2. Barn og unges oppvekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Barn og unges oppvekst"

Transkript

1 Larvik SV tar kampen for et varmt, grønt og likeverdig samfunn. Vi prioriterer velferd i fellesskap. Vi vil styrke lokaldemokratiet for å minske avstanden mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. Vi oppfordrer til deltagelse og støtter frivillighet. 1. Folkestyre og tillitsreform God utdanning, helse og velferd og et levende folkestyre handler grunnleggende om tillit. Tillit til at folk gjør jobben sin etter beste evne, tillit til at barn har lyst til å lære, tillit til at mennesker får den hjelpen de trenger, og tillit til at deltakende innbyggere bidrar positivt i folkestyret Tillitsreform SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i Larvik kommune. Tillitsreformen skal erstatte stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning i offentlig sektor - mer tid og tillit til de ansatte og større medvirkning for brukerne. Vi vil være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Redusere unødvendig og byråkratisert kommunal måling og testing. At barnehagelærere, lærere, sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter skal ha mer tid til å planlegge og gjennomføre sine kjerneoppgaver. Ett eksempel på en slik modell er Buurstzorg i Nederland, et annet er Oslo kommunes forsøk med tillitsreform, basert på Københavns erfaringer. Ha større brukermedvirkning for barn, eldre, syke og omsorgstrengende. Fjerne detaljreguleringen i arbeidsdagen til de som arbeider i offentlig sektor Folkestyre Lokaldemokratiet bygger på tillit og nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. Innbyggerne må selv få ta direkte del i viktige demokratiske beslutninger. I dag blir for mange beslutninger tatt langt fra folk og ofte bak lukkede dører. Derfor ønsker SV å innføre hovedutvalgsmodellen som styresett. Utvikle demokratiet med åpnere beslutningsprosesser, for å involvere innbyggerne i beslutninger på nye måter. Innføre hovedutvalgsmodellen. Bruke folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Sikre en løpende og konstruktiv dialog med frivillige organisasjoner og innbyggerne i kommunen, blant annet i form av flere folkemøter og innbyggerpanel. Støtte innføring av stemmerett for 16- åringer. 2. Barn og unges oppvekst 2.1 Barnehage I dag er tidspunktet for når barnet er født på året avgjørende for retten til å få barnehageplass etter endt foreldrepermisjon. For å sikre alle barn like rettigheter, ønsker SV to barnehageopptak i året. God grunnbemanning i barnehagene er avgjørende. For at det som bevilges til barnehage skal komme barna til gode, ønsker SV å stoppe kommersialiseringen av barnehagesektoren. Pengene skal bli i, og brukes av barnehagen ikke ende opp som utbytte hos barnehageeiere.

2 Innføre to barnehageopptak i året. Reversere privatiseringen av barnehager ved å se på mulighetene for å kjøpe opp kommersielle barnehager. Øke grunnbemanningen og driftsbudsjettene i barnehagene. Jobbe for utvidete åpningstider i barnehagene. 2.2 Skole Gruppene i skolen skal ikke blir for store - læreren må ha oversikt og tid til alle elever. Derfor vil vi ha en øvre grense på hvor mange elever det skal være per lærer, både på barneskolen og ungdomsskolen. SV vil at skolen skal inneholde flere yrkesgrupper, for å ta vare på hele mennesket og hele skolesituasjonen. Derfor vil vi utvide ordningen med miljøterapeuter/sosiallærer på alle skolene. Stadig flere barn opplever psykiske utfordringer og problemer. Det er derfor svært viktig med tilgjengelig helsepersonell på skolen, både for å ha en oversikt slik at det kan gripes inn der det er behov, og for å være tilgjengelig når eleven selv ønsker hjelp. SV vil motarbeide skjønnhetstyranniet og kroppspresset unge mennesker utsettes for. SV vil at SFO- tilbudet skal ha høy kvalitet, ved å ha nok voksne som kan gi barna tilbud om mange spennende aktiviteter. Alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt skal ha like rettigheter til gode opplevelser. Larvik SV vil derfor innføre gratis SFO. Nå r det er sagt, har SV i flere år jobbet for en mer helhetlig skoledag, der det som i dag er SFO- tid legges inn i den vanlige skoledagen som en del av opplæringen. Målet er en heldagsskole, med læring, lek, fysisk aktivitet og skolemat. Lekser skal gjøres på skolen med hjelp fra lærere slik at elevene har en skoledag med god kvalitet og fri når den er over. Vi vet at leksesituasjonen er krevende for mange barn og foreldre, både tidsmessig og fordi læring i dag er annerledes enn før. Vi vet at mange barn går på skolen uten å ha spist frokost. Noen barn har heller ikke med matpakke. Næring og læring henger sammen, og Larvik SV vil bevare frukt og grønt- ordningen. På sikt ønsker vi et gratis måltid i løpet av skoledagen. Alle barn har rett til et godt skolemiljø. Ingen skal utsettes for krenkende ord eller handlinger. For å sikre at skolen raskt kommer i gang med en god håndtering i saker der det er mistanke om grove krenkelser, ønsker Larvik SV å gjeninnføre det ambulerende miljøterapeut- teamet, som kan bistå skolene ved behov. Innføre en øvre grense på 15 elever per lærer på trinn, og 20 elever per lærer på trinn. Sikre at det er en helsearbeider tilgjengelig på hver skole. Utvide ordningen med miljøterapeuter en i hver ungdomsskole. Gjennomføre forsøk med lekser inkludert i skoledagen. Beholde gratis frukt og grønt i skolen. Følge opp Vennskap, inkludering og sosial kompetanse (VIS) i skolen. Sørge for at alle barn kan svømme innen utgangen av fjerde klasse. Bevilge midler til sykkelopplæring på alle skoler. Innføre gratis SFO og på sikt innføre heldagsskole.

3 2.3 Barnevern Barnevernet gir viktig og avgjørende hjelp til mange barn. Mange av tiltakene gis i hjemmet, mens i andre tilfeller viser det seg at barn ikke kan leve sammen med foreldrene sine og trenger nye hjem. Over tid har vi sett en økende privatisering og kommersialisering av barnevernet. Kommunene kjøper private institusjonsplasser, fremfor å lage egne institusjoner. Dermed har vi fått et marked for barn som befinner seg i en ekstremt sårbar situasjon. Mange private aktører tilbyr gode og engasjerte løsninger, men det er like fullt et system der noen henter ut mye penger penger som kunne vært brukt direkte på barna. Kommunen må selv bygge og drifte barnevernsinstitusjoner. Stoppe kommersialiseringen av barnevernet, ved å bygge og drifte kommunale institusjoner, evt. i samarbeid med andre kommuner, framfor å kjøpe plasser fra private aktører. Styrke barnevernets flerkulturelle kompetanse for å hjelpe de ikke- norske familiene som trenger bistand. 3. Velferd og helse Larvik SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i eldreomsorgssektoren. Vi vil sørge for å gi ansatte i hjemmetjenestene nok tid, og ha tillit til at hver enkelt får den omsorg og helsehjelp som vedkommende trenger. Dette inkluderer mindre rapportering og mer fokus på pasients/brukers situasjon. Her vil vi se til Oslo kommune som nå innfører en tillitsreform basert på Københavns erfaringer, der utgangspunktet vil være behovet for hjelp der og da, ikke de tilmålte minutter. 3.1 Tryggere velferd Gi NAV økte driftsmidler slik at NAV er i stand til å hjelpe folk vekk fra sosialhjelp. Øke antall kommunale boliger og videre sette beboerne i stand til å kjøpe egen bolig. Planmessig følge opp familier med barn som lever i fattigdom. 3.2 Omsorgstjenester Ensomhet og utrygghet forverrer livssituasjonen for de eldre hjemmeboende. Sørge for å gi ansatte i hjemmetjenestene nok tid, og ha tillit til at hver enkelt får den omsorg og helsehjelp som vedkommende trenger. Ha mindre rapportering. Utvikle konseptet «Bokollektiv for eldre» i Larvik. Utvide kultur- og dagtilbud som en sentral del av eldreomsorgen. Gi frivillighetsordningene vilkår til å yte hverdagshjelp. Ha fortsatt rett til enerom til alle som trenger sykehjemsplass. 3.3 Folkehelse, rusomsorg og psykisk helse En god folkehelse er viktig for arbeidet mot sosial ulikhet, og folkehelsearbeidet spenner over både fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse, rusomsorg, utdanning og arbeid. Larvik SV vil alltid prioritere utsatte gruppers behov for helsehjelp. Det er viktig å sørge for at de som faller utenfor raskt blir møtt med et lavterskeltilbud.

4 Mennesker med rusutfordringer trenger tidlig innsats. Rusavhengige faller ofte mellom to stoler når det gjelder psykiatrisk tilbud og rusomsorg, og i dag finnes det ikke et akuttmottak for rusavhengige. Larvik SV vil arbeide for et slikt tilbud. Opprette et akuttmottak for rusavhengige. Legge til rette for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet for en god folkehelse for alle. 3.4 Integrering Larvik er et flerkulturelt samfunn, og SV vil fortsette å styrke arbeidet for et inkluderende og likeverdig samfunn. Dette vil vi gjøre ved å styrke og utvikle ordninger som bidrar til fellesskap og deltakelse og hindrer utenforskap, ekskludering og radikalisering. Det etniske mangfold skal være en styrke for kommunen, hvor mennesker med røtter i ulike kulturer gjør vårt samfunn rikere på kunnskap, språk, kulturuttrykk, meninger og livssyn. At kommunen tar imot minimum det antall flyktninger som det til en hver tid er behov for å bosette, herunder vår andel av syriske flyktninger over 2 år. Sørge for at kommunen har et helhetlig mottak og integreringsapparat som ivaretar de oppgaver som skal til for å bistå med integrering. At kommunen har et godt utviklet opplæringstilbud innen skole og arbeid for voksne. Sørge for at kommunen har et bredt tilbud innen kultur, idrett og fritidsliv der alle kan delta. Jobbe for at kommunens kulturelle uttrykk gjenspeiler den flerkulturelle befolkningen. Stimulere til at flere innvandrere deltar i det politiske ordskifte. Innføre en gradering av pris på deltakelse i kulturskole basert på inntekt. Videreføres og videreutvikle Fargespill. Opprettholde og styrke Innvandrerrådet Styrke de etniske kulturforeningene og trossamfunnene til å anvendes som ressurser i integrering- og inkluderingsarbeidet. At det arrangeres kulturfestival annethvert år. 3.5 Voksenopplæring SV vil arbeide for at alle voksne i Larvik får oppfylt sin rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter tilsvarende grunnskolen, som lese og skriveferdigheter og gode norskkunnskaper. Alle med lese og skrivevansker som trenger /ønsker slik opplæring skal få det, og innvandrere som trenger det skal få opplæring i grunnleggende ferdigheter innen språk, grunnskolefag og fagopplæring. Styrke og videreutvikle Voksenopplæringen økonomisk, pedagogisk og metodisk. Sikre at kommunen har konkrete strategier og tiltak for å nå flere i opplæringen. Samlokalisere Voksenopplæringa og Norsk- skolen (LLS), samt Verdensmesteren (mottaksskolen for nye utenlandske elever) for i større grad å utnytte ressursene. 3.6 Arbeidsopplæring Uten formell og dokumentert utdanning på minimum videregående skole nivå er det i dag svært vanskelig å få en fast jobb. Det er mange i Larvik som ikke har fullført videregående skole og det er viktig at de som ønsker å fullføre videregående opplæring får mulighet til det.

5 Opprette kommunale lærlingeplasser for personer med voksenrett Anvende kommunens opplæringsmodeller i helsefag (TOPP og MIKS) innenfor andre fagområder. Legge til rette for kombinasjon grunnskoleopplæring og fagopplæring. Større samarbeid mellom skole, NAV og næringsliv for nye lærlingplasser. 4. Miljø og klima ØKOBYEN LARVIK Det skjer livstruende klimaendringer i andre deler av verden, og vi får stadig mer ekstremvær også her hjemme. Hva vi gjør hos oss, påvirker klimaet i verden. SV mener at vår lokale klimapolitikk må bli tøffere og tydeligere. Vår målsetting er å redusere kommunens egne klimautslipp inspirert av den svenske byen Växsjø. Det krever handling nå! SV velger klimaet først når vedtak skal fattes innafor arealutnytting og transport, energibruk og avfallshåndtering. 4.1 Bedre og billigere kollektivtransport Trafikken er preget av en høy andel privatbiler, køproblemer i rushtida og betydelig luftforurensing. Andelen kollektivreisende er fortsatt blant de laveste i landet. Ha en mer offensiv innsats for å etablere gode kollektivløsninger. Kreve at bussene tar i bruk biogass som drivstoffkilde. 4.2 Flere og bedre sykkelveier Vi vil forsterke innsatsen for å få etablert et rutenett av sammenhengende sykkeltraseer. Sykkel er et transportmiddel som er billig, praktisk og miljøvennlig, samtidig som en får god mosjon. Sikre flere og bedre og sammenhengende sykkelveier slik at alle kan bruke sykkelen til jobb, skole og barnehage og sykkeltur på fritida. Ha et veisystem som fungerer både for gange, sykkel, kollektiv og for god framkommelighet for de næringsdrivende Jordvern og matkommune SV er svært bekymret for nedbyggingen av landbruksjord. Landbruk er vesentlig for matproduksjon, miljø og kulturlandskap. Men lønnsomheten er under sterkt press. Likevel omstiller landbruket seg i hurtig tempo. Biogass og bioenergi til varme og strøm er nye inntektskilder for landbruket. SV støtter alternativt landbruk, med minimal/ingen bruk av sprøytemidler, med økologisk drift, andelsgårder, Grønn Omsorg og Grønne Barnehager og utnyttelse av utmarksområder ved beiting og biavl. Vi ønsker kortreist mat i våre butikker og på restauranter og vil støtte ordninger som kan fremme dette. Vi tar også til orde for å bruke flere produkter fra lokale produsenter. En bærekraftig arealforvaltning vil også måtte tilgodese det biologiske mangfoldet. SV mener vi har et ansvar for å sikre eksisterende artsmangfold i flora og fauna. At minst halvparten av offentlig eide biler skal være el- biler, hybridbiler eller bruke biodrivstoff innen Bygge flere hurtigladestasjoner for el- biler. Legge til rette for at buss og kjøretøy skal bruke biodrivstoff.

6 Sette i gang arbeid med en helhetlig sykkelplan i Larvik, som også omfatter Nanset, Østre Halsen, Langestrand og Veldre. Jobbe for å få elektriske bysykler. Bygge en sammenhengende sykkel- og gangsti fra Stavern Helgeroa og fra Tanum til Nevlunghavn. Ha ny veiforbindelse til Brunlanes direkte fra E18 / Sky til Neset. Ha tunnel fra Elveveien til Stavernsveien. Verne matjord mot utbygging. Ta vare på de grønne lungene i byen. Kreve elektrifisering av ferja ved landligge. Ha en svært restriktiv holdning til å bygge i hundremeterssona. Si ja til næringsarealer utenfor nedslagsfeltet til Farris. Motarbeide ekspansjonsmuligheter for konteinerhavna på Revet, og heller utvikle området til andre næringsformål. Si nei til gruvedrift i Kodal og uttransportering i Larvik Havn. Opprette målestasjon for partikkelforurensning. 5. Kulturpolitikk Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter. Kultur er viktig som opplevelse og identitetsbærer, i tillegg til å være en viktig næringsvei innafor reiseliv og for kunstnere. Vår lokale kulturpolitikk skal legge grunnlag for at Larvik er en god kommune å bo i og spennende å besøke. SV vil at kommunen skal stimulere og tilrettelegge for det arbeidet ulike kulturaktører utfører, og til at flere kulturarbeidere får grunnlag for å leve av sitt arbeid. Det frivillige arbeidet i lag- og foreningslivet er en grunnpilar i kommunens kultur- og samfunnsliv. Frivillig arbeid utgjør en betydelig samfunnsressurs. SV vil at de frivillige organisasjonene og frivillig arbeid skal ha gode vekstvilkår også i framtida, og at midler til aktiviteter økes. Friluftsliv har høy verdi for både alminnelig folkehelse, for trivsel og som læringsarena for miljø- og naturkunnskap. Små midler brukt i dette arbeidet, vil gi stor effekt fordi så mange frivillige stiller opp. Larvik SV vil arbeide for å øke tilgjengeligheten til de naturlige aktivitetsarenaene våre, ved å etablere flere sykkel- og turstier, og parkeringsmuligheter for dem som er avhengig av bil. Kyststien i Tjølling må videreføres. SV mener at breddeidretten skal prioriteres. Dette gjøres ved å vedlikeholde de kommunale idrettsanleggene og samarbeide med idrettsorganisasjonene om bygging og vedlikehold av idrettsanlegg i nærmiljøene. Larvik er en kommune rik på historiske kulturminner. Det omfatter alt fra helleristninger, Kaupang og vikingtidshistorie til Herregården og grevskapstiden. Samtidig har Larvik en mangfoldig sjøfarts- og industrihistorie, fra Jernskjeggenes tid med sagbruk i Farriselva, til jernverket og tømmer og jerneksport. Glassverk og gassverk, tobakksindustri, steinindustri og mange andre virksomheter gjorde Larvik til en by med lange arbeidertradisjoner. SV mener det er viktig at kommunen løfter dette mer fram i lyset. Bølgen kulturhus må sikres tilstrekkelige driftsmidler til å opprettholde et bredt kulturtilbud, hvor også «smale» kulturuttrykk gis plass.

7 Larvik SV ønsker formelle vennskapsbyrelasjoner som fremmer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og bærekraftig utvikling. Larvik SV vil arbeide for å få etablert vennskapsbysamarbeid med en kommune i Palestina eller Syria. Utvide biblioteket der det nå er, i Badeparken. Eie Kulturskolelokaler selv se på mulig oppkjøp av Sliperiet. Innføre en gradering av betaling på deltakelse i Kulturskolen etter foreldrenes inntekt. Etablere flere sykkel- og turstier, og parkeringsmuligheter for å gi tilgang til turområder og naturopplevelser. Etablere vennskapsbyforbindelse med en palestinsk eller syrisk kommune. Styrke tilskuddsordninger som støtter frivillig aktivitet og lag og foreningsliv. Styrke ordninger som bidrar til sosial utjevning og sikrer alle mulighet for deltakelse i aktiviteter og foreningsliv. Redusere leiepriser i kommunale haller/ lokaler for idrett, lag og foreninger, i første rekke for barn og unge. Ha bysamlingene tilbake til bymuseer i Larvik Sjøfartsmuseet og et nytt Bymuseum må kunne stille ut Larviks historie. 6. Byutvikling i Larvik Larvik har områder for næringsvirksomhet, bo- og oppvekstsvilkår, kulturliv og opplevelser, med flotte rekreasjonsarealer ved kysten, og i skog, mark. SV vil satse på en bedre byutviklingsplan i Larvik. Vi vil fokusere på det unike ved vår by, med trehusbebyggelse og et hyggelig småbypreg. Vi vil bort fra de borg- lignende kvartalene i sentrum og oppfordre til boformer der mennesker vil trives i bybildet. Vi vil oppfordre til mer bruk av økologisk byggeri og bruk av alternativ oppvarming som jordvarme, solceller, osv. Martineåsen står foran en stor utvikling. Her må legges til rette for ulike byggtyper, slik at også rimelige boliger/leiligheter blir tilgjengelige, samt rimelige tomter til selvbygg. Være pådriver for at jernbanestasjonen snart lokaliseres, slik at jernbanebyggingen kommer videre. Revidere estetisk program for Larvik og oppgradere fra «program» til «plan». Kjempe for størst mulig åpenhet i Indre havn og sikre at utbygging i området fra Tollerodden til Tollboden planlegges uten høyhus slik at det forblir et rekreasjonsområde for allmennheten maksimum tre etasjer i dette området. Ha etablering av lett næring, boliger, kafevirksomhet, men også god kontakt mellom byen og Indre havn slik at fjorden skal bli ett med byen. Ha rådmannen i fengslet og ordføreren på skolebenken (Herregården)! Utnytte de gamle skolebygningene Torstrand og Mesterfjellet. Eie ikke leie er et prinsipp som sikrer samfunnets fortsatte utviklingsmuligheter i dette viktige byområdet. Benytte forkjøpsretten når Larvik Fengsel avvikles. Ta vare på byens grønne lunger Bøkkerfjellet, Badeparken, Indre Havn. 7. Feminisme, likestilling og arbeidsgiverpolitikk SV er et feministisk parti. Feminisme er en kamp mot diskriminering og for like muligheter. Vi er kommet langt i likestillingsarbeidet i Norge, men mye gjenstår. Vi registrerer at

8 innarbeidede ordninger som har lagt til rette for en bedre oppgavedeling mellom mann og kvinne, som pappapermisjon, reverseres. Kvinner bærer fortsatt mer av den ubetalte arbeidsbyrden i hjemmet og er dessuten mer utsatt for vold i hjemmet. SV ser at det er strukturelle årsaker til dette, og vi vil gjøre noe med det. Larvik SV er oppmerksom på at våre folkevalgte er arbeidsgivere for over 3000 ansatte. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og må derfor inviteres med i alt utviklings- og endringsarbeid. De ansatte skal sikres faglig utvikling, og et inkluderende og trygt arbeidsmiljø. Larvik SV vil skjerme oppvekst, helse og velferd mot privatisering og konkurranseutsetting. Dette er store kvinne- arbeidsplasser og konkurranseutsetting presser lønninger og pensjonsordninger, og gjennom det skapes framtidens minstepensjonister. SV vil ikke være med på at kvinner skal bli pensjonstapere. Gjeninnføre «den rødgrønne» arbeidsmiljøloven i kommunal sektor. At bruken av deltidsstillinger skal være en mulighet for dem som ønsker det, men at heltidsstillinger skal være en rettighet. Skjerme oppvekst, helse og velferd mot privatisering og konkurranseutsetting. Sikre ansatte reell faglig innflytelse i all utviklings- og endringsarbeid. Opprette flere lærlingplasser, særlig retta mot unge, minoritetsspråklige og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sette i gang forsøk med redusert arbeidstid. Gi økte ressurser til forebygging av vold innafor rus- og psykiatrifeltet. 8. Arbeids- og næringsliv Fast arbeid gir trygge inntekter og er dessuten ofte den viktigste sosiale arenaen for samfunnsdeltakelse. SV vil fortsette å arbeide for å opprettholde, videreutvikle og legge til rette for næringsutvikling. Det er vesentlig å kunne tilby arbeid til alle, og på den måten framstå som en attraktiv kommune å bo i. 8.1 Et framtidsretta næringsliv et anstendig arbeidsliv SV har gått i spissen i kampen mot sosial dumping og svart økonomi; det har gitt resultater. Larvik kommunestyre har nå vedtatt en rekke viktige SV- krav i forbindelse med anbud og konkurranseutsetting; ved bruk av lærlinger, fagkompetanse, lønnsutbetaling til norsk bankkonti m.m. Larvik SV vil derfor svarteliste firmaer som bryter kommunens etiske krav. SV arbeider for at kommunen skal stoppe kjøp av tjenester fra selskaper som er registrert i skatteparadiser, og som ikke kan godtgjøre at dette ikke skyldes ønske om skatteunndragelse. Arbeidstakernes pensjonsordninger skal ikke kunne brukes som et konkurransefortrinn ved at de skrus ned til en minimumskostnad ved anbud. Kommunen må derfor også stille krav ved anbud om at pensjonsordninger må være på et konkurransedyktig nivå i forhold til offentlig sektor. Videreutvikle Skiensmodellen mot sosial dumping, med sikte på å omfatte flere sektorer og deler av næringslivet som trues av arbeidskriminalitet. Svarteliste selskaper som bryter med kommunens etiske krav. Stoppe kjøp av tjenester fra selskaper som er registrert i skatteparadiser, og som ikke kan bevise at dette ikke skyldes ønske om skatteunndragelse.

9 At kommunen stiller krav ved anbud om at pensjonsordninger må være på et konkurransedyktig nivå i forhold til offentlig sektor. Ha et nært og forpliktende samarbeid med handelsstanden og gårdeierforeninga om å skape et levende bysentrum. Utvikle en Matfestival med lokale aktører både gårdbrukere og kaféer/restauranter. At kulturnæringene inngår som en sentral del av næringsstrategien lokalt og regionalt. 8.2 En nærings- og investorvennlig kommune Kommunens rolle i næringsutviklingen er å tilrettelegge; gjennom god arealplanlegging, effektiv infrastruktur og profesjonelle og serviceinnstilte kommunale tjenester. SV er opptatt av å gi næringslivet forutsigbarhet gjennom beslutningsprosessene og i planverket. Larvik SV ønsker å videreutvikle den gode dialogen og samarbeidet med kommunens næringsforeninger, og støtte de kreftene som aktivt arbeider for at Larvik skal styrkes som et attraktivt bo- og arbeidssted, med særlig fokus på sentrumsutviklinga. Vi ønsker en økt satsning på ungt entreprenørskap og gründervirksomhet i kommunen gjennom LINK. De færreste gründere og nyetablerere har tilstrekkelig egenkapital til å tilfredsstille bankene. Dersom prosjektet blir veiet og funnet tungt nok, bør kommunen kunne stille garanti for at prosjektet gjennomføres. Når virksomheten er i gang, bør kommunen stille ekspertise (LINK) til hjelp slik at bedriften kan få enkle økonomiske tips på et språk alle forstår. Denne tjenesten bør ikke være gratis, men honoraret skal ikke være høyere enn selvkost. Bidra til en videreutvikling av kommunens næringsplan for å gjøre Larvik selvforsynt med arbeidsplasser innen 2020 og gjøre «pendlingsregnskapet» positivt. Satse på ungt entreprenørskap og gründervirksomhet i kommunen gjennom videreutvikling gjennom LINK. Bidra til at det blir flere lærlingeplasser for yrkesfag i kommunen gjennom et samarbeide med kommunens næringsliv. Fokusere på at det viktigste grunnlaget for sysselsetting er de virksomheter som allerede finnes i kommunen. Ha en sysselsettingsplan hvor sysselsettingsbehov eller fremtidige sysselsettingsbevegelser kommer fram, og som kan åpne for et bedret samarbeid mellom privat og offentlig sektor om utradisjonelle løsninger til det beste for Larvik. Bidra til at Stavern og andre mindre tettsteder kan utvikles til steder der man kan etablere forskjellig type virksomhet til helårsdrift. Oppmuntre eldre arbeidstagere til å stå i arbeid lenger gjennom en god seniorpolitikk. At alle som jobber i Larvik skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Innføre en reell ungdomsgaranti som sørger for tilgang på tiltak, arbeidstrening eller utdanning. Styrke arbeidet for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser og folk med etnisk minoritetsbakgrunn i arbeidslivet. Gi konkrete tilbud om erstatningsarealer til bedrifter som vurderer flytting fra boligområder og langs kyststripa. At det etableres et helt eller delvis eid kommunalt tomte og utviklingsselskap for at kommunen selv skal regulere hva som skal være boligområder og hva som er industriområder. Sikre videre utvikling av næringsområder på Ringdalskogen.

10 At det etableres næringsparker der det er mulig å få lokalt tilbud som styrker innovasjon og næringsutvikling fra bunn av og som gir grunnlag for knoppskyting av andre virksomheter. Skape flere arbeidsplasser der vi bor gjennom økt foredling basert på lokale råvarer. 8.3 Kultur som næring og reiselivsprodukt SV mener at kulturnæringene er svært viktige for Larvik kommune, i kraft av seg sjøl, men også som reiselivsattraksjon. Larvik SV mener vi må få et fysisk turistkontor med bemanning både i Larvik og Stavern. Opprette turistkontor i Larvik og Stavern! Utvikle kulturelle møtesteder som Poesifestival, Matfestival, internasjonal kulturfestival og lignende.

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Bamble SVs program 2015-2019

Bamble SVs program 2015-2019 Bamble SVs program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN SKIEN SV KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Om Skien SV SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Sørum SVs valgprogram

Sørum SVs valgprogram Sørum SVs valgprogram 2011-15 Sørum SV ønsker å skape et samfunn der mennesker og miljø settes foran profittmaksimering. Vi vil satse på lokal næringsutvikling og sysselsetting, oppvekst og skole, helse

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune Kommunevalget står for døren. Etter valget er det politikerne, partiprogrammene og løftene der som bestemmer hvilken hverdag

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer