TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN"

Transkript

1 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN SKIEN SV KOMMUNEVALGPROGRAM

2 Om Skien SV SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering og testing. De minste skal få plass i nære barnehager, og møte nok voksne og kvalifiserte barnehagelærere. I Skien skal ikke det å bli gammel bli til hinder for et fullverdig liv. En godt utbygd hjemmetjeneste og gode dagsenter skal sørge for at de som vil, kan bli boende hjemme så lenge de ønsker det. Sykehjemma skal rustes opp og ta godt imot de som ikke kan eller vil bli boende hjemme. Det er tid for mer tillit til ansatte i det offentlige. SV vil erstatte unødvendig rapportering og målstyring med tillit til faglige vurderinger og mer tid til de unge, de gamle og de viktige kjerneoppgavene. Ingen skal måtte gå fra vikariat til vikariat, men få tilbud om faste, hele stillinger så fort det er mulig. I SV satser vi på faglig sterke og trygge medarbeidere. Skien skal være en like trygg by for jenter som for gutter, og rettferdig for både kvinner og menn. Det skal være like trygt å bevege seg ute om kvelden for alle. I Skien skal det gå kollektivtransport når du trenger det, og veiene skal være fremkommelige også for dem som sykler eller går. I Skien SV tenker vi langsiktig. Vi ønsker rimelige utleieboliger. Vi tar vår del av ansvaret for at kommende generasjoner skal kunne få trygg, kortreist mat, friområder å boltre seg på og rein luft å puste i. Derfor bygger vi ikke boliger og kjøpesentre der det dyrkes mat eller er friområder. I SV prioriterer vi velferd i fellesskap. Vi vil ha mer demokrati i norske kommuner, fordi lokaldemokratiet skal gi nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. Vi oppfordrer til deltagelse og støtte frivillighet. Ta kampen for et varmt samfunn!

3

4 Folkestyre og tillitsreform God utdanning, helse og velferd, og et levende folkestyre handler grunnleggende om tillit. Tillit til at folk gjør jobben sin etter beste evne, tillit til at barn har lyst til å lære, tillit til at mennesker får den hjelpen de trenger, tillit til at deltakende innbyggere bidrar positivt i folkestyret. SV vil gå i bresjen for en tillitsreform i kommunene der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å skape bedre velferd, samfunn og lokaldemokrati. TILLITSREFORM SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i Skien kommune. Tillitsreformen skal erstatte stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning i offentlig sektor, med mer tid og tillit til de ansatte og større medvirkning for brukerne. Vi har tillit til faglighet, og skal være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Vi har tillit til at ansatte og deres organisasjoner fremmer representative krav på vegne av dem som best vet hvor skoen trykker i arbeidslivet. Samtidig skal vi videreføre en god kontakt med næringslivet og arbeidsgivere, med tillit til fagmiljøene disse representerer. Skien SV vil: Redusere unødvendig og byråkratisert kommunal måling og testing At barnehagelærere, lærere, sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter skal ha mer tid til å planlegge og gjennomføre sine kjerneoppgaver Ha større medvirkning for barn, eldre, syke og omsorgstrengende Fjerne detaljreguleringen i arbeidsdagen til de som arbeider i offentlig sektor At brukerne i opplæring og velferd involveres i beslutninger som angår dem selv

5 FOLKESTYRE Lokaldemokratiet bygger på tillit og nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. SV vil ha mer demokrati i Skien kommune. Innbyggerne må selv få ta direkte del i viktige demokratiske beslutninger. I dag blir for mange beslutninger tatt langt fra folk og ofte bak lukkede dører. Derfor ønsker SV at flere mennesker involveres i viktige enkeltsaker. Skien SV vil: Utvikle demokratiet med åpnere beslutningsprosesser, for å involvere innbyggerne i beslutninger på nye måter Bruke folkeavstemninger om kommunesammenslåing Sikre en løpende og konstruktiv dialog med frivillige organisasjoner og innbyggerne i kommunen, blant annet i form av flere folkemøter og innbyggerpanel Støtte innføring av stemmerett for 16-åringer

6 Barn og unges oppvekst Skien SV tar barn og barndom på alvor. I Skien skal vi ha gode og trygge barnehager, og nok plasser til alle. Skolene i byen vår skal være inkluderende, og gi rom for mangfold. Annerledeshet skal ikke ses på som unormalt, og vi skal ha så gode fellesarenaer at behovet for tiltak utenfor den ordinære skolen blir mindre enn det som oppleves i dag. BARNEHAGE I dag er tidspunktet for når barnet er født på året avgjørende for retten til å få barnehageplass. For å sikre alle barn like rettigheter, ønsker SV å arbeide for to barnehageopptak i året. Barnehagene må være trygge og gode. God grunnbemanning er avgjørende, og barnehagene trenger mer handlingsrom på driftsbudsjettene sine enn de har i dag. For at det som bevilges til barnehage skal komme barna til gode, ønsker SV å stoppe kommersialiseringen av barnehagesektoren. Pengene skal bli i- og brukes av barnehagen ikke ende som utbytte hos barnehageeiere. Skien SV vil: Innføre to barnehageopptak i året Reversere privatiseringen av private barnehager ved å se på mulighetene for å kjøpe opp kommersielle barnehager Bygge en ny barnehage i sentrum Øke grunnbemanningen og driftsbudsjettene i barnehagene Jobbe for utvidete åpningstider i barnehagene

7 SKOLE Klassestørrelse Elevene våre skal oppleve meningsfylt lærdom og mestring, sammen med kunnskapsrike og trygge lærere. Det er avgjørende at klassene og gruppene ikke blir for store, slik at læreren har oversikt og tid. Derfor vil vi ha en øvre grense på hvor mange elever det skal være per lærer, både på barneskolen og ungdomsskolen. Helsepersonell i skolen SV vil at skolen skal inneholde flere yrkesgrupper, for å ta vare på hele mennesket og hele skolesituasjonen. Derfor vil vi bevare ordningen med miljøterapeuter på alle skolene. Stadig flere barn opplever psykiske utfordringer og problemer. Det er derfor svært viktig med tilgjengelig helsepersonell på skolen, både for å ha en oversikt slik at det kan gripes inn der det er behov, og for å være tilgjengelig når eleven selv ønsker hjelp. Leksefri skole SV sentralt har i flere år jobbet for en mer helhetlig skoledag, der det som i dag er SFO-tid legges inn i den vanlige skoledagen som en del av opplæringen. Målet er en heldagsskole, med læring, lek, fysisk aktivitet og skolemat. Lekser skal gjøres på skolen, med hjelp fra lærere slik at elevene har en skoledag med god kvalitet, og fri når den er over. Vi vet at leksesituasjonen er krevende for mange barn og foreldre, både tidsmessig og fordi læring i dag er annerledes enn før. Forskning viser at en stor andel elever har lite læringsutbytte av lekser, og at lekser bidrar til å opprettholde sosiale forskjeller. På bakgrunn av dette ønsker Skien SV et forsøk på en eller flere barneskoler, der bruken av hjemmelekser reduseres vesentlig. Matpauser og skolefrukt Vi vet at mange barn går på skolen uten å ha spist frokost. Noen barn har heller ikke med nistepakke. Næring og læring henger sammen, og Skien SV vil ta tilbake frukt og grønt-ordningen som den nye regjeringen har fjernet. Vi vil at barn og unge i Skien skal få tilbud om frukt og grønnsaker hver dag, og vi vil at barn i likhet med voksne skal få tid og ro når de spiser lunsj. Vi vil derfor innføre en regel om at alle elever skal ha minst 20 minutter spisepause hver dag.

8 Barn og unges oppvekst SFO Elevene skal ha en hverdag der vennskap og lek, kultur, fysisk aktivitet og ernæring også er viktige bidrag til læring og trivsel. Skien SV vil at SFO-tilbudet skal ha høy kvalitet, ved å ha nok voksne som kan gi barna tilbud om mange spennende aktiviteter. Alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt skal ha like rettigheter til gode opplevelser. Skien SV vil derfor innføre gratis kjernetid i SFO. Mobbing Alle barn har rett til et godt skolemiljø. Dersom noen elever ikke har det bra, så plikter skolen å gjøre noe med det. Ingen skal utsettes for krenkende ord eller handlinger. Det siste året har vi på landsbasis sett svært alvorlige mobbesaker. For å sikre at skolen raskt kommer i gang med en god håndtering i saker der det er mistanke om grove krenkelser, så ønsker Skien SV å innføre et kommunalt ambulerende team som kan bistå skolene ved behov. Dette skal sikre skolene god og objektiv hjelp i det som ofte er vanskelige saker, og trygge elever, foreldre og skole på at de får en rask og riktig saksgang. Skien SV vil: Innføre en øvre grense på 15 elever per lærere på 1-4 trinn, og 20 elever per lærer på 5-10 trinn Sikre at det alltid er en helsearbeider tilgjengelig på hver skole Beholde miljøterapeutene i skolen Gjennomføre forsøk med leksefri skole Sikre at alle elever har minst 20 minutter spisepause hver dag Tilby gratis frukt og grønt i skolen Innføre et ambulerende mobbe-team med fagpersoner Sørge for at alle barn kan svømme innen utgangen av fjerde klasse Bevilge midler til sykkelopplæring på alle skoler Innføre gratis kjernetid i SFO

9 BARNEVERN Barnevernet i Skien gir viktig og avgjørende hjelp til mange barn. Mange av tiltakene gis i hjemmet, mens i andre tilfeller viser det seg at barn ikke kan leve sammen med foreldrene sine og trenger nye hjem. Over tid har vi sett en økende privatisering og kommersialisering av barnevernet. Kommunene kjøper private institusjonsplasser, fremfor å lage egne institusjoner. Dermed har vi fått et marked for barn, de barna som er i den mest sårbare situasjonen et menneske kan befinne seg i. Mange private aktører tilbyr gode og engasjerte løsninger, men det er like fullt et system der noen henter ut mye penger penger som kunne vært brukt direkte på barna. Det sikres ved at kommunen selv bygger og drifter institusjoner. Skien SV vil: Stoppe kommersialiseringen av barnevernet, ved å bygge og drifte kommunale institusjoner fremfor å kjøpe plasser fra private aktører

10 Tillit gir bedre helse og velferd Nordmenn er blant de friskeste i verden, dette gjelder også oss i Skien. Dette skyldes blant annet gode helsetilbud og trygge velferdstjenester for alle. Men dette tilbudet er under press. Markedstenkning og profittmotiv vil svekke helsetilbudet og øke klasseforskjellene. Skien SV skal jobbe mot en slik utvikling. Ingen helsetilbud skal privatiseres i Skien så lenge SV er i posisjon! TRYGGERE VELFERD I dag måles for mange av de ansatte i NAV på antall vedtak, og ikke på kvaliteten i vedtakene. Dette gjør at de minst kompliserte sakene ofte blir løst først for å oppfylle effektivitetskrav, mens de mer kompliserte sakene blir liggende. Dette berører de som venter på å få sin fremtid i arbeidsmarkedet avklart, og det berører mange ansatte som blir bærende på dårlig samvittighet. SV vil erstatte målstyring med kvalitet ved å gi ansatte tillit til selv å vurdere hvilke saker som må behandles først, og hvor mye tid som kreves for å gjøre gode vedtak. Dette vil bedre situasjonen for mange arbeidssøkere og mange som venter på stønadsavklaring. Fast arbeid, sikkerhet for bolig og tilgang på velferdstjenester er et vern mot fattigdom og fremmedgjøring. Barn som vokser opp i fattigdom krever særlig oppmerksomhet. Skien SV vil: Gjennomføre en forsøksordning hvor ansatte i NAV gis frihet til å legge kvalitet i vedtak, og ikke måles på antall vedtak Gi NAV økte driftsmidler slik at NAV er i stand til å hjelpe folk vekk fra sosialhjelp Ha nok kommunale boliger og sette beboerne i stand til å kjøpe boligen Gi barn som vokser opp i fattigdom særlig oppmerksomhet

11 INGEN ELDRE I SKIEN SKAL VÆRE ENSOMME Når man blir eldre i Skien skal kommunen sørge for at man føler seg trygg og ikke aleine. Ensomhet og utrygghet forverrer livssituasjonen for de eldre. Mange opplever et sterkt tidspress i møte med eldreomsorgen og hjemmetjenesten. Dette kan bli til belastning for både de eldre og de ansatte. SV ønsker derfor mer tid og tillit til de ansatte i hjemmehjelpstjenesten, slik at varierende utfordringer i hverdagen kan møtes på en fleksibel måte. Skien SV vil: Sørge for å gi ansatte i hjemmetjenestene nok tid og tillit slik at hver enkelt får den omsorg og helsehjelp som den trenger Utvikle konseptet «Bokollektiv for eldre» i Skien Bygge nytt sentrumsnært sykehjem i perioden Utvide kultur- og dagtilbud som en sentral del av eldreomsorgen Ha fortsatt rett til enerom til alle

12 Tillit gir bedre helse og velferd FOLKEHELSE, RUSOMSORG OG PSYKISK HELSE En god folkehelse er viktig for arbeidet mot sosial ulikhet, og folkehelsearbeidet spenner over både fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse, rusomsorg, utdanning og arbeid. Skien SV vil alltid prioritere utsatte gruppers behov for helsehjelp. Det er viktig å sørge for at de som faller utenfor raskt blir møtt med et lavterskeltilbud. Mennesker med rusutfordringer trenger tidlig innsats. Rusavhengige faller ofte mellom to stoler når det gjelder psykiatrisk tilbud og rusomsorg, og i dag finnes det ikke et akuttmottak for rusavhengige. Skien SV vil arbeide for et slikt tilbud. Skien SV vil: Gjenopprette en egen stilling for folkehelsearbeid Opprette et akuttmottak for rusavhengige Legge til rette for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet for en god folkehelse for alle INTEGRERING Å vokse opp i Skien er mye bedre enn å vokse opp på et asylmottak. Skien SV mener at Skien skal bosette det antall flyktninger som staten anmoder om. Dette er mennesker som har fått innvilget opphold i Norge og SV mener integreringsjobben må starte umiddelbart. Språkopplæring i praksisplasser og tilbud om fagopplæring er gode tiltak vi må se mer av i neste fireårsperiode. I tillegg vil vi ha på plass en tverrfaglig integreringsplan så raskt som mulig. Skien SV vil: At vi tar ansvar for å bosette nok flyktninger i Skien Legge til rette for språkopplæring gjennom flere praksisplasser og tilbud om fagopplæring Få på plass en tverrfaglig integreringsplan

13

14 Miljø og klima felles ansvar Det skjer livstruende klimaendringer i andre deler av verden, og vi får stadig mer ekstremvær også her hjemme. Hva vi gjør i Skien, påvirker klimaet i verden. Skien SV mener at vår lokale klimapolitikk må bli tøffere og tydeligere. Vår målsetting er å redusere kommunens egne klimautslipp med 50 % innen Det krever handling nå! Skien SV velger klimaet først når vedtak skal fattes innafor areal- og transport, energibruk og avfallshåndtering. BEDRE OG BILLIGERE KOLLEKTIVTRANSPORT Trafikken i Grenland er preget av en høy andel privatbiler, køproblemer i rushtida og betydelig luftforurensing. Andelen kollektivreisende er fortsatt blant de laveste i landet. SV ønsker en enda mer offensiv innsats for å etablere gode kollektivløsninger. SV vil dessuten kreve at bussene tar i bruk biogass som drivstoffkilde. FLERE OG BEDRE SYKKELVEIER Vi vil forsterke innsatsen for å få etablert et rutenett av sammenhengende sykkeltraseer. Sykkel er et transportmiddel som er billig, praktisk og miljøvennlig, samtidig som en får god mosjon. SV vil derfor sikre flere og bedre og sammenhengende sykkelveier slik at alle kan bruke sykkelen til jobb, skole og barnehage og sykkeltur på fritida. SV ønsker et veisystem som fungerer både for gange, sykkel, kollektiv og for god framkommelighet for de næringsdrivende. BYBANE Det eksisterende jernbanesporet bør kunne benyttes til lokaltrafikk i langt større grad enn i dag, samordnet med annen kollektivtrafikk. Et slikt tilbud vil avlaste vegnettet mellom Skien, Porsgrunn og E18. Flere norske byer jobber med å utvikle bybane og Skien bør ikke være en sinke i utviklingen. BYPAKKE GRENLAND For å oppnå et bedre miljø med mindre klimautslipp støtter SV Bypakke Grenland. Bypakka vil gi bedre framkommelighet for bilister og næringsdrivende. Dessuten vil den gi oss enda bedre og billigere kollektivtilbud. I tillegg kan vi bygge flere gang- og sykkelstier som gjør det attraktivt for folk å sykle eller gå. Spesielt skal vi legge vekt på å trygge skoleveiene til ungene våre.

15 JORDVERN SV er svært bekymret for nedbyggingen av landbruksjord. Landbruk er vesentlig for matproduksjon, miljø og kulturlandskap. Men lønnsomheten er under sterkt press, og både areal og lønnsomhet i landbruket er truet. Likevel omstiller landbruket seg i hurtig tempo. Biogass og bioenergi til varme og strøm er nye inntektskilder for landbruket. En bærekraftig arealforvaltning vil også måtte tilgodese det biologiske mangfoldet. SV mener vi har et ansvar for å sikre eksisterende artsmangfold i flora og fauna. SV vil se til at breddene langs Skienselva og Faretelva ikke bebygges, men gir allmennheten plass til rekreasjon, turstier, båtliv m.m. Skien SV vil: At minst halvparten av offentlig eide biler skal være el-biler, hybridbiler eller bruke biodrivstoff Bygge flere hurtigladestasjoner for el-biler Støtte Bypakke Grenland for å sikre bedre og tryggere framkommelighet Være pådriver for drift av bybane Legge til rette for at buss og kjøretøy skal bruke biodrivstoff Gi bedre framkommelighet for transportsyklister Ha bedre og flere sykkel- og gangveier, spesielt med vekt på trygge skoleveier Bygge en sammenhengende sykkel- og gangsti rundt Bryggevannet Verne matjord mot utbygging Ta vare på de grønne lungene i bybåndet Ha en restriktiv holdning til å bygge i 20 m grensa langs elva og 100 m sona langs vann og vassdrag Ha en belønningsordning for å sykle til jobb i sentrum Gi to gratis søppel-lapper på inntil 100 kg pr husstand Sørge for tilstrekkelig tiltak for klimaberedskap ved for eksempel å oppgradere vann- og avløpsnettet og god rassikring Sørge for at elevene i grunnskolen får kjennskap til kommunens renseanlegg og får besøke DuVerden Innføre piggdekk-avgift i vinterhalvåret for å redusere nivået av svevestøv i de mest trafikkerte områdene, med unntak for nyttekjøretøy

16 Kulturpolitikk Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter. Kultur er viktig som opplevelse og identitetsbærer, i tillegg til å være en viktig næringsvei innafor reiseliv og for kunstnere. Vår lokale kulturpolitikk skal legge grunnlag for at Skien er en god kommune å bo i, og spennende å besøke. SV vil at kommunen skal stimulere og tilrettelegge for det arbeidet ulike kulturaktører utfører, og til at flere kulturarbeidere får grunnlag for å leve av sitt arbeid. DET FRIVILLIGE ARBEIDET Det frivillige arbeidet i lag- og foreningslivet er en grunnpilar i kommunens kulturog samfunnsliv. Frivillig arbeid utgjør en betydelig samfunnsressurs. SV vil at de frivillige organisasjonene og frivillig arbeid skal ha gode vekstvilkår også i framtida, og at midler til aktiviteter økes. FRILUFTSLIV OG BREDDEIDRETT Friluftsliv har høy verdi for både alminnelig folkehelse, for trivsel og som læringsarena for miljø- og naturkunnskap. Små midler brukt i dette arbeidet, vil gi stor effekt fordi så mange frivillige stiller opp. Skien SV vil arbeide for å øke tilgjengeligheten til de naturlige aktivitetsarenaene våre, ved å etablere flere sykkel- og turstier, og parkeringsmuligheter for dem som er avhengig av bil. Skien SV mener at breddeidretten skal prioriteres. Dette gjøres ved å vedlikeholde de kommunale idrettsanleggene og samarbeide med idrettsorganisasjonene om bygging og vedlikehold av idrettsanlegg i nærmiljøene. KULTURARV OG IDENTITET Skien er en kommune rik på historiske kulturminner. Det omfatter alt fra helleristninger, byens middelalderhistorie og Klosterøya, Bølebåten m.m. Skien SV mener det er viktig at kommunen løfter disse kulturskattene fram i lyset. Samtidig er Skien SV opptatt av at den nedarvede ferdighetskulturen; den immaterielle kulturarven, husflid, sangtradisjoner, historiefortelling, håndverk m.m., sikres for framtidens generasjoner. HENRIK IBSEN Ibsensatsingen skal være preget av kvalitet og helhetstenking, i nært samarbeid med fylkeskommunen og andre viktige Ibsen-aktører, som Telemark Museum og Teater Ibsen.

17 KULTURINSTITUSJONENE Skien er eier og vertskommune for flere av de store, regionale kulturinstitusjonene i fylket. Denne posisjonen i kulturlivet ønsker Skien SV å forsterke gjennom et aktivt og ansvarlig eierskap og gjennom å være en pålitelig vertskommune som tar sitt ansvar for rammevilkåra for en forutsigbar drift. Ibsenhuset er hjertet i byens kulturliv. For å møte konkurransen fra kulturhus i andre byer og sikre posisjonen som et av landets fremste, må Ibsenhuset sikres tilstrekkelige driftsmidler til å opprettholde et bredt kulturtilbud, hvor også «smale» kulturuttrykk gis plass. Skien Kulturskole har fått et stort løft med nye lokaler. Skien SV er opptatt av at også driftsinnholdet sikres. Skien Bibliotek er en viktig møteplass. Biblioteket er et sted hvor alle skal få tilgang på litteratur, informasjonsteknologi og nye medier uten at det koster noe. Biblioteket har et påtrengende behov for modernisering både når det gjelder driftsform, nye lokaler og økt tilgjengelighet med søndagsåpent. Skien har en unik mulighet til å lage en spydspiss i bibliotek-norge ved å etablere et nasjonalt Ibsen-bibliotek og Ibsen besøkssenter. Derfor vil Skien SV i løpet av neste fireårsperiode ha som sitt prioriterte mål å få realisert et nytt bibliotek kombinert med et Ibsen Besøkssenter. Skien SV ønsker å få etablert et nasjonalt Ibsen-senter, et formidlingssenter hvor innbyggere, tilreisende og fagmiljøer kan få kunnskap om Ibsen og hans verker. Teater Ibsen må sikres gode rammevilkår. Skien SV mener at Skien som vertskommune og medeier av teateret må styrke dialogen og samarbeidet med teateret. Skien SV vil være en garantist for at regionteateret vårt har tilstrekkelige driftsmidler til å kunne produsere mange og profesjonelle teateroppsetninger. Skien Fritidspark er et av Norges største idretts- og fritidsanlegg. Det er vesentlig for en sunn og forutsigbar driftssituasjon at Fritidsparken utvikler nye tilbud. Skien SV vil derfor arbeide for at det bygges et utendørs badeanlegg. Bryggeparken som visningssted for bildende kunst må gjenåpnes. Smieøya må også ses på i denne sammenhengen.

18 Kulturpolitikk VENNSKAP OG INTERNASJONAL SOLIDARITET Skien SV ønsker formelle vennskapsbyrelasjoner som fremmer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og bærekraftig utvikling. Skien SV vil arbeide for å få etablert vennskapsbysamarbeid med en kommune i Palestina. Bygge nytt bibliotek og Ibsen besøkssenter i sentrum Etablere et utendørs svømmebasseng i Fritidsparken Etablere et nytt helårsåpent museumsbygg på Brekke Få utarbeidet en handlingsplan for ivaretagelse av vår immaterielle kulturarv, som håndverk og husflid m.m. Etablere sykkel- og turstier, og parkeringsmuligheter for å gi tilgang til turområder og naturopplevelser Etablere vennskapsbyforbindelse med en palestinsk kommune Styrke tilskuddsordninger som støtter frivillig aktivitet/lag og foreningsliv Styrke ordninger som bidrar til sosial utjevning og sikrer alle mulighet for deltakelse i aktiviteter og foreningsliv, som bl.a. «Kontingentkassa» Redusere leiepriser i kommunale haller/ lokaler for idrett, lag og foreninger, i første rekke for barn og unge

19

20 Byutvikling og Skien 2020 Gjennom fin beliggenhet og god plass har Skien unike bokvaliteter. Med god planlegging og vilje til å følge opp med konkrete tiltak, kan Skien og Grenland tilby attraktive områder for næringsvirksomhet, bo- og oppvekstsvilkår, kultur og opplevelser, med flotte rekreasjonsarealer ved kysten, langs vannveien i skog, mark og fjell. Skien 2020 er et handlingsprogram for å satse på sentrum i Skien. SV vil være en pådriver for at tiltaka i Skien 2020 blir gjennomført. Gjennom Skien 2020 skal vi skape et attraktivt bysentrum i tråd med nasjonale klimamål. Skien SV vil: Snarlig få i gang utbygging av Landmannstorget som et kollektivknutepunkt med park Bygge flere boliger i sentrum Lage en sammenhengende gangforbindelse rundt Bryggevannet Knytte byen sammen ved å videreutvikle området rundt Møllebrua Bygge gangbru fra Klosterøya til Langbryggene Bygge bru over Damfoss, mellom Smieøya og Klosterøya Videreutvikle Smieøya og PM5 som et viktig monument i byområdet og inngangsport til Telemarkskanalen Gjennomføre planen om å ruste opp Rådhusplassen Sørge for at allmennheten får tilgang til vannet ved utbygging av Skien brygge Beholde de grønne lungene Bygge nytt bibliotek i sentrum Ha universell utforming av Norges Bank Gjøre deler av Stevneplassen til park og festivalområde

21

22 Feminisme, likestilling og arbeidsgiverpolitikk SV er et feministisk parti. Feminisme er en kamp mot diskriminering og for like muligheter. Vi er kommet langt i likestillingsarbeidet i Norge, men mye gjenstår. Vi registrerer at innarbeidede ordninger som har lagt til rette for en bedre oppgavedeling mellom mann og kvinne, som eks. pappapermisjon, reverseres. Kvinner bærer fortsatt mer av den ubetalte arbeidsbyrden i hjemmet og er mer utsatt for vold i hjemmet. Skien SV ser at det er strukturelle årsaker til dette, og vi vil gjøre noe med det. Samtidig er Skien SV også svært oppmerksom på at våre folkevalgte er arbeidsgivere for over 4000 ansatte. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og må derfor inviteres med i alt utviklings- og endringsarbeid. De ansatte skal sikres faglig utvikling, og et inkluderende og trygt arbeidsmiljø. Vi er kjent med at det i vår kommune er folk som ikke får arbeid pga. etnisk bakgrunn, til tross for konkurransedyktig kompetanse. For Skien SV er dette uakseptabelt. Skien SV vil: Verne arbeidsmiljøloven i kommunal sektor At bruken av deltidsstillinger kun skal være en mulighet for dem som ønsker det. Heltidsstillinger skal være en rettighet Å skjerme oppvekst, helse og velferd mot privatisering og konkurranseutsetting. Dette er store kvinne-arbeidsplasser. Konkurranseutsetting presser lønninger og pensjonsordninger, og gjennom det skapes framtidens minstepensjonister. SV vil ikke være med på at kvinner skal bli pensjonstapere Sikre ansatte reell faglig innflytelse i all utviklings- og endringsarbeid Lage en rekrutteringsplan med sikte på å ansette flere minoritetsspråklige og mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunale stillinger Opprette flere lærlingplasser, særlig retta mot unge, minoritetsspråklige og mennesker med nedsatt funksjonsevne Sette i gang forsøk med redusert arbeidstid Videreføre tilskudd til «Senter mot seksuelle overgrep», og sørge for at ledere i frivillige organisasjoner har bevisste holdninger til temaet Kvinnelige rusmisbrukere er statistisk mer utsatt for vold og voldtekt. SV ønsker økte ressurser til forebygging av vold innafor rus- og psykiatrifeltet

23

24 Et framtidsretta næringsliv et anstendig arbeidsliv Fast arbeid gir trygge inntekter og er dessuten ofte den viktigste sosiale arenaen for samfunnsdeltakelse. SV vil fortsette å arbeide for å opprettholde, videreutvikle og legge til rette for næringsutvikling. Det er vesentlig å kunne tilby arbeid til alle, og på den måten framstå som en attraktiv kommune å bo i. SV har gått i spissen i kampen mot sosial dumping og svart økonomi; det har gitt resultater. Skien bystyre har nå vedtatt en rekke viktige SV-krav i forbindelse med anbud og konkurranseutsetting; til bruk av lærlinger, fagkompetanse, lønnsutbetaling til norsk bankkonto m.m. Skien SV vil derfor svarteliste firmaer som bryter kommunens etiske krav. Skien SV arbeider for at kommunen skal stoppe kjøp av tjenester fra selskaper som er registrert i skatteparadiser, og som ikke kan godtgjøre at dette ikke skyldes ønske om skatteunndragelse. Vi mener dessuten av folks pensjon skal være til å leve av når de blir pensjonister. Arbeidstakernes pensjonsordninger skal derfor ikke kunne brukes som et konkurransefortrinn ved at de skrus ned til en minimumskostnad ved anbud. Kommunen må derfor også stille krav ved anbud om at pensjonsordninger må være på et konkurransedyktig nivå i forhold til offentlig sektor. NÆRINGS- OG INVESTORVENNLIG KOMMUNE Kommunens rolle i næringsutviklingen er å tilrettelegge; gjennom god arealplanlegging, effektiv infrastruktur og profesjonelle og serviceinnstilte kommunale tjenester. Skien SV er opptatt av å gi næringslivet forutsigbarhet gjennom beslutningsprosessene og i planverket. Skien SV ønsker å videreutvikle den gode dialogen og samarbeidet med kommunens næringsforeninger, og støtte de kreftene som aktivt arbeider for at Skien skal styrkes som et attraktivt bo- og arbeidssted, med særlig fokus på sentrumsutviklinga. LANDBRUK OG MATPRODUKSJON Med mer merkbare klimatiske endringer, er jordvernet blitt stadig viktigere. Landbruksnæringa representerer viktig lokal matproduksjon; kortreist mat, bevaring av kulturlandskap og ikke minst naturbasert reiseliv.

25 KULTUR SOM NÆRING OG REISELIVSPRODUKT Skien SV mener at kulturnæringene er svært viktige for Skien kommune, i kraft av seg sjøl, og som reiselivsattraksjon. Skien SV ønsker å sikre at Kunstnerbyen Skien kan videreutvikles som et viktig kommunalt bidrag til de mange kunst- og kulturarbeidsplassene Skien har. Skien SV er opptatt av at reiselivsnæringene styrker sitt regionale samarbeid, og mener det pågående arbeidet om å samle lokale destinasjonsselskaper i ett felles selskap er avgjørende for hvorvidt både Skien og Telemark skal lykkes som reiselivsområde. Skien SV vil: Vil fortsatt utvikle Skiensmodellen mot sosial dumping, med sikte på å omfatte flere sektorer og deler av næringslivet som trues av arbeidskriminalitet Svarteliste selskaper som bryter med kommunens etiske krav Stoppe kjøp av tjenester fra selskaper som er registrert i skatteparadiser, og som ikke kan godtgjøre at dette ikke skyldes ønske om skatteunndragelse At kommunen stiller krav ved anbud om at pensjonsordninger må være på et konkurransedyktig nivå i forhold til offentlig sektor Ha et nært og forpliktende samarbeid med handelsstanden og gårdeierforeninga om å skape et levende bysentrum Følge opp de prioriteringer som både næringsaktører og kommune har vedtatt i «Skien 2020». Skien SVs 1.prioritet er derfor å få bygget bro fra Langbryggene til Klosterøya Samarbeide med Århus Gård og Telemark Landbruksselskap for å sikre de historiske, kulturelle og landbruksmessige verdier gården og næringa representerer Sikre det økonomiske grunnlaget for at Matfestivalen Mersmak skal kunne videreføres. Matfestivalen er særs viktig for alle våre lokale småprodusenter av lokalmat, og et viktig omdømmeprosjekt for Skien At kulturnæringene inngår som en sentral del av næringsstrategien lokaltog regionalt

26 Et framtidsretta næringsliv et anstendig arbeidsliv

27 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

28 Foran fra venstre: Helga Lilleland, Ådne Naper, Andreas Dalsegg og Åse Gro Bakke Bak fra venstre: Tom Einar Rasmussen, Heidi Hamadi, Ingvalg Lunde, Arnulf Melgård, Leif Lyngstad, Gro Wernø, Steinar Darrud og Marit Myhrer Mangfold og solidaritet - del godene! TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN! Bli medlem i SV: Send innmelding til 2090 eller gå til sv.no/medlem Skien Sosialistisk Venstreparti Postboks 51, Sentrum, 3701 SKIEN Foto: Birthe Ulveseth

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Bamble SVs program 2015-2019

Bamble SVs program 2015-2019 Bamble SVs program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

2. Barn og unges oppvekst

2. Barn og unges oppvekst Larvik SV tar kampen for et varmt, grønt og likeverdig samfunn. Vi prioriterer velferd i fellesskap. Vi vil styrke lokaldemokratiet for å minske avstanden mellom innbyggerne og de som tar beslutningene.

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel!

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Kunnskap og like muligheter Et sunt og trygt oppvekstmiljø er grunnsteinen i enhver trivselkommune. Vi som

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KOMMUNEØKONOMIEN 2017. 6 milliarder mer til fellesskapet SVs alternative kommuneøkonomiopplegg for 2017. sv.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KOMMUNEØKONOMIEN 2017. 6 milliarder mer til fellesskapet SVs alternative kommuneøkonomiopplegg for 2017. sv. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KOMMUNEØKONOMIEN 2017 6 milliarder mer til fellesskapet SVs alternative kommuneøkonomiopplegg for 2017 INNLEDNING SV vil ha et samfunn med små forskjeller og stor tillit

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Program for Mandal Arbeiderparti. Noen har en politikk for folk flest - Vi har en politikk for alle!.

Program for Mandal Arbeiderparti. Noen har en politikk for folk flest - Vi har en politikk for alle!. Program for Mandal Arbeiderparti Noen har en politikk for folk flest - Vi har en politikk for alle!. Kommuneprogram 2011 2015 Mandal kommune skal være en kommune som skaper verdier og som sikrer innbyggernes

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Kommunevalget 2015. Samhold - Solidaritet - felles ansvar. Tysvær Arbeiderparti

Kommunevalget 2015. Samhold - Solidaritet - felles ansvar. Tysvær Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Samhold - Solidaritet - felles ansvar Tysvær Arbeiderparti I de neste 4 årene vil vi blant annet jobbe for: Det skal være attraktivt og trivelig å bo i kulturkommunen Tysvær! Ryddigere

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

Oddvar Igland, førstekandidat. Asker Senterparti. Gode nærmiljø i et grønt Asker

Oddvar Igland, førstekandidat. Asker Senterparti. Gode nærmiljø i et grønt Asker Oddvar Igland, førstekandidat Asker Senterparti Gode nærmiljø i et grønt Asker kommunevalget 2015 gode nærmiljø i et grønt ASker Senterpartiet vil at Asker skal være en kommune hvor alle har samme mulighet

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer