur og profesjonelle og serviceinnstilte kommunale tjenester. Skien SV er opptatt av å gi næringslivet forutsigbarhet gjennom beslutningsprosessene og i planverket. Skien SV ønsker å videreutvikle den gode dialogen og samarbeidet med kommunens næringsforeninger, og støtte de kreftene som aktivt arbeider for at Skien skal styrkes som et attraktivt bo- og arbeidssted, med særlig fokus på sentrumsutviklinga. LANDBRUK OG MATPRODUKSJON Med mer merkbare klimatiske endringer, er jordvernet blitt stadig viktigere. Landbruksnæringa representerer viktig lokal matproduksjon; kortreist mat, bevaring av kulturlandskap og ikke minst naturbasert reiseliv.

25 KULTUR SOM NÆRING OG REISELIVSPRODUKT Skien SV mener at kulturnæringene er svært viktige for Skien kommune, i kraft av seg sjøl, og som reiselivsattraksjon. Skien SV ønsker å sikre at Kunstnerbyen Skien kan videreutvikles som et viktig kommunalt bidrag til de mange kunst- og kulturarbeidsplassene Skien har. Skien SV er opptatt av at reiselivsnæringene styrker sitt regionale samarbeid, og mener det pågående arbeidet om å samle lokale destinasjonsselskaper i ett felles selskap er avgjørende for hvorvidt både Skien og Telemark skal lykkes som reiselivsområde. Skien SV vil: Vil fortsatt utvikle Skiensmodellen mot sosial dumping, med sikte på å omfatte flere sektorer og deler av næringslivet som trues av arbeidskriminalitet Svarteliste selskaper som bryter med kommunens etiske krav Stoppe kjøp av tjenester fra selskaper som er registrert i skatteparadiser, og som ikke kan godtgjøre at dette ikke skyldes ønske om skatteunndragelse At kommunen stiller krav ved anbud om at pensjonsordninger må være på et konkurransedyktig nivå i forhold til offentlig sektor Ha et nært og forpliktende samarbeid med handelsstanden og gårdeierforeninga om å skape et levende bysentrum Følge opp de prioriteringer som både næringsaktører og kommune har vedtatt i «Skien 2020». Skien SVs 1.prioritet er derfor å få bygget bro fra Langbryggene til Klosterøya Samarbeide med Århus Gård og Telemark Landbruksselskap for å sikre de historiske, kulturelle og landbruksmessige verdier gården og næringa representerer Sikre det økonomiske grunnlaget for at Matfestivalen Mersmak skal kunne videreføres. Matfestivalen er særs viktig for alle våre lokale småprodusenter av lokalmat, og et viktig omdømmeprosjekt for Skien At kulturnæringene inngår som en sentral del av næringsstrategien lokaltog regionalt

26 Et framtidsretta næringsliv et anstendig arbeidsliv

27 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

28 Foran fra venstre: Helga Lilleland, Ådne Naper, Andreas Dalsegg og Åse Gro Bakke Bak fra venstre: Tom Einar Rasmussen, Heidi Hamadi, Ingvalg Lunde, Arnulf Melgård, Leif Lyngstad, Gro Wernø, Steinar Darrud og Marit Myhrer Mangfold og solidaritet - del godene! TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN! Bli medlem i SV: Send innmelding til 2090 eller gå til sv.no/medlem Skien Sosialistisk Venstreparti Postboks 51, Sentrum, 3701 SKIEN Foto: Birthe Ulveseth

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019 Tid for tillit, ansvar for miljø Tid for tillit Et solidarisk og rettferdig samfunn er avhengig av tillit. Det er viktig at det

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN BYSOSIALISME FOR FRAMTIDEN Oslo SVs program 2015-2019 Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for framtiden...4 Omfordeling gjennom eiendomsskatt...7

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer