MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/05 04/00565 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/05 04/00565 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING"

Transkript

1 Utvalg: Bystyret Møtested: Fylkestingsalen Møtedato: Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Referatsaker SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/05 04/00565 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING 0042/05 05/01182 FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS - SELSKAPSAVTALEN 0043/05 05/01412 VEDTEKTER - VADSØ VANN OG AVLØP 0044/05 04/02222 UTVIKLINGSUTVALG - VITENSKAPELIGE STUDIER I VADSØ 0045/05 05/00691 VADSØ SYKEHJEM NYBORGVEIEN 45 - OMDISPONERING OG RENOVERING 0046/05 03/01570 SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMER FOR ØST-FINNMARK TINGRETT FOR VALGPERIODEN 1. MAI APRIL 2008 Vadsø, Beate Aronsen fung. ordfører Side 1 av 18

2 Sak 0041/05 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: C56 Arkivsaksnr.: 04/00565 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0086/05 Formannskapet /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar selskapsavtale for Varanger museum IKS med de endringer som er foreslått. Selskapsavtalen trer i kraft når den er undertegnet av ordførerne fra Vardø og Vadsø kommune. Vedlegg: Reviderte vedtekter Varanger museum IKS Bakgrunn: Vadsø bystyre har i møte vedtatt vedtektene for Varanger museum IKS. Administrasjonen har nå tatt initiativ til å registrere selskapet, og i den anledning har vi fått en siste sjekk på vedtektene av advokat. For at avtalen skal være juridisk riktig viser det seg at vi må presisere noen setninger i forbindelse med eierandel, innskudd og innskuddsplikt for eierne, og på den bakgrunn finner rådmannen det naturlig at vedtektenes endringer vedtas av bystyret. Den samme prosess vil skje i Vardø. Vurdering: Det er 4, 14 og 19 som er gjenstand for vedtaket. Det foreligger noen presiseringer i andre paragrafer, men de vurderes til å være av oppklarende art, og endrer ikke paragrafens innhold. I 6 er tilføyd: Styret velger selv sin leder. I 9 er tilføyd: Daglig leder kan også innkalle til styremøte. Tekst vedtatt 4 Selskapets navn, eier og adresse Driftsselskapets navn er Varanger museum IKS. Driftsselskapet eies av Vardø kommune og Vadsø Utkast til ny tekst 4 Selskapets navn, eier og adresse Driftsselskapets navn er Varanger museum IKS. Driftsselskapet eies av Vardø kommune med Vadsø Side 2 av 18

3 Sak 0041/05 kommune med like eierandeler. Driftsselskapets forretningsadresse skal være 9950 Vardø. 14 Økonomi Driftsselskapets budsjett er underlagt forskrifter om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper med hjemmel av lov av Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet. Representantskapet vedtar selskapets budsjettramme for kommende år. Inntekter fra museumsdriften skal uavkortet tilfalle driftsselskapet. Driftsselskapet har ansvar for vedlikehold av bygningsmasse. kommune med en eierandel på 50% hver. Driftsselskapets forretningsadresse skal være 9950 Vardø. 14 Økonomi og deltakernes innskuddsplikt Driftsselskapets budsjett er underlagt forskrifter om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper med hjemmel av lov av Selskapet skal ha revisor som velges av styret. Representantskapet vedtar selskapets budsjettramme for kommende år. Inntekter fra museumsdriften skal uavkortet tilfalle driftsselskapet. Driftsselskapet har ansvar for vedlikehold av bygningsmasse. Det forutsettes at summen av kommunale tilskudd og tjenester til driftsselskapet minst skal ligge på 2004 nivå. Ved endringer, så som investeringer og ekstraordinære vedlikeholdsutgifter i kommunale bygg og nybygg som driftsselskapet skal drive for kommunene, må driftskostnader avtales med de respektive eiere. Som kommunale innskudd regnes også statlige midler den enkelte avdeling har krav på. Driftselskapet har sammen med den enkelte deltaker ansvaret for at de statlige midlene tilføres driftselskapet. Innskuddsplikten for deltakeren Vadsø kommune utgjør som minimum det avdelingen Vadsø museum - Ruija kvenmuseum ble tilført i Innskuddsplikten for deltakeren Vardø kommune utgjør som minimum det avdelingen Vardømuseene ble tilført i Ved endringer, så som investeringer og ekstraordinære vedlikeholdsutgifter i kommunale bygg og nybygg som driftsselskapet skal drive for kommunene, må driftskostnader avtales med de respektive eiere. 19 Vedtektsendring Vedtektene kan endres av representantskapet med godkjenning av bystyrene. Vedtektene kan og endres dersom både Vardø bystyre og Vadsø bystyre går inn for dette. 19 Vedtakelse av selskapsavtalen og vedtektsendring For den enkelte deltaker skal kommunestyret selv vedta avtalen. Endringer i selskapsavtalen skal vedtas av hver av deltakernes kommunestyrer. Denne selskapsavtale signeres av de deltagendes ordførere i tillegg må det vedlegges originalsignert utskrift av protokoll som viser at selskapsavtale er vedtatt av kommunestyret og når selskapsavtalen er vedtatt å tre i kraft. Endringer i selskapsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er omtalt i lov om interkommunale selskaper 4 tredje ledd, kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. Side 3 av 18

4 Sak 0041/05 Rådmannens vurdering er at de presiseringer som er foretatt, ikke endrer det som er hensikten med vedtektene og ber bystyret slutte seg til endringer. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 4 av 18

5 FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS - SELSKAPSAVTALEN Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 03 Arkivsaksnr.: 05/01182 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0078/05 Formannskapet /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre vedtar følgende endring av selskapsavtalen for Finnmark kommunerevisjon IKS pkt.8, 1.avsnitt: Selskapet gis anledning til å oppta lån. Selskapets høyeste ramme for låneopptak settes til kroner ,-. Formannskapets behandling den sak 0078/05: Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling, som ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 0078/05: Vadsø Bystyre vedtar følgende endring av selskapsavtalen for Finnmark kommunerevisjon IKS pkt.8, 1.avsnitt: Selskapet gis anledning til å oppta lån. Selskapets høyeste ramme for låneopptak settes til kroner ,-. Vedlegg: Brev fra Finnmark Kommunerevisjon IKS Bakgrunn: Representantskapet i Finnmark kommunerevisjon IKS behandlet i møte den en sak om endring av selskapsavtalens pkt.8 som omhandler selskapets adgang til å ta opp lån. Følgende vedtak ble fattet: Det fremmes følgende forslag til endring av selskapsavtalens pkt 8 1rste avsnitt: Side 5 av 18

6 Sak 0042/05 Selskapet gis anledning til å oppta lån. Selskapets høyeste ramme for låneopptak settes til kroner Bakgrunn for endringsforslaget er knyttet til selskapets behov for å oppta lån i forbindelse med utskifting og oppgradering av IT-systemer, jf. selskapets økonomiplan for Det eksakte lånebehovet knyttet til dette er stipulert til kr Lov om interkommunale selskap 22 sier følgende om selskapers adgang til låneopptak: Selskapet kan ikke ta opp lån med mindre det er særskilt fastsatt i selskapsavtalen at selskapet skal ha en slik adgang. Dersom selskapet har adgang til å ta opp lån, skal det i selskapsavtalen være fastsatt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak. Av gjeldende selskapsavtale pkt.8 fremgår at selskapet gis anledning til å ta opp lån. Avtalen sier imidlertid ingenting om rammen for et evt. låneopptak og begrenser dermed selskapets mulighet på dette området. Dette må i følge representantskapet i Finnmark kommunerevisjon endres på. Endringer i selskapsavtalen krever likelydende vedtak i samtlige kommuner, og forelegges med dette Vadsø Bystyre til behandling. Vurdering: Rådmannen vurderer endring av selskapsavtalen som uproblematisk, og tilrår med bakgrunn i dette Vadsø Bystyre vedtar endringen som foreslått. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 6 av 18

7 VEDTEKTER - VADSØ VANN OG AVLØP Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: M Arkivsaksnr.: 05/01412 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0043/05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre vedtar med dette det fremlagte forslag til vedtekter for Vadsø vann og avløp KF. Vedlegg: Vedlagt følger interimsstyrets forslag til vedtekter for Vadsø Vann og Avløp KF Bakgrunn: Vadsø Bystyre gjorde den i sak 0028/05 følgende vedtak: Vadsø vann og avløp Kommunalt Foretak opprettes med virkning fra Overdragelsessummen er kr. 47 mill. Det delegeres til formannskapet å vedta evt. endringer dersom overdragelsessummen ikke blir i størrelsesorden på 47 mill. kr. Formannskapet utnevner interimsstyre med representanter for ansatte. Formannskapet oppnevnte i møte , sak 0071/05, følgende representanter til interimsstyret: Ole Grøtta Bjørn Pedersen Torhild Gjølme Marita Jakola Skansen, fra administrasjonen 1 repr. for de ansatte Spørsmål knyttet til habilitet har resultert i at Torhild Gjølme i ettertid har trukket seg. Nytt medlem i interimsstyret er Trond Skorstad. Interimsstyret avviklet den et konstituerende møte. Følgende gjelder i styreperioden: Side 7 av 18

8 Sak 0043/05 Bjørn Pedersen, leder Ole Grøtta, nestleder Trond Skorstad Marita Jakola Skansen, sekretær Steinar Stock, ansatterepr. vara: vara: Ann Rita Hammer vara: Hjalmar Steinnes vara: Jon Ragnar Morso vara: Interimsstyrets sitter frem til Vurdering: Vadsø Bystyre vedtok i nevnte sak opprettelse av selskapet Vadsø Vann og Avløp KF med virkning fra 1.september For å få opprettet og registrert selskapet i Brønnøysundregistrene kreves at selskapets vedtekter er vedtatt av bystyret. Da bystyret ikke har vært samlet siden vedtaket om opprettelse ble gjort den 16.juni d.å. får dette naturlig konsekvenser for virkningstidspunktet. Interimsstyret har diskutert dette og anser 1.oktober 2005 som en realistisk dato for etablering. Vedlagt følger interimsstyrets forslag til vedtekter for Vadsø Vann og Avløp KF. Av tidsmessige hensyn er disse ikke forelagt Formannskapet til innstilling men sendt direkte til Vadsø Bystyre. Rådmannen har ingen innsigelser til forslaget og anbefaler bystyret om å vedta vedtektene slik de her foreligger. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 8 av 18

9 UTVIKLINGSUTVALG - VITENSKAPELIGE STUDIER I VADSØ Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: 223 Arkivsaksnr.: 04/02222 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0087/05 Formannskapet /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar som følger: Bakgrunn: Vadsø bystyre viser til det aktualiserte tema om vitenskapelige studier til Vadsø og til egen strategiske næringsplan og nedsette et utviklingsutvalg med følgende mandat: Oppdragets beskaffenhet og målsetting: Vadsø Bystyre nedsetter et utviklingsutvalg som skal utarbeide et forprosjekt vis formål er å gi skisse til følgende: 1. Hvilke mulige vitenskapelige studier kan etableres i Vadsø og med hvilken argumentasjon 2. Analysere hvordan andre kommuners arbeid med høgskolestudier kan påvirke og eller føre til et interkommunalt samarbeid i denne sammenheng. 3. Skissemessig forslag til framdrift av dialog med universitet og høgskoler for å komme fram for nevnte funksjoner, med hensiktsmessighetsbeskrivelse. 4. Forslag til videre prosess mht å jobbe frem; a. Presisere fortrinn og muligheter for vitenskapelige studier i Øst- Finmark b. Gå i dialog med de vitenskapeloge institusjonene i Nord-Norge c. Tidsramme 5. Økonomiske rammebetingelser for sluttføring av et slikt akkvisisjonsprosjekt Utnevnelse av representanter: Vadsø bystyre utnevner 3 politiske representanter til utviklingsutvalg:: Disse er Rådmannen er ansvarlig for sekretariat, samt å stille til rådighet/supplere utvalget med kompetanse etter utvalgets ønsker. Tid til gjennomføring: Side 9 av 18

10 Sak 0044/05 Utviklingsutvalget har en funksjonstid fra Bystyrets bevilgninger: Møtegodtgjørelse for medlemmene iht vedtatt reglement belastes politisk styring. Eventuelle reiseutgifter belastes eksisterende budsjett. Rapportering: Utviklingsutvalget gjennomfører en muntlig presentasjon i forhold til utvalgets konklusjon til bystyrets møte Det skriftlig materialet for prosjekt ferdigstilles til februar 2006 og fremlegges bystyret. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Gjennom media den siste tiden er det drøftet behov omkring universitetsstudier i Øst- Finmark. Satsingsområdet er også beskrevet i kommunens strategiske næringsplan Denne utfordringen er også kommet frem i andre sammenhengen tidligere, blant annet gjennom Varangerkonferansen som ble arrangert våren Flere sentrale foredragsholdere pekte da på nødvendigheten av å øke kompetansenivået både innenfor næringsliv og i befolkningen på utviklingsområder for framtida Formålet er å kunne etablere vitenskapelige studier i vårt område som har relevans til de fortinn og utviklingsområder som er til stede i Øst Finmark. Formålet er å kunne gi tilbud som er attraktive for andre enn kun vår egen ungdom. Vurdering: Vadsø kommune tilbyr i dag høgskolestudier og andre kurs gjennom Studiesenteret som er knyttet til Midt i Norden, bla. Studiesenteret har i flere år nå fått avtaler med høgskoler i hele landet og kan tilby både fagutdanninger og etter- og videreutdanningsprogram. Målgruppa har vært lokalbefolkningen generelt og kvalifisering til kommuneorganisasjonen og innenfor yrkesgrupper som opplever rekrutteringsvansker. Vadsø Bystyre har gjennom vedtak i strategisk næringsplan fortsatt pekt på at kommunen skal ha fokus på utvikling av havbruk, olje-gass og kunnskapsutvikling, jfr. pkt 6.3 og 6.7. Hva er våre fortrinn I tillegg til en infrastruktur for studier gjennom studiesenteret, biblioteket og også videregående skoles lokaler, som de selv har tilbudt gjennom media, er naturen et forskningsobjekt. Både geologi, arkeologi og biologi henter materiale fra dette området. I tilegg har byen en kultur- og festivalkompetanse som kan vurderes i denne sammenhengen. Side 10 av 18

11 Sak 0044/05 Språkene finsk og russisk er aktuelle for dette området. Innenfor maritime områder er det behov for forskning og utvikling for å kunne utvikle nye produkter. Vadsø har dessuten høy kompetanse i befolkningen. Denne bør kunne utnyttes i dette øyemed. Modeller for studier Det finnes utlike modeller som kan velges for denne type studier: kommunen har nå god erfaring med bruk av teknologi(lyd/bilde, elektroniske plattformer, ofte i kombinasjon med studiesamlinger). E universitet eller nettverksuniversitet kan tenkes, etablering av avdelinger for spesielle fagområder knyttet til en sentral vitenskaplige institusjon, som for eksempel universitetsstudiene på Svalbard. Et utviklingsutvalg bør kartlegge behov i samarbeid med de vitenskapelige institusjonene, og vurdere hva som er realistiske fagområder for studier i vår region. Det bør synliggjøres hvordan utdanning kan foregå og avklare ansvarsforhold mellom kommune og studietilbydere. Utvalget bør også vurdere hvilke lokale og regionale samarbeidspartnere som kan være aktuelle for å realisere målet. Et utvalg for det innledende arbeid i denne saken bør ikke være for stort, det bør ha en forholdsvis kort tidsramme i første fase. Det er lettere å samle færre enn flere representanter. Med denne bakgrunn vil rådmannen tilrå at Vadsø bystyre nedsetter et utviklingsutvalg for dette arbeid, samt gir denne følgende mandat; Svein Tore Dørmænen rådmann Side 11 av 18

12 VADSØ SYKEHJEM NYBORGVEIEN 45 - OMDISPONERING OG RENOVERING Saksbehandler: Svein Tore Dørmænen Arkivkode: 614 Arkivsaksnr.: 05/00691 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0088/05 Formannskapet /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre vedtar at renovering, ombygging og tilrettelegging for Nyborgveien 45 gjennomføres i henhold til beskrevet plan. Vadsø Bystyre bevilger kr til formålet. Beløpet finansieres ved omdisponering avtidligere bevilgning til Rådhusgata 5, idet denne renovering ikke gjennomføres iht. plan. Totalt bevilget sum endres fra til kr Vedlegg: Bakgrunn: I april d.å. ble Bo- og omsorgssenteret ved Vadsø helsesenter tatt i bruk. Fremtidig disponering av det tidligere sykehjemmet i Nyborgveien 45 har over tid vært drøftet. Av tidligere budsjettbehandlinger har en forutsatt at deler av dagens virksomheter skulle benytte Nyborgveien, med formål å redusere antallet leide lokaliteter. Vadsø kommune har frem til i dag leid lokaler fra bl.a. Finnmarken til Psykiatrisk virksomhet. Denne kontrakten gikk ut men er blitt forlenget inntil videre. Videre har Vadsø kommune leid kontorlokaler av Trykkforum for bl.a. kontor til hovedverneombudet. Vadsø Kulturskolen har hatt tilhold i Oscarsgate 20, det tidligere fødehjemmet. Denne bygningen er ikke tilfredsstillende brannteknisk stand og etter pålegg fra Brannvesenet er nå bruken av bygningen opphørt og kulturskolen har flyttet inn i den søndre fløyen av det tidligere sykehjemmet. Side 12 av 18

13 Sak 0045/05 Dersom det tidligere sykehjemmet i Nyborgveien skal kunne tas i bruk som lokaler for ulike virksomheter i kommunen, må bygningen renoveres og tilpasses de ulike virksomhetenes behov. Vurdering: Virksomhetslederen ved Psykiatrisk virksomhet har uttalt følgende om virksomhetens nåværende lokalisering: Flytting av psykiatrisk virksomhet til permanente lokaler ved Nyborgveien 45 Psykiatrisk virksomhet leier pr dags dato lokaler fra Dagbladet Finnmarken. Årlige utgifter i leie er ,- Da virksomheten flyttet til nåværende lokaler i Havnegata 18 var det under forutsetning om at kommunen skulle kjøpe lokalene. Kjøp av lokaler i Havnegata ble politisk behandlet og vedtatt at det ikke skulle gjøres. Psykiatrisk virksomhet har siden innflytting i Havnegata økt med antallet ansatte. Det har også vært en økning i spesialisthelsetjenestens bruk av samtalerom og møterom. Sistnevnte er et satsningsområdet for på denne måten å gi befolkningen i Vadsø en bedre tilgang på spesialisthelsetjenester. Alt i alt er behovet for kontor og samtalerom økt. Dagens lokaler er ikke tilpasset dette behovet både i antallet tilgjengelige rom og i planløsningen av rom. I dag er virksomheten delt over tre plan. 2, etg har et åpent kontorlandskap, noe som er en uheldig arbeidsmiljømessig situasjon ( bråk på grunn av at det befinner seg mange på kontoret samtidig). Denne planløsninga medfører at personalet ofte må avbryte samtaler på telefon fordi ikke ansatte kommer inn i lokalet og man kan da ikke utfører samtaler hvor man kan risikere at andre hører taushetsbelagte opplysninger. I 1. etg er to rom avsatt til samtalerom. Rommene egner seg særdeles dårlig til dette fordi det er lytt og de som er i gangen hører hva som blir sagt i rommene innenfor. Aktivitetssenteret som er lokalisert i kjelleren i Havnegata har hatt en jevn økning i ulike aktiviter som utføres. Det er ingen inndeling av rom her slik at alle aktiviteter utføres i samme rom. Dette medfører mye unødig støy, i tillegg til at noen av aktivitetene gir støv som ikke er forenelig med andre aktiviteter, for eksempel matlaging. Videre har virksomhetsleder ved Kulturskolen uttalt følgende om deres situasjon: Viser til samtaler med virksomhetsleder FDV og oversender med dette notat med oversikt over nødvendige bygningsmessige endringer i forbindelse med bruksendring fra sykehjem til kulturskole i nyfløya, tidl. Vadsø sykehjem, Nyborgvn. 45. Innledning Vadsø kulturskole flyttet inn i nyfløya (nord/sør) i tidligere Vadsø sykehjem pr Kulturskolen har tatt i bruk i alt 20 i rom fordelt på 2 etasjer. Tidligere kapell/kjølerom er ved enkel ombygging omgjort til lager. Rommene er pr disponert slik: UNDERETASJE (bakkeplan med kulturskolens inngang mot sør/vest) Side 13 av 18

14 Sak 0045/ piano 015 møterom/elevrom 016 trompet/kornett/trombone/baryton/saxofon 017 klarinett 018/019 slagverk/band 040 tekjøkken 036 piano/keyboard 037 fløyte 038 gitar/bass 004 lager 1. ETASJE 113 leder Sentrum fritidsklubb 115 rektor/virksomhetsleder 116 personalrom 117/118 slagverk 119 tekjøkken 135/136/137 billedkunst/maling Undervisningsrommene Alle undervisningsrom, kontorer og personalrom med unntak av rommene til slagverk/band er på om lag 15 m2. Rommene er i tillegg gang/toalett/dusj. Rommene til slagverk/band/samspill (019 og 118) er på om lag 35 m2. Behov for bygningsmessige endringer Bygget vurderes til å være generelt i godt stand og rimelig godt vedlikeholdt. Under forutsetning av at lokalene oppgraderes/endres i tråd med dette notatet, vil arealene kunne bruksendres til undervisningsformål på en god måte. Luft Anlegg for omlufting av alle rom fungerer tilfredsstillende med unntak av at varmemengde i luft generelt har for høy temperatur. Foreløpige undersøkelser sammen med rørlegger fra Bend & Bøy viser at automatikk ikke fungerer tilfredsstillende og at det blandes inn uforholdsmessig mye varmluft i anlegget. Detter er både uøkonomisk og vil kunne føre til dårlig konsentrasjon, hodepine og generelt tørr luft. Anlegget bør gjennomgås og justeres. Vinduer Alle vinduer/rammer er laget i aluminium. En rekke av åpne-/lukkemekanismene er defekte. I følge vaktmester på bygget er det ikke lenger mulig å skaffe deler til vinduene. Pakninger mellom vindusrammer og karm er til dels dårlige og det lekker vann og luft inn gjennom en rekke vinduer når vind og regn står på. Tak, vegger og gulv Alle rom har malte overflater rett på betong i tak og på vegg. Dette er akustisk sett helt umulig å drive med musikk- og kulturskoleundervisning i. En viktig del av oppgraderingen av lokalene vil være å lekte ut tak/vegger, isolere med støydempende materiale, (min.10/15 cm) og kle tak og vegg med støydempende plater. (antakelig gipsplater) Gulvbelegg skiftes der denne er dårlig og vinyltapet på vegg i gangarealer skiftes/males. Belysning, sanering av eventuelle helseskadelige materialer og brannsikring Alle rom har i utgangspunktet 1 stk 60 w glødelampearmatur i tak. Dette er selvsagt alt for lite til undervisningsformål. Det antas at det i undervisningsrom/kontorer på 15 m2 bør monteres 2 stk doble lysrørarmaturer på hver 2 x35 W. På de større undervisningsrommene/møte-/personalrom bør det monteres inntil 6 doble armaturer på hvert rom. Nåværende lysrørarmaturer i gangarealer bør muligens sjekkes og bygges om ihht gjeldende forskrifter mht PCB-holdige materialer. Det forutsettes at eventuelt asbestholdig isoleringsmateriale rundt røropplegg i bygget saneres. Det forutsettes at nåværende Side 14 av 18

15 Sak 0045/05 opplegg for brannsikring/varsling oppgraderes i henhold til gjeldende forskrifter for undervisningslokaler. Øvrige bygningsmessige endringer - ny rominndeling Billedkunst/maling Undervisningsrommene til billedkunst/maleundervisningen tilpasses ved at betongvegg mellom rom 136 og 137 fjernes for å lage ett stort rom. Toalett/dusjer på begge rom fjernes. 2 stk dype stålvasker monteres. Sluker beholdes. Rom 135 beholdes slik det er i dag. Det bør vurderes hvilke materialer som er mest hensiktsmessige på gulv, vegg og i tak i lokaler som skal nyttes til maling/billedkunst og en rekke andre teknikker. God belysning og gode utluftingsmuligheter er svært viktig i disse lokalene. Slagverk/band/samspill Vegg mellom rom 018/019 og 117/118 fjernes for å lage ett stort rom i begge etasjer. Utrangert tekjøkken i begge etasjer (040 og 119) rives og areal innlemmes i de to nye storrommene. Toaletter i rom 018 og 117 beholdes. Personalrom/møterom/kontor Nåværende personalrom 116 på om lag 15 m2 er alt for lite for inntil 10 personer. Vegg mellom rom 116 og 113 fjernes for å lage ett større personalrom/møterom. Nytt tekjøkken med overskap monteres. Toalett rom 116 fjernes. Toalett/dusj rom 113 beholdes. Nytt kontorareal for klubbleder og kontorplass/pc for lærere innredes i nåværende møterom/elevrom 015. Sluttkommentar De bygningsmessige endringene som er foreslått i dette notatet er gjort av pedagogiske, funksjonelle, miljømessige og personalmessige årsaker. Virksomhetsleder har ikke forutsetninger for å vurdere om det er teknisk mulig å gjennomføre alle forslagene. Det er heller ikke foretatt noen beregninger av de økonomiske kostnadene knyttet til endringene. Det tidligere sykehjemmet ble oppført på 50-tallet og påbygget med en fløy mot syd tidlig på 70- tallet. Bygningen har et areal som fordeler seg slik: - Kjelleretasjen - 1. etasje - 2. etasje Bygningen vil slik den fremstår i dag gi lokaliteter til både Psykiatrisk virksomhet og Kulturskolen. I tillegg vil Bo- og miljøvirksomheten kunne gis tilhold i samme bygning med 4 kontorer i tilknytning til Psykiatrisk virksomhet. Bo- og miljøvirksomheten er en ny virksomhet som er utgått av tidligere hjemmebasert virksomhet. Denne inneholder tyngre tilbud til en del enkeltbrukere i egne boliger lokalisert ulike steder i byen. Virksomheten vil ha behov for en permanent base. Videre vil bygningen gi tilhold til hovedverneombudet, Utdanningsforbundet og kontor for Vadsø Ap. I tilknytning til tidligere budsjettbehandling, er det allerede forutsatt en flytting for Psykiatrisk virksomhet. Likeledes medførte bystyrevedtaket om at kulturskolen ikke skulle integreres i en ny ungdomsskole, at permanente lokaler for disse må løses andre steder. Bygningen er oppført med skillekonstruksjoner i betong. Dette gjør det særdeles vanskelig å endre rominndelingen i den gamle delen av bygningen da dette vil medføre store kostnader Side 15 av 18

16 Sak 0045/05 for huseier. Bygningen bærer preg av at den er gammel og nedslitt som følge av aktivt bruk. Bygningen kan imidlertid renoveres uten at det foretas inngrep i bærekonstruksjonene. FDV har gjennomgått bygningen med hensyn til renoveringsbehovet og det er avdekket følgende behov: - Maling av vegger tak i den gamle fløyen - Utskifting av belegg i den gamle fløyen - Utskifting av det elektriske anlegget i den gamle fløyen, herunder nye lysarmaturer - Datakabling for hele bygningen - Oppdatering av ventilasjonsanlegget - Mindre endringer av rominndelingen på fløy mot syd Maling og belegg Det er innhentet tilbud for maling av vegger og tak i den gamle fløyen samt utskifting av belegg i denne delen av bygningen. Kostnad: ca kr ,- Nytt elektrisk anlegg/ datakabling: Det er utarbeidet et forprosjekt for utskifting av det elektriske anlegget samt kabling for data. Arbeidene omfatter utskifting av el.anlegget som ble installert på 50- tallet da bygningen ble oppført. Videre må alt eksisterende lysanlegg i den gamle fløyen utskiftes og erstattes med nye lysarmaturer. Kostnad: ca. kr ,- Ventilasjonsanlegg Bygget har i dag 2 atskilte vent.anlegg. 1-stk for gammel del og 1 stk. for ny fløy ved ombygging i Ingen av anleggene har varmegjenvinning og er dessuten utgått av dato. Det er derav ikke gjenvunnet energi til nå og har ikke bidratt til økonomisk oppvarming av bygget i perioden. Bygget skal fortsatt brukes og endres til kontorbygg fom Kravene mht. luftbehandling for kontorbygg er strenge. Vi vil forvente krav til innemiljø etter hvert. Et oppgradert anlegg for bygget etter dagens krav vil bety meget store kostnader idet også røranlegg må utskiftes. Istedenfor foreslås utskifting til kun såkalte kompakte luftaggregater m/ ferdigmontert automatikk, varmegjenvinner og lar eksist. røranlegg stå. Ved en slik utskifting opprettholder vi eksisterende luftbehandlingsanlegg som derav kan redusere fyringsutgifter Kostnad: ca. kr ,- Diverse I den søndre fløyen, der Kulturskolen allerede har etablert seg, må det foretas en del mindre ombygginger i from av flytting av lettvegger, oppføring av akustikkplater samt utskifting av lysarmaturer. Kostnad: ca kr ,- Ovennevnte gir følgende kostnadsestimat for rehabilitering av bygningen: Side 16 av 18

17 Sak 0045/05 - Maling og belegg kr ,- - Elektrisk anlegg kr ,- - Ventilasjonsanlegg kr ,- - Diverse kr ,- kr ,- 25 % mva kr ,- kr ,- Uforutsett kr ,- SUM kr ,- Som det fremkommer av ovennevnte uttalelser fra virksomhetslederne for psykiatrisk enhet og kulturskolen, vil bygningen etter en renovering tilfredsstille virksomhetenes behov for lokaler i overskuelig fremtid. Rådmannen vil tilrå at bygningen renoveres i samsvar med det som er beskrevet ovenfor. Med slik renovering og tilpasning anser en og at bygningen med en forholdsvis beskjeden påkostning er nyttegjort på en god og effektiv måte, og som likekledes sparer kommunen for leieutgifter i et åpent marked. Av tidligere er det avsatt kr til ombygging/renovering av Rådhusdgata 5, med det formål at bygningen skulle fremstå som et samordnet servicebygg for Aetat, Trygd og Sosial, SATS. Det synes ikke realistisk å gjennomføre denne samordningen nå, noe som medfører at ombygging ikke er nødvendig pr. dato. Imidlertid vil tilrettelegging for trinnfri atkomst gjennomføres som forutsatt, og til en kostnad på om lag Rådmannen vil derfor tilrå at tilretteleggingene ved Nyborgvegen 45, tilføres midlene fra rådhusgaten, og at den totale investeringsposten revideres fra tidligere bevilget til kr Svein Tore Dørmænen rådmann Side 17 av 18

18 SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMER FOR ØST-FINNMARK TINGRETT FOR VALGPERIODEN 1. MAI APRIL 2008 Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: 033 Arkivsaksnr.: 03/01570 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/05 Valgnemnda /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Som meddommer for Øst-Finnmark tingrett, i stedet for Liv Gunnari, velges Elisabeth H. Jomisko. Valget gjelder fram til 30. april Valgnemndas behandling den sak 0004/05: Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Valgnemndas vedtak den sak 0004/05: Som meddommer for Øst-Finnmark tingrett, i stedet for Liv Gunnari, velges Elisabeth H. Jomisko. Valget gjelder fram til 30. april Vedlegg: Bakgrunn: Liv Gunnari er valgt til meddommer for Øst-Finnmark tingrett for valgperioden 1. mai april Liv Gunnari har i brev av bedt om fritak fra vervet som meddommer av helsemessige grunner. Rådmannen har imøtekommet søknaden fra Liv Gunnari. Liv Gunnari er slettet i fortegnelsen over meddommere til Øst-Finnmark tingrett. Vurdering: Suppleringsvalg må foretas. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 18 av 18

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0086/05 04/00565 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0086/05 04/00565 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.09.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingsalen Møtedato: 22.09.2005 Fra kl. 1800 Til kl. 1940 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 18.08.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1225 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/ /05

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0001/ /05 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.01.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1255 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 17.02.2005 Fra kl. 1800 Til kl. 2045 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.09.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grøvigsgate 12 Møtedato: 11.10.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Eva-Lill J Margit SV Medlem FO Lise Svenning

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, kontorsjef Jon Ragnar Morso, økonomisjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10.20 Til kl. 12.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møte og møte (sendt pr. E-post og

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoller fra møte og møte (sendt pr. E-post og Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.10.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Økonomisjef Lene Johansen Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Fylkestingssalen Møtedato: 13.05.2004 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø

MØTEBOK. Service- og informasjonsavdelingen v/ Hill Carstens orienterte om høstens teaterforestillinger i Vadsø Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.09.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1435 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 39/08 til og med 46/08. Ref. delegerte vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Fra kl. 1015 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/362 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/362 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 16.04.2009 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Konst. rådmann Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 16.03.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1315 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK Klagenemnda MØTEINNKALLING Utvalg: Klagenemnda Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.04.2008 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEBOK. Ordføreren ønsket først å behandle sak 40/10 og sak 39/10 Formannskapet vedtok enstemmig å behandle sak 40/10 og 39/10 først.

MØTEBOK. Ordføreren ønsket først å behandle sak 40/10 og sak 39/10 Formannskapet vedtok enstemmig å behandle sak 40/10 og 39/10 først. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 15.04.2010 Fra kl. kl.09.00 Til kl. 15.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 13.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 13. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 28.10.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.04.2005 Fra kl. 1130 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0046/07 til og med 0064/07. Advokat Knut Hegg orienterte vedr. prosessen - Salg av Rådhusgt. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Fra kl. 1005 Til kl. 1605 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant.

MØTEBOK. Lise Svenning fikk permisjon fra kl før behandling av sak 22/10. Tilstede i alt 6 representanter og vararepresentant. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 11.03.2010 Fra kl. kl.11.30 Til kl. 15.00. MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1550 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Rådgiver Inger Anita Markussen

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Rådgiver Inger Anita Markussen Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.02.2008 Fra kl. 1030 Til kl. 1635 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.01.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AP

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.12.2004 Fra kl. 1115 Til kl. 1525 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE VALGSTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite skoleanlegg Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling. Saksliste nr: 9/17. Møtested: Møterom Sentrum, Feyersgt. 7 Møtedato: Tidspunkt: Kl 17:00

Formannskapet. Tilleggsinnkalling. Saksliste nr: 9/17. Møtested: Møterom Sentrum, Feyersgt. 7 Møtedato: Tidspunkt: Kl 17:00 Formannskapet Tilleggsinnkalling Saksliste nr: 9/17 Møtested: Møterom Sentrum, Feyersgt. 7 Møtedato: 11.10.2017 Tidspunkt: Kl 17:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet, som sørger for

Detaljer

MØTEINNKALLING 0003/07 07/00608 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2007 VALG AV STEMMESTYRER

MØTEINNKALLING 0003/07 07/00608 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2007 VALG AV STEMMESTYRER MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 26.04.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 109/08 114/08. Ingen merknader til møteinnkallingen. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 25.09.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

NYTT MUSEUMSBYGG - SØKNAD OM MIDLER

NYTT MUSEUMSBYGG - SØKNAD OM MIDLER Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 29.04.2010 Klokkeslett: kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.06.2004 Fra kl. 0900 Til kl. 1105 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 01.12.2005 Fra kl. 1200 Til kl. 1405 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Plankomite for nytt museumsbygg MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite for museumsbygg Møtested: Rådhuset - møterom v/ ordførerens kontor Møtedato: 17.03.2009 Klokkeslett: 1300 Eventuelt forfall meldes på tlf.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den Ref. saker og delegerte vedtak.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den Ref. saker og delegerte vedtak. Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 27.09.2012 Klokkeslett: kl.09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Fra kl. 1020 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 12.03.2009 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens R. Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vårbrudd Møtedato: 06.11.2007 Fra kl. 2235 Til kl. 2240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista Godkjenning av møteinnkallingen fra møte Sendt på mail

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista Godkjenning av møteinnkallingen fra møte Sendt på mail Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 19.09.2007 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 29.04.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AO

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 20.04.2006 Fra kl. 1220 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Ref. delegerte vedtak Godkjenning av protokoller fra møte og (sendt pr. E-post

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Ref. delegerte vedtak Godkjenning av protokoller fra møte og (sendt pr. E-post Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen 25.10.2007 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer