MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: :35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11.00 15:35"

Transkript

1 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: :35 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen Haaland Medlem Christine Sch. Antonsen Medlem Gustav Nyborg Medlem Allan Rognan FO Medlem Jarl Stian Johansson Medlem Eivind Nicolaysen Medlem Marius Solstrand Medlem Peter Wright Medlem Elisabeth Bakken Medlem Veronica Pedersen Medlem Helge Karstensen Medlem Johan Petter Røssvoll FO Medlem Eldbjørg Fagerjord Medlem Karl Hans Rønning Medlem Dan Erik Kjellnø Trer inn kl 12:30 Medlem Rune Olsen Trer inn kl 12:30 Medlem Tormod Steen Medlem Peter Eide Walseth FO Medlem Geir Waage Medlem Runar Ragnarson Brataas Medlem Lars Yngve Frøysa Medlem Gerd Helene Jakobsen Medlem Gro Sæten Salomonsen Medlem Jan Erik Arnøy Medlem Nils Notler Medlem Siv Østerdal FO Medlem Linda Veronika Eide Medlem Are Nakling Medlem Trond Ørjan Møllersen FO Medlem Merete Torsteinsen Medlem Agnes Olsen Medlem Hilde Birgitte Rønningsen Medlem Inge Myrvoll Medlem Atle Hiller Varamedlem Anne Line Davidsen Allan Rognan

2 Varamedlem Hans Myrnes Allan Johansen Varamedlem Stig Bjarne Haugen Johan Petter Røssvoll Varamedlem Astri Danielsen Peter Eide Walseth Varamedlem Einar Eide Trond Ørjan Møllersen Varamedlem Mads Mjelle Siv Østerdal Varamedlem Ida S. Berg For Espen Haaland i sak 32/12 Fra adm.: Rådmann Svenn Harald Johannessen, Økonomisjef Linda Løvaas, Teknisksjef Sverre Selfors, Fagsjef Rune Svelle, Skolesjef Jørn Håkon Halmøy, IT-konsulent Jørgen Sætermo, Formannskapssekretær Tomas Bang. Merkn. innkalling: Merkn. saksliste: Merkn. protokoll fra møte Godkjent Geir Waage(AP) etterspør om formannskapssak 44/12 - Fremtidig organisering av parkeringskontorer i Rana kommune. Ordfører bekrefter at saken skal opp til behandling i kommunestyret på et senere møte. Orienteringen som ble gitt i formannskapet ang økonomiprosess og årsregnskap 2011 bes om å bli gitt til kommunestyret. Ordfører ser seg enig i dette. Godkjent Godkjent Espen Haaland(H) innsettes som varaordfører da Allan Johansen(FRP) har forfall. Torill Ø. Hanssen(FRP) trer inn som varaordfører i sak 32/12 og sak 46/12 da Espen Haaland(H) var innhabil i disse sakene. Inhabilitet: Helge Karstensen(FRP) ber sin habilitet vurdert i sak 44/12. Kommunestyret vedtar enstemmig at Helge Karstensen(FRP) er inhabil. Espen Haaland(H) ber sin habilitet vurdert i sak 44/12. Kommunestyret vedtar enstemmig at Espen Haaland(H) er innhabil. Espen Haaland(H) ber sin habilitet vurdert i sak 32/12. Kommunestyret vedtar enstemmig at Espen Haaland(H) er innhabil. Marius Solstrand (H) ber sin habilitet vurdert i sak 33/12. Kommunestyret vedtar enstemmig at Marius Solstrand (H) er innhabil. Karl Hans Rønning(SP) ber sin habilitet vurdert i sak 46/12. Kommunestyret vedtar enstemmig at Karl Hans Rønning(SP) er innhabil. Stig Bjarne Haugen(SP) ber sin habilitet vurdert i sak 46/12. Kommunestyret vedtar enstemmig at Stig Bjarne Haugen (SP) er innhabil. Side 2 av 19

3 Elisabeth Bakken(H) )ber sin habilitet vurdert i sak 46/12. Kommunestyret vedtar enstemmig at Elisabeth Bakken(H) er innhabil. Dan Erik Kjellnø(ML) ber sin habilitet vurdert i sak 46/12. Kommunestyret vedtar enstemmig at Dan Erik Kjellnø (ML) er innhabil. Delt ut i møtet: - Notat med opplysning til kommunestyresak 33/12 Forprosjekt/utredning av utleieboliger Engvollen. Av fagsjef Rune Svelle. Permisjoner: Dan Erik Kjellnø(ML) trer inn i møtet kl 12:30 Rune Olsen(ML) trer inn i møtet kl 12:30. Side 3 av 19

4 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/12 10/345 FYSIOTERAPITJENESTEN I RANA 33/12 10/2059 FORPROSJEKT / UTREDNING UTLEIEBOLIGER ENGEVOLLEN 34/12 11/132 ÅRSMELDING - RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE /12 11/205 PLAN 2126: DETALJREGULERING FOR VIKALEIRA. SLUTTBEHANDLING. 36/12 11/1213 GARANTI 37/12 11/1813 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER I RANA KOMMUNE FORUTSIGBARHETSVEDTAK, PLAN- OG BYGNINGSLOVENS /12 12/55 KLAGEBEHANDLING NYTT LUFTOVERVÅKINGSPROGRAM FRA /12 12/633 KJØP AV TOMTEGRUNN PÅ GRUBEN. GNR. 21 BNR. 139 VED GRUBEN BARNESKOLE. 40/12 11/764 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR SFO 41/12 11/1400 VALG AV MEDLEM TIL RANA ELDRERÅD 42/12 11/1705 VALG AV NY LEDER I FORLIKSRÅDET 43/12 12/522 SØKNAD OM FRITAK - FORLIKSRÅD 44/12 12/230 Side 4 av 19

5 RANA UTVIKLINGSSELSKAP - AVTALE 45/12 12/542 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR SKATTOPPKREVEREN 46/12 12/632 RAPPORTERING OM TILSTANDEN PÅ MATERIELL OG UTSTYR I SKOLEAVDELINGEN 47/12 12/971 SELSKAPSKONTROLL HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS 48/12 10/178 NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE 49/12 10/178 NASJONAL TRANSPORTPLAN TRANSPORTPLAN NORDLAND - HØRINGSUTTALELSE Side 5 av 19

6 32/12 FYSIOTERAPITJENESTEN I RANA Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av fra arbeidsutvalg for fysioterapitjenesten til orientering. 2. Kommunestyret oppretter 62/100 driftshjemmel som lyses ut blant private fysiterapeuter i delttidstilling som har driftasavtale med Rana kommune med mål om oppjustering til minimum 40% diftsavtale. 3. Det opprettes en ny 100% fysioterapeutstilling ved helse- og sosialavdelinges rehabiliteringstjeneste. 4. Kommunestyret ber rådmannen følge opp den videre utviklingen av omleggingen av inntektssytemet for privat fysioterapautpraksis. 5. Det etableres et samarbeidsutvalg som er sammensatt av representanter fra kommunen og de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen for å diskutere forhold av betydning for fysioterapitjenesten. Utvalgets sammensetning jamføres med lokalt samarbeidsutvalg for legene, dvs. tre fra de privatpraktiserende fysioterapeutene og tre fra kommunen. Kommunen ivaretar sekretariatsfunksjonen. 6. Helse- og omsorgsutvalget ber om at administrasjon jobber med at ASA 4313 punkt 4 3. avsnitt utnyttes maksimalt. Slik at samahandlingsreformens intensjoner blir ivaretatt. Gustav Nyborg(H) fremmer et endringsforslag: Punkt 2 strykes. Nytt siste punkt: En rapport om omlegging og konsekvensen av den legges fram til politisk behandling i helseog omsorgsutvalget innen utgangen av Det samme gjelder en rapport fra samarbeidsutvalget(h, FRP, SP, ML, V og KRF) Votering: Formannskapets innstilling blir satt opp mot forslag fra Gustav Nyborg(H). Forslag fra Gustav Nyborg(H) ble enstemmig vedtatt Kommunestyret tar rapport av fra arbeidsutvalg for fysioterapitjenesten til orientering. 2. Det opprettes en ny 100% fysioterapeutstilling ved helse- og sosialavdelingens rehabiliteringstjeneste. 3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp den videre utviklingen av omleggingen av inntektssystemet for privat fysioterapautpraksis. 4. Det etableres et samarbeidsutvalg som er sammensatt av representanter fra kommunen og de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen for å diskutere forhold av betydning for fysioterapitjenesten. Utvalgets sammensetning jamføres med lokalt samarbeidsutvalg for legene, dvs. tre fra de privatpraktiserende fysioterapeutene og tre fra kommunen. Kommunen ivaretar sekretariatsfunksjonen. Side 6 av 19

7 5. Helse- og omsorgsutvalget ber om at administrasjon jobber med at ASA 4313 punkt 4 3. avsnitt utnyttes maksimalt. Slik at samhandlingsreformens intensjoner blir ivaretatt. 6. En rapport om omlegging og konsekvensen av den legges fram til politisk behandling i helse- og omsorgsutvalget innen utgangen av Det samme gjelder en rapport fra samarbeidsutvalget 33/12 FORPROSJEKT / UTREDNING UTLEIEBOLIGER ENGEVOLLEN Formannskapets innstilling: 1. Engevollen boliger kommunale utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet renovering og tilbygg iverksettes i henhold til utarbeidet utredning / skisseprosjekt. 2. Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme på kr. 3. Finansiering skjer ved opptak av lån begrenset oppad til kr. 4. Husleie fastsettes med utgangspunkt i omkostninger på låneopptak på kr pluss FDV. Votering: Enstemmig vedtatt 35 0 (Geir Waage(AP) var ute av salen) 1. Engevollen boliger kommunale utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet renovering og tilbygg iverksettes i henhold til utarbeidet utredning / skisseprosjekt. 2. Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme på kr. 3. Finansiering skjer ved opptak av lån begrenset oppad til kr. 4. Husleie fastsettes med utgangspunkt i omkostninger på låneopptak på kr pluss FDV. 34/12 ÅRSMELDING - RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Helse- og omsorgsutvalgets innstilling: Årsmelding for 2011 fra kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana godkjennes. Votering: Enstemmig vedtatt 36 0 Side 7 av 19

8 Årsmelding for 2011 fra kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana godkjennes. 35/12 PLAN 2126: DETALJREGULERING FOR VIKALEIRA. SLUTTBEHANDLING. Miljø-, plan og ressursutvalgets innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret DETALJREGULERING FOR VIKALEIRA, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert Votering: Enstemmig vedtatt Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret DETALJREGULERING FOR VIKALEIRA, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert /12 GARANTI Formannskapets innstilling: 1. Vedtak Kløvertun boligstiftelse: Rana kommunestyret garantere med simpel kausjon for lån i Husbanken over 30 år fra 1992 til Kløvertun Boligstiftelse, opprinnelig stilt i kommunestyrevedtak 87/91. Restgjeld er kr. Garantien omfatter påløpte renter. Det forutsettes at lånegiveren påser at lånet er sikret med pant i eiendommen med 1 prioritet.. Garantien nedskrives i takt med nedbetalingsavtalen 2. Vedtak Dalsgrenda Eldresenter AL: Rana kommunestyret garantere med simpel kausjon for lån i Husbanken til Dalsgrenda eldresenter A/L, over 30 år fra 1992, opprinnelig stilt i kommunestyrevedtak 134/91. Restgjelden er kr. Garantien omfatter påløpte renter. Side 8 av 19

9 Det forutsettes at lånegiveren påser at lånet er sikret med pant i eiendommen med 1 prioritet. Garantien nedskrives i takt med nedbetalingsavtalen 3. Vedtak Rana kommunes boligstiftelse: Rana kommunestyret garantere med simpel kausjon for lån i Husbanken til Rana kommunale boligstiftelse, over 30 år fra 1995, opprinnelig stilt i kommunestyrevedtak 3/93. Restgjelden er kr. Garantien omfatter påløpte renter. Det forutsettes at lånegiveren påser at lånet er sikret med pant i eiendommen med 1 prioritet Garantien nedskrives i takt med nedbetalingsavtalen 4. Vedtak Tusenbein barnehage BA: Rana kommunestyret garantere med simpel kausjon for lån i Husbanken til Rana kommunale boligstiftelse, over 30 år fra 1992, opprinnelig stilt i kommunestyrevedtak 123/92. Restgjelden er kr. Garantien omfatter påløpte renter. Det forutsettes at lånegiveren påser at lånet er sikret med pant i eiendommen med 1 prioritet. Garantien nedskrives i takt med nedbetalingsavtalen Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak Kløvertun boligstiftelse: Rana kommunestyret garantere med simpel kausjon for lån i Husbanken over 30 år fra 1992 til Kløvertun Boligstiftelse, opprinnelig stilt i kommunestyrevedtak 87/91. Restgjeld er kr. Garantien omfatter påløpte renter. Det forutsettes at lånegiveren påser at lånet er sikret med pant i eiendommen med 1 prioritet.. Garantien nedskrives i takt med nedbetalingsavtalen 2. Vedtak Dalsgrenda Eldresenter AL: Rana kommunestyret garantere med simpel kausjon for lån i Husbanken til Dalsgrenda eldresenter A/L, over 30 år fra 1992, opprinnelig stilt i kommunestyrevedtak 134/91. Restgjelden er kr. Garantien omfatter påløpte renter. Det forutsettes at lånegiveren påser at lånet er sikret med pant i eiendommen med 1 prioritet. Garantien nedskrives i takt med nedbetalingsavtalen Side 9 av 19

10 3. Vedtak Rana kommunes boligstiftelse: Rana kommunestyret garantere med simpel kausjon for lån i Husbanken til Rana kommunale boligstiftelse, over 30 år fra 1995, opprinnelig stilt i kommunestyrevedtak 3/93. Restgjelden er kr. Garantien omfatter påløpte renter. Det forutsettes at lånegiveren påser at lånet er sikret med pant i eiendommen med 1 prioritet Garantien nedskrives i takt med nedbetalingsavtalen 4. Vedtak Tusenbein barnehage BA: Rana kommunestyret garantere med simpel kausjon for lån i Husbanken til Rana kommunale boligstiftelse, over 30 år fra 1992, opprinnelig stilt i kommunestyrevedtak 123/92. Restgjelden er kr. Garantien omfatter påløpte renter. Det forutsettes at lånegiveren påser at lånet er sikret med pant i eiendommen med 1 prioritet. Garantien nedskrives i takt med nedbetalingsavtalen 37/12 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER I RANA KOMMUNE FORUTSIGBARHETSVEDTAK, PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 17-2 Formannskapets innstilling: Med henvisning til Plan- og bygningsloven 17-2 gjøres forutsigbarhetsvedtak som angir i hvilke type saker og problemstillinger kommunen vil bruke Utbyggingsavtaler hjemlet i Kapittel 17 i Plan- og bygningsloven som redskap. Gjennom utbyggingsavtale skal avklares omfang, iverksetting og økonomiske forhold knyttet til utbyggings- og utviklingsprosjeker som kommunen ønsker å gjennomføre i samarbeid med andre aktører. 1. Geografisk avgrensing: Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder i hele kommunen når en eller flere forutsetninger om avtaleinngåelse for øvrig er til stede. 2. Type tiltak: Utbyggingsavtale forutsettes inngått før det gis igangsettingstillatelse for tiltak der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, områdeplan, detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser) forutsetter en samtidig utførelse av offentlig byggetiltak og/ eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes anlegg/ tiltak som er gitt offentlig eieform i arealplan. Side 10 av 19

11 Utbyggingsavtale kan brukes der det i plan etter Plan og bygningsloven er gitt rekkefølgebestemmelse og hvor tiltakshaver ønsker kommunens medvirkning for gjennomføring. Utbyggingsavtale kan brukes hvor tiltakshaver ønsker samarbeid med kommunen om gjennomføring av arealplan hvor privat utbygging gjennomføringsmessig kan samordnes med samfunnsnyttig tiltak som har stor verdi for allmennheten. For utbygging eller kommunal overtakelse av infrastruktur (veg-, vann- og avløpsanlegg) som er direkte lovregulert i kapittel 18 og kapittel 27 i Plan- og bygningsloven kreves ikke Utbyggingsavtale etter kapittel Sentrumsutvikling: I sentrum og sentumsnære områder kan utbyggingsavtale brukes for å legge til rette for og avtale rammer og premisser for samarbeid mellom kommunen og private utbyggingsaktører om oppgradering av infrastruktur, utvikling av offentlig parkeringstilbud, oppgradering av møteplasser og offentlige rom og annen samfunnsnyttig tilrettelegging for allmennheten. 4. Boligsosiale tiltak: Utbyggingsavtale kan benyttes der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, utbyggingstakt eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene. 5. Forhandling av avtale: Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt ovenfor planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller prosjekt. Rådmannen forhandler frem avtalen og legger den fram for formannskapet og kommunestyret for godkjenning. Votering: Enstemmig vedtatt Side 11 av 19

12 Med henvisning til Plan- og bygningsloven 17-2 gjøres forutsigbarhetsvedtak som angir i hvilke type saker og problemstillinger kommunen vil bruke Utbyggingsavtaler hjemlet i Kapittel 17 i Plan- og bygningsloven som redskap. Gjennom utbyggingsavtale skal avklares omfang, iverksetting og økonomiske forhold knyttet til utbyggings- og utviklingsprosjeker som kommunen ønsker å gjennomføre i samarbeid med andre aktører. 1. Geografisk avgrensing: Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder i hele kommunen når en eller flere forutsetninger om avtaleinngåelse for øvrig er til stede. 2. Type tiltak: Utbyggingsavtale forutsettes inngått før det gis igangsettingstillatelse for tiltak der utbygging i henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, områdeplan, detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser) forutsetter en samtidig utførelse av offentlig byggetiltak og/ eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes anlegg/ tiltak som er gitt offentlig eieform i arealplan. Utbyggingsavtale kan brukes der det i plan etter Plan og bygningsloven er gitt rekkefølgebestemmelse og hvor tiltakshaver ønsker kommunens medvirkning for gjennomføring. Utbyggingsavtale kan brukes hvor tiltakshaver ønsker samarbeid med kommunen om gjennomføring av arealplan hvor privat utbygging gjennomføringsmessig kan samordnes med samfunnsnyttig tiltak som har stor verdi for allmennheten. For utbygging eller kommunal overtakelse av infrastruktur (veg-, vann- og avløpsanlegg) som er direkte lovregulert i kapittel 18 og kapittel 27 i Plan- og bygningsloven kreves ikke Utbyggingsavtale etter kapittel Sentrumsutvikling: I sentrum og sentumsnære områder kan utbyggingsavtale brukes for å legge til rette for og avtale rammer og premisser for samarbeid mellom kommunen og private utbyggingsaktører om oppgradering av infrastruktur, utvikling av offentlig parkeringstilbud, oppgradering av møteplasser og offentlige rom og annen samfunnsnyttig tilrettelegging for allmennheten. 4. Boligsosiale tiltak: Utbyggingsavtale kan benyttes der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, utbyggingstakt eller å stille krav til bygningers utforming. Det samme gjelder der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene. Forhandling av avtale: Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt ovenfor planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller prosjekt. Rådmannen forhandler frem avtalen og legger den fram for formannskapet og kommunestyret for godkjenning. Side 12 av 19

13 38/12 KLAGEBEHANDLING NYTT LUFTOVERVÅKINGSPROGRAM FRA Formannskapets innstilling: 1. Det er i klagen ikke kommet frem nye opplysninger av stor betydning for saken. Kommunestyrets vedtak i møte , K-sak 14/12 Nytt Luftovervåkningsprogram fra opprettholdes. 2. For ytterligere begrunnelse av vedtaket vises det til egen redegjørelse i saksframstilingen. 3. Klagen sendes til klageinstans for avgjørelse. Votering: Enstemmig vedtatt Det er i klagen ikke kommet frem nye opplysninger av stor betydning for saken. Kommunestyrets vedtak i møte , K-sak 14/12 Nytt Luftovervåkningsprogram fra opprettholdes. 2. For ytterligere begrunnelse av vedtaket vises det til egen redegjørelse i saksframstilingen. 3. Klagen sendes til klageinstans for avgjørelse 39/12 KJØP AV TOMTEGRUNN PÅ GRUBEN. GNR. 21 BNR. 139 VED GRUBEN BARNESKOLE. Formannskapets innstilling: Rana kommune kjøper MoBo sin eiendom gnr. 21 bnr. 139 på Gruben i tilknytning til Gruben barneskole. Kjøpesummen settes til kr ,- i tillegg til renter kr ,-. Kjøpesummen utbetales når MoBo utsteder skjøte på eiendommen til Rana kommune fri for uvedkommende heftelser. Omkostninger ved tinglysing av skjøte samt dokumentavgift til Staten dekkes av Rana kommune. Kjøpesum og renter finansieres ved bruk av tomtefondet. Side 13 av 19

14 Votering: Enstemmig vedtatt 35 0 Rana kommune kjøper MoBo sin eiendom gnr. 21 bnr. 139 på Gruben i tilknytning til Gruben barneskole. Kjøpesummen settes til kr ,- i tillegg til renter kr ,-. Kjøpesummen utbetales når MoBo utsteder skjøte på eiendommen til Rana kommune fri for uvedkommende heftelser. Omkostninger ved tinglysing av skjøte samt dokumentavgift til Staten dekkes av Rana kommune. Kjøpesum og renter finansieres ved bruk av tomtefondet. 40/12 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR SFO Innstilling: Kommunestyret vedtar Forskrifter for SFO i Rana slik som de er vedlagt saksframlegget. Votering: Enstemmig vedtatt 36-0 Kommunestyret vedtar Forskrifter for SFO i Rana slik som de er vedlagt saksframlegget. 41/12 VALG AV MEDLEM TIL RANA ELDRERÅD Innstilling: Som representant til eldrerådet velges Øyvind Straumbotn. Lidvor Forsbakk som personlig vararepresentant for Øyvind Straumbotn. Votering: Enstemmig Vedtatt 36-0 Side 14 av 19

15 Som representant til eldrerådet velges Øyvind Straumbotn. Lidvor Forsbakk som personlig vararepresentant for Øyvind Straumbotn. 42/12 VALG AV NY LEDER I FORLIKSRÅDET Innstilling: 1. Som leder i forliksrådet for perioden 1. januar desember 2016 velges: 2. Som nytt varamedlenm til forliksrådet fram til og med 31.desember 2012 velges: Geir Waage(AP)fremmer følgende forslag: Olav Tofte Larsen som leder. Votering: Forslag fra Geir Waage(AP) ble enstemmig vedtatt 35 0 Som leder i forliksrådet for perioden 1. januar desember 2016 velges: Olav Tofte Larsen 43/12 SØKNAD OM FRITAK - FORLIKSRÅD Innstilling: Forslag Torill Ø. Hanssen(FRP) fremmer følgende forslag: Saken trekkes. Votering: Forslag fra Torill. Ø. Hanssen(FRP) ble enstemmig vedtatt 35 0 Side 15 av 19

16 Saken trekkes. 44/12 RANA UTVIKLINGSSELSKAP - AVTALE Formannskapets innstilling: Samarbeidsavtale inngått i 1989, med justeringer vedtatt av kommunestyret 23. november 1999 mellom Rana Kommune og Rana Utviklingsselskap AS bringes til opphør. Rådmannen i Rana, Geir Waage(AP) fremmer følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes og behandles som en del av eierskapsmeldinga. Geir Waage(AP) fremmer følgende forslag: Saksframstillingens alternativ 2 legges til grunn for en videre utvikling av rana utviklingsselskap A/S. Kommunene innenfor IHR(indre helgeland regionråd) inviteres til å delta i utviklingen av et regionalt næringsutviklingsselskap. Inge Myrvoll(SV) fremmer følgende forslag: Næringsarbeid fra Rana kommune organiseres som et kommunalt foretak. Atle Hiller(R) fremmer følgende forslag: Innen dagens avtale med RU bringes til opphøre, skal eierskapsmeldinga, inkludert Rana kommunes forhold til RU, være behandla i kommunestyret. Votering: Geir Waages(AP) forslag blir tatt opp til votering: Forslaget falt mot 15 stemmer(ap, SV og Rødt). Saken blir behandlet.(hilde Rønningsen stemmer ikke for utsett.forslaget) Positiv votering: Inge Myrvolls forslag. Falt mot 3 stemmer(sv og R ) Atle Hillers(R) forslag blir tatt opp til votering. Falt med 16(AP, SV og R) mot 21 stemmer.(h, FRP, SP, V, KrF og ML) Geir Waages(AP) forslag blir satt opp mot formannskapets innstilling. Forslag falt med 16(Ap, SV og R) mot 21 stemmer(h, FrP, SP, V, KrF og ML). Formannskapets innstilling ble vedtatt. Samarbeidsavtale inngått i 1989, med justeringer vedtatt av kommunestyret 23. november 1999 mellom Rana Kommune og Rana Utviklingsselskap AS bringes til opphør. Side 16 av 19

17 45/12 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR SKATTOPPKREVEREN Formannskapets innstilling: Kommunestyret tar årsregnskap og årsrapport med kontrollrapport for skatteoppkrever 2011 til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt 36-0 Kommunestyret tar årsregnskap og årsrapport med kontrollrapport for skatteoppkrever 2011 til orientering. 46/12 RAPPORTERING OM TILSTANDEN PÅ MATERIELL OG UTSTYR I SKOLEAVDELINGEN Formannskapets innstilling: Rapportering om tilstanden på materiell og utstyr i skoleavdelingen tas til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt Rapportering om tilstanden på materiell og utstyr i skoleavdelingen tas til orientering. 47/12 SELSKAPSKONTROLL HELGELAND AVFALLSFOREDLING IKS Rådmannens innstilling: Side 17 av 19

18 1. Kommunestyret tar rapporten «Selskapskontroll Helgeland Avfallsforedling IKS» til orientering. 2. Kommunestyret vedtar å oversende rapporten til selskapets styre med anmodning om at selskapet vurderer imøtekommelse av rapportens anbefalinger. Votering: Enstemmig vedtatt Kommunestyret tar rapporten «Selskapskontroll Helgeland Avfallsforedling IKS» til orientering. 2. Kommunestyret vedtar å oversende rapporten til selskapets styre med anmodning om at selskapet vurderer imøtekommelse av rapportens anbefalinger. 48/12 NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Rana slutter seg til høringsuttalelsen fra Indre Helgeland Regionråd vedørende Nasjonal Transportplan (NTP 14 23). Torill Ø. Hanssen(FRP)ba om følgende protokolltilførsel: Rana kommune forbeholder seg retten til å reise saken om finansiering i form av bompenger knyttet til endelig behandling av NTP. Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt 36 0 Kommunestyret i Rana slutter seg til høringsuttalelsen fra Indre Helgeland Regionråd vedørende Nasjonal Transportplan (NTP 14 23). 49/12 Side 18 av 19

19 NASJONAL TRANSPORTPLAN TRANSPORTPLAN NORDLAND - HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: Kommunestyret i Rana slutter seg til høringsuttalelsen fra Indre Helgeland Regionråd vedørende Transporttplan (RTP). Votering: Enstemmig vedtatt Kommunestyret i Rana slutter seg til høringsuttalelsen fra Indre Helgeland Regionråd vedørende Transporttplan (RTP). Side 19 av 19