MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/05 04/00565 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/05 04/00565 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING"

Transkript

1 Utvalg: Bystyret Møtested: Fylkestingsalen Møtedato: Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Referatsaker SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0041/05 04/00565 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING 0042/05 05/01182 FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS - SELSKAPSAVTALEN 0043/05 05/01412 VEDTEKTER - VADSØ VANN OG AVLØP 0044/05 04/02222 UTVIKLINGSUTVALG - VITENSKAPELIGE STUDIER I VADSØ 0045/05 05/00691 VADSØ SYKEHJEM NYBORGVEIEN 45 - OMDISPONERING OG RENOVERING 0046/05 03/01570 SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMER FOR ØST-FINNMARK TINGRETT FOR VALGPERIODEN 1. MAI APRIL 2008 Vadsø, Beate Aronsen fung. ordfører Side 1 av 18

2 Sak 0041/05 KONSOLIDERINGSPROSESSEN/MUSEUMSREFORMEN NY BEHANDLING Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: C56 Arkivsaksnr.: 04/00565 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0086/05 Formannskapet /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar selskapsavtale for Varanger museum IKS med de endringer som er foreslått. Selskapsavtalen trer i kraft når den er undertegnet av ordførerne fra Vardø og Vadsø kommune. Vedlegg: Reviderte vedtekter Varanger museum IKS Bakgrunn: Vadsø bystyre har i møte vedtatt vedtektene for Varanger museum IKS. Administrasjonen har nå tatt initiativ til å registrere selskapet, og i den anledning har vi fått en siste sjekk på vedtektene av advokat. For at avtalen skal være juridisk riktig viser det seg at vi må presisere noen setninger i forbindelse med eierandel, innskudd og innskuddsplikt for eierne, og på den bakgrunn finner rådmannen det naturlig at vedtektenes endringer vedtas av bystyret. Den samme prosess vil skje i Vardø. Vurdering: Det er 4, 14 og 19 som er gjenstand for vedtaket. Det foreligger noen presiseringer i andre paragrafer, men de vurderes til å være av oppklarende art, og endrer ikke paragrafens innhold. I 6 er tilføyd: Styret velger selv sin leder. I 9 er tilføyd: Daglig leder kan også innkalle til styremøte. Tekst vedtatt 4 Selskapets navn, eier og adresse Driftsselskapets navn er Varanger museum IKS. Driftsselskapet eies av Vardø kommune og Vadsø Utkast til ny tekst 4 Selskapets navn, eier og adresse Driftsselskapets navn er Varanger museum IKS. Driftsselskapet eies av Vardø kommune med Vadsø Side 2 av 18

3 Sak 0041/05 kommune med like eierandeler. Driftsselskapets forretningsadresse skal være 9950 Vardø. 14 Økonomi Driftsselskapets budsjett er underlagt forskrifter om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper med hjemmel av lov av Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet. Representantskapet vedtar selskapets budsjettramme for kommende år. Inntekter fra museumsdriften skal uavkortet tilfalle driftsselskapet. Driftsselskapet har ansvar for vedlikehold av bygningsmasse. kommune med en eierandel på 50% hver. Driftsselskapets forretningsadresse skal være 9950 Vardø. 14 Økonomi og deltakernes innskuddsplikt Driftsselskapets budsjett er underlagt forskrifter om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper med hjemmel av lov av Selskapet skal ha revisor som velges av styret. Representantskapet vedtar selskapets budsjettramme for kommende år. Inntekter fra museumsdriften skal uavkortet tilfalle driftsselskapet. Driftsselskapet har ansvar for vedlikehold av bygningsmasse. Det forutsettes at summen av kommunale tilskudd og tjenester til driftsselskapet minst skal ligge på 2004 nivå. Ved endringer, så som investeringer og ekstraordinære vedlikeholdsutgifter i kommunale bygg og nybygg som driftsselskapet skal drive for kommunene, må driftskostnader avtales med de respektive eiere. Som kommunale innskudd regnes også statlige midler den enkelte avdeling har krav på. Driftselskapet har sammen med den enkelte deltaker ansvaret for at de statlige midlene tilføres driftselskapet. Innskuddsplikten for deltakeren Vadsø kommune utgjør som minimum det avdelingen Vadsø museum - Ruija kvenmuseum ble tilført i Innskuddsplikten for deltakeren Vardø kommune utgjør som minimum det avdelingen Vardømuseene ble tilført i Ved endringer, så som investeringer og ekstraordinære vedlikeholdsutgifter i kommunale bygg og nybygg som driftsselskapet skal drive for kommunene, må driftskostnader avtales med de respektive eiere. 19 Vedtektsendring Vedtektene kan endres av representantskapet med godkjenning av bystyrene. Vedtektene kan og endres dersom både Vardø bystyre og Vadsø bystyre går inn for dette. 19 Vedtakelse av selskapsavtalen og vedtektsendring For den enkelte deltaker skal kommunestyret selv vedta avtalen. Endringer i selskapsavtalen skal vedtas av hver av deltakernes kommunestyrer. Denne selskapsavtale signeres av de deltagendes ordførere i tillegg må det vedlegges originalsignert utskrift av protokoll som viser at selskapsavtale er vedtatt av kommunestyret og når selskapsavtalen er vedtatt å tre i kraft. Endringer i selskapsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er omtalt i lov om interkommunale selskaper 4 tredje ledd, kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. Side 3 av 18

4 Sak 0041/05 Rådmannens vurdering er at de presiseringer som er foretatt, ikke endrer det som er hensikten med vedtektene og ber bystyret slutte seg til endringer. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 4 av 18

5 FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS - SELSKAPSAVTALEN Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 03 Arkivsaksnr.: 05/01182 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0078/05 Formannskapet /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre vedtar følgende endring av selskapsavtalen for Finnmark kommunerevisjon IKS pkt.8, 1.avsnitt: Selskapet gis anledning til å oppta lån. Selskapets høyeste ramme for låneopptak settes til kroner ,-. Formannskapets behandling den sak 0078/05: Det ble votert over administrasjonens forslag til innstilling, som ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak den sak 0078/05: Vadsø Bystyre vedtar følgende endring av selskapsavtalen for Finnmark kommunerevisjon IKS pkt.8, 1.avsnitt: Selskapet gis anledning til å oppta lån. Selskapets høyeste ramme for låneopptak settes til kroner ,-. Vedlegg: Brev fra Finnmark Kommunerevisjon IKS Bakgrunn: Representantskapet i Finnmark kommunerevisjon IKS behandlet i møte den en sak om endring av selskapsavtalens pkt.8 som omhandler selskapets adgang til å ta opp lån. Følgende vedtak ble fattet: Det fremmes følgende forslag til endring av selskapsavtalens pkt 8 1rste avsnitt: Side 5 av 18

6 Sak 0042/05 Selskapet gis anledning til å oppta lån. Selskapets høyeste ramme for låneopptak settes til kroner Bakgrunn for endringsforslaget er knyttet til selskapets behov for å oppta lån i forbindelse med utskifting og oppgradering av IT-systemer, jf. selskapets økonomiplan for Det eksakte lånebehovet knyttet til dette er stipulert til kr Lov om interkommunale selskap 22 sier følgende om selskapers adgang til låneopptak: Selskapet kan ikke ta opp lån med mindre det er særskilt fastsatt i selskapsavtalen at selskapet skal ha en slik adgang. Dersom selskapet har adgang til å ta opp lån, skal det i selskapsavtalen være fastsatt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak. Av gjeldende selskapsavtale pkt.8 fremgår at selskapet gis anledning til å ta opp lån. Avtalen sier imidlertid ingenting om rammen for et evt. låneopptak og begrenser dermed selskapets mulighet på dette området. Dette må i følge representantskapet i Finnmark kommunerevisjon endres på. Endringer i selskapsavtalen krever likelydende vedtak i samtlige kommuner, og forelegges med dette Vadsø Bystyre til behandling. Vurdering: Rådmannen vurderer endring av selskapsavtalen som uproblematisk, og tilrår med bakgrunn i dette Vadsø Bystyre vedtar endringen som foreslått. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 6 av 18

7 VEDTEKTER - VADSØ VANN OG AVLØP Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: M Arkivsaksnr.: 05/01412 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0043/05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre vedtar med dette det fremlagte forslag til vedtekter for Vadsø vann og avløp KF. Vedlegg: Vedlagt følger interimsstyrets forslag til vedtekter for Vadsø Vann og Avløp KF Bakgrunn: Vadsø Bystyre gjorde den i sak 0028/05 følgende vedtak: Vadsø vann og avløp Kommunalt Foretak opprettes med virkning fra Overdragelsessummen er kr. 47 mill. Det delegeres til formannskapet å vedta evt. endringer dersom overdragelsessummen ikke blir i størrelsesorden på 47 mill. kr. Formannskapet utnevner interimsstyre med representanter for ansatte. Formannskapet oppnevnte i møte , sak 0071/05, følgende representanter til interimsstyret: Ole Grøtta Bjørn Pedersen Torhild Gjølme Marita Jakola Skansen, fra administrasjonen 1 repr. for de ansatte Spørsmål knyttet til habilitet har resultert i at Torhild Gjølme i ettertid har trukket seg. Nytt medlem i interimsstyret er Trond Skorstad. Interimsstyret avviklet den et konstituerende møte. Følgende gjelder i styreperioden: Side 7 av 18

8 Sak 0043/05 Bjørn Pedersen, leder Ole Grøtta, nestleder Trond Skorstad Marita Jakola Skansen, sekretær Steinar Stock, ansatterepr. vara: vara: Ann Rita Hammer vara: Hjalmar Steinnes vara: Jon Ragnar Morso vara: Interimsstyrets sitter frem til Vurdering: Vadsø Bystyre vedtok i nevnte sak opprettelse av selskapet Vadsø Vann og Avløp KF med virkning fra 1.september For å få opprettet og registrert selskapet i Brønnøysundregistrene kreves at selskapets vedtekter er vedtatt av bystyret. Da bystyret ikke har vært samlet siden vedtaket om opprettelse ble gjort den 16.juni d.å. får dette naturlig konsekvenser for virkningstidspunktet. Interimsstyret har diskutert dette og anser 1.oktober 2005 som en realistisk dato for etablering. Vedlagt følger interimsstyrets forslag til vedtekter for Vadsø Vann og Avløp KF. Av tidsmessige hensyn er disse ikke forelagt Formannskapet til innstilling men sendt direkte til Vadsø Bystyre. Rådmannen har ingen innsigelser til forslaget og anbefaler bystyret om å vedta vedtektene slik de her foreligger. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 8 av 18

9 UTVIKLINGSUTVALG - VITENSKAPELIGE STUDIER I VADSØ Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: 223 Arkivsaksnr.: 04/02222 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0087/05 Formannskapet /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar som følger: Bakgrunn: Vadsø bystyre viser til det aktualiserte tema om vitenskapelige studier til Vadsø og til egen strategiske næringsplan og nedsette et utviklingsutvalg med følgende mandat: Oppdragets beskaffenhet og målsetting: Vadsø Bystyre nedsetter et utviklingsutvalg som skal utarbeide et forprosjekt vis formål er å gi skisse til følgende: 1. Hvilke mulige vitenskapelige studier kan etableres i Vadsø og med hvilken argumentasjon 2. Analysere hvordan andre kommuners arbeid med høgskolestudier kan påvirke og eller føre til et interkommunalt samarbeid i denne sammenheng. 3. Skissemessig forslag til framdrift av dialog med universitet og høgskoler for å komme fram for nevnte funksjoner, med hensiktsmessighetsbeskrivelse. 4. Forslag til videre prosess mht å jobbe frem; a. Presisere fortrinn og muligheter for vitenskapelige studier i Øst- Finmark b. Gå i dialog med de vitenskapeloge institusjonene i Nord-Norge c. Tidsramme 5. Økonomiske rammebetingelser for sluttføring av et slikt akkvisisjonsprosjekt Utnevnelse av representanter: Vadsø bystyre utnevner 3 politiske representanter til utviklingsutvalg:: Disse er Rådmannen er ansvarlig for sekretariat, samt å stille til rådighet/supplere utvalget med kompetanse etter utvalgets ønsker. Tid til gjennomføring: Side 9 av 18

10 Sak 0044/05 Utviklingsutvalget har en funksjonstid fra Bystyrets bevilgninger: Møtegodtgjørelse for medlemmene iht vedtatt reglement belastes politisk styring. Eventuelle reiseutgifter belastes eksisterende budsjett. Rapportering: Utviklingsutvalget gjennomfører en muntlig presentasjon i forhold til utvalgets konklusjon til bystyrets møte Det skriftlig materialet for prosjekt ferdigstilles til februar 2006 og fremlegges bystyret. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Gjennom media den siste tiden er det drøftet behov omkring universitetsstudier i Øst- Finmark. Satsingsområdet er også beskrevet i kommunens strategiske næringsplan Denne utfordringen er også kommet frem i andre sammenhengen tidligere, blant annet gjennom Varangerkonferansen som ble arrangert våren Flere sentrale foredragsholdere pekte da på nødvendigheten av å øke kompetansenivået både innenfor næringsliv og i befolkningen på utviklingsområder for framtida Formålet er å kunne etablere vitenskapelige studier i vårt område som har relevans til de fortinn og utviklingsområder som er til stede i Øst Finmark. Formålet er å kunne gi tilbud som er attraktive for andre enn kun vår egen ungdom. Vurdering: Vadsø kommune tilbyr i dag høgskolestudier og andre kurs gjennom Studiesenteret som er knyttet til Midt i Norden, bla. Studiesenteret har i flere år nå fått avtaler med høgskoler i hele landet og kan tilby både fagutdanninger og etter- og videreutdanningsprogram. Målgruppa har vært lokalbefolkningen generelt og kvalifisering til kommuneorganisasjonen og innenfor yrkesgrupper som opplever rekrutteringsvansker. Vadsø Bystyre har gjennom vedtak i strategisk næringsplan fortsatt pekt på at kommunen skal ha fokus på utvikling av havbruk, olje-gass og kunnskapsutvikling, jfr. pkt 6.3 og 6.7. Hva er våre fortrinn I tillegg til en infrastruktur for studier gjennom studiesenteret, biblioteket og også videregående skoles lokaler, som de selv har tilbudt gjennom media, er naturen et forskningsobjekt. Både geologi, arkeologi og biologi henter materiale fra dette området. I tilegg har byen en kultur- og festivalkompetanse som kan vurderes i denne sammenhengen. Side 10 av 18

11 Sak 0044/05 Språkene finsk og russisk er aktuelle for dette området. Innenfor maritime områder er det behov for forskning og utvikling for å kunne utvikle nye produkter. Vadsø har dessuten høy kompetanse i befolkningen. Denne bør kunne utnyttes i dette øyemed. Modeller for studier Det finnes utlike modeller som kan velges for denne type studier: kommunen har nå god erfaring med bruk av teknologi(lyd/bilde, elektroniske plattformer, ofte i kombinasjon med studiesamlinger). E universitet eller nettverksuniversitet kan tenkes, etablering av avdelinger for spesielle fagområder knyttet til en sentral vitenskaplige institusjon, som for eksempel universitetsstudiene på Svalbard. Et utviklingsutvalg bør kartlegge behov i samarbeid med de vitenskapelige institusjonene, og vurdere hva som er realistiske fagområder for studier i vår region. Det bør synliggjøres hvordan utdanning kan foregå og avklare ansvarsforhold mellom kommune og studietilbydere. Utvalget bør også vurdere hvilke lokale og regionale samarbeidspartnere som kan være aktuelle for å realisere målet. Et utvalg for det innledende arbeid i denne saken bør ikke være for stort, det bør ha en forholdsvis kort tidsramme i første fase. Det er lettere å samle færre enn flere representanter. Med denne bakgrunn vil rådmannen tilrå at Vadsø bystyre nedsetter et utviklingsutvalg for dette arbeid, samt gir denne følgende mandat; Svein Tore Dørmænen rådmann Side 11 av 18

12 VADSØ SYKEHJEM NYBORGVEIEN 45 - OMDISPONERING OG RENOVERING Saksbehandler: Svein Tore Dørmænen Arkivkode: 614 Arkivsaksnr.: 05/00691 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0088/05 Formannskapet /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre vedtar at renovering, ombygging og tilrettelegging for Nyborgveien 45 gjennomføres i henhold til beskrevet plan. Vadsø Bystyre bevilger kr til formålet. Beløpet finansieres ved omdisponering avtidligere bevilgning til Rådhusgata 5, idet denne renovering ikke gjennomføres iht. plan. Totalt bevilget sum endres fra til kr Vedlegg: Bakgrunn: I april d.å. ble Bo- og omsorgssenteret ved Vadsø helsesenter tatt i bruk. Fremtidig disponering av det tidligere sykehjemmet i Nyborgveien 45 har over tid vært drøftet. Av tidligere budsjettbehandlinger har en forutsatt at deler av dagens virksomheter skulle benytte Nyborgveien, med formål å redusere antallet leide lokaliteter. Vadsø kommune har frem til i dag leid lokaler fra bl.a. Finnmarken til Psykiatrisk virksomhet. Denne kontrakten gikk ut men er blitt forlenget inntil videre. Videre har Vadsø kommune leid kontorlokaler av Trykkforum for bl.a. kontor til hovedverneombudet. Vadsø Kulturskolen har hatt tilhold i Oscarsgate 20, det tidligere fødehjemmet. Denne bygningen er ikke tilfredsstillende brannteknisk stand og etter pålegg fra Brannvesenet er nå bruken av bygningen opphørt og kulturskolen har flyttet inn i den søndre fløyen av det tidligere sykehjemmet. Side 12 av 18

13 Sak 0045/05 Dersom det tidligere sykehjemmet i Nyborgveien skal kunne tas i bruk som lokaler for ulike virksomheter i kommunen, må bygningen renoveres og tilpasses de ulike virksomhetenes behov. Vurdering: Virksomhetslederen ved Psykiatrisk virksomhet har uttalt følgende om virksomhetens nåværende lokalisering: Flytting av psykiatrisk virksomhet til permanente lokaler ved Nyborgveien 45 Psykiatrisk virksomhet leier pr dags dato lokaler fra Dagbladet Finnmarken. Årlige utgifter i leie er ,- Da virksomheten flyttet til nåværende lokaler i Havnegata 18 var det under forutsetning om at kommunen skulle kjøpe lokalene. Kjøp av lokaler i Havnegata ble politisk behandlet og vedtatt at det ikke skulle gjøres. Psykiatrisk virksomhet har siden innflytting i Havnegata økt med antallet ansatte. Det har også vært en økning i spesialisthelsetjenestens bruk av samtalerom og møterom. Sistnevnte er et satsningsområdet for på denne måten å gi befolkningen i Vadsø en bedre tilgang på spesialisthelsetjenester. Alt i alt er behovet for kontor og samtalerom økt. Dagens lokaler er ikke tilpasset dette behovet både i antallet tilgjengelige rom og i planløsningen av rom. I dag er virksomheten delt over tre plan. 2, etg har et åpent kontorlandskap, noe som er en uheldig arbeidsmiljømessig situasjon ( bråk på grunn av at det befinner seg mange på kontoret samtidig). Denne planløsninga medfører at personalet ofte må avbryte samtaler på telefon fordi ikke ansatte kommer inn i lokalet og man kan da ikke utfører samtaler hvor man kan risikere at andre hører taushetsbelagte opplysninger. I 1. etg er to rom avsatt til samtalerom. Rommene egner seg særdeles dårlig til dette fordi det er lytt og de som er i gangen hører hva som blir sagt i rommene innenfor. Aktivitetssenteret som er lokalisert i kjelleren i Havnegata har hatt en jevn økning i ulike aktiviter som utføres. Det er ingen inndeling av rom her slik at alle aktiviteter utføres i samme rom. Dette medfører mye unødig støy, i tillegg til at noen av aktivitetene gir støv som ikke er forenelig med andre aktiviteter, for eksempel matlaging. Videre har virksomhetsleder ved Kulturskolen uttalt følgende om deres situasjon: Viser til samtaler med virksomhetsleder FDV og oversender med dette notat med oversikt over nødvendige bygningsmessige endringer i forbindelse med bruksendring fra sykehjem til kulturskole i nyfløya, tidl. Vadsø sykehjem, Nyborgvn. 45. Innledning Vadsø kulturskole flyttet inn i nyfløya (nord/sør) i tidligere Vadsø sykehjem pr Kulturskolen har tatt i bruk i alt 20 i rom fordelt på 2 etasjer. Tidligere kapell/kjølerom er ved enkel ombygging omgjort til lager. Rommene er pr disponert slik: UNDERETASJE (bakkeplan med kulturskolens inngang mot sør/vest) Side 13 av 18

14 Sak 0045/ piano 015 møterom/elevrom 016 trompet/kornett/trombone/baryton/saxofon 017 klarinett 018/019 slagverk/band 040 tekjøkken 036 piano/keyboard 037 fløyte 038 gitar/bass 004 lager 1. ETASJE 113 leder Sentrum fritidsklubb 115 rektor/virksomhetsleder 116 personalrom 117/118 slagverk 119 tekjøkken 135/136/137 billedkunst/maling Undervisningsrommene Alle undervisningsrom, kontorer og personalrom med unntak av rommene til slagverk/band er på om lag 15 m2. Rommene er i tillegg gang/toalett/dusj. Rommene til slagverk/band/samspill (019 og 118) er på om lag 35 m2. Behov for bygningsmessige endringer Bygget vurderes til å være generelt i godt stand og rimelig godt vedlikeholdt. Under forutsetning av at lokalene oppgraderes/endres i tråd med dette notatet, vil arealene kunne bruksendres til undervisningsformål på en god måte. Luft Anlegg for omlufting av alle rom fungerer tilfredsstillende med unntak av at varmemengde i luft generelt har for høy temperatur. Foreløpige undersøkelser sammen med rørlegger fra Bend & Bøy viser at automatikk ikke fungerer tilfredsstillende og at det blandes inn uforholdsmessig mye varmluft i anlegget. Detter er både uøkonomisk og vil kunne føre til dårlig konsentrasjon, hodepine og generelt tørr luft. Anlegget bør gjennomgås og justeres. Vinduer Alle vinduer/rammer er laget i aluminium. En rekke av åpne-/lukkemekanismene er defekte. I følge vaktmester på bygget er det ikke lenger mulig å skaffe deler til vinduene. Pakninger mellom vindusrammer og karm er til dels dårlige og det lekker vann og luft inn gjennom en rekke vinduer når vind og regn står på. Tak, vegger og gulv Alle rom har malte overflater rett på betong i tak og på vegg. Dette er akustisk sett helt umulig å drive med musikk- og kulturskoleundervisning i. En viktig del av oppgraderingen av lokalene vil være å lekte ut tak/vegger, isolere med støydempende materiale, (min.10/15 cm) og kle tak og vegg med støydempende plater. (antakelig gipsplater) Gulvbelegg skiftes der denne er dårlig og vinyltapet på vegg i gangarealer skiftes/males. Belysning, sanering av eventuelle helseskadelige materialer og brannsikring Alle rom har i utgangspunktet 1 stk 60 w glødelampearmatur i tak. Dette er selvsagt alt for lite til undervisningsformål. Det antas at det i undervisningsrom/kontorer på 15 m2 bør monteres 2 stk doble lysrørarmaturer på hver 2 x35 W. På de større undervisningsrommene/møte-/personalrom bør det monteres inntil 6 doble armaturer på hvert rom. Nåværende lysrørarmaturer i gangarealer bør muligens sjekkes og bygges om ihht gjeldende forskrifter mht PCB-holdige materialer. Det forutsettes at eventuelt asbestholdig isoleringsmateriale rundt røropplegg i bygget saneres. Det forutsettes at nåværende Side 14 av 18

15 Sak 0045/05 opplegg for brannsikring/varsling oppgraderes i henhold til gjeldende forskrifter for undervisningslokaler. Øvrige bygningsmessige endringer - ny rominndeling Billedkunst/maling Undervisningsrommene til billedkunst/maleundervisningen tilpasses ved at betongvegg mellom rom 136 og 137 fjernes for å lage ett stort rom. Toalett/dusjer på begge rom fjernes. 2 stk dype stålvasker monteres. Sluker beholdes. Rom 135 beholdes slik det er i dag. Det bør vurderes hvilke materialer som er mest hensiktsmessige på gulv, vegg og i tak i lokaler som skal nyttes til maling/billedkunst og en rekke andre teknikker. God belysning og gode utluftingsmuligheter er svært viktig i disse lokalene. Slagverk/band/samspill Vegg mellom rom 018/019 og 117/118 fjernes for å lage ett stort rom i begge etasjer. Utrangert tekjøkken i begge etasjer (040 og 119) rives og areal innlemmes i de to nye storrommene. Toaletter i rom 018 og 117 beholdes. Personalrom/møterom/kontor Nåværende personalrom 116 på om lag 15 m2 er alt for lite for inntil 10 personer. Vegg mellom rom 116 og 113 fjernes for å lage ett større personalrom/møterom. Nytt tekjøkken med overskap monteres. Toalett rom 116 fjernes. Toalett/dusj rom 113 beholdes. Nytt kontorareal for klubbleder og kontorplass/pc for lærere innredes i nåværende møterom/elevrom 015. Sluttkommentar De bygningsmessige endringene som er foreslått i dette notatet er gjort av pedagogiske, funksjonelle, miljømessige og personalmessige årsaker. Virksomhetsleder har ikke forutsetninger for å vurdere om det er teknisk mulig å gjennomføre alle forslagene. Det er heller ikke foretatt noen beregninger av de økonomiske kostnadene knyttet til endringene. Det tidligere sykehjemmet ble oppført på 50-tallet og påbygget med en fløy mot syd tidlig på 70- tallet. Bygningen har et areal som fordeler seg slik: - Kjelleretasjen - 1. etasje - 2. etasje Bygningen vil slik den fremstår i dag gi lokaliteter til både Psykiatrisk virksomhet og Kulturskolen. I tillegg vil Bo- og miljøvirksomheten kunne gis tilhold i samme bygning med 4 kontorer i tilknytning til Psykiatrisk virksomhet. Bo- og miljøvirksomheten er en ny virksomhet som er utgått av tidligere hjemmebasert virksomhet. Denne inneholder tyngre tilbud til en del enkeltbrukere i egne boliger lokalisert ulike steder i byen. Virksomheten vil ha behov for en permanent base. Videre vil bygningen gi tilhold til hovedverneombudet, Utdanningsforbundet og kontor for Vadsø Ap. I tilknytning til tidligere budsjettbehandling, er det allerede forutsatt en flytting for Psykiatrisk virksomhet. Likeledes medførte bystyrevedtaket om at kulturskolen ikke skulle integreres i en ny ungdomsskole, at permanente lokaler for disse må løses andre steder. Bygningen er oppført med skillekonstruksjoner i betong. Dette gjør det særdeles vanskelig å endre rominndelingen i den gamle delen av bygningen da dette vil medføre store kostnader Side 15 av 18

16 Sak 0045/05 for huseier. Bygningen bærer preg av at den er gammel og nedslitt som følge av aktivt bruk. Bygningen kan imidlertid renoveres uten at det foretas inngrep i bærekonstruksjonene. FDV har gjennomgått bygningen med hensyn til renoveringsbehovet og det er avdekket følgende behov: - Maling av vegger tak i den gamle fløyen - Utskifting av belegg i den gamle fløyen - Utskifting av det elektriske anlegget i den gamle fløyen, herunder nye lysarmaturer - Datakabling for hele bygningen - Oppdatering av ventilasjonsanlegget - Mindre endringer av rominndelingen på fløy mot syd Maling og belegg Det er innhentet tilbud for maling av vegger og tak i den gamle fløyen samt utskifting av belegg i denne delen av bygningen. Kostnad: ca kr ,- Nytt elektrisk anlegg/ datakabling: Det er utarbeidet et forprosjekt for utskifting av det elektriske anlegget samt kabling for data. Arbeidene omfatter utskifting av el.anlegget som ble installert på 50- tallet da bygningen ble oppført. Videre må alt eksisterende lysanlegg i den gamle fløyen utskiftes og erstattes med nye lysarmaturer. Kostnad: ca. kr ,- Ventilasjonsanlegg Bygget har i dag 2 atskilte vent.anlegg. 1-stk for gammel del og 1 stk. for ny fløy ved ombygging i Ingen av anleggene har varmegjenvinning og er dessuten utgått av dato. Det er derav ikke gjenvunnet energi til nå og har ikke bidratt til økonomisk oppvarming av bygget i perioden. Bygget skal fortsatt brukes og endres til kontorbygg fom Kravene mht. luftbehandling for kontorbygg er strenge. Vi vil forvente krav til innemiljø etter hvert. Et oppgradert anlegg for bygget etter dagens krav vil bety meget store kostnader idet også røranlegg må utskiftes. Istedenfor foreslås utskifting til kun såkalte kompakte luftaggregater m/ ferdigmontert automatikk, varmegjenvinner og lar eksist. røranlegg stå. Ved en slik utskifting opprettholder vi eksisterende luftbehandlingsanlegg som derav kan redusere fyringsutgifter Kostnad: ca. kr ,- Diverse I den søndre fløyen, der Kulturskolen allerede har etablert seg, må det foretas en del mindre ombygginger i from av flytting av lettvegger, oppføring av akustikkplater samt utskifting av lysarmaturer. Kostnad: ca kr ,- Ovennevnte gir følgende kostnadsestimat for rehabilitering av bygningen: Side 16 av 18

17 Sak 0045/05 - Maling og belegg kr ,- - Elektrisk anlegg kr ,- - Ventilasjonsanlegg kr ,- - Diverse kr ,- kr ,- 25 % mva kr ,- kr ,- Uforutsett kr ,- SUM kr ,- Som det fremkommer av ovennevnte uttalelser fra virksomhetslederne for psykiatrisk enhet og kulturskolen, vil bygningen etter en renovering tilfredsstille virksomhetenes behov for lokaler i overskuelig fremtid. Rådmannen vil tilrå at bygningen renoveres i samsvar med det som er beskrevet ovenfor. Med slik renovering og tilpasning anser en og at bygningen med en forholdsvis beskjeden påkostning er nyttegjort på en god og effektiv måte, og som likekledes sparer kommunen for leieutgifter i et åpent marked. Av tidligere er det avsatt kr til ombygging/renovering av Rådhusdgata 5, med det formål at bygningen skulle fremstå som et samordnet servicebygg for Aetat, Trygd og Sosial, SATS. Det synes ikke realistisk å gjennomføre denne samordningen nå, noe som medfører at ombygging ikke er nødvendig pr. dato. Imidlertid vil tilrettelegging for trinnfri atkomst gjennomføres som forutsatt, og til en kostnad på om lag Rådmannen vil derfor tilrå at tilretteleggingene ved Nyborgvegen 45, tilføres midlene fra rådhusgaten, og at den totale investeringsposten revideres fra tidligere bevilget til kr Svein Tore Dørmænen rådmann Side 17 av 18

18 SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMER FOR ØST-FINNMARK TINGRETT FOR VALGPERIODEN 1. MAI APRIL 2008 Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: 033 Arkivsaksnr.: 03/01570 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/05 Valgnemnda /05 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Som meddommer for Øst-Finnmark tingrett, i stedet for Liv Gunnari, velges Elisabeth H. Jomisko. Valget gjelder fram til 30. april Valgnemndas behandling den sak 0004/05: Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Valgnemndas vedtak den sak 0004/05: Som meddommer for Øst-Finnmark tingrett, i stedet for Liv Gunnari, velges Elisabeth H. Jomisko. Valget gjelder fram til 30. april Vedlegg: Bakgrunn: Liv Gunnari er valgt til meddommer for Øst-Finnmark tingrett for valgperioden 1. mai april Liv Gunnari har i brev av bedt om fritak fra vervet som meddommer av helsemessige grunner. Rådmannen har imøtekommet søknaden fra Liv Gunnari. Liv Gunnari er slettet i fortegnelsen over meddommere til Øst-Finnmark tingrett. Vurdering: Suppleringsvalg må foretas. Svein Tore Dørmænen rådmann Side 18 av 18

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.05.2008 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 36/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 13.02.2013

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer Arkivsak 200503763-3 Arkivnr. E: 064 A43 Saksbehandler Leif B Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 06.12.2010 32/10 Fylkestinget 14.12.2010 82/10 Oppretting av et felles interkommunalt

Detaljer