Borettsiaget Skredbakka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borettsiaget Skredbakka"

Transkript

1 Borettsiaget Skredbakka Innkalling til generalforsamling mandag 26. mars 2012 kl. 18:00 på Sunde sykehjem Forretningsfører: Stavanger Boligbyggelag Løkkeveien Stavanger telefon

2 Borettsiaget Skredbakka INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 Det innkalles til ordinær generalforsamling mandag 26. mars 2012 kl. 18:00 på Sunde sykehjem SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær 1.3. Valg av I person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 1.4. Registrering av frammøtte 1.5. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning fra styret 3. Arsregnskap for Godtgjørelse til styret og revisor 5. Valg 5.1. Valg av leder for I år 5.2. Valg av 1 styremedlem for i år 5.3. Valg av 2 varamedlemmer for i år 5.4. Valg av 2 delegerte til SBBLs generalforsamling 24. mai Valg av valgkomite Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen kan stille med mer enn en fullmakt. Borettsiaget S redbakka, 25 februar, 2012 Rune Aarstad leder

3 Årsberetning 2011 for Borettsiaget Skredbakka Beliggenhet og virksomhet Borettslaget Skredbakka ligger i Stavanger kommune, og har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig, og drive virksomhet som står i sammenheng med denne. li. Arbeidsmiljø Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Borettslaget er definert som virksomhet og er lovpålagt å ha et HMS system gjennom Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Det innebærer at styret skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer. HMS arbeid i borettslag vil si å verne om liv, helse og materielle verdier og skape et godt og trygt miljø. Styret skal ivareta intemkontrollen med hensyn til blant annet brannvem, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. III. Påvirkning av ytre miljø Miljøpåvirkningen av borettslagets aktiviteter kommer i hovedsak fra energiforbruk og avfall, og vurderes som normalt for boligselskap. IV. Tillitsvalgte Borettslagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. Styret har i denne perioden bestått av: Leder Rune Aarstad Skredbakka 43 Styremedlem Stein Arild Tonning Skredbakka 31 Styremedlem Svein Oldeide Skredbakkatunet 12 Varamedlem Anita Lunden Skredbakka 35 til oktober 2011 I Fotlandsveien 29 Varamedlem Linda Fosse Skredbakkatunet 17

4 V. Styrets arbeid Møtevirksomhet Det har i denne penoden vært avholdt 9 ordinære styremøter hvor i alt 49 protokollerte saker har vært behandlet, I tillegg har det blitt avholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger. Vi ønsker nye andelseiere velkommen til borettslaget. Arrangement Det ble avholdt en dugnad på vårparten for å rydde uteområdene på fellesområdene.. Det ble avholdt to ekstraordinære generalforsamlinger, en som ble innkalt av styret, og en på krav fra beboere. Begge gjaldt saker i fasadelrehabiliteringsprosjektet Beboerene ble invitert en til en brannverndag, der alle fikk prøve seg i slukking av brann med forskjellig type utstyr. Styret har arbeidet med følgende viktige saker i perioden: Planlegging av større rehabiliteringsarbeider av eiendommen (fasade, utskifting av vinduer/dører) Normal vedlikehold av eiendommen via vaktmester og eksterne firma Koordinering og oppfølging av forskjellige forsikringssaker (vannlekkasjer utvendig og innvendig) Brannsikringstiltak to stk nye røykvarslere med 10 års garantert levetid på batterier er montert i alle blokkleilighetene Nytt system for porttelefoni er montert i alle oppganger i blokkene Kontraktinngåelse med If Skadeforsikring AS på totalforsikring for boligselskaper Oversikt over nummererte parkeringsplasser tilhørende aktuelle leiligheter Oversikt over boder i fellesgang for blokkleilighetene tilhørende aktuelle leiligheter Styrets planer: Styret har følgende planer for videre arbeid: Vedlikeholdsarbeid oppfølging av årlige planer ihht. BevarVedlikehold (kontroll av avløp og drens, opppussing av søppeirom i blokkene) Delta i planlegging/koordinering av rehabiliteringsprosjektet som vil foregå hele året Tilrettelegge årlig dugnad og utsetting av containere før 17. mai Utarbeide rutiner og sjekklister som skal inngå i BevarHMS systemet Utarbeide planer og tiltak som kan begrense trafikk og parkenng fra motorkjøretøy på veiene i borettslaget, for å redusere nskio for skader ved påkjørsel. VI. Borettsiagets drift og økonomi Forretningsførsel og revisjon Stavanger Boligbyggelag utfører forretningsførselen i revisor er Ernst & Young AS. henhold til kontrakt. Borettsiagets Borettsiagets eiendom og forsikring Borettslaget består av i alt 142 boliger, fordelt på 90 leiligheter i blokk og 52 rekkehusleiligheter. Borettslagets forsikring ble endret pr I 2011 var bygningene forsikret i Gjensidige, men er nå forsikret med totalforsikring for boligselskaper i IF Skadeforsiknng AS. Polisenummeret er Egenandel ved skader utgjør kr6 000,-. Polisen inkluderer en avtale med Arrticimex om bekjempelse av skadedyr. Melding om skadedyr meddeles Anticimex direkte av beboer eller styret på telefon Forsiknngen omfatter ikke innbo og løsøre.

5 Styret må kontaktes i alle forsikringssakerl Styret valgte å skifte forsikringsselskap på grunn av manglende koordinering, oppfølging og informasjon ved flere skadetilfeller, som medførte at vi brukte mye ressurser på å få styrt og fulgt opp disse skadene overfor beboere og håndtverksfirmaer. Vi ser fram til et godt samarbeid, og vil se på forskjellige forebyggingstiltak for å redusere risiko for skader. Mer informasjon vil bli distribuert til andelseierene/beboerene iløpet av våren. Økonomi Årsoppgjøret viser en endnng i disponible midler på kr ,- Netto disponible midler er pr kr ,- Årets resultat er kr ,- Styret foreslår at disponible midler overføres til fremtidig drift. økonomien for blokkene er god, og det samme har vi nå opparbeidet for rekkehusene igjen, etter at mye av oppsparte midler gikk med til å reparere drenenng flere plasser i de foregående årene. Her må bemerkes at det vil i de nærmeste årene bli påkrevd å reparere resterende drenenngsproblemer for 6 rekker. I forbindelse med rehabilitering av fasader på blokk og rekkehus, planlegges det et opptak av nye lån for å finansiere dette arbeidet (se budsjettforslag for 2012). For å kunne betjene lån i en slik størrelsesorden er det besluttet å øke fellesutgiftene på rekkehus til ca. kr 4700,- pr. måned, og for blokkleiligheten til ca. kr ,- pr. måned. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Borettsiagets dnftskorito er i Sparebank I SR-Bank. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Når det gjelder borettslagets lån og vilkår for øvrig, vises til notene i årsoppgjøret. Andre inngåtte og løpende avtaler: Avtale om forretningsførsel inkl. styreportal hos SBBL Avtale om Bevar-HMS med SBBL Avtale om BevarVedlikehold med SBBL Avtale om vaktmestertjenester fra SBBL Bo&Eiendomservice Leveranse av TV-signaler fra Lyse Avtale om totalforsikring for boligselskaper med If Skadeforsikring AS Avtale om skadedyrbekjempelse hos AntiCimex via ny avtale om totalforsikring med If Skadeforsikring AS Fellesinnkjøp av strøm fra Lyse Marked AS. Borettslaget er tilknyttet SBBLs Siknngsfond Stavanger, 25 februar, 2012 I styret for Borettslaget Skredbakka Leder Styremedlem Styremedlem

6 158 Boreftslaget Skredbakka Regnskap 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2012 Inntekter Innbetalt fellesutgifter Tillegg fellesutgifter Tilskudd Sum Inntekter Kostnader Styrehonorar, lønn etc Forretningsførerhonorar Tilleggstjenester Revisjonshonorar Vaktmestertjenester Driftog vedlikehold Kabel-tv Renovering I Forsikringer Kommunale avgifter I I Energi/strøm Kontingent Boligbyggelag Administrasjonskostnader Sum kostnader Driftsresultat I I Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader Netto finanskostnader Resultat I I I Arsregnskap

7 158 Borettsiaget Skredbakka Skredbakka Blokk Regnskap 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2012 Inntekter Innbetalt fellesutgifter Tilskudd Sum Inntekter Kostnader Styrehonorar, lønn etc Forretningsførerhonorar Tilleggstjenester Revisjonshonorar Vaktmestertjenester Drift og vedlikehold i Kabel-tv Renovering Forsikringer Kommunale avgifter Energi/strøm Kontingent Boligbyggelag Administrasjonskostnader Sum kostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader Netto finanskostnader I Resultat I Arsregnskap

8 158 Borettsiaget Skredbakka Skredbakka Rekke Regnskap 2011 Regnskap 2010 Budsjeft 2012 Inntekter Innbetalt fellesutgifter Tillegg fellesutgifter Tilskudd Sum Inntekter Kostnader Styrehonorar, lønn etc Forretningsførerhonorar Tilleggstjenester Revisjonshonorar Vaktmestertjenester Drift og vedlikehold Kabel-tv Renovering Forsikringer Kommunale avgifter Kontingent Boligbyggelag Administrasjonskostnader Sum kostnader I I Driftsresultat I I Finans~eIIe poster Renteinntekter Rentekostnader Netto finanskostnader Resultat I ~ Årsregnskap

9 I 158 Borettsiaget Skredbakka Note Regnskap Regnskap EIENDELER Anleggsmjdler Tomter Bygninger Parkeringsanlegg Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser fellesutgifter Andre leierestanser Fordring på forretningsfører Forskuddsbetalte kostnader Forskuddsbetalt strøm Bankinnskudd og kontanter lnneståendepådriftskonto Sum omløpsmidler SUM EIENDELER I Balanse 2011 I

10 158 Borettsiaget Skredbakka Note Regnskap Regnskap EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt andelskapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Pant- og gjeldsbrev lån i Borettsinnskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt fellesutgifter Andre forskuddsbetalte leier Strømavregning Innbetalt strøm Leverandørgjeld Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Stavanger Stavanger Boligbyggelag Sted: ~1~V~{t~t4..-,dato: ~ ~ Rune Aarstad Leder Stein Arild Tonning Styremedlem Svein Oldeide Styremedlem JY~~L~ ~ Kirsten Holm Smith Regnskapsfører SBBL I Balanse 2011

11 Noter 158 Borettsiaget Skredbakka Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for boligselskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Frivillig avsetning til vedlikehold klassifiseres som egenkapital. Avsetning påløpt vedlikehold klassifiseres som gjeld. Fordringer Restanser og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anskaffelser av varige driftsmidler med vesentlig verdi avskrives over driftsmidlets levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Bygninger Avskrivningssatsen for bygninger er satt til null. Dersom det ikke er gjennomført faktisk vedlikehold som oppveier verdiforringelse på bygningene, skal borettslaget regnskapsføre en tilsvarende avsetning. Slik avsetning vil da være balanseføret som vedlikeholdsavsetning under avsetning for forpliktelser. Inntekter Inntekter ført i regnskapet følger opptjeningsprinsippet. Disponible midler. Disponible midler vises i særskilt note. Med disponible midler menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Oppstillingen over disponible midler følger følgende oppstillingspian: A. Disponible midler fra foregående årsregnskap. B. Endring i disponible midler C. Disponible midler årets regnskap. I Noter 158 Borettsiaget Skredbakka I

12 Noter 158 Borettsiaget Skredbakka Note 1 - Langsiktig gjeld Kreditor: Handeisbanken Handeisbanken Lånenummer: Lånetype: Annultet Annuitet Opptaksår: Rentesats: 337 % 3.36 % Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldool.01: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Ant. andeler Andel gjeld Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum avfellesgjeld lån Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån Note 2 - Anleggsmidler Anskaffelsesår Kostpris akk. Bokført verdi avskrivning Bygninger/tomt Garasje 1994/ Brannstiger Traktor Sum anleggsmidler Note 3 - Styrehonorar, lønn etc. I Noter 158 Borettsiaget Skredbakka

13 I Noter 158 Borettsiaget Skredbakka Note 3 - Styrehonorar, lønn etc. Regnskap Regnskap Styrehonorar Arbeidsgiveravgift i i 985 li 985 Sum personalkostnader I Noter 158 Borettsiaget Skredbakka I

14 Noter 158 Borettsiaget Skredbakka Note 4 - Disponible midler Regnskap Regnskap DISPONIBLE MIDLER Resultat i i Avdrag på lån Endring disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler Note 5 - Disponible midler pr. avdeling Felles Blokk Rekke Disponible midler Resultat Opptak av lån Avdrag på lån Endring disponible midler Disponible midler Note 6 - RenoveringNedlikehold blokk rekke Taktekking/renovering Taktekking Maling trappeoppganger Nytt gulvbelegg på gulv/trappetrin 2006/ Opparbeidelse av lekeplass Låssystem Skifte av varmvannsberedere Drenering Drenering/terasser/trapp Lekeapparater Byttet dørtelefonanlegg Byttet dørtelefonanlegg Forprosjekt rehab. fasader I Noter 158 Borettsiaget Skredbakka

15 I Noter 158 Borettsiaget Skredbakka Note 7 - Egenkapital Regnskap Årets resultat Regnskap Andelskapital Egenkapital Sum Egenkapital I Noter 158 Borettsiaget Skredbakka I

16 Regnskap 2011 Energi/strøm Mmninistrasjonskostriade la!. 57. Kommunale avgifter,_ ~ 18,9% Forsikringer Renter/avdrag 5jY. 321% Kabel-tv 7,1!. Drift og vedlikehold 27.8 h Styrebonorar, enn et 18. Regnskap 2010 Kommunale avgifter 55. Energi/strøm 1.3% Forsikringer 42% Mministrasjonskostr 4,8% Kabel-tv _ ~ 6.1% Renter/avdrag Drift og vedlikehold ~~ 39.6 h Styrehor~orar, lønn e14 1,6%..f~ çç ~ 158

17 I~6 ~ile NST& OUNG Vassbotnen ila Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO MVA Tif: Til generalforsamlingen i borettslaget Skredbakka Fax Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Skredbakka borettslag, som består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik nsikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet for Skredbakka borettslag avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til borettslaget per 31. desember 2011 og av dets resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokfønngsskikk i Norge. 2anQ~.ewa~t~ Tommy othe statsaut risert r isor A member firm of Ernat & Young Global Lim~ted

18 Sak 4 Godtajørelse til styret ca revisor I forbindelse med planlegging og forprosjektenng av rehabiliteringsarbeider på blokkene og rekkehus, har styret brukt veldig mye ekstra tid og krefter på dette arbeidet. Dette bør kompenseres. Styrets forslag til vedtak: Godtgjørelse til styret fastsettes til kr ,-. Styret foretar selv den interne fordelingen. Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning. SAK 5 Valg Forslag fra valgkomite som har bestått av Olaf Moe og Sissel Irene Wetteland: 5.1 Valg av leder for 2 år Forslag til vedtak: Rune Aarstad velges som styreleder for ett år 5.2 Valg av I styremedlem for I år Forslag til vedtak: Linda Fosse velges inn som styremedlem for 2 år. 5.3 Valg av 2 varamedlemmer for I år Forslag til vedtak: Hilde Omdal og Vigdis Elstad Kyle velges som varamedlemmer til styret for ett år. 5.4 Valg av 2 delegater til SBBL s generalforsamling Forslag til vedtak: Styret velger delegater blant styremedlemmene 5.5 Valg av valgkomite Forslag til vedtak: Sissel Wetteland og Olaf Moe velges som medlemmer til valgkomite for ett år

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

Borettslaget Solàsen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010. Mandag 12. april 2010 ki. 18:00. I Gausel Bydeishus SAKSLISTE

Borettslaget Solàsen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010. Mandag 12. april 2010 ki. 18:00. I Gausel Bydeishus SAKSLISTE sleder KjeII Einan fullmakt. 5. VaIg I Gausel Bydeishus INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 Mandag 12. april 2010 ki. 18:00 SAKSLISTE Borettslaget Solàsen 1. Konstituering Det innkalles til ordinr generalforsamling

Detaljer

mandag 15. mars 2010 kl. 18.00 i Edlandshuset, Rosenli 12

mandag 15. mars 2010 kl. 18.00 i Edlandshuset, Rosenli 12 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING mandag 15. mars 2010 kl. 18.00 i Edlandshuset, Rosenli 12 Borettslaget Rosenli Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62 Telefax: 51 53 15 68, e-post: post@rosenli.no

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag 1 Stenbråtlia borettslag Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28

Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Side 1 Nils Huusgate Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Tirsdag 22 Mai kl 18:30 i Ensliges landsforbunds lokaler i Grefsenveien 28 Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer